Eindverslag. LIFE PROJECTNAAM Restoration of dune habitats along the Dutch coast

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindverslag. LIFE PROJECTNAAM Restoration of dune habitats along the Dutch coast"

Transcriptie

1 LIFE Projectnummer LIFE05 NAT/NL/ Eindverslag Datum 25 januari 2012 LIFE PROJECTNAAM Restoration of dune habitats along the Dutch coast Projectgegevens Projectgebied Nederlandse kustduinen Project startdatum 1 oktober 2005 Project einddatum 30 september 2011 Totale Projectduur 72 maanden Totaal budget EC bijdrage (%) van totale kosten 40,81 Gegevens Begunstigde Naam begunstigde Contactpersoon Postadres Bezoekadres Staatsbosbeheer Dhr. B. J. Jenster Postbus 333, 9700 AH Groningen, NL Trompsingel 1, 9724 CX Groningen, NL Telefoonnummer Fax: Project Website 1 van de 127

2 1. INHOUDSOPGAVE Bijlagen Verklarende woordenlijst en afkortingen Samenvattingen Samenvatting Summary Introductie Kader LIFE-Duinen Voortgang en resultaten Algemeen Actie A.1 Planuitwerking Actie A.2 Vergunningen en ontheffingen Actie A.4 Hydrologisch vooronderzoek Vroongronden Actie B.1 Afkoop pacht Terschelling Actie C.1 Verwijderen naaldbos Actie C.2 Inrichten begrazingsgebied Terschelling Actie C.3 Plaggen duinvalleien Terschelling Actie C.5 Herstel van de oorspronkelijke hydrologie Actie C.5b Herstel van de oorspronkelijke hydrologie Actie C.6 Inrichten begrazingsgebied Vlieland Actie C.7 Plaggen duinvalleien Vlieland Actie C.8 Herstel vochtige duinvalleien De Nederlanden op Texel Actie C.9 Vergroting van begrazingsgebied De Nederlanden op Texel Actie C.10 Herstel vochtige duinvalleien Coepelduinen te Noordwijk Actie C.11 Verwijderen van opslag in de grijze duinen bij Wassenaar en Noordwijk Actie C.12 Vergroten van het begrazingsgebied in de grijze duinen van Wassenaar Actie C.13 Herstel habitat Vroongronden, Biesterveld en Verklikkerduinen Actie C.14 Herstel van natuurlijke overgang van duinen naar bos in de Kop van Schouwen Actie C.15 Begrazing Meeuwenduin Actie D.1 Maaien en plaggen Terschelling Actie D.2 Rotatie begrazing geiten Terschelling Actie D.3 Vegetatie en humus verwijderen Vlieland Actie E.1 Website Actie E.2 Informatiepanelen Actie E.3 Folders Actie E.4 Communicatie met lokale bevolking Actie E.5 Persbijeenkomsten en berichtgeving in de pers Actie E.6 Publicatie in Waddenbulletin en Duinbehoud Actie E.7 Rondleidingen/excursies Actie E.8 Publieksrapport Actie F.1 Projectmanagement en coördinatie Actie F.2 Adviesraad Actie F.3 Externe financiële beoordeling Actie F.4 Monitoring Actie F.5 Herstelplan LIFE nadien Evaluatie en conclusies van de 127

3 8. Toelichting op financieel rapport Geleverde producten Bijlagen Bijlage 1: Kaartbijlage B, C en D-acties (kaarten met enkele foto s) Bijlage 2: Nog aan te leveren bewijsstukken (deliverys) Bijlage 3: Tabellen outputindicatoren en overzicht uitgevoerde werkzaamheden Bijlage 4: Layman s Report (Engels en Nederlands) Bijlage 5: Monitoring (deel I, II, III en IV) Bijlage 6: Financiën: eindafrekening SBB en partners + accountantsverklaring Bijlage 7: Partnerovereenkomst(en) Bijlage 8: DVD/CD-Rom t.b.v. digitale levering van de benodigde stukken. 3 van de 127

4 2. Verklarende woordenlijst en afkortingen BBL Bureau Beheer Landbouwgronden SBB Staatsbosbeheer N2000 Natura 2000 LPT Landelijk projectteam EC Europese Commissie A.C. Additional Clause 4 van de 127

5 3. Samenvattingen 3.1 Samenvatting Voor u ligt het eindverslag, zoals bedoeld in artikel 11 van de LIFE Gemeenschappelijke Bepalingen Het verslag is opgesteld conform de daarin gestelde eisen waarmee richting subsidieverstrekker eindverantwoording wordt afgelegd over de behaalde resultaten en de aangewende middelen in relatie tot de doelstelling van het project. Het verslag heeft betrekking op de gehele projectperiode van 1 oktober 2005 t/m 30 september 2011 (6 jaar). Projectdoelstellingen Dit project, herstel van duinhabitats langs de Nederlandse kust, richt zich op Duinherstel voor gebieden op Terschelling, Ameland, Vlieland, Texel en nabij Noordwijk, Coepelduinen, Wassenaar en Kop van Schouwen. De maatregelen zijn erop gericht om voor ha de omstandigheden te verbeteren ten gunste van een aantal Habitattypen. Dit betreft ha herstel van Vochtige Duinvalleien (Habitattype 2190) met maatregelen als plaggen, maaien en chopperen en het aanpassen van wegen en paden, dempen en verontdiepen van sloten. Daarnaast voor een oppervlak van circa ha het vergroten van de kwaliteit van Duingraslanden en Heide ten gunste van de Habitattypen 2130, 2140 en Maatregelen daarvoor zijn het verwijderen en/of uitdunnen van bos en opslag en het instellen van begrazing voor circa 985 ha op Terschelling en Texel en in Noordwijk/Wassenaar en Zeeland. Tevens wordt hiervoor op enkele locaties de bovengrond verschraald met maatregelen als plaggen en chopperen. Ter stimulering van winderosie, ten gunste van het Habitattype 2120 zijn in de Kop van Schouwen in Zeeland maatregelen gepland als het verwijderen van de vegetatie en maken van inkepingen. Dit voor een gebied van 10 ha. In de Kop van Schouwen staan ook maatregelen als het dunnen en verwijderen van Dennenbos ten gunste van de ontwikkeling van (natuurlijk) Loofbos (Habitattype 2180) op de planning. Dit voor een gebied met een omvang van circa 40 ha. Actie C.4 op Terschelling (open graven duinen) evenals de actie A.3 in Zeeland (branden) zijn met de Additional Clause komen te vervallen. Samenvatting per hoofdstuk Hoofdstuk 4 Introductie Langs de gehele Europese kust zijn Duingraslanden, Witte Duinen en Grijze Duinen bedreigde of kwetsbare Habitats. Op Europese schaal gezien zijn de Nederlandse Duinen van groot belang, 10% van de Europese duinen zijn gelegen in Nederland. Daarnaast zijn de Nederlandse duinen de best bewaarde in Noord-West Europa. Met het oog op de aanwezige natuurwaarden heeft de Europese Commissie besloten de investeringen in herstel van de prioritaire duinhabitats te subsidiëren. Daarmee blijven de natuurwaarden behouden en worden ze versterkt. Acht Natura2000 gebieden (met een totale omvang van circa ha), die deels worden beheerd door Staatsbosbeheer, zijn opgenomen in dit project. Dit project richt zich op Duinherstel langs de Nederlandse kust voor gebieden op of nabij Terschelling, Ameland, Vlieland, Texel, Noordwijk, Coepelduinen, Wassennaar en Kop van Schouwen. De maatregelen zijn erop gericht om voor ha de omstandigheden te verbeteren. Het totale projectgebied is representatief voor de belangrijkste variatie in ecologische omstandigheden van de Nederlandse Duin ecosystemen. Dominante habitattypen in de projectgebieden zijn de prioritaire typen 2130 (Grijze Duinen) en 2140 (Duinheide met Kraaiheide) en het habitattype 2190 (Vochtige Duinvalleien). 5 van de 127

6 Hoofdstuk 5 Kader LIFE-Duinen Staatsbosbeheer is de hoofdbegunstigde en trekker van het project en voor enkele specifieke acties wordt Staatsbosbeheer ondersteund door de partners Wetterskip Fryslân, Bureau Beheer Landbouwgronden, Waddenvereniging en Stichting Duinbehoud. Het projectmanagement is verzorgd door de heer Bernie Jenster met directe ondersteuning van de heer Jacob Heitman en mevrouw Tina Kaldijk. De eindverantwoordelijkheid van het project ligt in handen van de Regiodirecteur Noord (de heer Herman Sieben). Daarbij is een stuurgroep ingesteld die toetst en stuurt, dit onder leiding van de Regio Directeur Noord. Voor de algehele afstemming van de operationele zaken is een landelijk projectteam ingesteld, aangestuurd door de projectmanager. Naast de projectmanager nemen de regionale coördinatoren deel aan dit projectteam. De regionale coördinator is verantwoordelijk voor de uitvoering en implementatie van de geplande acties in zijn regio. Daarnaast is er gewerkt met een Adviesraad met de taak om inhoudelijk advies uit te brengen op vlak van o.a. de begrazing en monitoring. De Adviesraad kent een variabele samenstelling gedurende het verloop van het project met vertegenwoordigers van onder andere de Waddenvereniging, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit van Amsterdam, Stichting Bargerveen, Stichting Duinbehoud, Waterleidingbedrijf Noord-Holland, Vogelbescherming Nederland en Staatsbosbeheer. Hoofdstuk 6 Voortgang en resultaten In hoofdstuk 6 zijn deze resultaten van elke afzonderlijke actie nader toegelicht. Van de voorbereidende acties A.1, A.2 en A.4 kan de conclusie getrokken worden dat de gestelde doelen zijn gehaald. Actie A.3 is met de Additional Clause komen te vervallen, echter de kosten die voor actie A.3 zijn gemaakt, zijn met de Additional Clause gehandhaafd en zijn in de financiële afrekening dan ook gedeclareerd. De nodige vergunningen (actie A.2) evenals de werkvoorbereiding (actie A.1) zijn tijdig afgerond. Een uitzondering hierop vormt actie C.5b Vlieland. Voor deze actie is, wegens de problemen met actie C.6, geen werk uitgevoerd. Actie A.4 is ook tijdig afgerond. Actie B.1 (afkoop van de pacht van duingraslanden op Terschelling) is voor 4,7 ha van de 10,0 ha uitgevoerd.. Met de afkoop van de pacht vervalt het intensieve beheer dat wordt omgezet in beheermaatregelen gericht op herstel van de daarvoor bedoelde habitattypen. Op de twee percelen zelf, waarvan de pacht is afgekocht, zijn geen fysieke maatregelen in het veld uitgevoerd. Wel zijn in de directe nabijheid sloten gedempt, vallende onder actie C.5b Terschelling, zodat voor ongeveer 42 ha de oorspronkelijke hydrologie is hersteld. Van de eenmalige beheermaatregelen, acties C.1 t/m C.15, is het overgrote deel van de doelstellingen gerealiseerd. Actie C.4 is met de Additional Clause komen te vervallen, echter de kosten die voor actie C.4 zijn gemaakt, zijn met de Additional Clause gehandhaafd en zijn in de financiële afrekening dan ook gedeclareerd. C.5b op Terschelling en Ameland zijn op tijd af gekomen. Acties C.5b Vlieland is niet gerealiseerd en van actie C.6 is wel de terreininrichting op tijd afgerond echter is de begrazing niet binnen de eindtermijn van LIFE ingevoerd. Wel is op Vlieland ca. 21 ha begraasd met winterbegrazing, echter op een andere locatie dan oorspronkelijk gepland. Terugkerende beheersmaatregelen, acties D.1 t/m D.3 zijn gerealiseerd binnen de gestelde doelen met daarbij opgemerkt dat actie D.2 relatief meer uren heeft gevraagd dan op voorhand was voorzien. De acties gericht op bewustwording en verspreiding van informatie (communicatie), acties E.1 t/m E.8, zijn goed verlopen. In algemeen kan gesteld worden dat de ingezette middelen een positieve bijdrage hebben geleverd aan het mobiliseren van draagvlak en het onder het voetlicht brengen van de problematiek en de behaalde resultaten van het project Duinherstel LIFE Duinen. 6 van de 127

7 Actie F.1 t/m F.5 betreffende het projectmanagement en de algemene acties zijn prima verlopen waarbij wordt opgemerkt dat meer Externe Bijstand noodzakelijk is geweest ter ondersteuning van de projectmanager. Bij de Additional Clause is de wijze van Monitoring bijgesteld waarbij de bevindingen met de eerste resultaten aan de bijlage van voorliggend eindverslag zijn toegevoegd. In navolgende tabel List of Key Deliverables and Outputs is van elke afzonderlijke acties in het kort de uitkomst beschreven. Deliverable or Milestone Action Deadline Date Achieved Delivery Press releases to local press and E5 01/09/ /07/2006 Totaal zijn er 17 persberichten verstuurd en bijna 100 professional journals 7 van de 127 artikelen geplaatst. Geconcludeerd kan worden dat er voldoende aandacht is gevraagd en publiciteit is opgezocht voor het LIFE-Duinen project. Project manager in place F1 01/10/ /09/2011 Vanaf de start t/m eind 31/12/2011 is projectmanager actief, met de nodige (externe) ondersteuning First meeting of project team F1 01/10/ /11/2006 Het eerste overleg van LPT heeft 30/11/2006 plaats gevonden, totaal 13 bijeenkomsten van LPT geweest. Start goat grazing D2 15/11/ /09/2006 Totaal is 103,8 ha verdeeld over 5 gebieden in begrazing genomen met 85 Landgeiten First information tables placed E2 15/01/ /01/2008 Totaal zijn 21 grote en 10 kleine borden geplaatst. First meetings with local community/stake holders Borden (2 stuks) actie C.6 worden na 30/09/2011 geplaatst. Wegens korte uitvoeringsperiode en realisatie op eind van het LIFE-termijn is voor maatregelen op Ameland geen infobord geproduceerd en geplaatst. E4 01/07/ /07/2006 De communicatie acties in de verschillende regio s zijn per projectonderdeel op afzonderlijke doelgroepen afgestemd. First meeting advisory board F2 31/12/ /04/2006 Totaal is de Adviesgroep 4 keer bijeen gekomen met Press releases to all media on first real activities in the field First article in Waddenbulletin and Duinbehoud als resultaat dat de geplande maatregelen effectief zijn uitgevoerd E5 01/07/ /07/2006 Totaal zijn er 17 persberichten verstuurd en bijna 100 artikelen geplaatst. Geconcludeerd kan worden dat er voldoende aandacht is gevraagd en publiciteit is opgezocht voor het LIFE-Duinen project E6 31/03/ /03/2006 Totaal heeft 1 artikel in het Waddenbulletin en 6 artikelen in Duinbehoud gestaan. Actual start grazing Meeuwenduin C15 31/12/ /12/2009 Inrichting is op 12/02/2008 afgerond en i.v.m. de 0- meting voor de monitoring is het gebied vanaf 31/12/2009 in begrazing genomen door 20 dieren van Natuurmonumenten. Action finished C10 15/03/ /03/2009 De geplande maatregelen met een omvang van 4,22 ha zijn conform plan en bijtijds uitgevoerd. Action finished C11 15/03/ /03/2009 De geplande maatregelen met een omvang van 5,32 ha (ten gunste van 50 ha) zijn conform plan en bijtijds uitgevoerd.

8 Action finished C12 15/03/ /03/ ha is voor 15/03/2009 ingericht, begrazing met 5 Schotse Hooglanders en 4 Galloways is in voorjaar van 2011 ingevoerd. Project website on the internet accessible E1 31/03/ /03/2006 Gedurende looptijd van het project is de website operationeel geweest en op gezette tijden geactualiseerd. Folders available E3 31/12/ /12/2006 Totaal zijn er folders gedrukt die teven via de website digital beschikbaar zijn. Daarnaast is voor Noodwijk e.o. op 24/04/ brochures gedrukt. First guided visits E7 30/06/ /06/2006 Totaal zijn er circa 430 excursies geweest waar LIFE Duinen op een of andere manier aan bod is gekomen. Totaal zijn hiermee bij benadering mensen geïnformeerd over LIFE-Duinen en hiermee in aanraking gekomen. Gebleken is dat excursies een goed middel zijn om draagvlak onder de lokale bestuurders en bewoners te vergroten. Start restoration project C8 11/08/ /08/2008 Op 31/03/2009 is de inrichting afgerond waarmee voor Nederlanden 685 ha de oorspronkelijke hydrologie is hersteld. First report monitoring F4 30/09/ /09/2009 Met het verslag halverwege van 2009 is de 1 e rapportage omtrent de 0-meting geleverd. Start removal vegetation and humus Vlieland D3 01/07/ /12/2007 Een gebied met een omvang van 6,0 ha is gemaaid en geplagd. Start removal vegetation and humus Terschelling D1 01/07/ /12/2007 Een gebied met een omvang van 8,5 ha is gemaaid en geplagd. All detailed work plans and work specifications available A1 30/09/ /09/2010 Alle voorbereidingen zijn bijtijds en binnen de eindtermijn gerealiseerd. All detailed work plans and work specifications available for action C.5b A1 31/10/ /10/2010 Alle voorbereidingen zijn bijtijds en binnen de eindtermijn gerealiseerd. Uitzondering hierop is actie C.5b Vlieland. All permits available - checks on Bird an Habitat regulations done A2 30/09/ /09/2010 Alle vergunningen en toestemmingen zijn bijtijds en binnen de eindtermijn gerealiseerd. All permits for action C.5b available A2 31/12/ /06/2011 Alle vergunningen en toestemmingen zijn bijtijds en - checks on Bird an Habitat binnen de eindtermijn gerealiseerd. Uitzondering regulations done hierop is actie C.5b Vlieland. Lease rights bought for at least 10 ha B /03/2011 Op 31 maart 2011 is geconstateerd dat 4,7 ha de eindstand is van de geplande 10 ha. Op de twee percelen zelf, waarvan de pacht is afgekocht, zijn geen fysieke maatregelen in het veld uitgevoerd. Forest and scrub cleared C1 31/12/ /12/ ,5 ha opslag en 9,0 ha bos is verwijderd waarmee het eindtotaal komt op 40,5 ha (20,0 ha doelstelling). Report on preliminary study A4 01/11/ /11/2007 RUG heeft bijtijds het geplande onderzoek/advies hydrology Vroongronden available geleverd. All information tables placed E2 31/03/ /03/2011 Totaal zijn 21 grote en 10 kleine borden geplaatst. Borden (2 stuks) actie C.6 worden na 30/09/ van de 127

9 geplaatst (borden zijn wel reeds geleverd). Wegens korte uitvoeringsperiode en realisatie op eind van het LIFE-termijn is voor maatregelen op Ameland geen infobord geproduceerd en geplaatst. Actual start grazing on Terschelling in both areas C2 31/03/ /03/2010 Verspreid over 4 deelgebieden is conform plan 275 ha in begrazing genomen. Voor deze actie zijn totaal 21 runderen, 15 Exmoorponies en 35 Shetlandpony s ingezet. Construction of dike and alternative for pump C5 31/03/ /03/2011 Dit onderdeel is bijtijds en conform de Additional Clause opgeleverd als zijnde een onderdeel van actie C.5a Terschelling Action finished C14 31/12/ /12/2008 Voor het geplande gebied met een omvang van 57 ha zijn de doelstellingen bijtijds gerealiseerd. Actual start grazing on Texel C9 31/03/ /03/2009 Voor 305 ha is in begrazing genomen met 26 Galloways waarvoor met de locale agrariër een langdurige overeenkomst is gesloten. Action finished C8 31/03/ /03/2009 Op 31/03/2009 is de inrichting afgerond waarmee voor 685 ha de oorspronkelijke hydrologie is hersteld. Action finished C13 30/09/ /09/2008 Voor het geplande gebied met een omvang van 169 ha zijn de doelstellingen bijtijds gerealiseerd. Action finished (expire) C4 30/09/ De actie is bij de Additional Clause komen te vervallen Action finished C7 31/12/ /12/2009 Van de geplande 6,0 ha is 4,3 ha gerealiseerd. Experimental burning in calcareous A3 30/12/ De actie is bij de Additional Clause komen te vervallen dunes (expire) Natural hydrology restored on 492 ha C5 08/07/ /08/2011 Conform plan is voor een gebied van 492 ha de oorspronkelijke hydrologie hersteld. Natural hydrology restored on 130 ha C5b 31/03/ /09/2011 Doelstelling is om als compensatie voor actie C.5a voor minimaal 130 ha de oorspronkelijke hydrologie te herstellen Op Ameland is 120 ha en op Terschelling is 25 ha hersteld, waarmee de doelstelling is gehaald. De ha op Vlieland zijn als gevolg van de perikelen rondom actie C.6 niet gerealiseerd. Actual start grazing on Vlieland C6 30/06/ Op 21 ha is winterbegrazing uitgevoerd echter niet op de geplande locatie. De geplande 200 ha zijn niet binnen de eindtermijn van LIFE gerealiseerd maar wordt na afsluiting ingevoerd. Dit met andere dieren en aanpassingen aan het raster. Sod cutting finished C3 31/12/ /12/2009 Totaal is er 23,8 ha geplagd. Layman's report printed E8 30/09/ /12/2011 Rapport is aan de bijlage van dit eindverslag toegevoegd. Audit report available F3 31/12/ /12/2011 Rapport is aan de bijlage van dit eindverslag toegevoegd. Final report monitoring available F4 30/09/ /12/2011 Rapporten zijn aan de bijlage van dit eindverslag toegevoegd. 9 van de 127

10 After LIFE conservation plan F5 30/09/ /12/2011 Bevindingen zijn in hoofdstuk 7 van het eindverslag available verwerkt. 30/06/2011 Betreft data conform voortgangsverslag 2010, overige data conform Additional Clause d.d. 16 april 2010 Hoofdstuk 7 Evaluatie en conclusies Het proces: de werkwijze zoals die voor LIFE Duinen is uitgevoerd, wordt binnen Staatsbosbeheer in de toekomst voor soortgelijke projecten toegepast en geïntegreerd in de werkwijze van het in oprichting zijnde landelijke projectenbureau. Dit betekent dat in de toekomst projectmatig werken weer een stap verder is gebracht, mede op basis van de ervaringen van LIFE Duinen. Projectbeheersing (de problemen, partners en hun toegevoegde waarde): in algemeen kan gesteld worden dat de voorbereiding en behoeve van de acties in het veld goed zijn verlopen en dat de samenwerking met de partners goed heeft uitgepakt Successen en mislukkingen van de toegepaste methodieken, resultaten van de uitgevoerde acties en kostenefficiëntie van de acties: nadat eenmaal de voorbereiding van de verschillende acties waren doorlopen, is de uitvoering in bijna alle gevallen een kwestie geweest van de uitgewerkte maatregelen uitvoeren. Voor enkele acties is uit een aantal zaken de nodige leerling getrokken. Vergelijking met de projectdoelstellingen: gesteld kan worden dat er ruim ha profiteert van de uitgevoerde maatregelen. De vooraf gestelde doelstellingen betreft het aantal ha zijn dan ook gehaald. Conclusie(s): vergelijking met de projectdoelstellingen. Gesteld kan worden dat er ruim ha profiteert van de uitgevoerde maatregelen. De maatregelen zijn gericht op vernatting, verschraling en herstel van de dynamiek. Totaal is er ruim ha aan Vochtige Duinvalleien hersteld door uitvoering van maatregelen als plaggen, maaien en chopperen aanpassen van wegen en paden. Begroot hiervoor was circa ha. Bos en opslag zijn verwijderd en/of uitgedund om de kwaliteit van Duingraslanden en Heide te vergroten over een oppervlak van ca ha, waarvoor begroot ca ha. Dit in combinatie met en instellen van begrazing voor gebieden op Terschelling, Texel en nabij Noordwijk/Wassenaar en Zeeland met een totale omvang van circa 985 ha. Tevens is ten gunste van de Duingraslanden Dennenbos verwijderd en is de bovengrond verschraald door maatregelen als plaggen en chopperen. In de Kop van Schouwen in Zeeland zijn maatregelen uitgevoerd als het verwijderen van de vegetatie en maken van inkepingen. Dit ter stimulering van winderosie en ten gunste van het Habitattype Witte Duinen met een omvang van circa 10 ha. Ook is in de Kop van Schouwen conform de doelstelling Dennenbos gedund en verwijderd ten gunste van de ontwikkeling van (natuurlijk) Loofbos, Habitattype Duinbos met een omvang van ca. 40 ha. Op Terschelling is voor een kleinere oppervlakte dan gepland. de oorspronkelijke hydrologie hersteld, echter dit is gecompenseerd met de (extra) maatregelen op Ameland. Daarmee is de oorspronkelijke doelstelling omtrent het aantal ha gerealiseerd. Het grote verschil op Vlieland is te verklaren doordat er geen 200 ha maar circa 21 ha aan (winter)begrazing is gerealiseerd (actie C.6). Echter wordt dit ruimschoots gecompenseerd met de ha op Texel en Noordwijk e.o. (actie C.9 en C.12). Resultaten Evaluatie van enkele specifieke hydrologische sleutelfactoren Er is over een lange periode onderzoek verricht naar de effecten van hydrologische herstelmaatregelen in combinatie met plagwerkzaamheden op de vestiging van karakteristieke vegetaties van soortenrijke duinvalleien in de binnenduinrand van Schouwen, speciaal in de daar gelegen oude lage duincomplexen van de Vroongronden. Onder auspiciën van LIFE is in 2011 een laatste monitoringsronde uitgevoerd en 10 van de 127

11 een compilatie van de meerjarige gegevens uitgewerkt (bijlage 5.8). De complexe werking van het hydrologisch systeem aldaar en de beïnvloeding daarvan door interne maatregelen als het dempen van sloten of het omvormen ervan naar brede ondiepten zijn hierbij duidelijk geworden. Uit de monitoringgegevens blijkt dat vegetaties van gebufferde omstandigheden zich in aanzienlijke mate hersteld hebben. Zo zijn er inmiddels weer 16 Rode-lijstsoorten in het gebied aangetroffen waarvan meerdere verdwenen waren. Of de omstandigheden op langere termijn ook geschikt zijn voor de hervestiging van zgn. blauwgraslandsoorten is nog de vraag vanwege de effecten die nog wel lijken uit te gaan van externe effecten van drainage van aangrenzende landbouwgronden en campings. Ook in de centrale valleien op Terschelling wordt in aansluiting op de bovengenoemde, reeds opgeleverde ecologische studie (bijlage 5.5) nog onderzoek gedaan naar het functioneren van het hydrologisch systeem na uitvoering van de herstelmaatregelen. De bemonsteringen van bodem en grondwater zijn inmiddels uitgevoerd. De interpretatie ervan moet echter plaatsvinden in combinatie met de gegevens van een door derden bekostigd kwantitatief hydrologisch onderzoek. Dit zal dit voorjaar (2012) plaatsvinden. Vermoedelijk speelt hier een soortgelijk mechanisme als in de Vroongronden een rol. Het effect ervan op de vegetatie wijkt mogelijk af omdat het systeem hier ingebed is in het diep ontkalkte duingebied van het Waddendistrict. Tenslotte is een heel kleinschalig onderzoekje naar zoet-zout grenzen in het grondwater uitgevoerd in het Zilte Vlak op Texel. De uitgangssituatie is weergegeven in (bijlage 5.9). Het is gewenst om hier, na uitvoering van de hydrologische herstelmaatregelen, op korte termijn een dergelijke analyse te herhalen, in combinatie met een kartering van de vegetatie. Evaluatie van duinbegrazing als sleutelfactor Onder algemene monitoring werd er al op gewezen dat het OBN-deel van het grootschalige duinbegrazingsonderzoek waarin ca. 90 van de totaal ca. 200 plots in de LIFE projectgebieden eind dit jaar zal worden opgeleverd. Dan zal een nadere analyse van de totale dataset plaatsvinden waardoor de zeggingskracht van de resultaten uit dit onderzoek nog sterk toe zullen nemen. Uit het het specifieke Life-deel van dit onderzoek betreffende Vlieland en Schouwen (bijlage 5.10) blijkt vooralsnog het volgende: Op basis van de voorlopige analyses kan geconcludeerd worden dat de huidige begrazing van de Vallei van het Veen en in de Zeepduinen lijkt te leiden tot een betere instandhouding van de prioritaire habitattypen grijze duinen (2130*) en duinheiden met kraaiheide en struikheide (2140* en 2150*). De vergrassing met breedbladige grassen (m.n. Duinriet, Zandzegge en Helm) wordt teruggedrongen, waardoor er ruimte ontstaat voor heide en open duingraslanden. De opslag van struweel en bomen nam in begraasde delen eerder toe dan af, maar de jonge opslag wordt zo sterk begraasd, dat deze op het oog vaak onzichtbaar is. Uit de eerste analyses blijkt dat voor de ongewervelde fauna vooralsnog geen duinkarakteristieke soorten kunnen worden aangeduid die sterk profiteren van begrazing. Omgekeerd zijn in de uitbreidingsgebieden nauwelijks diersoorten aangetroffen als relictpopulaties die als gevolg van begrazing zouden verdwijnen. Uitzondering hierop is de Harkwesp Bembix rostrata die in de begraasde delen van de Meeuwe- en Zeepeduinen in veel kleinere kolonies voorkomt dan in de begraasde delen. Bijvangsten van muizen in potvallen in de Meeuweduinen en Zeepeduinen ondersteunen de huidige gedachte dat begrazing lagere dichtheden tot gevolg heeft, waarbij de muizen hun toevlucht nemen tot de (randen van) hogere vegetaties. Wanneer bij een lage begrazingsdruk mozaïekvegetaties ontstaan van lage en hoge vegetatie kan de zichtbaarheid (en dus beschikbaarheid) van muizen voor roofvogels wellicht wel toenemen. 11 van de 127

12 Tot slot De uitvoeringswerkzaamheden i.k.v. LIFE zijn merendeels zeer recent afgerond. Een zekere stabilisatie van nieuwe uitgangssituaties voor natuurlijke successie heeft na grote ingrepen echter tijd nodig. Bovendien ligt het in de aard van de zich eerst vestigende pioniergemeenschappen dat ze qua structuur en samenstelling in de beginfase hele grote fluctuaties kennen. Toeval in de vorm van aan- of afwezigheid van soorten voor welke het vestigingsklimaat vaak maar kort geschikt zijn, speelt hierbij een grote rol. Pas op wat langere termijn hebben ecosystemen de neiging te convergeren naar een stabielere opbouw en samenstelling. Dan pas valt ook meer te zeggen over de mate waarin natuurdoelstellingen gerealiseerd zijn. De verwachting is dat rond 2017/2018 meer betrouwbare conclusies te trekken zijn op basis van de dan uitgevoerde reguliere monitoring. Wel kan gezegd worden dat de eerste resultaten van met name de hydrologische herstelprojecten en de begrazingsprojecten hoopvol stemmen. Hoofdstuk 8 Toelichting op financieel rapport De raming van kostensoort Overheads ,- niet meegerekend, sluit de begroting op , - inclusief btw. De werkelijke kosten zijn uitgekomen op totaal ,-. Excl. Overheads. Het verschil derhalve is ,-. Dit is 4,1% lager. De werkelijke overhead, gekoppeld aan de uren van Staatsbosbeheer, sluit op Derhalve kan maximaal 7% van / (afkoop pacht) worden gedeclareerd. In dit geval is dit dan max Het eindtotaal van het project sluit hiermee op , ,- = ,-Overschrijding van het oorspronkelijke budget zal niet door Brussel worden gehonoreerd zodat bij de eindafrekening het te declareren bedrag aan overhead is verlaagd naar Geconstateerd is dat op vier van de acht kostensoorten de financiële afwijking groter is dan 10% en groter is dan ,-. Dit geldt voor Personeel (Personnel), Aankoop uitrusting, (Durable goods Equipment) Afkoop van de pacht (Land purchase/lease) en de Overige Kosten (Other Costs). In hoofdstuk 8 is hierop een nadere toelichting gegeven. Op navolgende bladzijde is in tabelvorm de eindstand van elke afzonderlijke actie en de subtotalen per actiesoort uiteengezet. 12 van de 127

13 Samenvatting financieel Actie Beschrijving Budget (Euro) vastgesteld bij Additional Clause Realisatie (Euro) Verschil Realisatie t.o.v. Budget Verschil Realisatie t.o.v. Budget (Euro) (%) A.1 Planuitwerking ,1% A.2 Aanvragen vergunningen ,1% A.3 Experimenteel branden ,1% A.4 Hydrologisch vooronderzoek Vroongronden ,0% Subtotaal ,1% B.1 Afkoop pacht Terschelling ,0% Subtotaal ,0% C.1 Verwijderen 20 ha naaldbos Terschelling ,2% C.2 Inrichten begrazingsgebied Terschelling ,7% C.3 Plaggen duinvalleien Terschelling ,4% C.4 Herstel kale duinen Terschelling ,4% C.5 Herstel natuurlijke hydrologie ,0% C.5b Herstel natuurlijke hydrologie ,0% C.6 Inrichting begrazingsgebied Vlieland ,7% C.7 Plaggen duinvalleien Vlieland ,7% C.8 Herstel vochtige duinvalleien De Nederlanden, Texel C.9 Vergroting begrazingsgebied De Nederlanden, Texel C.10 Herstel vochtige duinvalleien Coepelduynen, Noordwijk C.11 Verwijderen opslag grijze duinen Wassenaar en Noordwijk C.12 Vergroten begrazingsgebied grijze duinen Wassenaar C.13 Herstel habitat Vroongronden, Biesterveld, Verklikkerduinen C.14 Herstel natuurlijke overgang van duinen naar bos Kop van Schouwen ,5% ,0% ,8% ,9% ,7% ,5% ,2% C.15 Begrazing Meeuwenduin ,7% Subtotaal ,9% D.1 Maaien en plaggen Terschelling ,9% D.2 Geitenbegrazing Terschelling ,9% D.3 Verschralen Vlieland ,0% Subtotaal ,7% 13 van de 127

Implementation of High Nature Value farmland in agri-environmental policies

Implementation of High Nature Value farmland in agri-environmental policies Alterra is part of the international expertise organisation Wageningen UR (University & Research centre). Our mission is To explore the potential of nature to improve the quality of life. Within Wageningen

Nadere informatie

Natuurwaarde 2.0 land. Graadmeter natuurkwaliteit landecosystemen voor nationale beleidsdoelen

Natuurwaarde 2.0 land. Graadmeter natuurkwaliteit landecosystemen voor nationale beleidsdoelen 110 Natuurwaarde 2.0 land Graadmeter natuurkwaliteit landecosystemen voor nationale beleidsdoelen M.J.S.M. Reijnen, A. van Hinsberg, M.L.P. van Esbroek, B. de Knegt, R. Pouwels, S. van Tol & J. Wiertz

Nadere informatie

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012 Infrastructure for Spatial Information in Europe Member State Report: Nederland, 2012 Title Member state report, Nederland, 2012 Creator IenM / Geonovum Date 2 mei 2013 Subject Rapportage invoering INSPIRE

Nadere informatie

Abstract Bruggerbosch

Abstract Bruggerbosch Abstract Bruggerbosch Introduction Currently a downward spiral is likely to arise within the health care system under the influence of aging. The increase in the number of elderly people concurrently gives

Nadere informatie

STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN

STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN Vraag en aanbod in relatie tot elkaar gebracht Master thesis J.A.J. (Judith) Wintraecken In het kader van de master Real Estate Management & Development

Nadere informatie

SV-060 Grondwaterkwaliteitskaarten Hengelo

SV-060 Grondwaterkwaliteitskaarten Hengelo SV-060 Grondwaterkwaliteitskaarten Hengelo Fase 3 Eindrapport drs. P. Schipper (Grontmij Advies & Techniek bv) drs. M. Vissers (Universiteit Utrecht, Fysische geografie) juli 2003 Gouda, SKB Stichting

Nadere informatie

Jaarverslag. Delfluent 2005. Annual report

Jaarverslag. Delfluent 2005. Annual report Jaarverslag Delfluent 2005 Annual report Voorwoord Foreword Voorwoord Foreword Inhoud Voor u ligt het jaarverslag 2005 van Delfluent. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland, werken wij een

Nadere informatie

PRB: PROEF RECHTVAARDIGT BEZINNING Eindverslag van het experiment met persoonsgebonden reïntegratiebudgetten

PRB: PROEF RECHTVAARDIGT BEZINNING Eindverslag van het experiment met persoonsgebonden reïntegratiebudgetten PRB: PROEF RECHTVAARDIGT BEZINNING Eindverslag van het experiment met persoonsgebonden reïntegratiebudgetten juni 2001 H. Bosselaar R. Prins m.m.v. P. Overzier M. Kathmann Bureau AS/tri Stationsweg 26

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Biesbosch-entrees; functies, faciliteiten & duurzaamheid

Onderzoeksrapport. Biesbosch-entrees; functies, faciliteiten & duurzaamheid J.S. Snikkers Dordrecht, augustus 2010 Opleidingsinstituut: Hogeschool NTI, Leiden Opleiding: 8031 HBO vrijetijdskunde Studentnummer: 971388230 Onderzoeksrapport Biesbosch-entrees; functies, faciliteiten

Nadere informatie

B Rural Innovation B Plattelandsvernieuwing Van Hall Larenstein. Report of the limited programme assessments 16, 17 and 24 May 2011

B Rural Innovation B Plattelandsvernieuwing Van Hall Larenstein. Report of the limited programme assessments 16, 17 and 24 May 2011 Vlindersingel 220 NL 3544 VM Utrecht +31 308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl B Rural Innovation B Plattelandsvernieuwing Van Hall Larenstein Report of the limited programme assessments 16, 17 and 24 May

Nadere informatie

Remote Teaching. Prof. S.N. Pollalis in M2 EDUCATIONAL AND ORGANIZATIONAL ISSUES: FACTS AND EXPERIENCES

Remote Teaching. Prof. S.N. Pollalis in M2 EDUCATIONAL AND ORGANIZATIONAL ISSUES: FACTS AND EXPERIENCES Remote Teaching Prof. S.N. Pollalis in M2 EDUCATIONAL AND ORGANIZATIONAL ISSUES: FACTS AND EXPERIENCES Delft University of Technology Faculty of Architecture Department of Real Estate & Project Management

Nadere informatie

Zelfmanagement in Beeld

Zelfmanagement in Beeld Zelfmanagement in Beeld Een analyse van door ZonMw gesubsidieerde projecten op het gebied van zelfmanagement op het gebied van zelfmanagement VERSLAG IN HET KADER VAN AFSTUDEERONDERZOEK Marlies van den

Nadere informatie

EFFECTIEF UIT HUIS GEPLAATST? Effectevaluatie van de Wet tijdelijk huisverbod

EFFECTIEF UIT HUIS GEPLAATST? Effectevaluatie van de Wet tijdelijk huisverbod EFFECTIEF UIT HUIS GEPLAATST? Effectevaluatie van de Wet tijdelijk huisverbod EFFECTIEF UIT HUIS GEPLAATST? Effectevaluatie van de Wet tijdelijk huisverbod - eindrapport - drs. K.B.M. de Vaan dr. M. Timmermans

Nadere informatie

Het gebruik van de ecoducten Leusderheide en Treeker Wissel

Het gebruik van de ecoducten Leusderheide en Treeker Wissel Het gebruik van de ecoducten Leusderheide en Treeker Wissel door middelgrote en grote zoogdieren, met speciale aandacht voor het ree (Capreolus capreolus) Linda Smitskamp Master Ecology Vrije Universiteit

Nadere informatie

Doen waar we goed in zijn

Doen waar we goed in zijn Doen waar we goed in zijn Doing what we know best jaarverslag annual report 2 0 6 Doen waar we goed in zijn Het succes van Nassau schuilt in één simpel principe: we houden ons uitsluitend bezig met datgene

Nadere informatie

Eindhoven, leading in technology

Eindhoven, leading in technology Casestudy Eindhoven, leading in technology On the fibre-optic networking of a city Patrick van Eekeren Robert Elbrink IT MANAGEMENT SELECT volume 11, number 3, 2005 Authors Patrick van Eekeren and Robert

Nadere informatie

Economische schade als gevolg van graverij en vraat door muskusratten

Economische schade als gevolg van graverij en vraat door muskusratten Economische schade als gevolg van graverij en vraat door muskusratten Aris Gaaff Ronald de Graaff Rolf Michels Stijn Reinhard Hans Vrolijk Projectcode 20873 December 2007 Rapport 4.07.05 LEI, Den Haag

Nadere informatie

Bewoners als klant: een gouden kans?

Bewoners als klant: een gouden kans? Drs. Peter van der Graaf Bewoners als klant: een gouden kans? Een onderzoek naar de implementatie-mogelijkheden van Gold Service in Nederland Inhoud Voorwoord 5 English Summary: Implementation of Gold

Nadere informatie

BOUWEN AAN VERTROUWEN

BOUWEN AAN VERTROUWEN BOUWEN AAN VERTROUWEN Evaluatie van de Wet toezicht accountantsorganisaties ( Wta ) September 2014 E.V.A. Eijkelenboom J.B.S. Hijink (kernred.) Instituut voor Ondernemingsrecht / IvO Center for Financial

Nadere informatie

Inleiding 4. I. ICT en Onderzoek 10

Inleiding 4. I. ICT en Onderzoek 10 Meerjarenplan ICT 2010-2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 I. ICT en Onderzoek 10 1. High Performance Computing 11 2. Data handling (servers + procedures) en snel netwerk voor schijftoegang 14 3. Visualisatie

Nadere informatie

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Nacontrole in de oncologie Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies

Nadere informatie

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie

Informatiebulletin 24

Informatiebulletin 24 . 1 juli 2005 SoE nieuws School of Economics Amsterdam / Diemen In dit nummer 14 november 2005 nr.24 Informatiebulletin 24 Onderwijsverniewing: Theorie & Praktijk Ten geleide 1 SoE nieuws 2 Stichting ISOB

Nadere informatie

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten Jaarverslag 06

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten Jaarverslag 06 Nederlands Centrum voor Beroepsziekten Jaarverslag 06 Netherlands Center for Occupational Diseases Annual report WHO Collaborating Center in Occupational Health Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid

Nadere informatie

[ P5 rapport ][ Jeffrey Truijens ][ 1503626 ][ 23-06-13 ][ Design & Construction Management ]

[ P5 rapport ][ Jeffrey Truijens ][ 1503626 ][ 23-06-13 ][ Design & Construction Management ] [ P5 rapport ][ Jeffrey Truijens ][ 1503626 ][ 23-06-13 ][ Design & Construction Management ] BIM NU en BIM MORGEN ii Het resultaat van de effecten versus de investeringen in BIM Personalia: Naam: Jeffrey

Nadere informatie

PRINCE2:2009 Glossary of Terms English

PRINCE2:2009 Glossary of Terms English accept (risk response) acceptance A risk response to a threat where a conscious and deliberate decision is taken to retain the threat, having discerned that it is more economical to do so than to attempt

Nadere informatie

Een Impuls voor Plattelandsondernemers. Methodiekbeschrijving en -evaluatie van PlattelandImpuls

Een Impuls voor Plattelandsondernemers. Methodiekbeschrijving en -evaluatie van PlattelandImpuls Een Impuls voor Plattelandsondernemers Methodiekbeschrijving en -evaluatie van PlattelandImpuls 2008 Wageningen, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

BIGGER BIM Onderzoek naar hoe het gedachtegoed van ketenintegratie en lean meer betekenis kan geven aan BIM als informatiedrager van het bouwproces

BIGGER BIM Onderzoek naar hoe het gedachtegoed van ketenintegratie en lean meer betekenis kan geven aan BIM als informatiedrager van het bouwproces BIGGER BIM Onderzoek naar hoe het gedachtegoed van ketenintegratie en lean meer betekenis kan geven aan BIM als informatiedrager van het bouwproces Ketenintegratie Lean BIM Afstudeerrapport Jan Fokke Post,

Nadere informatie

OMSLAG IN DE LANGDURIGE ZORG ALS ORGANISATIEVERANDERING

OMSLAG IN DE LANGDURIGE ZORG ALS ORGANISATIEVERANDERING OMSLAG IN DE LANGDURIGE ZORG ALS ORGANISATIEVERANDERING A turn in Dutch long-term care as organizational change met een uitwerking voor zorgorganisatie Spes Bona Teun Wolters Working paper nr 2014/1 Wittenborg

Nadere informatie

BENUTTING VAN OCTROOIEN

BENUTTING VAN OCTROOIEN BENUTTING VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ADVIES benutting VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Nadere informatie