Preventie- en Handhavingsplan Alcohol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2018"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Risicoanalyse Cijfers (onderzoek GGD) Gevolgen Hoe komen ze er aan? Beleidsfocus en doelstellingen van het plan Doelstellingen Beleidsdoelen op korte termijn Educatie Ouders en de thuissituatie Onderwijs Alcoholverstrekkers Regelgeving Handhaving Handhavingsactiviteiten Interventiestrategie bepalen Uitvoeren van interventiestrategie Controles Nalevingscommunicatie Effectmeting en evaluatie Uitvoeringsaspecten Samenwerking met externe partners Coördinatie vanuit integraal DHW-team Financiën Bijlage 1: Resultaten jongerenmonitor GGD 2013 Bijlage 2: Handhavingsmodel naleving Drank- en Horecawet gemeente Echt-Susteren Pagina 2

3 1 Inleiding Per 1 januari 2013 is de Drank- en Horecawet (DHW) op een aantal punten ingrijpend gewijzigd. Eén van de belangrijkste veranderingen is dat gemeenten aanzienlijk meer bevoegdheden hebben gekregen om zelf regels op te stellen en de naleving te handhaven. De DHW is een bijzondere wet: één van de voornaamste doelen van de wet is de jeugd te beschermen tegen de schadelijke effecten die alcohol kan hebben op de gezondheid en de veiligheid. Per 1 januari 2014 is deze gewijzigde DHW op twee punten opnieuw aangepast. De leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol is verhoogd naar 18 jaar, en de gemeenten hebben de verplichting opgelegd gekregen om een integraal op te stellen en vast te laten stellen door de gemeenteraad. Het bestuursorgaan de burgemeester is uitdrukkelijk aangewezen voor de handhavingsaspecten. Gemeenten zijn daarmee de belangrijkste uitvoerder van de DHW geworden. Zowel op juridisch-, handhavings- als op educatief vlak is de gemeente de regisseur van het Nederlandse alcoholbeleid. Het verplichte Preventie- en Handhavingsplan, geregeld in artikel 43a van de DHW, is in feite de wettelijke bekrachtiging van dit gegeven. In dit preventie- en handhavingsplan moet wettelijk aan de orde komen wat de doelstellingen zijn van het preventie- en handhavingsbeleid alcohol en welke resultaten minimaal behaald moeten worden, welke acties worden ondernomen om alcoholgebruik onder jongeren tot achttien jaar te voorkomen, de wijze waarop het handhavingsbeleid wordt uitgevoerd en welke handhavingsacties in de door het plan bestreken periode worden ondernomen. Onderhavige nota bevat voorstellen om deze wettelijke opdracht in Echt-Susteren in te vullen. Effectief beleid om het (overmatig) alcoholgebruik terug te dringen, in het bijzonder onder jongeren, is alleen haalbaar als op alle fronten tegelijk wordt ingezet: bewustwording van de risico s, het delen van verantwoordelijkheid, het creëren van draagvlak voor het beleid, het stellen van duidelijke grenzen en het bewaken van die grenzen. Dat is de opdracht waar wij voor staan. Dit plan is geschreven met de bedoeling bij te dragen aan een gezondere en veiliger samenleving gemeente Echt-Susteren Pagina 3

4 2 Risicoanalyse Sinds 1988 is onder Nederlandse jongeren het alcoholgebruik flink toegenomen. Jongeren gingen in de loop van de afgelopen decennia meer, vaker én op jongere leeftijd drinken. In 2003 waren Nederlandse jongeren zelfs koplopers in Europa, als het ging om binge drinken (het op één avond vijf of meer drankjes drinken). Er zijn veel van zulke avonden: vaak wekelijks of zelfs méér dan één avond per week. Uitgaan werd steeds minder een glaasje voor de gezelligheid en steeds meer een alibi om stevig in te nemen, vaak vóór het uitgaan zelf ( indrinken ). 2.1 Cijfers (onderzoek GGD) De Limburgse GGD en enquêteren iedere vier jaar alle leerlingen van 13 en 14 jaar en de leerlingen in de leeftijd 15 en 16 jaar van het voortgezet onderwijs in Limburg. Dit gezondheidsonderzoek heeft in oktober 2013 voor de vijfde maal plaatsgevonden, dus ook onder scholieren in Limburg-Noord. De resultaten op het gebied van alcohol voor onze regio/gemeente van de monitor zijn hieronder samengevat: a. Alcoholgebruik en leeftijd Jongeren beginnen op jonge leeftijd met het drinken van alcohol. De gemiddelde leeftijd waarop jongeren van leerjaar 2 uit de regio Limburg- Noord aangeven met drinken te beginnen is 12 jaar. Het merendeel van jongeren uit leerjaar 4 drinkt alcohol. 67% van de leerlingen uit leerjaar 4 heeft in de afgelopen 4 weken alcohol gedronken. In leerjaar 2 mogen de jongeren volgens de wet geen alcohol drinken, toch heeft 18% van de leerlingen in de afgelopen week alcohol gedronken. In dat leerjaar varieert het alcoholgebruik van 12% tot 37% van de leerlingen. In de regio Limburg-Noord doet de helft van de jongeren uit leerjaar 4 aan binge drinking (per gelegenheid meer dan 5 alcoholische dranken nuttigen), 52% van de leerlingen uit leerjaar 4 heeft in de afgelopen 4 weken aan binge drinking gedaan. 36% van deze jongeren was aangeschoten of dronken. 12% van de leerlingen uit leerjaar 2 deden aan binge drinking, 4% was aangeschoten of dronken. b. Alcoholgebruik en Onderwijstype Limburg-Noord - Jongeren van het VMBO drinken vaker alcohol dan jongeren van het HAVO/VWO; - Jongeren van het VMBO drinken meer dan jongeren van het HAVO/VWO; - Jongeren van het VMBO zijn vaker aangeschoten of dronken dan jongeren van het HAVO/VWO; - Jongeren van alle onderwijstypen beginnen even vroeg met het drinken van alcohol. c. Verkrijgbaarheid van alcohol regio Limburg-Noord Bijna de helft van de jongeren uit leerjaar 4 koopt zelf alcohol. 42% van de leerlingen van leerjaar 4 heeft in de afgelopen 4 weken zelf alcohol gekocht, met name bij het uitgaan. Van de leerlingen uit leerjaar 2 heeft 6% in deze periode zelf alcohol gekocht gemeente Echt-Susteren Pagina 4

5 Jongeren verkrijgen hun alcohol vooral vanuit hun sociale omgeving. Een meerderheid van de leerlingen uit leerjaar 4 (65%) heeft in de afgelopen vier weken alcohol verkregen uit hun sociale netwerk. Verkregen van leeftijdsgenoten 48% en van hun ouders 42%. Van de leerlingen uit leerjaar 2 heeft 24% in de afgelopen periode alcohol verkregen, vooral van hun ouders (15%) en van een ouder iemand (11%). Alcoholgebruik toegespitst op leerlingen uit de gemeente Echt-Susteren Uit de gemeente Echt-Susteren deden 211 leerlingen mee, waarvan 146 van 13/14 jaar en 65 leerlingen van 15/16 jaar. Voorafgaande 4 weken (Echt-Susteren) 13/14 jaar 15/16 jaar alcohol gedronken 17% 55% binge drinking 10% 42% aangeschoten of dronken 6% 27% zelf alcohol gekocht 3% 22% alcohol verkregen in sociale omgeving 24% 41% 2.2 Gevolgen De gevolgen van overmatig alcoholgebruik zijn vaak zichtbaar. Op straat, in de krant, op school. Erger is nog wat we niet zien: jonge hersenen die in de groei worden geremd en beschadigd, kiemen voor latere gezondheidsproblemen die worden gelegd. Daarnaast zorgt de combinatie alcohol en jongeren soms voor een openbaar orde- en veiligheidsprobleem. De genoemde cijfers zijn niet uitputtend maar wel indicatief: er is sprake van een omvangrijk fenomeen alcohol is onlosmakelijk verbonden aan de jongeren- (uitgaans)cultuur. 2.3 Hoe komen ze er aan? De controle op verstrekking van alcohol onder de 18 jaar is cruciaal. Ouders zijn eerstverantwoordelijk, maar nemen die rol niet altijd. In 2012 verbood slechts 30% van de ouders hun kind onder de 16 jaar (de toenmalige alcoholleeftijd) om alcohol te drinken, 26% vond het goed of zegt er niets van. Voor jongeren is het ook gemakkelijk om aan alcohol te komen: eind 2013 bleek in een landelijk onderzoek een aankooppoging door mysteryshoppers in 53% van de gevallen te slagen, ondanks alle voorlichtingsacties en maatregelen. Wel zijn er grote verschillen tussen de verstrekkers: supermarkten scoren steeds beter (27% geslaagde aankooppogingen), cafetaria s en (sport)kantines doen het minder goed (beiden 85% geslaagde aankooppogingen). De reguliere horeca zit er met 63% tussenin. Een apart aandachtspunt is wederverstrekking: het doorgeven van legaal gekochte drank Landelijke Cijfers: In deze paragraaf 2.3. zijn gegevens van landelijke onderzoeken gebruikt. De cijfers die specifiek betrekking hebben op de situatie in de gemeente Echt-Susteren laten een positiever beeld zien: er is in onze gemeente geen sprake van ernstige misstanden of overmatige klachtmeldingen. Het is daarom niet zinvol een heksenjacht op touw te zetten. Inzet op preventie blijft de voornaamste beleidsregel gemeente Echt-Susteren Pagina 5

6 aan minderjarigen, door vrienden of zelfs door hun eigen ouders. Voor jongeren onder de 16 bleek dat in 2012 de gemakkelijkste en meest gebruikte manier te zijn. Voor dit plan levert dit alles duidelijke aanwijzingen op: naast het versterken van draagvlak voor ons beleid bij jongeren, hun ouders, verstrekkers van alcohol en professionals zijn vooral het stellen van duidelijke grenzen en de naleving van de verkoopregels van groot belang. Alleen die combinatie en dus integraliteit kan leiden tot succes. 3 Beleidsfocus en doelstellingen van het plan Dit plan is gebaseerd op een integrale beleidsvisie. Er is immers sprake van een samenhangend preventie én handhavingsplan. Dat impliceert dat meerdere afdelingen binnen de gemeente - en dus ook meerdere type maatregelen worden ingezet bij de aanpak van alcoholproblematiek. Als uitgangspunt voor integraal alcoholbeleid hanteren we een preventiemodel (Reynolds 2003) dat drie beleidspijlers ziet: educatie, regelgeving en handhaving. De pijlers staan deels op zichzelf maar overlappen elkaar ook. Juist in de overlap zien we het integrale preventiebeleid terug. Dit preventiemodel is gebaseerd op het gegeven dat alcoholgebruik altijd een resultaat is van een combinatie van factoren. De persoon, zijn sociale omgeving, het aanbod van drank en het overheidsbeleid vormen samen een systeem dat uiteindelijk de keuze van de gebruiker bepaalt. Alcoholpreventie kan daarom nooit alleen op het individu gericht kan zijn. Het meest succesvol zijn strategieën die vooral de omgeving van de drinker beïnvloeden. En in die omgeving van de jonge drinker spelen alcoholverstrekkers, scholen en ouders ieder hun eigen rol. 3.1 Doelstellingen Artikel 43a van de DHW schrijft voor dat de doelstellingen van het beleid duidelijk moeten zijn. De ambitie van het onderhavige plan is dat jongeren op een zo gezonde en veilig mogelijke wijze kunnen opgroeien, zodat hun talenten zo optimaal mogelijk tot ontwikkeling kunnen komen. Op basis daarvan onderscheiden we dan drie algemene doelstellingen: gemeente Echt-Susteren Pagina 6

7 1. Jongeren drinken tot hun 18 de jaar geen alcohol, en gaan vanaf hun 18e jaar verantwoord met alcohol om; 2. Ouders nemen hun verantwoordelijkheid voor het voorkomen van alcoholgebruik onder de 18 jaar en voor het aanleren van verantwoord alcoholgebruik na het 18 de jaar; 3. Verstrekkers nemen hun verantwoordelijkheid in het voorkomen van alcoholgebruik onder de 18 jaar en in het verantwoord alcoholgebruik na het 18e jaar; Deze algemene doelstellingen zijn globaal van aard en slechts op lange termijn realiseerbaar. Om ze te bereiken formuleren wij een aantal meetbare beleidsdoelen voor de korte termijn. 3.2 Beleidsdoelen op korte termijn Het effect van de educatieve en handhavende maatregelen uit dit plan kan primair gemeten worden met de jeugdgezondheidsmonitor van de GGD. Dit onderzoek wordt om de vier jaar op provinciaal niveau uitgevoerd. Ook maken we gebruik van de rapportages van onze toezichthouders. De onderstaande doelstellingen worden binnen de planperiode nagestreefd: De aanvangsleeftijd m.b.t. alcoholgebruik is met één jaar verhoogd (word dus minimaal 13 jaar); De klachtmeldingen over alcoholmisbruik verminderen met 25%; Het alcoholgebruik in de leeftijdscategorie jaar neemt af van 17% tot 15%, het alcoholgebruik in de leeftijdscategorie jaar vermindert van 55% naar 45%; Er worden jaarlijks tenminste drie bijeenkomsten/workshops door of vanwege de gemeente georganiseerd, gericht op alcoholpreventie. Er verschijnen jaarlijks tenminste vier publicaties door of vanwege de gemeente m.b.t. alcoholpreventie. Om deze doelen te halen is het nodig om te werken met een duidelijke focus. Wij willen ons daarom de komende jaren met name richten op: - Het versterken van het alcoholbewustzijn en het draagvlak voor ons beleid bij het publiek in het algemeen, en bij de benoemde doelgroepen in het bijzonder; - Het bevorderen dat ouders hun verantwoordelijkheid voor het alcoholgebruik van hun kind; deels doen we dit via hun kind(eren) zelf; - Het naleven van de bepalingen omtrent het bezit van alcohol door jongeren onder de 18 jaar in de openbare ruimte; - Het toezicht op de naleving van de bepalingen in de Drank- en Horecawet met betrekking tot schenken aan personen boven de 18 jaar die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren; - Het borgen van de veiligheid in het uitgaansleven en evenementen, in relatie tot bovengenoemde punten gemeente Echt-Susteren Pagina 7

8 4 Educatie De belangrijkste doelstelling van dit plan is om het alcoholgebruik van jongeren onder de 18 jaar te voorkomen. Dat gebeurt enerzijds door het stellen van regels en het handhaven daarvan. Daarnaast proberen we via educatie (en communicatie) de effectiviteit en het draagvlak van ons alcoholmatigingsbeleid te vergroten. Dit hoofdstuk gaat over educatie. Het blijft belangrijk om de kennis over de risico s van alcoholmisbruik en de aanpak ervan te vergroten. Alleen inzetten op kennisverhoging is echter niet voldoende. De meeste jongeren en volwassenen weten op een gegeven moment echt wel dat alcohol niet is toegestaan onder de 18 jaar. Ook is bekend dat alcohol niet bevorderlijk is voor een goede gezondheid, de schoolprestaties, de verkeersdeelname en sociaal gedrag. Behalve het verhogen van kennis zijn daarom ook het leren van vaardigheden en het veranderen van een houding voor ons van belang. Vaardigheden en houdingen in relatie tot alcohol zijn vrijwel altijd situatiegebonden. We richten ons daarom niet alleen op de jongeren zelf, maar ook op de omgeving waar jongeren zich begeven en waar ze in aanraking (kunnen) komen met alcohol. We onderscheiden hierbij de volgde hoofddomeinen: 1. ouders/thuissituatie; 2. onderwijs; 3. alcoholverstrekkers (horeca, winkels, (sport)verenigingen). Ons uitgangspunt is dat alleen een samenhangende combinatie van de drie vormen van educatie (kennis, houding en vaardigheden), die consequent op meerdere domeinen worden ingezet, bijdragen aan een gewenste gedragsverandering. We zien jongeren en betrokken volwassenen (ouder, onderwijzer, barmedewerker, winkelier) daarbij niet als tegenstanders of onwetenden die nog overtuigd moeten worden van het gelijk om alcoholgebruik onder jongeren te verminderen. We gaan er in de basis vanuit dat veruit de meeste betrokkenen allemaal willen dat jongeren gezond opgroeien en zich aan regels houden. Geen betutteling daarom. Wij maken echter ook geen gebruik van termen als eigen verantwoordelijkheid en zelfregulering als argument om als gemeente afzijdig te blijven bij educatie en communicatie. Hoe we als gemeente onze educatieve rol oppakken staat hieronder per domein weergeven. 4.1 Ouders en de thuissituatie De eerste verantwoordelijkheid voor het opgroeien van kinderen ligt bij de ouders; ook als het gaat om voorkomen van het alcoholgebruik. Veel ouders echter onderschatten het drinkgedrag van hun kinderen. Daarnaast onderschatten ouders zowel de negatieve als ook de positieve kanten van hun invloed op het drinkgedrag van hun kinderen, zo blijkt uit onderzoek. Directe bemoeienis met de opvoeding van kinderen door de lokale overheid is niet mogelijk, niet wenselijk en ook weinig effectief. Via externe en vaak gedeeltelijk door gemeenten gesubsidieerde organisaties als het jongerenwerk, onderwijs, GGD en verslavingszorg wordt de brug naar ouders wel geslagen. Het terugdringen van het alcoholgebruik onder jongeren maakt vaak onderdeel uit van de opdrachtverstrekking naar deze organisaties. De gemeente gaat in gemeente Echt-Susteren Pagina 8

9 overleg met deze belangrijke partners om te bezien of en hoe we hierin gezamenlijk verbeteringen kunnen aanbrengen in relatie tot onze (nieuwe) gemeentelijke taken. Het is voor ouders van belang dat wanneer ze regels stellen en Nee zeggen weten dat ze hierin gesterkt worden. Bijvoorbeeld doordat ook buiten de thuissituatie dezelfde regels gelden en (steeds beter) worden nageleefd. Landelijke preventie en voorlichting gericht op de thuissituatie vindt plaats via campagnes als NIX Onderwijs De school is een belangrijke plaats waar jongeren elkaar ontmoeten en beïnvloeden. Daarnaast is het de plek waar professionals als taak hebben om naast overdracht van kennis ook oog te hebben voor het algehele opgroeien en ontwikkelen van jongeren. Tenslotte is het ook nog eens de plek waar contact met ouders mogelijk is. Een ideale plek dus om aandacht te vestigen op een belangrijk maatschappelijk thema als het alcoholgebruik. Echter, doordat deze plek zo voor de hand ligt, krijgen scholen veel vragen van allerlei maatschappelijke organisaties op allerlei terreinen. Daarom kiezen we ervoor om zo veel mogelijk aansluiting en samenwerking te zoeken bij bestaande (les)programma s, taken en verantwoordelijkheden. Kennis over gezondheidsaspecten van alcohol en andere genotmiddelen maakt veelal al onderdeel uit van het standaard lesprogramma van scholen. Als gemeente stimuleren we daarom vooral dat ook aandacht wordt besteed aan de aspecten houding en vaardigheden rondom alcoholgebruik. Bijvoorbeeld, daar waar scholen toch al inzetten op weerbaarheidstrainingen, debatvaardigheden, burgerschapsvorming en oudercontacten, zal ook (extra) aandacht zijn voor alcoholmatiging. Dat kunnen we doen door via de projecten de Gezonde en Veilige School. Ook kunnen we scholen hierin faciliteren via gerichte inzet van door ons gesubsidieerde organisaties zoals GGZ, Menswel, Veilig Verkeer en de GGD. Interventieprogramma s als " de Gezonde en Veilige School" (voor basis - en voortgezet onderwijs) zetten bij uitstek in op de combinatie van kennis, betrokkenheid en vaardigheden. Deze programma s brengen we daarom actief onder de aandacht van de scholen waar onze kinderen heengaan. Voor het basisonderwijs geldt daarbij dat we ons met het thema alcohol niet rechtstreeks op de kinderen richten, maar wel op ouders en de schoolomgeving. Uit onderzoek is gebleken dat voorlichting op te jonge leeftijd averechts kan werken omdat het vooral de nieuwsgierigheid prikkelt. Ook via meer informele kanalen kan onze gemeente jongeren en hun ouders bereiken. Hier is het outreachende jongerenwerk (Menswel) onze ingang. 4.3 Alcoholverstrekkers Onder alcoholverstrekkers wordt in dit verband verstaan: horeca, winkels, (sport)kantines en andere paracommerciële alcoholverstrekkers. Formeel heeft de gemeente richting deze organisaties vooral een handhavende en/of vergunningverlenende taak. Toch hebben deze organisaties vaak zelf ook belang bij het voorkomen van (overmatig) drinkende jongeren en alle problemen die dat gemeente Echt-Susteren Pagina 9

10 met zich mee brengt op gebied van overlast en beeldvorming. We zien daarom vooral op het vlak van preventie en voorlichting mogelijkheden om met hen (nader) samen te werken. Voor onze eigen gemeente denken we hierbij in eerste instantie aan onderzoek van mogelijkheden en/of voortzetting van de volgende zaken: Wij gaan bepalen of en hoe wij onze handhavingsstrategie kunnen verbinden met preventie. Op het gebied van alcoholbeleid geven wij prioriteit aan educatie en voorlichting, vervolgens controle, handhaving vormt het sluitstuk. In tijd, communicatie, doelgroepbepaling, e.d. zijn slimme combinaties mogelijk. Een andere mogelijkheid is om bij instellingen die gecontroleerd zijn en waarbij tekortkomingen zijn geconstateerd, afspraken te maken over het vrijwillig/verplicht volgen trainingen voor deze bar- of kassamedewerkers. Wij gebruiken waar mogelijk de subsidierelatie met bijvoorbeeld sportverenigingen of gemeenschapshuizen als mogelijkheid om met hen in ieder geval in gesprek te gaan. Naleving van wet- en regelgeving, maar ook van vrijwillig gedrag worden beïnvloed door nalevingscommunicatie. Dat geldt zowel voor de jongeren zelf als ook voor de verstrekkers van alcohol. Onze bedoeling is om een gedragsverandering te bewerkstelligen, door via communicatie ook de subjectieve pakkans te vergroten. Daarnaast willen we ook de houding ten opzichte van alcoholgebruik beïnvloeden door via nieuwsberichten, interviews, e.d. positief te communiceren. Handhaving vormt derhalve het sluitstuk van beleid. Het streven van de gemeente (en zeker ook van het bestuursorgaan burgemeester) is om aan het einde van het kalenderjaar 2015 met zoveel mogelijk alcoholverstrekkers zowel commerciële als paracommerciële horeca een convenant m.b.t. verantwoorde alcoholverstrekking af te sluiten gemeente Echt-Susteren Pagina 10

11 5 Regelgeving De belangrijkste wijzigingen van de DHW per 1 januari 2013 zijn hieronder nader uitgewerkt. a. Burgemeester bevoegd gezag In de gewijzigde DHW is de burgemeester het bevoegd gezag voor vergunningverlening. Dit was voorheen het college van burgemeester en wethouders. De nieuwe bevoegdheden sluiten goed aan bij de bestaande verantwoordelijkheid van de burgemeester voor de openbare orde en veiligheid. b. Decentralisatie toezicht op de naleving Met de wijziging van de DHW, is toezicht en handhaving op de naleving van de deze wet verschoven van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) naar de gemeente. De burgemeester is bevoegd om toezichthouders aan te stellen voor het toezicht op de DHW binnen een gemeente. De handhaving voor de gemeente Echt-Susteren wordt uitgevoerd door het Service-centrum MER. De afspraak is dat men handhaaft naar aanleiding van een melding. c. Deregulering Een van de doelstellingen van de gewijzigde DHW is het terugbrengen van administratieve lasten. Voorbeelden zijn onder meer: niet langer worden de leidinggevenden in de vergunning vermeld, maar op een aanhangsel. Groot voordeel is, dat als de leidinggevende verandert er geen nieuwe vergunning hoeft te worden aangevraagd, maar slechts het aanhangsel opnieuw hoeft te worden opgemaakt; het is niet meer nodig de Verklaring Sociale Hygiëne bij de aanvraag te voegen, omdat deze is opgenomen in een register. d. Schorsing vergunning Het intrekken van een horecavergunning is een zware sanctie en wordt derhalve niet vaak toegepast. In de DHW wordt het nu mogelijk gemaakt om een vergunning voor een periode van maximaal twaalf weken te schorsen. e. Strafbaar stellen jongeren De DHW verbiedt jongeren onder de zestien jaar om alcoholhoudende drank bij zich te hebben op voor publiek toegankelijke plaatsen. De gemeente heeft de bevoegdheid om handhavend op te treden en deze jongeren te beboeten. f. Regulering para-commerciële horeca De raad heeft in haar vergadering van 15 mei 2014 nieuwe regels vastgesteld rondom schenktijden, alcoholverstrekking tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard, toegangsleeftijden tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard en tijdens niet-verenigingsgebonden activiteiten van para-commerciële rechtspersonen. Deze nieuwe bepalingen uit de APV maken integraal deel uit van het voorliggende Preventie- en Handhavingsplan gemeente Echt-Susteren Pagina 11

12 g. Verordenende bevoegdheid Eén van de doelen van de DHW is het terugdringen van overmatig drankgebruik onder jongeren van achttien tot en met drieëntwintig jaar. De Drank- en Horecawet geeft weinig bepalingen om dit doel te bereiken, de raad kan in een verordening regels stellen om op lokaal niveau betere invulling te geven aan het alcoholbeleid. In het licht van de drie hoofdthema s van dit plan (leeftijdsgrens 18+, rol ouders en verantwoorde alcoholverstrekking vanaf 18+) is bekeken welke regelgevende bevoegdheden een expliciete meerwaarde kunnen hebben in het terugdringen van de alcoholproblematiek. Uit onderzoek (Roodbeen e.a., 2014) blijkt dat het naleven van de leeftijdsgrens voor alcohol voor veel alcoholverstrekkers moeilijk is. Dit geldt ook voor het naleven van de bepalingen rondom dronkenschap en doortappen. Op evenementen is de naleving veelal nog een stuk lastiger. Door de schaalgrootte, de inzet van tijdelijke personeelskrachten en het gebrek aan een structurele controlesystematiek, is de naleving vaak slecht. De DHW biedt de gemeente de mogelijkheid om voorwaarden te stellen aan het verlenen van een ontheffing van de DHW (artikel 35, lid 2). Van die mogelijkheid maakt de gemeente Echt- Susteren gebruik om strikte voorwaarden aan evenementen op te leggen in de verleende ontheffing. In deze voorwaarden wordt omschreven op welke wijze men geacht wordt het verstrekken van alcoholhoudende drank aan <18 jaar en andere overtredingen van de DHW te voorkomen. Voorbeelden: verplichting polsbandjes te gebruiken, strikte toelatingseisen tot evenement. Gelet op het feit dat er in de gemeente Echt-Susteren geen sprake is van een duidelijk aanwezige problematiek m.b.t. de leeftijdsgroep vanaf 18 jaar wordt voor de groep jaar in deze context geen expliciet beleid geformuleerd gemeente Echt-Susteren Pagina 12

13 6 Handhaving Toezicht en handhaving zijn wettelijke middelen om de doelen uit het collegeprogramma te bereiken. De gemeente Echt-Susteren heeft de verantwoordelijkheid de wet- en regelgeving te handhaven. Uitgangspunt is dat degene tot wie de regelgeving is gericht, primair zelf verantwoordelijk is voor het naleven van de voorschriften. De voorschriften voor horeca zijn immers rechtstreeks werkend: het niet voldoen aan deze voorschriften is een overtreding. Het bevoegde gezag bevordert de naleving van de voorschriften, ziet toe op de naleving en handhaaft waar nodig, op basis van een vastgelegde strategie en prioriteiten. Er is verschil tussen toezicht en handhaving. Toezicht omvat alle activiteiten die plaats vinden als controle op de naleving van regels en voorschriften. Handhaven heeft voor ons Handhaving: Handhaven kunnen we in brede zin opvatten als doen naleven. Dit omvat zowel preventieve maatregelen (zoals voorlichting) als repressieve maatregelen (zoals bestuursdwang en strafrechtelijk optreden). In spreektaal bedoelen we met de term handhaven vaak alleen de repressieve maatregelen. Voorafgaand aan die maatregelen zal de overheid altijd toezicht uitoefenen. Toezicht: Het verzamelen van informatie om vast te stellen of er sprake is van een overtreding. Bron: Wegwijzer omgevingsvergunning module handhaving, ministerie VROM, dec een ruimere betekenis dan het opleggen van sancties, het omvat namelijk ook: ervoor zorgen dat een probleem wordt opgelost. Wij verstaan onder handhaven elke activiteit, gericht op de bevordering van naleving van de regels. We onderscheiden hierin twee lijnen, te weten: Informeren en stimuleren zelfregulering (de preventieve middelen); Na vaststelling van een overtreding: begeleiden, sturen en corrigeren. De kern van de handhaving is gebaseerd op de beleidspijlers handhaving, regelgeving en educatie. De risicoanalyse bepaalt in welke mate op een specifieke pijler wordt ingezet en welke setting de meeste aandacht krijgt. De risicoanalyse is dus niet bedoeld om te bepalen welke interventies er worden ingezet, maar waar, wanneer en hoe interventies het beste kunnen worden ingezet. Op basis van de uitkomsten kan de uitvoeringsstrategie worden bepaald en bovendien in opvolgende jaren worden verfijnd en bijgestuurd. Algemeen kunnen we stellen dat de handhavingskeuze die we maken uit begeleiden, sturen of corrigeren bepaald wordt door risico, ernst en naleefgedrag. In onze visie hebben we aangegeven, dat we bij voorkeur een positieve insteek kiezen. Waar mogelijk krijgt een overtreder eerst de mogelijkheid om het probleem zelf op te lossen. Dit neemt echter niet weg dat wie een ernstige overtreding begaat, moet rekenen op een directe en consequente aanpak. Het gevolg van deze keuze is dat ons optreden na het constateren van een overtreding uit een verschillend aantal stappen kan bestaan gemeente Echt-Susteren Pagina 13

14 Hoe ernstiger de overtreding, hoe minder stappen we zetten en hoe minder tijd er wordt gegeven om te komen tot beëindiging en/of herstel van de overtreding. 6.1 Handhavingsactiviteiten Met de gewijzigde Drank- en Horecawet (per 1 januari 2013) is de gemeente toezichthouder geworden voor de DHW. Handhaving van de wetgeving rond alcohol is dus een relatief nieuwe taak voor de gemeente. De hier geschetste handhavingsactiviteiten zijn gebaseerd op de ervaringen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), die voorheen de (landelijke) verantwoordelijkheid had voor de handhaving van de DHW. Daarnaast zijn deze gebaseerd op de ervaringen van gemeenten die afgelopen jaren (bijvoorbeeld als pilotgemeente) al wat meer ervaring hebben opgedaan met handhaving van lokaal alcoholbeleid. Op basis van hun ervaringen en inzichten is gekozen is voor een programmatische aanpak, waarbij de volgende stappen worden onderscheiden: 1. Interventiestrategie bepalen; 2. Uitvoeren van interventiestrategie; 3. Effectmeting en evaluatie. Zoals eerder aangegeven ligt de gemeentelijke prioriteit in dit plan, zowel als het gaat om preventie als om handhaving, bij de problemen rondom alcoholverstrekking aan minderjarigen. Deze doelstellingen sluiten aan bij de volgende wettelijke bepalingen: Leeftijdsgrens 18 jaar (sinds ) Artikel 20, (lid 1 en 4) van de Drank- en Horecawet. Het bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken van alcoholhoudende drank aan een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en het duidelijk zichtbaar aangeven van de leeftijdgrens. Artikel 20, lid 4 van de Drank- en Horecawet, het verplicht aanduiden van de leeftijdsgrens. Dronkenschap/doorschenken Artikel 20, lid 5 van de Drank- en Horecawet. Het verbod om personen in kennelijke staat van dronkenschap toe te laten in een horecazaak of op het terras. Artikel 45: het is degenen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, met uitzondering van personen van 16 of 17 jaar die dienst doen in een inrichting waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend, waaronder begrepen het zijn van barvrijwilliger in een inrichting in beheer bij een paracommerciële rechtspersoon, verboden op voor het publiek toegankelijke plaatsen alcoholhoudende drank aanwezig te hebben of voor consumptie gereed te hebben, met uitzondering van plaatsen waar bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank voor gebruik elders dan ter plaatse wordt verstrekt. Artikel 252 Wetboek van Strafrecht: verbod om dronken personen te schenken. Artikel 453 Wetboek van Strafrecht: verbod om zich in kennelijke staat van dronkenschap op de openbare weg te begeven. Artikel van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Echt-Susteren: het is verboden om in het aangewezen gebied alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben gemeente Echt-Susteren Pagina 14

15 6.2 Interventiestrategie bepalen Op basis van o.a. meldingen en in het recente verleden geconstateerde overtredingen worden prioriteiten t.a.v. het toezicht vastgesteld. Daarbij wordt nadrukkelijk aandacht gegeven aan het voorkomen van het verstrekken van alcohol aan jongeren onder de 18 en het verantwoord omgaan met alcohol vanaf die leeftijd. Handhaving van het verbod tot het bezit van alcohol door jongeren onder de 18 in de openbare ruimte is primair een taak voor de politie. De burgemeester maakt hierover afspraken met de korpsleiding. Waar nodig zorgen wij voor afstemming tussen onze toezichthoudende dienst (bijzondere opsporingsambtenaren) en de politie. 6.3 Uitvoeren van interventiestrategie In het beschrijven van de interventiestrategie beperken we ons tot de inspecties m.b.t. de leeftijdsgrens en dronkenschap. In het uitgebreide Handhavingsmodel naleving Drank- en Horecawet staat nauwkeurig omschreven wanneer bij welke overtreding hoe wordt opgetreden (zie bijlage 3). 6.4 Controles Kern van de controlestrategie vormen de observatie-inspecties op basis van klachtmeldingen en/of incidenten en overlastsituaties. Doel van deze controles is nagaan of de regels nageleefd worden. 6.5 Nalevingscommunicatie Communicatie kan het effect van de handhaving versterken. Het kan bijdragen aan een verhoogd nalevingsgedrag en aan meer draagvlak voor de eventuele maatregelen. Het is van belang de communicatie naar de diverse doelgroepen in goed overleg met andere afdelingen en partijen vorm te geven. Aangezien communicatie in dit plan vooral een educatief (uitleggen regels) en persuasief (aanzetten tot betere naleving) doel heeft, is dit verder uitgewerkt in het hoofdstuk educatieve activiteiten. 6.6 Effectmeting en evaluatie Het effect van de interventiestrategie op de naleving van de leeftijdsgrens en het toelaten en schenken aan dronken klanten wordt gemeten met aan de hand van de rapportage en het jaarverslag Integraal Veiligheidsbeleid onze gemeente. 6.7 Uitvoeringsaspecten In de vorige hoofdstukken zijn de verplichtingen, kaders, mogelijkheden en plannen voor een effectieve uitvoering van de Drank- en Horecawet uiteengezet. In veel gevallen volgen nog vertalingen naar concrete besluiten en maatregelen. Zoals eerder geschetst werkt alcoholbeleid het beste als op meerdere beleidspijlers tegelijkertijd wordt ingezet. Dat impliceert ook dat er in de uitvoering meerdere partners en stakeholders betrokken zijn. Hieronder een beschrijving van de belangrijkste samenwerkingspartners en de organisatiestructuur gemeente Echt-Susteren Pagina 15

16 6.8 Samenwerking met externe partners Op een integraal dossier als het alcoholbeleid is samenwerking essentieel voor een goede uitvoering. De volgende partners en de bijbehorende activiteiten zijn daarbij concreet in beeld: Onderwijsinstellingen: Scholen, OOGO Bestuurlijk overleg, Inzet preventieactiviteiten via maatschappelijke organisaties, informatievoorziening richting ouders, schoolveiligheidsplan. Politie: Veiligheid tijdens inspecties en eventuele samenwerking met betrekking tot de aanpak van doortappen vanuit het Wetboek van Strafrecht en openbare dronkenschap (artikel 252 resp. 453). De handhaving van het verbod op het bezit van alcohol in de openbare ruimte wordt door de politie en de BOA s uitgevoerd. De politie geeft eveneens HALT-verwijzingen af bij overtredingen. Ondernemers: nalevingsommunicatie, samenwerking bij evenementen, training personeel en vrijwilligers van verenigingen, nadere vrijwillige afspraken met sportverenigingen en buurthuizen. Gezondheidspartners: b.v. GGD en de Instellingen voor verslavingszorg zijn als organisaties belangrijk bij de uitvoering en ontwikkeling van educatieve interventies. 6.9 Coördinatie vanuit integraal DHW-team De coördinatie van de uitvoering van dit plan ligt bij de afdeling Leefomgeving in samenwerking met team Openbare Orde en veiligheid, Vergunningverlening en handhaving/toezicht en de politie. Dit integrale team zal de voortgang monitoren en uitvoeringsafspraken maken. De burgemeester is de bestuurlijke trekker. In de bijlagen is een schematisch overzicht van de maatregelen per beleidspijler opgenomen. Uitgangspunt van dit plan is dat per setting zoveel mogelijk combinaties worden gemaakt van elementen de verschillende pijlers die elkaar versterken. Op deze wijze ontstaat een optimale mix van maatregelen en activiteiten per pijler Financiën De bekostiging van de preventieve aspecten van dit plan geschiedt binnen de (financiële) kaders van het Lokaal Gezondheidsbeleid. Voor toezicht en handhaving wordt (vooralsnog) het reguliere budget aangesproken gemeente Echt-Susteren Pagina 16

17 BIJLAGE 1: Resultaten Jongerenmonitor GGD 2013 Gegevens per leerjaar voorgaande 4 weken 13/14 jaar 15/16 jaar M E-S R M E-S R alcohol gedronken 20% 17% 18% 68% 55% 62% binge drinking 12% 10% 12% 47% 42% 51% aangeschoten of dronken 5% 6% 5% 34% 27% 35% zelf alcohol gekocht 8% 3% 5% 36% 22% 35% alcohol verkregen in sociale omgeving 22% 24% 28% 63% 41% 63% Gegevens per schooltype voorgaande 4 weken VMBO HAVO/VWO leeftijd 1 e keer alcohol gedronken M E-S R M E-S R jaar jaar jaar jaar 12 jaar 12 jaar alcohol gedronken 44% 28% 43% 38% 30% 31% binge drinking 31% 21% 36% 25% 18% 22% aangeschoten of dronken 17% 12% 23% 17% 13% 12% M = Maasgouw E-S = Echt-Susteren R = Roerdalen Binge drinking = op één avond vijf of meer drankjes drinken gemeente Echt-Susteren Pagina 17

18 Bijlage 2: Handhavingsmodel naleving Drank- en Horecawet Inleiding Zoals in het is verwoord start het beleid vooral bij preventie. Recente cijfers laten zien dat er in Echt-Susteren geen sprake is van ernstige problemen of overmatige klachten. Handhaving zal daarom met name aan de orde zijn als respons op klachtmeldingen, overlastsituaties en/of incidenten. Toezicht De nieuwe Drank- en Horecawet maakt de burgemeester verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van de Drank- en Horecawet. De burgemeester wijst toezichthouders aan. Vertrouwensbenadering en lastenreductie staan centraal in het toezicht op de Drank- en Horecawet. Tevens is sprake van een beperkte toezichtcapaciteit. Dit leidt ertoe dat het toezicht en de handhaving gericht en aan de hand van een risicoanalyse worden ingezet. De ondernemer of paracommerciële rechtspersoon die de regels goed naleeft, wordt minder gecontroleerd. Proportionaliteit en subsidiariteit Een bestuursrechtelijke handhavingsmaatregel moet aan de vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit voldoen. Dit houdt in dat de maatregel niet verder mag strekken dan noodzakelijk en dat bij de keuze uit verschillende bevoegdheden geen zwaardere bevoegdheid wordt gebruikt dan de concrete situatie vereist. De feiten en omstandigheden van de situatie spelen dan ook een rol bij de beoordeling of een maatregel nodig is, en zo ja, welke maatregel. De proportionaliteit en subsidiariteit zijn in deze nota geïmplementeerd. De burgemeester toetst elke zaak op zijn merites, met als uitgangspunt dit handhavingsarrangement. Afweging belang ondernemer/paracommerciële rechtspersoon De burgemeester weegt in zijn besluitvorming over een bestuurlijke maatregel het belang van de ondernemer en paracommerciële rechtspersoon af tegen dat van de gezondheid van jongeren en de openbare orde. De gezondheid van jongeren en de openbare orde wegen daarbij zwaar. Afwijkingsbevoegdheid De burgemeester heeft bij zijn besluitvorming over de te treffen maatregelen een inherente afwijkingsbevoegdheid. De stappen in het handhavingskader gelden daarbij als uitgangspunt. Als de feiten en omstandigheden hiertoe aanleiding geven, kan de burgemeester afwijken van deze uitgangspunten. Zo kan worden besloten om een stap over te slaan en niet eerst te waarschuwen maar direct tot een maatregel over te gaan, bijvoorbeeld als sprake is van ernstige gezondheidsschade als gevolg van de verstrekking van alcoholhoudende drank. Bij een dergelijk besluit wordt dit expliciet gemotiveerd. Bestuursrecht en strafrecht Het kan zijn dat een incident of overtreding maakt dat zowel op basis van bestuursrecht als op basis van strafrecht een maatregel of sanctie wordt getroffen. Bestuursrecht en strafrecht kunnen naast elkaar worden toegepast. Het OM kan besluiten om degene die de overtreding heeft begaan te vervolgen. De burgemeester kan daarnaast een bestuursrechtelijke maatregel nemen gemeente Echt-Susteren Pagina 18

19 Handhavende mogelijkheden De Drank- en Horecawet kent de volgende handhavingsinstrumenten: Onderwerp Artikel Opmerking Intrekken van de DHWvergunning 31 DHW Schorsen van de vergunning 32 DHW Dit is een nieuw instrument dat alleen van toepassing is op niet-imperatieve intrekkingsgronden. De burgemeester kan de DHW-vergunning voor maximaal 12 weken schorsen Verwijderen van bezoekers 36 DHW Bestuurlijke boete 44a DHW e.v. De hoogte van de bestuurlijke boete is vastgelegd in de bijlage van het Besluit Bestuurlijke Boete Drank- en Horecawet Three strikes out 19a DHW Dit is een nieuwe maatregel. Niet DHWvergunningplichtige bedrijven die alcohol verkopen, zoals supermarkten en snackbars, kunnen worden gesanctioneerd als ze in een periode van 12 maanden drie keer hetzelfde artikel (art. 20, lid 1) overtreden. Met dit instrument kan de burgemeester een ondernemer het recht om alcohol te verkopen tijdelijk ontnemen, minimaal voor 1 week en maximaal voor 12 weken Daarnaast zijn onderstaande instrumenten uit de Gemeentewet van toepassing: Onderwerp Artikel Dwangsom/bestuursdwang Sluiting van een horeca-inrichting 125 Gemeentewet 174 Gemeentewet Bestuurlijke boete De Drank- en Horecawet kent het instrument bestuurlijke boete. Dit is een relatief nieuw instrument. De bestuurlijke boete kan zonder waarschuwing en rechtstreeks, zonder tussenkomst van de rechter, worden opgelegd. De boete die wordt geïnd, valt toe aan de gemeente. Het voordeel van deze maatregel is dat direct kan worden gereageerd op een overtreding (lik op stuk). Handhavingskader Indeling in categorieën In het handhavingsarrangement zijn de overtredingen die betrekking hebben op de vergunningplichtige domeinen (horeca, paracommercie en slijterijen) in vier categorieën verdeeld: - Categorie 1: Het verstrekken van alcoholhoudende drank zonder vergunning - Categorie 2: Het verstrekken van alcoholhoudende drank aan jongeren onder de 18 jaar - Categorie 3: Ernstige overtredingen (overtredingen die direct van invloed zijn op de gezondheid van jongeren en/of de openbare orde) - Categorie 4: Overige overtredingen gemeente Echt-Susteren Pagina 19

20 Bij iedere categorie hoort een bepaald stappenplan. Daarnaast worden in het arrangement de overtredingen die betrekking hebben op niet Drank- en Horecawet vergunningplichtige bedrijven (bijvoorbeeld supermarkten) en evenementen apart vermeld. Periode waarin een overtreding blijft meetellen Voor het handhavingsarrangement geldt in algemene zin dat een volgende stap wordt gezet in het stappenplan wanneer binnen een jaar na een vorige constatering opnieuw een overtreding plaatsvindt. Een overtreding blijft wel vijf jaar meetellen. Vindt een overtreding plaats binnen vijf jaar na de vorige overtreding, maar is die vorige overtreding langer dan een jaar geleden, dan wordt de handhavingsstap die voor de betreffende ondernemer of paracommerciële rechtspersoon geldt, herhaald. Niet-limitatieve opsomming Dit handhavingsmodel kent een niet-limitatieve opsomming van verschillende overtredingen en het daarbij horende stappenplan van waarschuwingen en maatregelen. Dit houdt in dat niet alle overtredingen van de Drank- en Horecawet zijn opgenomen in het handhavingskader. Hierdoor kan de toezichten handhavingscapaciteit gericht worden ingezet. Dit laat onverlet dat de bepalingen uit de DHW die niet zijn opgenomen in het handhavingsmodel de burgemeester te allen tijde de mogelijkheid bieden om handhavend op te treden. Primair handhavingsproces Een verzoek aan de burgemeester tot het nemen van een bestuurlijke maatregel kan worden ingediend door de toezichthoudende partij. Vervolgens worden, indien daar aanleiding toe is, belanghebbenden uitgenodigd voor een zienswijzengesprek of bestaat de mogelijkheid om schriftelijk een zienswijze in te dienen. Tijdens het zienswijzengesprek wordt de ondernemer of paracommerciële rechtspersoon (en/of raadsman) in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze te geven over het voorliggende dossier. Na dit zienswijzengesprek worden alle feiten en omstandigheden afgewogen ten opzichte van wet- en regelgeving en het handhavingsarrangement. Vervolgens neemt de burgemeester een beslissing. Het besluit wordt bekendgemaakt aan de ondernemer of paracommerciële rechtspersoon, eventuele andere belanghebbenden en de handhavingspartners. Indien de ondernemer of paracommerciële rechtspersoon van een inrichting of een andere belanghebbende zich niet kan verenigen met het besluit van de burgemeester kan hiertegen bezwaar worden gemaakt gemeente Echt-Susteren Pagina 20

21 Handhavingscategorieën vergunningplichtige domeinen (horeca, paracommercie, slijterijen) Categorie 1: Het verstrekken van alcoholhoudende drank zonder vergunning Toezichthouder Gemeente (burgemeester) 1 ste constatering: waarschuwing -- (alcoholverstrekking dient onmiddellijk gestaakt te worden) 2 de en verdere constateringen (binnen Sluiten onbepaalde tijd jaar na vorige constatering): procesverbaal opmaken en dossier naar burgemeester (alcoholverstrekking dient onmiddellijk gestaakt te worden) Categorie 2: Het verstrekken van alcoholhoudende drank aan jongeren onder de 18 jaar Toezichthouder Gemeente (burgemeester) 1 ste constatering: waarschuwing -- 2 de constatering (binnen jaar na vorige -- constatering): bestuurlijke boete 3 de constatering (binnen jaar na vorige Schorsen Drank- en constatering): proces-verbaal opmaken Horecawetvergunning voor 2 en dossier naar burgemeester weken 4 de constatering (binnen jaar na vorige constatering): proces-verbaal opmaken en dossier naar burgemeester 5 de constatering (binnen jaar na vorige constatering): Schorsen Drank- en Horecawetvergunning voor 12 weken Intrekken Drank- en Horecawetvergunning Categorie 3: Ernstige overtredingen (overtredingen die direct van invloed zijn op de gezondheid van jongeren en/of de openbare orde) Toezichthouder Gemeente (burgemeester) 1 ste constatering: waarschuwing -- 2 de constatering (binnen jaar na vorige -- constatering): bestuurlijke boete 3 de constatering (binnen jaar na vorige Schorsen Drank- en constatering): proces-verbaal opmaken Horecawetvergunning voor 2 en dossier naar burgemeester weken 4 de constatering (binnen jaar na vorige constatering): proces-verbaal opmaken en dossier naar burgemeester 5 de constatering (binnen jaar na vorige constatering): proces-verbaal opmaken en dossier naar burgemeester Schorsen Drank- en Horecawetvergunning voor 12 weken Intrekken Drank- en Horecawetvergunning Categorie 4: Overige overtredingen Toezichthouder Gemeente (burgemeester) 1 ste constatering: waarschuwing -- 2 de constatering: bestuurlijke boete -- 3 de constatering (binnen jaar na vorige constatering): proces-verbaal opmaken Schorsen Drank- en Horecawetvergunning voor gemeente Echt-Susteren Pagina 21

22 en dossier naar burgemeester 4 de constatering (binnen jaar na vorige constatering): proces-verbaal opmaken en dossier naar burgemeester 5 de constatering (binnen jaar na vorige constatering): proces-verbaal opmaken en dossier naar burgemeester weken Schorsen Drank- en Horecawetvergunning voor 12 weken Intrekken Drank- en Horecawetvergunning gemeente Echt-Susteren Pagina 22

23 Horeca Overtreding Omschrijving artikel Categorie Artikel 3 Verstrekken alcoholhoudende drank zonder Categorie 1 (rechtsgeldige) vergunning Artikel 20 lid 1 Verstrekken alcoholhoudende drank aan Categorie 2 en lid 2 jongeren onder de 18 jaar zonder daarbij de leeftijd vast te stellen Artikel 20 lid 6 Het is verboden in een slijtlokaliteit of Categorie 3 horecalokaliteit of op een terras de aanwezigheid toe te laten van een persoon die in kennelijke staat van dronkenschap of kennelijk onder invloed van andere psychotrope stoffen verkeert Artikel 20 lid 7 Het is verboden in kennelijke staat van Categorie 3 dronkenschap of kennelijk onder invloed van andere psychotrope stoffen dienst te doen in een slijtlokaliteit of horecalokaliteit Artikel 12 lid 1 Het is verboden alcoholhoudende drank te Categorie 4 verstrekken voor gebruik ter plaatse anders dan in een in de vergunning vermelde horecalokaliteit of anders dan op een in de vergunning vermeld terras, tenzij het betreft het vanuit zodanige lokaliteit afleveren van alcoholhoudende drank op bestelling in hotelkamers ingericht voor nachtverblijf of het verstrekken van alcoholhoudende drank door het in dergelijke hotelkamers beschikbaar te stellen Artikel 20 lid 5 Bij de voor het publiek bestemde toegang tot Categorie 4 een horecalokaliteit, een slijtlokaliteit, een ruimte als bedoeld in artikel 18, tweede lid, of een vervoermiddel waarin bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank wordt verstrekt, dient duidelijk zichtbaar en goed leesbaar te worden aangegeven welke leeftijdsgrens of leeftijdsgrenzen gelden. Bij regeling van Onze Minister kunnen daaromtrent nadere regels worden gesteld of modellen worden vastgesteld Artikel 24 lid 3 Het is verboden in een slijtlokaliteit of Categorie 4 horecalokaliteit, gedurende de tijd dat daarin dranken worden verstrekt, personen jonger dan 16 jaar dienst te laten doen Artikel 13 lid 1 Het is verboden in een horecalokaliteit of op een terras alcoholhoudende drank te verstrekken voor gebruik elders dan ter plaatse Categorie gemeente Echt-Susteren Pagina 23

24 Paracommercie Overtreding Omschrijving artikel Categorie Artikel 3 Verstrekken alcoholhoudende drank zonder Categorie 1 (rechtsgeldige) vergunning Artikel 20 lid 6 Het is verboden in een slijtlokaliteit of Categorie 3 horecalokaliteit of op een terras de aanwezigheid toe te laten van een persoon die in kennelijke staat van dronkenschap of kennelijk onder invloed van andere psychotrope stoffen verkeert Artikel 20 lid 7 Het is verboden in kennelijke staat van Categorie 3 dronkenschap of kennelijk onder invloed van andere psychotrope stoffen dienst te doen in een slijtlokaliteit of horecalokaliteit Artikel 12 lid 1 Het is verboden alcoholhoudende drank te Categorie 4 verstrekken voor gebruik ter plaatse anders dan in een in de vergunning vermelde horecalokaliteit of anders dan op een in de vergunning vermeld terras, tenzij het betreft het vanuit zodanige lokaliteit afleveren van alcoholhoudende drank op bestelling in hotelkamers ingericht voor nachtverblijf of het verstrekken van alcoholhoudende drank door het in dergelijke hotelkamers beschikbaar te stellen Artikel 20 lid 5 Bij de voor het publiek bestemde toegang tot Categorie 4 een horecalokaliteit, een slijtlokaliteit, een ruimte als bedoeld in artikel 18, tweede lid, of een vervoermiddel waarin bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank wordt verstrekt, dient duidelijk zichtbaar en goed leesbaar te worden aangegeven welke leeftijdsgrens of leeftijdsgrenzen gelden. Bij regeling van Onze Minister kunnen daaromtrent nadere regels worden gesteld of modellen worden vastgesteld Artikel 24 lid 3 Het is verboden in een slijtlokaliteit of Categorie 4 horecalokaliteit, gedurende de tijd dat daarin dranken worden verstrekt, personen jonger dan 16 jaar dienst te laten doen Artikel 13 lid 1 Het is verboden in een horecalokaliteit of op een terras alcoholhoudende drank te verstrekken voor gebruik elders dan ter plaatse Categorie gemeente Echt-Susteren Pagina 24

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Inleiding Dit handhavingsmodel is opgesteld naar aanleiding van de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW). Deze maakt de burgemeester verantwoordelijk voor het toezicht op

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 september 2014 gemeente roerdalen 2014-2018 1 Hoofstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De Nederlandse jongeren drinken veel, vaak en op jonge leeftijd. Daarnaast

Nadere informatie

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Horeca Evenementen Paracommercie Slijterijen Supermarkten Voorwoord Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet in werking getreden. Deze nieuwe wet maakt mij

Nadere informatie

Handhavingsmodel horeca en alcohol

Handhavingsmodel horeca en alcohol Handhavingsmodel horeca en alcohol Inleiding De Drank- en Horecawet (DHW) die op 1 januari 2013 inging, geeft aan dat er in 2013 een handhavingsmodel met betrekking tot de DHW moet worden vastgesteld.

Nadere informatie

Gemeente Bellingwedde. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Bellingwedde 2014-2016 (ex. artikel 43a DHW)

Gemeente Bellingwedde. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Bellingwedde 2014-2016 (ex. artikel 43a DHW) Gemeente Bellingwedde Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Bellingwedde 2014-2016 (ex. artikel 43a DHW) 1 juli 2014 Inhoudsopgave 0. Inleiding 3 1. Probleemanalyse 4 1.1 Cijfers 4 1.2 Gevolgen 4 1.3 Hoe

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente De Marne

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente De Marne Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente De Marne C o n v e n a n t A l c o h o l & J o n g e r e n Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 4 1.1 Cijfers 4 1.2 Gevolgen 4 1.3 Hoe komen ze eraan

Nadere informatie

C o n v e n a n t A l c o h o l & J o n g e r e n Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Kadernota

C o n v e n a n t A l c o h o l & J o n g e r e n Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Kadernota C o n v e n a n t A l c o h o l & J o n g e r e n Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Kadernota Gemeente Slochteren Juni 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 4 2. Beleidsfocus 5 3. Educatie

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Inleiding Het toezicht op en de handhaving van de Drank- Horecawet (DHW) is per 1 januari 2013 overgedragen aan de gemeente. Voorheen werd deze taak

Nadere informatie

C o n v e n a n t A l c o h o l & J o n g e r e n MODEL. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW. Gemeente Bedum

C o n v e n a n t A l c o h o l & J o n g e r e n MODEL. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW. Gemeente Bedum C o n v e n a n t A l c o h o l & J o n g e r e n MODEL Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW Gemeente Bedum Versie 2.2, 15 mei 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 4 1.1

Nadere informatie

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Gemeente Hillegom Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Inleiding Per 1 januari 2013 is de Drank- en Horecawet (DHW) gewijzigd. Door deze wijziging zijn gemeenten de belangrijkste uitvoerders

Nadere informatie

Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013)

Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013) Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013) Artikel Beschrijving Omschrijving overtreding Maatregel(en) toezichthouder Maatregel(en) bestuur Artikel 3 Verbod zonder vergunning

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW Gemeente Ten Boer Juni 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 4 1.1 Cijfers 4 1.2 Gevolgen 4 1.3 Hoe komen ze eraan 4 2. Beleidsfocus 6

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Inleiding Het toezicht op en de handhaving van de Drank- Horecawet (DHW) is per 1 januari 2013 overgedragen aan de gemeente. Voorheen werd deze taak

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Vlagtwedde

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Vlagtwedde Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Vlagtwedde 24 juni 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Probleemanalyse 4 1.1 Cijfers 4 1.2 Gevolgen 4 1.3 Hoe komen ze eraan 5 2. Beleidsfocus 6 2.1 Doelgroepen

Nadere informatie

Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel. December 2014

Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel. December 2014 Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel December 2014 1 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Relatie met het Preventie- en Handhavingplan it ken net 3 3. Uitgangspunten bij handhaving 3 4. Omschrijving

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Eemsmond

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Eemsmond Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Eemsmond Juni 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 5 1.1 Cijfers 5 1.2 Gevolgen 5 1.3 Hoe komen ze eraan 5 2. Beleidsfocus 7 2.1 Doelgroepen 7

Nadere informatie

Inleiding. Bestaand beleid

Inleiding. Bestaand beleid Inhoud Inleiding... 2 Bestaand beleid... 2 Stand van zaken alcoholgebruik onder jongeren in Deurne... 3 Doelstellingen en resultaten... 3 Doelstelling... 3 Resultaten... 4 Gezondheidsbeleid en Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen?

De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen? De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen? Inhoud Presentatie Korte introductie Aanleiding & Historie wetswijziging Wijzigingen DHW Toezicht in de praktijk Rondvraag 25-3-2013

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW Gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn 2014-2016 november 2014 Inhoudsopgave INLEIDING... 2 1. RISICOANALYSE... 4 1.1 CIJFERS... 4 1.2 GEVOLGEN...

Nadere informatie

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN GEMEENTE NUENEN C.A.

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN GEMEENTE NUENEN C.A. CVDR Officiële uitgave van, Gerwen en Nederwetten. Nr. CVDR376587_1 3 januari 2017 PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN GEMEENTE NUENEN C.A. Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2015-2018 Inleiding

Nadere informatie

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2.

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2. RAADSVOORSTEL Datum: 23 december 2014 Nummer: Onderwerp: Vaststellen preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 Voorgesteld raadsbesluit: Het preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 vast te

Nadere informatie

Bijlage 4: Sanctietabel Drank en Horeca

Bijlage 4: Sanctietabel Drank en Horeca Bijlage 4: Sanctietabel Drank en Horeca Overtreding artikel Drank- en Artikel 2, tweede lid Drank- en : Maken van reclame voor alcoholhoudende drank in strijd met de regels gesteld krachtens het eerste

Nadere informatie

Handhavinguitvoeringsprogramma Drank- en Horecawet Gemeente Roermond

Handhavinguitvoeringsprogramma Drank- en Horecawet Gemeente Roermond Handhavinguitvoeringsprogramma 2015-2017 Drank- en Horecawet Gemeente Roermond 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Kader... 4 Algemene handhavingsinstrumenten:... 4 Handhavingsinstrumenten

Nadere informatie

Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding

Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding Het toezicht op alcohol is een taak die nieuw is voor het gemeentebestuur. Om die rol goed te kunnen vervullen is het van belang de toezichthouders

Nadere informatie

Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014

Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014 Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014 Aan de Raad der gemeente Vaals Onderwerp Preventie- en Handhavingsplan Jeugd,

Nadere informatie

MEMO. Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling :

MEMO. Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling : MEMO Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling : Datum : 9 november Onderwerp : Preventie- en Handhaving alcoholgebruik onder jongeren Geachte raad, In deze memo ontvangt u ter kennisname

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ten Boer. Nr. 37618 7 juli 2014 Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW Gemeente Ten Boer Juni 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse

Nadere informatie

Drank- en Horecawet 2013

Drank- en Horecawet 2013 Onderwerp : Bijlage02: Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet 2013 Registratienummer : at13003237 Registratiecode : *at13003237* Auteur : Saskia Wilmink Drank- en Horecawet 2013 Handhavingsprotocol gemeenten

Nadere informatie

Sanctiestrategie Drank en Horecawet Almere 2014

Sanctiestrategie Drank en Horecawet Almere 2014 Sanctiestrategie Drank en Horecawet Almere 2014 Deze sanctiestrategie uit 2014 is in 2015 ongewijzigd bijgevoegd aan het Werkplan, om de volgende reden: Bij het optreden tegen ernstige en mag van de gemeente

Nadere informatie

NOTA ALCOHOLBELEID GEMEENTE MENTERWOLDE 2014

NOTA ALCOHOLBELEID GEMEENTE MENTERWOLDE 2014 NOTA ALCOHOLBELEID GEMEENTE MENTERWOLDE 2014 Hoofdstuk 1 Samenvatting Deze beleidsnota bevat de hooflijnen van het gemeentelijk alcoholbeleid met als hoofd doelstelling het alcoholgebruik, in het bijzonder

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan

Preventie- en handhavingsplan 08OKT.2014 Gemeente Delft Preventie- en handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank en Horecawet - 2014 Astrid Lensink & Irma Lauwers 14-04-2014 Inleiding Op I januari 2014 is de Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2016 Gemeente Stadskanaal

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2016 Gemeente Stadskanaal Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2016 Gemeente Stadskanaal 13 mei 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 4 1.1 Cijfers 4 1.2 Gevolgen 4 1.3 Hoe komen ze eraan 5 1.4 De risicoanalyse

Nadere informatie

Alcoholgebruik onder Jongeren in Limburg-Noord

Alcoholgebruik onder Jongeren in Limburg-Noord Alcoholgebruik onder Jonger in Resultat uit de Jongermonitor 2013 Inhoud Achtergrond... 3 Alcoholgebruik Leeftijd... 3 Alcoholgebruik Onderwijstype... 4 Verkrijgbaarheid alcohol... 5 Nationaal Regionaal

Nadere informatie

Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Vaststelling 19 december 2013

Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Vaststelling 19 december 2013 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 123 Naam Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Publicatiedatum 18 december 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregel bij besluit van

Nadere informatie

Handhavingsprotocol Toezicht Drank- en Horecawet

Handhavingsprotocol Toezicht Drank- en Horecawet Handhavingsprotocol Toezicht Drank- en Horecawet Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet in werking getreden. In deze wet is het toezicht opgedragen aan de door de burgemeester aangewezen ambtenaren.

Nadere informatie

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen. Toelichting / voorstel van het college aan de gemeenteraad zaaknummer 72173 Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Nadere informatie

Sanctietabel behorend bij Handhavingsbeleid DHW en horeca-exploitatie Januari 2013

Sanctietabel behorend bij Handhavingsbeleid DHW en horeca-exploitatie Januari 2013 Sanctietabel behorend bij Handhavingsbeleid en horeca-exploitatie Januari 2013 : Algemene Plaatselijke Verordening Nieuwegein model-: model- van de VNG, met betrekking tot invullen verordeningsbevoegdheid

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan in het kader van de nieuwe Drank- en Horecawet Gemeente Den Haag (BOW.2014. 255)

Preventie- en handhavingsplan in het kader van de nieuwe Drank- en Horecawet Gemeente Den Haag (BOW.2014. 255) Preventie- en handhavingsplan in het kader van de nieuwe Drank- en Horecawet Gemeente Den Haag (BOW.2014. 255) 1. Inleiding Gemeenten zijn sinds 2013 de belangrijkste uitvoerder van de Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet Rijssen-Holten

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet Rijssen-Holten Preventie- en Handhavingsplan 2014-2018 Drank- en Horecawet Rijssen-Holten Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en achtergrond... 3 1.2 Recente ontwikkelingen... 3 2. Doelen...

Nadere informatie

Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel

Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel : Algemene Plaatselijke Verordening Sint-Michielsgestel 2014 : Drank- en Horecawet, geldend per 1-1-2014 Regelgeving Artikel

Nadere informatie

Kaderstellende notitie Drank- en horecawet. De Wolden. Januari actief en betrokken. dewolden.nl

Kaderstellende notitie Drank- en horecawet. De Wolden. Januari actief en betrokken. dewolden.nl Kaderstellende notitie Drank- en horecawet De Wolden Januari 2014 actief en betrokken dewolden.nl Samenvatting In voorliggende notitie worden kaders gegeven voor de implementatie van de Drank- en horecawet

Nadere informatie

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen Inhoud Alcoholpreventie Jeugd Gemeente Dalfsen 1 Alcoholpreventie Jeugd 1. Inleiding Het alcoholgebruik onder de jongeren is de laatste jaren een landelijk probleem waar steeds meer aandacht voor is, zowel

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Juli 2014 Inhoudsopgave Inleiding 1. Probleemanalyse 2. Beleidsfocus 2.1. Uitgangspunten en onderbouwing van beleid

Nadere informatie

Bestuursdwang toepassing. 3 Last onder dwangsom (ter info: leges voor drankvergunning 2015 bedraagt 692,70 )

Bestuursdwang toepassing. 3 Last onder dwangsom (ter info: leges voor drankvergunning 2015 bedraagt 692,70 ) Sanctietabel behorend bij Handhavingsbeleid en horeca-exploitatie : Drank- en Horecawet 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning Geen

Nadere informatie

Sanctietabel: behorend bij de Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Edam-Volendam 2013

Sanctietabel: behorend bij de Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Edam-Volendam 2013 Sanctietabel: behorend bij de Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Edam-Volendam 2013 Last onder Openbaar Ministerie Bijzonderheden Overtredingen op grond van de Drank- en Horecawet 1. Artikel 2, lid

Nadere informatie

1. Bestuurlijke waarschuwing - Voornemen met hersteltermijn 1 bekend maken - Termijn zienswijze bekend maken - Afschrift aan Politie

1. Bestuurlijke waarschuwing - Voornemen met hersteltermijn 1 bekend maken - Termijn zienswijze bekend maken - Afschrift aan Politie Categorie 1 en strafrechtelijke sanctiemiddelen Categorie 1-overtredingen zijn ernstige overtredingen maar er is geen sprake van een acute (gevaar)situatie. Een overtreding kan ook als categorie 1 worden

Nadere informatie

Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg

Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg Bijlage 8.6 Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg De in de sanctiematrix Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Alcoholbeleid 18 + MHCWoerden per 1 januari 2014

Alcoholbeleid 18 + MHCWoerden per 1 januari 2014 Alcoholbeleid 18 + MHCWoerden per 1 januari 2014 Regelmatig (te veel) alcohol drinken is schadelijk voor de gezondheid en leidt vaak tot problemen. Bijvoorbeeld agressie in het uitgaansleven of verkeersongelukken.

Nadere informatie

Bijlage 1: Handhavingsmatrix voor een aantal artikelen uit de Drank- en Horecawet en Algemeen Plaatselijke Verordening

Bijlage 1: Handhavingsmatrix voor een aantal artikelen uit de Drank- en Horecawet en Algemeen Plaatselijke Verordening Bijlage 1: Handhavingsmatrix voor een aantal artikelen uit de en Algemeen Plaatselijke Verordening Grondslag Artikel 3 (horecaof slijtersbedrijf) Artikel 4, lid 1 jo. artikel 2.34 j en 2.34 k Apv Artikel

Nadere informatie

Handhavingsstrategie Drank- en horecawet Enschede =Middel. 3=Ernstig. Schriftelijke Waarschuwing/ 4 weken om een ontvankelijke aanvraag

Handhavingsstrategie Drank- en horecawet Enschede =Middel. 3=Ernstig. Schriftelijke Waarschuwing/ 4 weken om een ontvankelijke aanvraag CVDR Officiële uitgave Enschede. Nr. CVDR465_ 5 oktober 06 Handhavingsstrategie Drank en horecawet Enschede 04 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst Handhavingsstrategie Drank en Horecawet februari 04,

Nadere informatie

Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 Categorie 1 = spoedeisend

Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 Categorie 1 = spoedeisend Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 Categorie 1 = spoedeisend APV: Algemene Plaatselijke Verordening Houten DHW: Drank- en Horecawet Categorie 2 = ernstige, maar geen sprake

Nadere informatie

Presentatie DHW voor studenten. Dinsdag 12 mei 2015

Presentatie DHW voor studenten. Dinsdag 12 mei 2015 Presentatie DHW voor studenten Dinsdag 12 mei 2015 Vergunningen (paracommercie) 1. DHW-Vergunning voor schenken alcohol op grond van de Drank- en Horecawet. Schenkt uw vereniging alcohol in eigen beheer?

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 18 december 2014

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 18 december 2014 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 18 december 2014 Voorstel van het college aan de raad Onderwerp: Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2016. Agendapunt Portefeuillehouder: mr. A. Hoogendoorn

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude PREVENTIE EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL 2014 2017

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude PREVENTIE EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL 2014 2017 14/008 BOB PREVENTIE EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL 2017 De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 mei Besluit: I. Vast te stellen het

Nadere informatie

bestuursreglement kv De Hazenkamp richtlijnen alcohol

bestuursreglement kv De Hazenkamp richtlijnen alcohol bestuursreglement kv De Hazenkamp richtlijnen alcohol Preambule In overweging nemende dat: - Sportvereniging op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 W044733 / 47272 Beleid opstelling Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Juridisch kader 1.3 Flankerend beleid 1.4 Leeswijzer 2. Huidige situatie 2.1 Cijfers

Nadere informatie

Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid. December 2013

Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid. December 2013 Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid December 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 De veranderingen en de mogelijkheden 4 3 Het beleid 5 Bijlage 1 Concept Algemene Plaatselijke Verordening, DHW 7 Bijlage 2 Toezicht

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018 Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018 Inhoudsopgave Deel 1 Algemeen 3 1. Inleiding 3 2. Toezicht 4 3. Resultaten 4 Deel 2 Sanctiebeleid 5 3. Sanctiecategorieën 5 4. Handreiking

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2018 Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2018 Gemeente Hellendoorn Besloten door de burgemeester op: 27 mei 2014 Vastgesteld door de gemeenteraad: Preventie en toezichtsplan Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Deze stukken vormen de basis voor het vaststellen van de regelgeving op gebied van Dranken horeca in onze gemeente.

Deze stukken vormen de basis voor het vaststellen van de regelgeving op gebied van Dranken horeca in onze gemeente. RAADSVOORSTEL *D13.004232* D13.004232 DATUM 2 december 2013 AGENDAPUNT 8 ONDERWERP Vaststellen Drank- en Horecaverordening 2014 ZK13001254 ZAAKNUMMER INLEIDING Sinds 1 januari 2013 is de Drank- en horecawet

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018 Inhoudsopgave Deel 1 Algemeen 3 1. Inleiding 3 2. Toezicht 4 3. Resultaten 4 4. Preventie 5 5. Doelstellingen 5 Deel 2 Sanctiebeleid

Nadere informatie

bestuursreglement alcohol in het Trefpunt

bestuursreglement alcohol in het Trefpunt bestuursreglement alcohol in het Trefpunt Verenigingen / stichtingen in een dorpshuis dienen op basis van de Drank-en Horecawet te beschikken over een bestuursreglement; Het dorpshuis met een drank-en

Nadere informatie

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per : Model VNG (laatst gewijzigd: 11-07-2012) Contactpersoon: Patrick Swinkels, 06-51205612 : Drank- en Horecawet, geldend per 1-1-2013 3 Bedrijf exploiteert zonder 3 Bedrijf exploiteert zonder Geen vergunning,

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Drank- en Horecawet

Informatiebijeenkomst Drank- en Horecawet Informatiebijeenkomst Drank- en Horecawet Programma 19:00 Welkomstwoord 19:05 De nieuwe Drank- en Horecawet 19:35 Presentatie over alcoholmatiging 20:00 Wijzigingen Alcoholverstrekking in de APV 21:00

Nadere informatie

2. Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid

2. Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid 2. Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid Inhoudsopgave 1. Drank- en horecawet... 2 1.1. Omvang vergunde horeca activiteiten... 2 1.2. Toezicht op vergunde horeca-activiteiten... 2 1.3. Controles op vergunde

Nadere informatie

Hoofdlijnennotitie Nieuwe Drank en Horecawet

Hoofdlijnennotitie Nieuwe Drank en Horecawet Hoofdlijnennotitie Nieuwe Drank en Horecawet 1. Inleiding Op 1 januari 2013 treedt de wetswijziging van de Drank- en Horecawet in werking. De doelstelling van de wetswijziging is: - het alcoholgebruik

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol 2014

Preventie en handhavingsplan alcohol 2014 Preventie en handhavingsplan alcohol 2014 Datum: 12 mei 2014 Directie Openbare Orde en Veiligheid en GGD Amsterdam Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Alcoholbeleid in Amsterdam 4 3. Doelstellingen Preventie-

Nadere informatie

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Paragraaf 1 Algemene bepalingen Reglement Alcohol bij Korfbalvereniging Groen- Geel Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit

Nadere informatie

Reglement Alcohol in sportkantines december 2011

Reglement Alcohol in sportkantines december 2011 Reglement Alcohol in sportkantines december 2011 Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een alcoholreglement; in dit verband

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Gilze en Rijen

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Gilze en Rijen Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Gilze en Rijen Hoofdstuk 1: Aanleiding en leeswijzer De aanleiding: de nieuwe Drank- en Horecawet Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (verder:

Nadere informatie

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per : Model VNG (laatst gewijzigd: 11-07-2012) Contactpersoon: Patrick Swinkels, 06-51205612 : Drank- en Horecawet, geldend per 1-1-2013 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning 3 Bedrijf exploiteert

Nadere informatie

E. T. de Vrij M. Looman-Struijs J. Schouwerwou W. Hoornstra F. Veltman Zaaknummer : 10367

E. T. de Vrij M. Looman-Struijs J. Schouwerwou W. Hoornstra F. Veltman Zaaknummer : 10367 Aan de gemeenteraad van4 : Gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân Raadsvergadering : 24 april 2013 Commissievergadering : 8 april 2013 Agendapunt : Ter kennisgeving: plan van aanpak gewijzigde

Nadere informatie

Geen aanvraag ingediend (aanvraag kansrijk): - 1 e keer : Geen aanvraag ingediend (aanvraag niet kansrijk):

Geen aanvraag ingediend (aanvraag kansrijk): - 1 e keer : Geen aanvraag ingediend (aanvraag niet kansrijk): . Overtredingen Drank- en Horecawet Overtreding/andere bepalingen rtikel 3 : Uitoefenen horeca- of slijtersbedrijf zonder Drank- en horecawetvergunning Voedsel en Waren utoriteit (vergunning is niet aangevraagd)

Nadere informatie

Decentralisatie Toezicht

Decentralisatie Toezicht Decentralisatie Toezicht Presentatie NVWA 8-12-2011 De AID, PD en VWA bouwen aan één nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit Programma Wijzigingen DHW Taakverdeling gemeente/politie/nvwa Decentralisatie toezicht

Nadere informatie

Bestuursdwang toepassing

Bestuursdwang toepassing 3 Bedrijf exploiteert zonder 3 Bedrijf exploiteert zonder Geen vergunning, wel zicht op Geen vergunning, geen zicht op bij < 50 week 2 weken 680 (vergunning nog niet verleend) 1 maximaal 1 week 1360 (vergunning

Nadere informatie

Bestuursreglement. Alcohol in sportkantines. van de v.v. Wieldrecht.

Bestuursreglement. Alcohol in sportkantines. van de v.v. Wieldrecht. Bestuursreglement Alcohol in sportkantines van de v.v. Wieldrecht. Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in de sportkantine van rksv VOLKEL

Bestuursreglement alcohol in de sportkantine van rksv VOLKEL Bestuursreglement alcohol in de sportkantine van rksv VOLKEL Vastgesteld in de ledenvergadering van 17 december 2001 Enigszins aangepast en geaccordeerd tijdens de bestuursvergadering van 4 maart 2013

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.J.J.M. Gulpen. Commissie: nee. Gehandicaptenplatf.: nee

Portefeuillehouder: M.J.J.M. Gulpen. Commissie: nee. Gehandicaptenplatf.: nee Advies aan burgemeester en wethouders V gemeente SIMpelVeld Datum advies: 10 oktober 2014 Afdeling: IBR Zaakkenmerk: 37888 Behandele d ambtenaar: Financiële consequenties: Ten laste van begrotingspost:

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018 Inhoudsopgave Deel 1 Algemeen 3 1. Inleiding 3 2. Doelstellingen 4 3. Toezicht 4 4. Preventie 5 5. Resultaten 5 Deel 2 Sanctiebeleid

Nadere informatie

*500843* Raadscommissie Bestuur. Onderwerp Kenmerk Datum Gewijzigde Drank- en Horecawet 13G200077/ 15 januari Geachte commissie Bestuur,

*500843* Raadscommissie Bestuur. Onderwerp Kenmerk Datum Gewijzigde Drank- en Horecawet 13G200077/ 15 januari Geachte commissie Bestuur, *500843* Raadscommissie Bestuur Wijkservice, Beleid en Advies Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Kenmerk Datum Gewijzigde Drank- en Horecawet 13G200077/ 15 januari 2013 500843 Geachte commissie Bestuur,

Nadere informatie

Toezicht- en Handhavingsmodel Drank- en Horecawet (DHW) Gemeente Zoetermeer

Toezicht- en Handhavingsmodel Drank- en Horecawet (DHW) Gemeente Zoetermeer Toezicht- en Handhavingsmodel Drank- en Horecawet (DHW) Gemeente Zoetermeer 2 Inhoudsopgave Voorwoord.. 3 Toezicht- en handhavingsmodel. 4 Deel A: Toezichtstrategie.. 5 Deel B: Handhavingsstrategie 7 Slotbepalingen

Nadere informatie

Burgemeester (en wethouders)

Burgemeester (en wethouders) Handhavingmatrix 2013 A. Overtredingen Drank- en Horecawet (DHw) Overtreding/andere bepalingen Artikel 2, tweede lid Maken van reclame voor alcoholhoudende drank in strijd met de regels gesteld krachtens

Nadere informatie

Doorschenken en openbare dronkenschap; een overzicht van relevante wetsartikelen. Sandra van Ginneken, Adviseur DHW

Doorschenken en openbare dronkenschap; een overzicht van relevante wetsartikelen. Sandra van Ginneken, Adviseur DHW Doorschenken en openbare dronkenschap; een overzicht van relevante wetsartikelen Sandra van Ginneken, Adviseur DHW Doorschenken Art. 252 WvS: verkopen en doorschenken aan dronken klanten en jongeren dronken

Nadere informatie

Reglement sociale hygiëne RSC ALLIANCE

Reglement sociale hygiëne RSC ALLIANCE Reglement sociale hygiëne RSC ALLIANCE Inhoudsopgave Inleiding...3 Paragraaf 1 Algemene bepalingen...4 Artikel 1 Begripsbepalingen...4 Artikel 2 Wettelijke bepalingen...4 Artikel 3 Vaststellen en wijzigen...4

Nadere informatie

Bezopen. Preventie- en Handhavingsplan 2014-2018 voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet. gemeente Borger-Odoorn

Bezopen. Preventie- en Handhavingsplan 2014-2018 voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet. gemeente Borger-Odoorn 1 Bezopen Preventie- en Handhavingsplan 2014-2018 voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet gemeente Borger-Odoorn Een nieuwe norm De wet zegt dat je met je vingers van andermans spullen af moet blijven.

Nadere informatie

Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid

Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid toezichtinformatie Toezichtinformatie over 214 Deze vragenlijst dient als basis voor het aanleveren van de informatie die nodig is voor het vullen van de toezichtindicatoren

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT KSV DE BETUWE

BESTUURSREGLEMENT KSV DE BETUWE BESTUURSREGLEMENT KSV DE BETUWE Januari 2013 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a) Alcoholhoudende dranken: Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan

Nadere informatie

De nieuwe drank en horecawet

De nieuwe drank en horecawet De nieuwe drank en horecawet De Drank- en Horecawet stamt uit 1964. De wet regelt een verantwoorde distributie van alcohol in de samenleving en bevat speciale regels voor alcoholverstrekkers en overheden.

Nadere informatie

raadsnummer De raad stemt in met de voorgestelde regulering van de (para)commerciële horeca. Dit betreft:

raadsnummer De raad stemt in met de voorgestelde regulering van de (para)commerciële horeca. Dit betreft: Aan de raad van de gemeente gouda Voorstel aan de gemeenteraad directie Directie MO en afdelingen (h000) afdeling telefoon 8389 Veiligheid en wijken (h200) steller H.E. van Dijk- de Waal onderwerp Regelgeving

Nadere informatie

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Sportverenigingen. Zeelandia 02-04-2013

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Sportverenigingen. Zeelandia 02-04-2013 Nieuwe Drank- en Horeca Wet Sportverenigingen Zeelandia 02-04-2013 Programma 19.30 uur welkom door burgemeester Harald Bergmann 19.40 uur toelichting op de nieuwe Drank- en Horecawet 20.00 uur vragen over

Nadere informatie

Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 Categorie 1 = spoedeisend

Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 Categorie 1 = spoedeisend Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 Categorie 1 = spoedeisend APV: Algemene Plaatselijke Verordening Houten DHW: Drank- en Horecawet Categorie 2 = ernstige, maar geen sprake

Nadere informatie

* minimale hoogte dwangsom/hoogte bestuurlijke boete in euro's * maximum dwangsombedrag: 3 x opgelegde dwangsom. Regelgeving

* minimale hoogte dwangsom/hoogte bestuurlijke boete in euro's * maximum dwangsombedrag: 3 x opgelegde dwangsom. Regelgeving DHW 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning DHW 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning Geen vergunning, wel zicht op legalisatie Geen vergunning, geen zicht op legalisatie

Nadere informatie

Beleidsregel ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Reimerswaal

Beleidsregel ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Reimerswaal Beleidsregel ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Reimerswaal Ontwerpbeleidsregel, vastgesteld door de burgemeester op 13 augustus 2012 afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving 1 Beleidsregel

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/47

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/47 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 6-6-2013 Nummer voorstel: 2013/47 Voor raadsvergadering d.d.: 18-06-2013 Agendapunt: 20 Onderwerp:

Nadere informatie

Zijn er bijlagen bij deze brief? Bij deze brief treft u het aangepaste stappenplan overtredingen Drank- en Horecawet aan: I

Zijn er bijlagen bij deze brief? Bij deze brief treft u het aangepaste stappenplan overtredingen Drank- en Horecawet aan: I Aan de gemeenteraad van Tubbergen Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer 15.06162 Documentnummer U15.009324 Inlichtingen bij raadsgriffier Mevr. H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar Onderwerp Raadsbrief 2015, nr. 31

Nadere informatie

Bestuursreglement. Preambule

Bestuursreglement. Preambule Bestuursreglement statutaire naam: rechtspersoon adres secretariaat: p/a straat, nr, plaatsnaam betreffende de inrichting: naam inrichting adres inrichting: straat, nr, plaatsnaam In overweging nemende

Nadere informatie

Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet. Modelbeleid NHN Handhavingsbeleid Oplegnotitie + matrix

Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet. Modelbeleid NHN Handhavingsbeleid Oplegnotitie + matrix Implementatie Nieuwe Drank- en Modelbeleid NHN Handhavingsbeleid Oplegnotitie + matrix Versie 23 mei 2013 Oplegnotitie bij handhavingsmatrix Drank- en Horeca De regionale werkgroep wijziging Drank- en

Nadere informatie

Bestuursreglement inzake het schenken van alcohol in ons clubhuis

Bestuursreglement inzake het schenken van alcohol in ons clubhuis Bestuursreglement inzake het schenken van alcohol in ons clubhuis In overweging nemende dat: Preambule - verenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement;

Nadere informatie

Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol.

Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol. Barreglement PREAMBULE In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol in sportkantines ; in dit verband

Nadere informatie