Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Gilze en Rijen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Gilze en Rijen"

Transcriptie

1 Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Gilze en Rijen Hoofdstuk 1: Aanleiding en leeswijzer De aanleiding: de nieuwe Drank- en Horecawet Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (verder: DHW) in werking getreden. Het belangrijkste element van de wetswijziging betreft een uitbreiding van de bevoegdheden van gemeenten, met het oog op de bescherming van de volksgezondheid (van met name jongeren) en het voorkomen van alcoholgerelateerde ordeverstoring. Hiermee stimuleert het Rijk dat gemeenten de beleidsterreinen volksgezondheid en openbare orde en veiligheid verbinden op het gebied van alcohol, omdat beide terreinen van belang zijn voor een effectieve alcoholpreventie bij jongeren. Op 1 januari 2014 is een tweede wetswijziging van de DHW doorgevoerd. Hiermee wordt de leeftijdsgrens voor verstrekking Øn voor het aanwezig hebben van alcohol op voor het publiek toegankelijke plaatsen, verhoogd naar 18 jaar. In de wijziging van de DHW per 1 januari 2014 is eveneens opgenomen dat de gemeenteraad iedere vier jaar een preventie- en handhavingplan alcohol vaststelt (artikel 43a DHW). Het preventie- en handhavingplan dient uiterlijk zes maanden na inwerkingtreding van de wijziging van de DHW vastgesteld te worden door de gemeenteraad. Artikel 43a lid 2 en 3 van de DHW omschrijft de minimale eisen waaraan het preventie- en handhavingsplan alcohol moet voldoen: Lid 2. Het plan bevat de hoofdzaken van het beleid betreffende de preventie van alcoholgebruik, met name onder jongeren, en de handhaving van de wet. Lid 3. In het plan wordt in ieder geval aangegeven: a. wat de doelstellingen zijn van het preventie- en handhavingsbeleid alcohol; b. welke acties worden ondernomen om alcoholgebruik, met name onder jongeren, te voorkomen, al dan niet in samenh onderdeel d, van de Wet publieke gezondheid; c. de wijze waarop het handhavingsbeleid wordt uitgevoerd en welke handhavingsacties in de door het plan bestreken periode worden ondernomen; d. welke resultaten in de door het plan bestreken periode minimaal behaald dienen te worden. Termijn geldigheid preventie- en handhavingplan gemeente Gilze en Rijen De gemeente Gilze en Rijen is voornemens om per 1 januari 2016 aan te sluiten bij de nieuwe Nota gezondheidsbeleid van de regio Midden-Brabant. Deze nota zal ook een hoofdstuk over alcoholpreventie bevatten, met daarin een regionaal gedragen visie op alcoholpreventie en een gezamenlijk pakket van maatregelen (met daarin ruimte voor lokale verschillen) (zie hierover ook Hoofdstuk 3 onder Lokaal en regionaal beleid met betrekking tot alcohol). In het Coalitieakkoord is overigens ook opgenomen dat er in 2016 een evaluatie van horecabeleid - alcoholmatigingsbeleid in 2016 plaatsvindt. Doelgroep preventie- en handhavingplan gemeente Gilze en Rijen Het preventie- en handhavingplan dient zoals gezegd wettelijk gezien de hoofdzaken van het beleid te bevatten dat zich richt op de preventie van alcoholgebruik - met name onder jongeren - en de handhaving van de wet. Gezien de korte voorbereidingstijd en de beperkte geldigheidsduur van het plan, is besloten om het preventie- en handhavingplan alcohol van de gemeente Gilze en Rijen specifiek te richten op de 1

2 jongeren van 12 tot 18 jaar in onze gemeente. Meer inhoudelijke argumenten hiervoor zijn dat dat het sinds 1 januari 2014 bij wet verboden is om alcohol te verstrekken aan jongeren onder de 18 jaar. Leeswijzer Dit hoofdstuk bevat de aanleiding om een gemeentelijk preventie- en handhavingsplan vast te stellen, de geldigheidsduur, de doelgroep en de leeswijzer van het plan. Het tweede hoofdstuk bevat achtergrondinformatie over de link tussen p op jonge leeftijd. Het derde hoofdstuk gaat in op de lokale situatie c.q. de lokale problematiek met betrekking tot alcohol en het bestaande beleid en de bestaande overlegstructuren rondom alcohol. Het vierde hoofdstuk bevat de doelstellingen van het preventie- en handhavingsbeleid en de concrete resultaten die we willen bereiken. Het vijfde hoofdstuk bevat de acties die op het gebied van handhaving en preventie worden ondernomen. Het zesde en laatste hoofdstuk tenslotte, bevat de conclusies. 2

3 Hoofdstuk 2: De achtergrond De link tussen preventie en handhaving Een integrale benadering van de problematiek rondom alcohol i s cruciaal v oor een effectief alcoholbeleid (Reynolds, 2003). Recent onderzoek van het RIVM Centrum voor Gezond Leven, het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP en het Trimbos-instituut bevestigt dat beleid op het gebied van alcoholmatiging het meest effectief is als het integraal wordt aangepakt 1 (Mulder, Bovens, Franken & Sannen, 2013). De belangrijkste vlakken waarop alcoholbeleid gebaseerd dient te zijn, zijn: regelgeving (grenzen stellen), handhaving (grenzen bewaken) en educatie (publiek draagvlak). Regelgeving Handhaving Preventie Educatie Figuur 1. Integraal beleidsmodel voor effectief lokaal alcoholbeleid (Reynolds, 2003) Bewustwording creºren is een noodzakelijke voorwaarde voor gedragsverandering. We kunnen gedragsverandering bij jongeren bereiken door helder beleid te maken op alcoholpreventie. Door handhaving kunnen we aanvullende effecten bereiken op het terugdringen van de beschikbaarheid van alcohol voor jongeren. Dit is ook het uitgangspunt van het landelijke alcoholpreventiebeleid. Naast het voorkomen van schadelijk alcoholgebruik vanuit het perspectief van de volksgezondheid en het jeugdbeleid, is het landelijke beleid ook gericht op het terugdringen van verstoringen van de openbare orde. Alcoholgebruik is niet alleen een persoonlijke en bewuste keuze. Drinkgedrag wordt voor een groot deel ook bepaald door de omgeving (zoals de ouders) de prijs van alcohol, het productaanbod, verkoopregels, normen, tradities en het sociale netwerk. In de volgende tabel is te zien hoe maatregelen die de beschikbaarheid van alcohol beperken, het meest effectief zijn in het terugdringen van alcoholgebruik (Babor e.a., 2010). 1 Zie de brochure Effectief Alcoholbeleid: hoe pakt u dat aan?, te downloaden via 3

4 Maatregel Effectiviteit Hoeveelheid onderzoek Minimumverkoopleeftijd Verhogen van prijs Beperken van verkooptijden Meer handhaving Beperken van reclame +/ Figuur 2. Beleidsmaatregelen en hun effectiviteit (Babor e.a., 2010) De meerwaarde van een gezamenlijk preventie- en handhavingsplan alcohol is dat de preventieve aanpak beter aansluit op de handhavingsmaatregelen. Op beide terreinen worden al veel acties ondernomen, maar de verbinding tussen beiden ontbreekt nog te veel. Door een betere aansluiting en afstemming tussen alcoholpreventie en alcoholhandhaving kunnen de uitgevoerde acties elkaar versterken. Door het opstellen van dit preventie- en handhavingsplan alcohol wordt de eerste stap hierin gezet. Het gevaar van alcohol(misbruik) T D kinderen zijn nog in ontwikkeling, waardoor het drinken van alcohol op jonge leeftijd voor hen extra schadelijk is. Alcohol kan de ontwikkeling van sommige delen van de hersenen verstoren en dat kan leiden tot blijvende gedragsveranderingen. Naast de directe effecten die alcohol op het lichaam heeft, heeft het ook invloed op latere leeftijd. De kans op alcoholverslaving wordt groter als iemand vroeger begint met drinken. Uit onderzoeken blijkt, dat jongeren die voor hun 13 e beginnen met drinken, een kans van 30% hebben om later verslaafd te raken aan alcohol. Daarnaast vergroot overmatig alcoholgebruik de kans op ongelukken en zorgt het voor maatschappelijke schade zoals overlast, vernielingen en criminaliteit. Overmatig alcoholgebruik vergroot, naast verkeersongevallen en letselschade ook de kans op geweld (waaronder ook seksueel geweld) en onveilig vrijen. 4

5 Hoofdstuk 3: Huidige situatie in Gilze en Rijen Lokale situatie cq lokale problematiek met betrekking tot alcohol Resultaten Gezondheidsmonitor GGD Een belangrijk middel om inzicht te verkrijgen in het alcoholgebruik onder de inwoners in onze gemeente is het raadplegen van de Gezondheidsmonitoren die de GGD eens in de vier jaar uitvoert. Er zijn drie monitoren: - Gezondheidsmonitor Jongeren (12-18 jaar) 2011; - Gezondheidsmonitor Volwassenen (19-64 jaar) 2009; - Gezondheidsmonitor Ouderen (65+). In dit beleidsplan zoomen we, gezien de doelgroep van het plan, alleen in op de Gezondheidsmonitor Jongeren. Deze is onder andere gericht op het in kaart brengen van de hoeveelheid alcoholconsumptie, de plek waar alcohol wordt gedronken, hoe men in het bezit komt van alcohol en wat ouders vinden van het drankgebruik (zie figuur 2). Figuur 3: resultaten van alcoholgebruik uit de jongerenmonitor 2011 van de GGD Hart voor Brabant I in tegenstelling tot in de regio Hart van Brabant- lijkt te zijn gestegen ten opzichte van de vorige meting. Ook liggen deze cijfers hoger dan het regionaal gemiddelde. 12% (ten opzichte van 20% in de regio) van de jongeren in Gilze en Rijen was 16 jaar of ouder bij het drinken van het eerste glas alcohol. 65% was 14 of 15 jaar. Deze cijfers zijn opvallend, aangezien de nieuwe DHW voor schrijft dat men pas met 18 jaar mag drinken. 5

6 Daarnaast valt op dat een groot deel van de ouders (bijna 60%) het alcoholgebruik van hun kind (12 t/m 18 jaar) goedkeuren. Lokale problemen met betrekking tot alcoholgebruik onder jongeren Ons beeld is dat er in de gemeente Gilze en Rijen geen sprake is van buitensporig veel drankgebruik. Wat we wel vaak zien is dat overlastmeldingen met betrekking tot jeugd in de openbare ruimte (hangjeugd) vaak gepaard gaan met klachten over drank- en drugsgebruik. Lege flessen, blikjes en soms gripzakjes bevestigen dan vaak dat de aanwezige jongeren die gebruiken. Een specifieke doelgroep die hierin te noemen is, zijn de Turkse jongeren. Uit waarnemingen komt naar voren dat er stevig gedronken wordt door een kleine groep jongeren. Het vermoeden bestaat dat dit dan ook nog gepaard gaat met (soft)drugsgebruik. Het betreft hier echter vaak jeugdigen in de leeftijd van jaar en dus niet behorend tot de doelgroep van dit beleidsplan. Niettemin is het belangrijk hier aandacht voor te hebben. Jaarlijks terugkerende evenementen waarbij sprake is van verhoogd alcoholgebruik zijn carnaval, de jaarwisseling, de jaarmarkten, kermissen en Mennekesdag in Gilze. Lokaal en regionaal beleid met betrekking tot alcohol Het lokale beleid met betrekking tot alcohol is geregeld in: 1. De Algemene Plaatselijke Verordening In artikel wordt de evenementenvergunning geregeld. In paragraaf wordt het toezicht op horecabedrijven, de exploitatievergunning, de sluitingstijden, tijdelijke sluiting van horecabedrijven, de schenktijden van paracommerciºle rechtspersonen, bijeenkomsten bij paracommerciºle rechtspersonen en het verbod op happy hours geregeld. In artikel is een bepaling over hinderlijk drankgebruik opgenomen. 2. Evenementenbeleid De Nota Evenementenbeleid 2008 bevat de uitgangspunten voor het beleid van de gemeente Gilze en Rijen op het gebied van evenementen. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuw evenementenbeleid. In het nieuwe beleid is ook aandacht voor alcoholmatiging bij evenementen. Het regionale beleid met betrekking tot alcohol is geregeld in: 1. Regionale nota gezondheidsbeleid regio Midden-Brabant Bevat regionaal beleid op het gebied van preventie en publieke gezondheid. Deze regionale nota met een looptijd van 2014 t/m dient te worden beschouwd als een pilot en een eerste verkenning in het formuleren van gezamenlijk beleid op het gebied van publieke gezondheid. De gemeente Gilze en Rijen is voornemens om gezamenlijk met de regio een nieuwe Nota gezondheidsbeleid voor de regio Midden-Brabant op te stellen. Deze nota zal gaan gelden vanaf 1 januari 2016 en zal ook een hoofdstuk over alcoholpreventie en -handhaving bevatten, met daarin een gezamenlijke visie en doelstellingen. De uitvoering hiervan kan per gemeente worden ingevuld. 2. Brabantse handhavingsstrategie Wij zijn aangesloten bij de Brabantse handhavingstrategie Zo handhaven wij in Brabant. Deze strategie vormt een algemeen kader waarbinnen het sanctiebeleid met betrekking tot de DHW is uitgewerkt (Brabants Alcohol- en Horeca-sanctiebeleid). 6

7 Lokale en regionale bestaande overlegstructuur rond (o.a.) alcohol Er zijn verschillende netwerken actief, waarin de gemeente met partijen spreekt over (onder andere!) alcohol: 1. Werkgroep alcohol Gilze en Rijen is er een lokale werkgroep actief rondom alcoholpreventie. Hieraan nemen de gemeente, Novadic Kentron, het jongerenwerk (R-newt), Halt, politie en de GGD deel. Verschillende activiteiten zijn hier reeds uit voortgekomen: zo is er in het kader van collectieve preventie een P H H OK 2. Horeca-overleg Bij dit overleg zijn aanwezig: Koninklijke Horeca Nederland - Afdeling Gilze en Rijen, de politie en de gemeente. Het overleg komt twee keer per jaar bij elkaar. In het overleg bespreekt de horeca met de burgemeester alle zaken waarbij zij te maken heeft met de gemeente. 3. Overleg met paracommercie Dit overleg loopt via de sportcontactfunctionarissen. 4. Overleg met detailhandel Hierbij sluiten ook de winkeliersverenigingen aan. Dit overleg loopt via de bedrijvencontactfunctionaris. Ook zijn er verschillende regionale netwerken actief, waarin wordt gesproken over (o.a.) alcohol. Dit zijn onder andere het Regionaal overleg alcoholpreventie Midden-Brabant en de Brabantse werkgroep nieuwe DHW. 7

8 Hoofdstuk 4: Doelstellingen en gewenste resultaten In dit hoofdstuk vindt u de doelstellingen van het beleid en de resultaten die minimaal behaald dienen te worden. Wettelijke doelstellingen De DHW heeft twee algemene hoofddoelstellingen: Afname alcoholgebruik en de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik onder de 18 jaar; Afname dronkenschap (met name tijdens uitgaansavonden in het publieke domein). Gemeentelijke doelstellingen De gemeente Gilze en Rijen richt zich in dit preventie- en handhavingsplan alcohol met name op jongeren en vertaalt bovenstaande doelstellingen in de volgende gemeentelijke doelstellingen: - hierbij om alcoholgebruik onder jongeren te voorkomen; - toename van bewustzijn van sportverenigingen en kantines, horecaondernemingen en detailha onder jongeren te voorkomen; - duidelijke gemeentelijke regelgeving op het gebied van alcohol en duidelijke voorwaarden vooraf aan vergunningen; - handhaving in geval van overtreding van die regelgeving of voorwaarden. De gemeente gaat in 2014 en 2015 samen met relevante samenwerkingspartners aan de slag om bovenstaande doelstellingen te verwezenlijken. Wij streven ernaar om de resultaten van het preventie- en handhavingsplan alcohol (en ons overige handhavings- en preventiebeleid) terug te zien in de uitslagen van de volgende Gezondheidsmonitor Jongeren (12-18 jaar) van de GGD. Deze zal in 2015 weer uitgevoerd worden. De resultaten hiervan komen in 2016 beschikbaar. 8

9 Hoofdstuk 5: Acties Dit hoofdstuk bevat de wijze waarop het preventie- en handhavingsbeleid wordt uitgevoerd en welke acties in de door het plan bestreken periode worden ondernomen. Hierbij wordt met name ingezet op voorlichting en educatie, het be nvloeden van de fysieke en sociale omgeving en regelgeving en handhaving (de drie pijlers van integraal alcoholbeleid): Voorlichting en educatie: hiermee worden de risico s van (overmatig) alcoholgebruik overgebracht op de verschillende doelgroepen. Ook worden vaardigheden aangereikt om het gedrag te veranderen; Fysieke en sociale omgeving: een alcoholvrije omgeving (denk aan thuis, de sportvereniging, school etc) voor jongeren draagt bij aan de inzet; Regelgeving en handhaving: de gemeente Gilze en Rijen gaat met de intensivering van de handhaving en regelgeving meer invulling geven aan het alcoholbeleid. Preventie Preventie vindt met name plaats door: 1. voorlichting en educatie; 2. overleg; 3. regelgeving. Ad 1. Voorlichting en educatie De gemeente biedt, in samenwerking met haar overlegpartners, voorlichting en educatie aan gericht op: Alcoholverstrekkers (ook in regionaal verband); Ouders (een kleinschalig voorbeeld hiervan was het H -project); Scholen (ook in regionaal verband). Ook kunnen er speciale campagnes gevoerd worden bij evenementen. Ad 2. Overleg - Overleg met horeca, paracommercie en detailhandel De gemeente wil door middel van overleg met horeca, paracommercie en detailhandel een alcoholvrije omgeving voor jongeren stimuleren. De gedachte is om een nieuwe Werkgroep alcohol te vormen vanuit de K -gedachte. Hierbij wil de gemeente aan tafel met de horeca, detailhandel en paracommercie. De partners worden leidend in dit overleg. De professionals worden ondersteunend, net als de gemeente. Doel van de werkgroep is om samen met de partners te werken aan een aanpak en uitkomst die voor alle partijen positief is. - Overleg met andere gemeenten in de regio Hart van Brabant De gemeente Gilze en Rijen is voornemens om gezamenlijk met de regio Hart van Brabant een nieuwe Nota gezondheidsbeleid voor de regio Midden-Brabant op te stellen. Deze nota zal gaan gelden vanaf 1 januari 2016 en zal ook een hoofdstuk over alcoholpreventie en -handhaving bevatten, met daarin een gezamenlijke visie en doelstellingen. De uitvoering hiervan kan per gemeente worden ingevuld. Ad 3. Regelgeving - Beperking Happy Hours Onderzoek laat zien dat de prijs van alcohol een belangrijke voorspeller is voor gebruik. En dat met prijsinterventies gebruik be nvloed kan worden. Het verhogen van alcoholprijzen heeft zelfs het 9

10 meeste impact op drinkers die heel veel drinken. Daarmee is deze maatregel een effectieve in het tegengaan van dronkenschap. Om deze reden is het verbod op Happy Hours opgenomen in de APV. Artikel bepaalt dat het ter bescherming van de volksgezondheid en in het belang van de openbare orde verboden is bedrijfsmatig of anders dan om niet-alcoholhoudende dranken te verstrekken voor gebruik ter plaatse tegen een prijs die voor een periode van 24 uur of korter lager is dan 60% van de prijs die in de desbetreffende horecalokaliteit op of het desbetreffende terras gewoonlijk wordt gevraagd. - Voorwaarden stellen aan evenementen De Nota Evenementenbeleid 2008 bevat de uitgangspunten voor het beleid van de gemeente Gilze en Rijen op het gebied van evenementen. Op basis van dit beleid kunnen voorwaarden aan evenementen worden gesteld in de evenementenvergunning. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuw evenementenbeleid. Ook dit beleid maakt het mogelijk om voorwaarden met betrekking tot alcoholmatiging aan een evenementenvergunning te stellen. Voorbeelden van dergelijke voorwaarden zijn: een verplichting voor polsbandjes 18+ en/of 18-; een maximaal aantal tapinstallaties; het stimuleren van alcoholvrije dranken; gratis water; alleen festivalbier (3%, echter afname van meer dan liter verplicht). Niet al deze voorwaarden komen overigens terug in het evenementenbeleid. - Beperken schenktijden paracommercie In artikel van de APV zijn de schenktijden van paracommerciºle rechtspersonen vastgelegd (maandag tot en met vrijdag na 17:00 uur en tot 23:00 uur, zaterdag na 15:00 uur en tot 21:00 uur en zondag na 12:00 uur en tot 21:00 uur). Artikel lid 2 maakt het mogelijk in sportkantines uitzonderingen toe te staan, maar niet later dan uur. Overige paracommerciºle rechtspersonen, zoals gemeenschapshuizen en culturele centra, verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank gedurende de periode beginnende met ØØn uur voor aanvang en eindigende met ØØn uur na beºindiging van activiteiten die passen binnen de statutaire doelomschrijving van de desbetreffende paracommerciºle rechtspersoon, maar niet later dan uur. Handhaving Brabants Alcohol- en Horeca-sanctiebeleid Op 14 januari 2014 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gilze en Rijen het Brabants Alcohol- en Horeca-sanctiebeleid vastgesteld. Dit beleid beschrijft de aanpak van overtredingen bij alle alcoholverstrekkers. Het beleidsstuk is als bijlage bij dit preventie- en handhavingsplan gevoegd. Bij het constateren van overtredingen van wet- en regelgeving wordt als algemeen uitgangspunt gesteld, dat er tegen overtredingen wordt opgetreden. Dit uiteraard voor zover de wettelijke bevoegdheden en de prioriteitenstelling van de handhavingpartners dit toelaten. Daarnaast worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: B B H het kader van de regionale handhavingsamenwerking. Die strategie loopt als een rode draad door het gehele beleid heen. 10

11 Dit beleid is bedoeld om overtredingen op te heffen en herhaling te voorkomen. Het is ook bedoeld om risicovolle situaties op te heffen. Bij het beoordelen van een overtreding en het bepalen van de juiste sanctie wordt rekening gehouden met: - de mogelijke gevolgen van die overtreding, en; - de omstandigheden waaronder die overtreding is begaan, en; - de houding en het gedrag van de overtreder, en; - de voorgeschiedenis, en; - het subsidiariteit- en proportionaliteitsbeginsel. Dit wil zeggen dat de sanctie moet worden toegepast die het minst ingrijpend is en het beste past om het gestelde doel te bereiken. Dit betekent dat bij een overtreding niet standaard ØØn bepaalde interventie mogelijk is. De toezichthouder moet in elke specifieke situatie bepalen welke sanctie de beste is. Daarbij wordt corrigerend opgetreden en eventueel ook sanctionerend. Als de toezichthouder een overtreding constateert, past hij het handhavingstappenplan toe. Als het bevoegd gezag van het stappenplan wil afwijken, moet de afwijking gemotiveerd worden. De gemeente is aangesloten bij een pool toezichthouders horeca voor de regio Baronie. De betrokken gemeenten zijn hier bezig met de opleiding van de toezichthouders (10 ambtenaren uit vijf gemeenten) en gaan elkaar hulp en ondersteuning bieden bij de opleiding en het feitelijk uitvoeren van de toezicht- en handhavingstaken. Vanuit deze toezichtspool worden verspreid over het jaar ongeveer twintig controles uitgevoerd: 4 slijterijen/supermarkten, 2 evenementen, 6 paracommerciºle instellingen, 5 caføs en 3 restaurants. Uit landelijk onderzoek in opdracht van VWS 2 blijkt dat supermarkten, slijterijen, horeca en sportkantines zich in 2011 niet goed hielden aan de leeftijdsgrens van 16 jaar. Jongeren van 14 en 15 jaar hebben geprobeerd alcohol te kopen. In onderstaande tabel kunt u zien hoeveel procent van de instellingen de leeftijdsgrens correct naleefde. Verkooppunt Correcte naleving Supermarkt 30% Slijterij 40% Horeca 11% Sportkantines 4% Figuur 4: Percentages correcte naleving leeftijdsgrens Wij gaan ervan uit dat deze cijfers in grote lijnen ook overeenkomen voor de situatie in de gemeente Gilze en Rijen. Ook verwachten we dat de verhoudingen van correcte naleving grotendeels overeenkomen met cijfers over correcte naleving nu de leeftijd naar 18 jaar is verhoogd. De komende jaren zullen wij hierover eigen ervaringsgegevens krijgen. In 2014 wordt bekeken of de inzet van een jongerenpool een goede aanvulling kan zijn op de 2 Van Hoof & KrokkØ (2011) 11

12 Hoofdstuk 5: Conclusie De nieuwe DHW stimuleert een verbinding tussen de beleidsterreinen volksgezondheid en openbare orde en veiligheid op het gebied van alcohol, onder andere door het opnemen van de verplichting tot het vierjaarlijks vaststellen van een preventie- en handhavingplan alcohol. Onze gemeente heeft besloten om het preventie- en handhavingplan alcohol specifiek te richten op de jongeren van 12 tot 18 jaar in onze gemeente. Het plan heeft de volgende doelstellingen: - hierbij om alcoholgebruik onder jongeren te voorkomen; - toename van bewustzijn van sportverenigingen en kantines, horecaondernemingen en detailhandel over de risi onder jongeren te voorkomen; - duidelijke gemeentelijke regelgeving op het gebied van alcohol en duidelijke voorwaarden vooraf aan vergunningen; - handhaving in geval van overtreding van die regelgeving of voorwaarden. De acties die de gemeente onderneemt zijn met name gericht op: 1. Preventie: - voorlichting en educatie aan o.a. alcoholverstrekkers, ouders en scholen; - overleg met horeca, paracommercie en detailhandel K -principe en overleg met andere gemeenten binnen de regio Hart van Brabant om te komen tot een regionale visie en aanpak; - regelgeving: o.a. beperking Happy Hours, voorwaarden stellen aan evenementen, beperken schenktijden paracommercie. 2. Handhaving Op 14 januari 2014 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gilze en Rijen het Brabants Alcohol- en Horeca-sanctiebeleid vastgesteld. Dit beleid beschrijft de aanpak van overtredingen bij alle alcoholverstrekkers. Hierbij is uitgegaan van de B H Het streven is om de resultaten van het preventie- en handhavingsplan alcohol (en ons overige handhavings- en preventiebeleid) terug te zien in de uitslagen van de volgende Gezondheidsmonitor Jongeren (12-18 jaar) van de GGD (2015/2016). 12

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL GEMEENTE HAAREN 2015-2017

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL GEMEENTE HAAREN 2015-2017 PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL GEMEENTE HAAREN 2015-2017 1 1. PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL GEMEENTE HAAREN 1.1. INLEIDING In de gewijzigde Drank- en Horecawet (DHW) van 1 januari 2014 is

Nadere informatie

Preventie- en handhavingplan alcohol

Preventie- en handhavingplan alcohol Preventie- en handhavingplan alcohol Achtergrond Sinds 2014 zijn gemeenten de belangrijkste uitvoerders van de Drank- en Horecawet geworden. Zowel op juridisch, handhaving en educatief vlak is de gemeente

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan alcohol Gemeente Oss 2014-2017

Preventie- en Handhavingsplan alcohol Gemeente Oss 2014-2017 Preventie- en Handhavingsplan alcohol Gemeente Oss 2014-2017 1 1. Preventie- en Handhavingsplan alcohol gemeente Oss 1.1. Inleiding In de gewijzigde Drank- en Horecawet (DHW) van 1 januari 2014 is de verplichting

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol. Gemeente Sint-Michielsgestel 2014-2015

Preventie- en handhavingsplan alcohol. Gemeente Sint-Michielsgestel 2014-2015 Preventie- en handhavingsplan alcohol Gemeente Sint-Michielsgestel 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1. Preventie- en handhavingsplan alcohol 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Link tussen preventie en handhaving 4 2. Alcoholgebruik

Nadere informatie

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Gemeente Hillegom Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Inleiding Per 1 januari 2013 is de Drank- en Horecawet (DHW) gewijzigd. Door deze wijziging zijn gemeenten de belangrijkste uitvoerders

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 september 2014 gemeente roerdalen 2014-2018 1 Hoofstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De Nederlandse jongeren drinken veel, vaak en op jonge leeftijd. Daarnaast

Nadere informatie

gemeente Preventie- en Handhavingsplan alcohol Loon op Zand 2014-2018 ttmo Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer

gemeente Preventie- en Handhavingsplan alcohol Loon op Zand 2014-2018 ttmo Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer éĺ gemeente Preventie- en Handhavingsplan alcohol Loon op Zand 2014-2018 ttmo i Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer i 2 Inhoud 1. Inleiding 2. Waarom is de link lussen preventie en handhaving zo belangrijk.'

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan alcohol Gemeente Haaren

Preventie- en Handhavingsplan alcohol Gemeente Haaren GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Haaren. Nr. 90813 1 oktober 2015 Preventie- en Handhavingsplan alcohol Gemeente Haaren 2015-2017 De raad van de gemeente Haaren; in zijn vergadering van 24 september

Nadere informatie

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen. Toelichting / voorstel van het college aan de gemeenteraad zaaknummer 72173 Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Nadere informatie

Inleiding. Bestaand beleid

Inleiding. Bestaand beleid Inhoud Inleiding... 2 Bestaand beleid... 2 Stand van zaken alcoholgebruik onder jongeren in Deurne... 3 Doelstellingen en resultaten... 3 Doelstelling... 3 Resultaten... 4 Gezondheidsbeleid en Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 18 december 2014

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 18 december 2014 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 18 december 2014 Voorstel van het college aan de raad Onderwerp: Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2016. Agendapunt Portefeuillehouder: mr. A. Hoogendoorn

Nadere informatie

Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014

Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014 Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014 Aan de Raad der gemeente Vaals Onderwerp Preventie- en Handhavingsplan Jeugd,

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Boxmeer 2014 2017

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Boxmeer 2014 2017 Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Boxmeer 2014 2017 Juni 2014 I-WL/2014/1380 1 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Waarom is de link tussen preventie en handhaving zo

Nadere informatie

Handreiking. Preventie- en handhavingsplan alcohol

Handreiking. Preventie- en handhavingsplan alcohol Handreiking Preventie- en handhavingsplan alcohol s-hertogenbosch, januari 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Handreiking preventie- en handhavingsplan alcohol 1.1 Algemeen 1.2 Think Before You Drink 2.

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan

Preventie- en handhavingsplan 08OKT.2014 Gemeente Delft Preventie- en handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank en Horecawet - 2014 Astrid Lensink & Irma Lauwers 14-04-2014 Inleiding Op I januari 2014 is de Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol 2014

Preventie en handhavingsplan alcohol 2014 Preventie en handhavingsplan alcohol 2014 Datum: 12 mei 2014 Directie Openbare Orde en Veiligheid en GGD Amsterdam Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Alcoholbeleid in Amsterdam 4 3. Doelstellingen Preventie-

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol gemeente Goirle 2014-2017. Preventie en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017

Preventie en handhavingsplan alcohol gemeente Goirle 2014-2017. Preventie en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 Preventie en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 1 1 Inleiding... 3 2 De lokale situatie... 4 2.1 Doelstelling en resultaten... 5 3 Aanpak... 6 3.1 Regelgeving... 6 3.2 Bewustwording... 6 4 Handhaving van

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan alcohol. Gemeente Mill en Sint Hubert 2014-2015-2016

Preventie- en Handhavingsplan alcohol. Gemeente Mill en Sint Hubert 2014-2015-2016 Preventie- en Handhavingsplan alcohol Gemeente Mill en Sint Hubert 2014-2015-2016 Gemeente Mill en Sint Hubert, augustus 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Waarom dit plan? 3 1.2 Think Before You

Nadere informatie

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Inleiding Dit handhavingsmodel is opgesteld naar aanleiding van de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW). Deze maakt de burgemeester verantwoordelijk voor het toezicht op

Nadere informatie

MEMO. Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling :

MEMO. Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling : MEMO Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling : Datum : 9 november Onderwerp : Preventie- en Handhaving alcoholgebruik onder jongeren Geachte raad, In deze memo ontvangt u ter kennisname

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeenten Heusden en Waalwijk 2014-2016

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeenten Heusden en Waalwijk 2014-2016 Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeenten Heusden en Waalwijk 2014-2016 1 Inhoudsopgave Pagina Samenvatting 3 1.Inleiding 4 1.1. Aanleiding 4 1.2. Inhoud preventie- en handhavingsplan alcohol 4 1.3.

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan Alcohol gemeenten Heusden en Waalwijk 2014-2016

Preventie- en handhavingsplan Alcohol gemeenten Heusden en Waalwijk 2014-2016 Preventie- en handhavingsplan Alcohol gemeenten Heusden en Waalwijk 2014-2016 1 Inhoudsopgave Pagina Samenvatting 3 1.Inleiding 4 1.1. Aanleiding 4 1.2. Inhoud preventie- en handhavingsplan alcohol 4 1.3.

Nadere informatie

NOTA PARACOMMERCIEEL BELEID. Gemeente Aalsmeer

NOTA PARACOMMERCIEEL BELEID. Gemeente Aalsmeer NOTA PARACOMMERCIEEL BELEID Gemeente Aalsmeer Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (hierna: DHW) in werking getreden. De DHW kent een aantal verplichte en niet-verplichte bepalingen. De gemeente

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Waarom is de link tussen preventie en handhaving zo belangrijk? 1.2 Maatregelen gericht op het beperken van de beschikbaarheid

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet Rijssen-Holten

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet Rijssen-Holten Preventie- en Handhavingsplan 2014-2018 Drank- en Horecawet Rijssen-Holten Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en achtergrond... 3 1.2 Recente ontwikkelingen... 3 2. Doelen...

Nadere informatie

De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen?

De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen? De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen? Inhoud Presentatie Korte introductie Aanleiding & Historie wetswijziging Wijzigingen DHW Toezicht in de praktijk Rondvraag 25-3-2013

Nadere informatie

GEMEENTE Raadsvoorstel Nummer:

GEMEENTE Raadsvoorstel Nummer: Leusden GEMEENTE Raadsvoorstel Nummer: 212692 Datum : 17 september 2013 Hoort bij collegeadviesnr. 212690 Datum raadsvergadering 14 november 2013 Portefeuillehouder A. Vermeulen Onderwerp Wijziging APV

Nadere informatie

Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur. -Burgemeester. -Ellen Zegers / Mark goossens. -Start interactief gedeelte

Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur. -Burgemeester. -Ellen Zegers / Mark goossens. -Start interactief gedeelte Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur -Burgemeester -Ellen Zegers / Mark goossens -Start interactief gedeelte -Korte pauze -Discussie modelverordening n.a.v. uitkomst interactief

Nadere informatie

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen Inhoud Alcoholpreventie Jeugd Gemeente Dalfsen 1 Alcoholpreventie Jeugd 1. Inleiding Het alcoholgebruik onder de jongeren is de laatste jaren een landelijk probleem waar steeds meer aandacht voor is, zowel

Nadere informatie

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2.

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2. RAADSVOORSTEL Datum: 23 december 2014 Nummer: Onderwerp: Vaststellen preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 Voorgesteld raadsbesluit: Het preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 vast te

Nadere informatie

Alcoholgebruik onder Jongeren in Limburg-Noord

Alcoholgebruik onder Jongeren in Limburg-Noord Alcoholgebruik onder Jonger in Resultat uit de Jongermonitor 2013 Inhoud Achtergrond... 3 Alcoholgebruik Leeftijd... 3 Alcoholgebruik Onderwijstype... 4 Verkrijgbaarheid alcohol... 5 Nationaal Regionaal

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015 www.utrecht.nl Volksgezondheid Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015 10 februari 2014 Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wettelijk en beleidsmatig

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 12 november 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 12 november 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 12 november 2013 Corr. nr.: 2013.17242 Onderwerp : Voorstel inzake wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Loon op Zand door nieuwe

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018 Inhoudsopgave Deel 1 Algemeen 3 1. Inleiding 3 2. Toezicht 4 3. Resultaten 4 4. Preventie 5 5. Doelstellingen 5 Deel 2 Sanctiebeleid

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Vaststellen verordening Drank- en horecawet Datum: 19 november 2013 Portefeuillehouder: Decosnummer: 135 Informant:

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Drank- en Horecawet

Informatiebijeenkomst Drank- en Horecawet Informatiebijeenkomst Drank- en Horecawet Programma 19:00 Welkomstwoord 19:05 De nieuwe Drank- en Horecawet 19:35 Presentatie over alcoholmatiging 20:00 Wijzigingen Alcoholverstrekking in de APV 21:00

Nadere informatie

1. Inleiding... 3. Looptijd... 3 Integrale benadering is een cruciaal kenmerk van effectief alcoholbeleid... 3 Doelgroep... 4

1. Inleiding... 3. Looptijd... 3 Integrale benadering is een cruciaal kenmerk van effectief alcoholbeleid... 3 Doelgroep... 4 Inhoud 1. Inleiding... 3 Looptijd... 3 Integrale benadering is een cruciaal kenmerk van effectief alcoholbeleid... 3 Doelgroep... 4 2. Huidige situatie in de gemeente Heerde... 6 Alcoholgebruik... 6 Veiligheid...

Nadere informatie

Drank- en horecawet. Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid?

Drank- en horecawet. Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid? Drank- en horecawet Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid? Inhoud presentatie Landelijke doelstellingen Wetswijzigingen Raakvlakken alcoholbeleid Wat is er al geregeld Alcoholverkooppunten

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Juli 2014 Inhoudsopgave Inleiding 1. Probleemanalyse 2. Beleidsfocus 2.1. Uitgangspunten en onderbouwing van beleid

Nadere informatie

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Winkeliers/slijterijen. Stadskantoor 28-03-2013

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Winkeliers/slijterijen. Stadskantoor 28-03-2013 Nieuwe Drank- en Horeca Wet Winkeliers/slijterijen Stadskantoor 28-03-2013 1 Programma 19.30 uur welkom door burgemeester Harald Bergmann 19.40 uur toelichting op de nieuwe Drank- en Horecawet 20.00 uur

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol

Preventie- en handhavingsplan alcohol Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2016 Gemeente Oldebroek Oktober 2014 Afkortingen en begrippenlijst APV Algemeen Plaatselijke Verordening Oldebroek BOA Bijzonder opsporingsambtenaar CJG Centrum

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 W044733 / 47272 Beleid opstelling Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Juridisch kader 1.3 Flankerend beleid 1.4 Leeswijzer 2. Huidige situatie 2.1 Cijfers

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2018 Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2018 Gemeente Hellendoorn Besloten door de burgemeester op: 27 mei 2014 Vastgesteld door de gemeenteraad: Preventie en toezichtsplan Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gorinchem Korte samenvatting van de inhoud en voorstel

Raadsvoorstel: Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gorinchem Korte samenvatting van de inhoud en voorstel Raadsvoorstel: 2014-1172 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gorinchem 2014 1. Korte samenvatting van de inhoud en voorstel Datum: 31 maart 2014 Portefeuillehouder: A.C. Barske Raadsbijeenkomst: 6 mei

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 27565 Alcoholbeleid Nr. 133 Herdruk 1 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 mei 2015 Vanuit de Drank-

Nadere informatie

Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid. December 2013

Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid. December 2013 Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid December 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 De veranderingen en de mogelijkheden 4 3 Het beleid 5 Bijlage 1 Concept Algemene Plaatselijke Verordening, DHW 7 Bijlage 2 Toezicht

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol

Preventie- en handhavingsplan alcohol Preventie- en handhavingsplan alcohol Gemeente Sliedrecht 2014-2015 - Juni 2014-1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 3 2.1. Waarom is de link tussen preventie en handhaving zo belangrijk? 3 2.2.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 19 december 2013 13-118 Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Gevraagde beslissing 1. Het Beleidsplan

Nadere informatie

Startnotitie Preventie- en Handhavingsplan Overbetuwe en Lingewaard

Startnotitie Preventie- en Handhavingsplan Overbetuwe en Lingewaard Startnotitie Preventie- en Handhavingsplan Overbetuwe en Lingewaard Aanleiding Door middel van deze startnotitie wordt u geïnformeerd over de wettelijke verplichting van de gemeente van het vaststellen

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018 Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018 Inhoudsopgave Deel 1 Algemeen 3 1. Inleiding 3 2. Toezicht 4 3. Resultaten 4 Deel 2 Sanctiebeleid 5 3. Sanctiecategorieën 5 4. Handreiking

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Goeree-Overflakkee

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Goeree-Overflakkee Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Goeree-Overflakkee 2015-2018 Onverminderd inzetten op preventie én handhaving van drankgebruik door kinderen en jongeren is en blijft hoogst noodzakelijk! 4 december

Nadere informatie

Preventie- en handhaving plan Alcohol gemeente Geertruidenberg 2014-2018. Versie : 1.1 Datum : april 2014 Samengesteld door : C.A.W.A.

Preventie- en handhaving plan Alcohol gemeente Geertruidenberg 2014-2018. Versie : 1.1 Datum : april 2014 Samengesteld door : C.A.W.A. Preventie- en handhaving plan Alcohol 2014-2018 Versie : 1.1 Datum : april 2014 Samengesteld door : C.A.W.A. Pieper-Burm pagina 2 van 23 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Preventie- en handhavingplan alcohol

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude PREVENTIE EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL 2014 2017

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude PREVENTIE EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL 2014 2017 14/008 BOB PREVENTIE EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL 2017 De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 mei Besluit: I. Vast te stellen het

Nadere informatie

Drank- en Horecawet. Arnout Hagens. Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid. directie VGP

Drank- en Horecawet. Arnout Hagens. Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid. directie VGP Drank- en Horecawet Arnout Hagens Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid directie VGP Inhoud Lokaal toezicht Strafbaarstelling Lokale verordeningen Leeftijdsgrenzen Nieuwe bevoegdheden Lokaal toezicht Per

Nadere informatie

raadsnummer De raad stemt in met de voorgestelde regulering van de (para)commerciële horeca. Dit betreft:

raadsnummer De raad stemt in met de voorgestelde regulering van de (para)commerciële horeca. Dit betreft: Aan de raad van de gemeente gouda Voorstel aan de gemeenteraad directie Directie MO en afdelingen (h000) afdeling telefoon 8389 Veiligheid en wijken (h200) steller H.E. van Dijk- de Waal onderwerp Regelgeving

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol. Gemeente Oirschot CONCEPT. 1 juli juli Oirschot, 13 mei 2014

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol. Gemeente Oirschot CONCEPT. 1 juli juli Oirschot, 13 mei 2014 CONCEPT Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Oirschot 1 juli 2014 1 juli 2018 Oirschot, 13 mei 2014 Raadsvoorstel vaststelling preventie- en handhavingsplan Oirschot BIJLAGE Preventie- en Handhavingsplan

Nadere informatie

Drank- en Horecaverordening Koggenland 2014. i ļ win in mil ni i ii wumi mi HII in m D13.003645

Drank- en Horecaverordening Koggenland 2014. i ļ win in mil ni i ii wumi mi HII in m D13.003645 m Drank- en Horecaverordening Koggenland 2014 i ļ win in mil ni i ii wumi mi HII in m D13.003645 DRANK- EN HORECAVERORDENING 2014 Verordening afdeling 8a model-apv: bijzondere bepalingen over horecabedrijven

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 52137. Preventie- en handhavingsplan. 24 september 2014. Officiële uitgave van gemeente Veghel.

GEMEENTEBLAD. Nr. 52137. Preventie- en handhavingsplan. 24 september 2014. Officiële uitgave van gemeente Veghel. GEMEENTEBLAD Nr. 52137 24 september Officiële uitgave van gemeente Veghel. 2014 Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2017 Inhoud 1. Inleiding...3 1.1 Aanleiding...3 1.2 De nieuwe Drank- en Horecawet...3

Nadere informatie

Hoofdlijnennotitie Nieuwe Drank en Horecawet

Hoofdlijnennotitie Nieuwe Drank en Horecawet Hoofdlijnennotitie Nieuwe Drank en Horecawet 1. Inleiding Op 1 januari 2013 treedt de wetswijziging van de Drank- en Horecawet in werking. De doelstelling van de wetswijziging is: - het alcoholgebruik

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Heerde 2015-2018

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Heerde 2015-2018 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 Looptijd... 3 Integrale benadering is een cruciaal kenmerk van effectief alcoholbeleid... 3 Doelgroep... 4 2. Huidige situatie in de gemeente Heerde... 6 Alcoholgebruik... 6

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 Gemeente Waterland Juli 2014 Inhoudsopgave Inleiding 1. Probleemanalyse 2. Beleidsfocus 2.1. Uitgangspunten en onderbouwing van beleid 2.2. Beleidsdoelgroep

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan 2014-2018

Preventie en handhavingsplan 2014-2018 Preventie en handhavingsplan 2014-2018 Preventie plan Integrale aanpak Drank- en Horecawet 1 Begrippenlijst APV Algemene plaatselijke verordening 8K-T-Diel BOA Bijzondere Opsporingsambtenaar college het

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.J.J.M. Gulpen. Commissie: nee. Gehandicaptenplatf.: nee

Portefeuillehouder: M.J.J.M. Gulpen. Commissie: nee. Gehandicaptenplatf.: nee Advies aan burgemeester en wethouders V gemeente SIMpelVeld Datum advies: 10 oktober 2014 Afdeling: IBR Zaakkenmerk: 37888 Behandele d ambtenaar: Financiële consequenties: Ten laste van begrotingspost:

Nadere informatie

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL 2014 T/M 2017

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL 2014 T/M 2017 PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL 2014 T/M 2017 1 INLEIDING Achtergrond Op 1 januari 2013 is een nieuwe Drank- en Horecawet (DHW) in werking getreden. Relevant is dat alle taken van de DHW qua toezicht

Nadere informatie

Preventie-en Handhavingsplan Alcohol Amstelveen

Preventie-en Handhavingsplan Alcohol Amstelveen Preventie-en Handhavingsplan Alcohol Amstelveen Afdelingen: Beleid Ruimtelijke Ordening en Vergunningen Veiligheid Kabinet en Handhaving Versie: 18 november 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Het preventie-

Nadere informatie

Preventie- en handhavingplan Alcohol. Gemeente Papendrecht 2014-2015. oktober 2014

Preventie- en handhavingplan Alcohol. Gemeente Papendrecht 2014-2015. oktober 2014 Preventie- en handhavingplan Alcohol Gemeente Papendrecht 2014-2015 oktober 2014 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Waarom is de link tussen preventie en handhaving zo belangrijk?... 3 2 Doelstellingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Samenvatting. 1. Inleiding 05 1.1 Doel van deze kadernota en werkwijze 05 1.2 Ketenpartners 05 1.3 Leeswijzer 07

Inhoudsopgave. Samenvatting. 1. Inleiding 05 1.1 Doel van deze kadernota en werkwijze 05 1.2 Ketenpartners 05 1.3 Leeswijzer 07 Kadernota alcohol, preventie en handhaving 2013-2017 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding 05 1.1 Doel van deze kadernota en werkwijze 05 1.2 Ketenpartners 05 1.3 Leeswijzer 07 2. De lokale situatie

Nadere informatie

Verbeterplan Naleving Drank- en Horecawet door Sportkantines. Pijlers: Beleid en Regelgeving & Handhaving

Verbeterplan Naleving Drank- en Horecawet door Sportkantines. Pijlers: Beleid en Regelgeving & Handhaving Verbeterplan Naleving Drank- en Horecawet door Sportkantines Pijlers: Beleid en Regelgeving & Handhaving 1 1 Beleid en Regelgeving Gemeenten kunnen in hun beleid en regelgeving een aantal maatregelen nemen

Nadere informatie

Decentralisatie Toezicht

Decentralisatie Toezicht Decentralisatie Toezicht Presentatie NVWA 8-12-2011 De AID, PD en VWA bouwen aan één nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit Programma Wijzigingen DHW Taakverdeling gemeente/politie/nvwa Decentralisatie toezicht

Nadere informatie

Deze stukken vormen de basis voor het vaststellen van de regelgeving op gebied van Dranken horeca in onze gemeente.

Deze stukken vormen de basis voor het vaststellen van de regelgeving op gebied van Dranken horeca in onze gemeente. RAADSVOORSTEL *D13.004232* D13.004232 DATUM 2 december 2013 AGENDAPUNT 8 ONDERWERP Vaststellen Drank- en Horecaverordening 2014 ZK13001254 ZAAKNUMMER INLEIDING Sinds 1 januari 2013 is de Drank- en horecawet

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/47

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/47 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 6-6-2013 Nummer voorstel: 2013/47 Voor raadsvergadering d.d.: 18-06-2013 Agendapunt: 20 Onderwerp:

Nadere informatie

Onderwerp Preventie en Handhavingsplan Drank- en Horecawet

Onderwerp Preventie en Handhavingsplan Drank- en Horecawet Raadsvoorstel Vergadering : 18 december 2014 Agendapunt : 16 Status : Besluitvormend Programma : (2) Openbare Orde en Veiligheid Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs Behandelend ambt. : Hendrik Veenstra

Nadere informatie

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Sportverenigingen. Zeelandia 02-04-2013

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Sportverenigingen. Zeelandia 02-04-2013 Nieuwe Drank- en Horeca Wet Sportverenigingen Zeelandia 02-04-2013 Programma 19.30 uur welkom door burgemeester Harald Bergmann 19.40 uur toelichting op de nieuwe Drank- en Horecawet 20.00 uur vragen over

Nadere informatie

Preventie- en handhavingplan Alcohol gemeente Zwijndrecht

Preventie- en handhavingplan Alcohol gemeente Zwijndrecht Preventie- en handhavingplan Alcohol gemeente Zwijndrecht 2014-2018 1 Inleiding Gemeenten zijn sinds 2014 de belangrijkste uitvoerder van de Drank- en Horecawet (DHW) geworden. Zowel op juridisch, handhavings-

Nadere informatie

Drank- en Horecaverordening Heerhugowaard

Drank- en Horecaverordening Heerhugowaard Artikel regionaal model Ambtelijk advies Aangedragen punten nav bijeenkomst 30 september en zienswijzen Artikel 2:34a schenktijden paracommerciºle rechtspersonen 1. Paracommerciºle rechtspersonen verstrekken

Nadere informatie

Regionale aanpakken interview over regionale aanpak jeugd & alcohol, GGD Zuid-Holland Zuid

Regionale aanpakken interview over regionale aanpak jeugd & alcohol, GGD Zuid-Holland Zuid Regionale aanpakken interview over regionale aanpak jeugd & alcohol, Zuid-Holland Zuid Naam regionale aanpak Verzuip jij je toekomst?! Organisatie GGD Zuid-Holland Zuid Geïnterviewde Korte omschrijving

Nadere informatie

Preventie- en handhavingplan Alcohol gemeente Giessenlanden

Preventie- en handhavingplan Alcohol gemeente Giessenlanden Preventie- en handhavingplan Alcohol gemeente Giessenlanden 1 Algemeen Waarom is de link tussen preventie en handhaving zo belangrijk? Integrale benadering is een cruciaal kenmerk van effectief alcoholbeleid

Nadere informatie

Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel. December 2014

Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel. December 2014 Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel December 2014 1 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Relatie met het Preventie- en Handhavingplan it ken net 3 3. Uitgangspunten bij handhaving 3 4. Omschrijving

Nadere informatie

De nieuwe drank en horecawet

De nieuwe drank en horecawet De nieuwe drank en horecawet De Drank- en Horecawet stamt uit 1964. De wet regelt een verantwoorde distributie van alcohol in de samenleving en bevat speciale regels voor alcoholverstrekkers en overheden.

Nadere informatie

Aan de raad. No. 11. Wissenkerke, 4 november 2013

Aan de raad. No. 11. Wissenkerke, 4 november 2013 Raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax (0113) 377300 No. 11. Wissenkerke, 4 november 2013 Onderwerp: Algemene

Nadere informatie

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL. Gemeente Molenwaard

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL. Gemeente Molenwaard PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL Gemeente Molenwaard 1 Preventie- en handhavingplan Alcohol gemeente Molenwaard 1 Algemeen 1.1 Waarom is de link tussen preventie en handhaving zo belangrijk? Integrale

Nadere informatie

Beoogd effect Argumenten

Beoogd effect Argumenten Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1096711 Sliedrecht, 29 oktober 2013 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Sliedrecht. Beslispunten 1. De bijgevoegde tekst van

Nadere informatie

Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Vlagtwedde 2014

Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Vlagtwedde 2014 *ZE9740483A7* = Raadsvergadering d.d. Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.13-24303/DV.13-274, afdeling. Sellingen, Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Vlagtwedde 2014 Inleiding Per 1 januari 2013

Nadere informatie

Preventie- en handhavingplan Alcohol 2015-2018. Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2015-2018 Gemeente Lelystad

Preventie- en handhavingplan Alcohol 2015-2018. Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2015-2018 Gemeente Lelystad Preventie- en handhavingplan Alcohol 2015-2018 Gemeente Lelystad INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. PROBLEEMANALYSE... 3 1.1 Schadelijke gevolgen... 3 1.2 De cijfers... 4 2. BELEIDSFOCUS... 5 2.1 Doelgroep...

Nadere informatie

Beleidsplan Toezicht en Handhaving Drank- en Horecawet. Implementatie van de Drank- en Horecawet in de gemeente Bunnik

Beleidsplan Toezicht en Handhaving Drank- en Horecawet. Implementatie van de Drank- en Horecawet in de gemeente Bunnik Beleidsplan Toezicht en Handhaving Drank- en Horecawet Implementatie van de Drank- en Horecawet in de gemeente Bunnik Beleidsplan Toezicht en Handhaving Drank- en Horecawet Definitief Versie 2.1 19 november

Nadere informatie

Handhavingsmodel horeca en alcohol

Handhavingsmodel horeca en alcohol Handhavingsmodel horeca en alcohol Inleiding De Drank- en Horecawet (DHW) die op 1 januari 2013 inging, geeft aan dat er in 2013 een handhavingsmodel met betrekking tot de DHW moet worden vastgesteld.

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan. Drank en Horecawet. Gemeente Rozendaal

Preventie- en handhavingsplan. Drank en Horecawet. Gemeente Rozendaal Preventie- en handhavingsplan Drank en Horecawet Gemeente Rozendaal 2014-2018 1 Preventie en handhavingsplan Drank en Horeca Gemeente Rozendaal Inleiding In 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (in het

Nadere informatie

Onderwerp : Vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol

Onderwerp : Vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol Raadsvoorstel *Z00F5332ACC* Aan de raad Documentnummer : INT-14-10255 Afdeling : Ruimte Onderwerp : Vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016 Inleiding Op 1 januari 2014 is de

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet.

Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet. Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet. Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet. Titel: Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Houten -2018 Gemeenteblad nr. 9 1 Inhoud Inleiding 3 Alcohol en jongeren: probleemanalyse 4 Preventie- en handhavingsplan alcohol: wettelijke verplichtingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2011/25670 13 september Datum : 2011 Programma : Samenleving en Bestuur Blad : 1 van 8 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d.: 15 december 2014 Agenda nr: Onderwerp: vaststelling Preventie- en Handhavingsplan Jeugd, Alcohol & Omgeving

Raadsvergadering d.d.: 15 december 2014 Agenda nr: Onderwerp: vaststelling Preventie- en Handhavingsplan Jeugd, Alcohol & Omgeving Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 15 december 2014 Agenda nr: Onderwerp: vaststelling Preventie- en Handhavingsplan Jeugd, Alcohol & Omgeving 2015-2019 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol Brabantse Wal gemeenten 2014-2016

Preventie- en handhavingsplan alcohol Brabantse Wal gemeenten 2014-2016 Preventie- en handhavingsplan alcohol Brabantse Wal gemeenten 2014-2016 Preventie- en handhavingsplan alcohol Brabantse Wal gemeenten 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Preventie- en handhavingsplan

Nadere informatie

Regiobijeenkomst Raadslid.nu

Regiobijeenkomst Raadslid.nu Regiobijeenkomst Raadslid.nu thema: de nieuwe Drank- en Horecawet @raadslidnu De (nieuwe) Drank- en Horecawet De raad aan zet! www.handhavingdhw.nl Programma Inleiding: De mogelijkheden van de (nieuwe)

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 11 februari 2014 Agendapunt: RTG: 28 januari 2014

GEMEENTE NUTH Raad: 11 februari 2014 Agendapunt: RTG: 28 januari 2014 Reg.nr:Z.03030 INT.02220 Pagina 1 van 7 GEMEENTE NUTH Raad: 11 februari 2014 Agendapunt: RTG: 28 januari 2014 AAN DE RAAD Onderwerp: Verordening Paracommerciële inrichtingen 1. Samenvatting Op 1 januari

Nadere informatie

Bestuursreglement bargebruik

Bestuursreglement bargebruik Bestuursreglement bargebruik Preambule In overweging nemende dat: 1. rechtspersonen - niet zijnde een BV of NV - die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve,

Nadere informatie

De nieuwe Drank- en Horecawet

De nieuwe Drank- en Horecawet De nieuwe Drank- en Horecawet Iedereen welkom heten, voorstelrondje. 1. De nieuwe Drank- en Horecawet Hoe gaat het in Borne worden? 2. Aanleiding nieuwe DHW Jeugd drinkt teveel Landelijk: wijziging DHW

Nadere informatie

Concept Preventie- en Handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet 2014-2016

Concept Preventie- en Handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet 2014-2016 Concept Preventie- en Handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet 2014-2016 Begrippenlijst APV Algemene plaatselijke verordening gemeente BOA Buitengewoon Opsporingsambtenaar College

Nadere informatie

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Horeca ondernemers. De Spot

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Horeca ondernemers. De Spot Nieuwe Drank- en Horeca Wet Horeca ondernemers De Spot 26-03-2013 Programma 19.30 uur welkom door burgemeester Harald Bergmann 19.40 uur toelichting op de nieuwe Drank- en Horecawet 20.00 uur vragen over

Nadere informatie

Bestuurssamenvatting strategie Verzuip jij je Toekomst?!

Bestuurssamenvatting strategie Verzuip jij je Toekomst?! Bestuurssamenvatting strategie Verzuip jij je Toekomst?! 2013-2015 Algemeen De evaluatie van Verzuip jij je Toekomst?! over de periode 2009-2012 heeft laten zien dat in de afgelopen vier jaar de eerste

Nadere informatie