Handhavinguitvoeringsprogramma Drank- en Horecawet Gemeente Roermond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handhavinguitvoeringsprogramma Drank- en Horecawet Gemeente Roermond"

Transcriptie

1 Handhavinguitvoeringsprogramma Drank- en Horecawet Gemeente Roermond 1

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Kader... 4 Algemene handhavingsinstrumenten:... 4 Handhavingsinstrumenten uit de DHW: Toezicht... 4 Supermarkten slijterijen / Pilot Jong Proef Preventie Methodiek... 4 Leeftijdsgrenscontroles... 5 Integrale controles... 5 Vergunning controles... 5 Paracommercie controles... 5 Tijdelijke activiteiten / Evenementen... 6 Meldingen... 6 Hercontroles Capaciteit Handhavingsstrategie

3 1. Inleiding De gemeente Roermond heeft op 3 juli 2014 een preventie- en handhavingsplan alcohol vastgesteld. In dit plan zijn vanuit preventie en handhaving doelstellingen en activiteiten beschreven teneinde schadelijk alcohol- en drugsgebruik onder met name jongeren te reduceren en het handhaven van de wet- ren regelgeving van de Drank- en Horecawet. In dit uitvoeringsprogramma wordt het onderdeel toezicht en handhaving uit dit preventie- en handhavingsplan nader uitgewerkt. De toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren van afdeling Stadstoezicht zijn werkzaam in de openbare ruimte en in die lokaliteiten waar alcohol wordt geschonken of verkocht. Vanuit de Drank- en Horecawet en de Algemeen Plaatselijke Verordening zijn deze medewerkers bevoegd in het toezicht op en de handhaving van wet- en regelgeving in het kader van alcoholgebruik. Vanuit preventie wordt het drugsgebruik en het voorkomen ervan opgepakt door externe partners zoals Vincent van Gogh, GG&GD en CAD. In het handhavingsuitvoeringsprogramma alcohol , hierna genoemd HUP, wordt ingegaan op de toezichtactiviteiten die de komende jaren worden ondernomen en welke handhavingsinstrumenten bij overtredingen worden ingezet. Wanneer over handhaving wordt gesproken, wordt gedoeld op een samenhangend geheel van toezicht en handhaving. Het HUP heeft tot doel: - Uitvoering geven aan het toezicht en de handhaving van de Drank- en Horecawet, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan het realiseren van de doelstellingen uit het preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Roermond; - te werken volgens een handhavingsstrategie waardoor er uniform wordt gehandhaafd. Ondersteunen in de motivatie voor een opgelegde maatregel; - de ondernemer zoveel als mogelijk een eigen verantwoordelijkheid geven voor zelfregulering; - het ondersteunen in de motivatie voor een opgelegde maatregel. Het handhavingsuitvoeringsprogramma zal twee jaarlijks worden geëvalueerd en opnieuw worden vastgesteld. De toezichtactiviteiten worden per jaar bepaald. 3

4 2. Kader De burgemeester is het bevoegde gezag voor handhaving van de bepalingen uit de Drank- en horecawet, hierna te noemen DHW. Overeenkomstig artikel 41 van de wet heeft de burgemeester toezichthouders aangesteld. De burgemeester beschikt over instrumenten om de bepalingen uit de DHW te handhaven. Onderstaand worden deze opgesomd. Algemene handhavingsinstrumenten: - Het opleggen van een last onder bestuursdwang (artikel 125 lid 3 van de Gemeentewet) - Het opleggen van een last onder dwangsom (artikel 5:32 van de Algemene Wet Bestuursrecht juncto artikel 125 lid 3 van de Gemeentewet). Handhavingsinstrumenten uit de DHW: - De bevoegdheid ontzeggen om zwak-alcoholhoudende drank te verkopen voor een nietvergunningplichtige zaak (zoals een supermarkt) die drie keer het verbod op het verstrekken van alcoholhoudende drank aan jongeren beneden de 18 jaar heeft overtreden, (artikel 19a DHW). - Het intrekken van de DHW-vergunning (artikel 31 DHW) - Schorsen van de DHW-vergunning voor ten hoogste twaalf weken (artikel 32 DHW) - Het opleggen van een bestuurlijke boete (artikel 44a DHW) - Het strafrechtelijk beboeten van personen voor het aanwezig of voor consumptie gereed hebben van alcoholhoudende drank op voor het publiek toegankelijke plaatsen. (artikel 45 DHW). 3. Toezicht De gemeente stimuleert, daar waar het kan, het zelfregulerend optreden van de commerciële en paracommerciële horeca. Daarin voert de gemeente zijn regisserende taak uit en voert daarin toezicht op uit. De gemeente wil werken op basis van het principe high-trust-high-penalty, waarbij zoveel als mogelijk vertrouwen bij de ondernemers wordt gelegd. Op plekken waar na een eerste controle blijkt dat er geen misstanden zijn, wordt dit vertrouwen gewaardeerd met minder controles in de toekomst. Daarnaast zal de gemeente zich als rechtstatelijke gemeente opstellen. De gestelde normen in de Drank- en Horecawet en Algemeen Plaatselijke Verordening worden actief gecontroleerd. Toezichthouders controleren gericht op leeftijdsgrenzen en vergunningen in lokaliteiten waarvan het risico op overtredingen van deze verbodsbepaling het grootst is. In de gemeente Roermond zijn onderstaande bedrijven gevestigd die onder de werking van de Drank en Horecawet vallen. Bedrijf / inrichtingen Aantal Supermarkten 20 Slijterijen 10 Paracommerciële horeca 42 Commerciële horeca 173 Overige niet-vergunningplichtige bedrijven 38 Supermarkten slijterijen / Pilot Jong Proef Preventie Methodiek Dertien supermarkten hebben eind 2013 met de gemeente Roermond een convenant gesloten waarin zij zelf onafhankelijk en objectief toezicht hebben georganiseerd. Het convenant stelt dat de overheid geen controles uitvoert op het verstrekken van alcohol aan minderjarigen tenzij gedurende de looptijd van het convenant stelselmatig overtredingen worden geconstateerd door de controlerende partij. Pas dan zal de overheid haar rol terugnemen en die bedrijven gaan controleren. Een dergelijke vorm kan ook toegepast worden voor commerciële of paracommerciële horeca. De andere zeven supermarkten worden door de gemeente gecontroleerd, zie hieronder bij leeftijdsgrenscontroles. 4

5 Leeftijdsgrenscontroles Bij deze controles wordt gelet op drankverstrekking aan jongeren. Daarbij wordt gecontroleerd op jongeren die drank bij zich hebben alsmede op het verstrekken van alcohol aan jongeren door de ondernemer. Deze controles dienen plaats te vinden op gerichte tijdstippen, dit betreffen tijdstippen waarop jongeren plegen uit te gaan. Bij deze controles wordt specifiek gelet op het verbod op het verstrekken van alcoholhoudende drank als bedoeld in artikel 20 lid 1 van de DHW. Voor jongeren kan er een proces-verbaal worden opgemaakt voor het bij zich hebben van alcoholhoudende drank, als bedoeld in artikel 45 van de DHW. Voor de leeftijdsgrenscontroles wordt gebruik gemaakt van een risico gerichte aanpak. Daar waar het risico van het op grote schaal overtreden van bovenstaande bepalingen het grootst is wordt het meest gecontroleerd. Controles vinden derhalve plaats op plekken waar jeugd aan alcoholhoudende drank probeert te komen. Deze plaatsen worden aangemerkt als hot spots. Hot spots zijn met name supermarkten, slijterijen maar ook (para)commerciële horecazaken. De gemeente Roermond heeft door een wijkgerichte aanpak een beeld van deze hot spots. Een risico gerichte aanpak vergt het steeds opnieuw in kaart brengen van hot spots. Per jaar worden ongeveer 60 hot spots driemaal gecontroleerd. Supermarkt/Leeftijdsgrenscontrole ,5 270 Integrale controles Een controle dient efficiënt en effectief te verlopen. Een horecaondernemer (commercieel of paracommercieel) moet zo min mogelijk worden belast met administratieve procedures. Wel dient een horecaondernemer te voldoen aan gestelde normen. Tijdens een integrale controle worden zoveel mogelijk aspecten waarmee een ondernemer te maken heeft gecontroleerd. Daarbij kan gedacht worden aan bouw-, brand- en milieuvoorschriften alsmede bepalingen volgens de Drank- en Horecawet, APV, Wet op de Kansspelen en andere bijzondere wetgeving. Een dergelijke controle vergt een goede voorbereiding en kosten relatief meer tijd. Dergelijke controles worden op beperkte schaal gehouden. Integrale controle Vergunning controles Vanwege het belang van een goed vergunningenbestand vinden er controles plaats met als doel het controleren op een rechtsgeldige vergunning en op het naleven van de voorschriften in de vergunning. Het streven is om gedurende de looptijd het Preventie en handhavingsplan alcohol alle inrichtingen te controleren. De gemeente Roermond telt circa 240 inrichtingen met een Drank- en horecavergunning. Elke jaarschijf worden er 60 inrichtingen gecontroleerd. Na een 1 e controle ligt de focus op inrichtingen waarbij gebreken zijn geconstateerd (zie hercontroles). Vergunning controle Paracommercie controles Onder paracommercie wordt verstaan: rechtspersonen die zich naast activiteiten van niet-commerciële aard richten op het beheren van een horecabedrijf. De gemeente heeft 42 zaken die behoren tot de paracommerciële horeca. De gemeente Roermond heeft een bepaling in de Algemene Plaatselijke Verordening opgenomen met daarin schenktijden voor de paracommerciële horeca. Tevens bevat dit artikel een verbod op het houden van bijeenkomsten van persoonlijke aard en op bijenkomsten die geen verband houden met de activiteiten van de rechtspersoon. De gemeente streeft ernaar dat deze bepaling nageleefd wordt. Per jaar worden daarom gerichte controles op de naleving van de commerciële bepalingen gehouden. 5

6 Paracommercie controle ,5 63 Tijdelijke activiteiten / Evenementen Op evenementen waar veel jongeren komen, vinden controles plaats. Deze richten zich met name op het verstrekken van alcohol aan jongeren, in strijd met artikel 20 lid 1 van de DHW en op artikel 45 van de DHW. Voor het controleren van evenementen dient uit te worden gegaan van een risicogerichte aanpak. Bij evenementen waarop het risico van overtreding van bovenstaande bepalingen het grootst is, vindt per evenement ten minste één controle plaats. Evenementen controle Meldingen Naast het houden van eigen controles worden de toezichthouders ook ingezet voor de afhandeling van inkomende signalen en meldingen omtrent vergunningplichtige lokaliteiten of ten aanzien van illegale drankverstrekking. Meldingen pm Hercontroles Indien er een overtreding wordt geconstateerd vindt er binnen een redelijke termijn een nieuwe controle plaats. Omdat er geen historische gegevens voorhanden zijn wordt er vanuit gegaan dat 1/3 van alle gehouden controles een hercontrole behoeft. Bij tijdelijke activiteiten is het niet altijd mogelijk een hercontrole uit te voeren maar daar wordt wel naar gestreefd. Per jaar worden er ongeveer 132 controles uitgevoerd, exclusief controles op leeftijdsgrenzen in supermarkten. Dit houdt derhalve in dat er 43 hercontroles worden voorzien. Her controles

7 4. Capaciteit Afdeling Stadstoezicht heeft twee opgeleide en gecertificeerde toezichthouders die door het college als toezichthouder voor de DHW zijn aangewezen. Daarnaast zijn alle andere boa s bevoegd te handhaven op strafrechtelijke overtredingen van de DHW. De medewerkers werken vanuit veiligheidsoogpunt zoveel als mogelijk in duo s. Zoals onder punt 3. Toezicht beschreven is aangegeven waarop gecontroleerd wordt teneinde de geformuleerde doelstellingen in het Preventie- en handhavingsplan alcohol te bereiken. De frequentie waarin dit gebeurd is bepaald door het risico dat er een overtreding wordt gepleegd en de uitwerking van alcohol gerelateerde gedragingen in de openbare ruimte. In onderstaande tabel is een prognose gegeven van het aantal controles per soort controle er in de periode januari 2015 tot januari 2016 zullen plaatsvinden, daarbij is een schatting gegeven van het aantal uren per soort controle. Naast de controles die de komende tijd uitgevoerd gaan worden, moet er binnen de beschikbare capaciteit uren gereserveerd worden voor het controleren op inkomende meldingen en hercontroles. Tevens moet er rekening worden gehouden met administratieve verwerking van geconstateerde bevindingen. aantal controles in uren In uren Leeftijdsgrenscontrole ,5 270 Integrale controle Vergunning controle Paracommercie controle ,5 63 Evenementen controle Meldingen pm Her controles Administratieve werkzaamheden pm 150 Totaal (inzet 1 persoon) Het totaal aantal geraamde inzeturen bedraagt van 1 persoon. Toezichtactiviteiten worden vanuit veiligheid door twee mensen uitgevoerd zodat het aantal geraamde uren uitkomt op 1398 uur. Afdeling Stadstoezicht heeft qua capaciteit 1 fte (netto 1375 uur) ingeroosterd voor toezichthoudende taken op de DHW. 5. Handhavingsstrategie De basis van toezicht en handhaving ligt in het vertrouwen in de lokale ondernemers dat zij verantwoordelijkheid nemen in het naleven van de regels. Als blijkt dat het vertrouwen wordt geschaad dienen er maatregelen genomen te worden om het naleefgedrag te bevorderen. Er is een stappenplan waarin per overtreding wordt aangegeven welke maatregelen worden genomen. Uitgangspunt is dat bij een eerste constatering van een overtreding eerst een waarschuwing wordt gegeven. De overtreder krijgt gelegenheid tot het herstellen van de overtreding. Een tweede controle dient uit te wijzen of het nemen van maatregelen achterwege kan blijven. Bij ernstige overtredingen dient echter meteen handhavend te worden opgetreden. Voor het bepalen of en welke maatregel wordt opgelegd dient onderscheid te worden gemaakt naar ernst van de overtreding. Onderstaande tabel deelt hierbij overtredingen in 3 categorieën. Per categorie worden de te nemen acties omschreven. 7

8 CATEGORIALE INDELING Ernst overtreding Categorie A Zeer ernstige overtreding waarbij sprake is van ernstige gezondheidsschade en/of waarbij de openbare orde of veiligheid in het gedrang is, waardoor spoedeisend optreden van belang is Ernstige overtredingen zonder dat hierbij sprake is van spoedeisendheid Acties 1 e overtreding: Herstelsanctie opleggen 2 e overtreding: Uitvoeren bestuursdwang/innen dwangsom - Bij herhaaldelijk voorkomen van overtredingen van deze categorie, (indien mogelijk) de vergunning intrekken 1 e overtreding: Bestuurlijke boete 2 e overtreding: Bestuurlijke boete & voornemen tot schorsen van de vergunning kenbaar maken 3 e overtreding: Bij geen herstel schorsing van de vergunning voor ten hoogste twaalf weken - Na herhaaldelijk schorsen van de vergunning wegens een overtreding is er een mogelijkheid tot intrekking van de vergunning Overige (lichte) overtredingen. 1 e overtreding: Bestuurlijke waarschuwing met hersteltermijn 2 e overtreding: Bestuurlijke boete - Bij herhaaldelijk voorkomen van overtredingen van deze categorie is er een mogelijkheid tot schorsing(voor ten hoogste 12 weken) van de vergunning Handhavingsstappenplan Voor het bepalen welke handhavingsinstrumenten ingezet worden bij het constateren van een overtreding geldt onderstaand stappenplan. Bij het bepalen van de inzet van handhavingsinstrumenten per overtreding uit de Drank- en Horecawet en de paracommerciële bepaling wordt aansluiting gezocht bij de categorie indeling als in bovenstaande tabel. Voor sommige overtredingen geldt een afwijkende aanpak welke in het stappenplan wordt omschreven. Het handhavingsstappenplan bevat een niet-limitatieve opsomming van feiten uit de Drank- en Horecawet. Voor feiten welke niet genoemd worden kan echter ook worden opgetreden, waar zoveel als mogelijk gehandeld wordt conform de categorie-indeling als in bovenstaande tabel. STAPPENPLAN Feit Artikel 3: Verstrekken van alcoholhoudende drank zonder vergunning, zonder zicht op legalisatie Artikel 3: Verstrekken van alcoholhoudende drank zonder vergunning, met zicht op legalisatie Artikel 8: Leidinggevende voldoet niet langer aan gestelde vereisten Artikel 10: Inrichting voldoet niet langer aan gestelde Maatregel Categorie A Bestuursdwang Begunstigingstermijn van max. 1 week Categorie A Last onder dwangsom Begunstigingstermijn van max. 2 weken Overtreder dient een vergunning aan te vragen Artikel 31 verplicht tot intrekken vergunning Artikel 31 verplicht tot intrekken vergunning 8

9 vereisten Artikel 2:34B lid 1 & 2 APV: Paracommerciële horeca-inrichting schenkt alcoholhoudende drank buiten de gestelde schenktijden Artikel 2:34B lid 3 APV: Een bijeenkomst van persoonlijke aard vindt plaats in een paracommerciële rechtspersoon Artikel 20 lid 1 : Verstrekken van alcoholhoudende drank aan jongeren beneden de 18 jaar in een horeca of slijtlokaliteit Artikel 20 lid 2: Een bezoeker beneden de 18 jaar, anders dan onder toezicht van een persoon van 21 jaar of ouder, is aanwezig in een slijtlokaliteit Artikel 20 lid 1: Verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank aan jongeren beneden de 18 jaar op gelegenheden waarvoor een ontheffing als in artikel 35 is verleend. Artikel 20 lid 1: Verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank aan jongeren beneden de 18 jaar door een artikel 18 lid 2-zaak (bijv. supermarkt) Bij herhaaldelijk overtreden van dit artikel komt de houder van de ontheffing ten minste eenmaal niet in aanmerking voor een ontheffing voor een opvolgende gelegenheid. Bij herhaaldelijk voorkomen (binnen 12 maanden 3 maal) van deze overtreding kan de bevoegdheid tot de verkoop van zwakalcoholhoudende drank tijdelijk worden ontzegd (artikel 19a) Artikel 20 lid 5: Toelaten van personen welke kennelijk onder invloed van alcohol of psychotrope stoffen zijn 1 e overtreding: Bestuurlijke waarschuwing 2 e overtreding: Schorsen van de vergunning voor 4 weken 3 e overtreding: Schorsen van de vergunning voor 8 weken Bij herhaaldelijk overtredingen van dit feit, mogelijkheid tot intrekken van de vergunning Artikel 20 lid 6: Onder invloed van alcohol of psychotrope stoffen dienst doen in een horeca- of slijtlokaliteit Artikel 21: Alcoholhoudende drank verstrekken, in strijd met de openbare orde, veiligheid of zeden Artikel 12: Het verstrekken van alcoholhoudende drank in een niet op de vergunning vermelde lokaliteit 1 ste overtreding: Bestuurlijke waarschuwing 2 de overtreding: Schorsen van de vergunning voor 4 weken 3 de overtreding: Schorsen van de vergunning voor 8 weken Bij herhaaldelijk overtredingen van dit feit, mogelijkheid tot intrekken van de vergunning Categorie A Bestuursdwang Alcoholverkoop dient zo snel als mogelijk gestaakt te worden Artikel 13: Slijten in een horecalokaliteit óf schenken in een slijtlokaliteit Artikel 14 lid 1: Andere bedrijfsactiviteiten dan welke omschreven staan in het Besluit aanvulling omschrijving 9

10 slijtersbedrijf Artikel 14 lid 2 Kleinhandel in een horecalokaliteit of terras, anders dan wat krachtens het artikel is toegestaan Artikel 18: Verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank anders dan in een slijtersbedrijf of levensmiddelenbedrijf als in lid 2 Artikel 20 lid 5: Leeftijdsgrens niet duidelijk zichtbaar aangegeven Artikel 22: Verstrekken van alcoholhoudende drank in een tankstation of wegrestaurant etc. Artikel 24 lid 1: Geen op de vergunning vermelde leidinggevende of barvrijwilliger aanwezig tijdens schenken alcohol Artikel 24 lid 3: Persoon jonger dan 16 jaar doet dienst in een horeca- of slijtlokaliteit Artikel 25 lid 1: Aanwezig hebben van alcoholhoudende drank in een voor het publiek geopende ruimte behoudens uitzonderingen gesteld in het artikel Artikel 25 lid 2: Toelaten van het nuttigen van alcoholhoudende drank in een voor het publiek geopende ruimte behoudens uitzonderingen gesteld in het artikel Artikel 35: Verstrekken van alcoholhoudende drank zonder ontheffing Artikel 45 DHW: Aanwezig of voor consumptie gereed hebben van alcoholhoudende drank door een persoon beneden de 18 jaar Categorie A Bestuursdwang Alcoholverkoop dient zo snel als mogelijk gestaakt te worden Proces-verbaal door opsporingsambtenaar Uitgangspunten -Wanneer bij een overtreder binnen 2 jaar opnieuw eenzelfde overtreding wordt geconstateerd, spreekt men van herhaling van de overtreding. Indien 2 jaar na de laatste overtreding zijn verstreken wordt er weer gehandhaafd alsof er een eerste overtreding heeft plaatsgevonden, tenzij zwaarwegende redenen zich hiertegen verzetten. -De hoogte van de bestuurlijke boete is bepaald in het Besluit Bestuurlijke Boete Drank- en Horecawet. -Bij de bepaling van de maatregel dienen de omstandigheden te worden meegewogen. In voorkomende gevallen is het voor de burgemeester mogelijk om gemotiveerd af te wijken van de maatregelen genoemd in het stappenplan. 10

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Inleiding Dit handhavingsmodel is opgesteld naar aanleiding van de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW). Deze maakt de burgemeester verantwoordelijk voor het toezicht op

Nadere informatie

1. Bestuurlijke waarschuwing - Voornemen met hersteltermijn 1 bekend maken - Termijn zienswijze bekend maken - Afschrift aan Politie

1. Bestuurlijke waarschuwing - Voornemen met hersteltermijn 1 bekend maken - Termijn zienswijze bekend maken - Afschrift aan Politie Categorie 1 en strafrechtelijke sanctiemiddelen Categorie 1-overtredingen zijn ernstige overtredingen maar er is geen sprake van een acute (gevaar)situatie. Een overtreding kan ook als categorie 1 worden

Nadere informatie

Bijlage 4: Sanctietabel Drank en Horeca

Bijlage 4: Sanctietabel Drank en Horeca Bijlage 4: Sanctietabel Drank en Horeca Overtreding artikel Drank- en Artikel 2, tweede lid Drank- en : Maken van reclame voor alcoholhoudende drank in strijd met de regels gesteld krachtens het eerste

Nadere informatie

* minimale hoogte dwangsom/hoogte bestuurlijke boete in euro's * maximum dwangsombedrag: 3 x opgelegde dwangsom. Regelgeving

* minimale hoogte dwangsom/hoogte bestuurlijke boete in euro's * maximum dwangsombedrag: 3 x opgelegde dwangsom. Regelgeving DHW 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning DHW 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning Geen vergunning, wel zicht op legalisatie Geen vergunning, geen zicht op legalisatie

Nadere informatie

Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013)

Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013) Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013) Artikel Beschrijving Omschrijving overtreding Maatregel(en) toezichthouder Maatregel(en) bestuur Artikel 3 Verbod zonder vergunning

Nadere informatie

Bijlage 1: Handhavingsmatrix voor een aantal artikelen uit de Drank- en Horecawet en Algemeen Plaatselijke Verordening

Bijlage 1: Handhavingsmatrix voor een aantal artikelen uit de Drank- en Horecawet en Algemeen Plaatselijke Verordening Bijlage 1: Handhavingsmatrix voor een aantal artikelen uit de en Algemeen Plaatselijke Verordening Grondslag Artikel 3 (horecaof slijtersbedrijf) Artikel 4, lid 1 jo. artikel 2.34 j en 2.34 k Apv Artikel

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Inleiding Het toezicht op en de handhaving van de Drank- Horecawet (DHW) is per 1 januari 2013 overgedragen aan de gemeente. Voorheen werd deze taak

Nadere informatie

Sanctietabel behorend bij Handhavingsbeleid DHW en horeca-exploitatie Januari 2013

Sanctietabel behorend bij Handhavingsbeleid DHW en horeca-exploitatie Januari 2013 Sanctietabel behorend bij Handhavingsbeleid en horeca-exploitatie Januari 2013 : Algemene Plaatselijke Verordening Nieuwegein model-: model- van de VNG, met betrekking tot invullen verordeningsbevoegdheid

Nadere informatie

Bestuursdwang toepassing. 3 Last onder dwangsom (ter info: leges voor drankvergunning 2015 bedraagt 692,70 )

Bestuursdwang toepassing. 3 Last onder dwangsom (ter info: leges voor drankvergunning 2015 bedraagt 692,70 ) Sanctietabel behorend bij Handhavingsbeleid en horeca-exploitatie : Drank- en Horecawet 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning Geen

Nadere informatie

Handhavingsstrategie Drank- en horecawet Enschede =Middel. 3=Ernstig. Schriftelijke Waarschuwing/ 4 weken om een ontvankelijke aanvraag

Handhavingsstrategie Drank- en horecawet Enschede =Middel. 3=Ernstig. Schriftelijke Waarschuwing/ 4 weken om een ontvankelijke aanvraag CVDR Officiële uitgave Enschede. Nr. CVDR465_ 5 oktober 06 Handhavingsstrategie Drank en horecawet Enschede 04 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst Handhavingsstrategie Drank en Horecawet februari 04,

Nadere informatie

Sanctiebeleid Drank- en Horeca Oostzaan De gemeente Oostzaan is verantwoordelijk voor de handhaving van de Drank- en Horecawet (DHW).

Sanctiebeleid Drank- en Horeca Oostzaan De gemeente Oostzaan is verantwoordelijk voor de handhaving van de Drank- en Horecawet (DHW). GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oostzaan. Nr. 62801 6 november 2014 Sanctiebeleid Drank- en Horeca Oostzaan 2014-2015 Inleiding De gemeente Oostzaan is verantwoordelijk voor de handhaving van

Nadere informatie

Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 Categorie 1 = spoedeisend

Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 Categorie 1 = spoedeisend Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 Categorie 1 = spoedeisend APV: Algemene Plaatselijke Verordening Houten DHW: Drank- en Horecawet Categorie 2 = ernstige, maar geen sprake

Nadere informatie

Handhavingsmodel horeca en alcohol

Handhavingsmodel horeca en alcohol Handhavingsmodel horeca en alcohol Inleiding De Drank- en Horecawet (DHW) die op 1 januari 2013 inging, geeft aan dat er in 2013 een handhavingsmodel met betrekking tot de DHW moet worden vastgesteld.

Nadere informatie

Sanctiestrategie Drank en Horecawet Almere 2014

Sanctiestrategie Drank en Horecawet Almere 2014 Sanctiestrategie Drank en Horecawet Almere 2014 Deze sanctiestrategie uit 2014 is in 2015 ongewijzigd bijgevoegd aan het Werkplan, om de volgende reden: Bij het optreden tegen ernstige en mag van de gemeente

Nadere informatie

Drank- en Horecawet 2013

Drank- en Horecawet 2013 Onderwerp : Bijlage02: Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet 2013 Registratienummer : at13003237 Registratiecode : *at13003237* Auteur : Saskia Wilmink Drank- en Horecawet 2013 Handhavingsprotocol gemeenten

Nadere informatie

Burgemeester (en wethouders)

Burgemeester (en wethouders) Handhavingmatrix 2013 A. Overtredingen Drank- en Horecawet (DHw) Overtreding/andere bepalingen Artikel 2, tweede lid Maken van reclame voor alcoholhoudende drank in strijd met de regels gesteld krachtens

Nadere informatie

Zijn er bijlagen bij deze brief? Bij deze brief treft u het aangepaste stappenplan overtredingen Drank- en Horecawet aan: I

Zijn er bijlagen bij deze brief? Bij deze brief treft u het aangepaste stappenplan overtredingen Drank- en Horecawet aan: I Aan de gemeenteraad van Tubbergen Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer 15.06162 Documentnummer U15.009324 Inlichtingen bij raadsgriffier Mevr. H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar Onderwerp Raadsbrief 2015, nr. 31

Nadere informatie

Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Vaststelling 19 december 2013

Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Vaststelling 19 december 2013 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 123 Naam Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Publicatiedatum 18 december 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregel bij besluit van

Nadere informatie

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Horeca Evenementen Paracommercie Slijterijen Supermarkten Voorwoord Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet in werking getreden. Deze nieuwe wet maakt mij

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018 Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018 Inhoudsopgave Deel 1 Algemeen 3 1. Inleiding 3 2. Toezicht 4 3. Resultaten 4 Deel 2 Sanctiebeleid 5 3. Sanctiecategorieën 5 4. Handreiking

Nadere informatie

Sanctiematrix Drank- en Horecawet gemeente Borsele 2015

Sanctiematrix Drank- en Horecawet gemeente Borsele 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Borsele. Nr. 8494 7 september 05 Sanctiematrix Drank- en Horecawet gemeente Borsele 05 De burgemeester van de gemeente Borsele, overwegende, dat de gemeenteraad

Nadere informatie

Handhavingsprotocol Toezicht Drank- en Horecawet

Handhavingsprotocol Toezicht Drank- en Horecawet Handhavingsprotocol Toezicht Drank- en Horecawet Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet in werking getreden. In deze wet is het toezicht opgedragen aan de door de burgemeester aangewezen ambtenaren.

Nadere informatie

mogelijk met aanzegging sluiting (maatwerk) Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete

mogelijk met aanzegging sluiting (maatwerk) Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Bijlage 1 Overtreding / Prioriteit Exploitatie zonder registratie barvrijwilligers in bestuursreglement in Verbod verstrekking alcohol voor gebruik elders dan in de aangegeven lokaliteit of terras Verbod

Nadere informatie

Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel

Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel : Algemene Plaatselijke Verordening Sint-Michielsgestel 2014 : Drank- en Horecawet, geldend per 1-1-2014 Regelgeving Artikel

Nadere informatie

Sanctietabel: behorend bij de Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Edam-Volendam 2013

Sanctietabel: behorend bij de Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Edam-Volendam 2013 Sanctietabel: behorend bij de Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Edam-Volendam 2013 Last onder Openbaar Ministerie Bijzonderheden Overtredingen op grond van de Drank- en Horecawet 1. Artikel 2, lid

Nadere informatie

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per : Model VNG (laatst gewijzigd: 11-07-2012) Contactpersoon: Patrick Swinkels, 06-51205612 : Drank- en Horecawet, geldend per 1-1-2013 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning 3 Bedrijf exploiteert

Nadere informatie

Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding

Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding Het toezicht op alcohol is een taak die nieuw is voor het gemeentebestuur. Om die rol goed te kunnen vervullen is het van belang de toezichthouders

Nadere informatie

Rapportage toezicht. Drank- en Horecawet. 19 maart Frans van Zoest, Projectleider. Dirk Klein, BOA coordinator

Rapportage toezicht. Drank- en Horecawet. 19 maart Frans van Zoest, Projectleider. Dirk Klein, BOA coordinator Rapportage toezicht Drank- en Horecawet 2014 19 maart 2015 Frans van Zoest, Projectleider Dirk Klein, BOA coordinator Deze notitie kijkt terug op het toezicht op de Drank- en Horecawet in 2014 zoals dat

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Inleiding Het toezicht op en de handhaving van de Drank- Horecawet (DHW) is per 1 januari 2013 overgedragen aan de gemeente. Voorheen werd deze taak

Nadere informatie

Bestuursdwang toepassing

Bestuursdwang toepassing 3 Bedrijf exploiteert zonder 3 Bedrijf exploiteert zonder Geen vergunning, wel zicht op Geen vergunning, geen zicht op bij < 50 week 2 weken 680 (vergunning nog niet verleend) 1 maximaal 1 week 1360 (vergunning

Nadere informatie

Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 Categorie 1 = spoedeisend

Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 Categorie 1 = spoedeisend Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 Categorie 1 = spoedeisend APV: Algemene Plaatselijke Verordening Houten DHW: Drank- en Horecawet Categorie 2 = ernstige, maar geen sprake

Nadere informatie

Geen aanvraag ingediend (aanvraag kansrijk): - 1 e keer : Geen aanvraag ingediend (aanvraag niet kansrijk):

Geen aanvraag ingediend (aanvraag kansrijk): - 1 e keer : Geen aanvraag ingediend (aanvraag niet kansrijk): . Overtredingen Drank- en Horecawet Overtreding/andere bepalingen rtikel 3 : Uitoefenen horeca- of slijtersbedrijf zonder Drank- en horecawetvergunning Voedsel en Waren utoriteit (vergunning is niet aangevraagd)

Nadere informatie

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per : Model VNG (laatst gewijzigd: 11-07-2012) Contactpersoon: Patrick Swinkels, 06-51205612 : Drank- en Horecawet, geldend per 1-1-2013 3 Bedrijf exploiteert zonder 3 Bedrijf exploiteert zonder Geen vergunning,

Nadere informatie

Bevoegdheid burgemeester/college

Bevoegdheid burgemeester/college Vergunning / ontheffing Artikel 1:4, tweede lid, van de Apv - Voorschriften De aan de vergunning/ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen worden niet nagekomen. Exploitatie openbare inrichtingen

Nadere informatie

Toelichting op sanctietabel

Toelichting op sanctietabel Bijlage 1 Toelichting op sanctietabel Art. 3 DHW Drankverstrekking zonder vergunning Het uitoefenen van een horeca- of slijtersbedrijf zonder vergunning is niet toegestaan (art. 3 DHW eventueel i.c.m.

Nadere informatie

Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg

Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg Bijlage 8.6 Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg De in de sanctiematrix Drank- en Horecawet

Nadere informatie

4. Bijzondere uitgangspunten (toezichtprioriteiten) van Drank- en Horecawet

4. Bijzondere uitgangspunten (toezichtprioriteiten) van Drank- en Horecawet Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding Het toezicht op alcohol door de gemeente wordt uitgebreid. De taken die in dit kader door de VWA werden gedaan, worden in de pilot toezicht

Nadere informatie

De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen?

De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen? De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen? Inhoud Presentatie Korte introductie Aanleiding & Historie wetswijziging Wijzigingen DHW Toezicht in de praktijk Rondvraag 25-3-2013

Nadere informatie

Handhavingsstrategie Drank en Horeca Gemeente Amstelveen

Handhavingsstrategie Drank en Horeca Gemeente Amstelveen Handhavingsstrategie Drank en Horeca Gemeente Amstelveen Handhavingsstappenplan op grond van de Drank en Horecawet, Algemene Plaatselijke Verordening en de Wet op de kansspelen Aangepast: 9 mei 06 Z-06/050495

Nadere informatie

Horecastappenplan gemeente Someren

Horecastappenplan gemeente Someren Horecastappenplan gemeente Someren Horecastappenplan gemeente Someren Titel: Horecastappenplan gemeente Someren Versie: [Vul handmatig versienummer, bij voorkeur synchroon aan versienr. Verseon] Datum:

Nadere informatie

TOEZICHTINFORMATIE. Toezichtindicatoren Drank en horecawet

TOEZICHTINFORMATIE. Toezichtindicatoren Drank en horecawet TOEZICHTINFORMATIE Toezichtindicatoren Drank en horecawet Datum: december 2013 Versie: 1 2 Inhoud 1 Aanleiding 4 2 Leeswijzer 5 3 Toezichtindicatoren Drank en horecawet 6 3 1 Aanleiding Voor u liggen de

Nadere informatie

Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid. December 2013

Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid. December 2013 Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid December 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 De veranderingen en de mogelijkheden 4 3 Het beleid 5 Bijlage 1 Concept Algemene Plaatselijke Verordening, DHW 7 Bijlage 2 Toezicht

Nadere informatie

Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013

Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013 Ons kenmerk: 13RB000204 Nr. 7 De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 8 oktober

Nadere informatie

Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet. Modelbeleid NHN Handhavingsbeleid Oplegnotitie + matrix

Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet. Modelbeleid NHN Handhavingsbeleid Oplegnotitie + matrix Implementatie Nieuwe Drank- en Modelbeleid NHN Handhavingsbeleid Oplegnotitie + matrix Versie 23 mei 2013 Oplegnotitie bij handhavingsmatrix Drank- en Horeca De regionale werkgroep wijziging Drank- en

Nadere informatie

2. Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid

2. Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid 2. Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid Inhoudsopgave 1. Drank- en horecawet... 2 1.1. Omvang vergunde horeca activiteiten... 2 1.2. Toezicht op vergunde horeca-activiteiten... 2 1.3. Controles op vergunde

Nadere informatie

Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Edam-Volendam 2013

Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Edam-Volendam 2013 Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Edam-Volendam 2013 Inhoudsopgave Deel 1 Algemeen 2 1 Inleiding 2 2 Middelen 3 Deel 2 Sanctiebeleid 8 3 Stappenplan 8 4 Sanctiecategorieën 8 5 Handreiking 10 6 Overige

Nadere informatie

Drank- en horecawet. Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid?

Drank- en horecawet. Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid? Drank- en horecawet Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid? Inhoud presentatie Landelijke doelstellingen Wetswijzigingen Raakvlakken alcoholbeleid Wat is er al geregeld Alcoholverkooppunten

Nadere informatie

Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel. December 2014

Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel. December 2014 Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel December 2014 1 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Relatie met het Preventie- en Handhavingplan it ken net 3 3. Uitgangspunten bij handhaving 3 4. Omschrijving

Nadere informatie

Toezicht- en Handhavingsmodel Drank- en Horecawet (DHW) Gemeente Zoetermeer

Toezicht- en Handhavingsmodel Drank- en Horecawet (DHW) Gemeente Zoetermeer Toezicht- en Handhavingsmodel Drank- en Horecawet (DHW) Gemeente Zoetermeer 2 Inhoudsopgave Voorwoord.. 3 Toezicht- en handhavingsmodel. 4 Deel A: Toezichtstrategie.. 5 Deel B: Handhavingsstrategie 7 Slotbepalingen

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018 Inhoudsopgave Deel 1 Algemeen 3 1. Inleiding 3 2. Toezicht 4 3. Resultaten 4 4. Preventie 5 5. Doelstellingen 5 Deel 2 Sanctiebeleid

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018 Inhoudsopgave Deel 1 Algemeen 3 1. Inleiding 3 2. Doelstellingen 4 3. Toezicht 4 4. Preventie 5 5. Resultaten 5 Deel 2 Sanctiebeleid

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Sanctiestrategie DHW en horeca-exploitatie Gemeente Houten Gemeenteblad nr. 13 1 Inhoud Inleiding 3 1. Handhavingsbevoegdheid 4 2. Uitganspunten handhavend optreden 4 3. Overzicht in te zetten sancties

Nadere informatie

Presentatie DHW voor studenten. Dinsdag 12 mei 2015

Presentatie DHW voor studenten. Dinsdag 12 mei 2015 Presentatie DHW voor studenten Dinsdag 12 mei 2015 Vergunningen (paracommercie) 1. DHW-Vergunning voor schenken alcohol op grond van de Drank- en Horecawet. Schenkt uw vereniging alcohol in eigen beheer?

Nadere informatie

Sanctiestrategie DHW en horeca-exploitatie Gemeente Nieuwegein

Sanctiestrategie DHW en horeca-exploitatie Gemeente Nieuwegein Sanctiestrategie DHW en horeca-exploitatie Gemeente Nieuwegein Vastgesteld door de burgemeester van Nieuwegein op 24 maart 2015 Inhoud Inleiding... 3 1. Prioriteiten in toezicht... 4 2. Handhavingsbevoegdheid...

Nadere informatie

Overzicht sanctiemogelijkheden per artikel van de Drank- en Horecawet

Overzicht sanctiemogelijkheden per artikel van de Drank- en Horecawet Intrekking vergunning/ ontheffing e/of schorsing (1) Bestuurlijke boete (2) Dwangsom/bestuursdwang (3) Strafrecht (4) Three strikes out (5) Bijlage 2 Overzicht sanctiemogelijkheden per artikel van de Drank-

Nadere informatie

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Gemeente Hillegom Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Inleiding Per 1 januari 2013 is de Drank- en Horecawet (DHW) gewijzigd. Door deze wijziging zijn gemeenten de belangrijkste uitvoerders

Nadere informatie

Dit sanctiebeleid hoort bij het Horecabeleid Gemeente Heiloo 2013, vastgesteld door het college op 12 november 2013.

Dit sanctiebeleid hoort bij het Horecabeleid Gemeente Heiloo 2013, vastgesteld door het college op 12 november 2013. Sanctiebeleid Gemeente Heiloo Dit sanctiebeleid hoort bij het Horecabeleid Gemeente Heiloo 2013, vastgesteld door het college op 12 november 2013. Sanctiestrategie In dit beleid wordt een sanctiestrategie

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Preventie en Handhaving Alcohol

Uitvoeringsplan Preventie en Handhaving Alcohol Uitvoeringsplan Preventie en Handhaving Alcohol 2014-2017 Gemeente Waterland Juni 2014 Inhoudsopgave Inleiding 1. Preventie 2. Handhaving 3. Sanctiestrategie Inleiding In het Preventie- en Handhavingsplan

Nadere informatie

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Wijdemeren Officiële naam regeling Sanctiestrategie Drank en Horeca 2016 Citeertitel Sanctiestrategie Drank en Horeca 2016

Nadere informatie

Beleidsregel Horecahandhaving

Beleidsregel Horecahandhaving Beleidsregel Horecahandhaving 1. Inleiding Een horecabedrijf moet voldoen aan verschillende regels. De belangrijkste regels staan in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening Beesel), Wet op de kansspelen

Nadere informatie

OVERZICHT SANCTIEMOGELIJKHEDEN PER ARTIKEL VAN DE DRANK- EN HORECAWET

OVERZICHT SANCTIEMOGELIJKHEDEN PER ARTIKEL VAN DE DRANK- EN HORECAWET I r k k i v e r g u n n i n g / o n t h e f f i n g e / o f B Bestuurlijke boete (2) D Dwangsom/bestuursdwang (3) S Strafrecht (4) Three strikes out (5) Bijlage 2 bij 'Preventie- en handhavingsplan 2014-2018

Nadere informatie

Monitor Evaluatie Drank- en Horecawet 2016

Monitor Evaluatie Drank- en Horecawet 2016 Bureau Horeca Bijzondere Wetten Monitor Evaluatie Drank- en Horecawet 2016 resultaten & conclusies I www.bhbw.nl T 030-230 23 12 E info@bhbw.nl 0 Bureau Horeca Bijzondere Wetten Inhoudsopgave 1. Samenvatting

Nadere informatie

Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid

Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid toezichtinformatie Toezichtinformatie over 214 Deze vragenlijst dient als basis voor het aanleveren van de informatie die nodig is voor het vullen van de toezichtindicatoren

Nadere informatie

WET- EN REGELGEVING...5

WET- EN REGELGEVING...5 Nota uitvoeringsregels handhaving horeca en alcoholverstrekkers Beemster 2014 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 Aanleiding...3 1.2 Kader...3 1.3 Reikwijdte...3 1.4 Doel...4 1.5 Leeswijzer...4 2 WET- EN

Nadere informatie

Sanctiestrategie Drank- en Horecawet in Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren

Sanctiestrategie Drank- en Horecawet in Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren Sanctiestrategie Drank- en Horecawet in Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren Wijdemeren 2014 Versie 21 mei 2014 Inhoud Inleiding. 3 Sanctiestrategie 4 1. Handhavingsbevoegdheid.4 2. Uitgangspunten handhavend

Nadere informatie

Horecasanctiebeleid Gemeente Lelystad

Horecasanctiebeleid Gemeente Lelystad Horecasanctiebeleid Gemeente Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Beleidsregel handhaving Dranken Horecawet

Beleidsregel handhaving Dranken Horecawet 1 ^J gemeentelij Heemskerk Beleidsregel handhaving Dranken Horecawet November 2015 BIVO/2015/30133 IIII III II MM IIII Z01868B87D7 $ JjS^_ BELEIDSREGEL HANDHAVING DRANK- EN HORECAWET Inhoudsopgave Beleidsregel

Nadere informatie

Alcoholbeleid 18 + MHCWoerden per 1 januari 2014

Alcoholbeleid 18 + MHCWoerden per 1 januari 2014 Alcoholbeleid 18 + MHCWoerden per 1 januari 2014 Regelmatig (te veel) alcohol drinken is schadelijk voor de gezondheid en leidt vaak tot problemen. Bijvoorbeeld agressie in het uitgaansleven of verkeersongelukken.

Nadere informatie

Beleidsplan Toezicht en Handhaving Drank- en Horecawet. Implementatie van de Drank- en Horecawet in de gemeente Bunnik

Beleidsplan Toezicht en Handhaving Drank- en Horecawet. Implementatie van de Drank- en Horecawet in de gemeente Bunnik Beleidsplan Toezicht en Handhaving Drank- en Horecawet Implementatie van de Drank- en Horecawet in de gemeente Bunnik Beleidsplan Toezicht en Handhaving Drank- en Horecawet Definitief Versie 2.1 19 november

Nadere informatie

Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet

Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet W041409 / 27964 Beleid opstelling Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Januari 2014 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Juridisch kader 1.3 Flankerend beleid 1.4 Leeswijzer 2. Huidige situatie 2.1

Nadere informatie

Bijlage 5. Behoort bij Uitvoeringskader Horeca onderdeel Drank- en Horecawet. Sanctietabel Drank en Horecawet e.a. regelgeving 2015.

Bijlage 5. Behoort bij Uitvoeringskader Horeca onderdeel Drank- en Horecawet. Sanctietabel Drank en Horecawet e.a. regelgeving 2015. Bijlage 5 Behoort bij Uitvoeringskader Horeca onderdeel Drank- en Horecawet Sanctietabel Drank en Horecawet e.a. regelgeving 2015 Gemeente Zeist 1 Woord vooraf Hieronder is het handhavingsbeleid vormgegeven

Nadere informatie

Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken Horecawet van toepassing is (2007)

Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken Horecawet van toepassing is (2007) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 83 Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken van toepassing is (2007) Publicatiedatum 30 mei 2007

Nadere informatie

NOTA UITVOERINGSREGELS HANDHAVING HORECA EN ALCOHOLVERSTREKKERS

NOTA UITVOERINGSREGELS HANDHAVING HORECA EN ALCOHOLVERSTREKKERS NOTA UITVOERINGSREGELS HANDHAVING HORECA EN ALCOHOLVERSTREKKERS PURMEREND 2013 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Kader... 2 1.3 Reikwijdte... 2 1.4 Doel... 3 1.5 Leeswijzer... 3 2

Nadere informatie

Bijlage bij: Uitvoeringsnota Horeca 2014, Vergunningverlening, toezicht en handhaving. Afdeling VKH, 20 januari 2014 Z-2014/ D-2014/016532

Bijlage bij: Uitvoeringsnota Horeca 2014, Vergunningverlening, toezicht en handhaving. Afdeling VKH, 20 januari 2014 Z-2014/ D-2014/016532 Handhavingsstrategie Drank en Horeca Handhavingsstappenplan op grond van de Drank- en Horecawet, Algemene Plaatselijke Verordening en Wet op de kansspelen Afdeling VKH, 20 januari 204 Bijlage bij: Uitvoeringsnota

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 12012. Drank- en Horecaverordening 2013. 5 maart 2014. Officiële uitgave van gemeente Lisse. Artikel 1 Begripsbepalingen

GEMEENTEBLAD. Nr. 12012. Drank- en Horecaverordening 2013. 5 maart 2014. Officiële uitgave van gemeente Lisse. Artikel 1 Begripsbepalingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lisse. Nr. 12012 5 maart 2014 Drank- en Horecaverordening 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: - alcoholhoudende

Nadere informatie

Nota van beantwoording zienswijzen Pagina 1 van 8

Nota van beantwoording zienswijzen Pagina 1 van 8 Nota van beantwoording zienswijzen notitie Preventie- en handhavingsplan, Integrale Aanpak Drank- en Horecawet Olst-Wijhe, 16 december 2013. doc. nr.: 13.026831 Nota van beantwoording zienswijzen Pagina

Nadere informatie

Deze stukken vormen de basis voor het vaststellen van de regelgeving op gebied van Dranken horeca in onze gemeente.

Deze stukken vormen de basis voor het vaststellen van de regelgeving op gebied van Dranken horeca in onze gemeente. RAADSVOORSTEL *D13.004232* D13.004232 DATUM 2 december 2013 AGENDAPUNT 8 ONDERWERP Vaststellen Drank- en Horecaverordening 2014 ZK13001254 ZAAKNUMMER INLEIDING Sinds 1 januari 2013 is de Drank- en horecawet

Nadere informatie

Verbeterplan Naleving Drank- en Horecawet door Sportkantines. Pijlers: Beleid en Regelgeving & Handhaving

Verbeterplan Naleving Drank- en Horecawet door Sportkantines. Pijlers: Beleid en Regelgeving & Handhaving Verbeterplan Naleving Drank- en Horecawet door Sportkantines Pijlers: Beleid en Regelgeving & Handhaving 1 1 Beleid en Regelgeving Gemeenten kunnen in hun beleid en regelgeving een aantal maatregelen nemen

Nadere informatie

Integraal Handhavingsbeleidsplan De Ronde Venen, 26 september 2012. Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen

Integraal Handhavingsbeleidsplan De Ronde Venen, 26 september 2012. Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen 76 Bestuursrechtelijke sanctiemiddelen De gemeente De Ronde Venen kan tegen overtreders met meerdere verschillende sanctiemiddelen, al dan

Nadere informatie

Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Vlagtwedde 2014

Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Vlagtwedde 2014 *ZE9740483A7* = Raadsvergadering d.d. Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.13-24303/DV.13-274, afdeling. Sellingen, Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Vlagtwedde 2014 Inleiding Per 1 januari 2013

Nadere informatie

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Horeca ondernemers. De Spot

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Horeca ondernemers. De Spot Nieuwe Drank- en Horeca Wet Horeca ondernemers De Spot 26-03-2013 Programma 19.30 uur welkom door burgemeester Harald Bergmann 19.40 uur toelichting op de nieuwe Drank- en Horecawet 20.00 uur vragen over

Nadere informatie

Sanctiestrategie DHW en horeca-exploitatie Gemeente Nieuwegein

Sanctiestrategie DHW en horeca-exploitatie Gemeente Nieuwegein Sanctiestrategie DHW en horeca-exploitatie Gemeente Nieuwegein Vastgesteld door de burgemeester van Nieuwegein op 4 maart 2014 Inhoud Inleiding... 3 1. Handhavingsbevoegdheid... 4 2. Uitgangspunten handhavend

Nadere informatie

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen. Toelichting / voorstel van het college aan de gemeenteraad zaaknummer 72173 Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Nadere informatie

Bestuursreglement inzake het schenken van alcohol in ons clubhuis

Bestuursreglement inzake het schenken van alcohol in ons clubhuis Bestuursreglement inzake het schenken van alcohol in ons clubhuis In overweging nemende dat: Preambule - verenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement;

Nadere informatie

Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras)

Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras) BIJLAGE 1D Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras) Exploitatievergunning ex artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke verordening van de gemeente Sittard-Geleen De burgemeester van Sittard-Geleen;

Nadere informatie

DRANK- EN HORECAVERORDENING GEMEENTE EDAM-VOLENDAM 2014

DRANK- EN HORECAVERORDENING GEMEENTE EDAM-VOLENDAM 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Edam-Volendam. Nr. 81237 24 december 2014 DRANK- EN HORECAVERORDENING GEMEENTE EDAM-VOLENDAM 2014 Agenda no. 10 De raad van de gemeente Edam- Volendam; Gelezen

Nadere informatie

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Paragraaf 1 Algemene bepalingen Reglement Alcohol bij Korfbalvereniging Groen- Geel Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit

Nadere informatie

Veilig Amersfoort ( www.veiligamersfoort.nl )

Veilig Amersfoort ( www.veiligamersfoort.nl ) Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2011 DOCS.nr. 4330802 Nummer 17 Vragen van het raadslid Schulten en van wegen (BPA) inzake Beleid Drank-

Nadere informatie

Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn

Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a) Alcoholhoudende dranken: Zwak alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder

Nadere informatie

gemeente Heeze-Leende Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2016

gemeente Heeze-Leende Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2016 gemeente Heeze-Leende Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2016 Mei 2014 Inhoud 1 INLEIDING...3 1.1 DOEL EN ACHTERGROND...3 1.2 RECENTE ONTWIKKELINGEN...3 1.3 LEESWIJZER...3 2 VISIE/AMBITIE...4 2.1

Nadere informatie

bestuursreglement kv De Hazenkamp richtlijnen alcohol

bestuursreglement kv De Hazenkamp richtlijnen alcohol bestuursreglement kv De Hazenkamp richtlijnen alcohol Preambule In overweging nemende dat: - Sportvereniging op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit

Nadere informatie

Gemeente Nieuwegein; de burgemeester van Nieuwegein; Besluit tot vaststelling Sanctiestrategie Drank- en Horecawet en horeca-exploitatie

Gemeente Nieuwegein; de burgemeester van Nieuwegein; Besluit tot vaststelling Sanctiestrategie Drank- en Horecawet en horeca-exploitatie GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nieuwegein. Nr. 405 7 maart 04 Gemeente Nieuwegein; de burgemeester van Nieuwegein; Besluit tot vaststelling Sanctiestrategie Drank- en Horecawet en horeca-exploitatie

Nadere informatie

Decentralisatie Toezicht

Decentralisatie Toezicht Decentralisatie Toezicht Presentatie NVWA 8-12-2011 De AID, PD en VWA bouwen aan één nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit Programma Wijzigingen DHW Taakverdeling gemeente/politie/nvwa Decentralisatie toezicht

Nadere informatie

Het beleid is gebaseerd op het Brabants Alcohol- en Horecasanctiebeleid dat is opgesteld door de Brabantse werkgroep Drank- en Horecawet.

Het beleid is gebaseerd op het Brabants Alcohol- en Horecasanctiebeleid dat is opgesteld door de Brabantse werkgroep Drank- en Horecawet. ALCOHOL- EN HORECASANCTIEBELEID GEMEENTE HAAREN De burgemeester van Haaren en het college van Haaren, Gelet op artikel 125 van de Gemeentewet; Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; Gelet

Nadere informatie

Regiobijeenkomst Raadslid.nu

Regiobijeenkomst Raadslid.nu Regiobijeenkomst Raadslid.nu thema: de nieuwe Drank- en Horecawet @raadslidnu De (nieuwe) Drank- en Horecawet De raad aan zet! www.handhavingdhw.nl Programma Inleiding: De mogelijkheden van de (nieuwe)

Nadere informatie

De nieuwe DHW. Presentatie NVWA

De nieuwe DHW. Presentatie NVWA De nieuwe DHW Presentatie NVWA 17-10-2012 Programma Belangrijkste wijzigingen DHW Taakverdeling gemeente/politie/nvwa na 1-1-2013 Toezicht DHW - wat komt er bij kijken? Ondersteuning door NVWA/ministeries

Nadere informatie

Toelichting. Algemeen

Toelichting. Algemeen Toelichting Algemeen Inleiding Deze verordening bevat medebewindbepalingen die zijn gebaseerd op artikel 4 en artikel 25d lid 1 onder a van de Drank- en Horecawet (DHW). Een nieuwe afdeling 8A wordt ingevoegd

Nadere informatie

Handhaving Verordening Drank- en Horecawet

Handhaving Verordening Drank- en Horecawet Handhaving Verordening Drank- en Horecawet 20 september 2012 Michiel van Baardewijk (gemeente Lingewaard) Marian Gacsbaranyi (NVWA) Programma Van beleid tot toezicht Toezicht op Prijsacties Toezicht op

Nadere informatie

Reglement sociale hygiëne RSC ALLIANCE

Reglement sociale hygiëne RSC ALLIANCE Reglement sociale hygiëne RSC ALLIANCE Inhoudsopgave Inleiding...3 Paragraaf 1 Algemene bepalingen...4 Artikel 1 Begripsbepalingen...4 Artikel 2 Wettelijke bepalingen...4 Artikel 3 Vaststellen en wijzigen...4

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Drank- en Horecawet

Informatiebijeenkomst Drank- en Horecawet Informatiebijeenkomst Drank- en Horecawet Programma 19:00 Welkomstwoord 19:05 De nieuwe Drank- en Horecawet 19:35 Presentatie over alcoholmatiging 20:00 Wijzigingen Alcoholverstrekking in de APV 21:00

Nadere informatie