Beleidsplan Toezicht en Handhaving Drank- en Horecawet. Implementatie van de Drank- en Horecawet in de gemeente Bunnik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan Toezicht en Handhaving Drank- en Horecawet. Implementatie van de Drank- en Horecawet in de gemeente Bunnik"

Transcriptie

1 Beleidsplan Toezicht en Handhaving Drank- en Horecawet Implementatie van de Drank- en Horecawet in de gemeente Bunnik

2 Beleidsplan Toezicht en Handhaving Drank- en Horecawet Definitief Versie november 2013 MB-ALL BV D.J. Westhoven J.G. van Setten Postbus BC MAARSSEN 2

3 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 4 2. De nieuwe Drank- en Horecawet 5 3. Bevoegdheden van de gemeente 7 4. Visie en ambities 8 5. Beleid toezicht en handhaving Preventiebeleid Uitvoeringskader toezicht en handhaving Organisatie toezicht en handhaving 15 Bijlage

4 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De nieuwe Drank- en Horecawet (hierna ook: DHW) is op 1 januari 2013 in werking getreden. De nieuwe DHW heeft het toezicht en de handhaving overgedragen aan de gemeente Bunnik. In dit document legt de gemeente Bunnik de kaders vast voor de invulling van de toezicht- en handhavingstaken en bevoegdheden die de Drank- en Horecawet toekent aan de gemeente. Deze nota is tot stand gekomen door middel van een interactief proces met horecaondernemers en paracommerciële instellingen. Hierdoor kunnen de in dit document neergelegde kaders rekenen op draagvlak bij deze partners. 1.2 Relatie met strategienota Integraal Handhavingsbeleid Dit visiedocument maakt onderdeel uit van de vastgestelde strategienota Integraal handhavingsbeleid. In de strategienota is de Drank- en Horecawet niet als handhavingsthema benoemd. Wel maken de horecagerelateerde bepalingen uit de APV deel uit van de strategienota. Dit visiedocument is dan ook een aanvulling op het integrale handhavingsbeleid van de gemeente Bunnik, waardoor bij het formuleren van de strategie zoveel mogelijk is aangesloten bij de in het integrale handhavingsbeleid neergelegde strategieën. 1.3 Leeswijzer Dit document is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 4 en 5 wordt ingegaan op het wettelijke kader van de Drank- en Horecawet en de lokale situatie in Bunnik. In hoofdstuk 6 wordt een beschrijving gegeven van de bevoegdheden die de gemeente heeft bij de uitvoering van haar taken. Hoofdstuk 7 gaat in op visie op toezicht en handhaving van de Drank- en Horecawet. In hoofdstuk 8 wordt de visie uit hoofdstuk 7 vertaald naar beleidskeuzes. Hoofdstuk 9 bepaald de uitgangspunten en randvoorwaarden voor het toezicht en de handhaving. Hoofdstuk 10 gaat in op het preventiebeleid en in hoofdstuk 11 worden ten slotte de algemene kaders voor de organisatie van het toezicht en de handhaving geschetst. Deze nota is kaderstellend voor de uitvoering van het toezicht en de handhaving van de Drank- en Horecawet. Dit betekent dat op basis en met in acht name van deze nota een uitvoeringsprogramma wordt opgesteld dat deze kaders vertaald naar concrete inzet van capaciteit en middelen voor toezicht en handhaving. Dit uitvoeringsprogramma wordt vastgesteld door het college van Bunnik. 4

5 2. De nieuwe Drank- en Horecawet 2.1 Horeca, paracommercie en overige verkooppunten in Bunnik Binnen de gemeente Bunnik is een beperkt maar gevarieerd aanbod van horecabedrijven, paracommerciële instellingen en overige verkooppunten van alcohol. In totaal zijn er in de gemeente 26 commerciële inrichtingen (welke over een vergunning op grond van de Drank- en Horecawet beschikken). Daarnaast kent de gemeente 15 paracommerciële inrichtingen en een aantal niet-vergunningplichtige verkooppunten, zoals supermarkten. De Drank- en Horecawet is van toepassing op alle hiervoor genoemde inrichtingen en verkooppunten. 2.2 Doelen Doelen van de Drank- en Horecawet zijn: Voorkomen van oneerlijke concurrentie tussen commerciële en paracommerciële horeca Terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren Alcoholgerelateerde verstoringen van de openbare orde aanpakken Bijdragen aan het verminderen van administratieve lasten. Bij het bepalen van de kaders voor toezicht en handhaving van de Drank- en Horecawet zijn voornoemde doelstellingen richtinggevend. Dit betekent dat de beleidskeuzes die in dit document worden gemaakt zijn ingegeven vanuit de bijdrage die geleverd wordt aan het bereiken van deze doelen. Daarbij is de lokale Bunnikse situatie vanzelfsprekend leidend, zodat een beleidskader ontstaat dat op maat is en past bij de Bunnikse schaal. 2.3 Wijzigingen De belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2013 van de nieuwe Drank- en Horecawet kunnen als volgt worden samengevat: Decentralisatie toezicht Burgemeester bevoegd gezag De gemeente wordt naast de vergunningverlening, nu ook verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de DHW. De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (verder: NVWA) blijft de toezichtstaken uitvoeren die niet te herleiden zijn tot een bepaalde gemeente. De burgemeester wordt in plaats van het college van burgemeester en wethouders het bevoegd gezag voor vergunningverlening en toezicht op de naleving van de DHW. 5

6 Interbestuurlijk toezicht vervalt Strafbaarstelling jongeren 3-strikes-out Schorsing vergunning Regulering paracommercie Verordenende bevoegdheid Vereenvoudiging vergunningenstelsel Het toezicht van de NVWA op de uitvoering van de DHW door de gemeente vervalt en maakt nu onderdeel uit van de controlerende taak van de gemeenteraad. Het wordt jongeren onder de 16 jaar (per 1 januari 2014 onder de 18 jaar) verboden om alcoholhoudende drank bij zich te hebben op voor publiek toegankelijke plaatsen 1. De gemeente heeft de bevoegdheid om handhavend op te treden en deze jongeren te beboeten. Dit nieuwe artikel legt de verantwoordelijkheid ook bij een jongere zelf en niet meer alleen bij de drankverstrekkers. Als een niet DHW-vergunningplichtige detailhandelaar (bv een supermarkt) drie maal in één jaar alcohol verkoopt aan een jongere onder de 16 jaar (per 1 januari 2014 onder de 18 jaar) kan de burgemeester voor een periode van minimaal 1 week tot maximaal 12 weken verbieden alcohol te verkopen. De burgemeester kan de DHW-vergunning voor maximaal 12 weken schorsen. Dit instrument is minder drastisch dan het intrekken van de vergunning. De gemeente wordt verplicht om een verordening vast te stellen om de drankverstrekking binnen de paracommercie te reguleren. Er moeten regels worden opgenomen met betrekking tot de dagen en tijdstippen waarop alcohol mag worden verstrekt (schenktijden). Daarbij is het mogelijk om onderscheid te maken naar de aard van de paracommerciële rechtspersoon. Daarnaast moeten hierin regels worden opgenomen voor de verstrekking van alcohol tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard en niet-verenigingsgebonden activiteiten. Gemeenten krijgen de bevoegdheid om bij verordening de toegangsleeftijden te koppelen aan de sluitingstijden van de horeca. Ook kunnen gemeenten prijsacties reguleren en happy hours beperken. De vergunning staat op naam van de ondernemer en beschrijft inrichtingsgebonden eisen. In een aanhangsel staan de personalia van de leidinggevenden. Een meldplicht voor een nieuwe leidinggevende met een landelijk formulier in plaats van het aanvragen van een nieuwe vergunning. In de toekomst komt een landelijk digitaal systeem van personen met een diploma sociale hygiëne. Overige wijzigingen in de wet: De vorige wet verbood het proeven van drank in slijterijen. Dit verbod is ingetrokken om bezoekers van een slijterij de mogelijkheid te bieden om drank te proeven alvorens te kopen; Voor het verkrijgen van een ontheffing voor het verstrekken van zwakalcoholhoudende drank tijdens evenementen (art. 35-ontheffing) hoeft niet meer te worden voldaan aan de eis dat de 1 Onder publiek toegankelijke plaatsen wordt verstaan: de openbare weg, stationshallen, overdekte winkelcentra, plantsoenen, portieken, stadions, gemeentehuizen, parkeergarages, horecabedrijven. Supermarkten en slijterijen vallen hier niet onder. 6

7 leidinggevende in het bezit van een SVH-verklaring sociale hygiëne moet zijn. Indien de burgemeester dit echter wel noodzakelijk acht, kan hij bepalen dat deze eis wordt opgenomen als voorwaarde bij het verlenen van een ontheffing. Ook kan de burgemeester de ontheffing voor onbepaalde tijd verlenen, indien sprake is van een jaarlijks terugkerend evenement waarbij telkens dezelfde persoon als leidinggevende optreedt. 2.4 Toezicht- en handhavingstaken De Drank- en Horecawet brengt de verantwoordelijkheid voor het toezicht op en de handhaving van de wet over naar de gemeente, meer specifiek naar de burgemeester. Het toezicht op de Drank- en Horecawet valt uiteen in de volgende taken: Toezicht op vergunningplichtige inrichtingen (controle DHW-vergunning en Inrichtingenbesluit) Toezicht op de naleving van leeftijdsgrenzen, zowel in inrichtingen als in de openbare ruimte Toezicht op de naleving van leeftijdsgrenzen ziet zowel op vergunningplichtige inrichtingen (commercieel en paracommercieel en evenementen) als overige verkooppunten van alcohol, waaronder supermarkten en snackbars. De huidige leeftijdsgrens voor het verstrekken van zwakrespectievelijk sterk- alcoholhoudende drank aan jongeren door drankverstrekkers is 16 respectievelijk 18 jaar. Per 1 januari 2014 wordt deze leeftijdsgrens verhoogd naar 18 jaar en komt op dit punt het onderscheid tussen zwak- en sterk alcoholisch te vervallen. Naast de toezichtstaken uit de Drank- en Horecawet is de gemeente Bunnik ook belast met de toezicht en handhaving van de horecagerelateerde voorschriften uit de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). Dit beleidskader is niet gericht op deze bepalingen. Het toezicht- en de handhaving van horecagerelateerde bepalingen uit de APV is al geregeld via de Strategienota Integraal Handhavingsbeleid. 3. Bevoegdheden van de gemeente Bij de uitvoering van haar toezichts- en handhavingstaken beschikt de gemeente over een aantal verordenende- en sanctionerende instrumenten die door de Drank- en Horecawet worden toegekend. De verordenende bevoegdheden in de Drank- en Horecawet worden toegekend aan de gemeenteraad. Bepaald is dat er zaken zijn die wettelijk verplicht moeten worden geregeld en zaken die kunnen worden geregeld, met andere woorden waar de gemeenteraad beleidsvrijheid toekomt. 3.1 Wettelijk verplicht te regelen De raad moet binnen 1 jaar na inwerkingtreding van de Drank- en Horecawet (dus voor 1 januari 2014) een verordening vaststellen, waarin regels zijn opgenomen voor het verstrekken van alcohol door de paracommercie. In deze verordening moeten minimaal regels worden opgenomen over de dagen en tijdstippen waarop paracommerciële inrichtingen alcohol mogen verstrekken en of en hoe vaak op bijeenkomsten van persoonlijke aard of bijeenkomsten van personen die niet in relatie staan tot de paracommerciële inrichting alcohol mag worden verstrekt. Het doel van deze verplicht bij verordening te regelen zaken is om oneerlijke mededingen ten opzichte van de reguliere horeca te voorkomen en alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan. 7

8 3.2 Verordenende bevoegdheden De gemeenteraad kan naast voorgaande verplichte onderdelen bij verordening ook regels stellen op het gebied van de volgende onderwerpen: Beperken of verbieden van verkoop van alcohol in bepaalde horeca-inrichtingen en in bepaalde delen van de gemeente of op bepaalde tijden. Een toelatingsleeftijd (ten hoogste 21 jaar) instellen voor bezoekers van horecalokaliteiten en terrassen, waarbij onderscheid gemaakt kan worden naar soort inrichting, deel van de gemeente en tijdsruimte; Verbod op of beperking van verkoop van zwak-alcoholhoudende drank instellen op bepaalde tijden bij detailhandel (muv slijterijen) maar ook niet-vergunningplichtige horeca en levering door koeriers (internetverkoop). Prijsacties verbieden voor horeca en detailhandel; Aanvullende regels stellen aan paracommerciële inrichtingen. In paragraaf 4.4 wordt beschreven hoe de gemeente Bunnik invulling geeft aan de verplichte en facultatieve verordenende bevoegdheden. 3.3 Sanctionerende bevoegdheden Naast verordenende bevoegdheden kent de Drank- en Horecawet de gemeente in aanvulling op bestaande sanctionerende bevoegdheden (zoals de last onder dwangsom of bestuursdwang) ook een aantal extra sanctionerende bevoegdheden toe. Hier gaat het om bevoegdheden, wat betekent dat de gemeente beleidsvrijheid toekomt bij de toepassing hiervan. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de wijze waarop de gemeente Bunnik omgaat met sanctionering van overtredingen. 4. Visie en ambities 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk gaan we in op de keuzes die de gemeente Bunnik maakt bij de toepassing van de haar toekomende bevoegdheden. Deze keuzes worden bepaald door de visie op de uitvoering van de taken uit de Drank- en Horecawet. 4.2 Totstandkoming visie Dit visiedocument is tot stand gekomen in een interactief proces met horecaondernemers en paracommerciële instellingen. Door middel van bijeenkomsten met ambtelijk en bestuurlijk betrokkenen en met de vertegenwoordigers van horeca-inrichtingen en paracommerciële instellingen is een oordeel gevormd over de toepassing van (verordenende) bevoegdheden en is de strekking en reikwijdte van regels voor de paracommercie bepaald. Belangrijkste uitgangspunt daarbij is het voorkomen van oneerlijke mededinging tussen paracommercie en commerciële horeca. Ten aanzien van dit onderwerp bestaat consensus tussen deze partijen. 8

9 Uit de bijeenkomsten met commerciële en paracommerciële horeca is naar voren gekomen dat horecaondernemers het vooral van belang achten dat er heldere afspraken komen maar geen vergaande (onnodige) beperkingen voor de paracommercie nodig achten. Zij realiseren zich dat de paracommercie deels afhankelijk is van barinkomsten en zien hierin geen probleem, zolang maar geen sprake is van vergaande oneerlijke concurrentie. Vanuit dat perspectief zien zij geen bezwaar in het toestaan van een beperkt aantal bijeenkomsten van persoonlijke aard of derden waarbij alcohol wordt geschonken. Daarnaast is er consensus over de huidige praktijk waarbij schenktijden worden gerelateerd aan de duur van de verenigingsactiviteiten. Een verslag van de bijeenkomsten met horecaondernemers en paracommerciële instellingen is opgenomen in BIJLAGE 1 bij dit document. 4.3 Doelen Drank- en Horecawet en situatie in Bunnik Hiervoor is gerefereerd aan de doelen van de Drank- en Horecawet. De belangrijkste doelstellingen zijn: het voorkomen van oneerlijke concurrentie tussen commerciële en paracommerciële horeca, het terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren en het voorkomen van openbare ordeverstoringen welke een relatie hebben met alcoholgebruik. Binnen de drie genoemde thema s is de problematiek in de gemeente Bunnik van beperkte omvang. In Bunnik is de problematiek ten aanzien van alcoholgebruik onder jongeren en verstoringen van de openbare orde als gevolg van alcohol beheersbaar. Sterke zelfregulering van horeca en paracommercie, goed structureel overleg tussen de partners (gemeente, horeca en politie) en de beperkte schaal van de horeca dragen hieraan in belangrijke mate bij. Bij alle betrokkenen bestaat de bereidheid om elkaar aan te spreken op verantwoordelijkheden en wordt deze verantwoordelijkheid ook genomen. De gemeente levert bovendien maatwerk in het uitzonderlijke geval dat verantwoordelijkheden niet of onvoldoende worden genomen. Dit maatwerk bestaat veelal uit het aanspreken op de verantwoordelijkheid. Veelal is dit voldoende om tot oplossingen te komen. Door de schaal van Bunnik werkt deze structuur uitstekend en leidt dit over het algemeen tot de gewenste resultaten. Uiteraard wordt handhavend optreden als middel ingezet als overleg niet tot het gewenste resultaat leidt. Dit betekent dat de huidige praktijk in het algemeen reeds voldoende bijdraagt aan de doelstellingen van de Drank- en Horecawet. De gemeente Bunnik ervaart ten aanzien van alcoholgebruik onder jongeren geen grote problemen. Hoewel er ook in de gemeente Bunnik incidenten van overmatig alcoholgebruik voorkomen is er geen sprake van een bovengemiddelde problematiek onder de Bunnikse jeugd. Binnen het huidige lokale jeugbeleid en gezondheidsbeleid is er structurele aandacht voor alcoholpreventie bij jongeren. Daarnaast zijn er afspraken in de regio met betrekking tot de toepassing van HALT bij alcoholgerelateerde verstoringen van de openbare orde. Bovendien is er goed overleg met de horeca over alcoholontmoediging en heeft de paracommercie middels bestuursreglementen voorzien in instructie van vrijwilligers op dit punt. De huidige inspanningen op het gebied van het terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren zijn dan ook voldoende en zullen onverminderd worden voorgezet. 9

10 4.4 Visie op de toepassing van verordenende bevoegdheden Hetgeen in paragraaf 7.3 is opgemerkt leidt ertoe dat het de visie van de gemeente Bunnik is om van regulerende bevoegdheden met grote terughoudendheid gebruik te maken. Het stellen van regels is geen doel op zich. Daarbij is het van belang af te wegen of de betreffende regel noodzakelijk is gelet op het beoogde effect van de regel en dient te worden afgewogen of deze regel niet leidt tot onevenredige belasting van horeca- en paracommercie en de gemeente. Gezien de beheersbare problematiek met betrekking tot het alcoholgebruik van jongeren en de consensus tussen horeca en paracommerciële instellingen ten aanzien van het voorkomen van oneerlijke concurrentie ziet de gemeente Bunnik geen noodzaak tot het stellen van nadere eisen en beperkingen om deze doelen van de Drank- en Horecawet te versterken. De huidige inspanningen zullen onverminderd worden voortgezet. Gezien het voorgaande is de visie van de gemeente Bunnik op de toepassing van verordenende bevoegdheden de volgende: Visie op de Drank- en Horecawet De huidige afspraken en overlegstructuren met horeca en paracommercie in de gemeente Bunnik bieden voldoende basis om alcoholgerelateerde problematiek te beheersen. Er bestaat overeenstemming tussen horeca en paracommercie over het tegengaan van oneerlijke concurrentie. De toepassing van aanvullende verordenende bevoegdheden buiten de wettelijk verplichte is daarmee niet noodzakelijk. De gemeente Bunnik zet in op het zelfregulerend vermogen van horeca en paracommercie en wil door het maken van afspraken met alle partners de doelstellingen van de Drank- en Horecawet borgen. 4.5 Verordening Drank- en Horecawet De Drank- en Horecawet verplicht tot het opstellen van een verordening waarin minimaal de wettelijk verplichte onderdelen (zoals beschreven in paragraaf 6.1) worden geregeld. De gemeente Bunnik kiest ervoor om de bepalingen over de Drank- en Horecawet op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening. In de aanvulling op de APV worden regels gesteld ten aanzien van de schenktijden bij paracommerciële instellingen en het verstrekken van alcohol tijdens niet-verenigingsgebonden activiteiten (dit zijn bijeenkomsten van persoonlijke aard of van derden welke geen relatie hebben met de statutaire doelen van de vereniging of stichting). Over de in de verordening geformuleerde regels bestaat consensus tussen de betrokken partijen. Uit de bijeenkomsten met de horeca- en paracommerciële instellingen is gebleken dat ten aanzien van de regulering van de paracommercie behoefte is aan duidelijkheid, die met de aanvulling op de APV wordt gegeven. De Drank- en Horecawet biedt geen instrumenten dat een algeheel verbod op het houden van nietverenigingsgebonden activiteiten mogelijk maakt. Dit betekent dat het maximum aantal dat in de verordening wordt genoemd alleen betrekking heeft op het verstrekken van alcohol. Er mogen daarom 10

11 meer niet-verenigingsgebonden bijeenkomsten worden gehouden, zij het dat op deze bijeenkomsten dan geen alcohol mag worden geschonken. Het verbieden van niet-verenigingsgebonden activiteiten in het algemeen kan dus niet via de Drank- en Horecawet. Wel bestaat hiervoor al andere regelgeving, bijvoorbeeld in het bestemmingsplan. De gemeente Bunnik maakt geen gebruik van de aanvullende verordenende bevoegdheden uit de Drank- en Horecawet. Deze bevoegdheden zijn vooral gericht op het tegengaan van onverantwoorde verstrekking van alcohol en niet op het tegengaan van oneerlijke mededinging. 5. Beleid toezicht en handhaving 5.1 Inleiding De in hoofdstuk 7 geformuleerde visie heeft ook zijn invloed op de wijze waarop de gemeente toezicht uitoefent op de naleving van de wet en op welke wijze de gemeente handhavend optreedt tegen overtredingen. In dit hoofdstuk wordt de strategie voor toezicht en handhaving beschreven. 5.2 Strategie voor toezicht en handhaving Handhavingspyramide De effectiviteit van regelgeving, zoals opgenomen in de Drank- en Horecawet en de gemeentelijke Algemene Plaatselijke Verordening, wordt voor een deel bepaald door een adequate uitvoering van toezicht en handhaving. De gemeente heeft een aantal middelen ter beschikking om naleving van regels te bevorderen. Voorlichting over regelgeving zal in veel van deze gevallen ertoe leiden dat de regels alsnog worden nageleefd, omdat veel overtredingen worden begaan vanuit onbekendheid met regels. De wetenschap dat daadwerkelijk toezicht wordt uitgevoerd kan ook bijdragen aan de naleving van wet- en regelgeving. Het sluitstuk van de handhavingspiramide is sanctionering. Als voorlichting en toezicht geen resultaat hebben, kan de gemeente overgaan tot het opleggen van een sanctie om naleving van regels af te dwingen. Voortzetting van huidige praktijk De huidige praktijk waarbij met horeca-exploitanten en paracommerciële instellingen in voortdurend overleg afspraken worden gemaakt over de naleving van regels en het bevorderen van de doelen van de Drank- en Horecawet willen we in de toekomst vasthouden. Dit betekent dat toezicht en handhaving op de naleving van regels weliswaar noodzakelijk blijft maar tegelijkertijd met terughoudendheid plaatsvindt. In het bevorderen van de naleving van regels vormt voorlichting dan ook het belangrijkste instrument. Voorlichting omvat niet alleen de kenbaarheid van regels maar ook het voordurende overleg met horeca en paracommercie, het bevorderen van zelfregulering en het - zonder toepassing van directe dwangmiddelen aanspreken van partijen bij overtredingen. 11

12 Toezicht en handhaving Toezicht is voor de gemeente Bunnik een middel om de naleving van regels verder te bevorderen. Sanctionering vormt het sluitstuk, in die gevallen waarin het maken van afspraken niet mogelijk is, of de naleving van afspraken onvoldoende is. In figuur 1 is de toezicht- en handhavingsstrategie van de gemeente Bunnik als handhavingspiramide samengevat: Figuur 1 De gemeente Bunnik hanteert de navolgende toezicht- en handhavingsstrategie: Toezicht- en handhavingsstrategie De gemeente Bunnik zet in op voorlichting en op preventie van overtredingen door de huidige praktijk van overleg met horeca. paracommercie, politie en overige betrokkenen te continueren en te versterken. Toezicht wordt naast voorlichting ingezet om de naleving van regels te bevorderen. Bij geconstateerde overtredingen vormt sanctionering het sluitstuk van handhaving in situaties waarin afspraken niet kunnen worden gemaakt of niet worden nageleefd. 12

13 6. Preventiebeleid 6.1 Inleiding De Drank- en Horecawet verplicht tot het opstellen van preventiebeleid. Dit preventiebeleid richt zich op het ontmoedigen van alcoholgebruik onder jongeren, een van de doelstellingen van de wet. 6.2 Huidige situatie Het huidige preventiebeleid is vormgegeven langs de kaders van de Nota integraal jeugdbeleid. Dit beleid zet vooral in op preventie van alcoholgebruik onder jongeren door voorlichting binnen het jongerenwerk en via sociaal-maatschappelijke instellingen waar veel jongeren komen. 6.3 Nieuw jeugdbeleid De huidige Nota integraal jeugdbeleid wordt herzien, mede door de decentralisatie van jeugdzorg naar de gemeente. In het kader van deze herziening zal tevens het preventiebeleid alcohol onder jongeren worden geëvalueerd en waar nodig worden bijgesteld. 7. Uitvoeringskader toezicht en handhaving 7.1 Inleiding Hiervoor zijn de beleidskaders voor toezicht- en handhaving weergegeven, waarbij keuzes zijn gemaakt over de positie van toezicht en handhaving bij de uitvoering van de Drank- en Horecawet. Uitgangspunt daarbij is een terughoudend gebruik van bevoegdheden, inzet op voorlichting en overleg. Toezicht en handhaving vormen in aanvulling hierop de instrumenten om de naleving van de Drank- en Horecawet te borgen. In dit hoofdstuk wordt het uitvoeringskader voor toezicht en handhaving geschetst. Met andere woorden: welke uitgangspunten en randvoorwaarden hanteert de gemeente Bunnik bij de inzet van toezicht en handhaving. Uiteindelijk wordt in een uitvoeringsprogramma vastgelegd hoe de beschikbare capaciteit voor toezicht en handhaving wordt verdeeld over de diverse taken. Dit programma wordt vastgesteld door het college van Bunnik en jaarlijks geëvalueerd en herzien. 7.2 Beschikbare capaciteit en middelen Bij het bepalen van de inzet van toezicht en handhaving vormen de beschikbare capaciteit en middelen een belangrijk vertrekpunt. In de Programmabegroting is voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet een structurele post opgenomen van ,- opgenomen. 13

14 7.3 Inzet van toezicht Bij de inzet van toezicht hanteert de gemeente Bunnik de volgende uitgangspunten en randvoorwaarden: Toezicht waar het moet Slim toezicht houden is risicogericht toezicht houden. Door toezicht gericht in te zetten daar waar problemen zich (kunnen) voordoen wordt optimaal gebruik gemaakt van de (beperkte) capaciteit. Risicogericht toezicht houden doen we door het toezicht te richten op inrichtingen en verkooppunten waar: o (meerdere) signalen van vermeende overtredingen over bekend worden. o zich veel jongeren ophouden o sprake is van herhaalde overtreding van voorschriften, al dan niet na oplegging van sancties. Het accent van het toezicht op voorgaande categorieën betekent niet dat geen enkel toezicht op andere inrichtingen of verkooppunten wordt gehouden. Bij het vormgeven van het uitvoeringsprogramma zal dan ook een zekere vrije ruimte worden aangehouden om ook controles bij andere inrichtingen en verkooppunten te kunnen houden. Preventief als het kan Toezicht kan niet alleen regulerend worden ingezet (door gerichte opsporing) maar ook als preventief instrument worden benut. Gezien de terughoudendheid die de gemeente voorstaat bij de toepassing van toezicht en handhaving, zal het toezicht ook worden ingezet als onderdeel van voorlichting. Door de toezichthouder actief te laten communiceren over regels en afspraken met horeca, paracommercie en overige verstrekkers van alcohol draagt deze ook bij het voorkomen van overtredingen, hetgeen goed past bij de Bunnikse visie. Integraal waar mogelijk Toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet wordt daar waar mogelijk integraal uitgevoerd met andere disciplines. Dit zal vooral bij het toezicht op de naleving van inrichtingseisen en DHWvergunning aan de orde zijn. Deze controles lenen zich bij uitstek om te combineren met toezicht op bouwregelgeving, milieu, brandveiligheid- of APV-toezicht. De controle op leeftijdsgrenzen is, gelet op de tijdstippen waarop dit toezicht wordt uitgevoerd minder geschikt om integraal met andere disciplines uit te voeren. 7.4 Handhavend optreden Bij het afdwingen van de naleving van voorschriften uit de Drank- en Horecawet staat de gemeente een aantal instrumenten ter beschikking. Naast de bekende instrumenten als de last onder dwangsom en bestuursdwang gaat het daarbij om de bestuurlijke boete (op basis van de Drank- en Horecawet), schorsing en intrekking van de DHW-vergunning, strafrechtelijk proces-verbaal en de three-strikesout-maatregel. Bij de sanctietoepassing hanteert de gemeente Bunnik de volgende randvoorwaarden en uitgangspunten: 14

15 Sanctionering is sluitstuk Het opleggen van sancties kan nodig zijn als naleving van regels onvoldoende is. Sancties zijn echter een middel om naleving af te dwingen en zijn geen doel op zich. Omdat de gemeente Bunnik veel waarde hecht aan de samenwerking met haar partners in de horeca, paracommercie en overige verkooppunten wordt sanctionering door het opleggen van dwangmaatregelen of boetes alleen dan toegepast als: o o o overleg en afspraken in de praktijk niet het gewenste effect heeft sprake is van herhaling van overtredingen sprake is van een ernstige overtreding met gevolgen voor de openbare orde en veiligheid of gezondheid. Omdat er een grote verscheidenheid aan omstandigheden kan voordoen zal bij sanctionering maatwerk worden toegepast. De keuze voor sanctiemiddelen is maatwerk De gemeente Bunnik sluit geen enkel sanctiemiddel dat haar ter beschikking staat uit. Omdat de toepassing van de (meest effectieve) sanctie van geval tot geval anders is, zal bij de keuze voor instrumenten maatwerk worden toegepast. 8. Organisatie Toezicht en Handhaving 8.1 Wettelijke eisen aan de toezichthouder In het concept van de Regeling toezichthoudende ambtenaren Drank- en Horecawet stelt de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport eisen aan de opleiding en aanstelling van toezichthouders. Zo kan de burgemeester alleen ambtenaren aanwijzen als toezichthouder. DHW-toezichthouders moeten naast een diploma Toezichthouder DHW ook beschikken over een aanwijzing als buitengewoon opsporingsambtenaar (hierna: BOA). Dat de door de burgemeester aangewezen ambtenaar ook BOA moet zijn, is nodig om strafrechtelijk op te kunnen treden tegen het aanwezig hebben van alcohol door jongeren onder de 16 jaar (per 1 januari jaar). De wettelijke eisen aan de toezichthouder betekent dat binnen de gemeente Bunnik een toezichthouder op de Drank- en Horecawet moet worden aangesteld die voldoet aan deze eisen. 8.2 Inbedding in de organisatie Toezicht Onlangs is voor de inzet van de gemeentelijke Buitengewoon Opsporingsambtenaar gestart met de samenwerking met de gemeente Zeist. De BOA s van Zeist worden ook ingezet in de gemeente Bunnik. Voor het toezicht en (strafrechtelijke) handhaving op de DHW zal ook met de gemeente Zeist worden samengewerkt. Dit betekent dat afspraken met de gemeente Zeist worden gemaakt om het BOA-toezicht uit te breiden tot het domein van de Drank- en Horecawet. 15

16 Handhaving De handhaving bij overtredingen wordt ondergebracht bij de Backoffice Omgeving. In het uitvoeringsprogramma wordt de benodigde capaciteit voor handhaving bepaald, op basis van het aantal te verwachten handhavingsdossiers. 8.3 Uitwerking van een organisatieplan In het uitvoeringsprogramma dat door het college wordt vastgesteld wordt het voorgaande met betrekking tot de organisatie van toezicht en handhaving nader uitgewerkt. Het gaat hierbij om: De vastlegging van afspraken en resultaten in een dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Zeist De organisatie van de juridische capaciteit Afspraken over de aansturing van toezicht en handhaving Borging van monitoring en evaluatie. 16

17 BIJLAGE 1 Verslag bijeenkomsten horeca en paracommercie 17

*500843* Raadscommissie Bestuur. Onderwerp Kenmerk Datum Gewijzigde Drank- en Horecawet 13G200077/ 15 januari Geachte commissie Bestuur,

*500843* Raadscommissie Bestuur. Onderwerp Kenmerk Datum Gewijzigde Drank- en Horecawet 13G200077/ 15 januari Geachte commissie Bestuur, *500843* Raadscommissie Bestuur Wijkservice, Beleid en Advies Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Kenmerk Datum Gewijzigde Drank- en Horecawet 13G200077/ 15 januari 2013 500843 Geachte commissie Bestuur,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 19 december 2013 13-118 Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Gevraagde beslissing 1. Het Beleidsplan

Nadere informatie

Hoofdlijnennotitie Nieuwe Drank en Horecawet

Hoofdlijnennotitie Nieuwe Drank en Horecawet Hoofdlijnennotitie Nieuwe Drank en Horecawet 1. Inleiding Op 1 januari 2013 treedt de wetswijziging van de Drank- en Horecawet in werking. De doelstelling van de wetswijziging is: - het alcoholgebruik

Nadere informatie

Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid. December 2013

Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid. December 2013 Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid December 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 De veranderingen en de mogelijkheden 4 3 Het beleid 5 Bijlage 1 Concept Algemene Plaatselijke Verordening, DHW 7 Bijlage 2 Toezicht

Nadere informatie

De nieuwe drank en horecawet

De nieuwe drank en horecawet De nieuwe drank en horecawet De Drank- en Horecawet stamt uit 1964. De wet regelt een verantwoorde distributie van alcohol in de samenleving en bevat speciale regels voor alcoholverstrekkers en overheden.

Nadere informatie

Deze stukken vormen de basis voor het vaststellen van de regelgeving op gebied van Dranken horeca in onze gemeente.

Deze stukken vormen de basis voor het vaststellen van de regelgeving op gebied van Dranken horeca in onze gemeente. RAADSVOORSTEL *D13.004232* D13.004232 DATUM 2 december 2013 AGENDAPUNT 8 ONDERWERP Vaststellen Drank- en Horecaverordening 2014 ZK13001254 ZAAKNUMMER INLEIDING Sinds 1 januari 2013 is de Drank- en horecawet

Nadere informatie

De nieuwe DHW. Presentatie NVWA

De nieuwe DHW. Presentatie NVWA De nieuwe DHW Presentatie NVWA 17-10-2012 Programma Belangrijkste wijzigingen DHW Taakverdeling gemeente/politie/nvwa na 1-1-2013 Toezicht DHW - wat komt er bij kijken? Ondersteuning door NVWA/ministeries

Nadere informatie

Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013

Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013 Ons kenmerk: 13RB000204 Nr. 7 De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 8 oktober

Nadere informatie

Decentralisatie Toezicht

Decentralisatie Toezicht Decentralisatie Toezicht Presentatie NVWA 8-12-2011 De AID, PD en VWA bouwen aan één nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit Programma Wijzigingen DHW Taakverdeling gemeente/politie/nvwa Decentralisatie toezicht

Nadere informatie

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen. Toelichting / voorstel van het college aan de gemeenteraad zaaknummer 72173 Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Vaststellen verordening Drank- en horecawet Datum: 19 november 2013 Portefeuillehouder: Decosnummer: 135 Informant:

Nadere informatie

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Inleiding Dit handhavingsmodel is opgesteld naar aanleiding van de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW). Deze maakt de burgemeester verantwoordelijk voor het toezicht op

Nadere informatie

Beoogd effect Argumenten

Beoogd effect Argumenten Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1096711 Sliedrecht, 29 oktober 2013 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Sliedrecht. Beslispunten 1. De bijgevoegde tekst van

Nadere informatie

Bijlage: De nieuwe Drank- en Horecawet

Bijlage: De nieuwe Drank- en Horecawet Bijlage: De nieuwe Drank- en Horecawet De nieuwe Drank en Horecawet: De Drank- en Horecawet stamt uit 1964. De wet regelt een verantwoorde distributie van alcohol in de samenleving en bevat speciale regels

Nadere informatie

Regiobijeenkomst Raadslid.nu

Regiobijeenkomst Raadslid.nu Regiobijeenkomst Raadslid.nu thema: de nieuwe Drank- en Horecawet @raadslidnu De (nieuwe) Drank- en Horecawet De raad aan zet! www.handhavingdhw.nl Programma Inleiding: De mogelijkheden van de (nieuwe)

Nadere informatie

Onderwerp : Voorstel tot vaststelling van de Drank- en Horecaverordening Sint Anthonis

Onderwerp : Voorstel tot vaststelling van de Drank- en Horecaverordening Sint Anthonis Zaaknummer Documentnummer Z-12-04396 INT/004382 Raadsvergadering : 23 september 2013 Agendapunt : Onderwerp : Voorstel tot vaststelling van de Drank- en Horecaverordening Sint Anthonis Samenvatting voorstel

Nadere informatie

Aan de raad. No. 11. Wissenkerke, 4 november 2013

Aan de raad. No. 11. Wissenkerke, 4 november 2013 Raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax (0113) 377300 No. 11. Wissenkerke, 4 november 2013 Onderwerp: Algemene

Nadere informatie

TOEZICHTINFORMATIE. Toezichtindicatoren Drank en horecawet

TOEZICHTINFORMATIE. Toezichtindicatoren Drank en horecawet TOEZICHTINFORMATIE Toezichtindicatoren Drank en horecawet Datum: december 2013 Versie: 1 2 Inhoud 1 Aanleiding 4 2 Leeswijzer 5 3 Toezichtindicatoren Drank en horecawet 6 3 1 Aanleiding Voor u liggen de

Nadere informatie

Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Vlagtwedde 2014

Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Vlagtwedde 2014 *ZE9740483A7* = Raadsvergadering d.d. Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.13-24303/DV.13-274, afdeling. Sellingen, Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Vlagtwedde 2014 Inleiding Per 1 januari 2013

Nadere informatie

Kaderstellende notitie Drank- en horecawet. De Wolden. Januari actief en betrokken. dewolden.nl

Kaderstellende notitie Drank- en horecawet. De Wolden. Januari actief en betrokken. dewolden.nl Kaderstellende notitie Drank- en horecawet De Wolden Januari 2014 actief en betrokken dewolden.nl Samenvatting In voorliggende notitie worden kaders gegeven voor de implementatie van de Drank- en horecawet

Nadere informatie

2. Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid

2. Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid 2. Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid Inhoudsopgave 1. Drank- en horecawet... 2 1.1. Omvang vergunde horeca activiteiten... 2 1.2. Toezicht op vergunde horeca-activiteiten... 2 1.3. Controles op vergunde

Nadere informatie

raadsnummer De raad stemt in met de voorgestelde regulering van de (para)commerciële horeca. Dit betreft:

raadsnummer De raad stemt in met de voorgestelde regulering van de (para)commerciële horeca. Dit betreft: Aan de raad van de gemeente gouda Voorstel aan de gemeenteraad directie Directie MO en afdelingen (h000) afdeling telefoon 8389 Veiligheid en wijken (h200) steller H.E. van Dijk- de Waal onderwerp Regelgeving

Nadere informatie

Drank- en Horecawet. Arnout Hagens. Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid. directie VGP

Drank- en Horecawet. Arnout Hagens. Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid. directie VGP Drank- en Horecawet Arnout Hagens Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid directie VGP Inhoud Lokaal toezicht Strafbaarstelling Lokale verordeningen Leeftijdsgrenzen Nieuwe bevoegdheden Lokaal toezicht Per

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 september 2014 gemeente roerdalen 2014-2018 1 Hoofstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De Nederlandse jongeren drinken veel, vaak en op jonge leeftijd. Daarnaast

Nadere informatie

GEMEENTE LANDERD. Onderwerp : conceptvoorstel paracommerciële verordening. Afdeling : Bestuur en Management Ondersteuning, K. Veld

GEMEENTE LANDERD. Onderwerp : conceptvoorstel paracommerciële verordening. Afdeling : Bestuur en Management Ondersteuning, K. Veld GEMEENTE LANDERD Ingekomen van : Ambtshalve Datum : November 2013 Nummer: Registratienummer: 2013/3323 Onderwerp : conceptvoorstel paracommerciële verordening Afdeling : Bestuur en Management Ondersteuning,

Nadere informatie

Veilig Amersfoort ( www.veiligamersfoort.nl )

Veilig Amersfoort ( www.veiligamersfoort.nl ) Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2011 DOCS.nr. 4330802 Nummer 17 Vragen van het raadslid Schulten en van wegen (BPA) inzake Beleid Drank-

Nadere informatie

Drank- en horecawet. Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid?

Drank- en horecawet. Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid? Drank- en horecawet Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid? Inhoud presentatie Landelijke doelstellingen Wetswijzigingen Raakvlakken alcoholbeleid Wat is er al geregeld Alcoholverkooppunten

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Inleiding Het toezicht op en de handhaving van de Drank- Horecawet (DHW) is per 1 januari 2013 overgedragen aan de gemeente. Voorheen werd deze taak

Nadere informatie

Blauwe nota implementatie nieuwe Drank- en Horecawet (discussienota Drank- en horecabeleid)

Blauwe nota implementatie nieuwe Drank- en Horecawet (discussienota Drank- en horecabeleid) Blauwe nota implementatie nieuwe Drank- en Horecawet (discussienota Drank- en horecabeleid) Het doel van deze nota is het faciliteren van de discussie in college en gemeenteraad over de door de gemeenteraad

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 12 november 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 12 november 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 12 november 2013 Corr. nr.: 2013.17242 Onderwerp : Voorstel inzake wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Loon op Zand door nieuwe

Nadere informatie

Sanctietabel behorend bij Handhavingsbeleid DHW en horeca-exploitatie Januari 2013

Sanctietabel behorend bij Handhavingsbeleid DHW en horeca-exploitatie Januari 2013 Sanctietabel behorend bij Handhavingsbeleid en horeca-exploitatie Januari 2013 : Algemene Plaatselijke Verordening Nieuwegein model-: model- van de VNG, met betrekking tot invullen verordeningsbevoegdheid

Nadere informatie

Toelichtende notitie wijzing APV

Toelichtende notitie wijzing APV Toelichtende notitie wijzing APV Bijlage bij collegevoorstel 2013/4214 Datum: 29 oktober 2013 1 1. Inleiding. In de Drank- en Horecawet wordt het schenken van alcohol gereguleerd. Op 1 januari 2013 is

Nadere informatie

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Horeca ondernemers. De Spot

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Horeca ondernemers. De Spot Nieuwe Drank- en Horeca Wet Horeca ondernemers De Spot 26-03-2013 Programma 19.30 uur welkom door burgemeester Harald Bergmann 19.40 uur toelichting op de nieuwe Drank- en Horecawet 20.00 uur vragen over

Nadere informatie

Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid

Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid toezichtinformatie Toezichtinformatie over 214 Deze vragenlijst dient als basis voor het aanleveren van de informatie die nodig is voor het vullen van de toezichtindicatoren

Nadere informatie

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 De raad van de gemeente Bussum; gelezen het voorstel van de burgemeester d.d. xxx, nummer xxx; gelet op de artikelen

Nadere informatie

Monitor Evaluatie Drank- en Horecawet 2016

Monitor Evaluatie Drank- en Horecawet 2016 Bureau Horeca Bijzondere Wetten Monitor Evaluatie Drank- en Horecawet 2016 resultaten & conclusies I www.bhbw.nl T 030-230 23 12 E info@bhbw.nl 0 Bureau Horeca Bijzondere Wetten Inhoudsopgave 1. Samenvatting

Nadere informatie

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per : Model VNG (laatst gewijzigd: 11-07-2012) Contactpersoon: Patrick Swinkels, 06-51205612 : Drank- en Horecawet, geldend per 1-1-2013 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning 3 Bedrijf exploiteert

Nadere informatie

Handhavinguitvoeringsprogramma Drank- en Horecawet Gemeente Roermond

Handhavinguitvoeringsprogramma Drank- en Horecawet Gemeente Roermond Handhavinguitvoeringsprogramma 2015-2017 Drank- en Horecawet Gemeente Roermond 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Kader... 4 Algemene handhavingsinstrumenten:... 4 Handhavingsinstrumenten

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan. Drank en Horecawet. Gemeente Rozendaal

Preventie- en handhavingsplan. Drank en Horecawet. Gemeente Rozendaal Preventie- en handhavingsplan Drank en Horecawet Gemeente Rozendaal 2014-2018 1 Preventie en handhavingsplan Drank en Horeca Gemeente Rozendaal Inleiding In 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (in het

Nadere informatie

VERORDENING DRANK EN HORECAWET

VERORDENING DRANK EN HORECAWET VERORDENING DRANK EN HORECAWET Gooise Meren 2017 Versie definitief 1.0 14 maart 2017 1 Kerngegevens Op grond van de Drank- en Horecawet zijn gemeenten verplicht om in ieder geval ten aanzien van de schenktijden

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/47

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/47 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 6-6-2013 Nummer voorstel: 2013/47 Voor raadsvergadering d.d.: 18-06-2013 Agendapunt: 20 Onderwerp:

Nadere informatie

Informatiedocument. wijziging Drank en Horecawet. Woensdag 11 april 2012 Brabantse werkgroep ndhw

Informatiedocument. wijziging Drank en Horecawet. Woensdag 11 april 2012 Brabantse werkgroep ndhw Informatiedocument wijziging Drank en Horecawet Woensdag 11 april 2012 Brabantse werkgroep ndhw Consequenties wijziging Drank- en Horecawet; inhoud en proces De wijziging van de Drank- en Horecawet staat

Nadere informatie

Burgemeester. De voorzitter van de Commissie Bestuur. Zeer geachte mevrouw Michels-Spee,

Burgemeester. De voorzitter van de Commissie Bestuur. Zeer geachte mevrouw Michels-Spee, Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van de Commissie Bestuur Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk BSD/2012.1409 RIS 255782 Doorkiesnummer 070-353 2937 E-mailadres

Nadere informatie

Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel

Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel : Algemene Plaatselijke Verordening Sint-Michielsgestel 2014 : Drank- en Horecawet, geldend per 1-1-2014 Regelgeving Artikel

Nadere informatie

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per : Model VNG (laatst gewijzigd: 11-07-2012) Contactpersoon: Patrick Swinkels, 06-51205612 : Drank- en Horecawet, geldend per 1-1-2013 3 Bedrijf exploiteert zonder 3 Bedrijf exploiteert zonder Geen vergunning,

Nadere informatie

De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen?

De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen? De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen? Inhoud Presentatie Korte introductie Aanleiding & Historie wetswijziging Wijzigingen DHW Toezicht in de praktijk Rondvraag 25-3-2013

Nadere informatie

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Horeca Evenementen Paracommercie Slijterijen Supermarkten Voorwoord Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet in werking getreden. Deze nieuwe wet maakt mij

Nadere informatie

Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel. December 2014

Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel. December 2014 Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel December 2014 1 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Relatie met het Preventie- en Handhavingplan it ken net 3 3. Uitgangspunten bij handhaving 3 4. Omschrijving

Nadere informatie

GEMEENTE Raadsvoorstel Nummer:

GEMEENTE Raadsvoorstel Nummer: Leusden GEMEENTE Raadsvoorstel Nummer: 212692 Datum : 17 september 2013 Hoort bij collegeadviesnr. 212690 Datum raadsvergadering 14 november 2013 Portefeuillehouder A. Vermeulen Onderwerp Wijziging APV

Nadere informatie

"Abusus non tollit usum"

Abusus non tollit usum Startdocument Samenwerking implementatie nieuwe Drank- en Horecawet "Abusus non tollit usum" (Gebruik is geen misbruik) Gemeenten Terneuzen, Hulst en Sluis 1 Startdocument implementatie nieuwe Drank- en

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 11 februari 2014 Agendapunt: RTG: 28 januari 2014

GEMEENTE NUTH Raad: 11 februari 2014 Agendapunt: RTG: 28 januari 2014 Reg.nr:Z.03030 INT.02220 Pagina 1 van 7 GEMEENTE NUTH Raad: 11 februari 2014 Agendapunt: RTG: 28 januari 2014 AAN DE RAAD Onderwerp: Verordening Paracommerciële inrichtingen 1. Samenvatting Op 1 januari

Nadere informatie

Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur. -Burgemeester. -Ellen Zegers / Mark goossens. -Start interactief gedeelte

Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur. -Burgemeester. -Ellen Zegers / Mark goossens. -Start interactief gedeelte Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur -Burgemeester -Ellen Zegers / Mark goossens -Start interactief gedeelte -Korte pauze -Discussie modelverordening n.a.v. uitkomst interactief

Nadere informatie

Alcoholbeleid 18 + MHCWoerden per 1 januari 2014

Alcoholbeleid 18 + MHCWoerden per 1 januari 2014 Alcoholbeleid 18 + MHCWoerden per 1 januari 2014 Regelmatig (te veel) alcohol drinken is schadelijk voor de gezondheid en leidt vaak tot problemen. Bijvoorbeeld agressie in het uitgaansleven of verkeersongelukken.

Nadere informatie

Sanctiebeleid Drank- en Horeca Oostzaan De gemeente Oostzaan is verantwoordelijk voor de handhaving van de Drank- en Horecawet (DHW).

Sanctiebeleid Drank- en Horeca Oostzaan De gemeente Oostzaan is verantwoordelijk voor de handhaving van de Drank- en Horecawet (DHW). GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oostzaan. Nr. 62801 6 november 2014 Sanctiebeleid Drank- en Horeca Oostzaan 2014-2015 Inleiding De gemeente Oostzaan is verantwoordelijk voor de handhaving van

Nadere informatie

Totstandgekomen door samenwerking tussen: CZW Bureau

Totstandgekomen door samenwerking tussen: CZW Bureau Informatiedocument bij de voorgestelde wijzigingen van de APV Noord-Beveland 2009 in verband met de bepalingen in de (ver)nieuw(d)e Drank- en Horecawet Totstandgekomen door samenwerking tussen: CZW Bureau

Nadere informatie

Handhaving Verordening Drank- en Horecawet

Handhaving Verordening Drank- en Horecawet Handhaving Verordening Drank- en Horecawet 20 september 2012 Michiel van Baardewijk (gemeente Lingewaard) Marian Gacsbaranyi (NVWA) Programma Van beleid tot toezicht Toezicht op Prijsacties Toezicht op

Nadere informatie

Verbeterplan Naleving Drank- en Horecawet door Sportkantines. Pijlers: Beleid en Regelgeving & Handhaving

Verbeterplan Naleving Drank- en Horecawet door Sportkantines. Pijlers: Beleid en Regelgeving & Handhaving Verbeterplan Naleving Drank- en Horecawet door Sportkantines Pijlers: Beleid en Regelgeving & Handhaving 1 1 Beleid en Regelgeving Gemeenten kunnen in hun beleid en regelgeving een aantal maatregelen nemen

Nadere informatie

Veranderingen in de Drank- en Horecawet

Veranderingen in de Drank- en Horecawet Veranderingen in de Drank- en Horecawet In 2013/2014 verandert de Drank- en Horecawet (verder afgekort als de DHW). IVA-, Barcode, Barveilig- en EHBDu- trainers krijgen hiermee te maken in de overdracht

Nadere informatie

Afdelingsmanager Sjaak van Meijel

Afdelingsmanager Sjaak van Meijel Adviesnota aan B en W Onderwerp Startnotitie nieuwe Drank- en Horecawet Datum 15 januari 2013 Naam steller Henry Gruijters Kenmerk DHW Afdelingsmanager Sjaak van Meijel Afdeling Integrale veiligheid Coördinator

Nadere informatie

Zicht op toezicht van de Drank- en Horecawet

Zicht op toezicht van de Drank- en Horecawet Zicht op toezicht van de Drank- en Horecawet Deel 1 : De geschiedenis van het toezicht op de Drankwetgeving Inhoudsopgave - Voorwoord toen ik bij het Staatstoezicht kwam - Waar gaat drankwetgeving over

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018 Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018 Inhoudsopgave Deel 1 Algemeen 3 1. Inleiding 3 2. Toezicht 4 3. Resultaten 4 Deel 2 Sanctiebeleid 5 3. Sanctiecategorieën 5 4. Handreiking

Nadere informatie

Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding

Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding Het toezicht op alcohol is een taak die nieuw is voor het gemeentebestuur. Om die rol goed te kunnen vervullen is het van belang de toezichthouders

Nadere informatie

Plan van aanpak NIEUWE DRANK- EN HORECAWET

Plan van aanpak NIEUWE DRANK- EN HORECAWET Plan van aanpak NIEUWE DRANK- EN HORECAWET 1 1. Inleiding Per 1 januari 2013 treedt de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW) in werking. De Eerste en de Tweede kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel. De

Nadere informatie

De nieuwe Drank- en Horecawet

De nieuwe Drank- en Horecawet De nieuwe Drank- en Horecawet Iedereen welkom heten, voorstelrondje. 1. De nieuwe Drank- en Horecawet Hoe gaat het in Borne worden? 2. Aanleiding nieuwe DHW Jeugd drinkt teveel Landelijk: wijziging DHW

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Drank- en Horecawet

Informatiebijeenkomst Drank- en Horecawet Informatiebijeenkomst Drank- en Horecawet Programma 19:00 Welkomstwoord 19:05 De nieuwe Drank- en Horecawet 19:35 Presentatie over alcoholmatiging 20:00 Wijzigingen Alcoholverstrekking in de APV 21:00

Nadere informatie

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Winkeliers/slijterijen. Stadskantoor 28-03-2013

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Winkeliers/slijterijen. Stadskantoor 28-03-2013 Nieuwe Drank- en Horeca Wet Winkeliers/slijterijen Stadskantoor 28-03-2013 1 Programma 19.30 uur welkom door burgemeester Harald Bergmann 19.40 uur toelichting op de nieuwe Drank- en Horecawet 20.00 uur

Nadere informatie

Ons kenmerk: Montfoort: oktober 2013 Onderwerp: Nieuwe Drank- en Horecawet Verzonden: Bijlagen: 2

Ons kenmerk: Montfoort: oktober 2013 Onderwerp: Nieuwe Drank- en Horecawet Verzonden: Bijlagen: 2 Aan de commerciële en para commerciële horecaondernemers van Montfoort Uw kenmerk: Uw BSN: Ons kenmerk: 12968 Montfoort: oktober 2013 Onderwerp: Nieuwe Drank- en Horecawet Verzonden: Bijlagen: 2 Geachte

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, nummer ,

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, nummer , RAADSVOORSTEL Agendapunt : 6 Aan de gemeenteraad. Datum : 14 november 2013 Onderwerp Vaststellen Algemene Plaatselijke Verordening case 13.003112 raadsvoorstel 13.024643 programma/paragraaf verlenen vergunningen

Nadere informatie

Bijlage 4: Sanctietabel Drank en Horeca

Bijlage 4: Sanctietabel Drank en Horeca Bijlage 4: Sanctietabel Drank en Horeca Overtreding artikel Drank- en Artikel 2, tweede lid Drank- en : Maken van reclame voor alcoholhoudende drank in strijd met de regels gesteld krachtens het eerste

Nadere informatie

* minimale hoogte dwangsom/hoogte bestuurlijke boete in euro's * maximum dwangsombedrag: 3 x opgelegde dwangsom. Regelgeving

* minimale hoogte dwangsom/hoogte bestuurlijke boete in euro's * maximum dwangsombedrag: 3 x opgelegde dwangsom. Regelgeving DHW 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning DHW 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning Geen vergunning, wel zicht op legalisatie Geen vergunning, geen zicht op legalisatie

Nadere informatie

Toelichting Drank- en Horecaverordening gemeente Wormerland

Toelichting Drank- en Horecaverordening gemeente Wormerland Toelichting Drank- en Horecaverordening gemeente Wormerland Inleiding Artikel 4 lid 1 van de Drank- en Horecawet verplicht de gemeente om voor 1 januari 2014 een verordening op te stellen ter voorkoming

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gorinchem Korte samenvatting van de inhoud en voorstel

Raadsvoorstel: Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gorinchem Korte samenvatting van de inhoud en voorstel Raadsvoorstel: 2014-1172 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gorinchem 2014 1. Korte samenvatting van de inhoud en voorstel Datum: 31 maart 2014 Portefeuillehouder: A.C. Barske Raadsbijeenkomst: 6 mei

Nadere informatie

gemeente Heeze-Leende Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2016

gemeente Heeze-Leende Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2016 gemeente Heeze-Leende Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2016 Mei 2014 Inhoud 1 INLEIDING...3 1.1 DOEL EN ACHTERGROND...3 1.2 RECENTE ONTWIKKELINGEN...3 1.3 LEESWIJZER...3 2 VISIE/AMBITIE...4 2.1

Nadere informatie

Uw kenmerk: Ons kenmerk:

Uw kenmerk: Ons kenmerk: Sfeervol Meerssen Aan: Horeca instellingen en Paracommerciële horeca in Meerssen Uw kenmerk: Ons kenmerk: Contactpersoon : C. Poolen Doorkiesnummer: 043-3661677 Datum : 4 juni 2015 Betreft : verordening

Nadere informatie

Handhavingsmodel horeca en alcohol

Handhavingsmodel horeca en alcohol Handhavingsmodel horeca en alcohol Inleiding De Drank- en Horecawet (DHW) die op 1 januari 2013 inging, geeft aan dat er in 2013 een handhavingsmodel met betrekking tot de DHW moet worden vastgesteld.

Nadere informatie

Stiens, 20 november Raadsvergadering: 12 december 2013 Voorstelnummer: 2013/73

Stiens, 20 november Raadsvergadering: 12 december 2013 Voorstelnummer: 2013/73 16 Stiens, 20 november 2013 Raadsvergadering: 12 december 2013 Voorstelnummer: 2013/73 Portefeuillehouder: drs. Joop R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: G. de Vries E-mail: g.devries@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Bestuursdwang toepassing

Bestuursdwang toepassing 3 Bedrijf exploiteert zonder 3 Bedrijf exploiteert zonder Geen vergunning, wel zicht op Geen vergunning, geen zicht op bij < 50 week 2 weken 680 (vergunning nog niet verleend) 1 maximaal 1 week 1360 (vergunning

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 12012. Drank- en Horecaverordening 2013. 5 maart 2014. Officiële uitgave van gemeente Lisse. Artikel 1 Begripsbepalingen

GEMEENTEBLAD. Nr. 12012. Drank- en Horecaverordening 2013. 5 maart 2014. Officiële uitgave van gemeente Lisse. Artikel 1 Begripsbepalingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lisse. Nr. 12012 5 maart 2014 Drank- en Horecaverordening 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: - alcoholhoudende

Nadere informatie

Plan van Aanpak Invoering nieuwe Drank- en Horecawet

Plan van Aanpak Invoering nieuwe Drank- en Horecawet Plan van Aanpak Invoering nieuwe Drank- en Horecawet 1. Inleiding 2. Opdrachtgegevens 3. Aanleiding voor de nieuwe Drank- en Horecawet 4. Doelstelling 5. Randvoorwaarden 6. IBO Protocol; Interactieve Beleidsontwikkeling

Nadere informatie

MODELVERORDENING AFDELING 8A MODEL-APV: BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET.

MODELVERORDENING AFDELING 8A MODEL-APV: BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET. MODELVERORDENING AFDELING 8A MODEL-APV: BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET. De raad van de gemeente Loon op Zand gelet op de artikelen 4, eerste tot en met

Nadere informatie

Onderwerp : Vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol

Onderwerp : Vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol Raadsvoorstel *Z00F5332ACC* Aan de raad Documentnummer : INT-14-10255 Afdeling : Ruimte Onderwerp : Vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016 Inleiding Op 1 januari 2014 is de

Nadere informatie

Sanctiestrategie Drank en Horecawet Almere 2014

Sanctiestrategie Drank en Horecawet Almere 2014 Sanctiestrategie Drank en Horecawet Almere 2014 Deze sanctiestrategie uit 2014 is in 2015 ongewijzigd bijgevoegd aan het Werkplan, om de volgende reden: Bij het optreden tegen ernstige en mag van de gemeente

Nadere informatie

Toezicht- en Handhavingsmodel Drank- en Horecawet (DHW) Gemeente Zoetermeer

Toezicht- en Handhavingsmodel Drank- en Horecawet (DHW) Gemeente Zoetermeer Toezicht- en Handhavingsmodel Drank- en Horecawet (DHW) Gemeente Zoetermeer 2 Inhoudsopgave Voorwoord.. 3 Toezicht- en handhavingsmodel. 4 Deel A: Toezichtstrategie.. 5 Deel B: Handhavingsstrategie 7 Slotbepalingen

Nadere informatie

Bestuursdwang toepassing. 3 Last onder dwangsom (ter info: leges voor drankvergunning 2015 bedraagt 692,70 )

Bestuursdwang toepassing. 3 Last onder dwangsom (ter info: leges voor drankvergunning 2015 bedraagt 692,70 ) Sanctietabel behorend bij Handhavingsbeleid en horeca-exploitatie : Drank- en Horecawet 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning Geen

Nadere informatie

Drank en Horecabeleid. gemeente. Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Drank en Horecabeleid. gemeente. Haarlemmerliede en Spaarnwoude Drank en Horecabeleid gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Vastgesteld op 17 december 2013 Hoofdstuk 1: Algemeen 1.1. Inleiding De gemeente Haarlemmerliede en

Nadere informatie

Toelichting. Algemeen

Toelichting. Algemeen Toelichting Algemeen Inleiding Deze verordening bevat medebewindbepalingen die zijn gebaseerd op artikel 4 en artikel 25d lid 1 onder a van de Drank- en Horecawet (DHW). Een nieuwe afdeling 8A wordt ingevoegd

Nadere informatie

Presentatie DHW voor studenten. Dinsdag 12 mei 2015

Presentatie DHW voor studenten. Dinsdag 12 mei 2015 Presentatie DHW voor studenten Dinsdag 12 mei 2015 Vergunningen (paracommercie) 1. DHW-Vergunning voor schenken alcohol op grond van de Drank- en Horecawet. Schenkt uw vereniging alcohol in eigen beheer?

Nadere informatie

Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013)

Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013) Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013) Artikel Beschrijving Omschrijving overtreding Maatregel(en) toezichthouder Maatregel(en) bestuur Artikel 3 Verbod zonder vergunning

Nadere informatie

A Algemene toelichting

A Algemene toelichting A Algemene toelichting 1. Wijziging van de Drank- en Horecawet De Drank- en Horecawet ordent de distributie van alcoholhoudende drank. De wet bestaat sinds 1964. Kern van de wet is dat alcoholgebruik kan

Nadere informatie

NOTA PARACOMMERCIEEL BELEID. Gemeente Aalsmeer

NOTA PARACOMMERCIEEL BELEID. Gemeente Aalsmeer NOTA PARACOMMERCIEEL BELEID Gemeente Aalsmeer Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (hierna: DHW) in werking getreden. De DHW kent een aantal verplichte en niet-verplichte bepalingen. De gemeente

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Inleiding Het toezicht op en de handhaving van de Drank- Horecawet (DHW) is per 1 januari 2013 overgedragen aan de gemeente. Voorheen werd deze taak

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Onderwerp: Implementatie gewijzigde landelijke Drank- en Horeca Wet vaststellen uitbreiding Algemene Plaatselijke Verordening.

RAADSVOORSTEL Onderwerp: Implementatie gewijzigde landelijke Drank- en Horeca Wet vaststellen uitbreiding Algemene Plaatselijke Verordening. RAADSVOORSTEL 12.0130 Rv. nr.:12.0130 B en W-besluit d.d.:20-11-2012 B en W-besluit nr.:12.1116 Naam programma: Veiligheid. Onderwerp: Implementatie gewijzigde landelijke Drank- en Horeca Wet vaststellen

Nadere informatie

ADVIES Platform Jeugd en alcohol inzake de nieuwe Drank en Horecawet Mogelijkheden voor gemeenten inzake jeugd & alcohol

ADVIES Platform Jeugd en alcohol inzake de nieuwe Drank en Horecawet Mogelijkheden voor gemeenten inzake jeugd & alcohol ADVIES Platform Jeugd en alcohol inzake de nieuwe Drank en Horecawet Mogelijkheden voor gemeenten inzake jeugd & alcohol Inleiding Momenteel ligt het wetsvoorstel voor wijziging van de huidige Drank- en

Nadere informatie

MEMO. Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling :

MEMO. Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling : MEMO Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling : Datum : 9 november Onderwerp : Preventie- en Handhaving alcoholgebruik onder jongeren Geachte raad, In deze memo ontvangt u ter kennisname

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 26 november 2013;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 26 november 2013; Gemeente Appingedam Raadsbesluit De raad der gemeente Appingedam; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 26 november 2013; gelet op artikel 4 eerste tot en met derde lid

Nadere informatie

Plan van Aanpak Implementatie nieuwe Drank- en Horecawet

Plan van Aanpak Implementatie nieuwe Drank- en Horecawet Plan van Aanpak Implementatie nieuwe Drank- en Horecawet InterConcept 2 e versie 16 november 2012 Cypresbaan 39 Postbus 5090 2900 EB Capelle a/d IJssel 010-2430489 info@interconcept.nl PvA implementatie

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders d.d. 15 april2014;

Gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders d.d. 15 april2014; Agendapuntnummer: 12 Documentnummer: Onderwerp: Drank en horecaverordening (via wijziging van de APV) De raad der gemeente Mook en Middelaar; Gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018 Inhoudsopgave Deel 1 Algemeen 3 1. Inleiding 3 2. Toezicht 4 3. Resultaten 4 4. Preventie 5 5. Doelstellingen 5 Deel 2 Sanctiebeleid

Nadere informatie

Gemeente Hoogezand-Sappemeer Drank- en Horecaverordening

Gemeente Hoogezand-Sappemeer Drank- en Horecaverordening GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hoogezand-Sappemeer. Nr. 137359 7 oktober 2016 Gemeente Hoogezand-Sappemeer Drank- en Horecaverordening Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling

Nadere informatie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- Concept TOELICHTING DRANK- EN HORECAVERORDENING MONTFOORT 2013 Algemene

Nadere informatie