GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN"

Transcriptie

1 GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 15 juli

2 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Voorstelling van het Onderzoek naar de leegstand van de detailhandel in De Panne Gemeentebelasting. Onwaarden Kerkfabriek Sint-Pieter : vaststelling borgtocht voor nieuwe penningmeester Kerkfabriek OLV : rekening Goedkeuring Dienst Toerisme : rekening Goedkeuring Retributie voor het opzoeken, het samenstellen en het afleveren van administratieve stukken en inlichtingen. Opheffen van de gemeenteraadsbeslissing dd. 18 oktober Invoeren tot einde Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen, gestort of achtergelaten op daartoe niet-voorziene plaatsen. Opheffing van de gemeenteraadsbeslissing dd. 20 februari Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen gestort op achtergelaten of niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen of in niet-reglementaire recipiënten. Invoeren tot einde Riolerings- en opschikkingswerken in de Lindenlaan en de Koninklijke Baan (N34) vanaf de Lindenlaan tot de L. Maskenslaan. Dossier W met aanvullende gewestbijdrage en koepelmodule nr /10A/4B met modules 10 en 4 dd. 18 december Goedkeuring definitief ontwerpdossier Uitbreidingswerken aan de kantine van het voetbalterrein Adinkerke. Ontwerpdossier. Onderhandelingsprocedure Aankoop van twee percelen strandgrond Aankoop van een wiellader ten behoeve van de technische dienst. Beperkte offertaanvraag Opmaak waterhuishoudplan en DuLo-waterplannen voor het deelbekken Veurne Ambacht en deelbekken De Moeren Bekrachtiging schepencollegebeslissing 14 juni Beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst voor de vorming van een scholengemeenschap gemeentelijk basisonderwijs in de Westhoek Erkenning van de jeugdvereniging Paardenklas...5 TOEGEVOEGDE PUNTEN : Punt 1 : Aanwending lestijdenpakket lager onderwijs in de gemeentelijke basisschool...5 Punt 2 : Aanwending lestijdenpakket kleuteronderwijs in de gemeentelijke basisschool...6 Punt 3 : Preventiedienst : gemeentelijk premiestelsel in het kader van de inbraakpreventie...6 Punt 4 : Kastoestand dd. 5 juli BESLOTEN VERGADERING : 15. Gemeentepersoneel. Loopbaanhalvering van een technisch assistent Gemeentelijke basisschool. Benoeming van een onderwijzer(es) in vast dienstverband voor 16/ Gemeentelijke vrijwillige brandweer : aanstelling van een brandwacht....7 TOEGEVOEGDE PUNTEN IN BESLOTEN VERGADERING : Punt 5 : Gemeentelijke basisschool : aanstelling tijdelijke, administratieve hulp voor 1/ Punt 6 : Gemeentelijke basisschool : aanstelling kinderverzorgster kleuteronderwijs voor 8/ Punt 7 : Gemeentelijke basisschool : aanstelling van tijdelijke, deeltijdse onderwijzeres voor 12/ Punt 8 : Gemeentelijke basisschool : aanstelling van een tijdelijke, deeltijdse onderwijzeres protestantse godsdienst...7 Punt 9 : Gemeentelijke basisschool : aanstelling van een tijdelijke, deeltijdse leermeesteres nietconfessionele zedenleer....7 Punt 10 : Gemeentelijke basisschool : aanstelling van een tijdelijke, deeltijdse onderwijzeres katholieke godsdienst...8 Punt 11 : Gemeentelijke basisschool : tijdelijke aanstelling tot zorgcoördinator voor 10/ Punt 12 : Gemeentelijke basisschool : aanstelling van een tijdelijke, gereaffecteerde onderwijzeres...8 Punt 13 : Gemeentelijke basisschool : terbeschikkingstelling, reaffectatie en aanstelling van een kleuteronderwijzeres

3 Punt 14 : Gemeentelijke basisschool : aanstelling van tijdelijke, deeltijdse onderwijzer(es) voor 22/24).8 Punt 15 : Gemeentelijke basisschool : aanstelling van een tijdelijke, deeltijdse leraar lichamelijke opvoeding voor 12/ OPENBARE ZITTING 1. Voorstelling van het Onderzoek naar de leegstand van de detailhandel in De Panne. Door de heer Hans Desmytere van het WES werd een toelichting gegeven over het onderzoek naar leegstand van de detailhandel in De Panne. 2. Gemeentebelasting. Onwaarden. De detaillijst van de oninbaarstelling nr. 65 betreffende de navermelde gemeentebelastingen wordt als volgt goedgekeurd : Dienstjaar Aard der belasting Bedrag in euro 2002 Kosten 5, Milieubelasting 170, Kosten 59, Belasting op de tweede verblijven 790, Milieubelasting 222, Milieubelasting 481, Kosten 3, Belasting op de tweede verblijven 4.345, Milieubelasting 1.110,00 TOTAAL 7.187,28 3. Kerkfabriek Sint-Pieter : vaststelling borgtocht voor nieuwe penningmeester. Gunstig advies wordt verleend aan de beslissing dd. 5 april 2004 van de kerkraad van de Sint- Pietersparochie houdende de vaststelling van de borgtocht van de nieuwe penningmeester. 4. Kerkfabriek OLV : rekening Goedkeuring. De rekening 2003 van de Onze-Lieve-Vrouw kerkfabriek wordt goedgekeurd. 5. Dienst Toerisme : rekening Goedkeuring. De rekening 2003 van de dienst Toerisme wordt goedgekeurd. 6. Retributie voor het opzoeken, het samenstellen en het afleveren van administratieve stukken en inlichtingen. Opheffen van de gemeenteraadsbeslissing dd. 18 oktober Invoeren tot einde Er wordt voor een periode, eindigend op 31 december 2006, een gemeentelijke retributie gevestigd voor het opzoeken, het samenstellen en het afleveren door het gemeentebestuur van allerhande administratieve stukken en inlichtingen : De retributie wordt vastgesteld als volgt : kennisneming van 2 EUR persoonsgegevens overeenkomstig art. 10 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer conformiteitsattest 25 EUR per individuele aanvraag aanvraag om vastgoedinformatie 25 EUR per individuele aanvraag aanvraag van informatie uit het plannenregister 25 EUR per individuele aanvraag boek gebouwentelling 6,20 EUR/stuk jaarverslag 6,20 EUR/stuk bouwverordeningen 6,20 EUR/stuk 3

4 politiereglement adressen fotokopie abonnement dagorden gemeenteraad - agenda s + jaarverslag - agenda s + alle stukken bevolkingslijsten uit het Rijksregister idem afgedrukt op etiketten lijsten uit belastingbestand openbaar onderzoek bij bouwaanvraag openbaar onderzoek bij aanvraag om een milieuvergunning 1ste klasse 6,20 EUR/stuk 0,50 EUR/stuk + verzendingskosten 0,25 EUR/stuk 8,70 EUR/jaar 24,80 EUR/jaar 0,12 EUR/blad met een minimum van 7,50 EUR 0,25 EUR/blad met een minimum van 15 EUR 0,50 EUR/adres verzendingskosten ten laste van de aanvrager verzendingskosten ten laste van de aanvrager 7. Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen, gestort of achtergelaten op daartoe niet-voorziene plaatsen. Opheffing van de gemeenteraadsbeslissing dd. 20 februari Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen gestort op achtergelaten of niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen of in niet-reglementaire recipiënten. Invoeren tot einde De beslissing van de gemeenteraad d. 20 februari 2003 houdende de belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen, gestort of achtergelaten op daartoe niet-voorziene plaatsen, wordt opgeheven. Er wordt voor een termijn eindigend op 31 december 2006 een gemeentebelasting gevestigd op het weghalen door het gemeentebestuur van niet-bedrijfsafvalstoffen achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen of in niet-reglementaire recipiënten. De belasting wordt als volgt vastgesteld voor het ophalen en verwijderen van : - klein afval (hondenpoep, flessen, blikken, e.d.) : 25 euro bij contante betaling bij niet-naleving van het reglement. - middelgroot afval (vuilniszakken, grote kartonnen dozen, kleine huisraad, e.d. ) : 50 euro bij contante betaling. - groot afval (vanaf drie huisvuilzakken, grote huisraad, TV s, ijskasten, matrassen, groenafval door professionelen gestort in de gemeentelijke groenkorven, e.d. ) : 250,00 EUR. 8. Riolerings- en opschikkingswerken in de Lindenlaan en de Koninklijke Baan (N34) vanaf de Lindenlaan tot de L. Maskenslaan. Dossier W met aanvullende gewestbijdrage en koepelmodule nr /10A/4B met modules 10 en 4 dd. 18 december Goedkeuring definitief ontwerpdossier. Het definitief ontwerpdossier dd. 28 mei 2004 inzake de riolerings- en opschikkingswerken in de Lindenlaan en Koninklijke Baan (N34) vanaf de Lindenlaan tot de L. Maskenslaan wordt goedgekeurd. De aannemingsvoorwaarden, bestekken, plannen en ramingen voor deze werken opgesteld door de bvba Studiebureau ir. Ch. Lobelle, ten bedrage van ,29 euro waarvan ,41 euro ten laste van de Afdeling Wegen en Verkeer, een Aanvullende Gewestbijdrage van ,76 euro en een gemeentelijk aandeel van ,13 euro worden goedgekeurd. De werken worden gegund bij wijze van de openbare aanbesteding. De uitgaven verbonden aan deze werken worden gefinancierd door middel van een lening en de subsidies vanwege het Vlaamse Gewest in het kader van de Aanvullende Gewestbijdrage en vanwege de Vlaamse gemeenschap in het kader van de koepelmodule 38008/10A/4B met module 10 en Uitbreidingswerken aan de kantine van het voetbalterrein Adinkerke. Ontwerpdossier. Onderhandelingsprocedure. Het ontwerpdossier inzake de uitbreidingswerken van de kantine van het voetbalterrein van Adinkerke, zoals opgemaakt door architect P. Dumon, wordt goedgekeurd. De prijsraming bedraagt euro (btw exclusief) en wordt gefinancierd door middel van een lening. De gunning zal gebeuren na een onderhandelingsprocedure. 4

5 10. Aankoop van twee percelen strandgrond. Over te gaan tot aankoop namens familie Lambregt-Lycke van volgende onroerende goederen : - Tweeënzeventig vierkante meter strandgrond, Strand, gekadastreerd gemeente De Panne, 2de afdeling sectie E816 duin Strand, mits de prijs van EUR. - Tweeënzeventig vierkante meter strandgrond, Zeedijk, gekadastreerd gemeente De Panne, 2de afdeling sectie E814 duin Strand, mits de prijs van EUR Het ontwerp van aankoopakte wordt goedgekeurd. De hypotheekbewaarder wordt ontslagen van het nemen van een ambtshalve inschrijving bij het overschrijven van deze akte. De financiering zal gebeuren door middel van overboeking uit de gewone dienst. 11. Aankoop van een wiellader ten behoeve van de technische dienst. Beperkte offerteaanvraag. Er zal na procedure van beperkte offerteaanvraag een opdracht worden gegund voor het leveren van een wiellader ten behoeve van de gemeentelijke technische dienst. De kwalitatieve selectiecriteria voor de kandidatuurstelling wordt als volgt bepaald : 1. een RSZ-attest overeenkomstig de bepalingen van art of 90 4 van het KB minstens drie referenties van gelijkaardige leveringen gedurende de laatste drie jaar 3. het meeleveren van een volledige technische beschrijving in het Nederlands Het bijzonder bestek wordt goedgekeurd. De prijsraming bedraagt ,00 euro (btw inclusief) en zal worden gefinancierd door middel van een lening. 12. Opmaak waterhuishoudplan en DuLo-waterplannen voor het deelbekken Veurne Ambacht en deelbekken De Moeren. Volgende documenten inzake de opmaak van de DuLo-waterplannen voor het deelbekken Veurne- Ambacht en het deelbekken De Moeren, worden goedgekeurd :.! Ontwerp Nota Projectorganisatie voor het DuLo-waterplan voor het deelbekken van De Moeren.! Ontwerp Nota Projectorganisatie voor het DuLo-waterplan voor het deelbekken van Veurne- Ambacht.! Begeleiding van gemeente De Panne bij het doorlopen van de eerste stappen in de richting van een DuLo-waterplan voor het deelbekken De Moeren.! De gemeentelijke Begeleiding van gemeente De Panne bij het doorlopen van de eerste stappen in de richting van een DuLo-waterplan voor het deelbekken Veurne-Ambacht. 13. Bekrachtiging schepencollegebeslissing 14 juni Beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst voor de vorming van een scholengemeenschap gemeentelijk basisonderwijs in de Westhoek. De gemeenteraad beslist de overeenkomst van de scholengemeenschap gemeentelijk basisonderwijs Strand en Polders niet te verlengen. De beslissing van het schepencollege dd. 14 juni 2004 wordt bekrachtigd. 14. Erkenning van de jeugdvereniging Paardenklas. De jeugdvereniging Paardenklas wordt erkend met ingang van 1 augustus TOEGEVOEGDE PUNTEN Punt 1 : Aanwending lestijdenpakket lager onderwijs in de gemeentelijke basisschool. In de gemeentelijke basisschool, Dorpsstraat, 24, 8660 Adinkerke wordt het lestijdenpakket voor het lager onderwijs als volgt aangewend voor het schooljaar : I. Vaststelling lestijdenpakket lestijden 5 lestijden overgeheveld naar het kleuteronderwijs + 12 lestijden ten laste van het bestuur + 12 lestijden gelijke onderwijskansen = 208 lestijden 2. Aantal ambten op basis van het lestijdenpakken : 184 : 24 = 7 volle ambten + 16 restlestijden + 12 lestijden gelijke onderwijskansen 5

6 II. Aanwending lestijdenpakket 1 e ambt (24 u.) Kurt Lermytte (verminderde prestaties 12/24) Gabriëlle Beeken (tijdelijk gereaffecteerd 12/24) 2 e ambt (24 u.) Grace Dewinter (verminderde prestaties 18/24) nog aan te werven tijdelijke leerkracht (6/24) 3 e ambt (24 u.) Bart De Waele (vast 24/24) 4 e ambt (24 u.) Brenda Desaeyer ( vast 24/24) 5 e ambt (24 u.) Heidi Weise (tijdelijk gereaffecteerd 24/24) 6 e ambt (24 u.) Inge De Prins (TADD 24/24) 7 e ambt (24 u.) Wesley Mestach (TADD 24/24) 8 e ambt (16 restlestijden) nog aan te werven tijdelijke leerkracht (4/24) nog aan te werven leraar lichamelijke opvoeding (tijdelijk 12/24) 9 e ambt (12 lestijden gelijke Roberte De Groote (loopbaanhalvering 12/24) onderwijskansen) 10 e ambt (12 lestijden ten laste nog aan te aan te werkven tijdelijke leerkracht (12/24) van het bestuur) III. Aanvullingen Katholieke Godsdienst (14 u.) Marina Brouckaert (vast 6/24) Lutgardis Rys (vast 6/24) Lutgardis Rys (tijdelijk gereaffecteerd 2/24) Niet-confessionele zedenleer (12 u.) Joy Goddyn (tijdelijk 12/24) Protestantse Godsdienst (2 u.) Ingrid De Schepper (tijdelijk 2/24) Punt 2 : Aanwending lestijdenpakket kleuteronderwijs in de gemeentelijke basisschool. In de gemeentelijke basisschool, Dorpsstraat, 24, 8660 Adinkerke wordt het lestijdenpakket voor het kleuteronderwijs als volgt aangewend voor het schooljaar : I. Vaststelling lestijdenpakket lestijden + 5 lestijden overgeheveld van het lager onderwijs + 7 lestijden lichamelijke opvoeding + 1 lestijd gelijke onderwijskansen = 108 lestijden. 2. Aantal ambten op basis van het lestijdenpakket : 100 : 24 = 4 volle ambten + 4 restlestijden + 7 lestijden lichamelijke opvoeding + 1 lestijd gelijke onderwijskansen II. Aanwending lestijdenpakket 1 e ambt (24 lesuren) Caroline Levecke (vast 24/24) 2 e ambt (24 lesuren) Martine Cuveele (vast 24/24) 3 e ambt (24 lesuren) Myriam Deriemaeker (vast 24/24) 4 e ambt (24 lesuren) Heidi Bekkers (loopbaanhalvering 12/24) Anja De Ruyck (gereaffecteerd voor 9/24) Anja De Ruyck (TADD voor 3/24) 5 e ambt (4 restlestijden) Anja De Ruyck (TADD voor 4/24) 6 e ambt (7 lestijden lichamelijke Anja De Ruyck (tijdelijk 7/24) 7 e ambt (1 lestijd gelijke onderwijskansen)- Anja De Ruyck (tijdelijk 1/24) Punt 3 : Preventiedienst : gemeentelijk premiestelsel in het kader van de inbraakpreventie. De overeenkomst, met de minister van Binnenlandse Zaken inzake de toekenning van financiële hulp aan de gemeente De Panne in het kader van de inbraakpreventie te ondertekenen, wordt goedgekeurd. Een gemeentelijk reglement op basis waarvan de premies inzake inbraak-preventie toegekend worden, wordt vastgesteld. Voor de uitbetaling van voornoemde premies voorziet de gemeente een maximaal budget van 7.031,51 EUR, waarvan 2.343,84 EUR uit eigen middelen en een subsidie ten bedrage van 4.687,67 EUR vanwege de Staat. Punt 4 : Kastoestand dd. 5 juli Het proces-verbaal van onderzoek van de heer ontvanger J.-P. Supeley, wordt geviseerd en goedgekeurd. Het verslag wordt afzonderlijk overgemaakt aan het provinciaal bestuur. 6

7 BESLOTEN VERGADERING 15. Gemeentepersoneel. Loopbaanhalvering van een technisch assistent. Het bestuur aanvaart de aanvraag van Jozef Degraeve om zijn arbeidsprestaties te halveren in het kader van de wetgeving op de loopbaanonderbreking voor de periode van 1 september 2004 tot en met 31 mei Gemeentelijke basisschool. Benoeming van een onderwijzer in vast dienstverband voor 16/24. Met ingang van 1 januari 2004 wordt Inge De Prins, geboren te Veurne, vastbenoemd tot onderwijzeres voor 16 lestijden aan de gemeentelijke basisschool, Dorpsstraat 24 te 8660 Adinkerke. 17. Gemeentelijke vrijwillige brandweer : aanstelling van een brandwacht. Anthony Van Cleven wordt opnieuw aangesteld als brandweerman bij de gemeentelijke vrijwillige brandweerdienst van De Panne, met ingang van 1 augustus TOEGEVOEGDE PUNTEN Punt 5 : Gemeentelijke basisschool : aanstelling tijdelijke, administratieve hulp voor 1/36. Annie Peleman, geboren te Veurne op 13 augustus 1955, wordt voor de periode van 1 september 2004 t/m 30 juni 2005 aangesteld als tijdelijke administratieve hulp in de gemeentelijke basisschool met een prestatie van 1/36. Punt 6 : Gemeentelijke basisschool : aanstelling kinderverzorgster kleuteronderwijs voor 8/38. Betty Maes, geboren te Veurne op 8 augustus 1951, wordt aangesteld als kinderverzorgster in het kleuteronderwijs voor 8/36 per week voor de periode van 1 september 2004 t/m 30 juni Punt 7 : Gemeentelijke basisschool : aanstelling van een tijdelijke, deeltijdse onderwijzeres voor 12/24. Mevrouw Gabrielle Beeken, geboren te Hasselt op 4 oktober 1947, wordt voor het schooljaar aangesteld op gereaffecteerde wijze als tijdelijke deeltijdse onderwijzeres voor 12/24 ter vervanging tijdens het verlof voor verminderde prestaties van Kurt Lermytte. Punt 8 : Gemeentelijke basisschool : aanstelling van een tijdelijke, deeltijdse onderwijzeres protestantse godsdienst. Ingrid De Schepper wordt met ingang van 1 september 2004 t/m 30 juni 2005 aangesteld als tijdelijke deeltijdse onderwijzeres protestantse godsdienst voor 2 lestijden per week. Punt 9 : Gemeentelijke basisschool : aanstelling van een tijdelijke, deeltijdse leermeesteres nietconfessionele zedenleer. Joy Goddyn wordt met ingang van 1 september 2004 t/m 30 juni 2005 aangesteld op gereaffecteerde wijze als tijdelijke deeltijdse bijzondere leermeesteres niet-confessionele zedenleer voor 12 lestijden per week. 7

8 Punt 10 : Gemeentelijke basisschool : aanstelling van een tijdelijke, deeltijdse onderwijzeres katholieke godsdienst. Lutgardis Rys wordt met ingang van 1 september 2004 t/m 30 juni 2005 aangesteld op gereaffecteerde wijze als tijdelijke deeltijdse onderwijzeres katholieke godsdienst voor 2 lestijden per week. Punt 11 : Gemeentelijke basisschool : tijdelijke aanstelling tot zorgcoördinator voor 10/36. Sandra Devinck, geboren te Veurne op 18 oktober 1973, wordt voor de periode van 1 september 2004 t/m 30 juni 2005 aangesteld als tijdelijke zorgcoördinator in de gemeentelijke basisschool met een prestatie van 10/36. Punt 12 : Gemeentelijke basisschool : aanstelling van een tijdelijke, gereaffecteerde onderwijzeres. Heidi Weise, geboren te Veurne op 8 juli 1964 wordt met ingang van 1 september 2004 t/m 30 juni 2005 aangesteld als tijdelijke gereaffecteerde onderwijzeres voor 24/24 uit het lestijdenpakket. Punt 13 : Gemeentelijke basisschool : terbeschikkingstelling, reaffectatie en aanstelling van een kleuteronderwijzeres. Anja De Ruyck, geboren te Veurne op 13 augustus 1971 wordt ter beschikking gesteld wegens ontstentenis van betrekking voor 9 lestijden per week. Zij wordt gereaffecteerd als tijdelijke, waarnemende kleuteronderwijzeres voor 9 lestijden per week vanaf 1 september 2004 t/m 30 juni 2005 ter vervanging tijdens de loopbaanhalvering van Heidi Bekkers. Bijgevolg wordt Anja De Ruyck met ingang van 1 september 2004 doorlopend aangesteld als tijdelijke kleuteronderwijzeres voor 7 lestijden per week :! 3 lestijden ter vervanging tijdens de loopbaanhalvering van Heidi Bekkers! 4 restlestijden uit het lestijdenpakket Daarnaast wordt Anja De Ruyck tevens aangesteld als tijdelijke kleuteronderwijzeres voor 8 lestijden per week vanaf 1 september 2004 t/m 30 juni 2005:! 7/24 lichamelijke opvoeding! 1/24 gelijke onderwijskansen Punt 14 : Gemeentelijke basisschool : aanstelling van een tijdelijke, deeltijdse onderwijzer(es) voor 22/24). Mevrouw Liselot Eyckmans wordt aangesteld als tijdelijke, deeltijdse onderwijzeres voor 22/24 in de gemeentelijke basisschool te Adinkerke. Punt 15 : gemeentelijke basisschool : aanstelling van een tijdelijke, deeltijdse leraar lichamelijke opvoeding voor 12/24. Janes Rutten wordt aangesteld als tijdelijke, deeltijdse leraar lichamelijke opvoeding voor 12/24 in de gemeentelijke basisschool te Adinkerke. Het schepencollege bevestigt dat de bepalingen inzake de openbaarheid bedoeld in het tweede lid van artikel 28 van het decreet houdende regelen van het algemeen toezicht op de gemeenten, worden nageleefd. NAMENS HET SCHEPENCOLLEGE : De Panne, 20 juli 2004 De secretaris De burgemeester D. Witdouck W. Vanheste 8

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 3 AUGUSTUS 2006 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Kastoestand d.d. 3 juli 2006....3

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 12 AUGUSTUS 2004 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Gemeentebelasting. Onwaarden...2

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 24 MAART 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Heraanleg Zeelaan, gedeelte tussen

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 18 SEPTEMBER 2003 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Gemeentebelastingen. Onwaarden...2

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 6 JULI 2006 1 --- DAGORDE --- 1. Voorstelling van het schetsontwerp inzake de renovatie

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 1 JULI 2008 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Verkaveling Kerkweg-Heldenweg.

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 21 APRIL 2005 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Gemeentebelasting. Onwaarden...2

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 22 DECEMBER 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Gemeentelijke vrijwillige

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 26 januari 2006 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Gemeenteraad. Ontslag van de heer

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 16 FEBRUARI 2006 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Voorstelling van het dossier

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATI E F TOEZICHT L IJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATI E F TOEZICHT L IJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATI E F TOEZICHT L IJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 25 MAART 2008 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Mededeling van benoeming en van

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 15 SEPTEMBER 2005 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Gemeentebestuur. Jaarverslag

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 4 AUGUSTUS 2005 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Kasverslag dd. 1 juli 2005...3

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 24 F E BRUARI 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Kerkfabriek Sint-Audomarus.

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 7 JUNI 2006 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Gemeenterekening 2005....2 2. Jaarrekening

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 30 DECEMBER 2008 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Gemeentebestuur. Budget 2009...3

Nadere informatie

G EM E ENTE DE PA NNE

G EM E ENTE DE PA NNE G EM E ENTE DE PA NNE ALGE MEEN ADMINIS TRAT IE F T OEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUI TEN GE ME ENTERAA D dd. 24 JANUARI 2008 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Renovatiewerken Zeelaan.

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 20 MEI 2008 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Eedaflegging van de financieel beheerder...2

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 20 februari 2003 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Gemeentebelastingen. Onwaarden...2

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 26 MEI 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Kerkfabriek Sint-Pieter. Jaarrekening.

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 16 S E PT EMBER 2008 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Jaarverslag politiezone

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 26 OKTOBER 2006 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Eerste gemeentebegrotingswijziging

Nadere informatie

Goedkeuring aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor het dienstjaar 2009

Goedkeuring aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor het dienstjaar 2009 Goedkeuring aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor het dienstjaar 2009 Er wordt voor het dienstjaar 2009 een aanvullende gemeentebelasting gevestigd ten laste van de rijksinwoners die

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 24 MAART 2005 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Gemeentebelasting. Onwaarden...3

Nadere informatie

DAGORDE GEMEENTERAAD

DAGORDE GEMEENTERAAD GEMEENTE DENDERLEEUW 9470 DATUM : 15 SEPTEMBER 2009 DAGORDE GEMEENTERAAD Mevrouw Elke De Greef, voorzitter van de gemeenteraad van bovengenoemde gemeente verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN. GEMEENTERAAD dd. 17 juli 2003

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN. GEMEENTERAAD dd. 17 juli 2003 GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 17 juli 2003-1 - - DAGORDE - OPENBARE ZITTING. 1. Kastoestand dd. 1 juli 2003. 2. Gemeentebelastingen.

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 13 JUNI 2016 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2013 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2013 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2013 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Gemeentelijke administratieve sancties reglement

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 22 SEPTEMBER 2011

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 22 SEPTEMBER 2011 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 22 SEPTEMBER 2011 Aanwezig: Afwezig: RUYSSEVELDT Jürgen, Voorzitter FONCK Jo, Burgemeester DE NUL Jan, VAN DER HOEVEN

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 18 december 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING:

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 17 juni 2004 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Uitreiking van een ereteken aan Michel

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting Dagorde gemeenteraad Zitting van 19 december 2011 ons kenmerk: LDS/WH/10 datum: 6/12/2011 contactpersoon: Lena De Smaele ' 09 272 66 11 In toepassing van de artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/LV/AD Gemeenteraad dd. 24.03.2011 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 20 oktober 2005 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Kastoestand d.d. 4 oktober 2005...3

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017.

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op woensdag 6 september 2017 om 20u00 in de raadzaal

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2015 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2015 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2015 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing

Nadere informatie

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016.

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016. OVERZICHTSLIJST VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente Bekkevoort Zitting van 30 mei 2016 1 VASTSTELLING JAARREKENING 2015 FINANCIËN De gemeenteraad stelt de jaarrekening vast per 31 december 2015 met een resultaat

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Financiële Dienst - Belastingen 1. Verordeningen inzake gemeentebelastingen. Verlenging (21269)

OPENBARE VERGADERING. Financiële Dienst - Belastingen 1. Verordeningen inzake gemeentebelastingen. Verlenging (21269) OPENBARE VERGADERING STADSADMINISTRATIE Financiële Dienst - Belastingen 1. Verordeningen inzake gemeentebelastingen. Verlenging (21269) Volgend jaar op 8 oktober 2006 worden er gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

BEKNOPTE LIJST Gemeenteraad

BEKNOPTE LIJST Gemeenteraad BEKNOPTE LIJST Gemeenteraad Maandag 28 augustus 2006 aanwezig Harry Hendrickx, burgemeester Thierry van der Straten Waillet, Michel Grootjans, Jan Boeckx, Maria Lauryssen, Jan Van Roey, schepenen Leo Verboven,

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 27 november 2014 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 27 november

Nadere informatie

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE 1540 HERNE Zitting van 28 januari 2009 Aanwezig POELAERT Kris, burgemeester-voorzitter BOMBAERT Marc, VANDENNEUCKER Lieven, DEVRIESE Marie-Louise, DIERICKX Jean-Marie,

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 24 NOVEMBER 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Tweede gemeentebegrotingswijziging.

Nadere informatie

7.- BESTUUR: akteneming jaarrekening 2004/2005 van Kunstencentrum nona, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

7.- BESTUUR: akteneming jaarrekening 2004/2005 van Kunstencentrum nona, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage. STAD MECHELEN BESTUURLIJK BEHEER ------------------------ GB/AVDV GENOMEN BESLUITEN : ------------------------- GEMEENTERAAD VERGADERING 23 FEBRUARI 2006 -------------------------------------- OVERZICHTSLIJST

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD Conform art. 28 van het decreet van betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD Conform art. 28 van het decreet van betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 30.08.2007. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 5 mei 2008 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 5 mei 2008 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 5 mei 2008 Openbare zitting 1 Milieu. Diftar huis - aan - huis. Overdracht ophalen restafval aan de IOK-afvalbeheer. Goedkeuring. De raad

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs directie Onderwijs & Vorming Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs Artikel 1 Definities Voor de toepassing van

Nadere informatie

M., DAGORDE : OPENBARE ZITTING

M., DAGORDE : OPENBARE ZITTING M., 15 november 2013 Wordt overeenkomstig artikel 21 van het gemeentedecreet uitgenodigd tot het bijwonen van de vergadering die in het Gemeentehuis Gemeentelijk Administratief Centrum II Ringlaan 20 1745

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2013. openbare zitting. De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 25/11/2013 goed.

OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2013. openbare zitting. De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 25/11/2013 goed. OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2013 openbare zitting 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 25/11/2013 De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 25/11/2013 goed. 2. Verkeer

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN : 10.10.2011

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN : 10.10.2011 PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE ARENDONK UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN : 10.10.2011 Aanwezig : MM. Buijs E., burgemeester-voorzitter Hendrickx W. Bouwen L.,Vosters B. en Hermans

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 NOVEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

JAARLIJKSE INLICHTINGEN - SCHOOL

JAARLIJKSE INLICHTINGEN - SCHOOL INSTELLINGSKENMERKEN INSTNR W.S. NAAM STRAAT + NR POSTNUMMER + GEMEENTE TELEFOON FAXNUMMER JAARLIJKSE INLICHTINGEN SCHOOL 1. HERVERDELING VAN LESTIJDEN (binnen de eigen school) SCHOOLJAAR Lestijden kleuteronderwijs

Nadere informatie

Verslagen van de gemeenteraad. Nr. 1 De gemeenteraad in zitting van 04 januari 2016 De vergadering begint om 20.00u.

Verslagen van de gemeenteraad. Nr. 1 De gemeenteraad in zitting van 04 januari 2016 De vergadering begint om 20.00u. Verslagen van de gemeenteraad Nr. 1 De gemeenteraad in zitting van 04 januari 2016 De vergadering begint om 20.00u. De raad OPENBARE VERGADERING Dagorde 1. Renovatie aan loodsen De Rampe. Vaststelling

Nadere informatie

1. Aanvullende belasting op de rijksbelastingen : a. Vaststelling van de opcentiemen op de onroerende voorheffing 2010 Voorstel : 1400 opcentiemen

1. Aanvullende belasting op de rijksbelastingen : a. Vaststelling van de opcentiemen op de onroerende voorheffing 2010 Voorstel : 1400 opcentiemen Herne, 8 december 2009 De voorzitter van de Gemeenteraad van de Gemeente Herne verzoekt de Gemeenteraad voor de eerste maal te vergaderen op 23 december 2009-20u - in de raadzaal van het gemeentehuis,

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting 1. Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 30 maart 2009. De notulen van de zitting van 30 maart 2009 werden

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT Zoutleeuw, 21 november 2012 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd tot het bijwonen der vergadering die ten stadhuize zal doorgaan

Nadere informatie

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015.

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 29 juni 2015. De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad bezorgd.

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 27 april 2017

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 27 april 2017 OCMW Londerzeel Londerzeel, 28 april 2017 Aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3001 Leuven Geachte heer Gouverneur, Betreft:

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 6 NOVEMBER 2012

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 6 NOVEMBER 2012 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 6 NOVEMBER 2012 1. KENNISNAME ONTSLAG GEMEENTERAADSLID EN SCHEPEN RIK LIPS Aan de raad wordt gevraagd akte te willen nemen van het ontslag van dhr. Rik Lips als

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD

VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTEBESTUUR MAASMECHELEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD 1 STE Uitnodiging : Mevrouw, Mijnheer, Wij hebben de eer u uit te nodigen om de vergadering van de gemeenteraad van Maasmechelen bij te wonen,

Nadere informatie

Leerkracht en verantwoordelijkheden

Leerkracht en verantwoordelijkheden Nonnemeersstraat 15 9000 Gent 09 267 12 99 info@hetperspectief.net www.hetperspectief.net LEV ~ Groep SO en HO Leerkracht en verantwoordelijkheden Schooljaar 2010-2011 Auteur: Griet Mathieu ~ Martine Baeyens

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 22.05.2014 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 30 juni 2008 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 30 juni 2008 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 30 juni 2008 Openbare zitting 1 Financiën. Begrotingsrekening 2007, resultatenrekening over het dienstjaar 2007 en balans per 31 december

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 JULI 2007.

ZITTING VAN 16 JULI 2007. ZITTING VAN 16 JULI 2007. AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Cecile Verheyen en Eliën Van Wittenberghe, schepenen Hendrik Blommaert, schepen - voorzitter OCMW, Sabine

Nadere informatie

Commissie 3 van 20 augustus 2015 Toelichting bij de agenda

Commissie 3 van 20 augustus 2015 Toelichting bij de agenda Commissie 3 van 20 augustus 2015 Toelichting bij de agenda OPENBARE VERGADERING 1. Gemeentelijk / Organiseren van landbouwklassen en integratieproject Frans schooljaar 2015-2016 Werkingsmiddelen kunnen

Nadere informatie

BEKNOPTE LIJST Gemeenteraad

BEKNOPTE LIJST Gemeenteraad BEKNOPTE LIJST Gemeenteraad Maandag 25 juni 2007 a a n w e z i g Harry Hendrickx voorzitter Thierry van der Straten Waillet, Jules Mintjens, Wim Jordens, Jan Van Roey, Katleen Mintjens, Maria Lauryssen,

Nadere informatie

Dienstorder. Vacantverklaring wervingsambten Basisonderwijs. Pagina 1 van 5. Aan de personeelsleden van het lager, kleuter en basisonderwijs,

Dienstorder. Vacantverklaring wervingsambten Basisonderwijs. Pagina 1 van 5. Aan de personeelsleden van het lager, kleuter en basisonderwijs, Dienstorder Vacantverklaring wervingsambten Basisonderwijs Datum 29 maart 2016 Prioriteit Hoog Referentie Aan te geven door de laatste zender (dienst AB) Contactpersoon Amaryllis PIETERAERENS 02/279 38

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 2. TBSOB Overzicht programma Reglementering/Toepassingsgebied Begrippenkader TBSOB

Nadere informatie

BEKNOPTE LIJST GEMEENTERAAD

BEKNOPTE LIJST GEMEENTERAAD BEKNOPTE LIJST GEMEENTERAAD Maandag 26 april 2010 aanwezig burgemeester-voorzitter: Harry Hendrickx schepenen: Thierry van der Straten Waillet, Wim Jordens, Dries Van Dyck, Katleen Mintjens, Maria Lauryssen

Nadere informatie

Vergadering schepencollege van 17/10/2013

Vergadering schepencollege van 17/10/2013 Vergadering schepencollege van 17/10/2013 Aanwezig : Vos Mark, Burgemeester Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Vrijens Guido, Secretaris

Nadere informatie

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 april 2014.

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 april 2014. gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 26 mei 2014 Openbare zitting 1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 april 2014. De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 2 Secretariaat. CIPAL

Nadere informatie

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR FINANCIËN 001. KENNISNAME PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER KAS - VIERDE KWARTAAL 2009 002. RETRIBUTIE OP

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

02. GOEDKEUREN VORIG VERSLAG. 1. Validatie verslag Zonecollege 14 december Goedkeuring (2016_ZC_00001) Verslag Zonecollege 14 december 2015

02. GOEDKEUREN VORIG VERSLAG. 1. Validatie verslag Zonecollege 14 december Goedkeuring (2016_ZC_00001) Verslag Zonecollege 14 december 2015 ZONECOLLEGE BEKNOPTE LIJST VAN 11 JANUARI 2016 02. GOEDKEUREN VORIG VERSLAG 1. Validatie verslag Zonecollege 14 december 2015 - Goedkeuring (2016_ZC_00001) Verslag Zonecollege 14 december 2015 04. TE BESPREKEN

Nadere informatie

Taak- en functiedifferentiatie in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs

Taak- en functiedifferentiatie in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs SO/2007/03 (pers) 10/07/2007 Taak- en functiedifferentiatie in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs Cao VIII bevat een afspraak over extra middelen voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R.; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepenen;

Nadere informatie

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem 1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het onroerend goed (1 199 m²), gelegen Zwevegemstraat 9 te Otegem, aan te kopen om reden van openbaar nut.

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 20 december 2006, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 20 december 2006, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 20 december 2006, 20 uur Agenda en verslag In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag Politieraad van 26.09.2006 2. Goedkeuring drie

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 23 JANUARI 2007 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Aktename ontslag van. Aktename

Nadere informatie

Gemeenteraad 12 september Meldingslijst. De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van maandag 27 juni 2011 goed.

Gemeenteraad 12 september Meldingslijst. De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van maandag 27 juni 2011 goed. Gemeenteraad 12 september 2011 Meldingslijst Openbare zitting De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van maandag 27 juni 2011 goed. De gemeenteraad neemt kennis van de brief ontvangen

Nadere informatie

BEKNOPTE LIJST GEMEENTERAAD

BEKNOPTE LIJST GEMEENTERAAD BEKNOPTE LIJST GEMEENTERAAD Maandag 25 mei 2009 aanwezig burgemeester-voorzitter: Harry Hendrickx schepenen: Thierry van der Straten Waillet, Jules Mintjens, Wim Jordens, Jan Van Roey, Katleen Mintjens

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

ZITTING VAN DE ZONERAAD VAN 24 juni 2015

ZITTING VAN DE ZONERAAD VAN 24 juni 2015 Aanwezig: Afwezig: Verontschuldigd: openbare zitting ZITTING VAN DE ZONERAAD VAN 24 juni 2015 Ann Coopman, Voorzitter Patrick Hoste, Filip Gijssels, Marleen Van Den Bussche, Johan Cornelis, Tony Vermeire,

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD 7 november 2012

TOELICHTING GEMEENTERAAD 7 november 2012 TOELICHTING GEMEENTERAAD 7 november 2012 1. FINANCIËN 1.1 Gemeentebudget 2012: Wijziging 3 gewone dienst (exploitatie) en 4 buitengewone dienst (investeringen). De gemeenteraad moet de budgetwijzigingen

Nadere informatie

Gemeenteraad 19 december Meldingslijst. De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van maandag 21 november 2011 goed.

Gemeenteraad 19 december Meldingslijst. De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van maandag 21 november 2011 goed. Gemeenteraad 19 december 2011 Meldingslijst Openbare zitting De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van maandag 21 november 2011 De gemeenteraad neemt kennis van de brief d.d. 10-11-2011

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00612 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Braemstraat te

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart 2012 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies De gemeenteraad

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 25 SEPTEMBER 2014

TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 25 SEPTEMBER 2014 TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 25 SEPTEMBER 2014 OPENBARE VERGADERING FINANCIËN 1. Bevolk. 01 - Aanpassing van de gemeentelijke retributie op het opzoeken, het samenstellen en het afleveren

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER

Nadere informatie

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vervangingen van korte afwezigheden DE VLAAMSE REGERING,

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vervangingen van korte afwezigheden DE VLAAMSE REGERING, Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vervangingen van korte afwezigheden DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden

Nadere informatie

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs.

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN SUBSIDIE VOOR ONDERWIJSINFRASTRUCTUUR VOOR SCHOLEN OP GRONDGEBIED STEENOKKERZEEL HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN ARTIKEL 1. DOELSTELLING 1 Binnen de grenzen van de jaarlijks

Nadere informatie