UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN :

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN : 10.10.2011"

Transcriptie

1 PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE ARENDONK UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN : Aanwezig : MM. Buijs E., burgemeester-voorzitter Hendrickx W. Bouwen L.,Vosters B. en Hermans A. schepenen. Vaes A., Verstraelen F., Sneyers K., Seels J., Noben P., Van Beers S., Wijnen J., Hendrickx K., Maes B., Slegers J., Verstraete L., Hermans A., Geukens K., Vanhoudt D. en Mertens P. en Laurijssen L., raadsleden. Lissens M., voorzitter OCMW. Wouters K., gemeentesecretaris. Verontschuldigd : Lenders F., schepen en Van Bergen J., raadslid. De gemeenteraad van Arendonk Verslag gemeenteraad Raadslid Bennhy Maes, A+ doet opmerken dat bij de punten 16 en 17 van de agenda verkeerdelijk werd genotuleerd dat de fractie A+ zich onthouden heeft daar waar zij tegen hebben gestemd. De notulen worden aangepast. Raadslid Benny Maes, A+ heeft ook vragen bij punt 16 van de agenda : budgetwijziging OCMW. De burgemeester stelt voor de vragen over te maken aan de voorzitter van het OCMW. Deze antwoordt dat het punt thans niet geagendeerd is. 1. Recht van Opstal Arodo/ES Finance. Gelet op het verzoek van notaris Tom Coppens uit Vosselaar dd om toelating tot recht van opstal voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak van Arodo bvba door ES- Finance, perceel Hoge Mauw 740, gekadastreerd sectie C, nummer 1772/B en 1769/B; Gelet op de thans geldende bijzondere verkoopsvoorwaarden vastgelegd bij raadsbesluit van Aan Arodo bvba wordt toelating verleend tot recht van opstal aan ES Finance voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak, perceel Hoge Mauw 740, gekadastreerd sectie C, nummer 1772/B en 1769/B. 2. Vernieuwen dakbedekking zwembad - deel kledingbewaring /13 Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, 2, 1 a (limiet van ,00 excl. btw niet overschreden); Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120;

2 Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 1; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; Overwegende dat in het kader van de opdracht Vernieuwen dakbedekking zwembad - deel kledingbewaring een bijzonder bestek met nr. 2011/13 werd opgesteld door de technische dienst; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,00 excl. btw of ,30 incl. 21% btw; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2011, op artikel 764/ van de buitengewone dienst en dat de financiering gebeurt met eigen middelen; Art.1: Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2011/13 en de raming voor de opdracht Vernieuwen dakbedekking zwembad - deel kledingbewaring, opgesteld door de technische dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt ,00 excl. btw of ,30 incl. 21% btw. Art.2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Art.3: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2011, op artikel 764/ van de buitengewone dienst. 3. Fietspad De Lusthoven N 118 Goedkeuring grondinnemingen. Gelet op de beslissing van de gemeenteraad, dd , houdende de vaststelling van de lastvoorwaarden voor de aanstelling van een ontwerper voor de opmaak van een ontwerpdossier infrastructuurwerken Aanleg fietspad Arendonk - Ravels en de wijze van gunning; Gelet op de collegebeslissing, dd , houdende de aanstelling van A+D Milieu NV, Dieplaan 55, 3600 Genk, als ontwerper voor de opmaak van een ontwerpdossier infrastructuurwerken Aanleg fietspad Arendonk - Ravels ; Overwegende dat door voornoemd studiebureau een startnota (Projectbijakte /F Module 13 B dd ) werd opgemaakt voor het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken en de aanleg van een fietspad langs de gewestweg N139 te Arendonk en dat dit ontwerp de goedkeuring heeft van de Provinciale Auditcommissie in vergadering van ; Overwegende dat voor de uitvoering van bovenvermelde werken de onteigening van gronden vereist is langsheen de gewestweg; Gelet op de brief van de Vlaamse Overheid Departement Mobiliteit en Openbare Werken Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Koning Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel, dd ,houdende de vraag om het dossier betreffende de Procedure onteigening fietspad Arendonk Ravels voor passend gevolg over te maken; Overwegende dat het dossier betreffende de Procedure onteigening fietspad Arendonk Ravels op werd overgemaakt aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap; Gelet op het ministerieel goedkeuringsbesluit van en de daarbij horende plannen 1M3D8E G , 1M3D8E G , 1M3D8E G , 1M3D8E G , 1M3D8E G ;

3 Gelet op de beslissing van de gemeenteraad, dd , houdende de toetreding tot de intergemeentelijke dienst grondverwerving van het IOK; Gelet op de onderhandelingen met de eigenaars gevoerd door een stafmedewerker van IOK tijdens de periode augustus en september 2011 ; Gelet op de innemingsdossiers opgesteld door de commissaris van het Aankoopcomité te Antwerpen als volgt: Nr Naam Adres Plaats Sectie - nr Opp. Prijs 59 Smets - Aerts De Lusthoven Arendonk D 513 G 92 ca ,00 60 D 513 D 84 ca 19 Wynen - Vansweevelt De Lusthoven Arendonk A 34 E 7 01 a 06 ca ,00 Gelet op de dossiers inzake huurvergoeding en pachtverbreking opgesteld door de commissaris van het Aankoopcomité te Antwerpen als volgt: Nr Naam Adres Plaats Sectie - nr Opp. Prijs 8 Dickens - Nijs Hazegewoud Arendonk A 34 M 6 07 a 87 ca 590,00 Gelet op de desbetreffende artikelen uit het gemeentedecreet. Art. 1: Goedkeuring wordt gehecht aan de voorvermelde aankoopakten opgesteld door de commissaris van het Aankoopcomité te Antwerpen i.f.v. de aanleg van fietspaden langs De Lusthoven, gewestweg N118. Art. 2: Afschrift van onderhavig besluit wordt overgemaakt aan het Aankoopcomité. 4. Vacantverklaringen betrekkingen in het gemeentelijk basisonderwijs Gelet op de Nieuwe gemeentewet, artikel 149; Gelet op het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs de artikelen 33 1, 34 en 35; Gelet op de Nieuwe gemeentewet, het artikel 143; Gelet op het protocol van van het afzonderlijk bijzonder comité; Overwegende dat de vacante betrekkingen voor 15 oktober 2011 openbaar moeten worden gemaakt en meegedeeld worden aan alle personeelsleden van de scholengemeenschap; Overwegende dat dit gebeurde per brief/mail; Overwegende dat het bericht een omschrijving van de aangeboden betrekkingen en de modaliteiten betreffende de kandidatuurstelling moet bevatten; Overwegende dat de vacante betrekkingen worden vastgesteld in functie van de personeelstoestand op 15 september Overwegende het feit dat niet alle lestijden/uren kunnen vacant verklaard worden. Gelet op de brief van de directie van de gemeentelijke basisschool St-Jan dd houdende de mededeling van de vacante betrekkingen/lestijden op als volgt : GBS St.Jan 08/24 lestijden kleuteronderwijzer 10/36 lestijden zorgcoördinatie HOKT 30/24 lestijden bijzonder leermeester katholieke godsdienst 58/24 lestijden onderwijzer 08/24 lestijden bijzondere leermeester niet-confessionele zedenleer

4 05/24 lestijden leermeester lichamelijke opvoeding 02/24 lestijden protestantse godsdienst Administratie: 08/36 uren administratief medewerker HSO. GBS Voorheide 58/24 lestijden kleuteronderwijzer lestijden zorgcoördinatie HOKT 16/24 lestijden bijzonder leermeester katholieke godsdienst 02/24 lestijden onderwijzer Overwegende dat rekening houdende met de wetgeving en de onderrichtingen ter zake de in aanmerking komende personeelsleden dienen in kennis gesteld van de vacantverklaring voor vaste benoeming in wervingsambt. Gelet op het protocol OHC-OWP dd Artikel 1: Aan de gemeentelijke basisschool St-Jan worden met ingang van nagenoemde lestijden/uren vacant verklaard: 08/24 lestijden kleuteronderwijzer 10/36 lestijden zorgcoördinatie HOKT 30/24 lestijden bijzonder leermeester katholieke godsdienst 58/24 lestijden onderwijzer 08/24 lestijden bijzondere leermeester niet-confessionele zedenleer 05/24 lestijden leermeester lichamelijke opvoeding 02/24 lestijden protestantse godsdienst Administratie: 08/36 uren administratief medewerker HSO. Artikel 2: Aan de gemeentelijke basisschool Voorheide worden met ingang van nagenoemde lestijden/uren vacant verklaard: 58/24 lestijden kleuteronderwijzer lestijden zorgcoördinatie HOKT 16/24 lestijden bijzonder leermeester katholieke godsdienst 02/24 lestijden onderwijzer

5 Artikel 3: De kandidaturen dienen vergezeld van de nodige stukken ingediend bij het schepencollege door middel van een aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs uiterlijk op Artikel 4: Nagenoemde tijdelijke leerkrachten, in aanmerking komende voor vaste benoeming op worden in kennis gesteld van deze vacantverklaring: Kleuteronderwijs : C Van Steenbergen Katleen C Van der Veken Katrien C Helsen Lize Leermeester lichamelijke opvoeding C De Smet Wim Zorgcoördinatie C Horsting Wiske Bijzondere leermeester niet-confessionele zedenleer C Mensch Charlotte Bijzondere leermeester katholieke godsdienst C Luyten Ben VARIA 1. Koen Geukens, onafhankelijke, verwijst naar het dodelijk ongeval op Brug E34. Hij pleit voor een verhoging van de verkeersveiligheid aldaar. Schepen Wim Hendrickx verwijst naar de eerdere contacten met AWV. Er werd meermaals aangedrongen om desbetreffend actie te ondernemen. De burgemeester beaamt dat aan de pijnpunten wordt gewerkt. Verder is het zo dat als de betrokkene was gestopt alvorens af te draaien, de snelheid alleszins minder was geweest. De burgemeester heeft nagegaan hoeveel ongevallen zich daar hebben voorgedaan de laatste 5 jaar : zes ongevallen met lichamelijke letsels en twee met louter stoffelijke schade.elk ongeval is er uiteraard één teveel. 2. Leo Laurijssen van de fractie A+ vraagt wat de bestemming is van het pand, gelegen Hokken, nu het huurcontract is opgezegd. De burgemeester antwoordt dat het contract werd opgezegd door de vorige eigenaar teneinde het pand onbelast te kunnen overdragen aan de gemeente. Wat de bestemming aangaat, dat is hier al eens ter sprake gekomen. Het is de bedoeling dat o.m. de muziekacademie er zal gehuisvest worden. Dona zal moeten uitkijken naar een andere huisvesting.

DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01

DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01 DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01 OPENBARE ZITTING VAN 01 MAART 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens,

Nadere informatie

Zitting van 27 oktober 2011

Zitting van 27 oktober 2011 Zitting van 27 oktober 2011 Aanwezig : dhr. Rik Daelman,burgemeester-voorzitter, dhr. Joseph Maes, mevr. Agnes Dierick, dhr. Walter T Kint, mevr. Dominique Roelandt, dhr. Ludovicus Lenaerts en dhr. Michel

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 17 juni 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

PUNT 3: Verkavelingsaanvraag Bakelstraat - Zuidlaan, sectie C nr. 351 H², 351 P², 351 M² - 6 kavels

PUNT 3: Verkavelingsaanvraag Bakelstraat - Zuidlaan, sectie C nr. 351 H², 351 P², 351 M² - 6 kavels Zitting van 28 juni 2012 Aanwezig de dames en heren: Paul Dams, burgemeester Vital Van Dessel, Koen De Vadder: voorzitter, Marie-Louise Maes en Monique Goris, schepenen; André Wouters, Rosa Van Espen,

Nadere informatie

ZITTING VAN 07 SEPTEMBER 2006

ZITTING VAN 07 SEPTEMBER 2006 1 ZITTING VAN 07 SEPTEMBER 2006 Tegenwoordig MM. Servranckx, burgemeester-voorzitter; Dewinter, Van Damme, Cauwenberghs, Luypaert en Trostmann, schepenen; Verschoore, Verhaeghe, Schoetens, Mombaerts Wim,

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014.

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter VAN HERREWEGHE Tom, burgemeester DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK

Nadere informatie

DE NOTULEN *2012-04-26* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-04-26

DE NOTULEN *2012-04-26* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-04-26 DE NOTULEN *2012-04-26* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-04-26 OPENBARE ZITTING VAN 26 APRIL 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens,

Nadere informatie

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP VIERENTWINTIG FEBRUARI TWEEDUIZEND EN ELF

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP VIERENTWINTIG FEBRUARI TWEEDUIZEND EN ELF VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP VIERENTWINTIG FEBRUARI TWEEDUIZEND EN ELF Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU,

Nadere informatie

Verontschuldigd: Johan DEPRAETERE en Vicky COUDENYS, raadsleden. Vervolgens gaat hij over tot de agenda:

Verontschuldigd: Johan DEPRAETERE en Vicky COUDENYS, raadsleden. Vervolgens gaat hij over tot de agenda: Zitting van 10 oktober 2008 Tegenwoordig: Jan SEYNHAEVE, burgemeester-voorzitter Mathieu DESMET, José DEBEL, Bernard GALLE, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Frank ACKE, Marie DE CLERCK, schepenen Johny CAPPON,

Nadere informatie

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het Zitting van 20 december 2007 Aanwezig de dames en heren: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen; LIEVENS Chris, Voorzitter; Wouters André, Van

Nadere informatie

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF.

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU,

Nadere informatie

Verontschuldigd: Francies DEBELS, David HAMERS, raadsleden.

Verontschuldigd: Francies DEBELS, David HAMERS, raadsleden. 226 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Provincie Vlaams- Brabant NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny Hermans, Nadine

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van donderdag 20 februari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van donderdag 20 februari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 12 februari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van donderdag 20 februari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

227 Zitting van 17 mei 2013

227 Zitting van 17 mei 2013 227 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

Zitting van 16 september 2014

Zitting van 16 september 2014 Zitting van 16 september 2014 Aanwezig : mevr. Eleni Fakiola, voorzitter, dhr. Michel Du Tré, burgemeester, dhr. Ludo Lenaerts, mevr. Petra Verstappen, dhr. Jan Smet en dhr. Tom Baert (met raadgevende

Nadere informatie

Gemeenteraadzitting van 25 juni 2013

Gemeenteraadzitting van 25 juni 2013 Gemeenteraadzitting van 25 juni 2013 Aanwezigen: Verontschuldigd: Peremans Steven - voorzitter Wynants Ivo - burgemeester Van Dael Paul, Dijckmans Tom, Wouters Leen, Monsieurs Luc - schepenen Wouters Nadine

Nadere informatie

1 (gemeenteraadszitting van 3 februari 2015)

1 (gemeenteraadszitting van 3 februari 2015) 1 PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 3 FEBRUARI 2015 AANWEZIG: Wouter Raskin, voorzitter, Frieda Brepoels, burgemeester, Guy Swennen, Bruno Steegen, Walter Bollen, Fons Caubergh,

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 AANWEZIG: Lieven MEERT, voorzitter; Jan ARIJS, Annelies VAN DEN NEUCKER, André VAN DEN STEEN, Jordy DE DOBBELEER, Bart MIGNON, Tineke VAN DER DONCK, Guy D'HAESELEER, Renaat

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR KNOKKE-HEIST

GEMEENTEBESTUUR KNOKKE-HEIST 1 De dagorde uitgeput zijnde, wordt vastgesteld dat het verslag van de vorige gemeenteraadszitting d.d. 23 juni 2011 geen aanleiding gaf tot opmerkingen of bezwaren. Het verslag wordt overeenkomstig artikel

Nadere informatie

GEMEENTERAAD D.D. 18 MEI 2015

GEMEENTERAAD D.D. 18 MEI 2015 18.05.2015 188 GEMEENTERAAD D.D. 18 MEI 2015 Aanvang van de zitting: 19.00u Aanwezig: 37 raadsleden Luc Martens: burgemeester Bart Wenes: voorzitter gemeenteraad Michèle Hostekint, Filiep Bouckenooghe,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 27 FEBRUARI 2014 in de gewone vergaderzaal van het gemeentehuis

ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 27 FEBRUARI 2014 in de gewone vergaderzaal van het gemeentehuis ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 27 FEBRUARI 2014 in de gewone vergaderzaal van het gemeentehuis De gemeenteraad van Zedelgem, regelmatig bijeengeroepen, is op donderdag 27 februari 2014 om 19.30

Nadere informatie

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: De boeck L., burgemeester Bornem - voorzitter Van Hoeymissen P., burgemeester Sint-Amands Van den Heuvel, K. burgemeester

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE 1 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 16 april 2012 Aanwezig: Mevrouw BECQ

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008. Aanwezig: della FAILLE d HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. GHEYSENS Rudy, DE BRUYNE Patrick, BRAECKMAN Patricia, VERZELE

Nadere informatie

VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja,

VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Aanwezig: Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, Wauters Jef.: schepenen; Van Bael Jef: voorzitter

Nadere informatie

VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 17 MAART 2011

VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 17 MAART 2011 VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 17 MAART 2011 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Messely M., Schepenen; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W.,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR Aanwezig: OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 Roland Duchatelet, schepen - voorzitter Ludwig Vandenhove,

Nadere informatie