BEKNOPTE LIJST Gemeenteraad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEKNOPTE LIJST Gemeenteraad"

Transcriptie

1 BEKNOPTE LIJST Gemeenteraad Maandag 25 juni 2007 a a n w e z i g Harry Hendrickx voorzitter Thierry van der Straten Waillet, Jules Mintjens, Wim Jordens, Jan Van Roey, Katleen Mintjens, Maria Lauryssen, schepenen Jan Boeckx, Leo Verboven, François De Beuckelaer, Paula Wens-Vochten, Leen Laenens, Alain De Laet, Stefaan Eilers, Lowie Van Doninck, Elisabeth Joris, Walter Vermeylen, Pieter Van Boxel, Ingrid Mariën-Vrints, Guy Dens, Dries Van Dyck, Wim Van Peer, Paula Wuyts, raadsleden Herman Van de Heyning, secretaris v e r o n t s c h u l d i g d a f w e z i g Overeenkomstig artikel 27 van het Gemeentedecreet verlaat Jules Mintjens, schepen, vanaf punt 8 de vergadering. Vanaf punt 8 verlaat Guy Dens, raadslid de vergadering. Vanaf punt 9 vervoegt Jules Mintjens, schepen de vergadering. Vanaf punt 10 vervoegt Guy Dens, raadslid de vergadering. OPENBARE ZITTING Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 21 mei Het verslag van de gemeenteraadszitting van 21 mei 2007 wordt goedgekeurd Financieel beleid - OCMW - Rekening dienstjaar 2006 en jaarverslag Kennisneming. Kennis wordt genomen van de rekening en het jaarverslag van het OCMW van Malle over het dienstjaar Financieel beleid - Vaststelling dotatie aan de politiezone Voorkempen voor het dienstjaar De bijdrage van de gemeente Malle aan de politiezone Voorkempen zoals ingeschreven in de politiebegroting 2007, namelijk: EUR wordt goedgekeurd en er wordt bevestigd dat dit bedrag werd ingeschreven in de gemeentebegroting Financieel beleid Gemeentelijk retributiereglement voor administratieve prestaties Goedkeuring. Goedkeuring wordt gehecht aan een wijziging van het gemeentelijk retributiereglement voor administratieve prestaties naar aanleiding van een wijziging van het dienstreglement van de Openbare Bibliotheek Financieel beleid - Gemeentelijk belastingsreglement op het ophalen van rest- en PMD-afval in gestandaardiseerde huisvuilzakken - Goedkeuring. Goedkeuring wordt gehecht aan een gemeentelijk belastingsreglement op het ophalen van rest- en PMD-afval in gestandaardiseerde huisvuilzakken. Overzichtslijst gemeenteraad 25 juni 2007 pagina 1 van 5

2 Financieel beleid - Verkoop Suez-aandelen - Goedkeuring. De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 4 juni 2007 wordt bekrachtigd om IKA te mandateren de aandelen Suez die voor rekening van de gemeente worden beheerd te verkopen met een minimale koers van 40 EUR, uiterlijk 31 december 2007, met een maximum van 44,00 EUR Financieel beleid - Begrotingswijziging dienstjaar 2007: nr.1 gewone en buitengewone dienst - Goedkeuring. De begrotingswijziging nr. 1 gewone dienst van de gemeente voor het dienstjaar 2007 wordt goedgekeurd. Het nieuwe saldo bedraagt ,18 euro. De begrotingswijziging nr. 1 buitengewone dienst van de gemeente voor het dienstjaar 2007 wordt goedgekeurd. Het nieuwe saldo bedraagt 2.257,04 euro Gemeentemandatarissen - Verzoek van een schepen om weddecompensatie - Aanpassing bedrag. De gemeenteraadsbeslissing van 30 april 2007 Gemeentemandatarissen - Verzoek van een schepen om weddecompensatie Vaststelling bedrag wordt aangepast. Vanaf 1 juni 2007 zal het bedrag van de weddecompensatie dat wordt toegekend aan de heer Jules Mintjens, schepen, zoals vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 30 april 2007, worden vastgesteld op 8.159,47 EUR per jaar (100%) Adviesraden - Erkenning Jeugdraad Malle - Goedkeuring. Goedkeuring wordt gehecht aan de erkenning van de Jeugdraad Malle. Goedkeuring wordt gehecht aan de doelstellingen van de jeugdraad, de terreinen waarover de jeugdraad advies mag en zal geven en de ondersteuning die het gemeentebestuur aanbiedt Adviesraden - Gemeenschappelijke beheerraad bibliotheek en gemeenschapscentrum - Organiek reglement - Goedkeuring. Het organiek reglement van het gemeenschappelijk beheersorgaan bibliotheek en gemeenschapscentrum wordt goedgekeurd Adviesraden - Sportraad - Statuten, huishoudelijk reglement en afsprakennota - Goedkeuring. Goedkeuring wordt gehecht aan de statuten, huishoudelijk reglement van de sportraad en bepaling van de samenwerkingsmodaliteiten tussen sportraad en gemeentebestuur (= afsprakennota) Adviesraden - Adviesraad voor personen met een handicap - Oprichting, statuten en huishoudelijk reglement - Goedkeuring. Goedkeuring wordt gehecht aan de oprichting van een gemeentelijke adviesraad voor personen met een handicap en tevens wordt goedkeuring gehecht aan de statuten en het huishoudelijk reglement voor de gemeentelijke adviesraad voor personen met een handicap Forum lokale werkgelegenheid - Aanduiding van een effectief lid en een plaatsvervangend lid. Mevrouw Katleen Mintjens, schepen, en de heer Harry Hendrickx; burgemeester, worden respectievelijk als effectief lid en als plaatsvervangend lid aangeduid in het Forum lokale werkgelegenheid. Overzichtslijst gemeenteraad 25 juni 2007 pagina 2 van 5

3 Openbare Bibliotheek Malle - Aanpassing dienstreglement - Goedkeuring. Goedkeuring wordt gehecht aan de aanpassing van het dienstreglement voor de Openbare Bibliotheek Malle Brandweerdienst - Wijziging grondreglement - Goedkeuring. Goedkeuring wordt gehecht aan een wijziging van het grondreglement van de Brandweerdienst Brandweerdienst - Goedkeuring van de voorwaarden voor het invullen van de functie van conciërge van het veiligheidscentrum, deel brandweer, én vacantverklaring van de functie. De voorwaarden voor het invullen van de functie van conciërge van het veiligheidscentrum worden vastgesteld en de functie van conciërge wordt vacant verklaard Overheidsopdrachten - Weg- en rioleringswerken Talondreef - Goedkeuring van de lastvoorwaarden, de meetstaat, de plannen en de raming en vaststelling van de wijze van gunnen. Goedkeuring wordt gehecht aan de lastvoorwaarden, de meetstaat en de raming inzake openbare aanbesteding met verkorte publicatietermijn voor de weg- en rioleringswerken in de Talondreef (deel tussen Merksplassebaan en Aardekensweg). De kosten voor deze werken worden geraamd op ,77 EUR incl. BTW waarvan ,57 EUR incl. BTW ten laste is van de gemeente Overheidsopdrachten - Verbeteringswerken jeugdlokalen KSJ en Chiro Westmalle - Goedkeuring van de lastvoorwaarden, de meetstaat, de raming en vaststelling van de wijze van gunnen. Goedkeuring wordt gehecht aan de lastvoorwaarden, de meetstaat en de raming inzake de onderhandelingsprocedure voor de verbeteringswerken aan de jeugdlokalen van KSJ en Chiro Westmalle in de Berckhovenstraat en de Sint- Jozeflei. De kosten voor de uitvoering van deze werken worden geraamd op ,01 EUR incl. BTW Overheidsopdrachten - Leveringen - Dienst openbare werken - Straatafvalveger/zuiger - Goedkeuring van de gewijzigde lastvoorwaarden. Goedkeuring wordt gehecht aan de ten opzichte van de gemeenteraadsbeslissing van 26 maart 2007 vastgestelde lastvoorwaarden en de ongewijzigde inventaris en raming inzake een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor het leveren van een straatafvalveger/zuiger voor de afdeling openbare werken. De raming hiervoor bedraagt ,00 EUR incl. 21 % BTW Overheidsopdrachten - Leveringen - Dienst openbare werken - Containervrachtwagen - Goedkeuring van de lastvoorwaarden, de inventaris en de raming en vaststelling van de wijze van gunnen. Goedkeuring wordt gehecht aan de lastvoorwaarden, de inventaris en de raming inzake algemene offerteaanvraag voor het leveren van een vrachtwagen met kraan en containersysteem en overname van het huidig voertuig. De raming voor deze aankoop met overname bedraagt incl. BTW Mobiliteit De Lijn - Convenant Noorderkempen met betrekking tot de buslijn 440 (Herentals - Brecht Essen) Koepelmodule Goedkeuring. Goedkeuring wordt gehecht aan de koepelmodule voor de verdere uitvoering van Convenant Noorderkempen betreffende de nieuwe buslijn 440 Herentals Brecht Essen. Overzichtslijst gemeenteraad 25 juni 2007 pagina 3 van 5

4 Straatnaamgeving - Principiële beslissing betreffende verschillende nieuwe straatnamen en straatnaamwijzigingen. Goedkeuring wordt gehecht om de straatnaam van enkele bestaande straten te wijzigen voor een gedeelte van die straten. Eveneens wordt goedkeuring gehecht om aan enkele nieuwe straten een straatnaam te geven Mededelingen/vragen: waterafvoer Heikantstraat, inzameling plastieksoorten op recyclagepark,... Er worden door de raadsleden enkele mededelingen gedaan en vragen gesteld. AANVULLENDE AGENDA Interpellatie rond riolering- en zoneringsplannen. De gemeenteraad neemt kennis van de interpellatie van raadslid Van Boxel met betrekking tot riolering- en zoneringsplannen Vraag tot publiceren van contactgegevens en actieterrein van (wijk)agenten. De gemeenteraad neemt kennis van de vraag tot publiceren van contactgegevens en actieterrein van de (wijk)agenten Vragen om uitleg aangaande Jeugd- en Muziekacademie (JMA) van Westmalle. De GLIM-fractie stelt vragen om uitleg aangaande de Jeugd- en Muziekacademie (JMA) van Westmalle Vragen om uitleg aangaande Milieujaarprogramma De GLIM-fractie stelt vragen om uitleg aangaande het Milieujaarprogramma Vragen om uitleg aangaande Energieboekhouding. De GLIM-fractie stelt vragen om uitleg aangaande de Energieboekhouding Vragen om uitleg aangaande ophaling PMD-afval en wijziging in plastiek ophaling op het recyclagepark. De GLIM-fractie stelt vragen om uitleg aangaande de ophaling van PMD-afval en de wijziging in plastiek ophaling op het recyclagepark Vragen om uitleg aangaande Buslijn 440: bijkomende bushaltes in Malle. De GLIM-fractie stelt vragen om uitleg aangaande bijkomende bushaltes in Malle van Buslijn Vragen om uitleg aangaande waterzuivering en gemeentelijk rioleringsfonds. De GLIM-fractie stelt vragen om uitleg aangaande waterzuivering en het gemeentelijk rioleringsfonds. Overzichtslijst gemeenteraad 25 juni 2007 pagina 4 van 5

5 Vragen om uitleg aangaande Ankerplaats Abdij van Westmalle, Brecht en Schilde. De GLIM-fractie stelt vragen om uitleg aangaande de Ankerplaats Abdij van Westmalle, Brecht en Schilde Vragen om uitleg aangaande logistieke steun aan VMPA natuurgidsen. De GLIM-fractie stelt vragen om uitleg aangaande logistieke steun aan VMPA natuurgidsen. GEHEIME ZITTING Gemeenschappelijke beheerraad bibliotheek en gemeenschapscentrum - Voordracht door het schepencollege van twee bijkomende kandidaten uit de gebruikersgroep - Bekrachtiging. De voordracht door het schepencollege van navolgende kandidaturen als afgevaardigden van de gebruikers van de bibliotheek en/of het gemeenschapscentrum voor het gezamenlijk beheersorgaan van bibliotheek en gemeenschapscentrum, wordt bekrachtigd: - Alex Van Loon; - Herman Smolders Brandweerdienst - Personeel - Vrijwilligers - Aanvaarding ontslag van een brandweerman van de voorpost Schilde. Met ingang van 1 juli 2007 wordt aan de heer Hans Van Dorst, op eigen verzoek, ontslag verleend als vrijwillig brandweerman bij de gemeentelijke brandweerdienst Malle, voorpost Schilde Brandweerdienst - Aanvaarding ontslag van de conciërge van het veiligheidscentrum, deel brandweer. Met ingang van 1 december 2007 wordt aan mevrouw Peggy Adriaensen, op eigen verzoek, ontslag verleend als conciërge van het veiligheidscentrum. Aldus gedaan te Malle, datum als voormeld. De Secretaris Herman Van de Heyning De Voorzitter, Harry Hendrickx Overzichtslijst gemeenteraad 25 juni 2007 pagina 5 van 5

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

ZITTING VAN 19 DECEMBER 2005

ZITTING VAN 19 DECEMBER 2005 ZITTING VAN 19 DECEMBER 2005 AANWEZIG: Henri Vannoppen, burgemeester-voorzitter; Johan Vleeracker, Michel De Groote, Erwin Willems, Marcel Mesmans, Elke Schillebeeckx, schepenen; Paul Goeminne, Chris Taes,

Nadere informatie

Zitting van 27 oktober 2011

Zitting van 27 oktober 2011 Zitting van 27 oktober 2011 Aanwezig : dhr. Rik Daelman,burgemeester-voorzitter, dhr. Joseph Maes, mevr. Agnes Dierick, dhr. Walter T Kint, mevr. Dominique Roelandt, dhr. Ludovicus Lenaerts en dhr. Michel

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013.

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. AGENDA. OPENBARE ZITTING. DAGORDE. 1. Installatie nieuw gemeenteraadslid ter vervanging van verhinderd gemeenteraadslid. 2. Budget 2013

Nadere informatie

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister Provincie Vlaams-Brabant Notulen van de gemeenteraad. Zitting van 8 nov 2011 Aanwezigen: Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, Mevr. G. Vandewijngaerden, de heren A. Bils, M. Vander Velpen, P. Sterkendries,

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD donderdag 27 december 2012

TOELICHTING GEMEENTERAAD donderdag 27 december 2012 TOELICHTING GEMEENTERAAD donderdag 27 december 2012 1. FINANCIËN 1.1 Beleidsnota 2013 Meerjarig financieel beleidsplan 2013-2015 Gemeentebudget 2013. Het goedkeuren van de Beleidsnota, het financieel beleidsplan

Nadere informatie

DE NOTULEN *2012-04-26* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-04-26

DE NOTULEN *2012-04-26* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-04-26 DE NOTULEN *2012-04-26* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-04-26 OPENBARE ZITTING VAN 26 APRIL 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens,

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het Zitting van 20 december 2007 Aanwezig de dames en heren: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen; LIEVENS Chris, Voorzitter; Wouters André, Van

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 6 MEI 2010 O V E R Z I C H T S L I J S T

GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 6 MEI 2010 O V E R Z I C H T S L I J S T 1 GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 6 MEI 2010 O V E R Z I C H T S L I J S T OPENBARE ZITTING Punt 1 Secretariaat NV Eigen Huis der Durmestreek - wijziging afvaardiging de gemeente is lid van NV Eigen

Nadere informatie

EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT

EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 25 SEPTEMBER 2008 OPENBARE ZITTING 001 Verslag gemeenteraad 28.08.2008. Het verslag wordt ter goedkeuring

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 JUNI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 25/06/2007 Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 14/05/2007 Aanwezig Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ; Willy

Nadere informatie

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08.

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08. POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08.2003 AANWEZIG: Peetermans L.: Burgemeester-voorzitter; Van Hirtum G.,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR Aanwezig: OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 Roland Duchatelet, schepen - voorzitter Ludwig Vandenhove,

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 17 juni 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Aanwezig: Fractie sp.a SOS 2012 SLP Groen!: - mevrouw Christel Geerts (sp.a), burgemeester; - de heer Wouter Van Bellingen (SOS 2012), mevrouw Sofie Heyrman (Groen!),

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 1 maart 2007 Aanwezig : mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy

Nadere informatie

PUNT 3: Verkavelingsaanvraag Bakelstraat - Zuidlaan, sectie C nr. 351 H², 351 P², 351 M² - 6 kavels

PUNT 3: Verkavelingsaanvraag Bakelstraat - Zuidlaan, sectie C nr. 351 H², 351 P², 351 M² - 6 kavels Zitting van 28 juni 2012 Aanwezig de dames en heren: Paul Dams, burgemeester Vital Van Dessel, Koen De Vadder: voorzitter, Marie-Louise Maes en Monique Goris, schepenen; André Wouters, Rosa Van Espen,

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE 1 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 16 april 2012 Aanwezig: Mevrouw BECQ

Nadere informatie

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: De boeck L., burgemeester Bornem - voorzitter Van Hoeymissen P., burgemeester Sint-Amands Van den Heuvel, K. burgemeester

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Provincie Vlaams- Brabant NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny Hermans, Nadine

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 11 december 2013

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 11 december 2013 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 11 december 2013 Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Kris Hendrickx, Jos Steenwinckels, Conny Gevens, Joachim Lelièvre-Damit,

Nadere informatie

DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01

DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01 DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01 OPENBARE ZITTING VAN 01 MAART 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens,

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 27 MAART 2007 Tegenwoordig : J. Meeus Burgemeester Voorzitter K. Leaerts, S. Peremans, G. Willems, S. Imbrechts,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN

NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19.12.2013 Aanwezig: Werner Baudewijn, voorzitter van de gemeenteraad Karen De Colfmacker, burgemeester Jozef Van den Bulcke, Johan De Bleecker, Eric De Vriendt,

Nadere informatie

De gemeenteraad keurt de wijziging van het gemeentelijke reglement betreffende de aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar goed.

De gemeenteraad keurt de wijziging van het gemeentelijke reglement betreffende de aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar goed. GEMEENTERAAD 27 APRIL 2011 OPENBARE ZITTING 1. Wijziging gemeentelijk reglement betreffende aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar Het provincieraadsbesluit van 18 januari 2006 biedt de

Nadere informatie

ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 24 september 2014

ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 24 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 24 september 2014 Ann Coopman, Voorzitter Patrick Hoste, Koen Loete, Filip Gijssels, Johan Cornelis, Franki Van De Moere, Tony Vermeire, Erné De

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008. Aanwezig: della FAILLE d HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. GHEYSENS Rudy, DE BRUYNE Patrick, BRAECKMAN Patricia, VERZELE

Nadere informatie