GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN"

Transcriptie

1 GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 3 AUGUSTUS

2 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Kastoestand d.d. 3 juli Gemeentebelastingen. Onwaarden Dranouter aan zee OCMW : eindrekening van de OCMW-ontvanger d.d. 20 mei Kennisname Preventiecontract met de heer minister van Binnenlandse Zaken. Verlenging Gemeentereglement betreffende toekenning van premies ter aanmoediging van de beveiliging van woningen tegen inbraak. Goedkeuring Gemeenteregelement betreffende toekenning van premies ter aanmoediging van de beveiliging van fietsen en bromfietsen tegen diefstal Verwerving van 18a37ca wegenis in de Driedistelweg van de vereniging TV West-Konstrukt Immo Monta. Goedkeuring ontwerpakte Gemeentelijke vrijwillige brandweer. Aankoop van een tankwagen en ademhalingstoestellen met staatstoelage Aankoop van een bedrijfsklare straatveegmachine voor de gemeentelijke technische dienst. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen Gemeentelijke basisschool. Bekrachtiging functiebeschrijvingen van de ambten in het onderwijs Gemeentelijke basisschool. Ten laste name leerkracht voor 12/24 en voor 19/24. Schooljaar Aanwending van het lestijdenpakket in het kleuteronderwijs in de gemeentelijke basisschool Aanwending van het lestijdenpakket in het lager onderwijs in de gemeentelijke basisschool...5 BESLOTEN VERGADERING : 15. Gemeentepersoneel : ouderschapsverlof van een administratief hoofdmedewerker Gemeentepersoneel : benoeming van een administratief bediende in de Afdeling Burgerzaken, dienst Sociale Zaken en Pensioenen in statutair en vast dienstverband (niveau C1-C3) Gemeentelijke basisschool. Loopbaanonderbreking van een vastbenoemde onderwijzeres Gemeentelijke basisschool. Kleuteronderwijzeres - terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking - reaffectatie via beleidsondersteuning Gemeentelijke basisschool. Aanwerving via beleidsondersteuning van een tijdelijke leerkracht voor 15/24 ten laste van het gemeentebestuur Gemeentelijke basisschool. Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur van een kinderverzorgster voor het kleuteronderwijs voor 8/ Gemeentelijke basisschool. Tijdelijke aanstelling van een ICT-coördinator voor het schooljaar met een prestatie van 5/ Gemeentelijke basisschool. Aanstelling van een tijdelijke deeltijdse onderwijzer(es) protestantsevangelische godsdienst 2/ Gemeentelijke basisschool. Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur van een deeltijdse bijzondere leermeester(es) niet-confessionele zedenleer Gemeentelijke basisschool. Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur van een onderwijzer(es) Gemeentelijke basisschool. Tijdelijke aanstelling van een zorgcoördinator voor het schooljaar met een prestatie van 12/ Gemeentelijke basisschool. Verlof voor verminderde prestaties gewettigd door sociale of familiale redenen van een vastbenoemde onderwijzer Gemeentelijke basisschool. Aanwerving van een tijdelijke leerkracht voor 14/24-12/24 restlestijden - 2/24 aanvullende lestijden lichamelijke opvoeding Gemeentelijke basisschool. Aanwerving van een tijdelijke leerkracht voor 24/24-12/24 ter vervanging van de verminderde prestaties van een onderwijzer - 12/24 gelijke onderwijskansen Gemeentelijke basisschool. Aanwerving van een tijdelijke leerkracht voor 11/24 ter aanvulling van 11 restlestijden in het lestijdenpakket Gemeentelijke basisschool. Aanwerving van een tijdelijke leerkracht voor 12/24 ten laste van het gemeentebestuur...7 2

3 OPENBARE ZITTING 1. Kastoestand d.d. 3 juli Het proces-verbaal van onderzoek van de heer ontvanger J.-P. Supeley, wordt geviseerd en goedgekeurd. Het verslag wordt afzonderlijk overgemaakt aan het provinciaal bestuur. 2. Gemeentebelastingen. Onwaarden. De detaillijst van de oninbaarstelling nr. 87 betreffende de navermelde gemeentebelastingen wordt als volgt goedgekeurd : Dienstjaar Aard der belasting Bedrag in euro 2004 Kosten Milieu 3, Kosten Badcabines 11, Kosten gebruik openbare weg 19, Kosten Milieu 50, Kosten Milieubelasting 444, Milieubelasting 148, Kosten gebruik openbare weg 15, Belasting op de tweede verblijven 2.395, Milieubelasting 666,00 TOTAAL 3.752,67 3. Dranouter aan zee Het muziekfestival "Dranouter aan Zee" wordt in 2007 opnieuw georganiseerd, in samenwerking met de vzw Folkfestival Dranouter. De financiële bijdrage voor het festival Dranouter aan Zee 2007 wordt goedgekeurd voor een bedrag van euro. Bij eventuele winst wordt deze winst verdeeld in drie gelijke delen, nl. : - 1/3 voor het gemeentebestuur De Panne - 1/3 voor de vzw Folkfestival Dranouter - 1/3 voor een reservefonds ten behoeve van navolgende analoge organisaties. Dit fonds wordt als reserve geboekt bij de vzw Dienst van Toerisme. Eventueel verlies wordt in 2007 gedekt door het gemeentebestuur. Eventuele verliezen in de volgende jaren worden gedekt uit het reservefonds. 4. OCMW : eindrekening van de OCMW-ontvanger d.d. 20 mei Kennisname. De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de heer gouverneur d.d. 23 juni 2006 inzake de goedkeuring van de eindrekening van de OCMW-ontvanger B. Kerckhof d.d. 20 mei Preventiecontract met de heer minister van Binnenlandse Zaken. Verlenging. De verlenging van het preventiecontract voor de gemeente De Panne voor het jaar 2006 wordt goedgekeurd. 6. Gemeentereglement betreffende de toekenning van premies ter aanmoediging van de beveiliging van woningen tegen inbraak. Goedkeuring. De overeenkomst, met de minister van Binnenlandse Zaken, inzake de toekenning van financiële hulp aan de gemeente De Panne in het kader van de inbraakpreventie, WORDT GOEDGEKEURD. Een gemeentelijk reglement wordt vastgesteld op basis waarvan de premies inzake inbraakpreventie toegekend worden. Voor de uitbetaling van voornoemde premies voorziet de gemeente een maximaal budget van EUR, waarvan EUR uit eigen middelen en een subsidie ten bedrage van EUR vanwege de Staat. 3

4 7. Gemeentereglement betreffende de toekenning van premies ter aanmoediging van de beveiliging van fietsen en bromfietsen tegen diefstal. Binnen de perken van de beschikbare budgetten en voor een periode vanaf heden tot 31 december 2006 kan het College van Burgemeester en Schepenen een premie toekennen voor de aankoop van sloten ter preventie van fiets- en bromfietsdiefstal. Met een premie wordt in dit reglement bedoeld een terugbetaling van een percentage (50%), met een maximumbedrag (25,00 euro), van de gemaakte kosten van aankoop van een slot ter preventie van fiets- en bromfietsdiefstal. 8. Verwerving van 18a37ca wegenis in de Driedistelweg van de vereniging TV West-Konstrukt Immo Monta. Goedkeuring ontwerpakte. Er wordt overgegaan tot verwerving vanwege de Tijdelijke Handelsvereniging "TV West-Konstrukt Immo Monta", van volgend onroerend goed : 18a37ca grond, gelegen Driedistelweg, gekadastreerd gemeente De Panne, eerste afdeling, sectie C, nummer 507D. Het ontwerp van aankoopakte wordt goedgekeurd. De afstand wordt toegestaan en aanvaard zonder beding van prijs op last voor de verkrijger om in te staan voor het onderhoud van de weg. De aankoop geschiedt om reden van openbaar nut en meer in het bijzonder voor de inlijving van het goed in het openbaar domein van de gemeente De Panne. 9. Gemeentelijke vrijwillige brandweer. Aankoop van een tankwagen en ademhalingstoestellen met staatstoelage. Er wordt overgegaan tot de aankoop van een tankwagen l en drie ademhalingstoestellen ten behoeve van de brandweer. Deze aankoop gebeurt in het kader van de aankopen door de Staat van gesubsidieerd materiaal ten behoeve van de gemeentelijke brandweerdiensten. De kostprijs bedraagt euro voor de tankwagen en euro voor de drie ademhalingstoestellen met open kringloop. 10. Aankoop van een bedrijfsklare straatveegmachine voor de gemeentelijke technische dienst. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen. Er zal een opdracht worden gegund voor de aankoop van een straatveegmachine ten behoeve van de gemeentelijke technische dienst. Deze opdracht zal worden gegund bij wijze van algemene offerteaanvraag. De prijsraming bedraagt EUR (btw inclusief) en wordt gefinancierd met middelen uit de verkoop van onroerend goed. 11. Gemeentelijke basisschool. Bekrachtiging functiebeschrijvingen van de ambten in het onderwijs. De functiebeschrijvingen van de ambten in het onderwijs worden bekrachtigd. 12. Gemeentelijke basisschool. Ten laste name leerkracht voor 12/24 en voor 19/24. Schooljaar Voor het schooljaar zullen door het gemeentebestuur een bijkomende leerkracht voor 12/24 en een bijkomende leerkracht voor 19/24 ten laste worden genomen. 13. Aanwending van het lestijdenpakket in het kleuteronderwijs in de gemeentelijke basisschool. In de gemeentelijke basisschool, Dorpsstraat, 24, 8660 Adinkerke wordt het lestijdenpakket voor het kleuteronderwijs als volgt aangewend voor het schooljaar : I. Vaststelling lestijdenpakket lestijden + 7 lestijden lichamelijke opvoeding + 5 lestijden gelijke onderwijskansen + 19 lestijden ten laste van het bestuur = 120 lestijden. 2. Aantal ambten op basis van het lestijdenpakket : 89 : 24 = 3 volle ambten + 17 restlestijden + 7 lestijden lichamelijke opvoeding + 5 lestijden gelijke onderwijskansen + 19 lestijden ten laste van het bestuur II. Aanwending lestijdenpakket 1 e ambt (24 lesuren) Caroline Levecke (vast 24/24) 2 e ambt (24 lesuren) Martine Cuveele (vast 24/24) 3 e ambt (24 lesuren) Myriam Deriemaeker (vast 24/24) 4 e ambt (17 restlestijden + 7 lestijden Heidi Bekkers (vast 24/24) lichamelijke opvoeding) 4

5 5 e ambt (5 lestijden gelijke onder- Anja De Ruyck (vast 5/24 + 4/24 gereaffecteerd via wijskansen + 4 lestijden ten laste beleidsondersteuning) van het bestuur) 6 e ambt (15 lestijden ten laste van aan te stellen tijdelijke leerkracht (via beleidsonderhet bestuur) steuning) 14. Aanwending van het lestijdenpakket in het lager onderwijs in de gemeentelijke basisschool. In de gemeentelijke basisschool, Dorpsstraat, 24, 8660 Adinkerke wordt het lestijdenpakket voor het lager onderwijs als volgt aangewend voor het schooljaar : I. Vaststelling lestijdenpakket lestijden + 12 lestijden gelijke onderwijskansen + 2 lestijden lichamelijke opvoeding + 12 lestijden ten laste van het bestuur = 217 lestijden 2. Aantal ambten op basis van het lestijdenpakket : 191 : 24 = 7 volle ambten + 23 restlestijden + 12 lestijden gelijke onderwijskansen + 2 lestijden lichamelijke opvoeding + 12 lestijden ten laste van het bestuur II. Aanwending lestijdenpakket 1 e ambt (24 u.) Kurt Lermytte (verminderde prestaties 12/24) aan te stellen tijdelijke leerkracht (tijdelijk 12/24) 2 e ambt (24 u.) Grace Dewinter (voltijdse loopbaanonderbreking) Sigrid Debaeke (TADD 24/24) 3 e ambt (24 u.) Bart De Waele (vast 24/24) 4 e ambt (24 u.) Brenda Desaeyer ( vast 24/24) 5 e ambt (24 u.) Heidi Weise (vast 24/24) 6 e ambt (24 u.) Inge De Prins (vast 24/24) 7 e ambt (24 u.) Wesley Mestach (vast 24/24) 8 e ambt (12 restlestijden + 2 u. aan te stellen tijdelijke leerkracht (tijdelijk 14/24) lichamelijke opvoeding) 9 e ambt (11 restlestijden) aan te stellen tijdelijke leerkracht (tijdelijk 11/24) 10 e ambt (12 lestijden gelijke onder- aan te stellen tijdelijke leerkracht (tijdelijk 12/24) wijskansen) 11 e ambt (12 lestijden ten laste van aan te stellen tijdelijke leerkracht (12/24 ten laste het bestuur) van het bestuur) III. Aanvullingen Katholieke Godsdienst (14/24.) Marina Brouckaert (vast 6/24) Lutgardis Rys (vast 8/24) Niet-confessionele zedenleer (12/24.) Joy Goddyn (TADD 12/24) Protestants-evangelische godsdienst Ingrid De Schepper (tijdelijk 2/24) (2/24) BESLOTEN VERGADERING 15. Gemeentepersoneel : ouderschapsverlof van een administratief hoofdmedewerker. De aanvraag van Sabine Leeman om haar prestaties met 1/5 te verminderen voor de periode van 1 september 2006 tot en met 31 augustus 2007 in het kader van het ouderschapsverlof wordt aanvaard. 16. Gemeentepersoneel : benoeming van een administratief bediende in de Afdeling Burgerzaken, dienst Sociale Zaken en Pensioenen in statutair en vast dienstverband (niveau C1-C3). Mevrouw Wendy Marteel, geboren te Veurne op 3 juni 1981, is benoemd tot administratief medewerker in statutair en vast verband. Deze benoeming gebeurt met ingang van 1 september Gemeentelijke basisschool. Loopbaanonderbreking van een vastbenoemde onderwijzeres. De aanvraag tot volledige loopbaanonderbreking van Grace Dewinter wordt aanvaard voor de periode van 1 september 2006 t/m 31 augustus

6 18. Gemeentelijke basisschool. Kleuteronderwijzeres - terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking - reaffectatie via beleidsondersteuning Anja De Ruyck, geboren te Veurne op 13 augustus 1971, wordt ter beschikking gesteld wegens ontstentenis van betrekking voor 4 lestijden per week. Zij wordt voor het schooljaar gereaffecteerd via beleidsondersteuning voor 4 lestijden per week. De wedde van Anja De Ruyck wordt voor 4/24 ten laste genomen van het bestuur. 19. Gemeentelijke basisschool. Aanwerving via beleidsondersteuning van een tijdelijke leerkracht voor 15/24 ten laste van het gemeentebestuur. Anja De Ruyck, geboren te Veurne op 13 augustus 1971, wordt via beleidsondersteuning voor 15/24 aangesteld als tijdelijke onderwijzeres aan de gemeentelijke basisschool voor de periode van 1 september 2006 t/m 30 juni De wedde van Anja De Ruyck wordt voor 15/24 ten laste genomen van het gemeentebestuur. 20. Gemeentelijke basisschool. Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur van een kinderverzorgster voor het kleuteronderwijs voor 8/32. Betty Maes, geboren te Veurne op 8 augustus 1951, wordt met ingang van 1 september 2006 aangesteld als kinderverzorgster in het kleuteronderwijs met een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur met een prestatie van 8/ Gemeentelijke basisschool. Tijdelijke aanstelling van een ICT-coördinator voor het schooljaar met een prestatie van 5/36. Carl Lermytte, geboren te Brussel op 27 december 1965, wordt aangesteld als tijdelijke ICTcoördinator in de gemeentelijke basisschool met een prestatie van 5/36 voor de periode van 1 september 2006 t/m 30 juni Gemeentelijke basisschool. Aanstelling van een tijdelijke deeltijdse onderwijzer(es) protestants-evangelische godsdienst 2/24. Ingrid De Schepper, geboren op 17 februari 1960, wordt voor 2/24 aangesteld als tijdelijke deeltijdse onderwijzeres protestants-evangelische godsdienst voor de periode van 1 september 2006 t/m 30 juni Gemeentelijke basisschool. Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur van een deeltijdse bijzondere leermeester(es) niet-confessionele zedenleer. Joy Goddyn, geboren te Oostende op 2 oktober 1982, wordt met ingang van 1 september 2006 aangesteld als bijzondere leermeesteres niet-confessionele zedenleer met een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur voor 12/ Gemeentelijke basisschool. Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur van een onderwijzer(es). Sigrid Debaeke, geboren te Veurne op 26 december 1971, wordt met ingang van 1 september 2006 aangesteld als onderwijzeres met een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur ter vervanging van Grace Dewinter met een prestatie van 24/ Gemeentelijke basisschool. Tijdelijke aanstelling van een zorgcoördinator voor het schooljaar met een prestatie van 12/36. Sandra Devinck, geboren te Veurne op 18 oktober 1973, wordt aangesteld als tijdelijke zorgcoördinator in de gemeentelijke basisschool met een prestatie van 12/36 voor de periode van 1 september 2006 t/m 30 juni

7 26. Gemeentelijke basisschool. Verlof voor verminderde prestaties gewettigd door sociale of familiale redenen van een vastbenoemde onderwijzer. Voor de periode van 1 september 2006 t/m 31 augustus 2007 wordt aan Kurt Lermytte, vastbenoemde onderwijzer aan de gemeentelijke basisschool, geboren te Brussel op 26 oktober 1962, een verlof voor verminderde prestaties gewettigd door sociale of familiale redenen toegestaan van 12 lestijden per week. 27. Gemeentelijke basisschool. Aanwerving van een tijdelijke leerkracht voor 14/24-12/24 restlestijden - 2/24 aanvullende lestijden lichamelijke opvoeding Janes Rutten, geboren te Veurne op 23 januari 1983, wordt als volgt aangesteld als tijdelijke onderwijzer aan de gemeentelijke basisschool voor de periode van 1 september 2006 t/m 30 juni /24 restlestijden - 2/24 aanvullende lestijden lichamelijke opvoeding 28. Gemeentelijke basisschool. Aanwerving van een tijdelijke leerkracht voor 24/24-12/24 ter vervanging van de verminderde prestaties van een onderwijzer - 12/24 gelijke onderwijskansen. Katrien Huyghe, geboren te Veurne op 18 maart 1983, wordt als volgt aangesteld als tijdelijke onderwijzeres aan de gemeentelijke basisschool voor de periode van 1 september 2006 t/m 30 juni 2007 : - 12/24 ter vervanging van de verminderde prestaties van Kurt Lermytte - 12/24 gelijke onderwijskansen 29. Gemeentelijke basisschool. Aanwerving van een tijdelijke leerkracht voor 11/24 ter aanvulling van 11 restlestijden in het lestijdenpakket. Marleen Colaert, geboren te Diksmuide op 13 augustus 1961, wordt voor 11/24 aangesteld als tijdelijke onderwijzeres) aan de gemeentelijke basisschool voor de periode van 1 september 2006 t/m 30 juni Gemeentelijke basisschool. Aanwerving van een tijdelijke leerkracht voor 12/24 ten laste van het gemeentebestuur. Liselot Eyckmans, geboren te Veurne op 12 februari 1983, wordt voor 12/24 aangesteld als tijdelijke onderwijzeres aan de gemeentelijke basisschool voor de periode van 1 september 2006 t/m 30 juni Het schepencollege bevestigt dat de bepalingen inzake de openbaarheid bedoeld in het tweede lid van artikel 28 van het decreet houdende regelen van het algemeen toezicht op de gemeenten, worden nageleefd. NAMENS HET SCHEPENCOLLEGE : De Panne, 8 augustus 2006 De secretaris De burgemeester D. WITDOUCK W. VANHESTE 7

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 15 juli 2004 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Voorstelling van het Onderzoek naar

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 12 AUGUSTUS 2004 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Gemeentebelasting. Onwaarden...2

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 6 JULI 2006 1 --- DAGORDE --- 1. Voorstelling van het schetsontwerp inzake de renovatie

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 4 AUGUSTUS 2005 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Kasverslag dd. 1 juli 2005...3

Nadere informatie

G EM E ENTE DE PA NNE

G EM E ENTE DE PA NNE G EM E ENTE DE PA NNE ALGE MEEN ADMINIS TRAT IE F T OEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUI TEN GE ME ENTERAA D dd. 24 JANUARI 2008 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Renovatiewerken Zeelaan.

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 21 APRIL 2005 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Gemeentebelasting. Onwaarden...2

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 24 F E BRUARI 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Kerkfabriek Sint-Audomarus.

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 16 FEBRUARI 2006 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Voorstelling van het dossier

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 15 SEPTEMBER 2005 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Gemeentebestuur. Jaarverslag

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 18 SEPTEMBER 2003 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Gemeentebelastingen. Onwaarden...2

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 1 JULI 2008 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Verkaveling Kerkweg-Heldenweg.

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN. GEMEENTERAAD dd. 17 juli 2003

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN. GEMEENTERAAD dd. 17 juli 2003 GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 17 juli 2003-1 - - DAGORDE - OPENBARE ZITTING. 1. Kastoestand dd. 1 juli 2003. 2. Gemeentebelastingen.

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 26 januari 2006 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Gemeenteraad. Ontslag van de heer

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 22 DECEMBER 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Gemeentelijke vrijwillige

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 20 MEI 2008 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Eedaflegging van de financieel beheerder...2

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 7 JUNI 2006 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Gemeenterekening 2005....2 2. Jaarrekening

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 24 MAART 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Heraanleg Zeelaan, gedeelte tussen

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 26 OKTOBER 2006 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Eerste gemeentebegrotingswijziging

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 16 S E PT EMBER 2008 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Jaarverslag politiezone

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 24 MAART 2005 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Gemeentebelasting. Onwaarden...3

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 22 SEPTEMBER 2011

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 22 SEPTEMBER 2011 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 22 SEPTEMBER 2011 Aanwezig: Afwezig: RUYSSEVELDT Jürgen, Voorzitter FONCK Jo, Burgemeester DE NUL Jan, VAN DER HOEVEN

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATI E F TOEZICHT L IJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATI E F TOEZICHT L IJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATI E F TOEZICHT L IJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 25 MAART 2008 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Mededeling van benoeming en van

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 26 MEI 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Kerkfabriek Sint-Pieter. Jaarrekening.

Nadere informatie

DAGORDE GEMEENTERAAD

DAGORDE GEMEENTERAAD GEMEENTE DENDERLEEUW 9470 DATUM : 15 SEPTEMBER 2009 DAGORDE GEMEENTERAAD Mevrouw Elke De Greef, voorzitter van de gemeenteraad van bovengenoemde gemeente verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 13 JUNI 2016 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

BEKNOPTE LIJST Gemeenteraad

BEKNOPTE LIJST Gemeenteraad BEKNOPTE LIJST Gemeenteraad Maandag 28 augustus 2006 aanwezig Harry Hendrickx, burgemeester Thierry van der Straten Waillet, Michel Grootjans, Jan Boeckx, Maria Lauryssen, Jan Van Roey, schepenen Leo Verboven,

Nadere informatie

AFWEZIGHEID LANGE DUUR GEWETTIGD DOOR FAMILIALE REDENEN

AFWEZIGHEID LANGE DUUR GEWETTIGD DOOR FAMILIALE REDENEN MEDEDELING M.12.025 BRUSSEL, 2012-09-13 KLASSEMENT: BESTEMD VOOR: BuBaO CONTACT: Lode De Geyter TREFWOORDEN: 02 507 08 33 @ lode.degeyter@vsko.be Pers/Verloven Verloven OVERZICHT VAN VERLOFSTELSELS 1 VOLLEDIGE

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 19MEI 2005 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Kasverslag dd. 1 april 2005....3 2.

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 14 OKTOBER 2004 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Gemeentebelasting. Onwaarden...3

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 23 JANUARI 2007 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Aktename ontslag van. Aktename

Nadere informatie

Dienstorder. Vacantverklaring wervingsambten Basisonderwijs. Pagina 1 van 5. Aan de personeelsleden van het lager, kleuter en basisonderwijs,

Dienstorder. Vacantverklaring wervingsambten Basisonderwijs. Pagina 1 van 5. Aan de personeelsleden van het lager, kleuter en basisonderwijs, Dienstorder Vacantverklaring wervingsambten Basisonderwijs Datum 29 maart 2016 Prioriteit Hoog Referentie Aan te geven door de laatste zender (dienst AB) Contactpersoon Amaryllis PIETERAERENS 02/279 38

Nadere informatie

Vergadering schepencollege van 17/10/2013

Vergadering schepencollege van 17/10/2013 Vergadering schepencollege van 17/10/2013 Aanwezig : Vos Mark, Burgemeester Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Vrijens Guido, Secretaris

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 17 juni 2004 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Uitreiking van een ereteken aan Michel

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - BESLUIT

GEMEENTERAAD - BESLUIT GEMEENTERAAD - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 23 november 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00899 Onderwerp: Vakantie- en prestatieregeling voor personeel ressorterend onder "Statuut Rechtspositie Personeelsleden

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 NOVEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 26 januari 2017

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 26 januari 2017 OCMW Londerzeel Londerzeel, 2 februari 2017 Aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3001 Leuven Geachte heer Gouverneur, Betreft:

Nadere informatie

Werken in onderwijs. Specifieke lerarenopleiding Infosessie Werken in het secundair onderwijs

Werken in onderwijs. Specifieke lerarenopleiding Infosessie Werken in het secundair onderwijs Specifieke lerarenopleiding Infosessie Werken in het secundair onderwijs Bregt Henkens Academisch Vormingscentrum voor Leraren Werken in onderwijs 1. Solliciteren 2. Toelatingsvoorwaarden 3. Bekwaamheidsbewijzen

Nadere informatie

Commissie 3 van 20 augustus 2015 Toelichting bij de agenda

Commissie 3 van 20 augustus 2015 Toelichting bij de agenda Commissie 3 van 20 augustus 2015 Toelichting bij de agenda OPENBARE VERGADERING 1. Gemeentelijk / Organiseren van landbouwklassen en integratieproject Frans schooljaar 2015-2016 Werkingsmiddelen kunnen

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN Aan Peter BREEMERSCH, burgemeester; Onderwerp : Kurt DEVOOGHT, voorzitter; gemeenteraad Rudi CATTRYSSE bijeenroeping. Rudy CLAUS Marleen BOUWENS-DE SOETE

Nadere informatie

JAARLIJKSE INLICHTINGEN - SCHOOL

JAARLIJKSE INLICHTINGEN - SCHOOL INSTELLINGSKENMERKEN INSTNR W.S. NAAM STRAAT + NR POSTNUMMER + GEMEENTE TELEFOON FAXNUMMER JAARLIJKSE INLICHTINGEN SCHOOL 1. HERVERDELING VAN LESTIJDEN (binnen de eigen school) SCHOOLJAAR Lestijden kleuteronderwijs

Nadere informatie

AANVRAAG-OVEREENKOMST of AANVRAAG-WEIGERING van het verlofstelsel

AANVRAAG-OVEREENKOMST of AANVRAAG-WEIGERING van het verlofstelsel 1/ 6 AANVRAAG-OVEREENKOMST of AANVRAAG-WEIGERING van het verlofstelsel Luik 1: Aanvraag van het personeelslid Ik, ondergetekende... Stamboeknummer... wonende te... personeelslid van VZW Katholiek Basisonderwijs

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 30 DECEMBER 2008 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Gemeentebestuur. Budget 2009...3

Nadere informatie

S C H O L E N G E M E E N S C H A P S A E F T I N G H E INFOSESSIE TADD V O O R L E E R K R A C H T E N D I N S D A G 8 J U N I

S C H O L E N G E M E E N S C H A P S A E F T I N G H E INFOSESSIE TADD V O O R L E E R K R A C H T E N D I N S D A G 8 J U N I Welkom S C H O L E N G E M E E N S C H A P S A E F T I N G H E INFOSESSIE TADD V O O R L E E R K R A C H T E N D I N S D A G 8 J U N I 2 0 1 0 TADD in de scholengemeenschap Saeftinghe T I J D E L I J

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 27 april 2017

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 27 april 2017 OCMW Londerzeel Londerzeel, 28 april 2017 Aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3001 Leuven Geachte heer Gouverneur, Betreft:

Nadere informatie

Leerkracht en verantwoordelijkheden

Leerkracht en verantwoordelijkheden Nonnemeersstraat 15 9000 Gent 09 267 12 99 info@hetperspectief.net www.hetperspectief.net LEV ~ Groep SO en HO Leerkracht en verantwoordelijkheden Schooljaar 2010-2011 Auteur: Griet Mathieu ~ Martine Baeyens

Nadere informatie

BEKNOPTE LIJST GEMEENTERAAD

BEKNOPTE LIJST GEMEENTERAAD BEKNOPTE LIJST GEMEENTERAAD Maandag 25 mei 2009 aanwezig burgemeester-voorzitter: Harry Hendrickx schepenen: Thierry van der Straten Waillet, Jules Mintjens, Wim Jordens, Jan Van Roey, Katleen Mintjens

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

Met ingang van 1 september 2011 wordt het stelsel van VVP/ziekte volledig hervormd onder de modaliteiten die we hierna uiteenzetten.

Met ingang van 1 september 2011 wordt het stelsel van VVP/ziekte volledig hervormd onder de modaliteiten die we hierna uiteenzetten. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITSBERICHT VVKSO 2011-08-24 Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte vanaf 1 september 2011 Tot in 2010-2011

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 20 oktober 2005 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Kastoestand d.d. 4 oktober 2005...3

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 22.05.2014 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Taak- en functiedifferentiatie in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs

Taak- en functiedifferentiatie in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs SO/2007/03 (pers) 10/07/2007 Taak- en functiedifferentiatie in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs Cao VIII bevat een afspraak over extra middelen voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs

Nadere informatie

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas.

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas. Gemeentebestuur Kruisstraat 2 3390 Tielt-Winge tel. 016 63 40 08 - fax 016 63 95 48 info@tielt-winge.be - www.tielt-winge.be Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid Kaprijke, 2 februari 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie

ZITTING VAN DE ZONERAAD VAN 24 juni 2015

ZITTING VAN DE ZONERAAD VAN 24 juni 2015 Aanwezig: Afwezig: Verontschuldigd: openbare zitting ZITTING VAN DE ZONERAAD VAN 24 juni 2015 Ann Coopman, Voorzitter Patrick Hoste, Filip Gijssels, Marleen Van Den Bussche, Johan Cornelis, Tony Vermeire,

Nadere informatie

DAGORDE GEMEENTERAAD

DAGORDE GEMEENTERAAD GEMEENTE DENDERLEEUW 9470 DATUM : 8 DECEMBER 2009 DAGORDE GEMEENTERAAD Mevrouw Elke De Greef, voorzitter van de gemeenteraad van bovengenoemde gemeente verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting Dagorde gemeenteraad Zitting van 19 december 2011 ons kenmerk: LDS/WH/10 datum: 6/12/2011 contactpersoon: Lena De Smaele ' 09 272 66 11 In toepassing van de artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van

Nadere informatie

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur 1. Inleiding Sinds 1 september 2003 geldt een eenvormige voorrangsregeling voor alle onderwijsniveaus en alle netten: de tijdelijke aanstelling van doorlopende

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 24 NOVEMBER 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Tweede gemeentebegrotingswijziging.

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 05 MAART 2009 TE 20u00

OVERZICHTSLIJST DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 05 MAART 2009 TE 20u00 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen OVERZICHTSLIJST DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 05 MAART 2009 TE 20u00 Aanwezig: Afwezig: DE GREEF Elke, Voorzitter COUCK Georges, Burgemeester DE NUL

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 2002-2003 Inhoud : 1. Gemeenschappelijke bepalingen 1.1. Bewijs van pedagogische bekwaamheid (BPB) 1.2. Licentiaat + GHSO of GVO wordt licentiaat + BPB 1.3. Ambten van het medisch,

Nadere informatie

namens het politiecollege W. DEN TANDT J. VERMEULEN

namens het politiecollege W. DEN TANDT J. VERMEULEN BEKENDMAKING Deinze, 17 oktober 2017 De vergadering van de politieraad vond plaats op 17 oktober 2017. De lijst met beknopte inhoud van de daarin geregelde aangelegenheden ligt ter inzage van het publiek

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD

VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTEBESTUUR MAASMECHELEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD 1 STE Uitnodiging : Mevrouw, Mijnheer, Wij hebben de eer u uit te nodigen om de vergadering van de gemeenteraad van Maasmechelen bij te wonen,

Nadere informatie

Zitting R.M.W. 28.02.2013. Geachte

Zitting R.M.W. 28.02.2013. Geachte Zitting R.M.W. 28.02.2013 Geachte De Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft in zitting van 28.02.2013 volgende beslissingen genomen, die overeenkomstig artikel 111 van de organieke wet van 8 juli 1976

Nadere informatie

Het ondersteunend. Personeel

Het ondersteunend. Personeel Het ondersteunend Personeel HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL INHOUDSTAFEL HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL... 2 HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL... 4 1. Omkadering...4 1.1. Forfaitaire puntenenveloppe Gemeenschapsonderwijs...4

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

7.- BESTUUR: akteneming jaarrekening 2004/2005 van Kunstencentrum nona, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

7.- BESTUUR: akteneming jaarrekening 2004/2005 van Kunstencentrum nona, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage. STAD MECHELEN BESTUURLIJK BEHEER ------------------------ GB/AVDV GENOMEN BESLUITEN : ------------------------- GEMEENTERAAD VERGADERING 23 FEBRUARI 2006 -------------------------------------- OVERZICHTSLIJST

Nadere informatie

Subsidiedossier zonne-installatie

Subsidiedossier zonne-installatie Milieudienst Femke Kennis Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier zonne-installatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit document Subsidiedossier

Nadere informatie

Administratief toezicht Zitting van 18 april 2017

Administratief toezicht Zitting van 18 april 2017 Gemeente Berlaar Gemeenteraad Administratief toezicht Zitting van 18 april 2017 Samenstelling: Aanwezig: de heer Walter Horemans; de heer Swa De Bakker; de heer Rudy Nuyens; de heer Ronald Van Thienen;

Nadere informatie

G EM E ENTE DE PA NNE

G EM E ENTE DE PA NNE G EM E ENTE DE PA NNE ALGE MEEN ADMINIS TRAT IE F T OEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUI TEN GE ME ENTERAA D dd. 23 OK TOBER 27 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Cultuurbeleidsplan.

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 21 AUGUSTUS 2007 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Bespreking herinrichting Zeedijk

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer,

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer, Kaprijke, 1 juni 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag 9

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 30 juni 2008 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 30 juni 2008 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 30 juni 2008 Openbare zitting 1 Financiën. Begrotingsrekening 2007, resultatenrekening over het dienstjaar 2007 en balans per 31 december

Nadere informatie

Dienstorder. Vacantverklaring wervingsambten Secundair Onderwijs. Pagina 1 van 7. Secundair Onderwijs

Dienstorder. Vacantverklaring wervingsambten Secundair Onderwijs. Pagina 1 van 7. Secundair Onderwijs Dienstorder Secundair Onderwijs Datum 29 maart 2016 Prioriteit Hoog Referentie n1516ap06_03 Contactpersoon Amaryllis PIETERAERENS 02/279 38 36 amaryllis.pieteraerens@brun ette.brucity.be Openbaar Onderwijs

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 6 november 2003 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Kastoestand dd. 1 oktober 2003...3

Nadere informatie

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van de authentieke verkavelingsakte goed te keuren.

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van de authentieke verkavelingsakte goed te keuren. TOELICHTING RAAD VAN 21 DECEMBER 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) VERKAVELING KRUIBEKE - ONTWERP VERKAVELINGSAKTE

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 20122013-0261 31-01-2013 Collegebesluit houdende de goedkeuring van de vaste benoeming in subsidieerbare betrekkingen van de leden van het onderwijzend en daarmee gelijkgesteld personeel

Nadere informatie

Reglement starterscentrum: Premie voor startende ondernemingen Goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 juni 2014

Reglement starterscentrum: Premie voor startende ondernemingen Goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 juni 2014 Reglement starterscentrum: Premie voor startende ondernemingen Goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 juni 2014 ART. 1: Het College van Burgemeester en Schepenen kan binnen de perken van de beschikbare

Nadere informatie

Huidig besluit Toekomstig besluit 1 Besluit van de Vlaamse Regering van betreffende de onderbreking. Artikel 1.

Huidig besluit Toekomstig besluit 1 Besluit van de Vlaamse Regering van betreffende de onderbreking. Artikel 1. Huidig besluit Toekomstig besluit 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 16.12.1997 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon-toestel sec\edm\mp Maryse Peeleman (052)

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon-toestel sec\edm\mp Maryse Peeleman (052) Aan de leden van de gemeenteraad van en te 9200 DENDERMONDE datum 2014-01-20 uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon-toestel sec\edm\mp Maryse Peeleman (052) 25 10 06 Bijgevoegde agenda gemeenteraad

Nadere informatie

VR DOC.0534/2BIS

VR DOC.0534/2BIS VR 2016 2705 DOC.0534/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het zorgkrediet voor de personeelsleden van het onderwijs DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet rechtspositie personeelsleden

Nadere informatie

DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 28 MAART 2013

DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 28 MAART 2013 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 28 MAART 2013 OPENBARE ZITTING 1. OPEN VERKLAREN BIJ WIJZE VAN BEVORDERING 1 BETREKKING VAN SERGEANT BIJ DE GEMEENTELIJKE

Nadere informatie

A G E N DA : OPENBARE ZITTING

A G E N DA : OPENBARE ZITTING Bijeenroeping van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting op donderdag 22 november 2012

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 27 JANUARI 2005 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Aktename ontslag als gemeenteraadslid.

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 09/10/2012 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen

NOTULEN RAAD 09/10/2012 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen NOTULEN RAAD 09/10/2012 Aanvang: 20:00 uur Aanwezig: Marie-Rose Harnie: voorzitter; Roger Bontridder, Gilbert Bosmans, Bertrand Demiddeleer, Wim Demuylder, Jeroen Hofmans, Marie-Jeanne Herremans,Nicky

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 20 februari 2003 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Gemeentebelastingen. Onwaarden...2

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 26.06.2014 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Openbare zitting 2. POLITIEKE ORGANEN-WERKING.

Openbare zitting 2. POLITIEKE ORGANEN-WERKING. STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Gemeenteraad 19 december Meldingslijst. De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van maandag 21 november 2011 goed.

Gemeenteraad 19 december Meldingslijst. De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van maandag 21 november 2011 goed. Gemeenteraad 19 december 2011 Meldingslijst Openbare zitting De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van maandag 21 november 2011 De gemeenteraad neemt kennis van de brief d.d. 10-11-2011

Nadere informatie

Openbare zitting BESLISSINGSLIJST WEBSITE. 3 september 2013

Openbare zitting BESLISSINGSLIJST WEBSITE. 3 september 2013 STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F 2 0 1 1

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F 2 0 1 1 Welkom Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F 2 0 1 1 inhoud WAT MAG JE VERWACHTEN Soorten verlofstelsels Aanmoedigingspremie Procedure in de

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, art. 105, 1.

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, art. 105, 1. gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 juni 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00589 Onderwerp: Rechtspositie van de personeelsleden van de onderwijsinstellingen, het internaat van het Onderwijs -

Nadere informatie

17 De specifieke stelsels van loobaanonderbreking toegekend met toepassing van het bericht nr. 28 HR/2003 van de NMBS Holding van 14 april 2003 ;

17 De specifieke stelsels van loobaanonderbreking toegekend met toepassing van het bericht nr. 28 HR/2003 van de NMBS Holding van 14 april 2003 ; Lijst van de disponibiliteiten of vergelijkbare situaties die aanleiding geven tot de toepassing van artikel 88, derde en vierde lid van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen : 1 De terbeschikkingstelling

Nadere informatie

AANVRAAG-OVEREENKOMST of AANVRAAG-WEIGERING van een dienstonderbreking schooljaar

AANVRAAG-OVEREENKOMST of AANVRAAG-WEIGERING van een dienstonderbreking schooljaar 1/ 5 AANVRAAG-OVEREENKOMST of AANVRAAG-WEIGERING van een dienstonderbreking schooljaar 2017-2018 Luik 1: Aanvraag van het personeelslid Ik, ondergetekende... stamboeknummer... wonende te... personeelslid

Nadere informatie

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vervangingen van korte afwezigheden DE VLAAMSE REGERING,

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vervangingen van korte afwezigheden DE VLAAMSE REGERING, Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vervangingen van korte afwezigheden DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden

Nadere informatie

WELKOM OP DE INFOVERGADERING VASTE BENOEMING

WELKOM OP DE INFOVERGADERING VASTE BENOEMING WELKOM OP DE INFOVERGADERING VASTE BENOEMING 8 5-2012 VACANTVERKLARING VASTE BENOEMING INFOSESSIE VOOR PERSONEELSLEDEN SAEFTINGHE 2012 VASTE BENOEMING = EEN RECHT! Vaste benoeming is een decretaal bepaalde

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie