ondersteuningsbehoeften m a t r i x

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ondersteuningsbehoeften m a t r i x"

Transcriptie

1 ondersteuningsbehoeften m a t r i x Handleiding, versie De ondersteuningsmatrix is een product van Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. en mag niet worden gebruikt of verspreid zonder toestemming van het SWV VO-VSO Nijmegen e.o.

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. De Ondersteuningsbehoeftenmatrix Domeinen en Niveaus Indeling in domeinen en niveaus Definiëring van de domeinen Indeling in niveaus Scoren op verschillende niveaus in verschillende domeinen 8 2. Stappen bij het gebruik de ondersteuningsbehoeftenmatrix 9 3. De ingevulde matrix Het scoreformulier Interpretatie van de Matrix De ondersteuningsbehoeftenmatrix Matrixboekje Pagina 2 van 20

3 Inleiding De ondersteuningsbehoeftenmatrix is een instrument waarmee de ondersteuningsbehoefte van een leerling in het v(s)o in beeld wordt gebracht, met als doel te bepalen welke ondersteuning een leerling in het vo nodig heeft om een beoogd diploma te behalen. Een leerling heeft immers als hij/zij van het basisonderwijs komt, een diplomaperspectief. Wordt dat perspectief niet bereikt, dan is er mogelijk ondersteuning nodig. De ondersteuningsbehoeftenmatrix is gebaseerd op de Matrix of Services 1 : een instrument dat in Florida (USA) wordt gebruikt om behoeften aan ondersteuning en de hoogte van de bijbehorende financiële middelen te bepalen. Daarnaast speelde handelingsgericht werken een belangrijke rol bij het ontwerpen van de ondersteuningsbehoeftenmatrix. De behoeften zijn immers zo geformuleerd dat ze omgezet kunnen worden in handelingen. De ondersteuningsbehoeftenmatrix is een inventarisatie-instrument dat een rol speelt in het gesprek met het Ondersteuningsplatform. Dit gesprek is leidend in het al dan niet aanvragen van een ondersteuningspakket of voor een toelaatbaarheidsverklaring voor het vso. In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op het doel van de ondersteuningsbehoeftenmatrix. De ondersteuningsbehoeftenmatrix is ingedeeld in domeinen en niveaus. In paragraaf 1.2 wordt toegelicht welke domeinen de matrix kent en wat het onderscheid in niveaus is. In hoofdstuk 2 wordt het gebruik van de ondersteuningsbehoeftenmatrix in stappen uitgelegd. De wijze waarop de matrix wordt gescoord en kan worden geïnterpreteerd komt in hoofdstuk 3 aan bod. In dit proces speelt het gesprek met het Ondersteuningsplatform een centrale rol. Ter afsluiting bevat hoofdstuk 4 bevat de ondersteuningsbehoeftenmatrix. 1 Bij de Matrix of Services van het Florida Department of Education wordt uitgegaan van de vraag wat een leerling daadwerkelijk nodig heeft. (zie handboek op Matrixboekje Pagina 3 van 20

4 1. De Ondersteuningsbehoeftenmatrix Als een leerling op het vo start, is er de verwachting dat de leerling - te zijner tijd - een diploma zal behalen, bijvoorbeeld het diploma vmbo-k of het diploma havo. Deze verwachting is gebaseerd op de prestaties in en het advies van de po-school. Om aan de verwachting te kunnen voldoen, worden leerlingen bij hun onderwijsleerproces ondersteund. Elke leerling ontvangt tijdens zijn/haar onderwijs ondersteuning. Dit noemen we de basisondersteuning. Bij basisondersteuning moet gedacht worden aan de begeleiding die een leerling krijgt van mentor, afdelingsleider en team van onderwijzenden. Voor het overgrote deel van de leerlingen is de basisondersteuning voldoende. Die basisondersteuning is in het schoolondersteuningsprofiel van elke school beschreven en terug te vinden op de websites van de scholen van het Samenwerkingsverband Nijmegen VO-VSO Nijmegen e.o. Extra ondersteuning heeft een kleiner deel van de leerlingen nodig om aan de verwachtingen te kunnen voldoen. De basisondersteuning is dan niet voldoende om het beoogde doel (het diploma) te bereiken. Deze leerlingen hebben meer ondersteuning nodig: extra ondersteuning. Deze extra ondersteuning wordt vooral eerst gegeven op de reguliere vo-scholen. Een deel van de groep leerlingen die extra ondersteuning nodig heeft, heeft dusdanig veel ondersteuning nodig dat onderwijs in het OPDC (Flex College) of in het speciaal onderwijs noodzakelijk is. In de ondersteuningsbehoeftenmatrix is de ondersteuning die leerlingen nodig hebben om hun doel te halen, geformuleerd in behoeften. Om het gestelde doel te halen heeft een leerling als het ware ondersteuningsbehoeften. Als aan die behoeften voldaan wordt, kan door de leerling het ontwikkelingsperspectief worden waargemaakt. De ondersteuningsbehoeften zijn handelingsgericht geformuleerd. Het handelen in de dagelijkse onderwijspraktijk is leidraad geweest bij het formuleren van de onderwijsbehoeften. Het handelen is immers het spiegelbeeld van de behoefte Matrixboekje Pagina 4 van 20

5 1.1 Domeinen en Niveaus In de ondersteuningsbehoeftematrix zijn de mogelijke ondersteuningsbehoeften bijna uitputtend opgesomd. De behoeften zijn niet tot in detail opgesomd en zijn in algemene bewoordingen beschreven. Alle denkbare ondersteuningsbehoeften van allerlei leerlingen zijn in de matrix bijeen gezet. Die ondersteuningsbehoeften zijn handelingsgericht geformuleerd. Sommige ondersteuningsbehoeften zijn zo geformuleerd dat men concreet weet welke handeling verricht moet worden. Een simpel voorbeeld: een leerling heeft een maatje/ buddy nodig om zijn of haar schooltas mee te nemen van het ene naar het andere lokaal. Veel ondersteuningsbehoeften vragen echter nog om een nadere concretisering, bijvoorbeeld: meerdere keren per week een begeleidingsmoment waarin opvallend (externaliserend) gedrag wordt besproken Indeling in domeinen en niveaus De ondersteuningsbehoeften zijn in de matrix niet alleen opgesomd, maar tevens ingedeeld in domeinen en niveaus. De ondersteuningsbehoeften van leerlingen zijn in vijf (plus één) domeinen ondergebracht: 1. Organisatie van het onderwijs 2. Leren leren 3. Sociaal en emotioneel functioneren 4. Praktische redzaamheid 5. Communicatie 6. Noodzakelijke samenwerking met externe partners (waaronder bv. jeugdhulpverlening) Deze domeinen zijn dekkend voor de ondersteuning die vanuit de school geboden kan worden. Een uitzondering vormt het domein noodzakelijke samenwerking met externe partners. Dit domein doelt niet direct op concrete ondersteuningsbehoeften. Echter de acties in dit domein kunnen wel als voorwaarde gezien worden voor het succesvol bieden van passend onderwijs aan de betreffende leerling Matrixboekje Pagina 5 van 20

6 Domeinen Organisatie van het onderwijs Leren leren Sociaal en emotioneel functioneren Praktische Redzaamheid Communicatie Niveau 1 Basisondersteuning basisondersteuning basisondersteuning basisondersteuning basisondersteuning Wanneer er m.n. in de voorwaardelijke sfeer een aantal zaken geregeld zijn voor de leerling, kan deze goed functioneren binnen de school. Wekelijkse, kortdurende en/of tijdelijke ondersteuning op het gebied van instructie, taakaanbod en het plannen en organiseren Niveau 2 Wekelijkse, kortdurende en/of incidentele begeleiding en toezicht gericht op het gedrag en/of aparte gedragsregels en afspraken voor de leerling Toezicht bij ADL-vaardigheden en/of medicatiegebruik, medische protocollen, en/of lichte aanpassingen van opdrachten gericht op motorische problematiek Er wordt bewust stilgestaan bij het aanbieden en begrijpen van mondelinge informatie en taal wordt visueel ondersteund, al dan niet door de inzet van hulpmiddelen. De onderwijsleeromgeving, het rooster en/of de wijze van toetsen moet gedeeltelijk aangepast worden aan de specifieke ondersteuningsbehoeftes van de leerling. Voor meerdere vakken, meerdere keren per week ondersteuning bij instructie, taakaanbod en plannen en organiseren, of gedurende een korte periode intensieve(re) training van vaardigheden. Niveau 3 Meerdere keren per week begeleidingsmomenten en toezicht gericht op het gedrag of gedurende een korte periode intensieve(re) training van vaardigheden op dit gebied. De zelfstandigheid bij ADLvaardigheden, het verplaatsen of het uitvoeren van motorische handelingen is beperkt(er) en vraagt om ondersteuning en/of de inzet van speciale hulpmiddelen. Meerdere keren per week ondersteunig bijhet aanleren van gespreksvaardigheden en communicatieregels, inzet ondersteunende communicatiemiddelen en aangepast aanbieden van mondelinge informatie. De onderwijsleeromgeving moet volledig aangepast zijn op de individuele ondersteuningsbehoeftes van de leerling Bij vrijwel alle vakken dagelijkse, intensieve ondersteuning op het gebied van instructie, taakaanbod en plannen en organiseren Niveau 4 Een zeer voorspelbare, gestructureerde onderwijssituatie met ruimte voor regelmatige individuele begeleiding en toezicht bij en invulling van vrijere situaties Afhankelijkheid van derden bij ADL-vaardigheden en/of verpleegkundige ondersteuning en/of is afhankelijk van specialistische hulpmiddelen Een leerlomgeving waarin taal expliciet wordt aangeleerd en voortdurende alternatieve comunicatie (gebaren, spraakcomputer, PECS, etc.) beschikbaar is. Indeling in domeinen en niveaus binnen de matrix Definiëring van de domeinen Hieronder worden de verschillende domeinen van de ondersteuningsbehoeftenmatrix gedefinieerd. 1. Organisatie van het onderwijs Organisatorische zaken en voorwaarden in de onderwijsomgeving die nodig zijn om een leerling deel te kunnen laten nemen aan het onderwijsleerproces. 2. Leren leren De begeleiding die een leerling nodig heeft om de lesstof op een efficiënte en effectieve wijze te verwerken en om leeractiviteiten uit te voeren. Het gaat onder meer om studeervaardigheden, studieplanning, geheugentechnieken, gebruik van naslagwerken (atlas, woordenboek), onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken, samenvatten en schema`s opstellen. 3. Sociaal en emotioneel functioneren De ondersteuning die een leerling nodig heeft om met zichzelf en anderen om te gaan Deze ondersteuning heeft als doel dat het onderwijsleerproces uitgevoerd kan worden. 4. Praktische redzaamheid De ondersteuning, begeleiding en hulpmiddelen die een leerling nodig heeft om aan het onderwijsleerproces deel te kunnen nemen. De begeleiding is gericht op de leerling zelf Matrixboekje Pagina 6 van 20

7 Wanneer de begeleiding is gericht op de relatie met de ander, dan kunnen deze ondersteuningsbehoeftes worden ondergebracht onder het domein sociaal en emotioneel functioneren. 5. Communicatie De ondersteuning die een leerling nodig heeft bij het communiceren om aan het onderwijsleerproces te kunnen deelnemen Indeling in niveaus Naast de indeling in domeinen zijn de ondersteuningsbehoeften ook ingedeeld in vier niveaus. De niveaus verschillen van elkaar door een oplopende mate van intensiteit van ondersteuning, door het steeds specialistischer worden van de ondersteuning en ondersteuningsaanbod. Wat betreft intensiteit start het niveau bij maandelijkse begeleiding op de vo-school en eindigt het bij begeleiding in het speciaal onderwijs. Naarmate de niveaus hoger/zwaarder worden, wordt de ondersteuning van een leerling uitgevoerd door meer specialistische medewerkers. Niveau 1: Een leerling heeft geen extra ondersteuningsvragen in een (of meerdere) domein(en) Een leerling kan zelfstandig of met de basisondersteuning van de school functioneren. Bijvoorbeeld: een leerling heeft geen enkel probleem met de leerstofverwerking en heeft dus geen ondersteuningsvraag. Niveau 2: Een leerling heeft lichte ondersteuningsvragen in een (of meerdere) domein(en) Dit zijn ondersteuningsvragen waarop een vo-school antwoord dient te geven. Bijvoorbeeld: een leerling heeft ondersteuningsvragen in verband met teruggetrokken gedrag. Hij/zij wordt kortdurend begeleid op het gebied van de sociale vaardigheden door bijvoorbeeld de mentor of ondersteuner. Niveau 3: Een leerling heeft zware ondersteuningsvragen in een (of meerdere) domein(en) Deze ondersteuningsvragen worden beantwoord met specialistische ondersteuning, speciale hulpmiddelen en/ of extra begeleidingstijd. Bijvoorbeeld: een leerling heeft een webchair en een aangepast rooster met studiebegeleiding nodig om op school te functioneren. Deze leerling ontvangt hiertoe een ondersteuningspakket. Niveau 4: Een leerling heeft in een (of meerdere) domein(en) ondersteuningsvragen die de school niet kan beantwoorden. Een leerling met deze ondersteuningsvragen kan meestal niet op een reguliere school functioneren. Deze leerling gaat (tijdelijk) naar een vso-school of wordt (tijdelijk) geplaatst op een voorziening van het Samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen e.o. Bijvoorbeeld: een leerling heeft een prikkelarme werkruimte en voortdurend toezicht in een kleine groep nodig Matrixboekje Pagina 7 van 20

8 1.1.4 Scoren op verschillende niveaus in verschillende domeinen In de praktijk is het niet uitzonderlijk dat een leerling in verschillende domeinen op verschillende niveaus scoort. Zo kan een leerling in een domein op niveau 1 scoren (hij/zij heeft geen ondersteuning nodig), en tegelijkertijd in een ander domein op niveau 4 uitkomen (de leerling vindt de meest passende onderwijsplek in het vso). Denk bijvoorbeeld aan een leerling met een lichamelijke beperking: deze leerling hoeft geen vragen in het domein sociale en emotionele ontwikkeling te hebben, maar heeft waarschijnlijk wel ondersteuningsvragen in het domein praktische redzaamheid en organisatie van het onderwijs. Per domein kan dus in een ander niveau gescoord worden. In het gesprek tussen het Ondersteuningsplatform 2 en alle betrokkenen (school, ouders, leerling, etc.) over de ingevulde Ondersteuningsbehoeftenmatrix zal de noodzaak tot en de aard van de eventueel noodzakelijke vorm van extra ondersteuning verder uitgewerkt worden. 2 Het Ondersteuningsplatform is het orgaan van het samenwerkingsverband dat in gesprek gaat met de scholen over de ondersteuning die leerlingen nodig hebben. Na invulling van de matrix geeft het Ondersteuningsplatform advies over het toekennen van een toelaatbaarheidsverklaring of een ondersteuningspakket Matrixboekje Pagina 8 van 20

9 2. Stappen bij het gebruik de ondersteuningsbehoeftenmatrix De volgende stappen wordt doorlopen bij het in beeld brengen van de ondersteuningsbehoeften van de leerling. (Bij het doorlopen van dit proces zijn de school, het ondersteuningsplatform, de ouders en de leerling betrokken.) 1. Wat is het onderwijsperspectief (diploma) van de leerling? Bij perspectief moet gedacht worden aan het te behalen diploma, op basis van het advies van de po-school. Ook in het vo is er meestal een keuzemoment: aan het eind van de brugperiode. 2. Heeft de leerling extra ondersteuning nodig om het gestelde perspectief te bereiken? Als het beoogde perspectief niet behaald kan worden, is de vraag wat een leerling aan ondersteuning nodig heeft om het wel te behalen. Met andere woorden: wat zijn de ondersteuningsbehoeften van de leerling? 3. Geen extra ondersteuning geen ondersteuningsbehoeftenmatrix De leerling heeft voldoende aan de basisondersteuning van de vo-school. 4. De leerling behoeft extra ondersteuning invullen van de ondersteuningsbehoeftenmatrix Er zijn twee momenten waarbij aanleiding is voor het werken met de Matrix: A. Een leerling gaat van het po, sbo, so naar het vo of vso. Op grond van de onderwijsgeschiedenis van de leerling in het po, sbo of so wordt verwacht dat het beoogde perspectief bereikt wordt als de leerling ook in het vo extra ondersteuning krijgt. B. Er is handelingsverlegenheid in het vo. De basisondersteuning en ondersteuning op niveau 2 in het vo is niet meer voldoende: extra ondersteuning is noodzakelijk. 5. Mentor, Intern Begeleider/ Zorgcoördinator, Ondersteuner vullen, bijgestaan door Ondersteuningsplatform, de matrix in Het invullen van de Matrix gebeurt op basis van het dossier van de leerling. Immers zal uit het dossier duidelijk moeten worden dat de school reeds diverse handelingen heeft verricht om de leerling zo goed mogelijk te ondersteunen, maar dat dit niet voldoende is om aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling te voldoen. 6. Bronnen bij het invullen Dossier, inclusief ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) Onderzoeken Matrixboekje Pagina 9 van 20

10 7. Ondersteuningsplatform geeft een advies aan de Commissie Toewijzing Ondersteuning (CTO). Het Ondersteuningsplatform geeft de CTO een advies over de aard en omvang van de noodzakelijke extra ondersteuning en levert de ingevulde matrix met het dossier/ onderzoeken aan bij de CTO. 8. De CTO kent een ondersteuningspakket of toelaatbaarheidsverklaring toe of wijst het verzoek voor een ondersteuningspakket of toelaatbaarheidsverklaring af Matrixboekje Pagina 10 van 20

11 3. De ingevulde matrix De Matrix (hoofdstuk 4) wordt digitaal ingevuld. Voordat begonnen kan worden met invullen moet de matrix worden opgeslagen onder de naam en de geboortedatum van de leerling. Per domein en per niveau wordt vervolgens aangevinkt wat de ondersteuningsbehoeften zijn van een leerling om het beoogde perspectief te kunnen bereiken. Wanneer de matrix is ingevuld, kan er een scoreformulier aangemaakt worden. 3.1 Het scoreformulier Het scoreformulier geeft een snel en globaal inzicht in de ondersteuningsbehoeften van een leerling. Er wordt aangegeven hoeveel items gescoord zijn van het totaal van en niveau per domein. Daarnaast wordt op het formulier in percentages een totaaloverzicht van de scores weergegeven Matrixboekje Pagina 11 van 20

12 3.2 Interpretatie van de Matrix Het Ondersteuningsplatform gaat in gesprek met de school van herkomst van de leerling: samen interpreteren zij de ondersteuningsbehoeftenmatrix. Dit gebeurt in twee fases: Ten eerste wordt er gekeken naar het scoreformulier. Op basis van het scoreformulier wordt een eerste indruk verkregen. Zo kan eventueel snel gezien worden in welke domeinen de leerling ondersteuning nodig heeft en op welke niveaus. Ten tweede wordt naar aanleiding van de ingevulde domeinen van de matrix concreter gemaakt welke ondersteuning een leerling nodig heeft. Er wordt gekeken welke ondersteuning door de school zelf geboden kan worden en al geboden is, wat door de ondersteuner van de school gedaan kan worden en wat er dan eventueel nog aanvullend nodig is. Op basis van deze interpretaties in relatie tot het ontwikkelingsperspectiefplan van de leerling (OPP) geeft het ondersteuningsplatform over deze aanvraag een advies over de aard en de omvang van de noodzakelijke extra ondersteuning aan de Commissie Toewijzing Ondersteuning. Vervolgens zal de onafhankelijke Commissie Toewijzing Ondersteuning dit advies bekrachtigen of afwijzen Matrixboekje Pagina 12 van 20

13 4. De ondersteuningsbehoeftenmatrix Matrixboekje Pagina 13 van 20

14 Matrixboekje Pagina 14 van 20

15 Matrixboekje Pagina 15 van 20

16 Matrixboekje Pagina 16 van 20

17 Matrixboekje Pagina 17 van 20

18 Matrixboekje Pagina 18 van 20

19 Matrixboekje Pagina 19 van 20

20 Matrixboekje Pagina 20 van 20

Procedure aanmelding voor Advies, Ondersteuning of Plaatsing

Procedure aanmelding voor Advies, Ondersteuning of Plaatsing Procedure aanmelding voor Advies, Ondersteuning of Plaatsing September 2014 (Zie ook het stroomschema en het document over ondersteuningstoewijzing op de site en de achtergrondinformatie in de bijlage)

Nadere informatie

Passend Onderwijs voor uw kind

Passend Onderwijs voor uw kind Passend Onderwijs voor uw kind Hoe werkt het in het Samenwerkingsverband VO VSO Nijmegen en omgeving? Informatie voor ouders Nijmegen 14-8-2014 Passend Onderwijs voor uw kind... minder nieuw dan het lijkt

Nadere informatie

KIJKEN MET ANDERE OGEN... PASSEND ONDERWIJS. Hoe werkt het in het samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen en omgeving?

KIJKEN MET ANDERE OGEN... PASSEND ONDERWIJS. Hoe werkt het in het samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen en omgeving? KIJKEN MET ANDERE OGEN... PASSEND ONDERWIJS Hoe werkt het in het samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen en omgeving? PASSEND ONDERWIJS... MINDER NIEUW DAN HET LIJKT De invoering van passend onderwijs. Al

Nadere informatie

Het aanvragen van een TLV of ondersteuningsarrangement

Het aanvragen van een TLV of ondersteuningsarrangement Het aanvragen van een TLV of ondersteuningsarrangement Wet- en regelgeving In de wet is het volgende bepaald m.b.t. een TLV: - Voor een leerling die vanuit het (speciaal) basisonderwijs wordt aangemeld

Nadere informatie

ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN?

ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN? ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN? Omslag in denken en handelen: van deficit-denken naar handelen vanuit onderwijsbehoeften In plaats van: Deze leerling heeft ADHD,ODD, ASS, Dyslexie, Dyscalculie,

Nadere informatie

TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN

TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN TVO-PROCEDURE TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN Van overnemen naar versterken: een passend onderwijstraject voor elke leerling ingangsdatum 1 augustus

Nadere informatie

Handleiding Invullen ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

Handleiding Invullen ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) Handleiding Invullen ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) Wat is een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)? Een OPP geeft een inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling. Op basis van het

Nadere informatie

Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013

Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013 Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013 Uitgangspunten: De toewijzing van het arrangement gebeurt op basis van de onderwijsbehoefte van de leerling. De onderwijsbehoefte van een cluster

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Schets van de Procesgang Handelingsgericht Arrangeren

Schets van de Procesgang Handelingsgericht Arrangeren Schets van de Procesgang Handelingsgericht Arrangeren SWV VO 20.02 Groningen Ommelanden november 2014 1 Gerelateerd aan de procesgang handelingsgericht arrangeren SWV PO 20.01 Het handelingsgericht arrangeren

Nadere informatie

Handreiking. In welke situatie wordt een TLV aangevraagd? Wat is nodig om een TLV aan te vragen?

Handreiking. In welke situatie wordt een TLV aangevraagd? Wat is nodig om een TLV aan te vragen? Handreiking Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar voor scholen in het samenwerkingsverband (SWV) Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek A. Basisonderwijs pag. 2-4 B. Speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Ondersteuningsstructuur voor passend onderwijs in de Viviani scholen.

Ondersteuningsstructuur voor passend onderwijs in de Viviani scholen. Ondersteuningsstructuur voor passend onderwijs in de Viviani scholen. Algemeen: Alle scholen hebben in hun School Ondersteunings Profiel uitgewerkt en verantwoord hoe er invulling wordt gegeven aan de

Nadere informatie

WERKBLADEN Versie

WERKBLADEN Versie WERKBLADEN Versie 140416 ondersteuningsbehoeften m a t r i Nijmegen - 17 april 2014 De ondersteuningsmatri is een product van SWV V(S)O Nijmegen e.o. onderwijsaanpassing past niet in regulier aangepaste

Nadere informatie

Kader arrangeren en indiceren

Kader arrangeren en indiceren Kader arrangeren en indiceren Versie vastgesteld door het bestuur van SPPOH op 4 juni 2014 Inhoudsopgave 1.1 Inleiding blz. 1 1.2 Doel van het kader blz. 1 1.3 Uitgangspunten voor het kader blz. 2 2. Procedure

Nadere informatie

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs Onderwijsondersteuningsroute: Instroom van leerlingen met rugzak (concept versie 5 september 2013; ontwikkeld door de Werkgroep Passend Onderwijs Toewijzing Onderwijsondersteuning van Koers VO). - De onderwijsondersteuningsroute

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen INFORMATIEBLAD 6 Ambulante begeleiding Basisondersteuning Clusteronderwijs College voor de Rechten van de Mens Hulp van leerkrachten uit het speciaal onderwijs

Nadere informatie

Protocol zij-instroom. Winkler Prins

Protocol zij-instroom. Winkler Prins Protocol zij-instroom Winkler Prins 2017 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Stroomschema... 4 3. Beschrijving van de procedure.... 6 4. Rollen en taken... 9 i2 Protocol zij-instroom Winkler Prins 2017 1. Inleiding

Nadere informatie

AANMELDFORMULIER (versie 4, juli 2016) Toewijzingscommissie Samenwerkingsverband Doetinchem e.o. VO 2503

AANMELDFORMULIER (versie 4, juli 2016) Toewijzingscommissie Samenwerkingsverband Doetinchem e.o. VO 2503 AANMELDFORMULIER (versie 4, juli 2016) Toewijzingscommissie Samenwerkingsverband Doetinchem e.o. VO 2503 Graag aankruisen welke aanvraag gedaan wordt: Plaatsing voortgezet speciaal onderwijs Invullen vraag

Nadere informatie

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van 1. leerrendementen ter vervanging van de LWOO regeling 2. de TLV PrO ter vervanging van de huidige beschikking PrO Aanmelding bij het VO

Nadere informatie

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar LWOO / PrO-show Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar 2017-2018 vanuit (s)bao naar vmbo basisberoeps- gerichte leerweg kaderberoeps- gerichte leerweg gemengde/ theoretische leerweg Leerwegondersteuning

Nadere informatie

TOELAATBAARHEIDSCRITERIA VOOR HET VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS

TOELAATBAARHEIDSCRITERIA VOOR HET VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TOELAATBAARHEIDSCRITERIA VOOR HET VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS Inleiding Passend Onderwijs wil de omslag maken van diagnosegericht naar handelingsgericht: niet het probleem van de leerling staat centraal,

Nadere informatie

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van 1. leerrendementen ter vervanging van de LWOO regeling 2. de TLV PrO ter vervanging van de huidige beschikking PrO Aanmelding bij het VO

Nadere informatie

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Inleiding Het samenwerkingsverband dient te bepalen wat het niveau van de basisondersteuning is. Hiermee wordt bedoeld wat elke school tenminste in huis dient te

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs. Maart 2014

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs. Maart 2014 Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Maart 2014 Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Deel A : Basis Ontwikkelingsperspectief: voor wie, wat, waarom, wanneer en hoe? Deel

Nadere informatie

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? Samen op weg... Agenda 1. Passend Onderwijs algemeen Ouders School 2. Onderwijs in Best 3. Onderwijs op deze school Kind 4. Gedeelde verantwoordelijkheid Passend

Nadere informatie

FAQ lijst Hooghuisbreed

FAQ lijst Hooghuisbreed FAQ lijst Hooghuisbreed Algemeen Hoe is passend onderwijs in deze regio geregeld? Sinds 2014 is passend onderwijs ingevoerd op alle scholen in Nederland. Dat houdt in dat de leerlingen zoveel mogelijk

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Gomarus College HAVO/VWO

Ondersteuningsprofiel Gomarus College HAVO/VWO Ondersteuningsprofiel Gomarus College HAVO/VWO Ouderversie, schooljaar 2015-2016 Adres Vondelpad 1 en 3 9721 LX Groningen T 050 5244531 / 050 5224575 E havo-vwo@gomaruscollege.nl / onderbouw@gomaruscollege.nl

Nadere informatie

Procedure aanmelding, toelating en plaatsing brugklas schooljaar

Procedure aanmelding, toelating en plaatsing brugklas schooljaar Procedure aanmelding, toelating en plaatsing brugklas schooljaar Akkoord directie: 09.07.2014 Akkoord MR: 08.10.2014 Uitgangspunten: 1. Het Maaswaal College biedt een onderwijsplek voor alle leerlingen

Nadere informatie

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) Wie vraagt aan & wie verstrekt?

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) Wie vraagt aan & wie verstrekt? Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) Wie vraagt aan & wie verstrekt? Onderscheid in de wet Er wordt in de wet onderscheid gemaakt tussen een verwijzing en aanmelding op eigen initiatief door ouders. Een verwijzing:

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Ouderfolder POVO-procedure. Regio Utrecht West

Ouderfolder POVO-procedure. Regio Utrecht West Ouderfolder POVO-procedure Regio Utrecht West Beste ouder(s), verzorger(s), Uw kind zit in groep 8 en zal komend jaar de overstap maken naar de middelbare school. Dit is een grote stap, na al die jaren

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 2016-2017 Algemeen Inleiding Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.02. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen we

Nadere informatie

Arrangementen binnen PasVOrm en de ondersteuning vanuit het expertiseteam. Werkwijze Definitieve versie

Arrangementen binnen PasVOrm en de ondersteuning vanuit het expertiseteam. Werkwijze Definitieve versie Arrangementen binnen PasVOrm en de ondersteuning vanuit het expertiseteam Werkwijze 2016-2017 Definitieve versie 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Arrangementen 2016-2017 3 Individueel arrangement

Nadere informatie

2

2 2 Inhoud 3 o o o 4 o o 5 6 7 1 8 a. 9 b. 10 11 12 a. b. 13 14 15 Soort informatie IQgegevens (IQ < 70) Eventueel: naam van document waarin de gevraagde informatie te vinden is Ontwikkelingsperspectief

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Richtlijn Toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs

Richtlijn Toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs Richtlijn Toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs 1. Toelichting Passend Onderwijs wil de omslag maken van diagnosegericht naar handelingsgericht. Niet de diagnose staat centraal, maar de

Nadere informatie

Arrangement VO-VSO, locatie De Rietlanden en Groenhorst/Aeres. Informatie voor ouders.

Arrangement VO-VSO, locatie De Rietlanden en Groenhorst/Aeres. Informatie voor ouders. Arrangement VO-VSO, locatie De Rietlanden en Groenhorst/Aeres Informatie voor ouders. Doel van deze brochure is om ouders, leerlingen en overige betrokkenen te informeren over het Arrangement Basis- en

Nadere informatie

Overstap van PO naar VO met intensieve onderwijs- en ondersteuningsbehoeften Het multidisciplinair overleg: MDO overdracht

Overstap van PO naar VO met intensieve onderwijs- en ondersteuningsbehoeften Het multidisciplinair overleg: MDO overdracht MDO-OVERDRACHT Overstap van PO naar VO met intensieve onderwijs- en ondersteuningsbehoeften Het multidisciplinair overleg: MDO overdracht Het multidisciplinair overleg: MDO - overdracht Als een leerling

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. Christiaan Huygens College Locatie Broodberglaan Vmbo-t, havo, vwo(onderbouw) Plaats: EINDHOVEN

Schoolondersteuningsprofiel. Christiaan Huygens College Locatie Broodberglaan Vmbo-t, havo, vwo(onderbouw) Plaats: EINDHOVEN Schoolondersteuningsprofiel Christiaan Huygens College Locatie Broodberglaan Vmbo-t, havo, vwo(onderbouw) Plaats: EINDHOVEN Schooljaar: 2014-2015 Inhoud Inleiding Ondersteuningsvoorzieningen: 1. Individuele

Nadere informatie

Extra ondersteuning. mogelijkheden, aanvragen en toewijzen. Uitvoeringsnotitie Samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen e.o.

Extra ondersteuning. mogelijkheden, aanvragen en toewijzen. Uitvoeringsnotitie Samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen e.o. Uitvoeringsnotitie 2014-2015 Extra ondersteuning mogelijkheden, aanvragen en toewijzen Samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen e.o. Door : Jeroen Rood Datum : 12 juni 2014 Status : vastgesteld door bestuur

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Gomarus College Magnolia Onderbouw VMBO/HV

Ondersteuningsprofiel Gomarus College Magnolia Onderbouw VMBO/HV Ondersteuningsprofiel Gomarus College Magnolia Onderbouw VMBO/HV Ouderversie, schooljaar 2015/2016 Adres Magnoliastraat 1 9741 CS Groningen T 050 5713093 E magnolia@gomaruscollege.nl W www.gomaruscollege.nl

Nadere informatie

Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde

Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde Algemeen Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze en heeft de school de taak om het kind een passende onderwijsplek

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw Schoolondersteuningsprofiel SO Het Mozaïek onderbouw 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld:

Nadere informatie

4b. Arrangementen Extra ondersteuning. De route naar extra ondersteuning binnen deelverband Zuidoost. Ambulant begeleiders (AB)

4b. Arrangementen Extra ondersteuning. De route naar extra ondersteuning binnen deelverband Zuidoost. Ambulant begeleiders (AB) Ambulant begeleiders (AB) Groeidocument Ketenpartners Adviesloket Externe specialisten, extra handen etc. De route naar extra ondersteuning binnen deelverband Zuidoost 1. Signaleren leerkracht (ouders)

Nadere informatie

Handleiding Groeidocument Deel B SWV De Eem 2

Handleiding Groeidocument Deel B SWV De Eem 2 Handleiding Groeidocument Deel B SWV De Eem 2 Het primaire doel van dit groeidocument is de ontwikkelingskansen van leerlingen te optimaliseren: het belang van het kind staat voorop. Het groeidocument

Nadere informatie

Ontwikkelings Perspectief. Plan

Ontwikkelings Perspectief. Plan Ontwikkelings Perspectief Plan Ontwikkelingsperspectief Met de invoering van Passend Onderwijs wordt de toewijzing van extra ondersteuning, voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Toewijzingsprotocol Commissie Ondersteuningstoewijzing

Toewijzingsprotocol Commissie Ondersteuningstoewijzing Toewijzingsprotocol Commissie Ondersteuningstoewijzing Protocol ondersteuningstoewijzing 1 mei 2016 Inleiding Met de invoering van Passend Onderwijs heeft een regionaal samenwerkingsverband de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel 2015-2016 Algemeen Inleiding Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband (SwV) VO 20.02. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen we ervoor dat er

Nadere informatie

Notitie voor leerkrachten

Notitie voor leerkrachten Notitie voor leerkrachten 1 De ondersteuningsniveaus van Basisschool Dierdonk September 2016 Managementteam d.d. 26-09-2016 Teamvergadering d.d. 05-10-2016 Medezeggenschapsraad d.d. 13-03-2017 Voorwoord

Nadere informatie

Arrangement VO-VSO, locatie SGL Informatie voor ouders.

Arrangement VO-VSO, locatie SGL Informatie voor ouders. Arrangement VO-VSO, locatie SGL Informatie voor ouders. Doel van deze brochure is om ouders, leerlingen en overige betrokkenen te informeren over het Arrangement VO-VSO Lelystad. 1 oktober 2016 Inleiding

Nadere informatie

OBS Giessen-Oudekerk

OBS Giessen-Oudekerk School-ondersteuningsprofiel OBS Giessen-Oudekerk 2015-2016 EC-Rotonde Schoolondersteuningsprofiel OBS Giessen-Oudekerk 2015-2016 1 Inhoud. Versie 2015-2016 1. Inleiding. 3 2. Schoolgegevens. 3 3. Visie

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel SWV Deventer VO en VSO Versie december 2016

Schoolondersteuningsprofiel SWV Deventer VO en VSO Versie december 2016 Schoolondersteuningsprofiel SWV Deventer VO en VSO Versie december 2016 Intermetzo Zutphenseweg 55b 7418 AH Deventer 088-5478025 School voor Voortgezet Speciaal Onderwijs Directeur / Locatie- directeur:

Nadere informatie

Wat is passend onderwijs? Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, gaan

Wat is passend onderwijs? Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, gaan Wat is passend onderwijs? Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, gaan scholen samenwerken in regionale samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Beoordelingskader voor de aanvraag TLV SBO of SO Samenwerkingsverband PO Midden-Holland

Beoordelingskader voor de aanvraag TLV SBO of SO Samenwerkingsverband PO Midden-Holland Beoordelingskader voor de aanvraag TLV SBO of SO Samenwerkingsverband PO Midden-Holland 30 november 2016 Bijlage: Bepaling soort TLV en SO-categorie 1. Inleiding Binnen het samenwerkingsverband Midden-Holland

Nadere informatie

SWV Driegang heeft haar ambitie gelegd bij PO-kwaliteit. Wij willen daar in twee stappen komen;

SWV Driegang heeft haar ambitie gelegd bij PO-kwaliteit. Wij willen daar in twee stappen komen; Schoolondersteuningsprofiel 2016-2017 1 Inleiding Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van obs Het Mozaïek In dit plan staat beschreven welke zorg en ondersteuning wij onze leerlingen kunnen

Nadere informatie

Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen. Van Vraag naar Ondersteuning. Landelijk kader inrichting passend onderwijs

Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen. Van Vraag naar Ondersteuning. Landelijk kader inrichting passend onderwijs Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen Van Vraag naar Ondersteuning Landelijk kader inrichting passend onderwijs november 2014 De stichting Siméa behartigt de belangen van de instellingen

Nadere informatie

Toelating tot het voortgezet speciaal onderwijs

Toelating tot het voortgezet speciaal onderwijs Toelating tot het voortgezet speciaal onderwijs Update: november 2017 Of een leerling in aanmerking komt voor een plaatsing op een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO), wordt bepaald aan de

Nadere informatie

Proces Overstappen Passend Onderwijs Almere

Proces Overstappen Passend Onderwijs Almere Proces Overstappen Passend Onderwijs Almere Inleiding Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere heeft een duidelijke visie op overstappen, vastgelegd in deze procesbeschrijving. Centraal staan

Nadere informatie

ADVIES. Stichting B, gevestigd te Houten, het bevoegd gezag van C, verweerder gemachtigde: de heer mr. S.G. van der Galiën

ADVIES. Stichting B, gevestigd te Houten, het bevoegd gezag van C, verweerder gemachtigde: de heer mr. S.G. van der Galiën 107261 in het geding tussen: ADVIES mevrouw A, wonende te Amsterdam, verzoekster, en Stichting B, gevestigd te Houten, het bevoegd gezag van C, verweerder gemachtigde: de heer mr. S.G. van der Galiën 1.

Nadere informatie

GROEIDOCUMENT Looptijd:

GROEIDOCUMENT Looptijd: GROEIDOCUMENT Looptijd: Gegevens jongere, ouders, school en jeugdzorg Naam jongere geboortedatum Adres jongere (straat-postcode-woonplaats) Ouders/verzorgers: Namen, telefoonnummers en emailadressen School(naam)

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong Schoolondersteuningsprofiel De Zevensprong 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

Publieksversie Ondersteuningsplan

Publieksversie Ondersteuningsplan samenwerkingsverband primair onderwijs Publieksversie Ondersteuningsplan Passenderwijs 26.0 Voor elk kind een passend aanbod Passenderwijs is het samenwerkingsverband van scholen voor primair onderwijs

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz. Het Mozaïek SO Hengelo

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz. Het Mozaïek SO Hengelo Schoolondersteuningsprofiel Attendiz Het Mozaïek SO Hengelo Het 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg

Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg Inhoud 1. Ondersteuningsaanbod... 2 a. Basisondersteuning:... 2 b. Extra ondersteuning... 6 c. Grenzen aan de ondersteuning... 7 20140825 ondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Brochure Expertise en Consultatieteam (ECT)

Brochure Expertise en Consultatieteam (ECT) Brochure Expertise en Consultatieteam (ECT) Samenwerkingsverband 20.02 Groningen Ommelanden Algemene informatie In de brochure verwijzen we naar informatie op de website www.passendonderwijsgroningen.nl

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders Passend Onderwijs is goed onderwijs Passend onderwijs in IJmond 1 Het samenwerkingsverband Voor iedere

Nadere informatie

met Perspectief SWV-VO telt... Elke jongere ONDERWIJS EN COACHING OP MAAT

met Perspectief SWV-VO telt... Elke jongere ONDERWIJS EN COACHING OP MAAT Perspectief met Elke jongere telt... ONDERWIJS EN COACHING OP MAAT Perspectief met Orthopedagogisch-didactisch centrum (OPDC) OPDC Boost! vervult een duidelijke rol binnen Samenwerkingsverband VO de Langstraat.

Nadere informatie

Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het?

Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het? Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het? werkgroep bundelen van expertise, 25 mei 2012 Aanleiding voor een team passend onderwijs Passend onderwijs betekent dat iedere leerling het onderwijs en

Nadere informatie

31 oktober 2013. Martine Joustra

31 oktober 2013. Martine Joustra 31 oktober 2013 Martine Joustra Agenda 9.30 inloop met koffie 10.00 werken met een OPP 11.00 in groepjes stimulerende en belemmerende factoren benoemen 11.30 plenaire terugkoppeling 12.00 vooruitblik op

Nadere informatie

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

VERLOOP VAN DE PROCEDURE 106953 - Het bezwaar tegen de toelaatbaarheidsverklaring vso is gegrond omdat het samenwerkingsverband de bezwaarprocedure onjuist heeft gevoerd en de ondersteuningsbehoefte onvoldoende in beeld is gebracht.

Nadere informatie

Een kleine groep kinderen heeft extra ondersteuning nodig. De 3+ groep is een voorbeeld van extra ondersteuning.

Een kleine groep kinderen heeft extra ondersteuning nodig. De 3+ groep is een voorbeeld van extra ondersteuning. TOEGANG 3+ GROEP 1. Aanleiding Sinds twee jaar draaien er 3+ groepen in Deventer. De 3+ groepen maken onderdeel uit van het palet van aanbod voor peuters. De afgelopen tijd is behoefte ontstaan aan nadere

Nadere informatie

Vragen gesteld op de ouderavond op 11 februari 2014 gehouden in De Boemerang te Naaldwijk

Vragen gesteld op de ouderavond op 11 februari 2014 gehouden in De Boemerang te Naaldwijk Vragen gesteld op de ouderavond op 11 februari 2014 gehouden in De Boemerang te Naaldwijk 1: En wat kunnen jullie betekenen voor hoogbegaafde kinderen. Het is aan de school om aanbod te hebben voor hoogbegaafde

Nadere informatie

BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 Inleiding Met de invoering van nieuwe wettelijke bepalingen mbt passend onderwijs

Nadere informatie

Maasland. regionale voorziening voor extra ondersteund vmbo en havo

Maasland. regionale voorziening voor extra ondersteund vmbo en havo Maasland regionale voorziening voor extra ondersteund vmbo en havo Het samenwerkingsverband Noord-Limburg VO* bestaat uit de volgende gemeentes: * In tegenstelling tot het samenwerkingsverband Noord-Limburg

Nadere informatie

Verandert de wereld op 1 augustus 2014??

Verandert de wereld op 1 augustus 2014?? Verandert de wereld op 1 augustus 2014?? Passend Onderwijs voor alle leerlingen? Alle jongeren succesvol op school Onderwijs dat past bij ieders talenten en beperkingen Regionale Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

CVI-indicaties en toelaatbaarheidsverklaringen; (her)beoordelingen

CVI-indicaties en toelaatbaarheidsverklaringen; (her)beoordelingen CVI-indicaties en toelaatbaarheidsverklaringen; (her)beoordelingen Informatie t.b.v. scholen voor speciaal basisonderwijs (SBAO) en speciaal onderwijs (SO) in Samenwerkingsverband (SWV) Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Steven Stemerding Algemene gegevens School Steven Stemerding BRIN 12GJ Directeur Marloes Snel Adres Slingeplein 10 Telefoon 010-4808635 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap

Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap Floor Kaspers December 2013 (gevalideerd 1-10-2017) Handreiking Inhoud Inleiding 2 1. Wat is het schoolondersteuningsprofiel? 3 Wat staat er in ieder

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel van het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum

Ondersteuningsprofiel van het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum Passend Onderwijs school - ondersteuningsprofiel december 2013 Ondersteuningsprofiel van het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum Inhoud 1. Algemene gegevens:... 2 2. Ondersteuningsaanbod... 2 a. Vooraf:... 2

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 2016-2017 Algemeen Inleiding Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.02. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen we

Nadere informatie

Richtlijn Toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs

Richtlijn Toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs Richtlijn Toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs 1. Toelichting Passend Onderwijs wil de omslag maken van diagnosegericht naar handelingsgericht. Niet de diagnose staat centraal, maar de

Nadere informatie

Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA)

Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA) Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA) Dit reglement vindt zijn grondslag in de Wet op het Voortgezet Onderwijs (artikel 17a lid 11), de Algemene Maatregel van Bestuur Passend Onderwijs,

Nadere informatie

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht In werking vanaf 1 augustus 2014 Samen aan de slag voor de beste onderwijsplek voor uw kind! Aannamebeleid EWS, J.D. Pagina 1 Inleiding Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

Informatie en instructie over de informatieoverdracht PO-VO in schooljaar November 2016, v1.1

Informatie en instructie over de informatieoverdracht PO-VO in schooljaar November 2016, v1.1 Informatie en instructie over de informatieoverdracht PO-VO in schooljaar 2016-2017 November 2016, v1.1 Inleiding In een werkgroep hebben vertegenwoordigers (van PO en VO) uit de diverse regio s e.o. binnen

Nadere informatie

Speciaal onderwijs Informatie voor ouders

Speciaal onderwijs Informatie voor ouders Speciaal onderwijs Informatie voor ouders Passend Speciaal Entrea onderwijs is er voor kinderen die (tijdelijk) het meest gebaat zijn bij speciaal onderwijs. Speciaal onderwijs op maat, omdat zij binnen

Nadere informatie

Van speciaal naar regulier onderwijs: een hele overstap! Het Congres 29 november 2013

Van speciaal naar regulier onderwijs: een hele overstap! Het Congres 29 november 2013 Van speciaal naar regulier onderwijs: een hele overstap! Het Congres 29 november 2013 #speciaalgewoon Wie bent u? Wie zijn wij? Aleid Schipper Maartje Reitsma Jos Vinders en Kees Verweij Van terugplaatsen

Nadere informatie

Handreiking. Ontwikkelingsperspectief (OPP) Passenderwijs

Handreiking. Ontwikkelingsperspectief (OPP) Passenderwijs Handreiking Ontwikkelingsperspectief (OPP) Passenderwijs In het Speciaal (Basis) Onderwijs wordt al langere tijd voor alle leerlingen een ontwikkelingsperspectief opgesteld. In het basisonderwijs verwachtte

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 17GU De Gong

Schoolondersteuningsprofiel. 17GU De Gong Schoolondersteuningsprofiel 17GU De Gong Inhoudsopgave Inhoud Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 8 3 Basisondersteuning... 9 4 Vervolg

Nadere informatie

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd?

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd? Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school

Nadere informatie

Welkom. Ontmoeting Jeugdprofessionals en RSV Breda eo 6 februari 2017

Welkom. Ontmoeting Jeugdprofessionals en RSV Breda eo 6 februari 2017 Welkom Ontmoeting Jeugdprofessionals en RSV Breda eo 6 februari 2017 Programma Wat bindt ons? (de wet) Wat verbindt ons? (de inhoud) Vragen en verheldering Wat bindt ons? (de wet) Transities in het sociale

Nadere informatie

Samen maken we het passend!

Samen maken we het passend! Samen maken we het passend! Publieksversie Ondersteuningsplan 20142014 Samenwerkingsverband Primair Onderwijs MiddenHolland Dit is de publieksversie van het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Samenwerkingsverband VO Amsterdam. Schoolondersteuningsprofiel

Samenwerkingsverband VO Amsterdam. Schoolondersteuningsprofiel Samenwerkingsverband VO Amsterdam Schoolondersteuningsprofiel Joy Bijleveld Registerpsycholoog Kinder & Jeugd Voorzitter sectie schoolpsychologen NIP 1 SOP? 2 inhoud Definitie Basisondersteuning Piramide

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. 7 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning 7

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens KBS Elisabeth School KBS Elisabeth BRIN 17FC Directeur Mevr. L. Paijens Adres Carnissedreef 292 Telefoon 010 4817244 E-mail elisabeth@rvko.nl

Nadere informatie

Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs. Kernbegrippen

Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs. Kernbegrippen Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs Kernbegrippen Passend Onderwijs (PaOn) Het zorgdragen voor een passend onderwijsaanbod aan zowel leerlingen die extra zorg nodig hebben als leerlingen die

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 03JH00 Basisschool Jeroen Bosch

Schoolondersteuningsprofiel. 03JH00 Basisschool Jeroen Bosch Schoolondersteuningsprofiel 03JH00 Basisschool Jeroen Bosch Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar

Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar Handreiking Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar A. Basisonderwijs pag. 2-4 B. Speciaal basisonderwijs pag. 5-6 C. Speciaal onderwijs pag. 8-9 D. Aanmelding rechtstreeks bij PPO pag. 10

Nadere informatie