OBS Giessen-Oudekerk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OBS Giessen-Oudekerk"

Transcriptie

1 School-ondersteuningsprofiel OBS Giessen-Oudekerk EC-Rotonde Schoolondersteuningsprofiel OBS Giessen-Oudekerk

2 Inhoud. Versie Inleiding Schoolgegevens Visie van de school Diversiteit van de leerling-populatie De inzet van de extra ondersteuning Ondersteuning Inhoud van de Basisondersteuning Inhoud en omvang van de Extra ondersteuning; arrangementen Kwaliteit van de Basisondersteuning met ontwikkelagenda Ontwikkelagenda vanuit de Monitor Basisondersteuning Deskundigheid van het schoolteam. 12 Bijlagen (document apart van het SOP): 1. Voorbeelden van onderwijs vragen en arrangementen. 2. Begrippenlijst. Blz. Schoolondersteuningsprofiel OBS Giessen-Oudekerk

3 1. Inleiding. Het school-ondersteuningsprofiel (SOP) brengt onze school, zowel kwalitatief als kwantitatief, in beeld. Het geeft informatie over onze leerlingen, onze ondersteuning zowel de inhoud als de omvang, de kwaliteit van deze ondersteuning en de expertise van ons schoolteam. Op basis van de informatie uit ons school-ondersteuningsprofiel, wordt de basis - en extra ondersteuning verder ontwikkeld. We werken dit uit in de ontwikkelagenda. Het opgestelde profiel dient na enige tijd wel geactualiseerd te worden, doordat de leerling-populatie verandert, personeel vertrekt, nieuw personeel komt of opleidingen zijn gevolgd. Binnen het SOP wordt een aantal instrumenten gebruikt. Deze instrumenten leveren overzichten en in een aantal gevallen ook profielen op. Schoolondersteuningsprofiel OBS Giessen-Oudekerk

4 Onderscheiden niveaus van zorg binnen passend onderwijs In het kader van Passend onderwijs wordt binnen Nederland een onderscheid gemaakt tussen basisondersteuning, breedteondersteuning en diepteondersteuning: Basisondersteuning betreft meer dan het begrip basiskwaliteit. Basisondersteuning omvat 4 aspecten. Basiskwaliteit Dit verwijst naar de minimale onderwijskwaliteit die gemeten wordt door het toezichtkader van de inspectie van het onderwijs. Scholen die onder basistoezicht van de inspectie van het onderwijs vallen, hebben hun basiskwaliteit op orde. Preventieve en lichte curatieve interventies zoals een aanbod voor leerlingen met dyslexie, of een aanpak voor het voorkomen van gedragsproblemen. Onderwijsondersteuningstructuur, onder andere de manier waarop de school de ondersteuning heeft georganiseerd en met andere organisaties en specialisten samenwerkt. Planmatig werken, onder andere de manier waarop de school nagaat welke onderwijsbehoefte leerlingen hebben, daarop een passend onderwijsaanbod organiseren en dat evalueren. Breedteondersteuning betreft de onderwijszorg die school kan bieden mits er ondersteuning is van externe partners die samenwerken met en in de school. Hierbij gaat het om de mogelijkheden die de school kan organiseren om de vereiste deskundigheid te mobiliseren om zodoende de verantwoordelijkheid om voor alle kinderen passend onderwijs te bieden, waar te kunnen maken. Extra ondersteuning De extra ondersteuning geeft de mogelijkheden van de school weer die de afgesproken basisondersteuning overstijgen. De extra ondersteuning wordt georganiseerd in de vorm van arrangementen. Deze arrangementen kunnen licht en kortdurend van aard zijn, of zwaar en langdurig. Binnen ons SWV kan een school ondersteuning krijgen op het gebied van: - Gedrag - Taal-lezen - Rekenen - Inclusief Schoolondersteuningsprofiel OBS Giessen-Oudekerk

5 2. Schoolgegevens. Bevoegd gezag O2A5 School OBS Giessen-Oudekerk Straat Oudkerkseweg 70 Postcode/Plaats 3381 KR Giessen-Oudekerk Telefoon Directie Mw. M.Dammers directie Intern begeleider Mw. G. van Kuilenburg intern begeleider Website Schoolondersteuningsprofiel OBS Giessen-Oudekerk

6 3. Visie van onze school. Ons doel is kinderen te leren samenwerken en samen te leren leren. Onze school is een dorpsschool in de breedste zin van het woord. Wij schenken aandacht aan het individuele kind. Wij bevorderen de individuele en de sociale ontwikkeling van leerlingen; wij bereiden de leerlingen voor op een actieve, betrokken en verantwoordelijke rol in de samenleving. Wij bieden de leerlingen een veilig pedagogisch klimaat. Wij stimuleren de ontwikkeling van de leerlingen door rekening houdend met de mogelijkheden van die leerling positieve, hoge verwachtingen uit te spreken. Wij stimuleren hun ontwikkeling door leerlingen daar medeverantwoordelijk voor te maken. 4. Diversiteit van de leerling-populatie. Hier wordt de diversiteit van onze leerling-populatie vastgesteld. Dit wordt uitgewerkt in een aantal overzichten en een profiel. De leerlingen en de ondersteuning worden verdeeld over vier categorieën. 1. Leerlingen met een onderwijsvraag, ze worden binnen de basisondersteuning begeleid. 2. Leerlingen met een onderwijsvraag voor extra aandacht, ze zijn besproken in het ondersteuningsteam zo mogelijk extern gediagnosticeerd. Ze worden binnen de basisondersteuning plus begeleid. 3. Leerlingen met een speciale onderwijsvraag en eventueel zorgvraag, ze hebben meer gespecialiseerd onderwijs en eventueel zorgbegeleiding nodig. Dit wordt dan in een OPP uitgewerkt. Ze worden extern begeleid door een PAB er. 4. Leerlingen met een zeer speciale onderwijs en eventueel zorgvraag, ze hebben intensief gespecialiseerd onderwijs en eventueel zorgbegeleiding nodig. Dit wordt ook uitgewerkt in een OPP. Ze worden extern begeleid door een PAB er en een onderwijsassistent. Voor voorbeelden van onderwijs vragen en ondersteuning zie bijlage 1. Aantal groepen 3 Hiervan combinatiegroepen 3 Schoolondersteuningsprofiel OBS Giessen-Oudekerk

7 Diversiteitomvang. Schoolondersteuningsprofiel OBS Giessen-Oudekerk

8 Leerlingaantallen. Schoolondersteuningsprofiel OBS Giessen-Oudekerk

9 Diversiteitquotiënten. Schoolprofiel Diversiteit. Schoolondersteuningsprofiel OBS Giessen-Oudekerk

10 Schoolondersteuningsprofiel OBS Giessen-Oudekerk

11 Verwijzingen. Hieronder staat het aantal verwijzingen van leerlingen naar het Speciaal (Basis) Onderwijs en Speciaal Onderwijs over de afgelopen vier jaar. Per jaar worden de verwijzingen toegevoegd Ken - en stuurgetallen aantallen percentages aantallen percentages Verwijzing leerlingen naar SBO 0 % % Leerlingen verwijzing SO cat. 1 0 % % Leerlingen verwijzing SO cat. 2 0 % % Leerlingen SO verwijzing cat. 3 0 % % Alle leerlingen verwijzing SO cat. 1, 2 en 3 0 % % Verwijzing leerlingen SO cluster 1 0 % % Verwijzing leerlingen SO cluster 2 0 % % Toelichting Er hebben geen verwijzingen plaatsgevonden. 5. De inzet van de extra ondersteuning. Binnen onze school beschikken we over de volgende extra ondersteuning, in de vorm van inzet van extra personeel. In de cellen worden de uren per week gegeven. Overzicht uren inzet. Functies en/of taken Ondersteuning in groep door een onderwijs assistent die dit op vrijwillige basis doet. De kwaliteit van de ondersteuning is hiermee gewaarborgd. Directe Ondersteuning Ondersteuning in de groep. Ondersteuning in subgroep. Indirecte Ondersteuning Intern begeleider 6 uur Schoolondersteuningsprofiel OBS Giessen-Oudekerk

12 Directe ondersteuning: begeleiding van leerlingen. Indirecte ondersteuning: begeleiding van leraren, ouders en overige dienstverlening. De ondersteuningsmatrix. In deze matrix wordt de directe extra ondersteuning uitgewerkt. De aard van de ondersteuning is. Toelichting In groep 1,2,3 werkt de onderwijsassistent in de groep. In groep 4,5 werkt de onderwijsassistent in de groep of met een klein groepje buiten de groep. Schoolondersteuningsprofiel OBS Giessen-Oudekerk

13 6. Ondersteuning. Op onze school kennen we drie vormen van ondersteuning. Binnen school: 1. Basisondersteuning; het aanbod dat elke school voor elke leerling moet bieden. 2. Extra ondersteuning; het extra aanbod voor leerlingen, die extra ondersteuningsbehoeften hebben. Van buiten school: 3. Externe ondersteuning; het aanbod, dat door externe aanbieders (b.v. medewerkers van de schoolbegeleidingsdienst, PAB ers samenwerkingsverband) wordt aangeboden (zie overzicht uren inzet) Inhoud van de Basisondersteuning. Hier wordt de inhoud beschreven van de Basisondersteuning op onze school in vier onderdelen. Basiskwaliteit. Toelichting: Dit verwijst naar de minimale onderwijskwaliteit die gemeten wordt door het toezichtkader van de inspectie van het onderwijs. Scholen die onder basistoezicht van de inspectie van het onderwijs vallen, hebben hun basiskwaliteit op orde. Zie inspectie-rapport Zie verslagen audits 2012 en Preventieve en lichte curatieve interventies. Toelichting: Voorbeelden zijn: een aanbod voor leerlingen met dyslexie, of een aanpak voor het voorkomen van gedragsproblemen. Er is een passend aanbod voor de leerlingen met dyslexie. Gedragsproblemen proberen we preventief aan te pakken. Onderwijsondersteuningstructuur. Toelichting: Dit is de manier waarop de school de ondersteuning heeft georganiseerd en met andere organisaties en specialisten samenwerkt Er wordt samengewerkt met ketenpartners zoals het Sociaal Team Giessenlanden, Praktijk voor begeleiding van kinderen met dyslexie, logopedisten, (para)medici. Planmatig werken. Toelichting: Dit is de manier waarop de school nagaat welke onderwijsbehoefte leerlingen hebben, daarop een passend onderwijsaanbod organiseren en dat evalueren. De HGW-cyclus Deze cyclus is een hulpmiddel om de zorg op groepsniveau en individueel concreet te maken. Op groepsniveau benoemt de leerkracht de onderwijsbehoeften van de leerlingen in zijn groep in een groepsplan. De leerkracht doet dit ook op individueel niveau voor de leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Deze cyclus kent vier Schoolondersteuningsprofiel OBS Giessen-Oudekerk

14 fasen: 1. Signaleren. Onder andere het signaleren van leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. 2. Analyseren. Hieronder valt het benoemen van de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 3. Plannen. De leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften clusteren en een groepsplan opstellen. 4. Realiseren. Het groepsplan in de praktijk uitvoeren. HGW gaat uit van zeven principes: 1. Onderwijsbehoeften van de leerlingen centraal stellen. Denk aan de instructie, de leertijd en uitdaging. 2. Afstemming en wisselwerking tussen kind en zijn omgeving: de groep, de leerkracht, de school en de ouders. De omgeving moet goed afgestemd zijn op wat het kind nodig heeft. 3. De leerkracht doet ertoe. Hij kan afstemmen op de verschillen tussen de leerlingen en zo het onderwijs passend maken. 4. Positieve aspecten zijn van groot belang. Dit gaat niet alleen om de positieve aspecten van het kind, maar ook van de leerkracht, de groep, de school en de ouders. Als een leerkracht een negatief beeld heeft van de leerling, dan zie hij vaak alleen nog maar het negatieve gedrag. Het is belangrijk dat de leerkracht dan zoekt naar positief gedrag, dan zijn er meer mogelijkheden om het probleem op te lossen. 5. Constructieve samenwerking tussen school en ouders. De verantwoordelijkheid voor initiatief ligt bij de school. Maar de school geeft wel de verwachtingen over de verantwoordelijkheid van ouders duidelijk aan. 6. Doelgericht werken. Het team formuleert doelen met betrekking tot leren, werkhouding en sociaal emotioneel functioneren. Het gaat hierbij zowel om korte als lange termijndoelen. De doelen worden geëvalueerd volgens de HGW-cyclus (zie hieronder). Ze worden SMARTI geformuleerd. 7. De werkwijze van school is systematisch en transparant. Er zijn duidelijke afspraken over wie wat doet en wanneer. Schoolondersteuningsprofiel OBS Giessen-Oudekerk

15 6.2. Inhouden omvang van de Extra ondersteuning; arrangementen. Hier wordt de inhoud beschreven van de extra ondersteuning op onze school. Voor leerlingen met specifieke ondersteuningsvragen bieden we onderwijs met behulp van de volgende arrangementen. Arrangement: Eén leerling ontvangt dyslexie begeleiding buiten de groep door een externe praktijk. Deze leerling heeft eerder het Taalpaleis gevolgd. Deze leerling is bekend bij het O.A. taal/lezen. Arrangement: Toelichting. Schoolondersteuningsprofiel OBS Giessen-Oudekerk

16 7. Kwaliteit van de Basisondersteuning. Link naar de Monitor Basisondersteuning. De beoordeling van de kwaliteit van onze basisondersteuning vindt plaats op basis van een Monitor met dertien ijkpunten. Dit levert een profiel en een overzicht van scores van de kwaliteit van de basisondersteuning op. Datum van afname Nov.2015 Profiel en overzicht van scores van de kwaliteit van de basisondersteuning. Schooloverzicht Basisondersteuning van de teamleden van de school. Als de teamleden ieder apart de Monitor Basisondersteuning hebben ingevuld. Ze ontvangen dan individueel hun eigen overzicht en profiel. Schoolondersteuningsprofiel OBS Giessen-Oudekerk

17 Schoolondersteuningsprofiel OBS Giessen-Oudekerk

18 7.1. Ontwikkelagenda vanuit de Monitor Basisondersteuning. Link naar de Monitor Basisondersteuning. Link naar de Partituur. Deze agenda wordt uitgewerkt door de huidige en gewenste situatie te beschrijven. De planning is om van de huidige naar de gewenste situatie te komen. Per ijkpunt wordt bepaald waar we nu staan en waar we uit wilt komen over twee tot vier jaar. Wat willen we op welk ijkpunt bieden aan basis en extra ondersteuning? Ontwikkelagenda van de Basisondersteuning. Planning: Hieronder wordt gefaseerd weergegeven wat de gewenste scores zijn tot : gemiddelde score 60 % minimaal 9 ijkpunten op 60 % of hoger. 2017: gemiddelde score 70 % minimaal 11 ijkpunten op 60 % of hoger. 2019: gemiddelde score 80 % alle 13 ijkpunten op 60 % of hoger. Werken aan de volgende ijkpunten 9 Gezien de grote personele verandering is de ambitie: handhaven van het goede pedagogische klimaat en de goede eindresultaten. Ambitie Het ontwikkelen van een onderwijsconcept. Toelichting De dorpsschool heeft een heel goed pedagogisch klimaat, waarin de kinderen een goede didactische ontwikkeling doormaken. Dit positieve gegeven willen we vatten in een onderwijsconcept waarmee we naar buiten kunnen treden om zo duidelijk te kunnen uitdragen waar de school voor staat. Schoolondersteuningsprofiel OBS Giessen-Oudekerk

19 8. Expertise van het schoolteam. Expertise wordt hier omschreven als specifieke kennis, vaardigheden en ervaringen op bepaalde gebieden van de basis en extra ondersteuning. De Expertise Scan meet de expertise van de teamleden op negen expertise gebieden. Datum van afname Profiel en overzicht van scores van de expertise van de teamleden. Schooloverzicht Expertise van de teamleden van de school. Als de teamleden ieder apart de Expertise Scan hebben ingevuld. Ze ontvangen dan individueel hun eigen overzicht en profiel. Toelichting School-ondersteuningsprofiel 2.0 EC-Rotonde, Framework Schoolondersteuningsprofiel OBS Giessen-Oudekerk

Schoolondersteuningsprofiel. Emmaschool

Schoolondersteuningsprofiel. Emmaschool Schoolondersteuningsprofiel Emmaschool 2016-2017 Stichting Op Kop pagina: 1 van 14 afdrukdatum: 6-10-2016 Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel Het school-ondersteuningsprofiel (SOP) brengt onze school,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. Het Tweespan Schelluinen

Schoolondersteuningsprofiel. Het Tweespan Schelluinen Schoolondersteuningsprofiel Het Tweespan Schelluinen 2015-2016 Stg. O2A5 Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel Het school-ondersteuningsprofiel (SOP) brengt onze school, zowel kwalitatief als kwantitatief,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. De Voorpoort

Schoolondersteuningsprofiel. De Voorpoort Schoolondersteuningsprofiel De Voorpoort 2015-2017 Stichting Op Kop Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel Het school-ondersteuningsprofiel (SOP) brengt onze school, zowel kwalitatief als kwantitatief,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2015 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Diversiteit van de leerlingpopulatie 5 Inzet van extra ondersteuning 8 Ondersteuningsstructuur: inhoud en omvang van de basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. Oudendijk Bestuur Neutraal Bijzondere Basisschool Oudendijk

Schoolondersteuningsprofiel. Oudendijk Bestuur Neutraal Bijzondere Basisschool Oudendijk Schoolondersteuningsprofiel Oudendijk 2016-2017 Bestuur Neutraal Bijzondere Basisschool Oudendijk Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel Het school-ondersteuningsprofiel (SOP) brengt onze school, zowel

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2016-2017 Inhoud Inleiding... 4 Het schoolondersteuningsprofiel... 4 Schoolgegevens... 4 Visie van onze school... 4 Wet passend onderwijs en het SOP... 5 SWV Driegang... 5 Wat

Nadere informatie

SWV Driegang heeft haar ambitie gelegd bij PO-kwaliteit. Wij willen daar in twee stappen komen;

SWV Driegang heeft haar ambitie gelegd bij PO-kwaliteit. Wij willen daar in twee stappen komen; Schoolondersteuningsprofiel 2016-2017 1 Inleiding Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van obs Het Mozaïek In dit plan staat beschreven welke zorg en ondersteuning wij onze leerlingen kunnen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. A. Baron van Dedemschool

Schoolondersteuningsprofiel. A. Baron van Dedemschool Schoolondersteuningsprofiel A. Baron van Dedemschool 2016-2017 Ver. voor PC Onderwijs Dalfsen Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel Het school-ondersteuningsprofiel (SOP) brengt onze school, zowel

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. PCBS De Hoekstee

Schoolondersteuningsprofiel. PCBS De Hoekstee Schoolondersteuningsprofiel PCBS De Hoekstee 2015-2016 Ver. PC Basisonderwijs Beerzerveld Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel Het school-ondersteuningsprofiel (SOP) brengt onze school, zowel kwalitatief

Nadere informatie

School-ondersteuningsprofiel Johannes Calvijnschool

School-ondersteuningsprofiel Johannes Calvijnschool Inhoud: 1. Inleiding. 2. Schoolgegevens. 3. Ambitie. 4. Leerling-populatie. 5. Formatie en Diversiteit. 6. Onderwijsconcept. School-ondersteuningsprofiel Johannes Calvijnschool 7. Onderwijs - en Begeleidingsaanbod.

Nadere informatie

Beschrijving Framework

Beschrijving Framework Beschrijving Framework Inhoud: 1. Inleiding. 2. Schoolgegevens. 3. Ambitie. 4. Leerling-populatie. 5. Formatie en Diversiteit. 6. Onderwijsconcept. 7. Onderwijs - en Begeleidingsaanbod. 8. Onderwijs -

Nadere informatie

Schoolondersteunings profiel

Schoolondersteunings profiel Schoolondersteunings profiel Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 1. Inleiding 2. Schoolgegevens 3. Ambitie 4. Leerling-populatie 5. Formatie en Diversiteit 6. Onderwijsconcept 7. Onderwijs - en Begeleidingsaanbod

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. De Wegwijzer

Schoolondersteuningsprofiel. De Wegwijzer Schoolondersteuningsprofiel De Wegwijzer 2016-2017 Stg. PCO Nieuwleusen Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel Het school-ondersteuningsprofiel (SOP) brengt onze school, zowel kwalitatief als kwantitatief,

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding. School-ondersteuningsprofiel IKC Tijstroom april 2014 2

Inhoud. 1. Inleiding. School-ondersteuningsprofiel IKC Tijstroom april 2014 2 Inhoud 1. Inleiding 2. Schoolgegevens 3. Ambitie 4. Leerlingpopulatie 5. Onderwijsconcept 6. Basisondersteuning 7. Onderwijsarrangementen 8. Onderwijs- en Vormingsrendement 9. Passend onderwijs 10. Conclusies

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. Het Kompas

Schoolondersteuningsprofiel. Het Kompas Schoolondersteuningsprofiel Het Kompas 2016-2016 Stg. PCO Nieuwleusen Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel Het school-ondersteuningsprofiel (SOP) brengt onze school, zowel kwalitatief als kwantitatief,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS. De Akker

Schoolondersteuningsprofiel CBS. De Akker Schoolondersteuningsprofiel CBS. De Akker Mei 2014, Zuidwolde 1 Inleiding. Dit ondersteuningsprofiel is het uitgangspunt voor het inrichten van ons onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. Het Koloriet

Schoolondersteuningsprofiel. Het Koloriet Schoolondersteuningsprofiel Het Koloriet 2015-2016 Ver. PC Onderwijs Ommen e.o. Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel Het school-ondersteuningsprofiel (SOP) brengt de school, zowel de leerlingenzorg,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. De Kardoen

Schoolondersteuningsprofiel. De Kardoen Schoolondersteuningsprofiel De Kardoen 2016-2017 Ver. PC Onderwijs Ommen e.o. 1 Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel Het school-ondersteuningsprofiel (SOP) brengt onze school, zowel kwalitatief als

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Samsam (18ZH00) Samsam 18ZH00 Directeur Wendy Koopmans Adres Moliereweg 629 3076 GE ROTTERDAM Telefoon 0104190565

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Babylon Taalschool (08GN00) Babylon Taalschool 08GN00 Directeur Mieke der Kinderen Adres Van Speykstraat 109 3014

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Schalm (18ZU00) De Schalm 18ZU00 Directeur Hiske de Koning Adres Katendrechtsestraat 61 3072 NS ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

School-ondersteuningsprofiel Basisschool De Meerpaal

School-ondersteuningsprofiel Basisschool De Meerpaal School-ondersteuningsprofiel Basisschool De Meerpaal Inhoud: 1. Inleiding. 2. Schoolgegevens. 3. Ambitie. 4. Leerling-populatie. 5. Formatie en Diversiteit. 6. Onderwijsconcept. 7. Onderwijs - en Begeleidingsaanbod.

Nadere informatie

Februari School-ondersteuningsprofiel Christelijke Basisschool De Citer

Februari School-ondersteuningsprofiel Christelijke Basisschool De Citer Februari 2014 School-ondersteuningsprofiel Christelijke Basisschool De Citer 1. Inleiding Het ondersteuningsprofiel is het uitgangspunt voor het inrichten van ons onderwijs aan leerlingen met specifieke

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel CBS de Borgschool Borgweg 46 9951 BG Winsum 13 maart 2014 Inleiding: Dit ondersteuningsprofiel is het uitgangspunt voor het inrichten van ons onderwijs aan leerlingen met specifieke

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Notenkraker (19DQ00) De Notenkraker 19DQ00 Directeur Jan. Trommel Adres Othelloweg 8 3194 GS HOOGVLIET ROTTERDAM

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. CBS de Meander. Lindenlaan AM Sauwerd Website: meander.vcpong.nl. Sauwerd, 22 maart

Schoolondersteuningsprofiel. CBS de Meander. Lindenlaan AM Sauwerd Website: meander.vcpong.nl. Sauwerd, 22 maart Schoolondersteuningsprofiel CBS de Meander Lindenlaan 14 9771 AM Sauwerd Website: meander.vcpong.nl Sauwerd, 22 maart Inleiding: Dit ondersteuningsprofiel is het uitgangspunt voor het inrichten van ons

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Charlois (18OR00) Charlois 18OR00 Directeur Lydia van den Hoonaard Adres Clemensstraat 117 3082 CE ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS De Regenboog

Schoolondersteuningsprofiel CBS De Regenboog Schoolondersteuningsprofiel CBS De Regenboog Mei 2014, Leens 1 Inleiding: Dit ondersteuningsprofiel is het uitgangspunt voor het inrichten van ons onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften,

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding. School-ondersteuningsprofiel RKBS De Hoeksteen april

Inhoud. 1. Inleiding. School-ondersteuningsprofiel RKBS De Hoeksteen april Inhoud 1. Inleiding 2. Schoolgegevens 3. Ambitie 4. Leerlingpopulatie 5. Onderwijsconcept 6. Basisondersteuning 7. Onderwijsarrangementen 8. Onderwijs- en Vormingsrendement 9. Passend onderwijs 10. Conclusies

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN SBO Hoogvliet (21HJ00) SBO Hoogvliet 21HJ Directeur Renée Spetter Adres Cloese 10 3191 ED HOOGVLIET ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs Sonnevanck (20RD00) Directeur Martine - Remijn Adres Zwartewaalstraat 38 3081

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Kleine Wereld (20HA00) De Kleine Wereld 20HA00 Directeur Saskia de Bruijne Adres Taborstraat 40-42 3061 EW ROTTERDAM

Nadere informatie

School-ondersteuningsprofiel Eerste Openluchtschool voor het Gezonde Kind

School-ondersteuningsprofiel Eerste Openluchtschool voor het Gezonde Kind School-ondersteuningsprofiel Eerste Openluchtschool voor het Gezonde Kind Inhoud: 1. Inleiding. 2. Schoolgegevens. 3. Ambitie. 4. Leerling-populatie. 5. Formatie en Diversiteit. 6. Onderwijsconcept. 7.

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Mare (18SV00) De Mare 18SV00 Directeur Reinder. Eggens Adres Grift 50 3075 SB ROTTERDAM Telefoon 0102917514 E-mail

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Openbare Montessori Basisschool Tuinstad Schiebroek/ Ter Bregge (17FY00) Algemene gegevens School BRIN Tuinstad Schiebroek 17FY00 Directeur René

Nadere informatie

Cornelis Haak School

Cornelis Haak School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Cornelis Haak School Algemene gegevens School Cornelis Haak School BRIN 11BY Directeur J. Ligthart Locatieleider R. Liefhebber Adres Algiersstraat 6, 3067 MZ

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Basisschool over De Slinge (18QZ00) BS over De Slinge 18QZ00 Directeur Ruud van Orsouw Adres Krabbendijkestraat 243-245

Nadere informatie

Ondersteuningsplan

Ondersteuningsplan Bijlage 9: Basisondersteuning met uitwerking in standaarden 1. Inleiding In juni 2013 is de notitie basisondersteuning van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond vastgesteld. Er heeft scholing

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Pantarijn (18UM00) Pantarijn 18UM00 Directeur Bert - Hoogwerf Adres Dubbelstraat 6 3073 LG ROTTERDAM Telefoon 0104851184

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 6 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Clipper (19BE00) De Clipper 19BE00 Directeur Helma - Kemner Adres Laan op Zuid 1362 3071 AC ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Catamaran (18WX00) De Catamaran 18WX00 Directeur Arina Rook Adres Catullusweg 298 3076 KH ROTTERDAM Telefoon 0102916770

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. 7 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning 7

Nadere informatie

Inhoud. School-ondersteuningsprofiel CBS de Rank 9 mei

Inhoud. School-ondersteuningsprofiel CBS de Rank 9 mei Inhoud 1. Inleiding 2. Schoolgegevens 3. Ambitie 4. Leerling populatie 5. Onderwijsconcept 6. Basisondersteuning 7. Onderwijsarrangementen 8. Onderwijs- en Vormingsrendement 9. Passend onderwijs 10. Conclusie

Nadere informatie

1. Inleiding 2. 2. Algemene gegevens 2 2.1. contactgegevens 2.2 visie 2.3 kengetallen

1. Inleiding 2. 2. Algemene gegevens 2 2.1. contactgegevens 2.2 visie 2.3 kengetallen Inhoud 1. Inleiding 2 2. Algemene gegevens 2 2.1. contactgegevens 2.2 visie 2.3 kengetallen 3. Basisondersteuning 5 Interventies, ondersteuningsstructuur, standaarden, inspectieoordeel 4. Extra ondersteuning

Nadere informatie

School-ondersteuningsprofiel Jenaplan Basisschool De Wilgenhoek

School-ondersteuningsprofiel Jenaplan Basisschool De Wilgenhoek Schoolondersteuningsprofiel: Profiel Overzicht Jenaplan Basisschool De Wilgenh... pagina 1 van 22 Inhoud: 1. Inleiding. 2. Schoolgegevens. 3. Ambitie. 4. Leerling-populatie. 5. Formatie en Diversiteit.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. EL Boukhari

Schoolondersteuningsprofiel. EL Boukhari Schoolondersteuningsprofiel EL Boukhari 2015-2016 Stg. SIMON 1 Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel Het school-ondersteuningsprofiel (SOP) brengt onze school, zowel kwalitatief als kwantitatief, in

Nadere informatie

Ondersteuningsstructuur voor passend onderwijs in de Viviani scholen.

Ondersteuningsstructuur voor passend onderwijs in de Viviani scholen. Ondersteuningsstructuur voor passend onderwijs in de Viviani scholen. Algemeen: Alle scholen hebben in hun School Ondersteunings Profiel uitgewerkt en verantwoord hoe er invulling wordt gegeven aan de

Nadere informatie

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? Samen op weg... Agenda 1. Passend Onderwijs algemeen Ouders School 2. Onderwijs in Best 3. Onderwijs op deze school Kind 4. Gedeelde verantwoordelijkheid Passend

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Basisschool Het Prisma (19DN00) Bs Het Prisma 19DN00 Directeur Henk van Dijk Adres Nieuwe Wetering 251 3194 TB HOOGVLIET

Nadere informatie

Functie van het ondersteuningsprofiel

Functie van het ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel van de Sint Jan te Waarland, onderdeel van Stichting Flore. Scholengroep Niedorp De Boet, 't Veld ; De Marinx,t Veld; De Snip, Nieuwe Niedorp; Antonius, Nieuwe Niedorp ; Oude Niedorp,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS Ichthus Zoutkamp Mei 2014

Schoolondersteuningsprofiel CBS Ichthus Zoutkamp Mei 2014 Schoolondersteuningsprofiel CBS Ichthus Zoutkamp Mei 2014 agina 1 Inleiding: Dit ondersteuningsprofiel is het uitgangspunt voor het inrichten van ons onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften,

Nadere informatie

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Met handelingsgericht werken opbrengstgericht aan de slag 1. Inleiding Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Wat is de samenhang tussen handelingsgericht werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW)?

Nadere informatie

Uitwerking basisondersteuning (concept)

Uitwerking basisondersteuning (concept) Uitwerking basisondersteuning (concept) Auteur Versie Datum 1 Overzicht besluitvormingstraject Datum: 19-3-2015 bestuur (concept) Datum: 20-5-2015 bestuur (definitieve versie) 2 Inhoudsopgave Wat verstaan

Nadere informatie

Ondersteuning op Obs Hendrik van Brederode

Ondersteuning op Obs Hendrik van Brederode Ondersteuning op Obs Hendrik van Brederode Meer- en minder begaafdheid Voor leerlingen met een achterstand kunnen wij een individueel leerplan opstellen. Dan werken ze aan een eigen leerlijn. Daarnaast

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: De Singel Datum besproken in Team 21 april 2015 Datum advies MR 19 mei 2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CDBS ICHTHUS BAFLO

Schoolondersteuningsprofiel CDBS ICHTHUS BAFLO Schoolondersteuningsprofiel CDBS ICHTHUS BAFLO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1: Inleiding:... 4 2: Visie op Passend onderwijs... 5 2.1 De tien principes van Passend Onderwijs van de VPCBO Ten Boer...

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Blyvliet (18WG00) Blyvliet 18WG00 Directeur Marjan. Dekker Adres Hillevliet 96 3074 KD ROTTERDAM Telefoon 0104849228

Nadere informatie

Notitie voor leerkrachten

Notitie voor leerkrachten Notitie voor leerkrachten 1 De ondersteuningsniveaus van Basisschool Dierdonk September 2016 Managementteam d.d. 26-09-2016 Teamvergadering d.d. 05-10-2016 Medezeggenschapsraad d.d. 13-03-2017 Voorwoord

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 11WU00 Mariaschool

Schoolondersteuningsprofiel. 11WU00 Mariaschool Schoolondersteuningsprofiel 11WU00 Mariaschool Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De Fontein Algemene gegevens School De Fontein BRIN 04FI Locatieleider Mw. L. v.d. Wel Adres Hoyledestraat 23, 3036 LP Rotterdam Telefoon 010-4659366 E-mail

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Dominicusschool Algemene gegevens School Dominicusschool BRIN 17YR00 Directeur Antoinette Schmidt Adres Noorderhavenkade 45-49d Telefoon 010 4432500 E-mail info@dominicusschool.nl

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Jacobusschool

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Jacobusschool Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Jacobusschool Algemene gegevens School Jacobus BRIN 16KS01 Directeur Ron van Leeuwen Adres Hesselingstraat 5 Telefoon 010-2950095 E-mail directie@kbsjacobus.nl

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding. School-ondersteuningsprofiel cbs De Evenaar mei

Inhoud. 1. Inleiding. School-ondersteuningsprofiel cbs De Evenaar mei Inhoud 1. Inleiding 2. Schoolgegevens 3. Ambitie 4. Leerlingpopulatie 5. Onderwijsconcept 6. Basisondersteuning 7. Onderwijsarrangementen 8. Onderwijs- en Vormingsrendement 9. Passend onderwijs 10. Conclusies

Nadere informatie

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan Ondersteuning van uw kind 2016-2017 Ouderversie school-ondersteuningsplan 1 Het school ondersteuningsprofiel Het ondersteuningsprofiel is geschreven voor ouders zodat ouders weten welke ondersteuning een

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2017-2018 Naam school: CBS t Kompas Radewijk Ingevuld op: 1 oktober 2017 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening We hebben in ons team 1 interne begeleider

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Steven Stemerding Algemene gegevens School Steven Stemerding BRIN 12GJ Directeur Marloes Snel Adres Slingeplein 10 Telefoon 010-4808635 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. Cbs

Schoolondersteuningsprofiel. Cbs Schoolondersteuningsprofiel Cbs Middelstum, 25 februari 2014 1 1. Inleiding Het ondersteuningsprofiel is het uitgangspunt voor het inrichten van ons onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Contact gegevens: Binnenkruierstraat EC Almere

Schoolondersteuningsprofiel Contact gegevens: Binnenkruierstraat EC Almere Schoolondersteuningsprofiel 2016-2017 School: PCB Het Kompas Contact gegevens: Binnenkruierstraat 5 1333 EC Almere 036-5321065 dir.kompas@prisma-almere.nl Directie en IB: Jenneke Kester Erna Siegers Inleiding

Nadere informatie

Bijlage B. Meting basisondersteuning. Passenderwijs, V2.0

Bijlage B. Meting basisondersteuning. Passenderwijs, V2.0 Bijlage B V2.0 Meting basisondersteuning Passenderwijs, 2015-2016 Inleiding In cursusjaar 2013-2014 is een nulmeting basisondersteuning gedaan onder scholen van Passenderwijs. Dit jaar is deze monitor

Nadere informatie

Koningin Wilhelminaschool

Koningin Wilhelminaschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Koningin Wilhelminaschool Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres Telefoon 010-2130296 E-mail Bestuur Basisondersteuning Koningin Wilhelminaschool 15 FO

Nadere informatie

Dr. Martin Luther Kingschool

Dr. Martin Luther Kingschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Dr. Martin Luther Kingschool Algemene gegevens School Dr. Martin Luther Kingschool BRIN 09TC Directeur L. de Roo Adres Bertrand Russellplaats 7 Telefoon 010-4205629

Nadere informatie

Minister Marga Klompéschool

Minister Marga Klompéschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Minister Marga Klompéschool Algemene gegevens School Minister Marga Klompéschool BRIN 17RX Directeur R. van der Veer Adres Robert Kochplaats 346-348 Telefoon

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2016-2017 Naam school: De Fontein Leerlingaantal: 251 Klassendeler: 27 Brinnummer: 24 DX De Fontein is een Christelijke basisschool. We lezen en werken

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 2014-2018 Schoolondersteuningsprofiel (SOP) april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Schoolgegevens... 3 2.1 Contactgegevens school... 3 3. Ambitie... 4 4. Leerlingpopulatie... 6 4.1 Leerlingenpopulatie

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016 Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016 Naam school: De Fontein Leerlingaantal: 270 Klassendeler: 25 Brinnummer: 24 DX De Fontein is een groeiende, moderne, Christelijke basisschool.

Nadere informatie

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Lia van Meegen Kwaliteitsbeleid Wettelijk kader: inspectie Kwaliteitsbeleid op twee niveaus: Niveau van het swv Niveau afzonderlijke besturen en scholen Kwaliteitszorg

Nadere informatie

4b. Arrangementen Extra ondersteuning. De route naar extra ondersteuning binnen deelverband Zuidoost. Ambulant begeleiders (AB)

4b. Arrangementen Extra ondersteuning. De route naar extra ondersteuning binnen deelverband Zuidoost. Ambulant begeleiders (AB) Ambulant begeleiders (AB) Groeidocument Ketenpartners Adviesloket Externe specialisten, extra handen etc. De route naar extra ondersteuning binnen deelverband Zuidoost 1. Signaleren leerkracht (ouders)

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding. School-ondersteuningsprofiel RKBS De Hoeksteen april 2014 2

Inhoud. 1. Inleiding. School-ondersteuningsprofiel RKBS De Hoeksteen april 2014 2 Inhoud 1. Inleiding 2. Schoolgegevens 3. Ambitie 4. Leerlingpopulatie 5. Onderwijsconcept 6. Basisondersteuning 7. Onderwijsarrangementen 8. Onderwijs- en Vormingsrendement 9. Passend onderwijs 10. Conclusies

Nadere informatie

Alle scholen zijn ondergebracht bij een samenwerkingsverband. Ons samenwerkingsverband heet Driegang en wordt ondersteund door het expertice centrum

Alle scholen zijn ondergebracht bij een samenwerkingsverband. Ons samenwerkingsverband heet Driegang en wordt ondersteund door het expertice centrum Alle scholen zijn ondergebracht bij een samenwerkingsverband. Ons samenwerkingsverband heet Driegang en wordt ondersteund door het expertice centrum de Rotonde. We werken samen met 44 scholen in de regio

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Handelingsgericht werken in de klas & samenwerken met ouders

Handelingsgericht werken in de klas & samenwerken met ouders Handelingsgericht werken in de klas & samenwerken met ouders Nationale Dyslexie Conferentie 3 april 2013, Ede Noëlle Pameijer, schoolpsycholoog, SWV Annie M.G. Schmidt te Hilversum 1 Doel en opzet Aandachtspunten

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw Schoolondersteuningsprofiel SO Het Mozaïek onderbouw 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld:

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 04NS00 Christelijke Montessorischool Toelichting... 3! DEEL I! INVENTARISATIE... 6! 1! Typering van de school... 7! 2! Kwaliteit basisondersteuning... 7! 3! Basisondersteuning...

Nadere informatie

De Savornin Lohmanschool

De Savornin Lohmanschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De Savornin Lohmanschool Algemene gegevens School De Savornin Lohmanschool BRIN 16YU01 Directeur Sandra de Vette Adres Zuid Polderstraat 63 Telefoon 010-4851879

Nadere informatie

Wat is passend onderwijs? Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, gaan

Wat is passend onderwijs? Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, gaan Wat is passend onderwijs? Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, gaan scholen samenwerken in regionale samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Cbs. Het Middelpunt BRIN 09YO Directeur Dhr. J. Oudshoorn Adres Cromme Meth 70, 3191 TG Hoogvliet Telefoon 010-4168762 E-mail

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Mei 2014, Winsum 1 Inleiding: Dit ondersteuningsprofiel is het uitgangspunt voor het inrichten van ons onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, het bepalen

Nadere informatie

intern begeleider Sasja Dijkstra

intern begeleider Sasja Dijkstra Schoolondersteuningsprofiel School: Evangelische basisschool De Oase Contact gegevens: Hovens Grevestraat 1 1333 KX ALMERE 036-5376523 www.ebsdeoase.nl deoase@haal.nl Directie en IB: directeur Jelle Admiraal

Nadere informatie

Definitieve versie mei 2016

Definitieve versie mei 2016 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Waalse School Algemene gegevens School Waalse School BRIN 14 CL Directeur Mevr. P. van der Meer Adres Goudseweg 25 Telefoon 010-4130405 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

Box 4: Evaluatie HGW in het handelen van de student tijdens stage

Box 4: Evaluatie HGW in het handelen van de student tijdens stage Kees Dijkstra (Windesheim), Els de Jong (Hogeschool Utrecht) en Elle van Meurs (Fontys OSO). 31 mei 2012 Box 4: Evaluatie HGW in het handelen van de student tijdens stage U kunt dit schema gebruiken om

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Kennedyschool Datum besproken in Team 24-11-2014 Datum advies MR 25-11-2014 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOLONDERSTEUNINGS PROFIEL SCHOOLONDERSTEUNINGS PROFIEL Inhoud 1. Inleiding 2. Schoolgegevens 3. Ambitie 4. Leerling populatie 5. Onderwijsconcept 6. Basisondersteuning 7. Onderwijsarrangementen 8. Onderwijs- en Vormingsrendement

Nadere informatie

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Inleiding Het samenwerkingsverband dient te bepalen wat het niveau van de basisondersteuning is. Hiermee wordt bedoeld wat elke school tenminste in huis dient te

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Datum besproken in Team CBS Het Bastion 17-09-2013 (MT) Datum advies MR 02-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel PCB Westpunt Algemene gegevens School PCB Westpunt BRIN 10QX02 Directeur Dhr.I.van Wijngaarden Adres Foeliestraat 16 Telefoon 010-4161435 E-mail administratie@pcbwestpunt.nl

Nadere informatie

onderwijs, de ontwikkelingen op een rij

onderwijs, de ontwikkelingen op een rij onderwijs, de ontwikkelingen op een rij Veel scholen zijn begonnen met het werken met groepsplannen. Anderen zijn zich aan het oriënteren hierop. Om groepsplannen goed in te kunnen voeren is het belangrijk

Nadere informatie

Handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken Handelingsgericht werken HGW en Passend Onderwijs: kansen en belemmeringen? De week van de IB-er 5 november 2012, Zwolle Noëlle Pameijer, school/kinderpsycholoog, SWV Annie M.G. Schmidt 1 Doelen bijdrage

Nadere informatie