Efficiënte auteurs en softwarecontracten in de informatiemaatschappij

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Efficiënte auteurs en softwarecontracten in de informatiemaatschappij"

Transcriptie

1 Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar Efficiënte auteurs en softwarecontracten in de informatiemaatschappij Tendensen in een digitale wereld Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Donck Maxim studentennr Promotor: Prof. Dr. I. Claeys Co-promotor: Prof. dr. M. Maresceau Commissaris: Mevr. I D haese 1

2 Tussen de sterke en de zwakke is het de vrijheid die onderdrukt en de wet die bevrijdt, Henri Lacordaire 2

3 Dankwoord Het dateert al van het begin van de middelbare school dat ik de droom had om ooit als advocaat voor de rechtbank te staan. Mannen en vrouwen in lange gewaden gingen een statig marmeren gebouw binnen. Ik zag mensen met overtuigingskracht. Ik zag mensen met visie. Ik zag mensen met passie. Het voelt letterlijk alsof dit een leven geleden is. Mijn doel was duidelijk: Ik ging terug keren naar die plaats. Op een dag ging ik zelf daar staan, ik ging daar deel vanuit maken. Sommige dromen vergaan gedurende de tijd maar deze niet. Deze masterproef is het sluitstuk van de opleiding tot Master in de Rechtsgeleerdheid. Ik denk dat het een understatement is om vast te stellen hoe snel en hoe veel een persoon verandert gedurende zijn hele academische periode maar voor mij geldt dit misschien wel dubbel. Deze opleiding heeft een moeilijk begin gekend. In deze zin wil ik dan ook mijn beide ouders bedanken, zonder wiens financiële, maar a fortiori, mentale steun deze opleiding nooit een goed einde zou gekend hebben. Iedere dankwoord zou te kort schieten en onvoldoende zijn, maar toch een futiele poging: Ma, Pa, bedankt!. Daarnaast verdienen ook mijn ouders de dank deze masterproef taalkundig te herlezen. Naast mijn ouders, ben ik vanzelfsprekend ook dank verschuldigd aan mijn promotor, zonder wiens toestemming dit werk met zijn titel er nooit gekomen zou zijn. Zijn rake opmerkingen en advies hebben op veel vlakken structuur in de chaos gebracht en hebben meer dan ooit een invloed gehad op het werk dat nu voor ligt. Daarnaast wens ik ook mijn collega s te danken van het advocatenkantoor dewelke mijn zomerstage hebben begeleid. Dankzij hun onmiddellijke vertrouwen en begeleiding heb ik het recht in de praktijk gezien en reeds veel kunnen leren. Als laatste wil ik ook mijn vrienden bedanken met wie ik de hele opleiding lessen heb gevolgd, examens heb gemaakt en met wie ik lief en leed heb gedeeld. Aangezien een opsomming velen onrecht zou aandoen, zou het niet betamen hier namen te noemen. Maxim Donck 13 Mei Oostende 3

4 Inhoudstafel I. Inleiding tot de Masterproef... 8 II. Het auteurs en softwarerecht in het globale rechtskader Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Algemene Situering A. Situering van intellectuele rechten in het amalgaam van alle rechten B. Kenmerken van intellectuele eigendomsrechten C. Situering van het auteurs -en softwarerecht binnen de intellectuele eigendom D. Eén schepping van de geest beschermd door meerdere rechten E. Territorialiteit Hoofdstuk 3: Wetgeving A. Verdragen Berner conventie (oorspronkelijk 9 september 1886) Het WIPO OMPI verdrag B. Auteurswet (Aw.) Harmonisatie van het Auteursrecht C. Softwarewet (Sw.) D. Verhouding tussen de softwarewet en de auteurswet Hoofdstuk 4: Voorwaarden voor Auteursrechtelijke en Softwarebescherming A. Het Auteursrecht als vangnet B. Voorwaarde voor auteursrechtelijke bescherming: originaliteit C. Voorwaarde voor Softwarebescherming D. Besluit Hoofdstuk 5: Het voorwerp van het auteursrecht en zijn contracten A. Het reproductierecht (sensu lato) Reproductierecht (sensu stricto) Vertaalrecht Distributierecht Adaptatierecht Bestemmingsrecht Verhuren en uitleenrechten B. De mededeling aan het publiek Hoofdstuk 6: Conclusie van deze titel

5 III. De overeenkomst in het auteursrecht Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Partijen A. Titularis van de rechten / Wie kan de overeenkomst sluiten? Algemeen Vermoedens Auteursrechtshebbende De zwakke positie van de auteur in de onderhandelingen Er is geen titularis of de toestemming kan niet verkregen worden Algemeen Begrip Ontoereikend juridisch kader De zoektocht naar de titularis due diligent search guidelines Gevolgen Oplossingen B. De wederpartij Algemeen Beheersvennootschappen Hoofdstuk 3: Het auteurscontract A. Begripsomschrijving B. Toestemming C. De overdraagbaarheid (via licentie of via overdracht) Overdracht Licentie D. De regels opgenomen in de Auteurswet Geschrift Omvang van de rechten Toekomstige werken Interpretatie van de auteurscontracten In dubio pro auctore Vergoeding van de auteur Exploitatieplicht van de creatie Duur Geografische ruimte

6 E. Andere contracten Hoofdstuk 4: Overeenkomsten zonder pecuniair hoofddoel (1) A. Algemeen B. Creative Commons Begrip Creative Common Licenties Schadevergoeding Hoofdstuk 5: Conclusie van deze Titel IV. De overeenkomst op software Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Titularis van de rechten / Wie kan een overeenkomst sluiten? Hoofdstuk 3: Software als zaak? A. Algemeen B. Software en het CSIG Hoofdstuk 4: De softwareovereenkomst A. Overeenkomsten tot overdracht B. Licentie of gebruiksovereenkomsten C. Toetredingscontracten Shrink/Click - wrap licentie D. Dienstverleningsovereenkomst Cloud Computing Wat is Cloud computing? Contracten en verbintenissen in de cloud a) Juridische kwalificatie van de overeenkomst b) Aard van de verbintenis c) Structuur van de overeenkomst De Cloud diensten a) De SaaS overeenkomst (Software as a Service) b) De PaaS en IaaS De onderhandelingsmarge in cloudcontracten Service Level Agreement (SLA) Acceptable Use Policy (AUP) Vergoeding Aansprakelijkheid bij wanprestatie a) Algemeen

7 b) Verlies van data c) Financieel Plafond d) Exoneratie voor zware fout? Einde van de overeenkomst Het privacyrecht in de wolken Tussentijdse conclusie E. Onderhoudsovereenkomst F. Gebreken bij software G. Levering en acceptatie Hoofdstuk 5: Overeenkomsten zonder direct pecuniair hoofddoel (2) A. Open Source licenties Wat is open source software? Varianten Free Software Freeware Public Domain Software Juridisch Kader Titularis van de rechten bij Open Source a) Rechten van de oorspronkelijke (mede) auteurs: deelbare of ondeelbare werken 134 b) Rechten van latere auteurs De contractuele relatie Aansprakelijkheid en Exoneratie De Copyleft clausule De verschillende licenties Commercieel aspect Hoofdstuk 6: Conclusie van deze titel V. Conclusie van de Masterproef VI. Bibliografie

8 I. Inleiding tot de Masterproef Intellectuele eigendom verdient de laatste jaren steeds meer een prominente plaats in onze samenleving. De waarde ervan valt nauwelijks te onderschatten. Loopt de bescherming door middel van een octrooi op zijn einde, dan is dat onmiddellijk terug te vinden in de beursgegevens van de verschillende, betrokken bedrijven. Er tekent zich een duidelijke correlatie af tussen de aandelenkoers en de bescherming van de intellectuele eigendom. Intellectuele rechten behelzen vanzelfsprekend een enorme inhoud, maar er is geen enkel recht dat zo tot de verbeelding spreekt als het auteursrecht. Het auteursrecht heeft de laatste jaren sterk aan belang gewonnen. Het wordt alsmaar meer toegepast. Niet alleen omdat zijn voorwerp vrij ruim is, niet alleen omdat de verkrijging kosteloos is, maar ook omdat het auteursrecht in een adequate bescherming voorziet. Daarnaast staat het auteursrecht onder druk door de huidige digitale informatiemaatschappij. Niet alle werken worden nog gelezen op papieren drager. Niet alle foto s blijven beperkt tot het huishoudelijke fotoalbum. Niets van dat alles! Vandaag plaatsen we onze foto s op sociale media, lezen we boeken op tablets en de krant op internet. De vraag die ik me gedurende deze hele masterproef heb gesteld, is welke invloed de digitale revolutie heeft op auteurs -en softwarerecht en hoe ons contractenrecht daarmee omgaat? De waarde van bepaalde scheppingen zou echter dode letter blijven als deze niet te gelde kunnen gemaakt worden. Niet alle rechten zijn overdraagbaar maar, desalniettemin, zijn de belangrijkste rechten binnen het auteurs en softwarerecht, de vermogensrechten, wel vatbaar voor overdracht. Er kan dus over gecontracteerd worden. Het is voor de schepper veelal onmogelijk om zijn rechten op een goede, efficiënte wijze te exploiteren. Daarom gaat hij contracteren en zijn rechten overdragen aan organisaties of bedrijven, vertrouwd met deze materie. Daarnaast spendeert deze masterproef een grote ruimte aan software en softwarecontracten. Computers vallen vandaag immers niet meer weg te denken uit de samenleving. Zoals iedereen weet bestaat een computer uit hard en software. De grote revolutie en boom van hardware ligt ondertussen al achter ons, maar software blijft zichzelf innoveren. Software mag dan ook omschreven worden als de toekomst. 8

9 Steeds gaan onze computers efficiënter werken en meer capaciteit hebben. Telkenmale zal men meer ruimte outsourcen om alle kracht van de computer aan prestatie te wijden en niet aan opslag. De bescherming van software is nauw verwant met het auteursrecht. Bij de bescherming van software zal dan ook meermaals moeten rekening gehouden worden met de regels van het geldende auteursrecht. Deze masterproef is dan ook opgebouwd in deze zin. Eerst wordt omlijnd wat het voorwerp uitmaakt van contracten in deze beide intellectuele rechten. Het voorwerp zal bestaan uit rechten, bv. het recht om het werk in grote getale te reproduceren en daarna aan de man te brengen. Voor een exploitant zal dit zeer interessant worden. Hij zal dus proberen contractueel vast te leggen dat hij die rechten bezit. Dit komt dan ook in het tweede en derde deel van deze masterproef aan bod. Ik ga van start met de contracten omtrent auteursrechten sensu stricto om pas daarna deze omtrent het softwarerecht te bespreken. Aangezien het laatste deel verder bouwt op het eerste, is dit een logische indeling. Naast de juridische uiteenzetting en probleembespreking, probeer ik doorheen deze masterproef ook telkenmale mijn eigen mening te formuleren. Dit is slechts een persoonlijke opinie waarin ik de pro en contra afweeg. Daarnaast stel ik per deel in de inleiding een aparte onderzoeksvraag. Mijn beantwoording in de conclusie van iedere titel, geldt ook als hetgeen de lezer dient te onthouden van wat er boven is besproken. Uit dit alles wordt dus de onderzoeksvraag gedistilleerd: Heeft de digitale revolutie een invloed gehad op auteurs -en softwarerecht en hoe gaat ons contractenrecht daarmee om? 9

10 II. Het auteurs en softwarerecht in het globale rechtskader Hoofdstuk 1: Inleiding Deze inleidende titel start met een algemene situering. Wat is een intellectueel recht? Welke kenmerken heeft het? Hoe verhoudt zich dat allemaal binnen een globaal rechtskader. Waar in dat grote amalgaam van rechten bevinden zich de intellectuele rechten? En waar bevindt zich het auteurs en softwarerecht zich binnen deze aparte rechtstak. De verschillen tussen de patrimoniale, subjectieve rechten worden bloot gelegd alsook het interne verschil tussen het auteursrecht sensu lato en de industriële eigendom. Uit de kenmerken van de intellectuele eigendom zal duidelijk worden dat deze rechten steeds begrensd worden in duur, omvang en in ruimte. Daaruit blijkt dat een intellectueel recht territoriaal gebonden is. Zo komt de nationale (maar in vele gevallen communautaire) wetgeving aan bod. Welke wetten beschermen het auteurs en softwarerecht en welke voorwaarden zijn daarvoor nodig? Er is ook een bepaalde verhouding tussen alle wetten die van toepassing zijn op de creatie als dusdanig. Het is belangrijk dat de lezer de structuur ziet tussen al deze verschillende wetten en wanneer welke wet van toepassing is. Hoe en wanneer een creatie door het recht beschermd wordt, hangt af van die nationale wetgeving. Aangezien het auteursrecht niet volledig is geharmoniseerd over de hele Europese Unie, zal de nationale wetgeving nog steeds een belangrijke rol blijven vervullen. Om een auteurs of softwarerecht te verkrijgen zal men aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. Deze inleidende titel beschrijft deze voorwaarden ingegeven door de wetgeving. Heeft de auteur uiteindelijk zijn bescherming, dan krijgt hij een groot aantal rechten op zijn creatie. Die rechten zal hij willen commercialiseren ten einde inkomsten te halen uit zijn werk. Aangezien deze masterproef tot doel heeft het contractenrecht binnen het auteurs en softwarerecht onder de loep te nemen, zal ik dan ook eerst aandacht besteden aan de beschermingsvoorwaarden en de rechten die daaruit voort vloeien. Subdeel van de onderzoeksvraag: Wat is het voorwerp van auteurs en softwarecontracten? 10

11 Hoofdstuk 2: Algemene Situering A. Situering van intellectuele rechten in het amalgaam van alle rechten Intellectuele rechten zijn private subjectieve rechten 1. Zij komen toe aan een rechtsubject en behelzen de mogelijkheid om een heerschappij uit te oefenen over een zaak. Binnen de subjectieve rechten bevindt er zich opnieuw een onderverdeling in extra patrimoniale rechten en patrimoniale of vermogensrechten. Deze laatste hebben een weerslag op het vermogen van een persoon terwijl de extra patrimoniale rechten zich buiten het vermogen bevinden. Het best kan men dit situeren in het erfrecht. Patrimoniale rechten kunnen overgaan na de dood van de decujus terwijl extra patrimoniale rechten geen deel uit maken van de erfenis. Voorbeelden van extra patrimoniale rechten zijn familierechten, persoonlijkheidrechten. Recent kan men ook het recht op stem als een extra patrimoniaal recht aanzien. De zaak van Rocco Granata is hier waarschijnlijk het belangrijkste voorbeeld 2. Hij won de zaak tegen Melitta Filters omdat het bedrijf zijn typische, hese stemgeluid had geïmiteerd zonder zijn toestemming. Dit is bovendien een voorbeeld van hoe intellectuele rechten ook persoonlijkheidsrechten kunnen zijn. De meeste intellectuele rechten bevatten immers ook een morele component. Patrimoniale rechten zijn die rechten die een heerschappij over het vermogen geven. Ze zijn in geld waardeerbaar. Het is binnen deze groep rechten dat we naast de vorderingsrechten en de zakelijke rechten, de intellectuele rechten kunnen vinden. Intellectuele rechten hebben industriële, artistieke of literaire creaties van het menselijk brein tot voorwerp. Zij kunnen een waardevol deel van het vermogen vormen en gaan, zoals gezegd, over bij erfopvolging. B. Kenmerken van intellectuele eigendomsrechten Belangrijk is om direct aan te stippen dat er geen zogenaamd numerus clausus is op intellectuele rechten zoals dat bij zakenrechten wel het geval is. Nieuwe intellectuele rechten kunnen dus worden 1 D. PAPE, Recht van de Intellectuele Eigendom, Rb. Brussel, 19 januari 2001, A&M 2002, , noot F. BRISON. 11

12 gecreëerd door de wetgever. Denken we maar aan de biotechnologie, die bij het ontstaan van de intellectuele rechten minder relevant was, maar gedurende de tijd steeds belangrijker werd. Verder zal ik in deze masterproef er meermaals op wijzen dat sommige regels, lettende op de huidige evolutie van de informatica, eigenlijk niet meer van toepassing zijn. Door deze tendensen zien sui generis regimes het leven. Maar misschien is het zo dat bepaalde evoluties in de informatica gewoonweg niet meer compatibel zijn met de wet in zijn huidige vorm. (Als voorbeeld kan het cloud computing worden aangehaald. 3 ) Zij zouden dan eerder het voorwerp kunnen uitmaken van een nieuw intellectueel eigendomsrecht. Intellectuele rechten zijn steeds monopolierechten 4. De houder, en alleen hij, heeft een exclusief recht. Wil iemand anders de eigendom gebruiken dan moet aan de houder toestemming worden gevraagd. De houder kan verbieden, binnen de krijtlijnen van rechtsmisbruik, dat een derde zijn creatie gebruikt. Bovendien zijn alle intellectuele rechten erga omnes 5. Ze zijn aan eenieder tegenstelbaar. Argumentatie voor de rechtbank, dat men niet op de hoogte was en desalniettemin ter goeder trouw gehandeld heeft, is onmogelijk. Intellectuele rechten zijn telkens begrensd zowel territoriaal als voor de duur van de bescherming. Ze hebben ook telkens beschermingsvoorwaarden, gezien hun grote waarde. C. Situering van het auteurs -en softwarerecht binnen de intellectuele eigendom De summa divisio 6 in intellectuele rechten is het auteursrecht sensu lato aan de ene zijde en industriële eigendom aan de andere zijde. Onder industriële eigendom situeren we die rechten die van belang zijn voor het bedrijfsleven, voor de industrie. Men wil via deze rechten een voorsprong op 3 Zie infra X, Intellectuele rechten, Intellectuele%20rechten.pdf, M., JANSSENS en F., GOTZEN, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, Brugge, Vanden Broele, 2012, 9. 12

13 de concurrentie nemen, het bedrijf stimuleren en in het algemeen zijn marktpositie versterken. Bekendste voorbeeld van industriële eigendom is natuurlijk het octrooi. Auteursrecht, anderzijds, bevat de rechten van Kunst en Cultuur, de schone kunsten. Auteursrecht sensu lato kan worden ingedeeld in het auteursrecht sensu stricto en de naburige rechten, bescherming van computerprogramma s (softwarerecht) en databanken. Traditioneel wordt aan beide een aantal kenmerken 7 onderscheiden. toebedeeld en zijn ze van elkaar te - Allereerst wordt aangenomen dat er voor auteursrechten geen formaliteiten moeten ondernomen worden om een bescherming te krijgen. Het gebeurt automatisch terwijl industriële rechten iets extra verwachten, bijvoorbeeld een depot. - Vervolgens is de duur van bescherming verschillend. Ingegeven door de noodzaak tot industriële vooruitgang wordt de duur van industriële eigendom sterk beperkt. Voor patenten bijvoorbeeld gaat het maar over twintig jaar. Auteursrecht krijgt relatief een veel langere bescherming, zijnde 70 jaar. - Een volgend onderscheid is dat auteursrechten ook morele rechten omvatten terwijl dit voor industriële rechten enkel beperkt blijft tot vermogensrechten. - Bovendien zou de beoordelingsvrijheid groter zijn bij auteursrecht omdat het eerder om subjectieve rechten gaat, terwijl de beschermingsvoorwaarden voor industriële eigendom eerder objectief zijn. Over de stand van de techniek is in principe weinig discussie mogelijk. - Een laatste gegeven is dat auteursrechterlijke werken een minder economische rol zouden spelen en zich zouden beperken tot de kunsten en zo een eerder sociale, culturele rol zouden vervullen. 7 Lesnota s Inleiding tot het recht op de Intellectuele Eigendom door Prof.dr. VANHEES. 13

14 Het onderscheid is vooral historisch ontstaan want de verschillende kenmerken per categorie kunnen nogal wisselen tussen beide categoriën onderling. Denken we maar aan het feit dat de bescherming voor tekeningen en modellen tien jaar duurt, maar wel oneindig verlengbaar is met telkenmale opnieuw tien jaar. Kunnen we dan nog spreken van een korte duur? Bovendien neemt de waarde van software een zo n groot stuk van de markt in, dat dit auteursrecht sensu lato zeker niet als economisch irrelevant kan worden beschouwd. Het onderscheid is dus achterhaald. D. Eén schepping van de geest beschermd door meerdere rechten 8 Als men als vader zijn creatie optimaal wil beschermen dan kan men dat soms doen door meerdere intellectuele rechten te cumuleren om zo de meest optimale bescherming te verkrijgen. Als de wetgeving de cumulatie niet uitsluit en alle beschermingsvoorwaarden vervuld zijn dan staat er juridisch niets in de weg om dezelfde creatie dubbel te gaan beschermen. In de praktijk loopt het evenwel niet zo n vaart. Telkenmale moeten formaliteiten vervuld worden en bovendien loopt de kostprijs zeer sterk op. Een duidelijke business-strategie bestaat er in om zo weinig mogelijk kosten te maken voor intellectuele rechten maar toch een zo groot mogelijk bescherming te genereren. Zo zal men soms bepaalde tekeningen en modellen niet laten beschermen door hun genoemd recht maar door het auteursrecht aangezien dat kosteloos verloopt. Alles hangt af van de bedrijfsstrategie wat het aangewezen beschermingsregime is. Er is evenwel één beperking. Het kan evenwel niet zijn dat men door de bescherming van één intellectueel recht de uitzonderingen van een ander recht kan buiten spel zetten. Deze cumulatie kan het voorbeeld van het Chipsrecht en de bescherming voor Topografiën en halfgeleiders 9 aangehaald worden. Aangezien deze sui generis bescherming eveneens strekt tot het 8 P., HUGENHOLTZ, Over cumulatie gesproken, BII, 2000, afl. 7, Wet van 10 januari 1990 betreffende de rechtsbescherming van topografieën en halfgeleiderproducten, BS 26 januari 1990,

15 uittekenen van circuits, kan het auteursrecht eveneens van toepassing zijn op chips. (art Chipswet) E. Territorialiteit Het intellectueel eigendomsrecht is territoriaal gebonden. Het geldt slechts voor het gebied waarvoor de wetgever, die het recht in het leven heeft geroepen, bevoegd is. Wil men dus in meerdere landen bescherming krijgen, dan moet de aanvrager in ieder land de nationale procedure doorlopen met al zijn formaliteiten en hindernissen. Het hoeft weinig betoog dat dit traject heel veel moeite en geld kost en bijzonder weinig efficiënt is. Een oplossing dringt zich op. Via internationale overeenkomsten is het mogelijk om via één aanvraag de bal aan het rollen te brengen en de procedure in de verdragslanden te starten. Een stap verder is dan dat er één aanvraag wordt ingediend en dat deze door één centraal punt behandeld wordt. In de Europese Unie beschikt men over communautaire rechten. Men gaat de aanvraag, toepasselijke wetgeving en beslissing uniformiseren. Zo hebben we reeds het gemeenschapsmodel, het gemeenschapsmerk en het communautair kwekersrecht. Tijdens het schrijven van deze masterproef, werd duidelijk dat men daar het Europees patent mag aan toevoegen. Na meer dan dertig jaar heeft men op 11 december 2012, het licht eindelijk op groen gezet voor een echt communautair patent. Eenvoudigere bescherming, ernstige drukking van de kosten en verhoging van het concurrentieniveau zijn de positieve gevolgen. Tot eind 2012 was de onderneming verplicht een spaarpotje van om en bij de euro te betalen om in de Europese Unie een patent te verkrijgen. Veel hoger dan in de VSA (2.000 euro) of zelfs China (600 euro) 10. Op 19 februari ondertekenden landen de goedkeuringsakte in het Europese Parlement, later zou daar nog Bulgarije moeten bijkomen. Nu volgt nog een ratificatiefase in de nationale parlementen en het gemeenschapsoctrooi is een feit. 10 X, Groen licht voor Europees Patent, Metro 11 december 2012, Naast Polen, weigerde ook Spanje omwille van een taalprobleem het patent goed te keuren. De octrooien worden slechts in drie talen vertaald worden (Duits, Frans en Engels) en dus niet in het Spaans. 15

16 Hoofdstuk 3: Wetgeving Zoals hierboven beschreven zijn intellectuele rechten verbonden aan een territorium. Dit betekent dat men met heel wat verschillende nationale wetgevingen moet rekening houden. Idealiter is dit niet. Vereenvoudiging dringt zich op. Teneinde aan dit probleem tegemoet te komen worden er internationale overeenkomsten, veelal gebaseerd op reciprociteit, gesloten. Deze vorm van wetgeving is typerend voor intellectuele rechten. Hieronder bespreken we enkel de rechtsbronnen die naast het Burgerlijk wetboek van belang zijn voor deze masterproef. A. Verdragen 1. Berner conventie (oorspronkelijk 9 september 1886) 13 Voor industriële eigendom staat het Unieverdrag van Parijs ter beschikking, voor auteursrecht de Berner conventie. Vandaag zijn 166 landen lid van de Berner Conventie. Het aantal aangesloten landen nam gestaag toe in de tijd, tot vandaag ongeveer 90% van alle landen lid is van de Berner Conventie. Naast heel wat administratieve regels, zijn ook materiële rechtelijke regels in de conventie opgenomen. Zo wordt in artikel 2.1 een niet exhaustieve lijst gegeven wat onder werken van letterkunde en kunst moet verstaan worden. Daarnaast wordt bevestigd dat auteursrecht automatisch ontstaat, zonder formaliteiten. Meer nog, eventuele afwijkingen door de nationale staten van deze verplichting worden als niet geschreven beschouwd. Auteursrechtelijke bescherming mag niet aan formaliteiten worden onderworpen. De Berner conventie biedt ook een minimum bescherming van de auteur 14. Ten eerste is er de regel dat onderdanen van andere lidstaten niet slechter mogen behandeld worden als deze van de eigen lidstaten. Ten tweede is er het assimilatiebeginsel. Wie geen onderdaan is van één van de lidstaten, maar desalniettemin zijn gewone verblijfplaats aldaar heeft, wordt toch gezien als één van de 13 Conventie van Bern van 26 juni 1948 voor de bescherming van letterkundige -en kunstwerken, Basiswetteksten inzake het recht van de intellectuele eigendom, Art. 3 & 5, lid 1 van de Berner Conventie. 16

17 oorspronkelijke onderdanen. Wanneer de wetgever rechten toekent aan zijn eigen onderdanen dan kunnen andere onderdanen zich daar dus eveneens op beroepen. 2. Het WIPO OMPI verdrag De World intellectual Property Organization 15 is een organisatie in de schoot van de Verenigde Naties en is opgericht op 14 juli Het doel van deze organisatie was de bevordering van de intellectuele Eigendom en de administratieve samenwerking tussen de Unies te bevorderen door zoveel als mogelijk een bepaalde harmonisatie na te streven alsook het stimuleren van het sluiten van overeenkomsten betreffende intellectuele rechten 16. Vandaag zijn 175 landen lid van deze organisatie. B. Auteurswet (Aw.) 17 De kern van het auteursrecht bevindt zich binnen de wet van 30 juni betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. De wet kwam tot stand op basis van de oude auteurswet dd. 1886, samen met de implementatie van verschillende richtlijnen 19. Alhoewel er veel richtlijnen zijn gemaakt tot harmonisatie van het auteursrecht binnen de Europese Unie, kunnen we slechts spreken van een gedeeltelijke harmonisatie H., VANHEES, Inleiding tot de Intellectuele eigendom (algemeen deel), UGent Syllabus, 2012, Als we spreken over de auteurswet of de nieuwe auteurswet wordt de wet bedoeld van 30 juni 1994 betreffende auteursrecht en de naburige rechten, B.S. 27 juli 1994, zoals ook beschreven in de eerste titel. Zij wordt afgekort als Aw.. 18 Wet van 30 juni 1994 betreffende het auterusrecht en de naburige rechten, B.S., 27 juli 1994, (errata B.S. 5 november 1994, en B.S., 22 november 1994, 28832). 19 Richtlijn 93/83/EEG van de Raad van 27 september 1993 tot coördinatie van bepaalde voorschriften betreffende het auteursrecht en naburige rechten op het gebied van de satellietomroep en de doorgifte via de kabel; Richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken; Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij; Richtlijn 2001/84/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 betreffende het volgrecht ten behoeve van de auteur van een oorspronkelijk kunstwerk; Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten; Richtlijn 2006/116 EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten; Richtlijn 2006/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom; Richtlijn 2009/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma s. 17

18 1. Harmonisatie van het Auteursrecht Ondanks het feit dat een complete uniformisering politiek niet onmiddellijk haalbaar leek, heeft de Europese wetgever gepoogd bepaalde afzonderlijke deelonderwerpen in het auteursrecht te harmoniseren en later werden in de zogenaamde auteursrechtrichtlijn 20 ook hoofdonderwerpen één gemaakt 21. De richtlijn was een ambitieuze poging maar is niet over de hele EU geratificeerd. Het had daarom de voorkeur verdiend om deze delen van het auteursrecht uit te geven in een verordening en niet in een richtlijn 22. De weerspannigheid om nationale soevereiniteit op dit vlak op te geven, zal er echter voor zorgen dat een verordening eerder onrealistisch zal blijven. In 1991 kwam de eerste richtlijn over de bescherming van computerprogramma s tot stand, een jaar later gevolgd door een richtlijn over het verhuur en uitleenrecht. Een jaar daarna later kwam een richtlijn over auteursrechten en kabel/satelliet. In 2001 kregen we dan een richtlijn rond volgrecht. Klaarblijkelijk is er dus al een heel weg afgelegd en de lezer zou zich de vraag kunnen stellen of het, niet alleen in het belang van de volledigheid, maar ook in het belang van de onderlinge samenhang, niet beter zou zijn om tot één tekst te komen, bijvoorbeeld een Europees Wetboek over Auteursrecht? In academische middens worden hieromtrent reeds initiatieven genomen 23. Zoals gezegd verschilt het auteursrecht in die zin van de industriële eigendom dat auteursrecht zonder formaliteiten ontstaat, terwijl industriële eigendom steeds een depot of registratie verlangt. In die zin zou dus geponeerd kunnen worden dat een eenmaking van het auteursrecht over de hele Europese Unie makkelijker zou moeten verlopen dan voor octrooien of merken. Er is namelijk geen verleningsprocedure die moet geüniformiseerd worden. Anderzijds is het een stuk meer ingrijpend. De uniforme regels komen immers onmiddellijk in de plaats van de nationale auteurswetten en niet, zoals in het octrooirecht, als een alternatief voor de bestaande nationale systemen Richtlijn 2001/29/EG van 22 mei 2001, Pb. L (ook de infosoc richtlijn genoemd). 21 C., GIELEN, Kort begrip van het intellectueel eigendomsrecht, Kluwer, Amsterdam, 2007, F., GOTZEN, Harmonisatie in het Auteursrecht in de Europese Unie in X, Intellectuele Rechten, Brugge, Die Keure, 2011, F., GOTZEN, Harmonisatie in het Auteursrecht in de Europese Unie in X, Intellectuele Rechten, Brugge, Die Keure, 2011, 7. 18

19 Een uniform auteursrecht ligt echter niet voor de hand. Werken van letterkunde en kunst hebben vaak een puur nationale, traditionele en culturele achtergrond. Auteursrecht heeft dus, gezien over de communautaire zone, een heel aparte achtergrond. Wat kunst betekent in land één is dat niet automatisch in land twee. Dit komt vooral tot uiting in de uitzonderingen op het auteursrecht, zoals beschreven in de communautaire wetgeving. Om en bij de twintig uitzonderingen gaande van parodieën tot uitzonderingen voor het onderwijs maken deel uit van de auteursrechtrichtlijn. Echter, elk land wou bepaalde eigen uitzonderingen. In Duitsland vond men bijvoorbeeld dat kerkmuziek deel moest uitmaken van de uitzonderingen gezien de positie dat dit nog steeds inneemt in de Duitse maatschappij. Voor andere landen is dit echter van generlei nut. De vraag van Duitsland werd bevestigd in de richtlijn 25 maar werd zeker niet door alle landen geïmplementeerd. België bijvoorbeeld, opteerde om dit niet in zijn twintig te plaatsen. Het geeft alvast een idee van de problemen die het auteursrecht dient te ondergaan als men gaat spreken over een uniform recht. Eén auteursrecht voor de hele EU zone lijkt me dan ook onmogelijk. C. Softwarewet (Sw.) Computerprogramma s of software worden auteursrechtelijk beschermd. Grotendeels valt de wetgeving rond software terug op de auteurswet, uitgezonderd een paar kernprincipes die eveneens in een wet van 30 juni houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese Richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma s 27, werd uit gegeven. 25 Art. 5, lid 3, sub g) van de Richtlijn 2001/29/EG van 22 mei 2001 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, Pb. L. 22 juni 2001, Wet van 30 juni 1994 houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's, BS 27 juli 1994, (deze werd in 2000 en 2007 gewijzigd). 27 Richtlijn 91/250/EEG, Pb. L, 2009,

20 D. Verhouding tussen de softwarewet en de auteurswet De softwarewetgeving is eigenlijk de lex specialis van de auteurswetgeving, de lex generalis. Als rechtszoekende bekijkt men best eerst de softwarewet. Biedt deze geen genoegdoening, moet men de auteurswet van 1994 bekijken. Op te merken valt dat men in deze wet de algemene regels moet toepassen en niet deze van bv. uitgavecontracten. Regels uit de auteurswetgeving kunnen echter nooit afbreuk doen aan de regels uit de softwarewet. Dit is een rechtstreeks gevolg van het lex specialis principe. Het komt er in deze zin op neer dat de softwarewet enkel een paar fundamentele problemen regelt en de rest overlaat aan de artikelen en hun bewoording in de auteurswet 28. Zo ook het sluiten van overeenkomsten. Dit zal zeer belangrijk zijn voor deze masterproef aangezien we dus regelmatig voor juridische softwareproblemen zullen moeten terug vallen op het auteursrecht. De softwarewet zelf bepaalt niets rond eventuele overeenkomsten, vandaar dat de regelen van de auteurswetgeving op contracten van toepassing zijn. Deze ambigue relatie tussen beide, naast elkaar bestaande wetten blijft een vreemd gegeven. In Nederland 29 heeft men de softwarerichtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma s, gewoon omgezet in de auteurswetgeving teneinde één congruent geheel te vormen. Dit leidt vanzelfsprekend tot een overzichtelijker geheel. De Belgische wetgever verkoos dit echter apart te houden. 28 R., MINOODT, De juridische bescherming van Software in België, Art. 10 lid 1, 12 Nederlandse Auteurswet. 20

Bureau M.F.J Bockstael - 2016. Het auteursrecht is het recht dat een auteur heeft op zijn werk. De auteur beschikt over twee soorten rechten:

Bureau M.F.J Bockstael - 2016. Het auteursrecht is het recht dat een auteur heeft op zijn werk. De auteur beschikt over twee soorten rechten: Het auteursrecht is het recht dat een auteur heeft op zijn werk. De auteur beschikt over twee soorten rechten: - vermogensrechten - morele rechten De vermogensrechten (economische rechten) geven de auteur

Nadere informatie

auteursrechten gaat...

auteursrechten gaat... Als het over auteursrechten gaat... Dé partner voor Nederlandstalige auteurs Over auteursrecht regisseurs scenaristen literaire auteurs animatiefilmers documentairemakers reportagemakers theaterauteurs

Nadere informatie

Verhuurrichtlijn RICHTLIJN 2006/115/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 12 december 2006

Verhuurrichtlijn RICHTLIJN 2006/115/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 12 december 2006 Verhuurrichtlijn RICHTLIJN 2006/115/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 december 2006 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele

Nadere informatie

RIE. Hoofdstuk 1 RIE?

RIE. Hoofdstuk 1 RIE? RIE Hoofdstuk 1 RIE? Subjectieve rechten -> private -> patrimoniale rechten (vermogen) -> zakelijke rechten -> vorderingsrechten -> intellectuele eigendomsrechten -> extra patrimoniale rechten -> persoonlijkheidsrechten

Nadere informatie

Cyberlaw en auteursrechten

Cyberlaw en auteursrechten Cyberlaw en auteursrechten ABD-BVD 26 januari 2006 Jos Dumortier http://www.ibbt.be http://www.icri.be http://www.lawfort.be Wetgeving auteursrechten Lappendeken - Overgangsperiode Basis: Europese richtlijnen

Nadere informatie

Studenten verkoopsvoorwaarden

Studenten verkoopsvoorwaarden Details Basiswetteksten inzake het recht van de intellectuele eigendom 7e editie Auteur(s): Hendrik Vanhees boek verschenen 1e druk december 2010 ISBN 978-94-0000-153-4 x + 762 blz. paperback Prijs : 35,00

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 4.3.2013 COM(2013) 109 final 2013/0065 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, van het Verdrag van de WIPO inzake

Nadere informatie

Uitzonderingen op de vermogensrechten van de auteur

Uitzonderingen op de vermogensrechten van de auteur 131 Hoofdstuk 6 Uitzonderingen op de vermogensrechten van de auteur A f d e l i n g 1 Inleiding 221. De wetgever achtte het niet wenselijk dat de gebruiker van een auteursrechtelijk werk voorafgaandelijk

Nadere informatie

Didier Deneuter modo Advocaten

Didier Deneuter modo Advocaten OVEREENKOMSTEN AUTEURS- EN NABURIGE RECHTEN ONDERHANDELINGEN IN DE PRAKTIJK Didier Deneuter modo Advocaten Congresstraat 37 41 1000 BRUSSEL didier.deneuter@modo-law.be [T] 02.427.39.00 [F] 02/425.39.00

Nadere informatie

Duurrichtlijn RICHTLIJN 2006/116/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 12 december 2006

Duurrichtlijn RICHTLIJN 2006/116/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 12 december 2006 Duurrichtlijn RICHTLIJN 2006/116/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 december 2006 betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten (gecodificeerde versie)

Nadere informatie

Intellectuele Rechten

Intellectuele Rechten Intellectuele Rechten Intellectuele Rechten vermogensrechten op niet-tastbare objecten verzamelbegrip voor... wettelijk kader op EU en nationaal niveau ALGEMEEN www.vlao.be/images_sub/pdf/innovatie/ ie_praktijk.pdf

Nadere informatie

Beschermen van ideeën, innovatie en design: uw toolbox

Beschermen van ideeën, innovatie en design: uw toolbox Arnhem, 10 oktober 2011 Beschermen van ideeën, innovatie en design: uw toolbox Marijke Van kan Partner / Merken- en modellengemachtigde AOMB octrooi- en merkenbureau Agenda Beschermen van ideeën, innovatie

Nadere informatie

Wie, wat en hoe: waarover gaat het auteursrecht? 15

Wie, wat en hoe: waarover gaat het auteursrecht? 15 4 handboek auteursrecht en pers inhoud Woord vooraf 11 hoofdstuk 1 Wie, wat en hoe: waarover gaat het auteursrecht? 15 Inleiding 15 1. Situering van het auteursrecht 15 1.1. Een korte geschiedenis 15 1.2.

Nadere informatie

AUTEURSRECHTEN EN INTERNET

AUTEURSRECHTEN EN INTERNET Diensten van de Eerste Minister WETENSCHAPPELIJKE, TECHNISCHE EN CULTURELE AANGELEGENHEDEN AUTEURSRECHTEN EN INTERNET Problemen en oplossingen voor het creëren van een online databank met beelden en/of

Nadere informatie

Naamsvermelding NietCommercieel - GelijkDelen 2.0

Naamsvermelding NietCommercieel - GelijkDelen 2.0 Creative Commons Licentie Attribution NonCommercial ShareAlike, Draft belgian version (dutch) 11/10/2004 Naamsvermelding NietCommercieel - GelijkDelen 2.0 CREATIVE COMMONS CORPORATION IS GEEN ADVOCATENKANTOOR

Nadere informatie

auteursrechten gaat...

auteursrechten gaat... Als het over auteursrechten gaat... Dé partner voor Nederlandstalige auteurs Over auteursrecht regisseurs scenaristen literaire auteurs animatiefilmers documentairemakers reportagemakers theaterauteurs

Nadere informatie

Knipperlichten. Intellectuele eigendom en ICT. Ellen Enkels. 20 februari 2013

Knipperlichten. Intellectuele eigendom en ICT. Ellen Enkels. 20 februari 2013 2013 Knipperlichten Intellectuele eigendom en ICT Ellen Enkels 20 februari 2013 Minervastraat 5 1930 ZAVENTEM T +32 (0)2 275 00 75 F +32 (0)2 275 00 70 www.contrast -law.be Overzicht I. Regelgeving Europees

Nadere informatie

1. Auteursrecht. Hoofdstuk V. (De reproductie voor privé-gebruik. ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk

1. Auteursrecht. Hoofdstuk V. (De reproductie voor privé-gebruik. ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk 1. Auteursrecht Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten 3 Hoofdstuk I. Auteursrecht.......... 3 Afdeling I. Auteursrecht in het algemeen.... 3 Afdeling II. Bijzondere bepalingen

Nadere informatie

'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING

'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING 'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING LOH DDC licentie Versie 1.0 (20 mei 2014) Auteursrechten: SIBELGA Oorspronkelijk document op: www.sibelga.be/openhardware INLEIDING Dit is een

Nadere informatie

Aanleveren data voor machinevertalingen : juridische aspecten. Joris DEENE Advocaat (associated partner Everest Law) Gastdocent Universiteit Gent

Aanleveren data voor machinevertalingen : juridische aspecten. Joris DEENE Advocaat (associated partner Everest Law) Gastdocent Universiteit Gent Aanleveren data voor machinevertalingen : juridische aspecten Joris DEENE Advocaat (associated partner Everest Law) Gastdocent Universiteit Gent 13/04/2016 Auteursrecht Auteursrecht (regelgevend kader)

Nadere informatie

Handboek Auteursrecht

Handboek Auteursrecht Handboek Auteursrecht DIRK VOORHOOF KATRIEN VAN DER PERRE ACADEM1A PRESS Inhoudsopgave Inleiding 1 0.1. Situering 1 0.2. Relevantie van het auteursrecht in de informatiemaatschappij 2 0.3. Central Station

Nadere informatie

INTELLECTUELE RECHTEN VAN WERKNEMERS

INTELLECTUELE RECHTEN VAN WERKNEMERS INTELLECTUELE RECHTEN VAN WERKNEMERS INTELLECTUELE RECHTEN VAN WERKNEMERS Ilse Van Puyvelde Antwerpen Cambridge Intellectuele rechten van werknemers Ilse Van Puyvelde 2012 Antwerpen Cambridge www.intersentia.be

Nadere informatie

Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht

Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht COLLECTIE BEDRIJFSRECHT Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht editie 2009 Prof. Frank Gotzen Gewoon hoogleraar K.U.Brussel (HUB) Buitengewoon hoogleraar K.U.Leuven Directeur Centrum voor Intellectuele

Nadere informatie

OBJECT, SUBJECT & FORMALITEITEN. Dr. S.J. van Gompel VVA ledenvergadering, Amsterdam, 9 november 2012

OBJECT, SUBJECT & FORMALITEITEN. Dr. S.J. van Gompel VVA ledenvergadering, Amsterdam, 9 november 2012 OBJECT, SUBJECT & FORMALITEITEN Dr. S.J. van Gompel VVA ledenvergadering, Amsterdam, 9 november 2012 Auteur & werk : twee kernbegrippen. HERA project: Of Authorship & Originality. IViR (Universiteit van

Nadere informatie

CAG/13/12.12/DOC.104 bijlage 1

CAG/13/12.12/DOC.104 bijlage 1 Modellicenties voor open data Versie 1.1 CAG/13/12.12/DOC.104 bijlage 1 Licentiemodellen open data v1.1 2 Inleiding In deze nota worden een aantal modellicenties voorgesteld voor het ter beschikking stellen

Nadere informatie

BACK TO BASICS OCTROOIRECHT ERIC DE GRYSE

BACK TO BASICS OCTROOIRECHT ERIC DE GRYSE BACK TO BASICS OCTROOIRECHT ERIC DE GRYSE eric.degryse@simontbraun.eu I. OCTROOIWETGEVING : België Wetboek van economisch recht, 19 April 2014, Boek XI, "Intellectuele eigendom, titel 1, Uitvindingsoctrooien

Nadere informatie

/// Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 5m, testdata

/// Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 5m, testdata /// Gebruiksvoorwaarden en bepalingen Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 5m, testdata Voor taken van algemeen belang GDIVlaanderen deelnemers Elke deelnemer aan GDIVlaanderen heeft toegang

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp Het Hof van Justitie zet de deur open voor tweedehandse software Datum 9 juli 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

De mededeling aan een nieuw publiek. Sam C. van Velze

De mededeling aan een nieuw publiek. Sam C. van Velze De mededeling aan een nieuw publiek Sam C. van Velze 6 November 2017 1 https://www.youtube.com/watch?v= 72KU4AX29Yg Interessant filmpje over het auteursrecht, klik hier: 2 https://www.youtube.com/watch?v=72ku4ax29yg

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT. Brussel, 13 november 2006 (OR. fr) 2006/0071 (COD) PE-CONS 3643/06 CODIF 55 PI 51 CULT 73 CODEC 976 OC 678

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT. Brussel, 13 november 2006 (OR. fr) 2006/0071 (COD) PE-CONS 3643/06 CODIF 55 PI 51 CULT 73 CODEC 976 OC 678 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 13 november 2006 (OR. fr) 2006/0071 (COD) PE-CONS 3643/06 CODIF 55 PI 51 CULT 73 CODEC 976 OC 678 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft:

Nadere informatie

Auteursrecht voor Wikipedianen. WCN 2013 Sjo Anne Hoogcarspel Klos Morel Vos & Schaap

Auteursrecht voor Wikipedianen. WCN 2013 Sjo Anne Hoogcarspel Klos Morel Vos & Schaap Auteursrecht voor Wikipedianen WCN 2013 Sjo Anne Hoogcarspel Klos Morel Vos & Schaap Internationale regelingen Nederlandse boekverkopers miljoenen verdienen omdat de Fransen vlug van geest zijn (Voltaire)

Nadere informatie

Intellectueel eigendom en software. Voor de digitale economie

Intellectueel eigendom en software. Voor de digitale economie Intellectueel eigendom en software Voor de digitale economie Intellectueel eigendom is een verzamelnaam voor een aantal rechten op zogenaamde voortbrengselen van de menselijke geest, zoals een schilderij,

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 januari 2000 (18.01) (OR.en) 5168/00 Interinstitutioneel dossier: 97/0359 (COD) LIMITE PI 3 CULTURE 2 CODEC 12

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 januari 2000 (18.01) (OR.en) 5168/00 Interinstitutioneel dossier: 97/0359 (COD) LIMITE PI 3 CULTURE 2 CODEC 12 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 januari 2000 (18.01) (OR.en) 5168/00 Interinstitutioneel dossier: 97/0359 (COD) LIMITE PI 3 CULTURE 2 CODEC 12 SAMENVATTING BESPREKINGEN van: de groep Intellectuele

Nadere informatie

RECHT VAN DE INTELLECTUELE EIGENDOM

RECHT VAN DE INTELLECTUELE EIGENDOM 1 E BACHELOR INFORMATICA RECHT VAN DE INTELLECTUELE EIGENDOM SAMENVATTING DOOR PIETER DE BAETS (2009) Hoofdstuk 1: Inleiding... 3 1. Wat zijn intellectuele Eigendomsrechten (=IER)?... 3 2. kenmerken van

Nadere informatie

Digitale uitputting ook in het auteursrecht

Digitale uitputting ook in het auteursrecht Digitale uitputting ook in het auteursrecht Hendrik Struik Vereniging voor Auteursrecht Amsterdam 3 juni 2016 onderwerp: Gelijke behandeling offline en online gebruik? oftewel wat u in wezen wenst te vernemen

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Stefan Nerinckx Onderwerp Het toepasselijk recht op verbintenissen voortvloeiend uit (internationale) arbeidsovereenkomsten: een nieuwe Europese verordening in de maak? Datum april 2005 Copyright

Nadere informatie

10 VOLGRECHT VAN DE KUNSTENAAR

10 VOLGRECHT VAN DE KUNSTENAAR I Inleiding 1. Auteurs van auteursrechtelijk beschermde werken behalen hun inkomsten in de regel uit de exploitatie van hun auteursrechten. De schrijver van een boek ontvangt bijv. van zijn uitgever een

Nadere informatie

MODELLICENTIE OPEN DATA

MODELLICENTIE OPEN DATA / Licentie MODELLICENTIE OPEN DATA Versie 1.2 2.08.2016 Modellicentie open data 1/5 Inhoudstafel 1 Inleiding 3 2 Artikel 1. Interpretatie 3 3 Artikel 2. Definities 3 4 Artikel 3. Voorwerp van de licentie

Nadere informatie

AUTEURSRECHT IN DE BOUWKUNST

AUTEURSRECHT IN DE BOUWKUNST KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT BRÜSSEL CENTRUM VOOR 1NTELLECTUELE RECHTEN CENTRE FOR INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS CENTRE DE RECHERCHE EN PROPRIETE INTELLECTUELLE ZENTRUM FÜR IMMATERIALGÜTERRECHT

Nadere informatie

In deze noot komen de antwoorden of beide prejudiciële vragen aan bod. Maar eerst antwoord of de vraag wat een GUI nu eigenlijk is?

In deze noot komen de antwoorden of beide prejudiciële vragen aan bod. Maar eerst antwoord of de vraag wat een GUI nu eigenlijk is? Noot bij HvJEU,, 22 december 2010, zaak C-393/09, C Bezpečnostní softwarová asociace (BSA) tegen Ministerstvo kultury (prejudiciële vragen Nejvyšší správní soud,, Tsjechië) 1. Inleiding Op 22 december

Nadere informatie

Recht en innovatie - Video in het onderwijs -

Recht en innovatie - Video in het onderwijs - presentatie op de themamiddag Video in het onderwijs op 4 maart 2010 Hogeschool Windesheim te Zwolle Recht en innovatie - Video in het onderwijs - Jaap Dijkstra Faculteit Rechtsgeleerdheid Rijksuniversiteit

Nadere informatie

RECHT OP DE AFBEELDING EN DE SPORTBEOEFENAAR. Het recht dat eenieder heeft op zijn afbeelding is een fundamenteel recht.

RECHT OP DE AFBEELDING EN DE SPORTBEOEFENAAR. Het recht dat eenieder heeft op zijn afbeelding is een fundamenteel recht. (recht op afbeelding rtf_00114631) 22/08686 RECHT OP DE AFBEELDING EN DE SPORTBEOEFENAAR Het recht dat eenieder heeft op zijn afbeelding is een fundamenteel recht. Nochtans beschermt geen enkele bijzondere

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Verdrag van Marrakesh tot bevordering

Nadere informatie

gebruik van Creative Commons licenties in interne projecten

gebruik van Creative Commons licenties in interne projecten c gebruik van Creative Commons licenties in interne projecten c C hoofdlijnen van het auteursrecht C het creative commons licentie model C voorwaarde voor het gebruik van cc licenties binnen waag society

Nadere informatie

Auteursrecht: basisbegrippen. VVJ JAM 8 februari 2016

Auteursrecht: basisbegrippen. VVJ JAM 8 februari 2016 Auteursrecht: basisbegrippen VVJ JAM 8 februari 2016 Auteursrecht: bronnen - wetboek economisch recht 2015, boek XI - rechtspraak - rechtsleer - Europa Het basismechanisme: kijken mag, aankomen niet De

Nadere informatie

PB calc & consult houdt zich alle rechten voor met betrekking tot updates alsook andere bronnen van terbeschikkingstelling.

PB calc & consult houdt zich alle rechten voor met betrekking tot updates alsook andere bronnen van terbeschikkingstelling. p.1 van 6 GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST voor BouwData PB Deze gebruiksrechtovereenkomst wordt gesloten tussen U als eindgebruiker, hierna genoemd de gebruiker, en PB calc & consult bvba, met maatschappelijke

Nadere informatie

Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de aanpassing van het auteurscontractenrecht

Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de aanpassing van het auteurscontractenrecht Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de aanpassing van het auteurscontractenrecht ARTIKEL I De Auteurswet wordt als volgt gewijzigd: Tekst voorontwerp Artikel 2 1.

Nadere informatie

AUTEURSRECHTEN EN FISCALITEIT

AUTEURSRECHTEN EN FISCALITEIT AUTEURSRECHTEN EN FISCALITEIT pagina 1 1.) Auteursrechten, naburige rechten en loon. Analyse van het arrest van het Hof van Cassatie dd. 15 september 2014 Moeten naburige rechten onderworpen worden aan

Nadere informatie

Softwarerichtlijn. 5.5.2009 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 111/16 RICHTLIJN 2009/24/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Softwarerichtlijn. 5.5.2009 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 111/16 RICHTLIJN 2009/24/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Softwarerichtlijn 5.5.2009 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 111/16 RICHTLIJN 2009/24/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's

Nadere informatie

Modellicenties Open Data. http://www.vlaanderen.be/opendata info@opendataforum.info Skype: opendataforum_ LinkedIn: Open Data Group

Modellicenties Open Data. http://www.vlaanderen.be/opendata info@opendataforum.info Skype: opendataforum_ LinkedIn: Open Data Group Modellicenties Open Data http://www.vlaanderen.be/opendata info@opendataforum.info Skype: opendataforum_ LinkedIn: Open Data Group INLEIDING In deze nota worden een aantal modellicenties voorgesteld voor

Nadere informatie

Voorwoord Afdeling 4. Toegekende rechten... 39

Voorwoord Afdeling 4. Toegekende rechten... 39 Inhoud Voorwoord... 11 Inleiding... 13 Lijst van Afkortingen Tijdschriften... 15 Lijst van Afkortingen Regelgeving... 17 Titel I. Kort overzicht van de voornaamste intellectuele eigendomsrechten... 25

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 17 oktober 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 17 oktober 2017 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 7 oktober 207 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 204/0297 (E) 2629/7 PI 09 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting,

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 13967/03 LIMITE JUSTCIV 208 TRANS 275

PUBLIC. Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 13967/03 LIMITE JUSTCIV 208 TRANS 275 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) 13967/03 LIMITE PUBLIC JUSTCIV 208 TRANS 275 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité burgerlijk recht (algemene vraagstukken)

Nadere informatie

Auteurs(contracten)recht

Auteurs(contracten)recht Auteurs(contracten)recht Een korte inleiding Vera van Buitenen Auteursrecht Het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen,

Nadere informatie

Van mijn kleur moet je afblijven!?

Van mijn kleur moet je afblijven!? Van mijn kleur moet je afblijven!? Studiedag kleur & communicatie ICC Gent 14 maart 2008 Wat te verwachten? Wat te verwachten? Korte schets van beschermingsmogelijkheden Heel wat voorbeelden Mijn visie

Nadere informatie

Flexibel ter beschikking stellen van leerinhouden

Flexibel ter beschikking stellen van leerinhouden Flexibel ter beschikking stellen van leerinhouden http://www.picdiary.com/new/nyc2004-widescreen/3 Flexibel ter beschikking stellen van leerinhouden Het klassieke auteursrecht Auteursrecht in de onderwijscontext

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN Doel van het document: De algemene voorwaarden voor Fedict diensten bevatten de standaardvoorwaarden voor het gebruik van alle Fedict diensten. Ze worden aangevuld

Nadere informatie

meest gestelde vragen over Auteursrecht De Gier Stam &

meest gestelde vragen over Auteursrecht De Gier Stam & meest gestelde vragen over Auteursrecht De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over Auteursrechten De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT t: (030)

Nadere informatie

Overeenkomst Journalisten

Overeenkomst Journalisten Overeenkomst Journalisten De ondergetekende. 1. De besloten vennootschap Pressexpress BV, kantoorhoudende te Amstelveen, 1181 JC, Biesbosch 225, hierna te noemen PEBV 2. de journalist/ freelancer schrijver,

Nadere informatie

De juridische bescherming van Software in België

De juridische bescherming van Software in België Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2009-2010 De juridische bescherming van Software in België Masterproef van de opleiding Master in de Rechten Ingediend door Rik Minoodt (studentennr.

Nadere informatie

SAMENVATTING WET BETREFFENDE HET AUTEURSRECHT EN DE NABURIGE RECHTEN 30 JUNI 1994

SAMENVATTING WET BETREFFENDE HET AUTEURSRECHT EN DE NABURIGE RECHTEN 30 JUNI 1994 SAMENVATTING WET BETREFFENDE HET AUTEURSRECHT EN DE NABURIGE RECHTEN 30 JUNI 1994 Bron : JUSTITIE Publicatie : 27-07-1994 nummer : 1994009586 bladzijde : 19297 Dossiernummer : 1994-06-30/35 Inwerkingtreding

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet ingediend op 340 (2014-2015) Nr. 3 3 juni 2015 (2014-2015) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik

Nadere informatie

Brussel, 14 mei 2012 (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE /11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0303 ( LE) AMLAT 99 PESC 1390 WTO 388

Brussel, 14 mei 2012 (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE /11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0303 ( LE) AMLAT 99 PESC 1390 WTO 388 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 14 mei 2012 (OR. en) 16395/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0303 (E) AMLAT 99 PESC 1390 WTO 388 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 9 juli 2004 (14.07) (OR. en) 11091/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/001 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 9 juli 2004 (14.07) (OR. en) 11091/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/001 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 9 juli 2004 (4.07) (OR. en) PUBLIC 09/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/00 (COD) LIMITE JUSTCIV 99 COMPET 3 SOC 337 CODEC 874 OTA van: het voorzitterschap

Nadere informatie

Factsheet nr. 13. Focus op. IER (intellectuele-eigendomsrechten)

Factsheet nr. 13. Focus op. IER (intellectuele-eigendomsrechten) Focus op IER (intellectuele-eigendomsrechten) Versie nr. 6 d.d. 13 juli 2016 Inhoudsopgave I. INLEIDING... 3 II. IER-OVEREENKOMST... 3 III. DEFINITIE... 3 A. Bescherming van intellectuele eigendom: hoe

Nadere informatie

Welkom bij de workshop Softwarelicentierecht nieuwe stijl. mr. dr. Lesley C.P. Broos Advocaat IE, ICT & Privacyrecht

Welkom bij de workshop Softwarelicentierecht nieuwe stijl. mr. dr. Lesley C.P. Broos Advocaat IE, ICT & Privacyrecht Welkom bij de workshop Softwarelicentierecht nieuwe stijl mr. dr. Lesley C.P. Broos Advocaat IE, ICT & Privacyrecht KH Sectie IE, ICT & privacyrecht Wat denkt u? 1. Het een op een namaken van de functionaliteit

Nadere informatie

* onderscheid: Korte duur (< > merken) vermogen)

* onderscheid: Korte duur (< > merken) vermogen) * Kenmerken Intellectuele rechten 1) monopolierechten 2) aan iedereen tegenstelbaar (ongeacht goede trouw) 3) begrensde rechten (duur, territorialiteit, voorwaarden) 4) voorwerp: creatie van de geest 5)

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Beschermingsduur

Hoofdstuk 7 Beschermingsduur 171 Hoofdstuk 7 Beschermingsduur 1072 270. De beschermingsduur van het auteursrecht is geharmoniseerd middels de Richtlijn Beschermingstermijn 1073. In het Belgisch recht is de omzetting van deze richtlijn

Nadere informatie

Koninginnegracht 19, Den Haag Kanaalpad 69, Apeldoorn 070-3105600. patents@vriesendorp.nl www.vriesendorp.nl

Koninginnegracht 19, Den Haag Kanaalpad 69, Apeldoorn 070-3105600. patents@vriesendorp.nl www.vriesendorp.nl 1 Het ontwerpen en op de markt brengen van producten in een veelheid van vormen en verschijningen is een wezenlijk kenmerk van onze economie. De ontwikkeling en realisering van een nieuwe uitvoering van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 575 Besluit van 27 november 2002, houdende regels met betrekking tot het reprografisch verveelvoudigen van auteursrechtelijk beschermde werken

Nadere informatie

Advies van de Commissie Auteursrecht over het wetsvoorstel tot aanpassing van de Auteurwet 1912 ter implementatie van richtlijn nr.

Advies van de Commissie Auteursrecht over het wetsvoorstel tot aanpassing van de Auteurwet 1912 ter implementatie van richtlijn nr. Advies van de Commissie Auteursrecht over het wetsvoorstel tot aanpassing van de Auteurwet 1912 ter implementatie van richtlijn nr. 2001/84/EG van het Europees Parlement en van de Raad van de Europese

Nadere informatie

Hoe bescherm ik mijn naam en product?

Hoe bescherm ik mijn naam en product? 3 Hoe bescherm ik mijn naam en product? Over auteursrechten, merkbescherming, registratie van uw domeinnaam en patenten MICHIEL VERHAMME TIMOTHY VAN DE GEHUCHTE 4 Hebt u nog vragen, neem dan contact op

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Directie Wetgeving Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Voorstel van decreet. van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij. 367 ( ) Nr. 1 9 februari 2010 ( )

Voorstel van decreet. van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij. 367 ( ) Nr. 1 9 februari 2010 ( ) stuk ingediend op 367 (2009-2010) Nr. 1 9 februari 2010 (2009-2010) Voorstel van decreet van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij houdende wijziging van artikel 159

Nadere informatie

Ondernemen met IP in de praktijk

Ondernemen met IP in de praktijk Ondernemen met IP in de praktijk Inhoud Wat is IE? Hoe werkt IE? o c t rooien m e rk e n m o d e llen a d v o c a t uu r Waarom IE beschermen? Alternatieven voor het beschermen van IE? Welke verschillende

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.6.2003 COM(2003) 348 definitief 2003/0127 (CNS) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij de lidstaten worden gemachtigd in het belang van de Europese

Nadere informatie

INTELLECTUELE, INDUSTRIËLE EN COMMERCIËLE EIGENDOM

INTELLECTUELE, INDUSTRIËLE EN COMMERCIËLE EIGENDOM INTELLECTUELE, INDUSTRIËLE EN COMMERCIËLE EIGENDOM Intellectuele eigendom verwijst naar het geheel van exclusieve rechten die zijn toegekend op intellectuele scheppingen. Er kunnen twee categorieën worden

Nadere informatie

Bewijswaarde van een sms-bericht bij de verkoop van een onroerend goed

Bewijswaarde van een sms-bericht bij de verkoop van een onroerend goed Bewijswaarde van een sms-bericht bij de verkoop van een onroerend goed Analyse arrest HvB Gent 26 september 2013 FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 308 Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de versterking van de positie van de auteur en de uitvoerende

Nadere informatie

7566/17 eer/gys/sl 1 DGG 3B

7566/17 eer/gys/sl 1 DGG 3B Raad van de Europese Unie Brussel, 23 maart 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0279 (COD) 7566/17 PI 33 CODEC 463 NOTA van: aan: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties nr. vorig

Nadere informatie

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op:

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op: Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2002 (26.06) (OR. fr) PUBLIC 9893/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0111 (COD) LIMITE 211 MI 108 JAI 133 SOC 309 CODEC 752 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE

Nadere informatie

Juridische bescherming van broncode

Juridische bescherming van broncode Juridische bescherming van broncode Mr. Peter C. van Schelven ICT~Office, 15 februari 2012 Softwarebescherming Auteursrecht: software als werk van letterkunde (art. 1, art 10.1 sub 12 en art 45h-45n Auteurswet)

Nadere informatie

24-10-2013. Intellectual Property & bedrijfswaarde aeternus college tour bedrijfswaarde AUTEURSRECHT. Intellectuele eigendom: hoofdcategorieën

24-10-2013. Intellectual Property & bedrijfswaarde aeternus college tour bedrijfswaarde AUTEURSRECHT. Intellectuele eigendom: hoofdcategorieën Intellectual Property & bedrijfswaarde aeternus college tour bedrijfswaarde Intellectuele eigendom: hoofdcategorieën 1. Copyright (Auteursrecht e.a.) Intellectuele eigendom 2. Industriële Eigendom Antoon

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 september 2003 (03.09) (OR. en) 12057/03. Interinstitutioneel dossier 1996/0198 (CNS) 1996/0190 (CNS)

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 september 2003 (03.09) (OR. en) 12057/03. Interinstitutioneel dossier 1996/0198 (CNS) 1996/0190 (CNS) Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 september 2003 (03.09) (OR. en) Interinstitutioneel dossier 1996/0198 (CNS) 1996/0190 (CNS) PUBLIC 12057/03 LIMITE PI 74 VERSLAG van: het voorzitterschap

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Rechten van de auteur

Hoofdstuk 5 Rechten van de auteur 77 Hoofdstuk 5 Rechten van de auteur 128. De rechten van de auteur worden traditioneel ingedeeld in de vermogensrechten en de morele rechten. Dit onderscheid is een logisch gevolg van de structuur van

Nadere informatie

Inhoudstafel INLEIDING TOT HET MATERIEEL EN STRAFPROCEDUREEL IS ER PLAATS VOOR SOCIALE MEDIA OP DE WERKVLOER?... 45

Inhoudstafel INLEIDING TOT HET MATERIEEL EN STRAFPROCEDUREEL IS ER PLAATS VOOR SOCIALE MEDIA OP DE WERKVLOER?... 45 i Inhoudstafel INLEIDING TOT HET MATERIEEL EN STRAFPROCEDUREEL CYBERSTRAFRECHT: UITDAGINGEN VOOR DE ADVOCATUUR...... 1 Philippe Van Linthout & Jan Kerkhofs I. Inleiding..............................................

Nadere informatie

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL. 2. Aanbod en sluiten van het contract

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL. 2. Aanbod en sluiten van het contract Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL 1. Algemeen Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna Voorwaarden ) zijn van toepassing op alle aanvragen van klanten of aanbiedingen

Nadere informatie

Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de aanpassing van het auteurscontractenrecht

Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de aanpassing van het auteurscontractenrecht Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de aanpassing van het auteurscontractenrecht VOORONTWERP enz. enz. Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze.

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Algemene voorwaarden KAPITOL N.V. INFOBEL OFFICE-SOFTWARE EN CORRESPONDERENDE

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 12 juni 2003 (17.06) (OR. fr) 10445/03. Interinstitutioneel dossier 1996/0198 (CNS) 1996/0190 (CNS) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 12 juni 2003 (17.06) (OR. fr) 10445/03. Interinstitutioneel dossier 1996/0198 (CNS) 1996/0190 (CNS) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 juni 2003 (17.06) (OR. fr) Interinstitutioneel dossier 1996/0198 (CNS) 1996/0190 (CNS) PUBLIC 10445/03 LIMITE PI 56 VERSLAG van: het voorzitterschap aan:

Nadere informatie

het secretariaat-generaal van de Raad het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel)/de Raad

het secretariaat-generaal van de Raad het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel)/de Raad RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 31 maart 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0444 (E) 8305/14 ADD 1 PI 39 NOTA I/A-PUNT van: aan: d.d.: 9 april 2014 nr. vorig doc.: 7596/14 PI 31 Nr. Comdoc.:

Nadere informatie

14956/15 ADD 1 mou/gra/mt 1 DG D 2A

14956/15 ADD 1 mou/gra/mt 1 DG D 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 26 februari 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0119 (COD) 14956/15 ADD 1 JUSTCIV 286 FREMP 291 CODEC 1654 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Standpunt

Nadere informatie

Nieuwsflits praktijkgroep Technologie, Media en Entertainment

Nieuwsflits praktijkgroep Technologie, Media en Entertainment Nieuwsflits praktijkgroep Technologie, Media en Entertainment Geachte heer, mevrouw, Hierbij ontvangt u de 3 e nieuwsflits van onze praktijkgroep Technologie, Media en Entertainment. Met deze digitale

Nadere informatie

auteursrechten gaat...

auteursrechten gaat... Als het over auteursrechten gaat... Dé partner voor Nederlandstalige auteurs www.deauteurs.be Over auteursrecht Hebt u een vraag of wilt u zich graag aansluiten bij deauteurs, neem dan contact op met de

Nadere informatie

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 44 Schlussakte samt Erklärungen - Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLOTAKTE.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 44 Schlussakte samt Erklärungen - Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLOTAKTE. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 44 Schlussakte samt Erklärungen - Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLOTAKTE AF/CE/BA/nl 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 44 Schlussakte

Nadere informatie

Rolnummer 4560. Arrest nr. 21/2009 van 12 februari 2009 A R R E S T

Rolnummer 4560. Arrest nr. 21/2009 van 12 februari 2009 A R R E S T Rolnummer 4560 Arrest nr. 21/2009 van 12 februari 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten

Nadere informatie

A creative commons presenteert: creatieve werken. delen met anderen - een strip. door alex roberts, rebecca royer en jon phillips

A creative commons presenteert: creatieve werken. delen met anderen - een strip. door alex roberts, rebecca royer en jon phillips A creative commons presenteert: creatieve werken delen met anderen - een strip door alex roberts, rebecca royer en jon phillips A creatieve werken delen met anderen Met Creative Commons gaat voor iedereen

Nadere informatie

Rechtspraak met betrekking tot het gebruik en misbruik van kadastrale gegevens en K.I. Mr. Martin Denys & Mr. John Toury

Rechtspraak met betrekking tot het gebruik en misbruik van kadastrale gegevens en K.I. Mr. Martin Denys & Mr. John Toury Rechtspraak met betrekking tot het gebruik en misbruik van kadastrale gegevens en K.I Mr. Martin Denys & Mr. John Toury Rechtspraak met betrekking tot het gebruik en misbruik van kadastrale gegevens en

Nadere informatie

Ideeën. Startersgids 7

Ideeën. Startersgids 7 01 Ideeën beschermen Startersgids 7 Indien uw ondernemingsproject gebaseerd is op een nieuwe uitvinding, een origineel concept of een vernieuwende creatie, dan doet u er misschien goed aan na te gaan hoe

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 1/6 Advies 30/2016 van 8 juni 2016 Betreft: Advies uit eigen beweging over de mededeling door de Kruispuntbank van Ondernemingen van gegevens betreffende de functies die een persoon uitoefent binnen een

Nadere informatie