Domein Onderwerp Eventuele toelichting. Bachelor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Domein Onderwerp Eventuele toelichting. Bachelor"

Transcriptie

1 Domein Onderwerp Eventuele toelichting Bachelor C05F4A ICT-recht, seminarie C07D5A Rechtsgeschiedenis, seminarie A C07D6A Rechtsgeschiedenis, seminarie B C07D7A Verbintenissenrecht, seminarie Zie toelichting als bijlage gehecht aan dit document (achteraan). Geen verdere toelichting beschikbaar anders dan de ECTS- fiche via het onderwijsaanbod op het studentenportaal. Zakelijke rechten in Europa. De raakvlakken tussen de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid. Zie toelichting als bijlage gehecht aan dit document (achteraan). Geen verdere toelichting beschikbaar anders dan de ECTS- fiche via het onderwijsaanbod op het studentenportaal. Bij de eenmaking van de zakelijke rechten in de EU blijken die sterk uiteen te lopen in Engeland, het continentale Westen of het Hoge Noorden. Is daar via de rechtsgeschiedenis een lijn in te krijgen? Zijn er elementen van het oude "ius commune" die toelaten de eenmaking of het wederzijds begrip rond lokale zakelijke rechten te bevorderen? Van de studenten wordt verwacht een duidelijk beeld te scheppen van een zakenrechtelijke instelling uit het verleden van een EU-land in een scriptie van een dertigtal bladzijden. Geen verdere toelichting beschikbaar anders dan de ECTS- fiche via het onderwijsaanbod op het studentenportaal. C07D8A De zesde staatshervorming. Sinds de federale verkiezingen van juni 2007 is

2 Staatsrecht, seminarie C07D9A Administratief recht, seminarie 1. Schadeloosstelling bij rechtmatig overheidshandelen 2. Administratieve rechtsbescherming het Belgische federalisme erg onder druk komen te staan. Er is toen een lang en moeizaam proces van communautaire onderhandelingen en gesprekken in gang gezet, dat pas in oktober 2011 succesvol beëindigd werd met het Institutioneel akkoord voor de zesde staatshervorming (het zgn. Vlinderakkoord ). Deze zesde staatshervorming is momenteel in volle uitvoering: een aantal wijzigingen is reeds doorgevoerd; op andere is het nog wachten. Dit houdt in dat de student voor zijn/haar seminarie zal moeten werken met ofwel pas tot stand gekomen wetgeving, ofwel met nieuwe (wets)voorstellen of zelfs voorlopig zonder voorstellen. Dit is een logisch gevolg van het feit dat we ons midden in een belangrijke staatshervorming bevinden. Studenten die geïnteresseerd zijn in het staatsrecht, kunnen hierover evenwel alleen maar enthousiast zijn! 1.. Schadeloosstelling bij rechtmatig overheidshandelen - Planschade; - Herstelbevoegdheid Raad van State; - Onteigeningsvergoeding; - Erfdienstbaarheden van openbaar nut; - Gelijkheid van de burgers voor de openbare lasten.

3 C08D0A Goederenrecht, seminarie C08D1A Bijzondere overeenkomsten, seminarie 1. Pijnpunten inzake appartementsmede-eigendom 2. Op weg naar een nieuw eigendomsbegrip Contractuele clausules. 2.. Administratieve rechtsbescherming - Regeling van rechtsplegingsvergoeding bij administratieve rechtbanken; - Bestuurlijke lus; - Milieuhandhavingscollege; - Cassatieprocedure bij de Raad van State; - Contra legem werking van het vertrouwensbeginsel; - Handhaving van de rechtsgevolgen door de Raad van State; - Commissie openbaarheid van bestuursdocumenten. Geen verdere toelichting beschikbaar anders dan de ECTS- fiche via het onderwijsaanbod op het studentenportaal. Elke student krijgt een specifieke contractuele toegewezen. De individuele onderwerpen zijn zeer divers. Te denken valt bv. aan hardshipclausules, indexeringsclausules, prijsherzieningsclausules, ondeelbaarheidsclausules, interpretatieclausules, clausules inzake geschillenbeslechting, etc. De student die zich vragen te stellen zoals: Waarom zouden contractspartijen de toegewezen clausule opnemen in hun contract? Hoe dienen zij

4 C08D2A Handels- en economisch recht, seminarie 1. De overheid in het handels- en economisch recht 2. Knelpunten WCO die te structuren? Stoten zijn op bepaalde grenzen van dwingend recht of openbare orde? De student moet het Belgische recht telkens vergelijken met één andere rechtsorde. Zie toelichting als bijlage gehecht aan dit document (achteraan). 3. Knelpunten E-Commerce C08D3A Personen- en familierecht, seminarie C08D4A Gezondheidsrecht, seminarie 4. Pleitwedstrijd Mertens de Wilmars In dit seminarie wordt niet gewerkt met één centraal thema, maar worden aan de studenten een 50-tal zeer diverse actuele onderwerpen uit het personenrecht en uit het familierecht voorgelegd. Het gezondheidsrecht uit het leven gegrepen. Geen verdere toelichting beschikbaar anders dan de ECTS- fiche via het onderwijsaanbod op het studentenportaal. Het volstaat op een willekeurige dag een willekeurige krant open te slaan en dan blijkt dat het gezondheidsrecht geen wereldvreemd vakgebied is : van A(bortus) tot Z(wangerschapsafbreking) en al wat daar tussen ligt: euthanasie, orgaandonatie en orgaantransplantatie, beroepsgeheim, nietconventionele geneeswijzen, vergoeding van schade die het gevolg is van gezondheidszorg, medisch begeleide voortplanting, medische

5 experimenten op mensen, de rechten van de patiënt enz enz kunnen aan bod komen. Het uitgangspunt ( maar ook niet meer dan dat) is telkens een krantenartikel over een welbepaald thema. C08D5A Vennootschapsrecht, seminarie C08D6A Familiaal vermogensrecht, seminarie Vertegenwoordiging van vennootschappen. Geen verdere toelichting beschikbaar anders dan de ECTS- fiche via het onderwijsaanbod op het studentenportaal. Van elke student wordt verwacht dat hij of zij een rechtswetenschappelijk onderzoek verricht naar een dergelijk gezondheidsrechtelijk thema. Geen verdere toelichting beschikbaar anders dan de ECTS- fiche via het onderwijsaanbod op het studentenportaal. Geen verdere toelichting beschikbaar anders dan de ECTS- fiche via het onderwijsaanbod op het studentenportaal. Master C05F5A Gerechtelijk privaatrecht, seminarie C05F6A Arbeidsrecht, seminarie C05F7A Socialezekerheidsrecht, seminarie Zie toelichting als bijlage gehecht aan dit document (achteraan). De invloed van het Europese recht op het Belgische arbeidsrecht. 1. De preventie van professionele risico s: arbeidsveiligheid en sociale zekerheid Zie toelichting als bijlage gehecht aan dit document (achteraan). Zie toelichting als bijlage gehecht aan dit document (achteraan). Zie toelichting als bijlage gehecht aan dit document (achteraan).

6 2. De Wet Vergoeding Technologische Ongevallen C05F8A Bijzonder sociaal recht, seminarie 3. Capita selecta inzake beroepsziekten 1. Woon werkverkeer 2. Rolstoelen en andere prothesen doorheen het hele recht Zie toelichting als bijlage gehecht aan dit document (achteraan). 3. Raakvlakken tussen jeugdbeschermingsrecht en andere rechtstakken C05F9A Internationaal recht, seminarie C06F0A Europees recht, seminarie C06F1A Strafrecht, seminarie 4. Beroepsgeheim en hulpverlening Geen verdere toelichting beschikbaar anders dan de ECTS- fiche via het onderwijsaanbod op het studentenportaal. Geen verdere toelichting beschikbaar anders dan de ECTS- fiche via het onderwijsaanbod op het studentenportaal. 1. Moet de strafrechter zich daar mee bemoeien? Zin en onzin van het gebruik van het strafrecht om bepaald immoreel of ongewenst Geen verdere toelichting beschikbaar anders dan de ECTS- fiche via het onderwijsaanbod op het studentenportaal. Geen verdere toelichting beschikbaar anders dan de ECTS- fiche via het onderwijsaanbod op het studentenportaal. 1.. Bv. roken (in het bijzijn van kinderen of zieken), bigamie, overspel, (reclame voor) prostitutie, gokken, risicogedrag (auto niet op slot,...), laster, stalking, dronkenschap,

7 gedrag aan te pakken. commercieel draagmoederschap, rijden zonder gordel of helm, publicatie van privéfoto's,...) C06F2A Strafprocesrecht, seminarie C06F3A Fiscaal recht, seminarie C06F4A Insolventierecht, seminarie C06F5A Internationaal privaatrecht, seminarie 2. Seks en het strafrecht Aspecten van de beïnvloeding van Belgisch strafprocesrecht door de rechtspraak van het Europees Hof voor de rechten van de mens en het Europees Hof van Justitie. Zie de toelichting en titels als bijlage gehecht aan dit document (achteraan). Het ontwerp voor een nieuw recht inzake zakelijke zekerheden vergeleken met het huidige Belgische recht. De Europese instellingen in Blunderland? De herziening van de Europese IPR Verordeningen. 2.. met minderjarigen en meerderjarigen, met en zonder instemming, reëel en virtueel, gratis en tegen betaling, in binnen-en buitenland,.. Geen verdere toelichting beschikbaar anders dan de ECTS- fiche via het onderwijsaanbod op het studentenportaal. Actuele topics fiscaal recht Verdere toelichting tijdens de groepssessie op 9 oktober om 18 u in lokaal MTC In juni 2012 keurde de regering een voorontwerp in tot hervorming van de roerende zekerheden en werd het voor advies voorgelegd aan de Raad van State. De deelnemers aan het seminarie zullen in hun paper rond een specifiek thema oud en mogelijk nieuw recht met elkaar vergelijken en met name nagaan hoe het nieuwe recht zou moeten worden uitgelegd en wat het gevolg zou zijn van de hervorming. Het nationale IPR Europeaniseert heel snel. Met name onder impuls van de Europese Commissie is er in een razend tempo harmonisatie tot stand gebracht inzake bevoegdheid voor burgerlijke en handelszaken; toepasselijk recht in

8 overeenkomsten, onrechtmatige daad, insolventie; bevoegdheid en toepasselijk recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed; Europees burgerlijk procesrecht; adoptie, ouderlijk gezag; bewijsvoering.zoals ook voorgeschreven door al deze Verordeningen, onderzoekt de Commissie op dit ogenblik de noodzaak aan herziening van het grootste deel van deze Verordeningen. Zij lijkt daarbij op voorhand te willen streven naar ingrijpende wijzigingen en toenemende harmonisatie. Het is echter niet duidelijk of de rechtspraktijk, noch de Lid-Staten, nood hebben aan zulke hervorming. Het Seminarie 1MR biedt de studenten de mogelijkheid de grondige studie van deze Europese Verordeningen, te koppelen aan rechtsvergelijkend onderzoek, waarbij ook buiten de Europese Unie kan gekeken worden. Aan elke student wordt 1 bepaald onderdeel van de voornoemde Verordeningen ter studie voorgelegd. Grondig onderzoek van de Europese voorbereidende werken, gekoppeld aan de inbreng door belangengroepen en onderzoek van nationale rechtspraak, staan centraal. Bovendien staat het seminarie steeds open voor onderwerpen aangebracht door de studenten zelf, vb in de materie van de intellectuele

9 eigendom en IPR, arbitrage en IPR, notarieel IPR, familierechtelijk IPR

10 BIJLAGEN C05F4A ICT-recht, seminarie Het seminarie ICT-recht wordt gecoördineerd door het Interdisciplinair Centrum voor Recht en ICT (ICRI). Het ICRI is een onderzoekscentrum aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de KULeuven gewijd aan de vooruitgang en de bevordering van juridische kennis over de informatiemaatschappij door middel van onderzoek en onderwijs van de hoogste kwaliteit. ICRI is ook een van de stichtende leden van het Leuvense Centrum voor Informatie- en Communicatietechnologie (LICT) en het Vlaamse Institute for BroadBand Technology (IBBT) en coördineert sinds kort het pas opgerichte Belgian Cybercrime Centre of Excellence for Training, Research and Education (B-CCENTRE). ICT-recht is een zogenaamd horizontale rechtstak. Het bestrijkt verschillende traditionele rechtsdomeinen en benadert deze steeds vanuit een optiek van snel evoluerende, nieuwe infomatie- en communicatietechnologieën. ICT-recht handelt bijvoorbeeld over intellectueel eigendomsrecht, zoals het auteursrecht (YouTube, P2P, etc.), privacyrecht (Facebook, etc.), strafrecht (identiteitsdiefstal, phishing, etc.), administratief recht (electronische ID,e-gov, etc.), mediarecht (internettelevisie, roaming, etc.) en contractenrecht/handelsrecht (ebay, RyanAir, etc.). ICT-recht onderzoekt in welke mate bestaande wettelijke kaders aangepast zijn aan de nieuwe technologische realiteit, of wijzigingen van dit wettelijk kader nuttig of noodzakelijk zijn en hoe deze wijzigingen er eventueel zouden kunnen uitzien. Het seminarie ICT-recht loopt over het ganse academiejaar. Na een inleidend college, gaan de studenten, met de hulp van de coördinator, op zoek naar een interessant thema voor zijn/haar persoonlijk seminariewerk. Eens dit onderwerp geselecteerd, krijgt de student een persoonlijke begeleider toegewezen, die hem/haar zal bijstaan bij het identificeren van een specifieke rechtsvraag binnen de gekozen thematiek en het uitwerken van een seminariepaper. De begeleider ondersteunt de student inhoudelijk en helpt hem bij het respecteren van een vooropgestelde timing voor het inleveren van de paper. Op het einde van het academiejaar geeft de student een korte presentatie van zijn onderzoeksresultaten voor zijn/haar medestudenten. Voor een concreter inzicht in de thema s die aan bod kunnen komen in de seminariewerken, geven wij hieronder een lijst van

11 mogelijke onderwerpen voor het academiejaar Studenten kunnen ook zelf onderwerpen zoeken, samen met de begeleiders. De studenten krijgen ook de mogelijkheid om het seminariewerk in het Engels te maken. Vandaar dat sommige onderwerpen in de lijst hieronder ook aldus beschreven staan. Scroll, search, select and join our group! Informed consent in the proposal for regulation on clinical trials 23andMe en de bescherming van persoonlijke gezondheidsgegevens Patients like me : jouw persoonlijk gezondheidsdossier online? Juridische vragen betreffende het where s my bike? project. Beveiliging van bedrijfsnetwerken en privacy Vrijheid van encryptie De verhouding tussen artikel 48 en 127, 2 van de Wet betreffende de elektronische communicatie en de implicaties voor het digitaal forensisch onderzoek. Orgaandonor op Facebook De bindende kracht van een eenzijdige wilsuiting Cloud computing van hype naar mature markt Cloud computing standaarden: vragen aangaande privacy aspecten, intellectuele eigendom, aansprakelijkheid hoster, service level agreements. Van notice & take down naar notice & stay down Aansprakelijkheid van hosting providers voor de inhoud van derden Cloud computing and the legal profession Juridische vragen met betrekking tot het Juridisch Digitaal Platform De wet op de elektronische communicatie en de bescherming van de consument De door de wet van 10 juli 2012 herziene wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie voorziet

12 voortaan in een ruim gamma aan bepalingen om de consument beter te beschermen tegen elektronische communicatieoperatoren. De Belgische wetgever gaat hierbij een stuk verder dan wat de Europese richtlijnen bepalen. Kan dit zomaar? En wat me het resultaat? Is het een opbod of wordt de consument inderdaad beter beschermd? De onafhankelijkheid van het BIPT en het Europees wettelijk kader Hoewel de Europese richtlijnen de onafhankelijkheid van de nationale regulatoren telkens uitbreiden, stelt de wet van 10 juli 2012 perken aan de onafhankelijkheid van het BIPT. Gaat de wetgever hiermee zijn boekje te buiten? Right to be forgotten voorgesteld in het voorstel van de Europese Commissie (25 Januari) voor een nieuwe DP Regulation. Waarom dit recht? Is het werkelijk nieuw (geschiedenis en link met droit a l'oubli)? Welke gevaren brengt het met zich mee? Is het huidige voorstel juist geformuleerd? Wat kan beter? Surveillance technology Het aantal manieren om mensen in de gaten te houden stijgt exponentieel. Welke waarborgen en bescherming biedt het recht ons tegen intrusieve praktijken? Dit kan eventueel worden opgesplitst in twee sub-onderwerpen. Surveillance door de overheid ('big brother') of surveillance door anderen ('little brother'). In dit laatste geval kan men zich afvragen wat de impact is van het feit dat iedereen tegenwoordig permanent een camera/microfoon op zak heeft en ook via Internet elkander in het oog kan houden. Zijn hier safeguards nodig? Een meer centrale vraag hier zou zijn: 'Wat is de relevantie van de 'personal use' exemption (art.3(2), DP Directive 95/46)?' Wat zijn de grenzen hiervan? Als ik een foto op Facebook post, vormt dit een personal use? Wat als ik 500 vrienden heb? 1000? DoNotTrack Werd recentelijk voorgesteld in de USA als een oplossing voor online tracking. Zijn er equivalenten in de EU? Is dit een volwaardige oplossing? Is er wel een probleem? Data portability (art.18 in DP Regulation proposal). Bespreek hoe men hiertoe gekomen is. Wat zijn de beweegredenen? Wat zijn de potentiële gevaren? Links met andere artikels? Link met mededingingsrecht?

13 Controle over persoonsgegevens Eén van de voornaamste doelen van het nieuwe Regulation voorstel is om het individu meer controle te geven over zijn/haar persoonsgegevens (zie bv COM(2012) 9 final, pagina 6). Is de commissie hierin geslaagd? Zijn er andere manieren om meer controle te geven? Wat zijn de gevaren (e.g. conflicten met andere fundamentele rechten) die hier aan verbonden zijn? Gegevensbescherming versus Privacy Beschrijf het verschil en het verband tussen gegevensbescherming en privacy. Maak een historisch overzicht van verschillende visies op privacy-bescherming en een eventueel voorspelling van de verdere evolutie. Wat is de beste manier, in de huidige informatie maatschappij, om privacy te beschermen? Is gegevensbescherming alleen voldoende? Intermediary liability Wat is intermediary liability? Wanneer zijn tussenpersonen op het Internet aansprakelijk en wanneer niet? Artt ecommerce Directive. De richtlijn wordt binnenkort herzien. Is het huidige rechtskader nog wel voldoende vandaag de dag? De exempties werden opgesteld in een tijd waarin intermediaries nog maar weinig invloed hadden op het verkeer. Tegenwoordig oefenen zij echter meer en meer invloed uit en is het niet altijd eenvoudig in welke mate zij aansprakelijk zijn of niet. Relevant hier zijn de recente SABAM cases. Mobiel/Net Neutrality Meer en meer mensen begeven zich op het Internet via mobiele apparaten. Deze zijn echter niet equivalent aan traditionele computers. Verschillende actoren beperken onze internet ervaring. Eerst en vooral de software provider (meestal Apple of Google) en de telecom provider (die een beperkt 'spectrum' heeft, en dus een incentive heeft om te filteren). Wat is de impact op vrijheid van meningsuiting? Of, wat is de impact op mededinging? Drones en het regelgevend kader Drones zijn vliegende 'robots', uitgerust met camera's en andere sensoren. Voor een relatief lage prijs kan iedereen zo een 'drone' aanschaffen. Wat is de impact hiervan op privacy? Wat is het regelgevend kader hier? Hoe dient de

14 regulator hier mee om te gaan? Wat is het kader voor het gebruik van Drones door de overheid/politie? Dienen hier grenzen aan gesteld te worden? Locatie en privacy: is verzoening mogelijk? Steeds meer diensten maken gebruik van locatiegegevens. Waar dit soort gegevens aanvankelijk vooral gebruikt werd door diensten die zich specifiek op locaties richten zoals Google Maps worden locatiegegevens nu ook gebruikt door allerhande apps en websites om meer gelokaliseerde inhoud of zelfs gelokaliseerde reclame aan te bieden. Het is echter duidelijk dat het gebruik van locatiegegevens onder bepaalde omstandigheden een inbreuk op de privacy van de gebruiker kan vormen. Hoe kunnen deze tegenpolen verzoend worden? Opt-in of opt-out voor cookies, wenselijk versus werkbaar? In juni 2012 werd in Nederland de nieuwe telecomwet van kracht, waardoor websites verplicht werden een opt-in regime na te leven bij het plaatsen van cookies op de systemen van hun bezoekers. Deze bepaling stuitte op fel protest en de correcte uitvoering ervan blijkt problematisch. Met de wet van 10 juli 2012 houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie heeft ook België een nieuwe regeling voor het gebruik van cookies aangenomen. In tegenstelling tot Nederland, koos België voor een opt-out aanpak. Hiermee kunnen cookies op de systemen van de bezoekers geplaatst worden zonder voorafgaande toestemming. Bezoekers kunnen zich echter wel verzetten tegen deze cookies. Hoewel een opt-in aanpak als meer wenselijk voor de privacybescherming beschouwd wordt, geven websitebeheerders de voorkeur aan de meer werkbare oplossing van de opt-out. Is dergelijke trade-off onvermijdelijk? Naar een werkelijk elektronische handtekening? Op 4 juni 2012 stelde de Europese Commissie een ontwerp tot verordening voor met betrekking tot elektronische handtekeningen, identificatie en vertrouwensdiensten. Deze verordening zal het bestaande juridisch kader in deze materie gebaseerd op Richtlijn 1999/93/EG vervangen. Het is het doel van de Commissie om met dergelijke verordening voor meer harmonisatie in deze materie te zorgen en om grensoverschrijdende elektronische transacties te faciliteren. Een van de tekortkomingen van het bestaande wettelijk kader is dat de elektronische handtekening

15 sterk steunt op het bestaan van de klassieke handgeschreven handtekening. Kan het ontwerp van verordening hier verandering in brengen? Indien niet, welke alternatieven zijn mogelijk? Betalen met je gsm: wat zijn de wetten waar je op moet letten? Elektronisch geld Near Field Communication (NFC) privacy betalingsdienst telecom Cloud computing bekeken als klant en als leverancier Escrow van software of data Overzicht van rechtspraak in België (of Benelux). Beslag inzake namaak 2.0 Op zoek naar een nieuw evenwicht (onderneming te goeder trouw versus softwareleverancier; beslag inzake namaak en cloud computing; misbruik van beslag inzake namaak, ) E-money en de NFC-technologie Snel, contactloos betalen maar wat met de veiligheids- en andere juridische aspecten? (onderzoeken van aansprakelijkheid van de bank, EU-regelgeving, aanvaarding en betaling, online fraude en preventie inzake e-wallets enz.) De samenwerking van mobiele operatoren en de banken inzake mobile payment vanuit een juridisch oogpunt (oa. mededingingsrecht, verbintenissenrecht, EU-regelgeving, samenwerkingsakkoorden, enz ) Zowel in België als in Nederland werken de grote banken en mobiele operatoren samen om één gemeenschappelijk platform te ontwikkelen voor NFC-payment. Er zijn hier m.i. echter wel enkele juridische valkuilen, o.m. op vlak van mededingingsrecht, enz ) De impact van de E-Money Directive (EMD), Payment Service Directive (PSD) en de Single Euro Payments Area (SEPA) op de consument en de onderneming Mobile Payments: bespreking van enkele bestaande systemen vanuit een juridische invalshoek (oa. PingPing, M-banxafe, enz ) De juridische aspecten van een gedegen Data Protection Policy voor bedrijven

16 Cloud computing en data protection: de keerzijde van het succes Word of mouth is now a public conversation carried in blog comments and customer reviews (Chris Anderson). Het recht van meningsuiting, het delen van ervaringen, reviews, opiniestukken, enz Is er nood aan een juridisch kader om de authenticiteit en waarachtigheid van deze informatie te garanderen? De graafrechten op openbaar en privaat domein worden geregeld door de artt. 97 e.v. van de wet van Deze bepalingen zijn juridisch niet onbesproken : er is de kwestie van de belastingvrijstelling (art. 98, 2, dat gedeeltelijk door het Grondwettelijk Hof werd vernietigd); volgens de Raad van State moeten de graafrechten geregeld worden in een samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de gewesten. Een dergelijk samenwerkingsakkoord bestaat echter niet. Er is de bizarre regeling (art. 98, 1) waarbij de regering bij wijze van KB uitspraak doet over geschillen over het gebruik van het publiek domein. In art. 99 wordt aan de eigenaar van privaat domein de mogelijkheid geboden om een bezwaarschrift bij het BIPT in te dienen. Het BIPT kan echter geen financiële compensatie toekennen en kan in de praktijk evenmin een operator verplichten een voor de eigenaar meer gunstige optie te verkiezen (tenzij de operator de wet zou overtreden wat in de praktijk zelden voorkomt : artt. 99 e.v. zijn zo opgesteld dat het belang van de operatoren veel zwaarder doorweegt dan het belang van de eigenaars/huurders van de private domeinen). Het bezwaarschrift is daardoor al te vaak een lege doos. En er kan ook nagegaan worden in hoeverre artt. 97 e.v. verenigbaar zijn met de Europese voorschriften terzake waarbij transparantie, proportionaliteit en niet-discriminatie essentieel zijn. Men kan dit onderwerp nog uitbreiden door te verwijzen naar de artt. 25 e.v. WEC waarbij het gedeeld gebruik van antennesites wordt geregeld. Deze bepalingen zijn weliswaar minder gecontesteerd maar men kan zich toch de vraag stellen of een samenwerkingsakkoord met de gewesten hier niet eveneens is vereist. Universal Service Obligations Universal service obligations (USOs) are obligations imposed upon those state-owned monopolists in the public utilities

17 sectors, e.g. telecom, water and electricity, to make available consumers at any location a specified list of services with general economic interest at affordable prices. You task is to examine the USOs within the telecom sector with suggested questions such as: the scope of telecom USOs, the content of every USO, how they are financed, and so on. Those rules have been harmonised to a minimum level at the European level. You may also discuss them in conjunction with Belgian laws. Open government data en de Europese richtlijn hergebruik van overheidsinformatie: een juridische analyse van de huidige ontwikkelingen In het Verenigd Koninkrijk werden recent via de website data.gov.uk honderden datasets van de overheid beschikbaar gesteld voor gebruik door het publiek. Ook in andere landen in de Europese Unie wordt steeds meer overheidsinformatie vrij gemaakt. Wat is de impact van de richtlijn hergebruik op deze initiatieven? C05F5A Gerechtelijk privaatrecht, seminarie Inhoud Er is dit jaar geen centraal thema. De studenten kunnen de probleemstelling kiezen uit de lijst met onderwerpen hieronder die de titularissen omstandig toelichten op de inleidende bijeenkomst. De studenten hebben tevens de mogelijkheid om zelf een voorstel te doen, mits de docent het aanvaardt. Niet-exhaustieve lijst van onderwerpen: - Het ambtshalve opwerpen van cassatiemiddelen - Het gezag van gewijsde van arresten van het Hof van Cassatie - De unus iudex als wapen in de strijd tegen de gerechtelijke achterstand

18 - De openbaarmaking van de uitspraak in de 21 e eeuw - De eenheidsrechtbank - Spreekbuizen voor de magistratuur: meerstemmigheid of harmonie? - Dissenting opinions en het geheim van het beraad - De plaatsvervangende rechter als wapen in de strijd tegen de gerechtelijke achterstand - De advocatenakte - Collectieve minnelijke schikkingen - Jurisdictionele immuniteit van staten, staatshoofden en diplomaten voor burgerlijke zaken - Anti-suit injunctions onder Belgisch recht Werkwijze - Het seminarie vat in lesweek 1 aan met een inleidende bijeenkomst waarin de docent elk van de voorgestelde onderwerpen toelicht (betekenis, draagwijdte, enz...). De docent zal o.m. ook toelichting geven over de aard van het onderzoek dat met elk van de onderwerpen samenhangt (bijv. het ene onderwerp omvat veel rechtspraakonderzoek terwijl het andere meer studie van wetgeving zal vereisen, enz.). De studenten krijgen een deadline van drie dagen om drie onderwerpen te kiezen. - In lesweek 2 is er opnieuw een bijeenkomst. In het eerste half uur deelt de docent de verdeling van de onderwerpen onder de studenten mee. De docent vermeldt voor elk geselecteerd onderwerp ook de begeleidende assistent en de student-peer reviewer (zie verder). Hij geeft per onderwerp een eerste aanzet tot het formuleren van de onderzoeksvraag. In het vervolg van de sessie (1,5 lesuur) licht de docent toe wat van de student verwacht wordt (afspraken ivm deadlines, begeleiding, vorm van het product dat verwacht wordt, wijze van indienen, plaats waar bijkomende informatie kan gevonden worden, enz.). Daarnaast geeft de docent uitleg over de gebruikte termen (onderzoeksvoorstel, onderzoeksdesign, tussentijdse versie) en over de verwachte werkwijze (uitleg over onderzoeksmethode, juridische analyse, citeren, enz.). Hij zal in het bijzonder ook ingaan op de vereiste originaliteit

19 van de analyse en tips geven over hoe een student moet tewerk gaan om tot een eigen juridische stelling te komen. Tevens worden de plagiaatafspraken in herinnering gebracht en worden enkele concrete casussen daaromtrent besproken. - In lesweek 3 gaan de studenten zelfstandig aan de slag en werken een onderzoeksvoorstel uit. Dit omvat (1) de omschrijving van de onderzoeksvraag, (2) een voorstel van inhoudstafel en (3) een eerste bibliografie. Ook in lesweek 3 is een nieuwe groepsbijeenkomst, deze maal in de bibliotheek. In het eerste lesuur geeft de docent in het PC-lokaal les over het gebruik van internetbronnen, zowel nationaal als internationaal. Er wordt gewerkt aan de hand van voorbeelden die aansluiten bij de concrete onderwerpen van de studenten. In het tweede lesuur volgt een rondleiding in de bibliotheek voor de bespreking van best practices bij het verzamelen van bronnen. - In lesweek 4 dient de student bij de begeleiden assistent (per ) een onderzoeksvoorstel in. Dit omvat (1) de omschrijving van de onderzoeksvraag, (2) een voorstel van inhoudstafel en (3) een eerste bibliografie. De student die zijn onderzoeksvoorstel niet binnen de gestelde deadline indient, verliest het recht op feedback. - In lesweek 5 krijgt de student hierop feedback van de assistent. Deze feedback kan per of tijdens een afspraak gebeuren. De student heeft het recht om een afspraak te vragen indien hij/zij dit verkiest. - In lesweek 8 dient de student zijn paper en een covernota (zi verder) in bij de assistent (per ). Deze paper dient volledig te zijn (dwz dat alle hoofdstukken uit de inhoudstafel opgenomen in het onderzoeksvoorstel zijn uitgewerkt). In de covernota bespreekt de student kort de moeilijkheden die hij heeft ondervonden bij het schrijven van de paper en identificeert hij wat volgens hem de sterke en de zwakke punten zijn van zijn paper. De student stuurt de paper met de covernota tevens naar de peer reviewer. De paper is slechts geldig ingediend indien er eerder een onderzoeksvoorstel is ingediend.

20 - In lesweek 9 krijgt de student feedback van de assistent op zijn paper. Deze feedback kan per of tijdens een afspraak gebeuren. De student heeft het recht om een afspraak te vragen indien hij/zij dit verkiest. De student die zijn paper niet binnen de gestelde deadline indiende, verliest het recht op feedback. - In lesweek 10 is er een groepsbijeenkomst. De avond voor de groepsbijeenkomst stuurt de peer reviewer zijn peer review nota naar de asisstent en de docent. De peer review nota beslaat maximaal 1 A4 en bevat twee zaken: (i) evaluatie van de paper aan de hand van het evaluatieschema dat de docent op Toledo ter beschikking heeft gesteld, (ii) samenvatting in één alinea wat volgens de peer reviewer de kern van de paper is. De student die zijn paper of peer review niet binnen de gestelde deadline indiende, wordt niet toegelaten tot de groepsbijeenkomst. Elke groep telt gemiddeld 4 max. 6 studenten. Elke student geeft een mondelinge presentatie van zijn paper in 5 min. De presentatie betreft in ieder geval de onderzoeksvraag en de conclusies van het onderzoek. De peer reviewer geeft commentaar in 5 min. Dit commentaar kan evaluatief zijn (kwaliteit van het onderzoek of van de tekst) maar ook reflectief (situeren van het de probleemstelling of van de resultaten, bedenkingen over de inhoud ervan, enz.). De docent kadert de peer review in een groepsdiscussie. Tot slot geven de docent en de begeleidende assistent commentaar. - In de weken daarna (m.i.v. de Kerstvakantie) heeft de student nog de kans om zijn paper bij te werken teneinde tegemoet te komen aan de tijdens de presentatie geleverde opmerkingen van de docent, de assistent en de peer reviewer. - In lesweek 13 levert de student zijn definitieve versie in, op papier én per . Deze verplichting geldt ook voor de studenten die niets meer gewijzigd hebben aan hun vorige ingediende versie. Nadat de punten voor het seminarie zijn bekendgemaakt kunnen de studenten bij de begeleidende assistent een scoreblad opvragen waarin voor de drie evaluatieactiviteiten (zie verder) de score vermeld staat. Tevens kunnen de studenten een evaluatieschema voor de paper opvragen waarin vermeld staat de vermeld staat of de student op geëvalueerde aandachtspunten goed (+), matig (+/-) of onvoldoende (-) heeft gepresteerd.

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016 Bachelor of Science in de Rechten (180 studiepunten) 1ste bachelorjaar - Modeltraject ( 60 sp verplicht ) Bronnen en beginselen van het recht 1 6 Sociologie I 1 6 Politieke Geschiedenis van België 1 6

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Inhoudstafel

INHOUDSTAFEL. Inhoudstafel Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN TABELLEN... 9 LIJST VAN PRAKTISCHE VOORBEELDEN... 10 I. INLEIDING... 11 II. HET OBJECTIEVE RECHT...15 A. HET OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE RECHT... 15 1. Het objectieve

Nadere informatie

Geen overgangsmaatregel nodig. Studenten werken het programma af zoals het tijdens academiejaar 2013-2014 vooropgesteld werd.

Geen overgangsmaatregel nodig. Studenten werken het programma af zoals het tijdens academiejaar 2013-2014 vooropgesteld werd. Overgangsmaatregelen bij de programmawijzigingen in de bachelor in de rechten (met voortraject te Brussel) met ingang 201-201 1 - Wijzigingen september 201 1. Algemene optie (Nederlandstalig) Volledige

Nadere informatie

Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN TABELLEN... 9 LIJST VAN PRAKTISCHE VOORBEELDEN... 11 I. INLEIDING... 13

Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN TABELLEN... 9 LIJST VAN PRAKTISCHE VOORBEELDEN... 11 I. INLEIDING... 13 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN TABELLEN... 9 LIJST VAN PRAKTISCHE VOORBEELDEN... 11 I. INLEIDING... 13 II. HET OBJECTIEVE RECHT... 17 A. HET OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE RECHT... 17 1. Het objectieve

Nadere informatie

BOEKDEEL I. Deel 1. Internationaal en Europees recht. Deel 3. Strafrecht. Deel 2. Staatsrecht. Algemene inhoudstafel Boekdeel III...

BOEKDEEL I. Deel 1. Internationaal en Europees recht. Deel 3. Strafrecht. Deel 2. Staatsrecht. Algemene inhoudstafel Boekdeel III... Algemene inhoudstafel Boekdeel I BOEKDEEL I Algemene inhoudstafel Boekdeel I........... Algemene inhoudstafel Boekdeel II.......... Zie afzonderlijk verkrijgbaar Boekdeel II Algemene inhoudstafel Boekdeel

Nadere informatie

Titel voorstel: Voorstel voor een verordening van de Raad inzake de vertaalregelingen voor het EU-octrooi

Titel voorstel: Voorstel voor een verordening van de Raad inzake de vertaalregelingen voor het EU-octrooi Fiche 9: Verordening EU octrooi vertaalregelingen 1. Algemene gegevens Titel voorstel: Voorstel voor een verordening van de Raad inzake de vertaalregelingen voor het EU-octrooi Datum Commissiedocument:

Nadere informatie

De (herziene) Europese Overeenkomst inzake adoptie van kinderen

De (herziene) Europese Overeenkomst inzake adoptie van kinderen De (herziene) Europese Overeenkomst inzake adoptie van kinderen SARiV Advies 2013/19 SAR WGG Advies 11 juli 2013 Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen Boudewijnlaan 30 bus 81 1000 Brussel T.

Nadere informatie

Knipperlichten. Intellectuele eigendom en ICT. Ellen Enkels. 20 februari 2013

Knipperlichten. Intellectuele eigendom en ICT. Ellen Enkels. 20 februari 2013 2013 Knipperlichten Intellectuele eigendom en ICT Ellen Enkels 20 februari 2013 Minervastraat 5 1930 ZAVENTEM T +32 (0)2 275 00 75 F +32 (0)2 275 00 70 www.contrast -law.be Overzicht I. Regelgeving Europees

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

TETRALERT FISCALITEIT HYBRIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN (PPL), KUNSTMATIGE CONSTRUCTIES EN EINDE VAN DE DBI-AFTREK

TETRALERT FISCALITEIT HYBRIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN (PPL), KUNSTMATIGE CONSTRUCTIES EN EINDE VAN DE DBI-AFTREK TETRALERT FISCALITEIT HYBRIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN (PPL), KUNSTMATIGE CONSTRUCTIES EN EINDE VAN DE DBI-AFTREK I. INLEIDING De Richtlijn 2011/96/EU betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis; Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden voor het coördineren van de gegevensverwerking in het gezondheidsbeleid en de bijstand aan personen Gelet op artikelen

Nadere informatie

BDMA Dday Legal. Aandachtspunten bij M-commerce. 19 juni 2013. Tim Van Canneyt. Of Counsel

BDMA Dday Legal. Aandachtspunten bij M-commerce. 19 juni 2013. Tim Van Canneyt. Of Counsel BDMA Dday Legal Aandachtspunten bij M-commerce Tim Van Canneyt Of Counsel 19 juni 2013 M-Commerce = E-commerce met een M? M-commerce Elke commerciële transactie uitgevoerd via mobiele of draadloze communicatie

Nadere informatie

Master in het vennootschapsrecht

Master in het vennootschapsrecht Master in het vennootschapsrecht INTERUNIVERSITAIR PROGRAMMA Faculteit Rechtsgeleerdheid De master in het vennootschapsrecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid legt de klemtoon op de grondige uitdieping

Nadere informatie

Omzetting van de Europese richtlijn naar het Belgisch recht

Omzetting van de Europese richtlijn naar het Belgisch recht 87 HOOFDSTUK 1 Omzetting van de Europese richtlijn naar het Belgisch recht AFDELING 1 Het fiscale stelsel opgelegd door de Europese fiscale fusierichtlijn van 23 juli 1990 (veelvuldig gewijzigd) 1. Toepassingsgebied

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk ------ Advies nr. 17 van 16 oktober 1998 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit en een

Nadere informatie

BEDRIJF TITEL. Social media op de werkvloer! Karen Van den Bergh Els De Coninck Advanced Trainer/ Consultant SD Worx Learning

BEDRIJF TITEL. Social media op de werkvloer! Karen Van den Bergh Els De Coninck Advanced Trainer/ Consultant SD Worx Learning BEDRIJF TITEL Social media op de werkvloer! Karen Van den Bergh Els De Coninck Advanced Trainer/ Consultant SD Worx Learning 1 Inhoud 1. Algemene situering sociale media 2. Problematiek sociale media op

Nadere informatie

De toenemende invloed van het Handvest op het auteursrecht AIPPI. woensdag 11 maart 2015

De toenemende invloed van het Handvest op het auteursrecht AIPPI. woensdag 11 maart 2015 De toenemende invloed van het Handvest op het auteursrecht AIPPI woensdag 11 maart 2015 1 Quaedvlieg 2006 Het lijkt geen goed idee dat iedere individuele rechter in ieder individueel geval een eigen afweging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1167 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 maart 2007 (13.04) (OR.en) ST 8028/07 Interinstitutioneel dossier: 2006/0135(CNS) LIMITE JUSTCIV 75

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 maart 2007 (13.04) (OR.en) ST 8028/07 Interinstitutioneel dossier: 2006/0135(CNS) LIMITE JUSTCIV 75 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 maart 2007 (13.04) (OR.en) PUBLIC ST 8028/07 Interinstitutioneel dossier: 2006/0135(CNS) LIMITE JUSTCIV 75 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Coreper/de

Nadere informatie

Publieke informatie door jou gepubliceerd. Berichten die je naar andere leden stuurt

Publieke informatie door jou gepubliceerd. Berichten die je naar andere leden stuurt PRIVACY STATEMENT Dit Privacy Statement toont onze vastberadenheid om je recht op privacy en je gegevens te beschermen. Postbuzz verwerkt je persoonlijke gegevens met zorg en conform aan de bepalingen

Nadere informatie

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen Boekdeel I Algemene inhoudstafel Boekdeel I Algemeen Bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten (Uittreksel)........................ 5 Wet van 24

Nadere informatie

/// Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 5m, testdata

/// Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 5m, testdata /// Gebruiksvoorwaarden en bepalingen Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 5m, testdata Voor taken van algemeen belang GDIVlaanderen deelnemers Elke deelnemer aan GDIVlaanderen heeft toegang

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.6.2003 COM(2003) 348 definitief 2003/0127 (CNS) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij de lidstaten worden gemachtigd in het belang van de Europese

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESCHIKKING VAN DE

Nadere informatie

CAG/13/12.12/DOC.104 bijlage 1

CAG/13/12.12/DOC.104 bijlage 1 Modellicenties voor open data Versie 1.1 CAG/13/12.12/DOC.104 bijlage 1 Licentiemodellen open data v1.1 2 Inleiding In deze nota worden een aantal modellicenties voorgesteld voor het ter beschikking stellen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 5 Voorwoord 11

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 5 Voorwoord 11 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 11 Hoofdstuk I.- Algemene inleiding 13 Afdeling 1.- Het privaatrecht, wat is dat? 13 1.- Objectief recht vs. subjectief recht 13 I.- Algemeen 13 II.- Objectieve benadering het

Nadere informatie

Privacybeleid Capital Circle

Privacybeleid Capital Circle Privacybeleid Capital Circle 1. Algemeen Dit Privacybeleid beschrijft het beleid van Capital Circle met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens. Het

Nadere informatie

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op:

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op: Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2002 (26.06) (OR. fr) PUBLIC 9893/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0111 (COD) LIMITE 211 MI 108 JAI 133 SOC 309 CODEC 752 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE

Nadere informatie

PRIVACY POLICY WANAGOGO

PRIVACY POLICY WANAGOGO PRIVACY POLICY WANAGOGO Alvorens Wanagogo te gebruiken dien je deze privacy policy aandachtig te lezen. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan heb je toestemming nodig van één van je ouders of van je wettelijke

Nadere informatie

Digital agenda Deel V. juli 2015

Digital agenda Deel V. juli 2015 Digital agenda Deel V juli 2015 Inhoudstafel Deel V - Bescherming en beveiliging van digitale gegevens... 1 V.1 Cybersecurity... 1 V.2 Beveiliging van betalingen... 3 V.3 Vertrouwen van de consumenten

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse Regering inzake het ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

DE RECHTEN VAN DE VRIJWILLIGER EN PLICHTEN VAN DE ORGANISATIE. 1. Situering algemene informatie over het aantal vrijwilligers

DE RECHTEN VAN DE VRIJWILLIGER EN PLICHTEN VAN DE ORGANISATIE. 1. Situering algemene informatie over het aantal vrijwilligers DE RECHTEN VAN DE VRIJWILLIGER EN PLICHTEN VAN DE ORGANISATIE 1. Situering algemene informatie over het aantal vrijwilligers 2. Wettelijke initiatieven 1) wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van

Nadere informatie

Mobimix-infosessie 19 maart 2009

Mobimix-infosessie 19 maart 2009 Juridische kantlijnen bij het gebruik van een black box Een eerste verkenning Mobimix-infosessie 19 maart 2009 Guido Remy Senior juridisch adviseur Overzicht Doel van de black box: gegevens verzamelen

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Recht en Criminaliteit in cyberspace

EUROPEES PARLEMENT. Recht en Criminaliteit in cyberspace EUROPEES PARLEMENT TIJDELIJKE COMMISSIE ECHELON-INTERCEPTIESYSTEEM SECRETARIAAT MEDEDELING TEN BEHOEVE VAN DE LEDEN De leden treffen als aanhangsel een document aan met de titel Recht en Criminaliteit

Nadere informatie

GDPR en aansprakelijkheid

GDPR en aansprakelijkheid GDPR en aansprakelijkheid 1. Het Belgische begrip fout & GDPR 2. Wie kan aansprakelijkheid dragen? 3. Wie kan een claim stellen? 4. Wat zijn de financiële risico s? 5. Tips Artikel 82 Recht op schadevergoeding

Nadere informatie

HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE

HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE Het Hof van Justitie van de Europese Unie is een van de zeven instellingen van de EU. Zij omvat drie rechtscolleges: het Hof van Justitie, het Gerecht en het Gerecht

Nadere informatie

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten)

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Faculteit Rechten Universiteit Hasselt Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Versie 25 augustus 2010 Artikel 1: Algemene doelstellingen De bachelorscriptie is een bijzondere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN Doel van het document: De algemene voorwaarden voor Fedict diensten bevatten de standaardvoorwaarden voor het gebruik van alle Fedict diensten. Ze worden aangevuld

Nadere informatie

Voor de delegaties gaan in bijlage dezes de ontwerp-conclusies van de Raad, waarover een akkoord is bereikt in de Groep sociale vraagstukken.

Voor de delegaties gaan in bijlage dezes de ontwerp-conclusies van de Raad, waarover een akkoord is bereikt in de Groep sociale vraagstukken. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 februari 2011 (16.02) (OR. en) 6196/1/11 REV 1 SOC 99 COMPET 34 VERSLAG van: de Groep sociale vraagstukken aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel)

Nadere informatie

De belangrijkste bron van het burgerlijk recht is het burgerlijk wetboek,

De belangrijkste bron van het burgerlijk recht is het burgerlijk wetboek, Recht is alomtegenwoordig. Of het nu gaat om een verbod iets te doen (door het rood licht rijden), een verplichting iets te doen (deelnemen aan verkiezingen), een werkwijze die men dient na te leven (procesrecht)

Nadere informatie

gebruikersvoorwaarden

gebruikersvoorwaarden Gebruikersvoorwaarden van Aristoco International BVBA, fabrikant van Cubigo en MaxxGemak, leverancier van Cubigo NL Toestemming Als bezoeker of lid van Cubigo ga je akkoord met de onderstaande bepalingen

Nadere informatie

HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING VAN INTELLECTUELE EIGENDOM VAN DE ON- DISCRIMINATIE

HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING VAN INTELLECTUELE EIGENDOM VAN DE ON- DISCRIMINATIE SOCIAAL STRAFRECHT INDIVIDUEEL ARBEIDSRECHT Alternatief loon en fiscaliteit Privéleven en bescherming van persoonsgegevens & tieve arbeidsrelaties HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING

Nadere informatie

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten)

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Faculteit Rechten Universiteit Hasselt Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Versie mei 2013 met het oog op het academiejaar 2013-2014. Artikel 1: Algemene doelstellingen De

Nadere informatie

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Bron : Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten (Belgisch Staatsblad,

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Stefan Nerinckx Onderwerp Het toepasselijk recht op verbintenissen voortvloeiend uit (internationale) arbeidsovereenkomsten: een nieuwe Europese verordening in de maak? Datum april 2005 Copyright

Nadere informatie

Privacy beleid. Algemeen

Privacy beleid. Algemeen Privacy beleid Algemeen In dit Privacy beleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de websites van JaMa Media, zoals Mijnkoopwaar

Nadere informatie

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN PREAMBULE Erkennende dat ondanks de bestaande verschillen in de nationale familierechten er evenwel een

Nadere informatie

ARREST van 20 oktober 1997 in de zaak A 96/ ARRET du 20 octobre 1997 dans l affaire A 96/

ARREST van 20 oktober 1997 in de zaak A 96/ ARRET du 20 octobre 1997 dans l affaire A 96/ BENELUX-GERECHTSHOF COUR DE JUSTICE BENELUX A 96/3/10 ARREST van 20 oktober 1997 in de zaak A 96/3 ------------------------- Inzake : COTRABEL BVBA tegen LAUTE DIRK Procestaal : Nederlands En cause : ARRET

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2004 (26.11) (OR. en) 15130/04 JAI 490 ASIM 47

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2004 (26.11) (OR. en) 15130/04 JAI 490 ASIM 47 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 november 2004 (26.11) (OR. en) 15130/04 JAI 490 ASIM 47 BEGELEIDENDE NOTA van: het voorzitterschap aan: het Coreper (2e deel) nr. vorig doc.: 14497/04 JAI 441 ASIM

Nadere informatie

EUROPESE UNIE Communautair Bureau voor Plantenrassen

EUROPESE UNIE Communautair Bureau voor Plantenrassen EUROPESE UNIE Communautair Bureau voor Plantenrassen BESLUIT VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN HET COMMUNAUTAIR BUREAU VOOR PLANTENRASSEN van 25 maart 2004 inzake de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr.

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 10972/03/NL/def. WP 76 Advies 2/2003 over de toepassing van de gegevensbeschermingsbeginselen op de Whois directories Goedgekeurd op 13 juni 2003 De Groep is opgericht

Nadere informatie

Inbreng in een Belgische vennootschap door een niet-europese vennootschap van haar Belgische vaste inrichting (filialisering) (art.

Inbreng in een Belgische vennootschap door een niet-europese vennootschap van haar Belgische vaste inrichting (filialisering) (art. 350 HOOFDSTUK 1 Inbreng in een Belgische vennootschap door een niet-europese vennootschap van haar Belgische vaste inrichting (filialisering) (art. 231, 3 WIB 1992) AFDELING 1 Begripsomschrijving en situatieschets

Nadere informatie

Concubinaat. De buitenhuwelijkse tweerelatie. Patrick Senaeve (ed.) Acco Leuven / Amersfoort

Concubinaat. De buitenhuwelijkse tweerelatie. Patrick Senaeve (ed.) Acco Leuven / Amersfoort Concubinaat De buitenhuwelijkse tweerelatie Patrick Senaeve (ed.) Met bijdragen van: Eric Dirix Jacques Herbots Walter Pintens Jan Roodhooft Patrick Senaeve Acco Leuven / Amersfoort INHOUD Patrick Senaeve

Nadere informatie

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) - (wet) meldplicht datalekken. Safe Harbor Ø. Binding Corporate Rules

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) - (wet) meldplicht datalekken. Safe Harbor Ø. Binding Corporate Rules Dataprivacy Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) - (wet) meldplicht datalekken Safe Harbor Ø Binding Corporate Rules Wbp Neerslag EU-regelgeving (rl. 95/46/EG), in hele EU De titel van de wet zegt het

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED EN DE VLAAMSE MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Principiële goedkeuring van het voorontwerp

Nadere informatie

TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT

TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT Aanbeveling... 2 Advies... 2 Algemeen commentaar... 2 Beleidsdocument... 3 Besluit... 3 Decreet... 3 Europees besluit... 3 Grondwet... 3 Koninklijk besluit... 3 Mededeling...

Nadere informatie

Deel 1 Basisbeginselen

Deel 1 Basisbeginselen Deel 1 Basisbeginselen Vragen 1 Geef de definitie van belastingen. 2 Geef de kenmerken van een belasting. Geef en bespreek een voorbeeld. 3 Welke soorten sancties zijn er? Geef van elke soort sanctie een

Nadere informatie

Commissie interne markt en consumentenbescherming ONTWERPVERSLAG

Commissie interne markt en consumentenbescherming ONTWERPVERSLAG EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie interne markt en consumentenbescherming 24.9.2013 2013/2116(INI) ONTWERPVERSLAG over de toepassing van Richtlijn 2005/29/EG over oneerlijke handelspraktijken (2013/2116(INI))

Nadere informatie

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en fiscaliteit - Herstructureringen en overgang van ondernemingen

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 3.7.2017 COM(2017) 357 final 2017/0148 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij Luxemburg en Roemenië worden gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, de

Nadere informatie

ALGEMENE INHOUD VII. Fiscaal Praktijkboek 2011-2012 Indirecte belastingen

ALGEMENE INHOUD VII. Fiscaal Praktijkboek 2011-2012 Indirecte belastingen ALGEMENE INHOUD DEEL I HET BTW-PAKKET: WAT LEERT ONS DE TOEPASSINGSVERORDENING? 1 Patrick Wille 1. Inleiding 7 2. Plaats vestiging 8 2.1. Ontvanger van de dienst (B2B) 8 2.2. Dienstverrichter (B2C) 10

Nadere informatie

Toepasselijk recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed *

Toepasselijk recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed * P7_TA(2010)0477 Toepasselijk recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 december 2010 over het voorstel voor een verordening van de

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij de lidstaten worden gemachtigd om in het belang van de Europese Unie het verdrag

Nadere informatie

NAAR EEN PERFORMANTE, INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT WAAR ELK TALENT TELT

NAAR EEN PERFORMANTE, INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT WAAR ELK TALENT TELT NAAR EEN PERFORMANTE, INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT WAAR ELK TALENT TELT S20150874 UITZENDARBEID IN DE OPENBARE SECTOR Sinds de zesde staatshervorming zijn zowel de federale regering als de gewesten bevoegd.

Nadere informatie

Rechtspraak met betrekking tot het gebruik en misbruik van kadastrale gegevens en K.I. Mr. Martin Denys & Mr. John Toury

Rechtspraak met betrekking tot het gebruik en misbruik van kadastrale gegevens en K.I. Mr. Martin Denys & Mr. John Toury Rechtspraak met betrekking tot het gebruik en misbruik van kadastrale gegevens en K.I Mr. Martin Denys & Mr. John Toury Rechtspraak met betrekking tot het gebruik en misbruik van kadastrale gegevens en

Nadere informatie

Grensoverschrijdende tewerkstelling - kies 4 niettegelijkertijdlopende sessies

Grensoverschrijdende tewerkstelling - kies 4 niettegelijkertijdlopende sessies Grensoverschrijdende tewerkstelling - kies 4 niettegelijkertijdlopende sessies Date: 2009-09-10 PROGRAMMA Vanaf 08.30 u. Onthaalkoffie en registratie van de deelnemers aan Sessie 1 of Sessie 2 09.15 u.

Nadere informatie

De Minister van Veiligheid en Justitie. Postbus 20301 2500 EH Den Haag. Advies wetsvoorstel toevoegen gegevens aan procesdossier minderjarige

De Minister van Veiligheid en Justitie. Postbus 20301 2500 EH Den Haag. Advies wetsvoorstel toevoegen gegevens aan procesdossier minderjarige POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De Minister van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

Advies nr. 7/2014. Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 houdende toepassing van

Advies nr. 7/2014. Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 houdende toepassing van Advies nr. 7/2014 (uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, en artikel 322, lid 2, VWEU) over een voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr.

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 13967/03 LIMITE JUSTCIV 208 TRANS 275

PUBLIC. Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 13967/03 LIMITE JUSTCIV 208 TRANS 275 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) 13967/03 LIMITE PUBLIC JUSTCIV 208 TRANS 275 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité burgerlijk recht (algemene vraagstukken)

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

CONCEPT Tentamenplanning Bachelor en Masteronderwijs Tt of Hk. Week Dag Datum begin-tijd eindtijd Vaknaam. studiegids-nr.

CONCEPT Tentamenplanning Bachelor en Masteronderwijs Tt of Hk. Week Dag Datum begin-tijd eindtijd Vaknaam. studiegids-nr. 41 Ma 11-10-10 09.00 12.00 Transnationaal vermogensrecht T 23011008 MA 41 Ma 11-10-10 09.00 12.00 Transnationaal vermogensrecht T 23011008 MA 41 Ma 11-10-10 13.00 16.00 Trade and finance in a global economy

Nadere informatie

Het nieuwe Europese raamwerk bescherming persoonsgegevens in Europa en België/Vlaanderen

Het nieuwe Europese raamwerk bescherming persoonsgegevens in Europa en België/Vlaanderen Het nieuwe Europese raamwerk bescherming persoonsgegevens in Europa en België/Vlaanderen Willem Debeuckelaere De Privacyproef dejuristen Gent 1 juni 2017 Inhoud 1. Wat vooraf gaat? 2. Huidige stand van

Nadere informatie

Welke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen. Hoe we die gegevens gebruiken.

Welke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen. Hoe we die gegevens gebruiken. Privacybeleid Gegevens die we ontvangen Duidelijkheid en keuzemogelijkheden Gegevens die we delen Toepassing Handhaving Wijzigingen Laatst aangepast: 10 juli 2013 Doccle hecht veel belang aan het onderhouden

Nadere informatie

9317/17 pro/gra/sl 1 D 2A

9317/17 pro/gra/sl 1 D 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 19 mei 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0190 (CNS) 9317/17 JUSTCIV 113 NOTA van: aan: het voorzitterschap nr. vorig doc.: WK 5263/17 Nr. Comdoc.: 10767/16

Nadere informatie

Opleiding. Boekhouden. Code + officiële benaming van de module. C 3 Burgerlijk, handels- en economisch recht. Academiejaar 2015-2016.

Opleiding. Boekhouden. Code + officiële benaming van de module. C 3 Burgerlijk, handels- en economisch recht. Academiejaar 2015-2016. Opleiding Boekhouden Code + officiële benaming van de module C 3 Burgerlijk, handels- en economisch recht Academiejaar 2015-2016 Semester 1 Studieomvang 6 studiepunten Totale studietijd 120 Aantal lestijden

Nadere informatie

BEGINSELEN VAN BELGISCH PRIVAATRECHT I. Walter VAN GERVEN

BEGINSELEN VAN BELGISCH PRIVAATRECHT I. Walter VAN GERVEN BEGINSELEN VAN BELGISCH PRIVAATRECHT I Walter VAN GERVEN Professor emeritus K.U.Leuven, U.Tilburg, U.Maastricht Gewezen advocaat-generaal Europees Hof van Justitie Lid van de Koninklijke Vlaamse Academie

Nadere informatie

Praktische gids voor het gebruik van sociale netwerksites

Praktische gids voor het gebruik van sociale netwerksites Rapport Praktische gids voor het gebruik van sociale netwerksites Je rechten en plichten eenvoudig uitgelegd Colofon Praktische gids voor het gebruik van sociale netwerksites auteur(s): Ellen Wauters,

Nadere informatie

Tentamenrooster 2015-2016 per blok

Tentamenrooster 2015-2016 per blok Tentamenrooster 2015-2016 per blok Semester 1: Blok 1.1: - Onderwijsperiode: 31 augustus - 16 oktober (bachelor 1 en master) - Onderwijsperiode: 31 augustus - 9 oktober (bachelor 2 en 3) Vr 16 oktober

Nadere informatie

I N H O U D Inleiding Hoofdstuk 1. Juridische aspecten inzake de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens 1 Inleiding

I N H O U D Inleiding Hoofdstuk 1. Juridische aspecten inzake de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens 1 Inleiding INHOUD Inleiding 13 Hoofdstuk 1. Juridische aspecten inzake de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens 15 1 Inleiding 15 2 Wettelijke bepalingen 15 3 Basisprincipes van de wet verwerking

Nadere informatie

Privacy en Innovatie in Balans

Privacy en Innovatie in Balans Privacy en Innovatie in Balans Peter Hustinx Jaarcongres ECP 20 november 2014, Den Haag Sense of urgency Digitale Agenda: vertrouwen, informatieveiligheid en privacybescherming in het hart van de agenda

Nadere informatie

SWPBS vanuit juridisch oogpunt

SWPBS vanuit juridisch oogpunt SWPBS vanuit juridisch oogpunt Samenvatting uit: De Wilde M., en Van den Berg A. (2012), SWPBS, vanuit juridisch oogpunt, afstudeerrapport juridische afdeling Christelijke Hogeschool Windesheim, Zwolle

Nadere informatie

Team IE & ICT. www.dehaanlaw.nl

Team IE & ICT. www.dehaanlaw.nl Team IE & ICT www.dehaanlaw.nl De Haan team intellectuele eigendom, internet, E-commerce en ICT-recht Intellectuele eigendom, internet, E-commerce en ICT-recht zijn verwante rechtsgebieden met een heel

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: 1 Goedkeuring en machtiging tot ondertekening van de overeenkomst tot oprichting van de internationale

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v Beknopte inhoud... xvii BOEK I. RECHTSFENOMEEN. Hoofdstuk I. Concepten van recht... 3

INHOUD. Voorwoord... v Beknopte inhoud... xvii BOEK I. RECHTSFENOMEEN. Hoofdstuk I. Concepten van recht... 3 INHOUD Voorwoord.......................................................... v Beknopte inhoud................................................... xvii BOEK I. RECHTSFENOMEEN Hoofdstuk I. Concepten van recht.......................................

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving

Nadere informatie

Impact op de Belgische gezondheidszorg

Impact op de Belgische gezondheidszorg EUROPESE UNIE EN GEZONDHEIDSZORG OSE-IZRI studiedag EU geneesmiddelenbeleid: toegankelijkheid of concurrentiepositie versterken? Impact op de Belgische gezondheidszorg Minne Casteels Katholieke Universiteit

Nadere informatie

BIJLAGEN. bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. Een nieuw EU-kader voor het versterken van de rechtsstaat

BIJLAGEN. bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. Een nieuw EU-kader voor het versterken van de rechtsstaat EUROPESE COMMISSIE Straatsburg, 11.3.2014 COM(2014) 158 final ANNEXES 1 to 2 BIJLAGEN bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Een nieuw EU-kader voor het versterken van

Nadere informatie

Inleiding tot Recht. Uit Praktisch Burgerlijk Recht

Inleiding tot Recht. Uit Praktisch Burgerlijk Recht Inleiding tot Recht Uit Praktisch Burgerlijk Recht 1. Wat is recht? Een exacte definitie is niet te geven. Elke klassieke definitie bevat vier elementen: Gedragsregels, normen Doel = maatschappelijk leven

Nadere informatie

PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN

PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN 2.2.8. PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN BESLUIT VAN HET BUREAU VAN 10 MAART 2014 HET BUREAU VAN HET EUROPEES PARLEMENT,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 2. TOEPASSINGSGEBIED VAN HET RECHT OP AFBEELDING...33

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 2. TOEPASSINGSGEBIED VAN HET RECHT OP AFBEELDING...33 INHOUDSOPGAVE DANKWOORD... v VOORWOORD...vii HOOFDSTUK 1. DE GRONDSLAG... 1 1. De grondslag: het persoonlijkheidsrecht op afbeelding... 1 2. Invloed van de mensenrechten... 3 A. Art. 22 G.W.... 4 B. Art.

Nadere informatie

Hervorming geestelijke gezondheidszorg 107 voor volwassenen Toekomstige hervorming voor kinderen Sector Arbeids- & Organisatiepsychologie

Hervorming geestelijke gezondheidszorg 107 voor volwassenen Toekomstige hervorming voor kinderen Sector Arbeids- & Organisatiepsychologie Deontologische vragen m.b.t. samenwerken in teams en netwerken Prof. Adélaïde BLAVIER, PhD Centre d Expertise en Psychotraumatismes et Psycho-Légale Département de Psychologie, Université de Liège (ULg)

Nadere informatie

VERKORTE INHOUDSOPGAVE

VERKORTE INHOUDSOPGAVE VERKORTE INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF... v HOOFDSTUK 1. FUNDAMENTELE BEGINSELEN VAN DE COMMUNAUTAIRE RECHTSORDE... 1 A. De EG is een constitutionele rechtsgemeenschap... 1 B. De voorrang van het Europees

Nadere informatie

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 27.10.2010 2010/0067(CNS) ONTWERPADVIES van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Nadere informatie

INHOUD. Inhoud 3. Woord vooraf 11

INHOUD. Inhoud 3. Woord vooraf 11 INHOUD Inhoud 3 Woord vooraf 11 1 Algemene inleiding 15 1 Ruimtelijke ordening en stedenbouw: begrippen 17 2 Ruimtelijke ordening en stedenbouw zijn nodig 18 3 Ruimtelijke ordening en stedenbouw versus

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 07 / 96 van 22 april 1996 ------------------------------------------- O. ref. : 10 / A / 96 / 011 BETREFT : Ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

Samenvatting Europees Recht

Samenvatting Europees Recht Samenvatting Europees Recht Week 1 Export en Europees recht Leerdoelen H4 (Nadruk of EU verdrag en EU werkingsverdrag) - De juridische vormen van export beschrijven - De basisstructuur van de Europese

Nadere informatie

WETTELIJKE INFORMATIE

WETTELIJKE INFORMATIE WETTELIJKE INFORMATIE Het Wetboek Economisch Recht legt de verplichting op bepaalde informatie te verstrekken. Wij verzoeken U uitdrukkelijk hiervan kennis te nemen en ook de andere pagina s van deze website

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE UNIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN EN VEILIGHEIDSBELEID Brussel, 28.11.2016 JOIN(2016) 54 final 2016/0366 (NLE) Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Nadere informatie

BIJZONDERE AANGIFTEPLICHT BELASTINGPARADIJZEN

BIJZONDERE AANGIFTEPLICHT BELASTINGPARADIJZEN BIJZONDERE AANGIFTEPLICHT BELASTINGPARADIJZEN Betalingen aan belastingparadijzen vermeld op een specifieke lijst moeten in een aangifte worden vermeld. Sanctie : verwerping als fiscaal aftrekbare besteding

Nadere informatie