Domein Onderwerp Eventuele toelichting. Bachelor

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Domein Onderwerp Eventuele toelichting. Bachelor"

Transcriptie

1 Domein Onderwerp Eventuele toelichting Bachelor C05F4A ICT-recht, seminarie C07D5A Rechtsgeschiedenis, seminarie A C07D6A Rechtsgeschiedenis, seminarie B C07D7A Verbintenissenrecht, seminarie Zie toelichting als bijlage gehecht aan dit document (achteraan). Geen verdere toelichting beschikbaar anders dan de ECTS- fiche via het onderwijsaanbod op het studentenportaal. Zakelijke rechten in Europa. De raakvlakken tussen de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid. Zie toelichting als bijlage gehecht aan dit document (achteraan). Geen verdere toelichting beschikbaar anders dan de ECTS- fiche via het onderwijsaanbod op het studentenportaal. Bij de eenmaking van de zakelijke rechten in de EU blijken die sterk uiteen te lopen in Engeland, het continentale Westen of het Hoge Noorden. Is daar via de rechtsgeschiedenis een lijn in te krijgen? Zijn er elementen van het oude "ius commune" die toelaten de eenmaking of het wederzijds begrip rond lokale zakelijke rechten te bevorderen? Van de studenten wordt verwacht een duidelijk beeld te scheppen van een zakenrechtelijke instelling uit het verleden van een EU-land in een scriptie van een dertigtal bladzijden. Geen verdere toelichting beschikbaar anders dan de ECTS- fiche via het onderwijsaanbod op het studentenportaal. C07D8A De zesde staatshervorming. Sinds de federale verkiezingen van juni 2007 is

2 Staatsrecht, seminarie C07D9A Administratief recht, seminarie 1. Schadeloosstelling bij rechtmatig overheidshandelen 2. Administratieve rechtsbescherming het Belgische federalisme erg onder druk komen te staan. Er is toen een lang en moeizaam proces van communautaire onderhandelingen en gesprekken in gang gezet, dat pas in oktober 2011 succesvol beëindigd werd met het Institutioneel akkoord voor de zesde staatshervorming (het zgn. Vlinderakkoord ). Deze zesde staatshervorming is momenteel in volle uitvoering: een aantal wijzigingen is reeds doorgevoerd; op andere is het nog wachten. Dit houdt in dat de student voor zijn/haar seminarie zal moeten werken met ofwel pas tot stand gekomen wetgeving, ofwel met nieuwe (wets)voorstellen of zelfs voorlopig zonder voorstellen. Dit is een logisch gevolg van het feit dat we ons midden in een belangrijke staatshervorming bevinden. Studenten die geïnteresseerd zijn in het staatsrecht, kunnen hierover evenwel alleen maar enthousiast zijn! 1.. Schadeloosstelling bij rechtmatig overheidshandelen - Planschade; - Herstelbevoegdheid Raad van State; - Onteigeningsvergoeding; - Erfdienstbaarheden van openbaar nut; - Gelijkheid van de burgers voor de openbare lasten.

3 C08D0A Goederenrecht, seminarie C08D1A Bijzondere overeenkomsten, seminarie 1. Pijnpunten inzake appartementsmede-eigendom 2. Op weg naar een nieuw eigendomsbegrip Contractuele clausules. 2.. Administratieve rechtsbescherming - Regeling van rechtsplegingsvergoeding bij administratieve rechtbanken; - Bestuurlijke lus; - Milieuhandhavingscollege; - Cassatieprocedure bij de Raad van State; - Contra legem werking van het vertrouwensbeginsel; - Handhaving van de rechtsgevolgen door de Raad van State; - Commissie openbaarheid van bestuursdocumenten. Geen verdere toelichting beschikbaar anders dan de ECTS- fiche via het onderwijsaanbod op het studentenportaal. Elke student krijgt een specifieke contractuele toegewezen. De individuele onderwerpen zijn zeer divers. Te denken valt bv. aan hardshipclausules, indexeringsclausules, prijsherzieningsclausules, ondeelbaarheidsclausules, interpretatieclausules, clausules inzake geschillenbeslechting, etc. De student die zich vragen te stellen zoals: Waarom zouden contractspartijen de toegewezen clausule opnemen in hun contract? Hoe dienen zij

4 C08D2A Handels- en economisch recht, seminarie 1. De overheid in het handels- en economisch recht 2. Knelpunten WCO die te structuren? Stoten zijn op bepaalde grenzen van dwingend recht of openbare orde? De student moet het Belgische recht telkens vergelijken met één andere rechtsorde. Zie toelichting als bijlage gehecht aan dit document (achteraan). 3. Knelpunten E-Commerce C08D3A Personen- en familierecht, seminarie C08D4A Gezondheidsrecht, seminarie 4. Pleitwedstrijd Mertens de Wilmars In dit seminarie wordt niet gewerkt met één centraal thema, maar worden aan de studenten een 50-tal zeer diverse actuele onderwerpen uit het personenrecht en uit het familierecht voorgelegd. Het gezondheidsrecht uit het leven gegrepen. Geen verdere toelichting beschikbaar anders dan de ECTS- fiche via het onderwijsaanbod op het studentenportaal. Het volstaat op een willekeurige dag een willekeurige krant open te slaan en dan blijkt dat het gezondheidsrecht geen wereldvreemd vakgebied is : van A(bortus) tot Z(wangerschapsafbreking) en al wat daar tussen ligt: euthanasie, orgaandonatie en orgaantransplantatie, beroepsgeheim, nietconventionele geneeswijzen, vergoeding van schade die het gevolg is van gezondheidszorg, medisch begeleide voortplanting, medische

5 experimenten op mensen, de rechten van de patiënt enz enz kunnen aan bod komen. Het uitgangspunt ( maar ook niet meer dan dat) is telkens een krantenartikel over een welbepaald thema. C08D5A Vennootschapsrecht, seminarie C08D6A Familiaal vermogensrecht, seminarie Vertegenwoordiging van vennootschappen. Geen verdere toelichting beschikbaar anders dan de ECTS- fiche via het onderwijsaanbod op het studentenportaal. Van elke student wordt verwacht dat hij of zij een rechtswetenschappelijk onderzoek verricht naar een dergelijk gezondheidsrechtelijk thema. Geen verdere toelichting beschikbaar anders dan de ECTS- fiche via het onderwijsaanbod op het studentenportaal. Geen verdere toelichting beschikbaar anders dan de ECTS- fiche via het onderwijsaanbod op het studentenportaal. Master C05F5A Gerechtelijk privaatrecht, seminarie C05F6A Arbeidsrecht, seminarie C05F7A Socialezekerheidsrecht, seminarie Zie toelichting als bijlage gehecht aan dit document (achteraan). De invloed van het Europese recht op het Belgische arbeidsrecht. 1. De preventie van professionele risico s: arbeidsveiligheid en sociale zekerheid Zie toelichting als bijlage gehecht aan dit document (achteraan). Zie toelichting als bijlage gehecht aan dit document (achteraan). Zie toelichting als bijlage gehecht aan dit document (achteraan).

6 2. De Wet Vergoeding Technologische Ongevallen C05F8A Bijzonder sociaal recht, seminarie 3. Capita selecta inzake beroepsziekten 1. Woon werkverkeer 2. Rolstoelen en andere prothesen doorheen het hele recht Zie toelichting als bijlage gehecht aan dit document (achteraan). 3. Raakvlakken tussen jeugdbeschermingsrecht en andere rechtstakken C05F9A Internationaal recht, seminarie C06F0A Europees recht, seminarie C06F1A Strafrecht, seminarie 4. Beroepsgeheim en hulpverlening Geen verdere toelichting beschikbaar anders dan de ECTS- fiche via het onderwijsaanbod op het studentenportaal. Geen verdere toelichting beschikbaar anders dan de ECTS- fiche via het onderwijsaanbod op het studentenportaal. 1. Moet de strafrechter zich daar mee bemoeien? Zin en onzin van het gebruik van het strafrecht om bepaald immoreel of ongewenst Geen verdere toelichting beschikbaar anders dan de ECTS- fiche via het onderwijsaanbod op het studentenportaal. Geen verdere toelichting beschikbaar anders dan de ECTS- fiche via het onderwijsaanbod op het studentenportaal. 1.. Bv. roken (in het bijzijn van kinderen of zieken), bigamie, overspel, (reclame voor) prostitutie, gokken, risicogedrag (auto niet op slot,...), laster, stalking, dronkenschap,

7 gedrag aan te pakken. commercieel draagmoederschap, rijden zonder gordel of helm, publicatie van privéfoto's,...) C06F2A Strafprocesrecht, seminarie C06F3A Fiscaal recht, seminarie C06F4A Insolventierecht, seminarie C06F5A Internationaal privaatrecht, seminarie 2. Seks en het strafrecht Aspecten van de beïnvloeding van Belgisch strafprocesrecht door de rechtspraak van het Europees Hof voor de rechten van de mens en het Europees Hof van Justitie. Zie de toelichting en titels als bijlage gehecht aan dit document (achteraan). Het ontwerp voor een nieuw recht inzake zakelijke zekerheden vergeleken met het huidige Belgische recht. De Europese instellingen in Blunderland? De herziening van de Europese IPR Verordeningen. 2.. met minderjarigen en meerderjarigen, met en zonder instemming, reëel en virtueel, gratis en tegen betaling, in binnen-en buitenland,.. Geen verdere toelichting beschikbaar anders dan de ECTS- fiche via het onderwijsaanbod op het studentenportaal. Actuele topics fiscaal recht Verdere toelichting tijdens de groepssessie op 9 oktober om 18 u in lokaal MTC In juni 2012 keurde de regering een voorontwerp in tot hervorming van de roerende zekerheden en werd het voor advies voorgelegd aan de Raad van State. De deelnemers aan het seminarie zullen in hun paper rond een specifiek thema oud en mogelijk nieuw recht met elkaar vergelijken en met name nagaan hoe het nieuwe recht zou moeten worden uitgelegd en wat het gevolg zou zijn van de hervorming. Het nationale IPR Europeaniseert heel snel. Met name onder impuls van de Europese Commissie is er in een razend tempo harmonisatie tot stand gebracht inzake bevoegdheid voor burgerlijke en handelszaken; toepasselijk recht in

8 overeenkomsten, onrechtmatige daad, insolventie; bevoegdheid en toepasselijk recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed; Europees burgerlijk procesrecht; adoptie, ouderlijk gezag; bewijsvoering.zoals ook voorgeschreven door al deze Verordeningen, onderzoekt de Commissie op dit ogenblik de noodzaak aan herziening van het grootste deel van deze Verordeningen. Zij lijkt daarbij op voorhand te willen streven naar ingrijpende wijzigingen en toenemende harmonisatie. Het is echter niet duidelijk of de rechtspraktijk, noch de Lid-Staten, nood hebben aan zulke hervorming. Het Seminarie 1MR biedt de studenten de mogelijkheid de grondige studie van deze Europese Verordeningen, te koppelen aan rechtsvergelijkend onderzoek, waarbij ook buiten de Europese Unie kan gekeken worden. Aan elke student wordt 1 bepaald onderdeel van de voornoemde Verordeningen ter studie voorgelegd. Grondig onderzoek van de Europese voorbereidende werken, gekoppeld aan de inbreng door belangengroepen en onderzoek van nationale rechtspraak, staan centraal. Bovendien staat het seminarie steeds open voor onderwerpen aangebracht door de studenten zelf, vb in de materie van de intellectuele

9 eigendom en IPR, arbitrage en IPR, notarieel IPR, familierechtelijk IPR

10 BIJLAGEN C05F4A ICT-recht, seminarie Het seminarie ICT-recht wordt gecoördineerd door het Interdisciplinair Centrum voor Recht en ICT (ICRI). Het ICRI is een onderzoekscentrum aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de KULeuven gewijd aan de vooruitgang en de bevordering van juridische kennis over de informatiemaatschappij door middel van onderzoek en onderwijs van de hoogste kwaliteit. ICRI is ook een van de stichtende leden van het Leuvense Centrum voor Informatie- en Communicatietechnologie (LICT) en het Vlaamse Institute for BroadBand Technology (IBBT) en coördineert sinds kort het pas opgerichte Belgian Cybercrime Centre of Excellence for Training, Research and Education (B-CCENTRE). ICT-recht is een zogenaamd horizontale rechtstak. Het bestrijkt verschillende traditionele rechtsdomeinen en benadert deze steeds vanuit een optiek van snel evoluerende, nieuwe infomatie- en communicatietechnologieën. ICT-recht handelt bijvoorbeeld over intellectueel eigendomsrecht, zoals het auteursrecht (YouTube, P2P, etc.), privacyrecht (Facebook, etc.), strafrecht (identiteitsdiefstal, phishing, etc.), administratief recht (electronische ID,e-gov, etc.), mediarecht (internettelevisie, roaming, etc.) en contractenrecht/handelsrecht (ebay, RyanAir, etc.). ICT-recht onderzoekt in welke mate bestaande wettelijke kaders aangepast zijn aan de nieuwe technologische realiteit, of wijzigingen van dit wettelijk kader nuttig of noodzakelijk zijn en hoe deze wijzigingen er eventueel zouden kunnen uitzien. Het seminarie ICT-recht loopt over het ganse academiejaar. Na een inleidend college, gaan de studenten, met de hulp van de coördinator, op zoek naar een interessant thema voor zijn/haar persoonlijk seminariewerk. Eens dit onderwerp geselecteerd, krijgt de student een persoonlijke begeleider toegewezen, die hem/haar zal bijstaan bij het identificeren van een specifieke rechtsvraag binnen de gekozen thematiek en het uitwerken van een seminariepaper. De begeleider ondersteunt de student inhoudelijk en helpt hem bij het respecteren van een vooropgestelde timing voor het inleveren van de paper. Op het einde van het academiejaar geeft de student een korte presentatie van zijn onderzoeksresultaten voor zijn/haar medestudenten. Voor een concreter inzicht in de thema s die aan bod kunnen komen in de seminariewerken, geven wij hieronder een lijst van

11 mogelijke onderwerpen voor het academiejaar Studenten kunnen ook zelf onderwerpen zoeken, samen met de begeleiders. De studenten krijgen ook de mogelijkheid om het seminariewerk in het Engels te maken. Vandaar dat sommige onderwerpen in de lijst hieronder ook aldus beschreven staan. Scroll, search, select and join our group! Informed consent in the proposal for regulation on clinical trials 23andMe en de bescherming van persoonlijke gezondheidsgegevens Patients like me : jouw persoonlijk gezondheidsdossier online? Juridische vragen betreffende het where s my bike? project. Beveiliging van bedrijfsnetwerken en privacy Vrijheid van encryptie De verhouding tussen artikel 48 en 127, 2 van de Wet betreffende de elektronische communicatie en de implicaties voor het digitaal forensisch onderzoek. Orgaandonor op Facebook De bindende kracht van een eenzijdige wilsuiting Cloud computing van hype naar mature markt Cloud computing standaarden: vragen aangaande privacy aspecten, intellectuele eigendom, aansprakelijkheid hoster, service level agreements. Van notice & take down naar notice & stay down Aansprakelijkheid van hosting providers voor de inhoud van derden Cloud computing and the legal profession Juridische vragen met betrekking tot het Juridisch Digitaal Platform De wet op de elektronische communicatie en de bescherming van de consument De door de wet van 10 juli 2012 herziene wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie voorziet

12 voortaan in een ruim gamma aan bepalingen om de consument beter te beschermen tegen elektronische communicatieoperatoren. De Belgische wetgever gaat hierbij een stuk verder dan wat de Europese richtlijnen bepalen. Kan dit zomaar? En wat me het resultaat? Is het een opbod of wordt de consument inderdaad beter beschermd? De onafhankelijkheid van het BIPT en het Europees wettelijk kader Hoewel de Europese richtlijnen de onafhankelijkheid van de nationale regulatoren telkens uitbreiden, stelt de wet van 10 juli 2012 perken aan de onafhankelijkheid van het BIPT. Gaat de wetgever hiermee zijn boekje te buiten? Right to be forgotten voorgesteld in het voorstel van de Europese Commissie (25 Januari) voor een nieuwe DP Regulation. Waarom dit recht? Is het werkelijk nieuw (geschiedenis en link met droit a l'oubli)? Welke gevaren brengt het met zich mee? Is het huidige voorstel juist geformuleerd? Wat kan beter? Surveillance technology Het aantal manieren om mensen in de gaten te houden stijgt exponentieel. Welke waarborgen en bescherming biedt het recht ons tegen intrusieve praktijken? Dit kan eventueel worden opgesplitst in twee sub-onderwerpen. Surveillance door de overheid ('big brother') of surveillance door anderen ('little brother'). In dit laatste geval kan men zich afvragen wat de impact is van het feit dat iedereen tegenwoordig permanent een camera/microfoon op zak heeft en ook via Internet elkander in het oog kan houden. Zijn hier safeguards nodig? Een meer centrale vraag hier zou zijn: 'Wat is de relevantie van de 'personal use' exemption (art.3(2), DP Directive 95/46)?' Wat zijn de grenzen hiervan? Als ik een foto op Facebook post, vormt dit een personal use? Wat als ik 500 vrienden heb? 1000? DoNotTrack Werd recentelijk voorgesteld in de USA als een oplossing voor online tracking. Zijn er equivalenten in de EU? Is dit een volwaardige oplossing? Is er wel een probleem? Data portability (art.18 in DP Regulation proposal). Bespreek hoe men hiertoe gekomen is. Wat zijn de beweegredenen? Wat zijn de potentiële gevaren? Links met andere artikels? Link met mededingingsrecht?

13 Controle over persoonsgegevens Eén van de voornaamste doelen van het nieuwe Regulation voorstel is om het individu meer controle te geven over zijn/haar persoonsgegevens (zie bv COM(2012) 9 final, pagina 6). Is de commissie hierin geslaagd? Zijn er andere manieren om meer controle te geven? Wat zijn de gevaren (e.g. conflicten met andere fundamentele rechten) die hier aan verbonden zijn? Gegevensbescherming versus Privacy Beschrijf het verschil en het verband tussen gegevensbescherming en privacy. Maak een historisch overzicht van verschillende visies op privacy-bescherming en een eventueel voorspelling van de verdere evolutie. Wat is de beste manier, in de huidige informatie maatschappij, om privacy te beschermen? Is gegevensbescherming alleen voldoende? Intermediary liability Wat is intermediary liability? Wanneer zijn tussenpersonen op het Internet aansprakelijk en wanneer niet? Artt ecommerce Directive. De richtlijn wordt binnenkort herzien. Is het huidige rechtskader nog wel voldoende vandaag de dag? De exempties werden opgesteld in een tijd waarin intermediaries nog maar weinig invloed hadden op het verkeer. Tegenwoordig oefenen zij echter meer en meer invloed uit en is het niet altijd eenvoudig in welke mate zij aansprakelijk zijn of niet. Relevant hier zijn de recente SABAM cases. Mobiel/Net Neutrality Meer en meer mensen begeven zich op het Internet via mobiele apparaten. Deze zijn echter niet equivalent aan traditionele computers. Verschillende actoren beperken onze internet ervaring. Eerst en vooral de software provider (meestal Apple of Google) en de telecom provider (die een beperkt 'spectrum' heeft, en dus een incentive heeft om te filteren). Wat is de impact op vrijheid van meningsuiting? Of, wat is de impact op mededinging? Drones en het regelgevend kader Drones zijn vliegende 'robots', uitgerust met camera's en andere sensoren. Voor een relatief lage prijs kan iedereen zo een 'drone' aanschaffen. Wat is de impact hiervan op privacy? Wat is het regelgevend kader hier? Hoe dient de

14 regulator hier mee om te gaan? Wat is het kader voor het gebruik van Drones door de overheid/politie? Dienen hier grenzen aan gesteld te worden? Locatie en privacy: is verzoening mogelijk? Steeds meer diensten maken gebruik van locatiegegevens. Waar dit soort gegevens aanvankelijk vooral gebruikt werd door diensten die zich specifiek op locaties richten zoals Google Maps worden locatiegegevens nu ook gebruikt door allerhande apps en websites om meer gelokaliseerde inhoud of zelfs gelokaliseerde reclame aan te bieden. Het is echter duidelijk dat het gebruik van locatiegegevens onder bepaalde omstandigheden een inbreuk op de privacy van de gebruiker kan vormen. Hoe kunnen deze tegenpolen verzoend worden? Opt-in of opt-out voor cookies, wenselijk versus werkbaar? In juni 2012 werd in Nederland de nieuwe telecomwet van kracht, waardoor websites verplicht werden een opt-in regime na te leven bij het plaatsen van cookies op de systemen van hun bezoekers. Deze bepaling stuitte op fel protest en de correcte uitvoering ervan blijkt problematisch. Met de wet van 10 juli 2012 houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie heeft ook België een nieuwe regeling voor het gebruik van cookies aangenomen. In tegenstelling tot Nederland, koos België voor een opt-out aanpak. Hiermee kunnen cookies op de systemen van de bezoekers geplaatst worden zonder voorafgaande toestemming. Bezoekers kunnen zich echter wel verzetten tegen deze cookies. Hoewel een opt-in aanpak als meer wenselijk voor de privacybescherming beschouwd wordt, geven websitebeheerders de voorkeur aan de meer werkbare oplossing van de opt-out. Is dergelijke trade-off onvermijdelijk? Naar een werkelijk elektronische handtekening? Op 4 juni 2012 stelde de Europese Commissie een ontwerp tot verordening voor met betrekking tot elektronische handtekeningen, identificatie en vertrouwensdiensten. Deze verordening zal het bestaande juridisch kader in deze materie gebaseerd op Richtlijn 1999/93/EG vervangen. Het is het doel van de Commissie om met dergelijke verordening voor meer harmonisatie in deze materie te zorgen en om grensoverschrijdende elektronische transacties te faciliteren. Een van de tekortkomingen van het bestaande wettelijk kader is dat de elektronische handtekening

15 sterk steunt op het bestaan van de klassieke handgeschreven handtekening. Kan het ontwerp van verordening hier verandering in brengen? Indien niet, welke alternatieven zijn mogelijk? Betalen met je gsm: wat zijn de wetten waar je op moet letten? Elektronisch geld Near Field Communication (NFC) privacy betalingsdienst telecom Cloud computing bekeken als klant en als leverancier Escrow van software of data Overzicht van rechtspraak in België (of Benelux). Beslag inzake namaak 2.0 Op zoek naar een nieuw evenwicht (onderneming te goeder trouw versus softwareleverancier; beslag inzake namaak en cloud computing; misbruik van beslag inzake namaak, ) E-money en de NFC-technologie Snel, contactloos betalen maar wat met de veiligheids- en andere juridische aspecten? (onderzoeken van aansprakelijkheid van de bank, EU-regelgeving, aanvaarding en betaling, online fraude en preventie inzake e-wallets enz.) De samenwerking van mobiele operatoren en de banken inzake mobile payment vanuit een juridisch oogpunt (oa. mededingingsrecht, verbintenissenrecht, EU-regelgeving, samenwerkingsakkoorden, enz ) Zowel in België als in Nederland werken de grote banken en mobiele operatoren samen om één gemeenschappelijk platform te ontwikkelen voor NFC-payment. Er zijn hier m.i. echter wel enkele juridische valkuilen, o.m. op vlak van mededingingsrecht, enz ) De impact van de E-Money Directive (EMD), Payment Service Directive (PSD) en de Single Euro Payments Area (SEPA) op de consument en de onderneming Mobile Payments: bespreking van enkele bestaande systemen vanuit een juridische invalshoek (oa. PingPing, M-banxafe, enz ) De juridische aspecten van een gedegen Data Protection Policy voor bedrijven

16 Cloud computing en data protection: de keerzijde van het succes Word of mouth is now a public conversation carried in blog comments and customer reviews (Chris Anderson). Het recht van meningsuiting, het delen van ervaringen, reviews, opiniestukken, enz Is er nood aan een juridisch kader om de authenticiteit en waarachtigheid van deze informatie te garanderen? De graafrechten op openbaar en privaat domein worden geregeld door de artt. 97 e.v. van de wet van Deze bepalingen zijn juridisch niet onbesproken : er is de kwestie van de belastingvrijstelling (art. 98, 2, dat gedeeltelijk door het Grondwettelijk Hof werd vernietigd); volgens de Raad van State moeten de graafrechten geregeld worden in een samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de gewesten. Een dergelijk samenwerkingsakkoord bestaat echter niet. Er is de bizarre regeling (art. 98, 1) waarbij de regering bij wijze van KB uitspraak doet over geschillen over het gebruik van het publiek domein. In art. 99 wordt aan de eigenaar van privaat domein de mogelijkheid geboden om een bezwaarschrift bij het BIPT in te dienen. Het BIPT kan echter geen financiële compensatie toekennen en kan in de praktijk evenmin een operator verplichten een voor de eigenaar meer gunstige optie te verkiezen (tenzij de operator de wet zou overtreden wat in de praktijk zelden voorkomt : artt. 99 e.v. zijn zo opgesteld dat het belang van de operatoren veel zwaarder doorweegt dan het belang van de eigenaars/huurders van de private domeinen). Het bezwaarschrift is daardoor al te vaak een lege doos. En er kan ook nagegaan worden in hoeverre artt. 97 e.v. verenigbaar zijn met de Europese voorschriften terzake waarbij transparantie, proportionaliteit en niet-discriminatie essentieel zijn. Men kan dit onderwerp nog uitbreiden door te verwijzen naar de artt. 25 e.v. WEC waarbij het gedeeld gebruik van antennesites wordt geregeld. Deze bepalingen zijn weliswaar minder gecontesteerd maar men kan zich toch de vraag stellen of een samenwerkingsakkoord met de gewesten hier niet eveneens is vereist. Universal Service Obligations Universal service obligations (USOs) are obligations imposed upon those state-owned monopolists in the public utilities

17 sectors, e.g. telecom, water and electricity, to make available consumers at any location a specified list of services with general economic interest at affordable prices. You task is to examine the USOs within the telecom sector with suggested questions such as: the scope of telecom USOs, the content of every USO, how they are financed, and so on. Those rules have been harmonised to a minimum level at the European level. You may also discuss them in conjunction with Belgian laws. Open government data en de Europese richtlijn hergebruik van overheidsinformatie: een juridische analyse van de huidige ontwikkelingen In het Verenigd Koninkrijk werden recent via de website data.gov.uk honderden datasets van de overheid beschikbaar gesteld voor gebruik door het publiek. Ook in andere landen in de Europese Unie wordt steeds meer overheidsinformatie vrij gemaakt. Wat is de impact van de richtlijn hergebruik op deze initiatieven? C05F5A Gerechtelijk privaatrecht, seminarie Inhoud Er is dit jaar geen centraal thema. De studenten kunnen de probleemstelling kiezen uit de lijst met onderwerpen hieronder die de titularissen omstandig toelichten op de inleidende bijeenkomst. De studenten hebben tevens de mogelijkheid om zelf een voorstel te doen, mits de docent het aanvaardt. Niet-exhaustieve lijst van onderwerpen: - Het ambtshalve opwerpen van cassatiemiddelen - Het gezag van gewijsde van arresten van het Hof van Cassatie - De unus iudex als wapen in de strijd tegen de gerechtelijke achterstand

18 - De openbaarmaking van de uitspraak in de 21 e eeuw - De eenheidsrechtbank - Spreekbuizen voor de magistratuur: meerstemmigheid of harmonie? - Dissenting opinions en het geheim van het beraad - De plaatsvervangende rechter als wapen in de strijd tegen de gerechtelijke achterstand - De advocatenakte - Collectieve minnelijke schikkingen - Jurisdictionele immuniteit van staten, staatshoofden en diplomaten voor burgerlijke zaken - Anti-suit injunctions onder Belgisch recht Werkwijze - Het seminarie vat in lesweek 1 aan met een inleidende bijeenkomst waarin de docent elk van de voorgestelde onderwerpen toelicht (betekenis, draagwijdte, enz...). De docent zal o.m. ook toelichting geven over de aard van het onderzoek dat met elk van de onderwerpen samenhangt (bijv. het ene onderwerp omvat veel rechtspraakonderzoek terwijl het andere meer studie van wetgeving zal vereisen, enz.). De studenten krijgen een deadline van drie dagen om drie onderwerpen te kiezen. - In lesweek 2 is er opnieuw een bijeenkomst. In het eerste half uur deelt de docent de verdeling van de onderwerpen onder de studenten mee. De docent vermeldt voor elk geselecteerd onderwerp ook de begeleidende assistent en de student-peer reviewer (zie verder). Hij geeft per onderwerp een eerste aanzet tot het formuleren van de onderzoeksvraag. In het vervolg van de sessie (1,5 lesuur) licht de docent toe wat van de student verwacht wordt (afspraken ivm deadlines, begeleiding, vorm van het product dat verwacht wordt, wijze van indienen, plaats waar bijkomende informatie kan gevonden worden, enz.). Daarnaast geeft de docent uitleg over de gebruikte termen (onderzoeksvoorstel, onderzoeksdesign, tussentijdse versie) en over de verwachte werkwijze (uitleg over onderzoeksmethode, juridische analyse, citeren, enz.). Hij zal in het bijzonder ook ingaan op de vereiste originaliteit

19 van de analyse en tips geven over hoe een student moet tewerk gaan om tot een eigen juridische stelling te komen. Tevens worden de plagiaatafspraken in herinnering gebracht en worden enkele concrete casussen daaromtrent besproken. - In lesweek 3 gaan de studenten zelfstandig aan de slag en werken een onderzoeksvoorstel uit. Dit omvat (1) de omschrijving van de onderzoeksvraag, (2) een voorstel van inhoudstafel en (3) een eerste bibliografie. Ook in lesweek 3 is een nieuwe groepsbijeenkomst, deze maal in de bibliotheek. In het eerste lesuur geeft de docent in het PC-lokaal les over het gebruik van internetbronnen, zowel nationaal als internationaal. Er wordt gewerkt aan de hand van voorbeelden die aansluiten bij de concrete onderwerpen van de studenten. In het tweede lesuur volgt een rondleiding in de bibliotheek voor de bespreking van best practices bij het verzamelen van bronnen. - In lesweek 4 dient de student bij de begeleiden assistent (per ) een onderzoeksvoorstel in. Dit omvat (1) de omschrijving van de onderzoeksvraag, (2) een voorstel van inhoudstafel en (3) een eerste bibliografie. De student die zijn onderzoeksvoorstel niet binnen de gestelde deadline indient, verliest het recht op feedback. - In lesweek 5 krijgt de student hierop feedback van de assistent. Deze feedback kan per of tijdens een afspraak gebeuren. De student heeft het recht om een afspraak te vragen indien hij/zij dit verkiest. - In lesweek 8 dient de student zijn paper en een covernota (zi verder) in bij de assistent (per ). Deze paper dient volledig te zijn (dwz dat alle hoofdstukken uit de inhoudstafel opgenomen in het onderzoeksvoorstel zijn uitgewerkt). In de covernota bespreekt de student kort de moeilijkheden die hij heeft ondervonden bij het schrijven van de paper en identificeert hij wat volgens hem de sterke en de zwakke punten zijn van zijn paper. De student stuurt de paper met de covernota tevens naar de peer reviewer. De paper is slechts geldig ingediend indien er eerder een onderzoeksvoorstel is ingediend.

20 - In lesweek 9 krijgt de student feedback van de assistent op zijn paper. Deze feedback kan per of tijdens een afspraak gebeuren. De student heeft het recht om een afspraak te vragen indien hij/zij dit verkiest. De student die zijn paper niet binnen de gestelde deadline indiende, verliest het recht op feedback. - In lesweek 10 is er een groepsbijeenkomst. De avond voor de groepsbijeenkomst stuurt de peer reviewer zijn peer review nota naar de asisstent en de docent. De peer review nota beslaat maximaal 1 A4 en bevat twee zaken: (i) evaluatie van de paper aan de hand van het evaluatieschema dat de docent op Toledo ter beschikking heeft gesteld, (ii) samenvatting in één alinea wat volgens de peer reviewer de kern van de paper is. De student die zijn paper of peer review niet binnen de gestelde deadline indiende, wordt niet toegelaten tot de groepsbijeenkomst. Elke groep telt gemiddeld 4 max. 6 studenten. Elke student geeft een mondelinge presentatie van zijn paper in 5 min. De presentatie betreft in ieder geval de onderzoeksvraag en de conclusies van het onderzoek. De peer reviewer geeft commentaar in 5 min. Dit commentaar kan evaluatief zijn (kwaliteit van het onderzoek of van de tekst) maar ook reflectief (situeren van het de probleemstelling of van de resultaten, bedenkingen over de inhoud ervan, enz.). De docent kadert de peer review in een groepsdiscussie. Tot slot geven de docent en de begeleidende assistent commentaar. - In de weken daarna (m.i.v. de Kerstvakantie) heeft de student nog de kans om zijn paper bij te werken teneinde tegemoet te komen aan de tijdens de presentatie geleverde opmerkingen van de docent, de assistent en de peer reviewer. - In lesweek 13 levert de student zijn definitieve versie in, op papier én per . Deze verplichting geldt ook voor de studenten die niets meer gewijzigd hebben aan hun vorige ingediende versie. Nadat de punten voor het seminarie zijn bekendgemaakt kunnen de studenten bij de begeleidende assistent een scoreblad opvragen waarin voor de drie evaluatieactiviteiten (zie verder) de score vermeld staat. Tevens kunnen de studenten een evaluatieschema voor de paper opvragen waarin vermeld staat de vermeld staat of de student op geëvalueerde aandachtspunten goed (+), matig (+/-) of onvoldoende (-) heeft gepresteerd.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 197 Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de economische

Nadere informatie

Een eerste verkenning van het Voorstel Verordening bescherming persoonsgegevens

Een eerste verkenning van het Voorstel Verordening bescherming persoonsgegevens Computerrecht, Een eerste verkenning van het Voorstel Verordening bescherming persoonsgegevens Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: Computerrecht 2012/75 Bijgewerkt tot:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 25 880 Wetgeving voor de elektronische snelweg Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

DANKWOORD. Mei 2014 Dries Peeters

DANKWOORD. Mei 2014 Dries Peeters SAMENVATTING Deze masterproef staat in het teken van alternatieve geschillenbeslechting in de ICT. Tegenwoordig komt men dagelijks in contact met nieuwe technologie. Dit nemen we waar op zowel professioneel

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

Oneerlijke handelspraktijken

Oneerlijke handelspraktijken Oneerlijke handelspraktijken Bescherming van consumenten en ondernemingen onder de nieuwe regelgeving Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Sectie Burgerlijk Recht Oktober 2010

Nadere informatie

ICTRecht in de praktijk

ICTRecht in de praktijk 04 - december 2014 ICTRecht in de praktijk Hoe verkrijgt u de auteursrechten op bestelde software? Wie is verantwoordelijk voor het maken van back-ups? Online kansspelen: verandering van beleid en wetgeving

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 892 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen

Nadere informatie

aé=âçëíéêáàë=î~å=ééå=éêçåéçìêé=îççê=çé=êéåüíä~åâ

aé=âçëíéêáàë=î~å=ééå=éêçåéçìêé=îççê=çé=êéåüíä~åâ aé=âçëíéêáàë=î~å=ééå=éêçåéçìêé=îççê=çé=êéåüíä~åâ téåçó=iéóëëéåë éêçãçíçê=w mêçñk=çêk=k~å=qlocp ÅçJéêçãçíçê=W mêçñk=çêk=k~çáåé=iv_^boq j~ëíéêéêçéñ=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç=î~å= ã~ëíéê=áå=çé=íçéöéé~ëíé=éåçåçãáëåüé=ïéíéåëåü~éééåi=

Nadere informatie

Betreft: direct marketing en bescherming van persoonsgegevens (SE/2007/076) Gelet op het verslag van de heer Willem Debeuckelaere, Voorzitter;

Betreft: direct marketing en bescherming van persoonsgegevens (SE/2007/076) Gelet op het verslag van de heer Willem Debeuckelaere, Voorzitter; 1/39 Aanbeveling nr 04/2009 van 14 oktober 2009 Betreft: direct marketing en bescherming van persoonsgegevens (SE/2007/076) De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; Gelet op de

Nadere informatie

Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011

Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011 Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Sociale, Culturele en Studentgerichte Diensten Faculteit Rechten A. Engelen J. Crab, Photo

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/37 Advies nr 31/2012 van 12 september 2012 Betreft: Adviesaanvraag betreffende het voorontwerp van wet tot creatie van het kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen ( ITS-kaderwet ) (CO-A-2012-023)

Nadere informatie

Hoe? Zo! ICT en recht

Hoe? Zo! ICT en recht Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 Inleiding Hoe zit het met de cloud? Hoe organiseert de school de uitwisseling van persoonsgegevens? Hoe zit het met sociale media en recht? Hoe moet de school omgaan met

Nadere informatie

privacy TipS EN TricKS voor DE ONDErNEMiNGSpraKTiJK 2013 in-house counsel practical GuiDE

privacy TipS EN TricKS voor DE ONDErNEMiNGSpraKTiJK 2013 in-house counsel practical GuiDE privacy TIPS EN TRICKS VOOR DE ONDERNEMINGSPRAKTIJK 2013 in-house counsel practical guide 3 privacy: tips en tricks voor de ondernemingspraktijk 4 privacy: tips en tricks voor de ondernemingspraktijk

Nadere informatie

Praktisch Consumentenrecht

Praktisch Consumentenrecht Praktisch Consumentenrecht Mr. H.M. Liedekerken Eerste druk Praktisch Consumentenrecht In de serie Praktisch Recht zijn inmiddels verschenen Praktisch Arbeidsrecht Praktisch Bedrijfsrecht Praktisch Bestuursprocesrecht

Nadere informatie

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Naar diversiteit 1725-4760 Grondrechten & anti-discriminatie Werkgelegenheid sociale zaken Europese Commissie Indien u geínteresseerd bent in toezending

Nadere informatie

Het doen en nalaten van een host en de risico's van user generated content

Het doen en nalaten van een host en de risico's van user generated content Het doen en nalaten van een host en de risico's van user generated content Margot Verbaan Begeleider: Prof. Mr T. Cohen Jehoram Tweede lezer: Prof. Mr J.G.J. Rinkes 850500938 1/45 Utrecht, maart 2014 Voorwoord

Nadere informatie

Aansprakelijkheid en contracten onder de nieuwe regels van internationaal privaatrecht (2009)

Aansprakelijkheid en contracten onder de nieuwe regels van internationaal privaatrecht (2009) Rechtsleer Doctrine Aansprakelijkheid en contracten onder de nieuwe regels van internationaal privaatrecht (2009) Johan Erauw Professor aan de Rechtsfaculteit Gent en advocaat A. Algemene inleiding Deze

Nadere informatie

Archiveren van e-mail. Filip Boudrez. Hannelore Dekeyser. Sofie Van den Eynde. 2 de herwerkte editie FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID K.U.

Archiveren van e-mail. Filip Boudrez. Hannelore Dekeyser. Sofie Van den Eynde. 2 de herwerkte editie FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID K.U. DAVID Archiveren van e-mail Filip Boudrez Hannelore Dekeyser Sofie Van den Eynde 2 de herwerkte editie FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID K.U.LEUVEN INTERDISCIPLINAIR CENTRUM VOOR RECHT EN INFORMATICA Versie

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van service providers

Aansprakelijkheid van service providers Aansprakelijkheid van service providers Door Rogier van den Heuvel 12 Januari 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Het aansprakelijkheidsrecht omtrent service providers in Nederland... 4 2.1 De positie

Nadere informatie

Ministerie van Financiën de Regeringscommissaris Naar een nieuwe fiscale cultuur Vereenvoudiging van de fiscale procedures en de strijd tegen de grote fiscale fraude Actieplan van de Regeringscommissaris

Nadere informatie

FAQ: Dagelijks bestuur

FAQ: Dagelijks bestuur 2011 nieuwsbrief nr.4 www.bdo.be Nieuwsbrief Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen PAGINA 4 FAQ: Dagelijks bestuur PAGINA 7 De herwaarderingsmeerwaarden: het nieuwe advies van de Commissie voor Boekhoudkundige

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 928 Aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek en andere wetten aan de richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken van

Nadere informatie

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open

Nadere informatie

Controle op de werknemer

Controle op de werknemer Controle op de werknemer De controle- en sanctiemogelijkheden van de werkgever bij overmatig internetgebruik Auteur: Sven van der Meer Studentnummer: 2049952 Opdrachtgever: Essent N.V. Periode: 9 februari

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2005 2006 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie V BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de

Nadere informatie

E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen

E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen I INHOUDSTAFEL INLEIDING... 5 1. HET E.E.S.V.: DE EUROPESE REGLEMENTARING door S. Israel.................................... 7 2. ECONOMISCHE SAMENWERKINGSVERBANDEN:

Nadere informatie

Jaarverslag 2003. Ombudsman van de verzekeringen

Jaarverslag 2003. Ombudsman van de verzekeringen Jaarverslag 2003 Ombudsman van de verzekeringen Jaarverslag 2003 Ombudsman van de verzekeringen INHOUDSTAFEL 2 I. INLEIDING Het Tariferingsbureau is op 1 november 2003 van start gegaan! De consument op

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

en fiscale gevolgen van de als geschenk ontvangen handelsgoederen bij de aankoop van Andere handelsgoederen?

en fiscale gevolgen van de als geschenk ontvangen handelsgoederen bij de aankoop van Andere handelsgoederen? 2011 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Gedaan met de verschillen tussen arbeiders en bedienden vanaf ten laatste 8 juli 2013? PAGINA 3 FAQ: Wat zijn de boekhoudkundige en fiscale gevolgen VAN de

Nadere informatie