GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29"

Transcriptie

1 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL /03/NL/def. WP 76 Advies 2/2003 over de toepassing van de gegevensbeschermingsbeginselen op de Whois directories Goedgekeurd op 13 juni 2003 De Groep is opgericht op grond van artikel 29 van Richtlijn 95/46/EG. Zij is het onafhankelijke Europese adviesorgaan inzake gegevensbescherming en de persoonlijke levenssfeer. De taken van de Groep zijn omschreven in artikel 30 van Richtlijn 95/46/EG en in artikel 14 van Richtlijn 97/66/EG. Het secretariaat wordt verzorgd door de Europese Commissie, DG Interne markt, directoraat E Diensten, intellectuele en industriële eigendom, media en gegevensbescherming - B-1049 Brussel - België - Kamer: C100-6/136. Internetadres:

2 Advies over de toepassing van de gegevensbeschermingsbeginselen op de Whois directories DE GROEP VOOR DE BESCHERMING VAN PERSONEN IN VERBAND MET DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS Opgericht bij Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober , Gelet op artikel 29 en artikel 30, lid 1, onder a), en lid 3, van deze richtlijn, en op artikel 14, lid 3, van Richtlijn 97/66/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 15 december 1997, Gelet op haar reglement en met name op de artikelen 12 en 14 daarvan, heeft het volgende advies goedgekeurd: 1. Inleiding: De Whois directories geven aanleiding tot heel wat discussie vanuit het oogpunt van de gegevensbescherming. Whois gegevens heeft betrekking op degenen die een domeinnaam hebben geregistreerd en bevat met name informatie over de naam van het contactpunt voor de domeinennaam, met telefoonnummer, adres en andere persoonlijke gegevens. Deze gegevens werden oorspronkelijk openbaar gemaakt om mensen die voor netwerken werken de mogelijkheid te bieden bij problemen contact op te nemen met de persoon die technisch verantwoordelijk is voor een ander netwerk, een ander domein. Het doel is als zodanig gerechtvaardigd. De Groep is zich bewust van het toenemende belang van de Whois discussie nu steeds meer individuele personen (particulieren) hun eigen domeinnamen registreren en er in verschillende landen klachten zijn geweest over verkeerd gebruik van de Whois gegevens. Met de registratie van domeinnamen door individuele personen zijn andere juridische aspecten gemoeid dan met registratie door bedrijven of andere rechtspersonen, hetgeen verder in dit advies uitvoeriger aan bod zal komen. De Groep heeft daarom met belangstelling de werkzaamheden van de ICANN Whois Task Force over de Whois directories gevolgd alsmede de activiteiten van de International Working Group on Data Protection in Telecommunications op dit gebied 2. De Groep is zich ervan bewust dat er een Whois discussie zal plaatsvinden in het kader van de ICANN/GAC conferentie die eind juni in Montreal zal worden gehouden. De Groep wil met dit advies aan deze discussie een bijdrage leveren. Zij behandelt hierin een aantal fundamentele vraagstukken die voortvloeien uit de toepassing van de gegevensbeschermingsbeginselen op de Whois directories. Dit advies is gericht op de Whois directories, maar, in de mate waarin dezelfde of soortgelijke omstandigheden 1 2 PB L 281 van , blz. 31, beschikbaar op: Gemeenschappelijk standpunt over privacy- en gegevensbeschermingaspecten van de registratie van domeinnamen op internet, goedgekeurd tijdens de 27e vergadering van de Groep op 4/5 mei 2000 in Rethymnon / Kreta, beschikbaar op ) 2

3 gelden, kunnen dezelfde overwegingen worden toegepast op andere registers van domeinnamen en IP-adressen op regionaal niveau, zoals RIPE voor Europa, AP-NIC voor Azië, enz. 2. Toepassing van de gegevensbeschermingsbeginselen op de Whois directories: Uit het oogpunt van de gegevensbescherming is het van zeer groot belang in duidelijke bewoordingen vast te stellen wat het doel is van de Whois directories en welke doelstellingen als rechtmatig en in overeenstemming met het oorspronkelijke doel kunnen worden beschouwd. In de verslagen van de Whois Task Force is hierover niets terug te vinden. Dit is een zeer delicate aangelegenheid omdat het doel van de Whois directories niet kan worden uitgebreid tot andere doelstellingen alleen maar omdat dit door sommige potentiële gebruikers van de bestanden wenselijk wordt geacht. Sommige doelstellingen die problemen kunnen opleveren uit het oogpunt van gegevensbescherming (compatibiliteit) zijn bijvoorbeeld het gebruik van de gegevens door spelers in de particuliere sector die zelf voor politieagent spelen in verband met vermeende inbreuken op hun rechten, bv. op het gebied van digitaal rechtenbeheer. In artikel 6c van de richtlijn worden duidelijke beperkingen opgelegd aan het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens. De gegevens moeten relevant zijn en niet bovenmatig ten opzichte van het specifieke doel. In het licht hiervan is het van belang om de hoeveelheid persoonsgegevens die moet worden verzameld en verwerkt, te beperken. Hier moet met name rekening mee worden gehouden wanneer gepraat worden over de wensen van sommige partijen om de uniformiteit van de verschillende Whois directories te versterken. Met de registratie van domeinnamen door individuele personen zijn andere juridische aspecten gemoeid dan met registratie door bedrijven of andere rechtspersonen. - In het eerste geval is de publicatie van bepaalde informatie over het bedrijf of de organisatie (zoals hun identificatiegegevens en hun fysieke adres) vaak een wettelijke eis in het kader van de commerciële of professionele activiteiten die zij uitoefenen. Er zij echter op gewezen dat ook in de gevallen waarin bedrijven of organisaties domeinnamen registreren, individuele personen er niet toe gedwongen kunnen worden hun naam als contactpunt te laten publiceren, en dit als gevolg van het recht op verzet. - In het tweede geval, wanneer een individu een domeinnamen registreert, is de situatie anders. Aangezien het duidelijk is dat de identiteit en de contactformatie bij zijn of haar dienstenaanbieder bekend is, is er geen enkele wettelijke grond om de verplichte publicatie van persoonsgegevens over de desbetreffende persoon te rechtvaardigen. Een dergelijke publicatie van de persoonsgegevens van individuen, bv. hun adres en telefoonnummer, zou in strijd zijn met hun recht om zelf te bepalen of zij hun persoonsgegevens in een openbaar bestand willen laten opnemen en zo ja, in welk bestand 3. De oorspronkelijke doelstelling van de Whois directories kan echter worden gehandhaafd aangezien de gegevens van de desbetreffende persoon bij de internetdienstenaanbieder bekend zijn die, in geval van probleem in verband met de site, met de persoon contact kan opnemen Artikel 12, lid 2, van Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie). Een dergelijk systeem bestaat in verschillende Europese landen zoals in Frankrijk (via AFNIC) en het Verenigd Koninkrijk. In het VK bv. kunnen individuele registranten van domeinnamen ('tag-holders') 3

4 Op grond van het evenredigheidsbeginsel moet naar methoden worden gezocht die minder inbreuk maken op de privacy en toch in overeenstemming zijn met de doelstellingen van de Whois directories, zonder dat alle gegevens meteen online voor iedereen toegankelijk zijn. Zoals in de inleiding reeds is vermeld, kunnen de internetdienstenaanbieders op dit gebied een belangrijke rol spelen, hetgeen zij trouwens in sommige landen al doen. In ieder geval zouden filtermechanismen moeten worden ontwikkeld om beperking van de doelstellingen te garanderen in de interfaces die toegang geven tot de bestanden. Het feit dat persoonsgegevens openbaar beschikbaar zijn betekent niet dat de bepalingen van de gegevensbeschermingsrichtlijn niet meer op die gegevens van toepassing zijn. Integendeel, zoals in vorige adviezen van de Groep reeds is aangegeven 5, blijkt uit de formulering van de gegevensbeschermingswetgeving dat deze ook van toepassing is op persoonsgegevens die openbaar zijn gemaakt: zelfs nadat persoonsgegevens openbaar zijn, zijn het nog steeds persoonlijke gegevens met het gevolg dat de betrokkenen nog steeds recht hebben op bescherming m.b.t. de verwerking van hun gegevens. De Groep is met name bezorgd over de voorstellen voor meer doorzoekbare Whois-faciliteiten. In dit verband wil zij wijzen op de conclusies in haar advies 5/2000 over Het gebruik van openbare abonneelijsten voor omgekeerd zoeken of zoeken met meervoudige criteria (Omgekeerde abonneelijsten) 6 : de verwerking van persoonsgegevens in de vorm van omgekeerd zoeken of zoeken met meervoudige criteria zonder eenduidige en geïnformeerde toestemming van de abonnee, is oneerlijk en onrechtmatig. De Groep wil uiting geven aan haar steun voor de voorstellen betreffende de nauwkeurigheid van de gegevens (hetgeen ook een van de beginselen is van de Europese gegevensbeschermingsrichtlijn 7 ) en een beperking van massale toegang voor direct marketing. Massaal gebruik van Whois gegevens voor direct marketing is geenszins in overeenstemming met de doelstellingen waarvoor de directories zijn opgezet en worden onderhouden. Op grond van de bepalingen van de elektronische-communicatierichtlijn 8 moet elk gebruik van adressen voor direct marketing uitsluitend gebaseerd zijn op een opt-in keuze. De Groep doet een beroep op ICANN en Whois om privacybevorderende methoden te hanteren bij het beheer van de Whois directories, op een manier die zowel recht doet aan de oorspronkelijke doelstellingen van de directories als aan de bescherming van de rechten van individuele personen. Laatstgenoemden moeten in ieder geval de mogelijkheid hebben om domeinnamen te registreren zonder dat hun persoonsgegevens in een openbare registers terechtkomen een entry in Whois per adres van hun internetdienstenaanbieder hebben, hetgeen betekent dat iemand die een probleem heeft met een website, contact kan opnemen met de eigenaar ervan via de internetdienstenaanbieder, zonder dat het adres enz. van de registrant in een openbare gegevensbank verschijnt. Advies 3/99 betreffende overheidsinformatie en de bescherming van persoonsgegevens, goedgekeurd op 3 mei 1999: WP 20 Zie artikel 6d van de richtlijn. Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie). 4

5 5 Voor de Groep De Voorzitter Stefano RODOTA

GROEP VOOR GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP VOOR GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP VOOR GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 11601/NL WP 90 Advies 5/2004 betreffende ongewenste communicatie voor marketingdoeleinden in de context van artikel 13 van Richtlijn 2002/58/EG Goedgekeurd op

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 10750/02/NL/definitief WP 58 Advies 2/2002 betreffende het gebruik van unieke identificatiecodes in eindapparatuur voor telecommunicatie: het voorbeeld van IPv6 Goedgekeurd

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 01037/12/NL WP 196 Advies 05/2012 over cloud computing Goedgekeurd op 1 juli 2012 Deze groep is opgericht op grond van artikel 29 van Richtlijn 95/46/EG. Het is een

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

Advies 04/2012 over ontheffing van de toestemmingsverplichting voor cookies

Advies 04/2012 over ontheffing van de toestemmingsverplichting voor cookies GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00879/12/NL WP 194 Advies 04/2012 over ontheffing van de toestemmingsverplichting voor cookies Goedgekeurd op 7 juni 2012 De Groep is opgericht op grond van artikel

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 21.9.2005 COM(2005) 438 definitief 2005/0182 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de bewaring van gegevens

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband

Nadere informatie

Resolutie van het Europees Parlement van 10 december 2013 over het aanboren van het potentieel van cloud computing in Europa (2013/2063(INI))

Resolutie van het Europees Parlement van 10 december 2013 over het aanboren van het potentieel van cloud computing in Europa (2013/2063(INI)) P7_TA-PROV(2013)0535 Cloud computing Resolutie van het Europees Parlement van 10 december 2013 over het aanboren van het potentieel van cloud computing in Europa (2013/2063(INI)) Het Europees Parlement,

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING & PRIVACY

CLOUD COMPUTING & PRIVACY 1 businesscase CLOUD COMPUTING & PRIVACY Het juridisch kader 2 3 4 5 6 7 8 Het gebruik van cloud diensten brengt met zich mee dat persoonsgegevens in de cloud staan. Dat geeft aanleiding tot vragen op

Nadere informatie

Advies 02/2013 over apps op intelligente apparaten

Advies 02/2013 over apps op intelligente apparaten GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00461/13/NL WP 202 Advies 02/2013 over apps op intelligente apparaten Goedgekeurd op 27 februari 2013 Deze groep is opgericht op grond van artikel 29 van Richtlijn

Nadere informatie

Als je de sport beoefent, moet je de regels kennen: privacyrechtelijke aspecten van de ledenadministratie

Als je de sport beoefent, moet je de regels kennen: privacyrechtelijke aspecten van de ledenadministratie F.C. VAN DER JAGT* Als je de sport beoefent, moet je de regels kennen: privacyrechtelijke aspecten van de ledenadministratie Bij het inrichten en gebruiken van de ledenadministratie moeten sportverenigingen

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2002) 92 def.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2002) 92 def. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 22 februari 2002 (25.02) (OR. fr) 6580/02 Interinstitutioneel dossier: 2002/0047 (COD) PI 10 CODEC 242 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain BISARRE, directeur bij

Nadere informatie

Als ja misschien toch nee is: de toestemming van de werknemer voor de verwerking van persoonsgegevens

Als ja misschien toch nee is: de toestemming van de werknemer voor de verwerking van persoonsgegevens Als ja misschien toch nee is: de toestemming van de werknemer voor de verwerking van persoonsgegevens Mw. Mr. F.C. van der JAgt werkgevers verwerken op allerlei wijzen persoonsgegevens van hun werknemers.

Nadere informatie

Bescherming van persoonsgegevens in België

Bescherming van persoonsgegevens in België Bescherming van persoonsgegevens in België Inhoudsopgave Inleiding... 3 Enkele nuttige definities... 5 Voorafgaande formaliteit... 8 Verzameling van gegevens... 10 Onder welke voorwaarden mogen persoonsgegevens

Nadere informatie

Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder

Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder 29-01-2003 pagina 1 van 21 Inhoud Inleiding 3 1. Aanvragen van een.nl-domeinnaam 4 1.1 Verschil tussen een.nl-domeinnaam

Nadere informatie

ADVIES Nr 38 / 2002 van 16 september 2002

ADVIES Nr 38 / 2002 van 16 september 2002 ADVIES Nr 38 / 2002 van 16 september 2002 O. Ref. : 10 / A / 2002 / 029 / 023 BETREFT : Advies uit eigen beweging betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van minderjarigen op Internet.

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 27.11.2013 COM(2013) 847 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de werking van de veiligehavenregeling ("Safe Harbour") uit het

Nadere informatie

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer Btw Brussel, 23 oktober 2013 Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw Inhoudsopgave Achtergrond...

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt www.mineco.fgov.be januari 2005 de Spamming IN 24 VRAGEN & ANTWOORDEN de Spamming

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Ongevraagde commerciële communicatie en gegevensbescherming Samenvatting van de conclusies van het onderzoek(*) - januari 2001 Serge Gauthronet & Étienne Drouard

Nadere informatie

Cloud computing: het juridisch kader

Cloud computing: het juridisch kader Cloud computing: het juridisch kader Auteur: Willem-Jan van Elk en Miranda van Elswijk Steeds meer softwarediensten zijn altijd en overal beschikbaar via internet. Deze diensten worden cloud services genoemd.

Nadere informatie

Ministerie van VWS directie MEVA t.a.v. Mw. drs. E.M. Maat Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. Utrecht, 4 maart 2011

Ministerie van VWS directie MEVA t.a.v. Mw. drs. E.M. Maat Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. Utrecht, 4 maart 2011 Ministerie van VWS directie MEVA t.a.v. Mw. drs. E.M. Maat Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Utrecht, 4 maart 2011 Betreft: juridische status LSP zonder Kaderwet EPD Geachte mevrouw Maat, U heeft mij onlangs

Nadere informatie

Werkdocument. Privacy op internet - Een geïntegreerde EU-aanpak van on-linegegevensbescherming -

Werkdocument. Privacy op internet - Een geïntegreerde EU-aanpak van on-linegegevensbescherming - GROEP GEGEVENSVERWERKING ARTIKEL 29 5063/00/NL/D EF WP 37 Werkdocument Privacy op internet - Een geïntegreerde EU-aanpak van on-linegegevensbescherming - Goedgekeurd op 21 november 2000 De Groep is opgericht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 892 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONGSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE mei 2007 GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE

GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONGSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE mei 2007 GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE IN AANMERKING NEMENDE: dat bij de Stichting Eduroute verschillende educatieve distributeurs zijn aangesloten; dat deze educatieve distributeurs

Nadere informatie

RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 18.6.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 165/63 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen

Nadere informatie

Controle op de werknemer

Controle op de werknemer Controle op de werknemer De controle- en sanctiemogelijkheden van de werkgever bij overmatig internetgebruik Auteur: Sven van der Meer Studentnummer: 2049952 Opdrachtgever: Essent N.V. Periode: 9 februari

Nadere informatie

Betreft: direct marketing en bescherming van persoonsgegevens (SE/2007/076) Gelet op het verslag van de heer Willem Debeuckelaere, Voorzitter;

Betreft: direct marketing en bescherming van persoonsgegevens (SE/2007/076) Gelet op het verslag van de heer Willem Debeuckelaere, Voorzitter; 1/39 Aanbeveling nr 04/2009 van 14 oktober 2009 Betreft: direct marketing en bescherming van persoonsgegevens (SE/2007/076) De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; Gelet op de

Nadere informatie

jaarverslag 2008 College bescherming persoonsgegevens - Jaarverslag 2008 Juliana van Stolberglaan 4-10 2595 CL Den Haag Postbus 93374 2509 AJ Den Haag

jaarverslag 2008 College bescherming persoonsgegevens - Jaarverslag 2008 Juliana van Stolberglaan 4-10 2595 CL Den Haag Postbus 93374 2509 AJ Den Haag College bescherming persoonsgegevens - Jaarverslag 2008 college bescherming persoonsgegevens Juliana van Stolberglaan 4-10 2595 CL Den Haag Postbus 93374 2509 AJ Den Haag telefoon 070 888 85 00 fax 070

Nadere informatie

jaarverslag 2008 College bescherming persoonsgegevens - Jaarverslag 2008 Juliana van Stolberglaan 4-10 2595 CL Den Haag Postbus 93374 2509 AJ Den Haag

jaarverslag 2008 College bescherming persoonsgegevens - Jaarverslag 2008 Juliana van Stolberglaan 4-10 2595 CL Den Haag Postbus 93374 2509 AJ Den Haag College bescherming persoonsgegevens - Jaarverslag 2008 college bescherming persoonsgegevens Juliana van Stolberglaan 4-10 2595 CL Den Haag Postbus 93374 2509 AJ Den Haag telefoon 070 888 85 00 fax 070

Nadere informatie