Schoolgids Almende College locatie Bluemers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids Almende College locatie Bluemers 2013-2014"

Transcriptie

1 Schoolgids Almende College locatie Bluemers

2 Almende College algemeen Bluemers Visie School met Herstelrecht Peermediation Optreden tegen pesten Ruimte voor talent Almende-uren en KWT-uren Kernteams Schoolleiding Van po naar vo Speciale indicatie Leerroutes Beroepsgericht Mavo-determinatie Mavo (TL) Havo-determinatie Leerwegondersteunend onderwijs De brugklas Op de juiste plek Cijfers Rapporten Overgaan of doubleren Onderbouw De decaan Bovenbouw CKV Intersectoraal Programma Zeven examenvakken pagina Examens Slagen of zakken Naar mbo of havo De mentor De docent Begeleidingsteam Remediërende hulp Zorgadviesteam Younieq De jeugdarts Langdurige ziekte Verwijsindex Centrum Jeugd en Gezin BSA Sportdagen Maatschappelijke stage Schoolgebouw Schoolregels Eigendommen Overblijven Corvee Lesuitval ICT Mediatheek Leerlingenraad Oudervereniging Vertrouwenspersonen Medewerkers Belangrijke data Schoolvakanties pagina pagina 2 schoolgids bluemers

3 Het Almende College Veel informatie over het Almende College kunt u vinden op de website of op de locatiewebsites. In deze schoolgids hebben we de belangrijkste informatie samengevat over het Almende College en de locatie waar uw zoon of dochter zijn of haar opleiding volgt. Wat voor een school willen we zijn, hoe zijn de leerlingenondersteuning, het onderwijs en de buitenlesactiviteiten geregeld, welke keuzes kun je maken als je op de Bluemers, het Isala of de Wesenthorst zit, welke vakken staan er op het rooster? In de jaaragenda vindt u de belangrijkste data (vakanties, ouderavonden, rapportuitreikingen e.d.). Ook treft u informatie aan over medewerkers. Het Almende College is een school: waar leerlingen en medewerkers met plezier mogen leren en werken; waar iedereen respectvol met de ander omgaat; waar talent de ruimte krijgt; die het nemen en dragen van verantwoordelijkheid stimuleert en waardeert; waar ieder het positieve in zichzelf en anderen ziet en waardeert; waar er betrokkenheid is met elkaar en anderen in de wereld; Het Almende College is een pluriforme, brede scholengemeenschap met katholieke wortels. De christen-humanistische traditie vormt onze inspiratiebron. Het Almende College staat midden in de samenleving. We willen dat onze leerlingen uitgroeien tot kritische, zelfstandige mensen die deel uitmaken van de gemeenschap en aan de ontwikkeling daarvan mee kunnen en willen helpen. Leerlingen moeten zich thuis voelen op school, maar ook presteren. Met waardering en actieve aandacht voor ieders individuele kwaliteiten en talenten, levert de school een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van leerlingen, zowel qua kennis, levenshouding als in vaardigheden. We vinden het bovendien belangrijk dat leerlingen en medewerkers met plezier naar school gaan. Na binnenkomst op het Almende College staan er verschillende leerroutes voor de leerlingen open. Onze onderbouw kent een aantal schakelgroepen, waarin leerlingen uit naastliggende niveaus bij elkaar zitten. Bij deze leerlingen maken we pas na twee jaar samen met hen en hun ouders de keus voor het meest passende vervolgtraject. De drie-in-één organisatie Het Almende College is een scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs in de gemeente Oude IJsselstreek. De school omvat alle vormen van voortgezet onderwijs en telt in totaal ruim 2300 leerlingen verdeeld over drie locaties. De meeste leerlingen komen uit de gemeente Oude IJsselstreek, maar ook uit de gemeenten Doetinchem (Gaanderen), Montferland ( s-heerenberg e.o.) en Aalten (Dinxperlo e.o.). pagina 3 schoolgids bluemers

4 De locaties: Bluemers in Silvolde: havo-d, mavo, mavo-d en beroepsgericht; Isala in Silvolde: havo en vwo; De vwo-afdeling heeft atheneum en gymnasium en voor de allersterksten is er een speciale vwo+-klas. Isala biedt met ingang van verschillende keuzestromen voor havo en vwo: technasium, internationalisering, kunst & cultuur en sport & gezondheid. Wesenthorst in Ulft: havo-d, mavo, mavo-d, beroepsgericht en bb+; Op deze locatie zitten ook de vijf beroepsgerichte afdelingen van de bovenbouw: zorg & welzijn, handel & verkoop, horeca, toerisme & voeding, metaaltechniek en bouwen, wonen & interieur. Verder heeft de Wesenthorst bb+, waar aan leerlingen die in een kleine groep zijn geplaatst, extra ondersteuning wordt geboden. Afdelingen en kernteams Elke locatie heeft een kleinschalige organisatie met afdelingen of kernteams, die voor leerlingen, ouders en medewerkers overzichtelijk is. Het onderwijs en de begeleiding zijn gericht op de leerlingengroep in de afdeling of het kernteam. Het Almende College regelt een aantal aspecten centraal, maar gaat uit van een grote eigen inbreng van de locaties. Deze profiteren van de drie-in-één organisatie door afstemming op het gebied van onderwijs en personeel. De gekozen organisatievorm waarborgt voor Bluemers, Isala en Wesenthorst een eigen gezicht. De rector De heer J.W.M. Geurtzen, de centrale schooladministratie en de beleidsmedewerkers zijn gehuisvest op: Almende College locatie Wesenthorst Heggenseveld 1, 7071 WL in Ulft Postadres: postbus 24, 7070 AA in Ulft Keurmerkschool In 2010 heeft het Almende College het Keurmerk gekregen van het ILS (Instituut Leraar en School). Als samenwerkingsschool van het ILS draagt het Almende College bij aan de opleiding van tientallen toekomstige leraren per jaar, afkomstig van de lerarenopleidingen van de Radboud Universtiteit Nijmegen en de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Het keurmerk geeft aan dat dit met een hoge kwaliteit gebeurt. Kwaliteit Het beleid dat op en voor het Almende College gemaakt wordt, is geen doel op zich, maar staat in het teken van verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Die verbetering moet anticiperen op of aansluiten bij veranderingen in de samenleving en de veranderde wensen en eisen van die samenleving. Dat veronderstelt een continue deskundigheidsbevordering van het personeel. Derhalve vormt professionalisering een belangrijk aspect binnen het personeelsbeleid van onze school en is het een vast item in de voortgangsgesprekken die met medewerkers worden gevoerd. De resultaten van ons onderwijs worden periodiek gemeten. Zo brengen we jaarlijks rapportcijfers en examenresultaten in beeld en vergelijken we die met voorgaande jaren en met landelijke en regionale cijfers. Indien nodig worden aandachtspunten of doelen geformuleerd. We kijken niet alleen naar de opbrengsten, maar ook naar de kwaliteit van ons onderwijs. Om de twee jaar worden er onder leerlingen en ouders enquêtes gehouden. De laatste onderzoeken laten zien dat ouders en hun kinderen overwegend zeer tevreden zijn. Naast leerlingen en ouders bevragen we ook onze medewerkers. pagina 4 schoolgids bluemers

5 Goed onderwijs begint namelijk bij de kwaliteit van docenten en andere medewerkers en daarom is het belangrijk te weten hoe er over de werkomgeving gedacht wordt. Scholen die onder ons bestuur vallen visiteren elkaar en verrichten kwaliteitsonderzoek op deelgebieden om tot kwaliteitsverbetering te komen. Uiteraard beoordeelt ook de onderwijsinspectie de kwaliteit van ons onderwijs. Medezeggenschap Ouders, leerlingen medewerkers oefenen invloed uit op het schoolbeleid in de medezeggenschapsraad (MR) en in de locaties via de locatiedeelraad (LDR). Vertegenwoordigers uit de MR hebben zitting in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Achterhoek VO. In de MR praat de rector met de MR-leden over de ontwikkelingen in de school en het schoolbeleid onder meer op het gebied van de kwaliteit van het onderwijs, passend onderwijs, personeel en financiën. In de LDR worden met de locatiedirecteur vooral onderwerpen besproken die specifiek voor die locatie gelden. Op een aantal aspecten hebben de GMR, MR en LDR adviesrecht of instemmingsrecht. Op het Almende College vindt in de MR en LDR de gedachtewisseling in grote openheid plaats en komt besluitvorming in goede samenwerking tot stand. pagina 5 schoolgids bluemers

6 Bestuur inspectie - klachten - vertrouwenspersonen Schoolbestuur Het Almende College wordt bestuurd door stichting Achterhoek VO. De stichting stelt zich ten doel in de Achterhoek een zo divers, breed, thuisnabij en kleinschalig mogelijk aanbod van voortgezet onderwijsvoorzieningen te realiseren. De bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij het college van bestuur; De heer H.J. van der Esch (voorzitter) en mevrouw M.R. Smits. Een onafhankelijke raad van toezicht ziet toe op het functioneren van het bestuur. Het college van bestuur heeft zijn relatie met de rectoren/directeuren van de scholen geregeld in een managementstatuut. Ouders, leerlingen en medewerkers van de school hebben via de medezeggenschapsraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad invloed op het bestuursbeleid. Achterhoek VO is een samenwerkingsstichting waarbinnen de scholen hun openbare dan wel levensbeschouwelijke identiteit behouden. De stichting beheert tien scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Achterhoek: Almende College, Gerrit Komrij College, Ludger College/Metzo College, MaxX, Prakticon, Praktijkonderwijs Zutphen, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Het Stedelijk en Ulenhofcollege. Samen bieden de scholen van Achterhoek VO een breed scala aan opleidingsmogelijkheden. Correspondentieadres van het college van bestuur Postbus 429, 7000 AK Doetinchem Bezoekadres Holterweg 119, 7001 EK Doetinchem Inspectie Door de rijksoverheid wordt toezicht op de scholen uitgeoefend. Het beleid van de rijksoverheid is erop gericht alle vragen bij één loket binnen te laten komen. Dat loket heet Informatie Rijksoverheid, (voorheen Postbus 51). De inspectie beantwoordt daarom geen telefonische vragen van ouders. Als ouder kunt u via onderstaande gegevens in contact komen met of informatie verkrijgen over de onderwijsinspectie: Vragen over onderwijs via telefoonnummer 1400 Klachtenregeling en interne vertrouwenspersonen De school heeft als doel om klachten zoveel mogelijk te voorkomen. Maar waar wordt gewerkt worden fouten gemaakt en dat kan aanleiding geven tot klachten. In eerste instantie gaan we ervan uit dat klachten op een eenvoudige manier binnen de school zijn op te lossen, bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met de mentor of afdelingsleider of uiteindelijk de locatiedirecteur. In bijzondere situaties zal deze de rector informeren en raadplegen. Onze school ressorteert onder stichting Achterhoek VO en valt daarom onder de stichting brede klachtenregeling. De volledige tekst van deze klachtenregeling is te vinden op Deze regeling is bedoeld om ouders, leerlingen en medewerkers te garanderen dat er een goede afhandeling pagina 6 schoolgids bluemers

7 van een klacht plaatsvindt. Klachten kunnen van velerlei aard zijn. Ze kunnen bijv. betrekking hebben op de begeleiding of beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, machtsmisbruik, discriminatie, agressie, geweld en pesten. Om deze klachten op een goede wijze af te handelen, beschikt elke locatie van het Almende College over interne vertrouwenspersonen. Deze opereren onafhankelijk en onpartijdig, zijn zeer integer en beschikken over de juiste competenties om met mogelijk delicate onderwerpen om te kunnen gaan. Zij gaan na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt voor de klacht of dat er een klacht ingediend moet/kan worden. De interne vertrouwenspersoon kan helpen om de klacht op de juiste plaats te deponeren en kan zo nodig begeleiden bij de gesprekken die gevoerd moeten worden om de klacht aan te pakken. De interne vertrouwenspersoon zal uitermate vertrouwelijk en zorgvuldig met de klacht omgaan. De interne vertrouwenspersonen hebben de mogelijkheid externe vertrouwenspersonen te raadplegen of naar hen door te verwijzen. Er kan ook rechtstreeks contact opgenomen worden met de externe vertrouwenspersonen. De externe vertrouwenspersonen werken bij de IJsselgroep en zijn: Mevrouw A. Kusters en de heer H. Riphagen. Zij zijn bereikbaar op Wanneer de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan de vertrouwenspersoon de leerling, ouder of medewerker helpen om de klacht te formuleren voor de externe klachtencommissie waar Achterhoek VO bij aangesloten is, te weten: de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs van de Stichting Onderwijsgeschillen Onderwijs. Contactgegevens Landelijke Klachtencommissie Onderwijs Stichting Onderwijsgeschillen Postbus AD Utrecht Vertrouwensinspecteurs inspectie De vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs zijn aanspreekpunt voor mensen die klachten hebben op het gebied van seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld, psychisch geweld, discriminatie of radicalisering. Zij kunnen informatie geven, adviseren over eventueel te nemen stappen of ondersteunen bij het zoeken naar oplossingen. Ook kunnen zij bijstaan bij het indienen van een klacht of het doen van aangifte. Leerlingen, ouders, docenten en andere bij school betrokkenen die met genoemde klachten te maken hebben, kunnen een beroep doen op de vertrouwensinspecteur. Scholen en besturen zijn verplicht om bij een vermoeden van seksuele intimidatie of seksueel misbruik contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur. Het meldpunt vertrouwensinspectie is dagelijks bereikbaar tussen en uur op nummer pagina 7 schoolgids bluemers

8 Communicatie schoolregels Contact met ouders Elke locatie plaatst de eigen schoolgids die door de ouders en leerlingen kan worden ingezien op de website. Voor wie deze mogelijkheid niet heeft kan de school een printversie beschikbaar stellen. Aan het begin van het schooljaar wordt een flyer uitgereikt met de belangrijkste contactgegevens en data voor Tweemaal per jaar verschijnt het informatieblad Almende in Beeld. Op de website van de school en de afzonderlijke locaties wordt regelmatig actuele informatie geplaatst. Met een inlogcode kunnen ouders de studieresultaten van hun zoon of dochter inzien op Magister. De locaties versturen regelmatig brieven met informatie of uitnodigingen, bijvoorbeeld voor ouderavonden. Dit gebeurt per , de communicatie verloopt daardoor sneller. Uiteraard kunnen ouders/verzorgers contact opnemen met de mentor op het moment dat zij daar aanleiding toe zien. We adviseren om regelmatig de website van de school te raadplegen. Voor kinderen van wie de ouders gescheiden zijn, loopt de communicatie als volgt (tenzij de rechter anders heeft beslist). De informatie gaat naar beide ouders, in beginsel via de ouder bij wie de leerling woont. Ouders kunnen verzoeken de informatie naar beide adressen te sturen. Als rechtstreeks aan de leerling informatie is verstrekt, zorgt deze ervoor dat de informatie bij beide ouders terechtkomt. Beide ouders kunnen contact opnemen met de school om te informeren naar hun kind. Indien ouders nadrukkelijk niet gezamenlijk de resultaatgesprekken met de mentor of vakdocent wensen te voeren, kunnen ze dit aangeven. Schoolregels We vinden orde en rust in en om de school belangrijk. De leerlingen krijgen daarom te maken met schoolregels. Voor alle leerlingen geldt een verbod op (seksuele) intimidatie, bedreiging, mishandeling en discriminatie, ook via mail of sociale media. Ook het zonder toestemming maken van beeld- of geluidsopnames van anderen in de school is ten strengste verboden. Verder is het uiteraard niet toegestaan om alcohol, drugs of enigerlei vorm van wapens in bezit te hebben. Bij diefstal of moedwillige vernieling wordt in beginsel altijd contact opgenomen met de politie en wordt er aangifte gedaan. De school controleert af en toe de kluisjes die door leerlingen worden gebruikt op inhoud. Met de gemeente Oude IJsselstreek en de politie zijn er afspraken gemaakt om aan de veiligheid in en om de school (bijv. ongewenste bezoekers) bij te dragen. Op de website van de school treft u achter de knop organisatie de gedragscode van de school aan, waaraan iedereen geacht wordt zich te houden. Voor de omgang met sociale media is een speciale gedragscode gemaakt. pagina 8 schoolgids bluemers

9 Ouderbijdrage kluisjes - tegemoetkoming schoolkosten verzekering Ouderbijdrage Het Almende College vraagt ouders jaarlijks een geringe bijdrage voor extra kosten die de school maakt. Daarbij kunt u denken aan de informatiemateriaal voor ouders, extra aanbod op het gebied van cultuur, projectactiviteiten en dergelijke. De hoogte van de ouderbijdrage verschilt per leerjaar en leerweg. Alle ouders krijgen een brief met daarop een specificatie die de werkelijke extra kosten voor hun kind in dat schooljaar duidelijk maakt. Deze brief verzoeken wij u voor akkoord te tekenen. De ouderbijdrage is niet verplicht. Niet betalen betekent een beperking van het aanbod van de school en de mogelijkheid dat bepaalde extra diensten of producten aan een leerling of ouder niet geleverd zullen worden. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft ingestemd met het voorgaande en de hoogte van de ouderbijdrage. In de ouderbijdrage zijn alleen kosten opgenomen die voor alle leerlingen uit dat leerjaar gemaakt worden. Daarnaast maakt de school ook kosten voor bijvoorbeeld langlaufen, vakgebonden excursies, werkweken en de Parijsreis. Deze kosten worden alleen doorbelast aan de ouders van de leerlingen die daar gebruik van maken. De school adviseert ouders om voor schoolactiviteiten die om een grotere financiële bijdrage vragen hiermee tijdig rekening te houden. Bij aanvang van het schooljaar krijgen ouders informatie over de ouderbijdrage en de te verwachten extra kosten in de navolgende schooljaren. Het Almende College houdt zich aan de Gedragscode Schoolkosten. De school geeft hiermee op heldere wijze inzicht in de hoogte en besteding van de schoolkosten en de totstandkoming van het bedrag. De overheid stelt een identiteitsbewijs verplicht voor iedereen van 14 jaar en ouder. Bij excursies naar het buitenland moet elke leerling over een identiteitskaart of paspoort beschikken. Kluisjes Op elke locatie bestaat de mogelijkheid een bagagekluisje te huren tegen een geringe vergoeding. Tegemoetkoming schoolkosten Voor leerlingen jonger dan 18 jaar bestaat de mogelijkheid tot een tegemoetkoming in de schoolkosten. Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs die 18 jaar zijn of ouder bestaat ook een regeling. Meer informatie daarover vindt u op: Schade - verzekering De school is niet aansprakelijk voor toegebrachte schade aan en/of vermissing van bezittingen of eigendommen van personen die zich in de tot de school behorende gebouwen of op bij de school horende terreinen bevinden. Schade toegebracht aan eigendommen van de school, personeel of leerlingen, is voor rekening van degene die de schade veroorzaakt heeft. De school heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. De leerlingen zijn verzekerd onderweg van huis naar school en vice versa, tijdens het verblijf op school en gedurende overige activiteiten binnen schoolverband, zoals excursies en werkweken. Schade aan eigendommen is hiermee niet verzekerd. Daarnaast heeft de school een doorlopende reisverzekering, waarmee de school verzekerd is tegen diefstal en beschadiging van leerling- en schooleigendommen tijdens excursies en werkweken (met een eigen risico voor de leerling van 50,-). De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een pagina 9 schoolgids bluemers

10 ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking. De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als diegenen die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dit verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand: 1. De school of het schoolbestuur is niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school is alleen aansprakelijk en daarmee schadevergoedingsplichtig wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. Het is dus mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid van de kant van de school. Een voorbeeld daarvan is schade aan een bril tijdens de gymnastiekles; die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering, en wordt (dan ook) niet door de school vergoed. 2. De school is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Gymkleding Voor de gymlessen is speciale kleding verplicht. Deze kleding is verkrijgbaar op de onderstaande adressen. De docent bewegingsonderwijs zal hierover in de eerste les meer informatie geven. Het is verstandig pas daarna tot aanschaf over te gaan. Met ingang van het schooljaar heeft de school nieuwe shirts voor bewegingsonderwijs. Leerlingen die starten in de brugklas moeten dit nieuwe shirt aanschaffen. Leerlingen uit hogere leerjaren met een shirt dat versleten is of stuk, mogen dit vervangen door het nieuwe shirt, of door het vorige model. Benerink en Vos Fashions bieden het vorige model tegen een gereduceerd tarief aan. Verkooppunten gymkleding: Benerink Schoenen, Grotestraat 8 in Gendringen; Vos Fashion, Pr. Bernardstraat 23 in Silvolde; Meckings Sportshop, Kerkstraat 17-a in Ulft. pagina 10 schoolgids bluemers

11 Bluemers Visie De visie van het Almende College ligt ten grondslag aan de manier waarop wij op de Bluemers het dagelijkse onderwijsproces vormgeven en hoe wij jonge mensen tijdens hun jaren in het voortgezet onderwijs begeleiden op weg naar volwassenheid. Wij streven naar veel meer dan alleen het laten behalen van een diploma; wij willen dat als een leerling onze school verlaat een persoonlijkheid vertrekt, die in staat is zelf verstandige keuzes te maken en die leeft met oog en oor voor anderen. Die ambitie veronderstelt dat onze docenten meer kunnen dan alleen het overdragen van kennis. Naast algemene competenties, zoals kunnen samenwerken, flexibiliteit, sensitiviteit en kwaliteitsgerichtheid, verwachten wij van alle medewerkers wijsheid en inspiratie, rechtvaardigheid, oprechtheid, passie voor vak en leerling, maar ook zelfbeheersing en moed. We begeleiden onze leerlingen intensief, het meest intensief in de brugklas om de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen. Allerlei binnen- en buitenschoolse activiteiten, zoals projectweken, sportdagen, excursies, meerdaagse schoolreizen, acties voor goede doelen, etc., leveren verder een belangrijke bijdrage aan de vorming en ontwikkeling van leerlingen. We stellen hoge eisen aan regels van fatsoen, orde en de wijze waarop we met elkaar omgaan en daarom ervaren ouders en leerlingen de Bluemers als een zeer prettige school. School met Herstelrecht Op de Bluemers werken we met Herstelrecht. Dit is een model dat gericht is op samenwerken, naar elkaar luisteren, het mogen maken van fouten en het leren van fouten en conflicten. Straffen en in het uiterste geval schorsen kan, maar het herstellen van de schade en de relatie staat voorop. Iedereen op school, dus ook leerlingen, is er verantwoordelijk voor hoe het er tijdens de lessen en daarbuiten aan toe gaat. Als iemand benadeeld is door het gedrag van een ander, wordt die ander daar via de Herstelrecht-methode op aangesproken. Er heeft teambreed scholing plaatsgevonden, waardoor de Bluemers zich School met Herstelrecht mag noemen. Peer mediation Peer mediation is een vorm van conflictbemiddeling door leerlingen. Een groep leerlingen is getraind om onenigheden niet te laten escaleren tot ruzies. De gedachte achter peer mediation heeft veel raakvlakken met Herstelrecht en zal daarom langzamerhand opgaan in de manier van werken met Herstelrecht. Optreden tegen pesten Het Almende College wil iedereen een geborgen plek bieden. Daarom treden we onmiddellijk op als er signalen zijn die wijzen op pesten en gepest worden. Er is een zgn. pestprotocol opgesteld waarin staat wat pesten precies is, wat we er tegen doen en wie we daarbij betrekken. Ruimte voor talent Elk mens is uniek en beschikt over unieke kwaliteiten. Op de Bluemers willen we leerlingen ruimte en mogelijkheden geven hun talenten tot stimulans van henzelf en van anderen te ontplooien en te ontwikkelen. Enkele voorbeelden zijn de ATO (Almende Talent Ontwikkeling)-uren in leerjaar 1 en 2, de optredens in de DRU Cultuurfabriek in Ulft onder de naam Plankenkoorts, de schoolband voor leerlingen met muzikale kwaliteiten, projectactiviteiten op het gebied van beeldende vorming en regelingen op maat voor leerlingen die bijzonder goed zijn in sport, kunst of cultuur. Almende-uren en KWT-uren Voor leerlingen is het belangrijk dat ze zelfstandig leren werken en dat ze de samenhang tussen de afzonderlijke vakken zien. We hebben dat zichtbaar gemaakt in de Almende-uren (onderbouw) en in de uren KWT (keuzewerktijd, bovenbouw). Het zijn speciale uren waarin plaats wordt ingeruimd voor o.a. studievaardigheden, extra hulp bij vakken, remediërende hulp, verrijkings- en talentactiviteiten en vakoverstijgende opdrachten. pagina 11 schoolgids bluemers

12 Kernteams Om onze visie gestalte te geven, werken we op de Bluemers met kernteams. Een kernteam is een vaste groep mentoren en docenten die verantwoordelijk is voor een bepaalde groep leerlingen v.w.b. onderwijs en begeleiding. Er zijn drie teams die elk door een kernteamleider worden aangestuurd. Er zijn twee kernteams in de onderbouw (leerjaar 1-2) en één kernteam in de bovenbouw (leerjaar 3-4). De teams houden zich naast onderwijs en begeleiding bezig met het verder afstemmen van het onderwijs op de leerlingen. De docenten geven een belangrijk deel van hun lessen in het kernteam. Daardoor is de betrokkenheid van docenten groter en zijn de overleglijnen korter. De voortgang in de klassen wordt in kernteamvergaderingen besproken en er wordt bekeken of klassen of individuele leerlingen extra hulp of extra uitdaging nodig hebben. Belangrijke informatie over leerlingen wordt geregeld tussen kernteamleiders, mentoren, docenten en ouders besproken. Schoolleiding De locatiedirecteur is eindverantwoordelijk voor alle zaken. De kernteamleiders houden zich vooral bezig met de dagelijkse gang van zaken, met de begeleiding van leerlingen en met onderwijsvernieuwing. Kernteamleiders hebben ook managementtaken, zoals leerlingbegeleiding, beheer, kwaliteitszorg, etc. Locatiedirecteur: dhr. R. Siebum Kernteamleiders onderbouw: mevr. E. Kemperman en mevr. P. Miedema Kernteamleider bovenbouw: dhr. F. van Uhm Van po naar vo De eerste begeleiding van leerlingen begint al als ze nog in groep 8 van de basisschool zitten. Na de toelating in een bepaalde leerroute vindt een zorgvuldige overdracht van leerlingen plaats en worden relevante gegevens en informatie neergelegd in een persoonlijk (digitaal) leerlingendossier. De dossiers worden tijdens de jaren dat de leerlingen bij ons op school zitten door de mentoren up-to-date gehouden en beheerd en kunnen vertrouwelijke gegevens bevatten. Ouders hebben het recht op school dit dossier in te zien. Speciale indicatie Als een leerling wordt aangemeld die een positieve beschikking van een commissie voor de indicatiestelling heeft, bekijken we aan de hand van een onderwijskundig rapport of we die leerling adequaat onderwijs kunnen aanbieden. Het belang van de leerling en onze (on)mogelijkheden om het ontwikkelingsproces van de leerling te ondersteunen, staan bij het besluit tot aanname of weigering centraal. Het begeleidingsteam bespreekt de mogelijkheden om zogenaamde rugzakleerlingen te kunnen begeleiden. Waar mogelijk zullen we voor leerlingen die met een leerlinggebonden budget extra middelen meenemen, een aangepaste leersituatie creëren, zodat ondanks de handicap of beperking binnen het reguliere onderwijs naar diplomering kan worden toegewerkt. Mochten ouders en school van mening verschillen over de haalbaarheid van een aangepast traject, dan heeft de Adviescommissie toelating en begeleiding daarover het laatste woord. Leerroutes De Bluemers is een locatie voor beroepsgericht onderwijs, mavo-determinatie, mavo (TL en GL) en havodeterminatie. Beroepsgericht Leerlingen die instromen in de beroepsgerichte leerroute volgen in de eerste twee leerjaren algemeen vormend onderwijs. Van een echte beroepsgerichte opleiding is dan nog geen sprake. In het tweede leerjaar komt de bovenbouw in zicht en gaan de leerlingen zich tijdens lessen Praktische Sectororiëntatie op onze zusterlocatie Wesenthorst in Ulft oriënteren op sectoren en afdelingen. Daarnaast krijgen ze van mentoren en decanen informatie over bovenbouwafdelingen en de mogelijkheden tot vervolgstudie. Aan het einde van het tweede leerjaar wordt dan bepaald op welk niveau wordt verder gegaan in het derde leerjaar op de locatie Wesenthorst. pagina 12 schoolgids bluemers

13 Mavo-determinatie Voor een aantal leerlingen dat in de brugklassen instroomt, is het nog niet voldoende duidelijk of mavo of beroepsgericht de beste keus is. Een leerling van wie verwacht mag worden dat hij doorgroeit naar mavo, wordt geplaatst in een zgn. mavo-determinatieklas. in deze relatief kleine klas volgt de leerling in leerjaar 1 en 2 het mavoprogramma en krijgt hij meer persoonlijke aandacht en vaker uitleg. Zo helpen we de leerling aan het einde van het tweede leerjaar door te laten stromen naar het derde leerjaar mavo (TL). Naast studieresultaten kijken we ook naar factoren als persoonlijkheid, inzet, studiehouding en belangstelling. Mavo (TL) Leerlingen die instromen in deze leerroute volgen in de eerste twee leerjaren algemeen vormende vakken van het onderbouwprogramma. Aan het einde van het tweede leerjaar kunnen voor leerjaar 3 enkele vakken gekozen worden. Aan het einde van het derde leerjaar tellen bepaalde vakken en vakonderdelen al mee voor het schoolexamen. In leerjaar vier doen leerlingen het landelijke centrale eindexamen in minimaal zes theorievakken. Doet een leerling examen in zes vakken waarvan een het zgn. Intersectorale Programma is, dan krijgt hij het diploma van de gemengde leerweg. Havo-determinatie Het principe van havo-d is hetzelfde als dat van mavo-d: voor een aantal leerlingen dat in de brugklassen instroomt, is het nog niet voldoende duidelijk of mavo of havo de beste keus is. Een leerling van wie verwacht mag worden dat hij doorgroeit naar het derde leerjaar havo kan worden geplaatst in een zgn. havo-d klas. In leerjaar 1 en 2 krijgen leerlingen havo stof. Dankzij een intensieve samenwerking tussen de locaties van het Almende College worden voor de havo-d klassen het tempo, niveau, de toetsen, cijfers, normeringen, etc. scherp bewaakt. Na leerjaar twee stapt een leerling die heeft laten zien dat hij havo aankan over naar de havo/vwo-locatie Isala. Leerwegondersteunend onderwijs Een aantal leerlingen heeft extra ondersteuning nodig om een diploma te behalen. Sommige leerlingen op de Bluemers kunnen, als de Regionale Verwijzingscommissie daartoe positief beschikt, in aanmerking komen voor aanvullende voorzieningen die leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) worden genoemd. De brugklas Leerlingen in de brugklas krijgen extra aandacht door ze goed te begeleiden in hun gewenningsproces tijdens hun eerste jaar in het voortgezet onderwijs. Na de eerste gewenningsperiode wordt in het najaar een onderzoek ingesteld naar het welbevinden van leerlingen op school. De uitkomsten van dat onderzoek geven de mentor meer inzicht in het functioneren van de leerling. In de brugklas gaan de mentoren in de periode tussen herfst- kerstvakantie op huisbezoek. Dan wordt er uitgebreid gesproken over de resultaten en het persoonlijk en sociaal functioneren van de leerling op de Bluemers. Op de juiste plek In beginsel zit een leerling in de onderbouw twee jaar in dezelfde niveaugroep. Soms blijkt om verschillende redenen echter dat een ander niveau beter bij een leerling past. In dat geval kan de leerling binnen de locatie of binnen het Almende College switchen naar een andere leerroute. Dit gebeurt op advies van het kernteam en uiteraard in samenspraak met de leerling en diens ouders. Indien gewenst geven we die leerling dan extra vakinhoudelijke hulp, zodat zonder leerstofachterstand overgestapt kan worden. Een leerling die op de juiste plek zit, zal met meer plezier en succes de school doorlopen. Om die reden laten we in beginsel een leerling in de onderbouw niet doubleren, maar wordt bij onvoldoende resultaat in de meeste gevallen het advies gegeven van leerroute te veranderen. Aan het einde van het tweede leerjaar krijgt elke leerling een advies met betrekking tot de vervolgroute. pagina 13 schoolgids bluemers

14 Cijfers Door leerlingen behaalde cijfers worden gegeven met maximaal één cijfer achter de komma. Van de leerling verwachten we dat hij/zij alle behaalde cijfers zelf bijhoudt, ook al kunnen ouders via een speciaal webportaal toegang krijgen tot digitaal opgeslagen cijfers die door hun kind(eren) zijn behaald. Rapporten Leerlingen van de leerjaren 1 tot en met 3 krijgen drie keer per jaar een rapport. Als over de resultaten reden tot ongerustheid is, neemt de mentor contact op met thuis. Ouders kunnen uiteraard ook zelf het initiatief tot zo n contact nemen. In samenspraak kunnen maatregelen worden genomen ter verbetering. Daarnaast kunnen ouders bij de vakdocent informeren naar de resultaten van hun zoon/dochter. Bij het kerstrapport krijgen de leerlingen de overgangs-/doorstroomnormen uitgereikt, zodat ouders en leerlingen weten op basis waarvan leerlingen doorstromen dan wel besproken moeten worden. Na het eerste en tweede rapport bestaat de gelegenheid om over de behaalde resultaten te spreken in de zogenaamde 10-minutengesprekken. De leerlingen van leerjaar 4 krijgen een aantal keren per jaar een rapportage mee met daarop de tot dan toe behaalde resultaten van het schoolexamen. Overgaan of doubleren Een leerling die niet voldoet aan de doorstroomnormen en dus niet automatisch doorgaat in dezelfde leerroute, wordt besproken. Dit houdt in dat het kernteam een besluit neemt over de mogelijke vervolgweg(en). Bij onvoldoende resultaat wordt de leerlingen in de meeste gevallen het advies gegeven van leerroute te veranderen en laten we in beginsel een leerling niet doubleren. We willen niet dat een leerling de school ongediplomeerd moet verlaten. Aan het einde van het tweede leerjaar krijgt elke leerling een advies met betrekking tot de vervolgroute. Onderbouw De overheid geeft scholen veel ruimte om het onderwijs naar eigen goeddunken in te vullen. In de kernteams wordt het aanbod zo goed mogelijk op de leerlingen afgestemd en wordt inhoudelijk sterk de nadruk gelegd op toepassing, vaardigheden en samenhang. Dit komt het sterkst tot uitdrukking in de leergebieden mens & natuur (een samenvoeging van de vakken biologie, techniek, natuurkunde/scheikunde en verzorging) en mens & maatschappij (geschiedenis, aardrijkskunde, economie en levensbeschouwing). pagina 14 schoolgids bluemers

15 De decaan De decanen geven voorlichting m.b.t. studie- en beroepskeuze. Zij sturen de mentoren aan, onderhouden vele contacten met het bedrijfsleven en het vervolgonderwijs, houden i.s.m. collega s uit de regio scholenmarkten en organiseren voor alle tweedejaars bezoeken aan bedrijven en instellingen. Aan het einde van leerjaar 3 begeleiden de decanen leerlingen en ouders bij de samenstelling van een examenvakkenpakket dat uitzicht biedt op behalen van een diploma. Leerlingen, maar ook ouders, kunnen zich altijd tot de decanen wenden voor informatie of voor een afspraak. De decanen zijn dhr. M. Sessink en mevr. M. van Groningen. Bovenbouw In het derde leerjaar volgen de leerlingen tien potentiële examenvakken. Aan het einde van dat leerjaar kiest de leerling voor leerjaar 4 een sector (techniek, zorg & welzijn, economie, landbouw) waarin een aantal verplichte vakken (dat zijn in ieder geval altijd Nederlands en Engels) is opgenomen dat nodig is voor de vervolgopleiding. In leerjaar 4 moet examen gedaan worden in minimaal zes vakken. In de bovenbouw krijgen de leerlingen naast de examenvakken ook CKV (culturele en kunstzinnige vorming), maatschappijleer, bewegingsonderwijs, keuzewerktijd en mentor-/begeleidingslessen. CKV Alle leerlingen in het derde leerjaar volgen het verplichte vak kunstvakken 1 (culturele en kunstzinnige vorming, CKV) en komen daardoor in aanraking met verschillende aspecten van cultuur en kunst. De docent is vooral begeleider van de leerlingen die vaak buiten de reguliere schooltijden zelfstandig, al dan niet onder begeleiding van docenten of ouders, aan allerlei activiteiten deelnemen. Het samenstellen van het kunstdossier is voor alle leerlingen in het derde leerjaar een wettelijk verplicht onderdeel van het examendossier. Van de derdejaars wordt verwacht, dat ze wekelijks gemiddeld een lesuur besteden aan hun kunstdossier. Intersectoraal Programma Alle leerlingen van het derde leerjaar volgen het zgn. Intersectorale Programma. Doel van dit vak is de leerlingen een beter beeld te laten krijgen van de studie- en beroepsmogelijkheden binnen de vier sectoren, leerlingen een aantal professionele vaardigheden aan te leren en de doorlopende leerlijn naar het mbo te versterken. Leerlingen maken kennis met aspecten uit alle vier sectoren van het vmbo: techniek, zorg en welzijn, economie en landbouw. De lesstof, gegroepeerd rondom een bepaald thema, is uitdagend, gevarieerd en biedt mogelijkheden tot buitenschools leren. Qua pedagogisch-didactische werkwijze sluit het vak goed aan bij het competentiegericht onderwijs van het mbo. In leerjaar 4 is het Intersectorale Programma een keuzevak. Zeven examenvakken Leerlingen die aan het einde van leerjaar 3 goede jaarcijfers en de juiste werkhouding hebben, mogen een extra, dus een zevende, examenvak kiezen. Voor die leerlingen vormt dit een mogelijkheid tot verbreding van het pakket en daarmee van de keuzemogelijkheden op het mbo. Van leerlingen die willen doorstromen naar het havo verwachten we dat ze in zeven vakken examen doen, zodat er een betere aansluiting is met de profielen in de bovenbouw van het havo. Examens Het examen kent een schooldeel en een centraal deel. Op de Bluemers start het schoolexamen al in het laatste trimester van leerjaar 3. Kunstvakken 1 (culturele en kunstzinnige vorming, CKV) maakt deel uit van het examen en moet worden afgesloten met de beoordeling voldoende of goed. Ook bewegingsonderwijs en maatschappijleer maken deel uit van het examen. Verder zijn een grote praktische opdracht en het sectorwerkstuk, dat met minstens de beoordeling voldoende moet worden afgesloten wettelijk verplichte onderdelen van het schoolexamen. De centrale, landelijke, examens vinden plaats aan het einde van leerjaar 4. Wat en pagina 15 schoolgids bluemers

16 voor welk vak of onderdeel er getoetst wordt en welke regels er gelden, staat beschreven in het zgn. Programma van Toetsing en Afsluiting. Slagen of zakken In het Programma van Toetsing en Afsluiting is ook de slaag- en zakregeling opgenomen. Onze slagingspercentages liggen doorgaans boven de 90%. Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs moeten verplicht een rekentoets maken waarvan het behaalde cijfer op de cijferlijst die bij het diploma hoort komt te staan. De rekentoets gaat in het schooljaar meetellen in de slaag-zakregeling. Naar mbo of havo Onze leerlingen stromen na het examen door naar vele vervolgopleidingen in het mbo (middelbaar beroepsonderwijs) en naar het havo. Van de mbo-opleidingen in de regio en de havo/vwo-locatie lsala krijgen we de resultaten gemeld van onze doorstromers. Daaruit blijkt dat we op de Bluemers een goede basis hebben gelegd. Binnen het Almende College is er een goede aansluiting op havo 4 en een adequate overdracht van onze leerlingen aan de locatie Isala. De mentor De mentor is de centrale persoon in de begeleiding van de leerling die zich vooral richt op de sociaalemotionele ontwikkeling van leerlingen en groepen. In leerjaar 1 staan introductie, kennismaking, groepsvorming en studievaardigheden centraal. Daarnaast is er extra hulp voor degenen die dat nodig hebben. Leerlingen hebben in leerjaar 1 en 2 in principe dezelfde mentor die altijd een aantal lessen aan zijn klas geeft, de studieresultaten van elke leerling nauwlettend volgt en contacten met de ouders onderhoudt. Natuurlijk zijn de begeleidingslessen ook bedoeld voor de mentor om met de leerlingen bijzondere schoolactiviteiten voor te bereiden, probleempjes op te lossen en de dagelijkse gang van zaken met de klas te bespreken. Als een leerling individueel extra aandacht of begeleiding nodig heeft, maakt de mentor met die leerling een afspraak om het een en ander te bespreken, meestal buiten lestijd. In de bovenbouw werken we met de persoonsgebonden mentor. Elke leerling krijgt in de bovenbouw een mentor die twee jaar lang deze leerling steunt bij studie, planning, examenpakket- en studiekeuze, e.d. en is voornamelijk een één-op-één contact. De docent Vanzelfsprekend leert de leerling bij de docent een vak: Nederlands, wiskunde, beeldende vorming, etc. De docent besteedt ook aandacht aan de betekenis van het vak voor het functioneren in de maatschappij en voor het studie- of beroepsperspectief en bespreekt met andere docenten, met de kernteamleider en natuurlijk met de leerling zelf de resultaten, studiehouding en persoonlijke en sociale vaardigheden. De mentor wordt ingeseind wanneer extra persoonlijke of vakinhoudelijke hulp nodig is. Begeleidingsteam Als een leerling problemen tegenkomt die op de een of andere manier het functioneren belemmeren, wordt in eerste instantie door de mentor en het kernteam een oplossing gezocht, bijvoorbeeld in de vorm van trainingsmogelijkheden op het gebied van faalangstreductie en weerbaarheid. Soms is er extra hulp nodig. Op de locatie Bluemers wordt deze extra hulp verzorgd door het begeleidingsteam, dat onder leiding staat van kernteamleider mevr. E. Kemperman. In dat team hebben een aantal docenten en een sociaalpedagogisch medewerkster zitting. Remediërende hulp Na een globale screening van alle brugklasleerlingen, zal in het begin van het schooljaar een deel van hen nader getest worden op taalvaardigheden. Voor leerlingen met hiaten kan het begeleidingsteam extra hulp pagina 16 schoolgids bluemers

17 bieden. Remediërende hulp kan ook geboden worden op grond van informatie van de school van herkomst, op verzoek van de leerling, op verzoek van ouders of op initiatief van de mentor. Zorgadviesteam Alle vo-scholen in Doetinchem, Silvolde en Ulft hebben een zorgadviesteam (ZAT). Dit team ondersteunt de school bij het oplossen van problemen met leerlingen waarvoor de school geen kant-en-klare oplossing heeft. Het gaat om leerlingen die extra zorg nodig hebben vanwege psychosociale of psychische problemen. Onze sociaalpedagogisch medewerker, mevr. W. Ueffing, heeft namens onze school zitting in het team dat bestaat uit vertegenwoordigers van het Almende College en externe deskundigen, zoals de jeugdarts en een vertegenwoordiger van Bureau Jeugdzorg. Op verzoek kan het team worden uitgebreid met bijv. de leerplichtambtenaar. Het team stemt haar strategie van handelen af op de behoefte van zowel de leerling als ook de ouders. Younieq De besturen van de deelnemende vo-scholen in de regio vormen samen het SZVO, het Samenwerkingsverband Zorg Voortgezet Onderwijs. Het SZVO heeft onder de naam Younieq een bovenschools Orthopedagogisch Didactisch Centrum (OPDC) ingericht met twee onderwijsafdelingen: het Parallelle Leerjaar en de Rebound. Het Parallelle Leerjaar is bedoeld voor leerlingen die na afsluiting van het (speciaal) basisonderwijs meervoudige orthopedagogische en/of didactische hulpvragen hebben. In de meeste gevallen stromen deze leerlingen na dit jaar door naar het tweede leerjaar van het reguliere vo. De Rebound is voor leerlingen die om de een of andere reden in het vo zijn vastgelopen. Zij krijgen in een kleine groep intensieve begeleiding en werken verder aan hun onderwijsprogramma, omdat het de bedoeling is de leerling terug te laten keren in het reguliere vo. In enkele gevallen kan voor een leerling een geschikte onderwijssituatie elders worden gezocht. Plaatsing op Younieq wordt altijd met ouders besproken. De jeugdarts Nadat leerlingen een gesprek met de assistente van de jeugdarts hebben gehad, kan een aantal leerlingen worden uitgenodigd op school naar de jeugdarts te komen voor nader onderzoek. Dit gebeurt natuurlijk in overleg met de leerling en de ouder(s)/verzorger(s). De jeugdarts is ook betrokken bij de leerlingbegeleiding en brengt in het zorgadviesteam van de school specifieke deskundigheid in. Ouders/verzorgers kunnen bij vragen bellen met GGD Gelre-IJssel, Gezellenlaan 10 in Doetinchem, telefoon: pagina 17 schoolgids bluemers

18 Langdurige ziekte Tijdens een ziekteperiode van een leerling in het ziekenhuis of thuis is het belangrijk dat, indien fysiek en/of psychisch mogelijk, het onderwijs zoveel mogelijk doorgaat. Omdat het belang van de leerling vooropstaat, overleggen we met ouders hoe de leerling het beste geholpen kan worden en kan een beroep gedaan worden op een speciale regeling voor onderwijs aan zieke leerlingen. Verwijsindex Wanneer het even niet goed gaat met een leerling, bijvoorbeeld omdat hij of zij regelmatig spijbelt, met de politie in aanraking is gekomen of in een problematische gezinssituatie zit, is dat een reden voor extra oplettendheid. De school kan in zo'n geval een signaal afgeven in de Verwijsindex. Op de website van onze school staat een link via welke meer te lezen valt over de Verwijsindex. Centrum Jeugd en Gezin Oude IJsselstreek CJG Oude IJsselstreek is een samenwerkingsverband van organisaties voor lokale jeugd(gezondheids)zorg en onderwijs. Het Almende College werkt binnen het CJG onder meer samen met de gemeente Oude IJsselstreek, de GGD, Sensire en Fidessa Welzijn. Het CJG biedt informatie, advies en hulp bij vragen over opgroeien en opvoeden. Het CJG is er voor kinderen, ouders, verzorgers, vrijwilligers en professionals die zich inzetten voor jeugd. Het CJG ( , heeft drie inlooppunten: Borgsche Rieten 15, Terborg Pastoor Vernooijstraat 2, Ulft Prinses Irenestraat 17, Varsseveld BSA De letters BSA staan voor buiten- en binnenschoolse activiteiten. Deze activiteiten worden georganiseerd omdat ze bijdragen aan een brede ontwikkeling en een goede sfeer. Aan de activiteiten nemen alle leerlingen van een klas, een leerjaar, een kernteam of de gehele locatie deel. De locatie Bluemers kent een jaarlijks terugkerend programma van kennismakings- en introductieactiviteiten, sport en spel, kampen, excursies, schoolfeesten, acties voor goede doelen, sportdagen en activiteitendagen in de laatste schoolweek. Vaak organiseren leerlingen in overleg met hun mentor een klassenactiviteit, zoals een klassenavond. Sportdagen Voor de leerlingen van alle leerjaren worden voor teams van de locaties van het Almende College enkele keren per jaar sportdagen in verschillende takken van sport georganiseerd. Deze sportdagen vinden voor een deel onder schooltijd plaats. Daarnaast worden er binnen de eigen locatie sportactiviteiten georganiseerd, waaraan iedere leerling deelneemt. Maatschappelijke stage Om de maatschappelijke bewustwording van jongeren te bevorderen, moeten alle leerlingen van overheidswege verplicht 30 uren maatschappelijke stage lopen. Deze stage moet onbetaald worden verricht bij instellingen en wordt per leerling vastgelegd in een portfolio. Dhr. R. Tuenter ondersteunt in zijn rol als stagecoördinator leerlingen om een zo soepel mogelijk verloop van de maatschappelijke stage en verslaglegging daarvan mogelijk te maken. Schoolgebouw Het gebouw van de Bluemers voldoet aan de eisen van eigentijds onderwijs. Rust en een prettige werksfeer kenmerken het Bluemersgebouw dat uitstekend geoutilleerd is en beschikt over adequate vaklokalen, een mediatheek, een gezellige aula, diverse kleine werkruimtes, ruime ICT-faciliteiten en mogelijkheden tot onderpagina 18 schoolgids bluemers

19 zoek en practica. Een aantal lessen wordt tijdelijk gegeven op de nabijgelegen basisschool De Drie Linden. De lessen bewegingsonderwijs worden gegeven in sporthal De Paasberg, op de sportvelden naast de sporthal. Bij zomers weer wordt gebruik gemaakt van het zwembad. Schoolregels In elk gezin, in elke school en in elke werksituatie zijn regels nodig. Regels zorgen voor rust en duidelijkheid. Aan het begin van het schooljaar, en waar nodig op andere momenten, bespreekt de mentor de regels met de leerlingen. Alle plichten en rechten van leerlingen staan beschreven in het leerlingenstatuut dat via de website te raadplegen is. Ook de schoolregels zijn te vinden op de website. Eigendommen Op school willen we met zorg omgaan met elkaar en met elkaars spullen. De mentoren bespreken met hun leerlingen hoe we dat op de Bluemers graag willen zien. De school biedt de mogelijkheid om een afsluitbaar kluisje te huren, waarin leerlingen spullen kunnen opbergen. Van beschadigingen, vermissing van boeken of schooleigendommen of van persoonlijke bezittingen moet de leerling de docent, de mentor of de kernteamleider in kennis stellen. Schade die moedwillig aan gebouw of inventaris wordt toegebracht, zal op de leerling of diens ouders verhaald worden. Bovendien kan de leerling worden bestraft. Overblijven Leerlingen kunnen tussen de middag op school hun brood opeten in de aula, in een deel van de hal of buiten. In de hal staan enkele automaten met o.a. warme en koude dranken (ook suikervrij en koolzuurvrij), broodjes en andere versnaperingen. Corvee Elke dag ruimt een groepje leerlingen bij toerbeurt na elke pauze en aan het eind van hun lesdag onder leiding van een conciërge de aula, de hal en de garderobe op. Na de grote pauze geldt dit ook voor het schoolplein en de directe omgeving van de school. Lesuitval Bij ziekte of afwezigheid van een docent worden, indien de lessen niet door andere docenten kunnen worden waargenomen, het eerste en laatste lesuur uit geroosterd. Voor de eerste drie leerjaren worden de overige lessen waargenomen. Afwijkingen van het reguliere rooster kunnen via de website en via mededelingen schermen in de hal geraadpleegd worden. Bij algemene teamvergadering hanteren we een 40-minutenrooster, waarbij elke les van 50 naar 40 minuten wordt ingekort. Indien een docent langduriger afwezig is, wordt gezocht naar een vervanger die alle lessen overneemt. Ouders worden bij lesuitval van enige omvang per brief geïnformeerd. ICT Digitale componenten krijgen een steeds groter aandeel binnen de verschillende vakken en bieden veel mogelijkheden tot differentiatie in tempo, diepgang, herhaling en oefening van de lesstof. In alle lokalen zijn de schoolborden vervangen door touchscreens en in het hele schoolgebouw is wifi beschikbaar. In diverse lokalen en in de mediatheek kunnen de leerlingen werken aan de computer. Alle leerlingen hebben een eigen datagebied in het netwerk van de school en een eigen adres. Zo kunnen ze informatie op school bewaren. Ook aan het werken op de computer zijn diverse spelregels verbonden. Via een speciale zeef voorkomen we dat leerlingen naar internetsites surfen die niet passen bij onze normen en waarden. pagina 19 schoolgids bluemers

20 Mediatheek In de mediatheek zijn boeken, tijdschriften, cd-roms, dvd s, e.d. ondergebracht. Deels kunnen ze worden uitgeleend, deels kunnen ze in de mediatheek worden bekeken. Ook in de mediatheek staan computers waaraan leerlingen op bepaalde tijden zelfstandig of onder begeleiding kunnen werken. Ze kunnen dan onder toezicht aan de slag voor de vakken waarbij computerondersteuning noodzakelijk is en/of waarvoor leerlingen opdrachten op de computer moeten maken. In de mediatheek zijn ook digitale camera s te leen. Deze worden veelal gebruikt voor opdrachten voor verschillende vakken en tijdens projectweken. Voor de mediatheek gelden speciale regels. Leerlingenraad De leerlingenraad bestaat uit acht leerlingen die alle leerjaren vertegenwoordigen en vergadert een aantal keren per jaar met de locatiedirecteur over beleid waarmee leerlingen rechtstreeks te maken hebben en over allerlei schoolzaken. De leerlingenraad heeft ook een afvaardiging in de locatiedeelraad. Oudervereniging Elke ouder is automatisch lid van de oudervereniging (OV) van de locatie waar het kind onderwijs volgt. De locaties van het Almende College hebben elk een eigen oudervereniging, Het doel van de oudervereniging is het bevorderen van de samenwerking tussen de school en de ouders en speelt een belangrijke rol in advisering en beleid. Het bestuur van de OV heeft een afvaardiging in de locatiedeelraad en de medezeggenschapsraad van het Almende College. Het bestuur van de OV vergadert minimaal tweemaandelijks met de locatiedirecteur. Vertrouwenspersonen Op elke locatie twee personen benoemd die aanspreekpunt zijn bij klachten. Voor de locatie Bluemers zijn dat mevr. M. Hoeks en dhr. B. Lanke. Zij zijn tevens de vertrouwenspersonen waar medewerkers en/of leerlingen terechtkunnen. pagina 20 schoolgids bluemers

Schoolgids 2015-2016. Bluemers

Schoolgids 2015-2016. Bluemers Schoolgids 2015-2016 Bluemers 2 Inhoud Bluemers 15 Visie 15 School met Herstelrecht 15 Optreden tegen pesten 15 Ruimte voor talent 15 Speciale uren 16 Kernteams 16 Schoolleiding 16 Van po vo 16 Leerroutes

Nadere informatie

Almende College algemeen. Bluemers. pagina 3

Almende College algemeen. Bluemers. pagina 3 schoolgids Almende College locatie Bluemers 2012-2013 Almende College algemeen Bluemers Visie School met Herstelrecht Peermediation Optreden tegen pesten Ruimte voor talent Almende-uren en KWT-uren Kernteams

Nadere informatie

Schoolgids Almende College locatie Wesenthorst 2013-2014

Schoolgids Almende College locatie Wesenthorst 2013-2014 Schoolgids Almende College locatie Wesenthorst 2013-2014 Almende College algemeen Wesenthorst visie ruimte voor talent kernteams het schoolgebouw bewegingsonderwijs mediatheek van po naar vo het onderwijs

Nadere informatie

Over de Brug. Aanmelding voor schooljaar 2015-2016

Over de Brug. Aanmelding voor schooljaar 2015-2016 Aanmelding voor schooljaar 2015-2016 2 Inleiding Beste ouders/verzorgers, Komend jaar gaat uw kind naar het voortgezet onderwijs. Deze brochure van het Almende College is bedoeld om u te helpen de meest

Nadere informatie

Inleiding. Beste ouders/verzorgers,

Inleiding. Beste ouders/verzorgers, Inleiding Beste ouders/verzorgers, Nog ruim een half jaar en uw kind gaat naar het voortgezet onderwijs. Er breekt dan een nieuwe periode aan voor zowel uw kind als voor u. Daarom verzorgen wij op basisscholen

Nadere informatie

Over de Brug. Aanmelding voor schooljaar 2013-2014

Over de Brug. Aanmelding voor schooljaar 2013-2014 Over de Brug Aanmelding voor schooljaar 2013-2014 2 Inleiding Beste ouders/verzorgers, Deze brochure van het Almende College is bedoeld om u te helpen bij het kiezen van de meest geschikte vorm van vervolgonderwijs

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Wesenthorst

Schoolgids 2015-2016. Wesenthorst Schoolgids 2015-2016 Wesenthorst 2 Inhoud Almende College algemeen 4 Wesenthorst 15 visie 15 ruimte voor talent 16 kernteams 16 het schoolgebouw 16 bewegingsonderwijs 16 mediatheek 16 van po vo 16 het

Nadere informatie

Over de Brug. Aanmelding voor schooljaar

Over de Brug. Aanmelding voor schooljaar Over de Brug Aanmelding voor schooljaar 2014-2015 2 Inleiding Beste ouders/verzorgers, Komend jaar gaat uw kind naar het voortgezet onderwijs. Het Almende College wil u met deze brochure helpen de meest

Nadere informatie

Inleiding. Beste ouders/verzorgers,

Inleiding. Beste ouders/verzorgers, Inleiding Beste ouders/verzorgers, Nog ruim een half jaar en uw kind gaat naar het voortgezet onderwijs. Er breekt dan een nieuwe periode aan voor zowel uw kind als voor u. Daarom verzorgen wij op basisscholen

Nadere informatie

Heeft u behoefte aan nadere informatie, neemt u dan gerust contact met mij op.

Heeft u behoefte aan nadere informatie, neemt u dan gerust contact met mij op. Inleiding Beste ouders/verzorgers, Nog ruim een half jaar en uw kind gaat naar het voortgezet onderwijs. Er breekt dan een nieuwe periode aan voor zowel uw kind als voor u. Daarom verzorgen wij op basisscholen

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school!

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school! Informatiefolder voor ouders Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken Kempenhorst, een fijne school! Structuur van de school Leerjaar 4 Leerjaar 3 Theoretische leerweg Keuze uit 2

Nadere informatie

10 Financiële zaken. Boeken en leermiddelen. Ouderbijdrage. Kluisjes

10 Financiële zaken. Boeken en leermiddelen. Ouderbijdrage. Kluisjes SCHOOLGIDS 2015-2016 10 Financiële zaken Boeken en leermiddelen De school verstrekt de volgende boeken en leermiddelen gratis aan de leerlingen: leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken, eigen

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Schoolgids Bluemers

Schoolgids Bluemers Schoolgids 2016-2017 Bluemers 2 Inhoud Almende College algemeen 4 Bluemers Visie 15 School met Herstelrecht 15 Optreden tegen pesten 15 Ruimte voor talent 16 Speciale uren 16 Kernteams 16 Schoolleiding

Nadere informatie

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids.

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids. De ouders 4.1. Betrokkenheid Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de

Nadere informatie

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas 1 mavo Intro Deze brochure geeft u informatie over de vmbo-theoretische leerweg op hethml: de mavo. Met vragen kunt u terecht bij de afdelingsleider bovenbouw mavo, Thomas ter Hart. 1e klas: met vrienden

Nadere informatie

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE?

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? VMBO NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? Kind: aanleg, belangstelling, prestaties,beroepswens Basisschool: toetsen, leerprestaties, interesse, motivatie, vaardigheden, gedrag. Leerlingvolgsysteem + Advies Toelatingseisen:

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2017-2018 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen vmbo bb, kb en tl 500 leerlingen Leren door te doen Wij zijn een open christelijke school voor voortgezet onderwijs in de stad Groningen. Onze school is een plek waar

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Informatieboekje leerjaar 2

Informatieboekje leerjaar 2 2016 Vakkenpakket TL 3 kiezen Inhoud Beste leerlingen en hun ouder(s) of verzorger(s),... 2 Het vmbo 3 Vakkenkeuze voor de 3 e klas vmbo-tl.4 De gevolgen van je keuze..5 Doorstroom van 4 vmbo -tl naar

Nadere informatie

Schoolgids Bluemers

Schoolgids Bluemers Schoolgids 2017-2018 Bluemers 2 Inhoud Almende College algemeen 4 Bluemers Visie 15 Van inactief actief 15 Van bulkwerk maatwerk 16 Van fragmentatie integratie 16 School met Herstelrecht 16 Optreden tegen

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Schoolgids Almende College locatie Isala 2014-2015

Schoolgids Almende College locatie Isala 2014-2015 Schoolgids Almende College locatie Isala 2014-2015 Almende College algemeen Isala visie avonden voor ouders ouderraad leerlingenraad leerlingenstatuut visie op de leerlingbegeleiding iedere leerling verdient

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Vmbo/PRO Jeanine Hamers Decaan vmbo Theoretische /Gemengde Leerweg Vmbo KB-TK brugklas Typisch Elde College De leerling is in beeld > we kennen de leerling Goede resultaten

Nadere informatie

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 HORN Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie

Nadere informatie

Welkom ouders van t Zonnewiel

Welkom ouders van t Zonnewiel Welkom ouders van t Zonnewiel Presentatie over: De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en de scholen van Het Baken in Almere Onderwijsdoorstroomschema LWOO, wat is dat? LWOO op Stad

Nadere informatie

Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017

Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017 Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017 Even voorstellen Mentoren: klas 3A: Salma Barkouh klas 3B: Germain Roodbol Decaan: Saida Felida Afdelingsmanager: Annie de Vries Directeur:

Nadere informatie

OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN. op Christelijk College de NOORDGOUW

OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN. op Christelijk College de NOORDGOUW OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN op Christelijk College de NOORDGOUW () Op de Noordgouw kunnen leerlingen 3 verschillende diploma s halen: 1. MAVO-diploma 2. HAVO-diploma 3. Atheneum-diploma (+) VMBO-tl = MAVO

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO (wordt geïntegreerd) vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Film bekijken? Scan met Layar! vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar

Nadere informatie

Overgangsnormen 2008-2013. JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo)

Overgangsnormen 2008-2013. JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo) Overgangsnormen 2008-2013 JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo) 01 Inhoud: 1. Algemene gegevens leerjaar 1 en 2 2. Regionale zorgonderwijsvoorziening Maasland K/T met LWO leerjaar 1 Regionale zorgonderwijsvoorziening

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2016 2017 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 De ouders

Hoofdstuk 4 De ouders De ouders 4.1. Betrokkenheid Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de

Nadere informatie

Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel

Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel Een kleinschalige school met grote mogelijkheden 2015 Accent op jouw talent Elke leerling heeft talent. De meesten hebben zelfs meer dan één

Nadere informatie

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda Bevorderings- en instroomrichtlijnen Carmelcollege Gouda voor ouders, leerlingen en docenten Carmelcollege Gouda, versie 5.1 een bundel voor ouders, leerlingen en docenten September 2017 1 Inhoud 1 Bevorderingsrichtlijnen

Nadere informatie

LOB in klas. Klas 3GT. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Gemengde / Theoretische - Leerweg. het decanaat

LOB in klas. Klas 3GT. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Gemengde / Theoretische - Leerweg. het decanaat LOB in klas 3 Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding Klas 3GT Gemengde / Theoretische - Leerweg het decanaat 1 lob klas 3GT ORS Lek en Linge vestiging Lingeborgh 2015 2016 Aan de ouders en

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

Kleine. schoolgids. Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013. Boxmeer Gennep

Kleine. schoolgids. Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013. Boxmeer Gennep Kleine schoolgids Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013 Boxmeer Gennep Locatie Boxmeer Boxmeer Bilderbeekstraat 27 5831 CW Boxmeer Telefoon 0485-572032 Locatie Gennep Gennep Stiemensweg 40 6591

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015 1. VMBO: DE THEORETISCHE LEERWEG (TL)... 2 2. SECTORKEUZE... 2 3. VAKKENPAKKETKEUZE VAN KLAS 2 VMBO-TL/TL-HAVO NAAR KLAS 3 VMBO-TL... 3 KEUZEFORMULIER VAN KLAS 2 NAAR 3 VMBO... 4 4. VAKKENPAKKETKEUZE VAN

Nadere informatie

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM VERBINDEND ONDERWIJS VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM C O N N E C TC O L L E G E. N L KIND Aanleg Belangstelling Schoolpresta2es Beroepswens BASISSCHOOL Leerlingvolgsysteem Toetsen Leerpresta2es Interesses

Nadere informatie

WELKOM GEACHTE OUDERS

WELKOM GEACHTE OUDERS INFORMATIE HORN WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie over onze school in Horn zoals we die op de regionale voorlichtingsavonden hebben gegeven. Samen

Nadere informatie

IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014. Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst

IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014. Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014 Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst Kiezen in leerjaar 2 leerlingen in 2 MAVO èn 2 HAVO maken keuze voor vakken (taal en kunstvakken) ook

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

Schoolgids Almende College locatie Isala 2013-2014

Schoolgids Almende College locatie Isala 2013-2014 Schoolgids Almende College locatie Isala 2013-2014 Almende College algemeen Isala visie avonden voor ouders ouderraad leerlingenraad leerlingenstatuut visie op de leerlingbegeleiding passend onderwijs

Nadere informatie

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs Welkom op Naar het voortgezet onderwijs Een homogene klas Meerdere vakdocenten Andere mensen Meer vakken Meer lokalen Meer boeken Meer huiswerk Andere verantwoordelijkheden Andere lestijden Pauzeren op

Nadere informatie

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda Bevorderings- en instroomrichtlijnen Carmelcollege Gouda voor ouders, leerlingen en docenten Carmelcollege Gouda, versie 3.2 een bundel voor ouders, leerlingen en docenten Maart 2015 1 Inhoud 1 Bevorderingsrichtlijnen

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

boxmeer gennep werken met je kwaliteit reach for quality kleineschool gids

boxmeer gennep werken met je kwaliteit reach for quality kleineschool gids werken met je kwaliteit reach for quality boxmeer gennep kleineschool gids 20142015 basisberoeps kaderberoeps mavo havo/vwo 1-2 mavo havo atheneum gymnasium in deze kleine schoolgids staat een beperkt

Nadere informatie

Ouderavond 3 Mavo De start als bovenbouwleerling met het vizier op het examen!

Ouderavond 3 Mavo De start als bovenbouwleerling met het vizier op het examen! Ouderavond 3 Mavo De start als bovenbouwleerling met het vizier op het examen! Programma: 1. LOB, Stage (MAS en BO) & MBO+ Spreker: dhr. Nevels 2. Mavo+ Spreker: dhr. Mulder 3. Decanaat Spreker: dhr. Cornet

Nadere informatie

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Vastgesteld in de vergadering van: 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Bij wie kan ik terecht? p. 4 Wie kan er klagen?

Nadere informatie

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja Welkom Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i 2 0 1 6 Bewust, Betrokken, Berechja Programma Opening: dhr. J. Frankema, directeur Presentatie: dhr. J. Schaak, teamleider

Nadere informatie

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen Wie zijn we? 1 Bladergroen is een kleine, gezellige en veilige school waarin verschillende onderdelen

Nadere informatie

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze!

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze! Presentatie tijdens lesjes middag De Vos: jouw slimste keuze! Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen op basis van individuele kwaliteiten.

Nadere informatie

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T Informatiebrochure Ouders 3 VMBO-T Leerlingen Vakkenpakket 4 vmbo -T 2015/2016 Inhoud. 1. Inleiding. 2. Voorbereiding op de keuze en de website www.huygens.dedecaan.net 3. Vakkenpakket examenjaar. 4. Uitbreiding

Nadere informatie

maandag 24 november 2014

maandag 24 november 2014 I N F O R M A T I E A V O N D woensdag 19 november 2014 en maandag 24 november 2014 L E E U W A R D E R L Y C E U M Beste leerling, Welkom bij het Leeuwarder Lyceum! We zijn blij dat je interesse hebt

Nadere informatie

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan OPEN DAG 2015 Borculo Beukenlaan 24 januari 10 tot 13 uur Borculo Herenlaan bovenbouw vmbo 24 januari 10 tot 13 uur Lochem Zutphenseweg 24 januari 10 tot 13 uur www.staring.nl Het Staring College daagt

Nadere informatie

dromen binnen handbereik de school voor de vmbo-leerling

dromen binnen handbereik de school voor de vmbo-leerling dromen binnen handbereik de school voor de vmbo-leerling Beste ouders/verzorgers, beste leerling, Welkom op Focus Beroepsacademie, de school voor de vmbo-leerling. Fijn dat u interesse heeft in onze school!

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond MAVO

Welkom. Informatieavond MAVO Welkom Informatieavond MAVO 19 januari 2017 Programma Van leerjaar 2 naar leerjaar 3 Bovenbouw Mavo Goede doorstroom: Keuzeactiviteiten Voorlopig advies december Open avond Fabritius (wo 8 februari) Bezoek

Nadere informatie

Informatieavond. 4 havo

Informatieavond. 4 havo Informatieavond 4 havo Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs, bedrijfvoering en financiën dhr. A. Plevoets afdelingsleider

Nadere informatie

KOM JE OOK NAAR HET DALTON LYCEUM BARENDRECHT?

KOM JE OOK NAAR HET DALTON LYCEUM BARENDRECHT? KOM JE OOK NAAR HET DALTON LYCEUM BARENDRECHT? Dynamisch Lerend Betrokken Informatiefolder gymnasium - technasium - atheneum - havo - mavo Kom je ook naar het Dalton Lyceum Barendrecht? Zit jij in groep

Nadere informatie

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl (klas 9 en 10tl) 2016-2017 Maastricht, 1 oktober 2016 Bernard Lievegoed School Toelichting PTA 2016-2017 Opleiding vmbo-tl 1 Inleiding De Bernard Lievegoed School

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB)

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB) Decanaat Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat voor

Nadere informatie

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

Leerlingenstatuten 2012-2013

Leerlingenstatuten 2012-2013 1. INLEIDING 1.1. Betekenis Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut is, binnen wettelijk vastgestelde kaders en voor zover

Nadere informatie

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. CBS De Stifthorst

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. CBS De Stifthorst Vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Stifthorst Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

KLACHTEN OP SCHOOL. Klachten op school

KLACHTEN OP SCHOOL. Klachten op school KLACHTEN OP SCHOOL Klachten op school KLACHTEN OP SCHOOL Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden problemen mee hebben. Bij ons op school zet iedereen zich

Nadere informatie

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar Dalton Skills Stedelijk Dalton College Alkmaar Plaatsing in Dalton Skills Alle leerlingen met een bb, bb/kb, kb, kb/tl advies komen op het Stedelijk Dalton College terecht in Dalton Skills. Dit geldt ook

Nadere informatie

Christiaan Huygens College

Christiaan Huygens College Welkom op de informatieavond voor ouders en leerlingen Leerjaar 2 Programma - Toelichting decaan over de profielen en leerwegen - 20.15 uur: Kennismakingsronde profiel Waarom kiezen? - Leerling kiest een

Nadere informatie

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen BORNEGO COLLEGE 25 oktober 2016 Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter Hier kan een onderschrift komen 1 Programma (in hoofdlijnen) (voortgezet) Onderwijs in Nederland Bornego College:

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2016/2017

Bevorderingsnormen 2016/2017 Bevorderingsnormen 2016/2017 Geachte ouders/verzorgers, Deze brochure geeft een overzicht van de bevorderingsnormen voor de diverse leerjaren. Met deze bevorderingsnormen leggen we vast wanneer iemand

Nadere informatie

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS Programma: Voorlichting wordt verzorgd door drie scholen uit de buurt namens alle VO-scholen Verschillende onderwijsvormen Onderbouw en bovenbouw

Nadere informatie

Voorwoord. Aan de examenkandidaten van 3 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015

Voorwoord. Aan de examenkandidaten van 3 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015 Voorwoord Aan de examenkandidaten van 3 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015 Beste leerlingen van 3 mavo/vmbo-tl, Hier ligt voor je het Programma van

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL is iets voor jou! Je hebt advies vmbo theoretische leerweg Vmbo theoretische leerweg

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van klas 3 Mavo. Betreft: keuze examenvak. Den Haag, 29 november Geachte heer/mevrouw,

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van klas 3 Mavo. Betreft: keuze examenvak. Den Haag, 29 november Geachte heer/mevrouw, Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van klas 3 Mavo Betreft: keuze examenvak Den Haag, 29 november 2016 Geachte heer/mevrouw, Het eindexamen voor Mavo bestaat uit twee verplichte examenvakken, sectorvakken

Nadere informatie

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure BB/ KB Economie & Ondernemen BB/ KB Zorg & Welzijn GL/ TL Dienstverlening & Producten

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure BB/ KB Economie & Ondernemen BB/ KB Zorg & Welzijn GL/ TL Dienstverlening & Producten Hoofdstuk Jij maakt het verschil! Informatiebrochure 2016-2017 BB/ KB Economie & Ondernemen BB/ KB Zorg & Welzijn GL/ TL Dienstverlening & Producten 1 Welkom op de Schans Welkom op de Schans Jij bent nu

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Isala

Schoolgids 2015-2016. Isala Schoolgids 2015-2016 Isala 2 Inhoud Almende College algemeen 4 Isala visie 15 avonden voor ouders 16 ouderraad 17 leerlingenraad 17 leerlingenstatuut 17 visie op de leerlingbegeleiding 17 iedere leerling

Nadere informatie

PROGRAMMA uur Opening door Heidy Breeuwer, kernteamleider bovenbouw

PROGRAMMA uur Opening door Heidy Breeuwer, kernteamleider bovenbouw WELKOM PROGRAMMA 19.30 uur Opening door Heidy Breeuwer, kernteamleider bovenbouw 19.45 uur Toelichting Marc Sessink, decaan, over keuzebegeleiding en aanmelden vervolgonderwijs in leerjaar 4 20.15 uur

Nadere informatie

De Waard Info avonden 7 en 8 november 2016

De Waard Info avonden 7 en 8 november 2016 De Waard Info avonden 7 en 8 november 2016 Welkom Locatie De Waard: Visie op onderwijs: Zien, erkend en herkend worden We gaan voor de kansen van leerlingen Degelijk onderwijs in een veilige omgeving Kleinschalig

Nadere informatie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie Drechtsteden College De school waar ik mezelf kan zijn! Techniek Zorg & Welzijn Economie vmbo Je zit in groep 8 en je hebt een VMBOadvies gekregen. Maar welke school past nu het beste bij je? Waar voel

Nadere informatie

Hoofdstuk 33 : Toelatingsprocedure leerlingen die het voortgezet onderwijs reeds bezoeken

Hoofdstuk 33 : Toelatingsprocedure leerlingen die het voortgezet onderwijs reeds bezoeken Hoofdstuk 33 : Toelatingsprocedure leerlingen die het voortgezet onderwijs reeds bezoeken 1. Algemeen De toelating van kandidaat-leerlingen geschiedt op basis van het gestelde in de artikelen 2, 5, 7 tot

Nadere informatie

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe!

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! JENAPLAN Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! BUITENGEWOON JENA een andere, succesvolle aanpak In Heerenveen kunnen leerlingen sinds 1997 in de onderbouw van Jenaplan-onderwijs volgen in heterogene klassen:

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school.

In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school. 2 Voorwoord Beste leerlingen/geachte ouders, In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school. Als leerling is een richting kiezen voor jou heel belangrijk.

Nadere informatie

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag Leerlingenstatuut 1.0. Uitgangspunt De Praktijkschool Apeldoorn wil een school zijn waar leerlingen, hun ouders/ verzorgers en het schoolteam met plezier naar toe gaan om er in een goede sfeer met elkaar

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier brugklas, klas 2, 3 en vmbo 4

Aanmeldingsformulier brugklas, klas 2, 3 en vmbo 4 Aanmeldingsformulier brugklas, klas 2, 3 en vmbo 4 Gegevens aan te melden leerling Achternaam burg. stand (officiële achternaam):... Officiële voornamen (voluit):......man/vrouw * Roepnaam:... Adres:...

Nadere informatie

Specifiek vmbo, vmbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Leerwegen: BBL, KBL, TL. samen een eigen wijze weg vinden

Specifiek vmbo, vmbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Leerwegen: BBL, KBL, TL. samen een eigen wijze weg vinden Specifiek vmbo, vmbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte Leerwegen: BBL, KBL, TL Welkom Als er sprake is van leer- en/of gedragsproblemen, waarbij meer ondersteuning nodig is dan het reguliere

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2014-2015 3 VMBO TL Coornhert Lyceum 1 Voorwoord Beste leerling en beste ouders / verzorgers, Hierbij heeft u / heb je het PTA van 3 vmbo TL in handen. In 3 vmbo TL

Nadere informatie

BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO

BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO DE ONDERBOUW Team VMBO Hengelo 28 januari 2017 EEN NIEUWE SCHOOL, EEN NIEUWE KANS UITGANGSPUNTEN VOOR HET BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO Ontplooiing en ontwikkeling van basisvaardigheden

Nadere informatie

Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan. Inleiding

Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan. Inleiding Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan Inleiding Iedere leerling doorloopt de schoolperiode op zijn of haar eigen manier. Het proces van keuzes maken in leerniveau en uiteindelijk

Nadere informatie

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar Dalton Skills Stedelijk Dalton College Alkmaar Plaatsing in Dalton Skills Alle leerlingen met een bb, bb/kb, kb, kb/tl advies komen op het Stedelijk Dalton College terecht in Dalton Skills. Dit geldt ook

Nadere informatie