AMSTERDAM AMSTELVEEN HOOFDDORP HILVERSUM Studentenstatuut voor het MBO van het ROC van Amsterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AMSTERDAM AMSTELVEEN HOOFDDORP HILVERSUM 2010-2011. Studentenstatuut voor het MBO van het ROC van Amsterdam"

Transcriptie

1 AMSTERDAM AMSTELVEEN HOOFDDORP HILVERSUM Studentenstatuut voor het MBO van het ROC van Amsterdam Studentenstatuut ROCvA versie 9 1 Opgemaakt:

2 A. INLEIDING Studentenstatuut waarvoor? Het studentenstatuut van het Regionaal Opleidingen Centrum van Amsterdam is bedoeld voor de studenten van de mbo-trajecten/opleidingen van het ROC van Amsterdam en haar medewerkers. Soms is het statuut ook van toepassing op ouders/verzorgers, kandidaat-studenten en extraneï. Het studentenstatuut hoopt een bijdrage te zijn tot het verder verbeteren van het onderwijs en de schoolsfeer. Het studentenstatuut moet ook een hulpmiddel zijn bij het voorkomen en het oplossen van conflicten binnen het ROC van Amsterdam en bij het bevorderen van gelijke rechten voor iedere student. Het studentenstatuut legt daarvoor een aantal basisrechten en plichten vast zoals gelijke behandeling, de bescherming van je privacy en een veilige school. Daarnaast bevat het statuut regelingen voor het krijgen van goed onderwijs en begeleiding, waarbij orde- en gedragsregels en (wanneer nodig) disciplinaire maatregelen eveneens van belang zijn. Wat moet je doen als je een probleem hebt en het loopt zo moeizaam dat je een klacht wilt indienen of een beroep wilt doen op de Ombudsman of de vertrouwenspersonen? Ook daarvoor wijst het studentenstatuut je de weg. Het studentenstatuut kun je niet los zien van: de onderwijsovereenkomst en/of de examenovereenkomst; de BPV (of stage)-overeenkomst; de onderwijs- en examenregeling (OER) en de daarvan afgeleide studiewijzers/-handleidingen en de BPV-handboeken; de algemene omgangsregels en eventuele specifieke schoolregels per opleiding, Werkmaatschappij of locatie. Deze regelingen en overeenkomsten zijn van het studentenstatuut afgeleid. Voor de leesbaarheid is gekozen voor de term student, ook al is dat voor het MBO (nog) geen wettelijke term. Dat is het begrip deelnemer wel, maar daar herkent ook niet iedereen zich in. Soms spreken we in de dagelijkse praktijk ook wel over leerling of scholier. Eén enkele en goede term hanteren blijft lastig. In dit document is gekozen voor student. Dat geldt ook voor het gebruik van hij en zij. Wanneer wij in dit document spreken van hij, wordt eveneens zij bedoeld (en andersom). Dit statuut geldt ook voor alle volwassen studenten die studeren bij beroepseducatie voor Volwassenen. Voor deze groep studenten gelden dezelfde regels met uitzondering van de bepalingen over de onderwijs- en examenregeling en de beroepspraktijkvorming als er geen sprake is van het volgen van een beroepsopleiding. Studentenstatuut ROCvA versie 9 2 Opgemaakt:

3 INHOUD A. Inleiding B. Uitgangsgpunten C. Begripsbepalingen 1. Algemene rechten van studenten 2. Studie- en beroepskeuze 3. Toelating en inschrijving 4. Inhoud en kwaliteit van het onderwijs 5. Studievoortgang en advies 6. Gebruik van onderwijsvoorzieningen 7. Gebruik van internet, , gsm en andere digitale voorzieningen 8. Disciplinaire maatregelen 9. Onvrede of klachten en bescherming van je rechten 10. Slotbepalingen B. Uitgangspunten Hoe we met elkaar omgaan op het ROC van Amsterdam De omgangsregels zijn van dit studentenstatuut afgeleid. Deze omgangsregels spreken eigenlijk voor zichzelf, maar toch is het goed ze hier onder de aandacht te brengen. Natuurlijk gaan deze regels pas werken als we ze met elkaar hanteren. Daar heeft iedereen (directie, opleidingsmanagers, ondersteunend personeel, docenten en studenten) een verantwoordelijkheid in. De omgangsregels Het ROC van Amsterdam verwacht van jou dat je: bijdraagt aan een goede sfeer op school; respect toont voor anderen (schelden, roddelen en pesten wil jij niet en doe je niet); respect hebt voor andermans spullen; inzet en motivatie toont bij je studie; streeft naar 100% aanwezigheid; verantwoordelijkheid neemt voor het behalen van resultaten en studievoortgang; zelf initiatieven neemt om eventuele problemen op te lossen; betrokken bent bij je eigen schoolomgeving (medestudenten en medewerkers); iedereen accepteert zoals hij /zij is (ook al heeft hij/zij een andere mening, andere huidskleur, ander geloof, een andere seksuele voorkeur). Studentenstatuut ROCvA versie 9 3 Opgemaakt:

4 C. Begripsbepalingen In dit studentenstatuut wordt verstaan onder: College van Bestuur: Het College van Bestuur van de instelling in de zin van artikel van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). Directie Werkmaatschappij: Medewerkers belast met de dagelijkse leiding en de beleidsvorming van één of meerdere Werkmaatschappijen. Docent/Studiebegeleider Medewerker die een onderwijstaak heeft. Examenovereenkomst: Overeenkomst tussen een extraneus en de instelling, waarin wederzijds de rechten en verplichtingen zijn vastgelegd in de geest van de onderwijsovereenkomst en de praktijkovereenkomst. Extraneus: Persoon die op grond van een examenovereenkomst (eventueel gecombineerd met een praktijkovereenkomst) bij de instelling staat ingeschreven als examendeelnemer. Volgt geen lessen maar neemt uitsluitend deel aan toetsing. Instelling: De Stichting Regionaal Opleidingen Centrum van Amsterdam, school voor beroepsonderwijs en educatie. Intake: Gesprek en of toets na de aanmelding van de kandidaatstudent om vast te stellen welke leerweg, opleiding of deel van de opleiding het beste past bij die persoon. Kandidaat-student: Persoon die bezig is met de procedure van inschrijving en/of intake bij de instelling, maar nog geen onderwijs- of praktijkovereenkomst heeft afgesloten. Student (alleen mbo): Persoon die bij de instelling staat ingeschreven op grond van een onderwijsovereenkomst, eventueel gecombineerd met een praktijkovereenkomst. In de Wet Educatie en Beroepsonderwijs wordt in dit verband gesproken van Deelnemer. Voor de herkenbaarheid en leesbaarheid hanteren wij in dit document voor het MBO bij voorkeur het begrip student. Klachtencommissie studenten: Interne adviescommissie van het College van Bestuur gericht op het onderzoeken en beoordelen van klachten van studenten. LEC, Loopbaan Expertise Centrum Alle mbo-werkmaatschappijen hebben een LEC. Het LEC verzorgt de specialistische studieloopbaanbegeleiding binnen de school. In het LEC zijn externe specialismen bij elkaar gebracht voor: loopbaanoriëntatie, leerproblemen, psychosociale- en gedragsproblematiek en (school)maatschappelijk werk. Medewerkers: Personen die aan de instelling verbonden zijn in een onderwijzende en/of onderwijsondersteunende en beheersfunctie op basis van een arbeidsovereenkomst, of personen die op een andere basis in opdracht van en onder verantwoordelijkheid van de instelling werkzaamheden voor de instelling verrichten. Medezeggenschapsraad: De raad als bedoeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO). Medezeggenschapsreglement: Het reglement als bedoeld in de WMO, in dit geval het medezeggenschapsreglement van het Regionaal Opleidingen Centrum van Amsterdam. Mediator: Conflictbemiddelaar die partijen in staat stelt zelf op effectieve wijze hun geschil op te lossen. Numerus fixus: Regeling waarbij een van tevoren vastgesteld aantal personen tot een studie wordt toegelaten. Ombudsman: Een door het College van Bestuur in de functie benoemde functionaris van de instelling met een onderzoekende, bemiddelende en adviserende rol gericht op het (helpen) oplossen en voorkomen van klachten van medewerkers en studenten. Onderwijs- en examenregeling: Regeling per opleiding waarin opgenomen zijn: het onderwijs- en examenprogramma, de examenprogrammering en het examenreglement van de opleiding. Onderwijsovereenkomst: Overeenkomst tussen een student en de instelling, waarin wederzijds de rechten en verplichtingen m.b.t. het leren op school zijn vastgelegd. Opleiding: Het geheel aan opleidingsactiviteiten, afgeleid van vastgestelde eindtermen, die bij succesvolle afronding een certificaat/diploma opleveren. Vaak wordt ook de organisatorische eenheid (deel van een Werkmaatschappij) bedoeld, die deze activiteiten organiseert en uitvoert. Studentenstatuut ROCvA versie 9 4 Opgemaakt:

5 Opleidingsactiviteiten: Alle tot de opleiding behorende activiteiten in het kader van onderwijs en begeleiding die door en/of onder verantwoordelijkheid van de opleiding worden georganiseerd en verzorgd. Ouders: De ouder(s), voogd(en)/andere wettelijke vertegenwoordiger(s) of verzorger(s) van studenten/extraneï. Als er zaken zijn waarbij gevraagd wordt om een handtekening te zetten, geldt voor minderjarige studenten dat bij student wordt bedoeld zijn wettelijke vertegenwoordiger(s). Overplaatsing: Het beëindigen van de opleiding op een bepaalde locatie en de voortzetting van dezelfde opleiding dan wel andere opleiding op een andere locatie. Praktijkovereenkomst: Overeenkomst tussen een student/extraneus, de instelling en het bedrijf of de organisatie die de beroepspraktijkvorming verzorgt, waarin wederzijds de rechten en verplichtingen zijn vastgelegd wat betreft het leren in de praktijk. RMC: Regionaal Meld- en Coördinatiepunt. Het loket voor de melding en registratie, doorverwijzing en herplaatsing van Voortijdig School Verlaters (VSV ers). ROC van Amsterdam: Afkorting van Regionaal Opleidingen Centrum van Amsterdam. Schooldag: Alle werkdagen (maandag tot en met vrijdag) met uitzondering van de werkdagen die in de schoolvakanties vallen. Schorsing: De tijdelijke ontzegging van deelname aan het onderwijs en in beginsel ook aan toetsen. Informatiepunt: Een organisatorische eenheid van de instelling vooral gericht op ondersteuning bij de begeleiding van studenten en kandidaat-studenten op het gebied van studie- en beroepskeuze. [Voor studenten van de Werkmaatschappij Gooi- en Vechtstreek is dit het Loopbaan Expertise Centrum (LEC)]. Vertrouwenspersoon: Een als zodanig benoemde functionaris (vertrouwenspersoon Studenten benoemd door directie Werkmaatschappij, vertrouwenspersoon medewerkers benoemd door College van Bestuur) die studenten en / of medewerkers ondersteunt en begeleidt bij vermoedens van of klachten over ongewenst gedrag (seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en roddelen, discriminatie en racisme). De vertrouwenspersoon heeft een onderzoekende, bemiddelende en adviserende rol gericht op het oplossen en voorkomen van ongewenst gedrag. Verwijdering: Het definitief uitsluiten van het volgen van alle opleidingen die door de instelling verzorgd worden. WEB: Afkorting van Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Werkmaatschappij: Een organisatorische eenheid van de instelling, bestaande uit diverse opleidingen/diensten. ZAT: Zorg Advies Team. Zorg overlegteam, met specialisten van buiten de instelling (hoofd LEC, bureau Jeugdzorg, GGZ, GGD, Leerplichtplus, Maatschappelijk werk, de politie). Zorgcoördinator: Specialist in de begeleiding van studenten. Hij ondersteunt de loopbaan begeleiders en de teams bij het maken van handelingsplannen en ziet toe op de uitvoering. Hij is de verbindende schakel tussen de loopbaanbegeleiders en het LEC. Studentenstatuut ROCvA versie 9 5 Opgemaakt:

6 1. ALGEMENE RECHTEN van STUDENTEN Artikel 1 Vrijheid van meningsuiting 1. Studenten hebben het recht hun mening vrij te uiten, uiteraard binnen de grenzen van de wet en de regelingen van de instelling. 2. Het uiten van de eigen mening mag niet kwetsend zijn of de voortgang van het onderwijs belemmeren (zie ook de gedragsregels). 3. De student mag ook kritiek uitoefenen op medewerkers van het ROC van Amsterdam. Deze kritiek mag niet kwetsend of discriminerend bedoeld zijn en moet gericht zijn op het verbeteren van de organisatie of van de kwaliteit van het onderwijs. Artikel 2 Recht op inspraak en medezeggenschap 1. Studenten hebben recht op medezeggenschap in overeenstemming met het reglement voor de medezeggenschapsraad. 2. In het medezeggenschapsreglement is de vertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad uit en door de studenten en de onderwerpen waarop die vertegenwoordiging advies- en instemmingsrecht heeft, vastgelegd. 3. De instelling stimuleert de studenten om actief betrokken te zijn bij de mening- en besluitvorming over kwesties binnen de instelling, waarmee ze direct te maken hebben. Artikel 3 Recht op informatie 1. Studenten hebben recht op correcte, volledige en tijdige informatie over alle kwesties die hun positie en belangen direct en/of wezenlijk op het gebied van onderwijs raken. 2. De verantwoordelijke medewerkers binnen de instelling zorgen ervoor dat deze informatie op een juiste wijze aan de studenten wordt verstrekt dan wel beschikbaar is. Studentenstatuut ROCvA versie 9 6 Opgemaakt:

7 Artikel 4 Recht op Bescherming van je Persoonlijke gegevens (Recht op privacy en gegevensverstrekking) 1. Het ROC van Amsterdam kent een privacyreglement. Uitgangspunt van dit reglement is dat de gegevensregistratie, het koppelings- en toegangsbeleid en de verstrekking van gegevens aan buitenstaanders de privacy van de studenten niet meer aantast dan nodig is voor het kunnen functioneren van het ROC van Amsterdam binnen de wet- en regelgeving van de overheid (Wet Bescherming Persoonsgegevens). Dit betekent onder meer dat: - het ROC van Amsterdam gegevens zorgvuldig beheert, - alleen rechtstreeks betrokken medewerkers toegang tot de gegevens hebben en - externe instellingen alleen gegevens krijgen als het ROC van Amsterdam daartoe verplicht is, dan wel dat deze verstrekking in het persoonlijk belang van de student is en dit is vastgelegd in een convenant tussen de betrokken partijen (zoals bijvoorbeeld voor de gemeente van je woonplaats in het kader van de Leerplichtwet en de verzuimregistratie voor het RMC). 2. Van alle studenten worden gegevens door de instelling op de studentenadministratie geregistreerd. De geregistreerde gegevens dienen correct en volledig te zijn. De geregistreerde gegevens gaan over personalia, informatie over de vorige schoolloopbaan, informatie over de aard en het verloop van de huidige schoolloopbaan en informatie over vervolgonderwijs dan wel werkzaamheden. In het studentendossier wordt geen informatie opgenomen betreffende: seksuele geaardheid; politieke voorkeur een eventueel strafblad. Wel kan relevante informatie van medische aard of over leermoeilijkheden worden opgenomen. Dit alleen indien het in het belang is voor het volgen van het onderwijs en nadat de student daarvoor toestemming heeft verleend. 3. Toegang tot het studentendossier hebben alleen de betreffende student, de begeleider van de betreffende student, de opleidingsmanager, het hoofd van een LEC en/of het ZAT, het personeel dat het studentendossier opstelt, de directie van de Werkmaatschappij, het College van Bestuur en de inspectie. 4. De geregistreerde heeft het recht kennis te nemen van de over zijn in de registratie opgenomen gegevens. Hiertoe dient de geregistreerde een schriftelijk verzoek in bij de administratie. Het bestuur is er verantwoordelijk voor dat de gegevens zo spoedig mogelijk ter beschikking van de geregistreerde gesteld zullen worden. Het bestuur behoudt zich het recht voor, om de hiervoor gemaakte kosten in rekening te brengen aan de geregistreerde. De geregistreerde kan correctie eisen van over hem/haar geregistreerde gegevens. 5. Indien de gegevens in de ogen van de student onjuist, onvolledig of verouderd zijn, heeft hij het recht de betreffende gegevens te doen wijzigen. Studievorderingen kunnen niet gewijzigd worden. 6. Wanneer een student zijn opleiding beëindigt of afbreekt worden bij uitschrijving alle gegevens over de betreffende student 2 jaar na de daadwerkelijke datum van uitschrijving vernietigd, met uitzondering van de gegevens die nodig zijn op grond van wettelijke voorschriften, voor aanbevelingsdoeleinden, overdracht naar andere opleidingen en voor het bijhouden van een oudstudentenbestand. 7. Indien een student betrokken is bij een ernstig strafbaar feit en de politie het ROC van Amsterdam medewerking verzoekt bij de opsporing respectievelijk vervolging, kan de directeur van een afdeling of een door hem gemandateerde leidinggevende van het ROC van Amsterdam besluiten inlichtingen aan de politie te verstrekken in het belang van het justitieel onderzoek. Het ROC van Amsterdam betracht hierbij de grootst mogelijke terughoudendheid 8. Bij diverse locaties wordt voor de toegang dan wel het gebruik van voorzieningen en of de aanwezigheidsregistratie een pas of chipkaart met foto van de student gebruikt. De student is verplicht zich hiervoor te laten fotograferen. Het beheer van het fotoarchief valt eveneens onder het privacyreglement. Studentenstatuut ROCvA versie 9 7 Opgemaakt:

8 Artikel 5 Recht op een goed en veilig schoolklimaat 1. Studenten hebben recht op een goed en veilig schoolklimaat, waarbinnen zij zo goed mogelijk kunnen deelnemen aan de onderwijsactiviteiten en zich kunnen ontwikkelen binnen de doelstellingen van de opleiding. Dit recht betekent tevens de verplichting van iedere student zich zo te gedragen dat er sprake kan zijn van een goed en veilig schoolklimaat (zie ook de gestelde omgangsregels in de inleiding). De medewerkers houden dit in de gaten. Studenten hebben in elk geval recht op maximale bescherming tegen agressie, pesten, bedreiging, geweld, seksuele intimidatie en discriminatie. 2. De rechten en plichten inzake een goed en veilig schoolklimaat zijn ook van toepassing op personen van buiten die (tijdelijk) in de school aanwezig zijn. 3. Maatregelen om een goed en veilig schoolklimaat te bevorderen en te garanderen kunnen zijn uitgewerkt in beleid en nadere regels per locatie, opleiding of Werkmaatschappij. De omschrijving van ongewenste omgangsvormen tref je aan in artikel 6, 7 en 19. De klachtenprocedure die daarbij van toepassing is staat in hoofdstuk 10 van dit statuut vermeld. 4. Het ROC van Amsterdam treft alle benodigde maatregelen om de veiligheid in en om de gebouwen te optimaliseren. Artikel 6 Recht op open en respectvolle communicatie Het ROC van Amsterdam kan haar onderwijstaak - zowel in pedagogisch-didactisch als in maatschappelijk opzicht - pas goed vervullen als er sprake is van open en respectvolle communicatie op de leer-, stage- en/of werkplek tussen studenten, medewerkers en/of begeleiders en tussen studenten onderling. Open en respectvolle communicatie geldt zowel voor verbale (mondelinge) als non-verbale uitingen. Naast alle eerder genoemde rechten (en plichten of verantwoordelijkheden voor alle partijen) gelden daar ook de volgende regels bij: 1. Het dragen van kledingstukken die het gezicht geheel of gedeeltelijk onzichtbaar maken is verboden (zie ook art. 17). 2. De verboden gelden voor alle ruimten en terreinen waar het ROC van Amsterdam gebruik van maakt (ook stageplaatsen tenzij anders is aangegeven) en die voor de studenten toegankelijk zijn. Artikel 7 Recht op gelijke behandeling en verbod van discriminatie en overige ongewenste omgangsvormen 1. Studenten worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. 2. Elke vorm van discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke en seksuele voorkeur, ras, geslacht is niet toegestaan. Overtreding van dit verbod kan leiden tot de toepassing van disciplinaire maatregelen als vermeld in hoofdstuk 4 van dit statuut. Binnen het ROC van Amsterdam worden geen discriminerende uitingen, handelingen of gedragingen geaccepteerd. Dit geldt eveneens voor een handeling, gedraging of feitelijkheid die een ander kwetst of redelijkerwijs kan kwetsen zoals intimiderend, agressief of pestgedrag. Het gaat om aangelegenheden die verband houden met persoonlijke kenmerken van een student of medewerker zoals ras, leeftijd, geslacht, godsdienst, levensovertuiging en seksuele geaardheid. 3. Dit recht op gelijke behandeling en verbod op discriminatie is ook van toepassing op personen van buiten die (tijdelijk) in de school aanwezig zijn. 4. Het ROC van Amsterdam mag met reden een positief onderscheid maken tussen (groepen) studenten (bijvoorbeeld studenten met een handicap) als dat onderscheid tot doel heeft die (groepen) studenten beter te laten functioneren binnen de instelling. 5. Maatregelen ter realisering van het recht op gelijke behandeling, verbod op discriminatie en bevordering van gelijke kansen voor bijvoorbeeld studenten met een handicap zijn uitgewerkt in algemeen beleid voor het hele ROC van Amsterdam. Studentenstatuut ROCvA versie 9 8 Opgemaakt:

9 2. STUDIE- en BEROEPSKEUZE 3. TOELATING en INSCHRIJVING Artikel 8 Voorlichting en begeleiding 1 De (kandidaat-)student heeft recht op (persoonlijke) voorlichting en begeleiding bij de studie- en beroepskeuze, zowel individueel als in groepsverband. 2. De instelling/opleiding biedt een zo volledig mogelijk aanbod van voorlichting en begeleiding bij de studie- en beroepskeuze en kan daarbij gebruik maken van de tweede- en derdelijns begeleiding. Artikel 9 Toelating 1. Toelating bestaat uit: a. aanmelding/voorlopige inschrijving; b. de intake; c. toelating tot een opleiding of toelating tot toetsing/het examen. 2. Voor ieder die een opleiding of cursus van het ROC van Amsterdam wil volgen, spant het ROC van Amsterdam zich in een passend aanbod te bieden. Studenten met een beperking kunnen daarvoor een beroep doen op het Steunpunt Studie & Handicap van het ROC van Amsterdam. 3. Er is pas sprake van inschrijving als student of extraneus vanaf het moment dat de toelating is vastgelegd in een onderwijsovereenkomst of een examenovereenkomst, al dan niet gecombineerd met een praktijkovereenkomst. Dit is wettelijk geregeld in de WEB, artikel (inschrijving) en (nadere vooropleidingseisen). 4. Afdelingen van het ROC van Amsterdam kunnen een numerus fixus hanteren. Dit is dan van tevoren bekend gemaakt bij de open dagen en/of bij de vooropleidingstrajecten, bij de aanmelding en/of bij de intake. 5. Afdelingen die een intakeprocedure hanteren, hebben deze procedure beschreven. Daarin zijn tenminste opgenomen de organisatie van de intake, de methodiek, de gestelde doelen en de daaraan gerelateerde en gehanteerde normen. De kandidaatstudenten hebben van tevoren recht op informatie over de wijze waarop de intake plaatsvindt, over de gestelde doelen en voorwaarden en na afloop over de toegepaste normen gerelateerd aan de einddoelen (dit kan schriftelijk en/of mondeling). 6. Door de directeur van een Werkmaatschappij daartoe gemandateerd, beslist de opleidingsmanager in eerste aanleg en gerelateerd aan de wettelijke bepalingen in de WEB- over de toelating van de kandidaat-cursisten tot een bepaalde opleiding. 7. Bij een afwijzende beslissing over de toelating tot een bepaalde opleiding, bericht de opleidingsmanager de kandidaat-student uiterlijk binnen tien schooldagen na de aanmelding en/of intake schriftelijk waarop de afwijzing is gebaseerd. Tevens geeft men aan dat de kandidaat-student als de student tenminste voldoet aan de wettelijke toelatingseisen- tegen de beslissing in beroep kan gaan bij de directie van de Werkmaatschappij en binnen welke termijn (bij voorkeur binnen 10 werkdagen) dit dient te gebeuren. De directie kan pas een besluit nemen nadat de kandidaat-student in de gelegenheid is gesteld haar standpunt mondeling toe te lichten. Studentenstatuut ROCvA versie 9 9 Opgemaakt:

10 8. Op de toelatingsprocedure en in het bijzonder op het besluit tot weigering van toelating is het klachtrecht volgens de vastgestelde klachtenprocedure van toepassing (zie hoofdstuk 10 van dit statuut). 9. Bij definitieve afwijzing wordt de kandidaat-student doorverwezen naar een opleiding van het ROC van Amsterdam waarvoor men haar/hem wel toelaatbaar acht of naar het Informatiepunt van het ROC van Amsterdam voor nadere oriëntatie. 10. Bij de educatieopleidingen kan de toelating bovendien bepaald worden door de gemeente die de betreffende cursus financiert; bijvoorbeeld bij inburgeringcursussen en bij cursussen voor werkzoekenden. 11. Het recht op deelname aan de door het ROC van Amsterdam in het kader van een opleiding georganiseerde (onderwijs) activiteiten wordt opgeschort, indien niet voldaan is aan alle (bekostigings) verplichtingen binnen 10 schooldagen na aanvang van deze activiteiten c.q. binnen 10 schooldagen na de startdatum van de onderwijsovereenkomst, indien deze datum ligt na de aanvangsdatum van de (onderwijs) activiteiten. Artikel 10 Financiën Om een opleiding te kunnen volgen, moeten kosten worden gemaakt. 1. De studenten/ouders hebben recht op goede en tijdige informatie over de opleidingskosten. Deze kosten zijn uit te splitsen naar de volgende posten: A. Door de overheid vastgestelde kosten: Lesgeld: geldt alleen voor BOL- studenten en wordt door het DUO (Dienst Uitvoerend Onderwijs, voorheen de IB-groep) gefactureerd aan de student. Wettelijk cursusgeld: geldt voor de BBL/BOL-dtstudent als je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent en wordt door de school gefactureerd aan de studenten of bedrijven (inclusief getekende derdenverklaring als het leerbedrijf voor je betaalt). B. Door de opleiding vastgestelde kosten: Leermiddelen: dit zijn kosten die noodzakelijk zijn om een opleiding te kunnen volgen en een diploma te kunnen behalen (randvoorwaardelijk). Hieronder vallen boeken (inclusief readers, lesbrieven, licenties, syllabi e.d ). De kosten van leermiddelen zijn afhankelijk van de gekozen opleiding. Duurzame materialen (messenset, ICT-licenties, gereedschapskist, bedrijfskleding). Deze kosten worden zo laag mogelijk gehouden en worden aangeboden en gefactureerd (inclusief incassoprocedure) door externe bedrijven. Zonder deze leermiddelen kan de student de opleiding niet volgen. De aanschaf is verplicht. Excursies: de kosten zijn verplicht indien de excursies in verband met de 850-uren norm noodzakelijk zijn voor de opleiding en het behalen van het diploma. Voor deze verplichte excursies wordt een bijdrage aan de student of de ouders gevraagd (indien de student/ouder niet kan betalen krijgt de student na samenspraak met de opleidingsmanager een volwaardig alternatief programma aangeboden). Deze kosten worden op basis van verstrekking gefactureerd (waarbij het betalingsbewijs of het bewijs van afschrijving tevens bewijs van inschrijving is). Studentenstatuut ROCvA versie 9 10 Opgemaakt:

11 4. INHOUD en KWALITEIT van het ONDERWIJS Artikel 11 Goed onderwijs 1. Studenten hebben recht op goed onderwijs, overeenkomstig de onderwijs- en examenregeling en de onderwijsovereenkomst van de gekozen opleiding. 2. Studenten hebben er recht op dat medewerkers van de opleiding de opleidingsactiviteiten verzorgen en uitvoeren als beschreven en vastgelegd in de onderwijs- en examenregeling van de opleiding en de daarvan afgeleide studiehandleidingen, inclusief BPV-handboeken. 3. Studenten hebben recht op een deugdelijk lesrooster dat hen tijdig (tenminste 1 week voordat een nieuwe onderwijseenheid start) wordt uitgereikt. Daarnaast dient het lesrooster, zo veel als mogelijk te worden aangehouden. Indien dit niet mogelijk is, worden studenten tijdig geïnformeerd. 4. Studenten hebben recht op een goede presentatie en duidelijke uitleg van de leerstof. Ook moeten de lessen, de opdrachten, het huiswerk en de toetsen redelijk verdeeld zijn over de periode waarin de cursus of opleiding gevolgd wordt. Verder hebben zij recht op passend en bruikbaar les- en werkmateriaal en hulpmiddelen daarbij. Materiaal dat vooral voor individueel gebruik bestemd is (bijvoorbeeld werkkleding, gereedschap, leer- en werkboeken) zal doorgaans door de studenten zelf aangeschaft dienen te worden, al dan niet via bemiddeling van de instelling. 5. Als een docent naar het oordeel van een of meer studenten het onderwijs niet naar behoren verzorgt dan kan dit door deze student(en) bij de betrokken docent aan de orde worden gesteld. Indien dit naar het oordeel van de betrokken student(en) niet tot een alsnog bevredigend resultaat leidt, dan kunnen achtereenvolgens de begeleider en de opleidingsmanager worden ingeschakeld. 5. Deze probeert vervolgens om tot een voor beide partijen bevredigende oplossing te komen (zie hoofdstuk 10 van dit statuut). 6. Van de studenten wordt verwacht dat zij hun uiterste best zullen doen de cursus of opleiding als vastgelegd in de onderwijsovereenkomst en praktijkovereenkomst met succes af te ronden. Van hen wordt verwacht dat zij de opleidingsactiviteiten werkelijk volgen en de in het kader daarvan gegeven opdrachten en huiswerk uitvoeren, tenzij dit om dringende redenen niet van hen geëist kan worden. 7. Studenten stellen docenten in staat hun onderwijstaak goed uit te voeren, zowel binnen als buiten de lestijd. 8. Het ROC van Amsterdam bewaakt de kwaliteit van de opleidingen en beoordeelt regelmatig de opleidingsactiviteiten. De studenten worden hier op een passende manier bij betrokken mede in het kader van kwaliteitszorg. Artikel 12 Studentenbegeleiding 1. Studenten hebben in overeenstemming met de onderwijsovereenkomst recht op begeleiding. De begeleiding is onderdeel van de opleidingsactiviteiten en gebaseerd op de volgende visie: Studentenbegeleiding moet een bijdrage leveren aan het succesvol afronden van het gekozen onderwijstraject, het kiezen van passend werk, het kunnen functioneren op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Hiertoe wordt elke student individueel gevolgd, begeleid en gecoacht in de ontwikkeling van zijn of haar persoonlijke vaardigheden en beroepsvaardigheden, waarbij specifieke hulp wordt geboden bij belemmeringen tijdens het leerproces. Er is dus altijd sprake van begeleiding. Bij specifieke problemen kan de student een beroep doen op specifieke begeleiding. 2. Studenten zijn verplicht hun best te doen om de begeleidingsactiviteiten goed te laten verlopen. 3. De verschillende opleidingen binnen het ROC van Amsterdam beschrijven duidelijk hun beleid ten aanzien van de begeleiding en informeren de studenten daarover. De opleidingen maken daarbij gebruik van de handleiding studentenbegeleiding. Het begeleidingsmodel kent drie vormen van begeleiding: - eerstelijns begeleiding: de loopbaanbegeleider en/of (vak)docenten. - tweedelijns begeleiding: specifieke specialisten binnen de instelling zoals de zorgcoördinator, de medewerkers van het LEC (Loopbaan Expertise Centrum), verzuimmedewerkers, trajectadviseurs, vertrouwenspersonen. - derdelijns begeleiding: specifieke specialisten buiten de instelling zoals Bureau Jeugdzorg/maatschappelijk werk, Riagg/GGZ, GGD, leerplichtambtenaar enz.. Medewerkers van deze instellingen maken ook deel uit van de Zorg Advies teams (ZAT), Eventuele kosten voor inschakeling van individuele derdelijns begeleiding kunnen doorgaans voor rekening van de student zijn. 4. Studenten zijn verplicht extra voorbereidings- of begeleidingsactiviteiten te volgen als de opleiding dit nodig vindt en voor zover het is vastgelegd in de (bijlage bij de) onderwijsovereenkomst (zie ook artikel 16). Studentenstatuut ROCvA versie 9 11 Opgemaakt:

INHOUD Hoofdstuk I Algemeen... 2 Hoofdstuk II Netiquette en gebruik... 3 Hoofdstuk III Misbruik... 4 Hoofdstuk IV Gebruik Persoonsgegevens...

INHOUD Hoofdstuk I Algemeen... 2 Hoofdstuk II Netiquette en gebruik... 3 Hoofdstuk III Misbruik... 4 Hoofdstuk IV Gebruik Persoonsgegevens... Internet Statuut INHOUD Hoofdstuk I Algemeen... 2 Artikel 1 Het Internetstatuut...2 Artikel 2 Rechten en verplichtingen leerlingen...2 Artikel 3 Rechten en verplichtingen school...2 Hoofdstuk II Netiquette

Nadere informatie

Bijlage 2: Internetstatuut (Bewerking van modelstatuut van Kennisnet, bijlage bij het leerlingenstatuut)

Bijlage 2: Internetstatuut (Bewerking van modelstatuut van Kennisnet, bijlage bij het leerlingenstatuut) Bijlage 2: Internetstatuut (Bewerking van modelstatuut van Kennisnet, bijlage bij het leerlingenstatuut) Inhoud Hoofdstuk I Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Algemeen Het Internetstatuut Rechten en verplichtingen

Nadere informatie

Internetstatuut Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda

Internetstatuut Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda Inhoud: Hoofdstuk I Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Hoofdstuk II Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Hoofdstuk III Artikel 7 Hoofdstuk IV Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Hoofdstuk V Artikel 12 Het Internetstatuut

Nadere informatie

Multi-media statuut Wouw

Multi-media statuut Wouw Multi-media statuut Wouw 2016 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN... 3 Artikel 1: Het multimediastatuut... 3 Artikel 2: Rechten en verplichtingen leerlingen... 3 Artikel 3: Rechten en verplichtingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo Inhoudsopgave kaart Clusius College mbo VERZUIMKAART... 2 Verzuimregistratie... 2 Leer- en kwalificatieplicht... 2 Taken van de leerplichtambtenaar... 3 Taken van het RMC... 3 Verzuimbeleid van het Clusius

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden behorende bij de Onderwijsovereenkomst Da Vinci College te Dordrecht

Algemene Voorwaarden behorende bij de Onderwijsovereenkomst Da Vinci College te Dordrecht Algemene Voorwaarden behorende bij de Onderwijsovereenkomst Da Vinci College te Dordrecht Algemene Voorwaarden - De studentenraad en de ondernemingsraad van het Da Vinci College hebben ingestemd met de

Nadere informatie

Uitgangspunten en afspraken ICT-gebruik

Uitgangspunten en afspraken ICT-gebruik Uitgangspunten en afspraken ICT-gebruik BASISSCHOOL DE KLEINE WERELD 1 Inhoud: Inleiding Hoofdstuk I Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Hoofdstuk II Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Hoofdstuk III Artikel 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Commissie van beroep voor examens Commissie van beroep zoals bedoeld in de Regeling beroep tegen examenbeslissingen van MBO Utrecht.

Commissie van beroep voor examens Commissie van beroep zoals bedoeld in de Regeling beroep tegen examenbeslissingen van MBO Utrecht. Onderwijsovereenkomst MBO Utrecht Model 2013-2014 Vastgesteld door College van Bestuur : 10 juni 2013 Kenmerk CvB : U13.00438 OW 99 Instemming Studentenraad : 18 juni 2013 I. Inleiding MBO Utrecht wil

Nadere informatie

4.8 De student en in het geval van minderjarigheid de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) heeft altijd recht op inzage in het eigen dossier.

4.8 De student en in het geval van minderjarigheid de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) heeft altijd recht op inzage in het eigen dossier. ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERWIJSOVEREENKOMST ROC TOP 2015-2016 4 Aard van de overeenkomst 4.1. De Algemene Voorwaarden vormen samen met het opleidingsblad de onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel

Nadere informatie

PRAKTIJKOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort )

PRAKTIJKOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort ) PRAKTIJKOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort 2016-2017) 1. Randvoorwaarden 1.1 De studentenraad van naam instelling heeft ingestemd met de modelpraktijkovereenkomst van naam instelling

Nadere informatie

Commissie van beroep voor examens Commissie van beroep zoals bedoeld in de Regeling beroep tegen examenbeslissingen van MBO Utrecht.

Commissie van beroep voor examens Commissie van beroep zoals bedoeld in de Regeling beroep tegen examenbeslissingen van MBO Utrecht. Onderwijsovereenkomst MBO Utrecht Model 2014-2015 Vastgesteld door College van Bestuur: 13-05-2014 Kenmerk CvB: U14.00575-OW01 Instemming Studentenraad: 01-07-2014 I. Inleiding MBO Utrecht wil graag dat

Nadere informatie

Stageovereenkomst Algemene voorwaarden

Stageovereenkomst Algemene voorwaarden Stageovereenkomst Algemene voorwaarden 5. Randvoorwaarden 5.1. De studentenraad van ROC Leeuwenborgh heeft op 30 juni 2016 ingestemd met de model-praktijkovereenkomst van ROC Leeuwenborgh en de bijbehorende

Nadere informatie

Studentenstatuut MBO. Nordwin College

Studentenstatuut MBO. Nordwin College Studentenstatuut MBO Nordwin College Inhoudsopgave Inleiding... 2 Algemeen... 3 Vaststellen en wijzigen van dit statuut... 3 Hoofdstuk 1 Rechten en plichten... 4 Hoe gaan we met elkaar om... 4 Waar moet

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst

Onderwijsovereenkomst Onderwijsovereenkomst Algemene Voorwaarden - De studentenraad van MBO SGB Bonaire heeft ingestemd met deze onderwijsovereenkomst voor het MBO m.i.n. 1-8-2013; - Op deze overeenkomst is Caribisch en Nederlands

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst: opleidingsblad

Onderwijsovereenkomst: opleidingsblad Onderwijsovereenkomst: opleidingsblad Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel 8.1.3 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs Ondergetekenden: Stichting regionaal opleidingencentrum ID College, gevestigd

Nadere informatie

Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO. Inhoud

Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO. Inhoud Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO Inhoud Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Waar moet de school voor zorgen? Hoofdstuk 3: Wanneer laten we je toe op deze school?

Nadere informatie

Regeling bindend studieadvies

Regeling bindend studieadvies Versie Datum Omschrijving Door 1.0 2.0 2.1 2.2 Jan 2013 Jun 2014 Jul 2014 Juli 2015 07-01-2016 Aanpassing: BBL/BOL apart beschreven Toevoeging bindend studieadvies Entree opleiding (C) Vaststelling College

Nadere informatie

Juni 2015 STUDENTENSTATUUT ROC TER AA

Juni 2015 STUDENTENSTATUUT ROC TER AA Juni 2015 STUDENTENSTATUUT ROC TER AA COLOFON Versie Geldig tot Auteur Soort document Datum vaststelling Document naamcode 20150702.1.CVB.DEF 3 jaar na datum vaststelling Antoinette Knoet, College van

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Dollard College

Leerlingenstatuut Dollard College Leerlingenstatuut Dollard College 1 Algemeen 1.1 Leerlingenstatuut 1.1.1 In dit leerlingenstatuut zijn de rechten en plichten van de leerlingen vastgelegd. 1.1.2 Het leerlingenstatuut is vastgesteld door

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 Versie: definitief, 1.0 Datum: 15 september 2015 Documentnummer: Intern/2015/9508 Klachtenroute voor studenten 2015-2016 (vastgesteld College van Bestuur

Nadere informatie

BIJLAGE A. Specifiek voor het Markiezaat College. VERZUIM EN ONGEOORLOOFD GEDRAG STUDENTEN BOL

BIJLAGE A. Specifiek voor het Markiezaat College. VERZUIM EN ONGEOORLOOFD GEDRAG STUDENTEN BOL BIJLAGE A Specifiek voor het Markiezaat College. VERZUIM EN ONGEOORLOOFD GEDRAG STUDENTEN BOL Algemeen Toezicht op verzuim gebeurt door een medewerker die door de afdelingscoördinator met deze taak belast

Nadere informatie

Aanpassingen per school worden doorgegeven aan de ict-kring. Inleiding.

Aanpassingen per school worden doorgegeven aan de ict-kring. Inleiding. Onderstaand protocol is onderdeel van het veiligheidsplan. Dit protocol is een richtlijn voor de SKOL scholen vanaf januari 2008. Kleine aanpassingen kunnen per school worden gemaakt. Daarna moet de MR

Nadere informatie

dat aan de inschrijving van de student bij de instelling een overeenkomst tussen de instelling en de student ten grondslag dient te liggen;

dat aan de inschrijving van de student bij de instelling een overeenkomst tussen de instelling en de student ten grondslag dient te liggen; ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSOPLEIDING NIMETO UTRECHT Ondergetekenden: 1. De onderwijsinstelling Nimeto Utrecht gevestigd Smijerslaan 2, te Utrecht te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Stichting

Nadere informatie

Studiehandleiding, Opleidingsplannen en toetsplan voor de opleidingen Basiseducatie en NT2 van het College voor Educatie ROC van Twente 2011-2012

Studiehandleiding, Opleidingsplannen en toetsplan voor de opleidingen Basiseducatie en NT2 van het College voor Educatie ROC van Twente 2011-2012 Studiehandleiding, Opleidingsplannen en toetsplan voor de opleidingen Basiseducatie en NT2 van het College voor Educatie ROC van Twente 2011-2012 Studiehandleiding waarin opgenomen de opleidingsplannen

Nadere informatie

Deelnemersstatuut: Rechten en plichten deelnemers

Deelnemersstatuut: Rechten en plichten deelnemers Deelnemersstatuut: Rechten en plichten deelnemers 2011-2014 Regio College Vastgesteld door College van Bestuur op 20 juli 2011 Na instemming Deelnemersraad en positief advies Ondernemingsraad Deelnemersstatuut

Nadere informatie

Voor de toepassing van dit reglement en de daarbij behorende bijlagen wordt verstaan onder:

Voor de toepassing van dit reglement en de daarbij behorende bijlagen wordt verstaan onder: PRIVACYREGLEMENT Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van dit reglement en de daarbij behorende bijlagen wordt verstaan onder: a. Het College van Bestuur: het bestuur van de Stichting Carmelcollege.

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen * Van toepassing op gemeenten met een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Gedragswijzer disciplinaire maatregelen Colofon

Gedragswijzer disciplinaire maatregelen Colofon Gedragswijzer disciplinaire maatregelen Colofon Opgesteld door : Onderwijs en Beleid Vastgesteld door het College van Bestuur op : 3 juni 2013 Instemming Studentenraad op : 1 juli 2013 Kenmerk : U13.00486

Nadere informatie

protocol Regels t.a.v. mobieltjes / tablets / laptops

protocol Regels t.a.v. mobieltjes / tablets / laptops protocol Regels t.a.v. mobieltjes / tablets / laptops Mobieltjes staan tijdens de les uit/ stil. Ook op het schoolplein staat het belvolume uit en staat de telefoon op stil/trillen. Met toestemming van

Nadere informatie

Internet statuut Leerlingen

Internet statuut Leerlingen Internet statuut Leerlingen Versie 18-06-2013 Basis Wet en regelgeving WVO art. 24g Archief CvB DN 1.0 Van toepassing op/voor Gehele scholengroep Over- en Midden-Betuwe Status Data Opmerkingen Concept

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Stedelijk Gymnasium Schiedam. Mei 2008 Goedgekeurd door de medezeggenschapsraad

Leerlingenstatuut Stedelijk Gymnasium Schiedam. Mei 2008 Goedgekeurd door de medezeggenschapsraad Leerlingenstatuut Stedelijk Gymnasium Schiedam Mei 2008 Goedgekeurd door de medezeggenschapsraad nhoudsopgave één algemene bepalingen ARTKEL 01 begripsbepalingen 3 02 leerlingenstatuut 3 twee grondrechten

Nadere informatie

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE 1 ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE 2 Inleiding Wij vinden het belangrijk dat er op onze school goede afspraken zijn over hoe we met elkaar omgaan, wat mag en niet mag, en wat we doen als iemand zich

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Inhoud 1 Formulier praktijkovereenkomst 3 2 Bijlage praktijkovereenkomst 5 20 maart 2013 treedt in werking op 1 augustus 2013 2 1. Formulier praktijkovereenkomst Dit

Nadere informatie

Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst/grensoverschrijdend gedrag.

Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst/grensoverschrijdend gedrag. Inhoudsopgave 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 2. INLEIDING... 3 Artikel 2. Inwerkingtreding protocol... 3 Artikel 3. Grensoverschrijdend gedrag... 3 Artikel 4. Schorsen en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TAALDIVERS. Algemene voorwaarden. TaalDivers [NAAM VAN AUTEUR] ALGEMENE VOORWAARDEN TAALDIVERS 1

ALGEMENE VOORWAARDEN TAALDIVERS. Algemene voorwaarden. TaalDivers [NAAM VAN AUTEUR] ALGEMENE VOORWAARDEN TAALDIVERS 1 Algemene voorwaarden TaalDivers 1 Algemene voorwaarden TaalDivers Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van het cursuscontract tussen particulieren en TaalDivers en zijn van

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT. Vastgesteld in de vergadering van de MR in 2015 na instemming van het leerlingendeel van de MR. Leerlingenstatuut

LEERLINGENSTATUUT. Vastgesteld in de vergadering van de MR in 2015 na instemming van het leerlingendeel van de MR. Leerlingenstatuut LEERLINGENSTATUUT Vastgesteld in de vergadering van de MR in 2015 na instemming van het leerlingendeel van de MR Leerlingenstatuut 2015 1 Inhoudsopgave. Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten:

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Leerplicht?! Fotografie: communicatie, gemeente Steenbergen. Foto: Leerlingen OBS De Regenboog in Dinteloord Wat u moet weten over de leerplicht

Nadere informatie

ONDERWIJSOVEREENKOMST nummer..

ONDERWIJSOVEREENKOMST nummer.. ONDERWIJSOVEREENKOMST nummer.. Opleidingsblad Aan de inschrijving van de student bij het Friesland College ligt een overeenkomst als bedoeld in artikel 8.1.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs tussen

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 01-04-2015 door dhr. H. van Gorkom, directeur onderwijs namens het College van Bestuur

Nadere informatie

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG Op de Lidwinaschool gelden algemene gedragsregels voor leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en andere medewerkers. Die staan beschreven in een gedragscode.

Nadere informatie

Studentenstatuut MBO 2015

Studentenstatuut MBO 2015 2015 INDEX INLEIDING 3 - Algemeen 3 - Vaststellen en wijzigen van dit statuut 3 1. RECHTEN EN PLICHTEN 4 5 - Hoe gaan we met elkaar om? 4 - Waar moet de school voor zorgen? 4 - Gebruik van onderwijsvoorzieningen

Nadere informatie

Examenovereenkomst mbo - Stichting STC-Group

Examenovereenkomst mbo - Stichting STC-Group Opleidingsblad Deze examenovereenkomst wordt gesloten door een examendeelnemer of extraneus die niet eerder door de onderwijsinstelling is ingeschreven als deelnemer aan een beroepsopleiding en die uitsluitend

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs. Ingaande schooljaar 2015/2016

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs. Ingaande schooljaar 2015/2016 Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Ingaande schooljaar 2015/2016 Inhoud 1 Formulier praktijkovereenkomst 3 2 Bijlage praktijkovereenkomst 5 Treedt in werking op 1 augustus 2015 2 1. Formulier praktijkovereenkomst

Nadere informatie

Verzuimregeling studenten

Verzuimregeling studenten Verzuimregeling studenten Inhoud 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 3. Wetgeving 5 3.1 Leerplichtwet 1969 5 3.2 RMC-wet 5 4. Verzuimsoorten en de bijbehorende acties 6 4.1 Absoluut verzuim 6 4.2 Relatief verzuim

Nadere informatie

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 Het Albeda College wil goed onderwijs geven. Om dit te kunnen doen hebben we regels. In dit kwaliteitshandvest lees je wat die regels zijn. Je leest wat de school

Nadere informatie

STUDENTENSTATUUT 2015-2016 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL

STUDENTENSTATUUT 2015-2016 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL STUDENTENSTATUUT 2015-2016 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL Leidse instrumentmakers School (LiS) Einsteinweg 61 2333 CC Leiden 071 568 11 68 www.lis.nl Studentenstatuut 2015-2016 1 Studentenstatuut 2015-2016

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst. Versie september 2011

Praktijkovereenkomst. Versie september 2011 Praktijkovereenkomst Versie september 2011 Inhoud 1. Formulier praktijkovereenkomst...3 2. Bijlage behorend bij het formulier praktijkovereenkomst...5 3. Uitleg van de praktijkovereenkomst...7 3.1 Uitleg

Nadere informatie

Algemene voorwaarden, behorende bij de Onderwijsovereenkomst ROC Rivor

Algemene voorwaarden, behorende bij de Onderwijsovereenkomst ROC Rivor Algemene voorwaarden, behorende bij de Onderwijsovereenkomst ROC Rivor Artikel 1 Begrippen OOK BPVO WEB BOL BBL De instelling De student De organisatie Onderwijsovereenkomst Beroepspraktijkvormingsovereenkomst

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst (POK) 2015-2016 voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden. Algemene Voorwaarden

Praktijkovereenkomst (POK) 2015-2016 voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden. Algemene Voorwaarden Praktijkovereenkomst (POK) 2015-2016 voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden Algemene Voorwaarden Versie: definitieft,1.0. Datum: 24maart 2015 Documentnummer: Intern/1509350 (vastgesteld College van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden praktijkovereenkomst. Graafschap College Doetinchem

Algemene voorwaarden praktijkovereenkomst. Graafschap College Doetinchem Algemene voorwaarden praktijkovereenkomst Graafschap College Doetinchem Geldig per 1 augustus 2015 1 Jouw praktijkovereenkomst Een belangrijk onderdeel van jouw opleiding is de beroepspraktijkvorming.

Nadere informatie

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE. Ordereglement Penta 2016

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE. Ordereglement Penta 2016 1 ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE April 2016 2 Inleiding Wij vinden het belangrijk dat er op onze school goede afspraken zijn over hoe we met elkaar omgaan, wat mag en niet mag, en wat we doen als

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN ONDERWIJSOVEREENKOMST. : ROC van Amsterdam

ALGEMENE BEPALINGEN ONDERWIJSOVEREENKOMST. : ROC van Amsterdam ALGEMENE BEPALINGEN ONDERWIJSOVEREENKOMST ROC van Amsterdam Uitgave : ROC van Amsterdam Auteur :.E Fischer, Dienst Onderwijsinformatie Kenmerk : Algemene bepalingen onderwijsovereenkomst ROCvA DEF Vastgesteld

Nadere informatie

Bepalingen onderwijsovereenkomst artikel 1 t/m 18

Bepalingen onderwijsovereenkomst artikel 1 t/m 18 Bepalingen onderwijsovereenkomst artikel 1 t/m 18 1. Geldigheid en reikwijdte: 1.1 Het opleidingsblad vormt samen met de bepalingen en eventuele bijlage(n) de tussen de partijen gesloten onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst Algemene voorwaarden

Onderwijsovereenkomst Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst Algemene voorwaarden 4. Aard van de overeenkomst 4.1. De Algemene Voorwaarden vormen samen met het opleidingsblad de onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel 8.1.3. van de Wet

Nadere informatie

Verzuim- en. meldprotocol. 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38)

Verzuim- en. meldprotocol. 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38) Verzuim- en meldprotocol 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38) Leerlingen/studenten tot 18 jaar zonder startkwalificatie vallen onder de leer- en kwalificatieplicht. Leerlingen/studenten

Nadere informatie

DE GOUDEN GEDRAGSREGELS

DE GOUDEN GEDRAGSREGELS Regels 1. GEDRAGSREGELS... 2 DE GOUDEN GEDRAGSREGELS... 2 2. AANVULLENDE REGELS... 2 VERLIES EN DIEFSTAL, AANSPRAKELIJKHEID... 2 VERNIELING/ BESCHADIGING... 2 VERZEKERING... 2 VERWIJDERING UIT DE LES...

Nadere informatie

VOORBEELD VAN EEN LEER- WERKOVEREENKOMST MBO

VOORBEELD VAN EEN LEER- WERKOVEREENKOMST MBO VOORBEELD VAN EEN LEER- WERKOVEREENKOMST MBO In aanmerking nemende: 1. De gunstige beoordeling van het leerbedrijf door Savantis (als bedoeld in artikel 7.2.10 van de WEB). 2. dat onderwijs in de praktijk

Nadere informatie

De Leerplichtwet. Inhoud

De Leerplichtwet. Inhoud Gemeente Hof van Twente Postbus 54 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl De Leerplichtwet Inhoud 1. Doel en inhoud van de Leerplichtwet

Nadere informatie

Recht op onderwijs Plicht tot leren

Recht op onderwijs Plicht tot leren Recht op onderwijs Plicht tot leren Informatie over: Leerplicht Verzuim Vakantie/verlof buiten Schoolvakanties Vrijstelling van leerplicht Voortijdig schoolverlater INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Leerplicht

Nadere informatie

Schoolregels van het CML 2010-2011

Schoolregels van het CML 2010-2011 Schoolregels van het CML 2010-2011 Helen Cronie September 2010 Voorwoord In het document schoolregels CML 2010-2011 krijgt u een beeld van de regels die gelden op het CML. We benoemen achtereenvolgens

Nadere informatie

LMC VMBO Zuid loc. Veenoord 3e controle Concept versie d.d. 13-07-2015 Definitieve versie 23-09-2015

LMC VMBO Zuid loc. Veenoord 3e controle Concept versie d.d. 13-07-2015 Definitieve versie 23-09-2015 Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen LMC VMBO Zuid loc. Veenoord 3e controle Concept versie d.d. 13-07-2015

Nadere informatie

Studentenstatuut. mbo AOC Oost. Datum: 12 mei 2014 Status: Vastgesteld Versie 1.3

Studentenstatuut. mbo AOC Oost. Datum: 12 mei 2014 Status: Vastgesteld Versie 1.3 Studentenstatuut mbo AOC Oost Datum: 12 mei 2014 Status: Vastgesteld Versie 1.3 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Artikel 1 Toelichting op begrippen 4 Artikel 2 Het studentenstatuut in het Algemeen 8 Artikel

Nadere informatie

ONDERWIJSOVEREENKOMST

ONDERWIJSOVEREENKOMST ONDERWIJSOVEREENKOMST Ondergetekenden: Smink Culinair, gevestigd te Nieuwleusen, dezer rechtsgeldig vertegenwoordigd door de eigenaar in de persoon van Rob Smink en de deelnemer hierna te noemen: de deelnemer

Nadere informatie

MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek. Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker)

MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek. Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker) MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek ROC Flevoland te Almere Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker) Juni 2014 H3417218 Plaats: Almere BRIN: 25LR Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE

GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE Breda, maart 2013 1 Voorwoord In artikel 1 van de grondwet is te lezen: Allen die zich

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst BOL

Praktijkovereenkomst BOL Praktijkovereenkomst BOL Student : 12345 Achternaam : Voorbeeldig Voorletters : B. Voornaam : Betsie Geslacht : Vrouw Geboortedatum : 1 januari 1998 Geboortegemeente : Voorschoten Adres : Voorbeeldstraat

Nadere informatie

Deelnemersstatuut 2012-2014 MBO en Educatie

Deelnemersstatuut 2012-2014 MBO en Educatie Deelnemersstatuut 2012-2014 MBO en Educatie Colofon Datum 07-10-2013 Titel Deelnemersstatuur 2012-2014 MBO Educatie Dienst / school / auteur Corporate - Onderwijs Kwaliteitzorg en Innovatie / Diana Streppel

Nadere informatie

Iedereen naar school..

Iedereen naar school.. Iedereen naar school.. Onderwijs is een grondrecht van alle inwoners van Nederland. Kinderen/ jongeren hebben recht op een goede school, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot mondige, zelfstandige volwassenen,

Nadere informatie

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement competentiegerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling en is van

Nadere informatie

Leerlingstatuut Wellantcollege. oktober 2007

Leerlingstatuut Wellantcollege. oktober 2007 Leerlingstatuut Wellantcollege oktober 2007 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 Fundamentele rechten Artikel 1 Vrijheid van meningsuiting....4 Artikel 2 Recht op medezeggenschap..4 Artikel 3 Recht

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de afdeling Educatie ROC Leiden

Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de afdeling Educatie ROC Leiden Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de afdeling Educatie ROC Leiden Opleidingsblad en Algemene Voorwaarden Versie: definitief 1.0 Datum: 24 maart 2015 Documentnummer: Intern/1509349 Onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

Studentenstatuut 2014-2017

Studentenstatuut 2014-2017 1. Definitief Versie Datum Omschrijving Door 1.0 2.0 15-9-2011 04-07-2014 Vervalt 15-09-2014 Vervalt 01-08-2017 Instemming: Studentenraad dd. juni 2014. Vastgesteld door: CvB dd. juli 2014 VOORWOORD Het

Nadere informatie

Regenboog, De 1e controle Definitieve versie d.d

Regenboog, De 1e controle Definitieve versie d.d Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen Regenboog, De 1e controle Definitieve versie d.d. 08-12-2015 * Van

Nadere informatie

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Informatie over leerplicht en RMC 1 Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen. Met een goede opleiding en een diploma

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen * Van toepassing op gemeenten met een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Gedragscode e-mail en internetgebruik Hierin staan de regels die studenten en medewerkers moeten naleven bij het internet- en e-mailgebruik.

Gedragscode e-mail en internetgebruik Hierin staan de regels die studenten en medewerkers moeten naleven bij het internet- en e-mailgebruik. Algemene informatie voor studenten van ROC Mondriaan studiejaar 2014-2015 In deze algemene informatie over Mondriaan vind je informatie over: - studentenreglementen waarin je rechten en plichten staan;

Nadere informatie

Scalda Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Dienst Bestuurlijke Ondersteuning

Scalda Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Dienst Bestuurlijke Ondersteuning Scalda Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Dienst Bestuurlijke Ondersteuning Algemene Voorwaarden behorende bij de Onderwijsovereenkomst Educatieve Trajecten Kenmerk: BO20150616-schuwi015

Nadere informatie

STUDENTENSTATUUT REGIONAAL OPLEIDINGENCENTRUM NIJMEGEN. behorende bij de onderwijsovereenkomst

STUDENTENSTATUUT REGIONAAL OPLEIDINGENCENTRUM NIJMEGEN. behorende bij de onderwijsovereenkomst DEFINITIEVE VERSIE 2014 STUDENTENSTATUUT REGIONAAL OPLEIDINGENCENTRUM NIJMEGEN behorende bij de onderwijsovereenkomst INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I Begrips- en algemene bepalingen Artikel 1 Artikel 2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Gedragscode leerlingen voor computergebruik en communicatiemiddelen

Gedragscode leerlingen voor computergebruik en communicatiemiddelen Gedragscode leerlingen voor computergebruik en communicatiemiddelen Goedgekeurd in MR 28 november 2011 Versie definitief december 2011 Waalwijk J. van Pelt algemeen directeur Pagina 1 van 5 Gedragscode

Nadere informatie

Leerplicht en kwalificatieplicht

Leerplicht en kwalificatieplicht Leerplicht Alle kinderen moeten naar school Leerplicht en kwalificatieplicht Onderwijs is ontzettend belangrijk om in de maatschappij je plek te kunnen vinden. Met een goede opleiding en een diploma op

Nadere informatie

Elke schooldag wordt geopend met een dagopening, waarin o.a. door Bijbellezing en gebed uiting wordt gegeven aan de identiteit van ons onderwijs.

Elke schooldag wordt geopend met een dagopening, waarin o.a. door Bijbellezing en gebed uiting wordt gegeven aan de identiteit van ons onderwijs. CVO-reglement Versie: 01112014 def. Artikel 1 Grondslag onderwijs Het onderwijs wordt gegeven in overeenstemming met de statutaire grondslag en de missie van de vereniging en in overeenstemming met de

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen * Van toepassing op gemeenten met een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

VOORBEELD STAGEOVEREENKOMST

VOORBEELD STAGEOVEREENKOMST VOORBEELD STAGEOVEREENKOMST In aanmerking nemende: 1. De gunstige beoordeling van het stagebedrijf door Savantis (als bedoeld in artikel 7.2.10 van de WEB). 2. dat onderwijs in de praktijk van het beroep

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst Algemene Voorwaarden Arcus OOK, maart 2015 Pagina 1 van 12 VOORWAARDEN De Centrale Studentenraad van Stichting Arcus College (hierna te noemen: Arcus) heeft ingestemd

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst (OOK) voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden

Onderwijsovereenkomst (OOK) voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden Algemene Voorwaarden Versie: definitief 1.0 Datum: 24 maart 2015 Documentnummer: Intern/1509346 College van Bestuur 24 maart

Nadere informatie

TWEEDE VERVOLGONDERZOEK MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV. ROC TOP te Amsterdam. Zorg en Welzijn, Handel en Administratie, AKA

TWEEDE VERVOLGONDERZOEK MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV. ROC TOP te Amsterdam. Zorg en Welzijn, Handel en Administratie, AKA TWEEDE VERVOLGONDERZOEK MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV ROC TOP te Amsterdam Zorg en Welzijn, Handel en Administratie, AKA April 2014 Plaats: Amsterdam BRIN: 30RM Onderzoeksnummer: 274307 Onderzoek

Nadere informatie

2. De student is verplicht het desbetreffende onderwijs volgens het voor hem geldende rooster te volgen.

2. De student is verplicht het desbetreffende onderwijs volgens het voor hem geldende rooster te volgen. Algemene Voorwaarden Artikel 4 Aard van de overeenkomst 1. De Algemene Voorwaarden vormen samen met het opleidingsblad de onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel 8.1.3. van de Wet educatie en beroepsonderwijs.

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen * Van toepassing op gemeenten met een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

(indien de leerling minderjarig is)

(indien de leerling minderjarig is) Stageovereenkomst 2013-2014 Ondergetekenden: Geboortedatum Klas: 3b1 / 3b2 / 3k M/V Ouder(s)/Verzorger(s) (indien de leerling minderjarig is) Praktijkbiedende organisatie Vertegenwoordigd door Onderwijsinstelling

Nadere informatie

Inhoudsopgave deelnemersstatuut

Inhoudsopgave deelnemersstatuut Inhoudsopgave deelnemersstatuut Inhoudsopgave ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 1. Inleiding ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

DEELNEMERSSTATUUT ROC West-Brabant

DEELNEMERSSTATUUT ROC West-Brabant DEELNEMERSSTATUUT ROC West-Brabant Vastgesteld door RvB 18.04.11 Pagina 1 van 13 INHOUDSOPGAVE DEELNEMERSSTATUUT... 1 INHOUDSOPGAVE... 2 Voorwoord... 3 A. Algemeen... 4 1. Begrippen... 4 2. Hoe komt het

Nadere informatie

VERVOLGONDERZOEK MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV. ROC van Amsterdam te Amsterdam. Medewerker evenementenorganisatie

VERVOLGONDERZOEK MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV. ROC van Amsterdam te Amsterdam. Medewerker evenementenorganisatie VERVOLGONDERZOEK MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV ROC van Amsterdam te Amsterdam Medewerker evenementenorganisatie Mei 2013 H3493219 Plaats: Amsterdam BRIN: 25PZ Onderzoeksnummer: 128167 Kenmerk:

Nadere informatie

Leerlingstatuut Wellantcollege Juni 2012

Leerlingstatuut Wellantcollege Juni 2012 Leerlingstatuut Wellantcollege Juni 2012 Inhoud Inleiding... 1 Hoofdstuk 1 Begrippenlijst... 2 Artikel 1 Begripsbepalingen... 2 Hoofdstuk 2 Fundamentele rechten... 4 Artikel 2 Vrijheid van meningsuiting...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij de Onderwijsovereenkomst Beroepsopleiding

Algemene Voorwaarden bij de Onderwijsovereenkomst Beroepsopleiding Algemene Voorwaarden bij de Onderwijsovereenkomst Beroepsopleiding Algemene Voorwaarden bij de Onderwijsovereenkomst van Stichting ROC Drenthe, verder te noemen Drenthe College, gevestigd te Emmen. Artikel

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen * Van toepassing op gemeenten met een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE BEROEPSOPLEIDING ZWEMONDERWIJS Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo

Uw kind gaat naar het mbo Uw kind gaat naar het mbo De overstap naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon

Nadere informatie