AMSTERDAM AMSTELVEEN HOOFDDORP HILVERSUM Studentenstatuut voor het MBO van het ROC van Amsterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AMSTERDAM AMSTELVEEN HOOFDDORP HILVERSUM 2010-2011. Studentenstatuut voor het MBO van het ROC van Amsterdam"

Transcriptie

1 AMSTERDAM AMSTELVEEN HOOFDDORP HILVERSUM Studentenstatuut voor het MBO van het ROC van Amsterdam Studentenstatuut ROCvA versie 9 1 Opgemaakt:

2 A. INLEIDING Studentenstatuut waarvoor? Het studentenstatuut van het Regionaal Opleidingen Centrum van Amsterdam is bedoeld voor de studenten van de mbo-trajecten/opleidingen van het ROC van Amsterdam en haar medewerkers. Soms is het statuut ook van toepassing op ouders/verzorgers, kandidaat-studenten en extraneï. Het studentenstatuut hoopt een bijdrage te zijn tot het verder verbeteren van het onderwijs en de schoolsfeer. Het studentenstatuut moet ook een hulpmiddel zijn bij het voorkomen en het oplossen van conflicten binnen het ROC van Amsterdam en bij het bevorderen van gelijke rechten voor iedere student. Het studentenstatuut legt daarvoor een aantal basisrechten en plichten vast zoals gelijke behandeling, de bescherming van je privacy en een veilige school. Daarnaast bevat het statuut regelingen voor het krijgen van goed onderwijs en begeleiding, waarbij orde- en gedragsregels en (wanneer nodig) disciplinaire maatregelen eveneens van belang zijn. Wat moet je doen als je een probleem hebt en het loopt zo moeizaam dat je een klacht wilt indienen of een beroep wilt doen op de Ombudsman of de vertrouwenspersonen? Ook daarvoor wijst het studentenstatuut je de weg. Het studentenstatuut kun je niet los zien van: de onderwijsovereenkomst en/of de examenovereenkomst; de BPV (of stage)-overeenkomst; de onderwijs- en examenregeling (OER) en de daarvan afgeleide studiewijzers/-handleidingen en de BPV-handboeken; de algemene omgangsregels en eventuele specifieke schoolregels per opleiding, Werkmaatschappij of locatie. Deze regelingen en overeenkomsten zijn van het studentenstatuut afgeleid. Voor de leesbaarheid is gekozen voor de term student, ook al is dat voor het MBO (nog) geen wettelijke term. Dat is het begrip deelnemer wel, maar daar herkent ook niet iedereen zich in. Soms spreken we in de dagelijkse praktijk ook wel over leerling of scholier. Eén enkele en goede term hanteren blijft lastig. In dit document is gekozen voor student. Dat geldt ook voor het gebruik van hij en zij. Wanneer wij in dit document spreken van hij, wordt eveneens zij bedoeld (en andersom). Dit statuut geldt ook voor alle volwassen studenten die studeren bij beroepseducatie voor Volwassenen. Voor deze groep studenten gelden dezelfde regels met uitzondering van de bepalingen over de onderwijs- en examenregeling en de beroepspraktijkvorming als er geen sprake is van het volgen van een beroepsopleiding. Studentenstatuut ROCvA versie 9 2 Opgemaakt:

3 INHOUD A. Inleiding B. Uitgangsgpunten C. Begripsbepalingen 1. Algemene rechten van studenten 2. Studie- en beroepskeuze 3. Toelating en inschrijving 4. Inhoud en kwaliteit van het onderwijs 5. Studievoortgang en advies 6. Gebruik van onderwijsvoorzieningen 7. Gebruik van internet, , gsm en andere digitale voorzieningen 8. Disciplinaire maatregelen 9. Onvrede of klachten en bescherming van je rechten 10. Slotbepalingen B. Uitgangspunten Hoe we met elkaar omgaan op het ROC van Amsterdam De omgangsregels zijn van dit studentenstatuut afgeleid. Deze omgangsregels spreken eigenlijk voor zichzelf, maar toch is het goed ze hier onder de aandacht te brengen. Natuurlijk gaan deze regels pas werken als we ze met elkaar hanteren. Daar heeft iedereen (directie, opleidingsmanagers, ondersteunend personeel, docenten en studenten) een verantwoordelijkheid in. De omgangsregels Het ROC van Amsterdam verwacht van jou dat je: bijdraagt aan een goede sfeer op school; respect toont voor anderen (schelden, roddelen en pesten wil jij niet en doe je niet); respect hebt voor andermans spullen; inzet en motivatie toont bij je studie; streeft naar 100% aanwezigheid; verantwoordelijkheid neemt voor het behalen van resultaten en studievoortgang; zelf initiatieven neemt om eventuele problemen op te lossen; betrokken bent bij je eigen schoolomgeving (medestudenten en medewerkers); iedereen accepteert zoals hij /zij is (ook al heeft hij/zij een andere mening, andere huidskleur, ander geloof, een andere seksuele voorkeur). Studentenstatuut ROCvA versie 9 3 Opgemaakt:

4 C. Begripsbepalingen In dit studentenstatuut wordt verstaan onder: College van Bestuur: Het College van Bestuur van de instelling in de zin van artikel van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). Directie Werkmaatschappij: Medewerkers belast met de dagelijkse leiding en de beleidsvorming van één of meerdere Werkmaatschappijen. Docent/Studiebegeleider Medewerker die een onderwijstaak heeft. Examenovereenkomst: Overeenkomst tussen een extraneus en de instelling, waarin wederzijds de rechten en verplichtingen zijn vastgelegd in de geest van de onderwijsovereenkomst en de praktijkovereenkomst. Extraneus: Persoon die op grond van een examenovereenkomst (eventueel gecombineerd met een praktijkovereenkomst) bij de instelling staat ingeschreven als examendeelnemer. Volgt geen lessen maar neemt uitsluitend deel aan toetsing. Instelling: De Stichting Regionaal Opleidingen Centrum van Amsterdam, school voor beroepsonderwijs en educatie. Intake: Gesprek en of toets na de aanmelding van de kandidaatstudent om vast te stellen welke leerweg, opleiding of deel van de opleiding het beste past bij die persoon. Kandidaat-student: Persoon die bezig is met de procedure van inschrijving en/of intake bij de instelling, maar nog geen onderwijs- of praktijkovereenkomst heeft afgesloten. Student (alleen mbo): Persoon die bij de instelling staat ingeschreven op grond van een onderwijsovereenkomst, eventueel gecombineerd met een praktijkovereenkomst. In de Wet Educatie en Beroepsonderwijs wordt in dit verband gesproken van Deelnemer. Voor de herkenbaarheid en leesbaarheid hanteren wij in dit document voor het MBO bij voorkeur het begrip student. Klachtencommissie studenten: Interne adviescommissie van het College van Bestuur gericht op het onderzoeken en beoordelen van klachten van studenten. LEC, Loopbaan Expertise Centrum Alle mbo-werkmaatschappijen hebben een LEC. Het LEC verzorgt de specialistische studieloopbaanbegeleiding binnen de school. In het LEC zijn externe specialismen bij elkaar gebracht voor: loopbaanoriëntatie, leerproblemen, psychosociale- en gedragsproblematiek en (school)maatschappelijk werk. Medewerkers: Personen die aan de instelling verbonden zijn in een onderwijzende en/of onderwijsondersteunende en beheersfunctie op basis van een arbeidsovereenkomst, of personen die op een andere basis in opdracht van en onder verantwoordelijkheid van de instelling werkzaamheden voor de instelling verrichten. Medezeggenschapsraad: De raad als bedoeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO). Medezeggenschapsreglement: Het reglement als bedoeld in de WMO, in dit geval het medezeggenschapsreglement van het Regionaal Opleidingen Centrum van Amsterdam. Mediator: Conflictbemiddelaar die partijen in staat stelt zelf op effectieve wijze hun geschil op te lossen. Numerus fixus: Regeling waarbij een van tevoren vastgesteld aantal personen tot een studie wordt toegelaten. Ombudsman: Een door het College van Bestuur in de functie benoemde functionaris van de instelling met een onderzoekende, bemiddelende en adviserende rol gericht op het (helpen) oplossen en voorkomen van klachten van medewerkers en studenten. Onderwijs- en examenregeling: Regeling per opleiding waarin opgenomen zijn: het onderwijs- en examenprogramma, de examenprogrammering en het examenreglement van de opleiding. Onderwijsovereenkomst: Overeenkomst tussen een student en de instelling, waarin wederzijds de rechten en verplichtingen m.b.t. het leren op school zijn vastgelegd. Opleiding: Het geheel aan opleidingsactiviteiten, afgeleid van vastgestelde eindtermen, die bij succesvolle afronding een certificaat/diploma opleveren. Vaak wordt ook de organisatorische eenheid (deel van een Werkmaatschappij) bedoeld, die deze activiteiten organiseert en uitvoert. Studentenstatuut ROCvA versie 9 4 Opgemaakt:

5 Opleidingsactiviteiten: Alle tot de opleiding behorende activiteiten in het kader van onderwijs en begeleiding die door en/of onder verantwoordelijkheid van de opleiding worden georganiseerd en verzorgd. Ouders: De ouder(s), voogd(en)/andere wettelijke vertegenwoordiger(s) of verzorger(s) van studenten/extraneï. Als er zaken zijn waarbij gevraagd wordt om een handtekening te zetten, geldt voor minderjarige studenten dat bij student wordt bedoeld zijn wettelijke vertegenwoordiger(s). Overplaatsing: Het beëindigen van de opleiding op een bepaalde locatie en de voortzetting van dezelfde opleiding dan wel andere opleiding op een andere locatie. Praktijkovereenkomst: Overeenkomst tussen een student/extraneus, de instelling en het bedrijf of de organisatie die de beroepspraktijkvorming verzorgt, waarin wederzijds de rechten en verplichtingen zijn vastgelegd wat betreft het leren in de praktijk. RMC: Regionaal Meld- en Coördinatiepunt. Het loket voor de melding en registratie, doorverwijzing en herplaatsing van Voortijdig School Verlaters (VSV ers). ROC van Amsterdam: Afkorting van Regionaal Opleidingen Centrum van Amsterdam. Schooldag: Alle werkdagen (maandag tot en met vrijdag) met uitzondering van de werkdagen die in de schoolvakanties vallen. Schorsing: De tijdelijke ontzegging van deelname aan het onderwijs en in beginsel ook aan toetsen. Informatiepunt: Een organisatorische eenheid van de instelling vooral gericht op ondersteuning bij de begeleiding van studenten en kandidaat-studenten op het gebied van studie- en beroepskeuze. [Voor studenten van de Werkmaatschappij Gooi- en Vechtstreek is dit het Loopbaan Expertise Centrum (LEC)]. Vertrouwenspersoon: Een als zodanig benoemde functionaris (vertrouwenspersoon Studenten benoemd door directie Werkmaatschappij, vertrouwenspersoon medewerkers benoemd door College van Bestuur) die studenten en / of medewerkers ondersteunt en begeleidt bij vermoedens van of klachten over ongewenst gedrag (seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en roddelen, discriminatie en racisme). De vertrouwenspersoon heeft een onderzoekende, bemiddelende en adviserende rol gericht op het oplossen en voorkomen van ongewenst gedrag. Verwijdering: Het definitief uitsluiten van het volgen van alle opleidingen die door de instelling verzorgd worden. WEB: Afkorting van Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Werkmaatschappij: Een organisatorische eenheid van de instelling, bestaande uit diverse opleidingen/diensten. ZAT: Zorg Advies Team. Zorg overlegteam, met specialisten van buiten de instelling (hoofd LEC, bureau Jeugdzorg, GGZ, GGD, Leerplichtplus, Maatschappelijk werk, de politie). Zorgcoördinator: Specialist in de begeleiding van studenten. Hij ondersteunt de loopbaan begeleiders en de teams bij het maken van handelingsplannen en ziet toe op de uitvoering. Hij is de verbindende schakel tussen de loopbaanbegeleiders en het LEC. Studentenstatuut ROCvA versie 9 5 Opgemaakt:

6 1. ALGEMENE RECHTEN van STUDENTEN Artikel 1 Vrijheid van meningsuiting 1. Studenten hebben het recht hun mening vrij te uiten, uiteraard binnen de grenzen van de wet en de regelingen van de instelling. 2. Het uiten van de eigen mening mag niet kwetsend zijn of de voortgang van het onderwijs belemmeren (zie ook de gedragsregels). 3. De student mag ook kritiek uitoefenen op medewerkers van het ROC van Amsterdam. Deze kritiek mag niet kwetsend of discriminerend bedoeld zijn en moet gericht zijn op het verbeteren van de organisatie of van de kwaliteit van het onderwijs. Artikel 2 Recht op inspraak en medezeggenschap 1. Studenten hebben recht op medezeggenschap in overeenstemming met het reglement voor de medezeggenschapsraad. 2. In het medezeggenschapsreglement is de vertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad uit en door de studenten en de onderwerpen waarop die vertegenwoordiging advies- en instemmingsrecht heeft, vastgelegd. 3. De instelling stimuleert de studenten om actief betrokken te zijn bij de mening- en besluitvorming over kwesties binnen de instelling, waarmee ze direct te maken hebben. Artikel 3 Recht op informatie 1. Studenten hebben recht op correcte, volledige en tijdige informatie over alle kwesties die hun positie en belangen direct en/of wezenlijk op het gebied van onderwijs raken. 2. De verantwoordelijke medewerkers binnen de instelling zorgen ervoor dat deze informatie op een juiste wijze aan de studenten wordt verstrekt dan wel beschikbaar is. Studentenstatuut ROCvA versie 9 6 Opgemaakt:

7 Artikel 4 Recht op Bescherming van je Persoonlijke gegevens (Recht op privacy en gegevensverstrekking) 1. Het ROC van Amsterdam kent een privacyreglement. Uitgangspunt van dit reglement is dat de gegevensregistratie, het koppelings- en toegangsbeleid en de verstrekking van gegevens aan buitenstaanders de privacy van de studenten niet meer aantast dan nodig is voor het kunnen functioneren van het ROC van Amsterdam binnen de wet- en regelgeving van de overheid (Wet Bescherming Persoonsgegevens). Dit betekent onder meer dat: - het ROC van Amsterdam gegevens zorgvuldig beheert, - alleen rechtstreeks betrokken medewerkers toegang tot de gegevens hebben en - externe instellingen alleen gegevens krijgen als het ROC van Amsterdam daartoe verplicht is, dan wel dat deze verstrekking in het persoonlijk belang van de student is en dit is vastgelegd in een convenant tussen de betrokken partijen (zoals bijvoorbeeld voor de gemeente van je woonplaats in het kader van de Leerplichtwet en de verzuimregistratie voor het RMC). 2. Van alle studenten worden gegevens door de instelling op de studentenadministratie geregistreerd. De geregistreerde gegevens dienen correct en volledig te zijn. De geregistreerde gegevens gaan over personalia, informatie over de vorige schoolloopbaan, informatie over de aard en het verloop van de huidige schoolloopbaan en informatie over vervolgonderwijs dan wel werkzaamheden. In het studentendossier wordt geen informatie opgenomen betreffende: seksuele geaardheid; politieke voorkeur een eventueel strafblad. Wel kan relevante informatie van medische aard of over leermoeilijkheden worden opgenomen. Dit alleen indien het in het belang is voor het volgen van het onderwijs en nadat de student daarvoor toestemming heeft verleend. 3. Toegang tot het studentendossier hebben alleen de betreffende student, de begeleider van de betreffende student, de opleidingsmanager, het hoofd van een LEC en/of het ZAT, het personeel dat het studentendossier opstelt, de directie van de Werkmaatschappij, het College van Bestuur en de inspectie. 4. De geregistreerde heeft het recht kennis te nemen van de over zijn in de registratie opgenomen gegevens. Hiertoe dient de geregistreerde een schriftelijk verzoek in bij de administratie. Het bestuur is er verantwoordelijk voor dat de gegevens zo spoedig mogelijk ter beschikking van de geregistreerde gesteld zullen worden. Het bestuur behoudt zich het recht voor, om de hiervoor gemaakte kosten in rekening te brengen aan de geregistreerde. De geregistreerde kan correctie eisen van over hem/haar geregistreerde gegevens. 5. Indien de gegevens in de ogen van de student onjuist, onvolledig of verouderd zijn, heeft hij het recht de betreffende gegevens te doen wijzigen. Studievorderingen kunnen niet gewijzigd worden. 6. Wanneer een student zijn opleiding beëindigt of afbreekt worden bij uitschrijving alle gegevens over de betreffende student 2 jaar na de daadwerkelijke datum van uitschrijving vernietigd, met uitzondering van de gegevens die nodig zijn op grond van wettelijke voorschriften, voor aanbevelingsdoeleinden, overdracht naar andere opleidingen en voor het bijhouden van een oudstudentenbestand. 7. Indien een student betrokken is bij een ernstig strafbaar feit en de politie het ROC van Amsterdam medewerking verzoekt bij de opsporing respectievelijk vervolging, kan de directeur van een afdeling of een door hem gemandateerde leidinggevende van het ROC van Amsterdam besluiten inlichtingen aan de politie te verstrekken in het belang van het justitieel onderzoek. Het ROC van Amsterdam betracht hierbij de grootst mogelijke terughoudendheid 8. Bij diverse locaties wordt voor de toegang dan wel het gebruik van voorzieningen en of de aanwezigheidsregistratie een pas of chipkaart met foto van de student gebruikt. De student is verplicht zich hiervoor te laten fotograferen. Het beheer van het fotoarchief valt eveneens onder het privacyreglement. Studentenstatuut ROCvA versie 9 7 Opgemaakt:

8 Artikel 5 Recht op een goed en veilig schoolklimaat 1. Studenten hebben recht op een goed en veilig schoolklimaat, waarbinnen zij zo goed mogelijk kunnen deelnemen aan de onderwijsactiviteiten en zich kunnen ontwikkelen binnen de doelstellingen van de opleiding. Dit recht betekent tevens de verplichting van iedere student zich zo te gedragen dat er sprake kan zijn van een goed en veilig schoolklimaat (zie ook de gestelde omgangsregels in de inleiding). De medewerkers houden dit in de gaten. Studenten hebben in elk geval recht op maximale bescherming tegen agressie, pesten, bedreiging, geweld, seksuele intimidatie en discriminatie. 2. De rechten en plichten inzake een goed en veilig schoolklimaat zijn ook van toepassing op personen van buiten die (tijdelijk) in de school aanwezig zijn. 3. Maatregelen om een goed en veilig schoolklimaat te bevorderen en te garanderen kunnen zijn uitgewerkt in beleid en nadere regels per locatie, opleiding of Werkmaatschappij. De omschrijving van ongewenste omgangsvormen tref je aan in artikel 6, 7 en 19. De klachtenprocedure die daarbij van toepassing is staat in hoofdstuk 10 van dit statuut vermeld. 4. Het ROC van Amsterdam treft alle benodigde maatregelen om de veiligheid in en om de gebouwen te optimaliseren. Artikel 6 Recht op open en respectvolle communicatie Het ROC van Amsterdam kan haar onderwijstaak - zowel in pedagogisch-didactisch als in maatschappelijk opzicht - pas goed vervullen als er sprake is van open en respectvolle communicatie op de leer-, stage- en/of werkplek tussen studenten, medewerkers en/of begeleiders en tussen studenten onderling. Open en respectvolle communicatie geldt zowel voor verbale (mondelinge) als non-verbale uitingen. Naast alle eerder genoemde rechten (en plichten of verantwoordelijkheden voor alle partijen) gelden daar ook de volgende regels bij: 1. Het dragen van kledingstukken die het gezicht geheel of gedeeltelijk onzichtbaar maken is verboden (zie ook art. 17). 2. De verboden gelden voor alle ruimten en terreinen waar het ROC van Amsterdam gebruik van maakt (ook stageplaatsen tenzij anders is aangegeven) en die voor de studenten toegankelijk zijn. Artikel 7 Recht op gelijke behandeling en verbod van discriminatie en overige ongewenste omgangsvormen 1. Studenten worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. 2. Elke vorm van discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke en seksuele voorkeur, ras, geslacht is niet toegestaan. Overtreding van dit verbod kan leiden tot de toepassing van disciplinaire maatregelen als vermeld in hoofdstuk 4 van dit statuut. Binnen het ROC van Amsterdam worden geen discriminerende uitingen, handelingen of gedragingen geaccepteerd. Dit geldt eveneens voor een handeling, gedraging of feitelijkheid die een ander kwetst of redelijkerwijs kan kwetsen zoals intimiderend, agressief of pestgedrag. Het gaat om aangelegenheden die verband houden met persoonlijke kenmerken van een student of medewerker zoals ras, leeftijd, geslacht, godsdienst, levensovertuiging en seksuele geaardheid. 3. Dit recht op gelijke behandeling en verbod op discriminatie is ook van toepassing op personen van buiten die (tijdelijk) in de school aanwezig zijn. 4. Het ROC van Amsterdam mag met reden een positief onderscheid maken tussen (groepen) studenten (bijvoorbeeld studenten met een handicap) als dat onderscheid tot doel heeft die (groepen) studenten beter te laten functioneren binnen de instelling. 5. Maatregelen ter realisering van het recht op gelijke behandeling, verbod op discriminatie en bevordering van gelijke kansen voor bijvoorbeeld studenten met een handicap zijn uitgewerkt in algemeen beleid voor het hele ROC van Amsterdam. Studentenstatuut ROCvA versie 9 8 Opgemaakt:

9 2. STUDIE- en BEROEPSKEUZE 3. TOELATING en INSCHRIJVING Artikel 8 Voorlichting en begeleiding 1 De (kandidaat-)student heeft recht op (persoonlijke) voorlichting en begeleiding bij de studie- en beroepskeuze, zowel individueel als in groepsverband. 2. De instelling/opleiding biedt een zo volledig mogelijk aanbod van voorlichting en begeleiding bij de studie- en beroepskeuze en kan daarbij gebruik maken van de tweede- en derdelijns begeleiding. Artikel 9 Toelating 1. Toelating bestaat uit: a. aanmelding/voorlopige inschrijving; b. de intake; c. toelating tot een opleiding of toelating tot toetsing/het examen. 2. Voor ieder die een opleiding of cursus van het ROC van Amsterdam wil volgen, spant het ROC van Amsterdam zich in een passend aanbod te bieden. Studenten met een beperking kunnen daarvoor een beroep doen op het Steunpunt Studie & Handicap van het ROC van Amsterdam. 3. Er is pas sprake van inschrijving als student of extraneus vanaf het moment dat de toelating is vastgelegd in een onderwijsovereenkomst of een examenovereenkomst, al dan niet gecombineerd met een praktijkovereenkomst. Dit is wettelijk geregeld in de WEB, artikel (inschrijving) en (nadere vooropleidingseisen). 4. Afdelingen van het ROC van Amsterdam kunnen een numerus fixus hanteren. Dit is dan van tevoren bekend gemaakt bij de open dagen en/of bij de vooropleidingstrajecten, bij de aanmelding en/of bij de intake. 5. Afdelingen die een intakeprocedure hanteren, hebben deze procedure beschreven. Daarin zijn tenminste opgenomen de organisatie van de intake, de methodiek, de gestelde doelen en de daaraan gerelateerde en gehanteerde normen. De kandidaatstudenten hebben van tevoren recht op informatie over de wijze waarop de intake plaatsvindt, over de gestelde doelen en voorwaarden en na afloop over de toegepaste normen gerelateerd aan de einddoelen (dit kan schriftelijk en/of mondeling). 6. Door de directeur van een Werkmaatschappij daartoe gemandateerd, beslist de opleidingsmanager in eerste aanleg en gerelateerd aan de wettelijke bepalingen in de WEB- over de toelating van de kandidaat-cursisten tot een bepaalde opleiding. 7. Bij een afwijzende beslissing over de toelating tot een bepaalde opleiding, bericht de opleidingsmanager de kandidaat-student uiterlijk binnen tien schooldagen na de aanmelding en/of intake schriftelijk waarop de afwijzing is gebaseerd. Tevens geeft men aan dat de kandidaat-student als de student tenminste voldoet aan de wettelijke toelatingseisen- tegen de beslissing in beroep kan gaan bij de directie van de Werkmaatschappij en binnen welke termijn (bij voorkeur binnen 10 werkdagen) dit dient te gebeuren. De directie kan pas een besluit nemen nadat de kandidaat-student in de gelegenheid is gesteld haar standpunt mondeling toe te lichten. Studentenstatuut ROCvA versie 9 9 Opgemaakt:

10 8. Op de toelatingsprocedure en in het bijzonder op het besluit tot weigering van toelating is het klachtrecht volgens de vastgestelde klachtenprocedure van toepassing (zie hoofdstuk 10 van dit statuut). 9. Bij definitieve afwijzing wordt de kandidaat-student doorverwezen naar een opleiding van het ROC van Amsterdam waarvoor men haar/hem wel toelaatbaar acht of naar het Informatiepunt van het ROC van Amsterdam voor nadere oriëntatie. 10. Bij de educatieopleidingen kan de toelating bovendien bepaald worden door de gemeente die de betreffende cursus financiert; bijvoorbeeld bij inburgeringcursussen en bij cursussen voor werkzoekenden. 11. Het recht op deelname aan de door het ROC van Amsterdam in het kader van een opleiding georganiseerde (onderwijs) activiteiten wordt opgeschort, indien niet voldaan is aan alle (bekostigings) verplichtingen binnen 10 schooldagen na aanvang van deze activiteiten c.q. binnen 10 schooldagen na de startdatum van de onderwijsovereenkomst, indien deze datum ligt na de aanvangsdatum van de (onderwijs) activiteiten. Artikel 10 Financiën Om een opleiding te kunnen volgen, moeten kosten worden gemaakt. 1. De studenten/ouders hebben recht op goede en tijdige informatie over de opleidingskosten. Deze kosten zijn uit te splitsen naar de volgende posten: A. Door de overheid vastgestelde kosten: Lesgeld: geldt alleen voor BOL- studenten en wordt door het DUO (Dienst Uitvoerend Onderwijs, voorheen de IB-groep) gefactureerd aan de student. Wettelijk cursusgeld: geldt voor de BBL/BOL-dtstudent als je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent en wordt door de school gefactureerd aan de studenten of bedrijven (inclusief getekende derdenverklaring als het leerbedrijf voor je betaalt). B. Door de opleiding vastgestelde kosten: Leermiddelen: dit zijn kosten die noodzakelijk zijn om een opleiding te kunnen volgen en een diploma te kunnen behalen (randvoorwaardelijk). Hieronder vallen boeken (inclusief readers, lesbrieven, licenties, syllabi e.d ). De kosten van leermiddelen zijn afhankelijk van de gekozen opleiding. Duurzame materialen (messenset, ICT-licenties, gereedschapskist, bedrijfskleding). Deze kosten worden zo laag mogelijk gehouden en worden aangeboden en gefactureerd (inclusief incassoprocedure) door externe bedrijven. Zonder deze leermiddelen kan de student de opleiding niet volgen. De aanschaf is verplicht. Excursies: de kosten zijn verplicht indien de excursies in verband met de 850-uren norm noodzakelijk zijn voor de opleiding en het behalen van het diploma. Voor deze verplichte excursies wordt een bijdrage aan de student of de ouders gevraagd (indien de student/ouder niet kan betalen krijgt de student na samenspraak met de opleidingsmanager een volwaardig alternatief programma aangeboden). Deze kosten worden op basis van verstrekking gefactureerd (waarbij het betalingsbewijs of het bewijs van afschrijving tevens bewijs van inschrijving is). Studentenstatuut ROCvA versie 9 10 Opgemaakt:

11 4. INHOUD en KWALITEIT van het ONDERWIJS Artikel 11 Goed onderwijs 1. Studenten hebben recht op goed onderwijs, overeenkomstig de onderwijs- en examenregeling en de onderwijsovereenkomst van de gekozen opleiding. 2. Studenten hebben er recht op dat medewerkers van de opleiding de opleidingsactiviteiten verzorgen en uitvoeren als beschreven en vastgelegd in de onderwijs- en examenregeling van de opleiding en de daarvan afgeleide studiehandleidingen, inclusief BPV-handboeken. 3. Studenten hebben recht op een deugdelijk lesrooster dat hen tijdig (tenminste 1 week voordat een nieuwe onderwijseenheid start) wordt uitgereikt. Daarnaast dient het lesrooster, zo veel als mogelijk te worden aangehouden. Indien dit niet mogelijk is, worden studenten tijdig geïnformeerd. 4. Studenten hebben recht op een goede presentatie en duidelijke uitleg van de leerstof. Ook moeten de lessen, de opdrachten, het huiswerk en de toetsen redelijk verdeeld zijn over de periode waarin de cursus of opleiding gevolgd wordt. Verder hebben zij recht op passend en bruikbaar les- en werkmateriaal en hulpmiddelen daarbij. Materiaal dat vooral voor individueel gebruik bestemd is (bijvoorbeeld werkkleding, gereedschap, leer- en werkboeken) zal doorgaans door de studenten zelf aangeschaft dienen te worden, al dan niet via bemiddeling van de instelling. 5. Als een docent naar het oordeel van een of meer studenten het onderwijs niet naar behoren verzorgt dan kan dit door deze student(en) bij de betrokken docent aan de orde worden gesteld. Indien dit naar het oordeel van de betrokken student(en) niet tot een alsnog bevredigend resultaat leidt, dan kunnen achtereenvolgens de begeleider en de opleidingsmanager worden ingeschakeld. 5. Deze probeert vervolgens om tot een voor beide partijen bevredigende oplossing te komen (zie hoofdstuk 10 van dit statuut). 6. Van de studenten wordt verwacht dat zij hun uiterste best zullen doen de cursus of opleiding als vastgelegd in de onderwijsovereenkomst en praktijkovereenkomst met succes af te ronden. Van hen wordt verwacht dat zij de opleidingsactiviteiten werkelijk volgen en de in het kader daarvan gegeven opdrachten en huiswerk uitvoeren, tenzij dit om dringende redenen niet van hen geëist kan worden. 7. Studenten stellen docenten in staat hun onderwijstaak goed uit te voeren, zowel binnen als buiten de lestijd. 8. Het ROC van Amsterdam bewaakt de kwaliteit van de opleidingen en beoordeelt regelmatig de opleidingsactiviteiten. De studenten worden hier op een passende manier bij betrokken mede in het kader van kwaliteitszorg. Artikel 12 Studentenbegeleiding 1. Studenten hebben in overeenstemming met de onderwijsovereenkomst recht op begeleiding. De begeleiding is onderdeel van de opleidingsactiviteiten en gebaseerd op de volgende visie: Studentenbegeleiding moet een bijdrage leveren aan het succesvol afronden van het gekozen onderwijstraject, het kiezen van passend werk, het kunnen functioneren op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Hiertoe wordt elke student individueel gevolgd, begeleid en gecoacht in de ontwikkeling van zijn of haar persoonlijke vaardigheden en beroepsvaardigheden, waarbij specifieke hulp wordt geboden bij belemmeringen tijdens het leerproces. Er is dus altijd sprake van begeleiding. Bij specifieke problemen kan de student een beroep doen op specifieke begeleiding. 2. Studenten zijn verplicht hun best te doen om de begeleidingsactiviteiten goed te laten verlopen. 3. De verschillende opleidingen binnen het ROC van Amsterdam beschrijven duidelijk hun beleid ten aanzien van de begeleiding en informeren de studenten daarover. De opleidingen maken daarbij gebruik van de handleiding studentenbegeleiding. Het begeleidingsmodel kent drie vormen van begeleiding: - eerstelijns begeleiding: de loopbaanbegeleider en/of (vak)docenten. - tweedelijns begeleiding: specifieke specialisten binnen de instelling zoals de zorgcoördinator, de medewerkers van het LEC (Loopbaan Expertise Centrum), verzuimmedewerkers, trajectadviseurs, vertrouwenspersonen. - derdelijns begeleiding: specifieke specialisten buiten de instelling zoals Bureau Jeugdzorg/maatschappelijk werk, Riagg/GGZ, GGD, leerplichtambtenaar enz.. Medewerkers van deze instellingen maken ook deel uit van de Zorg Advies teams (ZAT), Eventuele kosten voor inschakeling van individuele derdelijns begeleiding kunnen doorgaans voor rekening van de student zijn. 4. Studenten zijn verplicht extra voorbereidings- of begeleidingsactiviteiten te volgen als de opleiding dit nodig vindt en voor zover het is vastgelegd in de (bijlage bij de) onderwijsovereenkomst (zie ook artikel 16). Studentenstatuut ROCvA versie 9 11 Opgemaakt:

Voorwoord. Namens het bestuur, B.G.J.Lubberdink, rector

Voorwoord. Namens het bestuur, B.G.J.Lubberdink, rector Voorwoord Samen leren, samen werken en samen leven in één school is een belangrijk uitgangspunt voor het Linde College. Door respectvol met elkaar om te gaan en duidelijke regels te hanteren zijn wij in

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Scholengroep Carmel Hengelo. 30 september 2013

Leerlingenstatuut Scholengroep Carmel Hengelo. 30 september 2013 Leerlingenstatuut Scholengroep Carmel Hengelo 30 september 2013 Vastgesteld in directievergadering: 14 mei 2013 Instemming leerlinggeleding CMR: 30 september 2013 Inleiding Scholengroep Carmel Hengelo

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst. Graafschap College Doetinchem

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst. Graafschap College Doetinchem Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst Graafschap College Doetinchem Geldig per 1 augustus 2013 1 Jouw onderwijsovereenkomst Als je bent toegelaten tot een opleiding, sluit het Graafschap College met

Nadere informatie

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen Opleiding Beveiliging Diamantlaan 16 Locatiegids 2014-2015 Beste student, Hartelijk welkom bij de opleiding Beveiliging van het Noorderpoort! De opleiding

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN

ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 deze OOK is afgesloten op 15 oktober 2011; deze OOK is afgesloten gelet op: - artikel 8.1.3. van de Wet educatie en het beroepsonderwijs

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94891 Naam opleiding Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum

Nadere informatie

Protocol veilige school

Protocol veilige school Protocol veilige school Inhoud 1. inleiding 2. uitgangspunten 3. preventief 4. curatief 5. stappenplan sancties 6. veiligheidsregels Noordgouw en inschakelen politie 7. schoolafspraken 8. ICT en mediagebruik

Nadere informatie

VOORBURG Vastgesteld 8 oktober 2014

VOORBURG Vastgesteld 8 oktober 2014 VOORBURG Vastgesteld 8 oktober 2014 L E E R L I N G E N S T A T U U T Aart van der Leeuwkade 14, 2274 KX Voorburg. Telefoon 070-386.72.72. Fax 070 387.72.75 www.st-maartenscollege.nl \\fs1.spinoza.local\personeel$\bkp\bureaublad\leerlingenstatuut

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan

Schoolveiligheidsplan Schoolveiligheidsplan 2012-2015 Mei 2012 Inhoudsopgave INLEIDING... 4 DEEL 1 ALGEMEEN... 5 1 DOELSTELLING EN UITGANGSPUNTEN... 5 2 COÖRDINATIE VEILIGHEID... 6 2.1 DIRECTIE... 6 2.2 ARBOCOÖRDINATOR... 6

Nadere informatie

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 2 Voorwoord. Beste student, Je hebt de locatiegids 2013/2014 van Technologie & ICT voor je liggen. De school verzorgt technische Bol en BBL-opleidingen op

Nadere informatie

Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media

Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media 2 Inhoudsopgave Gedragscode Nordwin College 3 Bijlage A: gedragscode voor het gebruik van elektronische media 9 Bijlage B: omschrijving van ongewenst

Nadere informatie

Plan Sociale Veiligheid

Plan Sociale Veiligheid Plan Sociale Veiligheid OPENBAAR ONDERWIJS AAN DE AMSTEL 2 e Daltonschool oktober 2013 1 Voorwoord Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is iedere instelling in Nederland - en dus ook elke school - verplicht

Nadere informatie

Studiewijzer 2012-2013

Studiewijzer 2012-2013 Studiewijzer 2012-2013 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing en Communicatie (Medewerker Evenementenorganisatie) Crebonummer: 90534 MBO College ZUID Europaboulevard 13-15 1079

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Hogeschoolgids. Rotterdam Academy. Associate degrees

Hogeschoolgids. Rotterdam Academy. Associate degrees Hogeschoolgids Rotterdam Academy Associate degrees editie augustus 2013 vooraf pagina 002 vooraf De hogeschool kan verwant aan een bacheloropleiding een tweejarig Associate-degreeprogramma instellen. De

Nadere informatie

Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel

Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel Over het Horizon College Het Horizon College is een modern, goed toegerust, Regionaal Opleidingen Centrum(roc). Dat wil zeggen dat er veel verschillende beroepsopleidingen

Nadere informatie

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing, Communicatie en Evenementenorganisatie (in de sport) Niveau 4 Crebonummer: 90530 Kwalificatiedossier 2014 90531 Communicatie

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

Schoolgids Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur 2013-2014

Schoolgids Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur 2013-2014 Schoolgids Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur 2013-2014 Algemeen Deel SKPOEL Postbus 182 4870 AD Etten-Leur. Bestuursnummer 55303 Kamer van Koophandel 41103012 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

Instituut voor Bedrijfskunde

Instituut voor Bedrijfskunde Hogeschoolgids Instituut voor Bedrijfskunde Bacheloropleidingen editie augustus 2013 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede studietijd

Nadere informatie

Instituut voor Bedrijfskunde

Instituut voor Bedrijfskunde Hogeschoolgids Instituut voor Bedrijfskunde BACHELOROPLEIDINGEN editie augustus 2014 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede studietijd

Nadere informatie

Instituut voor Financieel Management

Instituut voor Financieel Management Hogeschoolgids Instituut voor Financieel Management BACHELOROPLEIDINGEN editie augustus 2014 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede

Nadere informatie

Instituut voor Communicatie, Media & Informatietechnologie

Instituut voor Communicatie, Media & Informatietechnologie Hogeschoolgids Instituut voor Communicatie, Media & Informatietechnologie Bacheloropleidingen editie augustus 2013 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Instituut voor Engineering en Applied Science

Instituut voor Engineering en Applied Science Hogeschoolgids Instituut voor Engineering en Applied Science BACHELOROPLEIDINGEN editie augustus 2014 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus

Nadere informatie

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie