Aanpassingen per school worden doorgegeven aan de ict-kring. Inleiding.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanpassingen per school worden doorgegeven aan de ict-kring. Inleiding."

Transcriptie

1 Onderstaand protocol is onderdeel van het veiligheidsplan. Dit protocol is een richtlijn voor de SKOL scholen vanaf januari Kleine aanpassingen kunnen per school worden gemaakt. Daarna moet de MR het vaststellen. Aanpassingen per school worden doorgegeven aan de ict-kring Inleiding. Sinds de school televisie, video en internetfaciliteiten heeft, kunnen er beelden en programma s de school binnenkomen, die we ongeschikt achten voor de leerlingen. Te denken valt aan bepaalde uitingen van geweld, seks en racisme. Met name door de gemakkelijke toegang tot internet, is het risico op het binnenhalen van niet respectvol en ongewenst materiaal groot. De medewerkers van de SKOL scholen delen het standpunt dat ongewenste uitingen zoveel mogelijk moeten worden voorkomen, zonder de leerlingen alle verantwoordelijkheid uit handen te nemen. De medewerkers van de SKOL scholen zien een mogelijkheid om leerlingen, onder toezicht van volwassenen, eigen verantwoordelijkheid bij te brengen. Het omgaan met internet wordt op zich als leerpunt binnen de school gezien. De medewerkers van de SKOL scholen zullen leerlingen en stagiaires aanspreken op ongewenst (surf-, chat- en ) gedrag. Uitgangspunten / Principes. Het gebruik van internet door leerlingen en medewerkers van de SKOL scholen wordt aangemoedigd voor zover dergelijk gebruik educatieve doeleinden dient en de educatieve en beleidsmatige doelstellingen van de scholen ondersteunt. Het internet dient te worden gebruikt op een manier die in overeenstemming is met de gedragsregels van de scholen en als onderdeel van de normale uitvoering van het onderwijs door leerlingen, van het onderricht door docenten en van de werkzaamheden volgens de taakomschrijving door andere personeelsleden. De scholen bevorderen het verantwoordelijkheidsgevoel bij leerlingen door de toegang tot internet en videobeelden te begeleiden. Zij worden niet geremd in het zoeken naar informatie door een filter. Protocol ongewenste communicatie en ongewenst beeld/geluidsmateriaal Pagina 1

2 De medewerkers van de SKOL scholen stellen kinderen niet bewust bloot aan videobeelden van geweld, seks en racisme, die geen opvoedkundige bedoeling hebben (het school-tv weekjournaal waarin soms oorlogssituaties en andere maatschappelijke problemen aan de orde komen is bijvoorbeeld een uitzondering). Bij het vertonen van (video)films wordt de leeftijdscategorie in acht genomen, met dien verstande dat films voor 12 jaar en ouder niet vertoond worden! Enige uitzondering op deze regel zijn films als Oorlogswinter, omdat deze een educatieve functie kunnen hebben. De scholen zien het als opvoedkundige taak om kinderen ervan bewust te maken waarom bepaalde uitingen niet door de beugel kunnen. (Leerkrachten bekijken online video en / of geluidsmateriaal eerst zelf, voordat ze het de kinderen aanbieden). De scholen proberen zo mogelijk te voorkomen dat ongewenste uitingen de scholen binnenkomen. Leerlingen mogen niet onbeperkt en onbelemmerd internetten; personeel van de scholen kijkt als het ware over de schouder mee. Er wordt aan de kinderen uitgelegd waarom zij bepaalde sites wel of niet mogen bekijken. Internetten gebeurt niet zonder een volwassene in de nabijheid! Wij hebben als school besloten dat kinderen tijdens de tussenschoolse opvang geen gebruik mogen maken van het internet. De organisatie van tussenschoolse opvang is op de hoogte gebracht van het beleid van de school. De leerkrachten dragen zorg voor een omgeving waarin kinderen open kunnen vertellen wanneer zij op een ongewenste, onbedoelde site komen. De scholen proberen de leerlingen bij te brengen welke zoekopdrachten wel en welke niet relevant zijn bij het zoeken naar informatie op internet. De scholen zien erop toe dat er verantwoord gebruik wordt gemaakt van e- mail, forums, chatten en weblogs. Het bewust zoeken van ongewenste uitingen en het gebruiken van schuttingtaal wordt als storend opgevat en heeft consequenties voor de medewerker of leerling. In de schoolgids wordt opgenomen dat er op school een protocol is voor ongewenste communicatie en ongewenst beeld/geluidsmateriaal. Ouders wordt erop gewezen dat zij dit protocol kunnen inzien. Protocol ongewenste communicatie en ongewenst beeld/geluidsmateriaal Pagina 2

3 Verdere uitwerking. Voor leerlingen: De SKOL scholen zijn in principe vrij om zelf te kiezen welke startpagina wordt geopend bij toegang tot het internet. In de onder/middenbouw gaan kinderen alleen op het internet onder begeleiding van een volwassene. Voordat kinderen zelfstandig op het internet gaan, hebben zij de lessen van Ik surf veilig.nl gevolgd. De groepen 5 en 6 volgen de lessen Ik surf veilig, niveau 1. De groepen 7 en 8 krijgen de lessen Ik surf veilig, niveau 2 aangeboden. De lessencyclus wordt afgesloten met een zogenaamd examen. Hierin komen de volgende zaken aan de orde: > Geef nooit persoonlijke informatie door op internet, zoals namen, adressen en telefoonnummers, zonder toestemming van de leerkracht > Vertel het je leerkracht meteen als je informatie tegenkomt waardoor je je niet prettig voelt of waarvan je weet dat dat niet hoort. Houd je aan de afspraken, dan is het niet jouw schuld dat je zulke informatie tegenkomt > Leg nooit verdere contacten met iemand zonder toestemming van je leerkracht > Verzend bij berichten nooit foto s van jezelf of van anderen zonder toestemming van je leerkracht > Beantwoord nooit waarbij je je niet prettig voelt of waar dingen in staan waarvan je weet dat dat niet hoort. Het is niet jouw schuld dat je zulke berichten krijgt > Verstuur ook zelf dergelijke mailtjes niet > Spreek van tevoren met je leerkracht af wat je op internet wilt gaan doen. De leerkracht begeleidt de kinderen in het gebruik van een zoekmachine. Kinderen spelen geen online spellen zonder toestemming van de leerkracht. Voor medewerkers van de scholen: Door de school aangeboden middelen voor gebruik van , internet/intranet worden als eigendom van de school beschouwd en zijn uitsluitend bedoeld voor educatieve en administratieve doeleinden. accounts, internetadressen en webpagina s van de school dienen uitsluitend voor door de school goedgekeurde communicatie te worden gebruikt. De school behoudt zich het recht voor te bepalen of de overgebrachte informatie aan deze regels voldoet. Medewerkers dienen zich bewust te zijn dat elk gebruik, met inbegrip van het verspreiden en ontvangen van informatie, kan worden bewaakt ter controle op ongebruikelijke activiteiten. Als de school gebruik maakt van school e- mailadressen dat wordt de privacy hiervan niet gegarandeerd. Op grond van hun pedagogische verantwoordelijkheid mogen de leerkrachten van Protocol ongewenste communicatie en ongewenst beeld/geluidsmateriaal Pagina 3

4 leerlingen bekijken, die op het adres van de klas binnenkomt/ verstuurd wordt. Via dit adres worden alleen berichten verstuurd voor educatieve doeleinden. De leerlingen van de SKOL scholen hebben geen eigen adres. is wel mogelijk via het adres van de groep. Voor het publiceren van foto- en/of videomateriaal van leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers geldt dat er geen aanstootgevende foto s worden geplaatst en geen portretfoto s van kinderen. Voor portretfoto s van medewerkers wordt toestemming gevraagd aan betreffende personen. Tevens worden geen achternamen geplaatst in digitale documenten. Op de website moet worden aangegeven hoe ouders/verzorgers bezwaar kunnen maken Het gebruik van MSN, Hyves en soortgelijke internetmogelijkheden door kinderen is alleen toegestaan als dit een onderwijskundig doel heeft. Leerkrachten hebben geen contact met leerlingen via MSN of Hyves (of soortgelijke sites) tenzij dit een bepaald doel dient. Dit bespreken zij eerst met de ict-er. De volgende gedragingen worden als onacceptabel beschouwd en kunnen leiden tot disciplinaire maatregelen, waaronder schriftelijke waarschuwingen, intrekking van toegangsrechten en, in extreme gevallen, verwijdering van de school of onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De school behoudt zich tevens het recht voor onwettige activiteiten aan de daartoe bevoegde instanties te melden. > Internetsites bezoeken die obscene, tot haat opruiende of anderszins aanstootgevende informatie bevatten. Obscene of lasterlijke informatie of informatie die tot doel heeft andere personen te ergeren, kwellen of intimideren, verzenden of ontvangen. > Elektronische kettingbrieven verzenden of doorsturen > Tijd besteden aan zaken die geen verband houden met het onderwijs of de school > berichten uitlokken die geen verband houden met de onderwijsactiviteiten of voor persoonlijk gewin zaken uitlokken die geen verband houden met de school > Persoonlijke opvattingen als opvattingen van de school voorstellen > Het internet of gebruiken voor gokken of onwettige activiteiten > Commerciële software of materiaal waarop copyright berust in strijd met de copyright uploaden, downloaden of anderszins overbrengen > De normale werking van het netwerk opzettelijk verstoren waaronder tevens wordt verstaan het verspreiden van computervirussen. > Vertrouwelijke informatie of informatie die eigendom is van personen of instellingen bekend maken of publiceren. Dergelijke informatie bestaat onder meer uit, maar is niet beperkt tot: databases van de school en de daarin Protocol ongewenste communicatie en ongewenst beeld/geluidsmateriaal Pagina 4

5 opgeslagen gegevens, computersoftware, toegangscodes voor computernetwerken en persoonlijke gegevens van leerlingen en hun ouders/verzorgers. > Zonder uitdrukkelijke toestemming bestanden, uitvoer of gebruikersnamen van andere personen openen, wijzigen of gebruiken > Ander gebruik van het internet/intranet of van netwerkbronnen dat door de leiding van de school of de netwerkbeheerder als ongepast wordt aangemerkt. Voor internetgebruk thuis: > Geef nooit persoonlijke informatie door op internet, zoals namen, adressen en telefoonnummers, zonder toestemming van je ouders/verzorgers > Vertel het je ouders/verzorgers meteen als je informatie tegenkomt waardoor je je niet prettig voelt of waarvan je weet dat dat niet hoort. Houd je aan de afspraken, dan is het niet jouw schuld dat je zulke informatie tegenkomt > Leg nooit verdere contacten met iemand zonder toestemming van je ouders/verzorgers > Verzend bij berichten nooit foto s van jezelf of van anderen zonder toestemming van je ouders/verzorgers > Beantwoord nooit waarbij je je niet prettig voelt of waar dingen in staan waarvan je weet dat dat niet hoort. Het is niet jouw schuld dat je zulke berichten krijgt > Verstuur ook zelf dergelijke mailtjes niet > Spreek van tevoren met je ouders/verzorgers af wat je op internet wilt gaan doen. > Gebruik als startpagina websites zoals in plaats van Op laatstgenoemde site kom je veel meer en ook onbetrouwbare informatie tegen, dan waar je naar gezocht hebt. De website van school is natuurlijk ook een prima website om als startpagina in te stellen! Protocol ongewenste communicatie en ongewenst beeld/geluidsmateriaal Pagina 5

Protocol Mediagebruik:

Protocol Mediagebruik: Protocol Mediagebruik: Protocol Mediagebruik:... 1 Inleiding... 1 Uitgangspunten bij tv-gebruik, videogebruik, omgang met social media en internetten... 1 Afspraken met de kinderen... 2 Afspraken met de

Nadere informatie

Veilig internetgebruik OBS De Cirkel.

Veilig internetgebruik OBS De Cirkel. Veilig internetgebruik OBS De Cirkel. Binnen de stichting OOG, waar OBS De Cirkel een onderdeel van is, wordt gebruik gemaakt van netwerken die via de eigen server op school verbonden zijn met het internet.

Nadere informatie

INTERNETPROTOCOL DE PEPPEL

INTERNETPROTOCOL DE PEPPEL INTERNETPROTOCOL DE PEPPEL versie 2.0 najaar 2006 Inhoudsopgave: Deel A: Formeel. Hoofdstuk I Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Hoofdstuk II Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Hoofdstuk III Artikel 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Internetprotocol De Parkenschool

Internetprotocol De Parkenschool Internetprotocol De Parkenschool Website Doelstelling: 1. Met onze homepage willen we informatie verstrekken over onze school aan iedereen die daarnaar op internet op zoek is. Er is een onderverdeling

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INTERNET- EN E-MAILGEBRUIK regeling met aanhangsels

GEDRAGSCODE INTERNET- EN E-MAILGEBRUIK regeling met aanhangsels Geuzencollege GEDRAGSCODE INTERNET- EN E-MAILGEBRUIK regeling met aanhangsels NHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Vaststelling 4 Werkingssfeer 4 Algemeen 4 Gebruik 4 Controle 5 Sancties 6 Aanhangsel 1: oudertekst

Nadere informatie

INHOUD Hoofdstuk I Algemeen... 2 Hoofdstuk II Netiquette en gebruik... 3 Hoofdstuk III Misbruik... 4 Hoofdstuk IV Gebruik Persoonsgegevens...

INHOUD Hoofdstuk I Algemeen... 2 Hoofdstuk II Netiquette en gebruik... 3 Hoofdstuk III Misbruik... 4 Hoofdstuk IV Gebruik Persoonsgegevens... Internet Statuut INHOUD Hoofdstuk I Algemeen... 2 Artikel 1 Het Internetstatuut...2 Artikel 2 Rechten en verplichtingen leerlingen...2 Artikel 3 Rechten en verplichtingen school...2 Hoofdstuk II Netiquette

Nadere informatie

Vrije Basisschool de Regenboog

Vrije Basisschool de Regenboog + Vrije Basisschool de Regenboog Binnen onze school komen steeds meer computers, niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor de leerkrachten wordt het werken met de computer steeds belangrijker, hierdoor

Nadere informatie

SCHOOL VEILIGHEIDSPLAN. John F. Kennedyschool

SCHOOL VEILIGHEIDSPLAN. John F. Kennedyschool SCHOOL VEILIGHEIDSPLAN John F. Kennedyschool Versie 24-09-2013 Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding Onderzoek Visie schoolveiligheidsplan John F. Kennedyschool Doelstelling beleidsplan Preventief beleid Curatief

Nadere informatie

Internetprotocol. Internet op school

Internetprotocol. Internet op school Internetprotocol Internet op school De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van internet. Wij hebben ervoor gekozen de leerlingen van alle klassen die mogelijkheid te bieden. Wij volgen de strategie

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN

GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN Deze notitie vervangt de voorgaande notitie Gedragscode internet- en e-mailgebruik. Artikel 1 Internetgebruik algemeen a. De werkgever behoudt zich het recht voor om de

Nadere informatie

Inleiding. Spelregels computergebruik Inleiding 1

Inleiding. Spelregels computergebruik Inleiding 1 Inleiding Het schoolnetwerk van Carmelcollege Gouda. De aandacht voor het netwerk van Carmelcollege Gouda richt zich niet alleen op de continuïteit van het schoolnetwerk, maar ook op het gebruik van alle

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ICT: INTERNET EN EMAILGEBRUIK

GEDRAGSCODE ICT: INTERNET EN EMAILGEBRUIK Concerncontroller Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken GEDRAGSCODE ICT: INTERNET EN EMAILGEBRUIK STELLER : Rien van Heukelom TELNR. : 077-3590511 EMAIL. : rvheukelom@ogvo.nl DATUM : 16 april 2012 Gedragscode

Nadere informatie

Dit stuk gaat over het gebruik van internet, e-mail en alle toepassingen die via internet gaan. Het bestaat uit vijf hoofdstukken:

Dit stuk gaat over het gebruik van internet, e-mail en alle toepassingen die via internet gaan. Het bestaat uit vijf hoofdstukken: Gedragscode e-mail en internet gebruik, het internetprotocol. Dit stuk gaat over het gebruik van internet, e-mail en alle toepassingen die via internet gaan. Het bestaat uit vijf hoofdstukken: 1. Algemene

Nadere informatie

Gedragscode social media, computer-, internet- en e-mailgebruik. voor het. Bornego College

Gedragscode social media, computer-, internet- en e-mailgebruik. voor het. Bornego College Gedragscode social media, computer-, internet- en e-mailgebruik voor het Bornego College December 2011 Gedragscode social media, computer-, internet- en e-mailgebruik 1/11 De gedragscode computer-, internet-

Nadere informatie

ipad beheer Informatie en tips over het beheer van de ipad

ipad beheer Informatie en tips over het beheer van de ipad ipad beheer Informatie en tips over het beheer van de ipad Thuis omgaan met de ipad Uit de klankbordgroep van de ouders kwam duidelijk navoren dat er behoefte is aan tips hoe je thuis het beste met de

Nadere informatie

Reglement elektronische hulpmiddelen en sociale media

Reglement elektronische hulpmiddelen en sociale media Reglement elektronische hulpmiddelen en sociale media 1. Inleiding Gebruik van het Internet, e-mail en andere elektronische informatie- en communicatiemiddelen is voor velen binnen het Hondsrug College

Nadere informatie

Internetprotocol. Ods t Gijmink. Lindelaan 70b. 7471 KD Goor. op ods t Gijmink. Internetprotocol ods t Gijmink

Internetprotocol. Ods t Gijmink. Lindelaan 70b. 7471 KD Goor. op ods t Gijmink. Internetprotocol ods t Gijmink Internetprotocol op ods t Gijmink Ods t Gijmink Lindelaan 70b 7471 KD Goor 1 INTERNET OP SCHOOL De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van internet. Wij hebben ervoor gekozen de leerlingen van

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VOOR HET GEBRUIK VAN COMMUNICATIEMIDDELEN DOOR LEERLINGEN BINNEN DE OMO SCHOLENGROEP BERGEN OP ZOOM E.O.

GEDRAGSCODE VOOR HET GEBRUIK VAN COMMUNICATIEMIDDELEN DOOR LEERLINGEN BINNEN DE OMO SCHOLENGROEP BERGEN OP ZOOM E.O. GEDRAGSCODE VOOR HET GEBRUIK VAN COMMUNICATIEMIDDELEN DOOR LEERLINGEN BINNEN DE OMO SCHOLENGROEP BERGEN OP ZOOM E.O. Besproken CD d.d. februari 2011 Instemming MR d.d. 4 juli 2011 Vastgesteld CD d.d. 5

Nadere informatie

Internet protocol en Cyberpesten

Internet protocol en Cyberpesten E-mail & Internet Internet protocol en Cyberpesten Versie mei 2014 Algemeen Dit internet protocol is tot stand gekomen na overleg met directie, ICT en team. Er zit in de ICT-documentatie die elke collega

Nadere informatie

AMSTERDAM AMSTELVEEN HOOFDDORP HILVERSUM 2010-2011. Studentenstatuut voor het MBO van het ROC van Amsterdam

AMSTERDAM AMSTELVEEN HOOFDDORP HILVERSUM 2010-2011. Studentenstatuut voor het MBO van het ROC van Amsterdam AMSTERDAM AMSTELVEEN HOOFDDORP HILVERSUM 2010-2011 Studentenstatuut voor het MBO van het ROC van Amsterdam Studentenstatuut ROCvA versie 9 1 Opgemaakt: 19-07-2010 A. INLEIDING Studentenstatuut waarvoor?

Nadere informatie

Social Media Protocol

Social Media Protocol Social Media Protocol Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Uitgangspunten protocol... 4 Waarom... 4 Voor wie... 4 Bereik... 4 Introductie: Toepassing van social media... 5 Wat is social media...

Nadere informatie

Gedragscode email- en internetgebruik en social media

Gedragscode email- en internetgebruik en social media Gedragscode email- en internetgebruik en social media Pagina 1 van 5 Inleiding Internet en email zijn de laatste jaren een vast onderdeel geworden van ons werk. Internet stelt ons in staat om altijd op

Nadere informatie

Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen. (ICT reglement)

Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen. (ICT reglement) ICT reglement werknemers Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen. (ICT reglement) Deze modelregeling is gebaseerd op de modelregeling die door besturenkoepels, waaronder de Besturenraad

Nadere informatie

Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media

Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media 2 Inhoudsopgave Gedragscode Nordwin College 3 Bijlage A: gedragscode voor het gebruik van elektronische media 9 Bijlage B: omschrijving van ongewenst

Nadere informatie

Protocol gebruik computernetwerk, internet, e-mail, sociale media, mobiele telefoons en mobiele media

Protocol gebruik computernetwerk, internet, e-mail, sociale media, mobiele telefoons en mobiele media Protocol gebruik computernetwerk, internet, e-mail, sociale media, mobiele telefoons en mobiele media Inleiding Internet, mail, mobiele telefoons/media en vooral sociale media zoals Hyves, Twitter en Facebook

Nadere informatie

Gedragscodes. Thuiswerken, Internet, DOTCOM, Website, E-mail en Sociale Media

Gedragscodes. Thuiswerken, Internet, DOTCOM, Website, E-mail en Sociale Media Gedragscodes Thuiswerken, Internet, DOTCOM, Website, E-mail en Sociale Media Algemeen: Internet Ethiek : hoe gaan we met elkaar om op het web? De toename van het gebruik van internet roept niet alleen

Nadere informatie

Internet-protocolversie 1201

Internet-protocolversie 1201 Internet-protocolversie 1201 R.K. Basisschool De Lusthof. Lusthofstraat 11 2271 XV Voorburg telefoon: 070 3860872 fax: 070 3860873 email: algemeen@lusthofschool.nl internet: www.lusthofschool.nl De Lusthof

Nadere informatie

Plan Sociale Veiligheid

Plan Sociale Veiligheid Plan Sociale Veiligheid OPENBAAR ONDERWIJS AAN DE AMSTEL 2 e Daltonschool oktober 2013 1 Voorwoord Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is iedere instelling in Nederland - en dus ook elke school - verplicht

Nadere informatie

Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, zoals bedoeld in de integriteitscode

Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, zoals bedoeld in de integriteitscode V8 Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC)- regeling (Gedragsregels ICT) voor medewerkers van de Stichting Dunamare Onderwijsgroep Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen,

Nadere informatie

Veiligheid Agressie. Medicijngebruik. Protocol. Ouders. Bedreiging. Leerkracht. Delta. Leerling. Aangifte

Veiligheid Agressie. Medicijngebruik. Protocol. Ouders. Bedreiging. Leerkracht. Delta. Leerling. Aangifte Delta stichting voor openbaar primair onderwijs Arnhem Leerling Veiligheid Agressie Leerkracht Ouders Protocol Aangifte Bedreiging Medicijngebruik Inhoudsopgave Inleiding...blz.3 Hoofdstuk 1 Coördinatie

Nadere informatie