INTERNETPROTOCOL DE PEPPEL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INTERNETPROTOCOL DE PEPPEL"

Transcriptie

1 INTERNETPROTOCOL DE PEPPEL versie 2.0 najaar 2006

2 Inhoudsopgave: Deel A: Formeel. Hoofdstuk I Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Hoofdstuk II Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Hoofdstuk III Artikel 7 Hoofdstuk IV Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Hoofdstuk V Artikel 12 Algemeen Het Internetstatuut Rechten en verplichtingen leerlingen Rechten en verplichtingen school Netiquette en gebruik Netiquette Gebruik Veiligheid Misbruik Aansprakelijkheid en schade Gebruik persoonsgegevens Verstrekking gegevens door leerling Verwerking van persoonsgegevens door school Fotografie Inzage ICT coördinator Taken ICT Coördinator Deel B: De vertaling op de Peppel Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk II Werkwijze in de groepen Artikel 1 groepen 1 t/m 4 Artikel 2 groepen 5 t/m 8 Hoofdstuk III Artikel 3 Contentfiltering Algemeen

3 In deel A is de formele regeling betreffende het gebruik van internet beschreven, terwijl in deel B de praktische uitwerking is uitgewerkt. Beiden vormen samen het internetprotocol van openbare basisschool de Peppel te Beuningen. DEEL A: Hoofdstuk I Artikel 1 Algemeen Het Internetstatuut 1.1 De internettoegang geeft een belangrijke meerwaarde aan het onderwijs. Het Internetstatuut regelt de rechten en plichten met betrekking tot het internetgebruik van de leerlingen en de school. 1.2 Het internetstatuut is van toepassing op alle aan de school ingeschreven leerlingen en is geldig voor het schoolbestuur en alle aan de school verbonden organen en personeelsleden. 1.3 Het internetstatuut trad in werking op 1 augustus 2004 en had een geldigheidsduur van 2 jaar. Indien er bij afloop van de looptijd geen wijzigingen worden voorgesteld zal het internetstatuut stilzwijgend worden verlengd met eenzelfde looptijd. Gezien het feit dat er wijzigingen zijn aangebracht is het protocol opnieuw vastgesteld in november 2006 onder versienummer Het internetstatuut kan tussentijds worden gewijzigd op voorstel van hetzij: - de medezeggenschapsraad - leerlingen; - personeelsleden; - ouders - de schoolleiding. 1.5 Het schoolbestuur stelt het internetreglement vast en kan voorgestelde wijzigingen doorvoeren nadat de medezeggenschapsraad en team zich over de wijzigingen en het internetreglement hebben kunnen uitspreken. 1.6 Het internetstatuut zal door de schoolleiding worden gepubliceerd op de website van de school. Artikel 2 Rechten en verplichtingen leerlingen

4 2.1 De leerlingen, bij minderjarigheid vertegenwoordigd door de ouders of verzorgers, genieten de rechten en zijn gehouden aan de plichten die voortvloeien uit het internetstatuut dat tijdens de duur dat er onderwijs bij de school wordt gevolgd van toepassing is. 2.2 De leerlingen zijn verantwoordelijk voor het goed gebruik van het schoolnetwerk. De leerling is aansprakelijk voor het bezoeken van sites, het aangaan van services, het gebruiken van externe systemen en de communicatie met personen op het internet. De leerling is uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor zijn/haar acties op het internet. De leerling is ten aller tijde verantwoordelijk voor de eigen inlog gegevens. 2.3 De leerlingen en de medewerkers hebben ten opzichte van elkaar de plicht te zorgen voor een werkbare situatie en hebben het recht elkaar, de medewerkers en schoolorganen te houden aan de regels die ten aanzien van hen gelden. Artikel 3 Rechten en verplichtingen school 3.1 De school heeft de verplichting om de kinderen te leren goed om te gaan met internet, een werkbare omgeving te creëren en passende begeleiding te verzorgen. 3.2 De school is verantwoordelijk voor het goed functioneren van het schoolnetwerk en zal een internetaansluiting verzorgen waardoor hoogwaardige toegang tot het internet wordt verkregen. 3.3 Het recht op toegang tot het netwerk kan worden ingetrokken in het geval van misbruik van het netwerk. Tot misbruik wordt onder meer gerekend: het plaatsen of gebruiken van onrechtmatige informatie of inbreukmakend materiaal, het gebruik van stuitende taal in publiekelijke of private berichten, het verzenden van een grote hoeveelheid berichten die het werk van de ontvanger of de snelheid van diens systemen belemmert en overig gedrag in strijd met Netiquette en gebruik. Hoofdstuk II Netiquette en gebruik Algemeen Gebruik van internet biedt onder andere de mogelijkheid documenten over de gehele wereld te bekijken, op te slaan en door te sturen, eigen documenten te presenteren, berichten uit te wisselen, te communiceren

5 (chatten) met anderen en internetsites en nieuwsgroepen te bezoeken. Er kan met internetgebruikers over de gehele wereld worden gecommuniceerd en informatie worden uitgewisseld. Om misbruik te voorkomen en de leerlingen en de school te beschermen bij gebruik van internet via de school zal er een aantal fundamentele regels van goed gedrag worden gerespecteerd. Artikel 4 Netiquette 4.1 Geen racistische, seksueel intimiderende, discriminerende of anderszins beledigende uitingen. 4.2 Leerlingen nemen geen identiteit aan die misleidend is voor de personen tot wie zij zich richten. 4.3 Leerlingen maken geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden. Leerlingen dringen niet zonder toestemming andere computers of computersystemen op het internet binnen (hacking). Artikel 5 Gebruik 5.1 Het netwerk en de internetfaciliteit wordt alleen voor educatieve doeleinden gebruikt. Configuraties van de schoolcomputer blijven ongewijzigd. 5.2 Er zullen door de leerlingen geen koop/verkoop, financiële transacties of andere rechtshandelingen worden verricht zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de school en de eventuele wettelijke vertegenwoordigers van de leerling. Evenmin zal de leerling de school contractueel binden aan derden en/of handelingen namens de school verrichten. 5.3 Verstrekte wachtwoorden en eventuele inlog gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet worden doorgegeven. 5.4 Er worden geen internet sites bezocht die obscene, tot haat opruiende of anderszins aanstootgevende informatie bevatten.

6 5.5 Er wordt geen obscene of lasterlijke informatie of informatie die tot doel heeft andere personen te ergeren, kwellen of intimideren, verzonden of ontvangen. 5.6 Er worden geen buitensporig grote berichten of bijlagen verzonden of ontvangen door bijvoorbeeld elektronische kettingbrieven te verzenden of door te sturen. 5.7 Overig niet toelaatbaar gebruik: - Het internet of gebruiken voor gokken of onwettige activiteiten; - Vertrouwelijke informatie of informatie die eigendom is van andere personen, leerlingen of scholen bekend maken of publiceren. Dergelijke informatie bestaat onder meer uit, maar is niet beperkt tot: databases van de school en de daarin opgeslagen gegevens, computersoftware, toegangscodes voor computernetwerken en persoonlijke gegevens van leerlingen; - Zonder uitdrukkelijke toestemming bestanden, uitvoer of gebruikersnamen van andere personen openen, wijzigen of gebruiken; - Ander gebruik van het internet of van netwerkbronnen dat door de leiding van de school of de netwerkbeheerder als ongepast wordt aangemerkt. - Geen afspraken maken voor ontmoetingen met personen die men via internet heeft leren kennen. 5.8 De school zal de leerlingen in een zo veilig mogelijke omgeving voor internet en laten werken. Leerlingen zullen met gerichte zoekopdrachten en in eerste instantie via Netwijs werken om vrijblijvend surfgedrag te beperken. 5.9 Chatten electronische communicatie tussen computergebruikers - wordt beperkt toegestaan. Via gecontroleerd en gestuurd chatten (bijvoorbeeld bij de behandeling van een bepaald onderwerp) kan de school de leerlingen opvoeden in deze vorm van communicatie en leren waar gevaren dreigen. Artikel 6 Veiligheid 6.1 De school is verantwoordelijk voor een veilige omgeving voor internet en goede voorlichting over veilig internet gebruik. Hoofdstuk III Misbruik

7 Artikel 7 Aansprakelijkheid en schade 7.1 De school is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de berichten die door leerlingen via het schoolnetwerk worden verstuurd. 7.2 Indien een leerling met opzet een virus verspreidt binnen of buiten de school zal hij aansprakelijk worden gesteld voor alle schade die het virus veroorzaakt. 7.3 De school zal naar beste weten toezicht uitoefenen op de eventuele verspreiding van virussen en de school zal de noodzakelijke antivirussystemen installeren op het schoolnetwerk dat ook uitgaande berichten scant. De school is niet aansprakelijk voor een - ondanks de inspanningen van de school - virusbesmetting van systemen en de schade die hieruit voortvloeit Een adres en/of een gebruiker van het schoolnetwerk wordt onmiddellijk uit de bestandenlijst verwijderd of als gebruiker geblokkeerd, wanneer wordt vastgesteld dat er misbruik is gemaakt De systeembeheerder op school draagt er zorg voor dat zodra hij/zij melding krijgt van mogelijk misbruik, dit controleert en dit vervolgens onverwijld meldt aan de groepsleerkracht (indien het een kind betreft). De systeembeheerder draagt er zorg voor dat wanneer het adres en/of de internettoegang geblokkeerd moet worden, dit onverwijld gebeurt De betrokken ouders/verzorgers van een gebruiker die misbruik heeft gemaakt van het schoolnetwerk zullen hierover worden ingelicht. Tevens wordt daarbij aangegeven waarom het adres en/of het gebruik van internet wordt geblokkeerd Indien het schoolnetwerk wordt misbruikt door een personeelslid of een persoon die vanwege zijn/haar activiteiten op school ook een adres of internettoegang heeft gekregen, wordt advies gevraagd aan de directie. Afhankelijk van de uitkomst van dat overleg, wordt actie ondernomen. 7.5 Gegevens die opgeslagen worden op het schoolnetwerk, zijn steeds toegankelijk voor de beheerder van het netwerk. De school behoudt zich

8 het recht voor om eventueel verkeer van het schoolnetwerk te controleren bij een redelijk en aantoonbaar vermoeden van misbruik. Hoofdstuk IV Gebruik Persoonsgegevens Algemeen Om de privacy van de gebruikers van internet te garanderen zijn hieronder enkele regels geformuleerd waar alle gebruikers zich aan zullen conformeren. Bij alle verstrekking van tot personen herleidbare gegevens zoals: namen, adressen, afbeelding zijn deze bepalingen van toepassing. Artikel 8 Verstrekking gegevens door leerling 8.1 Zonder expliciete voorafgaande toestemming van de ouder of wettelijk vertegenwoordiger zullen geen persoonlijke gegevens zoals adres, telefoonnummer, adres, foto s of het adres van ouders of van andere bekenden door de leerling aan derden worden verstrekt. Eveneens zullen er geen andere tot een persoon herleidbare gegevens van een andere leerling, ouders of wettelijk vertegenwoordigers worden verstrekt. 8.2 Bij chatsessies en overige interactieve vormen van communicatie zal alleen de voornaam worden gebruikt. Artikel 9 Verwerking van persoonsgegevens door school 9.1 De school verzamelt alleen die persoonsgegevens welke noodzakelijk zijn om de internetdienstverlening voor de scholier te onderhouden en te verbeteren. De persoonsgegevens van de scholier worden met inachtneming van de geldende privacy wetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd. 9.2 Voor gebruik van persoonsgegevens van leerlingen door de school buiten de noodzakelijke verwerking voor dienstverlening en het vooraf opgegeven gebruik is expliciet toestemming nodig van de ouders of de wettelijk vertegenwoordigers. 9.3 De school bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de school deze verzamelt of verwerkt.

9 9.4 De doeleinden waarvoor de school de persoonsgegevens verwerkt zijn onder andere: Toegang tot de aangeboden internet diensten van de school; Identificatie van de leerling en het vaststellen van de daarmee gepaard gaande gebruiksrechten; Het verzenden van elektronische boodschappen. 9.5 Bij publicatie van algemene informatie zal (strikt) persoonlijke informatie worden weggelaten. 9.6 Anders dan op grond van wettelijke verplichtingen of tenzij uitdrukkelijk door de ouder of wettelijk vertegenwoordiger zelf aangegeven, verstrekt de school geen persoonsgegevens aan derden. Indien de noodzaak om persoonsgegevens te verstrekken aan derden voortvloeit uit verplichtingen die de school namens of ten behoeve van de leerling aangaat, worden de ouders of wettelijk vertegenwoordigers steeds om uitdrukkelijke toestemming voor verstrekking van persoonsgegevens met dat specifieke doel gevraagd. 9.7 Indien er een adres door de school wordt aangemaakt voor leerlingen zal voor het activeren van het adres, de ouders of wettelijk vertegenwoordigers om toestemming worden gevraagd voor het gebruik van de leerling gebonden box met bijbehorend adres. Artikel 10 Fotografie 10.1 Ouders of wettelijk vertegenwoordigers van de scholieren kunnen op het aanmeldingsformulier wel of geen toestemming geven voor publicatie van foto's van schoolevenementen op de website. Bij geen toestemming heeft de webredactie de verantwoordelijkheid om de juiste selectie van foto s te maken Ondanks voorafgaande toestemming zoals in het vorig lid bepaald zal een gepubliceerde foto meteen worden verwijderd door de school indien een ouder of wettelijk vertegenwoordiger achteraf individueel bezwaar aantekent. Artikel 11 Inzage

10 11.1 De ouders of wettelijk vertegenwoordigers van een leerling kunnen ten aller tijde inzage krijgen in de door de school verwerkte persoonsgegevens. Hoofdstuk V ICT Coördinator Artikel 12 Taken ICT Coördinator 12.1 De ICT coördinator zal als aanspreekpunt binnen de school fungeren en namens de school toezien op de verplichtingen van de leerlingen en de school De ICT coördinator zal een meldpunt voor misbruik inrichten en beheren. Onder andere zal er mailbox voor melding van misbruik worden opengesteld om zo de mogelijkheid te bieden om misbruik bij de school te melden. De ICT coördinator zal deze mailbox beheren. Het adres van deze mailbox is: DEEL B: DE VERTALING OP DE PEPPEL Hoofdstuk I Algemeen De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van Internet. Kinderen maken gebruik van Internet ter verrijking van het onderwijs: om informatie te zoeken, contacten te leggen met leerlingen van andere scholen en om deskundigen te kunnen raadplegen. Software die in ontwikkeling is verwijst meer en meer naar internetsites voor aanvullend, actueel of alternatief materiaal. Internetactiviteiten worden hiermee steeds meer onderdeel van methodes en leergangen. We willen de kinderen van onze school in de gelegenheid stellen om gebruik te maken van de mogelijkheden van Internet. We hebben ervoor gekozen om al vanaf de groepen 1/2 de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van Internet. Voor de groepen 1 t/m 4 gebeurt dit vanuit een

11 gesloten omgeving waarin de toegankelijke sites vooraf zijn vastgelegd naar een meer open situatie vanaf groep 5. Als provider hebben we gekozen voor het ADSL scholenabonnement van XS4ALL. Dit abonnement is een gratis aanbod geldig t/m oktober Aan het eind van de contractperiode zal een afweging worden gemaakt over voortzetting van het contract. Hoofdstuk II Werkwijze in de groepen. Artikel 1 Werkwijze internet groep 1 t/m 4 Ook voor het jongere kind biedt het internet volop mogelijkheden. We willen ook deze kinderen bij ons op school in de gelegenheid stellen hiervan gebruik te maken. We bieden hiervoor een gesloten internetomgeving aan. Het programma Krowser van Glenn Rexwinkel biedt deze mogelijkheid. Bij dit programma komen de kinderen als zij op Internet gaan altijd direct in een gesloten omgeving. In deze omgeving heeft de leerkracht pictogrammen gemaakt van de websites die toegankelijk zijn voor de kinderen. De kinderen hoeven dus niet te kunnen lezen. Door op het pictogram te klikken komen de kinderen op de juiste website. Andere websites en programma s zijn afgesloten zodat kinderen daar niet bij kunnen. Artikel 2 Werkwijze internet groep 5 t/m 8 Vanaf groep 5 wordt aan kinderen de gelegenheid geboden om ook zelf keuzes te maken. Kinderen kunnen zelf zoeken naar informatie op het internet. Internet is wel dermate groot dat verdwalen op het internet zeer snel kan plaatsvinden. Daarom hebben wij er voor gekozen om de kinderen zo veel mogelijk via een zoekmachine te laten zoeken. Wereldwijd is Google de meest gebruikte zoekmachine. Om zo veel mogelijk aan te sluiten bij de reeds opgedane ervaringen van de kinderen zowel op school als thuis gebruiken we ook op school Google. Aan Google verwante zoekmogelijkheden als Google Earth, worden slechts dan geïnstalleerd na overleg met de ICT-coordinator. Artikel 3 Afsprakenlijst gebruik internet Bij het bezoeken van sites en doorlinken van sites is de afsprakenlijst internetgebruik van toepassing. Voor onze school ziet deze afsprakenlijst er als volgt uit. Afsprakenlijst voor leerlingen:

12 Je mag alleen internetten als je daarvoor toestemming hebt gekregen van de leerkracht. Bij gebruik van een zoekmachine gebruik je normale woorden als zoekterm. Je zoekt geen woorden die te maken hebben met grof taalgebruik, seks of geweld. Bij twijfel overleg je met je leerkracht. Vertel het je meester of juf meteen als je informatie ziet waardoor je je niet prettig voelt. Geef nooit persoonlijke informatie door op internet zoals: je achternaam, adres, telefoonnummer, het werkadres en telefoonnummer van je ouders of het adres van je school zonder toestemming van je meester of juf. Chatten op school voor privé-gebruik is niet toegestaan. Chatten is alleen mogelijk in het kader van projecten e.d. die door de school zijn georganiseerd en na toestemming van je leerkracht. Verstuur nooit een foto o.i.d. van jezelf per zonder toestemming van je meester of juf. Beantwoord nooit berichten die onprettig zijn of waar grof taalgebruik, sex of geweld in staan. Vertel het meteen tegen je meester of juf als je onprettige berichten krijgt, zodat er maatregelen genomen kunnen worden. Verstuur ook zelf nooit dergelijke mail. Zet nooit zonder toestemming van je meester of juf je achternaam, adres of telefoonnummer in een bericht. Bestanden van Internet naar je computer halen heet downloaden. Op vragen om te downloaden is het antwoord altijd nee. Er worden dus geen bestanden gedownload. Als je twijfelt overleg je met je meester of juf. Je verandert niets aan de instellingen van de computer (bv screensavers, desktop etc.) De printer/kopieermachine mag alleen gebruikt worden met toestemming van je meester of juf.

13 Ik weet dat alle pagina s die ik open, door de meester of juf gecontroleerd kunnen worden. Aan het begin van het schooljaar ondertekenen de kinderen vanaf groep 5 de overeenkomst nadat de afsprakenlijst in de stamgroep is besproken. Het ondertekenen symboliseert het bindende karakter van de overeenkomst. Kinderen worden gestimuleerd om daadwerkelijk na te denken over de inhoud van de overeenkomst. Hoofdstuk 3 Contentfiltering Artikel 3 Algemeen Ondanks deze afsprakenlijst is het mogelijk dat het kind, gewild of ongewild terecht kan komen op ongewenste sites. Om dit tegen te gaan kan er een softwarepakket geïnstalleerd worden die dit zo veel mogelijk onmogelijk maakt. We spreken hierbij van contentfiltering: het technisch blokkeren van informatie op Internet, waardoor ongewenste inhoud kan worden geweerd. Contentfiltering kan op twee manieren: white listing en black listing. Bij white listing wordt de informatie die de gebruiker mag zien expliciet vastgesteld; alle andere informatie wordt geblokkeerd. Bij black listing wordt vastgesteld welke informatie niet bekeken mag worden, bijvoorbeeld porno,sex. Beide manieren hebben voor- en nadelen. Voor ons was de belangrijkste 2 beperkingen van white listing dat enerzijds je niet echt op Internet gaat omdat je altijd gebruik kunt maken van een vooraf vastgestelde lijst van urls en anderzijds wordt het daardoor zeer arbeidsintensief en continu proces voor de ICT- coördinator. Black listing is minder arbeidsintensief omdat hierbij categorieën kunnen worden ingesteld die geweerd kunnen worden. Hierdoor kan 80 tot 90 % geweerd worden. Geen enkele contentfiltering is 100% waterdicht. We richten ons beleid daarom op het bespreekbaar maken van surfgedrag binnen de verschillende groepen en zijn als school van mening dat via de afsprakenlijst

14 internetgebruik aan kinderen een dusdanig surfgedrag wordt aangeleerd dat dit een bescherming biedt tegen ongewenst internetnet dan welke filtering dan ook. Er is dan ook geen contentfiltering geïnstalleerd bij ons op de server. Wat we als ongewenst ervaren zijn de volgende filterings categorieën: -Alcohol-tabak promotie -Anonieme proxies -Misdaad -Drugs/non-medisch -Gokken -Intolerantie -Occult/new age -Seks/bezigheden -Seks/kleding -Seks/naakt -Seks/contactadvertenties -Seksvoorlichting/gevorderd -Seksvoorlichting/seksualiteit -Geweld -Wapens Voor alle duidelijkheid: Binnen het onderwijs wordt veel gebruik gemaakt van Kennisnet. Kennisnet is een beveiligd en beheerd netwerk maar dat betekent niet dat ongewenste content door Internet gefilterd wordt. De beveiliging van Kennisnet is er op gericht 'aanvallen ' van buiten (hackers) tegen te gaan. Contentfiltering dient te geschieden door de individuele instellingen zelf. Bart van Run November L:schijf ICT-nieuws Bijlage 1: overeenkomst internetgebruik

AMSTERDAM AMSTELVEEN HOOFDDORP HILVERSUM 2010-2011. Studentenstatuut voor het MBO van het ROC van Amsterdam

AMSTERDAM AMSTELVEEN HOOFDDORP HILVERSUM 2010-2011. Studentenstatuut voor het MBO van het ROC van Amsterdam AMSTERDAM AMSTELVEEN HOOFDDORP HILVERSUM 2010-2011 Studentenstatuut voor het MBO van het ROC van Amsterdam Studentenstatuut ROCvA versie 9 1 Opgemaakt: 19-07-2010 A. INLEIDING Studentenstatuut waarvoor?

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INTERNET- EN E-MAILGEBRUIK regeling met aanhangsels

GEDRAGSCODE INTERNET- EN E-MAILGEBRUIK regeling met aanhangsels Geuzencollege GEDRAGSCODE INTERNET- EN E-MAILGEBRUIK regeling met aanhangsels NHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Vaststelling 4 Werkingssfeer 4 Algemeen 4 Gebruik 4 Controle 5 Sancties 6 Aanhangsel 1: oudertekst

Nadere informatie

Inleiding. Spelregels computergebruik Inleiding 1

Inleiding. Spelregels computergebruik Inleiding 1 Inleiding Het schoolnetwerk van Carmelcollege Gouda. De aandacht voor het netwerk van Carmelcollege Gouda richt zich niet alleen op de continuïteit van het schoolnetwerk, maar ook op het gebruik van alle

Nadere informatie

Dit stuk gaat over het gebruik van internet, e-mail en alle toepassingen die via internet gaan. Het bestaat uit vijf hoofdstukken:

Dit stuk gaat over het gebruik van internet, e-mail en alle toepassingen die via internet gaan. Het bestaat uit vijf hoofdstukken: Gedragscode e-mail en internet gebruik, het internetprotocol. Dit stuk gaat over het gebruik van internet, e-mail en alle toepassingen die via internet gaan. Het bestaat uit vijf hoofdstukken: 1. Algemene

Nadere informatie

Internetprotocol. Ods t Gijmink. Lindelaan 70b. 7471 KD Goor. op ods t Gijmink. Internetprotocol ods t Gijmink

Internetprotocol. Ods t Gijmink. Lindelaan 70b. 7471 KD Goor. op ods t Gijmink. Internetprotocol ods t Gijmink Internetprotocol op ods t Gijmink Ods t Gijmink Lindelaan 70b 7471 KD Goor 1 INTERNET OP SCHOOL De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van internet. Wij hebben ervoor gekozen de leerlingen van

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ICT: INTERNET EN EMAILGEBRUIK

GEDRAGSCODE ICT: INTERNET EN EMAILGEBRUIK Concerncontroller Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken GEDRAGSCODE ICT: INTERNET EN EMAILGEBRUIK STELLER : Rien van Heukelom TELNR. : 077-3590511 EMAIL. : rvheukelom@ogvo.nl DATUM : 16 april 2012 Gedragscode

Nadere informatie

Leerling-statuut Utrechtse School

Leerling-statuut Utrechtse School Leerling-statuut Utrechtse School Cursusjaar 2013-2014 1. Algemeen 1. 1. Leerling-statuut 1. 1. 1. Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van de leerlingen. 1. 1. 2. Het leerlingenstatuut

Nadere informatie

Handreiking Informatiebeveiliging

Handreiking Informatiebeveiliging Handreiking Informatiebeveiliging 1 Versie beheer Versie 0.1 4 juni 2014 Eerste concept Marco Gosselink Versie 0.2 18 juni 2014 Na review door Jan-Willem Brock rubricering met onderwerpen aangepast. Focus

Nadere informatie

Protocol gebruik computernetwerk, internet, e-mail, sociale media, mobiele telefoons en mobiele media

Protocol gebruik computernetwerk, internet, e-mail, sociale media, mobiele telefoons en mobiele media Protocol gebruik computernetwerk, internet, e-mail, sociale media, mobiele telefoons en mobiele media Inleiding Internet, mail, mobiele telefoons/media en vooral sociale media zoals Hyves, Twitter en Facebook

Nadere informatie

Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen. (ICT reglement)

Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen. (ICT reglement) ICT reglement werknemers Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen. (ICT reglement) Deze modelregeling is gebaseerd op de modelregeling die door besturenkoepels, waaronder de Besturenraad

Nadere informatie

Internet- en Sociale Media Protocol

Internet- en Sociale Media Protocol Internet- en Sociale Media Protocol 1 Internet- en Sociale Media Protocol Voorwoord Het Esdal College onderkent het belang van sociale media. Sociale media zijn dan ook niet meer weg te denken in onze

Nadere informatie

SCHOOL VEILIGHEIDSPLAN. John F. Kennedyschool

SCHOOL VEILIGHEIDSPLAN. John F. Kennedyschool SCHOOL VEILIGHEIDSPLAN John F. Kennedyschool Versie 24-09-2013 Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding Onderzoek Visie schoolveiligheidsplan John F. Kennedyschool Doelstelling beleidsplan Preventief beleid Curatief

Nadere informatie

Protocol email-, netwerk- en internetgebruik voor alle CVO-scholen.

Protocol email-, netwerk- en internetgebruik voor alle CVO-scholen. Protocol email-, netwerk- en internetgebruik voor alle CVO-scholen. Artikel 1 Definities, doel en werking 1. Dit protocol bevat een regeling voor het gebruik van het computernetwerk, e-mail en internet

Nadere informatie

Gedragscodes. Thuiswerken, Internet, DOTCOM, Website, E-mail en Sociale Media

Gedragscodes. Thuiswerken, Internet, DOTCOM, Website, E-mail en Sociale Media Gedragscodes Thuiswerken, Internet, DOTCOM, Website, E-mail en Sociale Media Algemeen: Internet Ethiek : hoe gaan we met elkaar om op het web? De toename van het gebruik van internet roept niet alleen

Nadere informatie

Internetprotocol. Internet op school

Internetprotocol. Internet op school Internetprotocol Internet op school De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van internet. Wij hebben ervoor gekozen de leerlingen van alle klassen die mogelijkheid te bieden. Wij volgen de strategie

Nadere informatie

Protocol e-mail, netwerk en internetgebruik (Gedragscode ict gebruik)

Protocol e-mail, netwerk en internetgebruik (Gedragscode ict gebruik) Protocol e-mail, netwerk en internetgebruik (Gedragscode ict gebruik) Preambule RSG Pantarijn biedt aan medewerkers en leerlingen de faciliteiten van het gebruik van internet, het gebruik van het computernetwerk

Nadere informatie

Protocol Mediagebruik:

Protocol Mediagebruik: Protocol Mediagebruik: Protocol Mediagebruik:... 1 Inleiding... 1 Uitgangspunten bij tv-gebruik, videogebruik, omgang met social media en internetten... 1 Afspraken met de kinderen... 2 Afspraken met de

Nadere informatie

Wie leeft, leert Privacyreglement

Wie leeft, leert Privacyreglement Wie leeft, leert Privacyreglement Stichting Praktijk Onderwijs Regio Nijmegen Definitieve versie Vastgesteld te Nijmegen 1 september 2014 E.F.A. Bouwens Bestuurder INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Deel I Omgang

Nadere informatie

Protocol E-Mail, - Netwerk- en Internetgebruik

Protocol E-Mail, - Netwerk- en Internetgebruik Protocol E-Mail, - Netwerk- en Internetgebruik Regeling gebruik computernetwerk/e-mail en internetgebruik voor medewerk(st)ers, leerlingen en gasten van het Farelcollege, één en ander mede in het kader

Nadere informatie

Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel

Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel Deze voorwaarden zijn van toepassing op de hieronder in artikel 3 omschreven Actie (hierna de Actievoorwaarden en de Actie) die wordt aangeboden door Karvan Cévitam,

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN

GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN Deze notitie vervangt de voorgaande notitie Gedragscode internet- en e-mailgebruik. Artikel 1 Internetgebruik algemeen a. De werkgever behoudt zich het recht voor om de

Nadere informatie

Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, zoals bedoeld in de integriteitscode

Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, zoals bedoeld in de integriteitscode V8 Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC)- regeling (Gedragsregels ICT) voor medewerkers van de Stichting Dunamare Onderwijsgroep Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden levering Internet diensten Stichting Ideëel Internet, Utrecht, geldig vanaf 1 Januari 2002.

Algemene voorwaarden levering Internet diensten Stichting Ideëel Internet, Utrecht, geldig vanaf 1 Januari 2002. Algemene voorwaarden levering Internet diensten Stichting Ideëel Internet, Utrecht, geldig vanaf 1 Januari 2002. 1. Definities 1.1 bijzondere voorwaarden: de specifieke voorwaarden per dienst die op de

Nadere informatie

1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke

1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke Vooraf De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet Persoons Registraties (WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de nationale privacywetgeving aan te passen aan een Europese Richtlijn.

Nadere informatie

Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media

Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media 2 Inhoudsopgave Gedragscode Nordwin College 3 Bijlage A: gedragscode voor het gebruik van elektronische media 9 Bijlage B: omschrijving van ongewenst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: E-Business

Nadere informatie

Gedragscode ICT. Gedragscode ICT SOML

Gedragscode ICT. Gedragscode ICT SOML Gedragscode ICT Notitie: Gedragscode ICT - Stichting Onderwijs Midden-Limburg Steller, datum: C.B. Hoefnagel, voorzitter College van Bestuur, 30-6-2014 Status, datum: Ingestemd door de GMR, juni 2014 1.

Nadere informatie

Gebruiksovereenkomst BouwConnect Communicatie Platform

Gebruiksovereenkomst BouwConnect Communicatie Platform BouwConnect Communicatie Platform Gebruiksovereenkomst BouwConnect Communicatie Platform juni 2012 Versie 1.0 Inhoud 1. BEGRIPSBEPALINGEN... 2 2. TOEPASSELIJKHEID... 3 3. GEBRUIKSRECHT EN BETALINGSVERPLICHTING...

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT. Vastgesteld na instemming van de MR op 8 juni 2004.en op 14 februari 2011

LEERLINGENSTATUUT. Vastgesteld na instemming van de MR op 8 juni 2004.en op 14 februari 2011 LEERLINGENSTATUUT Vastgesteld na instemming van de MR op 8 juni 2004.en op 14 februari 2011 Gewijzigd door leerlingeninitiatief in de zomer van 2009 (art. 6.6). Gewijzigd door leerlingeninitiatief in de

Nadere informatie