INTERNETPROTOCOL DE PEPPEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INTERNETPROTOCOL DE PEPPEL"

Transcriptie

1 INTERNETPROTOCOL DE PEPPEL versie 2.0 najaar 2006

2 Inhoudsopgave: Deel A: Formeel. Hoofdstuk I Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Hoofdstuk II Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Hoofdstuk III Artikel 7 Hoofdstuk IV Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Hoofdstuk V Artikel 12 Algemeen Het Internetstatuut Rechten en verplichtingen leerlingen Rechten en verplichtingen school Netiquette en gebruik Netiquette Gebruik Veiligheid Misbruik Aansprakelijkheid en schade Gebruik persoonsgegevens Verstrekking gegevens door leerling Verwerking van persoonsgegevens door school Fotografie Inzage ICT coördinator Taken ICT Coördinator Deel B: De vertaling op de Peppel Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk II Werkwijze in de groepen Artikel 1 groepen 1 t/m 4 Artikel 2 groepen 5 t/m 8 Hoofdstuk III Artikel 3 Contentfiltering Algemeen

3 In deel A is de formele regeling betreffende het gebruik van internet beschreven, terwijl in deel B de praktische uitwerking is uitgewerkt. Beiden vormen samen het internetprotocol van openbare basisschool de Peppel te Beuningen. DEEL A: Hoofdstuk I Artikel 1 Algemeen Het Internetstatuut 1.1 De internettoegang geeft een belangrijke meerwaarde aan het onderwijs. Het Internetstatuut regelt de rechten en plichten met betrekking tot het internetgebruik van de leerlingen en de school. 1.2 Het internetstatuut is van toepassing op alle aan de school ingeschreven leerlingen en is geldig voor het schoolbestuur en alle aan de school verbonden organen en personeelsleden. 1.3 Het internetstatuut trad in werking op 1 augustus 2004 en had een geldigheidsduur van 2 jaar. Indien er bij afloop van de looptijd geen wijzigingen worden voorgesteld zal het internetstatuut stilzwijgend worden verlengd met eenzelfde looptijd. Gezien het feit dat er wijzigingen zijn aangebracht is het protocol opnieuw vastgesteld in november 2006 onder versienummer Het internetstatuut kan tussentijds worden gewijzigd op voorstel van hetzij: - de medezeggenschapsraad - leerlingen; - personeelsleden; - ouders - de schoolleiding. 1.5 Het schoolbestuur stelt het internetreglement vast en kan voorgestelde wijzigingen doorvoeren nadat de medezeggenschapsraad en team zich over de wijzigingen en het internetreglement hebben kunnen uitspreken. 1.6 Het internetstatuut zal door de schoolleiding worden gepubliceerd op de website van de school. Artikel 2 Rechten en verplichtingen leerlingen

4 2.1 De leerlingen, bij minderjarigheid vertegenwoordigd door de ouders of verzorgers, genieten de rechten en zijn gehouden aan de plichten die voortvloeien uit het internetstatuut dat tijdens de duur dat er onderwijs bij de school wordt gevolgd van toepassing is. 2.2 De leerlingen zijn verantwoordelijk voor het goed gebruik van het schoolnetwerk. De leerling is aansprakelijk voor het bezoeken van sites, het aangaan van services, het gebruiken van externe systemen en de communicatie met personen op het internet. De leerling is uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor zijn/haar acties op het internet. De leerling is ten aller tijde verantwoordelijk voor de eigen inlog gegevens. 2.3 De leerlingen en de medewerkers hebben ten opzichte van elkaar de plicht te zorgen voor een werkbare situatie en hebben het recht elkaar, de medewerkers en schoolorganen te houden aan de regels die ten aanzien van hen gelden. Artikel 3 Rechten en verplichtingen school 3.1 De school heeft de verplichting om de kinderen te leren goed om te gaan met internet, een werkbare omgeving te creëren en passende begeleiding te verzorgen. 3.2 De school is verantwoordelijk voor het goed functioneren van het schoolnetwerk en zal een internetaansluiting verzorgen waardoor hoogwaardige toegang tot het internet wordt verkregen. 3.3 Het recht op toegang tot het netwerk kan worden ingetrokken in het geval van misbruik van het netwerk. Tot misbruik wordt onder meer gerekend: het plaatsen of gebruiken van onrechtmatige informatie of inbreukmakend materiaal, het gebruik van stuitende taal in publiekelijke of private berichten, het verzenden van een grote hoeveelheid berichten die het werk van de ontvanger of de snelheid van diens systemen belemmert en overig gedrag in strijd met Netiquette en gebruik. Hoofdstuk II Netiquette en gebruik Algemeen Gebruik van internet biedt onder andere de mogelijkheid documenten over de gehele wereld te bekijken, op te slaan en door te sturen, eigen documenten te presenteren, berichten uit te wisselen, te communiceren

5 (chatten) met anderen en internetsites en nieuwsgroepen te bezoeken. Er kan met internetgebruikers over de gehele wereld worden gecommuniceerd en informatie worden uitgewisseld. Om misbruik te voorkomen en de leerlingen en de school te beschermen bij gebruik van internet via de school zal er een aantal fundamentele regels van goed gedrag worden gerespecteerd. Artikel 4 Netiquette 4.1 Geen racistische, seksueel intimiderende, discriminerende of anderszins beledigende uitingen. 4.2 Leerlingen nemen geen identiteit aan die misleidend is voor de personen tot wie zij zich richten. 4.3 Leerlingen maken geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden. Leerlingen dringen niet zonder toestemming andere computers of computersystemen op het internet binnen (hacking). Artikel 5 Gebruik 5.1 Het netwerk en de internetfaciliteit wordt alleen voor educatieve doeleinden gebruikt. Configuraties van de schoolcomputer blijven ongewijzigd. 5.2 Er zullen door de leerlingen geen koop/verkoop, financiële transacties of andere rechtshandelingen worden verricht zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de school en de eventuele wettelijke vertegenwoordigers van de leerling. Evenmin zal de leerling de school contractueel binden aan derden en/of handelingen namens de school verrichten. 5.3 Verstrekte wachtwoorden en eventuele inlog gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet worden doorgegeven. 5.4 Er worden geen internet sites bezocht die obscene, tot haat opruiende of anderszins aanstootgevende informatie bevatten.

6 5.5 Er wordt geen obscene of lasterlijke informatie of informatie die tot doel heeft andere personen te ergeren, kwellen of intimideren, verzonden of ontvangen. 5.6 Er worden geen buitensporig grote berichten of bijlagen verzonden of ontvangen door bijvoorbeeld elektronische kettingbrieven te verzenden of door te sturen. 5.7 Overig niet toelaatbaar gebruik: - Het internet of gebruiken voor gokken of onwettige activiteiten; - Vertrouwelijke informatie of informatie die eigendom is van andere personen, leerlingen of scholen bekend maken of publiceren. Dergelijke informatie bestaat onder meer uit, maar is niet beperkt tot: databases van de school en de daarin opgeslagen gegevens, computersoftware, toegangscodes voor computernetwerken en persoonlijke gegevens van leerlingen; - Zonder uitdrukkelijke toestemming bestanden, uitvoer of gebruikersnamen van andere personen openen, wijzigen of gebruiken; - Ander gebruik van het internet of van netwerkbronnen dat door de leiding van de school of de netwerkbeheerder als ongepast wordt aangemerkt. - Geen afspraken maken voor ontmoetingen met personen die men via internet heeft leren kennen. 5.8 De school zal de leerlingen in een zo veilig mogelijke omgeving voor internet en laten werken. Leerlingen zullen met gerichte zoekopdrachten en in eerste instantie via Netwijs werken om vrijblijvend surfgedrag te beperken. 5.9 Chatten electronische communicatie tussen computergebruikers - wordt beperkt toegestaan. Via gecontroleerd en gestuurd chatten (bijvoorbeeld bij de behandeling van een bepaald onderwerp) kan de school de leerlingen opvoeden in deze vorm van communicatie en leren waar gevaren dreigen. Artikel 6 Veiligheid 6.1 De school is verantwoordelijk voor een veilige omgeving voor internet en goede voorlichting over veilig internet gebruik. Hoofdstuk III Misbruik

7 Artikel 7 Aansprakelijkheid en schade 7.1 De school is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de berichten die door leerlingen via het schoolnetwerk worden verstuurd. 7.2 Indien een leerling met opzet een virus verspreidt binnen of buiten de school zal hij aansprakelijk worden gesteld voor alle schade die het virus veroorzaakt. 7.3 De school zal naar beste weten toezicht uitoefenen op de eventuele verspreiding van virussen en de school zal de noodzakelijke antivirussystemen installeren op het schoolnetwerk dat ook uitgaande berichten scant. De school is niet aansprakelijk voor een - ondanks de inspanningen van de school - virusbesmetting van systemen en de schade die hieruit voortvloeit Een adres en/of een gebruiker van het schoolnetwerk wordt onmiddellijk uit de bestandenlijst verwijderd of als gebruiker geblokkeerd, wanneer wordt vastgesteld dat er misbruik is gemaakt De systeembeheerder op school draagt er zorg voor dat zodra hij/zij melding krijgt van mogelijk misbruik, dit controleert en dit vervolgens onverwijld meldt aan de groepsleerkracht (indien het een kind betreft). De systeembeheerder draagt er zorg voor dat wanneer het adres en/of de internettoegang geblokkeerd moet worden, dit onverwijld gebeurt De betrokken ouders/verzorgers van een gebruiker die misbruik heeft gemaakt van het schoolnetwerk zullen hierover worden ingelicht. Tevens wordt daarbij aangegeven waarom het adres en/of het gebruik van internet wordt geblokkeerd Indien het schoolnetwerk wordt misbruikt door een personeelslid of een persoon die vanwege zijn/haar activiteiten op school ook een adres of internettoegang heeft gekregen, wordt advies gevraagd aan de directie. Afhankelijk van de uitkomst van dat overleg, wordt actie ondernomen. 7.5 Gegevens die opgeslagen worden op het schoolnetwerk, zijn steeds toegankelijk voor de beheerder van het netwerk. De school behoudt zich

8 het recht voor om eventueel verkeer van het schoolnetwerk te controleren bij een redelijk en aantoonbaar vermoeden van misbruik. Hoofdstuk IV Gebruik Persoonsgegevens Algemeen Om de privacy van de gebruikers van internet te garanderen zijn hieronder enkele regels geformuleerd waar alle gebruikers zich aan zullen conformeren. Bij alle verstrekking van tot personen herleidbare gegevens zoals: namen, adressen, afbeelding zijn deze bepalingen van toepassing. Artikel 8 Verstrekking gegevens door leerling 8.1 Zonder expliciete voorafgaande toestemming van de ouder of wettelijk vertegenwoordiger zullen geen persoonlijke gegevens zoals adres, telefoonnummer, adres, foto s of het adres van ouders of van andere bekenden door de leerling aan derden worden verstrekt. Eveneens zullen er geen andere tot een persoon herleidbare gegevens van een andere leerling, ouders of wettelijk vertegenwoordigers worden verstrekt. 8.2 Bij chatsessies en overige interactieve vormen van communicatie zal alleen de voornaam worden gebruikt. Artikel 9 Verwerking van persoonsgegevens door school 9.1 De school verzamelt alleen die persoonsgegevens welke noodzakelijk zijn om de internetdienstverlening voor de scholier te onderhouden en te verbeteren. De persoonsgegevens van de scholier worden met inachtneming van de geldende privacy wetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd. 9.2 Voor gebruik van persoonsgegevens van leerlingen door de school buiten de noodzakelijke verwerking voor dienstverlening en het vooraf opgegeven gebruik is expliciet toestemming nodig van de ouders of de wettelijk vertegenwoordigers. 9.3 De school bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de school deze verzamelt of verwerkt.

9 9.4 De doeleinden waarvoor de school de persoonsgegevens verwerkt zijn onder andere: Toegang tot de aangeboden internet diensten van de school; Identificatie van de leerling en het vaststellen van de daarmee gepaard gaande gebruiksrechten; Het verzenden van elektronische boodschappen. 9.5 Bij publicatie van algemene informatie zal (strikt) persoonlijke informatie worden weggelaten. 9.6 Anders dan op grond van wettelijke verplichtingen of tenzij uitdrukkelijk door de ouder of wettelijk vertegenwoordiger zelf aangegeven, verstrekt de school geen persoonsgegevens aan derden. Indien de noodzaak om persoonsgegevens te verstrekken aan derden voortvloeit uit verplichtingen die de school namens of ten behoeve van de leerling aangaat, worden de ouders of wettelijk vertegenwoordigers steeds om uitdrukkelijke toestemming voor verstrekking van persoonsgegevens met dat specifieke doel gevraagd. 9.7 Indien er een adres door de school wordt aangemaakt voor leerlingen zal voor het activeren van het adres, de ouders of wettelijk vertegenwoordigers om toestemming worden gevraagd voor het gebruik van de leerling gebonden box met bijbehorend adres. Artikel 10 Fotografie 10.1 Ouders of wettelijk vertegenwoordigers van de scholieren kunnen op het aanmeldingsformulier wel of geen toestemming geven voor publicatie van foto's van schoolevenementen op de website. Bij geen toestemming heeft de webredactie de verantwoordelijkheid om de juiste selectie van foto s te maken Ondanks voorafgaande toestemming zoals in het vorig lid bepaald zal een gepubliceerde foto meteen worden verwijderd door de school indien een ouder of wettelijk vertegenwoordiger achteraf individueel bezwaar aantekent. Artikel 11 Inzage

10 11.1 De ouders of wettelijk vertegenwoordigers van een leerling kunnen ten aller tijde inzage krijgen in de door de school verwerkte persoonsgegevens. Hoofdstuk V ICT Coördinator Artikel 12 Taken ICT Coördinator 12.1 De ICT coördinator zal als aanspreekpunt binnen de school fungeren en namens de school toezien op de verplichtingen van de leerlingen en de school De ICT coördinator zal een meldpunt voor misbruik inrichten en beheren. Onder andere zal er mailbox voor melding van misbruik worden opengesteld om zo de mogelijkheid te bieden om misbruik bij de school te melden. De ICT coördinator zal deze mailbox beheren. Het adres van deze mailbox is: DEEL B: DE VERTALING OP DE PEPPEL Hoofdstuk I Algemeen De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van Internet. Kinderen maken gebruik van Internet ter verrijking van het onderwijs: om informatie te zoeken, contacten te leggen met leerlingen van andere scholen en om deskundigen te kunnen raadplegen. Software die in ontwikkeling is verwijst meer en meer naar internetsites voor aanvullend, actueel of alternatief materiaal. Internetactiviteiten worden hiermee steeds meer onderdeel van methodes en leergangen. We willen de kinderen van onze school in de gelegenheid stellen om gebruik te maken van de mogelijkheden van Internet. We hebben ervoor gekozen om al vanaf de groepen 1/2 de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van Internet. Voor de groepen 1 t/m 4 gebeurt dit vanuit een

11 gesloten omgeving waarin de toegankelijke sites vooraf zijn vastgelegd naar een meer open situatie vanaf groep 5. Als provider hebben we gekozen voor het ADSL scholenabonnement van XS4ALL. Dit abonnement is een gratis aanbod geldig t/m oktober Aan het eind van de contractperiode zal een afweging worden gemaakt over voortzetting van het contract. Hoofdstuk II Werkwijze in de groepen. Artikel 1 Werkwijze internet groep 1 t/m 4 Ook voor het jongere kind biedt het internet volop mogelijkheden. We willen ook deze kinderen bij ons op school in de gelegenheid stellen hiervan gebruik te maken. We bieden hiervoor een gesloten internetomgeving aan. Het programma Krowser van Glenn Rexwinkel biedt deze mogelijkheid. Bij dit programma komen de kinderen als zij op Internet gaan altijd direct in een gesloten omgeving. In deze omgeving heeft de leerkracht pictogrammen gemaakt van de websites die toegankelijk zijn voor de kinderen. De kinderen hoeven dus niet te kunnen lezen. Door op het pictogram te klikken komen de kinderen op de juiste website. Andere websites en programma s zijn afgesloten zodat kinderen daar niet bij kunnen. Artikel 2 Werkwijze internet groep 5 t/m 8 Vanaf groep 5 wordt aan kinderen de gelegenheid geboden om ook zelf keuzes te maken. Kinderen kunnen zelf zoeken naar informatie op het internet. Internet is wel dermate groot dat verdwalen op het internet zeer snel kan plaatsvinden. Daarom hebben wij er voor gekozen om de kinderen zo veel mogelijk via een zoekmachine te laten zoeken. Wereldwijd is Google de meest gebruikte zoekmachine. Om zo veel mogelijk aan te sluiten bij de reeds opgedane ervaringen van de kinderen zowel op school als thuis gebruiken we ook op school Google. Aan Google verwante zoekmogelijkheden als Google Earth, worden slechts dan geïnstalleerd na overleg met de ICT-coordinator. Artikel 3 Afsprakenlijst gebruik internet Bij het bezoeken van sites en doorlinken van sites is de afsprakenlijst internetgebruik van toepassing. Voor onze school ziet deze afsprakenlijst er als volgt uit. Afsprakenlijst voor leerlingen:

12 Je mag alleen internetten als je daarvoor toestemming hebt gekregen van de leerkracht. Bij gebruik van een zoekmachine gebruik je normale woorden als zoekterm. Je zoekt geen woorden die te maken hebben met grof taalgebruik, seks of geweld. Bij twijfel overleg je met je leerkracht. Vertel het je meester of juf meteen als je informatie ziet waardoor je je niet prettig voelt. Geef nooit persoonlijke informatie door op internet zoals: je achternaam, adres, telefoonnummer, het werkadres en telefoonnummer van je ouders of het adres van je school zonder toestemming van je meester of juf. Chatten op school voor privé-gebruik is niet toegestaan. Chatten is alleen mogelijk in het kader van projecten e.d. die door de school zijn georganiseerd en na toestemming van je leerkracht. Verstuur nooit een foto o.i.d. van jezelf per zonder toestemming van je meester of juf. Beantwoord nooit berichten die onprettig zijn of waar grof taalgebruik, sex of geweld in staan. Vertel het meteen tegen je meester of juf als je onprettige berichten krijgt, zodat er maatregelen genomen kunnen worden. Verstuur ook zelf nooit dergelijke mail. Zet nooit zonder toestemming van je meester of juf je achternaam, adres of telefoonnummer in een bericht. Bestanden van Internet naar je computer halen heet downloaden. Op vragen om te downloaden is het antwoord altijd nee. Er worden dus geen bestanden gedownload. Als je twijfelt overleg je met je meester of juf. Je verandert niets aan de instellingen van de computer (bv screensavers, desktop etc.) De printer/kopieermachine mag alleen gebruikt worden met toestemming van je meester of juf.

13 Ik weet dat alle pagina s die ik open, door de meester of juf gecontroleerd kunnen worden. Aan het begin van het schooljaar ondertekenen de kinderen vanaf groep 5 de overeenkomst nadat de afsprakenlijst in de stamgroep is besproken. Het ondertekenen symboliseert het bindende karakter van de overeenkomst. Kinderen worden gestimuleerd om daadwerkelijk na te denken over de inhoud van de overeenkomst. Hoofdstuk 3 Contentfiltering Artikel 3 Algemeen Ondanks deze afsprakenlijst is het mogelijk dat het kind, gewild of ongewild terecht kan komen op ongewenste sites. Om dit tegen te gaan kan er een softwarepakket geïnstalleerd worden die dit zo veel mogelijk onmogelijk maakt. We spreken hierbij van contentfiltering: het technisch blokkeren van informatie op Internet, waardoor ongewenste inhoud kan worden geweerd. Contentfiltering kan op twee manieren: white listing en black listing. Bij white listing wordt de informatie die de gebruiker mag zien expliciet vastgesteld; alle andere informatie wordt geblokkeerd. Bij black listing wordt vastgesteld welke informatie niet bekeken mag worden, bijvoorbeeld porno,sex. Beide manieren hebben voor- en nadelen. Voor ons was de belangrijkste 2 beperkingen van white listing dat enerzijds je niet echt op Internet gaat omdat je altijd gebruik kunt maken van een vooraf vastgestelde lijst van urls en anderzijds wordt het daardoor zeer arbeidsintensief en continu proces voor de ICT- coördinator. Black listing is minder arbeidsintensief omdat hierbij categorieën kunnen worden ingesteld die geweerd kunnen worden. Hierdoor kan 80 tot 90 % geweerd worden. Geen enkele contentfiltering is 100% waterdicht. We richten ons beleid daarom op het bespreekbaar maken van surfgedrag binnen de verschillende groepen en zijn als school van mening dat via de afsprakenlijst

14 internetgebruik aan kinderen een dusdanig surfgedrag wordt aangeleerd dat dit een bescherming biedt tegen ongewenst internetnet dan welke filtering dan ook. Er is dan ook geen contentfiltering geïnstalleerd bij ons op de server. Wat we als ongewenst ervaren zijn de volgende filterings categorieën: -Alcohol-tabak promotie -Anonieme proxies -Misdaad -Drugs/non-medisch -Gokken -Intolerantie -Occult/new age -Seks/bezigheden -Seks/kleding -Seks/naakt -Seks/contactadvertenties -Seksvoorlichting/gevorderd -Seksvoorlichting/seksualiteit -Geweld -Wapens Voor alle duidelijkheid: Binnen het onderwijs wordt veel gebruik gemaakt van Kennisnet. Kennisnet is een beveiligd en beheerd netwerk maar dat betekent niet dat ongewenste content door Internet gefilterd wordt. De beveiliging van Kennisnet is er op gericht 'aanvallen ' van buiten (hackers) tegen te gaan. Contentfiltering dient te geschieden door de individuele instellingen zelf. Bart van Run November L:schijf ICT-nieuws Bijlage 1: overeenkomst internetgebruik

INHOUD Hoofdstuk I Algemeen... 2 Hoofdstuk II Netiquette en gebruik... 3 Hoofdstuk III Misbruik... 4 Hoofdstuk IV Gebruik Persoonsgegevens...

INHOUD Hoofdstuk I Algemeen... 2 Hoofdstuk II Netiquette en gebruik... 3 Hoofdstuk III Misbruik... 4 Hoofdstuk IV Gebruik Persoonsgegevens... Internet Statuut INHOUD Hoofdstuk I Algemeen... 2 Artikel 1 Het Internetstatuut...2 Artikel 2 Rechten en verplichtingen leerlingen...2 Artikel 3 Rechten en verplichtingen school...2 Hoofdstuk II Netiquette

Nadere informatie

Internetstatuut Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda

Internetstatuut Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda Inhoud: Hoofdstuk I Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Hoofdstuk II Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Hoofdstuk III Artikel 7 Hoofdstuk IV Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Hoofdstuk V Artikel 12 Het Internetstatuut

Nadere informatie

Bijlage 2: Internetstatuut (Bewerking van modelstatuut van Kennisnet, bijlage bij het leerlingenstatuut)

Bijlage 2: Internetstatuut (Bewerking van modelstatuut van Kennisnet, bijlage bij het leerlingenstatuut) Bijlage 2: Internetstatuut (Bewerking van modelstatuut van Kennisnet, bijlage bij het leerlingenstatuut) Inhoud Hoofdstuk I Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Algemeen Het Internetstatuut Rechten en verplichtingen

Nadere informatie

Multi-media statuut Wouw

Multi-media statuut Wouw Multi-media statuut Wouw 2016 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN... 3 Artikel 1: Het multimediastatuut... 3 Artikel 2: Rechten en verplichtingen leerlingen... 3 Artikel 3: Rechten en verplichtingen

Nadere informatie

Uitgangspunten en afspraken ICT-gebruik

Uitgangspunten en afspraken ICT-gebruik Uitgangspunten en afspraken ICT-gebruik BASISSCHOOL DE KLEINE WERELD 1 Inhoud: Inleiding Hoofdstuk I Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Hoofdstuk II Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Hoofdstuk III Artikel 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Internet statuut Leerlingen

Internet statuut Leerlingen Internet statuut Leerlingen Versie 18-06-2013 Basis Wet en regelgeving WVO art. 24g Archief CvB DN 1.0 Van toepassing op/voor Gehele scholengroep Over- en Midden-Betuwe Status Data Opmerkingen Concept

Nadere informatie

protocol Regels t.a.v. mobieltjes / tablets / laptops

protocol Regels t.a.v. mobieltjes / tablets / laptops protocol Regels t.a.v. mobieltjes / tablets / laptops Mobieltjes staan tijdens de les uit/ stil. Ook op het schoolplein staat het belvolume uit en staat de telefoon op stil/trillen. Met toestemming van

Nadere informatie

Aanpassingen per school worden doorgegeven aan de ict-kring. Inleiding.

Aanpassingen per school worden doorgegeven aan de ict-kring. Inleiding. Onderstaand protocol is onderdeel van het veiligheidsplan. Dit protocol is een richtlijn voor de SKOL scholen vanaf januari 2008. Kleine aanpassingen kunnen per school worden gemaakt. Daarna moet de MR

Nadere informatie

Protocol Nieuwe media

Protocol Nieuwe media Protocol Nieuwe media Afspraken over internet, email, website en mobiele telefoon. Kinderen, personeel en ouders van onze school kunnen gebruik maken van internet. Iedereen heeft de mogelijkheid gebruik

Nadere informatie

Internetprotocol De Parkenschool

Internetprotocol De Parkenschool Internetprotocol De Parkenschool Website Doelstelling: 1. Met onze homepage willen we informatie verstrekken over onze school aan iedereen die daarnaar op internet op zoek is. Er is een onderverdeling

Nadere informatie

Reglement Netwerk-, - en Internetgebruik Winkler Prins 2017

Reglement Netwerk-,  - en Internetgebruik Winkler Prins 2017 Reglement Netwerk-, e-mail- en Internetgebruik Winkler Prins 2017 Inhoud Artikel 1. Begripsbepaling... 3 Artikel 2. Algemene uitgangspunten... 3 Artikel 3. Gebruikersnaam en wachtwoord... 3 Artikel 4.

Nadere informatie

INTERNETPROTOCOL van bs de Hovenier

INTERNETPROTOCOL van bs de Hovenier INTERNETPROTOCOL van bs de Hovenier Versie april 2010 Waarom een internetprotocol? Een protocol is een lijst afspraken die je met iemand maakt. In een internetprotocol staan regels waar ieder zich aan

Nadere informatie

Vrije Basisschool de Regenboog

Vrije Basisschool de Regenboog + Vrije Basisschool de Regenboog Gedragsprotocol Internet en E-mail Nu we beschikken over de mogelijkheden die het internet ons biedt binnen de school is het goed even stil te staan de regels die hiervoor

Nadere informatie

Internetprotocol. Basisschool De Dobbelsteen Raadhuisplein 1a 5975 BK Sevenum

Internetprotocol. Basisschool De Dobbelsteen Raadhuisplein 1a 5975 BK Sevenum Internetprotocol Basisschool De Dobbelsteen Raadhuisplein 1a 5975 BK Sevenum E- Internet- en e-mailprotocol Inhoudsopgave E- Internet- en e-mailprotocol... 2 Inhoudsopgave... 2 E-mail en internetgebruik...

Nadere informatie

Onderwerp Internetprotocol Datum 17 september 2008

Onderwerp Internetprotocol Datum 17 september 2008 Onderwerp Internetprotocol Datum 17 september 2008 Referentie internetprotocol-080917 Visie Op internetgebruik Het gebruik van het internet als informatiemiddel is een faciliteit die alle leerlingen onder

Nadere informatie

H4. Het internetprotocol

H4. Het internetprotocol H4. Het internetprotocol Internet De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van internet. Wij hebben ervoor gekozen de kinderen vanaf groep 3 die mogelijkheid te bieden. We hebben een eigen Nederlandstalige

Nadere informatie

Januari Gedragscode internet- en gebruik

Januari Gedragscode internet- en  gebruik Januari 2011 Gedragscode internet- en e-mail gebruik 1 Algemeen Wij, de Nicolaas Beetsschool, vallend onder stichting Salomo, willen dat onze leerlingen leren in schriftelijke en digitale bronnen informatie

Nadere informatie

Veilig internetgebruik OBS Uilenspiegel.

Veilig internetgebruik OBS Uilenspiegel. Veilig internetgebruik OBS Uilenspiegel. Binnen de stichting OOG, waar OBS Uilenspiegel een onderdeel van is, wordt gebruik gemaakt van netwerken die via de eigen server op school verbonden zijn met het

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INTERNET- EN E-MAILGEBRUIK regeling met aanhangsels

GEDRAGSCODE INTERNET- EN E-MAILGEBRUIK regeling met aanhangsels Geuzencollege GEDRAGSCODE INTERNET- EN E-MAILGEBRUIK regeling met aanhangsels NHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Vaststelling 4 Werkingssfeer 4 Algemeen 4 Gebruik 4 Controle 5 Sancties 6 Aanhangsel 1: oudertekst

Nadere informatie

Internetprotocol. Ods t Gijmink. Lindelaan 70b. 7471 KD Goor. op ods t Gijmink. Internetprotocol ods t Gijmink

Internetprotocol. Ods t Gijmink. Lindelaan 70b. 7471 KD Goor. op ods t Gijmink. Internetprotocol ods t Gijmink Internetprotocol op ods t Gijmink Ods t Gijmink Lindelaan 70b 7471 KD Goor 1 INTERNET OP SCHOOL De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van internet. Wij hebben ervoor gekozen de leerlingen van

Nadere informatie

Vrije Basisschool de Regenboog

Vrije Basisschool de Regenboog + Vrije Basisschool de Regenboog Binnen onze school komen steeds meer computers, niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor de leerkrachten wordt het werken met de computer steeds belangrijker, hierdoor

Nadere informatie

Uitgangspunten. Mediaprotocol

Uitgangspunten. Mediaprotocol Mediaprotocol Op De Saenparel leren wij onze leerlingen op een verantwoorde wijze in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, de betreffende informatie te ordenen en te beoordelen op hun

Nadere informatie

Mediaprotocol. Uitgangspunten

Mediaprotocol. Uitgangspunten Mediaprotocol Op de Korenaar leren wij onze leerlingen op een verantwoorde wijze in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, de betreffende informatie te ordenen en te beoordelen op hun

Nadere informatie

Protocol. Internet. Email. Mobile telefoon

Protocol. Internet. Email. Mobile telefoon Protocol Internet Email Mobile telefoon Directie ICT Marianne Boschman Paul van Aken Basisschool De Mijlpaal Brabantring 1 5672 EE Nuenen Tel: 040-2952279 E-mail info@obsdemijlpaal.nl Website www.obsdemijlpaal.nl

Nadere informatie

Protocol Internetgebruik leerlingen

Protocol Internetgebruik leerlingen Protocol Internetgebruik leerlingen Inleiding De huidige tijd kenmerkt zich door een overvloed aan informatie die op eenvoudige wijze bereikbaar is. Sommige beelden en programma s zijn ongeschikt voor

Nadere informatie

Veilig internetgebruik OBS De Leeuwerik.

Veilig internetgebruik OBS De Leeuwerik. Veilig internetgebruik OBS De Leeuwerik. Binnen de stichting OOG, waar OBS De Leeuwerik een onderdeel van is, wordt gebruik gemaakt van netwerken die via de eigen server op school verbonden zijn met het

Nadere informatie

Veilig internetgebruik OBS De Wizzert.

Veilig internetgebruik OBS De Wizzert. Veilig internetgebruik OBS De Wizzert. Binnen de stichting OOG, waar OBS De Wizzert een onderdeel van is, wordt gebruik gemaakt van netwerken die via de eigen server op school verbonden zijn met het internet.

Nadere informatie

Christelijke School voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs voor Z.M.L.K. 8. ICT

Christelijke School voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs voor Z.M.L.K. 8. ICT Christelijke School voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs voor Z.M.L.K. 8. ICT Werkingssfeer Deze gedragscode geldt voor alle gebruikers van de ICT-faciliteiten die door de Lelie worden geboden.

Nadere informatie

Protocol digitaal werken Voor leerlingen van Het Hooghuis Heesch

Protocol digitaal werken Voor leerlingen van Het Hooghuis Heesch Protocol digitaal werken Voor leerlingen van Het Hooghuis Heesch Protocol voor het gebruik van de computers, het internet en alle andere netwerkgerelateerde apparatuur. Heesch april 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Veilig internetgebruik OBS De Cirkel.

Veilig internetgebruik OBS De Cirkel. Veilig internetgebruik OBS De Cirkel. Binnen de stichting OOG, waar OBS De Cirkel een onderdeel van is, wordt gebruik gemaakt van netwerken die via de eigen server op school verbonden zijn met het internet.

Nadere informatie

Reglement - en internetgebruik Stichting VO Haaglanden

Reglement  - en internetgebruik Stichting VO Haaglanden Reglement e-mail- en internetgebruik Stichting VO Haaglanden Hoofdstuk 1 definities, reikwijdte en doeleinden Artikel 1 definities In dit reglement wordt verstaan onder: 1.Stichting VO Haaglanden: bevoegd

Nadere informatie

Gedragscode voor leerlingen van RSG Broklede voor gebruik van informatie- en communicatiemiddelen en voorzieningen

Gedragscode voor leerlingen van RSG Broklede voor gebruik van informatie- en communicatiemiddelen en voorzieningen Gedragscode voor leerlingen van RSG Broklede voor gebruik van informatie- en communicatiemiddelen en voorzieningen Vastgesteld door de SL op 2 september 2010 Instemming van de MR op 28 september 2010 De

Nadere informatie

Protocol Mediagebruik:

Protocol Mediagebruik: Protocol Mediagebruik: Protocol Mediagebruik:... 1 Inleiding... 1 Uitgangspunten bij tv-gebruik, videogebruik, omgang met social media en internetten... 1 Afspraken met de kinderen... 2 Afspraken met de

Nadere informatie

Sint-Maartenscollege - Maastricht

Sint-Maartenscollege - Maastricht Aanvulling Begrensd gedrag, naar gedragsregels op school Gedragscode voor internet en e-mail Schooltype Doelgroep Terrein Detaillering Formulering Handhaving Voortgezet onderwijs. Gebruikers van internet

Nadere informatie

Versie 1 juni Mediaprotocol

Versie 1 juni Mediaprotocol Mediaprotocol Document voor ouders/verzorgers en personeel Inhoudsopgave Doel van dit mediaprotocol blz. 1 1 Uitgangspunten blz. 1 2 Afspraken blz. 1 2.1 gebruik van internet blz. 1 2.2 schoolwebsite blz.

Nadere informatie

Mediaprotocol voor leerlingen Versie 0.3

Mediaprotocol voor leerlingen Versie 0.3 Mediaprotocol voor leerlingen Versie 0.3 Inhoudsopgave 0. Inleiding 1. Uitgangspunten 2. Afspraken 2.1 Internet 2.2 Schoolwebsite 2.3 E-mail / chatten 2.4 Mobiele telefoons / MP3 spelers 3. Eventuele maatregelen

Nadere informatie

Protocol veilig internetgebruik. [naam school]

Protocol veilig internetgebruik. [naam school] Protocol veilig internetgebruik [naam school] bron X Automatisering Financiën, Facilitair, Huisvesting Informatie en Communicatie Onderwijs Opleiden en Begeleiden Personeel en Organisatie behandeld Raad

Nadere informatie

Digitale Communicatie. Gedragscode voor internet- en e-mailgebruik

Digitale Communicatie. Gedragscode voor internet- en e-mailgebruik Digitale Communicatie Gedragscode voor internet- en e-mailgebruik Gedragscode internet- en e-mailgebruik Deze gedragscode omvat gedrags- en gebruiksregels voor het gebruik van internet- en e-mail op de

Nadere informatie

Leerling reglement. Protocol. Internet en E-mailgebruik door leerlingen en ouders. Leerling reglement 0

Leerling reglement. Protocol. Internet en E-mailgebruik door leerlingen en ouders. Leerling reglement 0 Leerling reglement Protocol Internet en E-mailgebruik door leerlingen en ouders Leerling reglement 0 Inhoud: Modelgedragscode leerlingen en ouders... 2 Inleiding... 2 1 Algemene aanpak... 2 2 Afspraken

Nadere informatie

Protocol gebruiksvoorwaarden Internet leerlingen

Protocol gebruiksvoorwaarden Internet leerlingen Protocol gebruiksvoorwaarden Internet leerlingen Inhoud Inleiding... 2 1. Algemene aanpak... 3 2. Afspraken met leerlingen... 4 2.1 Algemene afspraken... 4 2.2 Afspraken over privacy... 4 2.3 Afspraken

Nadere informatie

Versie 1.2 (23-04-2003) Internetprotocol VCO Harderwijk

Versie 1.2 (23-04-2003) Internetprotocol VCO Harderwijk Versie 1.2 (23-04-2003) Internetprotocol VCO Harderwijk INHOUD Inhoud - pagina 2 Wat is Internet? - pagina 3 Wat zijn de risico s? - pagina 3 Wat kun je als school doen om de risico s te beperken? - pagina

Nadere informatie

time-out : Protocol :

time-out : Protocol : Protocol : time-out : S P E C I A A L B A S I S O N D E R W I J S computers en internet 1. Waarom dit protocol Met dit protocol met betrekking tot het gebruik van computers en internet, beschrijven we

Nadere informatie

Protocol Internet en e-mail gebruik OBS t Busseltje

Protocol Internet en e-mail gebruik OBS t Busseltje 2010 Protocol Internet en e-mail gebruik OBS t Busseltje september 2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Gebruik internet en e-mail 1.1 Inleiding pag. 3 1.2 Het ontwikkelde protocol heeft betrekking op pag.

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden mijndoomijn portaal / app

Gebruikersvoorwaarden mijndoomijn portaal / app Gebruikersvoorwaarden mijndoomijn portaal / app versie april 2016 Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de software "mijndoomijn". Lees deze goed door. Zodra u de gebruikersvoorwaarden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1: Gebruik internet en e-mail

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1: Gebruik internet en e-mail 2012 Protocol Internet en e-mail gebruik. ICT leernetwerk 17-3-2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Gebruik internet en e-mail 1.1 Inleiding pag. 3 1.2 Het ontwikkelde protocol heeft betrekking op pag. 3 1.3

Nadere informatie

Internet protocol November 2014

Internet protocol November 2014 Internet protocol November 2014-1- Internet op school Het Internet is een wereldwijd samenstel van tienduizenden computers en computernetwerken, zonder centrale controle of eigenaar. Een onbegrensde informatiebron

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1: Gebruik internet en e-mail

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1: Gebruik internet en e-mail 2015-2020 Protocol Internet en e-mail gebruik OBS De Sleutelaar Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Gebruik internet en e-mail 1.1 Inleiding pag. 3 1.2 Het ontwikkelde protocol heeft betrekking op pag. 3 1.3 Uitgangspunten

Nadere informatie

Mediaprotocol versie 2014-10-17

Mediaprotocol versie 2014-10-17 Mediaprotocol versie 2014-10-17 Op de Baayaert leren wij onze leerlingen op een verantwoorde wijze in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, de betreffende informatie te ordenen en te

Nadere informatie

Mediaprotocol RK de Hoeksteen 2013-2014

Mediaprotocol RK de Hoeksteen 2013-2014 Mediaprotocol RK de Hoeksteen 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding...3 Hoofdstuk 1 De website van de school..4 Hoofdstuk 2 Kinderen en veilig internet.5 Hoofdstuk 3 E-mail 6 Hoofdstuk 4 Nieuwe media 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Mediaprotocol voor leerlingen Inhoudsopgave

Mediaprotocol voor leerlingen Inhoudsopgave Mediaprotocol voor leerlingen Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Doel van dit Mediaprotocol...2 01. Uitgangspunten...2 02. Afspraken...3 02.1 Internet...3 02.2 Schoolwebsite...3 02.3 Elektronische diensten:

Nadere informatie

Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College. 1.1 Algemeen

Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College. 1.1 Algemeen Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College 1.1 Algemeen Ieder die gebruik maakt van het Bonhoeffer College (haar gebouwen, terreinen en andere voorzieningen) daaronder begrepen materiële-,

Nadere informatie

Veilig internetgebruik OBS Delta.

Veilig internetgebruik OBS Delta. Veilig internetgebruik OBS Delta. Binnen de stichting OOG, waar OBS Delta een onderdeel van is, wordt gebruik gemaakt van netwerken die via de eigen server op school verbonden zijn met het internet. Aanleiding

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Paiq.nl. d.d

Algemene voorwaarden Paiq.nl. d.d Algemene voorwaarden Paiq.nl d.d. 2015 1 28 Deze algemene voorwaarden zijn gebaseerd op de klantvriendelijke tweezijde voorwaarden welke met de Consumenten Bond overeen zijn gekomen. ARTIKEL 1 - Definities

Nadere informatie

Internet en elektronische informatie- en communicatiemiddelen protocol

Internet en elektronische informatie- en communicatiemiddelen protocol Internet en elektronische informatie- en communicatiemiddelen protocol Handreiking voor leerlingen en ouders over internet, e-mail, mobieltjes e.d. Wij, Widdonckschool vallend onder Aloysius stichting

Nadere informatie

Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen - leerlingen-

Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen - leerlingen- Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen - leerlingen- Vaststelling bevoegd gezag: 10 maart 2009 Artikel 1 Doel en werkingssfeer van deze regeling 1.1 Deze regeling geeft de wijze aan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Smart Workspaces

Algemene voorwaarden Smart Workspaces Algemene voorwaarden Smart Workspaces Wat is de bedoeling van deze algemene voorwaarden? Je bent bij de algemene voorwaarden terecht gekomen. In de algemene voorwaarden vind je onder meer regels over hoe

Nadere informatie

Model Leerling reglement OOH

Model Leerling reglement OOH Model Leerling reglement OOH Protocol Internet en E-mailgebruik door leerlingen en ouders OOH Model Leerlingreglement 0 Inhoud: Modelgedragscode leerlingen en ouders... 2 Inleiding... 2 1 Algemene aanpak...

Nadere informatie

Veilig internetgebruik OBS Camelot.

Veilig internetgebruik OBS Camelot. Veilig internetgebruik OBS Camelot. Binnen de stichting OOG, waar OBS Camelot een onderdeel van is, wordt gebruik gemaakt van netwerken die via de eigen server op school verbonden zijn met het internet.

Nadere informatie

Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) regeling Gooise Scholen Federatie

Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) regeling Gooise Scholen Federatie Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) regeling Gooise Scholen Federatie augustus 2007 1 Handboek Organisatie GSF Artikel 1 Doel en werkingssfeer van deze regeling 1.1 Deze regeling geeft

Nadere informatie

Internetprotocol De Omnibus Januari 2011

Internetprotocol De Omnibus Januari 2011 Internetprotocol De Omnibus Januari 2011 Versie 1, januari 2011 - - 1 - - Inleiding Sinds de school televisie, video en internetfaciliteiten heeft, kunnen er beelden en programma' s de school binnenkomen,

Nadere informatie

Artikel 4 Beheer van informatie

Artikel 4 Beheer van informatie Artikel 1 Gelding en toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle overeenkomsten c.q. verbintenissen en andere rechtshandelingen tussen dehorecapas.nl enerzijds

Nadere informatie

- Ter instemming door MR. MTHL/ MAC/Drs.C.H.M.Bentlage. Drs.C.H.M.Bentlage. Gewijzigd 14 maart 2012 door

- Ter instemming door MR. MTHL/ MAC/Drs.C.H.M.Bentlage. Drs.C.H.M.Bentlage. Gewijzigd 14 maart 2012 door Mediaprotocol Mediaprotocol Naam document: Status: Versie: Mediaprotocol - Ter goedkeuring door 14 maart 2012 directie - Juridische toetsing nodig: 11 mei 2012 16 mei 2012 - Ter instemming door MR 21 mei

Nadere informatie

Internet-protocolversie 1201

Internet-protocolversie 1201 Internet-protocolversie 1201 R.K. Basisschool De Lusthof. Lusthofstraat 11 2271 XV Voorburg telefoon: 070 3860872 fax: 070 3860873 email: algemeen@lusthofschool.nl internet: www.lusthofschool.nl De Lusthof

Nadere informatie

Overeenkomst gebruik ipad en ICT-voorziening Revius Lyceum Doorn

Overeenkomst gebruik ipad en ICT-voorziening Revius Lyceum Doorn Overeenkomst gebruik ipad en ICT-voorziening Revius Lyceum Doorn Het Revius Lyceum Doorn, nader te noemen school en ondergetekenden, nader te noemen ouder(s)/verzorger(s) en leerling, komen het volgende

Nadere informatie

Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services

Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services Missie XS2RA B.V. tevens handelend onder de naam RadiologieNetwerk ( RadiologieNetwerk ) heeft als missie om via haar RadiologieNetwerk

Nadere informatie

Overeenkomst i- Pads. Stevensbeek. Bij het tekenen van deze overeenkomst, ga ik akkoord met de volgende afspraken:

Overeenkomst i- Pads. Stevensbeek. Bij het tekenen van deze overeenkomst, ga ik akkoord met de volgende afspraken: Overeenkomst i- Pads Bij het tekenen van deze overeenkomst, ga ik akkoord met de volgende afspraken: De i- Pad is en blijft eigendom van de school. Op school, ben ik verantwoordelijk voor mijn eigen i-

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR. B.V. ("The JobConnector"). The JobConnector is geregistreerd bij het Handelsregister te Amsterdam.

GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR. B.V. (The JobConnector). The JobConnector is geregistreerd bij het Handelsregister te Amsterdam. GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR I. ALGEMENE BEPALINGEN 1 Algemeen 1.1 De website The JobConnector (de "Website") wordt beheerd door The JobConnector B.V. ("The JobConnector"). The JobConnector is

Nadere informatie

Gedragsregels. ICT-voorzieningen

Gedragsregels. ICT-voorzieningen Gedragsregels ICT-voorzieningen Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Jac. P. Thijsse College 1. Algemeen De onderstaande regels zijn geldig voor iedereen die gebruik maakt van de ICT-voorzieningen van

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden EnqueteViaInternet.nl

Gebruikersvoorwaarden EnqueteViaInternet.nl Gebruikersvoorwaarden EnqueteViaInternet.nl ABF Software Development BV 2014 EnqueteViaInternet.nl is een product van ABF Software Development. Privacy en bescherming van persoonlijke informatie Bekijk

Nadere informatie

Veilig internetgebruik OBS De Meent.

Veilig internetgebruik OBS De Meent. Veilig internetgebruik OBS De Meent. Binnen de stichting OOG, waar OBS De Meent een onderdeel van is, wordt gebruik gemaakt van netwerken die via de eigen server op school verbonden zijn met het internet.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: de Website: de website www.boekenzoekdienst.nl, die in stand wordt gehouden door Boekwinkeltjes

Nadere informatie

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN").

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: CIRAN). GEBRUIKSOVEREENKOMST Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN"). Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: "Voorwaarden")

Nadere informatie

Internet Website-protocol

Internet Website-protocol Internet Website-protocol Inhoud Internet Website-protocol... 3 1 Website-protocol... 3 1.1 Doelstelling:... 3 1.2 Werkwijze:... 3 1.3 Privacy:... 3 2 Internet-protocol... 4 2.1 Uitgangspunten:... 4 2.2

Nadere informatie

Gedragscode email- en internetgebruik en social media

Gedragscode email- en internetgebruik en social media Gedragscode email- en internetgebruik en social media Pagina 1 van 5 Inleiding Internet en email zijn de laatste jaren een vast onderdeel geworden van ons werk. Internet stelt ons in staat om altijd op

Nadere informatie

Veilig internetgebruik OBS Kompas.

Veilig internetgebruik OBS Kompas. Veilig internetgebruik OBS Kompas. Binnen de stichting OOG, waar OBS Kompas een onderdeel van is, wordt gebruik gemaakt van netwerken die via de eigen server op school verbonden zijn met het internet.

Nadere informatie

Internetprotocol. Internet op school

Internetprotocol. Internet op school Internetprotocol Internet op school De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van internet. Wij hebben ervoor gekozen de leerlingen van alle klassen die mogelijkheid te bieden. Wij volgen de strategie

Nadere informatie

Mediaprotocol leerlingen document ouders en verzorgers. Inhoudsopgave

Mediaprotocol leerlingen document ouders en verzorgers. Inhoudsopgave Mediaprotocol leerlingen document ouders en verzorgers Inhoudsopgave Doel van dit Mediaprotocol... 2 01. Uitgangspunten... 2 02. Afspraken... 2 02.1 Internet... 2 02.2 Schoolwebsite... 3 02.3 elektronische

Nadere informatie

CBS De Akker Protocol , internetgebruik, mobiele telefoons, tablets etc.

CBS De Akker Protocol  , internetgebruik, mobiele telefoons, tablets etc. CBS De Akker Protocol E-mail, internetgebruik, mobiele telefoons, tablets etc. Datum eerste versie Maart 2010 Datum laatste versie 23-06-2015 Documenteigenaar Team CBS De Akker & De Tjongerwerven CPO Datum

Nadere informatie

Versie: Opdrachtgever: Auteur: Datum vaststelling: Datum evaluatie: Documentbeheerder:

Versie: Opdrachtgever: Auteur: Datum vaststelling: Datum evaluatie: Documentbeheerder: Naam document: Soort document: Toepassingsgebied: Te vinden in: RMPI ZEI kader nr.: Status: Protocol internet- en e- mailgebruik in Yulius Onderwijs Richtlijn Yulius Onderwijs Handboek Onderwijs Vastgesteld

Nadere informatie

Makelaar in Grond gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor de navolgende doeleinden:

Makelaar in Grond gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor de navolgende doeleinden: Privacybeleid I. Algemeen Op deze pagina treft u als gebruiker van de website www.makelaaringrond.nl het privacybeleid aan van Makelaar in Grond respectievelijk Grond Registratie Services. Makelaar in

Nadere informatie

Privacyreglement en internetgebruik. Gedeputeerde Staten: Gelet op:

Privacyreglement  en internetgebruik. Gedeputeerde Staten: Gelet op: Privacyreglement e-mail en internetgebruik Gedeputeerde Staten: Gelet op: - het feit dat de provincie Noord-Holland aan degenen die bij haar organisatie werkzaam zijn e-mail- en internetfaciliteiten ter

Nadere informatie

Protocol e-mail, wifi, netwerk- en internetgebruik

Protocol e-mail, wifi, netwerk- en internetgebruik Protocol e-mail, wifi, netwerk- en internetgebruik Regeling gebruik computernetwerk/e-mail en internetgebruik voor medewerk(st)ers, leerlingen en gasten van Spieringshoek, één en ander mede in het kader

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden & Huisregels Sportshowroom.nl, sep 2015 Bezoekers Sportshowroom.nl 1/6

Algemene Voorwaarden & Huisregels Sportshowroom.nl, sep 2015 Bezoekers Sportshowroom.nl 1/6 ALGEMENE VOORWAARDEN & HUISREGELS Inhoudsopgave: 1. Huisregels van Sportshowroom.nl pag. 2 2. Registratie van een account pag. 2 3. Plichten van bezoekers pag. 2 4. Spelregels en kwaliteitseisen pag. 3

Nadere informatie

HANDLEIDING SMTP DIENST BEDRIJVENWEB NEDERLAND B.V.

HANDLEIDING SMTP DIENST BEDRIJVENWEB NEDERLAND B.V. HANDLEIDING SMTP DIENST BEDRIJVENWEB NEDERLAND B.V. Uitgave : 1.0 KORTE OMSCHRIJVING In dit document wordt beschreven hoe u gebruik kunt maken van de SMTP dienst van Bedrijvenweb Nederland B.V. om e-mail

Nadere informatie

PROTOCOL INTERNET EN E-MAIL VERKEER

PROTOCOL INTERNET EN E-MAIL VERKEER PROTOCOL INTERNET EN E-MAIL VERKEER Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Bevoegd gezag: het bestuur van de stichting Proloog, ook te noemen werkgever. 2. Algemene directie: de leiding van Proloog die door het

Nadere informatie

[Veilig omgaan met digitale. commucicatiemiddelen] NBS De Hoogakker. Voorjaar 2008

[Veilig omgaan met digitale. commucicatiemiddelen] NBS De Hoogakker. Voorjaar 2008 2008 NBS De Hoogakker Voorjaar 2008 [Veilig omgaan met digitale commucicatiemiddelen] Hoe gaat de Hoogakker om met digitale communicatiemiddelen ten opzichte van leerlingen, personeel, ouders en de maatschappij?

Nadere informatie

Protocol email-, netwerk- en internetgebruik voor alle CVO-scholen.

Protocol email-, netwerk- en internetgebruik voor alle CVO-scholen. Protocol email-, netwerk- en internetgebruik voor alle CVO-scholen. Artikel 1 Definities, doel en werking 1. Dit protocol bevat een regeling voor het gebruik van het computernetwerk, e-mail en internet

Nadere informatie

Gedragscode computergebruik voor werknemers van het Schoonhovens College

Gedragscode computergebruik voor werknemers van het Schoonhovens College Gedragscode computergebruik voor werknemers van het Schoonhovens College Artikel 1 Definities a. Computersysteem: alle computerhardware, software en netwerkverbindingen in gebruik bij het Schoonhovens

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

Beleidsplan mediawijsheid en Internet Protocol

Beleidsplan mediawijsheid en Internet Protocol Beleidsplan mediawijsheid en Internet Protocol Vastgesteld 3 juli 2017 1. Inleiding In het onderwijs hebben we dagelijks te maken met verschillende vormen van mediagebruik. Om dit toenemend gebruik te

Nadere informatie

Mediaprotocol rkbs de Hoeksteen Aangepast maart 2016

Mediaprotocol rkbs de Hoeksteen Aangepast maart 2016 Mediaprotocol rkbs de Hoeksteen Aangepast maart 2016 Inhoudsopgave Inleiding...3 Hoofdstuk 1 De website van de school..4 Hoofdstuk 2 Kinderen en veilig internet.5 Hoofdstuk 3 E-mail 6 Hoofdstuk 4 Nieuwe

Nadere informatie

Protocol e-mail, netwerk en internetgebruik (Gedragscode ict gebruik)

Protocol e-mail, netwerk en internetgebruik (Gedragscode ict gebruik) Protocol e-mail, netwerk en internetgebruik (Gedragscode ict gebruik) Preambule RSG Pantarijn biedt aan medewerkers en leerlingen de faciliteiten van het gebruik van internet, het gebruik van het computernetwerk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor interim managers

Algemene voorwaarden voor interim managers Algemene voorwaarden voor interim managers 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 1.1. Iedere interim manager die gebruik maakt van de diensten die worden aangeboden via deze site is gebonden aan onderstaande

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS connectedcare services b.v. Hogestraat 54 6953 AW Dieren 085-7739903 contact@connectedcare.nl www.connectedcare.nl ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS In dit document zijn de algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Datingsites 2014

Algemene Voorwaarden Datingsites 2014 Algemene Voorwaarden Datingsites 2014 Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de SER Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg en treden in werking

Nadere informatie

Privacyreglement en internet gebruik

Privacyreglement  en internet gebruik opgericht 1 augustus 1932 Privacyreglement e-mail en internet gebruik Gemaakt door : Marcel van Vuuren Gemaakt op : donderdag 29 mei 2008 Versie : 29052008_v1.0 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Definities,

Nadere informatie

geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden.

geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden. GEBRUIKSVOORWAARDEN YOUR NEXT CONCEPTS 1. Algemeen 1.1 Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Your Next Concepts met betrekking tot de Website en App. Lees deze gebruiksvoorwaarden ('Gebruiksvoorwaarden')

Nadere informatie

Handreiking voor leerlingen (ouders) SBO De Branding over internet, e-mail, mobieltjes e.d.

Handreiking voor leerlingen (ouders) SBO De Branding over internet, e-mail, mobieltjes e.d. Handreiking voor leerlingen (ouders) SBO De Branding over internet, e-mail, mobieltjes e.d. Wij, SBO De Branding, vallend onder Vereniging Christelijk Primair Onderwijs Spijkenisse (VCPO) willen dat onze

Nadere informatie

Protocol bij gebruik internet en sociale media. obs De Barkentijn

Protocol bij gebruik internet en sociale media. obs De Barkentijn Protocol bij gebruik internet en sociale media obs De Barkentijn Beschrijving van afspraken rondom het gebruik van Internet en Sociale Media op de Barkentijn 1-9-2017 Gebruik internet O.B.S. De Barkentijn

Nadere informatie

Deze tekst omschrijft het gebruik van internet, , telefoon alsmede computerapparatuur in de algemene zin voor GVB Amsterdam.

Deze tekst omschrijft het gebruik van internet,  , telefoon alsmede computerapparatuur in de algemene zin voor GVB Amsterdam. PROTOCOL ICT Deze tekst omschrijft het gebruik van internet, e-mail, telefoon alsmede computerapparatuur in de algemene zin voor GVB Amsterdam. 1 Inleiding De volgende punten zijn overwogen bij het vaststellen

Nadere informatie