HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Jaarrekening 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Jaarrekening 2013"

Transcriptie

1 HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN Jaarrekening 2013

2 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG Jaarverslag 3 JAARREKENING Balans per 31 december Winst-en-verliesrekening over Kasstroomoverzicht over Toelichting behorende tot de jaarrekening OVERIGE GEGEVENS Statutaire bepaling inzake de bestemming van het resultaat 41 Voorstel bestemming resultaat over Zeggenschapsrechten 41 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 42

3 JAARVERSLAG Algemeen In het derde kwartaal van 2013 is Nederland heel voorzichtig uit de recessie gekomen, met een kwartaalgroei van 0,1% 1 en verkeerde eind 2013 in een fase van herstel. Dat was eind 2012 anders, toen lag de economie nog diep in de fase van laagconjunctuur. In de eerste helft van 2013 werd de economische neergang alleen maar erger met een dieptepunt in april en mei. Daarna is het conjunctuurbeeld licht verbeterd. Zo verbeterde het oordeel van industriële ondernemers over de ontvangen orders, het consumentenvertrouwen en het producentenvertrouwen aanzienlijk. Ook is de kapitaalmarktrente (de rente op de jongste tienjarige staatslening) opgelopen. Ten slotte waren de consumptie door huishoudens, het oordeel van consumenten over of het een gunstige tijd is voor grote aankopen, de werkloosheid en de productie van de industrie minder negatief dan eind Hieronder is de ontwikkeling van de Nederlandse economie (bruto binnenlands product) in de periode 2010 tot en met 2013 weergegeven. Vooruitzichten voor 2014 Voor 2014 wordt 0,5% economische groei verwacht. Het wordt een jaar van economisch herstel, stabiliserende werkloosheid en lagere inflatie. De groei wordt gedreven door uitvoer en investeringen, terwijl de consumptie nog blijft afnemen. De inflatie daalt tot 1,5%, in lijn met de afnemende inflatie in het eurogebied. Herstel op de arbeidsmarkt is nog niet te verwachten, omdat de vraag naar arbeid met vertraging reageert op aantrekkende productiegroei. Bovendien neemt de werkgelegenheid bij de overheid en in de zorgsector af. De werkloosheid loopt wel minder sterk op dan in De Nederlandse winkelmarkt De winkelmarkt heeft flink te lijden onder het geringe consumentenvertrouwen en daaruit voortvloeiende dalende consumentenbestedingen en de verschuiving van de bestedingen naar internet. Consumenten gaven in 2013 weer 2,1% minder uit dan in Dit heeft geleid tot een daling van het winkelaanbod en een stijging van de leegstand, die de komende jaren nog doorzet. Begin 2013 was de leegstand 6,4% van de totale voorraad, aan het eind van het jaar was deze toegenomen tot 6,9%. Tevens komen de huurprijzen steeds meer onder druk te staan. Met uitzondering van enkele specifieke winkellocaties dalen de huurprijzen overal. Met als gevolg dat daarmee ook de waarde van het vastgoed onder druk komt te staan. Deze waarde is door de 1 CPB: Policy Brief 2013/09 2 CBS: Webmagazine, maandag 20 januari CPB: Policy Brief 09/2013/Economische vooruitzichten FGH: FGH Vastgoedgezicht

4 sterke beleggingsvraag in de jaren tot 2008 sterk gestegen. Nu de druk op de huurinkomsten toeneemt en de leegstand oploopt heeft dit directe gevolgen voor de waarde. De leegstand wordt in toenemende mate opgelost door flexibele huurcontracten en omzetafhankelijke huurprijzen. Internet verandert het winkellandschap al enige jaren en zal dat ook de komende jaren blijven doen. Fysieke winkels blijven desondanks een belangrijke rol spelen, waarbij succesvolle retailers fysieke winkels met online webwinkels combineren. Verwachting 2014 Over het algemeen houdt de ontwikkeling van de detailhandelsomzet gelijke tred met de ontwikkeling van de Nederlandse economie (en die van het Eurogebied). In 2014 zal de economie naar verwachting weer groeien. De detailhandelsomzet zal daar nog iets op achterblijven 5. Wij verwachten voor 2014 derhalve nog geen noemenswaardige verbeteringen ten aanzien van leegstand en huurniveau op de Nederlandse winkelmarkt. Financiële instrumenten Algemeen Het Fonds maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die het Fonds blootstellen aan marktrisico inclusief kredietrisico, renterisico en liquiditeitsrisico. Om deze risico s te beheersen heeft de Beheerder een beleid inclusief een stelsel van limieten en procedures geïmplementeerd om de risico s van onvoorspelbare ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten en daarmee de financiële prestaties van het Fonds te beperken. Het Fonds zet afgeleide financiële instrumenten in, in de vorm van renteswaps, om risico s te beheersen. Kredietrisico Het Fonds loopt kredietrisico over de uitstaande vorderingen. De vorderingen uit hoofde van de nog te ontvangen huren zijn niet geconcentreerd bij één grote huurder. De blootstelling aan kredietrisico van het Fonds wordt hoofdzakelijk bepaald door de individuele kenmerken van de afzonderlijke huurders. Daarnaast houdt de Beheerder ook rekening met bepaalde aspecten van het huurderbestand, zoals het risico op wanbetaling, de spreiding van de verschillende huurders en de locatie waar de huurders zijn gevestigd daar deze aspecten impact kunnen hebben op het kredietrisico. Nieuwe huurders worden indien noodzakelijk geacht, getoetst op kredietwaardigheid. Renterisico Het Fonds maakt gebruik van afgeleide financiële instrumenten om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen. Het Fonds heeft een renteswap afgesloten ten aanzien van de lening met een variabele rente. Deze renteswap wordt gebruikt om het renterisico van het variabele rentekarakter van de hypothecaire financiering af te dekken. Hierbij betaalt het Fonds een vaste rente. Dit afgeleide financieel instrument wordt niet ingezet voor handelsdoeleinden en de Beheerder heeft procedures en gedragslijnen ten aanzien van het afdekken van renterisico s geïmplementeerd om de omvang van het renterisico te beperken. Voor een toelichting op deze renteswap wordt verwezen naar de toelichting op de langlopende schulden aan kredietinstellingen. 5 Hoofdbedrijfschap Detailhandel: totaal.html?branche_id=40&hoofdonderwerp_id=12 4

5 Van de, per 31 december 2013, resterende hoofdsom is afgedekt middels de voornoemde renteswap. Ten aanzien van het renterisico heeft van de resterende hoofdsom een variabel karakter. Indien de rente na 31 december 2013 met 1% stijgt, waarbij alle andere variabelen constant blijven, zal de rentelast met per jaar stijgen. Liquiditeitsrisico Liquiditeitsrisico is het risico dat het Fonds onvoldoende liquiditeiten beschikbaar heeft om te voldoen aan de financiële verplichtingen. De uitgangspunten van het liquiditeitsrisicobeheer zijn dat er voor zover mogelijk afdoende liquiditeiten worden aangehouden om te kunnen voldoen aan de huidige en toekomstige financiële verplichtingen, in normale en moeilijke omstandigheden, en zonder dat daarbij door het Fonds onaanvaardbare verliezen worden geleden of de reputatie van het Fonds in gevaar komt. De liquiditeitsrisico s worden maandelijks gemonitord door de Beheerder en bestaan uit het aanhouden van voldoende liquiditeiten teneinde te voldoen aan de aflossings- en renteverplichtingen, de financiële verplichtingen ten aanzien van de renteswaps en de overige kortlopende financiële verplichtingen. De financiële verplichtingen ten aanzien van de renteswaps bestaan uit de periodieke betalingen uit hoofde van het verschil tussen de variabele rente en de vaste rente en eventuele betalingen uit hoofde van het afrekenen van een negatieve marktwaarde indien de Beheerder besluit om de renteswaps tijdens de contractduur af te wikkelen. Leegstands- / verhuurrisico portefeuille Bij de aankoop van de portefeuille heeft de verkoper voor een zestal winkelruimten huurgaranties met een looptijd van één jaar verstrekt voor in totaal Deze zijn medio 2008 geëxpireerd. Hiervan zijn op één na alle winkelruimten inmiddels verhuurd en is voor de kantoorunit in Waalwijk een gebruiksovereenkomst gesloten met de winkeliersvereniging. Voor de leegstaande winkelunit in het winkelobject in Schoonebeek gold nog een huurgarantie van de verkoper tot medio In s-hertogenbosch staat de voormalig door Van Lanschot gehuurde kantoorlocatie aan het Burgemeester Loeffplein sinds het begin van 2012 leeg. De gederfde huurinkomsten uit deze kantoorlocatie bedragen ca op jaarbasis, zijnde 17% van de huurstroom van het Fonds. Inmiddels is een huurovereenkomst getekend met de landelijke fitnessketen Basic Fit voor een oppervlakte van circa m2, gelegen op de eerste verdieping (van in totaal m2) met als ingangsdatum 1 januari 2014 onder voorbehoud van goedkeuring door Gemeente s-hertogenbosch. De ruimte is inmiddels aan de huurder opgeleverd en deze heeft de formele procedure opgestart. De huidige frictieleegstand heeft het rendement uit exploitatie negatief beïnvloed. Indien de kantoorlocaties buiten beschouwing worden gelaten, komt de leegstand in de winkelportefeuille ultimo 2013 uit op 9,5% (2012: 7,1%), hetgeen boven het landelijk gemiddelde ligt van 6,9%. De exploitatie in 2013 De portefeuille van Holland Immo Group XVI/Winkelfonds C.V. (het Fonds) bestaat uit een over Nederland verspreide winkelportefeuille met 44 winkelunits met 1 bovengelegen kantoor en 8 bovenwoningen in Apeldoorn, Arnhem, Bergum, Boxtel, Den Helder, Enschede, Etten-Leur, Gieten, Goor, Groenlo, Heerlen, s-hertogenbosch, Hoensbroek, Numansdorp, Schagen, Scheveningen, Schiedam, Schoonebeek, Vriezenveen en Waalwijk. 5

6 De belangrijkste mutaties en ontwikkelingen in de portefeuille in 2013 zijn onderstaand opgesomd en toegelicht. Apeldoorn Diverse pogingen om een betalingsregeling met de huurder De Voordeelhal te starten mochten niet baten. Per 30 juni 2013 is de huurovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd en per 1 oktober 2013 tijdelijk (voor 23 maanden) verhuurd aan een exploitant van een herenmodezaak. De huur bedraagt op jaarbasis (de reguliere huur bedraagt op jaarbasis). Voor de periode van 1 oktober 2013 tot en met 30 juni 2014 is daarnaast een eenmalige huurkorting verstrekt ad Voor deze tijdelijke invulling is besloten om enerzijds huuropbrengsten te genereren en anderzijds om de wederverhuurbaarheid te vergroten. Den Helder Daar de huurder X-kappers moeite heeft met de exploitatie van de winkel, is medio 2013 een makelaar ingeschakeld om op zoek te gaan naar een nieuwe kandidaat-huurder. Daarnaast is besloten de zittende huurder een additionele huurkorting te verlenen van circa 25% teneinde de exploitatie van deze kapperswinkel te laten continueren. Er is bewust gekozen om de huidige huurder niet te ontruimen, maar te laten exploiteren zodat een deel van de huurverplichting wordt voldaan en een geopende winkel beter verhuurbaar is dan een leegstaande winkel. De achterstand na aftrek van de waarborgsom bedraagt per 31 december Hiervoor is een voorziening gevormd. Etten-Leur De winkelruimte in Etten-Leur is na circa anderhalf jaar leegstand per 1 september 2013 verhuurd aan een gezondheidstudio. De huurovereenkomst is aangegaan voor een periode van vijf jaren met een breakmogelijkheid na jaar twee. De huurprijs bedraagt per jaar. Voor de eerste 4 jaar is een ingroeihuur overeengekomen waarbij huurder een korting ontvangt van respectievelijk; jaar , jaar , jaar en het laatste jaar 500. De buitenzijde van de winkelruimte is gerevitaliseerd. Zo is de luifel hersteld, het naastgelegen schuurtje verwijderd en is de gevel geheel geschilderd. De kosten van deze revitalisatie bedragen en zijn opgenomen als renovatielast. De per 1 september leeggekomen bovenwoning is per 16 december 2013 verhuurd tegen een jaarhuurprijs van Gieten Per 1 mei 2013 is de winkelruimte in Gieten verhuurd aan een lokale ondernemer ten behoeve van de exploitatie van een Expert elektronicazaak. Met de huurder is een huurtermijn van 5 jaren en een huurprijs ad per jaar overeengekomen. Gezien de investeringen die door de huurder gedaan moesten worden, is in het eerste jaar een huurkorting verleend van en in het tweede jaar een huurkorting ad De huurder van de bovenwoning heeft met ingang van 1 november 2013 de huur opgezegd. Thans wordt de woning te huur aangeboden door een lokale makelaar. Groenlo Eind september 2013 is de reisorganisatie Oad failliet verklaard. Tot het Oad-concern behoren ook de 140 Globe reisbureaus in Nederland. Voor het Globe reisbureau aan de Beltrumsestraat is geen overname kandidaat gevonden. De winkelruimte is inmiddels opgeleverd door de curator en wordt thans te huur aangeboden door een lokale makelaar. De huurachterstand is geheel gedekt door de bankgarantie. Momenteel is er geen kandidaat-huurder voor deze winkelruimte. 6

7 s-hertogenbosch Verhuur eerste verdieping Burgemeester Loeffplein Reeds eerder is gemeld dat met fitnessketen Basic Fit inmiddels een huurovereenkomst is gesloten ingaande op 1 januari 2014 onder voorbehoud van goedkeuring door Gemeente s-hertogenbosch. De Gemeente dient ontheffing te verlenen inzake de bestemming, daar thans formeel alleen de vestiging van kantoren op de verdieping is toegestaan. De Gemeente heeft toegezegd bereid te zijn om ontheffing te verlenen op de bestemming kantoren. Uiteraard dient een formele procedure te worden doorlopen alvorens partijen dit voorbehoud kunnen laten vervallen. De ruimte is inmiddels aan de huurder opgeleverd en deze heeft de formele procedure opgestart. Verhuur derde verdieping Burgemeester Loeffplein Voor de gehele derde verdieping is een huurovereenkomst gesloten met de firma GAPPH. Deze firma is gespecialiseerd in het ter beschikking stellen van (tijdelijke) flexwerkplekken en kantoorruimte aan derden. De huurprijs voor deze huurder is omzetafhankelijk. Inmiddels zijn de eerste twee onderverhuurovereenkomsten gesloten. Wij verwachten dat in 2014 meer kantoorruimte ingevuld zal gaan worden wat een positief effect zal hebben op de huurprijs. Verhuur overige ruimte op de verdiepingen van het Burgemeester Loeffplein Met de verhuren aan Basic Fit en GAPPH is nog voor verhuur beschikbaar: circa 530 m2 gelegen op de eerste verdieping circa 580 m2 gelegen op de tweede verdieping Er bestaat een mogelijkheid om de huurovereenkomst aangaande de derde verdieping met GAPPH tussentijds op te zeggen. Daarmee tracht het makelaarsteam tevens een huurkandidaat te enthousiasmeren voor het totaal van de eerste, tweede én derde verdieping samen, ter grootte van circa m2. Potentiële huurder TIO (Hogeschool voor Toerisme) is geïnteresseerd en onderzoekt of vestiging op deze locatie mogelijk is. Overige huurders complex Burgemeester Loeffplein Burgemeester Loeffplein 2 Voor de winkelruimte naast Rabobank is een nieuwe huurovereenkomst gesloten met een ondernemer voor de verkoop en reparatie van mobiele telefoons. De jaarhuurprijs bedraagt Omdat de winkelruimte nog volledig afgebouwd dient te worden, is aan huurder een huurkorting verstrekt ad 2.312,50, zijnde anderhalve maand huur. Burgemeester Loeffplein 52 De huurtermijn van Topmerk Schoenen is per 15 november 2013 verlengd met vijf jaren tot en met 14 november 2019 tegen gelijkblijvende condities. Schoonebeek De huidige huurovereenkomsten met huurders C1000 en Bakkerij Sieben zijn formeel verlengd tot en met 30 september De huur van beide huurders is tevens geïndexeerd. Deze overeenkomsten zullen worden vernieuwd als het definitieve revitalisatieplan bekend is. Het nieuwe verhuurplan voor de nieuw te creëren winkelruimte(n) in winkelcentrum De Wingert te Schoonebeek is door makelaar ZB Retail aan de markt gepresenteerd. Om het proces te versnellen is besloten om begin 2014 alvast met de revitalisatie aan te 7

8 vangen, aangezien thans overeenstemming is bereikt met Coop supermarkten als opvolger van de formule C1000. Met deze huurder is een nieuwe huurovereenkomst overeengekomen, onder voorbehoud van goedkeuring door de Nederlandse Mededingingsautoriteiten (NMa), welke in het tweede kwartaal van 2014 wordt verwacht. Dit betekent dat de voorbereidingen tot renovatie van het winkelcentrum in het eerste kwartaal 2014 zijn aangevangen. Waalwijk De modeketen H&M heeft in het derde kwartaal van 2013 de deuren van haar nieuwe winkelruimte in winkelcentrum De Els geopend. Dit heeft direct een positief effect gehad op het druktebeeld in het overige deel van het winkelcentrum. Free Record Shop Deze keten van muziekwaren is op 28 mei 2013 failliet verklaard. De keten heeft in afgeslankte vorm een doorstart gemaakt. Een aantal winkels, waaronder de winkel in Waalwijk, is overgenomen door investeringsmaatschappij Fresh Entertainment Nederland B.V. Deze partij is gelieerd aan de investeringsmaatschappij ProCures. Per 28 augustus 2013 is een nieuwe 5-jarige huurovereenkomst gesloten tegen een jaarhuurprijs van (dit is 355 / per m²). De huurovereenkomst met Free Record Shop liep van jaar tot jaar tegen een huurprijs ad De huurachterstand tot aan 28 augustus ten bedrage van is ingediend bij de curator. Voorzichtigheidshalve is deze achterstand alvast ten laste van het resultaat gebracht. Overige objecten Ultimo 2013 is nog geen definitieve invulling gevonden voor de winkelruimten gelegen in Enschede en Heerlen (Dautzenbergstraat 9a). Continuatie hypothecaire lening Op 28 februari jongstleden is met Propertize (voorheen SNS Property Finance B.V.) 6 overeenstemming bereikt aangaande de continuatie van de hypothecaire lening voor de middellange termijn. Belangrijkste achtergrond was de waardedaling van de winkelportefeuille en de daarmee samenhangende dreiging dat Propertize (SNS) de financiering voortijdig zou beëindigen. Propertize (SNS) is bereid de financiering voor 7,5 jaar te continueren, mits via extra aflossingen uit exploitatie de hoogte van de financiering versneld wordt teruggebracht. Onderdeel van deze overeenkomst is dat de rentelasten op de hypothecaire lening na afloop van de huidige rente SWAPS (1 januari 2015) aanzienlijk lager uitkomen. Hierdoor komt er extra exploitatieresultaat beschikbaar voor aflossing van de lening. De versnelde aflossing zal bij een toekomstige verkoop leiden tot een verdere verhoging van de terugbetaling op de inleg ten opzichte van de huidige situatie. 6 per 30 december 2013 is SNS Property Finance B.V. afgesplitst van SNS Reaal en opereert sindsdien onder de naam Propertize. 8

9 Exploitatieresultaat 2013 Hierna volgt een analyse van de exploitatie van de winkelportefeuille van het Fonds in Hierbij worden de gerealiseerde resultaten vergeleken met de voortschrijdende cashflowprognose , zoals gegeven in het jaarverslag Analyse exploitatierendement 2013 cashflowprognose gerealiseerd Huurinkomsten Rentebaten en overige opbrengsten Inkomsten totaal Uitgaven Hypotheekrente VVE-lasten en overige eigenaarslasten Gemeentelijke heffingen Beheervergoeding Algemene fondskosten Uitgaven totaal Exploitatieresultaat Exploitatierendement 1,7% 2,2% Door het gebruik van rekenmodellen kunnen afrondingsverschillen ontstaan. De gerealiseerde huurinkomsten liggen met onder de cashflowprognose ( ). Dit wordt veroorzaakt door de langer durende leegstand in de winkelunits in Heerlen ( 7.800), Enschede ( ) en s-hertogenbosch ( ) ten opzichte van de cashflowprognose De rentebaten liggen eveneens onder de prognose hetgeen kan worden verklaard uit het verschil tussen het geprognosticeerde gemiddelde rentepercentage op de liquiditeitsreserve (2,0%) en het gemiddeld over 2013 gerealiseerde rentepercentage ad circa 1,1%. De exploitatielasten liggen boven de cashflowprognose Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de in de VVE-lasten en overige eigenaarslasten opgenomen voorziening voor dubieuze debiteuren van in totaal Deze zijn te verdelen over de voorziening voor de huurachterstand van de Voordeelhal in Apeldoorn ad en die voor X-Kappers in Enschede ad De overige exploitatiekosten lagen in lijn met de prognose. Door de lagere huurinkomsten en hogere exploitatiekosten komt het in 2013 gerealiseerde exploitatieresultaat met onder de cashflowprognose ( ). Het hieruit resulterende rendement uit exploitatie ligt daarmee met 1,7% onder de cashflowprognose (2,2%). 9

10 Opbouw direct en indirect rendement tot en met 2013 Hierna is een overzicht opgenomen van het gerealiseerde totaal direct rendement. Hierbij wordt het in 2013 gerealiseerde rendement vergeleken met de cashflowprognose , zoals deze in de jaarrekening 2012 was gegeven. De cumulatieve rendementen worden vergeleken met de Prospectus prognose cashflowprognose sinds start Fonds 20 dec 2006 t/m 31 dec 2013 Prospectus actueel actueel prognose Exploitatierendement 1,7% 2,2% 4,6% 6,2% Totaal direct rendement 1,7% 2,2% 4,6% 6,2% Door het gebruik van rekenmodellen kunnen afrondingsverschillen ontstaan. Het totaal direct rendement uit exploitatie over 2013 komt op 1,7% (versus cashflowprognose : 2,2%). Sinds de start van het Fonds tot en met 2013 bedraagt het cumulatieve exploitatierendement 4,6% (versus Prospectus prognose: 6,2%). Onder het totaal direct rendement wordt verstaan de gecumuleerde gerealiseerde opbrengsten minus exploitatiekosten ten opzichte van het ingebrachte commanditair kapitaal. Herwaardering portefeuille Na een eerdere afwaardering van de portefeuille in 2012 met in totaal 5,0% ten opzicht van 2011, laat de hertaxatie van de portefeuille ultimo 2013 eveneens een waardedaling zien van in totaal 6,8% ten opzichte van de getaxeerde waarde daarvan ultimo Indirect rendement Voor een berekening van het indirect rendement moet een correctie worden toegepast met een afschrijving van verkrijgings- en fondskosten over een periode van 10 jaar ten opzichte van het ingebrachte commanditair kapitaal. gecumuleerd 17 jul 2007 t/m 31 december 2013 Analyse gecumuleerd direct en indirect rendement gerealiseerd prognose Direct rendement 4,6% 6,2% Indirect rendement -13,7% Totaal direct en indirect rendement -9,1% Per saldo bedraagt het gecumuleerde indirect rendement sinds de start van het Fonds ten gevolge van de waardeverandering van de portefeuille -13,7% op jaarbasis. Daarmee bedraagt het totaal van direct en indirect rendement van de portefeuille sinds de start van het Fonds -9,1% op jaarbasis. 10

11 Vooruitzichten voor 2014 en 2015 Voor 2014 wordt rekening gehouden met een lager exploitatierendement, ingegeven door een eenmalige hogere courtage voor verhuur Burgemeester Loeffplein in s- Hertogenbosch van circa , de externe financieringskosten van circa en een eenmalige bijdrage aan de huurder van het Burgermeester Loeffplein (Basic Fit) van Vanaf 2015 stijgt het exploitatierendement door de halvering van de hypotheekrentelasten en lagere exploitatielasten. Een en ander is nader uitgewerkt in de navolgende geactualiseerde cashflowprognose voor het jaar 2014 en Geactualiseerde cashflowprognose In het kader van het veranderde economische klimaat heeft met ingang van 2010 een herijking van de uitgangspunten van het Fonds plaatsgevonden waaruit een geactualiseerde cashflowprognose is voortgekomen. De gehanteerde aannames van het verloop van de inflatie, prijsontwikkeling en exploitatie- en beheerkosten zijn gebaseerd op de daadwerkelijk gedurende de looptijd van het Fonds gerealiseerde cijfers en actuele marktinformatie. Met deze geactualiseerde prognose kan een betere inschatting worden gemaakt in het verloop van de exploitatie van de portefeuille voor de komende twee jaren. Daarnaast geeft de geactualiseerde cashflowprognose een overzicht van het verloop van de liquiditeit per jaar. Deze cashflowprognose wordt jaarlijks ge-update met de gerealiseerde cijfers van het afgelopen jaar en een prognose voor de twee volgende jaren. Onderstaand geven wij een beknopte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de uitgangspunten voor de hierna opgenomen aangepaste cashflowprognose voor : Hypotheekrente en aflossing: Deze zijn gebaseerd op de daadwerkelijk lopende hypothecaire leningen ultimo 2013 van 35 miljoen. Hiervan is ca. 34 miljoen afgedekt met een SWAP met een vaste rente van 4,85% met een looptijd tot 1 januari Het niet afgedekte deel van de hypothecaire lening kent een lagere variabele rente op basis van drie-maands Euribor. Volgens de herfinanciering van de hypothecaire lening van Propertize (SNS) zal de financiering met ingang van 1 juli 2013 voor 7,5 jaar gecontinueerd kunnen worden, mits via extra aflossingen uit exploitatie de hoogte van de financiering versneld wordt teruggebracht. Onderdeel van dit voorstel is dat het rentetarief op de hypothecaire lening na 1 januari 2015 (einde looptijd SWAP) wordt verlaagd van 4,85% naar circa 2,4%, waardoor de rentelasten aanzienlijk lager uitkomen ten opzichte van de huidige rentelasten. Hierdoor alsmede door de versnelde aflossing zullen de rentelasten sneller dalen en bij een toekomstige verkoop leiden tot een verdere verhoging van de terugbetaling op de inleg ten opzichte van de huidige situatie. Rente liquiditeitsreserve: De verwachte spaarrente wordt voor 2014 en 2015 gesteld op 1,2%. Huurinkomsten: De verwachte huurinkomsten in 2014 en 2015 zullen toenemen door indexeringen en de verwachting dat leegstaande units worden weder verhuurd. Renovatie-uitgaven: Voor 2014 en 2015 zijn deze aanzienlijk verhoogd ten opzichte van 2013 teneinde de portefeuille verder te optimaliseren voor een toekomstige verkoop. 11

12 Externe advieskosten herfinanciering: Bij het herfinancieringstraject met Propertize (SNS) heeft de Beheerder zich laten bijstaan door externe adviseurs (Fresh Real Estate in samenwerking met FTC Corporate Finance). De vergoeding voor deze dienstverlening ad 0,07% van de te herfinancieren lening van Propertize (SNS) (peildatum 31 december 2012) zal in het eerste halfjaar 2014 ten laste van het exploitatieresultaat worden gebracht. Cashflowprognose Holland Immo Group XVI/Winkelfonds CV ACTUEEL PROGNOSE PROGNOSE Kengetallen: Rente liquiditeitsreserve 1,0% 1,2% 1,2% Stand hypotheek Propertize (SNS) begin periode Aflossingen hypotheek Propertize (SNS) extra aflossing (cashsweep + upfront) Aflossingen hypotheek Propertize (SNS) regulier Stand hypotheek Propertize (SNS) eind periode Hypotheekrente Propertize (SNS) 4,9% 4,9% 2,4% Inflatie 2,2% 2,2% 2,2% Liquiditeitsreserve begin Balansmutatie voorgaande periode: Winstuitkering voorgaande periode Hypotheekrente Propertize (SNS) voorgaande periode Stand renovatievoorziening begin Waarborgsommen Mutaties balansposten (crediteuren, BTW, vooruit ontv. huren enz.) Stand genormaliseerde liquiditeitsreserve Ontvangsten Rentebaten liquiditeitsreserve Huurinkomsten winkels Totaal ontvangsten Uitgaven van exploitatie Rente hypothecaire lening Propertize (SNS) Advieskosten herfinanciering Exploitatie- / beheerkosten Bijdrage huurder basic Fit Algemene fondskosten inclusief taxatiekosten Totaal uitgaven Overige cashflowmutaties Renovatieuitgaven Toevoeging aan voorziening renovatie Aflossing hypotheek regulier Betaling hypotheekrente vorige periode Mutaties balansposten (crediteuren, BTW, vooruit ontv. huren enz.) Totaal overige balansmutatie Waarborgsommen (geen uitgaven) Upfront aflossing hypotheek Propertize (SNS) Aflossing Propertize (SNS) vorige periode (cashsweep) Winstuitkeringen Participanten winkels vorige periode (Q1 2013) Stand liquiditeitsreserve eind

13 ACTUEEL PROGNOSE PROGNOSE RECAPITULATIE Liquiditeitsreserve begin Saldo balansmutaties Stand renovatievoorziening begin Winstuitkering vorige periode Genormaliseerde liquiditeitsreserve begin Exploitatieresultaat Resultaat uit exploitatie Totaal direct resultaat Rendement uit exploitatie 1,7% 0,8% 8,8% Totaal direct rendement 1,7% 0,8% 8,8% Exploitatieresultaat Af: aflossing hypotheek regulier Af: renovatieuitgaven Af: voorziening renovatieuitgaven Beschikbaar voor aflossing hypotheek Propertize (SNS) Waarborgsommen (geen uitgaven) Eenmalige extra aflossing Propertize (SNS) (upfront) Aflossing Propertize (SNS) uit liquiditeit (cashsweep vorige periode) Winstuitkeringen participanten (Q1 2013) Genormaliseerde liquiditeitsreserve eind Totale aflossingen Propertize (SNS) betreffende deze periode Winstuitkering uitgedrukt in % van kapitaalinleg 0,1% 0,0% 0,0% Aflossing Propertize (SNS) uitgedrukt in % van de geldlening begin verslagperiode 0,5% 0,0% 1,7% Door het gebruik van rekenmodellen kunnen afrondingsverschillen ontstaan. Uiteraard zijn deze verwachtingen gebaseerd op de kennis en verwachtingen aangaande de ontwikkelingen in de economie in het algemeen en van de Nederlandse woningmarkt in het bijzonder op grond van de per maart 2014 bekende gegevens. Indien de ontwikkelingen sneller of trager verlopen, zal dit uiteraard van invloed zijn op de rendementen van het Fonds. Kerngegevens 2013 Liquiditeit De liquiditeit geeft de mate aan waarin het Fonds in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen te voldoen. De liquiditeitspositie geeft de toestand op 31 december weer; er is dus sprake van een momentopname. Current ratio Vlottende activa / kortlopende schulden 1,53 1,22 13

14 Solvabiliteit De solvabiliteit geeft de mate aan waarin het Fonds in staat is op langere termijn aan haar verplichtingen (rente + aflossingen) te voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de toestand per 31 december weer; er is dus sprake van een momentopname Fondsvermogen / vreemd vermogen lang -0,01 0,06 Financieringsbehoeften Gegeven de current ratio en de solvabiliteit per 31 december 2013 is er geen behoefte om extra te financieren. De Beheerder De Beheerder van het Fonds, Holland Immo Group Beheer B.V., beschikt over een administratieve organisatie en interne beheersing, die voldoet aan de eisen van de Wet op het financieel toezicht (Wft). De bedrijfsvoering van het Fonds functioneert effectief en overeenkomstig de beschrijving. De Autoriteit Financiële Markten heeft op 11 november 2005 aan Holland Immo Group Beheer B.V. een vergunning verleend, teneinde op te treden als Beheerder van beleggingsinstellingen. Deze Wft-vergunning zal op 22 juli 2014 van rechtswege overgaan in een AIFMD-vergunning. Eindhoven, 28 maart 2014 De Beheerder: Holland Immo Group Beheer B.V. mr. T. Kühl mr. M. Kühl 14

15 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (vóór resultaatbestemming) Actief 31 december december 2012 Beleggingen Terreinen en gebouwen (1) Vlottende activa Overige vorderingen (2) Overlopende activa (3) Liquide middelen (4)

16 Passief 31 december december 2012 Fondsvermogen (5) Gestort en opgevraagd commanditair kapitaal Overige reserves Onverdeeld resultaat Langlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen (6) Kortlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen (7) Belastingen (8) Overige schulden en overlopende passiva (9)

17 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER Opbrengsten uit beleggingen (10) - in terreinen en gebouwen * in andere beleggingen * Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen (11) - in terreinen en gebouwen Som der bedrijfsopbrengsten Lasten in verband met het beheer van beleggingen * (12) Beheerkosten en rentelasten * (13) Som der bedrijfslasten Resultaat De gemarkeerde posten (*) vormen het exploitatieresultaat, dat voor bedraagt (2012: ). 17

18 KASSTROOMOVERZICHT OVER Resultaat boekjaar Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Investeringen Rentebaten Rentelasten Mutatie vorderingen Mutatie kortlopende schulden Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten Winstuitkeringen Aflossing langlopende schulden Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Nettokasstroom Liquide middelen per begin boekjaar Nettokasstroom Liquide middelen per 31 december

19 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2013 ALGEMEEN Doel van de commanditaire vennootschap De commanditaire vennootschap heeft ten doel het beheren en exploiteren van registergoederen. Naamswijziging Bij notariële akte is op 6 juni 2007 de naam van Holland Immo Group XVI/Retail Residential Fund C.V. gewijzigd in Holland Immo Group XVI/Winkelfonds C.V. Datum oprichting en boekjaar De commanditaire vennootschap is opgericht op 30 mei Het eerste boekjaar is een verlengd boekjaar en loopt vanaf 30 mei 2006 tot en met 31 december De feitelijke exploitatie met betrekking tot de verhuur van de winkelunits is echter gestart op 17 juli Daarna is een boekjaar gelijk aan een kalenderjaar. Registergoed Het registergoed inclusief grond betreft een winkelportefeuille, welke bestaat uit 44 winkelunits met een bovengelegen kantoor en 8 bovenwoningen. De units zijn gelegen in Apeldoorn, Arnhem, Bergum, Boxtel, Den Helder, Enschede, Etten-Leur, Gieten, Goor, Groenlo, Heerlen, s-hertogenbosch, Hoensbroek, Numansdorp, Schagen, Scheveningen, Schiedam, Schoonebeek, Vriezenveen en Waalwijk. Beherend vennoot De beherend vennoot is Holland Immo Group XVI/Winkelfonds B.V., waarvan alle aandelen in het bezit zijn van Holland Immo Group B.V. Beheer Holland Immo Group Beheer B.V. treedt op als Beheerder in de zin van de Wet op het financieel toezicht. Het administratief en technisch beheer is uitbesteed aan WPM Winkelcentrummanagement te s-hertogenbosch. 19

20 Rechtsvorm De rechtsvorm is een commanditaire vennootschap. Inschrijving Kamer van Koophandel Holland Immo Group XVI/Winkelfonds C.V. is ingeschreven in het handelsregister onder nummer Commanditaire vennoot De commanditaire vennoot bij oprichting was Holland Immo Group B.V. Op 17 juli 2007 is Holland Immo Group B.V. uitgetreden uit de commanditaire vennootschap en zijn 277 nieuwe participanten toegetreden tot Holland Immo Group XVI/Winkelfonds C.V. De totale inbreng van laatstgenoemde commanditaire vennoten bedraagt Economische / juridische eigendom Het economische eigendom van de panden is in handen van Holland Immo Group XVI/Winkelfonds C.V. De Stichting Bewaarder HIG Vastgoedfondsen is vanaf 17 juli 2007 juridisch eigenaar van de registergoederen. Laatstgenoemde treedt op als Bewaarder in de zin van de Wet op het financieel toezicht ten behoeve van Holland Immo Group XVI/Winkelfonds C.V. Fiscale positie Holland Immo Group XVI/Winkelfonds C.V. is voor fiscale doeleinden een besloten commanditaire vennootschap. Dat wil zeggen dat op grond van de statutaire bepalingen buiten het geval van vererving of legaat, toetreding of vervanging van commanditaire vennoten niet kan plaatsvinden zonder toestemming van alle vennoten. Het besloten karakter leidt ertoe dat de commanditaire vennootschap voor fiscale doeleinden transparant is. Dat wil zeggen dat niet de commanditaire vennootschap zelf, maar de vennoten belastingplichtig zijn voor hun aandeel in het resultaat van de commanditaire vennootschap. Toegepaste standaarden De jaarrekening is opgemaakt in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en de Wet op het financieel toezicht (Wft). De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Continuïteit Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 20

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V.

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. ANNEXUM SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. JAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Website: www.annexum.nl AIFMD Bewaarder SGG Depositary B.V. Claude

Nadere informatie

Vastgoedfonds II. Jaarverslag 2011

Vastgoedfonds II. Jaarverslag 2011 Vastgoedfonds II Jaarverslag 2011 1 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Verslag van de beherend vennoot 3 Financieel verslag en resultaat van het fonds 13 Jaarrekening 19 Balans per 31 december 2011 21

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Holding N.V. Halfjaarverslag 2014. Het vermogen om te renderen

Renpart Vastgoed Holding N.V. Halfjaarverslag 2014. Het vermogen om te renderen Renpart Vastgoed Holding N.V. Halfjaarverslag 2014 Renpart Vastgoed Holding N.V. Het vermogen om te renderen VERSLAG VAN DE DIRECTIE Geachte aandeelhouder, Hierbij bieden wij u het halfjaarverslag 2014

Nadere informatie

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL JAARVERSLAG 2013 DURA VERMEER GROEP NV 1 INHOUDSOPGAVE Kerncijfers 03 Wie zijn wij 04 Bestuur Dura Vermeer Groep NV 05 Verslag van de Raad van Bestuur 06 Algemene gang

Nadere informatie

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie... 2 Profiel... 3 Samengestelde kerncijfers en jaaroverzicht Subfondsen... 8 Verslag van de Beheerder... 10 Samengestelde jaarcijfers

Nadere informatie

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV HALFJAARVERSLAG 2008

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV HALFJAARVERSLAG 2008 BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV HALFJAARVERSLAG 2008 INHOUDSOPGAVE Kerngegevens 2008 2 Verslag van de directie 3 - Direct rendement 3 - Indirect rendement 3 - Rendementsdoelstelling 3 - Uitkering 3 - Verwachte

Nadere informatie

Stichting Elan Wonen. Haarlem

Stichting Elan Wonen. Haarlem Stichting Elan Wonen Haarlem Geconsolideerde jaarrekening 2012 Stichting Elan Wonen, Haarlem 2 Inhoud Geconsolideerde Jaarrekening... 5 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2012... 6 2 Geconsolideerde

Nadere informatie

Jaarverslag. ASR Europees Vastgoed Basisfonds

Jaarverslag. ASR Europees Vastgoed Basisfonds Jaarverslag ASR Europees Vastgoed Basisfonds Periode 18 december 2012 t/m 31 december 2013 Algemene informatie ASR Europees Vastgoed Basisfonds Kantooradres Fonds Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht Beheerder

Nadere informatie

Triodos Vastgoedfonds

Triodos Vastgoedfonds Triodos Vastgoedfonds Jaarverslag 2011 TLIM Duurzaam vastgoed Duurzaam vastgoed houdt rekening met het efficiënt gebruik van middelen en de impact op het individu en het milieu gedurende de hele levenscyclus

Nadere informatie

Financiële Resultaten 2010

Financiële Resultaten 2010 Vitens N.V. Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Inhoudsopgave Financiële gang van zaken 5 Geconsolideerde jaarrekening 9 Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Nadere informatie

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening Cosun Jaarverslag 2009 27 Geconsolideerde balans (na resultaatbestemming; in miljoenen EUR) Ultimo jaar Toelichting ACTIVA Vaste activa Immateriële

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 - inhoud

Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening pagina Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening 40 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten 41 Geconsolideerde

Nadere informatie

TKPI European Real Estate Fund

TKPI European Real Estate Fund TKPI European Real Estate Fund JAARVERSLAG 2014 2 TKPI European Real Estate Fund Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie 3 2 Profiel 5 3 Kerncijfers 8 4 Verslag van de beheerder 11 4.1 Verslag

Nadere informatie

Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten JAARVERSLAG

Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene Informatie... 3 1.1 Betrokken partijen... 3 1.2 Prospectus... 3 1.3 Oprichting, structuur en uitgifte... 4 1.4 Vergunning op grond van de Wet op het financieel

Nadere informatie

Prospectus voor de plaatsing van 218 participaties, ieder nominaal groot 25.000, in WONINGMAATSCHAP SCHAGEN

Prospectus voor de plaatsing van 218 participaties, ieder nominaal groot 25.000, in WONINGMAATSCHAP SCHAGEN Prospectus voor de plaatsing van 218 participaties, ieder nominaal groot 25.000, in WONINGMAATSCHAP SCHAGEN Initiatiefnemer: Vastgoed Syndicering Nederland n.v. Landgoed Sparrendaal Hoofdstraat 87 3971

Nadere informatie

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op: zie ook het separate supplement bij het Prospectus van Triodos Vastgoedfonds NV gedateerd op 31 mei 2013

Nadere informatie

SAMENVATTING. Prospectus. vastgoedfonds

SAMENVATTING. Prospectus. vastgoedfonds SAMENVATTING Prospectus vastgoedfonds Prospectus vastgoedfonds een initiatief van 3 maart 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 5 1 Samenvatting 7 2 Risicofactoren 21 3 Beleggingsbeleid 27 4 De Objecten 31

Nadere informatie

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers 18 september 2013 4 Inhoudsopgave Kernpunten 4 1. Samenvatting

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen )

RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen ) RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen ) Inleiding Deze RJ-Uiting 2014-8: Ontwerp-richtlijn 615 Beleggingsentiteiten is grotendeels een gevolg van de implementatie

Nadere informatie

PARKING FUND NEDERLAND II

PARKING FUND NEDERLAND II PARKING FUND NEDERLAND II INHOUDSOPGAVE 1. Samenvatting... 1 2. Risicofactoren... 10 3. Adressen betrokken partijen... 15 4. Definities... 17 5. Nederlandse parkeergaragemarkt vanuit vastgoedbeleggingsperspectief...

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

PROSPECTUS PARKING FUND NEDERLAND III

PROSPECTUS PARKING FUND NEDERLAND III PROSPECTUS PARKING FUND NEDERLAND III INHOUDSOPGAVE 1. Samenvatting... 1 2. Risicofactoren... 10 3. Adressen betrokken partijen... 15 4. Definities... 17 5. Nederlandse parkeergaragemarkt vanuit vastgoedbeleggingsperspectief...

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP Macintosh Retail Group N.V. Amerikalaan 100, 6199 AE Postbus 110, 6190 AC Maastricht-Airport Tel. 043-328 07 80 Fax 043-325 70 30 info@macintosh.nl www.macintosh.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Algemene gegevens 3 Structuur 4 Verslag van de Beheerder 6 Beleggingsbeleid Loyalis

Nadere informatie

Mensen geven vastgoed waarde

Mensen geven vastgoed waarde p r o s p e c t u s z e u v e n m e e r e n n v Mensen geven vastgoed waarde ZEUVEN MEEREN VASTGOEDFONDS NV 1. Definities 4 2. Samenvatting 6 3. Risico s 9 4. Doelstellingen 12 5. Beleggen in commercieel

Nadere informatie

Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening

Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening (bedragen in duizenden euro's) Algemeen Triodos Cultuurfonds NV is een beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal in de zin van artikel 2:76a van

Nadere informatie

Beleggen in bekende supermarkten Informatie Memorandum Supermarkt Fonds Nederland

Beleggen in bekende supermarkten Informatie Memorandum Supermarkt Fonds Nederland Supermarkt Fonds Nederland Informatie Memorandum juli 2010 Supermarkt Fonds Nederland is een initiatief van Annexum Beleggen in bekende supermarkten Informatie Memorandum Supermarkt Fonds Nederland INFORMATIE

Nadere informatie

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 2. Profiel 4 3. Performanceoverzicht 9 4. Verslag van de Directie 15 5. Jaarrekening 2013 18 5.1 Balans per 31 december (voor verwerking resultaatbestemming)

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie