Een klacht wat nu? geschillencommissie.indd :24:21

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een klacht wat nu? geschillencommissie.indd 2 23-06-2009 13:24:21"

Transcriptie

1 Een klacht wat nu? Een klacht wilt u het liefst oplossen met mensen die er direct mee te maken hebben. En dat wil Portaal ook. Maar wat als u een klacht heeft en u komt er met Portaal niet uit? Dan heeft u de mogelijkheid om naar een onafhankelijke klachtencommissie te gaan. In het Reglement Klachtencommissie Portaal Eemland kunt u lezen hoe de procedure loopt. In deze brochure wordt eerst de klachtencommissie toegelicht, dan volgt het reglement en de toelichting op het reglement. Portaal wil voldoende gelegenheid bieden om uw klacht te bespreken en naar tevredenheid op te lossen. U kunt tijdens kantooruren op werkdagen contact met ons opnemen via het telefoonnummer: geschillencommissie.indd :24:21

2 Toelichting Klachtencommissie De Klachtencommissie U kunt een klacht over een technisch mankement aan uw woning, een vraag over de huurbetaling of een klacht over overlast, altijd bij ons melden. Wij beantwoorden uw vraag graag en proberen het probleem op te lossen. Helaas kunnen niet altijd alle klachten naar volle tevredenheid worden afgehandeld. Als het niet lukt om uw klacht samen met ons op te lossen, ontstaat er een geschil. Een geschil kunt u schriftelijk voorleggen aan de Klachtencommissie van Portaal Eemland. Dit is een onafhankelijke commissie die een advies uitbrengt aan de directie van Portaal Eemland. Het advies is niet bindend. Samenstelling De commissie bestaat uit drie leden: een voorzitter en twee leden. Eén lid wordt voorgedragen door bewonersvereniging Hestia uit Amersfoort. Eén lid wordt voorgedragen door de bewonersorganisatie VHOS uit Soest. De voorzitter is een onafhankelijke derde, benoemd door de directie, op voorstel van beide leden. Schriftelijk indienen Een klacht voor de Klachtencommissie kunt u richten aan de ambtelijk secretaris van de klachtencommissie. Het adres is: Ambtelijk secretaris klachtencommissie Portaal Eemland p/a Postbus MB Utrecht Voor welke zaken? De commissie bekijkt eerst of uw klacht ontvankelijk is, dat wil zeggen of zij een klacht in behandeling gaat nemen. U kunt namelijk niet met al uw klachten bij de Klachtencommissie terecht. Dit geldt onder andere in de volgende gevallen: Klachten waarover Portaal nog geen definitief standpunt heeft ingenomen. Klachten die meteen bij de Klachtencommissie terechtkomen, zonder dat ze eerst door Portaal zijn behandeld. Er moet sprake zijn van een geschil, dat wil zeggen dat er sprake zijn van een klacht over een klacht. Zaken die door de Huurcommissie behandeld worden, zoals een bezwaar tegen de puntentelling, de huurverhoging of de servicekosten. In dergelijke gevallen doet de Huurcommissie een bindende uitspraak. Klachten over de registratie als woningzoekende of over de manier waarop huurwoningen worden verdeeld. Deze klachten worden behandeld door de Klachtencommissie Woonruimteverdeling. Zaken die al in behandeling zijn bij de rechter. Zaken die discriminerend van aard zijn. Zaken die geen betrekking hebben op uw woonsituatie. geschillencommissie.indd :24:23

3 De klachtencommissie bevestigt de ontvangst van uw klachtbrief binnen 1 week en vermeldt of uw klacht ontvankelijk is. Tevens wordt u geïnformeerd over de te volgen procedure. Vergadering Uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de klacht nodigt de commissie de klager uit voor het mondeling toelichten van de klacht in een vergadering van de commissie. Twee weken voordat de vergadering van de commissie plaatsvindt, wordt u schriftelijk hiervoor uitgenodigd. Eventueel kunt u getuigen of deskundigen meenemen. De commissie vraagt Portaal ook om haar standpunt toe te lichten. Bij de vergadering is daarom een van onze medewerkers aanwezig. Er wordt dus gewerkt volgens het principe hoor en wederhoor. In alle gevallen wordt uw klacht op een onafhankelijke wijze beoordeeld. Uitspraak Na behandeling van uw klacht brengt de commissie advies uit aan de directeur van Portaal. Hij kan alleen gemotiveerd een advies van de Klachtencommissie afwijzen. Uiterlijk vier weken nadat uw klacht is behandeld in de vergadering, krijgt u schriftelijk bericht over het besluit van de directeur en de afhandeling van de klacht. Spoedgevallen Als behandeling van uw zaak niet kan wachten, kunt u vragen om een spoedbehandeling. De commissie probeert dan op de kortst mogelijke termijn, in samenspraak met u, haar advies uit te brengen. De directie van Portaal neemt vervolgens ook zeer snel haar besluit. Reglement Voor de Klachtencommissie is een reglement opgesteld. Hierin is gedetailleerd vastgelegd hoe de commissie te werk moet gaan om uw zaak te behandelen. Naast de verplichtingen van Portaal staan hierin ook uw rechten en plichten vermeld. Zie het reglement op de volgende pagina s. U kunt het reglement ook digitaal raadplegen op onze site Vragen? Wellicht heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over de procedure. Meer informatie hierover vindt u in het reglement van de klachtencommissie en de toelichting daarop in de nu volgende pagina s. U kunt tevens tijdens kantooruren contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de klachtencommissie via het telefoonnummer of mailen naar geschillencommissie.indd :24:24

4 Reglement Klachtencommissie Portaal Eemland Dit reglement is het reglement als bedoeld in artikel 16 lid 3 van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Artikel 1 - Begrippen Corporatie Corporatie Portaal Eemland, werkzaam als toegelaten instelling in de zin van artikel 70 Woningwet; Klacht een van klager afkomstig schriftelijk stuk, gericht aan de Klachtencommissie, waaruit blijkt dat klager zich niet kan verenigen met het handelen of nalaten van een handeling van de corporatie of van door de corporatie bij haar werkzaamheden ingeschakelde personen en/of bedrijven, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek voor de corporatie werkzaam, waardoor de klager geacht kan worden rechtstreeks in zijn/haar belang te zijn getroffen; Klager de huurder, of diens vertegenwoordiger van een woning, bedrijfsruimte of garage in eigendom van, of in beheer bij Portaal. Onder huurder wordt tevens verstaan de medehuurder in de zin van artikel 7:266 en 7:267 BW de persoon bedoeld in artikel 7:268 lid 2 BW en de ex(mede)huurder alsmede de vertegenwoordigende huurders en bewonersorganisaties en commissies; Commissie de Klachtencommissie van Portaal Eemland zoals bedoeld in artikel 16 lid 3 van het BBSH; Directie de directeur van Portaal Eemland; Hestia VHOS bewonersorganisaties Artikel 2 - Taak van de Klachtencommissie 2.1 De commissie heeft tot taak het behandelen van klachten als bedoeld in artikel 1 en het uitbrengen van een schriftelijk advies aan de directie. 2.2 De commissie ziet toe op een correcte afhandeling van de klacht na uitbrenging van haar advies. 2.3 De commissie kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de directie op grond van de ingediende en behandelde klachten over het functioneren van de corporatie. 2.4 De commissie brengt jaarlijks een verslag uit van haar werkzaamheden aan de directie en zendt het ter kennisname aan het bestuur van de bewonersorganisaties. 2.5 De leden van de commissie ontvangen per bijgewoonde vergadering een onkostenvergoeding, waarvan de hoogte door de directie wordt vastgesteld. geschillencommissie.indd :24:25

5 2.6 De commissie houdt een register bij met de ontvangen klachten, het aantal behandelde en doorverwezen klachten, de afhandelingstermijn en het aantal uitgebrachte adviezen en de besluitvorming ter zake door de directie. 2.7 De commissie ontvangt een werkbudget waaruit ondermeer de kosten van de ambtelijke ondersteuning bekostigd dienen te worden. De hoogte van het budget wordt vastgesteld door de directie. Artikel 3 - Samenstelling en benoeming 3.1 De directie stelt een klachtencommissie in, na overleg met de bewonersorganisaties. Zij bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, twee leden vanuit de bewonersorganisaties en hun plaatsvervangers. 3.2 De directie benoemt de leden en hun plaatsvervangers voor een periode van 3 jaar. 3.3 Twee leden en diens plaatsvervangers worden aangewezen door het bestuur van de bewonersorganisaties. Een lid en diens plaatsvervanger worden voorgedragen door de hiervoor genoemde leden. Dit onafhankelijk lid zal als voorzitter van de commissie fungeren. 3.4 De commissie wijst uit haar midden een secretaris aan die zich kan laten bijstaan door een ambtelijk secretaris. 3.5 De ambtelijk secretaris wordt betaald door de directie van Portaal Eemland. 3.6 De ambtelijk secretaris kent geen arbeidsrechtelijke of zakelijke relatie met stichting Portaal. 3.7 De commissie maakt een rooster van aftreden, zodanig dat niet alle leden van de commissie tegelijkertijd aftreden. De leden zijn herbenoembaar voor maximaal één periode. 3.8 Het lidmaatschap van de commissie eindigt door: periodiek aftreden; schriftelijke opzegging door het desbetreffende lid; overlijden; het vervallen van de titel op grond waarvan men benoemd is; een daartoe strekkend besluit van de directie, zulks na overleg met de bewonersorganisaties. Artikel 4 - Bevoegdheden 4.1 Voor zover klachten betrekking hebben op een voorstel tot verhoging van de huurprijs zoals bedoeld in Hoofdstuk III afdeling 3 van de Huurprijzenwet woonruimte, deelt de commissie schriftelijk aan klager mee dat deze klacht niet in behandeling zal worden genomen, maar dat betrokkenen een beroep kunnen doen op de huurcom missie dan wel de kantonrechter. 4.2 De commissie neemt geen klachten in behandeling waarover reeds een oordeel van een instantie met een wettelijk opgedragen geschillen-beslechtende taak is gevraagd door hetzij de klager, hetzij de corporatie. Wanneer een dergelijke klacht reeds in behandeling is, zal de behandeling door de commissie worden gestaakt. De commissie bericht klager in deze gevallen schriftelijk. 4.3 Indien de commissie constateert dat een klacht niet voldoet aan het gestelde in artikel 1, adviseert hij de directie de klacht niet in behandeling te nemen en deelt dit de klager schriftelijk mee. geschillencommissie.indd :24:26

6 4.4 Indien de commissie van oordeel is dat een klacht door de werkorganisatie kan worden opgelost en deze daartoe nog niet of onvoldoende in de gelegenheid is gesteld, kan zij in het belang van een spoedige afhandeling afzien van advisering aan de directie en de klacht rechtstreeks aan de werkorganisatie doorgeven. Klager wordt daarover schriftelijk door de commissie geïnformeerd en wordt in de gelegenheid gesteld binnen een termijn van twee weken bezwaar te maken tegen de wijze van afhandelen. 4.5 De commissie is bevoegd maximaal twee onafhankelijke deskundigen te betrekken bij de behandeling van een klacht. Deze deskundigen hebben de status van adviseur van de commissie. Artikel 5 - Rechten en plichten van partijen 5.1 De commissie kan na overleg met een klager besluiten om diens klacht te koppelen aan soortgelijke klachten van andere huurders en deze vervolgens te bundelen en gezamenlijk te behandelen, mits voldaan wordt aan het gestelde inzake termijnen in dit reglement. 5.2 De commissie kan besluiten ter plaatse een onderzoek in te stellen dan wel een van haar leden met een onderzoek te belasten. 5.3 De commissie kan de directie verzoeken een onderzoek te (laten) verrichten naar de omstandigheden die geleid hebben tot de klacht en de commissie omtrent de uitkomsten van het onderzoek te informeren met in achtneming van de termijn. 5.4 De commissie stelt klager en/of diens vertegenwoordiger(s) in de gelegenheid de klacht in een vergadering van de commissie toe te lichten. 5.5 Klager krijgt binnen een termijn van een week na ontvangst van de klacht, bericht over de wijze van behandeling van de klacht, van de termijn van de vergadering en van de bevoegdheden die klager heeft. 5.6 De commissieleden en de ambtelijk secretaris zijn verplicht tot geheimhouding van persoonlijke gegevens die zij in het kader van de klachtenbehandeling vernemen. 5.7 Klager kan zich laten bijstaan door een deskundige. 5.8 Klager (of diens vertegenwoordigers) hebben geen recht op inzage van stukken met persoonlijke gegevens van medewerkers en/of derden. Artikel 6 - De vergadering 6.1 De commissie nodigt klager, uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de klacht uit voor het toelichten van de klacht in een vergadering van de commissie. 6.2 De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar. 6.3 Medewerkers van Portaal worden in de gelegenheid gesteld ten overstaan van de commissie hun handelen en/ of nalaten, welke onderwerp van de klacht vormen, toe te lichten. In het algemeen draagt de commissie zorg voor een consequente toepassing van het hoor/wederhoor principe. geschillencommissie.indd :24:27

7 Artikel 7 - Werkwijze en beraadslaging 7.1 De commissie beslist bij meerderheid van stemmen. Ieder lid stemt zonder last of ruggespraak. 7.2 De commissie brengt uiterlijk binnen twee weken na de vergadering haar advies uit aan de directie. Als de klacht gekoppeld wordt aan andere klachten kan de commissie de termijn verlengen. 7.3 Het advies is schriftelijk en gemotiveerd. 7.4 Klager ontvangt uiterlijk binnen een termijn van twee weken na uitbrenging van het advies van de commissie aan de directie, schriftelijk bericht van de directie over de afhandeling van de klacht. De commissie ontvangt een kopie van dit schrijven. 7.5 De directie wijkt slechts gemotiveerd af van het advies en brengt de commissie op de hoogte van haar beweegredenen. 7.6 Indien een klacht na advies van de commissie door de directie van Portaal Eemland gegrond wordt verklaard dan stelt de directie een redelijke termijn van afhandeling vast welke vermeld wordt in het bericht van de klager. 7.7 De directie heeft de verplichting om na afhandeling van de klacht te rapporteren aan de klachtencommissie. De rapportage omvat de datum van afhandeling, de aard van de afhandeling en het oordeel van de klager over de afhandeling. 7.8 De commissie vergadert tenminste eenmaal per jaar en voorts zo vaak als dat in verband met de afhandeling van klachten noodzakelijk is. Artikel 8 - Vaststelling en wijziging reglement 8.1 Dit reglement kan na instemming worden gewijzigd door de directie in overleg met de bewonersorganisaties, zoals vastgesteld in de participatieregeling. Komen partijen niet tot overeenstemming dan zal de rechter om een uitspraak worden gevraagd. 8.2 In alle gevallen waarin niet voorzien is door dit reglement, beslist de directie van Portaal Eemland in goed overleg met het bestuur van de bewonersorganisaties. geschillencommissie.indd :24:27

8 Toelichting op het reglement Algemeen Elke klacht van een bewoner of huurder of andere klant wordt binnen de organisatie efficiënt en klantgericht afgehandeld. Desalniettemin kan het voorkomen dat een huurder, bewoner of andere klant het gevoel heeft dat geen recht is gedaan in zijn of haar specifieke situatie. Daartoe is de Klachtencommissie opgericht. Ook deze commissie heeft tot taak de kwaliteit van de dienstverlening van Portaal Eemland te bevorderen. Het heeft daarom geen zin om een commissie te benoemen die taken en verantwoordelijkheden krijgt op gebieden waar de wetgever zelf al heeft voorzien in een rechtsgang of geschillen-beslechting. Om deze reden is in het reglement uitgesloten dat daar waar in bestaande wet- en regelgeving al in een procedure voorzien is, ook de klachtencommissie een taak heeft. Dit treft bijvoorbeeld de geschillen over huurprijs en huurprijsverhoging. Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Van belang is vooral de definitie van de klacht. Portaal Eemland heeft daarvoor een speciaal bestemd formulier ontworpen, maar een huurder of bewoner hoeft daar geen gebruik van te maken. Het begrip klager is ruim geïnterpreteerd: medehuurder, onderhuurder en ex-huurder alsmede representatieve bewonersorganisaties op lokaal- en wijkniveau vallen onder de definitie. Artikel 2 Artikel 2 geeft de taken van de Klachtencommissie aan. Van belang is dat zij naast de procedure van reageren op een klacht, ook ongevraagd de directie kan adviseren. De leden van de Klachtencommissie ontvangen een vergoeding per vergadering. De commissie houdt een register bij met ingediende klachten en wijze van afhandelen en maakt jaarlijks een verslag van haar bevindingen. Artikel 3 De commissie bestaat uit drie leden en drie plaatsvervangers. De voordracht van de leden namens de bewoners geschiedt door de bewonersorganisaties. De leden dragen gezamenlijk één onafhankelijke kandidaat voor en een plaatsvervanger. De leden zijn benoemd voor een periode van drie jaar en één keer herbenoembaar. Het onafhankelijk lid en zijn plaatsvervanger fungeren als voorzitter, respectievelijk vice-voorzitter. Artikel 4 Dit artikel regelt de competentie van de commissie. De jaarlijkse huurverhoging en reeds bij de rechter liggende zaken zijn uitgesloten voor behandeling door de Klachtencommissie. Daar waar lopende de klachtenprocedure alsnog door klager wordt besloten tot een juridische procedure, wordt de behandeling door de Klachtencommissie gestaakt. In die gevallen waarin de werkorganisatie van Portaal Eemland nog niet eerder heeft kunnen reageren op de klacht, wordt de klacht door de commissie terugverwezen voor verdere behandeling. Klager wordt hiervan op de hoogte gesteld. De commissie rapporteert hierover rechtstreeks aan de klager. Is de klager het hier niet mee eens, dan dient de commissie alsnog de klacht te behandelen. De commissie is bevoegd zelf deskundigen aan te trekken voor nader onderzoek. geschillencommissie.indd :24:28

9 Artikel 5 en 6 Daar waar in een korte periode soortgelijke klachten binnenkomen, mag de commissie besluiten deze gezamenlijk af te handelen. Klager wordt in de gelegenheid gesteld zijn/haar klacht toe te lichten. Vanuit het principe hoor/wederhoor hoort de commissie ook de in de klacht betrokken medewerkers van Portaal Eemland. Daar waar klagers zich kunnen laten bijstaan, geldt dit ook voor medewerkers van Portaal Eemland. De leden van de commissie betrachten geheimhouding over hetgeen aan hen wordt voorgelegd. De vergaderingen van de Klachtencommissie zijn niet openbaar. Artikel 7 De gehele procedure van de klachtenafhandeling is als volgt weer te geven: a de klager stuurt schriftelijk een klacht aan de Klachtencommissie; b de Klachtencommissie stuurt binnen een week (via de ambtelijk secretaris) bericht van ontvangst van de klacht en geeft aan klager aan wat de procedure is en wat diens bevoegdheden en rechten zijn; c de Klachtencommissie houdt binnen 4 weken na ontvangst van de klacht een vergadering, waarop klager en medewerkers of andere betrokkenen worden gehoord, dan wel ontvangt klager een afwijzing omdat niet voldaan wordt aan de gestelde eisen van het begrip klacht; d binnen 2 weken na afloop van de vergadering stuurt de Klachtencommissie een advies aan de directie. De Klachtencommissie onderbouwt haar advies met feiten zoals weergegeven in de schriftelijke stukken respectievelijk uit de vergadering naar boven gekomen zijn; e de directie zendt binnen 2 weken na ontvangst van het advies een bericht aan de klager. Een kopie van dit schrijven gaat naar de Klachtencommissie. Wordt afgeweken van het advies van de Klachtencommissie, dan geschiedt dit met redenen onderbouwd. De Klachtencommissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris. Artikel 8 Om reden van flexibiliteit is ervoor gekozen om in die gevallen waar het reglement niet voorziet, de directie ter zake bevoegdheden toe te kennen. Wijziging van het reglement is mogelijk na instemming van de bewonersorganisaties. Om een patstelling te voorkomen, schakelen partijen eventueel de rechter in. Amersfoort, juli 2009 geschillencommissie.indd :24:29

10 geschillencommissie.indd :24:29

11 Reglement Klachtencommissie Portaal Eemland Bezoekadres: Hooglandseweg Noord 151, Amersfoort Postadres: Postbus AJ Veenendaal T E Ontwerp en vormgeving: Janita Sassen BNO / Fotogafie, Janita Sassen geschillencommissie.indd :24:29

12 REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE PORTAAL EEMLAND geschillencommissie.indd :24:31

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE. Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder:

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE. Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Klachtencommissie Wij proberen al onze klanten zo snel en correct mogelijk te helpen. Er gaat daarbij helaas wel eens wat mis. Indien er in uw ogen door ons fouten worden gemaakt, zullen we die zo snel

Nadere informatie

Reglement geschillenadviescommissie

Reglement geschillenadviescommissie Definities Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 Corporatie: de in de Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken samenwerkende woningcorporaties te weten: RK Bouwstichting St. Joseph

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie

Reglement Klachtencommissie Reglement Klachtencommissie Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Corporatie Woonstichting VechtHorst, werkzaam als toegelaten instelling in de zin van artikel 70 van de Woningwet;

Nadere informatie

Geschillencommissie. onbelemmerd de ruimte

Geschillencommissie. onbelemmerd de ruimte Geschillencommissie onbelemmerd de ruimte Wat is een geschillencommissie Als u vindt dat u niet juist bent behandeld, of als u klachten hebt over onze dienstverlening, dan kunt u hiermee terecht bij een

Nadere informatie

DE KLACHTENCOMMISSIE BBSH

DE KLACHTENCOMMISSIE BBSH DE KLACHTENCOMMISSIE BBSH PAGINA 1 DE KLACHTENCOMMISSIE BBSH Inleiding In het per 1 januari1993 ingevoerde Besluit Beheer Sociale Sector wordt aangegeven, dat iedere woningcorporatie een klachtenprocedure

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE de KOMBINATIE

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE de KOMBINATIE REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE de KOMBINATIE Artikel 1: Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder Woningcorporatie: Bestuur: Raad van Toezicht: Woningbouwvereniging de Kombinatie te Zeist de

Nadere informatie

Toegelaten instelling De vereniging/stichting is werkzaam binnen het werkgebied in de zin van artikel 70 van de Woningwet.

Toegelaten instelling De vereniging/stichting is werkzaam binnen het werkgebied in de zin van artikel 70 van de Woningwet. Reglement Regionale Klachtencommissie Ingesteld door RWS partner in wonen en Stichting tot Behoud en Ondersteuning van Monumenten, beiden te Goes, R&B Wonen te Heinkenszand en Castria Wonen te St. Maartensdijk.

Nadere informatie

Bij het melden van een klacht kunt u gebruik maken van een klachtenformulier. U kunt het hier downloaden of wij sturen u het op verzoek toe.

Bij het melden van een klacht kunt u gebruik maken van een klachtenformulier. U kunt het hier downloaden of wij sturen u het op verzoek toe. Een klacht en dan? We horen natuurlijk graag dat u tevreden bent over Zeeuwland. Maar wanneer dit niet het geval is, weten we dat ook graag. Alleen zo kunnen we u goed -en in de toekomst nog beter- van

Nadere informatie

Reglement voor de Klachtencommissie van Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland

Reglement voor de Klachtencommissie van Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Reglement voor de Klachtencommissie van Voor klachten over de dienstverlening van Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland kunnen huurders zich als ze er met de woningbouwvereniging niet uit komen richten

Nadere informatie

Geschillenbehandeling

Geschillenbehandeling Geschillenbehandeling De Geschillencommissie De Geschillencommissie is een klachtencommissie die onafhankelijk van Centrada functioneert. Bij de Geschillencommissie kunt u klachten indienen over gedragingen

Nadere informatie

REGLEMENT GEZAMENLIJKE KLACHTENCOMMISSIE VAN

REGLEMENT GEZAMENLIJKE KLACHTENCOMMISSIE VAN REGLEMENT GEZAMENLIJKE KLACHTENCOMMISSIE VAN WOONDIENSTEN AARWOUDE EN WONINGSTICHTING NIEUWKOOP Elzenlaan 1 Kennedyplein 5a 2481 LZ Woubrugge 2421 EN Nieuwkoop Postbus 2194 Postbus 122 2400 CD Alphen aan

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie woningcorporaties Walcheren

Reglement Geschillencommissie woningcorporaties Walcheren Reglement Geschillencommissie woningcorporaties Walcheren I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 - Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Bestuur: het bestuursorgaan van de betreffende corporatie;

Nadere informatie

Reglement Geschillenadviescommissie Woonvereniging Patrimonium Havensteder Woonstad Rotterdam Woonplus Schiedam Maasdelta Groep 3B Wonen

Reglement Geschillenadviescommissie Woonvereniging Patrimonium Havensteder Woonstad Rotterdam Woonplus Schiedam Maasdelta Groep 3B Wonen Reglement Geschillenadviescommissie Woonvereniging Patrimonium Havensteder Woonstad Rotterdam Woonplus Schiedam Maasdelta Groep 3B Wonen -1- REGLEMENT GEZAMENLIJKE GESCHILLENADVIESCOMMISSIE 1. Begrippen

Nadere informatie

beleid: juli 2004, versie: 2014

beleid: juli 2004, versie: 2014 Geschillencommissie beleid: juli 2004, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens

Nadere informatie

stichting Wetland Wonen Groep en woningstichting de Veste Hierna te noemen: de corporatie.

stichting Wetland Wonen Groep en woningstichting de Veste Hierna te noemen: de corporatie. Pagina 1 van 6 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STICHTING WETLAND WONEN GROEP WONINGSTICHTING DE VESTE Artikel 1: definities Corporaties: Werkorganisaties: Commissie: Klacht: stichting Wetland Wonen Groep

Nadere informatie

Commissie: De Geschillenadviescommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Commissie: De Geschillenadviescommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Reglement Geschillenadviescommissie Ymere Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De Geschillenadviescommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Nadere informatie

KLACHTENREGELEMENT. Artikel 1 Begrippen. In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie. Verhuurder: WWV De Volharding

KLACHTENREGELEMENT. Artikel 1 Begrippen. In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie. Verhuurder: WWV De Volharding KLACHTENREGELEMENT Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie Verhuurder: WWV De Volharding Bestuur: Het bestuur van WWV De Volharding. Huurder: a. De huurder

Nadere informatie

REGLEMENT inzake de behandeling en afdoening van geschillen tussen bewoners en de deelnemende woningcorporaties in de WERV

REGLEMENT inzake de behandeling en afdoening van geschillen tussen bewoners en de deelnemende woningcorporaties in de WERV REGLEMENT inzake de behandeling en afdoening van geschillen tussen bewoners en de deelnemende woningcorporaties in de WERV DEFINITIES Artikel 1 deelnemers bewoner belangenorganisatie bestuur commissie

Nadere informatie

Woningzoekende: degene die zich heeft aangemeld voor een beschikbare woning van de SOR in de vrije sector.

Woningzoekende: degene die zich heeft aangemeld voor een beschikbare woning van de SOR in de vrije sector. REGLEMENT KLACHTEN- EN GESCHILLENCOMMISSIE SOR 1. Definities Huurder: een huurder van een woning of woonruimte van de SOR. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder huurder eveneens verstaan de

Nadere informatie

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ K LACHTENREGLEMENT STICHTING TAFELVANZEVEN ROTTERDAM Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: Bestaande uit 4 onafhankelijke leden, hierna te noemen klachtencommissie Stichting

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen

Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen Reglement Geschillencommissie Pagina 1 van 8 Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen De Huurdersraad en de Geschillencommissie zijn vooraf

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie WoonInvest

Reglement klachtencommissie WoonInvest Reglement klachtencommissie WoonInvest Versie 2014 1/11 Artikel 1 Over het reglement klachtencommissie 1. Het reglement klachtencommissie is het reglement dat regels geeft voor de samenstelling en werkwijze

Nadere informatie

Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Voorbeeld klachtenreglement Corporatie X Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Nadere informatie

Reglement regionale geschillencommissie

Reglement regionale geschillencommissie Reglement regionale geschillencommissie Artikel 1 - Definities BBSH Commissie Verhuurders Bestuur Huurder Bewonerscommissie: Indiener Geschil : Besluit Beheer Sociale Huursector. : De geschillencommissie

Nadere informatie

Deelnemende corporaties: Jutphaas Wonen (Nieuwegein), Mitros (Utrecht en Nieuwegein), Viveste (Houten), Woningbouwvereniging Lopik

Deelnemende corporaties: Jutphaas Wonen (Nieuwegein), Mitros (Utrecht en Nieuwegein), Viveste (Houten), Woningbouwvereniging Lopik Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht Klachtenreglement Deelnemende corporaties: Jutphaas Wonen (Nieuwegein), Mitros (Utrecht en Nieuwegein), Viveste (Houten), Woningbouwvereniging Lopik Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT REGIONALE GESCHILLENCOMMISSIE KRIMPENERWAARD

REGLEMENT REGIONALE GESCHILLENCOMMISSIE KRIMPENERWAARD REGLEMENT REGIONALE GESCHILLENCOMMISSIE KRIMPENERWAARD Artikel 1. Definities - B.B.S.H.: Besluit Beheer Sociale Huursector - Commissie: De geschillencommissie als bedoeld in artikel 16 B.B.S.H. als zijnde

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie WOONINC.

Reglement Geschillencommissie WOONINC. Reglement Geschillencommissie WOONINC. Artikel 1 Definities a. Commissie of Geschillencommissie: de klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit beheer sociale huursector (Bbsh). b. Wooninc.:

Nadere informatie

GESCHILLENCOMMISSIE WONINGSTICHTING GOEDESTEDE

GESCHILLENCOMMISSIE WONINGSTICHTING GOEDESTEDE Als u een klacht hebt, meldt u die natuurlijk bij GoedeStede. Maar als we onverhoopt samen geen oplossing vinden, kunt u daarna terecht bij de onafhankelijke geschillencommissie. Welke klachten? Bij de

Nadere informatie

Klachtenreglement Woonforte 1 april 2018

Klachtenreglement Woonforte 1 april 2018 Klachtenreglement Woonforte 1 april 2018 1. Begrippen Bestuur Statutair bestuur ( directeur-bestuurder ) van de Stichting Woonforte, te Alphen aan den Rijn. Hoorzitting Een hoorzitting is een zitting van

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Stichting GroenWest

Reglement Geschillencommissie Stichting GroenWest Reglement Geschillencommissie Stichting GroenWest Inhoud Pagina 1. Begrippen... 5 2. Doel van de commissie... 5 3. Taak van de commissie... 5 4. Functioneren van de commissie... 5 5. Samenstelling, benoeming

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE SSH

REGLEMENT VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE SSH REGLEMENT VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE SSH ARTIKEL 1, BEGRIPSBEPALING Dit reglement verstaat onder: Corporatie : SSH Geschillencommissie : Geschillencommissie van SSH als bedoeld in art. 16 BBSH Directie

Nadere informatie

Algemeen. Artikel 1. Begrippen

Algemeen. Artikel 1. Begrippen Reglement Klachtencommissie Woonbedrijf d.d. 1 januari 2011 Algemeen In dit reglement wordt de mannelijke persoonsvorm gehanteerd. Daar waar bijvoorbeeld sprake is van een Klager, huurder enz. wordt tevens

Nadere informatie

Reglement Geschillenadviescommissie

Reglement Geschillenadviescommissie Reglement Geschillenadviescommissie Meer informatie? Kijk op www.dudokwonen.nl of kom langs bij één van onze vestigingen. Vestiging Naarden-Bussum Slochterenlaan 37 in Bussum Telefoon (035) 695 42 70 Vestiging

Nadere informatie

Algemeen. Artikel 1. Begrippen

Algemeen. Artikel 1. Begrippen Reglement Gezamenlijke Geschillenadviescommissie d.d. 1 oktober 2014 Algemeen I. De Gezamenlijke Geschillenadviescommissie, hierna te noemen GGAC, is werkzaam voor de woningcorporaties Woonpartners, wocom

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTEN(ADVIES)COMMISSIE STICHTING EIGEN BOUW

REGLEMENT KLACHTEN(ADVIES)COMMISSIE STICHTING EIGEN BOUW REGLEMENT KLACHTEN(ADVIES)COMMISSIE STICHTING EIGEN BOUW Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Stichting: Raad van Toezicht: Bestuur: Medewerker: Commissie: Klager: De Stichting Eigen

Nadere informatie

Reglement Geschillen adviescommissie Portaal Utrecht

Reglement Geschillen adviescommissie Portaal Utrecht Reglement Geschillen adviescommissie Portaal Utrecht Een klacht wat nu? Een klacht wilt u het liefst oplossen met mensen die er direct mee te maken hebben. En dat wil Portaal ook. Maar wat als u een klacht

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied

Reglement Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied Reglement Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied 1 september 2009 Vastgesteld op 26 augustus 2009 Woningstichting Barneveld Woningstichting Leusden Woningstichting Nijkerk Vallei Wonen, Woudenberg

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENADVIESCOMMISSIE WONINGSTICHTING ROCHDALE

REGLEMENT GESCHILLENADVIESCOMMISSIE WONINGSTICHTING ROCHDALE Artikel 1 Begrippen In dit artikel wordt verstaan onder: Rochdale: Woningstichting Rochdale, statutair gevestigd te Amsterdam. Bestuur: De Raad van Bestuur van Rochdale, bedoeld in artikel 16 van de statuten

Nadere informatie

Geschillencommissie. Artikel 1 : Definities. Organisatie

Geschillencommissie. Artikel 1 : Definities. Organisatie Reglement Geschillencommissie Artikel 1 : Definities Organisatie Bestuur Commissie lndiener Klacht Geschil Medewerker Privacygevoelige gegevens : de werkorganisatie van wooncorporatie Thuisvester (hierna:

Nadere informatie

Reglement geschillencommissie Energievoorziening

Reglement geschillencommissie Energievoorziening Reglement geschillencommissie Energievoorziening 1 juli 2005 Amvest Energie BV Postbus 12446 1100 AK Amsterdam Zuidoost telefoon: 020-4301212 KvK nr 34288968 BTW nr NL 81.87.94.744.B.01 Begripsomschrijving

Nadere informatie

REGLEMENT Klachtencommissie Wonen

REGLEMENT Klachtencommissie Wonen REGLEMENT Klachtencommissie Wonen Stichting MeerWonen Noordwijkse Woningstichting Woningstichting Sint Antonius van Padua Woningstichting Stek Woonstichting Vooruitgang Woningstichting Warmunda Gewijzigd

Nadere informatie

Woningeigenaar: De eigenaar van een koopwoning in de wijk en tevens lid van WWV De Volharding

Woningeigenaar: De eigenaar van een koopwoning in de wijk en tevens lid van WWV De Volharding KLACHTENREGLEMENT Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie Verhuurder: WWV De Volharding Bestuur: Het bestuur van WWV De Volharding Huurder: a. De huurder

Nadere informatie

REGLEMENTKLACHTENCOMMISSIE

REGLEMENTKLACHTENCOMMISSIE REGLEMENTKLACHTENCOMMISSIE Artikel 1 Klager: Huurder: Woningzoekende: Corporatie: Klacht: Commissie: Woning in Zicht: Definities De huurder of woningzoekende die een klacht aan de commissie voorlegt. Een

Nadere informatie

reglement geschillencommisie Woningcorporaties valleigebied ALGEMEEN

reglement geschillencommisie Woningcorporaties valleigebied ALGEMEEN reglement geschillencommisie Woningcorporaties valleigebied ALGEMEEN Reglement Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I - Begrippen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3

Nadere informatie

Reglement KlachtenCommissie WOONINC.

Reglement KlachtenCommissie WOONINC. Reglement KlachtenCommissie WOONINC. Artikel 1 Definities a. Commissie: de klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit beheer sociale huursector (Bbsh). b. Wooninc.: Stichting Wooninc.

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie

Reglement Klachtencommissie Reglement Klachtencommissie Artikel 1 Definities Klager: De huurder of woningzoekende die een klacht aan de commissie voorlegt. Huurder: Een huurder van een woning of woonruimte van Leystromen. Voor de

Nadere informatie

Commissie: De geschillencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Commissie: De geschillencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Reglement Geschillencommissie Stichting Acantus Groep Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De geschillencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale

Nadere informatie

Klachtenreglement Woningstichting Maasvallei Maastricht

Klachtenreglement Woningstichting Maasvallei Maastricht Klachtenreglement Woningstichting Maasvallei Maastricht Artikel 1 Begrippen. In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 Maasvallei: Woningstichting Maasvallei Maastricht, gevestigd te Maastricht. Maasvallei

Nadere informatie

REGLEMENT REGIONALE GESCHILLEN COMMISSIE Land van Heusden en Altena

REGLEMENT REGIONALE GESCHILLEN COMMISSIE Land van Heusden en Altena De Regionale Geschillen Commissie (RGC) is vanaf 1 januari 2009 werkzaam voor de hieronder genoemde corporaties: Woonlinie in Zaltbommel; Woonservice Meander in Werkendam; Woonstichting Land van Altena

Nadere informatie

Klachtencommissie. samen wonen

Klachtencommissie. samen wonen Klachtencommissie Als u ontevreden bent over de dienstverlening van Mercatus, dan is het mogelijk om een klacht bij Mercatus in te dienen. Bij Mercatus is een speciale brochure over klachtenbehandeling

Nadere informatie

Klachtenreglement Staedion

Klachtenreglement Staedion Klachtenreglement Staedion Inleiding Dit reglement is geschreven voor de werkwijze van de klachtencommissie Staedion en het in behandeling nemen van klachten door de klachtencommissie. Artikel 1 Begripsomschrijving

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE Stichting BrabantWonen Februari 2019 RvC/BW/19/032 1 Artikel 1: Begrippen Klachtencommissie De commissie, ingesteld door BrabantWonen, om onafhankelijke adviezen over klachten

Nadere informatie

REGLEMENT REGIONALE KLACHTENCOMMISSIE SOCIALE VERHUURDERS NOORD- KENNEMERLAND

REGLEMENT REGIONALE KLACHTENCOMMISSIE SOCIALE VERHUURDERS NOORD- KENNEMERLAND REGLEMENT REGIONALE KLACHTENCOMMISSIE SOCIALE VERHUURDERS NOORD- KENNEMERLAND Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE GESCHILLENADVIESCOMMISSIE

REGLEMENT VAN DE GESCHILLENADVIESCOMMISSIE REGLEMENT VAN DE GESCHILLENADVIESCOMMISSIE van Stichting Ymere Dit reglement is de uitwerking van artikel 27 van de statuten van Stichting Ymere. Het gewijzigde reglement is vastgesteld op 5 juli 2011

Nadere informatie

Reglement. Commissie: De Klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Reglement. Commissie: De Klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Reglement Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De Klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Lid / Leden: Een lid of leden van

Nadere informatie

Reglement. Geschillencommissie. Vestia. Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 3 februari 2015 Pagina 1

Reglement. Geschillencommissie. Vestia. Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 3 februari 2015 Pagina 1 Reglement Geschillencommissie Vestia Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 3 februari 2015 Pagina 1 1. Begrippen 1.1 In dit reglement wordt verstaan onder: (a) Corporatie: Vestia gevestigd te Rotterdam.

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE CASADE

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE CASADE REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE CASADE Definities Artikel 1 Commissie De door de corporatie ingestelde geschillencommissie Corporatie Stichting Casade Klager Degene die een geschil aanhangig maakt en rechtstreeks

Nadere informatie

KLACHTEN OVER WONEN BOMMELERWAARD?

KLACHTEN OVER WONEN BOMMELERWAARD? KLACHTEN OVER WONEN BOMMELERWAARD? De drie woningcorporaties in de Bommelerwaard verdelen gezamenlijk hun huurwoningen onder de naam Wonen Bommelerwaard. Het kan voorkomen dat een ingeschreven woningzoekende

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING WONEN ZUID

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING WONEN ZUID REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING WONEN ZUID ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARTIKEL 1: DEFINITIES Commissie: de klachtencommissie

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Woningcorporaties Noord- en Midden-Limburg

Reglement Geschillencommissie Woningcorporaties Noord- en Midden-Limburg Artikel 1: definities huurder: Een huurder van een woning of woonruimte van de corporatie. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder huurder eveneens verstaan de medehuurder, de aspirant medehuurder,

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied

Reglement Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied Reglement Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied 2017 Vastgesteld op 20 juni 2017 Woningstichting Barneveld Woningstichting Leusden Woningstichting Nijkerk Vallei Wonen, Woudenberg Stichting

Nadere informatie

Provides bouwt aan sociaal wonen Geschillenadviescommissie

Provides bouwt aan sociaal wonen Geschillenadviescommissie Reglement Artikel 1 Begripsomschrijvingen Commissie: de van Provides. Secretariaat: het secretariaat van de geschillenadviescommissie. Het secretariaat wordt beheerd door een medewerker van de werkorganisatie,

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland 1. Definities Dit reglement verstaat onder: 1.1. Corporatie: de bij de geschillencommissie aangesloten woningcorporatie. 1.2. Bewoner: een huurder, medehuurder

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie

Reglement Klachtencommissie Reglement Klachtencommissie Artikel 1 Definities Klager: De verbruiker die een klacht aan de commissie voorlegt. Warmte: Warm water of tapwater bestemd voor ruimteverwarming of -koeling, sanitaire doeleinden

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Christelijke Woonstichting Patrimonium Urk

Reglement Klachtencommissie Christelijke Woonstichting Patrimonium Urk Reglement Klachtencommissie Reglement Klachtencommissie Page 1 Reglement Klachtencommissie art 109 BTiV Patrimonium Urk Artikel 1: Begrippen Klachtencommissie: De commissie om onafhankelijke adviezen over

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING EN KLACHTENADVIESCOMMISSIE NVGH/ALPHA.

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING EN KLACHTENADVIESCOMMISSIE NVGH/ALPHA. REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING EN KLACHTENADVIESCOMMISSIE NVGH/ALPHA. Vastgesteld door de algemene vergadering op 3 juni 2012. Artikel 1. definities Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

REGLEMENT LOKALE GESCHILLENCOMMISSIE WONINGCORPORATIES LEIDEN

REGLEMENT LOKALE GESCHILLENCOMMISSIE WONINGCORPORATIES LEIDEN REGLEMENT LOKALE GESCHILLENCOMMISSIE WONINGCORPORATIES LEIDEN Artikel 1. Definities Verhuurders: Bij de lokale Geschillencommissie zijn de volgende verhuurders aangesloten; SLS Wonen De Sleutels van Zijl

Nadere informatie

Zo doen we dat als we een geschil hebben

Zo doen we dat als we een geschil hebben Zo doen we dat als we een geschil hebben Voel je thuis 1 Lokale Geschillencommissie SLS Wonen, de Sleutels van Zijl en Vliet, Ons Doel en Portaal Leiden beheren samen ongeveer 23.500 verhuureenheden.

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE WONINGCORPORATIES VALLEIGEBIED ARTIKEL 109 BTIV, ARTIKEL 55, LID 3 WONINGWET 1 JANUARI 2019

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE WONINGCORPORATIES VALLEIGEBIED ARTIKEL 109 BTIV, ARTIKEL 55, LID 3 WONINGWET 1 JANUARI 2019 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE WONINGCORPORATIES VALLEIGEBIED ARTIKEL 109 BTIV, ARTIKEL 55, LID 3 WONINGWET 1 JANUARI 2019 INLEIDING De bij de Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied aangesloten

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Woonruimteverdeling Noord-Veluwe

Reglement Klachtencommissie Woonruimteverdeling Noord-Veluwe Reglement Klachtencommissie Woonruimteverdeling Noord-Veluwe Reglement Klachtencommissie Woonruimteverdeling Noord-Veluwe (versie 18-02-2002) Artikel 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Klachten? De regionale klachtencommissie woningcorporaties Rivierenland staat voor u klaar.

Klachten? De regionale klachtencommissie woningcorporaties Rivierenland staat voor u klaar. Klachten? De regionale klachtencommissie woningcorporaties Rivierenland staat voor u klaar. U woont in een woning die eigendom is van een woningcorporatie. Meestal zal het contact tussen u en de corporatie

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE PREAMBULE 2. Art. 1 Definities 3. Art. 2 De aangesloten corporaties 4

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE PREAMBULE 2. Art. 1 Definities 3. Art. 2 De aangesloten corporaties 4 REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE INHOUD PREAMBULE 2 HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALING Art. 1 Definities 3 HOOFDSTUK II DE AANGESLOTEN CORPORATIES Art. 2 De aangesloten corporaties 4 HOOFDSTUK III DE KLACHTENCOMMISSIE

Nadere informatie

Reglement Geschillen Advies Commissie

Reglement Geschillen Advies Commissie Reglement Geschillen Advies Commissie Versie 1.1 01-02-2017 Inhoud Inleiding... 3 Een commissie... 3 Voor wie werkt de commissie?... 3 Wat is een geschil?... 3 Voorwaarden voor behandeling... 4 Hoe gaat

Nadere informatie

Externe klachtenprocedure Stichting JONG Rotterdam

Externe klachtenprocedure Stichting JONG Rotterdam Externe klachtenprocedure Stichting JONG Rotterdam Klachtenprocedure juli 2016 De organisatie brengt de klachtenregeling op passende wijze onder de aandacht door het reglement op de internetsite van de

Nadere informatie

Het bestuur van Verhuurder, krachtens de statuten van Verhuurder, gevormd door de directeur-bestuurder.

Het bestuur van Verhuurder, krachtens de statuten van Verhuurder, gevormd door de directeur-bestuurder. Reglement betreffende de behandeling en afdoening van geschillen met huurders ARTIKEL 1 BEGRIPPEN In dit reglement wordt verstaan onder: Verhuurder Huurder Huurdersbelangenvereniging Bestuur Commissie

Nadere informatie

reglement klachtencommissie blad 1 van 8

reglement klachtencommissie blad 1 van 8 reglement klachtencommissie blad 1 van 8 Artikel 1 : BEGRIPPEN In dit reglement wordt verstaan onder: Corporatie Stichting Rondom Wonen, werkzaam als toegelaten instelling in de zin van artikel 70 van

Nadere informatie

Klachten? De regionale klachtencommissie woningcorporaties Rivierenland staat voor u klaar. Wat doet een klachtencommissie?

Klachten? De regionale klachtencommissie woningcorporaties Rivierenland staat voor u klaar. Wat doet een klachtencommissie? Klachten? De regionale klachtencommissie woningcorporaties Rivierenland staat voor u klaar. U woont in een woning die eigendom is van een woningcorporatie. Meestal zal het contact tussen u en de corporatie

Nadere informatie

Klachtenreglement Stichting KEC

Klachtenreglement Stichting KEC Klachtenreglement Stichting KEC Inleiding Dit reglement is geschreven voor de werkwijze van de klachtencommissie van Stichting KEC en het in behandeling nemen van klachten door de klachtencommissie. Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE Art. 1: DEFINITIES Corporatie: De toegelaten instelling welke de klachtencommissie als haar klachtencommissie heeft Directeur-bestuurder: De voorzitter van het statutaire bestuur

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie Artikel 1 Definities 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Artikel 2 Doel van de klachtencommissie 2.1. 2.2.

Reglement klachtencommissie Artikel 1 Definities 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Artikel 2 Doel van de klachtencommissie 2.1. 2.2. Reglement klachtencommissie De klachtenreglement geeft de afhandeling van klachten aan zoals die naar behoren wordt gevolgd door Sentinelzorg. Alle medewerkers van Sentinelzorg proberen hun werk zo professioneel

Nadere informatie

f. Huurdersorganisatie: De door de deelnemende corporaties erkende huurdersorganisatie(s) in de zin van de Wet op het Overleg Huurders Verhuurder.

f. Huurdersorganisatie: De door de deelnemende corporaties erkende huurdersorganisatie(s) in de zin van de Wet op het Overleg Huurders Verhuurder. Reglement klachtenadviescommissie Stichting deltawonen, Woningstichting SWZ, Woningstichting Openbaar Belang, Stichting Beter Wonen IJsselmuiden en Stichting SallandWonen Artikel 1 Begrippen In dit reglement

Nadere informatie

Geschillenreglement. Huurdersorganisatie: de erkende huurdersvereniging en/of erkende bewonerscommissie van de deelnemende corporaties gezamenlijk.

Geschillenreglement. Huurdersorganisatie: de erkende huurdersvereniging en/of erkende bewonerscommissie van de deelnemende corporaties gezamenlijk. Toelichting Sinds 1 januari 2003 hebben Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam en Stichting Volkshuisvestingsgroep Wooncompagnie, vestiging Purmerend, een gezamenlijke Geschillencommissie. Met ingang

Nadere informatie

Klachtenreglement. B r a n c h e ve r e n i g i n g voor P r o f e s s i o n e l e B ew i n d vo e r d e r s e n I n k o m e n s b e h e e r d e r s

Klachtenreglement. B r a n c h e ve r e n i g i n g voor P r o f e s s i o n e l e B ew i n d vo e r d e r s e n I n k o m e n s b e h e e r d e r s Klachtenreglement Datum 10 december 2015 Onderwerp Klachtenreglement Auteur Klachtencommissie E-mail klachten@bpbi.nl B r a n c h e ve r e n i g i n g voor P r o f e s s i o n e l e B ew i n d vo e r d

Nadere informatie

Reglement Commissie Bezwaarschriften Woonruimteverdeling Noord-Veluwe 2015

Reglement Commissie Bezwaarschriften Woonruimteverdeling Noord-Veluwe 2015 Reglement Commissie Bezwaarschriften Woonruimteverdeling Noord-Veluwe 2015 Artikel 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. commissie: de commissie inzake de woonruimteverdeling als bedoeld

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Woonruimteverdeling Noord-Veluwe 2015

Reglement Klachtencommissie Woonruimteverdeling Noord-Veluwe 2015 Reglement Klachtencommissie Woonruimteverdeling Noord-Veluwe 2015 Reglement Klachtencommissie Woonruimteverdeling Noord-Veluwe (versie 15-01-2015) Artikel 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Reglement geschillencommissie versie maart Stichting Parteon - Stichting Wormerwonen - Stichting Zaandams Volkshuisvesting (ZVH)

Reglement geschillencommissie versie maart Stichting Parteon - Stichting Wormerwonen - Stichting Zaandams Volkshuisvesting (ZVH) Reglement geschillencommissie versie maart 2014 - Stichting Parteon - Stichting Wormerwonen - Stichting Zaandams Volkshuisvesting (ZVH) Toelichting Het Besluit Beheer Sociale Huursector schrijft in art.

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT VOOR LEDEN VAN DE SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUISZORG EN KRAAMZORG [SPOT]

KLACHTENREGLEMENT VOOR LEDEN VAN DE SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUISZORG EN KRAAMZORG [SPOT] KLACHTENREGLEMENT VOOR LEDEN VAN DE SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUISZORG EN KRAAMZORG [SPOT] Postadres: Wilhelminalaan 3 3743 DB Baarn Versie mei 2012 2 I. BEGRIPSBEPALINGEN 1. Instellingen:

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie

Reglement klachtencommissie De Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) verplicht zorgaanbieders zoals klinieken een formele regeling voor de behandeling van klachten te treffen. Bergman Clinics ziet een klacht als een mogelijkheid

Nadere informatie

Een onpartijdig oordeel. klachten

Een onpartijdig oordeel. klachten Een onpartijdig oordeel klachten Inhoud Brochure Een onpartijdig oordeel Versie september 2013 02.13.001 03 Klachtenregeling Voor wie werkt de commissie? 04 Wat is een geschil? Hoe werkt de Klachten Advies

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT AUTISME KENNIS CENTRUM

KLACHTENREGLEMENT AUTISME KENNIS CENTRUM HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Instelling : Autisme Kennis Centrum (hierna: de instelling). 2. Klachtencommissie : de commissie door

Nadere informatie

Reglement Klachtbehandeling externe klachtencommissie van het Da Vinci College

Reglement Klachtbehandeling externe klachtencommissie van het Da Vinci College Reglement Klachtbehandeling externe klachtencommissie van het Da Vinci College 1 Begripsbepalingen 1.1 Onder klacht wordt in dit reglement verstaan uitingen van ontevredenheid met betrekking tot het Da

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie

Reglement interne klachtencommissie Woonwenz

Reglement interne klachtencommissie Woonwenz Reglement interne klachtencommissie Woonwenz Artikel 1: Definities Huurder: Klager: Bewonersorganisatie: Huurdersvertegenwoordiging: Klacht: Corporatie: Klachtencommissie: Advies: Artikel 2: Een huurder,

Nadere informatie

KLACHTENREGELING IVT. 1. Algemene inleiding

KLACHTENREGELING IVT. 1. Algemene inleiding KLACHTENREGELING 1. Algemene inleiding hecht grote waarde aan het bieden van de juiste dienstverlening aan haar klanten. Wanneer klanten het niet eens zijn met de manier waarop zij door zijn behandeld

Nadere informatie

!"#$%&""#%'(#)* Klachtenreglement

!#$%&#%'(#)* Klachtenreglement Klachtenreglement Algemeen Het doel van behandeling van klachten is in de allereerste plaats herstel van de verhoudingen tussen de klager en de organisatie. Het vastleggen en volgen van een procedure om

Nadere informatie

Borging Evaluatie: eenmaal per drie jaar Door: avm

Borging Evaluatie: eenmaal per drie jaar Door: avm Deze is een aanvulling op de 'Klachtenbehandeling cliënten' (organisatiehandboek A 334.110). Deze is niet van toepassing op klachten in het kader van de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen

Nadere informatie

Klachtenregeling Vogel Bewind

Klachtenregeling Vogel Bewind Klachtenregeling Vogel Bewind Vogel Bewind zal te allen tijde trachten om haar werkzaamheden ten aanzien van de aan haar opgedragen taken zo zorgvuldig mogelijk te realiseren en de belangenbehartiging

Nadere informatie

REGLEMENT REGIONALE GESCHILLENCOMMISSIE

REGLEMENT REGIONALE GESCHILLENCOMMISSIE REGLEMENT REGIONALE GESCHILLENCOMMISSIE Reglement voor de behandeling van klachten over de werkzaamheden, besluitvorming en dienstverlening van de aangesloten corporaties in de regio westelijk Noord-Brabant.

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Woningcorporaties Noord- en Midden-Limburg

Reglement Geschillencommissie Woningcorporaties Noord- en Midden-Limburg Artikel 1: definities Huurder: Een huurder van een woning, parkeerplaats of garagebox van de corporatie. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder huurder eveneens verstaan de medehuurder, de aspirant

Nadere informatie

Reglement geschillencommissie Zayaz

Reglement geschillencommissie Zayaz Reglement geschillencommissie Zayaz Reglement geschillencommissie d.d. 18 juni 2016 pagina 1 van 6 Reglement geschillencommissie Zayaz Artikel 1. Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: A. Geschillencommissie:

Nadere informatie