REGLEMENT VAN DE GESCHILLENADVIESCOMMISSIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGLEMENT VAN DE GESCHILLENADVIESCOMMISSIE"

Transcriptie

1 REGLEMENT VAN DE GESCHILLENADVIESCOMMISSIE van Stichting Ymere Dit reglement is de uitwerking van artikel 27 van de statuten van Stichting Ymere. Het gewijzigde reglement is vastgesteld op 5 juli 2011 en treedt per 15 juli 2011 in werking. Reglement Geschillenadviescommissie Ymere, pagina 1 van 11

2 INHOUD Artikel 1. Definities...3 Artikel 2. Samenstelling, benoeming en ontslag...4 Artikel 3. Taken en bevoegdheden...5 Artikel 4 Onpartijdigheid 6 Artikel 5. Vergaderingen...6 Artikel 6. Het aanhangig maken van een geschil...7 Artikel 7. Ontvankelijkheid...7 Artikel 8. Procedure behandeling ontvankelijk geschil...8 Artikel 9. Opschorten en beëindiging behandeling klachten...9 Artikel 10. Uitspraak over de inhoud van een geschil...10 Artikel 11. Beslissing bestuur over uitspraak...11 Artikel 12. Slotbepalingen...11 Reglement Geschillenadviescommissie Ymere, pagina 2 van 11

3 Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. Bedrijfsonderdeel: een bedrijfsonderdeel van Stichting Ymere; b. Bestuur: het bestuur van Stichting Ymere; c. Commissie: Geschillenadviescommissie Ymere; d. Geschil: een bij de commissie ingediend verzoek om uitspraak te doen over de wijze waarop de Stichting Ymere de klacht over een handelen of nalaten van de Stichting Ymere, of over door de Stichting Ymere ingeschakelde personen, bedrijven of instellingen, heeft behandeld en afgehandeld. Een geschil over een persoon in dienst van Stichting Ymere wordt geacht betrekking te hebben op het bedrijfsonderdeel waarbij deze persoon werkzaam is; e. Geschillenadviescommissie: de klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector; f. Huurdersorganisatie: een door de Stichting Ymere erkende overkoepeling van lokale huurdersorganisaties en voor zover deze niet aanwezig is, een door de Stichting Ymere erkende lokale huurdersorganisatie; g. Stichting Ymere: een toegelaten instelling zoals bedoeld in het Besluit beheer sociale huursector; h. Verzoeker: a. een natuurlijke persoon of rechtspersoon die woonruimte of bedrijfsruimte van Stichting Ymere wil huren, huurt of heeft gehuurd. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder verzoeker mede verstaan: - de medehuurder in de zin van de artikelen 7:266 en 7:267 van het Burgerlijk Wetboek alsmede de persoon, bedoeld in artikel 7:268, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek; - degene die de hierboven aangeduide woonruimte of bedrijfsruimte met toestemming van de Stichting Ymere huurt van een huurder; b. een bewonersorganisatie die een specifieke groep huurders vertegenwoordigt; c. een natuurlijke persoon met wie Stichting Ymere in haar hoedanigheid van verkoper een overeenkomst van koop en verkoop betreffende woon- of bedrijfsruimte wil sluiten of heeft gesloten, of een natuurlijke persoon die eigenaar is, en op grond van een contractuele verplichting tussen hem en Stichting Ymere zijn woon- of bedrijfsruimte aan Stichting Ymere wil verkopen of heeft verkocht. Reglement Geschillenadviescommissie Ymere, pagina 3 van 11

4 Artikel 2. Samenstelling, benoeming en ontslag 1. De commissie bestaat uit drie leden en twee plaatsvervangend leden. Eén van de leden is de voorzitter. 2. De leden en plaatsvervangend leden worden benoemd en ontslagen door het bestuur. 3. Eén lid en één plaatsvervangend lid worden voorgedragen door de gezamenlijke huurdersorganisaties. Het bestuur kan slechts gemotiveerd afwijken van een voordracht. 4. Eén lid en één plaatsvervangend lid worden voorgedragen door het bestuur. 5. De twee in artikel 2, lid 3 en lid 4 bedoelde leden dragen gezamenlijk als derde lid de voorzitter ter benoeming voor. Het bestuur kan slechts gemotiveerd afwijken van een voordracht. 6. Voor het lid dat wordt voorgedragen door de gezamenlijke huurdersorganisaties, deelt het bestuur dit zo snel mogelijk mee aan de huurdersorganisaties zodat deze een voordracht kunnen doen. Als de gezamenlijke huurdersorganisaties niet binnen een half jaar nadat dit verzoek is gedaan van deze mogelijkheid gebruik hebben gemaakt of wanneer een gezamenlijke voordracht niet mogelijk is, benoemt het bestuur -gehoord de huurdersorganisaties- zonder voordracht. 7. De (plaatsvervangend) leden mogen niet als personeelslid in dienst zijn van Stichting Ymere of een betaalde of bestuurlijke functie vervullen binnen de huurdersorganisaties. 8. Het lidmaatschap van de commissie beslaat een periode van ten hoogste vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming voor nog een periode van ten hoogste vier jaar. Benoeming vindt plaats in de hoedanigheid van voorzitter, van lid of van plaatsvervangend lid. Bij herbenoeming zijn de leden 3, 4 en 5 niet van toepassing. In bijzondere omstandigheden kan het bestuur van het bepaalde in dit lid afwijken. 9. Wanneer een tussentijdse vacature in de commissie ontstaat dient op zo kort mogelijke termijn in de vacature te worden voorzien. Het nieuw benoemde (plaatsvervangend) lid neemt de plaats in van zijn voorganger. 10. De commissie stelt met inachtneming van het bepaalde in artikel 2, lid 8 een rooster van aftreden op en legt dit ter goedkeuring voor aan het bestuur. In het rooster wordt zoveel mogelijk voorzien in gespreide benoemingsperioden van (plaatsvervangend) leden. Reglement Geschillenadviescommissie Ymere, pagina 4 van 11

5 11. Het lidmaatschap van de commissie eindigt: - door het verstrijken van de termijn van benoeming; - door schriftelijk bedanken; - door overlijden; - als het betrokken (plaatsvervangend) lid door ziekte of gebreken duurzaam niet in staat is het lidmaatschap te vervullen; - door een daartoe strekkend gemotiveerd besluit van het bestuur als gevolg van persoonlijk handelen of nalaten van een (plaatsvervangend) lid. Het bestuur neemt dit besluit na hierover met inachtneming van een redelijke termijn een advies van de voordragende organisatie te hebben gevraagd. 12. Het bestuur stelt een secretaris beschikbaar aan de commissie. De secretaris staat functioneel onder leiding van de commissie. Artikel 3. Taken en bevoegdheden 1. De commissie heeft tot taak het bestuur te adviseren over de gegrondheid en de afhandeling van een geschil. 2. De commissie is onafhankelijk. De (plaatsvervangend) leden die deelnemen aan de beraadslagingen van de commissie, beslissen zonder last of ruggespraak. 3. De commissie is met inachtneming van de privacyregels van Stichting Ymere bevoegd om ten behoeve van de geschilbehandeling schriftelijke en mondelinge informatie op te vragen bij alle bedrijfsonderdelen van Stichting Ymere. De bedrijfsonderdelen zijn verplicht om alle beschikbare en ter zake dienende informatie te verstrekken. 4. De commissie kan informatie bij derden inwinnen. 5. De commissie brengt jaarlijks een geanonimiseerd verslag uit van haar werkzaamheden. Dit verslag is openbaar en ligt ter inzage bij het secretariaat van de commissie. 6. De (plaatsvervangend) leden van de commissie en de secretaris betrachten jegens derden die niet betrokken zijn bij de werkzaamheden van de commissie of bij een bij de commissie aanhangig geschil, geheimhouding van al hetgeen hun uit hoofde van hun functie ter kennis komt. Zij gaan zorgvuldig om met de informatie waarvan zij kennis nemen en behandelen deze vertrouwelijk. Reglement Geschillenadviescommissie Ymere, pagina 5 van 11

6 Artikel 4. Onpartijdigheid 1. Als een lid van de commissie naar zijn eigen oordeel of naar het oordeel van een van de andere leden van de commissie een persoonlijk belang heeft bij de inhoud van een geschil of een persoonlijke betrokkenheid heeft bij de verzoeker of de vertegenwoordiger van Stichting Ymere, besluit de commissie of het betrokken lid niet deelneemt aan de verdere behandeling van het geschil en de besluitvorming daarover. 2. a. Verzoeker dan wel Stichting Ymere kan de commissie verzoeken een of meerdere (plaatsvervangend) leden van de commissie die bij de behandeling van het betreffende geschil zijn betrokken, daarvan te ontheffen op grond van feiten en omstandigheden die de onpartijdigheid van de commissie in twijfel zouden kunnen trekken. b. Het verzoek dient gedaan te worden zodra de feiten en omstandigheden zoals bedoeld in artikel 2.a. aan verzoeker dan wel stichting Ymere bekend zijn geworden of redelijkerwijs bekend hadden kunnen zijn. c. Het verzoek wordt schriftelijk ingediend. Het kan ook ter zitting, en alsdan ook mondeling, worden gedaan. Het verzoek moet voldoende zijn gemotiveerd en volledig zijn. Latere aanvullingen zijn niet mogelijk. d. Het verzoek wordt buiten aanwezigheid van het betreffende (plaatsvervangend) lid door de commissie behandeld. In het geval de commissie ter vergadering uit minder dan twee (plaatsvervangende) leden bestaat, wordt het verzoek aangehouden en behandeld op de eerstvolgende vergadering waarop het minimaal vereiste aantal leden van de commissie aanwezig is. Indien de stemmen staken beslist de voorzitter. Tot die tijd wordt de behandeling van het geschil opgeschort. Artikel 5. Vergaderingen 1. De commissie vergadert zo vaak als dat nodig is. 2. Behoudens het bepaalde in lid 3 wordt een lid bij afwezigheid vervangen door diens plaatsvervangend lid. 3. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt hij vervangen door een van de andere twee leden, en deze weer door diens plaatsvervanger. Indien een van de leden al wordt vervangen, is het andere lid fungerend voorzitter. Wanneer er twee plaatsvervangend leden zitting hebben geldt dezelfde procedure als voor twee gewone leden. Bij gebreke van overeenstemming beslist het lot. Reglement Geschillenadviescommissie Ymere, pagina 6 van 11

7 4. De commissie kan niet vergaderen als er minder dan twee (plaatsvervangend) leden van de commissie aanwezig zijn. 5. De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar. 6. De commissie beslist bij meerderheid van stemmen. Bij het staken der stemmen beslist de voorzitter. Artikel 6. Het aanhangig maken van een geschil 1. Verzoeker maakt het geschil schriftelijk kenbaar. 2. Hij vermeldt in zijn verzoek in elk geval: a. het moment waarop verzoeker een klacht bij Stichting Ymere heeft gemeld; b. het bedrijfsonderdeel waarop het verzoek betrekking heeft; c. zijn naam, adres, telefoonnummer en eventueel adres; d. een omschrijving van het geschil en waarom verzoeker zich niet kan vinden in de wijze waarop de klacht als bedoeld onder a. is behandeld en afgedaan. 3. De commissie stuurt verzoeker binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging. Artikel 7. Ontvankelijkheid 1. De commissie neemt alleen een geschil in behandeling indien: a. verzoeker Stichting Ymere in de gelegenheid heeft gesteld de klacht waarover het geschil handelt, op te lossen; b. het geschil betrekking heeft op een concrete situatie, en niet het beleid van Stichting Ymere betreft; c. het geschil schriftelijk is ingediend en verzoeker de relevante documentatie heeft aangeleverd; d. het geschil geen betrekking heeft op de financiële aspecten van prijsonderhandelingen bij koop en verkoop; e. verzoeker niet al eerder een geschil bij de commissie heeft ingediend over hetzelfde feitencomplex en de commissie dit geschil onherroepelijk heeft afgedaan. Dit is alleen anders als na de afdoening van het eerdere geschil aan de commissie feiten bekend worden die ten tijde van de afdoening al wel bestonden maar nog niet bekend waren of redelijkerwijs niet bekend konden zijn; f. het geschil is ingediend binnen een jaar nadat de gedraging plaatsvond waarover het geschil handelt. In uitzonderlijke gevallen kan de commissie besluiten van deze termijn af te zien; g. over het geschil niet tegelijkertijd een uitspraak van de Huurcommissie of de rechter is gevraagd en voor zover partijen niet een overeenkomst hebben gesloten waarin een derde gevraagd wordt een bindend advies uit te brengen. Reglement Geschillenadviescommissie Ymere, pagina 7 van 11

8 2. Het is mogelijk dat een klacht of een geschil ook aan een andere klachten- of geschillenadviescommissie die (specifiek) bevoegd is tot kennisneming van die klacht kan of had kunnen worden voorgelegd. In dat geval kan de commissie verzoeker niet in zijn geschil ontvangen wat betreft de inhoudelijke aspecten van het geschil, maar wel ten aanzien van een handelen of nalaten van de Stichting Ymere of van door Stichting Ymere ingeschakelde personen, bedrijven of instellingen dat geen betrekking heeft op de inhoud van dat geschil. 3. In het geval van fusie of samenwerking met een andere woningcorporatie neemt de commissie geen klachten van huurders van deze andere corporatie in behandeling, ook al bestaat deze corporatie niet meer, en zijn deze huurders inmiddels al huurder van Ymere geworden, zolang de bij die andere corporatie werkzame klachten- of geschillenadviescommissie haar werkzaamheden nog niet heeft beëindigd dan wel de overeenkomst met die andere klachten- of geschillenadviescommissie nog niet is opgezegd en geëindigd. 4. De ontvankelijkheid van een geschil is ter beoordeling van de commissie. Indien een geschil niet is vergezeld van de relevante documentatie, stelt de commissie verzoeker in de gelegenheid het verzuim binnen een door de commissie daarvoor gestelde termijn te herstellen. 5. Indien het geschil ontvankelijk is stelt de commissie op basis van de verstrekte informatie de geschilomschrijving op. Zij stelt verzoeker in de gelegenheid op deze omschrijving te reageren, en past de omschrijving zo nodig aan. De commissie doet uitspraak op basis van deze omschrijving. 6. Wanneer het geschil niet-ontvankelijk is stelt de commissie verzoeker daarvan onder opgaaf van redenen schriftelijk in kennis. 7. In voorkomende gevallen kan tijdens de behandeling van een geschil alsnog blijken dat een geschil niet ontvankelijk is. De commissie stelt verzoeker en Stichting Ymere daarvan onder opgaaf van redenen schriftelijk in kennis. Artikel 8. Procedure behandeling ontvankelijk geschil 1. De commissie stelt Stichting Ymere in de gelegenheid binnen een termijn van vier weken op het geschil te reageren. De commissie communiceert rechtstreeks met het bij het geschil betrokken bedrijfsonderdeel. 2. Het bedrijfsonderdeel geeft binnen de in het eerste lid van dit artikel genoemde termijn een schriftelijke en gemotiveerde reactie op het geschil. Reglement Geschillenadviescommissie Ymere, pagina 8 van 11

9 3. De commissie kan de termijn als genoemd in het eerste lid van dit artikel op schriftelijk verzoek eenmalig met maximaal drie weken verlengen. Het verzoek dient vóór het verstrijken van de termijn te worden gedaan. 4. De commissie stelt na ontvangst van de reactie van het bedrijfsonderdeel verzoeker in de gelegenheid binnen drie weken op de reactie van het bedrijfsonderdeel schriftelijke te reageren. De reactietermijn kan op schriftelijk verzoek met maximaal drie weken worden verlengd. Het verzoek dient vóór het verstrijken van de eerste termijn te worden gedaan. 5. De commissie heeft tijdens het onderzoek de volgende bevoegdheden: a. het inwinnen van nadere informatie; b. het houden van een hoorzitting; c. het instellen van een onderzoek ter plaatse; d. de benoeming van een extern deskundige. 6. De commissie nodigt verzoeker en het bedrijfsonderdeel uit aanwezig te zijn bij een onderzoek ter plaatse en een hoorzitting. Zowel verzoeker als het bedrijfsonderdeel kan zich bij een hoorzitting of een onderzoek ter plaatse door maximaal twee andere personen laten bijstaan. Bij de afwezigheid van verzoeker dient aan de commissie een schriftelijke volmacht te worden overgelegd. 7. Wanneer door een externe deskundige een rapport is opgemaakt stelt de commissie dit rapport aan partijen ter beschikking met de uitnodiging daarop binnen drie weken na verzending schriftelijk te reageren. Van deze termijn wordt slechts in bijzondere omstandigheden uitstel verleend. Artikel 9. Opschorten en beëindiging behandeling klachten 1. De commissie schort de behandeling van een geschil op indien tijdens de behandeling van het geschil over hetzelfde onderwerp alsnog een uitspraak van de Huurcommissie, de rechter, een arbiter of een bindend adviseur wordt gevraagd. 2. De commissie beëindigt de behandeling van een geschil indien: a. verzoeker onvoldoende zijn medewerking verleent aan het onderzoek van de commissie; b. verzoeker geen belang meer heeft bij de behandeling van het geschil; c. verzoeker vraagt om de behandeling van het geschil te beëindigen; d. over hetzelfde onderwerp als waarover een geschil is voorgelegd, door de Huurcommissie, de rechter, een arbiter of een bindend adviseur in eerste instantie is beslist, ongeacht of de zaak daarna in geval van een uitspraak van de Huurcommissie, een arbiter of een bindend adviseur - aan de rechter wordt voorgelegd dan wel verzet of hoger beroep wordt ingesteld, en behoudens het bepaalde in lid 3. Reglement Geschillenadviescommissie Ymere, pagina 9 van 11

10 3. Indien sprake is van een beslissing als bedoeld in artikel 9, lid 2 eerste zin en onder d. kan verzoeker alsnog een uitspraak van de commissie vragen over dat deel van het geschil dat niet op de inhoud van de beslissing betrekking heeft. Verzoeker dient dit binnen uiterlijk vier weken na dagtekening van die beslissing, en onder toezending van een afschrift daarvan, schriftelijk en gemotiveerd aan de commissie kenbaar maken. De commissie stelt het bedrijfsonderdeel hiervan in kennis, en stelt het bedrijfsonderdeel in de gelegenheid binnen vier weken gemotiveerd te reageren. De commissie hervat alsdan de behandeling met als uitgangspunt de stand van zaken van de behandeling op het moment dat deze is opgeschort. 4. Indien de behandeling wordt opgeschort of wordt beëindigd, deelt de commissie dit schriftelijk en onder opgaaf van redenen mee aan verzoeker en het bedrijfsonderdeel. Artikel 10. Uitspraak over de inhoud van een geschil 1. De commissie stelt de uitspraak over het geschil ter vergadering vast en stelt deze gemotiveerd op schrift. In de uitspraak wordt een eventueel minderheidsstandpunt van een lid van de commissie opgenomen. 2. De op schrift gestelde uitspraak wordt binnen vier weken na de in artikel 10 lid 1 bedoelde vergadering aan verzoeker, het bedrijfsonderdeel en het bestuur gezonden. 3. De commissie doet uitspraak: a. via een advies aan het bestuur over de afhandeling van het geschil door het bestuur. In dit advies geeft de commissie gemotiveerd aan of zij het geschil gegrond dan wel ongegrond acht en adviseert zij het bestuur over de afhandeling van het geschil, of b. via een sluitingsbrief. De commissie stelt een sluitingsbrief op indien naar haar mening bestuurlijke besluitvorming over de afhandeling niet noodzakelijk is. In de sluitingsbrief geeft de commissie gemotiveerd aan of zij het geschil gegrond dan wel ongegrond acht. Als het geschil via een sluitingsbrief wordt afgedaan, adviseert de commissie het bestuur in te stemmen met het besluit van de commissie om niet te adviseren. 4. In de sluitingsbrief biedt de commissie aan verzoeker de gelegenheid om binnen veertien dagen na dagtekening van de brief aan de commissie schriftelijk aan te geven of hij prijs stelt op een advies zoals bedoeld in het tweede lid onder a. Indien de verzoeker van deze gelegenheid gebruik maakt, brengt de commissie alsnog advies aan het bestuur uit. 5. Het bestuur kan uiterlijk binnen twee weken na dagtekening van de sluitingsbrief de commissie gemotiveerd vragen alsnog een advies zoals bedoeld in artikel 10, lid 3 Reglement Geschillenadviescommissie Ymere, pagina 10 van 11

11 onder a. uit te brengen aan het bestuur. Artikel 11. Beslissing bestuur over uitspraak 1. Het bestuur beslist over de gegrondheid en afhandeling van een geschil. 2. Het bestuur stelt verzoeker binnen vier weken na dagtekening van toezending van het advies aan het bestuur, schriftelijk in kennis van zijn besluit over het advies, en geeft daarbij aan of en zo ja, welke acties worden ondernomen en binnen welke termijn. Het advies van de commissie wordt meegezonden. Indien de beslissing van het bestuur afwijkt van het advies van de commissie vermeldt het bestuur de redenen hiervan. 3. Het bestuur kan aan de commissie binnen de in het tweede lid genoemde termijn gemotiveerd een eenmalig uitstel vragen van deze termijn. De commissie stelt, rekening houdende met de tijd die het bestuur redelijkerwijs nodig heeft om tot een besluit te komen en verzoeker daarover te informeren, een nieuwe termijn vast, tenzij naar het oordeel voor het gevraagde uitstel van de commissie geen gegronde redenen zijn, of een onredelijke vertraging in de afhandeling van het geschil zou ontstaan. Van deze nieuwe termijn is geen uitstel meer mogelijk. Het bestuur informeert verzoeker overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 lid 2 binnen deze verlengde termijn. 4. Als het bestuur niet tijdig beslist op het advies wordt het bestuur geacht te hebben beslist in overeenstemming met het advies van de commissie. 5. De commissie ontvangt een afschrift van de beslissing van het bestuur. Artikel 12. Slotbepalingen 1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de commissie. 2. Dit reglement kan worden gewijzigd door het bestuur nadat de huurdersorganisatie(s) en de commissie in de gelegenheid zijn gesteld zich hierover uit te spreken. 3. Het namen bevattende geschillenbestand is een persoonsregistratie in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en valt onder de bescherming van de privacyregels van Stichting Ymere. 4. Dit reglement treedt in werking op 15 juli 2011 en is voor onbepaalde tijd van toepassing. Reglement Geschillenadviescommissie Ymere, pagina 11 van 11

Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen

Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen Reglement Geschillencommissie Pagina 1 van 8 Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen De Huurdersraad en de Geschillencommissie zijn vooraf

Nadere informatie

Reglement geschillenadviescommissie

Reglement geschillenadviescommissie Definities Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 Corporatie: de in de Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken samenwerkende woningcorporaties te weten: RK Bouwstichting St. Joseph

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENADVIESCOMMISSIE WONINGSTICHTING ROCHDALE

REGLEMENT GESCHILLENADVIESCOMMISSIE WONINGSTICHTING ROCHDALE Artikel 1 Begrippen In dit artikel wordt verstaan onder: Rochdale: Woningstichting Rochdale, statutair gevestigd te Amsterdam. Bestuur: De Raad van Bestuur van Rochdale, bedoeld in artikel 16 van de statuten

Nadere informatie

Commissie: De Geschillenadviescommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Commissie: De Geschillenadviescommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Reglement Geschillenadviescommissie Ymere Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De Geschillenadviescommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie

Reglement Klachtencommissie Reglement Klachtencommissie Artikel 1 Definities Klager: De huurder of woningzoekende die een klacht aan de commissie voorlegt. Huurder: Een huurder van een woning of woonruimte van Leystromen. Voor de

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING WONEN ZUID

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING WONEN ZUID REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING WONEN ZUID ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARTIKEL 1: DEFINITIES Commissie: de klachtencommissie

Nadere informatie

Reglement KlachtenCommissie WOONINC.

Reglement KlachtenCommissie WOONINC. Reglement KlachtenCommissie WOONINC. Artikel 1 Definities a. Commissie: de klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit beheer sociale huursector (Bbsh). b. Wooninc.: Stichting Wooninc.

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie WOONINC.

Reglement Geschillencommissie WOONINC. Reglement Geschillencommissie WOONINC. Artikel 1 Definities a. Commissie of Geschillencommissie: de klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit beheer sociale huursector (Bbsh). b. Wooninc.:

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE SSH

REGLEMENT VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE SSH REGLEMENT VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE SSH ARTIKEL 1, BEGRIPSBEPALING Dit reglement verstaat onder: Corporatie : SSH Geschillencommissie : Geschillencommissie van SSH als bedoeld in art. 16 BBSH Directie

Nadere informatie

REGLEMENTKLACHTENCOMMISSIE

REGLEMENTKLACHTENCOMMISSIE REGLEMENTKLACHTENCOMMISSIE Artikel 1 Klager: Huurder: Woningzoekende: Corporatie: Klacht: Commissie: Woning in Zicht: Definities De huurder of woningzoekende die een klacht aan de commissie voorlegt. Een

Nadere informatie

Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Voorbeeld klachtenreglement Corporatie X Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Nadere informatie

stichting Wetland Wonen Groep en woningstichting de Veste Hierna te noemen: de corporatie.

stichting Wetland Wonen Groep en woningstichting de Veste Hierna te noemen: de corporatie. Pagina 1 van 6 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STICHTING WETLAND WONEN GROEP WONINGSTICHTING DE VESTE Artikel 1: definities Corporaties: Werkorganisaties: Commissie: Klacht: stichting Wetland Wonen Groep

Nadere informatie

Algemeen. Artikel 1. Begrippen

Algemeen. Artikel 1. Begrippen Reglement Gezamenlijke Geschillenadviescommissie d.d. 1 oktober 2014 Algemeen I. De Gezamenlijke Geschillenadviescommissie, hierna te noemen GGAC, is werkzaam voor de woningcorporaties Woonpartners, wocom

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie

Reglement Klachtencommissie Reglement Klachtencommissie Artikel 1 Definities Klager: De verbruiker die een klacht aan de commissie voorlegt. Warmte: Warm water of tapwater bestemd voor ruimteverwarming of -koeling, sanitaire doeleinden

Nadere informatie

Begripsomschrijving. Samenstelling en taak GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS

Begripsomschrijving. Samenstelling en taak GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS Begripsomschrijving Artikel 1 Beroepscode Commissie Consument Erkend Hypotheekadviseur Geschillencommissie Hypothecaire

Nadere informatie

Klachtenreglement Staedion

Klachtenreglement Staedion Klachtenreglement Staedion Inleiding Dit reglement is geschreven voor de werkwijze van de klachtencommissie Staedion en het in behandeling nemen van klachten door de klachtencommissie. Artikel 1 Begripsomschrijving

Nadere informatie

Toegelaten instelling De vereniging/stichting is werkzaam binnen het werkgebied in de zin van artikel 70 van de Woningwet.

Toegelaten instelling De vereniging/stichting is werkzaam binnen het werkgebied in de zin van artikel 70 van de Woningwet. Reglement Regionale Klachtencommissie Ingesteld door RWS partner in wonen en Stichting tot Behoud en Ondersteuning van Monumenten, beiden te Goes, R&B Wonen te Heinkenszand en Castria Wonen te St. Maartensdijk.

Nadere informatie

Geschillencommissie. Artikel 1 : Definities. Organisatie

Geschillencommissie. Artikel 1 : Definities. Organisatie Reglement Geschillencommissie Artikel 1 : Definities Organisatie Bestuur Commissie lndiener Klacht Geschil Medewerker Privacygevoelige gegevens : de werkorganisatie van wooncorporatie Thuisvester (hierna:

Nadere informatie

GESCHILLENCOMMISSIE WONINGSTICHTING GOEDESTEDE

GESCHILLENCOMMISSIE WONINGSTICHTING GOEDESTEDE Als u een klacht hebt, meldt u die natuurlijk bij GoedeStede. Maar als we onverhoopt samen geen oplossing vinden, kunt u daarna terecht bij de onafhankelijke geschillencommissie. Welke klachten? Bij de

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Stichting GroenWest

Reglement Geschillencommissie Stichting GroenWest Reglement Geschillencommissie Stichting GroenWest Inhoud Pagina 1. Begrippen... 5 2. Doel van de commissie... 5 3. Taak van de commissie... 5 4. Functioneren van de commissie... 5 5. Samenstelling, benoeming

Nadere informatie

Geschillencommissie. onbelemmerd de ruimte

Geschillencommissie. onbelemmerd de ruimte Geschillencommissie onbelemmerd de ruimte Wat is een geschillencommissie Als u vindt dat u niet juist bent behandeld, of als u klachten hebt over onze dienstverlening, dan kunt u hiermee terecht bij een

Nadere informatie

KLACHTENREGELEMENT. Artikel 1 Begrippen. In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie. Verhuurder: WWV De Volharding

KLACHTENREGELEMENT. Artikel 1 Begrippen. In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie. Verhuurder: WWV De Volharding KLACHTENREGELEMENT Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie Verhuurder: WWV De Volharding Bestuur: Het bestuur van WWV De Volharding. Huurder: a. De huurder

Nadere informatie

Reglement Geschillenadviescommissie Woonvereniging Patrimonium Havensteder Woonstad Rotterdam Woonplus Schiedam Maasdelta Groep 3B Wonen

Reglement Geschillenadviescommissie Woonvereniging Patrimonium Havensteder Woonstad Rotterdam Woonplus Schiedam Maasdelta Groep 3B Wonen Reglement Geschillenadviescommissie Woonvereniging Patrimonium Havensteder Woonstad Rotterdam Woonplus Schiedam Maasdelta Groep 3B Wonen -1- REGLEMENT GEZAMENLIJKE GESCHILLENADVIESCOMMISSIE 1. Begrippen

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie woningcorporaties Walcheren

Reglement Geschillencommissie woningcorporaties Walcheren Reglement Geschillencommissie woningcorporaties Walcheren I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 - Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Bestuur: het bestuursorgaan van de betreffende corporatie;

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTEN(ADVIES)COMMISSIE STICHTING EIGEN BOUW

REGLEMENT KLACHTEN(ADVIES)COMMISSIE STICHTING EIGEN BOUW REGLEMENT KLACHTEN(ADVIES)COMMISSIE STICHTING EIGEN BOUW Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Stichting: Raad van Toezicht: Bestuur: Medewerker: Commissie: Klager: De Stichting Eigen

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie

Reglement Klachtencommissie Reglement Klachtencommissie Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Corporatie Woonstichting VechtHorst, werkzaam als toegelaten instelling in de zin van artikel 70 van de Woningwet;

Nadere informatie

Woningzoekende: degene die zich heeft aangemeld voor een beschikbare woning van de SOR in de vrije sector.

Woningzoekende: degene die zich heeft aangemeld voor een beschikbare woning van de SOR in de vrije sector. REGLEMENT KLACHTEN- EN GESCHILLENCOMMISSIE SOR 1. Definities Huurder: een huurder van een woning of woonruimte van de SOR. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder huurder eveneens verstaan de

Nadere informatie

DE KLACHTENCOMMISSIE BBSH

DE KLACHTENCOMMISSIE BBSH DE KLACHTENCOMMISSIE BBSH PAGINA 1 DE KLACHTENCOMMISSIE BBSH Inleiding In het per 1 januari1993 ingevoerde Besluit Beheer Sociale Sector wordt aangegeven, dat iedere woningcorporatie een klachtenprocedure

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE de KOMBINATIE

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE de KOMBINATIE REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE de KOMBINATIE Artikel 1: Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder Woningcorporatie: Bestuur: Raad van Toezicht: Woningbouwvereniging de Kombinatie te Zeist de

Nadere informatie

Reglement voor de Klachtencommissie van Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland

Reglement voor de Klachtencommissie van Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Reglement voor de Klachtencommissie van Voor klachten over de dienstverlening van Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland kunnen huurders zich als ze er met de woningbouwvereniging niet uit komen richten

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; commissie

Nadere informatie

Bij het melden van een klacht kunt u gebruik maken van een klachtenformulier. U kunt het hier downloaden of wij sturen u het op verzoek toe.

Bij het melden van een klacht kunt u gebruik maken van een klachtenformulier. U kunt het hier downloaden of wij sturen u het op verzoek toe. Een klacht en dan? We horen natuurlijk graag dat u tevreden bent over Zeeuwland. Maar wanneer dit niet het geval is, weten we dat ook graag. Alleen zo kunnen we u goed -en in de toekomst nog beter- van

Nadere informatie

Reglement regionale geschillencommissie

Reglement regionale geschillencommissie Reglement regionale geschillencommissie Artikel 1 - Definities BBSH Commissie Verhuurders Bestuur Huurder Bewonerscommissie: Indiener Geschil : Besluit Beheer Sociale Huursector. : De geschillencommissie

Nadere informatie

Deelnemende corporaties: Jutphaas Wonen (Nieuwegein), Mitros (Utrecht en Nieuwegein), Viveste (Houten), Woningbouwvereniging Lopik

Deelnemende corporaties: Jutphaas Wonen (Nieuwegein), Mitros (Utrecht en Nieuwegein), Viveste (Houten), Woningbouwvereniging Lopik Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht Klachtenreglement Deelnemende corporaties: Jutphaas Wonen (Nieuwegein), Mitros (Utrecht en Nieuwegein), Viveste (Houten), Woningbouwvereniging Lopik Artikel

Nadere informatie

2.2 Reikwijdte: dit reglement heeft betrekking op de Stichting School s cool Nijmegen.

2.2 Reikwijdte: dit reglement heeft betrekking op de Stichting School s cool Nijmegen. Klachtenreglement Artikel 1 Algemene Begripsbepaling. 1.1 Klacht: een probleem of ongenoegen dat een persoon of een instantie heeft met de organisatie, het bestuur, een medewerker of een vrijwilliger,

Nadere informatie

Optometristen Vereniging Nederland. Regeling voor de behandeling van klachten van cliënten tegen optometristen

Optometristen Vereniging Nederland. Regeling voor de behandeling van klachten van cliënten tegen optometristen Optometristen Vereniging Nederland Regeling voor de behandeling van klachten van cliënten tegen optometristen Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de toepassing van hetgeen bij of krachtens deze regeling

Nadere informatie

: de Stichting Geschillen in de landbouw c.a.;

: de Stichting Geschillen in de landbouw c.a.; Reglement geschillen in de landbouwzorg Begripsomschrijving Artikel 1 In dit Reglement wordt verstaan onder: Stichting : de Stichting Geschillen in de landbouw c.a.; Commissie : de Geschillencommissie

Nadere informatie

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ K LACHTENREGLEMENT STICHTING TAFELVANZEVEN ROTTERDAM Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: Bestaande uit 4 onafhankelijke leden, hierna te noemen klachtencommissie Stichting

Nadere informatie

Algemeen. Artikel 1. Begrippen

Algemeen. Artikel 1. Begrippen Reglement Klachtencommissie Woonbedrijf d.d. 1 januari 2011 Algemeen In dit reglement wordt de mannelijke persoonsvorm gehanteerd. Daar waar bijvoorbeeld sprake is van een Klager, huurder enz. wordt tevens

Nadere informatie

REGLEMENT REGIONALE GESCHILLENCOMMISSIE KRIMPENERWAARD

REGLEMENT REGIONALE GESCHILLENCOMMISSIE KRIMPENERWAARD REGLEMENT REGIONALE GESCHILLENCOMMISSIE KRIMPENERWAARD Artikel 1. Definities - B.B.S.H.: Besluit Beheer Sociale Huursector - Commissie: De geschillencommissie als bedoeld in artikel 16 B.B.S.H. als zijnde

Nadere informatie

REGLEMENT REGIONALE KLACHTENCOMMISSIE SOCIALE VERHUURDERS NOORD- KENNEMERLAND

REGLEMENT REGIONALE KLACHTENCOMMISSIE SOCIALE VERHUURDERS NOORD- KENNEMERLAND REGLEMENT REGIONALE KLACHTENCOMMISSIE SOCIALE VERHUURDERS NOORD- KENNEMERLAND Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het

Nadere informatie

Commissie: De geschillencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Commissie: De geschillencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Reglement Geschillencommissie Stichting Acantus Groep Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De geschillencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale

Nadere informatie

Klachtreglement Geschillencommissie Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen. Definities

Klachtreglement Geschillencommissie Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen. Definities Klachtreglement Geschillencommissie Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen Definities Artikel 1: In dit Reglement wordt verstaan onder: 1.1 Commissie: de Geschillencommissie NKH; 1.2 NKH: het Nationaal Keurmerk

Nadere informatie

Klachtenreglement Woningstichting Maasvallei Maastricht

Klachtenreglement Woningstichting Maasvallei Maastricht Klachtenreglement Woningstichting Maasvallei Maastricht Artikel 1 Begrippen. In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 Maasvallei: Woningstichting Maasvallei Maastricht, gevestigd te Maastricht. Maasvallei

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 1 oktober 2012

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 1 oktober 2012 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 1 oktober 2012 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken;

Nadere informatie

REGLEMENT ALGEMENE BEPALINGEN VOOR INTERNE COMMISSIES INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT ALGEMENE BEPALINGEN VOOR INTERNE COMMISSIES INHOUDSOPGAVE REGLEMENT ALGEMENE BEPALINGEN VOOR INTERNE COMMISSIES INHOUDSOPGAVE artikel 1 : begripsbepalingen artikel 2 : de commissie artikel 3 : het secretariaat artikel 4 : het bezwaarschrift artikel 5 : bevoegdheden

Nadere informatie

d. Secretaris: de medewerker van het LUMC die door de raad van Bestuur is aangesteld als ambtelijk secretaris klachtenadviescommissie;

d. Secretaris: de medewerker van het LUMC die door de raad van Bestuur is aangesteld als ambtelijk secretaris klachtenadviescommissie; Regeling klachtenadviescommissie Dit document is van toepassing op de klachtenadviescommissie van het LUMC en beschrijft de werkwijze en verantwoordelijkheden van deze commissie. Hiermee wordt voldaan

Nadere informatie

Klachtenreglement Woonforte 1 april 2018

Klachtenreglement Woonforte 1 april 2018 Klachtenreglement Woonforte 1 april 2018 1. Begrippen Bestuur Statutair bestuur ( directeur-bestuurder ) van de Stichting Woonforte, te Alphen aan den Rijn. Hoorzitting Een hoorzitting is een zitting van

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CEDERGROEP

KLACHTENREGELING CEDERGROEP KLACHTENREGELING CEDERGROEP Inhoudsopgave Hoofdstukken Onderwerp Artikel Pagina 1 Begripsbepalingen art.1 1 2 Behandeling van de klachten 2 t/m 6 Paragraaf 1 De contactpersoon art. 2 2 Paragraaf 2 De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE Stichting BrabantWonen Februari 2019 RvC/BW/19/032 1 Artikel 1: Begrippen Klachtencommissie De commissie, ingesteld door BrabantWonen, om onafhankelijke adviezen over klachten

Nadere informatie

Provides bouwt aan sociaal wonen Geschillenadviescommissie

Provides bouwt aan sociaal wonen Geschillenadviescommissie Reglement Artikel 1 Begripsomschrijvingen Commissie: de van Provides. Secretariaat: het secretariaat van de geschillenadviescommissie. Het secretariaat wordt beheerd door een medewerker van de werkorganisatie,

Nadere informatie

REGLEMENT inzake de behandeling en afdoening van geschillen tussen bewoners en de deelnemende woningcorporaties in de WERV

REGLEMENT inzake de behandeling en afdoening van geschillen tussen bewoners en de deelnemende woningcorporaties in de WERV REGLEMENT inzake de behandeling en afdoening van geschillen tussen bewoners en de deelnemende woningcorporaties in de WERV DEFINITIES Artikel 1 deelnemers bewoner belangenorganisatie bestuur commissie

Nadere informatie

Klachtenregeling CVO t Gooi

Klachtenregeling CVO t Gooi Deze externe klachtenregeling geldt indien de interne klachtenregeling naar het oordeel van de klager onvoldoende resultaat heeft opgeleverd. Klachtenregeling CVO t Gooi Het bestuur van CVO t Gooi, gelet

Nadere informatie

GEMEENTE SLUIS KLACHTENREGELING GEMEENTE SLUIS. gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

GEMEENTE SLUIS KLACHTENREGELING GEMEENTE SLUIS. gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht; GEMEENTE SLUIS DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS; KLACHTENREGELING GEMEENTE SLUIS gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht; BESLUIT vast te stellen de volgende

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE. Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder:

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE. Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Klachtencommissie Wij proberen al onze klanten zo snel en correct mogelijk te helpen. Er gaat daarbij helaas wel eens wat mis. Indien er in uw ogen door ons fouten worden gemaakt, zullen we die zo snel

Nadere informatie

Klachtenregeling Staring College

Klachtenregeling Staring College Klachtenregeling Staring College Het bevoegd gezag van het Staring College, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs;

Nadere informatie

Klachtenregeling Slim! Educatief

Klachtenregeling Slim! Educatief Klachtenregeling Slim! Educatief Klachtenregeling Slim! Educatief 01-09-2013 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 1... 3 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten... 3 Paragraaf 1 De contactpersoon...

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

REGLEMENT TUCHTCOMMISSIE MAKELAARDIJ

REGLEMENT TUCHTCOMMISSIE MAKELAARDIJ REGLEMENT TUCHTCOMMISSIE MAKELAARDIJ Vastgesteld door de algemene ledenvergadering van VastgoedPRO op 12-11-2013, op grond van het bepaalde in de statuten van VastgoedPRO. Ingaande per 1-1-2014. Begripsomschrijving

Nadere informatie

Klachtenregeling REVACARE Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Klachtenregeling REVACARE Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Klachtenregeling REVACARE Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder : Recacare; b. raad van bestuur

Nadere informatie

Klachtenregeling Slim! Educatief

Klachtenregeling Slim! Educatief Klachtenregeling Slim! Educatief Klachtenregeling Slim! Educatief 30-01-2018 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 1... 3 Hoofdstuk 2 Behandeling van klachten in de eerste lijn... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Reglement. Commissie: De Klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Reglement. Commissie: De Klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Reglement Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De Klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Lid / Leden: Een lid of leden van

Nadere informatie

Woningeigenaar: De eigenaar van een koopwoning in de wijk en tevens lid van WWV De Volharding

Woningeigenaar: De eigenaar van een koopwoning in de wijk en tevens lid van WWV De Volharding KLACHTENREGLEMENT Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie Verhuurder: WWV De Volharding Bestuur: Het bestuur van WWV De Volharding Huurder: a. De huurder

Nadere informatie

31 augustus 17. Bijlage bij Klachtenprocedure. Reglement Klachtencommissie Balans

31 augustus 17. Bijlage bij Klachtenprocedure. Reglement Klachtencommissie Balans Bijlage bij Klachtenprocedure Reglement Klachtencommissie Balans Artikel 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a Balans: landelijk oudervereniging Balans, statutaire gevestigd in De Bilt,

Nadere informatie

f. Huurdersorganisatie: De door de deelnemende corporaties erkende huurdersorganisatie(s) in de zin van de Wet op het Overleg Huurders Verhuurder.

f. Huurdersorganisatie: De door de deelnemende corporaties erkende huurdersorganisatie(s) in de zin van de Wet op het Overleg Huurders Verhuurder. Reglement klachtenadviescommissie Stichting deltawonen, Woningstichting SWZ, Woningstichting Openbaar Belang, Stichting Beter Wonen IJsselmuiden en Stichting SallandWonen Artikel 1 Begrippen In dit reglement

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1 HOOFDSTUK 2: BEHANDELING VAN DE KLACHTEN. Paragraaf 1: De contactpersoon

HOOFDSTUK 1: BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1 HOOFDSTUK 2: BEHANDELING VAN DE KLACHTEN. Paragraaf 1: De contactpersoon Het bestuur van de Vereniging voor Christelijke Mavo in Dantumadiel besluit - gelet op artikel 24b van de Wet op het Voortgezet Onderwijs - d.d. 10 oktober 2018 tot vaststelling van de onderstaande klachtenregeling.

Nadere informatie

Geschillenbehandeling

Geschillenbehandeling Geschillenbehandeling De Geschillencommissie De Geschillencommissie is een klachtencommissie die onafhankelijk van Centrada functioneert. Bij de Geschillencommissie kunt u klachten indienen over gedragingen

Nadere informatie

Artikel 2. Behandeling van de klachten. Aanstelling en taken vertrouwenspersoon

Artikel 2. Behandeling van de klachten. Aanstelling en taken vertrouwenspersoon Handboek Hoofdstuk Algemeen 4 Klachtenregeling Vastgesteld 02-04-12 REGELING SPCO GROENE HART Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Private Lease Bedrijven

Reglement Geschillencommissie Private Lease Bedrijven 601959 versie 1.0 20 januari 2016 Reglement Geschillencommissie Private Lease Bedrijven Per 1 januari 2016 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting

Nadere informatie

BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle

BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle Het bevoegd gezag, zijnde het College van Bestuur van de Openbare Rechtspersoon Openbaar

Nadere informatie

Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop

Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: het Strabrecht College te Geldrop, school als bedoeld in Wet op

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE PREAMBULE 2. Art. 1 Definities 3. Art. 2 De aangesloten corporaties 4

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE PREAMBULE 2. Art. 1 Definities 3. Art. 2 De aangesloten corporaties 4 REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE INHOUD PREAMBULE 2 HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALING Art. 1 Definities 3 HOOFDSTUK II DE AANGESLOTEN CORPORATIES Art. 2 De aangesloten corporaties 4 HOOFDSTUK III DE KLACHTENCOMMISSIE

Nadere informatie

Reglement inzake klachten- en geschillenprocedure Stichting Pensioenfonds Rockwool

Reglement inzake klachten- en geschillenprocedure Stichting Pensioenfonds Rockwool Reglement inzake klachten- en geschillenprocedure Stichting Pensioenfonds Rockwool Artikel 1 Definities De in de statuten en het pensioenreglement van het fonds gebruikte begripsbepalingen worden geacht

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Stichting MONTON

KLACHTENREGELING Stichting MONTON KLACHTENREGELING Stichting MONTON Het bevoegd gezag van de Stichting MONTON gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; stelt de volgende

Nadere informatie

Klachtencommissie. samen wonen

Klachtencommissie. samen wonen Klachtencommissie Als u ontevreden bent over de dienstverlening van Mercatus, dan is het mogelijk om een klacht bij Mercatus in te dienen. Bij Mercatus is een speciale brochure over klachtenbehandeling

Nadere informatie

Reglement. Geschillencommissie. Vestia. Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 3 februari 2015 Pagina 1

Reglement. Geschillencommissie. Vestia. Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 3 februari 2015 Pagina 1 Reglement Geschillencommissie Vestia Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 3 februari 2015 Pagina 1 1. Begrippen 1.1 In dit reglement wordt verstaan onder: (a) Corporatie: Vestia gevestigd te Rotterdam.

Nadere informatie

Klachtenregeling. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Klachtenregeling. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Klachtenregeling Het bevoegd gezag STAIJ; Gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; stelt de volgende Klachtenregeling vast. Hoofdstuk

Nadere informatie

Klachtenregeling ME/CVS-Stichting Nederland

Klachtenregeling ME/CVS-Stichting Nederland Klachtenregeling ME/CVS-Stichting Nederland De ME/CVS-Stichting Nederland doet haar uiterste best om haar donateurs zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet

Nadere informatie

Reglement geschillencommissie Energievoorziening

Reglement geschillencommissie Energievoorziening Reglement geschillencommissie Energievoorziening 1 juli 2005 Amvest Energie BV Postbus 12446 1100 AK Amsterdam Zuidoost telefoon: 020-4301212 KvK nr 34288968 BTW nr NL 81.87.94.744.B.01 Begripsomschrijving

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland 1. Definities Dit reglement verstaat onder: 1.1. Corporatie: de bij de geschillencommissie aangesloten woningcorporatie. 1.2. Bewoner: een huurder, medehuurder

Nadere informatie

Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland

Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland Slachtofferhulp Nederland is een zelfstandige toonaangevende, deskundige en professioneel opererende organisatie. Zij werkt met vrijwilligers en betaalde

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting Weerklank Nederland

Klachtenregeling Stichting Weerklank Nederland Klachtenregeling Stichting Weerklank Nederland De Stichting Weerklank doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals

Nadere informatie

Reglement Geschillen adviescommissie Portaal Utrecht

Reglement Geschillen adviescommissie Portaal Utrecht Reglement Geschillen adviescommissie Portaal Utrecht Een klacht wat nu? Een klacht wilt u het liefst oplossen met mensen die er direct mee te maken hebben. En dat wil Portaal ook. Maar wat als u een klacht

Nadere informatie

Klachtenregeling Alopecia Vereniging

Klachtenregeling Alopecia Vereniging Klachtenregeling Alopecia Vereniging De Alopecia Vereniging doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken.

Nadere informatie

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. Steunpunt SO Fryslân ( hierna steunpunt): een Steunpunt als bedoeld in de Wet

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Christelijke Woonstichting Patrimonium Urk

Reglement Klachtencommissie Christelijke Woonstichting Patrimonium Urk Reglement Klachtencommissie Reglement Klachtencommissie Page 1 Reglement Klachtencommissie art 109 BTiV Patrimonium Urk Artikel 1: Begrippen Klachtencommissie: De commissie om onafhankelijke adviezen over

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ZORGINSTELLINGEN Per 7 juli 2015

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ZORGINSTELLINGEN Per 7 juli 2015 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ZORGINSTELLINGEN Per 7 juli 2015 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting: de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken;

Nadere informatie

Het Stichtingsbestuur van de Stichting Mens Achter de Patiënt (Stg MAP) stelt de volgende klachtenregeling vast.

Het Stichtingsbestuur van de Stichting Mens Achter de Patiënt (Stg MAP) stelt de volgende klachtenregeling vast. Klachtenregeling MAP Het Stichtingsbestuur van de Stichting Mens Achter de Patiënt (Stg MAP) stelt de volgende klachtenregeling vast. HOOFDSTUK 1: BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 1. In deze regeling wordt

Nadere informatie

KLACHTEN OVER WONEN BOMMELERWAARD?

KLACHTEN OVER WONEN BOMMELERWAARD? KLACHTEN OVER WONEN BOMMELERWAARD? De drie woningcorporaties in de Bommelerwaard verdelen gezamenlijk hun huurwoningen onder de naam Wonen Bommelerwaard. Het kan voorkomen dat een ingeschreven woningzoekende

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE DEFENSIE GENEESKUNDIGE ZORG Per 1 januari 2016

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE DEFENSIE GENEESKUNDIGE ZORG Per 1 januari 2016 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE DEFENSIE GENEESKUNDIGE ZORG Per 1 januari 2016 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken;

Nadere informatie

Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs

Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs De inwerkingtreding van de Kwaliteitswet per 1 augustus 1998 hield onder meer in dat schoolbesturen verplicht werden een klachtenregeling voor elk

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE POST per 1 april 2016

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE POST per 1 april 2016 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE POST per 1 april 2016 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; commissie

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting Katholieke Onderwijs Centrale

Klachtenregeling Stichting Katholieke Onderwijs Centrale Klachtenregeling Stichting Katholieke Onderwijs Centrale Identiek aan de model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs van de Vereniging Besturenorganisaties Katholiek Onderwijs (VBKO) Goedgekeurd

Nadere informatie

REGLEMENT GEZAMENLIJKE KLACHTENCOMMISSIE VAN

REGLEMENT GEZAMENLIJKE KLACHTENCOMMISSIE VAN REGLEMENT GEZAMENLIJKE KLACHTENCOMMISSIE VAN WOONDIENSTEN AARWOUDE EN WONINGSTICHTING NIEUWKOOP Elzenlaan 1 Kennedyplein 5a 2481 LZ Woubrugge 2421 EN Nieuwkoop Postbus 2194 Postbus 122 2400 CD Alphen aan

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Huidpatiënten Nederland

Reglement Klachtencommissie Huidpatiënten Nederland Reglement Klachtencommissie Huidpatiënten Nederland Huidpatiënten Nederland doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet

Nadere informatie

Klachtenregeling Virenze

Klachtenregeling Virenze Status Definitief Pagina 1 van 5 Klachtenregeling Virenze Artikel 1: begripsomschrijvingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. De instelling: alle onder Virenze ressorterende bedrijfsonderdelen en

Nadere informatie

Geschillenreglement. Huurdersorganisatie: de erkende huurdersvereniging en/of erkende bewonerscommissie van de deelnemende corporaties gezamenlijk.

Geschillenreglement. Huurdersorganisatie: de erkende huurdersvereniging en/of erkende bewonerscommissie van de deelnemende corporaties gezamenlijk. Toelichting Sinds 1 januari 2003 hebben Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam en Stichting Volkshuisvestingsgroep Wooncompagnie, vestiging Purmerend, een gezamenlijke Geschillencommissie. Met ingang

Nadere informatie

Reglement Tuchtcommissie

Reglement Tuchtcommissie Reglement Tuchtcommissie 1 mei 2016 Artikel 1 De in dit Reglement Tuchtcommissie voorkomende begrippen hebben de betekenis als daaraan toegekend in de Statuten en het Algemeen Reglement en voorts de navolgende:

Nadere informatie

Reglement Geschillenadviescommissie

Reglement Geschillenadviescommissie Reglement Geschillenadviescommissie Meer informatie? Kijk op www.dudokwonen.nl of kom langs bij één van onze vestigingen. Vestiging Naarden-Bussum Slochterenlaan 37 in Bussum Telefoon (035) 695 42 70 Vestiging

Nadere informatie