Het bestuur van Verhuurder, krachtens de statuten van Verhuurder, gevormd door de directeur-bestuurder.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het bestuur van Verhuurder, krachtens de statuten van Verhuurder, gevormd door de directeur-bestuurder."

Transcriptie

1 Reglement betreffende de behandeling en afdoening van geschillen met huurders ARTIKEL 1 BEGRIPPEN In dit reglement wordt verstaan onder: Verhuurder Huurder Huurdersbelangenvereniging Bestuur Commissie Klager Geschil Advies Woningstichting Volksbelang, gevestigd Karel de Grotestraat 59 te Wijk bij Duurstede, en iedere andere sociale verhuurder waarmee is overeengekomen dat zij haar geschillen conform dit reglement en door de krachtens dit reglement ingestelde geschillencommissie laat beoordelen. a) de huurder die van verhuurder een verhuureenheid (woongelegenheid, garages, bergingen, parkeerplaatsen of bedrijfsruimte) huurt, b) de medehuurder in de zin van de artikelen 7:266 en 7:267 BW van de onder a) genoemde verhuureenheid, c) degene die de zelfstandige woonruimte met instemming van verhuurder geheel onderhuurt van de huurder van verhuurder, d) de persoon bedoeld in artikel 7:268 lid 2 BW. De vertegenwoordiging van de huurders, die tot doel heeft de belangen van alle huurders van Verhuurder te behartigen. Het bestuur van Verhuurder, krachtens de statuten van Verhuurder, gevormd door de directeur-bestuurder. De geschillencommissie van de verhuurder als bedoeld in artikel 16 BBSH, gevestigd op het adres van de verhuurder. Een huurder, een bewonerscommissie op complexniveau of de Huurdersbelangenvereniging die een geschil schriftelijk aan de commissie voorlegt. Een van een klager afkomstig schriftelijk gemotiveerd stuk, gericht aan de commissie, waaruit blijkt dat de klager zich niet kan verenigen met een handeling respectievelijk nalaten van een handeling van de verhuurder. Dit omvat tevens handelingen van personen die de verhuurder, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst, voor haar werkzaamheden ingeschakeld heeft, waardoor klager geacht kan worden in zijn of haar belang te zijn getroffen. Een geschil kan uitsluitend betrekking hebben op de uitvoering van het beleid van Verhuurder en niet over het beleid zelf. Advies dat de commissie uitbrengt aan het bestuur. 1 versie 14 februari 2013

2 ARTIKEL 2 TAAK EN DOEL VAN DE COMMISSIE De commissie heeft tot doel een onafhankelijk advies uit te brengen en tevens het bestuur naar aanleiding van deze geschillen gevraagd en ongevraagd te adviseren over de uitvoering van het beleid. De taak van de commissie is: a) het beoordelen van ingediende geschillen en hierover een onafhankelijk en met redenen omkleed advies uitbrengen aan het bestuur. b) het naar aanleiding van de behandelde geschillen, indien de commissie van mening is dat daartoe aanleiding bestaat, een aanbeveling doen aan het bestuur over het te voeren beleid. De commissie brengt jaarlijks verslag uit van haar werkzaamheden aan het bestuur. ARTIKEL 3 FUNCTIONEREN VAN DE COMMISSIE 1. De commissie is onafhankelijk. 2. De leden van de commissie onderschrijven onverkort de Aedescode en de Governancecode woningcorporaties. 3. De commissie houdt een niet openbaar register van voorgelegde geschillen bij. 4. De commissie is zelf verantwoordelijk voor haar functioneren en brengt jaarlijks schriftelijk verslag uit aan het bestuur over de werkzaamheden van de commissie waarbij tenminste informatie wordt gegeven over: a. het aantal ingediende geschillen b. het aantal in behandeling genomen geschillen c. het aantal niet in behandeling genomen geschillen en de reden daarvan d. de aard en/of het onderwerp van de geschillen e. de afhandelingstermijn van de geschillen en f. de uitgebrachte adviezen betreffende de geschillen die de commissie in dat jaar heeft behandeld g. het aantal beslissingen van het bestuur dat afwijkend was van het advies van de commissie. Dit verslag is niet openbaar. 5. Het bestuur zendt het jaarlijkse verslag aan de Raad van Commissarissen en aan de Huurdersbelangenvereniging, en legt verantwoording af over de geschillenafhandeling in het jaarverslag van verhuurder. PROCEDURE ARTIKEL 4 VOORLEGGEN VAN EEN GESCHIL 1. Een geschil kan worden ingediend door een (ex)huurder, een bewonerscommissie of de huurdersbelangenvereniging. Met een huurder wordt gelijkgesteld degene die een contractuele relatie heeft met verhuurder betreffende het gebruik van een woonruimte, berging, garage, parkeerplaats of bedrijfsruimte. 2. Klager kan zich bij het indienen van een geschil en gedurende de behandeling ervan laten bijstaan. 3. Klager krijgt binnen twee weken na ontvangst van de klacht een schriftelijke ontvangstbevestiging van of namens de commissie. 4. Het geschil wordt door klager schriftelijk en bij voorkeur op een door de verhuurder beschikbaar gesteld formulier geformuleerd en voorgelegd aan de commissie door adressering aan: Secretariaat Geschillencommissie Woningstichting Volksbelang Postbus BE WIJK BIJ DUURSTEDE 2

3 Het betreffende formulier is verkrijgbaar bij Woningstichting Volksbelang en de Huurdersbelangenvereniging. ARTIKEL 5 1. De commissie neemt een geschil niet in behandeling als: a) Klager de interne organisatie van verhuurder niet of niet voldoende in staat heeft gesteld om het geschil naar het oordeel van de commissie binnen een redelijke termijn op te lossen b) Klager of verhuurder de zaak waarop het geschil betrekking heeft, heeft voorgelegd aan een rechter, huurcommissie, arbiter, mediator of een andere onafhankelijke instantie met een wettelijk opgedragen geschillen beslechtende taak, of indien een van de instanties als bedoeld in dit lid al een uitspraak over de zaak heeft gedaan c) Het een klacht betreft over de aangezegde huurverhoging, (wijziging van) de huurprijs of (wijziging van) de servicekosten d) De klacht betrekking heeft op de handhaving en uitvoering van door de overheid opgelegde besluiten e) De klacht betrekking heeft op een vordering tot schadevergoeding waarbij de zaak in behandeling is bij een verzekeringsmaatschappij f) De klacht eerder door de commissie is behandeld g) De klacht anoniem of discriminerend van aard is h) Klager geen belang heeft bij de klacht. 2. Indien de commissie een klacht niet in behandeling neemt, stelt de commissie de klager daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte. 3. Als geschil wordt niet beschouwd geschillen tussen klager en verhuurder die in beginsel worden beoordeeld door bij de wet ingestelde geschillen beslechtende colleges, dan wel geschillen verband houdend met de uitvoering van de woonruimteverdeling en kwesties die deel uitmaken van de bij de wet op het overleg huurders/verhuurder nader geregelde informatie-, overleg-, en adviessituaties. ARTIKEL 6 ONDERSTEUNING VAN DE COMMISSIE De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Deze is een medewerker van Woningstichting Volksbelang en wordt in overleg met de commissie door het bestuur aangewezen. De ambtelijk secretaris heeft géén stemrecht. ARTIKEL 7 ONTVANGST VAN EEN GESCHIL 1. Nadat het ambtelijk secretariaat van de commissie het geschil heeft ontvangen, stuurt zij klager binnen twee weken bericht van ontvangst. In deze bevestiging staan de termijnen waarbinnen over het geschil een uitspraak wordt gedaan. 2. Direct na ontvangst legt het ambtelijk secretariaat het geschil voor aan de verhuurder met de mededeling dat de verhuurder twee weken de gelegenheid heeft een schriftelijk weerwoord op te stellen. 3. Op basis van het geschil en het in lid 2 bedoelde weerwoord bepaalt de voorzitter van de commissie of het geschil kennelijk ongegrond is. Is het geschil niet kennelijk ongegrond dan bepaalt de voorzitter van de commissie de datum van de hoorzitting waarop partijen zullen worden gehoord. 4. Bepaalt de voorzitter van de commissie dat het geschil kennelijk ongegrond is dan wordt klager daarvan schriftelijk en met redenen omkleed mededeling gedaan. De voorzitter stelt de commissie hiervan op de hoogte. ARTIKEL 8 UITNODIGEN HOORZITTING De commissie nodigt klager en verhuurder schriftelijk uit voor de in het lid 3 van het vorige artikel bedoelde zitting. Tussen de uitnodiging en de hoorzitting verstrijken minimaal 10 werkdagen. Bij de uitnodiging ontvangen beide partijen alle voor die zitting ingebrachte stukken. 3

4 ARTIKEL 9 HOORZITTING 1. De in artikel 5, lid 3 bedoelde hoorzitting van de commissie is niet openbaar. 2. Bij de hoorzitting zijn minimaal twee leden van de commissie aanwezig. Als er minder dan twee leden aanwezig zijn, wordt er een nieuwe hoorzitting uitgeschreven. 3. Klager kan zich tijdens de hoorzitting laten vertegenwoordigen dan wel zich door een gemachtigde laten bijstaan. Klager draagt zelf zorg voor de oproeping van zijn gemachtigde. Indien klager niet zelf verschijnt, zal de gemachtigde door middel van een door klager ondertekende schriftelijke volmacht moeten aantonen dat hij/zij gemachtigd is als zodanig op te treden, tenzij de gemachtigde is ingeschreven als advocaat of procureur. 4. Klager kan zich ter zitting laten bijstaan door getuigendeskundigen, die zijn/haar beweringen kunnen bevestigen of toelichten tijdens de hoorzitting. 5. Klager meldt tenminste een week voor de hoorzitting aan de ambtelijk secretaris door wie hij zich laat bijstaan dan wel laat vertegenwoordigen. 6. De commissie kan medewerkers van de verhuurder na behoorlijke oproeping ter zitting horen. 7. Een lid van de commissie neemt niet deel aan de behandeling van een klacht als zijn onpartijdigheid naar het oordeel van de commissie in het geding is. 8. De commissie kan besluiten om klachten van meerdere partijen tegelijk te behandelen als er duidelijk verband of overeenkomst tussen de zaken is. ARTIKEL 10 INSTELLEN ONDERZOEK De commissie kan, indien zij dat nodig acht, een nader onderzoek (laten) instellen en derden uitnodigen om in verband met het geschil te worden gehoord, dan wel te adviseren. Partijen zijn naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid gehouden hieraan medewerking te verlenen. De commissie kan ter plaatse zelf een onderzoek instellen. Ook kan zij enkele van haar leden tot rapporteurs benoemen om ter plaatse een onderzoek in te stellen. In verband daarmee kan de zitting worden verdaagd naar een later tijdstip. Deze verdaging duurt ten hoogste twee maanden. ARTIKEL 11 BERAADSLAGING/STEMMING 1. Na de zitting en na het eventueel nadere onderzoek beraadslaagt de commissie over het uit te brengen advies. De commissie baseert haar advies op basis van de ingebrachte stukken en tijdens de hoorzitting naar voren gebrachte informatie. 2. De commissie beslist bij meerderheid van stemmen. Besluiten kunnen worden genomen, als tenminste twee leden aanwezig zijn. 3. De beraadslaging is niet openbaar. 4. Ieder lid stemt zonder last of ruggespraak. ARTIKEL 12 ADVIES 1. Na de beraadslaging brengt de commissie zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen één maand na de laatste zitting, schriftelijk advies uit aan het bestuur. De commissie kan deze termijn met één maand verdagen. Hiervan ontvangen klager en verhuurder bericht. 2. Een afschrift van het uitgebrachte advies wordt aan klager toegestuurd. Daarbij wordt aangegeven welke partij binnen een bepaalde termijn actie moet ondernemen naar aanleiding van de uitspraak. 3. De voorzitter ondertekent de adviezen namens de commissie. Hij kan deze tekenbevoegdheid delegeren aan andere commissieleden. 4. Het advies van de commissie is niet openbaar. 4

5 ARTIKEL 13 INHOUD ADVIES 1. De commissie baseert haar advies op de ingebrachte stukken en op de tijdens de vergadering en hoorzitting naar voren gebrachte informatie. 2. De commissie geeft in haar advies gemotiveerd aan of: a) Of klager is getroffen in zijn belang door het handelen of nalaten van verhuurder en/of personen die in opdracht van verhuurder werkzaamheden verrichten; b) Of verhuurder in deze situatie juist heeft gehandeld of terecht heeft nagelaten; c) er sprake is van bijzondere omstandigheden op grond waarvan op het beleid een uitzondering had moeten worden gemaakt; d) na afweging van alle in aanmerking komende belangen, het betreffende handelen of nalaten al dan niet moet worden herzien. Indien dit het geval is, geeft zij tevens hierover inhoudelijke richtlijnen. ARTIKEL 14 DEFINITIEF BESLUIT BESTUUR Uiterlijk één maand nadat een advies van de commissie aan het bestuur is uitgebracht, beslist het bestuur over het geschil. Het bestuur wijkt slechts om zwaarwegende redenen en gemotiveerd af van het advies van de commissie. Het bestuur brengt klager schriftelijk op de hoogte van het genomen besluit. Een afschrift daarvan gaat naar de commissie. SPOEDPROCEDURE ARTIKEL 15 Indien de aard van het geschil of de omstandigheden dat vereisen, kan een geschil, al dan niet op verzoek van klager, volgens een verkorte procedure worden behandeld. Het besluit om een geschil volgens een verkorte procedure te behandelen, wordt genomen door de voorzitter van de commissie in overleg met de ambtelijk secretaris. De voorzitter gaat daartoe eerst over als gelet op de aard van de klacht en de betrokken belangen een onverwijlde behandeling en advisering nodig is. Als de voorzitter een spoedprocedure niet nodig acht, doet hij hiervan onverwijld schriftelijk mededeling aan klager en bestuur. ARTIKEL 16 Bij een verkorte procedure mag worden afgeweken van de minimale termijnen en van de schriftelijke uitnodigingen. De commissie hoort op zo kort mogelijke termijn klager en de verhuurder en brengt op een zo kort mogelijke termijn advies uit aan het bestuur. Een afschrift van het uitgebrachte advies wordt aan klager toegestuurd. ARTIKEL 17 In het advies na een verkorte procedure geeft de commissie aan waarom zij en op welke onderdelen van het geschil zij een onmiddellijk advies nodig acht. De commissie geeft daarbij tevens aan voor welke onderdelen van het geschil de gebruikelijke procedure wordt gevolgd. ARTIKEL 18 Na advisering op grond van een verkorte procedure wordt zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen vijf werkdagen, door of namens het bestuur beslist. Deze beslissing kan slechts om zwaarwegende redenen en gemotiveerd afwijken van het advies van de commissie. 5

6 DE COMMISSIE: INSTELLING, SAMENSTELLING EN BENOEMING ARTIKEL 19 INSTELLING EN VERGOEDING 1. Het bestuur draagt zorg voor het instellen en voortbestaan van de Geschillencommissie. 2. De commissieleden ontvangen een door het bestuur vast te stellen vergoeding. ARTIKEL 20 SAMENSTELLING 1. De commissie bestaat uit drie leden en twee plaatsvervangende leden. 2. Eén lid wordt voorgedragen door het bestuur. 3. Eén lid wordt voorgedragen door Huurdersbelangenvereniging Krommerijn. 4. Het derde lid wordt voorgedragen op voordracht van de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde leden. Dit lid is voorzitter van de commissie. 5. Voor het lid als bedoeld in lid 2 draagt het bestuur een plaatsvervangend lid voor volgens het bepaalde in lid 2 van dit artikel. 6. Voor het lid als bedoeld in lid 3 draagt Huurdersbelangenvereniging Krommerijn een plaatsvervangend lid voor volgens het bepaalde in lid 3 van dit artikel. 7. De leden en de plaatsvervangende leden worden benoemd door het bestuur van Woningstichting Volksbelang, nadat Huurdersbelangenvereniging Krommerijn met de voorgenomen benoeming heeft ingestemd. 8. Een lid van de commissie mag niet in een zodanige relatie tot de verhuurder staan of hebben gestaan dat hij niet geacht kan worden onafhankelijk te zijn. De criteria voor de gewenste onafhankelijkheid zijn dat het betrokken lid, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad, vijf jaar voorafgaand aan de benoeming niet is geweest; a) Lid van de Raad van Commissarissen b) Lid van de directie of het bestuur van verhuurder c) Werknemer van verhuurder d) Bestuurslid van de Huurdersbelangenvereniging e) Belast is met, of mede uitvoering geeft aan, het overheidstoezicht op de verhuurder f) Aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur van een zakelijke relatie van de verhuurder g) Een persoon die een persoonlijke financiële vergoeding van verhuurder ontvangt, anders dan de vergoeding in verband met het lidmaatschap van de commissie. ARTIKEL 21 VOORDRACHT De voordracht van een nieuw lid verloopt als volgt: a) Drie maanden voor de datum van aftreden van een lid stelt het bestuur de partij die dit lid heeft voorgedragen van dit aftreden op de hoogte. Deze partij krijgt het verzoek om binnen twee maanden een voordracht te doen voor benoeming van een nieuw lid van de commissie, een en ander met inachtneming van het terzake bepaalde in artikel 20. b) De termijn van twee maanden kan op verzoek van de voordragende partij eenmalig met een maand worden verlengd. c) Indien het bestuur of de huurdersbelangenvereniging gegronde bezwaren heeft tegen een voordracht, kan zij de partij die de voordracht heeft gedaan, schriftelijk en met redenen omkleed, verzoeken binnen twee maanden een nieuwe voordracht te doen. ARTIKEL 22 BENOEMING Elk lid van de commissie wordt voor ten hoogste drie jaar benoemd. De leden stellen een rooster van aftreden op zodanig dat er elk jaar één lid aftredend is. Aftredende leden kunnen ten hoogste tweemaal worden herbenoemd. 6

7 ARTIKEL 23 LIDMAATSCHAP Het lidmaatschap van de commissie eindigt door: a) Het verstrijken van de termijn waarvoor een lid was benoemd, met inachtneming van artikel 22; b) Schriftelijke opzegging bij het bestuur met inachtneming van een termijn van drie maanden. c) Overlijden. d) Een met redenen omkleed ontslag door het bestuur, waarin wordt geconstateerd dat het betrokken commissielid om zwaarwegende redenen niet meer zijn functie als commissielid naar behoren kan vervullen. Wanneer het besluit het commissielid betreft dat door de huurdersbelangenvereniging is voorgedragen, gaat het bestuur niet over tot het nemen van dit besluit zonder instemming van de huurdersbelangenvereniging. Het lidmaatschap eindigt op het moment dat het besluit ter kennis is gebracht van het betreffende lid. ARTIKEL 24 TUSSENTIJDSE BENOEMING Bij tussentijdse benoeming neemt het nieuw benoemde lid in het rooster van aftreden de plaats in van het vertrokken lid. WERKWIJZE VAN DE COMMISSIE ARTIKEL 25 EENSTEMMIGHEID De commissie streeft bij haar advisering naar eenstemmigheid. ARTIKEL 26 GEHEIMHOUDING- WAARBORGEN PRIVACY VAN KLAGER EN DERDEN a. De leden van de commissie en de ambtelijk secretaris zijn verplicht tot geheimhouding van gegevens over klagers en/of derden waarvan zij in het kader van de werkzaamheden van de commissie hebben kennisgenomen. b. Klager heeft geen recht op kopieën of inzage van stukken, indien deze privacygevoelige gegevens bevatten en voor het verstrekken van die gegevens geen toestemming van betrokkene is verleend. Klager wordt hiervan op de hoogte gesteld. Indien de toestemming wel is verleend, dan is klager verplicht tot geheimhouding van die gegevens. c. De commissie draagt er zorg voor dat de stukken en/of gegevens welke bij de behandeling van een geschil zijn ingebracht en betrekking hebben op de persoon van de klager, vertrouwelijk behandeld worden. In verband daarmee hebben alleen leden van de commissie en door de commissie met name aangewezen personen toegang tot privacygevoelige gegevens in de dossiers van de commissie. Informatie over privacygevoelige gegevens over klager zal alleen na toestemming van klager aan derden worden verschaft. VASTSTELLING EN WIJZIGING VAN DIT REGLEMENT ARTIKEL 27 VASTSTELLING Dit reglement is op 8 januari 2013 vastgesteld door het bestuur nadat Huurdersbelangenvereniging Krommerijn op 19 december 2012 de gelegenheid heeft gehad zich erover uit te spreken. ARTIKEL 28 WIJZIGING Dit reglement kan slechts door het bestuur worden gewijzigd nadat de Huurdersbelangenvereniging de gelegenheid heeft gehad zich over de voorgenomen wijzigingen uit te spreken. 7

8 ARTIKEL 29 In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Het bestuur doet achteraf mededeling aan de Huurdersbelangenvereniging. 8

Reglement Geschillencommissie Stichting GroenWest

Reglement Geschillencommissie Stichting GroenWest Reglement Geschillencommissie Stichting GroenWest Inhoud Pagina 1. Begrippen... 5 2. Doel van de commissie... 5 3. Taak van de commissie... 5 4. Functioneren van de commissie... 5 5. Samenstelling, benoeming

Nadere informatie

Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Voorbeeld klachtenreglement Corporatie X Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Nadere informatie

KLACHTENREGELEMENT. Artikel 1 Begrippen. In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie. Verhuurder: WWV De Volharding

KLACHTENREGELEMENT. Artikel 1 Begrippen. In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie. Verhuurder: WWV De Volharding KLACHTENREGELEMENT Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie Verhuurder: WWV De Volharding Bestuur: Het bestuur van WWV De Volharding. Huurder: a. De huurder

Nadere informatie

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ K LACHTENREGLEMENT STICHTING TAFELVANZEVEN ROTTERDAM Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: Bestaande uit 4 onafhankelijke leden, hierna te noemen klachtencommissie Stichting

Nadere informatie

Commissie: De Geschillenadviescommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Commissie: De Geschillenadviescommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Reglement Geschillenadviescommissie Ymere Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De Geschillenadviescommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Nadere informatie

Deelnemende corporaties: Jutphaas Wonen (Nieuwegein), Mitros (Utrecht en Nieuwegein), Viveste (Houten), Woningbouwvereniging Lopik

Deelnemende corporaties: Jutphaas Wonen (Nieuwegein), Mitros (Utrecht en Nieuwegein), Viveste (Houten), Woningbouwvereniging Lopik Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht Klachtenreglement Deelnemende corporaties: Jutphaas Wonen (Nieuwegein), Mitros (Utrecht en Nieuwegein), Viveste (Houten), Woningbouwvereniging Lopik Artikel

Nadere informatie

Commissie: De geschillencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Commissie: De geschillencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Reglement Geschillencommissie Stichting Acantus Groep Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De geschillencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale

Nadere informatie

Klachtenreglement Woningstichting Maasvallei Maastricht

Klachtenreglement Woningstichting Maasvallei Maastricht Klachtenreglement Woningstichting Maasvallei Maastricht Artikel 1 Begrippen. In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 Maasvallei: Woningstichting Maasvallei Maastricht, gevestigd te Maastricht. Maasvallei

Nadere informatie

REGLEMENT REGIONALE KLACHTENCOMMISSIE SOCIALE VERHUURDERS NOORD- KENNEMERLAND

REGLEMENT REGIONALE KLACHTENCOMMISSIE SOCIALE VERHUURDERS NOORD- KENNEMERLAND REGLEMENT REGIONALE KLACHTENCOMMISSIE SOCIALE VERHUURDERS NOORD- KENNEMERLAND Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het

Nadere informatie

Woningeigenaar: De eigenaar van een koopwoning in de wijk en tevens lid van WWV De Volharding

Woningeigenaar: De eigenaar van een koopwoning in de wijk en tevens lid van WWV De Volharding KLACHTENREGLEMENT Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie Verhuurder: WWV De Volharding Bestuur: Het bestuur van WWV De Volharding Huurder: a. De huurder

Nadere informatie

Reglement. Commissie: De Klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Reglement. Commissie: De Klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Reglement Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De Klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Lid / Leden: Een lid of leden van

Nadere informatie

REGLEMENT inzake de behandeling en afdoening van geschillen tussen bewoners en de deelnemende woningcorporaties in de WERV

REGLEMENT inzake de behandeling en afdoening van geschillen tussen bewoners en de deelnemende woningcorporaties in de WERV REGLEMENT inzake de behandeling en afdoening van geschillen tussen bewoners en de deelnemende woningcorporaties in de WERV DEFINITIES Artikel 1 deelnemers bewoner belangenorganisatie bestuur commissie

Nadere informatie

f. Huurdersorganisatie: De door de deelnemende corporaties erkende huurdersorganisatie(s) in de zin van de Wet op het Overleg Huurders Verhuurder.

f. Huurdersorganisatie: De door de deelnemende corporaties erkende huurdersorganisatie(s) in de zin van de Wet op het Overleg Huurders Verhuurder. Reglement klachtenadviescommissie Stichting deltawonen, Woningstichting SWZ, Woningstichting Openbaar Belang, Stichting Beter Wonen IJsselmuiden en Stichting SallandWonen Artikel 1 Begrippen In dit reglement

Nadere informatie

GESCHILLENREGLEMENT SAMENWERKENDE WONINGCORPORATIES WATERLAND-PURMEREND

GESCHILLENREGLEMENT SAMENWERKENDE WONINGCORPORATIES WATERLAND-PURMEREND GESCHILLENREGLEMENT SAMENWERKENDE WONINGCORPORATIES WATERLAND-PURMEREND Inleiding Huurders van woongelegenheden van een toegelaten instelling (in de zin van de Woningwet) moeten de gelegenheid hebben om

Nadere informatie

Reglement geschillencommissie Zayaz

Reglement geschillencommissie Zayaz Reglement geschillencommissie Zayaz Reglement geschillencommissie d.d. 18 juni 2016 pagina 1 van 6 Reglement geschillencommissie Zayaz Artikel 1. Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: A. Geschillencommissie:

Nadere informatie

Reglement Regionale Klachtencommissie Rivierenland

Reglement Regionale Klachtencommissie Rivierenland Reglement Regionale Klachtencommissie Rivierenland Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Advies: Advies dat de commissie uitbrengt aan de verhuurder. Commissie: De Regionale Klachtencommissie

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE Stichting BrabantWonen Februari 2019 RvC/BW/19/032 1 Artikel 1: Begrippen Klachtencommissie De commissie, ingesteld door BrabantWonen, om onafhankelijke adviezen over klachten

Nadere informatie

Klachtencommissie. samen wonen

Klachtencommissie. samen wonen Klachtencommissie Als u ontevreden bent over de dienstverlening van Mercatus, dan is het mogelijk om een klacht bij Mercatus in te dienen. Bij Mercatus is een speciale brochure over klachtenbehandeling

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE de KOMBINATIE

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE de KOMBINATIE REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE de KOMBINATIE Artikel 1: Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder Woningcorporatie: Bestuur: Raad van Toezicht: Woningbouwvereniging de Kombinatie te Zeist de

Nadere informatie

Woningzoekende: degene die zich heeft aangemeld voor een beschikbare woning van de SOR in de vrije sector.

Woningzoekende: degene die zich heeft aangemeld voor een beschikbare woning van de SOR in de vrije sector. REGLEMENT KLACHTEN- EN GESCHILLENCOMMISSIE SOR 1. Definities Huurder: een huurder van een woning of woonruimte van de SOR. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder huurder eveneens verstaan de

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING WONEN ZUID

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING WONEN ZUID REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING WONEN ZUID ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARTIKEL 1: DEFINITIES Commissie: de klachtencommissie

Nadere informatie

GESCHILLENCOMMISSIE WONINGSTICHTING GOEDESTEDE

GESCHILLENCOMMISSIE WONINGSTICHTING GOEDESTEDE Als u een klacht hebt, meldt u die natuurlijk bij GoedeStede. Maar als we onverhoopt samen geen oplossing vinden, kunt u daarna terecht bij de onafhankelijke geschillencommissie. Welke klachten? Bij de

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie WOONINC.

Reglement Geschillencommissie WOONINC. Reglement Geschillencommissie WOONINC. Artikel 1 Definities a. Commissie of Geschillencommissie: de klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit beheer sociale huursector (Bbsh). b. Wooninc.:

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied

Reglement Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied Reglement Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied 1 september 2009 Vastgesteld op 26 augustus 2009 Woningstichting Barneveld Woningstichting Leusden Woningstichting Nijkerk Vallei Wonen, Woudenberg

Nadere informatie

Reglement KlachtenCommissie WOONINC.

Reglement KlachtenCommissie WOONINC. Reglement KlachtenCommissie WOONINC. Artikel 1 Definities a. Commissie: de klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit beheer sociale huursector (Bbsh). b. Wooninc.: Stichting Wooninc.

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie woningcorporaties Walcheren

Reglement Geschillencommissie woningcorporaties Walcheren Reglement Geschillencommissie woningcorporaties Walcheren I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 - Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Bestuur: het bestuursorgaan van de betreffende corporatie;

Nadere informatie

reglement geschillencommisie Woningcorporaties valleigebied ALGEMEEN

reglement geschillencommisie Woningcorporaties valleigebied ALGEMEEN reglement geschillencommisie Woningcorporaties valleigebied ALGEMEEN Reglement Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I - Begrippen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENADVIESCOMMISSIE WONINGSTICHTING ROCHDALE

REGLEMENT GESCHILLENADVIESCOMMISSIE WONINGSTICHTING ROCHDALE Artikel 1 Begrippen In dit artikel wordt verstaan onder: Rochdale: Woningstichting Rochdale, statutair gevestigd te Amsterdam. Bestuur: De Raad van Bestuur van Rochdale, bedoeld in artikel 16 van de statuten

Nadere informatie

Reglement geschillenadviescommissie

Reglement geschillenadviescommissie Definities Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 Corporatie: de in de Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken samenwerkende woningcorporaties te weten: RK Bouwstichting St. Joseph

Nadere informatie

stichting Wetland Wonen Groep en woningstichting de Veste Hierna te noemen: de corporatie.

stichting Wetland Wonen Groep en woningstichting de Veste Hierna te noemen: de corporatie. Pagina 1 van 6 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STICHTING WETLAND WONEN GROEP WONINGSTICHTING DE VESTE Artikel 1: definities Corporaties: Werkorganisaties: Commissie: Klacht: stichting Wetland Wonen Groep

Nadere informatie

Provides bouwt aan sociaal wonen Geschillenadviescommissie

Provides bouwt aan sociaal wonen Geschillenadviescommissie Reglement Artikel 1 Begripsomschrijvingen Commissie: de van Provides. Secretariaat: het secretariaat van de geschillenadviescommissie. Het secretariaat wordt beheerd door een medewerker van de werkorganisatie,

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen

Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen Reglement Geschillencommissie Pagina 1 van 8 Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen De Huurdersraad en de Geschillencommissie zijn vooraf

Nadere informatie

REGLEMENT REGIONALE GESCHILLENCOMMISSIE KRIMPENERWAARD

REGLEMENT REGIONALE GESCHILLENCOMMISSIE KRIMPENERWAARD REGLEMENT REGIONALE GESCHILLENCOMMISSIE KRIMPENERWAARD Artikel 1. Definities - B.B.S.H.: Besluit Beheer Sociale Huursector - Commissie: De geschillencommissie als bedoeld in artikel 16 B.B.S.H. als zijnde

Nadere informatie

Reglement Regionale Klachtencommissie Rivierenland (d.d. voorgestelde wijzigingen per 1 januari 2019)

Reglement Regionale Klachtencommissie Rivierenland (d.d. voorgestelde wijzigingen per 1 januari 2019) Reglement Regionale Klachtencommissie Rivierenland (d.d. voorgestelde wijzigingen per 1 januari 2019) Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Advies: Een onafhankelijk schriftelijk advies

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Woningcorporaties Noord- en Midden-Limburg

Reglement Geschillencommissie Woningcorporaties Noord- en Midden-Limburg Artikel 1: definities Huurder: Een huurder van een woning, parkeerplaats of garagebox van de corporatie. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder huurder eveneens verstaan de medehuurder, de aspirant

Nadere informatie

Reglement regionale geschillencommissie

Reglement regionale geschillencommissie Reglement regionale geschillencommissie Artikel 1 - Definities BBSH Commissie Verhuurders Bestuur Huurder Bewonerscommissie: Indiener Geschil : Besluit Beheer Sociale Huursector. : De geschillencommissie

Nadere informatie

REGLEMENT GEZAMENLIJKE KLACHTENCOMMISSIE VAN

REGLEMENT GEZAMENLIJKE KLACHTENCOMMISSIE VAN REGLEMENT GEZAMENLIJKE KLACHTENCOMMISSIE VAN WOONDIENSTEN AARWOUDE EN WONINGSTICHTING NIEUWKOOP Elzenlaan 1 Kennedyplein 5a 2481 LZ Woubrugge 2421 EN Nieuwkoop Postbus 2194 Postbus 122 2400 CD Alphen aan

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied

Reglement Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied Reglement Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied 2017 Vastgesteld op 20 juni 2017 Woningstichting Barneveld Woningstichting Leusden Woningstichting Nijkerk Vallei Wonen, Woudenberg Stichting

Nadere informatie

Algemeen. Artikel 1. Begrippen

Algemeen. Artikel 1. Begrippen Reglement Klachtencommissie Woonbedrijf d.d. 1 januari 2011 Algemeen In dit reglement wordt de mannelijke persoonsvorm gehanteerd. Daar waar bijvoorbeeld sprake is van een Klager, huurder enz. wordt tevens

Nadere informatie

REGLEMENT LOKALE GESCHILLENCOMMISSIE WONINGCORPORATIES LEIDEN

REGLEMENT LOKALE GESCHILLENCOMMISSIE WONINGCORPORATIES LEIDEN REGLEMENT LOKALE GESCHILLENCOMMISSIE WONINGCORPORATIES LEIDEN Artikel 1. Definities Verhuurders: Bij de lokale Geschillencommissie zijn de volgende verhuurders aangesloten; SLS Wonen De Sleutels van Zijl

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE WONINGCORPORATIES VALLEIGEBIED ARTIKEL 109 BTIV, ARTIKEL 55, LID 3 WONINGWET 1 JANUARI 2019

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE WONINGCORPORATIES VALLEIGEBIED ARTIKEL 109 BTIV, ARTIKEL 55, LID 3 WONINGWET 1 JANUARI 2019 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE WONINGCORPORATIES VALLEIGEBIED ARTIKEL 109 BTIV, ARTIKEL 55, LID 3 WONINGWET 1 JANUARI 2019 INLEIDING De bij de Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied aangesloten

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Christelijke Woonstichting Patrimonium Urk

Reglement Klachtencommissie Christelijke Woonstichting Patrimonium Urk Reglement Klachtencommissie Reglement Klachtencommissie Page 1 Reglement Klachtencommissie art 109 BTiV Patrimonium Urk Artikel 1: Begrippen Klachtencommissie: De commissie om onafhankelijke adviezen over

Nadere informatie

REGLEMENT REGIONALE GESCHILLEN COMMISSIE Land van Heusden en Altena

REGLEMENT REGIONALE GESCHILLEN COMMISSIE Land van Heusden en Altena De Regionale Geschillen Commissie (RGC) is vanaf 1 januari 2009 werkzaam voor de hieronder genoemde corporaties: Woonlinie in Zaltbommel; Woonservice Meander in Werkendam; Woonstichting Land van Altena

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE. Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder:

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE. Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Klachtencommissie Wij proberen al onze klanten zo snel en correct mogelijk te helpen. Er gaat daarbij helaas wel eens wat mis. Indien er in uw ogen door ons fouten worden gemaakt, zullen we die zo snel

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie WoonInvest

Reglement klachtencommissie WoonInvest Reglement klachtencommissie WoonInvest Versie 2014 1/11 Artikel 1 Over het reglement klachtencommissie 1. Het reglement klachtencommissie is het reglement dat regels geeft voor de samenstelling en werkwijze

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTEN(ADVIES)COMMISSIE STICHTING EIGEN BOUW

REGLEMENT KLACHTEN(ADVIES)COMMISSIE STICHTING EIGEN BOUW REGLEMENT KLACHTEN(ADVIES)COMMISSIE STICHTING EIGEN BOUW Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Stichting: Raad van Toezicht: Bestuur: Medewerker: Commissie: Klager: De Stichting Eigen

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland 1. Definities Dit reglement verstaat onder: 1.1. Corporatie: de bij de geschillencommissie aangesloten woningcorporatie. 1.2. Bewoner: een huurder, medehuurder

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie

Reglement Klachtencommissie Reglement Klachtencommissie Artikel 1 Definities Klager: De huurder of woningzoekende die een klacht aan de commissie voorlegt. Huurder: Een huurder van een woning of woonruimte van Leystromen. Voor de

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE SSH

REGLEMENT VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE SSH REGLEMENT VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE SSH ARTIKEL 1, BEGRIPSBEPALING Dit reglement verstaat onder: Corporatie : SSH Geschillencommissie : Geschillencommissie van SSH als bedoeld in art. 16 BBSH Directie

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Vestia. Vastgesteld door Vestia en Huurdersraad Vestia in de bestuursvergadering d.d. 21 januari 2019.

Reglement Geschillencommissie Vestia. Vastgesteld door Vestia en Huurdersraad Vestia in de bestuursvergadering d.d. 21 januari 2019. Reglement Geschillencommissie Vestia Vastgesteld door Vestia en Huurdersraad Vestia in de bestuursvergadering d.d. 21 januari 2019 Pagina 1 van 8 Artikel 1: Begrippen Geschillencommissie De commissie,

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie (gewijzigd per 1 januari 2019)

Reglement Klachtencommissie (gewijzigd per 1 januari 2019) Reglement Klachtencommissie (gewijzigd per 1 januari 2019) Artikel 1: Begrippen Klachtencommissie Corporatie Bestuur De commissie, ingesteld door één of meerdere corporaties om onafhankelijke adviezen

Nadere informatie

Reglement Geschillenadviescommissie Woonvereniging Patrimonium Havensteder Woonstad Rotterdam Woonplus Schiedam Maasdelta Groep 3B Wonen

Reglement Geschillenadviescommissie Woonvereniging Patrimonium Havensteder Woonstad Rotterdam Woonplus Schiedam Maasdelta Groep 3B Wonen Reglement Geschillenadviescommissie Woonvereniging Patrimonium Havensteder Woonstad Rotterdam Woonplus Schiedam Maasdelta Groep 3B Wonen -1- REGLEMENT GEZAMENLIJKE GESCHILLENADVIESCOMMISSIE 1. Begrippen

Nadere informatie

Toegelaten instelling De vereniging/stichting is werkzaam binnen het werkgebied in de zin van artikel 70 van de Woningwet.

Toegelaten instelling De vereniging/stichting is werkzaam binnen het werkgebied in de zin van artikel 70 van de Woningwet. Reglement Regionale Klachtencommissie Ingesteld door RWS partner in wonen en Stichting tot Behoud en Ondersteuning van Monumenten, beiden te Goes, R&B Wonen te Heinkenszand en Castria Wonen te St. Maartensdijk.

Nadere informatie

Algemeen. Artikel 1. Begrippen

Algemeen. Artikel 1. Begrippen Reglement Gezamenlijke Geschillenadviescommissie d.d. 1 oktober 2014 Algemeen I. De Gezamenlijke Geschillenadviescommissie, hierna te noemen GGAC, is werkzaam voor de woningcorporaties Woonpartners, wocom

Nadere informatie

Reglement voor de Klachtencommissie van Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland

Reglement voor de Klachtencommissie van Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Reglement voor de Klachtencommissie van Voor klachten over de dienstverlening van Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland kunnen huurders zich als ze er met de woningbouwvereniging niet uit komen richten

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Woningcorporaties Noord- en Midden-Limburg

Reglement Geschillencommissie Woningcorporaties Noord- en Midden-Limburg Artikel 1: definities huurder: Een huurder van een woning of woonruimte van de corporatie. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder huurder eveneens verstaan de medehuurder, de aspirant medehuurder,

Nadere informatie

Geschillencommissie. onbelemmerd de ruimte

Geschillencommissie. onbelemmerd de ruimte Geschillencommissie onbelemmerd de ruimte Wat is een geschillencommissie Als u vindt dat u niet juist bent behandeld, of als u klachten hebt over onze dienstverlening, dan kunt u hiermee terecht bij een

Nadere informatie

Reglement Geschillen adviescommissie Portaal Utrecht

Reglement Geschillen adviescommissie Portaal Utrecht Reglement Geschillen adviescommissie Portaal Utrecht Een klacht wat nu? Een klacht wilt u het liefst oplossen met mensen die er direct mee te maken hebben. En dat wil Portaal ook. Maar wat als u een klacht

Nadere informatie

Bij het melden van een klacht kunt u gebruik maken van een klachtenformulier. U kunt het hier downloaden of wij sturen u het op verzoek toe.

Bij het melden van een klacht kunt u gebruik maken van een klachtenformulier. U kunt het hier downloaden of wij sturen u het op verzoek toe. Een klacht en dan? We horen natuurlijk graag dat u tevreden bent over Zeeuwland. Maar wanneer dit niet het geval is, weten we dat ook graag. Alleen zo kunnen we u goed -en in de toekomst nog beter- van

Nadere informatie

Reglement. Geschillencommissie. Vestia. Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 3 februari 2015 Pagina 1

Reglement. Geschillencommissie. Vestia. Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 3 februari 2015 Pagina 1 Reglement Geschillencommissie Vestia Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 3 februari 2015 Pagina 1 1. Begrippen 1.1 In dit reglement wordt verstaan onder: (a) Corporatie: Vestia gevestigd te Rotterdam.

Nadere informatie

Klachtenreglement Staedion

Klachtenreglement Staedion Klachtenreglement Staedion Inleiding Dit reglement is geschreven voor de werkwijze van de klachtencommissie Staedion en het in behandeling nemen van klachten door de klachtencommissie. Artikel 1 Begripsomschrijving

Nadere informatie

De organisatie als bedoeld in art 1 lid1 sub f van de Wet op het Overleg

De organisatie als bedoeld in art 1 lid1 sub f van de Wet op het Overleg Reglement Klachtenadviescommissie (art 109 BTIV) per 1 mei 2019 van Stichting deltawonen, Woningstichting SWZ, Woningstichting Openbaar Belang, Stichting Beter Wonen IJsselmuiden, Stichting SallandWonen

Nadere informatie

Geschillenbehandeling

Geschillenbehandeling Geschillenbehandeling De Geschillencommissie De Geschillencommissie is een klachtencommissie die onafhankelijk van Centrada functioneert. Bij de Geschillencommissie kunt u klachten indienen over gedragingen

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE CASADE

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE CASADE REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE CASADE Definities Artikel 1 Commissie De door de corporatie ingestelde geschillencommissie Corporatie Stichting Casade Klager Degene die een geschil aanhangig maakt en rechtstreeks

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie

Reglement Klachtencommissie Reglement Klachtencommissie Artikel 1 Definities Klager: De verbruiker die een klacht aan de commissie voorlegt. Warmte: Warm water of tapwater bestemd voor ruimteverwarming of -koeling, sanitaire doeleinden

Nadere informatie

DE KLACHTENCOMMISSIE BBSH

DE KLACHTENCOMMISSIE BBSH DE KLACHTENCOMMISSIE BBSH PAGINA 1 DE KLACHTENCOMMISSIE BBSH Inleiding In het per 1 januari1993 ingevoerde Besluit Beheer Sociale Sector wordt aangegeven, dat iedere woningcorporatie een klachtenprocedure

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING EN KLACHTENADVIESCOMMISSIE NVGH/ALPHA.

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING EN KLACHTENADVIESCOMMISSIE NVGH/ALPHA. REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING EN KLACHTENADVIESCOMMISSIE NVGH/ALPHA. Vastgesteld door de algemene vergadering op 3 juni 2012. Artikel 1. definities Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Reglement. Regionale klachtencommissie S.W.W.M. Samenwerkingsverband van Woningcorporaties in de Westelijke Mijnstreek

Reglement. Regionale klachtencommissie S.W.W.M. Samenwerkingsverband van Woningcorporaties in de Westelijke Mijnstreek Reglement Regionale klachtencommissie Samenwerkingsverband van Woningcorporaties in de Westelijke Mijnstreek Juli 2014 INHOUD ARTIKEL 1: DEFINITIES... 1 ARTIKEL 2: DOEL VAN DE COMMISSIE... 1 ARTIKEL 3:

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENADVIESCOMMISSIE. Toegelaten instelling in de zin van artikel 19 Woningwet, die de Geschillenadviescommissie mede heeft ingesteld.

REGLEMENT GESCHILLENADVIESCOMMISSIE. Toegelaten instelling in de zin van artikel 19 Woningwet, die de Geschillenadviescommissie mede heeft ingesteld. REGLEMENT GESCHILLENADVIESCOMMISSIE Artikel 1: Begrippen Geschillenadviescommissie Corporatie Aangesloten corporaties Bestuur Bestuurlijke vertegenwoordiging Huurdersorganisatie Bewonerscommissie Klager

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie

Reglement Klachtencommissie Reglement Klachtencommissie Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Corporatie Woonstichting VechtHorst, werkzaam als toegelaten instelling in de zin van artikel 70 van de Woningwet;

Nadere informatie

REGLEMENTKLACHTENCOMMISSIE

REGLEMENTKLACHTENCOMMISSIE REGLEMENTKLACHTENCOMMISSIE Artikel 1 Klager: Huurder: Woningzoekende: Corporatie: Klacht: Commissie: Woning in Zicht: Definities De huurder of woningzoekende die een klacht aan de commissie voorlegt. Een

Nadere informatie

REGLEMENT Klachtencommissie Wonen

REGLEMENT Klachtencommissie Wonen REGLEMENT Klachtencommissie Wonen Stichting MeerWonen Noordwijkse Woningstichting Woningstichting Sint Antonius van Padua Woningstichting Stek Woonstichting Vooruitgang Woningstichting Warmunda Gewijzigd

Nadere informatie

Geschillencommissie. Artikel 1 : Definities. Organisatie

Geschillencommissie. Artikel 1 : Definities. Organisatie Reglement Geschillencommissie Artikel 1 : Definities Organisatie Bestuur Commissie lndiener Klacht Geschil Medewerker Privacygevoelige gegevens : de werkorganisatie van wooncorporatie Thuisvester (hierna:

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE IDEALIS

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE IDEALIS Reglement geschillencommissie REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE IDEALIS Artikel 1. Definities Idealis: de stichting Idealis te Wageningen Bestuur: het bestuur van Idealis Betrokkene: een persoon werkzaam bij

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht (KWRU) (voorbeeld Klachtenreglement Aedes, art BTIV)

Reglement Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht (KWRU) (voorbeeld Klachtenreglement Aedes, art BTIV) Reglement Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht (KWRU) (voorbeeld Klachtenreglement Aedes, art. 1009 BTIV) Inleiding De Klachtencommissie behandelt Klachten van zowel de (mede)huurders en consumentkopers

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Woonruimteverdeling Noord-Veluwe

Reglement Klachtencommissie Woonruimteverdeling Noord-Veluwe Reglement Klachtencommissie Woonruimteverdeling Noord-Veluwe Reglement Klachtencommissie Woonruimteverdeling Noord-Veluwe (versie 18-02-2002) Artikel 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Klachtenregeling Virenze

Klachtenregeling Virenze Status Definitief Pagina 1 van 5 Klachtenregeling Virenze Artikel 1: begripsomschrijvingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. De instelling: alle onder Virenze ressorterende bedrijfsonderdelen en

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE PREAMBULE 2. Art. 1 Definities 3. Art. 2 De aangesloten corporaties 4

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE PREAMBULE 2. Art. 1 Definities 3. Art. 2 De aangesloten corporaties 4 REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE INHOUD PREAMBULE 2 HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALING Art. 1 Definities 3 HOOFDSTUK II DE AANGESLOTEN CORPORATIES Art. 2 De aangesloten corporaties 4 HOOFDSTUK III DE KLACHTENCOMMISSIE

Nadere informatie

beleid: juli 2004, versie: 2014

beleid: juli 2004, versie: 2014 Geschillencommissie beleid: juli 2004, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Woonruimteverdeling Noord-Veluwe 2015

Reglement Klachtencommissie Woonruimteverdeling Noord-Veluwe 2015 Reglement Klachtencommissie Woonruimteverdeling Noord-Veluwe 2015 Reglement Klachtencommissie Woonruimteverdeling Noord-Veluwe (versie 15-01-2015) Artikel 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder:

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE WONINGSTICHTING DE GOEDE WONING APELDOORN

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE WONINGSTICHTING DE GOEDE WONING APELDOORN REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE WONINGSTICHTING DE GOEDE WONING APELDOORN N.05-005 ALGEMEEN Dit reglement is bedoeld om de uitvoering van het gestelde in het BBSH en de statuten van De Goede Woning, inzake

Nadere informatie

Klachtenreglement Woonforte 1 april 2018

Klachtenreglement Woonforte 1 april 2018 Klachtenreglement Woonforte 1 april 2018 1. Begrippen Bestuur Statutair bestuur ( directeur-bestuurder ) van de Stichting Woonforte, te Alphen aan den Rijn. Hoorzitting Een hoorzitting is een zitting van

Nadere informatie

Reglement Commissie Bezwaarschriften Woonruimteverdeling Noord-Veluwe 2015

Reglement Commissie Bezwaarschriften Woonruimteverdeling Noord-Veluwe 2015 Reglement Commissie Bezwaarschriften Woonruimteverdeling Noord-Veluwe 2015 Artikel 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. commissie: de commissie inzake de woonruimteverdeling als bedoeld

Nadere informatie

KLACHTEN OVER WONEN BOMMELERWAARD?

KLACHTEN OVER WONEN BOMMELERWAARD? KLACHTEN OVER WONEN BOMMELERWAARD? De drie woningcorporaties in de Bommelerwaard verdelen gezamenlijk hun huurwoningen onder de naam Wonen Bommelerwaard. Het kan voorkomen dat een ingeschreven woningzoekende

Nadere informatie

Klachtenreglement Stichting KEC

Klachtenreglement Stichting KEC Klachtenreglement Stichting KEC Inleiding Dit reglement is geschreven voor de werkwijze van de klachtencommissie van Stichting KEC en het in behandeling nemen van klachten door de klachtencommissie. Artikel

Nadere informatie

Reglement geschillencommissie versie maart Stichting Parteon - Stichting Wormerwonen - Stichting Zaandams Volkshuisvesting (ZVH)

Reglement geschillencommissie versie maart Stichting Parteon - Stichting Wormerwonen - Stichting Zaandams Volkshuisvesting (ZVH) Reglement geschillencommissie versie maart 2014 - Stichting Parteon - Stichting Wormerwonen - Stichting Zaandams Volkshuisvesting (ZVH) Toelichting Het Besluit Beheer Sociale Huursector schrijft in art.

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE GESCHILLENADVIESCOMMISSIE

REGLEMENT VAN DE GESCHILLENADVIESCOMMISSIE REGLEMENT VAN DE GESCHILLENADVIESCOMMISSIE van Stichting Ymere Dit reglement is de uitwerking van artikel 27 van de statuten van Stichting Ymere. Het gewijzigde reglement is vastgesteld op 5 juli 2011

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie ASPB

Reglement Geschillencommissie ASPB Reglement Geschillencommissie ASPB HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 - Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: a. ASPB-lid: de bij de ASPB aangesloten ondernemer; b. Bestuur: het bestuur

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT AUTISME KENNIS CENTRUM

KLACHTENREGLEMENT AUTISME KENNIS CENTRUM HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Instelling : Autisme Kennis Centrum (hierna: de instelling). 2. Klachtencommissie : de commissie door

Nadere informatie

Reglement geschillencommissie Energievoorziening

Reglement geschillencommissie Energievoorziening Reglement geschillencommissie Energievoorziening 1 juli 2005 Amvest Energie BV Postbus 12446 1100 AK Amsterdam Zuidoost telefoon: 020-4301212 KvK nr 34288968 BTW nr NL 81.87.94.744.B.01 Begripsomschrijving

Nadere informatie

Reglement Geschillenadviescommissie

Reglement Geschillenadviescommissie Reglement Geschillenadviescommissie Meer informatie? Kijk op www.dudokwonen.nl of kom langs bij één van onze vestigingen. Vestiging Naarden-Bussum Slochterenlaan 37 in Bussum Telefoon (035) 695 42 70 Vestiging

Nadere informatie

Reglement Geschillen Advies Commissie

Reglement Geschillen Advies Commissie Reglement Geschillen Advies Commissie Versie 1.1 01-02-2017 Inhoud Inleiding... 3 Een commissie... 3 Voor wie werkt de commissie?... 3 Wat is een geschil?... 3 Voorwaarden voor behandeling... 4 Hoe gaat

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Woningcorporaties Nijmegen e.o.

Reglement Klachtencommissie Woningcorporaties Nijmegen e.o. Reglement Klachtencommissie Woningcorporaties Nijmegen e.o. Preambule Ingevolge artikel 109 van het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) stelt een woningcorporaties haar huurders in

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Midden Groningen

Reglement Geschillencommissie Midden Groningen Gezamenlijke Geschillencommissie Midden-Groningen Reglement Geschillencommissie Midden Groningen 2 Wat doet de geschillencommissie De Corporatie heeft alle belang bij tevreden bewoners. Daarop is het beleid

Nadere informatie

Reglement Gezamenlijke Geschillenadviescommissie Van de drie samenwerkende Woningcorporaties in Zeist

Reglement Gezamenlijke Geschillenadviescommissie Van de drie samenwerkende Woningcorporaties in Zeist Reglement Gezamenlijke Geschillenadviescommissie Van de drie samenwerkende Woningcorporaties in Zeist Inleiding De drie samenwerkende woningcorporaties in Zeist, te weten de Kombinatie, de RK woningbouwvereniging

Nadere informatie

Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland

Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland Slachtofferhulp Nederland is een zelfstandige toonaangevende, deskundige en professioneel opererende organisatie. Zij werkt met vrijwilligers en betaalde

Nadere informatie

Reglement interne klachtencommissie Woonwenz

Reglement interne klachtencommissie Woonwenz Reglement interne klachtencommissie Woonwenz Artikel 1: Definities Huurder: Klager: Bewonersorganisatie: Huurdersvertegenwoordiging: Klacht: Corporatie: Klachtencommissie: Advies: Artikel 2: Een huurder,

Nadere informatie

Artikel 1 - Geschillencommissie

Artikel 1 - Geschillencommissie Reglement Geschillencommissie inzake de kwaliteit van Marktonderzoek zoals bedoeld in artikel 21 lid 2 van de statuten van de MarktonderzoekAssociatie MOA vastgesteld door het Bestuur van de MOA op 11

Nadere informatie

Klachtenreglement onafhankelijke. Klachtencommissie. Voor het vrijwilligerswerk in Haarlem en omstreken

Klachtenreglement onafhankelijke. Klachtencommissie. Voor het vrijwilligerswerk in Haarlem en omstreken Klachtenreglement Voor het vrijwilligerswerk in Haarlem en omstreken Haarlem, december 2012 1 Art. 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1.1 De organisatie: Organisatie die gebruik maakt van de diensten van de Onafhankelijke

Nadere informatie