Kiezen voor kernen. Ondernemingsplan R&B Wonen regionaal & betrokken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kiezen voor kernen. Ondernemingsplan R&B Wonen 2010-2014. regionaal & betrokken"

Transcriptie

1 Kiezen voor kernen Ondernemingsplan R&B Wonen regionaal & betrokken

2 Kiezen voor kernen Ondernemingsplan R&B Wonen

3 Inhoud Inleiding, proces en uitgangspunten 5 1. Opzet van het plan Strategisch kader Leeswijzer 7 2. De wereld om ons heen: het krachtenveld Themabijeenkomsten met belanghouders Interviews met professionele partners Themabijeenkomsten met medewerkers De ondernemingsraad De wereld om ons heen: trends en ontwikkelingen Visitatie SWOT R&B Wonen 24 Inleiding proces en uitgangspunten R&B Wonen is een actieve en betrokken corporatie die zich inzet voor de kwaliteit van het wonen in de kernen van Reimerswaal en Borsele. In dit ondernemingsplan staan de strategische koers, doelen en keuzen van R&B Wonen beschreven. Het plan is de route kaart voor de periode Rode draad in het plan is de ambitie van R&B Wonen om een bindende factor te zijn in de kwaliteit van wonen en leven in de kernen. Dit ondernemingsplan draagt daarom de titel: Kiezen voor kernen. Het plan geeft ook een doorkijk naar Op langere termijn is er sprake van krimp. De bevolkingsaantallen gaan dan gestaag dalen. Het moment waarop krimp ontstaat, verschilt per kern. Een ondertitel zou daarom ook kunnen zijn: Bouwen vóór de krimp. met belanghouders vertaald naar concrete doelen en doelstellingen. Dit ondernemingsplan bevat concrete uitwerkingen van strategische doelen. In kamer 3 de Samen werkingskamer wordt bekeken wat R&B Wonen vanuit haar ambitie wil zijn, wat zij zelf doet en wat zij in samen werking met anderen doet. In dit ondernemingsplan staat de taakopvatting van R&B Wonen helder omschreven en wordt aangegeven hoe er tegen samenwerking wordt aangekeken. Kamer 4 is de Productiehal. Deze hal staat voor het borgen van een betrouwbare werkorganisatie en bedrijfsvoering die de doelen verwezenlijken. In het hoofdstuk organisatie staat de inzet op organisatie ontwikkeling beschreven. Op de zolder bevindt zich de Etalage. Hier staat het communiceren en 5.1. SWOT-analyse 25 verantwoorden door de cor poratie centraal. R&B Wonen heeft 5.2. Kansen en opgaven vanuit de SWOT 26 De maatschappij verandert, mensen hebben andere (woon)- gedurende het proces van totstandkoming actief contact gezocht 5.3. Kernopgaven in de beleidsperiode Missie, visie en kernwaarden van R&B Wonen Onze missie: hier staan we voor Onze visie: hier gaan we voor Kernwaarden: dit is onze stijl Strategische Kerndoelen Uitwerking van kerndoelen Kerndoel 1: Passende huisvesting Kerndoel 2: Leefbare kernen 36 behoeften dan vijf jaar geleden. Het speelveld verandert; afhankelijkheid tussen gebieden en partijen neemt toe. Daarnaast zijn er diverse economische en demografische ontwikkelingen. De verwachtingen over het taakveld van de corporatie zijn veranderd. Deze veranderingen en ontwikkelingen hebben direct invloed op R&B Wonen, wat vraagt om periodieke herbezinning van het beleid en de strategie van de corporatie. Deze herbezinning heeft R&B Wonen zeer zorgvuldig inge stoken. met haar meest belangrijke interne en eterne belanghouders en wil zich blijven verantwoorden over haar keuzes. 5. Etalage Kerndoel 3: Duurzame woonontwikkeling Kerndoel 4: Bieden en ontwikkelen van aanvullende diensten Kerndoel 5: Presteren naar vermogen Kerndoel 6: Participatie en maatschappelijk bestuur Kerndoel 7: We opereren ondernemend, professioneel en betrouwbaar 42 Bij het komen tot dit ondernemingsplan is de systematiek van het publiekshuis gevolgd. Dit model kijkt symbolisch van buiten naar binnen. Het publiekshuis telt vier kamers en een zolder die systematisch worden doorlopen. 1. Ideeënkamer 2. Ontwerpkamer 8. Management en organisatie Organisatieontwikkeling 45 In kamer 1 de Ideeënkamer worden wensen en behoeften van be P&O en competenties medewerkers Communicatie als sleutelvaardigheid Participatie De financiële randvoorwaarden van R&B Wonen Tot slot Bijlage 1: Overzicht belanghouders 58 langhouders opgehaald. Met een breed aantal interne en eterne partijen zijn gesprekken gevoerd over de opgaven in Reimerswaal en Borsele, de werkdomeinen van de corporatie en de invulling daarvan door R&B Wonen. In kamer 2 de Ontwerp kamer worden deze wensen en behoeften gewogen en waar nodig in samenspraak 4. Productiehal 3. Samenwerkingskamer 12. Bijlage 2: Overzicht van strategische doelen Bijlage 3: uitleg van gebruikte afkortingen en vaktermen 61 5

4 Opzet van het plan Strategisch kader ondernemingsplan 1.1. Strategisch kader Het ondernemingsplan is langs twee paden tot stand gekomen. Het pad waarbij wensen en behoeften van belanghouders en ontwikkelingen in de omgeving centraal staan (SWOT analyse resulterend in kernopgaven). En het pad waarin het belang en de behoefte van de eigen organisatie de boventoon voeren (missie en visie). Hier hebben medewerkers een inhoudelijke bijdrage aan geleverd en is er in samenspraak met de onder nemingsraad opgetrokken. De paden komen samen in een zevental kerndoelen die R&B Wonen in de beleidsperiode wil realiseren. In de volgende hoofdstukken staan de beide paden beschreven Leeswijzer Hoofdstuk 2 en 3 bevatten een verkenning van de wereld om ons heen. Hoe ziet ons krachtenveld er uit, welke opgaven en kansen zien interne en eterne belanghouders en welke trends en ontwikkelingen komen er op de corporatie af? Hoofdstuk 4 gaat in op de aanbevelingen van de onafhankelijke visitatie die we in 2007 lieten uitvoeren. De inventarisaties van de eerste hoofdstukken zijn de input voor een SWOT analyse in hoofdstuk 5 waar de sterkten en zwakten en kansen en bedreigingen staan opgesomd. Vanuit de SWOT analyse (hoofdstuk 5) is een aantal kernopgaven ge destilleerd waar R&B Wonen zich in de beleidsperiode voor in wil zetten. In hoofdstuk 6 staan missie, visie en kernwaarden. In hoofd stuk 7 worden strategische doelen benoemd en uitgewerkt in operationele doelstellingen. Management en organisatie en de financiële uitgangspunten zijn uit gewerkt in de hoofdstukken 8 en 9. Missie Kiezen voor kernen SWOT-analyse Op basis van gesprekken belanghouders en omgevingsanalyse Visie woningen Kernopgaven 41 Opzet van het plan Kerndoelen: 1. Passende huisvesting 2. Leefbare kernen 3. Duurzame woonontwikkeling 4. Bieden en ontwikkelen van aanvullende diensten 5. Presteren naar vermogen 6. Ondernemend, professioneel en betrouwbaar 7. Participatie en maatschappelijk bestuur Operationele doelen 6 7

5 De wereld om ons heen: het krachtenveld Het speelveld van corporaties wordt steeds compleer. Als private organisaties in een publiek bestel hebben wij te maken met een breed palet van belanghouders die invloed willen uitoefenen op de corporatie. Het is zaak als R&B Wonen om waar nodig contact te houden met deze partijen en sensitief te zijn voor aankomende veranderingen en eisen. Dit vraagt om het definiëren van een gedegen belanghouderstrategie. Maar ook om een betere antenne, zodat we de signalen van onze belanghouders een plaats kunnen geven in ons beleid en handelen. In onderstaande schema s schetsen we het landelijke en het regionale en lokale krachtenveld. Het landelijke krachtenveld Politieke voorkeuren Wetten Parlement Europese Commissie Mededinging Ongeoorloofde staatssteun Belastingheffing Wet Maatschappelijk ondernemen Financiën Justitie Lokale overheden Prestatie-afspraken & samenwerking Programmering Marktordening EZ Groei Beleidsdoelen Etern toezicht Vrom Woningmarkt Woningcorporaties Krimp Voor wie? Ordening Governancecode Belangenbehartiging Aedes CFV Etern toezicht Sanering WSW Borging Professionalisering VTW 2 De wereld om ons heen: het krachtenveld 8 9

6 De wereld om ons heen: het krachtenveld Het regionale en lokale krachtenveld Overige maatschappelijke instellingen Huurders De wereld om ons heen: het krachtenveld Hier zou R&B op in kunnen spelen door bestaande panden geschikt te maken voor bedrijvigheid. Belangrijke tip die belanghouders geven is dat R&B Wonen voordat zij tot grootschalige nieuwbouw overgaat de mogelijkheden in de bestaande voorraad goed onderzoekt. Door bijvoorbeeld splitsing of herinrichting van Provincie Zeeland Collega-corporaties Huurdersbelangen vereniging R&B Wonen In onderstaande paragrafen is per thema samengevat wat volgens onze belanghouders binnen elke thema de belangrijkste knelpunten of kansen zijn en wat daarbij van ons wordt verwacht. woningen kan de potentie van het bestaande woningbezit worden vergroot. Bij nieuwbouw is het belangrijk levensloopbestendige woningen te bouwen, zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. In hoofdstuk 3 is een analyse van ontwikkelingen in de Zorg- en welzijn Woonplatform Leefbaarheid Onder leefbaarheid wordt verstaan sociale veiligheid en uit straling regionale woningmarkt opgenomen. Dorpsvernieuwing Dorpsraden Gemeenten Reimerswaal en Borsele van de woonomgeving. Leefbaarheid is volgens belanghouders op de eerste plaats vooral een taak van bewoners zelf, daarnaast is Vernieuwing van dorpen en kernen is een thema dat alle belanghouders aan het hart gaat. Algemene kritiek is dat er te weinig het een belangrijke verantwoordelijkheid van de gemeente. De regie is op de dorpsvernieuwing. Die regie ligt volgens de belang- Ter voorbereiding op dit ondernemingsplan is aan de diverse corporatie is volgens de gesprekspartners niet primair verantwoordelijk maar kan wel een bindende factor tussen partijen zijn houders bij de gemeente, maar zij vinden dat R&B Wonen bij de uitvoering wel een actieve rol kan spelen. Gemeente en corporatie Duurzaamheid partijen uit het krachtenveld gevraagd welke ontwikkelingen zij en diverse maatregelen rondom haar woningbezit initiëren en moeten daarbij op basis van wederkerigheid optrekken. Vertrek- Belanghouders vinden duurzaamheid een belangrijk thema zien in het werkgebied van R&B Wonen en wat zij daarbij van de coördineren. R&B Wonen kan indirect aan de kwaliteit van de punt bij de dorpsvernieuwing is het opstellen van een visie die door zowel vanuit het oogpunt van het milieu als ter beperking van corporatie verwachten. In de volgende paragrafen staan de leefbaarheid in kernen bijdragen. Enerzijds door bij woningver- de gemeente opgesteld behoort te worden. Wij kunnen daarbij energieverbruik. Energiebesparing en het duurzaam opwekken uitkomsten van gesprekken en bijeenkomsten met belanghouders, deling rekening te houden met de mate waarin mensen kiezen voor onze visie op de kernen inbrengen en op basis daarvan onze inzet van energie kan leiden tot een daling van woonlasten. Zon, wind professionele partners en medewerkers beschreven. In hoofdstuk een dorp, anderzijds door met gerichte woningbouw kernen vitaal bepalen. Huurders geven aan dat investeringen in maatschap- en water zijn belangrijke bronnen bij het opwekken van energie. 3 is een omgevingsanalyse opgenomen. Daarnaast zijn trends houden. Directe manieren zijn het starten van een tuinenproject pelijk vastgoed bijdragen aan de leefbaarheid van kernen. Wel Deze zijn in ruime mate aanwezig in Zeeland. R&B Wonen zou in kaart gebracht en landelijke en regionale beleidsstukken geana- en huurders aanspreken op ongewenst gedrag. Ook het stimuleren vinden zij dat er sprake van een huurdersbelang dient te zijn. kunnen inspelen op duurzaamheid door nieuwe toepassingen te lyseerd. Die informatie is gebruikt voor het benoemen van de strategische opgaven van R&B Wonen in de komende jaren Themabijeenkomsten met belanghouders van het eigen woningbezit is bevorderlijk voor de leefbaarheid in een kern. Wonen Innovatie van diensten In het bijzonder aan huurders en huurdersvertegenwoordigers is gevraagd aan wat voor nieuwe diensten zij behoeften zouden ontwikkelen en door bestaande technieken in te voeren. Participatie Belanghouders vinden het belangrijk dat huurders en lokale Met het college van elke gemeente is een dialoogsessie gehouden. Er is in het werkgebied voldoende aanbod van betaalbare wonin- hebben. Genoemd zijn klus- en servicediensten, daarnaast zou belanghouders een stem hebben in het beleid van R&B Wonen. Voor belanghouders zijn themabijeenkomsten georganiseerd gen. Belanghouders zijn van mening dat de woningmarkt redelijk R&B Wonen een intermediairfunctie kunnen vervullen tussen R&B Wonen heeft volgens belanghouders voldoende overleg- waarin aan de hand van stellingen het gesprek is aangegaan over onder controle is en dat het woningbezit van R&B Wonen van bewoners en leveranciers. Randvoorwaarde die belanghouders vormen om tot een goede participatie te komen. De communicatie de opgaven in ons werkgebied. Er zijn themabijeenkomsten goede kwaliteit is. Er zijn wel aandachtspunten: In sommige geven aan het vernieuwen van het dienstenpakket is dat het om van de corporatie naar huurders kan altijd beter vanuit het oog- geweest met dorpsraden, het woonplatform, huurdersvertegen- kernen is er een tekort aan woningen voor starters en is er behoefte producten en diensten moet gaan die gerelateerd zijn aan het punt van de HVRB. Corporatie en HVRB moeten zich inspannen woordigers van de HVRB en medewerkers van R&B Wonen. aan seniorenwoningen. Bedrijvigheid draagt bij aan de vitaliteit wonen. om ondervertegenwoordigde groepen te bereiken. Leidraad in de gesprekken was een aantal strategische thema s: van kernen; in sommige kernen zijn er te weinig bedrijfspanden

7 De wereld om ons heen: het krachtenveld deel kunnen uitmaken van het huishouden van een mantelzorger). Ook moet er oog zijn voor arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa (de zogenaamde moelanders) en specifieke woon- De wereld om ons heen: het krachtenveld Corporaties Corporaties wijzen op het belang van intensivering van afstemming en samenwerking. Men stelt voor een gemeenschappelijke Het grote knelpunt dat medewerkers ervaren is de onvoldoende afstemming over werkzaamheden en communicatie tussen sec toren. Werkwijzen procedures en taken, bevoegdheden en behoeften van hoogwaardige arbeidskrachten. Burgerinitiatieven strategie voor een regio op te stellen en daarnaast op praktische verantwoordelijkheden zijn niet voor iedereen duidelijk. Ook mogen nog meer gestimuleerd worden, het leefbaarheidfonds ziet onderdelen elkaar aan te vullen (zoals shared service center voor bestaat bij medewerkers nog onduidelijkheid over het beleid en de gemeente graag gecontinueerd. ict). bijbehorende normen en waarden. Waar staan we met elkaar voor en wat is precies het product dat wij bieden? Dit leidt er toe Gemeente Reimerswaal Zorg- en welzijn dat resultaten die medewerkers moeten leveren en waarop ze De gemeente Reimerswaal geeft aan een intensievere samen- De zorgpartijen zien ons als een aantrekkelijke samenwerkings- beoordeeld worden niet voor iedereen duidelijk zijn en dat er werking met R&B Wonen te willen voor ontwikkelingen op inbrei- partner. Er is geen gedeelde visie op zorg. onvoldoende als eenheid naar buiten toe wordt gecommuniceerd. dingslocaties. De woningmarkt stagneert en er is een toenemende behoefte aan huurwoningen. De gemeente maakt zich zorgen over 2.3. Themabijeenkomsten met medewerkers 2.4. De ondernemingsraad de aanpak en het tempo rondom de zorg vernieuwing, waaronder Er zijn themabijeenkomsten met medewerkers geweest over hoe De ondernemingsraad zet zich in voor een organisatie waarin het aanpasbaar maken van bestaande woningen. In het gesprek zij naar de interne organisatie kijken en wat zij daarbij als kracht de belangen van de werknemers en de werkgever in balans zijn. vraagt de gemeente meer oog voor de huisvesting van bijzondere en als aandachtspunt zien. Dit is een continu proces, want het maatschappelijk werkveld van 2.2. Interviews met professionele partners doelgroepen zoals moelanders. Ook Reimerswaal wil graag dat R&B Wonen de leefbaarheidsinitiatieven blijft honoreren. Medewerkers waarderen de goede sfeer, collegialiteit en bereid- woningcorporaties verandert voortdurend. De ondernemingsraad maakt zich sterk om de kennis en vaardigheden van alle mede- Aan een aantal van onze partners is gevraagd hoe zij tegen onze corporatie aankijken en hoe zij de toekomstige opgaven in het Provincie Zeeland heid elkaar te helpen. Medewerkers zijn betrokken bij de organisatie en bij de maatschappelijke doelstelling. Zij zijn positief over werkers te optimaliseren en te borgen. werkgebied zien. De provincie wijst op het door haar opgestelde rapport Onver- de openheid van de nieuwe directie en het MT, durven elkaar aan De ondernemingsraad wil een bijdrage leveren aan de maatschap- kende paden, waarin de komende bevolkingskrimp in Zeeland te spreken en werken goed samen. Het personeel is vakbekwaam pelijke betrokkenheid van de medewerkers en verwacht dat R&B R&B Wonen heeft een goede reputatie bij alle belanghouders en staat beschreven. Opgave volgens de provincie is het behoud van en heeft potentie. Er is waardering voor de opleidings- en ontwik- Wonen midden in de samenleving staat en een actieve rol in deze er is een behoorlijke mate van vertrouwen. Er is grote samenwer- de kwaliteit van wonen en leven in de kernen. Hierbij wijst de kelfaciliteiten. Ook is er waardering voor de kwaliteit van systemen regio vervult. Tot slot ziet de ondernemingsraad toe op de invul- kingsbereidheid onder geïnterviewde gemeenten, zorginstellingen provincie op het belang van regionale afstemming over de woning- en gereedschappen die nodig zijn om het werk uit te voeren. ling van goed werkgeverschap. en corporaties. markt. Corporaties en gemeenten hebben met hun plannen grote invloed op de ontwikkelingen in aangrenzende gebieden. Een Gemeente Borsele ander punt is afname van investeringscapaciteit van corporaties. De gemeente Borsele stelt dat dorpsvernieuwing een urgent Doordat er geen grote bouwopgaven meer zijn om geld te gene- thema is, waarbij R&B Wonen een belangrijke rol heeft. Bij deze reren zijn er relatief minder middelen beschikbaar voor maat- dorpsvernieuwing is de opgestelde structuurvisie het leidende schappelijke investeringen. Tevens wijst zij op het belang van het kader. Er is een wachtlijst van huurders die aandacht vraagt. De vernieuwen van maatschappelijk vastgoed in het kader van de gemeente wijst op het belang van zorgvernieuwing in de kleine kernenaanpak; door het clusteren van voorzieningen kunnen kernen, door vernieuwing van diensten kan een antwoord op een meerdere kernen bediend worden (bijvoorbeeld 3 kernen die latente vraag worden gevonden (bijvoorbeeld kangoeroe woningen samen een school in stand houden). Dat houdt in dat er meer waarbij zorgbehoevenden, met behoud van hun zelfstandigheid, gedacht dient te worden in regio s of in verzorgingsgebieden

8 3 De wereld om ons heen: trends en ontwikkelingen De wereld om ons heen: trends en ontwikkelingen In dit hoofdstuk staat een aantal trends en ontwikkelingen beschreven die invloed hebben op R&B Wonen en het gebied waarin zij werkzaam is. Nieuw arrangement corporaties De minister van Wonen, Wijken en Integratie heeft op 22 juni 2009 een brief opgesteld waarin een nieuw arrangement voor woningcorporaties wordt toegelicht. Het arrangement gaat uit van corporaties als private maatschappelijke ondernemingen met een publiek belang: de brede zorg voor het wonen. In de brief wordt als taakgebied van de corporatie een drietal deeldomeinen onderscheiden: 1. Wat moet: bouwen, verhuren en verkoop van woningen (alle segmenten). 2. Wat kan: investeren in woonomgeving en maatschappelijk vastgoed. Dit gebeurt vanuit het principe van wederkerigheid en verantwoording. 3. Wat te overwegen: de wijk- en buurtaanpak. Het bestaan van een relatie met het wonen, proportionaliteit en verantwoording zijn hier de leidende principes. Doelmatigheid Met ingang van 2008 moeten corporaties over al hun activiteiten vennootschapsbelasting betalen. Dit moet het Rijk een jaarlijkse opbrengst van 500 miljoen opleveren. Dit betekent een forse aanslag op de investeringscapaciteit van de sector. Er is vanuit de Vogelaar-aanpak een Investeringsfonds voor 40 probleemwijken waar alle corporaties die niet in die wijken werkzaam zijn on geacht hun draagkracht een bijdrage aan moeten leveren. Het hebben van een positieve kasstroom uit de reguliere verhuur activiteiten is nodig om WSW borging te krijgen. Deze maatregelen benadrukken het belang van doelmatig presteren door corporaties. Tijdperk van transparantie en good governance Recht- en doelmatig presteren van corporaties is en blijft een belangrijk thema. Mede door ecessen onder andere in Rotterdam en Amsterdam. Corporaties zullen zich moeten verantwoorden voor hun keuzen en prestaties en de manier waarop deze tot stand zijn gekomen. Er zijn diverse vormen van verticaal en horizontaal toezicht. In de branchecode staat dat elke corporatie zich eens in de vier jaar laat visiteren door een gezaghebbende eterne partij. Er zijn hoge eisen aan governance en integriteit. Duurzaamheid Energiebesparing en duurzaam ondernemen staan hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Enerzijds vanuit het oogpunt van betaalbaarheid, want energie is duur, anderzijds vanuit het oogpunt dat milieubewustzijn een plicht van iedereen is. De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor circa dertig procent van het landelijk energieverbruik. Het kabinet wil dat in 2020 bestaande gebouwen dertig procent zuiniger zijn. Woningnieuwbouw moet in 2020 energieneutraal zijn. Investeringen in energiebesparing door burgers, bedrijven en overheid leveren milieuwinst en zorgen dat de toenemende lasten voor energie beheersbaar kunnen blijven. De privatisering van de energiemarkt maakt het mogelijk om met energieleveranciers prijsafspraken te maken. Bij het bouwen van woningen zullen duurzame materialen en milieuvriendelijke productiemethoden moeten worden gebruikt. Op het gebied van duurzaamheid kan een corporatie onderscheidend zijn

9 De wereld om ons heen: trends en ontwikkelingen Economische crisis Dit ondernemingsplan is tot stand gekomen in economisch woelige tijden. De bankencrisis is overgeslagen naar de reguliere economie. Dat heeft implicaties voor de woningmarkt en de waarde van het niveau van de totale provincie er tot 2030 een groei van het aantal huishoudens is, maar dat deze groei steeds minder wordt. Vanaf 2030 daalt het aantal huishoudens. Borsele en Reimerswaal zijn nog groeigemeenten waar de krimp zich minder sterk manifes- De wereld om ons heen: trends en ontwikkelingen rapport blijkt dat er in de Bevelanden meer woningen gepland staan dan dat er behoefte aan is. Dat betekent een woningoverschot en potentiële leegstand met negatieve gevolgen voor leefbaarheid en voorzieningenniveau. in te spelen. Bij het woonbeleid is het belangrijk dat er voldoende nadruk wordt gelegd op het beheer van de bestaande voorraad en op het geschikt maken voor de toekomst van de bestaande voorraad. vastgoed. Werkgelegenheid en zekerheid van inkomen van de teert dan in de meeste andere Zeeuwse gemeenten. Dit is, los van doelgroep staan onder druk. De recessie kan ook invloed hebben andere oorzaken, ook een positief signaal over de aantrekkelijk- Het rapport beveelt aan dat gemeenten en corporaties samen Eind 2009 komt de provincie met een programma op basis van op winkelvoorzieningen en ondernemers die het hoofd niet boven heid van dit gebied. Toch krijgt een aantal kernen te maken met optrekken en een nieuw instrumentarium ontwikkelen om hier op het rapport onverkende paden. water kunnen houden. Met gevolgen voor een dalend voorzienin- serieuze bevolkingsdaling. genniveau in bepaalde gebieden. De verwachting is dat de crisis in 2009 haar hoogtepunt heeft bereikt, maar dat de gevolgen van de Bevolkingsontwikkeling per levensfase Bron: onverkende paden, provincie Zeeland crisis nog diverse jaren voelbaar zullen zijn. Duidelijk is dat de overheid in de toekomst moet bezuini gingen en dat er mogelijk Ontwikkeling Ontwikkeling wederom aanspraak gedaan wordt op het vermogen van de corpo jaar jaar jaar jaar 80 jaar en ouder ratiesector. Dit benadrukt het belang van regionale samen werking Borsele en solidariteit tussen corporaties in de vorm van matching en collegiale investeringen. s-gravenpolder s-abtskerke ++ o s-heerenhoek ++ o WWI over bevolkingsdaling Op Prinsjesdag 2009 vraagt het ministerie van WWI ten aanzien Baarland ++ o + o ++ + Borssele + -- o Driewegen ++ o + o ++ + van het Wonen bijzondere aandacht voor bevolkingsdaling. Het ministerie stelt dat mede als gevolg van bevolkingsdaling het nieuwbouwbeleid in de toekomst van karakter zal veranderen. Het accent verschuift van uitbreiding naar vervanging en kwalitatieve verbetering. Zowel in groei- als in krimpregio s speelt nieuwbouw een belangrijke rol in het aanpakken, respectievelijk voorkomen, van achterstanden en verval. De omvang van de problematiek van krimpregio s en het verschil in verdiencapaciteit tussen de groei- en krimpregio s, maakt volgens het ministerie solidariteit tussen de regio s noodzakelijk. Bron: onverkende paden, provincie Zeeland Uit het rapport blijkt dat er meer alleenstaande huishoudens komen (40% groei tot 2030) en dat de traditionele gezinshuishoudens afnemen. Vooral de leeftijdsgroep jaar daalt. Het is juist deze groep die belangrijk is voor de vitaliteit (sociaaleconomisch, maatschappelijk) van de kernen. Er komen meer oudere alleenstaande huishoudens en meer huishoudens voor jarigen. De groep ouderen die intensieve verzorging nodig heeft (80+) verdubbelt tot 2050 in aantal. Ellewoutsdijk Heinkenszand ++ o Hoedekenskerke ++ o Kwadendamme o - o -- + o Lewedorp Nieuwdorp o - o - + o Nisse o - o -- + o Oudelande Ovezande o -- - o Reimerswaal Hansweert + - o Krabbendijke ++ - o o ++ + Kruiningen ++ - o Regionale woningmarkt Provincie Zeeland: Onverkende paden In de provinciale visie Onverkende Paden opgesteld door de Provincie Zeeland is een prognose gemaakt van de bevolkings- Het provincierapport stelt dat er in elke regio een moment zal zijn dat de woningmarkt verzadigd raakt en dat er onvoldoende nieuwe huishoudens van buiten aangetrokken kunnen worden. Daling van bevolking heeft onder andere gevolgen voor het voorzieningen- Oostdijk o o ++ o Rilland o ++ + Waarde Yerseke ++ - o ontwikkeling in Zeeland tot en met Hieruit blijkt dat op het niveau in de kernen en de woningbehoefte. Uit het provincie- ++ = sterke toename += toename o = constant -- = sterke afname - = afname 16 17

10 De wereld om ons heen: trends en ontwikkelingen Woonbeleid gemeente Reimerswaal Het woonbeleid van de gemeente Reimerswaal is een algemene structuurvisie die nog geactualiseerd moet worden in de betekenis voor het wonen. In het woonbeleid van Reimerswaal wordt gecon- afspraken is de gemeentelijke woonvisie Borsele woont! als uitgangspunt genomen. We gebruiken dit ondernemingsplan om de lopende prestatie- De wereld om ons heen: trends en ontwikkelingen bare woningen van bewoners in het gebied Noord-West Vlaanderen. R&B Wonen staat open voor eperimentele c.q. innovatieve vormen van samenwerking (onder andere met collega s uit Zeeuws-Vlaanderen) bij voorkeur in SEV-verband. de verwachte behoefte aan toegankelijke sociale huurwoningen groot is en dat er een overschot ontstaat van 30 niet toegankelijke huurwoningen. Indicatief is er in 2025 in totaal behoefte aan ca meer sociale huurwoningen dan de huidige huur- stateerd dat het bestaande aanbod niet op de vraag aansluit. De afspraken met Reimerswaal en Borsele te herijken. woningen. Het rapport beschrijft dat de omvang van de ver- gemeente streeft naar een bescheiden groei, voornamelijk door Prognose sociale woningvoorraadontwikkeling vangingsbouwopgave uit woningen, sloopopgave uit nieuwe inwoners uit Zuidwest Nederland. Belangrijke doel groepen Regionale samenhang In het rapport verwachte huishoudenontwikkeling en indicatie woningen en de totale bouwopgave uit woningen bestaat. van beleid zijn starters en senioren. De gemeente Reimerswaal heeft de ambitie om huishoudens aan benodigde sociale woningvoorraadontwikkeling (Provincie Zee- Dit uitgaande van de ambitie om de helft van de niet toegankelijke te trekken uit West-Brabant. In het rapport Visie op Wonen en land november 2008) staat voor de regio Bevelanden de in di- sociale huurwoningen gebouwd voor 1971 te vervangen voor R&B Wonen heeft prestatieafspraken met de gemeente Reimers- Leven in West Brabant en Tholen 2025 (Rigo 2009, in opdracht catieve woningbouwopgave (sociaal en vrije sector) tot 2025 nieuwe toegankelijke sociale huurwoningen. Uit het rapport blijkt waal die lopen van In deze afspraken is als uitgangs- van het directeurenoverleg woningcorporaties) is op basis van beredeneerd. Op basis van de verwachte huishoudenontwikkeling het belang om goede afstemming in de Bevelanden te zoeken punt genomen: CBS enquêtes in kaart gebracht hoeveel mensen er in de ene en met de veronderstelling dat huishoudens boven de 55 jaar in rondom de planning van de woningbouw. gemeente wonen en in de andere gemeente werken. De pendel- een toegankelijke woning (1) gehuisvest dienen te worden, blijkt dat een goede woonomgeving en een goed zorg- en welzijnsaanbod stromen van mensen zeggen iets over de economische afhankelijk- in alle kernen van de gemeente. bij het verbeteren van de woonkwaliteit in de kernen. schapen voor R&B Wonen in uitbreidingslocaties vooral in de koopsector. en welzijnsvoorzieningen in alle kernen. Woonbeleid gemeente Borsele De woningbouwopgave voor de gemeente Borsele bedraagt 1200 woningen voor de periode tot Er is een convenant met R&B Wonen voor de periode voor de bouw van 424 zorgen -senioren -woningen in de huur en de koopsector. In de lokale nota Wonen, zorg en welzijn staat dat er tot zorgwoningen nodig zijn en 208 seniorenwoningen. De gemeente wil de doorstroming stimuleren door meer voor ouderen te bouwen. Het woningbouwprogramma dient in te spelen op een veranderende woonbehoefte als gevolg van vergrijzing, etramuralisatie en toename van alleenstaanden. R&B Wonen heeft prestatieafspraken met de gemeente Borsele die lopen van In deze heid van de ene met de andere gemeente. Er blijkt met name een sterke binding te zijn met gemeenten aan de oostkant van de regio West-Brabant en Tholen, zoals Roosendaal, Halderberge en Moerdijk. Deze gemeenten zijn relatief vaak georiënteerd op de regio. Uit de weergegeven kaart blijkt dat ook Reimerswaal een sterke binding heeft met de regio. Dit benadrukt het belang van regionale en provinciegrens overschrijdende samenwerking. Samenwerking met Vlaanderen Tegenover een krimpende bevolking in ons gebied die op termijn kan leiden tot leegstand staat een groeiende behoefte aan betaal- (1) Een toegankelijke woning is een woning waarin iedereen kan leven, ongeacht de leeftijd, de lichamelijke kenmerken, capaciteiten en beperkingen. Bevelanden Vervangingsbouwopgave vervanging 50% van NT < 1971 Sloopopgave SHW sloop 50% van NT < 1971 Totale bouwopgave (herontwikkeling + vervanging) bouw bouw EGW MGW bouw bouw Samenstelling huishouden SHW-T SHW-T Totaal NT<1971 <1971 Totaal SHW-T SHW-NT Totaal Totaal alleenstaand Totaal samenwonend zonder kind Totaal eenoudergezinnen Totaal samenwonend met kind Totaal overige huishoudens Totaal alle huishoudens

11 De wereld om ons heen: trends en ontwikkelingen Wonen zorg en welzijn in Borsele In 2009 heeft de gemeente Borsele samen met R&B Wonen een onderzoek laten uitvoeren naar de beschikbaarheid van woonzorgcombinaties nu en in de toekomst tot 2015 (Rapport capaci- 1. Nieuwbouw in de huursector: de leeftijd van huurders neemt toe en een deel van hen zal door willen stromen van een eengezinswoning naar een nultredenwoning. Ook is er een groep senioren die nu een koopwoning heeft en zou willen door- De wereld om ons heen: trends en ontwikkelingen Bij nieuwbouw van nultredenwoningen is het belangrijk een visie op de kernen te hebben. Wanneer mobiliteit van mensen af neemt vereist dat ook nabijheid van winkels en voorzieningen om zelfstandig te blijven functioneren. Rondom de opgave van 135 zorg- Beschouwing In dit hoofdstuk zijn twee ontwikkelingen beschreven die in het bijzonder van belang zijn voor het beleid van R&B Wonen. Op de eerste plaats is dat de brief van de minister van WWI rondom het teit voor de toekomst, juli 2009). In het rapport is de behoefte stromen naar een nultredenwoning in de huursector. Het rap- woningen stelt het rapport voor de nieuwbouw van zorgwoningen nieuwe arrangement voor woningcorporaties. In deze brief wordt aan wonen met zorg op basis van kengetallen bepaald. Uit het port stelt dat R&B Wonen deels in deze vraag kan voorzien (invulling binnen de aangewezen woonservicezones in Borsele) en duidelijk richting gegeven aan de taakvelden van corporaties en rapport komt een tekort van een kleine nultredenwoningen door herstructurering en reguliere nieuwbouw. Echter vanwege afstemming en samenwerking met en tussen zorgpartijen. de uitgangspunten waarop hier invulling aan wordt gegeven en 135 zorgwoningen. eindigheid aan investeringsmogelijkheden door het politiek en (wederkerigheid en proportionaliteit). Op de tweede plaats is dat Het rapport geeft de kanttekening bij de gepresenteerde cijfers economisch getij, de beperkte hoeveelheid huurwoningen (20% de bevolkingsontwikkeling (krimp) in ons werkgebied die duidelijke dat het gaat om normatieve aantallen. De groep senioren is rela- van de woningvoorraad) en dalende bevolkingsomvang is het gevolgen heeft voor de keuzes op de woningmarkt en het belang tief groot, maar niet elke senior zal een nultredenwoning willen. niet realistisch te veronderstellen dat de opgave volledig moet van regionale samenwerking en afstemming onderstreept. Een belangrijk deel van deze mensen woont naar tevredenheid in worden ingevuld met nieuwbouw. Gemeente en corporatie de eigen woning in zowel de huur- als de koopsector. Daarnaast is moeten samen op zoek naar haalbare mogelijkheden om het het aanbod van woningen niet volledig in beeld, omdat 80% van aanbod nultredenwoningen in de huursector te vergroten. de woningvoorraad in Borsele koopwoning is. 2. Nieuwbouw in koopsector: Bij nieuwbouw in de koopsector kan de gemeente inzetten op zoveel mogelijk levensloopgeschikte Het rapport benoemt ten aanzien van de voorraad nultreden- nieuwbouw. woningen drie kansen: 3. Investeren in het aanpassen van bestaande woningen en deze zo levensloopgeschikt maken. Bron: Gemeente Borsele Confrontatie vraag en aanbod verschillende woonzorgvormen in 2015 vraag 2015 aanbod 2015 Woningen Nultredenwoningen Zorgwoningen frictie 2015 Plaatsen Ouderen Lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten Personen met een psychische beperking Totaal beschermd

12 Visitatie In 2007 heeft R&B Wonen een onafhankelijke visitatie laten uitvoeren. De uitkomsten van de visitatie zijn meegenomen in dit ondernemingsplan. De visitatiecommissie doet op hoofdlijnen de volgende aanbevelingen: prestaties met de omgeving. van beleid, maar dit meer structuur geven. petenties van de organisatie. bare woningmarkt in de toekomst en de forse nieuwbouwproductie die in ontwikkeling is. de kleine kernen en de rollen en verantwoordelijkheden die verschillende partijen hierin hebben. beleidscyclus en prestaties). competenties van de interne organisatie aan te vullen en indien nodig te versterken. 4 Visitatie 22 23

13 SWOT R&B Wonen 5.1. SWOT-analyse Op basis van de trends en ontwikkelingen, de uitkomsten van gesprekken met belanghouders en een zelfevaluatie is een SWOT analyse opgesteld. In deze SWOT staan de belangrijkste sterkten en zwakten van R&B Wonen. Sterkten Zwakten 1. Innovatief en fleibel 1. PDCA denken 2. Totaalbedrijf dat veel zelf ontwikkelt 2. Managementinformatie 3. Kan brede opgaven aan 3. Organisatieontwikkeling 4. Werkt aan leefbaarheid 4. Financieel afhankelijk van verkoop 5. Goede reputatie 5. Kennis van klant en markt 6. Financieel solide 6. Kennismanagement 7. Kennis van het werkgebied 7. Interne en eterne informatie en communicatie 8. Vakbekwaam werkapparaat 8. Te weinig vraaggestuurd werken 9. Goede prijs kwaliteitsverhouding van de woningvoorraad 10. Goed bezit verspreid over alle kernen Kansen Bedreigingen 1. Etra dienstverlening aan huurders 1. Vraaguitval als gevolg van demografische ontwikkelingen 2. Woonvormen tussen huur en koop 2. Daling van werkgelegenheid door economische ontwikkelingen 3. Duurzaamheid 3. Vennootschapsbelasting, heffingen en hoge opslagen op rente beperken de capaciteit om onrendabel te investeren 4. Samenwerking 4. Concurrentie van andere regio s 5. Ambassadeurschap van maatschappelijke belanghouders 5. Ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid gaan snel (remmende voorsprong) 6. Huisvesting van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost 6. Ontwikkelingskosten van uitbreidingslocaties zijn hoog Europa, epats en contractors 7. Een vitale as met de gemeente (grondbank o.a.) 7. Dalend voorzieningenniveau in de kernen 8. Alternatieve borgbare activiteiten 8. Akkoord WWI met Europa om minimaal 90% van het woningbezit te verhuren aan inkomens tot Verborgen inkomstenbronnen (Provincie, Rijk en EU) 5 SWOT R&B Wonen 24 25

14 SWOT R&B Wonen 5.2. Kansen en opgaven vanuit de SWOT De velden uit de bovenstaande SWOT matri zijn tegen elkaar SWOT R&B Wonen 5.3. Kernopgaven in de beleidsperiode Op basis van de SWOT analyse definieert R&B Wonen de volgende afgezet. Dit geeft inzicht in de relatie tussen sterkten en zwakten kernopgaven in de beleidsperiode. en kansen en bedreigingen. Hieruit is een aantal opgaven (om bedreigingen het hoofd te bieden en zwakten te keren) en kansen Focus op de klant te destilleren. organisatie. De wensen en behoeften van onze klanten en Opgaven de kernen daarna Kansen ontwikkelingen in de omgeving zijn uitgangspunt voor ons handelen. Dit heeft invloed op de inrichting en fleibiliteit van onze portfolio en onze manier van werken. Bouwen vóór de krimp een groei- naar een transformatiestrategie. Transformeren betekent niet alleen omvormen om de woningen geschikt te maken voor een andere doelgroep, maar kan ook slopen en vervangend nieuw bouwen of verkoop betekenen. We willen waar en wanneer dat nodig is. Er komt in de beleidsperiode geen epats en contractors huisvesten komen tot een bezit dat aansluit bij de behoeftes van de doelgroep. Dat kan onder andere door transformatie van bestaande fusie op eigen initiatief. De primaire taak pakken we zelf op. Op het gebied van backoffice-activiteiten is samenwerking gewenst. woningen en fleibel bouwen van nieuwe woningen. Kleinschalig Ook uitruil van specialistische taken behoort tot de mogelijk- Intern bouwen wordt onze sleutelvaardigheid. Beheerst en professioneel beheersen wat we doen. Dit betekent: - van ad hoc naar planmatig werken heden. We zetten ons in voor regionale beleidsafstemming en uitwisseling. Samenvattend: we zijn een corporatie voor kleine kernen, met de focus op Reimerswaal en Borsele. Op eigen kracht pakken we de kernopgaven in ons eigen gebied op. In de regio werken we samen met geestverwanten. Deze samenwerking kan ook gericht zijn op investeren in het kader van - gestructureerd verzamelen en delen van kennis solidariteit. Daarbij richten we ons op het gebied dat in paragraaf - resultaatgericht werken. 6.1 grafisch is weergegeven. We sturen daarbij op een efficiënte en effectieve inzet van middelen. Om betrokken en bekwaam personeel aan te trekken en R&B Wonen als onderdeel van de samenleving te behouden investeren we in goed werkgeverschap. in op het voeren van een gedegen dialoog met onze belang- Samenwerken vanuit eigen kracht houders. Met de gemeenten Reimerswaal en Borsele in het bijzonder bouwen we een vitale samenwerking verder uit

15 Missie, visie en kernwaarden van R&B Wonen In de volgende hoofdstukken maken we de stap van analyse naar keuzes. In dit hoofdstuk staan missie, visie en kernwaarden beschreven. Deze vormen een belangrijk uitgangspunt voor onze strategische opgaven, ambities en doelen Onze missie: hier staan we voor We definiëren onze missie als volgt: KIEZEN VOOR KERNEN. Dat wil zeggen dat we in ons werkgebied staan voor: tatieve en duurzame woningen. klanten en de samenleving. Daarbij staan wij garant voor de huisvesting van mensen die daar moeilijk of niet zelfstandig in kunnen voorzien, zoals mensen met een smalle beurs en mensen die buiten de vangnetten vallen. Onze geografische focus ligt op de 22 kernen in de gemeenten Reimerswaal en Borsele. Hier ligt onze primaire taak. Wij nemen bij planvorming en bij samenwerking een groter gebied in acht om te komen tot een samenhangend beleid en volkshuisvestelijk presteren op maat. Op het niveau van de Bevelanden zoeken we naar afstemming in beleid. Collegiale investeringen vinden plaats in de Bevelanden, Walcheren en een deel van West Brabant. Secundaire beleids afstemming vindt plaats op het niveau van Zeeland en West-Brabant. 6 Missie, visie en kernwaarden van R&B Wonen 28 29

16 Missie, visie en kernwaarden van R&B Wonen 6.2. Onze visie: hier gaan we voor In onderstaande punten staat onze visie beschreven. Deze visie geeft de hoofdrichting van onze doelen weer. Missie, visie en kernwaarden van R&B Wonen Sociaal betrokken en klantgericht Wij zijn sociaal betrokken bij de samenleving en willen weten wat er in de samenleving en op de woonmarkt speelt. Wij laten ons Ondernemend en professioneel Sociaal ondernemen is ons wezenskenmerk. Ondernemen houdt in dat we afstemmen op wat de markt en samenleving wil en daarbij 1. We zijn een woonbedrijf met een focus op het verhuren van drijven door hun behoeften. Wij kennen onze klanten (huurders, verder kijken dan de dag van vandaag. We zijn bereid en in staat woningen. We zijn solidair aan de regio waarin we werken. We kopers en maatschappelijke partijen) want zij zijn ons bestaans- daarin risico s aan te gaan en de nodige vernieuwing en creativi- streven naar een robuuste voorraad woningen passend bij de recht. Onze medewerkers vormen de ogen en oren van onze cor- teit aan de dag te leggen. doelgroep. poratie. Zij zijn onze visitekaartjes. We pakken daarbij ook taken 2. We zijn een maatschappelijk ontwikkelaar. Dat betekent dat op die anderen laten liggen, omdat dat voor hen commercieel niet Professioneel houdt voor ons onder meer in dat we ons huis op commerciële activiteiten dienstbaar zijn aan onze sociale acti- interessant genoeg is. Wij bewegen ons, waar passend bij onze orde hebben. Samenwerking binnen de organisatie en met anderen viteiten. missie, ook aan de bovenkant van de markt. Maar niet als com- is vanzelfsprekend en een vaardigheid van alle medewerkers. Wij 3. We zijn een regiebedrijf met een solide basis van kennis en merciële projectontwikkelaar. Rendement uit dergelijke activi- werken planmatig met meetbare en toetsbare doelstellingen. Wij kunde. Hierdoor zijn we in staat om een opdrachtgevende rol te teiten wordt geherinvesteerd met maatschappelijke oogmerken. sluiten de cirkel tussen plannen, doen, toetsen en evalueren. Om spelen. Er is een basis van activiteiten die we zelf doen, wat ons tijdig bij te kunnen sturen en te kunnen uitleggen en verantwoor- een boeiende werkgever maakt. Duurzaam den. 4. We kiezen voor de kernen met een primaire focus op Reimers- Wij zorgen ook voor morgen. Wij staan er voor ons erfgoed duur- waal en Borsele. Samen met die gemeenten maken we ons zaam te beheren en te ontwikkelen. De focus bij de ontwikkeling Deze ambities vragen om voortdurende aandacht voor de sterk voor de vitaliteit van de kernen. Onze inspanningen zijn optimum tussen maatschappelijk investeren en behoud van van al onze (nieuwe) producten en diensten is duurzaamheid. professionaliteit van onze medewerkers, middelen, processen en gericht op het behoud van een veilige en prettige leefomgeving, onze (financiële) continuïteit. De taakomschrijving van het faciliteiten. Wij willen in dat licht een aantrekkelijke werkgever het behoud van basisvoorzieningen, en het faciliteren van gele- ministerie van Wonen, Wijken in Integratie is daarbij het Betrouwbaar zijn waar ruimte is voor discussie, innoveren en leren waar genheid tot ontmoeting. Op welzijnsgebied pakken wij een sig- uitgangspunt. Onze primaire taak is het huisvesten van onze Onze doelstellingen en de beoogde maatschappelijke waarde kun- medewerkers zich graag aan binden. We treden als één geheel nalerende rol en soms de rol van wegwijzer. Onze inspanningen primaire doelgroep door het bouwen, verhuren en verkopen van nen wij niet realiseren door solitair te opereren. Wij benaderen naar buiten. Meer monden maar één stem! In hoofdstuk 8 zijn gericht op onze eigen huurders. De woonvisie van de woningen. Investeringen in woonomgeving, maatschappelijk daarom onze klanten en belanghouders actief, open en integer. beschrijven we de organisatie-opbouw en -ontwikkeling van R&B gemeente is het uitgangspunt van onze inzet in en bod op de vastgoed en buurt- en wijkaanpak gebeuren vanuit het principe Wij willen worden herkend als een partner waar je afspraken mee Wonen. kernen. De regie ligt bij de gemeente, maar we willen bij de van wederkerigheid en proportionaliteit met de gemeenten en kunt maken. Wij gaan voor partnergericht samenwerken met een start van ontwikkelingen betrokken zijn. maatschappelijke partners. breed scala aan belanghouders. Onze interne basis, die daarvoor 5. Duurzaamheid van het wonen is een belangrijk thema bij het 8. We werken volgens de governancecode. Integriteit, goed als fundament dient, is gebouwd op prestatie- en resultaat- ontwikkelen, beheren en eploiteren van onze woningen. We bestuur en goed toezicht krijgen bijzondere aandacht. gerichtheid, afsprakenvastheid en transparant en integer hande- zijn ondernemend in het toepassen van quick wins op het gebied van duurzaamheid. In de innovatie van duurzaamheid zijn we 6.3. Kernwaarden: dit is onze stijl len. We willen niet alles zelf doen en werken graag samen met anderen. Daarvoor is wel nodig dat we over een robuust meer volgend dan verkennend. Mogelijk dat we een pilot starten Onze kernwaarden die sturing geven aan ons denken en doen werkapparaat beschikken en in staat zijn om als professioneel met partners. zijn: opdrachtgever regie te voeren. 6. Arbeidsmigranten uit Midden en Oost-Europa zijn een op- komende aandachtsgroep in het werkgebied. Samen met de gemeente kijken we hoe we hiermee omgaan. 7. We presteren naar vermogen. We zoeken daarbij naar een 30 31

17 Strategische kerndoelen We hebben zeven strategische kerndoelen geformuleerd. Daaruit blijkt waar we ons in de beleidsperiode voor inzetten. Elk kerndoel bestaat uit meerdere subdoelen. 1. Passende huisvesting 1.1 Woningen hebben een goede prijs/kwaliteit verhouding. 1.2 Woningen sluiten aan op de woonbehoeften. 1.3 Woningen hebben een goede basiskwaliteit. 2. Leefbare kernen 2.1 We bevorderen samen met bewoners en gemeente de woonomgeving. 2.2 We bevorderen zoveel mogelijk de keuzemogelijkheden van wonen in de kernen. 2.3 In samenspraak met derden (zorg) bevorderen we het langer zelfstandig wonen van ouderen in de kernen. 7. R&B Wonen opereert ondernemend, professioneel en betrouwbaar 7.1 Organisatie is voldoende toegerust om eterne opgaven te behalen. 7.2 Organisatie werkt efficiënt. 7.3 Medewerkers voelen zich gemotiveerd en betrokken. 7.4 Communicatie is een kernkwaliteit Uitwerking van kerndoelen In dit hoofdstuk zijn de strategische kerndoelen geoperationaliseerd in subdoelen, kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren. 3. Duurzame woonontwikkeling 3.1 Duurzame woningen in duurzame kernen. 3.2 Duurzaamheid van het wonen is bevorderd. 4. Bieden van dienstverlening op maat 4.1 Aanbod van producten en diensten is afgestemd op behoefte en vraag. 4.2 Kwaliteit van dienstverlening is van hoog niveau. 5. Presteren naar vermogen 5.1 Een gezonde financiële positie. 5.2 Een transparant investeringskader. 7 Strategische kerndoelen 6. Participatie en maatschappelijk bestuur 6.1 Huurders en belanghouders zijn betrokken en hebben een plaats in beleidsvorming en handelen. 6.2 Goed ondernemingsbestuur is vanzelfsprekend

18 Strategische kerndoelen Kerndoel 1: Passende huisvesting Huisvesting van de doelgroep is onze primaire taak. We zorgen voor woningen met een basiskwaliteit voor een passende prijs/ kwaliteit verhouding. De woningen sluiten aan op de woon- behoeften, met daarin bijzondere aandacht voor de woonbehoeften op middellange en lange termijn. Doel KSF Pi/Norm Norm Eigenaar 1.1. Woningen sluiten aan op de woonbehoeften 1.2. Woningen hebben een goede prijs/kwaliteit verhouding Woonbehoefte van de consument is in beeld Voldoende betaalbare woningen Prijs/kwaliteit verhouding kernenvisie zowel intern als etern getoetst. Hieruit volgt een productieschema toewijzing bij toewijzing (90% maimaal ,-) periode per aangeboden woning gespecificeerd per kern en doelgroep primaire doelgroep is nooit hoger dan de aftoppingsgrens huurtoeslag per VHE/gemiddeld aantal punten per VHE huur/gecorrigeerde WOZ waarde Onderhoud op maat tieverzoeken Woningen bezitten een goede basiskwaliteit interne programma s van eisen per doelgroep en object maanden aangeboden woning uitgewerkt in de visie op de kernen één reparatieverzoek per woning per jaar reed en gevolgd WONEN WONEN WONEN WONEN WONEN Strategische kerndoelen folio analyse. Daarbij benutten we vastware als strategisch instrument. 3. Renovatieprogramma s waarvoor toezeggingen zijn gedaan voeren we uit. 4. Bij nieuwbouwwoningen, groot onderhoud en beheer van woningen besteden we etra aandacht aan het aspect veiligheid. Transformatie bestaand bezit en nieuwbouw Bij transformatie of uitbreiding van bestaand bezit zijn de vertrekpunten: 1. De komende 20 jaar zullen wij nieuw moeten bouwen voor de toenemende behoefte aan woningen voor senioren, starters en jongeren. Wij zetten op basis van een absolute behoefte van ca. 750 woningen in 2029 in op een uitbreiding met ongeveer 500 woningen in bovengenoemde segmenten. 2. Met het oog op deze opgave maken we eerst een inschatting van de mogelijkheden die transformatie biedt. 3. We renoveren niet langer in compleen die op termijn tot leegstand leiden. 4. We renoveren wel als de levensduur van woningen na renovatie met tenminste 20 jaar wordt verlengd en die woningen nog in een behoefte blijven voorzien. 5. Het gewenste energielabel van woningen wordt benoemd. 6. Uitwerken van een plan om alle woningen op basisonderhoudsniveau te brengen. 7. We differentiëren het basisonderhoudsniveau. Prognose productie per woningtype Totaal Gemeente Borsele Koop vrije sector grondgebonden 60 Koop vrije sector appartementen 8 Huur grondgebonden 15 Huur appartementen 66 Gemeente Reimerswaal Koop vrije sector grondgebonden 29 Koop vrije sector appartementen - Huur grondgebonden 20 Huur appartementen 69 Totaal 267 VvE Beheer Momenteel beheert R&B Wonen 10 compleen welke in eigendom zijn van een vereniging van eigenaren (VvE). In de meeste van deze compleen heeft R&B Wonen appartementen in eigendom. In kader van het ondernemingsplan is de visie op VvE beheer herijkt en is bekeken hoe we in de toekomst omgaan met VvE beheer. Een duidelijke keuze die we maken is dat we het beheer van VvE compleen waarin we een eigendomsaandeel hebben zelf willen blijven doen. We willen bij deze compleen als R&B zichtbaar blijven en het primaire aanspreekpunt zijn voor de bewoners. Voor het beheer van eterne VvE s is scherp gekeken naar de rentabiliteit van het beheer. Hieruit blijkt dat het rendabel beheren van VvE compleen sterk afhankelijk is van de omvang van de compleen. Grote VvE compleen zijn rendabel, kleinere VvE s Werkwijze investeringen in de kernen Onderhoud woningen Prognose productie per woningtype kostendekkend of verliesgevend. We zullen in samenspraak met partners een integrale visie op de Bij het onderhoud van woningen hanteren wij de volgende vertrek- In onderstaande matri staat de voorgenomen totale productie kernen ontwikkelen. In deze visie staat de ontwikkeling van de punten: voor per gemeente en per woningtype. Concrete af- In ons werkgebied worden, buitenom de ontwikkelingen van R&B kernen beschreven en de behoefte aan woningen, maatschappe- 1. We willen trots zijn op al onze woningen. Daarom moeten alle spraken volgend uit de prognose zullen worden gemaakt in de Wonen, veelal appartementencompleen ontwikkeld met een lijke voorzieningen en leefbaarheid. woningen voldoen aan een vooraf vast te stellen basisniveau. prestatieafspraken met de beide gemeenten. Op projectniveau zal beperkte omvang en R&B Wonen wil zich op dit moment voor Investeringen doen we door een bod uit te brengen op de woonvi- Dit niveau kan differentiëren, afhankelijk van de verwachte worden bekeken in hoeverre koopprojecten middels koopgarant of deze primaire dienstverlening beperken tot het eigen werkgebied. sie van de gemeente en daar met de gemeente prestatieafspraken restant levensduur van de woning. andere formules aan de markt zullen worden aangeboden. Op basis van deze uitgangspunten besluit R&B Wonen alleen het over te maken. 2. Om dit beeld scherp te krijgen, investeren wij in een goede port- VvE beheer uit te voeren voor compleen waarin R&B Wonen een 34 35

19 Strategische kerndoelen eigendomsaandeel heeft. Dit betekent dat voor bestaande eterne VvE s die nu in beheer van R&B Wonen zijn de contracten uit- Strategische kerndoelen Werkwijze investeringen in de kernen We zullen in samenspraak met partners een integrale visie op de Onderstaand schema toont de inzet die wij in de beleidsperiode in gediend zullen worden, maar niet worden verlengd. Om meer kernen ontwikkelen. In deze visie staat de ontwikkeling van de de kernen willen doen. Deze inzet is bepaald op basis van de invulling te kunnen geven aan de onafhankelijkheid van het kernen beschreven en de behoefte aan woningen, maatschappe- geprognosticeerde woonbehoefte tot 2029 en een analyse van het voorzitterschap van VvE besturen zal gezocht worden naar lijke voorzieningen en leefbaarheid. Investeringen doen we door beschikbare en benodigde voorzieningenniveau. Wij willen het on- samenwerking met derden en/of eterne partijen. een bod uit te brengen op de woonvisie van de gemeente en daar derstaande schema in de nabije toekomst samen met de beide met de gemeente prestatieafspraken over te maken. Onze finan- gemeenten en andere belanghouders verfijnen. De gegevens in het Kerndoel 2: Leefbare kernen ciële en maatschappelijke vertrekpunten voor het doen van inves- schema zijn dynamisch en zullen van jaar tot jaar worden bij- De leefbaarheid en vitaliteit van kernen gaat ons aan het hart. teringen staan in hoofdstuk 9 beschreven. gesteld. Samen met bewoners en gemeente willen we ons inzetten voor de kwaliteit van het wonen en de woonomgeving. Samen met zorgpartijen bevorderen we de mogelijkheden om langer zelfstandig te blijven wonen. Borsele renovatie/ dooreploiteren transformatie Bestaande vooraad sloop verkoop huur starters Nieuwbouw sociale verkoop vrije verkoop Maatsch. vastgoed Wonen en zorg Comm. Ruimte s-gravenpolder Doel KSF Pi Norm Eigenaar 2.1 Verbeteren van de kwaliteit van wonen en woonomgeving samen met bewoners gemeenten en andere partijen Betrokkenheid partners en bewoners bij wonen en woonomgeving Tevredenheid over wonen en woonomgeving een gedragen visie en afsprakenkader tevredenheid woonomgeving alle kernen en maimaal 15% onvoldoende WONEN WONEN s-heer Abtskerke s-heerenhoek baarland Borssele Driewegen Ellewoutsdijk Heinkenszand Hoedekenskerke huur ingezet voor leefbaarheid, inclusief dorpsvernieuwing op basis van wederkerigheid maimaal 1 % van de jaarhuur in de desbetreffende gemeente Kwadendamme Lewedorp Nieuwdorp Nisse 2.2 Langer zelfstandig wonen door zorgbehoevenden in de kernen is bevorderd in samenspraak met derden (zorg) Voldoende specifiek aanbod voor die doelgroep Basiseisen aan zorgverlening sende woningen in relatie tot woonbehoefte (niet normatief) op basis van kernenvisie zorgpartijen over het faciliteren in de vorm van vastgoed uitgewerkt in de visie op de kernen gemaakt in 2010 en gehandhaafd WONEN WONEN Oudelande Ovezande Reimerswaal Hansweert Krabbendijke Kruiningen Oostdijk Rilland Waarde Yerseke concrete plannen verkenning 36 37

20 Strategische kerndoelen Kerndoel 3: Duurzame woonontwikkeling Duurzaamheid is een belangrijk thema in de toekomst. We zetten Strategische kerndoelen Uit het bovenstaande blijkt dat onze ambitie zowel gericht is op energiebesparing in relatie tot de woonlasten als het integreren R&B Wonen wil duurzaamheid integreren in de eigen bedrijfsvoering. Dit komt tot uiting in de werkwijze, communicatie en in op duurzaamheid door te investeren in energiezuinige nieuwe van duurzaamheid in nieuwbouwprojecten. Voor succesvolle inrichting van het kantoorpand. en bestaande woningen. Daarnaast investeren we in duurzaam- energiebesparing zijn samenhangende activiteiten en inspannin- heid van het wonen door het bewustzijn over energieverbruik bij gen vereist staat in het teken van deskundigheidsontwikke Kerndoel 4: Bieden en ontwikkelen van onze huurders te vergroten. ling op dit gebied. De energieprestatie van de bestaande voorraad aanvullende diensten wordt in voldoende mate in beeld gebracht. Dit wordt afgezet We streven naar continue verbetering van onze dienstverlening en tegen duurzaamheidscriteria. Huurders worden bewust gemaakt bieden producten en diensten die aansluiten op de behoeften van Doel KSF Pi Norm Eigenaar van energiezuinig wonen. Voor nieuwbouw worden geldende nor- onze doelgroepen. We bieden zoveel mogelijk keuzevrijheid aan 3.1 Duurzame woningen in duurzame kernen Fleibel bouwen teerde nieuwbouw heden nagaan om fleibele bouwvorm toe te passen, gekoppeld aan de kernenvisie 50+ jaar VASTGOED men en besluiten gevolgd en wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een integraal afwegingsmodel waarlangs de duurzaamheid getoetst kan worden. Lopende projecten op het gebied van duurzaamheid worden geoptimaliseerd. Daarnaast zal R&B Wonen, waar mogelijk, deelnemen in energiezuinige nieuwbouwprojecten. onze huurders. Daarom doen we actief markt- en behoefteonderzoek om ontwikkelingen en behoefteverschuivingen te kennen. Huurders mogen vertrouwen op een hoog niveau van onze dienstverlening. 3.2 Duurzaamheid van het wonen is bevorderd Bewustzijn energiezuinig wonen bij huurders is vergroot 3.3. R&B Wonen is duurzaam Energiezuinig Duurzaam materiaalgebruik Voorlichting t.a.v. energieverbruik van de woning Energiezuinigheid is gestimuleerd Duurzaam bewust werken bestaande voorraad in kaart (toekennen energielabel) op basis van quickscan energieprestatie bestaande woningen bij transformatie/ renovatie/planmatig onderhoud gekoppeld aan strategisch voorraadbeleid zijn direct aangepakt geldende epc-norm in het bouwbesluit 2 reductie conform convenant Aedes gebruikt meerd over de betekenis van hun energielabel bewust van energie en dragen beleid mee uit gelijkheid tot inzicht in het individueel energieverbruik duurzaamheid optimali seren werken voorwaarden vanaf 2010 maken van de website/ meter vanaf 2011 in nieuw kantoor plan VASTGOED VASTGOED WONEN BBO (beleids- en bestuursondersteuning) BBO Doel KSF Pi Norm Eigenaar 4.1. Aanbod van aanvullende producten en diensten is afgestemd op behoefte en vraag 4.2. Klantgerichtheid is kerncompetentie van R&B Wonen Keuzevrijheid huurder Invoeren servicedienst (voor huurders is tarief gerelateerd aan woonduur) Klantprocessen zijn op orde en efficiënt Klantgerichte medewerkers en leveranciers beeld worden beoordeeld en vertaald in concrete normen en financiële gevolgen voor onze dienstverlening en producten en diensten zelfaangebrachte voorzieningen wordt afgestemd op basis van uitkomsten onderzoek vrijheid tioneel in 2010 opgenomen in werkproces MTO Positieve waardering in evaluatie (evaluatiekaart) leveranciers werken conform sla s diensten catalogus 10% onvoldoende ,85 in 2013 en % op competenties WONEN WONEN WONEN BESTUURDER 38 39

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST INLEIDING De wereld om ons heen is volop in beweging en aan corporaties worden steeds hogere eisen gesteld. Met het ondernemingsplan 2012-2016 spelen we in op deze ontwikkelingen.

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Lokaal betrokken, regionaal verbonden

Lokaal betrokken, regionaal verbonden Lokaal betrokken, regionaal verbonden Beweeg de muis over de tekstblokken en klik Voorwoord Lokaal betrokken, regionaal verbonden Dat is de titel van het ondernemingsplan 2014-2018 van. Omdat dat is wat

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

Groei is van belang. Ondernemingsplan

Groei is van belang. Ondernemingsplan Groei is van belang Ondernemingsplan 2017-2021 Waar staan we voor? Arcade: mensen en wonen Wij zijn een maatschappelijk betrokken, initiatiefrijke en sociale onderneming. Wij verhuren en beheren circa

Nadere informatie

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN aan ZEEUWS- VLAANDEREN Samen bouwen Dit is de gezamenlijke visie van Clavis, Woonstichting Hulst en Woongoed Zeeuws- Vlaanderen op de sociale volkshuisvesting in Zeeuws-Vlaanderen. Ons motto: samen bouwen.

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte

Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte Woonstichting Hulst is werkzaam in de kern Hulst en heeft daar een bezit van ca. 1. verhuureenheden, waarvan ca. 1.33 wooneenheden.

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide Volgens de laatste Provinciale Prognose (2011) bedraagt de woningbouw behoefte in Valkenswaard een netto toevoeging van 1.230 woningen

Nadere informatie

Verkorte versie. wonen doen we samen

Verkorte versie. wonen doen we samen Verkorte versie ondernemingsplan Jaarverslag 2012013-2017 wonen doen we samen Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 TOTSTANDKOMING...4 3 WIE ZIJN WIJ...5 3.1 Onze missie...5 3.2 Onze visie: Wonen doen we samen...5

Nadere informatie

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 1 De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 2016 was het eerste jaar van ons Ondernemingsplan 2016-2020. Afgelopen jaar hebben we extra de aandacht gericht op de thema s betaalbaarheid,

Nadere informatie

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015 THEMABIJEENKOMST WONEN 29 juni 2015 1. Opzet van de bijeenkomst Na een korte introductie van de voorzitter (wethouder Wolff) houdt woningcorporatie ZO Wonen een korte presentatie op hun visie en functie

Nadere informatie

Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant

Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant Platform Wonen Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant Donderdag 24 november 2016 Thuisvester Visie Tien keuzes strategische visie Woningwet: Belangrijkste

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding Missie en kernwaarden Ambitie en speerpunten Doorvertaling organisatie...6

Inhoudsopgave. 1. Inleiding Missie en kernwaarden Ambitie en speerpunten Doorvertaling organisatie...6 Strategisch kader 2013-2017 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 2. Missie en kernwaarden...3 3. Ambitie en speerpunten...5 4. Doorvertaling organisatie...6 1 1. Inleiding Ons vorige ondernemingsplan Wonen

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Woonvisie Regio Eindhoven. Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt

Woonvisie Regio Eindhoven. Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt Woonvisie Regio Eindhoven Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt Actieprogramma 2013 1 Inleiding Op 28 juni 2012 heeft de Regioraad de Regionale Woonvisie 2012-2015 vastgesteld.

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Inleiding. Vervolgens worden uitgangspunten geformuleerd die van belang zijn voor de regionale woonvisie.

Inleiding. Vervolgens worden uitgangspunten geformuleerd die van belang zijn voor de regionale woonvisie. notitie Wonen in Molenwaard april 2012 Inleiding De woningmarkt is de laatste jaren sterk aan veranderingen onderhevig. De economische situatie heeft grote gevolgen gehad voor de woningmarkt, evenals nieuwe

Nadere informatie

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Woonvisie Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Aanleiding Verschuiving van de volkshuisvestelijke opgave Sociale huur: Woningwet 2015 redelijke bijdrage Langer zelfstandig wonen Lokaal beleid 2

Nadere informatie

VISIE TOEZICHT & BESTUUR. van STICHTING MAASKANT WONEN

VISIE TOEZICHT & BESTUUR. van STICHTING MAASKANT WONEN VISIE op TOEZICHT & BESTUUR van STICHTING MAASKANT WONEN 1 ALGEMEEN Maaskant Wonen is een woningcorporatie met circa 1.850 woningen in beheer. We zijn actief in de gemeente Stein in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma 5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma Het regionale woningbouwprogramma moet actueel blijven. Dynamiek is ook nodig omdat nu niet te voorspellen is wat er over een aantal jaar nodig

Nadere informatie

Thuis in de Drechtsteden inspelen op de sociale vraag & wonen en zorg. Erwin Zwijnenburg Woonkracht10 namens

Thuis in de Drechtsteden inspelen op de sociale vraag & wonen en zorg. Erwin Zwijnenburg Woonkracht10 namens Thuis in de Drechtsteden inspelen op de sociale vraag & wonen en zorg Erwin Zwijnenburg Woonkracht10 namens Het goede gesprek Hoe kunnen we sociale huurwoningen zo goed mogelijk inzetten? Hoe zorgen we

Nadere informatie

Toekomstbestendig 2019

Toekomstbestendig 2019 Toekomstbestendig 2019 20 19 Missie TBV Wonen is een excellente woningcorporatie in Noord-Brabant, die zich richt op het huisvesten van mensen die daarbij een helpende hand kunnen gebruiken. Wij investeren

Nadere informatie

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap.

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap. Belanghoudersbijeenkomst 3 juni 2014 Blad 1. Op verzoek van Wonen Zuidwest Friesland aangaande een toelichting over de betaalbaarheid van het wonen willen wij dit toespitsen op onze corporaties en de veranderingen

Nadere informatie

6 september Zomerbloeii.

6 september Zomerbloeii. 6 september Zomerbloeii. Themabijeenkomst: Maatschappelijk Rendement Raeflex Catharijnesingel 56, 3511 GE Utrecht Postbus 8068, 3503 Utrecht (030) 230 31 50 www.raeflex.nl Visitaties van Raeflex Gestart

Nadere informatie

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente In deze bijlage wordt per thema aangegeven wat gezamenlijk en daarnaast wat afzonderlijk door de corporaties dan wel de gemeente (aanvullend) is

Nadere informatie

Onderwerp Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2011

Onderwerp Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2011 Onderwerp Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2011 Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van de bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2011

Nadere informatie

Schouwen-Duiveland Levensloopbestendig? Eric Schellekens 26 mei

Schouwen-Duiveland Levensloopbestendig? Eric Schellekens 26 mei Schouwen-Duiveland Levensloopbestendig? Eric Schellekens 26 mei 2016 06-23169709 Inleiding Trends in de woningmarkt (m.n. voor senioren) Trends in de zorg Trends onder ouderen Levensloopbestendigheid??

Nadere informatie

PFM PFM Wonen 2016

PFM PFM Wonen 2016 PFM 2016 PFM Wonen 2016 Actualisering PFM Wonen Oss Verkenning, raadspodium Oss, maart 2017 PFM 2016 Wat is PFM? Ontwikkelingen 2010-2016 Woonwensonderzoek 2015 Eerste contouren Pfm 2016 PFM 2016 Wat is

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Ondernemingsplan 2014 2017 Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Missie QuaWonen QuaWonen is dé woningcorporatie voor de Krimpenerwaard. Wij bieden goede huisvesting aan mensen die

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Managementcontract 2013 Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Programma 2 Wat is het? Ondernemingsplan Managementcontract: 3 thema s - De wensen van de klant zijn de start - Goede en betaalbare

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013 Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM Delfzijl, 21 november 2013 Frank van der Staay Atrivé/Woongroep Marenland Appingedam Onderwerpen Woonplan 2002 koersen

Nadere informatie

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY.

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Ondernemingsplan 2011-2014 van WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Inleiding Woningstichting St. Joseph Stramproy ( Woningstichting) wil dat mensen goed, betaalbaar en prettig kunnen wonen. Om dat doel

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Programma Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting:

Nadere informatie

Monitor Leerdamse woningmarkt 2006

Monitor Leerdamse woningmarkt 2006 Monitor Leerdamse woningmarkt 2006 1. Inleiding Bij de vaststelling van de beleidsnota Volkshuisvesting 2005 2010 door de gemeenteraad op 14 april 2005 zijn een aantal conclusies getrokken die kenmerkend

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

Uw imago onder uw regionale belanghouders. Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland

Uw imago onder uw regionale belanghouders. Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland Uw imago onder uw regionale belanghouders Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland Over het onderzoek Wonen Noordwest Friesland heeft in oktober 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat

Nadere informatie

Vraag en aanbod Noord Veluwe Classificatie Staatssteun Betaalbaarheid

Vraag en aanbod Noord Veluwe Classificatie Staatssteun Betaalbaarheid Vraag en aanbod Noord Veluwe Classificatie Staatssteun Betaalbaarheid Bestuurlijke overeenkomst WZW Doel: gemeenten krijgen inzicht in Ontwikkeling van de vraag wonen met zorg - deelgebieden - doelgroepen

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Woonvisie gemeente Drimmelen

Woonvisie gemeente Drimmelen Woonvisie gemeente Drimmelen Deel 2 informatieverstrekking 15 sept. 2011 Opzet bijeenkomst Korte beschrijving vorige informatieronde Nieuwe informatie over gedane onderzoeken: Onderzoek senioren Onderzoek

Nadere informatie

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015 Echt thuis Ondernemingsplan 2011-2015 2 INLEIDING Mooiland is een woningcorporatie met circa 27.000 woningen verspreid over ruim 150 gemeenten in heel Nederland. Daarmee zijn wij een van de twintig grootste

Nadere informatie

Samenvatting visitatierapport

Samenvatting visitatierapport Samenvatting visitatierapport Visitatie, de voorbereiding Visitatie is, als onderdeel van de Aedescode, voor leden van branchevereniging Aedes verplicht. Naast een verantwoordingsinstrument is visitatie

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Beleidsplan van Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2013 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Naar een nieuwe Woonvisie. Menno Moen Informatiebijeenkomst raadsleden 15 april 2014

Naar een nieuwe Woonvisie. Menno Moen Informatiebijeenkomst raadsleden 15 april 2014 Naar een nieuwe Woonvisie Menno Moen Informatiebijeenkomst raadsleden 15 april 2014 Inhoud presentatie Aanleiding woonvisie Hervormingsagenda Doel en proces woonvisie Gevoel bij de woningmarkt Hoeveel

Nadere informatie

Krimp in Fryslân. Inwonertal

Krimp in Fryslân. Inwonertal Krimp in Fryslân Bevolkingsdaling, lokaal en regionaal, is een vraagstuk van nu én de komende jaren. Hoewel pas over enkele decennia de bevolking van Fryslân als geheel niet meer zal groeien, is in sommige

Nadere informatie

Waar komen we vandaan? tiwos. Wat hebben we nodig? Thuis in de Buurt. Waar. staan we. Waar. voor? gaan we. voor? beleidsplan 2012-2016

Waar komen we vandaan? tiwos. Wat hebben we nodig? Thuis in de Buurt. Waar. staan we. Waar. voor? gaan we. voor? beleidsplan 2012-2016 Waar komen we vandaan? tiwos Wat hebben we nodig? Waar staan we voor? Waar gaan we voor? beleidsplan 2012-2016 Extern De meest relevante omgevingsfactoren: politiek De overheid trekt zich terug, bezuinigt

Nadere informatie

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan Gewoon goed wonen! Ondernemingsplan 2016-2020 waar we voor staan! waar we voor gaan! Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) heeft een nieuwe koers! Daar zijn we trots op. Wij laten u in deze samenvatting

Nadere informatie

Adviesnota voor de raad

Adviesnota voor de raad Adviesnota voor de raad Onderwerp Kwalitatief Woonprogramma 2005-1014 Regio Rivierenland Datum collegebesluit Dinsdag 27 juni 2006 Datum raadsvergadering Donderdag 21 september 2006 Agendapunt 6 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014 Advies Bewoners Advies Groep Begroting 2014 November 2013 Het advies in hoofdlijn: 1. De ambitie van Nijestee moet vooral gericht zijn op de kerntaken, goede en betaalbare huisvesting voor de doelgroep

Nadere informatie

Vivare Gemeente Renkum

Vivare Gemeente Renkum Samenvatting Vivare Gemeente Renkum Prestatieafspraken 2015-2018 Vivare en de gemeente Renkum werken samen aan voldoende goede huurwoningen op de juiste plek voor een juiste prijs. Meer dan voorheen moet

Nadere informatie

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ Voorwoord Voor u ligt het herijkte ondernemingsplan van SWZ. Dit is het antwoord op de vraag die we onszelf en onze belangrijkste stakeholder huurdersbelangenvereniging

Nadere informatie

4Nieuwbouw" Discussienotitie"werkconferentie"Regionale"Woonvisie!!! 17!maart!2015!!!!!!!!!

4Nieuwbouw DiscussienotitiewerkconferentieRegionaleWoonvisie!!! 17!maart!2015!!!!!!!!! 4Nieuwbouw DiscussienotitiewerkconferentieRegionaleWoonvisie 17maart2015 1 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Vragenvoordediscussie 2 3 Provinciaalenregionaalbeleid 4 4 Laddervoorduurzameverstedelijking 6 5 Nieuweverhoudingen

Nadere informatie

Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek

Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek Regiopodium Uitnodigend Proces Dynamische Visie Planning mijlpalen Wonen in de regio Gooi en Vechtstreek Een regio met duidelijke karakterverschillen In stedelijkheid

Nadere informatie

Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016

Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016 Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016 Programma 20.00 Welkom 20.05 Inleidingen Gevolgen Woningwet voor wonen in Valkenswaard Woningmarktontwikkelingen Valkenswaard Resultaten Woningbelang

Nadere informatie

KOERS. 1. Inleiding: samen meer betekenen

KOERS. 1. Inleiding: samen meer betekenen KOERS 1. Inleiding: samen meer betekenen Samen kunnen we meer doen voor bewoners. Daarom fuseren Woonstichting Etten- Leur en AlleeWonen. Beide corporaties zetten zich afzonderlijk al met hart, ziel en

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING)

TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING) RvC 23-10-2014; pt. 9 TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING) Vastgesteld d.d. 23-10-2014 DE ORGANISATIE is een ondernemende, maatschappelijk gedreven en ambitieuze

Nadere informatie

Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan

Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan 2016-2019 woningstichting Het Grootslag Wat is werkelijk van waarde? Inleiding De afgelopen jaren ging de corporatiesector een richting op die in tegenspraak

Nadere informatie

Toezichtvisie l escaut woonservice

Toezichtvisie l escaut woonservice Toezichtvisie l escaut woonservice De maatschappelijke context waarbinnen woningcorporaties acteren is de afgelopen jaren erg aan dynamiek onderhevig. Meer dan voorheen ligt er een grotere nadruk op de

Nadere informatie

Woningbezit per gemeente 140

Woningbezit per gemeente 140 Betaalbaarheid en in Fryslân 2016 HUURKLASSE Aantal 403,06 403,07 en 576,87 576,88 en 618,24 8,7 65 HUURPRIJS IN NIEUWBOUW Investering (x miljoen ) Woningbezit per gemeente 140 Schiermonnikoog WONINGVERBETERINGEN

Nadere informatie

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen Bouwen aan beloften Woningbouwvereniging Alkemade Bezoekadres De Lasso 1 2371 GV Roelofarendsveen Postadres Postbus 150 2370 AD Roelofarendsveen T 071 331 50 00 F 071 331 71 44 www.wbv-alkemade.nl algemeen@wbv-alkemade.nl

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2016. Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar

Beleidsplan 2012-2016. Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar Beleidsplan 2012-2016 Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar Colofon Beleidsplan 2012-2016 Woningstichting Sint Antonius van Padua Eindredactie Woningstichting Sint Antonius van Padua Realisatie Nestas communicatie,

Nadere informatie

Grijs of groen Kadernotitie Woonvisie gemeente Dalfsen 2011 t/m 2015

Grijs of groen Kadernotitie Woonvisie gemeente Dalfsen 2011 t/m 2015 Grijs of groen Kadernotitie Woonvisie gemeente Dalfsen 2011 t/m 2015 1 Inleiding Ultimo 2010 eindigt de looptijd van het Geactualiseerd woonplan Dalfsen 2007-2011. De gemeente Dalfsen hecht aan een gefundeerd

Nadere informatie

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist De Ladder voor duurzame verstedelijking is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geïntroduceerd en

Nadere informatie

Opzet van de presentatie

Opzet van de presentatie Woonvisie Venray Opbouw van de avond 19.30-19.40 Welkom door wethouder Martijn van der Putten 19.40-20.30 Presentatie concept woonvisie door Egbert Kalle 20.30-21.00 Vragen 21.00-21.15 Pauze 21.15-21.45

Nadere informatie

Woningmarktstrategie Land van Cuijk. Themabijeenkomst Raden Land van Cuijk januari 2013

Woningmarktstrategie Land van Cuijk. Themabijeenkomst Raden Land van Cuijk januari 2013 Woningmarktstrategie Land van Cuijk Themabijeenkomst Raden Land van Cuijk januari 2013 Page 1 Even voorstellen Page 2 Woningmarktstrategie? Crisis Demografische ontwikkeling / transitie Regionale ligging

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Inleiding Goed Wonen Gemert staat als corporatie midden in de samenleving en opereert vanuit haar missie: Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie.

Nadere informatie

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Voor bezit van Habeko wonen in de kernen: Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen datum:10 november 2014 Vastgesteld door het college

Nadere informatie

Ondernemingsplan jaar lokale kracht!

Ondernemingsplan jaar lokale kracht! Ondernemingsplan 2016-2020 100 jaar lokale kracht! Stichting Beter Wonen September 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 1 Inleiding 2 2 In- en externe analyse 3 2.1 Extern 3 Economie 3 Politiek 3 Maatschappij

Nadere informatie

DE CONSUMENT AAN HET STUUR. Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl. www.sir-55.nl. www.sir-55.nl

DE CONSUMENT AAN HET STUUR. Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl. www.sir-55.nl. www.sir-55.nl DE CONSUMENT AAN HET STUUR Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl www.sir-55.nl www.sir-55.nl SIR-55 CREËERT BETROKKEN BEWONERS Wie zijn medioren? Medioren zijn actieve, vitale en maatschappelijk

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Versie: 9 juni 2017 Vastgesteld door Raad van Toezicht en Raad van Bestuur: 21 juni 2017 Inleiding Met de Invoering

Nadere informatie

Naar een woonvisie voor Waterland

Naar een woonvisie voor Waterland Naar een woonvisie voor Waterland Informatieavond Raad 29 oktober 2015 de ruyterkade 112 1011ab amsterdam www.rigo.nl OPZET 1. Welkom en opening door de wethouder 2. Naar een woonvisie voor Waterland 3.

Nadere informatie

Visie op wonen. Open Huis 8 september 2016

Visie op wonen. Open Huis 8 september 2016 Visie op wonen Open Huis 8 september 2016 Doel van vanavond Informeren en beelden peilen over huidige stand en toekomst van wonen in Bunnik Niet vandaag: oplossingen! Proces 1 Kennis delen Gemeenteraad

Nadere informatie

Betreft: Kaderstellende notitie woningbouwprogramma s Langedijk

Betreft: Kaderstellende notitie woningbouwprogramma s Langedijk Gemeenteraad december 2012 Fractie GroenLinks Betreft: Kaderstellende notitie woningbouwprogramma s Langedijk 0. Inleiding Het college van Langedijk is in haar vergadering van januari 2012 akkoord gegaan

Nadere informatie

Ondernemingsplan Volksbelang Helmond. Veranderen en meebewegen

Ondernemingsplan Volksbelang Helmond. Veranderen en meebewegen Ondernemingsplan 2014-2016 Volksbelang Helmond Veranderen en meebewegen 2 Ondernemingsplan 2014-2016 Veranderen en meebewegen Volksbelang wil met veranderingen meebewegen en daar op een eigen en eigentijdse

Nadere informatie

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact Welkom! 1 Programma Welkom Presentatie visitatierapport Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje Borrel en informeel contact 2 1 van bekend naar nieuw van naar 3 Waar gaat het naar toe? Verkleining

Nadere informatie

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1 Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed 19 april 2012 pagina 1 Strategie van Ymere Missie Ymere werkt als maatschappelijke onderneming aan wijken met perspectief, waar bewoners willen

Nadere informatie

1. Inwoners stad Groningen

1. Inwoners stad Groningen facts & figures 1. Inwoners stad Groningen Huidige inwoneraantal: 195.676 De stad Groningen is de afgelopenjaren sterk gegroeid. Bovenstaande grafiek laat zien dat de stad in de komende 15 jaar blijft

Nadere informatie

Visitatie. Omnia Wonen 2012. Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen

Visitatie. Omnia Wonen 2012. Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen Visitatie Omnia Wonen 2012 Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen Landelijke, regionale en lokale opgaven Belanghebbenden Vermogen en effiency Governance DIT IS EEN UITGAVE

Nadere informatie

Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant actualisering 2011

Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant actualisering 2011 Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant actualisering 2011 ontwikkelingen van de (West-)Brabantse bevolking trends - prognoses - beleidseffecten --- Congres Regio West-Brabant 23 maart 2012

Nadere informatie

Alumni event MRE TIAS 29 oktober 2014

Alumni event MRE TIAS 29 oktober 2014 Alumni event MRE TIAS 29 oktober 2014 Nieuwe aanbesteding- samenwerkingsvormen heeft een aanbod van zo n 13.500 huurwoningen; Actief is zorg (5% van de totale portefeuille); Beperkte BOG portefeuille;

Nadere informatie

Woonvisie gemeente Beuningen, Duurzaam, zorgzaam en vitaal wonen Samenvatting

Woonvisie gemeente Beuningen, Duurzaam, zorgzaam en vitaal wonen Samenvatting 1 Woonvisie gemeente Beuningen, 2018-2023 Duurzaam, zorgzaam en vitaal wonen Samenvatting Voorblad voor pers/bewoners Waarom een woonvisie? De woningmarkt trekt aan, mensen willen weer verhuizen, maar

Nadere informatie

4 doelstellingen. Woon- en Leefbaarheidsmonitor 2013. Belangrijkste uitkomsten. Beter leven met minder mensen. Over het Woon- en Leefbaarheidplan

4 doelstellingen. Woon- en Leefbaarheidsmonitor 2013. Belangrijkste uitkomsten. Beter leven met minder mensen. Over het Woon- en Leefbaarheidplan Woon- en Leefbaarheidsmonitor 2013 Belangrijkste uitkomsten Beter leven met minder mensen Dat is het uitgangspunt van het Woon- en Leefbaarheidplan Eemsdelta. Om te kijken hoe de regio zich ontwikkeld

Nadere informatie

Doelgroepen TREND A variant

Doelgroepen TREND A variant Doelgroepen TREND A variant Kleidum Socrates 2013 Doelgroepen 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Doelgroepen en Socrates... 5 1.2 Werkgebieden... 6 2 Doelgroepen en bereikbare voorraad... 7 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

NO Brabant: leefbaarheid Ben van Essen Strateeg provincie Limburg

NO Brabant: leefbaarheid Ben van Essen Strateeg provincie Limburg NO Brabant: leefbaarheid 2020 Ben van Essen Strateeg provincie Limburg Dialoog-conferentie NO Brabant 4 april 2013 N.O. Brabant: grote potenties Sterke gemeenschappen Prettig wonen Innovatieve economische

Nadere informatie

Reactienota concept geactualiseerd Woningbouwprogramma gemeente Harlingen

Reactienota concept geactualiseerd Woningbouwprogramma gemeente Harlingen Reactienota concept geactualiseerd Woningbouwprogramma 2016-2020 gemeente Harlingen In 2013 heeft de gemeenteraad de woonvisie voor de gemeente Harlingen voor de periode 2013 2020 vastgesteld. In de woonvisie

Nadere informatie

Verslag belanghouders bijeenkomst SallandWonen

Verslag belanghouders bijeenkomst SallandWonen Verslag belanghouders bijeenkomst SallandWonen 22 september 2011 Inleiding Directeurbestuurder Ed Penninks heet alle aanwezigen van harte welkom en dankt hen voor hun aanwezigheid. Het programma van vanmiddag

Nadere informatie

WONEN VIERLINGSBEEK ONDERNEMINGSPLAN. Wie zijn we. Wat doen we

WONEN VIERLINGSBEEK ONDERNEMINGSPLAN. Wie zijn we. Wat doen we Waar staan we voor Afgestemd op de woonbehoeften per kern staat Wonen Vierlingsbeek voor kwalitatief goed en betaalbaar wonen. Vanuit het wonen leveren we in samenwerking met onze partners een actieve

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.462 3.588 3.119 598 12.767 Bovenstaand woningbezit is exclusief 540 onzelfstandige

Nadere informatie

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde.

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde. Governance handboek Besturingsmodel Havensteder Inleiding Het besturingsmodel van woningcorporatie Havensteder maakt de verbanden zichtbaar tussen missie, visie en strategie. En de daarvan afgeleide doelstellingen,

Nadere informatie

vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht

vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht Stec Groep aan Gemeente Maastricht Desiree Uitzetter 18 november 2014 U vroeg ons: Actuele inzichten voor herijking stedelijke programmering Nieuwe regionale

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Vastgesteld en ondertekend in het bestuurlijk overleg d.d. 26 november 2014 1 Jaarlijks terugkerend

Nadere informatie

Goed wonen = samen doen!

Goed wonen = samen doen! Goed wonen = samen doen! Beleidsplan Tablis Wonen 2016 2019 Participatiemaatschappij In Nederland leven we steeds meer in een participatiemaatschappij. We maken steeds meer gebruik van elkaars sterke punten

Nadere informatie

Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord

Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord Samen kiezen voor een sterke woningmarkt Martin Hoiting/Rob Ravestein 14 oktober 2013 verandering in denken: één woningportefeuille welke woningen hebben we nodig

Nadere informatie