Kiezen voor kernen. Ondernemingsplan R&B Wonen regionaal & betrokken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kiezen voor kernen. Ondernemingsplan R&B Wonen 2010-2014. regionaal & betrokken"

Transcriptie

1 Kiezen voor kernen Ondernemingsplan R&B Wonen regionaal & betrokken

2 Kiezen voor kernen Ondernemingsplan R&B Wonen

3 Inhoud Inleiding, proces en uitgangspunten 5 1. Opzet van het plan Strategisch kader Leeswijzer 7 2. De wereld om ons heen: het krachtenveld Themabijeenkomsten met belanghouders Interviews met professionele partners Themabijeenkomsten met medewerkers De ondernemingsraad De wereld om ons heen: trends en ontwikkelingen Visitatie SWOT R&B Wonen 24 Inleiding proces en uitgangspunten R&B Wonen is een actieve en betrokken corporatie die zich inzet voor de kwaliteit van het wonen in de kernen van Reimerswaal en Borsele. In dit ondernemingsplan staan de strategische koers, doelen en keuzen van R&B Wonen beschreven. Het plan is de route kaart voor de periode Rode draad in het plan is de ambitie van R&B Wonen om een bindende factor te zijn in de kwaliteit van wonen en leven in de kernen. Dit ondernemingsplan draagt daarom de titel: Kiezen voor kernen. Het plan geeft ook een doorkijk naar Op langere termijn is er sprake van krimp. De bevolkingsaantallen gaan dan gestaag dalen. Het moment waarop krimp ontstaat, verschilt per kern. Een ondertitel zou daarom ook kunnen zijn: Bouwen vóór de krimp. met belanghouders vertaald naar concrete doelen en doelstellingen. Dit ondernemingsplan bevat concrete uitwerkingen van strategische doelen. In kamer 3 de Samen werkingskamer wordt bekeken wat R&B Wonen vanuit haar ambitie wil zijn, wat zij zelf doet en wat zij in samen werking met anderen doet. In dit ondernemingsplan staat de taakopvatting van R&B Wonen helder omschreven en wordt aangegeven hoe er tegen samenwerking wordt aangekeken. Kamer 4 is de Productiehal. Deze hal staat voor het borgen van een betrouwbare werkorganisatie en bedrijfsvoering die de doelen verwezenlijken. In het hoofdstuk organisatie staat de inzet op organisatie ontwikkeling beschreven. Op de zolder bevindt zich de Etalage. Hier staat het communiceren en 5.1. SWOT-analyse 25 verantwoorden door de cor poratie centraal. R&B Wonen heeft 5.2. Kansen en opgaven vanuit de SWOT 26 De maatschappij verandert, mensen hebben andere (woon)- gedurende het proces van totstandkoming actief contact gezocht 5.3. Kernopgaven in de beleidsperiode Missie, visie en kernwaarden van R&B Wonen Onze missie: hier staan we voor Onze visie: hier gaan we voor Kernwaarden: dit is onze stijl Strategische Kerndoelen Uitwerking van kerndoelen Kerndoel 1: Passende huisvesting Kerndoel 2: Leefbare kernen 36 behoeften dan vijf jaar geleden. Het speelveld verandert; afhankelijkheid tussen gebieden en partijen neemt toe. Daarnaast zijn er diverse economische en demografische ontwikkelingen. De verwachtingen over het taakveld van de corporatie zijn veranderd. Deze veranderingen en ontwikkelingen hebben direct invloed op R&B Wonen, wat vraagt om periodieke herbezinning van het beleid en de strategie van de corporatie. Deze herbezinning heeft R&B Wonen zeer zorgvuldig inge stoken. met haar meest belangrijke interne en eterne belanghouders en wil zich blijven verantwoorden over haar keuzes. 5. Etalage Kerndoel 3: Duurzame woonontwikkeling Kerndoel 4: Bieden en ontwikkelen van aanvullende diensten Kerndoel 5: Presteren naar vermogen Kerndoel 6: Participatie en maatschappelijk bestuur Kerndoel 7: We opereren ondernemend, professioneel en betrouwbaar 42 Bij het komen tot dit ondernemingsplan is de systematiek van het publiekshuis gevolgd. Dit model kijkt symbolisch van buiten naar binnen. Het publiekshuis telt vier kamers en een zolder die systematisch worden doorlopen. 1. Ideeënkamer 2. Ontwerpkamer 8. Management en organisatie Organisatieontwikkeling 45 In kamer 1 de Ideeënkamer worden wensen en behoeften van be P&O en competenties medewerkers Communicatie als sleutelvaardigheid Participatie De financiële randvoorwaarden van R&B Wonen Tot slot Bijlage 1: Overzicht belanghouders 58 langhouders opgehaald. Met een breed aantal interne en eterne partijen zijn gesprekken gevoerd over de opgaven in Reimerswaal en Borsele, de werkdomeinen van de corporatie en de invulling daarvan door R&B Wonen. In kamer 2 de Ontwerp kamer worden deze wensen en behoeften gewogen en waar nodig in samenspraak 4. Productiehal 3. Samenwerkingskamer 12. Bijlage 2: Overzicht van strategische doelen Bijlage 3: uitleg van gebruikte afkortingen en vaktermen 61 5

4 Opzet van het plan Strategisch kader ondernemingsplan 1.1. Strategisch kader Het ondernemingsplan is langs twee paden tot stand gekomen. Het pad waarbij wensen en behoeften van belanghouders en ontwikkelingen in de omgeving centraal staan (SWOT analyse resulterend in kernopgaven). En het pad waarin het belang en de behoefte van de eigen organisatie de boventoon voeren (missie en visie). Hier hebben medewerkers een inhoudelijke bijdrage aan geleverd en is er in samenspraak met de onder nemingsraad opgetrokken. De paden komen samen in een zevental kerndoelen die R&B Wonen in de beleidsperiode wil realiseren. In de volgende hoofdstukken staan de beide paden beschreven Leeswijzer Hoofdstuk 2 en 3 bevatten een verkenning van de wereld om ons heen. Hoe ziet ons krachtenveld er uit, welke opgaven en kansen zien interne en eterne belanghouders en welke trends en ontwikkelingen komen er op de corporatie af? Hoofdstuk 4 gaat in op de aanbevelingen van de onafhankelijke visitatie die we in 2007 lieten uitvoeren. De inventarisaties van de eerste hoofdstukken zijn de input voor een SWOT analyse in hoofdstuk 5 waar de sterkten en zwakten en kansen en bedreigingen staan opgesomd. Vanuit de SWOT analyse (hoofdstuk 5) is een aantal kernopgaven ge destilleerd waar R&B Wonen zich in de beleidsperiode voor in wil zetten. In hoofdstuk 6 staan missie, visie en kernwaarden. In hoofd stuk 7 worden strategische doelen benoemd en uitgewerkt in operationele doelstellingen. Management en organisatie en de financiële uitgangspunten zijn uit gewerkt in de hoofdstukken 8 en 9. Missie Kiezen voor kernen SWOT-analyse Op basis van gesprekken belanghouders en omgevingsanalyse Visie woningen Kernopgaven 41 Opzet van het plan Kerndoelen: 1. Passende huisvesting 2. Leefbare kernen 3. Duurzame woonontwikkeling 4. Bieden en ontwikkelen van aanvullende diensten 5. Presteren naar vermogen 6. Ondernemend, professioneel en betrouwbaar 7. Participatie en maatschappelijk bestuur Operationele doelen 6 7

5 De wereld om ons heen: het krachtenveld Het speelveld van corporaties wordt steeds compleer. Als private organisaties in een publiek bestel hebben wij te maken met een breed palet van belanghouders die invloed willen uitoefenen op de corporatie. Het is zaak als R&B Wonen om waar nodig contact te houden met deze partijen en sensitief te zijn voor aankomende veranderingen en eisen. Dit vraagt om het definiëren van een gedegen belanghouderstrategie. Maar ook om een betere antenne, zodat we de signalen van onze belanghouders een plaats kunnen geven in ons beleid en handelen. In onderstaande schema s schetsen we het landelijke en het regionale en lokale krachtenveld. Het landelijke krachtenveld Politieke voorkeuren Wetten Parlement Europese Commissie Mededinging Ongeoorloofde staatssteun Belastingheffing Wet Maatschappelijk ondernemen Financiën Justitie Lokale overheden Prestatie-afspraken & samenwerking Programmering Marktordening EZ Groei Beleidsdoelen Etern toezicht Vrom Woningmarkt Woningcorporaties Krimp Voor wie? Ordening Governancecode Belangenbehartiging Aedes CFV Etern toezicht Sanering WSW Borging Professionalisering VTW 2 De wereld om ons heen: het krachtenveld 8 9

6 De wereld om ons heen: het krachtenveld Het regionale en lokale krachtenveld Overige maatschappelijke instellingen Huurders De wereld om ons heen: het krachtenveld Hier zou R&B op in kunnen spelen door bestaande panden geschikt te maken voor bedrijvigheid. Belangrijke tip die belanghouders geven is dat R&B Wonen voordat zij tot grootschalige nieuwbouw overgaat de mogelijkheden in de bestaande voorraad goed onderzoekt. Door bijvoorbeeld splitsing of herinrichting van Provincie Zeeland Collega-corporaties Huurdersbelangen vereniging R&B Wonen In onderstaande paragrafen is per thema samengevat wat volgens onze belanghouders binnen elke thema de belangrijkste knelpunten of kansen zijn en wat daarbij van ons wordt verwacht. woningen kan de potentie van het bestaande woningbezit worden vergroot. Bij nieuwbouw is het belangrijk levensloopbestendige woningen te bouwen, zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. In hoofdstuk 3 is een analyse van ontwikkelingen in de Zorg- en welzijn Woonplatform Leefbaarheid Onder leefbaarheid wordt verstaan sociale veiligheid en uit straling regionale woningmarkt opgenomen. Dorpsvernieuwing Dorpsraden Gemeenten Reimerswaal en Borsele van de woonomgeving. Leefbaarheid is volgens belanghouders op de eerste plaats vooral een taak van bewoners zelf, daarnaast is Vernieuwing van dorpen en kernen is een thema dat alle belanghouders aan het hart gaat. Algemene kritiek is dat er te weinig het een belangrijke verantwoordelijkheid van de gemeente. De regie is op de dorpsvernieuwing. Die regie ligt volgens de belang- Ter voorbereiding op dit ondernemingsplan is aan de diverse corporatie is volgens de gesprekspartners niet primair verantwoordelijk maar kan wel een bindende factor tussen partijen zijn houders bij de gemeente, maar zij vinden dat R&B Wonen bij de uitvoering wel een actieve rol kan spelen. Gemeente en corporatie Duurzaamheid partijen uit het krachtenveld gevraagd welke ontwikkelingen zij en diverse maatregelen rondom haar woningbezit initiëren en moeten daarbij op basis van wederkerigheid optrekken. Vertrek- Belanghouders vinden duurzaamheid een belangrijk thema zien in het werkgebied van R&B Wonen en wat zij daarbij van de coördineren. R&B Wonen kan indirect aan de kwaliteit van de punt bij de dorpsvernieuwing is het opstellen van een visie die door zowel vanuit het oogpunt van het milieu als ter beperking van corporatie verwachten. In de volgende paragrafen staan de leefbaarheid in kernen bijdragen. Enerzijds door bij woningver- de gemeente opgesteld behoort te worden. Wij kunnen daarbij energieverbruik. Energiebesparing en het duurzaam opwekken uitkomsten van gesprekken en bijeenkomsten met belanghouders, deling rekening te houden met de mate waarin mensen kiezen voor onze visie op de kernen inbrengen en op basis daarvan onze inzet van energie kan leiden tot een daling van woonlasten. Zon, wind professionele partners en medewerkers beschreven. In hoofdstuk een dorp, anderzijds door met gerichte woningbouw kernen vitaal bepalen. Huurders geven aan dat investeringen in maatschap- en water zijn belangrijke bronnen bij het opwekken van energie. 3 is een omgevingsanalyse opgenomen. Daarnaast zijn trends houden. Directe manieren zijn het starten van een tuinenproject pelijk vastgoed bijdragen aan de leefbaarheid van kernen. Wel Deze zijn in ruime mate aanwezig in Zeeland. R&B Wonen zou in kaart gebracht en landelijke en regionale beleidsstukken geana- en huurders aanspreken op ongewenst gedrag. Ook het stimuleren vinden zij dat er sprake van een huurdersbelang dient te zijn. kunnen inspelen op duurzaamheid door nieuwe toepassingen te lyseerd. Die informatie is gebruikt voor het benoemen van de strategische opgaven van R&B Wonen in de komende jaren Themabijeenkomsten met belanghouders van het eigen woningbezit is bevorderlijk voor de leefbaarheid in een kern. Wonen Innovatie van diensten In het bijzonder aan huurders en huurdersvertegenwoordigers is gevraagd aan wat voor nieuwe diensten zij behoeften zouden ontwikkelen en door bestaande technieken in te voeren. Participatie Belanghouders vinden het belangrijk dat huurders en lokale Met het college van elke gemeente is een dialoogsessie gehouden. Er is in het werkgebied voldoende aanbod van betaalbare wonin- hebben. Genoemd zijn klus- en servicediensten, daarnaast zou belanghouders een stem hebben in het beleid van R&B Wonen. Voor belanghouders zijn themabijeenkomsten georganiseerd gen. Belanghouders zijn van mening dat de woningmarkt redelijk R&B Wonen een intermediairfunctie kunnen vervullen tussen R&B Wonen heeft volgens belanghouders voldoende overleg- waarin aan de hand van stellingen het gesprek is aangegaan over onder controle is en dat het woningbezit van R&B Wonen van bewoners en leveranciers. Randvoorwaarde die belanghouders vormen om tot een goede participatie te komen. De communicatie de opgaven in ons werkgebied. Er zijn themabijeenkomsten goede kwaliteit is. Er zijn wel aandachtspunten: In sommige geven aan het vernieuwen van het dienstenpakket is dat het om van de corporatie naar huurders kan altijd beter vanuit het oog- geweest met dorpsraden, het woonplatform, huurdersvertegen- kernen is er een tekort aan woningen voor starters en is er behoefte producten en diensten moet gaan die gerelateerd zijn aan het punt van de HVRB. Corporatie en HVRB moeten zich inspannen woordigers van de HVRB en medewerkers van R&B Wonen. aan seniorenwoningen. Bedrijvigheid draagt bij aan de vitaliteit wonen. om ondervertegenwoordigde groepen te bereiken. Leidraad in de gesprekken was een aantal strategische thema s: van kernen; in sommige kernen zijn er te weinig bedrijfspanden

7 De wereld om ons heen: het krachtenveld deel kunnen uitmaken van het huishouden van een mantelzorger). Ook moet er oog zijn voor arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa (de zogenaamde moelanders) en specifieke woon- De wereld om ons heen: het krachtenveld Corporaties Corporaties wijzen op het belang van intensivering van afstemming en samenwerking. Men stelt voor een gemeenschappelijke Het grote knelpunt dat medewerkers ervaren is de onvoldoende afstemming over werkzaamheden en communicatie tussen sec toren. Werkwijzen procedures en taken, bevoegdheden en behoeften van hoogwaardige arbeidskrachten. Burgerinitiatieven strategie voor een regio op te stellen en daarnaast op praktische verantwoordelijkheden zijn niet voor iedereen duidelijk. Ook mogen nog meer gestimuleerd worden, het leefbaarheidfonds ziet onderdelen elkaar aan te vullen (zoals shared service center voor bestaat bij medewerkers nog onduidelijkheid over het beleid en de gemeente graag gecontinueerd. ict). bijbehorende normen en waarden. Waar staan we met elkaar voor en wat is precies het product dat wij bieden? Dit leidt er toe Gemeente Reimerswaal Zorg- en welzijn dat resultaten die medewerkers moeten leveren en waarop ze De gemeente Reimerswaal geeft aan een intensievere samen- De zorgpartijen zien ons als een aantrekkelijke samenwerkings- beoordeeld worden niet voor iedereen duidelijk zijn en dat er werking met R&B Wonen te willen voor ontwikkelingen op inbrei- partner. Er is geen gedeelde visie op zorg. onvoldoende als eenheid naar buiten toe wordt gecommuniceerd. dingslocaties. De woningmarkt stagneert en er is een toenemende behoefte aan huurwoningen. De gemeente maakt zich zorgen over 2.3. Themabijeenkomsten met medewerkers 2.4. De ondernemingsraad de aanpak en het tempo rondom de zorg vernieuwing, waaronder Er zijn themabijeenkomsten met medewerkers geweest over hoe De ondernemingsraad zet zich in voor een organisatie waarin het aanpasbaar maken van bestaande woningen. In het gesprek zij naar de interne organisatie kijken en wat zij daarbij als kracht de belangen van de werknemers en de werkgever in balans zijn. vraagt de gemeente meer oog voor de huisvesting van bijzondere en als aandachtspunt zien. Dit is een continu proces, want het maatschappelijk werkveld van 2.2. Interviews met professionele partners doelgroepen zoals moelanders. Ook Reimerswaal wil graag dat R&B Wonen de leefbaarheidsinitiatieven blijft honoreren. Medewerkers waarderen de goede sfeer, collegialiteit en bereid- woningcorporaties verandert voortdurend. De ondernemingsraad maakt zich sterk om de kennis en vaardigheden van alle mede- Aan een aantal van onze partners is gevraagd hoe zij tegen onze corporatie aankijken en hoe zij de toekomstige opgaven in het Provincie Zeeland heid elkaar te helpen. Medewerkers zijn betrokken bij de organisatie en bij de maatschappelijke doelstelling. Zij zijn positief over werkers te optimaliseren en te borgen. werkgebied zien. De provincie wijst op het door haar opgestelde rapport Onver- de openheid van de nieuwe directie en het MT, durven elkaar aan De ondernemingsraad wil een bijdrage leveren aan de maatschap- kende paden, waarin de komende bevolkingskrimp in Zeeland te spreken en werken goed samen. Het personeel is vakbekwaam pelijke betrokkenheid van de medewerkers en verwacht dat R&B R&B Wonen heeft een goede reputatie bij alle belanghouders en staat beschreven. Opgave volgens de provincie is het behoud van en heeft potentie. Er is waardering voor de opleidings- en ontwik- Wonen midden in de samenleving staat en een actieve rol in deze er is een behoorlijke mate van vertrouwen. Er is grote samenwer- de kwaliteit van wonen en leven in de kernen. Hierbij wijst de kelfaciliteiten. Ook is er waardering voor de kwaliteit van systemen regio vervult. Tot slot ziet de ondernemingsraad toe op de invul- kingsbereidheid onder geïnterviewde gemeenten, zorginstellingen provincie op het belang van regionale afstemming over de woning- en gereedschappen die nodig zijn om het werk uit te voeren. ling van goed werkgeverschap. en corporaties. markt. Corporaties en gemeenten hebben met hun plannen grote invloed op de ontwikkelingen in aangrenzende gebieden. Een Gemeente Borsele ander punt is afname van investeringscapaciteit van corporaties. De gemeente Borsele stelt dat dorpsvernieuwing een urgent Doordat er geen grote bouwopgaven meer zijn om geld te gene- thema is, waarbij R&B Wonen een belangrijke rol heeft. Bij deze reren zijn er relatief minder middelen beschikbaar voor maat- dorpsvernieuwing is de opgestelde structuurvisie het leidende schappelijke investeringen. Tevens wijst zij op het belang van het kader. Er is een wachtlijst van huurders die aandacht vraagt. De vernieuwen van maatschappelijk vastgoed in het kader van de gemeente wijst op het belang van zorgvernieuwing in de kleine kernenaanpak; door het clusteren van voorzieningen kunnen kernen, door vernieuwing van diensten kan een antwoord op een meerdere kernen bediend worden (bijvoorbeeld 3 kernen die latente vraag worden gevonden (bijvoorbeeld kangoeroe woningen samen een school in stand houden). Dat houdt in dat er meer waarbij zorgbehoevenden, met behoud van hun zelfstandigheid, gedacht dient te worden in regio s of in verzorgingsgebieden

8 3 De wereld om ons heen: trends en ontwikkelingen De wereld om ons heen: trends en ontwikkelingen In dit hoofdstuk staat een aantal trends en ontwikkelingen beschreven die invloed hebben op R&B Wonen en het gebied waarin zij werkzaam is. Nieuw arrangement corporaties De minister van Wonen, Wijken en Integratie heeft op 22 juni 2009 een brief opgesteld waarin een nieuw arrangement voor woningcorporaties wordt toegelicht. Het arrangement gaat uit van corporaties als private maatschappelijke ondernemingen met een publiek belang: de brede zorg voor het wonen. In de brief wordt als taakgebied van de corporatie een drietal deeldomeinen onderscheiden: 1. Wat moet: bouwen, verhuren en verkoop van woningen (alle segmenten). 2. Wat kan: investeren in woonomgeving en maatschappelijk vastgoed. Dit gebeurt vanuit het principe van wederkerigheid en verantwoording. 3. Wat te overwegen: de wijk- en buurtaanpak. Het bestaan van een relatie met het wonen, proportionaliteit en verantwoording zijn hier de leidende principes. Doelmatigheid Met ingang van 2008 moeten corporaties over al hun activiteiten vennootschapsbelasting betalen. Dit moet het Rijk een jaarlijkse opbrengst van 500 miljoen opleveren. Dit betekent een forse aanslag op de investeringscapaciteit van de sector. Er is vanuit de Vogelaar-aanpak een Investeringsfonds voor 40 probleemwijken waar alle corporaties die niet in die wijken werkzaam zijn on geacht hun draagkracht een bijdrage aan moeten leveren. Het hebben van een positieve kasstroom uit de reguliere verhuur activiteiten is nodig om WSW borging te krijgen. Deze maatregelen benadrukken het belang van doelmatig presteren door corporaties. Tijdperk van transparantie en good governance Recht- en doelmatig presteren van corporaties is en blijft een belangrijk thema. Mede door ecessen onder andere in Rotterdam en Amsterdam. Corporaties zullen zich moeten verantwoorden voor hun keuzen en prestaties en de manier waarop deze tot stand zijn gekomen. Er zijn diverse vormen van verticaal en horizontaal toezicht. In de branchecode staat dat elke corporatie zich eens in de vier jaar laat visiteren door een gezaghebbende eterne partij. Er zijn hoge eisen aan governance en integriteit. Duurzaamheid Energiebesparing en duurzaam ondernemen staan hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Enerzijds vanuit het oogpunt van betaalbaarheid, want energie is duur, anderzijds vanuit het oogpunt dat milieubewustzijn een plicht van iedereen is. De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor circa dertig procent van het landelijk energieverbruik. Het kabinet wil dat in 2020 bestaande gebouwen dertig procent zuiniger zijn. Woningnieuwbouw moet in 2020 energieneutraal zijn. Investeringen in energiebesparing door burgers, bedrijven en overheid leveren milieuwinst en zorgen dat de toenemende lasten voor energie beheersbaar kunnen blijven. De privatisering van de energiemarkt maakt het mogelijk om met energieleveranciers prijsafspraken te maken. Bij het bouwen van woningen zullen duurzame materialen en milieuvriendelijke productiemethoden moeten worden gebruikt. Op het gebied van duurzaamheid kan een corporatie onderscheidend zijn

9 De wereld om ons heen: trends en ontwikkelingen Economische crisis Dit ondernemingsplan is tot stand gekomen in economisch woelige tijden. De bankencrisis is overgeslagen naar de reguliere economie. Dat heeft implicaties voor de woningmarkt en de waarde van het niveau van de totale provincie er tot 2030 een groei van het aantal huishoudens is, maar dat deze groei steeds minder wordt. Vanaf 2030 daalt het aantal huishoudens. Borsele en Reimerswaal zijn nog groeigemeenten waar de krimp zich minder sterk manifes- De wereld om ons heen: trends en ontwikkelingen rapport blijkt dat er in de Bevelanden meer woningen gepland staan dan dat er behoefte aan is. Dat betekent een woningoverschot en potentiële leegstand met negatieve gevolgen voor leefbaarheid en voorzieningenniveau. in te spelen. Bij het woonbeleid is het belangrijk dat er voldoende nadruk wordt gelegd op het beheer van de bestaande voorraad en op het geschikt maken voor de toekomst van de bestaande voorraad. vastgoed. Werkgelegenheid en zekerheid van inkomen van de teert dan in de meeste andere Zeeuwse gemeenten. Dit is, los van doelgroep staan onder druk. De recessie kan ook invloed hebben andere oorzaken, ook een positief signaal over de aantrekkelijk- Het rapport beveelt aan dat gemeenten en corporaties samen Eind 2009 komt de provincie met een programma op basis van op winkelvoorzieningen en ondernemers die het hoofd niet boven heid van dit gebied. Toch krijgt een aantal kernen te maken met optrekken en een nieuw instrumentarium ontwikkelen om hier op het rapport onverkende paden. water kunnen houden. Met gevolgen voor een dalend voorzienin- serieuze bevolkingsdaling. genniveau in bepaalde gebieden. De verwachting is dat de crisis in 2009 haar hoogtepunt heeft bereikt, maar dat de gevolgen van de Bevolkingsontwikkeling per levensfase Bron: onverkende paden, provincie Zeeland crisis nog diverse jaren voelbaar zullen zijn. Duidelijk is dat de overheid in de toekomst moet bezuini gingen en dat er mogelijk Ontwikkeling Ontwikkeling wederom aanspraak gedaan wordt op het vermogen van de corpo jaar jaar jaar jaar 80 jaar en ouder ratiesector. Dit benadrukt het belang van regionale samen werking Borsele en solidariteit tussen corporaties in de vorm van matching en collegiale investeringen. s-gravenpolder s-abtskerke ++ o s-heerenhoek ++ o WWI over bevolkingsdaling Op Prinsjesdag 2009 vraagt het ministerie van WWI ten aanzien Baarland ++ o + o ++ + Borssele + -- o Driewegen ++ o + o ++ + van het Wonen bijzondere aandacht voor bevolkingsdaling. Het ministerie stelt dat mede als gevolg van bevolkingsdaling het nieuwbouwbeleid in de toekomst van karakter zal veranderen. Het accent verschuift van uitbreiding naar vervanging en kwalitatieve verbetering. Zowel in groei- als in krimpregio s speelt nieuwbouw een belangrijke rol in het aanpakken, respectievelijk voorkomen, van achterstanden en verval. De omvang van de problematiek van krimpregio s en het verschil in verdiencapaciteit tussen de groei- en krimpregio s, maakt volgens het ministerie solidariteit tussen de regio s noodzakelijk. Bron: onverkende paden, provincie Zeeland Uit het rapport blijkt dat er meer alleenstaande huishoudens komen (40% groei tot 2030) en dat de traditionele gezinshuishoudens afnemen. Vooral de leeftijdsgroep jaar daalt. Het is juist deze groep die belangrijk is voor de vitaliteit (sociaaleconomisch, maatschappelijk) van de kernen. Er komen meer oudere alleenstaande huishoudens en meer huishoudens voor jarigen. De groep ouderen die intensieve verzorging nodig heeft (80+) verdubbelt tot 2050 in aantal. Ellewoutsdijk Heinkenszand ++ o Hoedekenskerke ++ o Kwadendamme o - o -- + o Lewedorp Nieuwdorp o - o - + o Nisse o - o -- + o Oudelande Ovezande o -- - o Reimerswaal Hansweert + - o Krabbendijke ++ - o o ++ + Kruiningen ++ - o Regionale woningmarkt Provincie Zeeland: Onverkende paden In de provinciale visie Onverkende Paden opgesteld door de Provincie Zeeland is een prognose gemaakt van de bevolkings- Het provincierapport stelt dat er in elke regio een moment zal zijn dat de woningmarkt verzadigd raakt en dat er onvoldoende nieuwe huishoudens van buiten aangetrokken kunnen worden. Daling van bevolking heeft onder andere gevolgen voor het voorzieningen- Oostdijk o o ++ o Rilland o ++ + Waarde Yerseke ++ - o ontwikkeling in Zeeland tot en met Hieruit blijkt dat op het niveau in de kernen en de woningbehoefte. Uit het provincie- ++ = sterke toename += toename o = constant -- = sterke afname - = afname 16 17

10 De wereld om ons heen: trends en ontwikkelingen Woonbeleid gemeente Reimerswaal Het woonbeleid van de gemeente Reimerswaal is een algemene structuurvisie die nog geactualiseerd moet worden in de betekenis voor het wonen. In het woonbeleid van Reimerswaal wordt gecon- afspraken is de gemeentelijke woonvisie Borsele woont! als uitgangspunt genomen. We gebruiken dit ondernemingsplan om de lopende prestatie- De wereld om ons heen: trends en ontwikkelingen bare woningen van bewoners in het gebied Noord-West Vlaanderen. R&B Wonen staat open voor eperimentele c.q. innovatieve vormen van samenwerking (onder andere met collega s uit Zeeuws-Vlaanderen) bij voorkeur in SEV-verband. de verwachte behoefte aan toegankelijke sociale huurwoningen groot is en dat er een overschot ontstaat van 30 niet toegankelijke huurwoningen. Indicatief is er in 2025 in totaal behoefte aan ca meer sociale huurwoningen dan de huidige huur- stateerd dat het bestaande aanbod niet op de vraag aansluit. De afspraken met Reimerswaal en Borsele te herijken. woningen. Het rapport beschrijft dat de omvang van de ver- gemeente streeft naar een bescheiden groei, voornamelijk door Prognose sociale woningvoorraadontwikkeling vangingsbouwopgave uit woningen, sloopopgave uit nieuwe inwoners uit Zuidwest Nederland. Belangrijke doel groepen Regionale samenhang In het rapport verwachte huishoudenontwikkeling en indicatie woningen en de totale bouwopgave uit woningen bestaat. van beleid zijn starters en senioren. De gemeente Reimerswaal heeft de ambitie om huishoudens aan benodigde sociale woningvoorraadontwikkeling (Provincie Zee- Dit uitgaande van de ambitie om de helft van de niet toegankelijke te trekken uit West-Brabant. In het rapport Visie op Wonen en land november 2008) staat voor de regio Bevelanden de in di- sociale huurwoningen gebouwd voor 1971 te vervangen voor R&B Wonen heeft prestatieafspraken met de gemeente Reimers- Leven in West Brabant en Tholen 2025 (Rigo 2009, in opdracht catieve woningbouwopgave (sociaal en vrije sector) tot 2025 nieuwe toegankelijke sociale huurwoningen. Uit het rapport blijkt waal die lopen van In deze afspraken is als uitgangs- van het directeurenoverleg woningcorporaties) is op basis van beredeneerd. Op basis van de verwachte huishoudenontwikkeling het belang om goede afstemming in de Bevelanden te zoeken punt genomen: CBS enquêtes in kaart gebracht hoeveel mensen er in de ene en met de veronderstelling dat huishoudens boven de 55 jaar in rondom de planning van de woningbouw. gemeente wonen en in de andere gemeente werken. De pendel- een toegankelijke woning (1) gehuisvest dienen te worden, blijkt dat een goede woonomgeving en een goed zorg- en welzijnsaanbod stromen van mensen zeggen iets over de economische afhankelijk- in alle kernen van de gemeente. bij het verbeteren van de woonkwaliteit in de kernen. schapen voor R&B Wonen in uitbreidingslocaties vooral in de koopsector. en welzijnsvoorzieningen in alle kernen. Woonbeleid gemeente Borsele De woningbouwopgave voor de gemeente Borsele bedraagt 1200 woningen voor de periode tot Er is een convenant met R&B Wonen voor de periode voor de bouw van 424 zorgen -senioren -woningen in de huur en de koopsector. In de lokale nota Wonen, zorg en welzijn staat dat er tot zorgwoningen nodig zijn en 208 seniorenwoningen. De gemeente wil de doorstroming stimuleren door meer voor ouderen te bouwen. Het woningbouwprogramma dient in te spelen op een veranderende woonbehoefte als gevolg van vergrijzing, etramuralisatie en toename van alleenstaanden. R&B Wonen heeft prestatieafspraken met de gemeente Borsele die lopen van In deze heid van de ene met de andere gemeente. Er blijkt met name een sterke binding te zijn met gemeenten aan de oostkant van de regio West-Brabant en Tholen, zoals Roosendaal, Halderberge en Moerdijk. Deze gemeenten zijn relatief vaak georiënteerd op de regio. Uit de weergegeven kaart blijkt dat ook Reimerswaal een sterke binding heeft met de regio. Dit benadrukt het belang van regionale en provinciegrens overschrijdende samenwerking. Samenwerking met Vlaanderen Tegenover een krimpende bevolking in ons gebied die op termijn kan leiden tot leegstand staat een groeiende behoefte aan betaal- (1) Een toegankelijke woning is een woning waarin iedereen kan leven, ongeacht de leeftijd, de lichamelijke kenmerken, capaciteiten en beperkingen. Bevelanden Vervangingsbouwopgave vervanging 50% van NT < 1971 Sloopopgave SHW sloop 50% van NT < 1971 Totale bouwopgave (herontwikkeling + vervanging) bouw bouw EGW MGW bouw bouw Samenstelling huishouden SHW-T SHW-T Totaal NT<1971 <1971 Totaal SHW-T SHW-NT Totaal Totaal alleenstaand Totaal samenwonend zonder kind Totaal eenoudergezinnen Totaal samenwonend met kind Totaal overige huishoudens Totaal alle huishoudens

Jaarverslag over het boekjaar 2013

Jaarverslag over het boekjaar 2013 Jaarverslag over het boekjaar 2013 Naam toegelaten instelling : Stichting R&B Wonen Gemeente waarin instelling is gevestigd : Gemeente Borsele Statutair werkgebied : De Bevelanden Primair werkgebied :

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Woonvisie 2012-2017. Thuis in Emmen

Woonvisie 2012-2017. Thuis in Emmen Woonvisie 2012-2017 Thuis in Emmen Voorwoord Voor u ligt de Woonvisie Thuis in Emmen met daarin een nieuwe koers. Het accent ligt de komende jaren op kwaliteit van wonen en leven. Op samen doen met bewoners

Nadere informatie

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE!

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! Regionale Woonvisie Twente 2015-2025 d.d. 17-11-2014-1 - - 2 - Samenvatting Twente heeft anno 2014 ongeveer 626.300 inwoners verdeeld over zo n 270.000 huishoudens. Deze huishoudens

Nadere informatie

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf Hart voor goed wonen Ondernemingsplan 2014 2017 Huis & Erf Inhoud einddoel Einddoel 3 Inleiding 4 Breed inzetbaar 1. Hart voor de omgeving 6 Flexibele omvang Aanspreekbaar Multidisciplinair Proactief 2.

Nadere informatie

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen Woonvisie 2011 2016 Voorwoord...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Woonbeleid en zijn omgeving...4 Hoofdstuk 2 Woonmonitor 2009...5 Hoofdstuk 3 Visie en doelstellingen wonen...7 Hoofdstuk 4 Woningbouwprogramma...8

Nadere informatie

Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken

Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken Gemeente Deventer, december 2013 Inhoud Samenvatting: terugkijken en vooruitblik... 3 Hoofdstuk 1: Doel en opzet... 5 Inleiding... 5 Doel... 5 Opzet... 5

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Opgesteld door Public Result op verzoek van de regio Achterhoek en het ministerie van BZK. Voorwoord Voor de Achterhoek Agenda 2020 trekken we als

Nadere informatie

Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis. Strategische Visie

Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis. Strategische Visie Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis Betaalbaar thuis, voor nu en later Thuisvester wil handelen vanuit een lange termijn visie

Nadere informatie

Woningstichting Valburg. Visitatierapport

Woningstichting Valburg. Visitatierapport Woningstichting Valburg Visitatierapport Utrecht, december 2009 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie Dr. P. Inia (voorzitter)

Nadere informatie

WERKPLAN. woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING. Wervershoof Werkplan 2014

WERKPLAN. woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING. Wervershoof Werkplan 2014 WERKPLAN woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING 2 0 1 4 woningstichting Het Grootslag Wervershoof Werkplan 2014 INHOUD 1. VOORWOORD... 2 2. STRATEGISCHE UITGANGSPUNTEN... 9

Nadere informatie

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie

Een (t)huis als basis

Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis Ondernemingsplan 2014-2016 2 Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis l inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 4 Voorwoord 5 Waar wij voor staan 6 1. Kwaliteit van de woningen

Nadere informatie

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Def. versie 120315 De Achterhoek geeft je de ruimte! Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025 Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Want alles wat verdwijnt geeft ruimte aan wat komt Stef Bos,

Nadere informatie

Balanceren tussen wendbaarheid en koersvastheid

Balanceren tussen wendbaarheid en koersvastheid Balanceren tussen wendbaarheid en koersvastheid Jaarverslag Wonen Meerssen 2014 Colofon Jaarverslag 2014 Wonen Meerssen Eindredactie Wonen Meerssen Realisatie Wonen Meerssen Ontwerp Wonen Meerssen Fotografie

Nadere informatie

Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland'

Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland' Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland' Visitatierapport Utrecht, december 2010 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie Mevrouw

Nadere informatie

Bewust midden in de samenleving

Bewust midden in de samenleving s-heerenberg, april 2010 S t r a t e g i s c h B e l e i d s p l a n 2 0 1 0-2 0 1 4 Bewust midden in de samenleving Strategisch beleidsplan, ook voor u Dit is geen strategisch beleidsplan zoals u gewend

Nadere informatie

Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020

Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020 Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020 Concept 30 juni 2015 (consultatieversie) Voorwoord Voor u ligt de consultatieversie van de Woonvisie Rotterdam, koers naar 2030, aanpak tot 2020 (concept

Nadere informatie

Wonen voor jong en oud Uitdagingen voor een gemeente in transitie

Wonen voor jong en oud Uitdagingen voor een gemeente in transitie Wonen voor jong en oud Uitdagingen voor een gemeente in transitie Concept, september 2013 Projectnr. Woonvisie Achtkarspelen Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon

Nadere informatie

Woningstichting Goed Wonen Twello. Visitatierapport

Woningstichting Goed Wonen Twello. Visitatierapport Visitatierapport Woningstichitng Goed Wonen, Twello Woningstichting Goed Wonen Twello Visitatierapport Utrecht, februari 2009 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht e-mail: w.dewater@raeflex.nl

Nadere informatie

Stichting Goed Wonen. Gemert-Bakel. Visitatierapport

Stichting Goed Wonen. Gemert-Bakel. Visitatierapport Stichting Goed Wonen Gemert-Bakel Visitatierapport Utrecht, maart 2010 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer A.T.A. Koopmanschap

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Op de koffie!

JAARVERSLAG 2011. Op de koffie! JAARVERSLAG 2011 Op de koffie! Inhoud 1. Midden in de samenleving 1.1 De huurder centraal 23 24 3.3 Opgeleverde nieuwbouw 3.4 Projecten in uitvoering en ontwikkeling 36 37 5. Leefbaarheid in de kernen

Nadere informatie

Winsum heeft het! Woonvisie

Winsum heeft het! Woonvisie Winsum heeft het! Woonvisie datum 2 december 2013 KAW architecten en adviseurs Postbus 1527 9701 BM Groningen Hofstraat 8 9712 JB Groningen Telefoon (050) 369 58 70 Fax (050) 369 58 71 Email info@kaw.nl

Nadere informatie

DAT SPREKEN WE AF! Woningmarktstrategie en Woonvisie Regio Rotterdam 2014-2020 DAT SPREKEN WE AF! 1 BOUWEN AAN SAMENHANG

DAT SPREKEN WE AF! Woningmarktstrategie en Woonvisie Regio Rotterdam 2014-2020 DAT SPREKEN WE AF! 1 BOUWEN AAN SAMENHANG DAT SPREKEN WE AF! Woningmarktstrategie en Woonvisie Regio Rotterdam 2014-2020 BOUWEN AAN SAMENHANG DAT SPREKEN WE AF! 1 VOORWOORD Woensdag 29 januari 2014 was een belangrijke dag voor de woningmarkt in

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

Gemeente Noordwijkerhout

Gemeente Noordwijkerhout emeente Noordwijkerhout ewoonweg Noordwijkerhout Woonvisie 2015 - CONCEPT December 2014 December 2014 TITEL ewoonweg Noordwijkerhout ONDERTITEL Woonvisie 2015 - CONCEPT OPDRACHTEVER emeente Noordwijkerhout

Nadere informatie

Regionale Woonvisie Regio Alkmaar 2013-2020

Regionale Woonvisie Regio Alkmaar 2013-2020 Regionale Woonvisie Regio Alkmaar 2013-2020 Augustus juni 2013 1 Regionale Woonvisie Regio Alkmaar 2013-2020 De Regionale Woonvisie is in alle 8 gemeenteraden vastgesteld: Gemeente Alkmaar op 3 juli 2013

Nadere informatie

WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD

WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD Jaarverslag 2014 COLOFON Oost Flevoland Woondiensten Postbus 89, 8250 AB Dronten De Noord 47 Dronten T: 0321-38 55 00 F: 0321-31 77 33 E: woondiensten@ofw.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl

Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl 1 . 2 Inhoudsopgave 1 Koers Woonbedrijf... 7 2 Onze klanten... 9 2.1 Onze dienstverlening... 9 2.2 Woonruimteverhuurbeleid... 9 2.3 Bijzondere doelgroepen...

Nadere informatie