Deetman-Mis-DIK-DEEL2-druk :12 Pagina 1. seksueel misbruik van minderjarigen in de rooms-katholieke kerk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deetman-Mis-DIK-DEEL2-druk 29-11-11 15:12 Pagina 1. seksueel misbruik van minderjarigen in de rooms-katholieke kerk"

Transcriptie

1 Deetman-Mis-DIK-DEEL2-druk :12 Pagina 1 seksueel misbruik van minderjarigen in de rooms-katholieke kerk

2 Deetman-Mis-DIK-DEEL2-druk :12 Pagina 2

3 Deetman-Mis-DIK-DEEL2-druk :12 Pagina 3 wim deetman nel draijer, pieter kalbfleisch, harald merckelbach, marit monteiro, gerard de vries seksueel misbruik van minderjarigen in de rooms-katholieke kerk uitgebreide versie deel 2 de achtergrondstudies en essays uitgeverij balans

4 Deetman-Mis-DIK-DEEL2-druk :12 Pagina 4 Copyright 2011 de auteurs / Uitgeverij Balans, Amsterdam Alle rechten voorbehouden. Redactie en tekstadvies Coform, Den Haag Omslagontwerp Tessa van der Waals Typografie en zetwerk Studio Cursief, Irma Hornman Foto achterzijde Gerrit de Heus Druk Wilco, Amersfoort ISBN NUR 740

5 Deetman-Mis-DIK-DEEL2-druk :12 Pagina 5 De achtergrondstudies en essays De Onderzoekscommissie heeft een aantal deskundigen gevraagd om hun visie te geven op vragen en deelaspecten die voor het onderzoek van belang zijn. Dat is gebeurd in de vorm van achtergrondstudies en essays in deze bundel. De verzoeken aan deze deskundigen zijn in de loop van het onderzoek opgekomen. Aanvankelijk werd aan een, hooguit twee achtergrondstudies gedacht. De Onderzoekscommissie (in dit geval een van haar leden en twee van haar medewerkers) werkten in de Onderzoekscommissie levende vragen uit die ook in deze bundel zijn opgenomen. Bij het schrijven van de in deze bundel opgenomen achtergrondstudies en essays hadden de auteurs de vrije hand. De studies en essays vertegenwoordigen niet per se de opvattingen van de Onderzoekscommissie. Ze bevatten belangrijke informatie en inzichten en nodigen uit tot reflectie. In dit opzicht heeft de Onderzoekscommissie in haar onderzoek gebruikgemaakt van de twaalf bijdragen aan deze bundel.

6 Deetman-Mis-DIK-DEEL2-druk :12 Pagina 6

7 Deetman-Mis-DIK-DEEL2-druk :12 Pagina 7 Inhoud 1 De Nederlandse rooms-katholieken in een overgangstijd. Rustig te midden van de woelige baren 9 Professor dr. D.J.F. Bosscher 2 Discretie en deskundigheid. Een verkenning van de rol van rooms-katholieke psychiaters in de bestuurlijke aanpak en afhandeling van seksueel misbruik van minderjarigen ( ) 43 Professor dr. M.E. Monteiro 3 Schuivende panelen. Een achtergrondstudie naar wereldlijke en kerkelijke ontwikkelingen rond om seksueel misbruik van minderjarigen binnen de Rooms-Katholieke Kerkprovincie ( ) 87 Dr. R.S.B. Kool 4 De Woodstock-defense en seksueel misbruik van minderjarigen in de Nederlandse Rooms-Katholieke Kerkprovincie 149 Dr. H.P.M. Kreemers 5 Reus op lemen voeten. De katholieke onderwijszuil van 1950 tot Drs. W.A.W. van Walstijn 6 Handhaving van de zedelijkheid van de leraar in de recente rechtshistorie. Onderzoek in opdracht van de commissie van onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk 175 Dr. C.W. Noorlander en professor dr. P.J.J. Zoontjens 7 De hausse aan meldingen. Een achtergrondstudie over de hausse aan meldingen vanaf februari 2010 over seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk en de rol van de media 192 Dr. M.K. Houppermans 8 Seksueel misbruik van minderjarigen en canoniek recht 218 Professor dr. K. Lüdicke 9 Het celibaat binnen de katholieke kerk in Nederland 228 Dr. A.M.H. Bisschops

8 Deetman-Mis-DIK-DEEL2-druk :12 Pagina 8 10 De consequenties van seksueel misbruik van minderjarigen. Ten behoeve van de commissie van onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk 241 Drs. N.J. Nicolaï 11 Van bagatelliseren naar bekwamen. Visie op en hulp na seksueel misbruik vanaf Drs. I. van Beek, drs. M. Naezer en drs. W. Schakenraad 12 Tussen moraliseren en wetenschappelijk bewijs. Ontwikkelingen in de visie op en behandeling van plegers van seksueel geweld (1945-heden) 277 Drs. N. van Oosten, Drs. B. Serkei en Drs. K. Hopstaken Literatuurstudie Seksueel misbruik van minderjarigen binnen de Rooms-Katholieke Kerk Dr. W. Langeland 297

9 Deetman-Mis-DIK-DEEL2-druk :12 Pagina 9 1 De Nederlandse rooms-katholieken in een overgangstijd. Rustig te midden van de woelige baren Professor dr. D.J.F. Bosscher Inleiding Saevis tranquillus in undis ( rustig te midden van de woelige baren ) luidt het devies van onder anderen prins Willem van Oranje, de vader des vaderlands. 1 Prins Willem hield rustig koers in de woeligheid van de Tachtigjarige Oorlog, die de Republiek de vrijheid bracht. Ook na de Tweede Wereldoorlog waren de baren in Nederland woelig. Een stevige bries joeg de golven op. Allereerst de brede discussies over de toekomstige democratie en over de afrekening met de bezetting. Wie had het voor het zeggen in Nederland, welke soort regering paste daar het best bij en hoe moest worden omgegaan met het vraagstuk van straf en boete rond degenen die zich slechte vaderlanders hadden betoond? Meteen daarna eiste de wederopbouw scherpe politieke keuzes. Het ging daarbij immers niet alleen over fysieke wederopbouw, maar ook over morele aspecten: het soort samenleving dat van de grond zou moeten komen. Dat zoals vaak wordt beweerd het maatschappelijke debat van de eerste twintig jaar na de oorlog bleek en tam was vergeleken met wat er in de jaren zestig zou gebeuren, is een fictie. Het is waar, er brak in die latere periode een ware culturele revolutie uit, die alle zuilen op hun grondvesten deed schudden en in een enkel geval zelfs ineenstorten. Maar wie alleen aandacht heeft voor de spruitjeslucht, die als symbool moet dienen voor louter braafheid, ascese, een oogkleppenmentaliteit en saamhorigheid, miskent de tegenstellingen met een zeer hoge inzet. De Nederlandse rooms-katholieken weerden zich geducht in de debatten van de jaren veertig en vijftig, lagen onder vuur niet alleen vijandelijk; er was ook friendly fire in de jaren zestig en zeventig en waren in het defensief in de decennia daarna. Deze beschouwing, bedoeld als schets van de achtergrond van de thematiek die in dit rapport wordt behandeld, wil een beeld geven van de positie der katholieken binnen de politieke en maatschappelijke verhoudingen van de naoorlogse geschiedenis. Vanwege de beperkte ruimte komen alleen enkele hoofdlijnen aan bod. Wetenschappelijke discussies, zoals over de vraag of emancipatie dan wel herleving de term is aan de hand waarvan de ontwikkeling van de katholieke gemeenschap dient te worden beschreven 2, worden ontweken. Speciale aandacht krijgt de katholieke zuil en het proces van haar desintegratie, dat al rond 1950 begon. De rooms-katholieke zuil heeft van alle Nederlandse zuilen het meest onder de woeligheid van de golven te lijden gehad, en vooral onder de omwenteling die de geest van zestig afdwong. In onthutsend korte tijd werd niet alleen de structuur weggevaagd, maar kwam er ook een eind aan het rijke roomse leven, waarvan tot kort tevoren was gedacht dat de echte bloei nog zou komen. Tijdens het wederopbouwtijdperk werden de spanningen in katholieke kring al voelbaar. Tegen een decor van hard werken en weinig klagen vond in Nederland een machtsstrijd plaats die als slotfase van rivaliserende emancipaties kan worden opgevat. Zowel de 9

10 Deetman-Mis-DIK-DEEL2-druk :12 Pagina 10 sociaaldemocraten als de katholieken en de gereformeerden (misschien beter: de protestanten die niet tot de traditionele bovenlaag van Hervormde Kerk behoorden) moesten in 1945 hun plaats nog enigszins vinden. Een terugblik vanuit het heden maakt duidelijk dat deze drie emanciperende bevolkingsgroepen, die deels al een eindweegs in de politieke en maatschappelijke elite waren geïntegreerd maar er tegelijk nog mee worstelden, over de uitkomst niet te klagen hebben gehad. In de eerste jaren na de oorlog echter was alles nog vloeiend. Voor de katholieken geldt, dat terwijl het succes van hun streven langzaam maar zeker zichtbaar werd, het samenbindende e^ect van de gedeelde godsdienst en cultuur door allerlei omstandigheden aan betekenis verloor. Vervolgens begon in de jaren zestig een ander soort conflict, dat weinig sectoren van de maatschappij onberoerd zou laten. Het speelde zich samenlevingbreed af tussen generaties, tussen behoud en linkse progressiviteit, tussen stijlen van cultuur en tussen kerk en kerkvolk. De katholieke wereld kwam midden in deze storm terecht. De interne tegenstellingen ontaardden mede als gevolg van de defensieve reactie van de hoogste autoriteiten binnen de kerk zelf, in een strijd van allen tegen allen. Zo werd de geest van zestig de bijl aan de wortel van de katholieke zuil en van de geloofsgemeenschap. Tranquillus (bedaard, onverstoorbaar) bleef noch de politieke leiding van de zuil, noch het Nederlandse episcopaat, noch de delen waarin het katholieke volksdeel uiteenviel, dat door zijn getal én door zijn traditioneel volgzame karakter altijd de kracht van de zuil had uitgemaakt. Integendeel. Uiterst onrustig temidden van woelige baren zocht iedereen op zijn eigen manier naar het antwoord op de vragen van de nieuwe tijd. Bij dit alles moet worden bedacht dat het de kerk zelf is geweest die het proces van vernieuwing heeft gestimuleerd. Zoals Michail Gorbatsjov vanaf 1985 in de Sovjet-Unie de perestrojka predikte en zo een niet meer te bedwingen geest uit de fles liet, zo verkondigde een kwart eeuw eerder paus Johannes XXIII een boodschap van aggiornamento (bij de tijd brengen) in de Rooms-Katholieke Kerk. Geboren als Angelo Roncalli, een eenvoudige boerenzoon, opgeklommen tot patriarch van Venetië en tussen 1958 en 1963 zetelend in het Vaticaan, riep deze paus het Tweede Vaticaans Concilie bijeen ( ). Het concilie was niet zomaar een idee of een bedrijfsongeval van een onervaren prelaat. Johannes wist of dacht te weten wat hij deed en gooide bewust een steen in de vijver. In de laatste jaren van diens pontificaat had bij zijn voorganger Pius XII de integralistische 3, negatieve benadering van de moderniteit steeds meer de overhand gekregen. Johannes XXIII besefte dat hij risico s nam, maar achtte de tijd gekomen om de weg van het Vaticaan om te buigen naar een meer constructieve aanpak. Misschien moet in zijn streven ook een poging worden gezien om binnen de katholieke kerk, die anders dan de protestantse geen leden heeft maar een typische volkskerk is, het volk het gevoel te geven leden van een gemeenschap te zijn. Bedoeld of onbedoeld, in Nederland nam de betrokkenheid van leken in eerste instantie toe. Het is één van de tragische kanten van deze geschiedenis dat het lidmaatschapsgevoel daarna in zijn tegendeel is verkeerd. Wat in de jaren vijftig nog de sterkste katholieke kerk van Europa werd genoemd, gekenmerkt door een gehoorzaamheid die de clerus in andere landen jaloers maakte, geldt nu als een van de zwakste van de wereld. Tijdvakken Een indeling van de naoorlogse geschiedenis in tijdvakken in breed perspectief zou er derhalve wat de politiek-maatschappelijke verhoudingen betreft als volgt uit kunnen zien. De ijverige concurrentie tussen de zuilen, achter een façade van harmonieuze samenwerking en vredige consensus, kenmerkte de wederopbouwperiode. Daarna brak een tijd van 10

11 Deetman-Mis-DIK-DEEL2-druk :12 Pagina 11 maatschappelijke en politieke polarisatie aan, waarvan het begin min of meer samenviel maar met slechts een vaag oorzakelijk verband met het terugtreden van politieke voormannen als W. Drees (PvdA), C.P.M. Romme (KVP) en J. Schouten (ARP). De volgende generatie leiders, vertegenwoordigd door onder meer W.K.N. Schmelzer (KVP) en J.M. den Uyl (PvdA), schuwde de confrontatie minder. Het jaar 1977 was een omslagpunt. Hoewel de kiezers in dat jaar niet negatief oordeelden over de door het kabinet-den Uyl gevolgde koers (tien zetels winst voor diens eigen partij), trad er een centrum-rechts kabinet aan (VanAgt/Wiegel, ). Tussen 1977 en 1989 werd de aan het eind van de jaren zestig ingezette linksere tendens in het regeringsbeleid vervangen door bezuinigingen en no-nonsensebeleid. Het Akkoord van Wassenaar van 1982 gaf de kabinetten van Ruud Lubbers ( ) rugdekking voor diens streven naar een gematigde loonontwikkeling. Aan het eind van de jaren tachtig keerde een vorm van consensus ook terug bij de kabinetsvorming. Een hoogtepunt van de samenwerking tussen links en rechts waren de paarse jaren van de kabinetten-kok ( ). De verkiezingen van 2002 vormden daarop een reactie. Het in 1994 voor het eerst buitengesloten CDA keerde toen terug in het kabinet, maar de prijs die het daarvoor moest betalen was een compromis met de populisten. Dankzij Fortuyn (in leven en dood) had deze laatste groep, een nieuw verschijnsel dat haaks staat op de verzuiling van vroeger, sterk aan kracht gewonnen. Die kracht bleek geen strovuurtje, ook al verdween de Lijst Pim Fortuyn (LPF) al snel van het toneel. In 2010 moest daarom een tweede compromis worden gesloten, nu met de Partij voor de Vrijheid (PVV) van Geert Wilders, en onder leiding van de VVD. Bevrijding en wederopbouw De verwoesting van de Tweede Wereldoorlog en het pijnlijke besef dat ten aanzien van het recente verleden wel enig zelfverwijt op zijn plaats was, motiveerden Nederland na de bevrijding in mei 1945 tot snelle en radicale wederopbouw. Van mei tot mei was een trieste en frustrerende ervaring geweest. Nederland had ook verhoudingsgewijs veel slachto^ers te betreuren: in totaal bijna een kwart miljoen. Dit kwam vooral door het grote aantal gedeporteerde en vermoorde joden. Het spreekt vanzelf dat de naoorlogse samenleving worstelde met de vraag hoe de slechte voorbereiding op de oorlog, de snelle nederlaag, het traag op gang komen van het verzet en als triest dieptepunt de deportaties hadden kunnen gebeuren, ook al werd in de eerste vijftien jaar na de bevrijding slechts sporadisch openlijk op deze kwestie ingegaan. De stoere taal waarin de oorlog werd nabesproken verhulde de nodige vertwijfeling. Wat de joden betreft deed zich zelfs een vorm van blaming the victim voor. De taboes rond de holocaust droegen bij tot een tijdelijke opleving van antisemitisme zelfverwijt kan kennelijk vreemde uitwegen zoeken. Het was ook de bijna algemene concurrentiestrijd om aandacht en erkenning die de joden opbrak. Zij waren het exclusieve doelwit van door de nazi s gepleegde genocide geweest. Dat zij daarop wezen was niet meer dan logisch, en zeker geen kwestie van zich ergens op laten voorstaan. Onbegrip werd echter hun deel. In een maatschappij die nog moest bijkomen van de ongekende totaalervaring die de oorlog was geweest en waarin de meeste mensen vol waren van hun eigen slachto^erschap, wekten het vermeende overdreven zelfbeklag, de exploitatie van de vervolgingen en pogingen zich te laten voortrekken niet zelden rancune. 4 De reacties van katholieken vormden geen uitzondering. De excessen van het antisemitisme werden als zodanig erkend, zeker door het episcopaat (dat al in de jaren dertig elke vorm van rechts extremisme had veroordeeld, tijdens de oorlog alle NSB-sympathisanten de sacramenten had ontzegd en op 20 juli 1942 had geprotesteerd tegen de beginnende de- 11

12 Deetman-Mis-DIK-DEEL2-druk :12 Pagina 12 portaties 5 ), maar het katholieke volksdeel liep niet in de voorste linies bij het bestrijden van vooroordelen tegen joden. Het rooms-katholieke antisemitisme kende een lange traditie, die deels samenhing met het fenomeen dat twee loten van dezelfde stam (beide religies steunen op de Bijbel en delen de Messiasverwachting ) elkaar feller plegen te bestrijden dan mensen die niets met elkaar gemeen hebben. Maar er speelde meer mee. Pacifisten, democraten, communisten en joden werden in het interbellum door sommige katholieken op één hoop gegooid. In die jaren liet een aantal katholieke jongeren zich meeslepen door rechts-radicale stromingen, gedreven door hun woede over de economische malaise en hun afkeer van de democratie die geen remedie op de problemen wist, van het antireligieuze communisme, van de compromissen die hun eigen partij (de RKSP) steeds weer sloot om binnen de christelijke coalitie een rol te kunnen spelen en van de joden die als internationalisten knaagden aan de wortels van de nationale gemeenschap. Volgens deze opgewonden en luidruchtige katholieke jongeren/studenten kon de moderne verrotting van de maatschappij alleen een halt worden toegeroepen als alle binnenlandse vreemdelingen een toontje lager zongen. Het opportunisme van het katholieke establishment moest plaatsmaken voor radicale katholieke strijd om de natuurlijke orde in de maatschappij te herstellen. De meest extreme aanhangers van het denken in termen van een natuurlijke orde volgens puur katholieke inzichten aarzelden niet zichzelf fascisten te noemen. Zij bewonderden de Italiaanse duce Mussolini, mede vanwege zijn conciliazione con la Santa sede: de Lateraanse akkoorden van 1929 die een eind hadden gemaakt aan het conflict tussen de katholieke kerk en de Italiaanse staat. Twijfel of democratie het geschikte staatkundige middel was om grote problemen op te lossen, had niet alleen in de juist genoemde katholieke kringen om zich heen gegrepen. Hij was wijdverbreid. Autoritaire partijen als de NSB (Nationaal-Socialistische Beweging; opgericht in 1932 en verboden in 1945) hadden in dergelijke onzekerheid hun wortels gevonden. Het fascistische Zwart Front van de ex-priesterstudent Arnold Meijer ( ) was vooral bij katholieken populair niet genoeg overigens voor een Kamerzetel. Het antisemitisme van Zwart Front, dat na het begin van de bezetting Nationaal Front ging heten, stak dat van de NSB naar de kroon. Het was minder dan de Duitse variant op een rassenleer gebaseerd. Het jodendom werd vooral als een cultureel risico beschouwd, net als het marxisme, het kapitalisme en de vrijmetselarij. Na de teloorgang van Nationaal Front (in 1941 verboden de Duitsers deze organisatie omdat zij te veel met de NSB concurreerde) waaierden zijn aanhangers in diverse richtingen uit. Een aantal koos voor de collaboratie, een ander deel keerde zich af van de Duitsers en ging in het verzet. De grofste vormen van katholiek antisemitisme waren na de oorlog naar de achtergrond verdwenen. Mildere varianten bleven echter bestaan. Om één 6 voorbeeld te noemen: een katholiek weekblad als De Linie, een fel anti-communistisch periodiek, was zo onkieskeurig om een figuur als de evidente antisemiet Albert Kuyle ( ) in bescherming te nemen door Kuyle (pseudoniem voor L.M.A. Kuitenbrouwer) al voor het verstrijken van zijn als straf opgelegde publicatieverbod onder een andere naam te laten publiceren. Een zo compleet mogelijk herstel van normale constitutionele verhoudingen werd in Nederland algemeen gewenst, maar niet zonder politieke veranderingen. Het vooroorlogse verzuilde bestel (gekenmerkt door het paradoxale feit dat de politieke partijen wel hun elites met elkaar lieten samenwerken, maar verder hun isolement koesterden als bron van kracht) was immers in diskrediet geraakt. Het had geen uitweg uit de economische depressie gevonden, noch had het een antwoord bedacht op de daarmee gepaard gaande diepe crisis van de democratie. Vanwege het evidente failliet van de totalitaire systemen stond 12

13 Deetman-Mis-DIK-DEEL2-druk :12 Pagina 13 de democratie na de oorlog hoger aangeschreven. Daarbij moet worden aangetekend dat autoritaire neigingen soms een lang leven beschoren is; ook in dit geval. Hoe moesten de aanpassingen aan de nieuwe tijd er tegen de achtergrond van de recente geschiedenis uitzien? Hier scheidden de wegen zich. Het op haar eigen manier autoritaire staatshoofd, koningin Wilhelmina, had zeer uitgesproken ideeën over de toekomst. Bij haar stond niet het constitutionele gehalte of de democratische zuiverheid van het naoorlogse bestuur voorop, maar het krachtige handelen. Daarom streefde zij op het bezetene af naar vernieuwing, een begrip dat zij keer op keer hanteerde, overigens zonder het te definiëren. Zoals haar biograaf Fasseur betoogt: vernieuwing was voor haar in de eerste plaats een levenshouding. Wie het begrip ging ontleden, zaaide in haar ogen automatisch het kwaad van de politieke verdeeldheid. Het eerste kabinet dat na de oorlog aantrad was van koninklijke signatuur. Wilhelmina maakte met de nodige prudentie gebruik van het staatsrechtelijke vacuüm dat heerste zolang er geen verkiezingen waren gehouden. Op haar instigatie kwam er een kabinet van herstel en vernieuwing tot stand. Om de oude partijen kon zij niet helemaal heen, dus die waren er óók in vertegenwoordigd, onder meer in de persoon van SDAP-er Willem Drees (SDAP = Sociaal-Democratische Arbeiders Partij). Ook Louis Beel, een katholiek die de vertrouweling bij uitstek van het Oranjehuis zou worden (tweemaal premier, vicevoorzitter van de Raad van State en door de jaren heen eerste hulp bij politieke ongelukken) zat in dat kabinet, als minister van Binnenlandse Zaken. Wilhelmina s koninklijke hand viel vooral te herkennen in het feit dat het kabinet niet minder dan vijf partijloze ministers telde, van wie er enkele later lid zouden worden van de in februari 1946 opgerichte Partij van de Arbeid. Willem Schermerhorn, de minister-president (de persoonlijke keus van de koningin voor dat ambt), was zelf een voorman geweest van de Nederlandse Volksbeweging (NVB). Deze in het gijzelaarskamp in Sint-Michielsgestel (in het kleinseminarie Beekvliet) opgerichte organisatie stond aan de wieg van de PvdA. Schermerhorn was een man naar Wilhelmina s hart omdat hij streefde naar politieke eenheid op personalistische grondslag. Het personalisme heeft maar een kort leven gekend, maar toentertijd gold het als een democratisch alternatief voor de totalitaire ideologieën waarmee Nederland gekampt had (het nationaal-socialisme) of steeds nadrukkelijker te kampen kreeg (het communisme). De PvdA-in-oprichting omhelsde het personalisme. Zij bewoog zich op papier, in de maanden voorafgaand aan haar formele lancering, in de richting van het soort vernieuwde politiek dat het staatshoofd voor ogen stond. De PvdA moest als voortzetting van de NVB alle progressieve Nederlanders een tehuis bieden. Om niemand af te schrikken werden symbolen als de rode vlag en de Internationale als strijdlied in de ban gedaan. Uiteindelijk gingen de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (de SDAP), de links-liberale Vrij - zinnig-democratische Partij (VDB) en de Christelijk-Democratische Unie (CDU) in de nieuwe eenheidspartij op. De grote confessionele partijen wezen de doorbraak van de verzuilde verhoudingen categorisch af, al konden zij niet verhinderen dat diverse individuen uit hun kring op persoonlijke titel toetraden tot de PvdA. Voor de RKSP, die zich omvormde tot de KVP (een weinig ingrijpende renovatie van de vooroorlogse partij), en het episcopaat was het geen vraag of er nog een taak lag voor een katholieke eenheidspartij. Het aantal katholieke toetreders tot de PvdA was echter groot genoeg om aldaar een substantiële katholieke werkgemeenschap te vormen, een soort aparte kamer in een oªcieel via de statuten federatief georganiseerde PvdA. 7 Dat er niet nog meer katholieken waren doorgebroken was te danken aan een zorgvuldig doordachte strategie van het episcopaat. In het al voor de winter van bevrij- 13

14 Deetman-Mis-DIK-DEEL2-druk :12 Pagina 14 de zuiden van Nederland hadden de bisschoppen de restauratie van de eigen katholieke organisaties meteen opgepakt met een herderlijk schrijven waarin die als dwingende eis werd geformuleerd. Reeds nu en zonder uitstel moest het herstel ter hand worden genomen. Vanaf mei 1945 was herstel ook ten noorden van de Moerdijk het parool. Met succes, want gehoorzaamd werden de bisschoppen, niet in de laatste plaats omdat zij dankzij een ferme anti-duitse houding tijdens de oorlog met onaangetast gezag konden spreken. Zij hadden eventueel nog verder kunnen gaan door katholieken het lidmaatschap van de PvdA expliciet te verbieden, maar zagen daarvan af, op aandrang van hun adviseur pater J.G. Stokman. Deze betrekkelijk progressieve priester uit de orde der minderbroeders was sterk geporteerd voor katholieke eenheid op het terrein van de politiek. Aan de andere kant voelde hij ook goed de spanning aan die wordt opgeroepen als progressieve jonge katholieken, waarvan de RKSP er veel telde zoals voor de oorlog al meermalen duidelijk was geworden hun natuurlijke drang tot stemmen op een progressieve partij niet mogen volgen. En zo ontstond de KVP, die een programpartij in plaats van een beginselpartij zou worden en zich open zou stellen voor niet-katholieken; dat laatste bleef natuurlijk een dode letter. Het was daarna de taak van fractievoorzitter Romme het onverenigbare te verenigen. Hij moest de progressieven binnenboord houden, de conservatieven geen aanleiding geven van boord te gaan, samenwerken met de PvdA én voorkomen dat die samenwerking zijn kiezers het gevoel gaf dat de PvdA kennelijk fatsoenlijk genoeg was om rechtstreeks op te stemmen. Niet in de laatste plaats diende hij ook nog katholieke politiek te realiseren. Zijn ragfijne manoeuvreren was een aantal jaren succesvol, maar moest haast wel uitlopen op onenigheid in eigen huis en/of een harde botsing met de PvdA. Maar eerst was er die redelijk harmonieuze rooms-rode samenwerking. De verkiezingen voor de Tweede Kamer van 16 mei 1946, negen jaar na de vorige op 26 mei 1937, bezorgden de vernieuwers van de PvdA een flinke kater. Wie had verwacht dat de PvdA minstens de som van de vooroorlogse zeteltallen van de fuserende partijen zou behalen en in stilte had gehoopt op nog veel meer, kwam bedrogen uit. Die som bedroeg 31 zetels (van de honderd 8 ), het werkelijke resultaat was slechts 29 zetels. Het experiment van de doorbraak het einde van Abraham Kuypers antithese tussen gelovigen en niet-gelovigen was voorlopig mislukt. De confessionele partijen hadden nog niet afgedaan. Het verzuilde Nederland bleek te taai voor volgens de herstellers modieuze vernieuwingsbewegingen. En zo kwam er een puur rooms-rood kabinet tot stand, met Louis Beel als premier. Het enige echte rooms-rode kabinet in de geschiedenis. Demografische winst en geloofsafval Het aantal katholieken als percentage van de bevolking was na de Tweede Wereldoorlog (volkstelling 1947) weer met enkele procenten toegenomen ten opzichte van het begin van de jaren dertig. Dat de bevolking in absolute cijfers groeide was haast nergens in Nederland een bron van zorg, wel het relatief hoge geboorteniveau binnen de roomse bevolkingsgroep. De statistische data dienaangaande werden in de jaren dertig lustig ge - extrapoleerd. De zuilen waren immers in een soort wedstrijd verwikkeld. Een belangrijk aspect van de concurrentie was de omvang van de onderscheiden groeperingen. Wie heeft/houdt/krijgt qua getal de overhand? Op het eerste gezicht voorspelde de statistiek dat de katholieken tegen 1960 in de meerderheid zouden zijn. Wie de liberale en protestantse kranten van die periode terugleest wordt getro^en door tamelijk onverhuld antipapisme in artikelen over de verwachte bevolkingsontwikkeling. In het protestantse Nederland was de katholieke opmars voor velen, van links tot rechts, een schrikbeeld. De RKSP was zich daarvan goed bewust. Bij katholieke politici streden trots en tevredenheid over de 14

15 Deetman-Mis-DIK-DEEL2-druk :12 Pagina 15 demografische prognoses en huiver om daarmee te koop te lopen om de voorrang. Er was hun veel aan gelegen de angst voor ultramontaanse machtsontplooiing de kop in te drukken. Zoals de toelichting op het nieuwe RKSP-beginselprogramma van 1936 zich uitputte om duidelijk te maken dat een katholieke partij slechts vanuit katholieke inspiratie handelde en geen politiek katholicisme belichaamde 9, zo hoedde de top zich voor elk triomfalisme zodra bevolkingscijfers ter sprake kwamen. Het was onder meer dit soort lafheid, symptoom van naar het woord van Rogier capitulaties voor de gecamoufleerde dictatuur van een sterke man (Colijn), die de eerder besproken radicale katholieke jongeren weg van de RKSP naar rechts dreven. 10 Na de oorlog waren de statistische feiten vanuit het protestantse schrikperspectief geredeneerd eigenlijk hoopgevend, als men tenminste de moeite nam verder te kijken dan de geboortecijfers en de resultaten van de volkstelling van Het aantal katholieken zou namelijk nog veel groter zijn geweest als een deel van de demografische winst niet door geloofsafval was afgeroomd. 11 Er was sprake van aanzienlijke ontkerkelijking, vooral in de grote steden. De oorzaken waren velerlei. Onder andere speelde mee dat nogal wat katholieken uit het zuiden die vanwege de werkgelegenheid naar het noorden migreerden, hun katholieke signatuur in het protestantse noorden, of überhaupt in een meer stedelijke omgeving niet wilden of niet konden handhaven. Het verlies lag tussen de honderd- en tweehonderdduizend mensen. Dat het niet preciezer te berekenen valt, komt door de betrekkelijkheid van de beschikbare data. Het maakt veel verschil of iedereen die zich katholiek noemt als zodanig beschouwd wordt, of dat striktere definities worden gehanteerd, zoals het volgens de kerkelijke leer vieren van het paasfeest, inclusief de verplichte communie en indirect de biecht. 12 In het algemeen gesproken manifesteerde de ontkerkelijking zich na de oorlog sterker onder katholieken dan onder protestanten. Voor de oorlog was dat andersom geweest. Een vrij hard gegeven waaruit de achteruitgang van geloofsijver kan worden afgeleid, was de daling van het aantal priester- en kloosterroepingen. Een aantal orden/congregaties had er zozeer onder te lijden dat kloosters moesten worden gesloten, en het rekruteren van voldoende krachten voor de zielzorg leek langzamerhand een probleem te worden. Naast de echte ontkerkelijking was er ook nog een tendens tot ontklerikalisering. De hiërarchische, soms als autoritair ervaren structuren binnen de kerk begonnen te knellen, ook voor trouwe katholieken. Het geloof en de rituelen van geloofsbeleving raakten meer en meer gedemocratiseerd. Taken die vroeger exclusief voor geestelijken waren weggelegd, werden geleidelijk ook het domein van leken. Het priesterlijke en kerkelijke gezag werd op die terreinen minder relevant. Ook leken konden deskundig zijn. Men bedenke hierbij dat Nederlandse priesters in veel gevallen geen academische opleiding hadden genoten zelfs hun docenten op de seminaries waren in meerderheid niet academisch geschoold geweest. Leken begonnen de clerus wat betreft scholing snel te overvleugelen. De oprichting van de Katholieke Universiteit in Nijmegen 13 (1923) en de Rooms-Katholieke Handelshogeschool in Tilburg 14 (1927) wierp vruchten af. De vormen van professionalisering die de voorhoede van katholieke burgers inbracht, stelden de vroeger doorslaggevende professionaliteit van de geestelijken soms in de schaduw. Thurlings beschrijft deze ontwikkeling in De wankele zuil, een studie waarin hij de visie ontwikkelt dat de crisis in de katholieke kerk vooral vanuit het centrum is gekomen en minder door invloeden van buitenaf. Zij manifesteerde zich als een omwenteling in de prestigehiërarchie. 15 In zijn studie Andere katholieken beschrijft Paul Luykx diverse situaties waarin katholieke burgers zich sterk genoeg voelden (anders gezegd: genoeg prestige hadden verworven) om zich in hun maatschappelijk functioneren door geen kerk meer de wet te laten 15

De lat te hoog. Jan Erik Keman. Studentnummer: 1194135 Master political culture and national identities Universiteit Leiden

De lat te hoog. Jan Erik Keman. Studentnummer: 1194135 Master political culture and national identities Universiteit Leiden De lat te hoog Waarom er ondanks de stembusakkoorden van begin jaren zeventig uiteindelijk toch geen duidelijkheid voor de verkiezingen kwam Jan Erik Keman Studentnummer: 1194135 Master political culture

Nadere informatie

Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998

Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998 Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998 M.J.A.Y. (Marleen) Stieger Doctoraalscriptie Geschiedenis Onder begeleiding van Prof. Dr. D.A. Hellema

Nadere informatie

Vitale verbinding. 50 jaar Bilderbergconferentie(s) VNO-NCW

Vitale verbinding. 50 jaar Bilderbergconferentie(s) VNO-NCW Vitale verbinding 50 jaar Bilderbergconferentie(s) VNO-NCW VNO-NCW Bilderbergconferentie 2012 Vitale verbinding 50 jaar Bilderbergconferentie(s) VNO-NCW 3 2012 @ 2011 VNO-NCW, Den Haag Deze uitgave is

Nadere informatie

Inleiding Geert Mak - Humanitas 70 jaar

Inleiding Geert Mak - Humanitas 70 jaar Inleiding Geert Mak - Humanitas 70 jaar Landelijke Ontmoetingsdag Humanitas 14 maart 2015 Het was eigenlijk niet veel meer dan een groot kaal gat in een strakke groene vlakte, enkel omzoomd met wat riet,

Nadere informatie

En toen was er voor mij niemand meer

En toen was er voor mij niemand meer En toen was er voor mij niemand meer Over godsdienst en incest De samenwerkende synoden van de Nederlandse Hervormde Kerk de Gereformeerde Kerken in Nederland de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/41958

Nadere informatie

Geloven onder de regenboog

Geloven onder de regenboog Geloven onder de regenboog LCC PLUS PROJECTEN MOVISIE Geloven onder de regenboog Handreiking voor hulpverlening aan christelijke lesbiennes, homo s, biseksuelen en transgenders LCC Plus Projecten MOVISIE

Nadere informatie

Cultuurbeleid in Nederland

Cultuurbeleid in Nederland Cultuurbeleid in Nederland Cultuurbeleid in Nederland Inhoud Inleiding en Verantwoording 9 Hoofdstuk 1 Nederland politiek en sociaal geschetst 15 Bevolking 16 Bestuurlijke organisatie 18 Politieke en

Nadere informatie

Komt allen tezamen. Masterscriptie Universiteit voor Humanistiek. Auteur: Celesta van Berkel Begeleidster: Hans Alma Meelezer: Peter Derkx

Komt allen tezamen. Masterscriptie Universiteit voor Humanistiek. Auteur: Celesta van Berkel Begeleidster: Hans Alma Meelezer: Peter Derkx Komt allen tezamen Een onderzoek naar de mogelijkheden tot participatie van humanistisch geestelijk verzorgers in kerstvieringen bij de Nederlandse krijgsmacht en de mogelijkheden om deze vieringen op

Nadere informatie

De Jodendominee Jacob van Nes en de Gereformeerde Jodenzending

De Jodendominee Jacob van Nes en de Gereformeerde Jodenzending De Jodendominee Jacob van Nes en de Gereformeerde Jodenzending Foto afkomstig uit Rouwdienst bij de begrafenis van Ds. Jac. van Nes Czn ( s Gravenhage 29 juli 1949) 2. Archief deputaten Kerk en Israël,

Nadere informatie

prom L I B E R A L E Over de democratie in Amerika

prom L I B E R A L E Over de democratie in Amerika In De la Démocratie en Amérique brengt Alexis de Tocqueville (1805-1859) verslag uit van een reis naar de Verenigde Staten, op dat moment de enige functionerende democratie ter wereld. Het boek bevat de

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

Nagekomen flessenpost

Nagekomen flessenpost Nagekomen flessenpost Geert Mak bron. Atlas, Amsterdam/Antwerpen 2005 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/mak_004nage01_01/colofon.htm 2008 dbnl / Geert Mak 5 [1] In het begin van de jaren

Nadere informatie

ALTERNATIEVE RELATIES

ALTERNATIEVE RELATIES ALTERNATIEVE RELATIES Ruut Veenhoven In: E. Spruit (red), 'Psychologie van het gezin', Teleac, 1991, Utrecht, ISBN 90-6533-222, hoofdstuk 16, pp 279-300 1 INLEIDING Voor de jaren zestig had nog niemand

Nadere informatie

Over het recht om wij te zeggen

Over het recht om wij te zeggen KEES SCHUYT Over het recht om wij te zeggen GROEPSTEGENSTELLINGEN EN DE DEMOCRATISCHE GEMEENSCHAP Amsterdam University Press over het recht om wij te zeggen OVER HET RECHT OM WIJ TE ZEGGEN Groepstegenstellingen

Nadere informatie

JANNES KOETSIER BENOEMD TOT VOORZITTER VAN HET BESTUUR

JANNES KOETSIER BENOEMD TOT VOORZITTER VAN HET BESTUUR JANNES KOETSIER BENOEMD TOT VOORZITTER VAN HET BESTUUR Jannes (1948, geboren in Meppel) kent het medisch bedrijf van binnenuit; werkte als huisarts, verzekeringsarts en bedrijfsarts. Tegenwoordig zet hij

Nadere informatie

Politiek in Nederland

Politiek in Nederland Nederland is een koninkrijk, een monarchie. Het land heeft ook een grondwet, een constitutie. Nederland wordt daarom een constitutionele monarchie genoemd. Nederland is ook een parlementaire democratie.

Nadere informatie

j oh a n va n wor k u m Waar komt die kracht vandaan? Enkele waarnemingen vanuit de praktijk van een politieke partij (pvda )

j oh a n va n wor k u m Waar komt die kracht vandaan? Enkele waarnemingen vanuit de praktijk van een politieke partij (pvda ) j oh a n va n wor k u m Waar komt die kracht vandaan? Enkele waarnemingen vanuit de praktijk van een politieke partij (pvda ) Waar halen mensen die zich belangeloos inzetten voor anderen of voor het algemeen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2014 Nr. 73 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN

Nadere informatie

Antisemitisme in Nederland

Antisemitisme in Nederland Antisemitisme in Nederland 1860-1940 Waarom Nederland betrokken dient te worden bij het vergelijkend historisch racisme-onderzoek. Doctoraalscriptie: Sociale Geschiedenis Student: Paul Hendriks Inschrijfnummer:

Nadere informatie

De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands)

De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands) De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands) (Inclusief alle vragen en antwoorden) Vladimir Poetin nam deel aan de laatste plenaire vergadering van de Valdai International Discussie Club XI. Het

Nadere informatie

Zoals een goed ambtenaar betaamt. Liber Amicorum. Onder redactie van: prof. dr. J.Th.J. van den Berg. prof. dr. E. Verhulp. mr. dr. R. K.

Zoals een goed ambtenaar betaamt. Liber Amicorum. Onder redactie van: prof. dr. J.Th.J. van den Berg. prof. dr. E. Verhulp. mr. dr. R. K. Liber Amicorum Zoals een goed ambtenaar betaamt Onder redactie van: prof. dr. J.Th.J. van den Berg prof. dr. E. Verhulp mr. dr. R. K. Visser Den Haag, 8 oktober 2010 ter gelegenheid van het afscheid van

Nadere informatie

MET MENSEN BIDDEN OM GENEZING

MET MENSEN BIDDEN OM GENEZING MET MENSEN BIDDEN OM GENEZING StuCom0105 Temidden van alles wat gepubliceerd is over geloof en genezing, gebed en genezing of de bediening tot genezing is onderstaande brochure Met mensen bidden om genezing

Nadere informatie

Spaarloon - surrogaat voor vrije loonvorming A. van Turnhout 425. Image of politiek? M. Bakker 437

Spaarloon - surrogaat voor vrije loonvorming A. van Turnhout 425. Image of politiek? M. Bakker 437 POLITIEK EN CULTUUR OKTOBER 1966 Spaarloon - surrogaat voor vrije loonvorming A. van Turnhout 425 Image of politiek? M. Bakker 437 Het Volksfront in de strijd tegen het fascisme M. Meijer 444 Vervreemding,

Nadere informatie

Marokko. Justitiële verkenningen. Gouda Quint. Justitiële verkenningen jaargang 27 2001 Marokko. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Marokko. Justitiële verkenningen. Gouda Quint. Justitiële verkenningen jaargang 27 2001 Marokko. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 5 W O Justitiële verkenningen jaargang 27 2001 Marokko 5 01 JV Marokko Justitiële verkenningen verschijnt 9 maal per jaar jaargang 27 juni/juli D Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Gouda

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid. Nederland

Arbeidsongeschiktheid. Nederland s &..o 10 1991 Lang zijn de Nederlanders trots geweest op hun stelsel van sociale zekerheid. Het hood bescherming tegen aile sociale noden. De risico's van inkomstenverlies door werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

IK EIS RESPECT! ERKENNING. Bart Voorsluis

IK EIS RESPECT! ERKENNING. Bart Voorsluis VAN DE REDACTIE Geweld in de cultuur houdt ons allen bezig. Waar komt het vandaan, wat eraan te doen, hoe ermee om te gaan? In het voorjaar van 2004 organiseerden het Blaise Pascal Instituut en VU-podium

Nadere informatie

Het fascisme (en nazisme) in de jaren 20-30-40 in België en Nederland

Het fascisme (en nazisme) in de jaren 20-30-40 in België en Nederland KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT LETTEREN OPLEIDING GESCHIEDENIS Werkcollege Sociale en politieke identiteiten, bewegingen en structuren in de 19 e en 20 e eeuw B Het fascisme (en nazisme) in de

Nadere informatie

WACHT DE ARMEENSE GENOCIDE NOG STEEDS OP ERKENNING?

WACHT DE ARMEENSE GENOCIDE NOG STEEDS OP ERKENNING? WAAROM... WACHT DE ARMEENSE GENOCIDE NOG STEEDS OP ERKENNING? Scriptie door Anita Sookiasian Scriptiebegeleider: Dr. René van Swaaningen (Universitair docent criminologie) Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadere informatie

De tijd van ons leven. Mieke van Stigt, Gerrit Kronjee en Jan Groeneveld

De tijd van ons leven. Mieke van Stigt, Gerrit Kronjee en Jan Groeneveld De tijd van ons leven Mieke van Stigt, Gerrit Kronjee en Jan Groeneveld De tijd van ons leven Samenstelling: Mieke van Stigt / Gerrit Kronjee / Jan Groeneveld Omslag: Gerrit Kronjee 2003 Levensloop, gemengde

Nadere informatie