Voorstel bestemming van het resultaat 44 Gebeurtenissen na balansdatum 45 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 46

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorstel bestemming van het resultaat 44 Gebeurtenissen na balansdatum 45 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 46"

Transcriptie

1

2

3 Inhoudsopgave Jaarrekening Bestuursverslag 4 Grondslagen 4 Geconsolideerde balans per 31 december 6 Geconsolideerde staat van baten en lasten over 8 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 9 Toelichting behorende tot de geconsolideerde balans per 31 december 10 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 19 Toelichting behorende tot de geconsolideerde staat van baten en lasten over 22 Enkelvoudige balans per 31 december 30 Enkelvoudige staat van baten en lasten over 32 Enkelvoudig kasstroomoverzicht over 33 Toelichting behorende tot de enkelvoudige balans per 31 december 34 Toelichting behorende tot de enkelvoudige staat van baten en lasten over 40 Overige gegevens Voorstel bestemming van het resultaat 44 Gebeurtenissen na balansdatum 45 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 46 Bijlagen Gegevens over de rechtspersoon 48 Overzicht verbonden partijen 49 Toelichting op het eigen vermogen 54 Staat van baten en lasten over, segmentatie voortgezet onderwijs 55 Vermelding op basis van de WNT 56 Doelsubsidies OCW 58 Jaarrekening / 3

4 Bestuursverslag Voor het bestuursverslag wordt verwezen naar het jaarverslag dat separaat is opgesteld. Grondslagen Algemeen De stichting ROC Summa College (hierna te noemen Summa College) is op 1 augustus 1996 ontstaan als een bestuurlijk gefuseerde instelling onder de naam Stichting ROC Eindhoven. In 2000 heeft ROC Eindhoven een institutioneel gefuseerde instelling als bedoeld in artikel van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs gerealiseerd. Per 1 januari is de naam van Stichting ROC Eindhoven gewijzigd in Stichting ROC Summa College. De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Boek 2 Titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, een en ander zoals geregeld in de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De in deze jaarrekening opgenomen bedragen zijn weergegeven in euro s x 1.000, tenzij anders vermeld. Grondslagen consolidatie De geconsolideerde jaarrekening van Summa College omvat de financiële gegevens van Summa College, alsmede van rechtspersonen waarop, op grond van de feitelijke situatie, beslissende invloed kan worden uitgeoefend. In de geconsolideerde jaarrekening zijn alle onderlinge financiële verhoudingen en transacties geëlimineerd. De in de integrale consolidatie begrepen rechtspersonen zijn: Exempla Opleidingen BV (100%) incl. de dochtermaatschappijen: Premium Opleidingen BV (100%) MAKS BV (100%) Exempla BV (100%, geen activiteiten) Exempla Techniek BV (100%, geen activiteiten) Teclab BV (51%) Stichting Beheer Activa ROC Summa College (100%) Ten aanzien van de transacties die plaatsvinden tussen de groepsmaatschappijen hanteert Summa College het principe van integrale kostprijs. Dit wil zeggen dat onderlinge doorbelastingen at arm s length base worden verantwoord, waarbij de werkelijke kosten het uitgangspunt vormen voor de hoogte van de doorbelasting. De rubricering van enkele posten in de jaarrekening is gewijzigd. Omwille van de vergelijkbaarheid zijn de vergelijkende cijfers van voorgaand boekjaar dienovereenkomstig aangepast. Waarderingsgrondslagen van activa en passiva Algemeen De hieronder vermelde waarderingsgrondslagen zijn eveneens van toepassing op de enkelvoudige jaarrekening die een onderdeel vormt van deze jaarrekening. Tenzij anders vermeld, zijn de activa en passiva gebaseerd op historische kosten en gewaardeerd tegen nominale waarde. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingswaarde, onder aftrek van de lineair berekende cumulatieve afschrijvingen op basis van de verwachte economische levensduur en eventuele bijzondere waardeverminderingen. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Activering en afschrijving van enkelvoudige investeringen vindt plaats vanaf vanaf het moment van ingebruikname. Investeringen opgebouwd uit diverse kleinere bedragen (< 1.000) die tot één object behoren worden in totaliteit geactiveerd. 4 Jaarrekening /

5 In de jaarrekening zijn de volgende afschrijvingspercentages gehanteerd: VASTGOED: gebouwen 3,33 aanbouw (nieuw gedeelte aan bestaand gebouw) 5 verbouwingen / aanpassingen inrichting terreinen 10 OVERIGE ACTIVA: inventaris en apparatuur 6, ,33 andere vaste bedrijfsmiddelen 33,33 Financiële vaste activa Er wordt in dit kader een onderscheid gemaakt in deelnemingen met een meerderheids- en minderheids belang. Voor de eerste variant geldt dat deze worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de netto-vermogenswaarde. Voor de bepaling van de netto-vermogenswaarde worden waarderingsgrondslagen gehanteerd in overeenstemming met deze jaarrekening. Op de minderheids deelneming wordt slechts in geringe mate invloed van betekenis uitgeoefend. Hieruit volgt een waardering tegen verkrijgingsprijs of lagere reële waarde. Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid. Liquide middelen Tenzij anders vermeld, staan de liquide middelen ter vrije beschikking. Voorzieningen Een voorziening wordt opgenomen indien sprake is van: een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het verleden, en waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt, en het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen benodigd is. Bepaling van het saldo van de baten en lasten Algemeen De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. Subsidies Niet geoormerkte (overheids)subsidies worden als baten in de staat van baten en lasten verantwoord in het jaar waarin ze zijn toegekend. Geoormerkte (overheids)subsidies worden naar rato als baten verantwoord in het jaar waarin de daarmee samenhangende lasten worden verantwoord. Projecten De gemaakte kosten die kunnen worden toegerekend aan de projecten die per balansdatum niet zijn afgerond, zijn in de jaarrekening verantwoord voorzover een goedgekeurde financiële tussenrapportage daarin voorziet. De baten die ten aanzien van deze projecten worden verwacht, zijn in de jaarrekening verwerkt, voorzover zij zijn gerealiseerd. Afschrijvingen De afschrijvingen op materiële vaste activa worden berekend op basis van vaste percentages van de historische aanschafwaarde op basis van de verwachte economische levensduur. De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn vermeld onder de waarderingsgrondslag van de materiële vaste activa. Als er indicaties zijn dat de realiseerbare waarde van een bepaald activum lager is dan de boekwaarde, dan wordt het verschil als bijzondere waardevermindering verwerkt in de afschrijvingen. Resultaat deelneming Hieronder wordt het aandeel in het resultaat na belastingen van rechtspersonen opgenomen waarin direct of indirect wordt deelgenomen, berekend volgens de vermogensmutatiemethode. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Schulden De schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Jaarrekening / 5

6 Geconsolideerde balans per 31 december (na resultaatbestemming / in ) ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen Inventarissen en apparatuur Andere vaste bedrijfsmiddelen Financiële vaste activa Andere deelnemingen Totaal vaste activa Vlottende activa Vorderingen Debiteuren Ministerie OCW Studenten / deelnemers / cursisten Overige overheden Overige vorderingen Overlopende activa Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid Liquide middelen Totaal vlottende activa TOTAAL ACTIVA Jaarrekening /

7 PASSIVA Eigen vermogen Algemene reserve (publiek) Algemene reserve (privaat) Bestemmingsreserve (publiek) Bestemmingsreserve (privaat) Voorzieningen Personeelsvoorziening Overige voorzieningen Langlopende schulden Overige Kortlopende schulden Vooruitgefact. en -ontv. termijnen OHW Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Schulden terzake van pensioenen Overige kortlopende schulden Overlopende passiva TOTAAL PASSIVA Jaarrekening / 7

8 Geconsolideerde staat van baten en lasten over (in ) Begroting 2012 BATEN Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en subsidies Cursus-, les- en examengelden Baten werk i.o.v. derden Overige baten Totaal baten LASTEN Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten FINANCIËLE BATEN EN LASTEN Rentebaten Rentelasten Saldo financiële baten en lasten Aandeel derden in resultaat RESULTAAT Jaarrekening /

9 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over (in ) Jaarrekening 2012 KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN Saldo baten en lasten (excl. fin.bat./last. en aand. derden in result.) Aanpassingen voor: afschrijvingen mutaties voorzieningen resultaat deelnemingen Veranderingen in vlottende middelen: vorderingen schulden Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest Totaal kasstroom uit operationele activiteiten KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN Investeringen in materiële vaste activa Investeringen in deelnemingen - 18 Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten Mutatie liquide middelen Eindstand liquide middelen Beginstand liquide middelen MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN Jaarrekening / 9

10 Toelichting behorende tot de geconsolideerde balans per 31 december (in ) Gebouwen Inventaris en Andere vaste In uitvoering TOTAAL en terreinen apparatuur bedrijfsmiddelen en vooruitbetalingen MATERIËLE VASTE ACTIVA Stand per 1 januari Aanschafprijs Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -/ Boekwaarde Mutaties in de boekwaarde: Investeringen Desinvesteringen -/ Afschrijvingen -/ Bijzondere waardevermindering -/ Buitengebruikstellingen Totaal mutaties Stand per 31 december Aanschafprijs Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -/ BOEKWAARDE Stichting Beheer Activa heeft, ten behoeve van de huisvesting van Summa College, een twaalftal gebouwen in volledig eigendom. In het kader van het voortdurend optimaliseren van de bezettingsgraad van het vastgoed, is besloten om een tweetal gebouwen af te gaan stoten. Op basis van de verwachte opbrengstwaarden (verkoopwaarden minus sloopkosten) van deze gebouwen is in de jaarrekening via de afschrijvingen een bijzondere waardevermindering op het vastgoed doorgevoerd van 1 mln. Daarbij dient opgemerkt dat, indien de gemeente geen medewerking verleent aan herbestemming van één van de twee onderwijs locaties, het risico bestaat van een mogelijke verdere neerwaartse waardebijstelling. In het kader van het masterplan huisvesting is een leenfaciliteit onder eerste hypothecair verband bij het Ministerie van Financiën afgesloten ter grootte van 80 mln. Hiervan is 12 mln. opgenomen. Als onderpand voor deze hypothecaire geldlening dienen Sterrenlaan 4, 6, 8, 10, Van Vorststraat 50, Frederiklaan 60A en B, Ruysdaelbaan 7, Frankrijkstraat 101, Willem de Rijkelaan 3 en Habsburglaan 1, alle te Eindhoven. Voor de gehanteerde afschrijvingspercentages wordt verwezen naar hetgeen is vermeld bij de grondslag van de materiële vaste activa. Er zijn drie erfpachtovereenkomsten afgesloten met de Gemeente Eindhoven. Het betreft overeenkomsten m.b.t. Sterrenlaan 8 en 10, alsmede Vijfkamplaan 4. De eerste twee hebben een duur van 100 jaar, de laatste is eeuwigdurend. Onderstaand overzicht geeft een indicatie van de reële waarde van de gebouwen en terreinen: 2012 WOZ waarde (in ) Peildatum Peildatum Verzekerde waarde (in ) Peildatum Peildatum Jaarrekening / In 2012 is de periodieke, 5-jaarlijkse taxatie van de panden uitgevoerd. Summa College heeft een garantie tegen onderverzekering.

11 Regio Breedband FINANCIËLE VASTE ACTIVA Loonheffing TOTAAL ABP/vak.uitk. juli 1991 Stand per 1 januari Mutaties in het boekjaar: Corr. cumulatieve waardevermindering Totaal mutaties Stand per 31 december Aanschafprijs Cumulatieve waardeverminderingen -/ TOTAAL FINANCIËLE VASTE ACTIVA De post Regio Breedband betreft een belang van 6,79% in het geplaatste en gestorte aandelenkapitaal van de besloten vennootschap Regionaal Breedband Consortium Zuidoost-Brabant B.V. te Eindhoven. Stichting Beheer Activa heeft samen met NRE en Simac het initiatief genomen tot oprichting van deze besloten vennootschap. De vennootschap heeft onder andere tot doel om een glasvezelnetwerk te realiseren die voor de aandeelhouders van de vennootschap kan voorzien in de noodzakelijke ICT-infrastructuur. De waardering van deze minderheidsdeelneming vindt plaats op basis van de verkrijgingsprijs (historische aanschafwaarde). De post Loonheffing ABP/vak.uitk.juli 1991 is een vordering op het ministerie van OCW. Deze vordering voor loonheffing en premie ABP en de vakantie-uitkering over juni en juli 1991, nominaal ad wordt erkend door het ministerie, maar slechts uitgekeerd bij opheffing van de instelling. Op grond hiervan is besloten de vordering in de jaarrekening van Summa College op te nemen tegen het afgewaardeerde niveau van 2. Jaarrekening / 11

12 VORDERINGEN Debiteuren (waaronder studenten en cursisten) Ministerie van OCW Studenten / deelnemers / cursisten Overige overheden Overige vorderingen Overlopende activa a. Vooruitbetaalde kosten b. Overige Nog te ontvangen baten Overige overlopende activa Af: Voorzieningen debiteuren wegens oninbaarheid a. Bedrijven b. Studenten / TOTAAL De hogere vordering op debiteuren is met name veroorzaakt door de overgang in naar een andere wijze van inning van cursusgelden en schoolspecifieke kosten. T/m schooljaar vond de inning van studentenbijdragen plaats via eenmalige machtiging tot incasso. Vanwege de invoering van SEPA en de implementatie van een nieuw studenten registratiesysteem is overgegaan op het sturen van (termijn)facturen via een accept aan individuele studenten. Deze overgang heeft uiteindelijk langer geduurd dan vooraf voorzien, waardoor de feitelijke facturering pas later in kon plaatsvinden, met als nadelige consequentie dat ultimo een groter bedrag nog open stond. Het verloop van de voorzieningen wegens oninbaarheid is als volgt: 2012 Stand per 1 januari Af: Onttrekking Bij: Dotatie / vrijval STAND PER 31 DECEMBER Jaarrekening /

13 LIQUIDE MIDDELEN Kasmiddelen Tegoeden op bank- en girorekeningen TOTAAL De liquide middelen staan ter vrije beschikking. Omdat Summa College gebruik maakt van geïntegreerd middelenbeheer (schatkistbankieren) bij het Ministerie van Financiën (MvF), mogen overtollige liquide middelen desgewenst uitsluitend worden belegd via termijndeposito s bij het MvF. Op 31 december waren er geen uitstaande termijndeposito s. Jaarrekening / 13

14 Algemene reserve Bestemmingsreserve TOTAAL TOTAAL publiek privaat publiek privaat vermogen vermogen 2012 EIGEN VERMOGEN Gestort aandelenkapitaal 9 9 Minderheidsbelang derden 9 9 Result. aandeel derden voorgaande jaren Overige reserves Eigen vermogen per 1 januari Mutaties in het boekjaar: Gestort aandelenkapitaal Minderheidsbelang derden Resultaat Resultaat aandeel derden (in Teclab BV) Overige mutaties Totaal mutaties EIGEN VERMOGEN PER 31 DECEMBER Segmentatie publiek privaat vermogen Het eigen vermogen is gesegmenteerd naar een publiek en privaat deel. Het private deel betreft uitsluitend het deel van het eigen vermogen van Stichting Beheer Activa dat in het verleden vanuit private middelen is ontstaan. Jaarlijks wordt alleen het resultaat van Stichting Beheer Activa toegevoegd aan de reserves privaat. Bestemmingsreserves Publiek: Boekenfonds voortgezet onderwijs Vanaf 2009 kent Summa College een eigen boekenfonds voor de studieboeken die gratis aan vo-leerlingen ter beschikking worden gesteld. Hiervoor ontvangt Summa een subsidie van OCW. Ultimo bedraagt het nog niet bestede deel van de ontvangen subsidies Voor dit saldo is ultimo een bestemmingsreserve gevormd. De bestemmingreserve publiek betrof t/m 2012 uitsluitend het saldo van de in het verleden gerealiseerde exploitatieresultaten van de scholen. Aangezien aanwending van deze reserve alleen kan plaatsvinden binnen de geldende begrotingskaders van Summa College als geheel, is besloten om deze bestemmingsreserve op te laten gaan in de algemene reserve publiek. Privaat: Noodfonds De bestemmingsreserve privaat betreft het door Stichting Beheer Activa gevormde noodfonds voor financiële ondersteuning van studenten die door bijzondere omstandigheden niet in staat zijn zelfstandig de wettelijk verplichte les- of cursusgelden te voldoen. In zijn 27 uitkeringen verstrekt voor in totaal Dit bedrag is ten laste van het noodfonds gebracht. Aandeel derden/minderheidsbelang derden Op 31 augustus 2012 is door Exempla Opleidingen BV en Brainport Industries Coöperatie U.A. het bedrijf Teclab BV (technology & education lab) opgericht. Teclab heeft als doelstelling het technisch vakmanschap op het niveau van mbo+ in de technologieregio Brainport naar een topniveau te brengen. Teclab gaat zich specialiseren op het gebied van onder meer mechatronica, precisietechnologie, fijnmechanische technieken en meet- en regeltechniek. Exempla Opleidingen bezit 51% en Brainport Industries 49% van het gestorte aandelenkapitaal van Het aandeel van Brainport Industries resulteert voor de geconsolideerde jaarrekening van het Summa College in een minderheidsbelang derden van Teclab heeft over een positief resultaat behaald van Het aandeel derden (Brainport Industries) is daardoor (49%). Summa College is 100% aandeelhouder van Exempla Opleidingen BV. Voor de toelichting op het eigen vermogen (model D) zie blz Jaarrekening /

15 Personeel Groot Overige TOTAAL onderhoud gebouwen voorzieningen VOORZIENINGEN Stand per 1 januari Mutaties in het boekjaar: Dotaties Onttrekkingen -/ Vrijval -/ Totaal mutaties STAND PER 31 DECEMBER Onderverdeling: Kortlopende deel < 1 jaar Langlopende deel > 1 jaar Personeelsvoorzieningen Alle personeelsvoorzieningen zijn berekend op basis van contante waarde. Er is uitgegaan van een disconteringsvoet van 4%. De personeelsvoorzieningen zijn onder te verdelen in de volgende voorzieningen: Voorziening jubileum Verzilvering VAA spaartegoed Reorganisatievoorziening Ster College Beëindigingsregelingen WGA-uitkeringen Wachtgeldverplichtingen Reorganisatie TeamSupport TOTAAL Voorziening jubilea Ten aanzien van de verplichting om toekomstige jubileumuitkeringen te kunnen betalen is een voorziening gevormd. Er is sprake van een tweetal soorten jubilea. Allereerst het onderwijsjubileum, welke is gebaseerd op de CAO BVE. Voor het gehele personeel is, rekening houdend met het individuele onderwijsverleden, de kans berekend dat een 25-jarig respectievelijk 40-jarig onderwijsjubileum bij Summa College behaald zal worden. Verder is bij de berekening van de omvang van de verplichting rekening gehouden met de inschaling per balansdatum. Naast het onderwijsjubileum hanteert Summa College een eigen jubileumregeling (bestuursjubileum). Voor deze instellingsspecifieke regeling zijn bedragen gereserveerd die tot uitkering komen bij het bereiken van het 12,5-, 25- en 40-jarige dienstjubileum bij de instelling. Evenals de voorziening onderwijsjubileum is de voorziening bestuursjubileum berekend op basis van de kans dat medewerkers jubilea zullen behalen. Voorziening verzilvering VAA spaartegoed Twaalf personeelsleden hebben per 31 december nog een spaartegoed in tijd te verrekenen met Summa College. Jaarlijks werd maximaal 60 uur per persoon gespaard en aan de voorziening toegevoegd. Toevoeging vond plaats aan de hand van schriftelijke overeenkomsten met betrokkenen. Reorganisatievoorziening Ster College In verband met sterk teruglopende activiteiten en inkomsten van het Ster College m.b.t. Educatie- en Inburgeringstrajecten, is in 2010 geconcludeerd dat, ondanks de resultaten van het reorganisatieplan van februari 2008, aan een verdere reorganisatie van het Ster College niet viel te ontkomen. Op basis van een nieuw reorganisatieplan zijn personele maatregelen genomen om inkomsten en uitgaven van het Ster College weer in balans te brengen. Ultimo 2012 is er nog één medewerker waarvan de afvloeiingsregeling gedeeltelijk doorloopt na. In is bekend geworden dat de Educatietrajecten vanaf 2015 gefaseerd via marktwerking geworven moeten worden. Jaarrekening / 15

16 Op basis hiervan is besloten een nieuwe reorganisatie/ afslanking gefaseerd door te voeren. De eerste (vrijwillige) fase is gericht op een reductie van ca. 8 fte en loopt tot augustus Enkele medewerkers hebben aangegeven in 2014 gebruik te willen maken van de faciliteiten in het sociaal plan. De hiermee gemoeide lasten ad 0,852 mln. zijn ultimo gedoteerd aan de reorganisatievoorziening Ster College. Voorziening beëindigingsregelingen In 2011 is met een voormalige directeur een beëindigings regeling getroffen waarvan een gedeelte nog doorloopt na. Daarnaast is in met 2 andere medewerkers een beëindigingsregeling getroffen. Voorziening WGA-uitkeringen Met ingang van 1 januari 2012 heeft Summa College zich verzekerd voor het eigen-risicodragerschap van de WGA (Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Tijdens het overgangstraject naar deze verzekering liep er voor twee personeelsleden een bezwaarprocedure om ze in aanmerking te laten komen voor de IVA (Regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). Het bezwaar is afgewezen. Voor betreffende twee personen is geen verzekering afgesloten. Voor de berekende toekomstige WGA-kosten is een voorziening gevormd. Voorziening wachtgeldverplichtingen Het Summa College is eigenrisicodrager voor de WW en bovenwettelijke WW aanspraken van voormalige werknemers. Door de reorganisatie Teamsupport is het aantal medewerkers dat vanaf 2014 hierop aanspraak maakt gegroeid. Mede op grond daarvan zijn ultimo alle lopende wachtgeldverplichtingen opgenomen in een voorziening. Dit betreft dus zowel medewerkers die in het kader van Teamsupport zijn ontslagen als overige voormalige medewerkers. Bij de vorming in 2012 van de voorziening reorganisatie Teamsupport was al rekening gehouden met mogelijke gedwongen ontslagen en wachtgeldverplichtingen. De daadwerkelijk ingegane wachtverplichting vanwege Teamsupport is ultimo gerubriceerd van de voorziening reorganisatie Teamsupport naar de voorziening wachtgeldverplichtingen. De hoogte en looptijden van de uitkeringen zijn gebaseerd op opgaven van het UWV en het bedrijf WWplus. Voor alle medewerkers die in de berekening van de voorziening wachtgeldverplichtingen zijn meegenomen is voorzichtigheidshalve de maximale uitkeringsduur gehanteerd aangezien geen betrouwbare inschatting is te maken over een eventuele tussentijdse uitstroom. Voorziening reorganisatie TeamSupport Per is de onder de naam TeamSupport uitgevoerde reorganisatie van de ondersteuning van het onderwijs grotendeels afgerond. De reorganisatie had o.a. tot doel de omvang van het onderwijsondersteunende personeel met 152,5 fte te reduceren. Ten behoeve van de verwachte afvloeiingskosten voor deze reductie is in 2012 een voorziening gecreëerd van 11,5 mln. In deze voorziening werd rekening gehouden met gedwongen ontslag voor een aantal medewerkers, in aanstellingsomvang gemeten 40,7 fte. Met begeleiding van een bemiddelingsbureau is het Summa College erin geslaagd om dit aantal qua aanstelling te beperken tot 11,3 fte per ultimo, waarvan 5,8 fte vertraagd vertrek. De vertraging gaat vooral om mensen die ziek zijn. Dit zorgde ervoor dat een bedrag van 4,3 mln. kon vrijvallen ten gunste van het resultaat. Het in uit de voorziening onttrokken bedrag van 4,5 mln. had voor 4,1 mln. betrekking op vrijwillige regelingen in het kader van faciliteiten zoals opgenomen in het met de vakbonden afgesproken sociaal plan. Door het accepteren van zo n regeling zagen medewerkers af van het recht op WW en bovenwettelijke WW aanspraken. De overige 0,4 mln. onttrekking heeft met name betrekking op outplacementkosten. Daarnaast zijn de wachtgeldverplichtingen jegens de medewerkers die definitief ontslag hebben gekregen ( 1,8 mln.) overgebracht van de voorziening reorganisatie TeamSupport naar de voorziening wachtgeldverplichtingen. Voorziening groot onderhoud gebouwen De voorziening groot onderhoud gebouwen heeft het karakter van een egalisatiereserve. De onderhoudsvoorziening is gebaseerd op het meerjarig onderhoudsplan en is gewaardeerd tegen de contante waarde o.b.v. 4% rekenrente. 16 Jaarrekening /

17 Overige voorzieningen In heeft de Onderwijsinspectie een onderzoek uitgevoerd naar een maatwerkopleiding voor buschauffeurs. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek heeft de inspectie begin 2014 het voornemen bekend gemaakt om 4 mln. terug te vorderen, 40% van de totale bekostiging die het Summa College voor de maatwerkopleiding heeft ontvangen. Omdat het Summa College de hoogte van de vordering buiten proportie vindt en beroep heeft aangetekend, is in de jaarrekening voor het gehele bedrag van 4 mln. een voorziening gevormd. Overig Summa College is aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP die de pensioenregeling uitvoert voor alle werknemers en voormalige werknemers van Summa College. De ABP-regeling is vanaf 1 januari 2004 een middelloonregeling. De tot deze datum opgebouwde aanspraken zijn gebaseerd op het pensioengevend inkomen op 1 januari De regeling kwalificeert als een zogenaamde toegezegde pensioenregeling. Een rechtspersoon mag echter volgens RJ 271 een toegezegde pensioenregeling in de jaarrekening verwerken als een zogenaamde toegezegde bijdrageregeling indien aan volgende voorwaarden is voldaan: de rechtspersoon is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds en past tezamen met andere rechtspersonen dezelfde pensioenregeling toe, en de rechtspersoon heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in het geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds, anders dan het voldoen van hogere toekomstige premies. Summa College heeft geen voorziening voor pensioenen opgenomen in de jaarrekening omdat aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan. De lasten als gevolg van de verschuldigde pensioenpremies zijn in de staat van baten en lasten verwerkt onder de personele lasten. Jaarrekening / 17

18 Ministerie van Financiën TOTAAL LANGLOPENDE SCHULDEN Stand per 1 januari STAND PER 31 DECEMBER Resterende looptijd > 1 jaar Resterende looptijd > 5 jaar Rentevoet 4,72% In het kader van schatkistbankieren is in 2008 door het ministerie van Financiën aan Summa College een aflossingsvrije lening verstrekt ten bedrage van 12 mln. De lening heeft een looptijd van 20 jaar en een vast rentepercentage van 4,72%. Onder goedkeuring van het ministerie van Financiën zijn de verkregen middelen door Summa College doorgeleend aan SBA ter financiering van de nieuwbouwkosten van het onroerend goed gelegen aan de Vijfkamplaan 4 te Eindhoven KORTLOPENDE SCHULDEN Vooruit gefactureerde en -ontvangen termijnen OHW Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Schulden ter zake van pensioenen Overige kortlopende schulden Overlopende passiva a. Vooruitontv. cursusgelden en bijdragen studenten b. Vooruitontvangen subsidies OCW geoormerkt c. Vakantiegeld en -dagen d. Overige Nog te betalen lasten Vooruitontvangen projectgelden Overige overlopende passiva TOTAAL Het saldo van kortlopende schulden liep in o.a. terug door een lager crediteurensaldo als gevolg van grote terughoudendheid ten aanzien van de (investerings)uitgaven in de tweede helft van het jaar. 18 Jaarrekening /

19 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen (in ) Jaarrekening Huurovereenkomst Vanaf 2008 zijn de meeste gebouwen en terreinen die Summa College in gebruik heeft eigendom van Stichting Beheer Activa (SBA). Voor dit gebruik wordt door SBA huur in rekening gebracht. Daarnaast maakt Summa College via SBA gebruik van gebouwen van derden. De hiermee samenhangende huurverplichtingen van Summa College zijn tweeledig. Enerzijds worden volledige gebouwen gehuurd, anderzijds wordt gehuurd op basis van uit te voeren activiteiten. Bij volledige huur is er sprake van meerjarige overeenkomsten. Bij de andere huursituaties wordt de omvang van de huur per jaar bepaald en aangepast. De volgende panden worden op 31 december gehuurd via meerjarige contracten van derden: Willemstraat 6 Eindhoven ING VB&T Willemstraat 12 Eindhoven ING VB&T Willemstraat 16a Eindhoven ING VB&T Torenallee 20 Eindhoven Office S. De Huufkes Nuenen AM Rooijackers Energieweg 3d Hapert Saris Onroerend Goed BV Het Eeuwsel 2 Eindhoven Fontys Hogescholen Julianalaan Helmond ROC ter AA Het volgende pand is gedeeltelijk in medegebruik: Rachelsmolen 1 Eindhoven Fontys Hogescholen De volgende panden worden van derden gehuurd afhankelijk van de uit te voeren activiteiten: Iman v/d Boschstraat 2a Best Educatief Centrum De Wig Bospoort 1 Eersel Rythovius College Klokgebouw 211 Eindhoven Stichting Trudo Klokgebouw 300 Eindhoven Gemeente Eindhoven Tafelbergplein 8 Eindhoven Nutsbasisschool De Driesprong Tinelstraat 3a Eindhoven Gemeenschapshuis de Ketting High Tech Campus 34 Eindhoven High Tech Campus Park 1 Nuenen Het Klooster De Loop 67 Oirschot SCC De Enck Kerkstraat 238 Tegelen Zorggroep Noord en Midden-Limburg Venlo De Run parkeerplaatsen Veldhoven techniekhuys Catharinaplein 21 Eindhoven Dynamo Luchthavenweg 25 Eindhoven Eindhoven Airport Hoogstraat 2 Eindhoven Bruce Dance Academy Jaarrekening / 19

20 Bankgarantie Huurpanden Op verzoek van de verhuurders en als waarborg voor nakoming van verplichtingen heeft Summa College voor de volgende panden een bankgarantie afgegeven: Vestiging Verhuurder Bedrag Bedrijfsruimte Hofnar 24, Valkenswaard M. van Wijk en B.C. van Wijk-Kooiman Bedrijfsruimte Metaalweg 5, Hapert Saris Onroerend Goed BV Bedrijfsruimte Willemstraat 6, Eindhoven ING Real Investment Management BV Voor de Stichting Beheer Activa zijn voor de volgende panden een bankgarantie afgegeven: Vestiging Verhuurder Bedrag Bedrijfsruimte Willemstraat 16A, Eindhoven ING Real Investment Management BV Bedrijfsruimte Willemstraat 12, Eindhoven ING Real Investment Management BV Jaarrekening /

Jaarverslag 2013. ROC Midden nederland. jaarrekening

Jaarverslag 2013. ROC Midden nederland. jaarrekening Jaarverslag 2013 ROC Midden nederland jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2013 COLOFON Uitgave Vormgeving Eindredactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt, Utrecht

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. de patiënt prominent. www.erasmusmc.nl

Jaarrekening 2008. de patiënt prominent. www.erasmusmc.nl Jaarrekening 2008 de patiënt prominent www.erasmusmc.nl Projectcode Jaarverantwoording 2008 Versie Vastgesteld Datum 18 mei 2009 Opsteller Erasmus MC Beheerder Erasmus MC Opdrachtgever Raad van Bestuur,

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg)

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) Jaarrekening 2014 Stichting Maatschappij Zandbergen Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 2014 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Lucas Onderwijs JAARREKENING 2013. Jaarrekening 2013 Lucas Onderwijs. naar inhoud

Lucas Onderwijs JAARREKENING 2013. Jaarrekening 2013 Lucas Onderwijs. naar inhoud Lucas Onderwijs JAARREKENING 2013 1 NB. Deze pagina bevat hyperlinks! Inhoudsopgave Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013............................................................................................................................

Nadere informatie

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5 Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2 Balans 3 Staat van baten en lasten 4 Kasstroomoverzicht 5 Analyse balans en financiële positie 6 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Elan Wonen. Haarlem

Stichting Elan Wonen. Haarlem Stichting Elan Wonen Haarlem Geconsolideerde jaarrekening 2012 Stichting Elan Wonen, Haarlem 2 Inhoud Geconsolideerde Jaarrekening... 5 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2012... 6 2 Geconsolideerde

Nadere informatie

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS Apeldoorn, 20 maart 2012 JAARREKENING Politieacademie Bezoekadres: Arnhemseweg 348 7334 AC Apeldoorn Postadres: Postbus 834 7301

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 1 van 46 Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 2 van 46 Inhoudsopgave 1 Jaarverslag Raad van Toezicht 4 2 Bestuursverslag 6 2.1 Algemeen 6 2.2 Planning

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s)

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s) Jaarrekening Balans per 31 december (in duizenden euro s) ACTIVA (na resultaatbestemming) 31-12- 31-12-2012 Materiële vaste activa (1) - panden 23.343 24.314 - vervoermiddelen 2.088 2.014 - overige activa

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING JAARREKENING pag 1 Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING INHOUD JAARREKENING 3 Grondslagen 5 Samenvattend financieel overzicht 9 Balans 11 Staat van baten en lasten 19 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg Inhoud: Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting kostenverdeelstaat

Nadere informatie

Financiële Resultaten 2010

Financiële Resultaten 2010 Vitens N.V. Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Inhoudsopgave Financiële gang van zaken 5 Geconsolideerde jaarrekening 9 Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Nadere informatie

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL JAARVERSLAG 2013 DURA VERMEER GROEP NV 1 INHOUDSOPGAVE Kerncijfers 03 Wie zijn wij 04 Bestuur Dura Vermeer Groep NV 05 Verslag van de Raad van Bestuur 06 Algemene gang

Nadere informatie

Scan nummer 2 van 3 - Scanpagina 1 van 36

Scan nummer 2 van 3 - Scanpagina 1 van 36 I 3+,--1. I 1 I. l Scan nummer 2 van 3 - Scanpagina 1 van 36.. ''.' ''...ï' ' ')' -' ïï *. -.,' -. ', Ter Apel RSG Ter Apel te Ter Apel PPORTINZAKE DE J RREKENING 2011 RSG Ter Apel Postbus 47 9560 AA Ter

Nadere informatie

Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn

Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn Jaarstukken 2014 Gemeente Apeldoorn 1 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Jaarrekening2014....7 1.1 Waarderingsgrondslagen... 9 1.1.1 Algemeen...11 1.1.2 Waarderingsgrondslagen...11 1.1.3 Grondslagen voor resultaatbepaling...14

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP Macintosh Retail Group N.V. Amerikalaan 100, 6199 AE Postbus 110, 6190 AC Maastricht-Airport Tel. 043-328 07 80 Fax 043-325 70 30 info@macintosh.nl www.macintosh.nl

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7 Onze financiën Inhoud Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1 Balans op 31 december 2011 6 Staat van baten en lasten 2011 7 Kasstroomoverzicht 2011 9 Verschillenanalyse begroting versus 10

Nadere informatie

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V.

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. ANNEXUM SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. JAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Website: www.annexum.nl AIFMD Bewaarder SGG Depositary B.V. Claude

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 INHOUD Profiel 4 Missie en Visie 8 Strategie 12 Jaarverslag 22 Geconsolideerde balans per 31 december 2011 28 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2011 30

Nadere informatie

JAARREKENING Bedrijfsraad 2013

JAARREKENING Bedrijfsraad 2013 JAARREKENING Bedrijfsraad 2013 STICHTING BEDRIJFSRAAD MOTORVOERTUIGENBEDRIJF EN TWEEWIELERBEDRIJF Adres: Waterveste 1A 3992 DB Houten Postbus 491 3990 GG Houten telefoon 030-6354010 www.bedrijfsraad.nl

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

Kerncijfers 2009. Investeringsbevordering en Business Development. Bedrijventerreinen. Bedrijvencentra. Financieel resultaat en eigen vermogen (2008)

Kerncijfers 2009. Investeringsbevordering en Business Development. Bedrijventerreinen. Bedrijvencentra. Financieel resultaat en eigen vermogen (2008) Financieel resultaat en eigen vermogen (2008) Netto winst (in mln euro) 0,4 (0,3) Eigen vermogen (in mln euro) 100,7 (100,7) Balanstotaal (in mln euro) 165,9 (166,6) Solvabiliteit (in %) 60,1 (60,5) Venture

Nadere informatie

Inhoud. 5 Voorwoord. 6 Algemeen. 10 Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 11 Personeel en organisatie. 12 Resultaten en analyses

Inhoud. 5 Voorwoord. 6 Algemeen. 10 Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 11 Personeel en organisatie. 12 Resultaten en analyses Jaarverslag 212 De Harmonie Barneveld Inhoud 5 Voorwoord 6 Algemeen 1 Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen 11 Personeel en organisatie 12 Resultaten en analyses 14 Werkmaatschappijen

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

JAARSTUKKEN. Stichting

JAARSTUKKEN. Stichting JAARSTUKKEN Stichting Nieuwe Veste 2 Jaarstukken Stichting Nieuwe Veste > 3 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 4 1.1 Vestigingen en locaties 5 1.2 Bestuur 6 1.3 Raad van Toezicht 6 1.4 Ondernemingsraad

Nadere informatie

baarsma wine group holding

baarsma wine group holding baarsma wine group holding Jaarverslag 2010/2011 Baarsma Wine Group Holding B.V. Winning strategies in wine Jaarverslag 2010/2011 Baarsma Wine Group Holding B.V. Inhoud Management van de groep 4 Kerncijfers

Nadere informatie