Voorstel bestemming van het resultaat 44 Gebeurtenissen na balansdatum 45 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 46

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorstel bestemming van het resultaat 44 Gebeurtenissen na balansdatum 45 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 46"

Transcriptie

1

2

3 Inhoudsopgave Jaarrekening Bestuursverslag 4 Grondslagen 4 Geconsolideerde balans per 31 december 6 Geconsolideerde staat van baten en lasten over 8 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 9 Toelichting behorende tot de geconsolideerde balans per 31 december 10 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 19 Toelichting behorende tot de geconsolideerde staat van baten en lasten over 22 Enkelvoudige balans per 31 december 30 Enkelvoudige staat van baten en lasten over 32 Enkelvoudig kasstroomoverzicht over 33 Toelichting behorende tot de enkelvoudige balans per 31 december 34 Toelichting behorende tot de enkelvoudige staat van baten en lasten over 40 Overige gegevens Voorstel bestemming van het resultaat 44 Gebeurtenissen na balansdatum 45 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 46 Bijlagen Gegevens over de rechtspersoon 48 Overzicht verbonden partijen 49 Toelichting op het eigen vermogen 54 Staat van baten en lasten over, segmentatie voortgezet onderwijs 55 Vermelding op basis van de WNT 56 Doelsubsidies OCW 58 Jaarrekening / 3

4 Bestuursverslag Voor het bestuursverslag wordt verwezen naar het jaarverslag dat separaat is opgesteld. Grondslagen Algemeen De stichting ROC Summa College (hierna te noemen Summa College) is op 1 augustus 1996 ontstaan als een bestuurlijk gefuseerde instelling onder de naam Stichting ROC Eindhoven. In 2000 heeft ROC Eindhoven een institutioneel gefuseerde instelling als bedoeld in artikel van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs gerealiseerd. Per 1 januari is de naam van Stichting ROC Eindhoven gewijzigd in Stichting ROC Summa College. De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Boek 2 Titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, een en ander zoals geregeld in de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De in deze jaarrekening opgenomen bedragen zijn weergegeven in euro s x 1.000, tenzij anders vermeld. Grondslagen consolidatie De geconsolideerde jaarrekening van Summa College omvat de financiële gegevens van Summa College, alsmede van rechtspersonen waarop, op grond van de feitelijke situatie, beslissende invloed kan worden uitgeoefend. In de geconsolideerde jaarrekening zijn alle onderlinge financiële verhoudingen en transacties geëlimineerd. De in de integrale consolidatie begrepen rechtspersonen zijn: Exempla Opleidingen BV (100%) incl. de dochtermaatschappijen: Premium Opleidingen BV (100%) MAKS BV (100%) Exempla BV (100%, geen activiteiten) Exempla Techniek BV (100%, geen activiteiten) Teclab BV (51%) Stichting Beheer Activa ROC Summa College (100%) Ten aanzien van de transacties die plaatsvinden tussen de groepsmaatschappijen hanteert Summa College het principe van integrale kostprijs. Dit wil zeggen dat onderlinge doorbelastingen at arm s length base worden verantwoord, waarbij de werkelijke kosten het uitgangspunt vormen voor de hoogte van de doorbelasting. De rubricering van enkele posten in de jaarrekening is gewijzigd. Omwille van de vergelijkbaarheid zijn de vergelijkende cijfers van voorgaand boekjaar dienovereenkomstig aangepast. Waarderingsgrondslagen van activa en passiva Algemeen De hieronder vermelde waarderingsgrondslagen zijn eveneens van toepassing op de enkelvoudige jaarrekening die een onderdeel vormt van deze jaarrekening. Tenzij anders vermeld, zijn de activa en passiva gebaseerd op historische kosten en gewaardeerd tegen nominale waarde. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingswaarde, onder aftrek van de lineair berekende cumulatieve afschrijvingen op basis van de verwachte economische levensduur en eventuele bijzondere waardeverminderingen. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Activering en afschrijving van enkelvoudige investeringen vindt plaats vanaf vanaf het moment van ingebruikname. Investeringen opgebouwd uit diverse kleinere bedragen (< 1.000) die tot één object behoren worden in totaliteit geactiveerd. 4 Jaarrekening /

5 In de jaarrekening zijn de volgende afschrijvingspercentages gehanteerd: VASTGOED: gebouwen 3,33 aanbouw (nieuw gedeelte aan bestaand gebouw) 5 verbouwingen / aanpassingen inrichting terreinen 10 OVERIGE ACTIVA: inventaris en apparatuur 6, ,33 andere vaste bedrijfsmiddelen 33,33 Financiële vaste activa Er wordt in dit kader een onderscheid gemaakt in deelnemingen met een meerderheids- en minderheids belang. Voor de eerste variant geldt dat deze worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de netto-vermogenswaarde. Voor de bepaling van de netto-vermogenswaarde worden waarderingsgrondslagen gehanteerd in overeenstemming met deze jaarrekening. Op de minderheids deelneming wordt slechts in geringe mate invloed van betekenis uitgeoefend. Hieruit volgt een waardering tegen verkrijgingsprijs of lagere reële waarde. Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid. Liquide middelen Tenzij anders vermeld, staan de liquide middelen ter vrije beschikking. Voorzieningen Een voorziening wordt opgenomen indien sprake is van: een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het verleden, en waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt, en het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen benodigd is. Bepaling van het saldo van de baten en lasten Algemeen De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. Subsidies Niet geoormerkte (overheids)subsidies worden als baten in de staat van baten en lasten verantwoord in het jaar waarin ze zijn toegekend. Geoormerkte (overheids)subsidies worden naar rato als baten verantwoord in het jaar waarin de daarmee samenhangende lasten worden verantwoord. Projecten De gemaakte kosten die kunnen worden toegerekend aan de projecten die per balansdatum niet zijn afgerond, zijn in de jaarrekening verantwoord voorzover een goedgekeurde financiële tussenrapportage daarin voorziet. De baten die ten aanzien van deze projecten worden verwacht, zijn in de jaarrekening verwerkt, voorzover zij zijn gerealiseerd. Afschrijvingen De afschrijvingen op materiële vaste activa worden berekend op basis van vaste percentages van de historische aanschafwaarde op basis van de verwachte economische levensduur. De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn vermeld onder de waarderingsgrondslag van de materiële vaste activa. Als er indicaties zijn dat de realiseerbare waarde van een bepaald activum lager is dan de boekwaarde, dan wordt het verschil als bijzondere waardevermindering verwerkt in de afschrijvingen. Resultaat deelneming Hieronder wordt het aandeel in het resultaat na belastingen van rechtspersonen opgenomen waarin direct of indirect wordt deelgenomen, berekend volgens de vermogensmutatiemethode. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Schulden De schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Jaarrekening / 5

6 Geconsolideerde balans per 31 december (na resultaatbestemming / in ) ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen Inventarissen en apparatuur Andere vaste bedrijfsmiddelen Financiële vaste activa Andere deelnemingen Totaal vaste activa Vlottende activa Vorderingen Debiteuren Ministerie OCW Studenten / deelnemers / cursisten Overige overheden Overige vorderingen Overlopende activa Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid Liquide middelen Totaal vlottende activa TOTAAL ACTIVA Jaarrekening /

7 PASSIVA Eigen vermogen Algemene reserve (publiek) Algemene reserve (privaat) Bestemmingsreserve (publiek) Bestemmingsreserve (privaat) Voorzieningen Personeelsvoorziening Overige voorzieningen Langlopende schulden Overige Kortlopende schulden Vooruitgefact. en -ontv. termijnen OHW Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Schulden terzake van pensioenen Overige kortlopende schulden Overlopende passiva TOTAAL PASSIVA Jaarrekening / 7

8 Geconsolideerde staat van baten en lasten over (in ) Begroting 2012 BATEN Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en subsidies Cursus-, les- en examengelden Baten werk i.o.v. derden Overige baten Totaal baten LASTEN Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten FINANCIËLE BATEN EN LASTEN Rentebaten Rentelasten Saldo financiële baten en lasten Aandeel derden in resultaat RESULTAAT Jaarrekening /

9 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over (in ) Jaarrekening 2012 KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN Saldo baten en lasten (excl. fin.bat./last. en aand. derden in result.) Aanpassingen voor: afschrijvingen mutaties voorzieningen resultaat deelnemingen Veranderingen in vlottende middelen: vorderingen schulden Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest Totaal kasstroom uit operationele activiteiten KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN Investeringen in materiële vaste activa Investeringen in deelnemingen - 18 Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten Mutatie liquide middelen Eindstand liquide middelen Beginstand liquide middelen MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN Jaarrekening / 9

10 Toelichting behorende tot de geconsolideerde balans per 31 december (in ) Gebouwen Inventaris en Andere vaste In uitvoering TOTAAL en terreinen apparatuur bedrijfsmiddelen en vooruitbetalingen MATERIËLE VASTE ACTIVA Stand per 1 januari Aanschafprijs Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -/ Boekwaarde Mutaties in de boekwaarde: Investeringen Desinvesteringen -/ Afschrijvingen -/ Bijzondere waardevermindering -/ Buitengebruikstellingen Totaal mutaties Stand per 31 december Aanschafprijs Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -/ BOEKWAARDE Stichting Beheer Activa heeft, ten behoeve van de huisvesting van Summa College, een twaalftal gebouwen in volledig eigendom. In het kader van het voortdurend optimaliseren van de bezettingsgraad van het vastgoed, is besloten om een tweetal gebouwen af te gaan stoten. Op basis van de verwachte opbrengstwaarden (verkoopwaarden minus sloopkosten) van deze gebouwen is in de jaarrekening via de afschrijvingen een bijzondere waardevermindering op het vastgoed doorgevoerd van 1 mln. Daarbij dient opgemerkt dat, indien de gemeente geen medewerking verleent aan herbestemming van één van de twee onderwijs locaties, het risico bestaat van een mogelijke verdere neerwaartse waardebijstelling. In het kader van het masterplan huisvesting is een leenfaciliteit onder eerste hypothecair verband bij het Ministerie van Financiën afgesloten ter grootte van 80 mln. Hiervan is 12 mln. opgenomen. Als onderpand voor deze hypothecaire geldlening dienen Sterrenlaan 4, 6, 8, 10, Van Vorststraat 50, Frederiklaan 60A en B, Ruysdaelbaan 7, Frankrijkstraat 101, Willem de Rijkelaan 3 en Habsburglaan 1, alle te Eindhoven. Voor de gehanteerde afschrijvingspercentages wordt verwezen naar hetgeen is vermeld bij de grondslag van de materiële vaste activa. Er zijn drie erfpachtovereenkomsten afgesloten met de Gemeente Eindhoven. Het betreft overeenkomsten m.b.t. Sterrenlaan 8 en 10, alsmede Vijfkamplaan 4. De eerste twee hebben een duur van 100 jaar, de laatste is eeuwigdurend. Onderstaand overzicht geeft een indicatie van de reële waarde van de gebouwen en terreinen: 2012 WOZ waarde (in ) Peildatum Peildatum Verzekerde waarde (in ) Peildatum Peildatum Jaarrekening / In 2012 is de periodieke, 5-jaarlijkse taxatie van de panden uitgevoerd. Summa College heeft een garantie tegen onderverzekering.

11 Regio Breedband FINANCIËLE VASTE ACTIVA Loonheffing TOTAAL ABP/vak.uitk. juli 1991 Stand per 1 januari Mutaties in het boekjaar: Corr. cumulatieve waardevermindering Totaal mutaties Stand per 31 december Aanschafprijs Cumulatieve waardeverminderingen -/ TOTAAL FINANCIËLE VASTE ACTIVA De post Regio Breedband betreft een belang van 6,79% in het geplaatste en gestorte aandelenkapitaal van de besloten vennootschap Regionaal Breedband Consortium Zuidoost-Brabant B.V. te Eindhoven. Stichting Beheer Activa heeft samen met NRE en Simac het initiatief genomen tot oprichting van deze besloten vennootschap. De vennootschap heeft onder andere tot doel om een glasvezelnetwerk te realiseren die voor de aandeelhouders van de vennootschap kan voorzien in de noodzakelijke ICT-infrastructuur. De waardering van deze minderheidsdeelneming vindt plaats op basis van de verkrijgingsprijs (historische aanschafwaarde). De post Loonheffing ABP/vak.uitk.juli 1991 is een vordering op het ministerie van OCW. Deze vordering voor loonheffing en premie ABP en de vakantie-uitkering over juni en juli 1991, nominaal ad wordt erkend door het ministerie, maar slechts uitgekeerd bij opheffing van de instelling. Op grond hiervan is besloten de vordering in de jaarrekening van Summa College op te nemen tegen het afgewaardeerde niveau van 2. Jaarrekening / 11

12 VORDERINGEN Debiteuren (waaronder studenten en cursisten) Ministerie van OCW Studenten / deelnemers / cursisten Overige overheden Overige vorderingen Overlopende activa a. Vooruitbetaalde kosten b. Overige Nog te ontvangen baten Overige overlopende activa Af: Voorzieningen debiteuren wegens oninbaarheid a. Bedrijven b. Studenten / TOTAAL De hogere vordering op debiteuren is met name veroorzaakt door de overgang in naar een andere wijze van inning van cursusgelden en schoolspecifieke kosten. T/m schooljaar vond de inning van studentenbijdragen plaats via eenmalige machtiging tot incasso. Vanwege de invoering van SEPA en de implementatie van een nieuw studenten registratiesysteem is overgegaan op het sturen van (termijn)facturen via een accept aan individuele studenten. Deze overgang heeft uiteindelijk langer geduurd dan vooraf voorzien, waardoor de feitelijke facturering pas later in kon plaatsvinden, met als nadelige consequentie dat ultimo een groter bedrag nog open stond. Het verloop van de voorzieningen wegens oninbaarheid is als volgt: 2012 Stand per 1 januari Af: Onttrekking Bij: Dotatie / vrijval STAND PER 31 DECEMBER Jaarrekening /

13 LIQUIDE MIDDELEN Kasmiddelen Tegoeden op bank- en girorekeningen TOTAAL De liquide middelen staan ter vrije beschikking. Omdat Summa College gebruik maakt van geïntegreerd middelenbeheer (schatkistbankieren) bij het Ministerie van Financiën (MvF), mogen overtollige liquide middelen desgewenst uitsluitend worden belegd via termijndeposito s bij het MvF. Op 31 december waren er geen uitstaande termijndeposito s. Jaarrekening / 13

14 Algemene reserve Bestemmingsreserve TOTAAL TOTAAL publiek privaat publiek privaat vermogen vermogen 2012 EIGEN VERMOGEN Gestort aandelenkapitaal 9 9 Minderheidsbelang derden 9 9 Result. aandeel derden voorgaande jaren Overige reserves Eigen vermogen per 1 januari Mutaties in het boekjaar: Gestort aandelenkapitaal Minderheidsbelang derden Resultaat Resultaat aandeel derden (in Teclab BV) Overige mutaties Totaal mutaties EIGEN VERMOGEN PER 31 DECEMBER Segmentatie publiek privaat vermogen Het eigen vermogen is gesegmenteerd naar een publiek en privaat deel. Het private deel betreft uitsluitend het deel van het eigen vermogen van Stichting Beheer Activa dat in het verleden vanuit private middelen is ontstaan. Jaarlijks wordt alleen het resultaat van Stichting Beheer Activa toegevoegd aan de reserves privaat. Bestemmingsreserves Publiek: Boekenfonds voortgezet onderwijs Vanaf 2009 kent Summa College een eigen boekenfonds voor de studieboeken die gratis aan vo-leerlingen ter beschikking worden gesteld. Hiervoor ontvangt Summa een subsidie van OCW. Ultimo bedraagt het nog niet bestede deel van de ontvangen subsidies Voor dit saldo is ultimo een bestemmingsreserve gevormd. De bestemmingreserve publiek betrof t/m 2012 uitsluitend het saldo van de in het verleden gerealiseerde exploitatieresultaten van de scholen. Aangezien aanwending van deze reserve alleen kan plaatsvinden binnen de geldende begrotingskaders van Summa College als geheel, is besloten om deze bestemmingsreserve op te laten gaan in de algemene reserve publiek. Privaat: Noodfonds De bestemmingsreserve privaat betreft het door Stichting Beheer Activa gevormde noodfonds voor financiële ondersteuning van studenten die door bijzondere omstandigheden niet in staat zijn zelfstandig de wettelijk verplichte les- of cursusgelden te voldoen. In zijn 27 uitkeringen verstrekt voor in totaal Dit bedrag is ten laste van het noodfonds gebracht. Aandeel derden/minderheidsbelang derden Op 31 augustus 2012 is door Exempla Opleidingen BV en Brainport Industries Coöperatie U.A. het bedrijf Teclab BV (technology & education lab) opgericht. Teclab heeft als doelstelling het technisch vakmanschap op het niveau van mbo+ in de technologieregio Brainport naar een topniveau te brengen. Teclab gaat zich specialiseren op het gebied van onder meer mechatronica, precisietechnologie, fijnmechanische technieken en meet- en regeltechniek. Exempla Opleidingen bezit 51% en Brainport Industries 49% van het gestorte aandelenkapitaal van Het aandeel van Brainport Industries resulteert voor de geconsolideerde jaarrekening van het Summa College in een minderheidsbelang derden van Teclab heeft over een positief resultaat behaald van Het aandeel derden (Brainport Industries) is daardoor (49%). Summa College is 100% aandeelhouder van Exempla Opleidingen BV. Voor de toelichting op het eigen vermogen (model D) zie blz Jaarrekening /

15 Personeel Groot Overige TOTAAL onderhoud gebouwen voorzieningen VOORZIENINGEN Stand per 1 januari Mutaties in het boekjaar: Dotaties Onttrekkingen -/ Vrijval -/ Totaal mutaties STAND PER 31 DECEMBER Onderverdeling: Kortlopende deel < 1 jaar Langlopende deel > 1 jaar Personeelsvoorzieningen Alle personeelsvoorzieningen zijn berekend op basis van contante waarde. Er is uitgegaan van een disconteringsvoet van 4%. De personeelsvoorzieningen zijn onder te verdelen in de volgende voorzieningen: Voorziening jubileum Verzilvering VAA spaartegoed Reorganisatievoorziening Ster College Beëindigingsregelingen WGA-uitkeringen Wachtgeldverplichtingen Reorganisatie TeamSupport TOTAAL Voorziening jubilea Ten aanzien van de verplichting om toekomstige jubileumuitkeringen te kunnen betalen is een voorziening gevormd. Er is sprake van een tweetal soorten jubilea. Allereerst het onderwijsjubileum, welke is gebaseerd op de CAO BVE. Voor het gehele personeel is, rekening houdend met het individuele onderwijsverleden, de kans berekend dat een 25-jarig respectievelijk 40-jarig onderwijsjubileum bij Summa College behaald zal worden. Verder is bij de berekening van de omvang van de verplichting rekening gehouden met de inschaling per balansdatum. Naast het onderwijsjubileum hanteert Summa College een eigen jubileumregeling (bestuursjubileum). Voor deze instellingsspecifieke regeling zijn bedragen gereserveerd die tot uitkering komen bij het bereiken van het 12,5-, 25- en 40-jarige dienstjubileum bij de instelling. Evenals de voorziening onderwijsjubileum is de voorziening bestuursjubileum berekend op basis van de kans dat medewerkers jubilea zullen behalen. Voorziening verzilvering VAA spaartegoed Twaalf personeelsleden hebben per 31 december nog een spaartegoed in tijd te verrekenen met Summa College. Jaarlijks werd maximaal 60 uur per persoon gespaard en aan de voorziening toegevoegd. Toevoeging vond plaats aan de hand van schriftelijke overeenkomsten met betrokkenen. Reorganisatievoorziening Ster College In verband met sterk teruglopende activiteiten en inkomsten van het Ster College m.b.t. Educatie- en Inburgeringstrajecten, is in 2010 geconcludeerd dat, ondanks de resultaten van het reorganisatieplan van februari 2008, aan een verdere reorganisatie van het Ster College niet viel te ontkomen. Op basis van een nieuw reorganisatieplan zijn personele maatregelen genomen om inkomsten en uitgaven van het Ster College weer in balans te brengen. Ultimo 2012 is er nog één medewerker waarvan de afvloeiingsregeling gedeeltelijk doorloopt na. In is bekend geworden dat de Educatietrajecten vanaf 2015 gefaseerd via marktwerking geworven moeten worden. Jaarrekening / 15

16 Op basis hiervan is besloten een nieuwe reorganisatie/ afslanking gefaseerd door te voeren. De eerste (vrijwillige) fase is gericht op een reductie van ca. 8 fte en loopt tot augustus Enkele medewerkers hebben aangegeven in 2014 gebruik te willen maken van de faciliteiten in het sociaal plan. De hiermee gemoeide lasten ad 0,852 mln. zijn ultimo gedoteerd aan de reorganisatievoorziening Ster College. Voorziening beëindigingsregelingen In 2011 is met een voormalige directeur een beëindigings regeling getroffen waarvan een gedeelte nog doorloopt na. Daarnaast is in met 2 andere medewerkers een beëindigingsregeling getroffen. Voorziening WGA-uitkeringen Met ingang van 1 januari 2012 heeft Summa College zich verzekerd voor het eigen-risicodragerschap van de WGA (Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Tijdens het overgangstraject naar deze verzekering liep er voor twee personeelsleden een bezwaarprocedure om ze in aanmerking te laten komen voor de IVA (Regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). Het bezwaar is afgewezen. Voor betreffende twee personen is geen verzekering afgesloten. Voor de berekende toekomstige WGA-kosten is een voorziening gevormd. Voorziening wachtgeldverplichtingen Het Summa College is eigenrisicodrager voor de WW en bovenwettelijke WW aanspraken van voormalige werknemers. Door de reorganisatie Teamsupport is het aantal medewerkers dat vanaf 2014 hierop aanspraak maakt gegroeid. Mede op grond daarvan zijn ultimo alle lopende wachtgeldverplichtingen opgenomen in een voorziening. Dit betreft dus zowel medewerkers die in het kader van Teamsupport zijn ontslagen als overige voormalige medewerkers. Bij de vorming in 2012 van de voorziening reorganisatie Teamsupport was al rekening gehouden met mogelijke gedwongen ontslagen en wachtgeldverplichtingen. De daadwerkelijk ingegane wachtverplichting vanwege Teamsupport is ultimo gerubriceerd van de voorziening reorganisatie Teamsupport naar de voorziening wachtgeldverplichtingen. De hoogte en looptijden van de uitkeringen zijn gebaseerd op opgaven van het UWV en het bedrijf WWplus. Voor alle medewerkers die in de berekening van de voorziening wachtgeldverplichtingen zijn meegenomen is voorzichtigheidshalve de maximale uitkeringsduur gehanteerd aangezien geen betrouwbare inschatting is te maken over een eventuele tussentijdse uitstroom. Voorziening reorganisatie TeamSupport Per is de onder de naam TeamSupport uitgevoerde reorganisatie van de ondersteuning van het onderwijs grotendeels afgerond. De reorganisatie had o.a. tot doel de omvang van het onderwijsondersteunende personeel met 152,5 fte te reduceren. Ten behoeve van de verwachte afvloeiingskosten voor deze reductie is in 2012 een voorziening gecreëerd van 11,5 mln. In deze voorziening werd rekening gehouden met gedwongen ontslag voor een aantal medewerkers, in aanstellingsomvang gemeten 40,7 fte. Met begeleiding van een bemiddelingsbureau is het Summa College erin geslaagd om dit aantal qua aanstelling te beperken tot 11,3 fte per ultimo, waarvan 5,8 fte vertraagd vertrek. De vertraging gaat vooral om mensen die ziek zijn. Dit zorgde ervoor dat een bedrag van 4,3 mln. kon vrijvallen ten gunste van het resultaat. Het in uit de voorziening onttrokken bedrag van 4,5 mln. had voor 4,1 mln. betrekking op vrijwillige regelingen in het kader van faciliteiten zoals opgenomen in het met de vakbonden afgesproken sociaal plan. Door het accepteren van zo n regeling zagen medewerkers af van het recht op WW en bovenwettelijke WW aanspraken. De overige 0,4 mln. onttrekking heeft met name betrekking op outplacementkosten. Daarnaast zijn de wachtgeldverplichtingen jegens de medewerkers die definitief ontslag hebben gekregen ( 1,8 mln.) overgebracht van de voorziening reorganisatie TeamSupport naar de voorziening wachtgeldverplichtingen. Voorziening groot onderhoud gebouwen De voorziening groot onderhoud gebouwen heeft het karakter van een egalisatiereserve. De onderhoudsvoorziening is gebaseerd op het meerjarig onderhoudsplan en is gewaardeerd tegen de contante waarde o.b.v. 4% rekenrente. 16 Jaarrekening /

17 Overige voorzieningen In heeft de Onderwijsinspectie een onderzoek uitgevoerd naar een maatwerkopleiding voor buschauffeurs. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek heeft de inspectie begin 2014 het voornemen bekend gemaakt om 4 mln. terug te vorderen, 40% van de totale bekostiging die het Summa College voor de maatwerkopleiding heeft ontvangen. Omdat het Summa College de hoogte van de vordering buiten proportie vindt en beroep heeft aangetekend, is in de jaarrekening voor het gehele bedrag van 4 mln. een voorziening gevormd. Overig Summa College is aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP die de pensioenregeling uitvoert voor alle werknemers en voormalige werknemers van Summa College. De ABP-regeling is vanaf 1 januari 2004 een middelloonregeling. De tot deze datum opgebouwde aanspraken zijn gebaseerd op het pensioengevend inkomen op 1 januari De regeling kwalificeert als een zogenaamde toegezegde pensioenregeling. Een rechtspersoon mag echter volgens RJ 271 een toegezegde pensioenregeling in de jaarrekening verwerken als een zogenaamde toegezegde bijdrageregeling indien aan volgende voorwaarden is voldaan: de rechtspersoon is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds en past tezamen met andere rechtspersonen dezelfde pensioenregeling toe, en de rechtspersoon heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in het geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds, anders dan het voldoen van hogere toekomstige premies. Summa College heeft geen voorziening voor pensioenen opgenomen in de jaarrekening omdat aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan. De lasten als gevolg van de verschuldigde pensioenpremies zijn in de staat van baten en lasten verwerkt onder de personele lasten. Jaarrekening / 17

18 Ministerie van Financiën TOTAAL LANGLOPENDE SCHULDEN Stand per 1 januari STAND PER 31 DECEMBER Resterende looptijd > 1 jaar Resterende looptijd > 5 jaar Rentevoet 4,72% In het kader van schatkistbankieren is in 2008 door het ministerie van Financiën aan Summa College een aflossingsvrije lening verstrekt ten bedrage van 12 mln. De lening heeft een looptijd van 20 jaar en een vast rentepercentage van 4,72%. Onder goedkeuring van het ministerie van Financiën zijn de verkregen middelen door Summa College doorgeleend aan SBA ter financiering van de nieuwbouwkosten van het onroerend goed gelegen aan de Vijfkamplaan 4 te Eindhoven KORTLOPENDE SCHULDEN Vooruit gefactureerde en -ontvangen termijnen OHW Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Schulden ter zake van pensioenen Overige kortlopende schulden Overlopende passiva a. Vooruitontv. cursusgelden en bijdragen studenten b. Vooruitontvangen subsidies OCW geoormerkt c. Vakantiegeld en -dagen d. Overige Nog te betalen lasten Vooruitontvangen projectgelden Overige overlopende passiva TOTAAL Het saldo van kortlopende schulden liep in o.a. terug door een lager crediteurensaldo als gevolg van grote terughoudendheid ten aanzien van de (investerings)uitgaven in de tweede helft van het jaar. 18 Jaarrekening /

19 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen (in ) Jaarrekening Huurovereenkomst Vanaf 2008 zijn de meeste gebouwen en terreinen die Summa College in gebruik heeft eigendom van Stichting Beheer Activa (SBA). Voor dit gebruik wordt door SBA huur in rekening gebracht. Daarnaast maakt Summa College via SBA gebruik van gebouwen van derden. De hiermee samenhangende huurverplichtingen van Summa College zijn tweeledig. Enerzijds worden volledige gebouwen gehuurd, anderzijds wordt gehuurd op basis van uit te voeren activiteiten. Bij volledige huur is er sprake van meerjarige overeenkomsten. Bij de andere huursituaties wordt de omvang van de huur per jaar bepaald en aangepast. De volgende panden worden op 31 december gehuurd via meerjarige contracten van derden: Willemstraat 6 Eindhoven ING VB&T Willemstraat 12 Eindhoven ING VB&T Willemstraat 16a Eindhoven ING VB&T Torenallee 20 Eindhoven Office S. De Huufkes Nuenen AM Rooijackers Energieweg 3d Hapert Saris Onroerend Goed BV Het Eeuwsel 2 Eindhoven Fontys Hogescholen Julianalaan Helmond ROC ter AA Het volgende pand is gedeeltelijk in medegebruik: Rachelsmolen 1 Eindhoven Fontys Hogescholen De volgende panden worden van derden gehuurd afhankelijk van de uit te voeren activiteiten: Iman v/d Boschstraat 2a Best Educatief Centrum De Wig Bospoort 1 Eersel Rythovius College Klokgebouw 211 Eindhoven Stichting Trudo Klokgebouw 300 Eindhoven Gemeente Eindhoven Tafelbergplein 8 Eindhoven Nutsbasisschool De Driesprong Tinelstraat 3a Eindhoven Gemeenschapshuis de Ketting High Tech Campus 34 Eindhoven High Tech Campus Park 1 Nuenen Het Klooster De Loop 67 Oirschot SCC De Enck Kerkstraat 238 Tegelen Zorggroep Noord en Midden-Limburg Venlo De Run parkeerplaatsen Veldhoven techniekhuys Catharinaplein 21 Eindhoven Dynamo Luchthavenweg 25 Eindhoven Eindhoven Airport Hoogstraat 2 Eindhoven Bruce Dance Academy Jaarrekening / 19

20 Bankgarantie Huurpanden Op verzoek van de verhuurders en als waarborg voor nakoming van verplichtingen heeft Summa College voor de volgende panden een bankgarantie afgegeven: Vestiging Verhuurder Bedrag Bedrijfsruimte Hofnar 24, Valkenswaard M. van Wijk en B.C. van Wijk-Kooiman Bedrijfsruimte Metaalweg 5, Hapert Saris Onroerend Goed BV Bedrijfsruimte Willemstraat 6, Eindhoven ING Real Investment Management BV Voor de Stichting Beheer Activa zijn voor de volgende panden een bankgarantie afgegeven: Vestiging Verhuurder Bedrag Bedrijfsruimte Willemstraat 16A, Eindhoven ING Real Investment Management BV Bedrijfsruimte Willemstraat 12, Eindhoven ING Real Investment Management BV Jaarrekening /

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Jaarrekening 2012

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Jaarrekening 2012 middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Jaarrekening Jaarrekening Inhoudsopgave Bestuursverslag 4 Grondslagen 4 Geconsolideerde balans per 31 december 6 Geconsolideerde staat van baten en

Nadere informatie

Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening

Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening R i c h t l i j n J a a r v e r s l a g O n d e r w i j s V o l l e d i g u i t g e w e r k t m o d e l v o o r d e j a a r r e k e n i n g Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening tekst is slechts

Nadere informatie

Jaarrekening Jaarrekening

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening / 1 2 Jaarrekening / Inhoudsopgave Jaarrekening Bestuursverslag 5 Grondslagen 5 Geconsolideerde balans per 31 december 8 Geconsolideerde staat van baten en lasten over 10 Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 STICHTING BEHEER ACTIVA ROC SUMMA COLLEGE

Jaarrekening 2014 STICHTING BEHEER ACTIVA ROC SUMMA COLLEGE Jaarrekening 2014 STICHTING BEHEER ACTIVA ROC SUMMA COLLEGE SBA - Jaarrekening 2014 1/19 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Grondslagen 5 Balans per 31 december 2014 6 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

jaarrekening ROC eindhoven 2011

jaarrekening ROC eindhoven 2011 jaarrekening ROC eindhoven jaarrekening ROC eindhoven 2 ROC eindhoven jaarrekening Inhoudsopgave Jaarrekening Bestuursverslag 4 Grondslagen 4 Geconsolideerde balans per 31 december 6 Geconsolideerde staat

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # "$%! &'() !$*$!+,!! -.!!

5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##%  # $%! &'() !$*$!+,!! -.!! 5 # 6$ 7 "! 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! 4 $%!$%!!) '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # & "$%! &'()!$*$!+,!! -.!!!! Versie: 1.0 2 BESTUURSVERSLAG Versie: 1.0 3 ! "# "!$%!& ' ( ')"*' +, & -# &'##./0-1

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012.

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012. FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over. Ondertekening van de jaarrekening Schipluiden, 6 november

Nadere informatie

Volledig uitgewerkt EFJ model voor de jaarrekening

Volledig uitgewerkt EFJ model voor de jaarrekening Volledig uitgewerkt EFJ model voor de jaarrekening BV Bestuursverslag Toelichting op onderdelen van het jaarverslag Verslag Raad van Toezicht Kerngegevens Kernactiviteiten Juridisch structuur Organisatiestructuur

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming)

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) 2013 2012 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 301.692 349.096 301.692 349.096 Vlottende activa Vorderingen 192.327

Nadere informatie

Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam. Financieel verslag 2015 (verkorte versie)

Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam. Financieel verslag 2015 (verkorte versie) Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam Financieel verslag (verkorte versie) 1 Enkelvoudige balans per 31 december (na resultaatbestemming) Activa Vaste activa Materiële vaste activa 1 13.433.910

Nadere informatie

Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam. Financieel verslag 2016 (verkorte versie)

Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam. Financieel verslag 2016 (verkorte versie) Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam Financieel verslag (verkorte versie) Enkelvoudige balans per 31 december (na resultaatbestemming) Activa Ref. Vaste activa Materiële vaste activa 1 13.429.561

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 Noordhorn, 2 juni 2015

JAARREKENING 2014 Noordhorn, 2 juni 2015 JAARREKENING 2014 Noordhorn, 2 juni 2015 Inhoudsopgave jaarrekening Pagina A0 Bestuursverslag 2 Algemene toelichting 32 A.1.1 Balans per 31 december 2014 33 A.1.2 Staat van baten en lasten over 2014 34

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 VAN STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG ACCOUNTANTSRAPPORT

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Steun Sonshine

Stichting Steun Sonshine Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 4 1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West Jaarverslaggeving 2014 Stichting Steun Thuis in West Inhoudsopgave Bladzij Onderwerp 1 Bestuursverslag 2 Vaststelling van het jaarverslag 3 Balans 4 Rekening van baten en lasten 5 Kasstroomoverzicht 6

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013 Hilversum Jaarrapport 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 2 Resultatenanalyse 3 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 4 2 Staat van baten en lasten over 2013 5 3 Grondslagen

Nadere informatie

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming voordelig exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

GKIN geconsolideerde De landelijke kerkenraad Heuvelstraat AD TILBURG. Jaarrekening 2015

GKIN geconsolideerde De landelijke kerkenraad Heuvelstraat AD TILBURG. Jaarrekening 2015 GKIN geconsolideerde De landelijke kerkenraad Heuvelstraat 141 5038 AD TILBURG Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat 49 7731 WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 30 december 2016. Kingdom Ministries De heer A. van der Laak

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7 Balans per 31 december 2012 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2012 31 december 2011 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur

Nadere informatie

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 32148926 Datum: Opgesteld door: 28 mei 2014 Saskia van Haga Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Bespreking

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017 Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Rapport inzake jaarstukken 2016 30 juni 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto Financieel Verslag 214 Stichting Mama Watoto 1 Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 214 5 Winst-en-verliesrekening over 214 7 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 1 Overige gegevens

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat van baten en lasten 2014 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

rapporteer Financieel jaarrapport 2013 Stichting Vrienden Toon Hermans Huis Amersfoort

rapporteer Financieel jaarrapport 2013 Stichting Vrienden Toon Hermans Huis Amersfoort rapporteer Financieel jaarrapport 2013 Stichting Vrienden Toon Hermans Huis Amersfoort INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag bestuur 6 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2013 8 2.2

Nadere informatie

Gebouwen en terreinen 38.634.450 39.345.377 Inventaris en apparatuur 17.140.275 17.700.145 MVA in ontwikkeling 348.225-56.122.950 57.045.

Gebouwen en terreinen 38.634.450 39.345.377 Inventaris en apparatuur 17.140.275 17.700.145 MVA in ontwikkeling 348.225-56.122.950 57.045. Balans per 31 december 2010 na verdeling van het nettoresultaat Activa 31 december 2010 31 december 2009 Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen 38.634.450 39.345.377 Inventaris en apparatuur

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 10.623 13.669 Financiële vaste activa 155.276 - Vlottende activa 165.899

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2012 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2011 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Toelichting op de balans en staat van baten en

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015 , te Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697 Balans per 31 december 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) Machines en inventaris 18.985 14.171 VLOTTENDE

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2013 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten over 2013 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A. Financieel verslag 2012 Building Breda Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.) Breda Inhoud Algemeen

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1 Werkensedijk 45 4251 PR JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-06-2015-1 INHOUD JAARVERSLAG 2014 Paginanummer 1. BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Activiteitenverslag 4 1.3

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2016

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2016 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2016 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016 , te Rapport inzake jaarstukken 2015 1 maart 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken Jaarrekening 2015 Stichting KopGroep Bibliotheken Den Helder, juli 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Staat van baten en lasten over 2016 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Financieel verslag 2015

Financieel verslag 2015 Financieel verslag 2015 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2015 3 Winst- en verliesrekening 2015 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 10 Statutaire regeling

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten Jaarrekening 2014 1 Balans per 31 december 2014 2 Exploitatierekening over 2014 3 Toelichting op balans en exploitatierekening Overige gegevens 2 Balans per 31 december 2014 Activa 2014 2013 Materiële

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting ROC Summa College - Jaarrekening /52

Jaarrekening Stichting ROC Summa College - Jaarrekening /52 Jaarrekening Stichting ROC Summa College - Jaarrekening 1/52 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Grondslagen 3 Geconsolideerde balans per 31 december 6 Geconsolideerde staat van baten en lasten over 8 Geconsolideerd

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Purmerend, maart 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Buurderij De Wilde Haan. Balloo 94 9458 TD BALLOO. Jaarrekening 2012

Stichting Buurderij De Wilde Haan. Balloo 94 9458 TD BALLOO. Jaarrekening 2012 Stichting Buurderij De Wilde Haan Balloo 94 9458 TD BALLOO Jaarrekening 2012 Stichting Buurderij De Wilde Haan Balloo 94 9458 TD BALLOO Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans

Nadere informatie

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Coöperatie HSLnet u.a. Jan Deckersstraat 29 5591 HN Heeze Publicatierapport 2013/2014 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Vastgesteld door de Ledenraad d.d. 19 januari

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014. van STICHTING BLAUWE MAAN. Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik. Tilburg

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014. van STICHTING BLAUWE MAAN. Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik. Tilburg FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 van STICHTING BLAUWE MAAN Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik Tilburg 30 maart 2015 INHOUDSOPGAVE 1 JAARVERSLAG 1.1 Inleiding 3 1.2 Organisatie en bestuur 3 1.3 Activiteiten

Nadere informatie

Accountantsrapport 2012 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss

Accountantsrapport 2012 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss Accountantsrapport 2012 van Samenwerkingsverband VO Brabant NO Oss INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Profielen stellen. Profielen stellen. Colofon. Colofon. Jaarverslag 2011. ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012. auteur Building Breda versie 2.

Profielen stellen. Profielen stellen. Colofon. Colofon. Jaarverslag 2011. ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012. auteur Building Breda versie 2. Profielen stellen Jaarverslag 2011 Profielen stellen Jaarverslag 2011 Colofon ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012 auteur Building Breda versie 2.0 status Definitief Colofon ons kenmerk B040412 datum

Nadere informatie

Stichting Care 4 Mobility

Stichting Care 4 Mobility Stichting Care 4 Mobility Jaarrekening 2012 Jaarrekening vastgesteld door het Bestuur van Stichting Care 4 Mobility in zijn openbare vergadering van 21 juni 2013 Voorzitter Mevr. M. M. de Leeuw- Jongejans

Nadere informatie

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen Balans per 31 december 2014 (na verwerking van het verlies) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) 31 december 2014 Onroerende zaken 300.365 315.307 Inventaris 3.061 4.925 Vervoermiddelen 500 725

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2016 / 30-06-2016 voor publicatiedoeleinden van te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2016 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2014 Balans per 31 december 2013 Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014 Emmeloord Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 3 2 Staat van baten en lasten over 2014 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 5 1 BALANS PER 31

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik

Jaarrekening Stichting Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik Jaarrekening 2015 Stichting Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik Colofon drs. R.J.W.M. Coolen van Brakel mw. drs. C.T. Leliveld Stichting Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik 20 april 2016

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

STICHTING EDUCATIE VOOR ALLOCHTONEN TE DEN HAAG. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING EDUCATIE VOOR ALLOCHTONEN TE DEN HAAG. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING EDUCATIE VOOR ALLOCHTONEN TE DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 4 4 Samenstellingsverklaring 6 FINANCIEEL

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde Financieel verslag 2015 Stichting De Nijensteen, Heerde Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2 LTOC Jaarrekening 2012 LTOC 2 Jaarrekening 2012 - LTOC Jaarrekening 2012 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard B.V. Maastricht, 14 mei 2013 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie