Informatiebrochure BPV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiebrochure BPV"

Transcriptie

1 Informatie over de BPV in Summa College: Summa Engineering en Summa Techniek Datum: 21 juni 2013 Auteur(s): Dimph van de Loo Versie: 0.1 Status: Definitief 2013 Summa College

2 Versie Datum Omschrijving Door LODI

3 Inhoud Voorwoord 4 1. Summa Engineering en Summa Techniek Opleidingen Summa De kwalificatiestructuur Leerwegen Beroepsgericht onderwijs, leerlijnen Wet Educatie en Beroepsonderwijs 9 2. Beroepspraktijkvorming (BPV) BPV onderdeel van de opleiding BPV bij erkende leerbedrijven Taakverdeling BPV Internationale BPV Overeenkomsten en regelingen Overeenkomsten Onderwijs- en examenregeling/ opleidingsgids De Arbo-wet Verklaring Omtrent Gedrag Gezondheidskundige Verklaringen Vergoedingen en subsidies Verzekeringen Ziekte, verlof en verzuim Klachten Wijzigingen en mutaties Contractcursussen en maatwerk Belangrijke sites 17 Pagina: 3 van 17

4 Voorwoord Een nieuwe naam : Summa College betekent een nieuwe missie, visie en kernwaarden. Deze zijn ook van toepassing op de BPV, een belangrijk onderdeel van de opleiding van de student Haal het beste uit jezelf Met onze passie en professionaliteit maken we het mogelijk dat studenten voortdurend hun grenzen verleggen en persoonlijke topprestaties leveren. Dit is de visie van Summa College, daar gaan we voor. We onderscheiden ons door een actieve, persoonlijke begeleiding van studenten. We dagen de studenten uit om hun talenten te ontwikkelen en prikkelen hun motivatie. Voor het goed uitoefenen van een vak zijn kennis, vaardigheden en de juiste beroepshouding noodzakelijk. Het landelijk ontwikkeld BPV-protocol is leidend voor de organisatie van de BPV binnen de scholen van het Summa College. Om dit alles te bereiken investeert Summa College in: 1. Een goede, intensieve samenwerking met de leerbedrijven. 2. Een optimale begeleiding van de student door professionele begeleiders. 3. Een integrale aanpak en uitvoering van de onderwijsactiviteiten van een student op school en tijdens de BPV. Tijdens de BPV doet de student allerlei ervaringen op die een rol spelen bij de vormgeving van zijn loopbaan. Op basis van bestaande beroepswaarden ontwikkelt hij een eigen beroepsidentiteit. Een stevige beroepsidentiteit is nodig om duurzame beroepscompetenties te ontwikkelen. Daarnaast leert de student algemene werknemersvaardigheden als sociale competenties: hij bouwt een nieuw netwerk op en leert wat het is om in een bedrijf/instelling te functioneren. Deze informatiebrochure BPV heeft tot doel om leerbedrijven in kort bestek te informeren over alle aspecten rondom de BPV en ze bewust te maken van de taken en verantwoordelijkheden binnen het BPV-proces. Naast een brochure met algemene informatie over de BPV wordt ook een BPV-gids uitgegeven door de school. De BPV-gids bevat uitgebreidere informatie over de organisatie van de BPV. De BPV kan alleen succesvol zijn als iedereen die hierbij betrokken is zo goed mogelijk samenwerkt en ook goed is geïnformeerd. Wij hopen dat u met deze brochure de door u gewenste informatie krijgt. Pagina: 4 van 17

5 Contactgegevens Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Summa College, Summa Engineering Bezoekadres: Gebouw S2, Het Eeuwsel 2, 5612 AS Eindhoven Postadres: Postbus 6101, 5600 HC Eindhoven Informatie over BPV adres: Tel: Bereikbaarheid openingstijden u Summa College, Summa Techniek Bezoekadres: Postadres: Frederiklaan 60A, 5616 NJ Eindhoven Postbus 6101, 5600 HC Eindhoven Informatie over BPV adres: Tel: Fax: Bereikbaarheid openingstijden u BPV verantwoordelijke van de school Naam en contactgegevens: Ad Willems, adviseur BPV Summa Engineering, BOL 4 opleidingen, Yvonne de Koning, adviseur BPV Summa Techniek, opleidingen Elektrotechniek en Installatietechniek,niveau 2,3 en 4(BBL) en niveau 2 en 3 ( BOL), Tinus van de Pas, adviseur BPV Summa Techniek, opleidingen Werktuigbouwkunde en Mechatronica, niveau 2, 3 en 4 (BBL), Internationale BPV Naam en contactgegevens: Tinus van de Pas, Pagina: 5 van 17

6 Informatie over erkenning van leerbedrijven Naam en contactgegevens Kenteq, Informatie over opleidingen en specifieke scholingsmogelijkheden voor uw bedrijf Verklarende begrippenlijst Alternerende BPV BBL Blokstage BOL BPV BPV-begeleider Een vorm waarbij de student afwisselend enkele dagen BPV uitvoert en enkele dagen de school bezoekt. Dit wordt ook lintvorm genoemd. Beroeps Begeleidende Leerweg, in deze leerweg is de student in dienst van een erkend leerbedrijf, en gaat de student ook naar school. Er is minimaal 60% BPV. De BPV bestaat uit een aantal aaneengesloten dagen. Soms wordt het blok onderbroken door een bezoek aan school, de zogenaamde terugkomdagen. Beroeps Opleidende Leerweg, deze leerweg is een combinatie van leren en BPV, in een erkend leerbedrijf. Er is minimaal 20% BPV. Beroeps Praktijk Vorming, Het praktijkgedeelte van de opleiding. Dat kan een stage zijn (in de BOL), maar ook betaald of onbetaald werk (in de BBL). Het is per opleiding verschillend op welke wijze en in welk studiejaar BPV plaatsvindt. Docent vanuit de school die belast is met de begeleiding van de student tijdens de BPV. Meestal is dit de loopbaanbegeleider van de student BPVO BPV verantwoordelijke school Cao Competentie Beroeps Praktijk Vorming Overeenkomst. Formele, wettelijke overeenkomst waarin de rechten en plichten van de student, de school en de werkgever bij de beroepspraktijkvorming worden geregeld. N.t.b. Collectieve Arbeids Overeenkomst Het vermogen van een individu om in voorkomende situaties op adequate wijze proces- en productgericht te handelen. Deelnemer / student Deelnemer is de in de WEB aangegeven aanduiding voor leerlingen, cursisten of studenten die zich hebben ingeschreven bij een onderwijsvoorziening van een Regionaal Pagina: 6 van 17

7 EVC JOB KBB Kerntaak Leerbedrijf Loopbaanbegeleider POP Praktijkopleider ROC WEB Opleidingen Centrum. Binnen Summa College spreekt men van: de student. Erkenning Verworven Competenties Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs Kenniscentrum Bedrijfsleven Beroepsonderwijs Samenhangende beroepsactiviteit van een beginnend beroepsbeoefenaar in een logische volgorde. Een bedrijf dat of organisatie die bevoegd is de BPV te verzorgen, op basis van een gunstige beoordeling op grond van door het kenniscentrum vastgestelde criteria. Docent die gedurende een of meerdere jaren het studieverloop van de student volgt en de student ondersteunt bij het bepalen van zijn opleidingstraject. Persoonlijk Ontwikkelings Plan, hierin wordt de leerroute van de student beschreven. Functionaris bij het BPV-bedrijf of -instelling die de student opleidt, motiveert en stimuleert op de BPV-plaats. Regionaal Opleidingen Centrum Wet Educatie Beroepsonderwijs 1. Summa Engineering en Summa Techniek Summa College Eindhoven verzorgt beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en voortgezet onderwijs. Het aantal studenten dat een beroepsopleiding volgt bedraagt ruim Summa College heeft 22 scholen voor beroepsonderwijs verdeeld over verschillende locaties. Summa Engineering en Summa Techniek zijn o.a. één van de scholen voor middelbaar beroepsonderwijs van Summa College. Als een van de grootste aanbieders van dit soort onderwijs in de regio hecht Summa College sterk aan goede contacten met het bedrijfsleven. Summa College wil in goede samenwerking met het bedrijfsleven toekomstige werknemers leveren. Voor het bedrijfsleven is goed personeel tenslotte een van de belangrijkste factoren bij het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen Opleidingen Summa Op de site en leest u welke opleidingen op welk niveau door Summa Engineering en Summa Techniek worden aangeboden. Pagina: 7 van 17

8 1.2. De kwalificatiestructuur De kwalificatiestructuur kent vier niveaus. Wat mag u verwachten van de student die studeert op een bepaald niveau en welke doelen zijn gesteld per niveau? Niveau 1 Assistent De student werkt in het bedrijf cq. instelling onder begeleiding en is assisterend bezig. Hij volgt instructies op en verwijst. Hij is verantwoordelijk voor eigen werkzaamheden. Het gaat hier om relatief eenvoudige werkzaamheden met een operationeel karakter. Niveau 2 Basis Beroepsbeoefenaar De student kan zelfstandig taken verrichten en is vakkundig bezig. Hij is onderdeel van een team en verantwoordelijk voor de uitvoering van het eigen takenpakket. Niveau 3 Vakman De student werkt zelfstandig, organiseert, plant en verdeelt werkzaamheden onder medewerkers. Hij heeft een aantal beheersmatige taken, is verantwoordelijk voor het eigen takenpakket en draagt hiërarchische verantwoordelijkheid ten opzichte van zijn medewerkers. Niveau 4 Middenkader Functionaris De student begeleidt en coördineert alle werkzaamheden op een afdeling of in een klein bedrijf. Hij neemt indien nodig deel aan de werkzaamheden van die afdeling, geeft leiding aan medewerkers en is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid en voor mensen en middelen. Niveau 4 Specialist De student voert zelfstandig werkzaamheden uit en kan specialistische werkzaamheden verrichten Leerwegen Opleidingen kunnen verzorgd worden in twee leerwegen: De Beroeps- Opleidende Leerweg (BOL): De BPV bedraagt tenminste 20% en minder dan 60% van de totale studieduur van de opleiding (artikel WEB). De Beroeps- Begeleidende Leerweg (BBL): De BPV bedraagt tenminste 60% van de totale studieduur van de opleiding (artikel WEB). Het diploma is voor beide opleidingen hetzelfde, alleen de weg er naar toe is anders. De BOL-student heeft de status van student en daardoor recht op studiefinanciering. Een BBL-student heeft over het algemeen een arbeidsovereenkomst met een bedrijf of instelling. Pagina: 8 van 17

9 1.4. Beroepsgericht onderwijs, leerlijnen De invoering van beroepsgericht onderwijs veronderstelt een nauwe samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Competentiegericht onderwijs is onderwijs waarin de theorie en praktijk nauw met elkaar verweven zijn. Vroeger waren de diverse vakken het uitgangspunt van het onderwijs. Nu wordt het onderwijs georganiseerd rondom beroepssituaties. Hierbij is de nauwe samenwerking tussen school en bedrijfsleven van groot belang. De invoering van dit beroepsgericht onderwijs heeft vooral voor veel BOL-opleidingen consequenties voor de beroepspraktijkvorming. Studenten gaan eerder en vaker naar bedrijven toe, meestal al in het eerste leerjaar, om kennis te maken met het beroep. In BBL-opleidingen is de praktijk altijd al uitgangspunt geweest van onderwijs en hebben bedrijven of instellingen meer invloed op de inhoud van de beroepspraktijkvorming. Iedere student heeft een eigen leerlijn. De persoonlijke groei en ontwikkeling van de student staan centraal. Het opleidingsprogramma is zodanig opgebouwd dat de zelfsturing van de student voortdurend toeneemt. Studenten komen niet blanco binnen. Vanuit de intake wordt samen met de student besproken hoe zijn weg binnen het Summa College eruit zal zien. De loopbaanbegeleider speelt hier een belangrijke rol in om de leerlijn van de student te volgen, te bespreken en samen met de student bij te stellen Wet Educatie en Beroepsonderwijs In de bovengenoemde wet worden wettelijke vereisten beschreven met betrekking op het Middelbaar Beroeps Onderwijs. Sinds de invoering van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) in 1997 zijn leerbedrijven in hoge mate medeverantwoordelijk voor het beroepsonderwijs. Anders dan voorheen hebben ook leerbedrijven nu een stem bij de bepaling of de student recht heeft op een diploma. 2. Beroepspraktijkvorming (BPV) De diverse scholen van Summa College kennen in hun opleidingen een of meerdere periodes waarin de BOL-studenten op BPV (voorheen externe stage) gaan. Deze periode werken de studenten samen met vakmensen, binnen een erkend leerbedrijf. De BPV beslaat op dit moment vaste periodes in de opleiding en de te behalen competenties voor de student zijn afhankelijk van de haalbare werkzaamheden in de normale bedrijfsvoering van de organisatie ten tijde van de stage. Pagina: 9 van 17

10 BBL-studenten werken in het bedrijf als werknemer en doen in deze tijd hun BPV. De werkdagen worden afgestemd met de school om de student in de gelegenheid te stellen onderwijs te volgen. Het doel van het onderdeel BPV is dat studenten zo goed mogelijk voorbereid worden om volwaardig een beroep te kunnen uitoefenen. Dat helpt hen om de overstap van het onderwijs naar de arbeidsmarkt te maken. Het gaat er om dat de studenten vakmanschap op doen, maar ook leren omgaan met de waarden en normen die in het betreffende beroep een rol spelen. Verder is het belangrijk dat de studenten leren na te denken over het werk dat zij doen. BPV is meer dan het aanleren van een aantal vaardigheden. Daarom dient de BPV in principe plaats te vinden in het bedrijf of instelling, dus buiten de school BPV onderdeel van de opleiding Het moment waarop studenten BPV doen is afhankelijk van de opleiding en gekoppeld aan de aard van de branche. Dat geldt ook voor de dagen en tijden waarop een student BPV doet. Er kan sprake zijn van blok-bpv, alternerende BPV (ook wel lintvorm genoemd, bijvoorbeeld twee dagen per week) of een combinatie hiervan. Het BPV-rooster van Summa Engineering en Summa Techniek is terug te vinden op https://fronter.summacollege.nl/, Gebruikersnaam praktijkopleider, wachtwoord info. Wat de student tijdens de BPV van de opleiding bij het leerbedrijf moet doen, welke taken de praktijkopleider heeft, wat er in de BPV beoordeeld dient te worden en welke formulieren daar bij horen is per opleiding beschreven in een BPV-gids en het BPV-werkboek van de specifieke opleiding en BPV-periode BPV bij erkende leerbedrijven BPV vindt plaats bij bedrijven en instellingen die een erkenning als leerbedrijf hebben van het kenniscentrum voor Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven, Kenteq. Deze instelling keurt leerbedrijven op geschiktheid en bereidheid en bezoekt ze regelmatig om te controleren of ze nog wel aan de kwaliteitseisen van het Kenniscentrum voldoen. Met veel van deze bedrijven heeft de school een goede relatie op het gebied van de BPV. Er wordt nauw samengewerkt met deze leerbedrijven en continu informatie uitgewisseld om een goede aansluiting van school op praktijk te waarborgen. Bedrijven die graag studenten willen opleiden maar nog niet erkend zijn, kunnen deze erkenning aanvragen bij bovengenoemd Kenniscentrum. Voor vragen kunt u terecht bij de adviseurs BPV. Pagina: 10 van 17

11 2.3. Taakverdeling BPV De student De student volgt het beroepsonderwijs op school en bij het BPV-bedrijf of instelling via één van de twee leerwegen BOL of BBL. De school De school verzorgt het onderwijs, begeleidt de studenten, organiseert examens en neemt ze af en verstrekt diploma s. De school is eindverantwoordelijk voor de totale opleiding. De school sluit de BeroepsPraktijkVormingsOvereenkomst (BPVO) af met de student en het BPV-bedrijf. De BPV-bedrijven worden regelmatig bezocht door de BPV-begeleider van de school om de voortgang van de BPV te bespreken. De BPV-begeleider is voor de student het eerste aanspreekpunt op school. De BPVbegeleider bewaakt per student de voortgang van de opleiding, ziet toe op een correcte beoordeling van de BPV en onderhoudt indien nodig contact met de praktijkopleider. Leerbedrijf of instelling In het kader van de WEB is het leerbedrijf verantwoordelijk voor het opleiden en coachen van de student in de praktijk. De praktijkopleider van het leerbedrijf draagt praktische kennis over en leert vaardigheden aan. De praktijkopleider motiveert en begeleidt de student bij het leerbedrijf of instelling en beoordeelt de uitgevoerde werkzaamheden. De praktijkopleider onderhoudt contacten met de school over het opleidingsverloop. Het Kenniscentrum Het Kenniscentrum zorgt voor voldoende erkende leerbedrijven in de branche door middel van het afgeven van erkenningen aan bedrijven die voldoen aan de gestelde eisen. Het KBB zorgt in samenwerking met de school voor kwaliteitsverbetering van de opleidingen in de bedrijven. De kwalificatiestructuur (het gehele pakket aan opleidingen binnen een bepaalde branche) wordt mede door het KBB gemaakt en onderhouden. Het KBB ondertekent de BPVO in de BBL voor bevestiging dat het een erkend leerbedrijf betreft Internationale BPV Summa College biedt studenten de mogelijkheid hun BPV te vervullen in het buitenland, zowel in Europa als daarbuiten. In veel gevallen zijn beurzen daarvoor beschikbaar. Onze scholen doen ook mee aan het Europese beleid om diploma s op elkaar af te stemmen. In dit kader worden er uitwisselingen georganiseerd. Informatie over BPV in het buitenland is te verkrijgen bij de BPV verantwoordelijke van de school. Pagina: 11 van 17

12 3. Overeenkomsten en regelingen 3.1. Overeenkomsten Er moeten (bij wet geregeld) diverse overeenkomsten worden afgesloten, te weten: Een onderwijsovereenkomst, tussen student en school. Hierin zijn de rechten en plichten van de student en de school vastgelegd. Een beroepspraktijkvormingsovereenkomst, afgekort BPVO, tussen student, leerbedrijf en school. Hierin zijn de rechten en plichten van de student, de school en het leerbedrijf vastgelegd, voor wat betreft het praktijkgedeelte van de opleiding, dat plaats vindt bij het bedrijf of instelling. Een arbeidsovereenkomst bij BBL of BOL-duaal leertraject, tussen student en leerbedrijf. Deze regelt, conform de betreffende CAO, de rechten en plichten tussen de student als werknemer en de werkgever Onderwijs- en examenregeling/ opleidingsgids Iedere opleiding heeft een onderwijs-en examenregeling of opleidingsgids. Hier staan alle ins-en-outs met betrekking tot de opleiding in beschreven. Hierin wordt ook beschreven wat de inhoud van de BPV is en de beoordeling van de BPV. Dit is te vinden op De Arbo-wet De Arbo-wet of beter gezegd de Arbeidsomstandighedenwetgeving beschrijft precies de taken en mogelijkheden die de werkgever, de werknemers, de ondernemingsraad, de arbodienst en de Arbeidsinspectie hebben. De zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk is namelijk een verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. Meer informatie is te vinden op: Verklaring Omtrent Gedrag Bij een aantal bedrijven of instellingen is voorwaarde dat de werknemer/ student dient te beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag. Deze wordt afgegeven door de gemeente waarin de desbetreffende persoon woont. Pagina: 12 van 17

13 3.5. Gezondheidskundige Verklaringen Met name in gezondheidsinstellingen kunnen aanvullende eisen gesteld worden zoals verplichte vaccinaties. 4. Vergoedingen en subsidies Salaris Een BBL-student met een arbeidsovereenkomst heeft recht op een salaris conform de CAO van de branche. De student kan ook als onbezoldigd medewerker in dienst treden BPV-vergoeding Het betalen van een BPV-vergoeding voor BOL-studenten is niet verplicht. Studenten worden in principe betaald met leerervaring die zij opdoen in het bedrijf of instelling. Door het bieden van BPV-begeleiding garandeert het bedrijf dat deze leerervaring inderdaad wordt opgedaan. In sommige branches zijn de stage- vergoedingen per CAO geregeld. Deze vergoedingen kunnen gevolgen hebben voor de belasting en verzekering voor zowel de student als het leerbedrijf. Tevens kan het gevolgen hebben voor de kinderbijslag of studiefinanciering van de student. Informatie hierover is te vinden bij de belastingdienst en de DUO- IB-Groep.( Als een leerbedrijf toch iets extra s wil doen, kan dat op verschillende manieren: Het BPV-bedrijf kan ervoor kiezen de student een bepaald bedrag per maand te betalen een onkostenvergoeding en /of reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer tijdens de BPV uit te betalen. Studiefinanciering tijdens de BPV BOL-studenten die recht hebben op studiefinanciering behouden dit recht tijdens de BPV-periode. Indien een leerbedrijf de student een geldelijke beloning geeft voor de werkzaamheden tijdens de BPV dan geldt voor de student dezelfde fiscale en sociale wetgeving als voor elke andere werknemer van dit bedrijf. Daarnaast geldt voor de student een jaarlijks maximum bedrag dat naast de studiefinanciering mag worden bijverdiend. Invloed op kindertoeslag? De berekening van wat bijverdiend mag worden geldt per kwartaal. Voor de exacte informatie hierover kan men terecht bij Pagina: 13 van 17

14 Subsidie voor werkgevers Belastingdienst Werkgevers die een beroepspraktijkvormingsovereenkomst in de BBL of BOL niveau 1 of 2 afsluiten, kunnen in aanmerking komen voor vermindering van afdracht loonbelasting (Wet Vermindering Afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA). Meer informatie hierover is te verkrijgen via: Opleidingsfondsen Diverse sectoren hebben opleidings- en ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen), om werkgevers en werknemers te faciliteren voor het volgen van scholing. Dit kan zijn in de vorm van verletdagen of geldelijke steun. Vanuit deze fondsen worden individuele scholingen gefaciliteerd en soms ook projecten. Er zijn in Nederland ongeveer 100 O&O-fondsen. De grotere fondsen hebben vaak een eigen site. Voor de Metaalbranche zijn dit: - Opleiding Ontwikkeling Metaalbewerking (OOM), - Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalelektro (A&O),www2.caometalelektro.nl. Voor de Elektrotechnische Installatiebranche is dit OTIB, Voor de Installatiebranche is dit eveneens OTIB, 5. Verzekeringen De Wetgever heeft bepaald dat de praktijkbiedende organisatie verantwoordelijk is voor het doen en laten van zijn ondergeschikten, dat zijn zowel werknemers als studenten. Voor Summa College betekent dat dus de werkgever zowel voor de BOL-student als voor de BBL-student verantwoordelijk is. Voorgaande houdt in dat de praktijkbiedende organisatie bij een schade, veroorzaakt door een student, precies zo dient te handelen als wanneer de schade zou zijn veroorzaakt door een werknemer. Dus: de praktijkbiedende organisatie dient de schade te melden bij bijvoorbeeld de eigen WA- Bedrijfsverzekeraar, of zal de schade zelf moeten dragen. Omdat de kans op schade veroorzaakt door een BOL- student doorgaans groter is, dan de kans op schade veroorzaakt door een eigen medewerker, heeft Summa College voor haar studenten een aanvullende (op de verzekering van de praktijkbiedende organisatie) eigen WA-verzekering afgesloten voor schade tijdens de BPV. Deze aanvullende verzekering geldt voor schade aan zaken. Voor letselschade heeft Summa College een aanvullende ongevallenverzekering afgesloten. Zie voor meer informatie: Pagina: 14 van 17

15 Schademelding Voor het melden van ongevallen en schade moet een schadeformulier ingevuld worden. Dit is te verkrijgen via adviseur BPV van de school. BPV in het buitenland Indien de student de BPV vervult in het buitenland gelden andere verzekeringsvoorwaarden. Specifieke informatie hierover is te verkrijgen bij Tinus van de Pas. 6. Ziekte, verlof en verzuim Ziekte Indien de student ziek is en geen BPV kan volgen bij het leerbedrijf, dienen de volgende regels in acht te worden genomen: de student stelt zo spoedig mogelijk het bedrijf of de praktijkopleider daarvan in kennis; de student stelt zo spoedig mogelijk de school telefonisch op de hoogte. Verlof Het aanvragen van verlof tijdens de BPV dient de student tijdig bij de praktijkopleider van het leerbedrijf te doen. De verlofregeling van het opleidingsbedrijf is bindend voor de student. Voor verlof langer dan één dag aaneengesloten, moet de student vooraf schriftelijke toestemming vragen aan de BPV-begeleider van de school. Voor verlof i.v.m. collectieve vrije dagen van het leerbedrijf is geen toestemming van de BPV-begeleider nodig. In principe moet een bezoek aan arts, tandarts etc. in eigen tijd plaats vinden. Dus ook niet tijdens de BPV. Indien een BBL student op het werk niet 'gemist' kan worden en daardoor niet op school aanwezig kan zijn, dient de praktijkopleider vooraf met de BPV-begeleider en / of loopbaanbegeleider in contact te treden. Verzuim In de BPVO is opgenomen hoeveel uren de BPV omvat. In de gehele BPV-periode mag alleen in bijzondere gevallen (bijvoorbeeld in geval van ziekte) worden verzuimd. Afhankelijk van de individuele situatie van de student en de voortgang in de BPV, wordt in overleg met de praktijkopleider en BPV-begeleider bepaald of de gemiste BPV-dag door de student wordt ingehaald. Schoolvakanties In de BPV-gids van de school is informatie te vinden over de regelingen rondom vakanties. Pagina: 15 van 17

16 7. Klachten Algemeen Summa College vindt het belangrijk dat haar studenten tevreden zijn met het onderwijs dat Summa College hen biedt. Ondanks de inzet van onze medewerkers om het onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen, kunnen situaties ontstaan waarover studenten een klacht hebben. Er zijn verschillende gebieden waarover een klacht kan ontstaan. De gebieden die wij binnen Summa College kennen zijn: examens algemene (deelnemer)zaken machtsmisbruik ernstige misstanden Voor elk gebied is een andere regeling van toepassing. De verschillende klachtenregelingen zijn terug te vinden op Kijk bij voor studenten en daarna bij regels richtlijnen klachten. Hier vind u een Overzicht klachtenregelingen deelnemers. Hierin is te lezen wat de student moet doen als hij of zij klacht heeft. Tevens staat daarbij aangegeven bij wie je de klacht in moet dienen, op welke manier en wanneer. Leerbedrijven kunnen ook via deze regeling klachten indienen 8. Wijzigingen en mutaties Indien er zich wijzigingen voordoen in de persoonlijke sfeer of in die van het leerbedrijf dient als volgt te worden gehandeld: De student geeft wijzigingen in persoonsgegevens (o.a. ander telefoonnummer), persoonlijke situatie en wijziging van bedrijf door aan de studentenadministratie van de school; De praktijkopleider geeft wijzigingen in gegevens van het leerbedrijf en bij wijzigingen praktijkopleider / praktijkplaats door aan de adviseur BPV/ BPVbegeleider. Indien nodig wordt de BPVO aangepast. Pagina: 16 van 17

17 9. Contractcursussen en maatwerk Wanneer een bedrijf interesse heeft in een opleiding of training kan, in samenwerking met Summa College, een scholingstraject op maat worden gemaakt. Deze cursussen en trainingen kunnen in één van de locaties van Summa College verzorgd worden maar ook binnen het bedrijf. Ook de tijden waarop de scholing verzorgd wordt, zijn bespreekbaar. Meer informatie is te verkrijgen bij Voor Werktuigbouwkunde, Jeanette Veraart, , Voor Elektrotechniek en Installatietechniek, Yvonne de Koning , 10. Belangrijke sites Summa College: Informatie over - (BPV-)roosters,(BPV-)formulieren, etc: fronter.summacollege.nl Inloggen: Gebruikersnaam: praktijkopleider Wachtwoord: info - Boekenlijsten, - Informatie over opleidingen en algemene schoolse aangelegenheden: Kenniscentrum, Kenteq, Informatie over kwalificaties, register erkende leerbedrijven, etc: wwwkenteq.nl Belastingdienst: Informatie over fiscale maatregelen zoals vermindering afdracht loonbelasting, teruggave teveel betaalde belastingen: UWV-werkplein: Informatie over werkzoekenden, ondersteuningsmaatregelen, subsidiemogelijkheden: of JOB: Advisering en ondersteuning bij mbo stages: Dienst Uitvoering Onderwijs: Informatie over studiefinanciering, aanvullende beurs, basisbeurs: Sociale Verzekerings Bank: Informatie over de kinderbijslag: Arbo-wet: Informatie over veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkplek: Pagina: 17 van 17

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

BPV. informatiegids. mbo

BPV. informatiegids. mbo 1 BPV informatiegids mbo 2014 2015 2BPV informatiegids mbo 2014-2015 3 Beroepspraktijkvorming mbo Informatiegids Deze BPV informatiegids is bedoeld voor alle praktijkopleiders en studenten in het mbo van

Nadere informatie

BPV-gids. Groen licht voor succes!

BPV-gids. Groen licht voor succes! Groen licht voor succes! BPV-gids Het verzorgt vanuit een groen perspectief opleidingen voor vmbo en mbo. Samen met ROC Kop van Noord-Holland vormt het de coöperatie Onderwijsgroep Noordwest-Holland. Groen

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011 1 SAMENVATTING Leerbedrijven die een BPV-plaats aanbieden aan MBO-deelnemers krijgen te maken met onder andere de volgende aspecten: 1. de voorbereiding van de BPV; 2. de werving en selectie van de deelnemer

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

Studiewijzer 2012-2013

Studiewijzer 2012-2013 Studiewijzer 2012-2013 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing en Communicatie (Medewerker Evenementenorganisatie) Crebonummer: 90534 MBO College ZUID Europaboulevard 13-15 1079

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Aandachtspunten en praktijkvoorbeelden April 2009 Uitgave: Stichting Fonds Arbeidsmarktbeleid voor de Branche Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

REGELING VOOR DE ERKENNING VAN LEER- EN OPLEIDINGSBEDRIJVEN IN DE BOUW, INFRA EN GESPECIALISEERDE AANNEMERIJ

REGELING VOOR DE ERKENNING VAN LEER- EN OPLEIDINGSBEDRIJVEN IN DE BOUW, INFRA EN GESPECIALISEERDE AANNEMERIJ REGELING VOOR DE ERKENNING VAN LEER- EN OPLEIDINGSBEDRIJVEN IN DE BOUW, INFRA EN GESPECIALISEERDE AANNEMERIJ Vastgesteld door bestuur Fundeon KBBI d.d. 6 juni 2012 en gewijzigd op 1 januari 2013. Deel

Nadere informatie

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren LEER- WERKwijzer Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren Doe je BBL? appeltje eitje met inhoud 1 ik ga werkend leren 4 1.1 Hoe kom ik aan een leerwerkplek? 4 1.2 Je moet zelf een leerwerkplek

Nadere informatie

Waterschappen als actief leerbedrijf. Ervaringen, constateringen en advies

Waterschappen als actief leerbedrijf. Ervaringen, constateringen en advies Waterschappen als actief leerbedrijf Ervaringen, constateringen en advies Waterschappen als actief leerbedrijf Ervaringen, constateringen en advies Status Definitief Datum Januari 2014 A&O-fonds Waterschappen

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94891 Naam opleiding Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming in het MBO

Beroepspraktijkvorming in het MBO Ervaringen van leerbedrijven drs B. Detmar drs I.E.M. de Vries 0801/april 2009 DIJK12 AMSTERDAM Tel.: 020-6373623 Fax: 020-6362645 info@dijk12.nl www.dijk12.nl Contactpersonen: MKB-Nederland Mw. ir. G.F.W.C.

Nadere informatie

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs 2014 2015 Talenten laten groeien. de Ambelt Inhoudsopgave 1. Over de Ambelt 7 4. 1.1 De Ambelt 7 sportactiviteiten 20 1.2 Missie 7 4.1 Schoolreisjes en schoolkampen

Nadere informatie

De POK. en de praktijk. De staat van de praktijkovereenkomst in het middelbaar beroepsonderwijs

De POK. en de praktijk. De staat van de praktijkovereenkomst in het middelbaar beroepsonderwijs De POK en de praktijk De staat van de praktijkovereenkomst in het middelbaar beroepsonderwijs Inhoud Inleiding 3 H.1 Wettelijke criteria met betrekking tot de praktijkovereenkomst 5 H.2 Rechtspositie,

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing, Communicatie en Evenementenorganisatie (in de sport) Niveau 4 Crebonummer: 90530 Kwalificatiedossier 2014 90531 Communicatie

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Titel : Entreeopleidingen en het bindend studieadvies Project/Werkgroep : Werkgroep bindend studieadvies Auteur(s) : Mieke de Haan MBO Raad : Houttuinlaan

Nadere informatie

Vestigingsmanager Internationale Groothandel

Vestigingsmanager Internationale Groothandel Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Vestigingsmanager Internationale Groothandel 93494 Niveau 4 BOL en 90930 Niveau 4 BOL Cohort 2013-2016 Kwalificatiedossier 2011 Studieduur 3 jaar /

Nadere informatie

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering BIJLAGE 4 Stagiairs Een toekomstgerichte investering Stagebeleid Gemeente Dronten 2011 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Managementsamenvatting... 2 Hoofdstuk 2 Vingerafdruk vanuit HRM-strategie... 3 Hoofdstuk 3 Inleiding...

Nadere informatie

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

De Kapstok Leerwerktrajecten. Schoolgids 2014-2015. een school van

De Kapstok Leerwerktrajecten. Schoolgids 2014-2015. een school van De Kapstok Leerwerktrajecten Schoolgids 2014-2015 een school van Inhoud Een woord vooraf... 5 Hoofdlocatie... 6 Afdelingen... 6 Lestijden locaties... 7 Leeswijzer... 9 Inleiding: Profiel van de school...

Nadere informatie

Activiteitenverslag. Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent

Activiteitenverslag. Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent Activiteitenverslag Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent Experimenteerjaar 2007-2008 Activiteitenverslag Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent Experimenteerjaar 2007-2008 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2

Nadere informatie

ONDERNEMEN, VERKOPEN & KLANTEN

ONDERNEMEN, VERKOPEN & KLANTEN ONDERNEMEN, VERKOPEN & KLANTEN ECONOMIE & DIENSTVERLENING Verkoper en verkoopspecialist Ondernemer detailhandel Filiaalmanager detailhandel Logistiek medewerker Commercieel medewerker binnendienst Vestigingsmanager

Nadere informatie

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Locaties 4 2 Voorwoord 6 3 Missie en Visie 9 4 Geschiedenis/ schoolprofielen 22 5 Organisatie 26 6 Onderwijsaanbod 36

Nadere informatie

Onderwijstijd onder Focus op Vakmanschap. De nieuwe benadering van onderwijstijd

Onderwijstijd onder Focus op Vakmanschap. De nieuwe benadering van onderwijstijd Onderwijstijd onder Focus op Vakmanschap De nieuwe benadering van onderwijstijd Titel : Nota onderwijstijd Project/Werkgroep : Auteur(s) : Heleen Beurskens Pierre Veelenturf Luud Bochem Rini Romme In overleg

Nadere informatie

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating...

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating... Studiegids SOD-I Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 5 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7 4 Inschrijving, intake en toelating... 10 5 Visie op onderwijs... 11 6 Opleidingsstructuur...

Nadere informatie

Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen

Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen Opleiding Beveiliging Diamantlaan 16 Locatiegids 2014-2015 Beste student, Hartelijk welkom bij de opleiding Beveiliging van het Noorderpoort! De opleiding

Nadere informatie

Junior-Accountmanager

Junior-Accountmanager Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Junior-Accountmanager 93802 Niveau 4 BOL Cohort 2013-2016 Kwalificatiedossier 2011 Studieduur 3 jaar / 4800 SBU Florijn College ROC West-Brabant Studiegids/Oer

Nadere informatie