FINANCIERING VAN ZORGRESIDENTIES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FINANCIERING VAN ZORGRESIDENTIES"

Transcriptie

1 FINANCIERING VAN ZORGRESIDENTIES De nieuwe strategie voor vastgoedfinanciers? Meindert Bakker Begeleider: De heer drs. A.R. Marquard 2 e lezer: De heer Prof. drs. F.E. Huibers Afstudeerscriptie Master of Studies in Real Estate Amsterdam School of Real Estate

2 Voorwoord Voor u ligt het afstudeerrapport met hierin beschreven het onderzoek naar het financieren van zorgresidenties door vastgoedfinanciers. Het onderzoek heeft ten doel inzicht te krijgen wat de voorwaarden en eisen van vastgoedbanken zijn om het financieren van zorgresidenties te laten slagen. Op basis van de geformuleerde conclusies en aanbevelingen kunnen vastgoedbeleggers en vastgoedfinanciers hun financieringsaanvragen aanscherpen. De snelgroeiende vergrijzing en het scala aan kansen voor de vastgoedmarkt dat daaruit voortvloeit, heeft mij in de afgelopen jaren erg geboeid. Mijn interesse gaat hierbij uit naar comfortabele woonvorm zorgresidenties om de laatste jaren van het leven in te slijten en de mogelijkheid van financierbaarheid hiervan. Door het lezen van deze scriptie krijgt u meer inzicht in mogelijkheden en onmogelijkheden van deze woonvorm voor senioren. Door mijn werkgever ING ben ik in staat gesteld om mij verder te ontwikkelen door middel van het volgen van de opleiding Master of Studies in Real Estate. Na het volgen van de vakken Waarderen, Beleggingsanalyse en Investeringsanalyse, betreft deze scriptie het laatste onderdeel van de studie. Graag wil ik via deze weg een aantal belangrijke personen bedanken voor hun begeleiding en medewerking gedurende de periode van mijn afstudeeronderzoek. Allereerst wil ik mijn scriptiebegeleider Arthur Marquard bedanken. Hij heeft mij middels zijn enthousiasme, opbouwende kritiek en advies, gemotiveerd om de scriptie tot een goed einde weten te brengen. Ook wil ik mijn tweede lezer, Fred Huibers, dank zeggen voor de tijd die hij voor mijn onderzoek heeft genomen. Tevens wil ik de respondenten danken voor de energie en kostbare tijd die zij hebben vrijgemaakt voor het geven van een interview en input voor deze scriptie. Speciaal wil ik mijn vrouw Marlous danken. De totstandkoming van deze scriptie was niet mogelijk zonder jouw grote steun, geduld en inhoudelijke bijdragen. Meindert Bakker Amsterdam, maart

3 Samenvatting Door de vergrijzing, de vervolgens stijgende vraag naar seniorenhuisvesting en het terugtrekken van de overheid uit de zorgsector, vormt seniorenhuisvesting een aantrekkelijke beleggingscategorie. Onder professionele vastgoedbeleggers is de interesse om te investeren in dit segment gegroeid om op deze manier de vastgoedportefeuille eventueel te diversificeren. Door de toenemende vraag naar seniorenhuisvesting, een hoge bezettingsgraad en de lange termijn huurcontracten met uitbaters, wordt het vastgoedrisico door beleggers over het algemeen lager geschat dan commercieel vastgoed. In onderhavig onderzoek wordt, vanuit het oogpunt van de vastgoedfinancier, het financieren van zorgresidenties als beleggingsobject onderzocht. Deze woonvorm voor senioren betreffen comfortabele en aantrekkelijk gelegen particuliere woonvoorzieningen in de stad, dorp of natuurrijke omgeving. Er wordt in een zorgresidentie een totaalpakket van wonen, zorg en dienstverlening aangeboden. Het doel van dit onderzoek is vastgoedfinanciers en vastgoedbeleggers van advies te voorzien bij het vormen van hun strategie t.a.v. zorgresidenties en aan welke eisen moet worden voldaan om het financieren van dit segment te laten slagen. De problematiek rond zorgresidenties en financieringsstructuren wordt onderzocht aan de hand van een literatuur- en praktijkonderzoek. Op basis van dit onderzoek is getracht een antwoord te geven op de centrale vraagstelling van deze scriptie: Voldoet het financieren van zorgresidenties voor senioren aan de huidige strategie en financieringsvoorwaarden van commercieel vastgoedfinanciers? Als senioren ouder en meer hulpbehoevend worden neemt de verhuisbereidheid toe, maar ze willen niet inboeten op hun zelfstandigheid en comfort. De senioren willen verzorgd, maar wel zelfstandig wonen. De woonvorm zorgresidentie voldoet aan deze vraag. Deze aantrekkelijke en comfortabele woonvorm biedt zorg op maat en ouderen kunnen zelfstandig blijven wonen. Goede kwaliteit en dienstverlening van de zorgexploitant zijn essentieel voor het slagen van deze woonvorm. Ook dient een zorgresidentie alternatief aanwendbaar te zijn om ook in de toekomst een succesvol beleggingsobject te zijn. Door gewijzigde wetgeving zal er een scheiding gaan plaatsvinden tussen wonen en zorg. De scheiding betreft een contractuele scheiding tussen, zorg, wonen en service. De ouderen hebben derhalve afzonderlijke huurcontracten en zorgcontracten. Voor banken zal het vastgoed niet langer de belangrijkste factor zijn om een lening op te verstrekken. Banken zullen hun analyses ook gaan richten op de kwaliteit van de zorg die een zorgaanbieder kan leveren. De eigenaren zullen scherp in beeld moeten hebben aan wie ze verhuren. De kwaliteit van de zorg zal voor een belangrijk deel de waarde van de kasstroom bepalen. Uit de interviews met vastgoedprofessionals blijkt duidelijk dat het financieren van zorgresidenties (nog) niet tot de strategie van de vastgoedfinanciers behoort. De core business is met name gericht op het financieren van commercieel vastgoed, zoals kantoren, winkels, verhuurde woningen en bedrijfspanden. De zorgresidenties zouden een aanvulling kunnen zijn op deze portefeuilles, maar er blijken veel onzekerheden wat betreft deze nieuwe markt te 3

4 bestaan. De respondenten benadrukken dat bij de financiering van een zorgresidentie een goede exploitatie van groot belang is. Volgens de respondenten is het een vereiste dat het vastgoed flexibel en multifunctioneel moet zijn. Alternatieve aanwendbaarheid van het vastgoed is essentieel. Ombouw naar courante appartementen of hotelfunctie zijn daar voorbeelden van. De markt van zorgresidenties is een redelijk onbekende markt voor vastgoedfinanciers en vastgoedbeleggers en ontbreekt de kennis over de ontwikkelingen, korte en langere termijn verwachtingen veelal. Het is raadzaam de ontwikkelingen van de doelgroep, die onder meer door het CBS duidelijk in kaart zijn gebracht, en andere literatuur betreffende dit onderwerp goed te blijven bestuderen en volgen om deze informatie vervolgens mee te nemen in de strategische keuzes met betrekking tot de financiering van zorgresidenties. 4

5 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Samenvatting 3 1. Inleiding Aanleiding Afbakening onderzoeksgebied Doelstelling en probleemstelling Relevantie Structuur Zorgresidenties Ontwikkelingen in het zorglandschap Vergrijzing in Nederland Trends in het zorglandschap Woonwensen senioren Diverse woonvormen voor senioren Zorgresidenties als woonvorm voor senioren Product Doelgroep Zorg in de residentie Zorgresidenties in praktijk Zorgresidenties wetgeving en financiën Wetgeving Financiering van de zorg Hervorming wetgeving en gevolgen Specifieke risico s Internationale aspecten: Florida en Spanje Conclusie Vastgoedfinanciering Nederlandse markt van vastgoedfinanciers Financieringsoverwegingen Financieringsfaciliteiten Beoordeling risicoprofiel en zekerheidspositie Uitvalwaarschijnlijkheid Waarde van de zekerheid Kwaliteit van de transactie Zekerheden Conclusie De vastgoedspecialisten aan het woord Inleiding Strategie en visie ten aanzien van zorgresidenties SWOT-analyse Financieringsvoorwaarden en eisen 50 5

6 4.5 Cases Conclusie Conclusies en Aanbevelingen De doelstelling van de scriptie Conclusies en aanbevelingen 53 Geraadpleegde bronnen 56 Geraadpleegde internetsites 58 Bijlage 1: Vragenlijst respondenten 59 Bijlage 2: Zorgresidentie Baambrugge 61 Bijlage 3: Zorgresidentie in Spanje 63 6

7 Inleiding 1.1 Aanleiding Volgens de bevolkingsprognose voor de lange termijn van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt onder meer dat er sprake is van een snellere vergrijzing en hogere levensverwachting dan eerder werd aangenomen. Vergrijzing wordt op termijn met name ingegeven door de geboorteaantallen van 65 jaar geleden. Vanaf het jaar 2011 is er een versnelde groei van het aantal 65-plussers waar te nemen. Dit is het jaar waarin de eerste babyboomers 65 zijn geworden. 1 Daarnaast zijn ook de levensverwachtingen van de ouderen toegenomen. Zo stijgt voor mannen de levensverwachting bij geboorte in de komende 50 jaar van 78,8 jaar naar 84,55 jaar. Voor vrouwen stijgt de levensverwachting van 82,7 jaar naar 87,4 jaar. 2 De vraag naar seniorenhuisvesting stijgt door deze ontwikkelingen. Het huidige aanbod kan echter niet aan deze toegenomen vraag voldoen. Het CBS (2010) heeft tot 2015 zelfs een tekort van circa zorgwoningen berekend. Daarnaast zijn de eisen waaraan de huisvesting volgens de huidige 65-plusser aan moet voldoen veranderd en komen deze dus veelal niet meer overeen met het huidige aanbod. De overheid heeft zich op sommige gebieden teruggetrokken uit het zorgstelsel. Zo zijn (zorg)instellingen zelf verantwoordelijk voor het financieringsbeleid van hun vastgoed met als gevolg dat ze moeten zoeken naar alternatieve financieringsbronnen. Deze instellingen komen voor de vraag te staan of ze het vastgoed zelf moeten financieren of dat ze dat moeten overlaten aan andere gespecialiseerde partijen. Bovenstaande ontwikkelingen zorgen ervoor dat seniorenhuisvesting een aantrekkelijke beleggingscategorie kan vormen. Onder professionele vastgoedbeleggers is de interesse om te investeren in dit segment ook gegroeid om op deze manier de vastgoedportefeuille eventueel te diversificeren. Door de toenemende vraag naar seniorenhuisvesting, een hoge bezettingsgraad en de lange termijn huurcontracten met uitbaters, wordt het vastgoedrisico door beleggers over het algemeen lager geschat dan commercieel vastgoed. Voor beleggers lijkt de markt voor seniorenhuisvesting een interessante markt, maar geldt dit ook voor de financiers van commercieel vastgoed en moet hun strategisch beleid worden aangepast? Voor hen is de vraag of naast het financieren van kantoren-, winkel- en woningportefeuilles, het financieren van seniorenhuisvesting een interessante 1 Babyboom is een demografische term, waarmee verwezen wordt naar de geboortegolf die in veel West-Europese landen en de Verenigde Staten optrad vlak na de Tweede Wereldoorlog tussen 1946 en 1964 (bron: wikipedia). 2 Garssen J. (2011). Centraal Bureau voor de Statistiek. Demografie van de vergrijzing. Den Haag/Heerlen. 7

8 beleggingscategorie is en voldoet deze groeimarkt aan het huidige financieringsbeleid van vastgoedfinanciers? 1.2 Afbakening onderzoeksgebied In het onderzoek wordt, vanuit het oogpunt van de vastgoedfinancier, het financieren van zorgresidenties als beleggingsobject onderzocht. Een zorgresidentie is voor dit onderzoek als volgt gedefinieerd: Zorgresidenties voor senioren betreffen comfortabele en aantrekkelijk gelegen particuliere woonvoorzieningen in de stad, dorp of natuurrijke omgeving. Er wordt in een zorgresidentie een totaalpakket van wonen, zorg en dienstverlening aangeboden. Naast de basiszorg biedt een zorgresidentie aanvullende diensten, waaronder het serveren van dagverse maaltijden, was- en strijkservice en fysiotherapie. De residenties bieden wooncomfort en luxe die aansluit op de leefsituatie die de bewoners van de residentie wensen. Veelal beschikt de residentie over een aantal gemeenschappelijk ruimtes, zoals een restaurant, grand café, fitnessruimte, sauna of huiskamer. Kenmerkend voor de doelgroep die in aanmerking komen voor zorgresidenties is hun kapitaalkracht, hun gewenning aan comfort en de wijze waarop zij hun oude dag willen indelen. Deze wat meer vermogende senioren wensen een goede woonvorm waar zorg op maat, indien gewenst, aanwezig is. De omgeving waarin zij wonen en het wooncomfort is voor deze doelgroep ook van groot belang en staat niet alleen de zorg bij hen centraal. 1.3 Doelstelling en probleemstelling In Nederland is een toenemende vraag naar bovenstaande woonvormen voor senioren, maar vormen deze zorgresidenties ook een interessante markt voor vastgoedfinanciers? De centrale vraag voor dit onderzoek is: Voldoet het financieren van zorgresidenties voor senioren aan de huidige strategie en financieringsvoorwaarden van commercieel vastgoedfinanciers? 8

9 In de Dikke Van Dale staat onder senioren vermeldt dat dit iemand betreft die behoort tot een oudere generatie of jaargang. In de huidige literatuur wordt over het algemeen gesproken van een senior, wanneer deze persoon 55 jaar of ouder is. Mensen in de leeftijdscategorie jaar, zitten in de zogenaamde pre-seniorale fase. Over ongeveer 15 jaar zijn in Nederland naar schatting zes miljoen 55-plussers. Dit is twee miljoen meer dan het huidige aantal, en bijna 40% van het totale aantal Nederlanders 3. Een dergelijke stijging zal enorme gevolgen hebben voor onze maatschappij op onder meer het gebied van wonen, werk, voorzieningen en zorg. Het doel van dit onderzoek is vastgoedfinanciers en vastgoedbeleggers van advies te voorzien bij het vormen van een strategie t.a.v. zorgresidenties en aan welke eisen moet worden voldaan om het financieren van dit segment te laten slagen. Voor het onderzoek is de centrale vraag in twee verschillende deelonderwerpen onderverdeeld, te weten de problematiek van zorgresidenties en financieringsstructuren. Om tot een goede analyse te komen is de centrale vraag onderverdeeld in de volgende deelvragen: Wat zijn de algemene kenmerken? Wat is de bestaande wet- en regelgeving t.a.v. zorgresidenties? Welke problemen komen voort uit dit segment? Wat zijn de risico s? Wat zijn de internationale aspecten? Waarom wordt vastgoed gefinancierd met vreemd vermogen? Welke vormen van financiering bestaan er en wat zijn hun specifieke eigenschappen? Wat zijn de huidige financieringskaders en voorwaarden van vastgoedfinanciers t.a.v. 1.4 Onderzoeksmethode zorgresidenties? De problematiek rond zorgresidenties en financieringsstructuren wordt onderzocht aan de hand van een literatuur- en praktijkonderzoek. Voor het literatuuronderzoek is gebruik gemaakt van artikelen uit diverse vastgoedbladen, publicaties op het internet, wetenschappelijke onderzoeken en andere vakliteratuur. Bovenstaande vormt de basis voor het theoretische kader van de scriptie. Het praktijkonderzoek is gebaseerd op interviews met specialisten van meerdere banken en financieel advieskantoren. De bevindingen uit beide onderzoeken zijn samengebracht in de uiteindelijke analyse. 3 Bron: 9

10 1.4 Relevantie Gezien de potentiële groeimarkt is het interessant voor vastgoedbanken en beleggers inzicht te krijgen wat de voorwaarden en eisen zijn om de financiering van zorgresidenties te laten slagen. Op basis van de geformuleerde conclusies en aanbevelingen kunnen vastgoedbanken en vastgoedbeleggers hun financieringsaanvragen aanscherpen. 1.5 Structuur: De scriptie bevat vijf hoofstukken en ziet er schematisch als volgt uit: Introductie: Hoofdstuk 1: Inleiding Theoretisch kader: Hoofdstuk 2: Zorgresidenties Hoofdstuk 3: Vastgoedfinanciering Praktijk: Hoofdstuk 4: De vastgoedprofessionals aan het woordecialisten Koppeling literatuur en praktijk Hoofdstuk 5: Conclusie en aanbevelingen 10

11 2. Zorgresidenties De vraag naar seniorenzorg zal in de komende periode toenemen, maar daarnaast is er ook sprake van een veranderde vraag. Het eisenpakket van de senioren wat betreft behuizing, zorg en andere activiteiten zijn gewijzigd en veelal zijn de verwachtingen toegenomen. Senioren geven de voorkeur te verblijven in een omgeving waar ze hun verworven maatschappelijke en sociale status kunnen continueren, waar ruimte is voor privacy, waar ze zelf de dagindeling kunnen bepalen en waar ze, naast te worden verzorgd, ook kunnen genieten. Onder meer zorgresidenties proberen in te spelen op deze specifieke wensen. In dit hoofdstuk zal de ontwikkelingen van de senioren worden behandeld en komen de veranderde woonwensen van de hedendaagse senioren aan bod komen. Vervolgens worden de verschillende type woonvoorzieningen voor senioren toegelicht. Hierna worden de kenmerken van zorgresidenties en behandeld, gevolgd door de behandeling van de huidige wetgeving en financiën. Na het beschrijven van een zorgresidentie in de Verenigde Staten, Florida, en in Spanje, worden de risico s benoemd. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie. 2.1 Ontwikkelingen in het zorglandschap Vergrijzing in Nederland Net als de rest van West-Europa, is de vergrijzing in Nederland al enige tijd ingezet. Door meer welvaart en verbeteringen in de gezondheidszorg neemt de levensverwachting van 65-plussers al sinds 50 jaar toe. Naast de toegenomen levensverwachting wordt het aantal 65-plussers versterkt door de babyboom. Op het hoogtepunt van de vergrijzing in 2039, telt Nederland 4,6 miljoen inwoners van 65 jaar en ouder. 4 Het aandeel 65-plussers van de totale Nederlandse bevolking neemt tevens toe doordat de babyboomers en hun kinderen zelf minder kinderen hebben gekregen. 5 Naast de groter wordende groep 65-plussers, wordt deze groep ook steeds ouder. Een halve eeuw geleden was maar 1:74 inwoners 80 jaar of ouder, in 2011 was dit 1:25. Met name deze groep heeft een sterke zorgvraag en maakt aanspraak op voorzieningen voor ouderen. De nietwesterse allochtonen vormen nu nog een kleine groep onder de 65-plussers, maar dit zal de komende decennia toenemen en zal hun aandeel zelfs sneller toenemen dan onder de autochtonen. 6 Ondanks deze snelle vergrijzing van de niet-westerse allochtonen zal ook in de komende jaren de categorie 65-plussers voornamelijk bestaan uit autochtonen. 7 4 Ministerie van VROM/WWI (2009), Senioren op de woningmarkt, nieuwe generaties, andere eisen en wensen. Den Haag. 5 Garssen J. (2011). Centraal Bureau voor de Statistiek. Demografie van de vergrijzing. Den Haag/Heerlen. 6 Duin, C. van, Garssen J. (2011). Centraal Bureau voor de Statistiek. Bevolkingsprognose : sterkere vergrijzing, langere levensduur. 7 Garssen J. (2011). Centraal Bureau voor de Statistiek. Demografie van de vergrijzing. Den Haag/Heerlen. 11

12 Figuur 2.1 De verandering van de leeftijdsopbouw in Nederland periode Bron: Bevolkingsprognose van het CBS De geografische verschillen in vergrijzing in Nederland zijn groot. Met name in perifere en landelijke gebieden zijn veel vergrijsde gebieden. De meest vergrijsde gebieden liggen aan de randen van Nederland, gevolgd door de meer centraal gelegen regio s. In de vergrijsde gemeenten is de beschikbare woningvoorraad veelal te duur voor starters en jonge gezinnen en zijn de meeste huizen in het bezit van welgestelde oudere gezinnen. Deze blijven voornamelijk in het bezit totdat de bewoners voor een andere woonvorm kiezen. Zij zoeken dit nieuwe onderkomen veelal in dezelfde gemeente. Naast het feit dat de perifere en landelijke gebieden veelal duurder zijn vertrekken jongeren ook uit deze gebieden om zich te vestigen in gebieden met meer werkgelegenheid Trends in het zorglandschap Senioren met specifieke woonwensen De zorgconsument wordt steeds mondiger. Hij is kritisch en zich bewust van de keuzevrijheid die hij heeft. Hij bepaalt graag zelf naar welk ziekenhuis hij gaat en maakt dan afwegingen voor bijvoorbeeld bepaalde specialisten, wachttijden en kosten. Dit geldt ook voor de seniore zorgconsument. Waar voorheen de ouderen als een homogene groep werd gezien waar weinig rekening werd gehouden met de individuele eisen, nemen de huidige senioren hier geen genoegen meer mee. Ook wat betreft de woonwensen is dit het geval. Vooral de diversificatie 8 Garssen J. (2011). Centraal Bureau voor de Statistiek. Demografie van de vergrijzing. Den Haag/Heerlen 12

13 van huishoudens 9, het toegenomen opleidingsniveau, het eigen woningbezit en de hogere welstand van huishoudens hebben invloed op deze woonwensen. Zo kan het eisenpakket wat betreft woonwensen met betrekking tot luxe en comfort sterk afwijken. (CBS 2011) Ouderen wonen steeds langer zelfstandig Naast een hogere levensverwachting worden de senioren pas op een latere leeftijd oud. Over het algemeen is de hedendaagse 75-er vitaal, levensluchtig en actief op verschillende vlakken. Ter illustratie: iemand die 25 jaar terug 75 was had een heel ander levenspatroon dan de hedendaagse 75-er. Dit heeft ook gevolgen voor de vraag naar zorgwoningen. Door deze vitalere senior wordt de voorkeur gegeven om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen, bij voorkeur in een woning met een zogenaamd levensloopbestendig karakter. Dit geldt zowel voor het aandeel zelfstandig alleenwonende senioren als het aandeel zelfstandig samenwonende senioren. Dit blijkt onder meer uit het feit dat het aantal ouderen groeit, maar het aantal ouderen in een verzorgings- of verpleeghuis daalt. Deze afname heeft zich bij alle leeftijdscategorieën, van boven de 55-plus, voorgedaan. 10 Figuur 2.2 Ouderen ingeschreven bij verzorgings- of verpleeghuis Woonwensen senioren Verhuisbereidheid senioren Voornamelijk senioren die in het bezit zijn van een (luxe) eengezinswoning geven de voorkeur om langer in hun huidige woning wonen. Dit geldt ook voor senioren die nog een partner hebben. Ook naarmate de eengezinswoning meer kwaliteit kent, is men nog minder geneigd te verhuizen. Ondanks dat ouderen nogal honkvast zijn, betekent dit niet dat ze helemaal niet 9 De diversificatie van huishoudens treedt op doordat meer mensen nooit kinderen hebben gekregen, een hogere levensverwachting van mannen waardoor tot op hoge leeftijd tweepersoonshuishoudens blijven bestaan, vrouwen op latere leeftijd kinderen hebben gekregen en mensen die hun hele leven alleen hebben gewoond en dit ook zullen blijven doen. 10 Bron PZC (2010). Berg F. van den en Nienhuis, P.S. Zorgvastgoed onderweg naar volwassenheid. (http://www.pzc.nl/algemeen/deondernemer/ /zorgvastgoed-op-weg-naar-volwassenheid.ece) 13

14 bereid zijn te verhuizen. Vooral de gezondheidstoestand heeft grote invloed op de verhuisbereidheid van senioren. Als er in een ouderenhuishouden iemand is die matige tot ernstige beperkingen heeft, vergroot dat de verhuisgeneigdheid op korte termijn met 45%. Indien ouderen verhuizen geldt dat het merendeel binnen een straal van enkele kilometers op zoek gaat naar een nieuwe woning. Verwacht kan worden dat door de toegenomen welstand van ouderen en de kwaliteit van hun woningen de verhuisgeneigdheid van ouderen in de toekomst zal afnemen. Dit heeft gevolgen voor de gehele dynamiek op de woningmarkt. Er is een duidelijke samenhang tussen de huidige eigendomssituatie van senioren met een verhuiswens of zij op zoek gaan naar een huur- op koopwoning. Senioren die uit een huurwoning komen gaan over het algemeen niet op latere leeftijd over tot de aankoop van een woning. Ook de leeftijd heeft invloed op de keuze om te gaan kopen of huren. Zo zijn de oudere senioren meer geneigd tot huren dan de jongere senioren die de voorkeur aan koop geven. Dit geldt tot ongeveer de leeftijd van 72 jaar. 11 De meeste senioren die hebben aangegeven op termijn te willen verhuizen willen geen kleine woningen, dat wil zeggen 1 of 2 kamerwoningen. Senioren willen in eerste instantie niet achteruit gaan op het aantal kamers en zo veel mogelijk vasthouden aan hun huidige bewegingsruimte. Pas na het 80e levensjaar wordt door meer dan de helft van de ouderen die in een 3-kamerwoning wonen, een kleinere woning gewenst. Verzorgt, maar zelfstandig wonen Ondanks dat senioren vitaler en actiever zijn dan voorheen gaat het ouder worden gepaard met gebreken. Dit blijft ondanks de hogere levensverwachting ongeveer constant in de tijd. Het huidige verschil is echter dat de gezondheidzorg zich steeds meer ontwikkeld waardoor mensen steeds beter verzorgd en geholpen worden waardoor men langer blijft leven. De gezonde levensverwachting hangt echter nog altijd sterk samen met leeftijd. Gepaard gaande met de vergrijzing zal dus de zorgbehoefte sterk gaan toenemen. Deze toename in zorgbehoefte heeft een direct effect op de vraag naar verzorgd wonen of in de nabijheid van zorg. Zoals al eerder vermeld heeft namelijk de zorgbehoefte een direct effect op de verhuisbereidheid van senioren. De toename van de vraag naar een verzorgde woonvorm verandert echter niets aan de wens naar het zelfstandig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften. Zeker onder de 75 jaar geeft vrijwel iedereen die zoekt naar verzorgd wonen aan wel zelfstandig in de dagelijkse levensbehoeften te willen blijven voorzien. Tussen de 75 en 80 jaar geeft 10% aan dit niet langer te willen of te kunnen en boven de 80 jaar een kwart. 12 Het merendeel van de vraag naar verzorgd wonen bestaat dus uit huishoudens met weliswaar een bepaalde hulpbehoefte en/of behoefte aan diensten in de omgeving, maar tevens de wens de zelfstandigheid te behouden. 11 Ministerie van VROM/WWI (2009), Senioren op de woningmarkt, nieuwe generaties, andere eisen en wensen. Den Haag. 12 Ministerie van VROM/WWI (2009), Senioren op de woningmarkt, nieuwe generaties, andere eisen en wensen. Den Haag. 14

15 Huidig aanbod verzorgingshuizen voldoet niet aan vraag Het huidige aanbod verzorgingshuizen voldoet veelal niet meer aan de woonwensen van de hedendaagse senioren. Dit komt onder meer door de slechte bouw- en woon technische kwaliteit. Vooral de combinatie van de slechte kwaliteit van de huisvesting en het verlies van autonomie vormden tot voor kort voor veel ouderen belangrijke obstakels om naar een instelling te verhuizen. Bij de huidige bouw wordt rekening gehouden met de nieuwe woonwensen zoals privacy en ruimte. Hierdoor zal het verschil tussen de institutionele woonvorm en het zelfstandig wonen steeds kleiner worden. Echter, is er laat begonnen met de start van de nieuwbouw en zal het nog lang duren voordat kan worden voldaan aan de toegenomen vraag Diverse woonvormen voor senioren Alvorens in te gaan op de woonvorm van zorgresidenties worden eerst verschillende vormen van seniorenhuisvesting kort besproken. Zo kan er een goede vergelijking worden gemaakt met het begrip zorgresidenties, welke uitgebreid in paragraaf 2 wordt behandeld. Het type woonvorm zorgresidentie valt onder de noemer zorgwoning en is een breed begrip, dat vaak wordt gebruikt, maar waarvoor geen eenduidig eisenpakket is opgesteld. Het hangt van de zorgzwaarte af of er aan de zorgwoonvormen prestatie-eisen moeten worden gesteld. 14 Onder zorgwoningen verstaat men zelfstandige woningen waar intensieve zorgverlening mogelijk is. De woningen zijn geschikt voor rolstoelgebruik, eventueel voorzien van domotica 15 en/of tilliften in de slaapkamer en er is zorg op afroep of 24 uurs zorg beschikbaar vanuit een verpleeg- of verzorgingshuis, woon-zorgcentrum of bijvoorbeeld een dienstencentrum. 16 Bij de realisatie van zorgwoningen houden de bouwers rekening met de behoeften van de toekomstige seniore bewoners. Zorgwoningen zijn er in allerlei soorten en maten. Om in aanmerking te komen voor een zorgwoning, wordt vaak een leeftijdsgrens gehanteerd en wordt er soms een bepaalde zorgbehoefte als toelatingscriterium gesteld. Als ouderen een zorgwoning willen huren, dan moet men ingeschreven staan om een woning toegewezen te krijgen. Een zorgwoning kan ook worden gekocht. Er zijn verschillende vormen van zorgwoningen. Hieronder worden diverse types besproken. Seniorenwoning & flat: Een seniorenflat is een zelfstandige woning voor ouderen in een flatgebouw. De woningen zijn voornamelijk gelijkvloers, maar dit is geen vereiste. In veel 13 Ministerie van VROM/WWI (2009), Senioren op de woningmarkt, nieuwe generaties, andere eisen en wensen. Den Haag Domotica (ook wel huisautomatisering) is het domein van huiselijke elektronica. De officiële definitie van domotica is: de integratie van technologie en diensten, ten behoeve van een betere kwaliteit van wonen en leven.[1] Bij domotica draait het niet alleen om integratie van techniek en bediening in de woning, maar ook om de dienstverlening van buitenaf naar de woning. Bron wikipedia. 16 bron: en Stichting Bonden voor Ouderen en in Noord-Holland 15

16 woningen zijn de voorzieningen aangepast en geschikt gemaakt aan de behoeften van de bewoner. Serviceflat: In een serviceflat woont de bewoner, net als in een seniorenflat, zelfstandig. Het verschil met de seniorenflat is dat een serviceflat een vorm van zorg als extra faciliteit aanbiedt. Deze vorm van zorg kan per flat verschillen (bijvoorbeeld een maaltijdservice of een verpleegsterspost). De ene flat biedt meer faciliteiten dan een andere flat. De serviceflat vindt men in zowel de huur- als de koopsector. Aanleunwoning: Een aanleunwoning is te vergelijken met een serviceflat. Het verschil met een serviceflat is dat een aanleunwoning dicht bij een zorgcentrum of verzorgingshuis gelegen is en men gebruik kan maken van de diensten die zij aanbieden. Als men redelijk mobiel is, dan kan men in aanmerking komen voor een aanleunwoning. In een aanleunwoning woont men eveneens zelfstandig. Kangoeroewoning: Een kangoeroewoning is een woonvorm, waarbij mensen die zorg nodig hebben toch zelfstandig kunnen wonen. Ze maken deel uit van een huishouden en kunnen gebruik maken van mantelzorg. De woning bestaat uit twee zelfstandige woningen, de buidelen hoofdwoning, met elk een eigen badkamer, woonkamer, keuken en slaapkamer. De twee woningen bevinden zich naast of boven elkaar en zijn met elkaar verbonden middels een tussendeur of trap. De buidelwoning is gelijkvloers, de hoofdwoning kan uit meerder lagen bestaan. Het uitgangspunt van een kangoeroewoning is dat veelal kinderen voor hun ouders kunnen zorgen, maar toch met het eigen gezin in de hoofdwoning een eigen leven kunnen leiden. Groepswonen: Groepswoningen voor senioren zijn er zowel in de huur- als de koopsector. In een woongroep voor senioren zijn zelfstandige woningen aan elkaar verbonden met tenminste één gemeenschappelijke ruimte. Senioren kunnen er ook wonen als echtpaar. De bewoners vormen een groep en hebben afspraken gemaakt over gezamenlijk activiteiten die ze ondernemen. Ze kunnen elkaar hulp bieden wanneer dit nodig is. Echter is er wel behoud van privacy. De bewoners zijn samen verantwoordelijk voor het groepswonen. Zij bepalen zelf wie als nieuwe bewoner wordt toegelaten. Vaak ontstaan woongroepen op initiatief van een groep senioren. Zij zijn actief betrokken bij de realisatie. De achterliggende gedachte van het groepswonen is, dat er meer veiligheid en sociale controle is. Tevens zijn, het voorkomen van eenzaamheid, isolement en het actief bij de samenleving betrokken blijven, belangrijke voordelen van groepswonen. Groepswonen zorgt ervoor dat men zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen door de hulp van anderen en door de sociale contacten Gehanteerde Bronnen en 16

17 Hierbij nog enkele type zorgwoningen in beeld: Bron Woonzorgconcepten (FGH 2010) en eigen bewerking 17

18 2.3 Zorgresidenties als woonvorm voor senioren Product Als het zelfstandig wonen voor ouderen steeds moeilijker wordt en er ontstaat een toenemende behoefte aan zorg, willen zij een woonvorm waar ze zorg op maat kunnen ontvangen. Senioren behouden hun voorkeur voor privacy, individualiteit en kwaliteit. Een zorgresidentie voldoet aan de eisen en behoeften om in stijl ouder te worden met een hoog niveau van zorg- en dienstverlening en is een exclusief alternatief voor een verblijf in een bejaarden- of verzorgingstehuis. Dat onderscheidt de zorgresidenties van reguliere verzorgingen verpleeghuizen. De woonzorgvoorzieningen zijn vaak zelfstandige ondernemingen, die opgezet en geleid worden door professionals die al vele jaren in de zorg werkzaam zijn. Een zorgresidentie onderscheidt zich van een standaard bejaardentehuis op verschillende vlakken. Het betreffen comfortabele en aantrekkelijk gelegen particuliere woonvoorzieningen gelegen in de stad, dorp of natuurrijke omgeving. Er wordt in een zorgresidentie een totaalpakket van wonen, zorg en dienstverlening aangeboden. Naast de basiszorg biedt een zorgresidentie aanvullende diensten, waaronder het serveren van dagverse maaltijden, was- en strijkservice en fysiotherapie. De residenties bieden wooncomfort en luxe die aansluit op de leefsituatie die de bewoners van de residentie wensen. Veelal zijn in de residentie een aantal gemeenschappelijk centrale ruimtes, zoals een restaurant, grand café, fitnessruimte, sauna of huiskamer aanwezig. Een residentie heeft ook een andere uitstraling dan het klassieke bejaardentehuis. Er wordt veel aandacht besteed aan de inrichting, vaak is kunst aanwezig. Tevens worden er culturele en recreatieve activiteiten georganiseerd. De residenties zijn verspreid over het gehele land en kunnen zich in een bebouwde omgeving in een stad of dorp of in een natuurrijke omgeving bevinden. Indien gelegen in stad of dorp kunnen de bewoners gemakkelijk in het centrum boodschappen doen en voelen zich onder de mensen. Indien de omgeving groen en landelijk is dan vinden de bewoners van de residentie rust en ontspanning. De opzet van residenties zijn verschillend. De residentie kan een jaren-dertig huis zijn met zes tot acht zit-slaapkamers, maar kan ook een grotere woonzorgvoorziening zijn met meer dan dertig twee- tot driekamer- appartementen, met alle voorzieningen die daarbij horen. Ouderen kunnen dan kiezen uit een zit-slaapkamer, een zorgstudio, een ruim twee- of driekamerappartement met een aparte slaapkamer en goede sanitaire voorzieningen. De woonruimten hebben een eigen badkamer en eventueel een grote aparte slaapkamer en pantry. Er zijn zowel appartementen voor alleenstaanden als echtparen. De residenties voldoen aan de hoogste eisen van privacy, veiligheid en toegankelijkheid. Er wordt veel aandacht besteed aan veilig wonen, waarbij gebruik wordt gemaakt van camerabewaking in de ruimtes en alarmeringssystemen in de appartementen. Er zijn gemeenschappelijke verblijfsruimten aanwezig, waar de bewoners elkaar of bezoekers kunnen ontmoeten. De toegankelijkheid van alle voorzieningen, ongeacht de handicap of 18

19 zorgbehoefte, garandeert een gebruiksvriendelijke woning en gemeenschappelijke ruimten. Zo zijn er bijvoorbeeld beddenliften en brede deuren waardoor iedere ruimte in het gebouw bereikbaar is. De verschillende zorgresidenties hebben gemeen dat zij maatwerk aan de bewoners bieden. De bewoners kunnen op deze manier zoveel mogelijk de regie over hun leven blijven voeren en worden daarbij ondersteund door de huishoudelijke en verzorgende medewerkers. Tevens trachten de residenties dat ook eventuele kinderen, kleinkinderen, overige familie en kennissen zich thuis voelen, door de mogelijkheid te bieden om te blijven eten of slapen. Kortom, in deze woonvorm kunnen de bewoners zon veel mogelijk hun normale levensstijl blijven vasthouden Doelgroep De doelgroep voor een zorgresidentie loopt uiteen. De verschillende huizen richten zich op verschillende doelgroepen. Er zijn residenties die zich in het bijzonder richten op dementerende senioren. In andere residenties wonen vooral senioren die lichamelijke verzorging nodig hebben. Er zijn ook residenties die zich met name richten op echtparen. Bij de ene residentie staat de zorg mee centraal dan bij de ander. Er zijn meerdere alternatieven beschikbaar en kunnen senioren kiezen welke woonvorm het best bij hun past. Residenties richten zich voornamelijk op 55-plussers en ouder en die over het algemeen redelijk kapitaalkrachtig zijn. Indien ouderen kiezen voor een seniorenresidentie wil de bewoner ook inspraak. De zorg en diensten zijn op de cliënten toegespitst. Er kunnen ouderen verblijven die weinig zorg nodig hebben. Zij hebben bijvoorbeeld alleen hulp nodig bij het douchen. Er zijn tevens ouderen die meer afhankelijk zijn van zorg, doordat ze bijvoorbeeld in een rolstoel zitten. De bewoners vragen alleen de diensten en zorg die men nodig acht en betalen ook uitsluitend voor wat men aan diensten ontvangt. De meeste bewoners zijn senioren die nog zelfstandig willen wonen op de eigen kamer, de eigen woonstudio of het eigen appartement. De regie behouden over hun leven is voor hen zeer belangrijk. Tegelijkertijd willen zij vertrouwen op uitstekende service en de zekerheid van altijd beschikbare ondersteuning. Alle dagen in de week en 24 uur per dag is de gewenste service, zorg en ondersteuning voorhanden. De bewoners worden binnen een huiselijke sfeer uitgenodigd deel te nemen aan verschillende activiteiten en anderen te ontmoeten. Familie, en bekenden zijn altijd welkom. 19

20 2.3.3 Zorg in de residentie In zorgresidenties wordt, vanwege de vaak luxueuze en kleinschalige opzet, zorg en diensten op maat en op persoonlijke wijze geleverd. De zorg die wordt geleverd, wordt in overleg met de bewoner en/of de familie worden bepaald. De bewoner kan gebruik maken van de zorg gerelateerde dagbesteding. Ook bestaat er de mogelijkheid om in het eigen appartement de individuele zorg te krijgen die benodigd is. De bewoners kunnen in een residentie blijven wonen tot hun dood, waarbij ook de benodigde palliatieve zorg 18 kan worden geleverd. 19 De zorgverlening wordt verleend door verpleegkundigen, maar er werken ook activiteitenbegeleiders, fysiotherapeuten, psychologen en facilitaire dienstverleners in de residenties. Alle medewerkers spitsen zich toe op de wensen van de bewoners. De zorgresidenties werken volgens de CIZ-indicatie 20 waarbij (een deel van) het verblijf via de algemene volksverzekering kan worden vergoed. Er wordt vooraf een zorgmeting uitgevoerd. De aanvullende diensten en zorg worden in residenties tegen marktconforme prijzen aangeboden. De bewoner heeft dagelijks de beschikking over een zorgcoördinator die alle zorg regelt. Vaak neemt deze coördinator tevens de CIZ-(her)indicatieaanvragen en de benodigde administratie op zich. Tevens is lichte zorg en meer intensieve verzorging, afgestemd op de persoonlijk behoefte, mogelijk. Indien de bewoner het wenst is het mogelijk om aanvullende dienstverlening te ontvangen Zorgresidenties in de praktijk Senioren kunnen in Nederland voor een plaats in een zorgresidentie terecht bij diverse organisaties, die hoogwaardige zorgresidenties exploiteren. In deze paragraaf worden drie in Nederland gevestigde zorgresidenties besproken en de achterliggende organisaties behandeld. De organisaties richten zich allemaal uitstekende gezondheidszorg en hanteren een zelfde 18 Onder palliatieve zorg valt alle zorg die erop gericht is de patiënt met een levensbedreigende ziekte een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Palliatieve zorg is aan de orde als de ziekte waaraan de patiënt lijdt ongeneeslijk blijkt te zijn. Er is in palliatieve zorgverlening niet alleen aandacht voor de lichamelijke klachten waarmee patiënten tijdens het vervolg van de ziekte te maken kunnen krijgen, er is eveneens aandacht voor de psychische, sociale en/of spirituele problemen die zich bij de patiënt en/of zijn naasten kunnen voordoen. Het wordt daarom weleens totale zorg genoemd: zorg voor zowel lichaam als geest en ziel bron 19 Bronnen: Brancheorganisatie NeVeP (de Nederlandse Vereniging van Particuliere woon- en/of zorgvoorzieningen), zorgresidentie BV, DS Verzorgd Wonen en 20 Indien men professionele zorg wenst dan wordt door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeeld of men daar volgens de wet recht op heeft. Het CIZ geeft indicaties af voor alle vormen van zorg die uit de AWBZ worden betaald. 21 Bronnen: Nevep en dsrg 20

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Wonen met zorg. Een warm thuisgevoel in een luxe, comfortabele en veilige woonomgeving

Wonen met zorg. Een warm thuisgevoel in een luxe, comfortabele en veilige woonomgeving Wonen met zorg Een warm thuisgevoel in een luxe, comfortabele en veilige woonomgeving Het creëren van een luxe en comfortabele woonomgeving voor de bewoners waarbij het thuisgevoel en de persoonlijke (zorg)wensen

Nadere informatie

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Deze notitie is bedoeld om meer inzicht te geven over de budgetten en vergoedingen die op zorgboerderijen betrekking kunnen hebben als het gaat om

Nadere informatie

Prachtig boven tachtig

Prachtig boven tachtig Prachtig boven tachtig De markt voor particuliere woonzorg www.dtz.nl www.dtz-ugl.com Particuliere woonzorg neemt een grote vlucht Kansrijke regio s in kaart Een groeiende groep mensen wil de oude dag

Nadere informatie

Intramurale Zorg. Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied

Intramurale Zorg. Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied Intramurale Zorg Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied Intramurale zorg Zorgcentrum Mennistenerf Meer dan wat ook is van belang dat elke bewoner zich thuis, welkom en goed verzorgd voelt. Daarom zet

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Scheiden van wonen en zorg

Scheiden van wonen en zorg Scheiden van wonen en zorg de exploitatie van de zorg en dienstverlening drs. J.H.M. van Ginneken 25 oktober 2012 Overheidsbeleid SWZ Beleidsstukken 24 juni 2012: Voortgangsrapportage Hervorming Langdurige

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

samenvatting WOONZORGVISIE GEERTRUIDENBERG Woonzorgvisie Geertruidenberg 4 maart 2015 Pagina 1

samenvatting WOONZORGVISIE GEERTRUIDENBERG Woonzorgvisie Geertruidenberg 4 maart 2015 Pagina 1 samenvatting WOONZORGVISIE GEERTRUIDENBERG Woonzorgvisie Geertruidenberg 4 maart 2015 Pagina 1 Inleiding In de gemeente Geertruidenberg staan al geruime tijd woonzorgcomplexen op de nominatie om herontwikkeld

Nadere informatie

HOF VAN BATENSTEIN WONEN MET ZORG

HOF VAN BATENSTEIN WONEN MET ZORG HOF VAN BATENSTEIN WONEN MET ZORG IN VIANEN HOF VAN BATENSTEIN De vraag naar goede zorg in combinatie met wonen is de afgelopen jaren gegroeid. Ook in Vianen. Daarom hebben LEKSTEDEwonen, ZorgSpectrum

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Praktijkvoorbeeld. Pagina 1 van 5

Praktijkvoorbeeld. Pagina 1 van 5 Toekomst verzorgingshuizen: complexiteit exploitatie zorg- en dienstverlening vaak over het hoofd gezien Vooral kleine verzorgingshuizen krijgen het lastig Door de extramuralisering van de zorgzwaartepakketten

Nadere informatie

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw,

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw, De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 I~~ Cj Contactpersoon Martijn van der Linden,

Nadere informatie

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Inleiding De overheid heeft besloten over te gaan het scheiden van de financiering van wonen en zorg. De overheid heeft ook besloten tot hervormingen van

Nadere informatie

https://insights.abnamro.nl/branche/drie-wetten-verantwoordelijk-voor-fin... Laatste update:: 19 mei 2016

https://insights.abnamro.nl/branche/drie-wetten-verantwoordelijk-voor-fin... Laatste update:: 19 mei 2016 Page 1 of 6 Laatste update:: 19 mei 2016 Page 2 of 6 Langdurige Zorg De langdurige zorg bestaat uit ondersteuning en verzorging van ouderen, chronisch zieken, gehandicapten en mensen met langdurig psychische

Nadere informatie

Zorg Thuis. Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN

Zorg Thuis. Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Zorg Thuis Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl www.rosengaerde.nl

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Doet scheiden lijden?

Doet scheiden lijden? Doet scheiden lijden? Extramuralisering na Zorgakkoord en Kamerbrief Jasper Klapwijk Strateeg Espria Woonzorg Nederland Apeldoorn, 30 mei 2013 Extramuralisering voor zorgaanbieders Waar staan we? Zorgakkoord

Nadere informatie

Voor palliatieve zorg op maat

Voor palliatieve zorg op maat hospice de Populier Voor palliatieve zorg op maat Afscheid van het leven wordt beschouwd als een onderdeel van het leven. Daarmee krijgt ook palliatieve zorg steeds meer een plek in de samenleving. Hospice

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling De Molenberg Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in De Molenberg In het centrum van Groenlo, nabij parken en winkels, ligt

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Humanitas Hengelo

Woonzorgcentrum Humanitas Hengelo Woonzorgcentrum Humanitas Hengelo 2 Welkom! Prettig wonen is je thuis voelen. Met de spullen waar u aan hecht, tussen de mensen die u kent. In een vertrouwde omgeving, waar alles aanwezig is om zo zelfstandig

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE VERZORGING EN VERPLEGING (voorheen ZZP 6) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION

BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE VERZORGING EN VERPLEGING (voorheen ZZP 6) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE VERZORGING EN VERPLEGING (voorheen ZZP 6) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige zorgcentra van Proteion staan gastvrijheid en

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7)

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7) BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief die u van het CIZ heeft gekregen, waarin staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. We leggen uit hoe u de zorg ontvangt,

Nadere informatie

H.313196.0713. Mogelijkheden voor zorg na uw ziekenhuisverblijf

H.313196.0713. Mogelijkheden voor zorg na uw ziekenhuisverblijf H.313196.0713 Mogelijkheden voor zorg na uw ziekenhuisverblijf Inleiding Na uw ziekenhuisverblijf kan het zijn dat u nog verzorging nodig heeft. Als dit zo is bespreekt de arts of verpleegkundige dit

Nadere informatie

CIZ-indicaties als basis voor de prognose

CIZ-indicaties als basis voor de prognose 1 CIZ-indicaties als basis voor de prognose Onze prognose van de ontwikkeling van de vraag naar zorg met verblijf is gebaseerd op indicatiecijfers van het CIZ, de verdeling van de zorgconsumptie over verschillende

Nadere informatie

2. Markt voor Particuliere Woonzorg

2. Markt voor Particuliere Woonzorg 2. Markt voor Particuliere Woonzorg 2.1 Prachtig, vanaf 70 tot ver boven de 80 Een sterk groeiende groep kapitaalkrachtige ouderen wil de oude dag doorbrengen op een manier die past bij hun huidige levensstijl.

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Wonen met zorg. Individueel of kleinschalig groepswonen

Wonen met zorg. Individueel of kleinschalig groepswonen 0348-44 17 14 Wonen met zorg Individueel of kleinschalig groepswonen Een thuis voor ouderen. Met zelfstandigheid waar mogelijk. En precies de zorg die nodig is. Welkom bij De Rijnhoven. info@rijnhoven.nl

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Een budget of zorg in natura In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen en is afhankelijk

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

Senioren en mensen met beperkingen op de woningmarkt

Senioren en mensen met beperkingen op de woningmarkt Senioren en mensen met beperkingen op de woningmarkt Themapublicatie mede op basis van het WoON 2015 WoON-congres 7 april 2016 Johan van Iersel RIGO Research en Advies Aanleiding en context Een nieuw WoON-bestand

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Zorg in natura of een budget In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen: zorg in natura

Nadere informatie

Persoonsvolgende financiering in Nederland

Persoonsvolgende financiering in Nederland Persoonsvolgende financiering in Nederland Een eerlijke verdeling van beschikbare middelen? Martijn Koot 24 februari 2012 Inhoudsopgave Wie zijn wij wat is de VGN? Introductie AWBZ de langdurige zorg in

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Zorghotels. Even op adem komen in een luxe en comfortabele hotelomgeving met professionele zorg

Zorghotels. Even op adem komen in een luxe en comfortabele hotelomgeving met professionele zorg Zorghotels Even op adem komen in een luxe en comfortabele hotelomgeving met professionele zorg Soms zijn er omstandigheden waardoor u tijdelijk niet thuis kunt wonen. Doordat u herstellende bent van een

Nadere informatie

Thuiszorg Sint Annaklooster. Uw wensen, onze zorg

Thuiszorg Sint Annaklooster. Uw wensen, onze zorg Thuiszorg Sint Annaklooster Uw wensen, onze zorg Even voorstellen Stichting Sint Annaklooster is een brede zorginstelling in de regio Eindhoven. Met een op maat gesneden aanbod van zorg- en dienstverlening

Nadere informatie

Woordenlijst begrippen in de zorg

Woordenlijst begrippen in de zorg Woordenlijst begrippen in de zorg Aanvullende verzekering Een aanvullende verzekering kan kosten voor gezondheidszorg die niet in het basispakket zit vergoeden. Aanvullende verzekeringen kunnen per verzekeraar

Nadere informatie

Wim Wensing. Corporatie Congres - USP 16 mei 2013

Wim Wensing. Corporatie Congres - USP 16 mei 2013 Wim Wensing Corporatie Congres - USP 16 mei 2013 AMVEST: AANDEELHOUDERS, STRUCTUUR EN KLANTEN Aandeelhouders (PfZW en AEGON) Amvest Amvest Development 800 woningen in ontwikkeling (stand 31-12-2012) Development

Nadere informatie

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische beademing door Elske ter Veld, voorzitter VSCA. Bij de Tweede Kamer ligt nu ook de Wet Langdurige Zorg, de WLZ. Deze

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Zorg na een ziekenhuisopname Met ingang van 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg. Belangrijk is dat u weet dat niet meer alle zorg wordt vergoed en verzorgd door de overheid, thuiszorg of het

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

informatie en interesse disclaimer

informatie en interesse disclaimer De Hoefstaete Oud worden in een stijlvolle en duurzame villa met gelijkgestemden waar privacy, veiligheid, zorg en service gewaarborgd zijn, is een wens van vele ouderen. Villa Hoefstaete laat deze wens

Nadere informatie

Wonen in De IJsvogel

Wonen in De IJsvogel Wonen in De IJsvogel Inhoud Wonen in De IJsvogel 3 In vertrouwde handen 3 Verzorgd wonen 4 Huishouden, maaltijden en was Welzijnsactiviteiten Aanmelding verzorgd wonen Beschermd wonen 6 Woongroep Wonen,

Nadere informatie

Carintreggeland Huis Eltheto Rijssen

Carintreggeland Huis Eltheto Rijssen Verzorgd Als Thuis Carintreggeland Huis Eltheto Rijssen 2 Welkom! Prettig wonen is u thuis voelen. Met de spullen waar u zich aan hecht, tussen de mensen die u kent. In een vertrouwde omgeving, waar alles

Nadere informatie

Demografische gegevens ouderen

Demografische gegevens ouderen In dit hoofdstuk worden de demografische gegevens van de doelgroep ouderen beschreven. We spreken hier van ouderen indien personen 55 jaar of ouder zijn. Dit omdat gezondheidsproblemen met name vanaf die

Nadere informatie

Zorgvilla's & Thuiszorg

Zorgvilla's & Thuiszorg Zorgvilla's & Thuiszorg Stap 1: Download de Layar app Stap 2: Scan deze pagina en bekijk onze video In onze stijlvolle zorgvilla's heerst een huiselijke sfeer. Onze zorg is persoonlijk, kleinschalig en

Nadere informatie

Wonen met zorg op maat. Oog voor wat telt

Wonen met zorg op maat. Oog voor wat telt Wonen met zorg op maat Oog voor wat telt In 1918 werd de Vereniging Ons Thuis opgericht, die tot doel had ouden van dagen van alle gezindten met beperkte middelen gelegenheid te geven tot samenwoning in

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Carinova. Woonzorg. Vertrouwd dichtbij. www.carinova.nl

Carinova. Woonzorg. Vertrouwd dichtbij. www.carinova.nl Carinova Woonzorg Vertrouwd dichtbij www.carinova.nl Wonen met zorg Carinova Woonzorg biedt wonen en zorg in zes woon- zorgcentra en twee verpleeghuizen. De woon- zorgcentra zijn Park Braband, De Diessenplas,

Nadere informatie

Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1

Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1 Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1 Wonen met zorg goede zorg die vertrouwd voelt Welkom bij Zorgfederatie Oldenzaal. Wij zijn een kleinschalige, plaatselijke organisatie voor mensen uit Oldenzaal en omgeving.

Nadere informatie

Uit zorg voor elkaar

Uit zorg voor elkaar Informatiegids Uit zorg voor elkaar Oprechte aandacht voor elkaar en zorg uit een goed hart. Zo zullen veel bewoners hun ervaringen met Westerkim en Horizon samenvatten. Voor de meesten van hen was de

Nadere informatie

Woonzorgconcepten. Over huisvestingsconcepten, zorgconcepten en financieringsvarianten. drs. J.H.M. van Ginneken 30 november 2016

Woonzorgconcepten. Over huisvestingsconcepten, zorgconcepten en financieringsvarianten. drs. J.H.M. van Ginneken 30 november 2016 Woonzorgconcepten Over huisvestingsconcepten, zorgconcepten en financieringsvarianten drs. J.H.M. van Ginneken 30 november 2016 Huisvestingsconcept (meest) bepalend voor de exploitatie van de zorg en dienstverlening

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Zorg na een ziekenhuisopname Inhoudsopgave Inleiding... 1 Heeft u nog extra zorg nodig na uw ziekenhuis verblijf... 1 Als u naar huis gaat... 1 Thuiszorg... 1 Hulpmiddelen... 2 Medisch Specialistische

Nadere informatie

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer Waarom dit formulier? Heeft u zorg nodig? Dan kunt u een beroep doen op zorg die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt of

Nadere informatie

1. Woonzorgzone / woonservicegebied. 2. Serviceflat. 3. Verzorgingshuis. 4. Verpleeghuis. 5. Zorghotel. (Nieuwe) woonvormen voor senioren

1. Woonzorgzone / woonservicegebied. 2. Serviceflat. 3. Verzorgingshuis. 4. Verpleeghuis. 5. Zorghotel. (Nieuwe) woonvormen voor senioren (Nieuwe) woonvormen voor senioren Inhoud 1. Toelichting woonvormen 2. Hoe wonen senioren 3. Enige cijfers 4. Sociaal beheer 5. Voorbeeld Aedes/Actiz 6. Odensehuis: initiatieven mantelzorgers 7. Beschermd

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Rapport sluiting verzorgingshuizen

Rapport sluiting verzorgingshuizen Rapport sluiting verzorgingshuizen ActiZ is een ondernemende branchevereniging die haar leden faciliteert om een gezonde onderneming te kunnen exploiteren die hoogwaardige zorg en ondersteuning biedt.

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Simeon & Anna. Een gezellige locatie in het levendige Rotterdam-Zuid. meer dan zorg. Laurens

Simeon & Anna. Een gezellige locatie in het levendige Rotterdam-Zuid. meer dan zorg. Laurens Laurens Simeon & Anna Een gezellige locatie in het levendige Rotterdam-Zuid meer dan zorg Simeon en Anna Laurens Simeon en Anna is een bekende woonzorglocatie gelegen op het kruispunt van de wijken Vreewijk,

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg.

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen VOOR: Gepensioneerden AGRIFIRM 24 en 26 maart 2015. Kort filmpje over mijn voettocht

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Bewonerspanel Woonvormen

Bewonerspanel Woonvormen Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Woonvormen Extra ruimte is belangrijkste wens voor toekomstige woning Bijna de helft van de

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Priva. PrivaZorg. Dé thuiszorg waarbij u zich thuis voelt

Priva. PrivaZorg. Dé thuiszorg waarbij u zich thuis voelt Priva PrivaZorg Dé thuiszorg waarbij u zich thuis voelt PrivaZorg PrivaZorg is een AWBZ-toegelaten landelijke thuiszorginstelling. PrivaZorg heeft een cliëntenraad,* een klachtenprocedure, een privacyreglement

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Geniet van uw oude dag in uw eigen woonomgeving

Geniet van uw oude dag in uw eigen woonomgeving Geniet van uw oude dag in uw eigen woonomgeving Reginahof Steenbergen Middenwal 1 4651 EB Steenbergen De gemeente Steenbergen, gelegen in West Brabant, is een kleine veilige gemeente met zo n 24.000 inwoners.

Nadere informatie

Riwis Thuiszorg. gemeente Brummen

Riwis Thuiszorg. gemeente Brummen Riwis Thuiszorg gemeente Brummen Thuiszorg Riwis Zorg & Welzijn Zelfstandig wonen in een vertrouwde omgeving is voor ieder mens belangrijk. Een ziekte, thuiskomst vanuit een ziekenhuis of een lichamelijke

Nadere informatie

Een korte kennismaking met ZINN waar zorg samenkomt

Een korte kennismaking met ZINN waar zorg samenkomt Een korte kennismaking met ZINN waar zorg samenkomt Dé zorgorganisatie voor (thuis)zorg, wonen en welzijn in Groningen, Haren en Hoogezand Zorg van ZINN Voor als het thuis niet meer gaat Verpleging ZINN

Nadere informatie

Een gezonde zorgexploitatie van uw woonzorglocatie. Jacqueline van Ginneken Bureau Ouderenzorg. drs. J.H.M. van Ginneken 7 juni 2011

Een gezonde zorgexploitatie van uw woonzorglocatie. Jacqueline van Ginneken Bureau Ouderenzorg. drs. J.H.M. van Ginneken 7 juni 2011 Een gezonde zorgexploitatie van uw woonzorglocatie Jacqueline van Ginneken Bureau Ouderenzorg Rekenen aan zorg drs. J.H.M. van Ginneken 7 juni 2011 juni 2011 www.kcwz.nl 1 Een grote kans. dat u voornemens

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

Thuiszorg Avoord AanHuis

Thuiszorg Avoord AanHuis Ons aanbod in één overzicht Thuiszorg Avoord AanHuis Avoord Zorg en Wonen Zoals u het wenst Zelfstandigheid, privacy en keuzevrijheid Wilt u thuis zo lang mogelijk de kwaliteit van uw eigen leven kunnen

Nadere informatie

Feiten en cijfers over de verpleeghuiszorg

Feiten en cijfers over de verpleeghuiszorg Feiten en cijfers over de verpleeghuiszorg Hoeveel ouderen zijn er in Nederland? Nederland heeft op dit moment zo n 735.000 inwoners van 80 jaar of ouder. Dat is 4,3% van alle Nederlanders. Dit aantal

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8)

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8) BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE DEMENTIEZORG (voorheen ZZP 5) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION

BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE DEMENTIEZORG (voorheen ZZP 5) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE DEMENTIEZORG (voorheen ZZP 5) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige zorgcentra van Proteion staan gastvrijheid en goede zorg centraal.

Nadere informatie

mensen hebben mensen nodig

mensen hebben mensen nodig mensen hebben mensen nodig mensen hebben mensen nodig Dat vinden we bij Mosae Zorggroep. Vanuit vijf locaties en een eigen thuiszorgorganisatie. Met ruim 600 mensen in dienst en 300 vrijwilligers verzorgen

Nadere informatie

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3rijbewijs of ander

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3rijbewijs of ander Waarom dit formulier? Heeft u zorg nodig? Dan kunt u mogelijk aanspraak maken op AWBZ-zorg. Dat is zorg die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Wonen-zorg in regio Rivierenland

Wonen-zorg in regio Rivierenland Wonen-zorg in regio Rivierenland Voor: Platform Zelfredzaam Rivierenland Monitor Wonen-Zorg 2016 Provincie Gelderland www.ruimtevoorzorg.nl Henk Nouws, 27-03-2016 Doelen Hoe ontwikkelen vraag en aanbod

Nadere informatie

Nieuwe partnerships voor woonzorg concepten

Nieuwe partnerships voor woonzorg concepten Nieuwe partnerships voor woonzorg concepten Daan Tettero Concept Ontwikkelaar Zorgvastgoed Syntrus Achmea Real Estate & Finance 1 Agenda Waarom wonen en zorg? Over ons Van Bernardus naar De Makroon Demografie

Nadere informatie

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Ambthuis Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in het Ambthuis In het centrum van het stadje Bredevoort staat het Ambthuis. Wonen in het Ambthuis betekent

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief waarin staat dat u aanspraak kunt maken op zorg. We leggen hier uit wat de verschillende onderdelen van het indicatiebesluit

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg

Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg Inleiding Van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) hebt u een ZorgProfiel (ZP) ontvangen waarmee u recht hebt op zorg vanuit de Wet langdurige zorg

Nadere informatie

De wereld van de zorg en haar NHC s voor MKW. Bram Baselmans senior adviseur

De wereld van de zorg en haar NHC s voor MKW. Bram Baselmans senior adviseur De NHC s en Woningcorporaties De wereld van de zorg en haar NHC s voor MKW Bram Baselmans senior adviseur Bram Baselmans Bouwkunde TU Eindhoven Vastgoedmanagement AAG vanaf 2002 Financiële vraagstukken

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

Zorg en dienstverlener voor senioren in Heerhugowaard

Zorg en dienstverlener voor senioren in Heerhugowaard Zorg en dienstverlener voor senioren in Heerhugowaard De Pieter Raat Stichting Dolomiet 2 1703 DX Heerhugowaard 072 576 72 00 info@dprs.nl / www.dprs.nl De Pieter Raat Stichting De Pieter Raat Stichting

Nadere informatie

Samen beter in Zuylenstede Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Overvecht

Samen beter in Zuylenstede Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Overvecht Samen beter in Zuylenstede Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Overvecht Mevrouw Somers en meneer De Bruijn oefenen samen de passen. Morgen is er een dansavond met buurtgenoten. Wonen bij Vecht en IJssel

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Medisch Maatschappelijk Werk en Transferpunt Zorg na een ziekenhuisopname Inhoudsopgave Inleiding pag. 2 Heeft u zorg nodig na het verblijf in het ziekenhuis? pag. 2 Wie regelt deze zorg? pag. 2 Komt u

Nadere informatie

Compleet wonen in woonzorgcentrum Schavenweide

Compleet wonen in woonzorgcentrum Schavenweide Compleet wonen in woonzorgcentrum Appartementen gebouw B, C & D Woonzorgcentrum In november 2013 is het nieuwe geopend: een eigentijds woonzorgcentrum dat van alle gemakken is voorzien. Voor senioren een

Nadere informatie

PROVINCIE GELDERLAND Provincie Gelderland. Henk Nouws, Claasje Reijers. Ruimte voor zorg bv

PROVINCIE GELDERLAND Provincie Gelderland. Henk Nouws, Claasje Reijers. Ruimte voor zorg bv MONITOR WONEN-ZORG PROVINCIE GELDERLAND 2013 SA M ENVATTING voor Provincie Gelderland auteur Henk Nouws, Claasje Reijers Ruimte voor zorg bv Research en advies in wonen en zorg Postbus 2038, 3800 CA AMERSFOORT

Nadere informatie