SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA IN VERBAND MET OBLIGATIES IN HET KADER VAN EEN OPENBARE AANBIEDING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA IN VERBAND MET OBLIGATIES IN HET KADER VAN EEN OPENBARE AANBIEDING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen"

Transcriptie

1 SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA IN VERBAND MET OBLIGATIES IN HET KADER VAN EEN OPENBARE AANBIEDING Samenvattingen bestaan uit informatievereisten die "Elementen" worden genoemd. Deze Elementen zijn genummerd in de Afdelingen A E (A.1 E.7). De onderhavige samenvatting bevat alle Elementen die moeten worden opgenomen in een samenvatting voor dit type effecten en de Uitgevende Instelling. Omdat voor sommige Elementen bespreking ervan niet verplicht is, kan de nummering van de Elementen soms verspringen. Verder kan het zijn dat er voor een Element dat vanwege het type effecten en de Uitgevende Instelling in een samenvatting moet worden opgenomen, geen relevante informatie kan worden verstrekt. In dit geval dient een korte omschrijving van het Element in de samenvatting te worden opgenomen met de vermelding "niet van toepassing". Afdeling A Inleiding en waarschuwingen A.1 Inleiding en waarschuwing A.2 Toestemming voor gebruik van dit Basisprospectus Deze samenvatting dient gelezen te worden als inleiding op het Basisprospectus. Iedere beslissing om in de Obligaties te beleggen dient steeds gebaseerd te zijn op bestudering van het gehele Basisprospectus, inclusief eventuele documenten die bij verwijzing door de belegger zijn opgenomen. Wanneer een vordering met betrekking tot de informatie in het Basisprospectus bij een rechterlijke instantie aanhangig wordt gemaakt, kan het zijn dat de belegger die als eiser optreedt volgens de nationale wetgeving van de lidstaat de kosten voor de vertaling van het Basisprospectus moet dragen voordat de rechtsvordering wordt ingesteld. Uitsluitend de personen die de samenvatting, met inbegrip van een eventuele vertaling ervan, hebben ingediend, kunnen wettelijk aansprakelijk worden gesteld, maar alleen indien de samenvatting, wanneer zij samen met de andere delen van het Basisprospectus wordt gelezen, misleidend, onjuist of inconsistent is of indien zij, wanneer zij samen met de andere delen van het Basisprospectus wordt gelezen, geen kerngegevens verstrekt om beleggers te helpen bij hun overweging ten aanzien van de vraag of zij in de Obligaties zullen investeren. In de "Voorwaarden van de Obligaties" hieronder of elders in dit Basisprospectus gedefinieerde woorden en uitdrukkingen hebben in deze samenvatting dezelfde betekenis. In verband met een Openbare Aanbieding van Obligaties in het kader van een Openbare Aanbieding aanvaardt FMO in het Rechtsgebied van de Openbare Aanbieding verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit Basisprospectus overeenkomstig artikel 6 van de Prospectusrichtlijn tegenover een belegger aan wie een aanbieding van Obligaties in het kader van een Openbare Aanbieding wordt gedaan door een Bevoegde Aanbieder, wanneer de aanbieding wordt gedaan in overeenstemming met alle aan het verlenen van de toestemming verbonden voorwaarden. Deze toestemming en voorwaarden zijn hierna omschreven onder "Toestemming" en "Algemene voorwaarden voor toestemming". Toestemming Onder de hierna onder "Algemene voorwaarden voor toestemming" vermelde voorwaarden: (A) stemt FMO toe in het gebruik van dit Basisprospectus (met inbegrip van eventuele latere supplementen) in verband met een Openbare Aanbieding van Obligaties in het kader van een Openbare Aanbie-

2 ding in het Rechtsgebied van de Openbare Aanbieding door de Desbetreffende Handelaar en door: (i) een financiële tussenpersoon die in de geldende Definitieve Voorwaarden als Eerste Bevoegde Aanbieder is genoemd; en (ii) een financiële intermediair die na de datum van de toepasselijke Definitieve Voorwaarden is aangesteld, wiens naam is gepubliceerd op de website van FMO (www.fmo.nl/investorrelations) en die is aangemerkt als Bevoegde Aanbieder in het kader van de betrokken Openbare Aanbieding; en (B) biedt FMO hierbij aan, alleen indien in Afdeling B van de toepasselijke Definitieve Voorwaarden "Algemene Toestemming" als "Toepasselijk" is aangemerkt, toe te stemmen in het gebruik van dit Basisprospectus (met inbegrip van eventuele latere supplementen) in verband met een Openbare Aanbieding van Obligaties in het kader van een Openbare Aanbieding in een Rechtsgebied van de Openbare Aanbieding door een financiële intermediair die: (i) bevoegd is tot het doen van dergelijke aanbiedingen krachtens de toepasselijke wetgeving ter uitvoering van Richtlijn 2004/39/EG (de"mifid"); en (ii) de aanbieding aanvaardt door op zijn website te verklaren het Basisprospectus te zullen gebruiken volgens de Voorwaarden van de Bevoegde Aanbieder en met inachtneming van de voorwaarden voor die toestemming. Algemene voorwaarden voor toestemming De voorwaarden voor de toestemming van de Uitgevende Instelling zijn (in aanvulling op de voorwaarden onder (B) hiervoor indien in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden "Algemene toestemming" is aangemerkt als "Toepasselijk") dat die toestemming: (a) (b) (c) alleen geldig is voor de desbetreffende Tranche van Obligaties in het kader van een Openbare Aanbieding; alleen geldig is tijdens de in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden genoemde Aanbiedingsperiode; en alleen betrekking heeft op het gebruik van dit Basisprospectus om Openbare Aanbiedingen van de desbetreffende Tranche van Obligaties in het kader van een Openbare Aanbieding te doen in het Rechtsgebied van de Openbare Aanbieding. Indien een belegger voornemens is bij een Openbare Aanbieding Obligaties van een andere Bevoegde Aanbieder dan de Uitgevende Instelling te verwerven of deze daadwerkelijk verwerft, dient dit, alsmede de aanbieding en verkoop van dergelijke Obligaties, door de Bevoegde Aanbieder aan een belegger, te geschieden op de voorwaarden en volgens de andere afspraken die tussen die Bevoegde Aanbieder en die belegger gelden ten aanzien van onder andere de prijs, toewijzing, kosten en andere afspraken omtrent de afwikke-

3 ling. De Uitgevende Instelling is geen partij bij dergelijke overeenkomsten met dergelijke beleggers in verband met de Openbare Aanbieding of verkoop van de betrokken Obligaties. Ten tijde van een dergelijke Openbare Aanbieding kunnen beleggers informatie over de voorwaarden van de Openbare Aanbieding verwachten van de desbetreffende Bevoegde Aanbieder en de Bevoegde Aanbieder is als enige verantwoordelijk voor die informatie (tenzij die informatie overeenkomstig de toepasselijke Definitieve Voorwaarden is opgenomen in het Basisprospectus). Afdeling B De Uitgevende Instelling B.1 Officiële en handelsnaam van de Uitgevende Instelling De officiële naam van de Uitgevende Instelling is Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. De handelsnaam van de Uitgevende Instelling is FMO. B.2 Vestigingsplaats, rechtsvorm, wetgeving en land van oprichting van de Uitgevende Instelling FMO is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht en statutair gevestigd te Den Haag. FMO is ingeschreven in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer B.4b Tendensen FMO begint 2014 met verwachte groei op haar markten, zij het in een lager tempo dan in de laatste jaren. Aanhoudende onzekerheid en volatiele wisselkoersen op een groot aantal markten waar FMO actief is, kunnen van invloed zijn op de waardering van haar private equity-portefeuille in De neerwaartse risico's van het verwachte pad voor economische groei zijn toegenomen en diverse opkomende economieën, zoals China, India, Turkije, Indonesië, Argentinië en met name Oekraïne, zijn eind 2013 en begin 2014 onder druk komen te staan. Vooral in Oekraïne, waar FMO een omvangrijke beleggingsportefeuille heeft, zal FMO de politieke ontwikkelingen op de voet blijven volgen. FMO onderhoudt voortdurend contact met haar cliënten om op de hoogte te blijven van de laatste stand van zaken en zo nodig in actie te komen en om alert te blijven op eventuele overloopeffecten op de omliggende landen. FMO zal de vinger aan de pols houden om de financiële gezondheid van haar cliënten in heel 2014 strikt te bewaken. Met een pijplijn die 10% hoger is dan eind 2012 en een goed gediversifieerde portefeuille ondersteund door een al even sterke kapitaalbasis, is FMO opgewassen tegen een eventueel teruglopende markt. Een ongunstig economisch scenario zou evenwel zijn weerslag kunnen hebben op het resultaat van FMO in In 2014 ziet FMO volop kansen in Afrika, in het bijzonder voor de agrosector en private equity. Aangezien kapitaalstromen zich vrijer bewegen naar grotere ondernemingen, zal FMO op zoek gaan naar innovatieve

4 manieren om kleinere bedrijven en spelers aan de onderzijde van de markt te bereiken. Micro-, kleine en middelgrote ondernemingen blijven een centrale plaats innemen in FMO's Financial Institutions-beleggingen, waarbij meer aandacht zal uitgaan naar groene kredietlijnen en bredere duurzaamheidsinitiatieven in de sector. Voor FMO Investment Management is integratie van "impact investing" (beleggen voor rendement én voor maatschappij en/of milieu) zowel doel als kans, omdat er dan in beginsel meer beleggers belangstelling zullen hebben voor FMO's fondsen. Met een groter beheerd vermogen heeft FMO meer invloed op ontwikkelingen dan zij met eigen middelen zou kunnen bereiken. Groene transacties gaan ook een grotere rol spelen in de andere sectoren van FMO, en FMO zal ernaar streven steeds meer waarde van niet-financiële aard toe te voegen aan haar cliënten via advisering en kennisoverdracht, bijvoorbeeld op het gebied van het doelmatig gebruik van hulpbronnen is het tweede jaar van FMO's vierjarige strategische periode. De invoering van FMO's strategie in heel de organisatie zal versneld vorm krijgen met FMO's ontwikkeling en toepassing van meer specifieke effectindicatoren voor haar projecten, ter ondersteuning van de beoogde verdubbeling van haar invloed en halvering van haar voetafdruk in Specifiek zal FMO effectindicatoren ontwikkelen in het recentelijk gedefinieerde effectenkader en haar overige sectoren op eenzelfde niveau brengen als Energy. De algemene tendens is dat steeds meer grote ondernemingen duurzaamheid een centrale plaats toekennen in hun activiteiten, door verantwoordelijkheid te nemen voor hun toeleveringsketen en striktere milieu- en sociale eisen te stellen aan hun leveranciers. FMO verwacht dat die tendens zich doorzet en de vraag naar haar diensten zal doen toenemen. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de markt voor impact investment en die voor traditionele beleggingen de komende tien jaar naar elkaar toe zullen groeien. Dat betekent dat er nieuwe spelers zullen verschijnen op de markten van FMO - iets wat zij nu al ziet gebeuren op bijvoorbeeld de private equity-markten - en dat de omstandigheden waaronder zij concurreert er anders uit komen te zien. B.5 Organisatiestructuur B.9 Winstprognose of -raming De uitstaande aandelen in het aandelenkapitaal van FMO worden gehouden door de Nederlandse Staat (51%), terwijl de rest (49%) in handen is van commerciële Nederlandse banken (zoals ABN Amro, Rabobank en ING), een Nederlandse vakbond, andere vertegenwoordigers van de private sector en bepaalde particulieren. Niet van toepassing; in dit Basisprospectus worden geen winstprognoses of -ramingen opgesteld. B.10 Voorbehoud in de afgifte van verklaringen Niet van toepassing; de accountantsverklaringen bij de gecontroleerde financiële overzichten van FMO over de boekjaren afgesloten op 31 december 2012 en 31 december 2013 zijn afgegeven zonder voorbehoud. B.12 Belangrijke De belangrijke historische financiële informatie voor FMO is als volgt:

5 historische financiële informatie 2013 IFRS 2012* IFRS 2011 IFRS 2010 IFRS 2009 IFRS Nieuwe beleggingen 1) ( x miljoen) waarvan overheidsfondsen 2) Portefeuille lopende beleggingen waarvan overheidsfondsen Balansgegevens ( x miljoen) Nettoleningen Portefeuille aandelenbeleggingen 3) Eigen vermogen Schuldinstrumenten en schuldpapier / obligaties Totaal vermogen Winst- en verliesrekening (x miljoen) Inkomsten Netto rente-inkomsten Inkomsten uit aandelenbeleggingen Andere inkomsten met inbegrip van dienstverlening Totale inkomsten Kosten Bedrijfskosten Bedrijfswinst vóór waardecorrectie Waardecorrectie > van leningen en garanties > van aandelenbeleggingen Totaal waardecorrectie Aandeel in resultaat van deelnemingen Winst vóór belasting (inclusief resultaat van deelnemingen) Belastingen Nettowinst Gemiddeld aantal voltijdwerkers Compensatie CO2 -uitstoot (ton) 4) ) De portefeuille Nieuwe beleggingen en Lopende beleggingen betreft zowel beleggingen voor rekening van FMO als beleggingen voor door FMO beheerde overheidsfondsen. 2) De overheidsfondsen zijn MASSIF, IDF, AEF en FOM-OS. 3) Inclusief deelnemingen. 4) Sinds 2012 volgt FMO een nieuwe methode voor compensatie. Vóór 2012 compenseerde FMO haar CO 2-uitstoot alleen via de Climate Neutral Group. FMO compenseert haar CO 2-uitstoot nu deels via KLM, haar voorkeursvervoerder. De overige uitstoot wordt nog gecompenseerd via de Climate Neutral Group. KLM compenseert 10% van FMO's uitstoot; voor compensatie van de overige uitstoot blijft FMO samenwerken met de Climate Neutral Group. *De financiële gegevens van 2012 zijn aangepast in verband met de wijzigingen van IAS 19 Employee Benefits (herzien in 2011). De wijziging van deze IFRS-norm is in 2013 ingegaan maar heeft ook gevolgen voor de gegevens van Verklaring inzake negatieve wijziging van betekenis Er heeft zich sinds 31 december 2013 geen negatieve wijziging van betekenis voorgedaan in de vooruitzichten van de Uitgevende Instelling.

6 Verklaring inzake wijzigingen van betekenis B.13 Recente gebeurtenissen B.14 Afhankelijkheid van andere entiteiten in de groep B.15 Belangrijkste activiteiten van de Uitgevende Instelling B.16 Aandeelhouders met zeggenschap Er is sinds 31 december 2013 geen belangrijke negatieve verandering opgetreden in de financiële of handelspositie van de Uitgevende Instellingen of haar dochterondernemingen, als geheel beschouwd. Niet van toepassing; er hebben zich geen recente gebeurtenissen voorgedaan die van bijzonder belang zijn voor FMO en die van grote betekenis zijn voor het beoordelen van diens solvabiliteit. Niet van toepassing; FMO is niet afhankelijk van andere entiteiten in de groep. De Uitgevende instelling is een Nederlandse ontwikkelingsbank. De kernactiviteit van de Uitgevende Instelling bestaat in het verstrekken van langlopende leningen aan particuliere ondernemingen en financiële instellingen in Azië, Latijns-Amerika, Afrika en andere regio's in ontwikkeling. De Uitgevende Instelling gebruikt naast financiële producten zoals leningen en aandelenbeleggingen ook een niet-financieel product, te weten kennisoverdracht. De Uitgevende Instelling verstrekt leningen en garanties in de vorm van projectfinanciering, zakelijke kredieten en kredietlijnen voor financiële instellingen. De uitstaande aandelen in het aandelenkapitaal van FMO worden gehouden door de Nederlandse Staat (51%), terwijl de rest (49%) in handen is van commerciële Nederlandse banken (zoals ABN Amro, Rabobank en ING), een Nederlandse vakbond, andere vertegenwoordigers van de private sector en bepaalde particulieren. B.17 Ratings FMO heeft een rating AA+/Stabiel/A-1+ van Standard & Poor s en AAA/Negatief/F1+ van Fitch. Op 29 november 2013 verlaagde Standard & Poor's de langetermijnrating van FMO van AAA naar AA+ naar aanleiding van de verlaging van de langetermijnrating van de Nederlandse Staat van AAA naar AA+. Tegelijkertijd bevestigde Standard & Poor's de rating A-1+ van FMO voor kortlopende kredieten. Aan de Tranches van Obligaties die onder het Programma worden uitgegeven kan wel of niet een rating zijn toegekend. Wanneer een rating aan een Tranche van Obligaties is toegekend, is die rating niet noodzakelijkerwijs gelijk aan die welke aan FMO zijn toegekend. Een kredietwaardigheidsrating is geen aanbeveling om effecten te kopen, te verkopen of aan te houden en kan te allen tijde door het toekennende bureau worden opgeschort, verlaagd of ingetrokken. Afdeling C Effecten C.1 Type en categorie Obligaties en Security Identification Number(s) Het in deze samenvatting beschreven type Obligaties betreft schuldpapier dat kan worden uitgegeven in het kader van het Programma van EUR. De Obligaties worden uitgegeven in series van een of meer Tranches van

7 Obligaties van die Reeks, en elke Reeks vormt het onderwerp van de door of namens FMO opgestelde definitieve voorwaarden (elk de Definitieve Voorwaarden ). Met een "Tranche" worden Obligaties bedoeld die in alle opzichten identiek zijn (ook ten aanzien van notering) en met een "Reeks" wordt een Tranche van Obligaties bedoeld samen met een of meer eventuele verdere Tranches van Obligaties die (i) voor consolidatie zijn bestemd en één enkele reeks vormen en (ii) in alle opzichten identiek zijn (ook ten aanzien van notering) behalve hun respectieve Uitgiftedata, Rentebegindata en/of Uitgiftekoersen vanaf de datum waarop de consolidatie moet ingaan. De Obligaties worden uitgegeven als obligaties aan toonder. Een Obligatie kan een rentedragende Obligatie volgens een vast percentage zijn ("Vastrentende obligatie"), een rentedragende Obligatie volgens een variabel percentage ("Obligatie met variabele rente") of een Obligatie die is uitgegeven op renteloze basis ("Nulcouponobligatie"). Een Obligatie kan een in termijnen aflosbare Obligatie zijn ("In termijnen aflosbare obligatie") en de Uitgifteprijs van een Obligatie kan in termijnen betaalbaar zijn ("Gedeeltelijk betaalde Obligatie"), afhankelijk van de in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden opgenomen Basis voor aflossing / betaling. Het (de) Security Identification Number(s) wordt (worden) in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden gespecificeerd. C.2 Munteenheid van de Obligaties C.5 Beperkingen op de vrije overdraagbaarheid van de Obligaties C.8 Aan de Obligaties verbonden rechten, met inbegrip van de rangorde en van voor deze rechten geldende beperkingen Obligaties kunnen luiden in iedere munteenheid die de Uitgevende Instelling en de betrokken Handelaar overeenkomen (bijvoorbeeld in euro, de Amerikaanse dollar, Japanse yen, het Britse pond, de Zwitserse frank, de Canadese dollar, de Australische dollar, de Hongkongse dollar, de Noorse kroon, de Zweedse kroon, de Deense kroon en de Nieuw-Zeelandse dollar,). FMO en de Handelaren zijn een aantal gebruikelijke beperkingen overeengekomen op aanbiedingen, verkoop en levering van Obligaties en de verspreiding van aanbiedingsinformatie in de Europese Economische Ruimte, de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk, Japan en Nederland. Rangorde (status) De Obligaties zijn niet door zekerheid gedekte, niet-achtergestelde verplichtingen van de Uitgevende Instelling en zijn zonder onderlinge preferentie van gelijke rang met alle andere huidige en toekomstige niet door zekerheid gedekte, niet-achtergestelde verplichtingen van de Uitgevende Instelling, uitgezonderd voor zover zij krachtens dwingendrechtelijke bepalingen preferent zijn. Belasting Alle betalingen van hoofdsom en rente ten aanzien van de Obligaties, Receipts en Coupons door de Uitgevende Instelling zullen geschieden zonder inhouding of aftrek voor of wegens huidige of toekomstige belastingen of heffingen, aanslagen of overheidslasten van enigerlei aard die worden opgelegd door of namens Nederland of enige politieke afdeling of instantie daarvan of daarin die bevoegd is belasting te heffen, tenzij een dergelijke inhouding of aftrek bij wet is voorgeschreven.

8 In dat geval betaalt de Uitgevende Instelling, behoudens bepaalde uitzonderingen, de extra bedragen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de netto door de Houders van de Obligaties, Receipts of Coupons te ontvangen bedragen na de inhouding of aftrek gelijk zijn aan de respectieve bedragen van hoofdsom en rente die zij zonder die inhouding of aftrek anders hadden moeten ontvangen. Gevallen van verzuim De algemene voorwaarden van de Obligaties bevatten de volgende gevallen van verzuim: (a) (b) (c) (d) (e) (f) een tekortkoming in de betaling van rente of hoofdsom ten aanzien van de Obligaties gedurende meer dan 14 dagen; een tekortkoming van de Uitgevende Instelling in de uitvoering of naleving van haar andere verplichtingen op grond van de Obligaties welke voortduurt gedurende een periode van 30 dagen na de betekening van een sommatie tot herstel aan de Uitgevende Instelling; opeisbaarheid van een andere lening of schuld van de Uitgevende Instelling of een Belangrijke Dochteronderneming met een uitstaande totale hoofdsom van ten minste USD (of het equivalent in andere munteenhe(i)d(en)) vóór de opgegeven vervaldatum wegens verzuim, waardoor een zekerstelling invorderbaar wordt, of verzuim van de Uitgevende Instelling of een Belangrijke Dochteronderneming die lening of schuld terug te betalen op de vervaldatum of aan het einde van een oorspronkelijk toepasselijke extra periode, of niet-nakoming van een garantie voor een lening, schuld of andere door de Uitgevende Instelling of een Belangrijke Dochteronderneming verstrekte gelden bij inroeping daarvan; bevel van een bevoegde rechter of besluit voor de liquidatie of ontbinding van de Uitgevende Instelling of een of meer Belangrijke Dochterondernemingen, behoudens (a) ten behoeve van een reorganisatie op voorwaarden die bij buitengewoon besluit van de Obligatiehouders zijn goedgekeurd of (b) in het geval van een Belangrijke Dochteronderneming, een solvente liquidatie waarbij (substantieel) alle activa van de Belangrijke Dochteronderneming berusten bij de Uitgevende Instelling of een andere Belangrijke Dochteronderneming of (c) in het geval van de Uitgevende Instelling, in verband met een reorganisatie waarbij de voortzettende entiteit effectief alle rechten en verplichtingen van de Uitgevende Instellingen aanvaardt; de Uitgevende Instelling of een of meer Belangrijke Dochterondernemingen is niet in staat of wordt geacht niet in staat te zijn tot betaling van haar schulden overeenkomstig de wetgeving die geldt in het rechtsgebied waar zij is opgericht, of wordt in staat van faillissement verklaard of wordt surséance van betaling verleend; de Uitgevende Instelling of een of meer Belangrijke Dochterondernemingen staakt al of een substantieel deel van haar activiteiten, of dreigt dat te doen;

9 (g) (h) de Uitgevende Instelling of een of meer Belangrijke Dochterondernemingen staakt de tijdige betaling van haar schulden (of enige soort van haar schulden), of is daartoe niet in staat, of geeft toe daartoe niet in staat te zijn; de volgende gebeurtenissen: (i) (ii) (iii) (iv) inleiding van een procedure tegen de Uitgevende Instelling of een of meer Belangrijke Dochterondernemingen overeenkomstig toepasselijke wetgeving inzake liquidatie, insolventie, akkoord, reorganisatie e.d.; een verzoek tot aanstelling van een bewindvoerder, curator, beheerder of vergelijkbare functionaris, of aanstelling van een bewindvoerder, curator, beheerder of vergelijkbare functionaris in verband met de Uitgevende Instelling of een of meer Belangrijke Dochterondernemingen c.q. in verband met de gehele of een belangrijk deel van de onderneming of activa van een of meer van hen; bezitname door een houder van een zakelijk zekerheidsrecht van de gehele of een belangrijk deel van de onderneming of activa van de Uitgevende Instelling of een of meer Belangrijke Dochterondernemingen; (executoriale) beslaglegging of sekwestratie, of oplegging, afdwinging of instelling van een soortgelijke procedure tegen de gehele of een belangrijk deel van de onderneming of activa van de Uitgevende Instelling of een of meer Belangrijke Dochterondernemingen; en dit beslag of deze procedure wordt niet binnen dertig dagen opgeheven (anders dan de aanstelling van een bewindvoerder); of (i) de Uitgevende Instelling of een of meer Belangrijke Dochterondernemingen start, of stemt in met, een procedure in verband met haarzelf in het kader van toepasselijke wetgeving op het gebied van liquidatie, insolventie, akkoord, reorganisatie e.d. of verricht een overdracht of cessie ten behoeve van, of gaat een akkoord of andere regeling aan met, haar schuldeisers in algemene zin (of een bepaald soort schuldeisers) of er wordt een vergadering belegd ter overweging van een voorstel voor een regeling of akkoord met haar schuldeisers in algemene zin (of een bepaald soort schuldeisers). Vergaderingen Vergaderingen van Obligatiehouders kunnen worden belegd ter behandeling van elke aangelegenheid die van invloed is op hun belangen, waaronder het goedkeuren van een buitengewoon besluit of een wijziging van de Obligaties, de Receipts, de Coupons of bepaalde voorwaarden van de Agentuurovereenkomst. Het is toegestaan alle Obligatiehouders te binden bij een bepaalde meerderheid, ook Obligatiehouders die tijdens de desbetreffende vergadering niet aanwezig waren en niet hebben gestemd, en Obligatiehouders die anders hebben gestemd dan de meerderheid. Toepasselijk recht

10 De Obligaties worden beheerst door, en uitgelegd overeenkomstig hetzij Nederlands hetzij Brits recht, zoals vermeld in de desbetreffende Definitieve Voorwaarden. C.9 Rente, looptijd, aflossing, opbrengst en vertegenwoordiger van de Obligatiehouders Rente De Obligaties kunnen rentedragend of niet-rentedragend zijn. De rente op de rentedragende Obligaties kan vast of variabel zijn en kan wijzigen gedurende de looptijd van de desbetreffende Serie. In elk geval vervalt de rente op de tussen FMO en de Desbetreffende Handelaar ten tijde van de uitgifte van de Obligaties overeengekomen datum (data), zoals is bepaald in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden en, in het geval van Obligaties in het kader van een Openbare Aanbieding, samengevat in de als bijlage bij de toepasselijke Definitieve Voorwaarden opgenomen samenvatting voor die uitgifte. Voor vastrentende Obligaties worden de rente en het rendement evenzo overeengekomen, gespecificeerd en, in het geval van Obligaties in het kader van een Openbare Aanbieding, samengevat. Vaste rente vervalt jaarlijks op de datum of data zoals bepaald in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden. De rente van Obligaties met een variabel percentage wordt bepaald op dezelfde basis als de variabele rente bij een denkbeeldige renteswap in de Gespecificeerde Munteenheid of op basis van een referentiepercentage op de overeengekomen schermpagina van een handelsnoteringsdienst zoals vermeld in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden. De eventuele Marge in verband met dat variabele percentage wordt gespecificeerd in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden. Voor Obligaties met variabele rente kan een maximumpercentage of een minimumpercentage of kunnen beide gelden, zoals vermeld in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden. De rente over Obligaties met variabele rente die de Uitgevende Instelling en de Desbetreffende Handelaar vóór uitgifte hebben bepaald voor elke Renteperiode, vervalt op de Rentevervaldata en wordt berekend op de DCF-basis (zoals vermeld in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden) die door de Uitgevende Instelling en de Desbetreffende Handelaar zijn overeengekomen en die zijn vermeld in de toepasselijke Definitieve voorwaarden. Nulcouponobligaties worden aangeboden en verkocht onder pari, boven pari of pari en dragen geen rente anders dan bij te late betaling. Looptijd Als looptijd van de Obligaties geldt hetgeen tussen FMO en de Desbetreffende Handelaar is overeengekomen ten tijde van de uitgifte van de desbetreffende Obligaties, met inachtneming van de minimum- of maximumlooptijd die te enigerlei tijd door de desbetreffende centrale bank (of een daarmee gelijkwaardig orgaan) of onder wet- of regelgeving die geldt voor de Uitgevende Instelling of voor de desbetreffende Gespecificeerde Munteenheid is toegestaan of voorgeschreven, zoals is vermeld in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden en, in het geval van Obligaties in het kader van een Openbare Aanbieding, samengevat in de als bijlage bij de toepasselijke Definitieve Voorwaarden opgenomen samenvatting voor die uitgifte.

11 Behoudens tussentijdse aflossing, inkoop of intrekking wordt elke Obligatie door FMO afgelost voor het in de desbetreffende Definitieve Voorwaarden vermelde Aflossingsbedrag in de desbetreffende Gespecificeerde Munteenheid op de Vervaldatum en, in het geval van Obligaties in het kader van een Openbare Aanbieding, samengevat in de als bijlage bij de toepasselijke Definitieve Voorwaarden opgenomen samenvatting voor die uitgifte. Vervroegde aflossing FMO kan alle (maar niet slechts enkele) Obligaties aflossen om fiscale redenen. Voorts kunnen de Obligaties in bepaalde omstandigheden voor de vervaldatum worden afgelost, zoals is vermeld in de desbetreffende Definitieve Voorwaarden, onder meer ingevolge een Koopoptie van de Uitgevende Instelling en een Verkoopoptie van de Belegger. De voorwaarden voor vroegtijdige aflossing van de Obligaties worden ten tijde van de uitgifte van de Obligaties overeengekomen door FMO en de Desbetreffende Handelaar, vermeld in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden en, in het geval van Obligaties in het kader van een Openbare Aanbieding, samengevat in de als bijlage bij de toepasselijke Definitieve Voorwaarden opgenomen samenvatting voor die uitgifte. Vertegenwoordiger van de Obligatiehouders Niet van toepassing. De Uitgevende Instelling heeft geen vertegenwoordiger van de Obligatiehouders aangewezen. C.10 Derivatencomponent bij rentebetaling C.11 Beursnotering en toelating tot handel C.21 Markt waarop de Obligaties zullen worden verhandeld Niet van toepassing; de rentebetalingen op de in het kader van het Programma uitgegeven Obligaties hebben geen derivatencomponent. In het kader van het Programma uitgegeven Obligaties kunnen worden genoteerd en toegelaten tot de handel op de gereglementeerde markt van Euronext Amsterdam, de effectenbeurs van Luxemburg of de Londense effectenbeurs, of kunnen zonder notering aan een beurs worden uitgegeven. Zie hiervoor onder C.11. Afdeling D Risico s D.2 Kerngegevens over de voornaamste risico s die specifiek zijn voor de Uitgevende Instelling Door in het kader van het Programma uitgegeven Obligaties te beleggen, aanvaarden beleggers het risico dat FMO insolvent wordt of anderszins niet in staat is alle in verband met de Obligaties verschuldigde betalingen te verrichten. Er zijn allerlei factoren die er afzonderlijk of gezamenlijk toe zouden kunnen leiden dat FMO niet meer alle met betrekking tot de Obligaties verschuldigde betalingen kan verrichten. Het is onmogelijk dergelijke factoren uitputtend te benoemen of te bepalen welke factoren met de meeste waarschijnlijkheid zullen voorkomen. Er kunnen andere oorzaken zijn waardoor FMO niet in staat is rente, de hoofdsom of andere bedragen in verband met de Obligaties te betalen. Verder kunnen bijkomende risico s en onzekerheden die FMO thans niet bekend zijn of die

12 zij thans onbelangrijk acht, wezenlijke gevolgen hebben voor haar bedrijfsactiviteiten. FMO heeft enkele factoren vastgesteld die een negatieve uitwerking zouden kunnen hebben op haar liquiditeitspositie en haar vermogen om zelfstandig te voldoen aan haar betalingsverplichtingen uit hoofde van de Obligaties. De materiële risico's waarvoor FMO zich geplaatst ziet in haar activiteiten, betreffen de volgende: FMO's belangrijkste risico is kredietrisico, met name doordat zij risico's moet nemen die commerciële marktpartijen gewoonlijk niet bereid zijn te nemen. Als een substantieel aantal cliënten in FMO s kredietportefeuille hun lening niet volledig terugbetaalt, of als een substantieel aantal van die andere tegenpartijen zich niet houden aan hun contractuele verplichtingen, zou dit voor FMO kunnen leiden tot een exploitatieverlies, met als mogelijk gevolg minder winstgevendheid en een lagere vermogensbasis; veranderingen in de niveaus van de wisselkoersen, rentestand, kredietspreiding in rentestand (als gevolg van marktperceptie van kredietrisico, liquiditeitsrisico of andere risico's) en veranderingen tussen verschillende soorten rentevoeten kunnen een negatief effect hebben op de onderneming van FMO in de vorm van minder rentebaten; afwaardering van de rating kan nadelig zijn voor de activiteiten en financiële situatie van FMO en op zijn beurt de toegang van FMO tot liquiditeit bemoeilijken; negatieve effecten van de procedures, informatiesystemen en/of medewerkers, adviseurs of aannemers van FMO kunnen de kosten en/of andere verplichtingen voor FMO vergroten en negatieve gevolgen hebben voor haar winstgevendheid en reputatie; de betrokkenheid en/of financiële steun van de Staat kan in de loop der tijd substantieel afnemen of volledig worden beëindigd, met gevolgen voor de financiële positie of het toekomstperspectief van FMO, terwijl een dergelijke afname of beëindiging een nadelig effect kan hebben op de financiële positie, rating en bedrijfsresultaat van FMO, hetgeen een negatieve invloed zou kunnen hebben op haar risicoprofiel; de economische crisis kan tot gevolg hebben dat middelen lastiger te verkrijgen zijn, financiering van FMO duurder is, risico's moeilijker zijn af te schermen, het risico dat tegenpartijen hun verplichtingen niet nakomen, groter wordt, beleggingen in waarde dalen, de solventie van FMO onder druk komt, en activa / beleggingen minder liquide zijn; bepaalde balansposten kunnen te maken krijgen met verlies door waardevermindering; en wijzigingen in de wet- en/of regelgeving ten aanzien van de financiele dienstverlening welke van toepassing is op de onderneming van

13 FMO, kunnen haar activiteiten of winstgevendheid nadelig beïnvloeden. D.3 Kerngegevens over de voornaamste risico s die specifiek zijn voor de Obligaties De voornaamste risico's die specifiek zijn voor de Obligaties zijn de volgende: het risico dat wisselkoersen significant kunnen veranderen en het risico dat autoriteiten met jurisdictie over de desbetreffende munteenheden deviezencontroles kunnen instellen of wijzigen of de desbetreffende munteenheid kunnen verkopen. Alle potentiële beleggers in de Obligaties dienen te bepalen of hun beoogde belegging geschikt is in het licht van hun eigen omstandigheden. Met name dienen potentiële beleggers: voldoende kennis en ervaring te hebben voor een zinnige evaluatie van de Obligaties, de voordelen en risico's van belegging in de Obligaties, en de informatie die is opgenomen of waarnaar wordt verwezen in dit Basisprospectus en eventueel toepasselijk supplement; de beschikking te hebben over, en kennis te hebben van, geschikte analytische instrumenten om een belegging in de Obligaties en de gevolgen van de Obligaties op hun algemene beleggingsportefeuille te evalueren in het licht van hun specifieke financiële situatie; over voldoende middelen en liquiditeit te beschikken om alle risico's van een belegging in de Obligaties te dragen; de voorwaarden van de Obligaties goed te begrijpen en bekend te zijn met het gedrag van financiële markten; (alleen of bijgestaan door een financieel adviseur) in staat te zijn tot evaluatie van mogelijke scenario's voor economische, rente- en andere factoren die van invloed kunnen zijn op hun beleggingen en hun vermogen de toepasselijke risico's te dragen; te beseffen dat zij mogelijk geen rente ontvangen; Potentiële beleggers dienen slechts in Obligaties te beleggen als zij (zelf of bijgestaan door een financieel adviseur) voldoende deskundig zijn om het gedrag van de Obligaties onder veranderende omstandigheden, de resulterende effecten op de waarde van de Obligaties en de gevolgen van deze belegging op hun algemene beleggingsportefeuille te evalueren; In het kader van het Programma uitgegeven Obligaties zijn nieuwe effecten die wellicht niet algemeen worden verspreid en waarvoor op dit moment geen actieve handelsmarkt bestaat, en er is geen zekerheid ten aanzien van de ontwikkeling of liquiditeit van een handelsmarkt voor een bepaalde Reeks of Tranche van Obligaties; De Obligaties kunnen vóór de vervaldatum worden afgelost;

14 Een of meer onafhankelijke kredietbeoordelaars kunnen ratings toekennen aan de Obligaties en/of FMO, en die ratings zijn mogelijk geen weerspiegeling van de potentiële gevolgen van alle risico's in verband met structuur, markt en andere factoren die de waarde van de Obligaties of de reputatie van FMO kunnen beïnvloeden; Omdat de Verzamelobligaties worden gehouden door of namens Euroclear, Clearstream, Luxemburg en/of Euroclear Nederland, zijn beleggers aangewezen op hun procedures voor overdracht, betaling en communicatie met FMO; De voorwaarden van de Obligaties worden beheerst door Nederlands of Engels recht zoals van kracht op de datum van dit Basisprospectus, en er kan geen verzekering worden gegeven ten aanzien van het effect van een eventuele rechterlijke beslissing of wijziging van de Nederlandse wet, Engelse wet of bestuurlijke praktijk na de datum van dit Basisprospectus, zoals de invoering en wijziging van belastingen, heffingen of vergoedingen die van toepassing zijn op de activiteiten van FMO (bv. de invoering van een belasting op financiële transacties); Bij invoering van de belasting op financiële transacties ("BFT") in de huidige vorm worden financiële transacties, waaronder de aankoop en verkoop van financiële instrumenten zoals de Obligaties, belast; die belasting bedraagt ten minste 0,1% van de verkoopprijs; De Uitgevende Instelling zal er, overeenkomstig en met inachtneming van de voorwaarden van de Agentuurovereenkomst, voor zorgen dat zij een betaalkantoor aanhoudt in een lidstaat van de Europese Unie dat niet gehouden is tot inhouding of aftrek van belasting ingevolge Richtlijn 2003/48/EG van de Raad betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden of een andere richtlijn tot uitvoering van de conclusies van de Ecofin-Raad van 26 en 27 november 2000 of een wet tot uitvoering of naleving van die richtlijn. Als zij dat niet doet, kan dat tot gevolg hebben dat rentebetalingen in het kader van de Obligaties onderworpen zijn aan bronbelasting krachtens plaatselijke wetgeving tot omzetting van die richtlijn; De Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") kan gevolgen hebben voor betalingen aan bewaarders of tussenpersonen in de betalingsketen die eindigt bij de belegger, indien de bewaarder of tussenpersoon in het algemeen geen betalingen kan ontvangen zonder belasting te moeten inhouden krachtens FATCA, en kan onder bepaalde omstandigheden ook gevolgen hebben voor betalingen aan een uiteindelijke belegger als die belegger een financiële instelling is; Ingevolge ingevoerde en voorgestelde bankwetgeving voor noodlijdende banken kan de desbetreffende regelgever zijn bevoegdheid zodanig aanwenden dat er verliezen ontstaan voor ondergeschikte en/of senior schuldinstrumenten van FMO, zoals Obligaties; Als gedurende de looptijd van de desbetreffende duurzaamheidsobligaties er geen groene financieringsprojecten of inclusieve financie-

15 E.2b Redenen voor de aanbieding en bestemming van de opbrengsten ringsprojecten worden gevonden die voldoen aan de voornaamste milieu- en sociale vereisten van FMO, blijven de netto-opbrengsten van de uitgifte van die obligaties in de liquiditeitsportefeuille van FMO en kunnen zij bij liquiditeitsproblemen tijdelijk worden gebruikt voor andere doeleinden, hetgeen afbreuk kan doen aan de reputatie van FMO. Sectie E Aanbieding De netto-opbrengsten van de uitgifte van de Obligaties worden door de Uitgevende Instelling gebruikt voor de financiering van particuliere ondernemingen en financiële instellingen in Afrika, Azië, Latijns-Amerika, Oost-Europa en andere landen of gebieden in ontwikkeling. De Uitgevende Instelling kan duurzaamheidsobligaties uitgeven. De opbrengsten van de uitgifte van elke duurzaamheidsobligatie worden alleen gebruikt om beleggingen in obligaties te financieren die voldoen aan de voornaamste milieu- en sociale vereisten van de Uitgevende Instelling, zoals is vermeld in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden. Aan bepaalde duurzaamheidsobligaties zullen nadere vereisten zijn verbonden, zoals is vermeld in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden. Indien er in verband met een bepaalde uitgifte van Obligaties een bepaalde aanwending van opbrengsten is vastgesteld, zal dat in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden worden vermeld en, in het geval van Obligaties in het kader van een Openbare Aanbieding, samengevat in de als bijlage bij de toepasselijke Definitieve Voorwaarden opgenomen samenvatting voor die uitgifte. E.3 Voorwaarden van de Aanbieding E.4 Belangen van bij de uitgifte/aanbieding betrokken personen De voorwaarden van elke aanbieding van Obligaties zullen, indien van toepassing, ten tijde van de uitgifte worden bepaald bij overeenkomst tussen de Uitgevende Instelling en de Desbetreffende Handela(a)r(en) en in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden worden opgenomen, en, in het geval van Obligaties in het kader van een Openbare Aanbieding, samengevat in de als bijlage bij de toepasselijke Definitieve Voorwaarden opgenomen samenvatting voor die uitgifte. Een belegger die voornemens is bij een Openbare Aanbieding Obligaties te verwerven of Obligaties verwerft van een andere Bevoegde Aanbieder dan de Uitgevende Instelling, dient daarbij, evenals aanbiedingen en verkopen van dergelijke Obligaties aan een belegger door een dergelijke Bevoegde Aanbieder, de voorwaarden en andere afspraken tussen een dergelijke Bevoegde Aanbieder en een dergelijke belegger ten aanzien van onder andere de prijs, toewijzing, kosten en andere afspraken omtrent de afwikkeling, in acht te nemen. Om dergelijke informatie te verkrijgen dient de belegger zich te wenden tot de desbetreffende Bevoegde Aanbieder, die als enige verantwoordelijk is voor dergelijke informatie. FMO is jegens beleggers niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor die informatie. Aan de Desbetreffende Handela(a)r(en) kan provisie worden betaald wegens een uitgifte van Obligaties in het kader van het Programma. Tevens heeft de Uitgevende Instelling zich in de Programmaovereenkomst verplicht tot vergoeding van bepaalde kosten aan de Handela(a)r(en) in verband met de vaststelling van het Programma en de uitgifte van de Obligaties in het kader van het Programma, en tot vrijwaring van de Handela(a)r(en) van bepaalde verplichtingen die zij in dat verband dra-

16 gen. Een beschrijving van belangen, ook tegenstrijdige, die van betekenis is voor de uitgifte / aanbieding, onder vermelding van de betrokken personen en de aard van de belangen, wordt opgenomen in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden en, in het geval van Obligaties in het kader van een Openbare Aanbieding, samengevat in de als bijlage bij de toepasselijke Definitieve Voorwaarden opgenomen samenvatting voor die uitgifte. Deze beschrijving kan geschieden door de verklaring dat met uitzondering van Handelaren waaraan een provisie is verschuldigd, voor zover het de Uitgevende Instelling bekend is, er geen bij de aanbieding van de Obligaties betrokken personen zijn die een wezenlijk belang in de aanbieding hebben. E.7 Geraamde kosten die de Uitgevende Instelling of een Bevoegde Aanbieder in rekening brengen Er zijn geen kosten die de belegger worden berekend door de Uitgevende Instelling of een Bevoegde Aanbieder. Er kunnen echter wel kosten aan beleggers in rekening worden gebracht in verband met een specifieke uitgifte van Obligaties. In dat geval zullen de bijzonderheden in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden worden vermeld en, in het geval van Obligaties in het kader van een Openbare Aanbieding, samengevat in de als bijlage bij de toepasselijke Definitieve Voorwaarden opgenomen samenvatting voor die uitgifte.

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA IN VERBAND MET OBLIGATIES IN HET KADER VAN EEN OPENBARE AANBIEDING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA IN VERBAND MET OBLIGATIES IN HET KADER VAN EEN OPENBARE AANBIEDING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA IN VERBAND MET OBLIGATIES IN HET KADER VAN EEN OPENBARE AANBIEDING Samenvattingen bestaan uit informatievereisten die "Elementen" worden genoemd. Deze Elementen zijn genummerd

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA EN VOORWAARDEN VAN DE NOTES

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA EN VOORWAARDEN VAN DE NOTES SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA EN VOORWAARDEN VAN DE NOTES Deze samenvatting dient te worden gelezen als een inleiding op dit Basisprospectus, en een eventuele beslissing om te beleggen in de Notes dient

Nadere informatie

EMPEN C REDIT L INKED N OTE

EMPEN C REDIT L INKED N OTE EMPEN C REDIT L INKED N OTE per juli 2011 Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico De Europese rente staat momenteel op

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

CE Credit Management III B.V.

CE Credit Management III B.V. CE Credit Management III B.V. (een besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Barendrecht) Supplement op het prospectus in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 50.000

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING

OVEREENKOMST VAN GELDLENING OVEREENKOMST VAN GELDLENING De ondergetekenden: en en 1. Zencap Netherlands B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan de Strawinskylaan

Nadere informatie

Leningsovereenkomst met startende ondernemer (rechtspersoon)

Leningsovereenkomst met startende ondernemer (rechtspersoon) Leningsovereenkomst met startende ondernemer (rechtspersoon) Naam: Wonende/kantoorhoudende aan de: Te Burgerservicenummer: Hierna te noemen uitlener, En M-Ve BV. (Martijn van Eerden> Wonende/kantoorhoudende

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Staalbankiers N.V. Postbus 327 2501 CH DEN HAAG ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Deze achtergrondinformatie bij de Staalbankiers hypothecaire lening in Zwitserse

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Koopovereenkomst. tussen. [Onderneming] [Investeerder] inzake

Koopovereenkomst. tussen. [Onderneming] [Investeerder] inzake Koopovereenkomst tussen [Onderneming] en [Investeerder] inzake [O] Obligaties op naam met een nominale waarde van EUR 5 elk deel uitmakend van een obligatielening met een totale nominale waarde van EUR

Nadere informatie

Vereniging AEGON en AEGON N.V. kondigen niet-verwaterende vermogensherstructurering aan

Vereniging AEGON en AEGON N.V. kondigen niet-verwaterende vermogensherstructurering aan Persbericht Vereniging AEGON en AEGON N.V. kondigen niet-verwaterende vermogensherstructurering aan VERENIGING AEGON S FINANCIËLE POSITIE ZAL SUBSTANTIEEL VERSTERKT WORDEN AEGON N.V. S ( AEGON ) EIGEN

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 23.9.2016 L 257/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) 2016/1703 VAN DE COMMISSIE van 22 september 2016 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. Aanbieder De entiteit die de Bedrijfsobligatieleningen

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx ONDERGETEKENDEN: I. Holland Immo Group Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

TRUSTAKTE. De kenmerken van de Obligaties zijn beschreven in het Prospectus. De Obligaties worden beheerst door de Obligatievoorwaarden.

TRUSTAKTE. De kenmerken van de Obligaties zijn beschreven in het Prospectus. De Obligaties worden beheerst door de Obligatievoorwaarden. TRUSTAKTE Stichting Obligatiehoudersbelangen, gevestigd te Burgemeester Haspelslaan 172, 1181 NE Amstelveen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 53177770

Nadere informatie

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Coöperatie HSLnet u.a. Jan Deckersstraat 29 5591 HN Heeze Publicatierapport 2013/2014 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Vastgesteld door de Ledenraad d.d. 19 januari

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

SAMENVATTING 1 BESCHRIJVING VAN DE EMITTENT 2 BESCHRIJVING VAN DE OBLIGATIES. Groupe Bruxelles Lambert. Emittent

SAMENVATTING 1 BESCHRIJVING VAN DE EMITTENT 2 BESCHRIJVING VAN DE OBLIGATIES. Groupe Bruxelles Lambert. Emittent SAMENVATTING Deze samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding op het noterings- en aanbiedingsprospectus van 3 juni 2010 (het Prospectus ) en elke beslissing om te beleggen in de 4 % Vastrentende

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 2012 3 Enkelvoudige balans per 31 december 2012 6 Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2012 7 Overige gegevens

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 023 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht financiële verslaggeving in verband met de herziene richtlijn prospectus

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. Aanbieder De entiteit die de Obligaties in Old Liquors Invest B.V.

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 De financiële verantwoording van de Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum bestaat uit de volgende onderdelen:

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

De Knab Participatie in het kort

De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort Let op! De Knab Participatie in het kort geeft antwoord op vragen die je mogelijk hebt over de participatie. Als je overweegt om de Knab

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2014 ROM-D CAPITAL BEHEER BV

JAARSTUKKEN 2014 ROM-D CAPITAL BEHEER BV JAARSTUKKEN 2014 ROM-D CAPITAL BEHEER BV Datum: 28 april 2015 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARSTUKKEN ROM- D CAPITAL BEHEER BV 2014 - BLADZIJDE 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. Voor het uitvoeren van Werving & Selectie opdrachten door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst

Nadere informatie

SAMENVATTING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen. A.1 Inleiding en waarschuwingen:

SAMENVATTING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen. A.1 Inleiding en waarschuwingen: SAMENVATTING Samenvattingen bestaan uit informatievereisten die "Elementen" worden genoemd. Deze Elementen zijn genummerd in de Afdelingen A E (A.1 E.7). Deze Samenvatting bevat alle Elementen die moeten

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Samenvatting van het Prospectus. d.d. 16 september 2008. betreffende de emissie. door Fortis Bank NV/SA ( Fortis Bank of de Emittent ) van

Samenvatting van het Prospectus. d.d. 16 september 2008. betreffende de emissie. door Fortis Bank NV/SA ( Fortis Bank of de Emittent ) van Samenvatting van het Prospectus d.d. 16 september 2008 betreffende de emissie door Fortis Bank NV/SA ( Fortis Bank of de Emittent ) van tenminste 50.000.000 en maximum 500.000.000 achtergestelde senior

Nadere informatie

Mededeling van de Commissie. van 16.12.2014

Mededeling van de Commissie. van 16.12.2014 EUROPESE COMMISSIE Straatsburg, 16.12.2014 C(2014) 9950 final Mededeling van de Commissie van 16.12.2014 Richtsnoerennota van de Commissie over de tenuitvoerlegging van een aantal bepalingen van Verordening

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij punt 2 van de agenda van de Buitengewone Algemene

Nadere informatie

D044554/01 BIJLAGE. Beleggingsentiteiten: toepassing van de uitzondering op de consolidatie. (Wijzigingen in IFRS 10, IFRS 12 en IAS 28)

D044554/01 BIJLAGE. Beleggingsentiteiten: toepassing van de uitzondering op de consolidatie. (Wijzigingen in IFRS 10, IFRS 12 en IAS 28) NL D044554/01 BIJLAGE Beleggingsentiteiten: toepassing van de uitzondering op de consolidatie (Wijzigingen in IFRS 10, IFRS 12 en IAS 28) Wijzigingen in IFRS 10 Geconsolideerde jaarrekening De alinea's

Nadere informatie

OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Winstdelend. : ja, resultaatafhankelijk

OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Winstdelend. : ja, resultaatafhankelijk OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Uitgevende instelling Obligatievorm : DIVAS Bad Langensalza Vastgoed I B.V. : Winstdelend Leningomvang : maximaal 400.000 Nominaal bedrag : 25.000

Nadere informatie

DBS2 Nederland en de Stichting Obligatiehouders hierna gezamenlijk te noemen: Partijen ;

DBS2 Nederland en de Stichting Obligatiehouders hierna gezamenlijk te noemen: Partijen ; DE TRUSTAKTE DE ONDERGETEKENDEN: 1. DBS2 NEDERLAND B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Katwijk, Nederland en kantoor houdende

Nadere informatie

Prospectus voor de obligaties van Zilver Wonen Obligatie Fonds B.V. 15 mei 2015

Prospectus voor de obligaties van Zilver Wonen Obligatie Fonds B.V. 15 mei 2015 Prospectus voor de obligaties van Zilver Wonen Obligatie Fonds B.V. 15 mei 2015 U kunt geld uitlenen aan ons, Zilver Wonen Obligatie Fonds. U leent ons een vast bedrag. Voor iedere 20.000 die u ons leent,

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

Definitieve richtsnoeren

Definitieve richtsnoeren EBA/GL/2017/03 11/07/2017 Definitieve richtsnoeren betreffende de koers voor de omzetting van vreemd vermogen in eigen vermogen bij een bail-in 1. Nalevings- en rapportageverplichtingen Status van deze

Nadere informatie

Mixed Hockeyclub Dieren

Mixed Hockeyclub Dieren Mixed Hockeyclub Dieren PROSPECTUS Obligatielening t.b.v. Financiering Nieuwbouw Clubhuis 6 maart 2017 1. Algemeen Mixed Hockeyclub Dieren, hierna te noemen MHC Dieren een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid,

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

HOOFDLIJNEN EKG REGELING OBLIGATIE STRUCTUUR

HOOFDLIJNEN EKG REGELING OBLIGATIE STRUCTUUR HOOFDLIJNEN EKG REGELING OBLIGATIE STRUCTUUR Het overzicht hieronder is bedoeld als toelichting op de Regeling Exportkredietgarantie Obligatie (de Regeling Uitgifte Obligatie) en om inzicht te geven in

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE. De ondergetekenden:

OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE. De ondergetekenden: OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE De ondergetekenden: 1. De Stichting DRENTSE ENERGIE ORGANISATIE, gevestigd te (9405 BJ) Assen aan de Westerbrink 1, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Mededeling CBFA_2010_28 dd. 20 december 2010

Mededeling CBFA_2010_28 dd. 20 december 2010 Mededeling _2010_28 dd. 20 december 2010 Openbare aanbieding van obligaties en toelating van obligaties tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en invoering van een versnelde procedure voor de

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5 Algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. Per juli 2013 De algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 47. Naam Besluit Algemene bepalingen voor geldleningen 2006. Publicatiedatum 14 februari 2007

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 47. Naam Besluit Algemene bepalingen voor geldleningen 2006. Publicatiedatum 14 februari 2007 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 47 Naam Besluit Algemene bepalingen voor geldleningen 2006 Publicatiedatum 14 februari 2007 Opmerkingen - Vaststelling van de bepalingen bij besluit van Burgemeester

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2014 22 mei 2015 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 22 mei 2015 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Accountantsrapport Opdracht

Nadere informatie

MKBI DUURZAAM B.V. TWEEDE KWARTAAL 2014 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD

MKBI DUURZAAM B.V. TWEEDE KWARTAAL 2014 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD MKBI DUURZAAM B.V. KWARTAAL RAPPORTAGE TWEEDE KWARTAAL 2014 NIET GECONTROLEERD 6 OKTOBER 2014 MKBI DUURZAAM B.V. De Kuiper 5 5353 RJ Nieuwkuijk The Netherlands Directie MKBi Beheer B.V. A van Egberink

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D CAPITAL BV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie

ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie 2 ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie Zoekt u naar een belegging met vaste renteinkomsten? Wellicht is de 4,25% Rentevast Obligatie iets voor u. Deze Obligatie keert namelijk

Nadere informatie

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013 Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 3 1.2 Beoordelingsverklaring 3 1.3 Algemeen 4 1.4 Resultaten 5 2. Bestuursverslag

Nadere informatie

Uit: VERORDENING (EG) NR. 2157/2001 VAN DE RAAD van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE):

Uit: VERORDENING (EG) NR. 2157/2001 VAN DE RAAD van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE): Uit: VERORDENING (EG) NR. 2157/2001 VAN DE RAAD van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE): TITEL III STRUCTUUR VAN DE SE Artikel 38 Onder de in deze verordening gestelde

Nadere informatie

Voorwaarden obligatielening Stichting Duivesteyn

Voorwaarden obligatielening Stichting Duivesteyn VOORWAARDEN 4% OBLIGATIELENING STICHTING DUIVESTEYN 2024 Artikel 1 toepasselijkheid Obligatievoorwaarden Deze obligatievoorwaarden (Obligatievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Stichting Duivesteyn

Nadere informatie

Datum: 15 augustus Obligatievoorwaarden Obligatie A Woon-Winkel Fonds

Datum: 15 augustus Obligatievoorwaarden Obligatie A Woon-Winkel Fonds Datum: 15 augustus 2017 Obligatievoorwaarden Obligatie A Woon-Winkel Fonds Obligatievoorwaarden Obligatie A d.d. 10 juli 2017 Deze Obligatievoorwaarden Obligatie A zijn toegelicht tijdens en geaccordeerd

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Milieu-Educatief Centrum Maarssen t.a.v. het stichtingsbestuur Endelhovenlaan GR Maarssen UITGEBRACHT AAN:

JAARREKENING Stichting Milieu-Educatief Centrum Maarssen t.a.v. het stichtingsbestuur Endelhovenlaan GR Maarssen UITGEBRACHT AAN: JAARREKENING 2015 UITGEBRACHT AAN: Stichting Milieu-Educatief Centrum t.a.v. het stichtingsbestuur Endelhovenlaan 1 3601 GR KVK NUMMER: 41184853 DATUM: 14 maart 2016 Freen & Co bv Oosterpark 77-78 1092

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. Enkelvoudige jaarrekening

ABN AMRO Groenbank B.V. Enkelvoudige jaarrekening Enkelvoudige jaarrekening 28 april 2016 ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2014 (bevat aanpassingen op stukken gedeponeerd dd 30 april 2015) INHOUDSOPGAVE 1 Bestuursverslag 2014 3 2 Beschrijving van de voornaamste

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting monument Sonnehoeck Hollewatering 26 2295 LW Kwintsheul

Jaarrekening 2013. Stichting monument Sonnehoeck Hollewatering 26 2295 LW Kwintsheul Jaarrekening 2013 Stichting monument Sonnehoeck Hollewatering 26 2295 LW Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Samenstellingsverklaring 4 1.2 Algemeen 5 1.3 Resultaatvergelijking 6 2. Jaarrekening

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

SAMENVATTING. Credit Suisse International

SAMENVATTING. Credit Suisse International SAMENVATTING Credit Suisse International Tot EUR 30.000.000 Automatisch Terugbetaalbare Indexgerelateerde Notes (Auto-Callable Index-linked Notes) met vervaldatum in 2013, Serie NCSI 2007-1634 (de Effecten

Nadere informatie

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V.

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: Opdrachtgever: degene die de opdracht tot het verrichten van handelingen en werkzaamheden aan gebruiker

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn, 89/647/EEG van de Raad met betrekking tot de aanvaarding door toezichthouders van schuldvernieuwingscontracten

Nadere informatie

Bijlage bij Agendapunt 7

Bijlage bij Agendapunt 7 Royal Imtech N.V. Bijlage bij Agendapunt 7 Claimemissie -2-1. Aanbeveling De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn van oordeel dat de Uitgifte in het belang is van Royal Imtech N.V., haar

Nadere informatie

ALGEMENE!VOORWAARDEN!ROGER!MORDANG!FINANCIEEL!ADVIES!

ALGEMENE!VOORWAARDEN!ROGER!MORDANG!FINANCIEEL!ADVIES! ! ALGEMENE!VOORWAARDEN!ROGER!MORDANG!FINANCIEEL!ADVIES! Artikel!1:!Definities!! 1.! Financiële)Dienstverlener:)Roger! Mordang! Financieel! Advies! gevestigd! te! Maastricht! aan! de! Court8Pendustraat!

Nadere informatie

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Aandelen Serie J in ThinkCapital ETF s N.V. 15 oktober 2012 I. Belangrijke informatie Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de omgang met markt- en tegenpartijrisico s in de standaardformule

Richtsnoeren voor de omgang met markt- en tegenpartijrisico s in de standaardformule EIOPA-BoS-14/174 NL Richtsnoeren voor de omgang met markt- en tegenpartijrisico s in de standaardformule EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Nadere informatie

1. Tot uitgifte van deze Serie is besloten door de enig bestuurder van de Uitgevende Instelling in haar vergadering van 16 januari 2015.

1. Tot uitgifte van deze Serie is besloten door de enig bestuurder van de Uitgevende Instelling in haar vergadering van 16 januari 2015. DEFINITIEVE VOORWAARDEN Home Instead Finance B.V. (statutair gevestigd te Heemstede) Uitgifte van Obligaties tot een nominaal bedrag van 100.000 Serienummer: 201502 onder het 2.499.000 Programma tot uitgifte

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie