SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA IN VERBAND MET OBLIGATIES IN HET KADER VAN EEN OPENBARE AANBIEDING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA IN VERBAND MET OBLIGATIES IN HET KADER VAN EEN OPENBARE AANBIEDING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen"

Transcriptie

1 SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA IN VERBAND MET OBLIGATIES IN HET KADER VAN EEN OPENBARE AANBIEDING Samenvattingen bestaan uit informatievereisten die "Elementen" worden genoemd. Deze Elementen zijn genummerd in de Afdelingen A E (A.1 E.7). De onderhavige samenvatting bevat alle Elementen die moeten worden opgenomen in een samenvatting voor dit type effecten en de Uitgevende Instelling. Omdat voor sommige Elementen bespreking ervan niet verplicht is, kan de nummering van de Elementen soms verspringen. Verder kan het zijn dat er voor een Element dat vanwege het type effecten en de Uitgevende Instelling in een samenvatting moet worden opgenomen, geen relevante informatie kan worden verstrekt. In dit geval dient een korte omschrijving van het Element in de samenvatting te worden opgenomen met de vermelding "niet van toepassing". Afdeling A Inleiding en waarschuwingen A.1 Inleiding en waarschuwing A.2 Toestemming voor gebruik van dit Basisprospectus Deze samenvatting dient gelezen te worden als inleiding op het Basisprospectus. Iedere beslissing om in de Obligaties te beleggen dient steeds gebaseerd te zijn op bestudering van het gehele Basisprospectus, inclusief eventuele documenten die bij verwijzing door de belegger zijn opgenomen. Wanneer een vordering met betrekking tot de informatie in het Basisprospectus bij een rechterlijke instantie aanhangig wordt gemaakt, kan het zijn dat de belegger die als eiser optreedt volgens de nationale wetgeving van de lidstaat de kosten voor de vertaling van het Basisprospectus moet dragen voordat de rechtsvordering wordt ingesteld. Uitsluitend de personen die de samenvatting, met inbegrip van een eventuele vertaling ervan, hebben ingediend, kunnen wettelijk aansprakelijk worden gesteld, maar alleen indien de samenvatting, wanneer zij samen met de andere delen van het Basisprospectus wordt gelezen, misleidend, onjuist of inconsistent is of indien zij, wanneer zij samen met de andere delen van het Basisprospectus wordt gelezen, geen kerngegevens verstrekt om beleggers te helpen bij hun overweging ten aanzien van de vraag of zij in de Obligaties zullen investeren. In de "Voorwaarden van de Obligaties" hieronder of elders in dit Basisprospectus gedefinieerde woorden en uitdrukkingen hebben in deze samenvatting dezelfde betekenis. In verband met een Openbare Aanbieding van Obligaties in het kader van een Openbare Aanbieding aanvaardt FMO in het Rechtsgebied van de Openbare Aanbieding verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit Basisprospectus overeenkomstig artikel 6 van de Prospectusrichtlijn tegenover een belegger aan wie een aanbieding van Obligaties in het kader van een Openbare Aanbieding wordt gedaan door een Bevoegde Aanbieder, wanneer de aanbieding wordt gedaan in overeenstemming met alle aan het verlenen van de toestemming verbonden voorwaarden. Deze toestemming en voorwaarden zijn hierna omschreven onder "Toestemming" en "Algemene voorwaarden voor toestemming". Toestemming Onder de hierna onder "Algemene voorwaarden voor toestemming" vermelde voorwaarden: (A) stemt FMO toe in het gebruik van dit Basisprospectus (met inbegrip van eventuele latere supplementen) in verband met een Openbare Aanbieding van Obligaties in het kader van een Openbare Aanbie-

2 ding in het Rechtsgebied van de Openbare Aanbieding door de Desbetreffende Handelaar en door: (i) een financiële tussenpersoon die in de geldende Definitieve Voorwaarden als Eerste Bevoegde Aanbieder is genoemd; en (ii) een financiële intermediair die na de datum van de toepasselijke Definitieve Voorwaarden is aangesteld, wiens naam is gepubliceerd op de website van FMO (www.fmo.nl/investorrelations) en die is aangemerkt als Bevoegde Aanbieder in het kader van de betrokken Openbare Aanbieding; en (B) biedt FMO hierbij aan, alleen indien in Afdeling B van de toepasselijke Definitieve Voorwaarden "Algemene Toestemming" als "Toepasselijk" is aangemerkt, toe te stemmen in het gebruik van dit Basisprospectus (met inbegrip van eventuele latere supplementen) in verband met een Openbare Aanbieding van Obligaties in het kader van een Openbare Aanbieding in een Rechtsgebied van de Openbare Aanbieding door een financiële intermediair die: (i) bevoegd is tot het doen van dergelijke aanbiedingen krachtens de toepasselijke wetgeving ter uitvoering van Richtlijn 2004/39/EG (de"mifid"); en (ii) de aanbieding aanvaardt door op zijn website te verklaren het Basisprospectus te zullen gebruiken volgens de Voorwaarden van de Bevoegde Aanbieder en met inachtneming van de voorwaarden voor die toestemming. Algemene voorwaarden voor toestemming De voorwaarden voor de toestemming van de Uitgevende Instelling zijn (in aanvulling op de voorwaarden onder (B) hiervoor indien in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden "Algemene toestemming" is aangemerkt als "Toepasselijk") dat die toestemming: (a) (b) (c) alleen geldig is voor de desbetreffende Tranche van Obligaties in het kader van een Openbare Aanbieding; alleen geldig is tijdens de in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden genoemde Aanbiedingsperiode; en alleen betrekking heeft op het gebruik van dit Basisprospectus om Openbare Aanbiedingen van de desbetreffende Tranche van Obligaties in het kader van een Openbare Aanbieding te doen in het Rechtsgebied van de Openbare Aanbieding. Indien een belegger voornemens is bij een Openbare Aanbieding Obligaties van een andere Bevoegde Aanbieder dan de Uitgevende Instelling te verwerven of deze daadwerkelijk verwerft, dient dit, alsmede de aanbieding en verkoop van dergelijke Obligaties, door de Bevoegde Aanbieder aan een belegger, te geschieden op de voorwaarden en volgens de andere afspraken die tussen die Bevoegde Aanbieder en die belegger gelden ten aanzien van onder andere de prijs, toewijzing, kosten en andere afspraken omtrent de afwikke-

3 ling. De Uitgevende Instelling is geen partij bij dergelijke overeenkomsten met dergelijke beleggers in verband met de Openbare Aanbieding of verkoop van de betrokken Obligaties. Ten tijde van een dergelijke Openbare Aanbieding kunnen beleggers informatie over de voorwaarden van de Openbare Aanbieding verwachten van de desbetreffende Bevoegde Aanbieder en de Bevoegde Aanbieder is als enige verantwoordelijk voor die informatie (tenzij die informatie overeenkomstig de toepasselijke Definitieve Voorwaarden is opgenomen in het Basisprospectus). Afdeling B De Uitgevende Instelling B.1 Officiële en handelsnaam van de Uitgevende Instelling De officiële naam van de Uitgevende Instelling is Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. De handelsnaam van de Uitgevende Instelling is FMO. B.2 Vestigingsplaats, rechtsvorm, wetgeving en land van oprichting van de Uitgevende Instelling FMO is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht en statutair gevestigd te Den Haag. FMO is ingeschreven in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer B.4b Tendensen FMO begint 2014 met verwachte groei op haar markten, zij het in een lager tempo dan in de laatste jaren. Aanhoudende onzekerheid en volatiele wisselkoersen op een groot aantal markten waar FMO actief is, kunnen van invloed zijn op de waardering van haar private equity-portefeuille in De neerwaartse risico's van het verwachte pad voor economische groei zijn toegenomen en diverse opkomende economieën, zoals China, India, Turkije, Indonesië, Argentinië en met name Oekraïne, zijn eind 2013 en begin 2014 onder druk komen te staan. Vooral in Oekraïne, waar FMO een omvangrijke beleggingsportefeuille heeft, zal FMO de politieke ontwikkelingen op de voet blijven volgen. FMO onderhoudt voortdurend contact met haar cliënten om op de hoogte te blijven van de laatste stand van zaken en zo nodig in actie te komen en om alert te blijven op eventuele overloopeffecten op de omliggende landen. FMO zal de vinger aan de pols houden om de financiële gezondheid van haar cliënten in heel 2014 strikt te bewaken. Met een pijplijn die 10% hoger is dan eind 2012 en een goed gediversifieerde portefeuille ondersteund door een al even sterke kapitaalbasis, is FMO opgewassen tegen een eventueel teruglopende markt. Een ongunstig economisch scenario zou evenwel zijn weerslag kunnen hebben op het resultaat van FMO in In 2014 ziet FMO volop kansen in Afrika, in het bijzonder voor de agrosector en private equity. Aangezien kapitaalstromen zich vrijer bewegen naar grotere ondernemingen, zal FMO op zoek gaan naar innovatieve

4 manieren om kleinere bedrijven en spelers aan de onderzijde van de markt te bereiken. Micro-, kleine en middelgrote ondernemingen blijven een centrale plaats innemen in FMO's Financial Institutions-beleggingen, waarbij meer aandacht zal uitgaan naar groene kredietlijnen en bredere duurzaamheidsinitiatieven in de sector. Voor FMO Investment Management is integratie van "impact investing" (beleggen voor rendement én voor maatschappij en/of milieu) zowel doel als kans, omdat er dan in beginsel meer beleggers belangstelling zullen hebben voor FMO's fondsen. Met een groter beheerd vermogen heeft FMO meer invloed op ontwikkelingen dan zij met eigen middelen zou kunnen bereiken. Groene transacties gaan ook een grotere rol spelen in de andere sectoren van FMO, en FMO zal ernaar streven steeds meer waarde van niet-financiële aard toe te voegen aan haar cliënten via advisering en kennisoverdracht, bijvoorbeeld op het gebied van het doelmatig gebruik van hulpbronnen is het tweede jaar van FMO's vierjarige strategische periode. De invoering van FMO's strategie in heel de organisatie zal versneld vorm krijgen met FMO's ontwikkeling en toepassing van meer specifieke effectindicatoren voor haar projecten, ter ondersteuning van de beoogde verdubbeling van haar invloed en halvering van haar voetafdruk in Specifiek zal FMO effectindicatoren ontwikkelen in het recentelijk gedefinieerde effectenkader en haar overige sectoren op eenzelfde niveau brengen als Energy. De algemene tendens is dat steeds meer grote ondernemingen duurzaamheid een centrale plaats toekennen in hun activiteiten, door verantwoordelijkheid te nemen voor hun toeleveringsketen en striktere milieu- en sociale eisen te stellen aan hun leveranciers. FMO verwacht dat die tendens zich doorzet en de vraag naar haar diensten zal doen toenemen. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de markt voor impact investment en die voor traditionele beleggingen de komende tien jaar naar elkaar toe zullen groeien. Dat betekent dat er nieuwe spelers zullen verschijnen op de markten van FMO - iets wat zij nu al ziet gebeuren op bijvoorbeeld de private equity-markten - en dat de omstandigheden waaronder zij concurreert er anders uit komen te zien. B.5 Organisatiestructuur B.9 Winstprognose of -raming De uitstaande aandelen in het aandelenkapitaal van FMO worden gehouden door de Nederlandse Staat (51%), terwijl de rest (49%) in handen is van commerciële Nederlandse banken (zoals ABN Amro, Rabobank en ING), een Nederlandse vakbond, andere vertegenwoordigers van de private sector en bepaalde particulieren. Niet van toepassing; in dit Basisprospectus worden geen winstprognoses of -ramingen opgesteld. B.10 Voorbehoud in de afgifte van verklaringen Niet van toepassing; de accountantsverklaringen bij de gecontroleerde financiële overzichten van FMO over de boekjaren afgesloten op 31 december 2012 en 31 december 2013 zijn afgegeven zonder voorbehoud. B.12 Belangrijke De belangrijke historische financiële informatie voor FMO is als volgt:

5 historische financiële informatie 2013 IFRS 2012* IFRS 2011 IFRS 2010 IFRS 2009 IFRS Nieuwe beleggingen 1) ( x miljoen) waarvan overheidsfondsen 2) Portefeuille lopende beleggingen waarvan overheidsfondsen Balansgegevens ( x miljoen) Nettoleningen Portefeuille aandelenbeleggingen 3) Eigen vermogen Schuldinstrumenten en schuldpapier / obligaties Totaal vermogen Winst- en verliesrekening (x miljoen) Inkomsten Netto rente-inkomsten Inkomsten uit aandelenbeleggingen Andere inkomsten met inbegrip van dienstverlening Totale inkomsten Kosten Bedrijfskosten Bedrijfswinst vóór waardecorrectie Waardecorrectie > van leningen en garanties > van aandelenbeleggingen Totaal waardecorrectie Aandeel in resultaat van deelnemingen Winst vóór belasting (inclusief resultaat van deelnemingen) Belastingen Nettowinst Gemiddeld aantal voltijdwerkers Compensatie CO2 -uitstoot (ton) 4) ) De portefeuille Nieuwe beleggingen en Lopende beleggingen betreft zowel beleggingen voor rekening van FMO als beleggingen voor door FMO beheerde overheidsfondsen. 2) De overheidsfondsen zijn MASSIF, IDF, AEF en FOM-OS. 3) Inclusief deelnemingen. 4) Sinds 2012 volgt FMO een nieuwe methode voor compensatie. Vóór 2012 compenseerde FMO haar CO 2-uitstoot alleen via de Climate Neutral Group. FMO compenseert haar CO 2-uitstoot nu deels via KLM, haar voorkeursvervoerder. De overige uitstoot wordt nog gecompenseerd via de Climate Neutral Group. KLM compenseert 10% van FMO's uitstoot; voor compensatie van de overige uitstoot blijft FMO samenwerken met de Climate Neutral Group. *De financiële gegevens van 2012 zijn aangepast in verband met de wijzigingen van IAS 19 Employee Benefits (herzien in 2011). De wijziging van deze IFRS-norm is in 2013 ingegaan maar heeft ook gevolgen voor de gegevens van Verklaring inzake negatieve wijziging van betekenis Er heeft zich sinds 31 december 2013 geen negatieve wijziging van betekenis voorgedaan in de vooruitzichten van de Uitgevende Instelling.

6 Verklaring inzake wijzigingen van betekenis B.13 Recente gebeurtenissen B.14 Afhankelijkheid van andere entiteiten in de groep B.15 Belangrijkste activiteiten van de Uitgevende Instelling B.16 Aandeelhouders met zeggenschap Er is sinds 31 december 2013 geen belangrijke negatieve verandering opgetreden in de financiële of handelspositie van de Uitgevende Instellingen of haar dochterondernemingen, als geheel beschouwd. Niet van toepassing; er hebben zich geen recente gebeurtenissen voorgedaan die van bijzonder belang zijn voor FMO en die van grote betekenis zijn voor het beoordelen van diens solvabiliteit. Niet van toepassing; FMO is niet afhankelijk van andere entiteiten in de groep. De Uitgevende instelling is een Nederlandse ontwikkelingsbank. De kernactiviteit van de Uitgevende Instelling bestaat in het verstrekken van langlopende leningen aan particuliere ondernemingen en financiële instellingen in Azië, Latijns-Amerika, Afrika en andere regio's in ontwikkeling. De Uitgevende Instelling gebruikt naast financiële producten zoals leningen en aandelenbeleggingen ook een niet-financieel product, te weten kennisoverdracht. De Uitgevende Instelling verstrekt leningen en garanties in de vorm van projectfinanciering, zakelijke kredieten en kredietlijnen voor financiële instellingen. De uitstaande aandelen in het aandelenkapitaal van FMO worden gehouden door de Nederlandse Staat (51%), terwijl de rest (49%) in handen is van commerciële Nederlandse banken (zoals ABN Amro, Rabobank en ING), een Nederlandse vakbond, andere vertegenwoordigers van de private sector en bepaalde particulieren. B.17 Ratings FMO heeft een rating AA+/Stabiel/A-1+ van Standard & Poor s en AAA/Negatief/F1+ van Fitch. Op 29 november 2013 verlaagde Standard & Poor's de langetermijnrating van FMO van AAA naar AA+ naar aanleiding van de verlaging van de langetermijnrating van de Nederlandse Staat van AAA naar AA+. Tegelijkertijd bevestigde Standard & Poor's de rating A-1+ van FMO voor kortlopende kredieten. Aan de Tranches van Obligaties die onder het Programma worden uitgegeven kan wel of niet een rating zijn toegekend. Wanneer een rating aan een Tranche van Obligaties is toegekend, is die rating niet noodzakelijkerwijs gelijk aan die welke aan FMO zijn toegekend. Een kredietwaardigheidsrating is geen aanbeveling om effecten te kopen, te verkopen of aan te houden en kan te allen tijde door het toekennende bureau worden opgeschort, verlaagd of ingetrokken. Afdeling C Effecten C.1 Type en categorie Obligaties en Security Identification Number(s) Het in deze samenvatting beschreven type Obligaties betreft schuldpapier dat kan worden uitgegeven in het kader van het Programma van EUR. De Obligaties worden uitgegeven in series van een of meer Tranches van

7 Obligaties van die Reeks, en elke Reeks vormt het onderwerp van de door of namens FMO opgestelde definitieve voorwaarden (elk de Definitieve Voorwaarden ). Met een "Tranche" worden Obligaties bedoeld die in alle opzichten identiek zijn (ook ten aanzien van notering) en met een "Reeks" wordt een Tranche van Obligaties bedoeld samen met een of meer eventuele verdere Tranches van Obligaties die (i) voor consolidatie zijn bestemd en één enkele reeks vormen en (ii) in alle opzichten identiek zijn (ook ten aanzien van notering) behalve hun respectieve Uitgiftedata, Rentebegindata en/of Uitgiftekoersen vanaf de datum waarop de consolidatie moet ingaan. De Obligaties worden uitgegeven als obligaties aan toonder. Een Obligatie kan een rentedragende Obligatie volgens een vast percentage zijn ("Vastrentende obligatie"), een rentedragende Obligatie volgens een variabel percentage ("Obligatie met variabele rente") of een Obligatie die is uitgegeven op renteloze basis ("Nulcouponobligatie"). Een Obligatie kan een in termijnen aflosbare Obligatie zijn ("In termijnen aflosbare obligatie") en de Uitgifteprijs van een Obligatie kan in termijnen betaalbaar zijn ("Gedeeltelijk betaalde Obligatie"), afhankelijk van de in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden opgenomen Basis voor aflossing / betaling. Het (de) Security Identification Number(s) wordt (worden) in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden gespecificeerd. C.2 Munteenheid van de Obligaties C.5 Beperkingen op de vrije overdraagbaarheid van de Obligaties C.8 Aan de Obligaties verbonden rechten, met inbegrip van de rangorde en van voor deze rechten geldende beperkingen Obligaties kunnen luiden in iedere munteenheid die de Uitgevende Instelling en de betrokken Handelaar overeenkomen (bijvoorbeeld in euro, de Amerikaanse dollar, Japanse yen, het Britse pond, de Zwitserse frank, de Canadese dollar, de Australische dollar, de Hongkongse dollar, de Noorse kroon, de Zweedse kroon, de Deense kroon en de Nieuw-Zeelandse dollar,). FMO en de Handelaren zijn een aantal gebruikelijke beperkingen overeengekomen op aanbiedingen, verkoop en levering van Obligaties en de verspreiding van aanbiedingsinformatie in de Europese Economische Ruimte, de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk, Japan en Nederland. Rangorde (status) De Obligaties zijn niet door zekerheid gedekte, niet-achtergestelde verplichtingen van de Uitgevende Instelling en zijn zonder onderlinge preferentie van gelijke rang met alle andere huidige en toekomstige niet door zekerheid gedekte, niet-achtergestelde verplichtingen van de Uitgevende Instelling, uitgezonderd voor zover zij krachtens dwingendrechtelijke bepalingen preferent zijn. Belasting Alle betalingen van hoofdsom en rente ten aanzien van de Obligaties, Receipts en Coupons door de Uitgevende Instelling zullen geschieden zonder inhouding of aftrek voor of wegens huidige of toekomstige belastingen of heffingen, aanslagen of overheidslasten van enigerlei aard die worden opgelegd door of namens Nederland of enige politieke afdeling of instantie daarvan of daarin die bevoegd is belasting te heffen, tenzij een dergelijke inhouding of aftrek bij wet is voorgeschreven.

8 In dat geval betaalt de Uitgevende Instelling, behoudens bepaalde uitzonderingen, de extra bedragen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de netto door de Houders van de Obligaties, Receipts of Coupons te ontvangen bedragen na de inhouding of aftrek gelijk zijn aan de respectieve bedragen van hoofdsom en rente die zij zonder die inhouding of aftrek anders hadden moeten ontvangen. Gevallen van verzuim De algemene voorwaarden van de Obligaties bevatten de volgende gevallen van verzuim: (a) (b) (c) (d) (e) (f) een tekortkoming in de betaling van rente of hoofdsom ten aanzien van de Obligaties gedurende meer dan 14 dagen; een tekortkoming van de Uitgevende Instelling in de uitvoering of naleving van haar andere verplichtingen op grond van de Obligaties welke voortduurt gedurende een periode van 30 dagen na de betekening van een sommatie tot herstel aan de Uitgevende Instelling; opeisbaarheid van een andere lening of schuld van de Uitgevende Instelling of een Belangrijke Dochteronderneming met een uitstaande totale hoofdsom van ten minste USD (of het equivalent in andere munteenhe(i)d(en)) vóór de opgegeven vervaldatum wegens verzuim, waardoor een zekerstelling invorderbaar wordt, of verzuim van de Uitgevende Instelling of een Belangrijke Dochteronderneming die lening of schuld terug te betalen op de vervaldatum of aan het einde van een oorspronkelijk toepasselijke extra periode, of niet-nakoming van een garantie voor een lening, schuld of andere door de Uitgevende Instelling of een Belangrijke Dochteronderneming verstrekte gelden bij inroeping daarvan; bevel van een bevoegde rechter of besluit voor de liquidatie of ontbinding van de Uitgevende Instelling of een of meer Belangrijke Dochterondernemingen, behoudens (a) ten behoeve van een reorganisatie op voorwaarden die bij buitengewoon besluit van de Obligatiehouders zijn goedgekeurd of (b) in het geval van een Belangrijke Dochteronderneming, een solvente liquidatie waarbij (substantieel) alle activa van de Belangrijke Dochteronderneming berusten bij de Uitgevende Instelling of een andere Belangrijke Dochteronderneming of (c) in het geval van de Uitgevende Instelling, in verband met een reorganisatie waarbij de voortzettende entiteit effectief alle rechten en verplichtingen van de Uitgevende Instellingen aanvaardt; de Uitgevende Instelling of een of meer Belangrijke Dochterondernemingen is niet in staat of wordt geacht niet in staat te zijn tot betaling van haar schulden overeenkomstig de wetgeving die geldt in het rechtsgebied waar zij is opgericht, of wordt in staat van faillissement verklaard of wordt surséance van betaling verleend; de Uitgevende Instelling of een of meer Belangrijke Dochterondernemingen staakt al of een substantieel deel van haar activiteiten, of dreigt dat te doen;

9 (g) (h) de Uitgevende Instelling of een of meer Belangrijke Dochterondernemingen staakt de tijdige betaling van haar schulden (of enige soort van haar schulden), of is daartoe niet in staat, of geeft toe daartoe niet in staat te zijn; de volgende gebeurtenissen: (i) (ii) (iii) (iv) inleiding van een procedure tegen de Uitgevende Instelling of een of meer Belangrijke Dochterondernemingen overeenkomstig toepasselijke wetgeving inzake liquidatie, insolventie, akkoord, reorganisatie e.d.; een verzoek tot aanstelling van een bewindvoerder, curator, beheerder of vergelijkbare functionaris, of aanstelling van een bewindvoerder, curator, beheerder of vergelijkbare functionaris in verband met de Uitgevende Instelling of een of meer Belangrijke Dochterondernemingen c.q. in verband met de gehele of een belangrijk deel van de onderneming of activa van een of meer van hen; bezitname door een houder van een zakelijk zekerheidsrecht van de gehele of een belangrijk deel van de onderneming of activa van de Uitgevende Instelling of een of meer Belangrijke Dochterondernemingen; (executoriale) beslaglegging of sekwestratie, of oplegging, afdwinging of instelling van een soortgelijke procedure tegen de gehele of een belangrijk deel van de onderneming of activa van de Uitgevende Instelling of een of meer Belangrijke Dochterondernemingen; en dit beslag of deze procedure wordt niet binnen dertig dagen opgeheven (anders dan de aanstelling van een bewindvoerder); of (i) de Uitgevende Instelling of een of meer Belangrijke Dochterondernemingen start, of stemt in met, een procedure in verband met haarzelf in het kader van toepasselijke wetgeving op het gebied van liquidatie, insolventie, akkoord, reorganisatie e.d. of verricht een overdracht of cessie ten behoeve van, of gaat een akkoord of andere regeling aan met, haar schuldeisers in algemene zin (of een bepaald soort schuldeisers) of er wordt een vergadering belegd ter overweging van een voorstel voor een regeling of akkoord met haar schuldeisers in algemene zin (of een bepaald soort schuldeisers). Vergaderingen Vergaderingen van Obligatiehouders kunnen worden belegd ter behandeling van elke aangelegenheid die van invloed is op hun belangen, waaronder het goedkeuren van een buitengewoon besluit of een wijziging van de Obligaties, de Receipts, de Coupons of bepaalde voorwaarden van de Agentuurovereenkomst. Het is toegestaan alle Obligatiehouders te binden bij een bepaalde meerderheid, ook Obligatiehouders die tijdens de desbetreffende vergadering niet aanwezig waren en niet hebben gestemd, en Obligatiehouders die anders hebben gestemd dan de meerderheid. Toepasselijk recht

10 De Obligaties worden beheerst door, en uitgelegd overeenkomstig hetzij Nederlands hetzij Brits recht, zoals vermeld in de desbetreffende Definitieve Voorwaarden. C.9 Rente, looptijd, aflossing, opbrengst en vertegenwoordiger van de Obligatiehouders Rente De Obligaties kunnen rentedragend of niet-rentedragend zijn. De rente op de rentedragende Obligaties kan vast of variabel zijn en kan wijzigen gedurende de looptijd van de desbetreffende Serie. In elk geval vervalt de rente op de tussen FMO en de Desbetreffende Handelaar ten tijde van de uitgifte van de Obligaties overeengekomen datum (data), zoals is bepaald in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden en, in het geval van Obligaties in het kader van een Openbare Aanbieding, samengevat in de als bijlage bij de toepasselijke Definitieve Voorwaarden opgenomen samenvatting voor die uitgifte. Voor vastrentende Obligaties worden de rente en het rendement evenzo overeengekomen, gespecificeerd en, in het geval van Obligaties in het kader van een Openbare Aanbieding, samengevat. Vaste rente vervalt jaarlijks op de datum of data zoals bepaald in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden. De rente van Obligaties met een variabel percentage wordt bepaald op dezelfde basis als de variabele rente bij een denkbeeldige renteswap in de Gespecificeerde Munteenheid of op basis van een referentiepercentage op de overeengekomen schermpagina van een handelsnoteringsdienst zoals vermeld in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden. De eventuele Marge in verband met dat variabele percentage wordt gespecificeerd in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden. Voor Obligaties met variabele rente kan een maximumpercentage of een minimumpercentage of kunnen beide gelden, zoals vermeld in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden. De rente over Obligaties met variabele rente die de Uitgevende Instelling en de Desbetreffende Handelaar vóór uitgifte hebben bepaald voor elke Renteperiode, vervalt op de Rentevervaldata en wordt berekend op de DCF-basis (zoals vermeld in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden) die door de Uitgevende Instelling en de Desbetreffende Handelaar zijn overeengekomen en die zijn vermeld in de toepasselijke Definitieve voorwaarden. Nulcouponobligaties worden aangeboden en verkocht onder pari, boven pari of pari en dragen geen rente anders dan bij te late betaling. Looptijd Als looptijd van de Obligaties geldt hetgeen tussen FMO en de Desbetreffende Handelaar is overeengekomen ten tijde van de uitgifte van de desbetreffende Obligaties, met inachtneming van de minimum- of maximumlooptijd die te enigerlei tijd door de desbetreffende centrale bank (of een daarmee gelijkwaardig orgaan) of onder wet- of regelgeving die geldt voor de Uitgevende Instelling of voor de desbetreffende Gespecificeerde Munteenheid is toegestaan of voorgeschreven, zoals is vermeld in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden en, in het geval van Obligaties in het kader van een Openbare Aanbieding, samengevat in de als bijlage bij de toepasselijke Definitieve Voorwaarden opgenomen samenvatting voor die uitgifte.

11 Behoudens tussentijdse aflossing, inkoop of intrekking wordt elke Obligatie door FMO afgelost voor het in de desbetreffende Definitieve Voorwaarden vermelde Aflossingsbedrag in de desbetreffende Gespecificeerde Munteenheid op de Vervaldatum en, in het geval van Obligaties in het kader van een Openbare Aanbieding, samengevat in de als bijlage bij de toepasselijke Definitieve Voorwaarden opgenomen samenvatting voor die uitgifte. Vervroegde aflossing FMO kan alle (maar niet slechts enkele) Obligaties aflossen om fiscale redenen. Voorts kunnen de Obligaties in bepaalde omstandigheden voor de vervaldatum worden afgelost, zoals is vermeld in de desbetreffende Definitieve Voorwaarden, onder meer ingevolge een Koopoptie van de Uitgevende Instelling en een Verkoopoptie van de Belegger. De voorwaarden voor vroegtijdige aflossing van de Obligaties worden ten tijde van de uitgifte van de Obligaties overeengekomen door FMO en de Desbetreffende Handelaar, vermeld in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden en, in het geval van Obligaties in het kader van een Openbare Aanbieding, samengevat in de als bijlage bij de toepasselijke Definitieve Voorwaarden opgenomen samenvatting voor die uitgifte. Vertegenwoordiger van de Obligatiehouders Niet van toepassing. De Uitgevende Instelling heeft geen vertegenwoordiger van de Obligatiehouders aangewezen. C.10 Derivatencomponent bij rentebetaling C.11 Beursnotering en toelating tot handel C.21 Markt waarop de Obligaties zullen worden verhandeld Niet van toepassing; de rentebetalingen op de in het kader van het Programma uitgegeven Obligaties hebben geen derivatencomponent. In het kader van het Programma uitgegeven Obligaties kunnen worden genoteerd en toegelaten tot de handel op de gereglementeerde markt van Euronext Amsterdam, de effectenbeurs van Luxemburg of de Londense effectenbeurs, of kunnen zonder notering aan een beurs worden uitgegeven. Zie hiervoor onder C.11. Afdeling D Risico s D.2 Kerngegevens over de voornaamste risico s die specifiek zijn voor de Uitgevende Instelling Door in het kader van het Programma uitgegeven Obligaties te beleggen, aanvaarden beleggers het risico dat FMO insolvent wordt of anderszins niet in staat is alle in verband met de Obligaties verschuldigde betalingen te verrichten. Er zijn allerlei factoren die er afzonderlijk of gezamenlijk toe zouden kunnen leiden dat FMO niet meer alle met betrekking tot de Obligaties verschuldigde betalingen kan verrichten. Het is onmogelijk dergelijke factoren uitputtend te benoemen of te bepalen welke factoren met de meeste waarschijnlijkheid zullen voorkomen. Er kunnen andere oorzaken zijn waardoor FMO niet in staat is rente, de hoofdsom of andere bedragen in verband met de Obligaties te betalen. Verder kunnen bijkomende risico s en onzekerheden die FMO thans niet bekend zijn of die

12 zij thans onbelangrijk acht, wezenlijke gevolgen hebben voor haar bedrijfsactiviteiten. FMO heeft enkele factoren vastgesteld die een negatieve uitwerking zouden kunnen hebben op haar liquiditeitspositie en haar vermogen om zelfstandig te voldoen aan haar betalingsverplichtingen uit hoofde van de Obligaties. De materiële risico's waarvoor FMO zich geplaatst ziet in haar activiteiten, betreffen de volgende: FMO's belangrijkste risico is kredietrisico, met name doordat zij risico's moet nemen die commerciële marktpartijen gewoonlijk niet bereid zijn te nemen. Als een substantieel aantal cliënten in FMO s kredietportefeuille hun lening niet volledig terugbetaalt, of als een substantieel aantal van die andere tegenpartijen zich niet houden aan hun contractuele verplichtingen, zou dit voor FMO kunnen leiden tot een exploitatieverlies, met als mogelijk gevolg minder winstgevendheid en een lagere vermogensbasis; veranderingen in de niveaus van de wisselkoersen, rentestand, kredietspreiding in rentestand (als gevolg van marktperceptie van kredietrisico, liquiditeitsrisico of andere risico's) en veranderingen tussen verschillende soorten rentevoeten kunnen een negatief effect hebben op de onderneming van FMO in de vorm van minder rentebaten; afwaardering van de rating kan nadelig zijn voor de activiteiten en financiële situatie van FMO en op zijn beurt de toegang van FMO tot liquiditeit bemoeilijken; negatieve effecten van de procedures, informatiesystemen en/of medewerkers, adviseurs of aannemers van FMO kunnen de kosten en/of andere verplichtingen voor FMO vergroten en negatieve gevolgen hebben voor haar winstgevendheid en reputatie; de betrokkenheid en/of financiële steun van de Staat kan in de loop der tijd substantieel afnemen of volledig worden beëindigd, met gevolgen voor de financiële positie of het toekomstperspectief van FMO, terwijl een dergelijke afname of beëindiging een nadelig effect kan hebben op de financiële positie, rating en bedrijfsresultaat van FMO, hetgeen een negatieve invloed zou kunnen hebben op haar risicoprofiel; de economische crisis kan tot gevolg hebben dat middelen lastiger te verkrijgen zijn, financiering van FMO duurder is, risico's moeilijker zijn af te schermen, het risico dat tegenpartijen hun verplichtingen niet nakomen, groter wordt, beleggingen in waarde dalen, de solventie van FMO onder druk komt, en activa / beleggingen minder liquide zijn; bepaalde balansposten kunnen te maken krijgen met verlies door waardevermindering; en wijzigingen in de wet- en/of regelgeving ten aanzien van de financiele dienstverlening welke van toepassing is op de onderneming van

13 FMO, kunnen haar activiteiten of winstgevendheid nadelig beïnvloeden. D.3 Kerngegevens over de voornaamste risico s die specifiek zijn voor de Obligaties De voornaamste risico's die specifiek zijn voor de Obligaties zijn de volgende: het risico dat wisselkoersen significant kunnen veranderen en het risico dat autoriteiten met jurisdictie over de desbetreffende munteenheden deviezencontroles kunnen instellen of wijzigen of de desbetreffende munteenheid kunnen verkopen. Alle potentiële beleggers in de Obligaties dienen te bepalen of hun beoogde belegging geschikt is in het licht van hun eigen omstandigheden. Met name dienen potentiële beleggers: voldoende kennis en ervaring te hebben voor een zinnige evaluatie van de Obligaties, de voordelen en risico's van belegging in de Obligaties, en de informatie die is opgenomen of waarnaar wordt verwezen in dit Basisprospectus en eventueel toepasselijk supplement; de beschikking te hebben over, en kennis te hebben van, geschikte analytische instrumenten om een belegging in de Obligaties en de gevolgen van de Obligaties op hun algemene beleggingsportefeuille te evalueren in het licht van hun specifieke financiële situatie; over voldoende middelen en liquiditeit te beschikken om alle risico's van een belegging in de Obligaties te dragen; de voorwaarden van de Obligaties goed te begrijpen en bekend te zijn met het gedrag van financiële markten; (alleen of bijgestaan door een financieel adviseur) in staat te zijn tot evaluatie van mogelijke scenario's voor economische, rente- en andere factoren die van invloed kunnen zijn op hun beleggingen en hun vermogen de toepasselijke risico's te dragen; te beseffen dat zij mogelijk geen rente ontvangen; Potentiële beleggers dienen slechts in Obligaties te beleggen als zij (zelf of bijgestaan door een financieel adviseur) voldoende deskundig zijn om het gedrag van de Obligaties onder veranderende omstandigheden, de resulterende effecten op de waarde van de Obligaties en de gevolgen van deze belegging op hun algemene beleggingsportefeuille te evalueren; In het kader van het Programma uitgegeven Obligaties zijn nieuwe effecten die wellicht niet algemeen worden verspreid en waarvoor op dit moment geen actieve handelsmarkt bestaat, en er is geen zekerheid ten aanzien van de ontwikkeling of liquiditeit van een handelsmarkt voor een bepaalde Reeks of Tranche van Obligaties; De Obligaties kunnen vóór de vervaldatum worden afgelost;

14 Een of meer onafhankelijke kredietbeoordelaars kunnen ratings toekennen aan de Obligaties en/of FMO, en die ratings zijn mogelijk geen weerspiegeling van de potentiële gevolgen van alle risico's in verband met structuur, markt en andere factoren die de waarde van de Obligaties of de reputatie van FMO kunnen beïnvloeden; Omdat de Verzamelobligaties worden gehouden door of namens Euroclear, Clearstream, Luxemburg en/of Euroclear Nederland, zijn beleggers aangewezen op hun procedures voor overdracht, betaling en communicatie met FMO; De voorwaarden van de Obligaties worden beheerst door Nederlands of Engels recht zoals van kracht op de datum van dit Basisprospectus, en er kan geen verzekering worden gegeven ten aanzien van het effect van een eventuele rechterlijke beslissing of wijziging van de Nederlandse wet, Engelse wet of bestuurlijke praktijk na de datum van dit Basisprospectus, zoals de invoering en wijziging van belastingen, heffingen of vergoedingen die van toepassing zijn op de activiteiten van FMO (bv. de invoering van een belasting op financiële transacties); Bij invoering van de belasting op financiële transacties ("BFT") in de huidige vorm worden financiële transacties, waaronder de aankoop en verkoop van financiële instrumenten zoals de Obligaties, belast; die belasting bedraagt ten minste 0,1% van de verkoopprijs; De Uitgevende Instelling zal er, overeenkomstig en met inachtneming van de voorwaarden van de Agentuurovereenkomst, voor zorgen dat zij een betaalkantoor aanhoudt in een lidstaat van de Europese Unie dat niet gehouden is tot inhouding of aftrek van belasting ingevolge Richtlijn 2003/48/EG van de Raad betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden of een andere richtlijn tot uitvoering van de conclusies van de Ecofin-Raad van 26 en 27 november 2000 of een wet tot uitvoering of naleving van die richtlijn. Als zij dat niet doet, kan dat tot gevolg hebben dat rentebetalingen in het kader van de Obligaties onderworpen zijn aan bronbelasting krachtens plaatselijke wetgeving tot omzetting van die richtlijn; De Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") kan gevolgen hebben voor betalingen aan bewaarders of tussenpersonen in de betalingsketen die eindigt bij de belegger, indien de bewaarder of tussenpersoon in het algemeen geen betalingen kan ontvangen zonder belasting te moeten inhouden krachtens FATCA, en kan onder bepaalde omstandigheden ook gevolgen hebben voor betalingen aan een uiteindelijke belegger als die belegger een financiële instelling is; Ingevolge ingevoerde en voorgestelde bankwetgeving voor noodlijdende banken kan de desbetreffende regelgever zijn bevoegdheid zodanig aanwenden dat er verliezen ontstaan voor ondergeschikte en/of senior schuldinstrumenten van FMO, zoals Obligaties; Als gedurende de looptijd van de desbetreffende duurzaamheidsobligaties er geen groene financieringsprojecten of inclusieve financie-

15 E.2b Redenen voor de aanbieding en bestemming van de opbrengsten ringsprojecten worden gevonden die voldoen aan de voornaamste milieu- en sociale vereisten van FMO, blijven de netto-opbrengsten van de uitgifte van die obligaties in de liquiditeitsportefeuille van FMO en kunnen zij bij liquiditeitsproblemen tijdelijk worden gebruikt voor andere doeleinden, hetgeen afbreuk kan doen aan de reputatie van FMO. Sectie E Aanbieding De netto-opbrengsten van de uitgifte van de Obligaties worden door de Uitgevende Instelling gebruikt voor de financiering van particuliere ondernemingen en financiële instellingen in Afrika, Azië, Latijns-Amerika, Oost-Europa en andere landen of gebieden in ontwikkeling. De Uitgevende Instelling kan duurzaamheidsobligaties uitgeven. De opbrengsten van de uitgifte van elke duurzaamheidsobligatie worden alleen gebruikt om beleggingen in obligaties te financieren die voldoen aan de voornaamste milieu- en sociale vereisten van de Uitgevende Instelling, zoals is vermeld in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden. Aan bepaalde duurzaamheidsobligaties zullen nadere vereisten zijn verbonden, zoals is vermeld in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden. Indien er in verband met een bepaalde uitgifte van Obligaties een bepaalde aanwending van opbrengsten is vastgesteld, zal dat in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden worden vermeld en, in het geval van Obligaties in het kader van een Openbare Aanbieding, samengevat in de als bijlage bij de toepasselijke Definitieve Voorwaarden opgenomen samenvatting voor die uitgifte. E.3 Voorwaarden van de Aanbieding E.4 Belangen van bij de uitgifte/aanbieding betrokken personen De voorwaarden van elke aanbieding van Obligaties zullen, indien van toepassing, ten tijde van de uitgifte worden bepaald bij overeenkomst tussen de Uitgevende Instelling en de Desbetreffende Handela(a)r(en) en in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden worden opgenomen, en, in het geval van Obligaties in het kader van een Openbare Aanbieding, samengevat in de als bijlage bij de toepasselijke Definitieve Voorwaarden opgenomen samenvatting voor die uitgifte. Een belegger die voornemens is bij een Openbare Aanbieding Obligaties te verwerven of Obligaties verwerft van een andere Bevoegde Aanbieder dan de Uitgevende Instelling, dient daarbij, evenals aanbiedingen en verkopen van dergelijke Obligaties aan een belegger door een dergelijke Bevoegde Aanbieder, de voorwaarden en andere afspraken tussen een dergelijke Bevoegde Aanbieder en een dergelijke belegger ten aanzien van onder andere de prijs, toewijzing, kosten en andere afspraken omtrent de afwikkeling, in acht te nemen. Om dergelijke informatie te verkrijgen dient de belegger zich te wenden tot de desbetreffende Bevoegde Aanbieder, die als enige verantwoordelijk is voor dergelijke informatie. FMO is jegens beleggers niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor die informatie. Aan de Desbetreffende Handela(a)r(en) kan provisie worden betaald wegens een uitgifte van Obligaties in het kader van het Programma. Tevens heeft de Uitgevende Instelling zich in de Programmaovereenkomst verplicht tot vergoeding van bepaalde kosten aan de Handela(a)r(en) in verband met de vaststelling van het Programma en de uitgifte van de Obligaties in het kader van het Programma, en tot vrijwaring van de Handela(a)r(en) van bepaalde verplichtingen die zij in dat verband dra-

16 gen. Een beschrijving van belangen, ook tegenstrijdige, die van betekenis is voor de uitgifte / aanbieding, onder vermelding van de betrokken personen en de aard van de belangen, wordt opgenomen in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden en, in het geval van Obligaties in het kader van een Openbare Aanbieding, samengevat in de als bijlage bij de toepasselijke Definitieve Voorwaarden opgenomen samenvatting voor die uitgifte. Deze beschrijving kan geschieden door de verklaring dat met uitzondering van Handelaren waaraan een provisie is verschuldigd, voor zover het de Uitgevende Instelling bekend is, er geen bij de aanbieding van de Obligaties betrokken personen zijn die een wezenlijk belang in de aanbieding hebben. E.7 Geraamde kosten die de Uitgevende Instelling of een Bevoegde Aanbieder in rekening brengen Er zijn geen kosten die de belegger worden berekend door de Uitgevende Instelling of een Bevoegde Aanbieder. Er kunnen echter wel kosten aan beleggers in rekening worden gebracht in verband met een specifieke uitgifte van Obligaties. In dat geval zullen de bijzonderheden in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden worden vermeld en, in het geval van Obligaties in het kader van een Openbare Aanbieding, samengevat in de als bijlage bij de toepasselijke Definitieve Voorwaarden opgenomen samenvatting voor die uitgifte.

RABOBANK NEDERLAND Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (statutair gevestigd te Amsterdam)

RABOBANK NEDERLAND Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (statutair gevestigd te Amsterdam) Prospectus 25 JUNI 2010 RABOBANK NEDERLAND Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (statutair gevestigd te Amsterdam) EUR 1.500.000.000,- Programma tot uitgifte van Bankbrieven Onder dit Programma

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT PD-NOTES

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT PD-NOTES SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT PD-NOTES Samenvattingen worden opgesteld op basis van informatievereisten gekend als Elementen. Deze Elementen zijn opgesomd in de afdelingen A tot E (A.1

Nadere informatie

Definitieve Voorwaarden van 11 februari 2015

Definitieve Voorwaarden van 11 februari 2015 Nederlandse niet-officiële vertaling van de bindende Engels Definitieve Voorwaarden Dutch unofficial translation of the binding English Final Terms Definitieve Voorwaarden van 11 februari 2015 met betrekking

Nadere informatie

Definitieve Voorwaarden van 13 februari 2015

Definitieve Voorwaarden van 13 februari 2015 Nederlandse niet-officiële vertaling van de bindende Engels Definitieve Voorwaarden Dutch unofficial translation of the binding English Final Terms Definitieve Voorwaarden van 13 februari 2015 met betrekking

Nadere informatie

Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België. 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022

Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België. 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022 Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022 Uitgifteprijs: 101,875% Aflossingsprijs: 100% Bruto actuarieel

Nadere informatie

EANDIS CVBA Brusselsesteenweg 199 B-9090 Melle België BE 0477.445.084 RPR Gent afdeling Gent

EANDIS CVBA Brusselsesteenweg 199 B-9090 Melle België BE 0477.445.084 RPR Gent afdeling Gent EANDIS CVBA Brusselsesteenweg 199 B-9090 Melle België BE 0477.445.084 RPR Gent afdeling Gent opgericht als "coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" (CVBA) / "société coopérative à responsabilité

Nadere informatie

DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES

DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES MET EEN CALL OPTIE GEKOPPELD AAN EEN KORF VAN FONDSEN, BETAALBAAR IN OKTOBER 2021 Samenvattingen zijn samengesteld

Nadere informatie

Openbaar aanbod in België van obligaties voor een minimum bedrag van EUR 50.000.000 en voor een totaal bedrag van maximum EUR75.000.

Openbaar aanbod in België van obligaties voor een minimum bedrag van EUR 50.000.000 en voor een totaal bedrag van maximum EUR75.000. Commanditaire vennootschap op aandelen, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 1070 Anderlecht, Lenniksebaan 451 (België), ingeschreven in het rechtspersonenregister te

Nadere informatie

SAMENVATTING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen. Element. Waarschuwing dat: A.1 Algemene disclaimer met betrekking tot de Samenvatting

SAMENVATTING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen. Element. Waarschuwing dat: A.1 Algemene disclaimer met betrekking tot de Samenvatting SAMENVATTING Samenvattingen worden opgesteld op basis van de informatievereisten, de zogenoemde Elementen. Deze Elementen zijn genummerd in afdelingen gaande van A tot en met E (A.1 E.7). Deze Samenvatting

Nadere informatie

Sectie A - Inleiding en waarschuwingen

Sectie A - Inleiding en waarschuwingen Translation of the Summary of the Base Prospectus of Landwirtschaftliche Rentenbank dated 23rd May, 2013, as supplemented by Supplement No. to the Base Prospectus dated 7th August, 2013 and Supplement

Nadere informatie

PROSPECTUS. SnowWorld N.V. (een naamloze vennootschap opgericht naar Nederlands recht, voormalig Fornix BioSciences N.V.)

PROSPECTUS. SnowWorld N.V. (een naamloze vennootschap opgericht naar Nederlands recht, voormalig Fornix BioSciences N.V.) PROSPECTUS SnowWorld N.V. (een naamloze vennootschap opgericht naar Nederlands recht, voormalig Fornix BioSciences N.V.) Dit Prospectus kwalificeert als een prospectus in de zin van artikel 3 van de Prospectusrichtlijn

Nadere informatie

OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING IN BELGIË OP EEN OBLIGATIELENING VAN DE CRONOS GROEP. Veldkant 33A 2550 Kontich RPR Antwerpen 0467.132.

OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING IN BELGIË OP EEN OBLIGATIELENING VAN DE CRONOS GROEP. Veldkant 33A 2550 Kontich RPR Antwerpen 0467.132. OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING IN BELGIË OP EEN OBLIGATIELENING VAN DE CRONOS GROEP Veldkant 33A 2550 Kontich RPR Antwerpen 0467.132.994 Inschrijvingsperiode van 24 november 2014 tot en met 28 november

Nadere informatie

Prospectus d.d. 25 februari 2013. Mijndomein.nl Financiering B.V. 25.000.000 Obligatieprogramma

Prospectus d.d. 25 februari 2013. Mijndomein.nl Financiering B.V. 25.000.000 Obligatieprogramma Prospectus d.d. 25 februari 2013 Mijndomein.nl Financiering B.V. 25.000.000 Obligatieprogramma INHOUDSOPGAVE 1 Samenvatting 4 2 Risicofactoren 10 2.1 Liquiditeitsrisico 10 2.2 Operationeel risico 10 2.3

Nadere informatie

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie

PARKING FUND NEDERLAND II

PARKING FUND NEDERLAND II PARKING FUND NEDERLAND II INHOUDSOPGAVE 1. Samenvatting... 1 2. Risicofactoren... 10 3. Adressen betrokken partijen... 15 4. Definities... 17 5. Nederlandse parkeergaragemarkt vanuit vastgoedbeleggingsperspectief...

Nadere informatie

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100%

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100% Woluwelaan 58 1200 Brussel BE 0426.184.049 RRP Brussel Naamloze Vennootschap en Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (vastgoedbevak) naar Belgisch recht 173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE

Nadere informatie

BIJLAGE SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE

BIJLAGE SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE BIJLAGE SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE Deze samenvatting betreft Amundi Finance Emissions (FR) Euro Equity & Minimum Coupon February 2022 zoals beschreven in de definitieve voorwaarden (de Definitieve Voorwaarden,

Nadere informatie

Beleggen in Nederlandse supermarkten SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS SUPERMARKT BELEGGINGS- FONDS. Prospectus emissie 2014

Beleggen in Nederlandse supermarkten SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS SUPERMARKT BELEGGINGS- FONDS. Prospectus emissie 2014 SUPERMARKT BELEGGINGS- FONDS Prospectus emissie 2014 Supermarkt Beleggingsfonds is een initiatief van Annexum SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS Beleggen in Nederlandse supermarkten Belangrijke informatie Personen

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

SAMENVATTING. Prospectus. vastgoedfonds

SAMENVATTING. Prospectus. vastgoedfonds SAMENVATTING Prospectus vastgoedfonds Prospectus vastgoedfonds een initiatief van 3 maart 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 5 1 Samenvatting 7 2 Risicofactoren 21 3 Beleggingsbeleid 27 4 De Objecten 31

Nadere informatie

DE UITGEVENDE INSTELLING

DE UITGEVENDE INSTELLING Informatie Memorandum december 2014 Page 1! of 67! SAMENVATTING De definities zoals opgenomen in hoofdstuk 14 Definities gelden onverkort ten aanzien van de definities gebruikt in deze samenvatting, tenzij

Nadere informatie

Prospectus ASR Beleggingsfondsen

Prospectus ASR Beleggingsfondsen Prospectus ASR Beleggingsfondsen Gevestigd te Utrecht ASR Euro Aandelen Fonds ASR Geldmarkt Fonds ASR Euro Staatsobligatie Fonds ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan

Nadere informatie

PROSPECTUS PARKING FUND NEDERLAND III

PROSPECTUS PARKING FUND NEDERLAND III PROSPECTUS PARKING FUND NEDERLAND III INHOUDSOPGAVE 1. Samenvatting... 1 2. Risicofactoren... 10 3. Adressen betrokken partijen... 15 4. Definities... 17 5. Nederlandse parkeergaragemarkt vanuit vastgoedbeleggingsperspectief...

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de belangrijkste risico's zijn verbonden met de Emittent en de effecten (de "Effecten" of "Notes") uitgegeven door de Emittent

Nadere informatie

Onderdeel B Emittent

Onderdeel B Emittent SAMENVATTING De onderstaande samenvatting voldoet aan de eisen van Verordening Nr. 809/2004 van de Commissie tot uitvoering van Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de in het

Nadere informatie

Prospectus Windpark Houten

Prospectus Windpark Houten Prospectus Windpark Houten Inhoudsopgave 1 Samenvatting 5 2 Risicofactoren 9 3 Windpark Houten 13 3.1 Kerninformatie 3.2 Locatie 3.3 Achtergrond Windpark 4 Beschrijving van de aanbieding 15 4.1 De aanbieding

Nadere informatie

Cocoon Verrichtingsnota

Cocoon Verrichtingsnota Naamloze Vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Horstebaan 3, 2900 Schoten (België) Ondernemingsnummer 0456.378.070 (RPR Antwerpen)

Nadere informatie

BNP Paribas Fund III N.V.

BNP Paribas Fund III N.V. BNP Paribas Fund III N.V. Prospectus 23 november 2012 Belangrijke informatie Beleggers in aandelen van elk Subfonds (zoals hierna gedefinieerd) respectievelijk elke Klasse (zoals hierna gedefinieerd) van

Nadere informatie

Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV

Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV Rhoon Pendrecht Cortgene Prospectus B E L E G G I N G S M A AT S C H A P P I J R H O O N, P E N D R E C H T E N C O R T G E N E B V H E T P R O S P E C T U S Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en

Nadere informatie

SIMAL BEHEER B.V. SIMAC TECHNIEK N.V.

SIMAL BEHEER B.V. SIMAC TECHNIEK N.V. Laatste dag van aanmelding is 7 januari 2014 om 17:30 Nederlandse tijd, behoudens verlenging BIEDINGSBERICHT 6 november 2013 OPENBAAR BOD IN CONTANTEN DOOR SIMAL BEHEER B.V. (een besloten vennootschap

Nadere informatie