Archiving 3.0.: Transforming information professionals to a digitized world

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Archiving 3.0.: Transforming information professionals to a digitized world"

Transcriptie

1 RAAK Publiek Projectbeschrijving Archiving 3.0.: Transforming information professionals to a digitized world Auteur: Dr G.J. van Bussel Lector Digital Archiving & Compliance Kenniscentrum Create- IT Hogeschool van Amsterdam 1

2 Samenvatting Aanleiding De informatiemaatschappij explodeert! Het hoge tempo waarin de maatschappij digitaliseert (soms ook informatie- ex- plosie genoemd) verandert het werk van informatieprofessionals (of specialisten) in publieke organisaties ingrijpend, zowel op management-, als op proces- en control- niveau. Deze ontwikkelingen vragen om een snel antwoord. De digi- talisering van de maatschappij heeft grote invloed op het werk van informatieprofessionals vooral binnen de informa- tieverwerkende en - beherende functies en in de archiefdiensten. Hun huidige kennis en vaardigheden kunnen de daar- uit voortvloeiende vragen en problemen niet adequaat beantwoorden en oplossen. Digitalisering leidt tot nieuwe ma- nieren van informatiebeheer, nieuwe methoden om informatie te zoeken en te vinden, op te slaan en te behouden, te contextualiseren en te bewijzen. Informatieprofessionals van organisaties als gemeenten, provincies, waterschappen, universiteiten, e.d. worden geconfronteerd met deze informatie- explosie. Deze explosie uit zich in een enorme toena- me van elektronische communicatie, social media, Big Data, digitaal werken, digitalisering van cultureel erfgoed, etc. In 2000 was ongeveer 25% van de beschikbare informatie opgeslagen in digitale vorm, in 2007 was dat al 94%. In deze publieke organisaties is informatieverwerking en - beheer cruciaal voor de publieke dienstverlening en de uitvoering van bedrijfsprocessen. De informatie- explosie dreigt deze bedrijfsprocessen te verstoppen en de publieke dienstverle- ning te vertragen. Er wordt van informatieprofessionals verwacht dat ze alle informatie die van belang is voor de publieke organisaties waarin ze werkzaam zijn opslaan, contextualiseren, vindbaar maken, bewaren of vernietigen, beveiligen en behouden, zodat die informatie beschikbaar is om te gebruiken of om iets te bewijzen. De explosie van digitale informatie is hun bottle- neck. De informatieprofessionals lopen tegen de grenzen aan van hun bestaande kennis en vaardigheden. De di- gitalisering leidt tot vragen en problemen die op basis van de bestaande kennis en werkwijzen, gebaseerd op analoge wijzen van informatiemanagement, niet kunnen worden opgelost. De door de informatieprofessionals gebruikte soft- ware- applicaties bijvoorbeeld zijn gebaseerd op de bestaande, traditionele kennis en werkwijzen. De technologische ontwikkelingen hebben de informatieprofessional en die in software verankerde traditionele kennis, vaardigheden en werkwijzen ingehaald. De informatiespecialist heeft behoefte aan een kennistransformatie: een overgang van een tra- ditioneel, op analoog denken gebaseerd kennisparadigma naar een nieuw digitaal paradigma. Die transformatie maakt het aanpakken mogelijk van de digitale uitdagingen van de informatieprofessional, zoals het eeuwig behouden van informatie in voortdurend veranderende soft- en hardwareomgevingen. Betrokken partijen Voor dit project is een consortium samengesteld van publieke instellingen, waar informatieprofessionals met hun profes- sionele dilemma s werken of die hun vertegenwoordigen: Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland (KVAN) (Arnhem), Gemeente Tiel (Tiel), Streekarchief Midden- Holland (Gouda), Westfries Archief (Hoorn) en de Technische Uni- versiteit Delft. Daarnaast maken de Hogeschool van Amsterdam (Lectoraat Digital Archiving & Compliance, Domein Me- dia, Creatie en Informatie) en de Saxion Academie Creatieve Technologie onderdeel uit van dit consortium. Het consorti- um verenigt instellingen van informatieprofessionals die als exponent kunnen gelden voor de hiervoor genoemde niveaus en die deel uitmaken van samenwerkingsverbanden van soortgelijke publieke instellingen of beroepsverenigingen. De informatieprofessionals binnen de consortiumpartijen worden door de bestaande samenwerkingsverbanden waar hun organisaties deel van uitmaken ondersteund. Daarnaast maken zij deel uit van (bestaande) communities of practice, (digitale) platformen van informatieprofessionals, die dienen voor kennisdeling en uitwisseling. Deze communities spelen een belangrijke rol bij de vraagsturing, de kenniscirculatie en de duurzaamheid van de beoogde toepassingen. Beroepsverenigingen als NvBA, NVI en SOD en de Branchevereniging BRAIN worden door enkele consortiumpartijen ver- tegenwoordigd. Ambities en doelstelling Het consortium heeft als algemene doelstelling verbetering van de publieke dienstverlening door het vergroten van ken- nis, kunde en tools bij de informatieprofessional over de toepassing en automatisering van de informatiewaardeketen. De informatieprofessional verwerft inzicht in en kennis over de inzet van het concept van de informatiewaardeketen en 1

3 hoe hierdoor het managen van informatie (bezien vanuit management-, proces- en controlniveau) wordt verbeterd. Te- vens wordt kennis verworven over de effectiviteit en efficiency van het informatiemanagement door een volledige auto- matisering van de informatiewaardeketen. De uiteindelijke ambitie van de consortiumpartners is een kennistransforma- tie te bereiken bij de deelnemende informatieprofessionals, waardoor ze hun vragen kunnen beantwoorden en hun prak- tische problemen kunnen oplossen. Resultaten Voor het beroependomein zal dit innovatieproject nieuwe inzichten opleveren over het functioneren van het concept van de informatiewaardeketen in de praktijk en over de effecten van (volledige) automatisering hiervan. Het project geeft helderheid over de toepasbaarheid van nieuwe kennis en nieuwe tools voor infomatiemanagement, gebaseerd op een geïntegreerde benadering van de informatiewaardeketen. Het project levert een proof of concept op van een (volledig) geautomatiseerde informatiewaardeketen. Elementen van dat proof of concept zijn: een architectuurmodel, een infra- structuurmodel, modellen van business rules en in te richten workflows, modellen en best practices van in te richten organisatorische procedures, toetsingschecklists, een overzicht van in te zetten (nieuwe) tools en een model van een im- plementatiehandboek. Dit project versterkt de netwerkverbindingen en communities of practice tussen informatiepro- fessionals en creëert nieuwe samenwerkingsverbanden. Uiteindelijk leidt dat tot een verbetering van de publieke dienst- verlening. Voor het onderwijs zal dit innovatieproject nieuwe inzichten opleveren over informatiemanagement bij studenten en docenten van de Hogeschool van Amsterdam en de Saxion Academie Creatieve Technologie. De (onderzoeks- ) ervaring en innovatieve kennis opgedaan tijdens dit project kunnen direct worden toegepast in het onderwijs aan de Hogeschool van Amsterdam en dat van de Saxion Academie Creatieve Technologie. Studenten doen praktijkgerichte onderzoekserva- ring op in dit project. Het project levert case- beschrijvingen, nanocolleges en lesbeschrijvingen op. 2

4 Inhoudsopgave 1. Inleiding Aanleiding van het project Projectdoelstellingen en verwachte resultaten Inzet RAAK- gelden 2 2. Vraagarticulatie, onderzoeksthema s en doelstellingen Vraagarticulatie informatieprofessionals Onderzoeksvraag Vraagsturing 4 3. Netwerkvorming Samenstelling van het Consortium Ambities en doelstellingen De duurzaamheid van de netwerkvorming Bijdrage aan de strategische doelstelling van de Hogeschool van Amsterdam 7 4. Onderzoek en Kennisverhoging Onderzoeksvragen State- of- the- art Fasering en deelactiviteiten Onderzoeksmethode Resultaten Kenniscirculatie en Kenniscreatie Aanpak Instrumenten Duurzaamheid van de kenniscirculatie en kenniscreatie De duurzaamheid van de beoogde toepassingen Inhoudelijke resultaten Doorwerking naar het werkveld Doorwerking in de onderwijspraktijk Disseminatie en communicatie Kennisdisseminatie binnen het project Kennisdisseminatie naar het werkveld Monitoring en Evaluatie Projectmanagement Projectstructuur Projectplanning Projectadministratie Taken en verantwoordelijkheden Projectorganisatie Relatie tussen project en bestaande structuren Succes- en faalfactoren 19 Bijlage 1. Deelnemende Informatieprofessionals Bijlage 2. Ondersteunende Managers Bijlage 3. CV lector dr. G.J. van Bussel Bijlage 4. Klankbord- en Expertgroep

5 1. Inleiding 1.1. Aanleiding van het project De informatiemaatschappij explodeert! Het hoge tempo waarin de maatschappij digitaliseert (soms ook informatie- ex- plosie genoemd) verandert het werk van informatieprofessionals in publieke organisaties ingrijpend, zowel op manage- ment-, als op proces- en control- niveau. Deze ontwikkelingen vragen om een antwoord. De digitalisering van de maat- schappij heeft grote invloed op het werk van informatieprofessionals vooral binnen de informatieverwerkende en - be- herende functies en in de archiefdiensten. Hun huidige kennis en vaardigheden kunnen de daaruit voortvloeiende vra- gen en problemen niet adequaat beantwoorden en oplossen. Digitalisering leidt tot nieuwe manieren van informatie- beheer, nieuwe methoden om informatie te zoeken en te vinden, op te slaan en te behouden, te contextualiseren en te bewijzen. Informatieprofessionals van organisaties als gemeenten, provincies, waterschappen, universiteiten, e.d. wor- den geconfronteerd met deze informatie- explosie, die zich uit in een enorme toename van elektronische communica- tie, social media, Big Data, digitaal werken, digitalisering van cultureel erfgoed, etc. In 2000 was ongeveer 25% van de beschikbare informatie opgeslagen in digitale vorm, in 2007 was dat al 94%. In deze publieke organisaties is informatie- verwerking en - beheer cruciaal voor de publieke dienstverlening en de uitvoering van bedrijfsprocessen. De informa- tie- explosie dreigt deze bedrijfsprocessen te verstoppen en de publieke dienstverlening te vertragen. Er wordt van informatieprofessionals verwacht dat ze alle informatie die van belang is voor de publieke organisaties waarin ze werkzaam zijn opslaan, contextualiseren, vindbaar maken, bewaren of vernietigen, beveiligen en behouden, zodat die informatie beschikbaar is om te gebruiken of om iets te bewijzen. De explosie van digitale informatie is hun bottle- neck. De informatieprofessionals lopen tegen de grenzen aan van hun bestaande kennis en vaardigheden. De di- gitalisering leidt tot vragen en problemen die op basis van de bestaande kennis en werkwijzen, gebaseerd op analoge wijzen van informatiemanagement, niet kunnen worden opgelost. De door de informatieprofessionals gebruikte soft- ware- applicaties bijvoorbeeld zijn gebaseerd op de bestaande, traditionele kennis en werkwijzen. De technologische ontwikkelingen hebben de informatieprofessional en die in software verankerde traditionele kennis, vaardigheden en werkwijzen ingehaald. De informatiespecialist heeft behoefte aan een kennistransformatie: een overgang van een tra- ditioneel, op analoog denken gebaseerd kennisparadigma naar een nieuw digitaal paradigma. Die transformatie maakt het aanpakken mogelijk van de digitale uitdagingen van de informatieprofessional. De noodzaak van die transformatie kan worden geillustreerd door enkele voorbeelden. In 1990: 1. werden alle inkomende en uitgaande poststukken individueel geregistreerd, volgens gedefinieerde analoge werk- wijzen. De software van informatieprofessionals is anno 2013 volgens deze analoge werkwijze ingericht. Digitale in- formatie (als , tweets, WhatsApp- berichten) is niet volgens deze werkwijze te sturen, waardoor veel informa- tie aan de gedefinieerde werkwijzen ontsnapt. De informatieprofessional ontbeert kennis om digitale tools te trans- formeren naar nieuwe omgevingen. 2. werden poststukken individueel gecontextualiseerd: allerlei gegevens over het document werden handmatig vast- gelegd om later te kunnen nagaan in welke context het betreffende document was geaggregeerd. Anno 2013 is dit in de gebruikte digitale tools nog steeds uitgangspunt, terwijl contextualisering van afzonderlijke bestanden (elke mail, elk mail- attachement, elk word- document, etc.) in digitale omgevingen onbegonnen werk is. De informatie- professionals ontbeert de kennis om deze benodigde contextualisering op een andere leest te schoeien. 3. werd informatiemanagement en beheer op basis van gedefinieerde methoden getoetst, bijv. worden alle proce- dures juist uitgevoerd en wordt de informatie zelf goed beheerd en behouden? Deze toetsing is anno 2013 nog steeds hetzelfde, hoewel de omgeving dramatisch is veranderd en informatiesystemen informatie op een andere manier verwerken en beheren. Deze omgeving vraagt ook om een andere benadering van toetsen, de kennis ont- breekt echter om de toetsingspraktijk te transformeren Projectdoelstellingen en verwachte resultaten Dit innovatieproject draagt bij aan een kennistransformatie bij informatieprofessionals van een analoog naar een digitaal 4

6 kennisparadigma, waarbij een nieuwe denk- en werkwijze ontstaat ( out- of- the- box - denken) die het mogelijk maakt de digitale uitdagingen van opslaan, contextualiseren, vindbaar maken, bewaren of vernietigen, beveiligen en behouden van een exploderende informatiemassa op een geïntegreerde wijze aan te pakken via het nieuwe concept van de in- formatiewaardeketen 1. Het project geeft informatieprofessionals inzicht in de keuzes die bij een nieuwe manier van denken en werken mogelijk zijn. Voor de kennistransformatie zullen nieuwe werkmethodieken en tools moeten worden ontwikkeld. Concreet leidt dit ertoe dat informatieprofessionals op een ander manier gaan denken. Er komt een kennistransformatie tot stand, waardoor ze tools die aangepast zijn aan nieuwe werkmethodieken en voortkomen uit nieuwe concepten kun- nen ontwikkelen en gebruiken. Er wordt een proof of concept ontwikkeld van een (geautomatiseerde) informatiemana- gementomgeving die informatieprofessionals in staat stelt tegen minder kosten betere dienstverlening te verstrekken. Elementen van dat proof of concept zijn: een architectuurmodel, een infrastructuurmodel, modellen van business rules en in te richten workflows, modellen en best practices van in te richten organisatorische procedures, toetsingschecklists, een overzicht van in te zetten (nieuwe) tools en een model van een implementatiehandboek. Door middel van (nieuwe) communities of practice zullen informatieprofessionals vanuit verschillende contexten kennis delen en samenwerken aan de (verdere) ontwikkeling van deze nieuwe methodieken en tools. Uiteindelijk dient dit alles te leiden tot een betere publieke dienstverlening aan de burger. Voor een beschrijving van de doelstellingen zie ook hoofdstuk Inzet RAAK- gelden Het consortium vraagt een RAAK- subsidie aan om de doelstellingen van dit voorstel te realiseren. Het consortium heeft het voornemen de RAAK- gelden in te zetten voor een onderzoek op dit specifieke onderwerp van informatiemanage- ment en informatiewaardeketen. Dit project is onderdeel van een groter onderzoekprogramma van het Lectoraat Digital Archiving & Compliance. Dit on- derzoeksprogramma richt zich op het realiseren van fully automated archiving environments, waarvoor verschillende projecten zijn gedefinieerd en die zich vooral richten op de organisatiekundige en de informatietechnologische aspecten van deze omgevingen. Dit RAAK- project richt zich op de human resources - aspecten van deze omgevingen en vooral op de benodigde kennis- transformatie bij informatieprofessionals: documentair informatieverzorgers, archivarissen, document- en recordmana- gers, IT- ers, beleidsadviseurs, archiefinspecteurs, IT auditors, informatiebeveiligers, etc. Zonder de RAAK- subsidie zal dit project geen doorgang kunnen vinden. Informatieprofessionals missen dan een grote kans om zelf een kennistransformatie te realiseren en pro- actief te worden. Ze blijven dan voortdurend achter de feiten aanlopen en kansen missen door individueel en reactief problemen op te lossen. Informatieprofessionals raken door dit innovatieproject verbonden. Hiervoor zijn geen andere middelen beschikbaar dan RAAK- Publiek. 1 De informatiewaardeketen is de procesketen die de creatie, de vastlegging, de opslag, de bewerking, de structurering, de pu- blicatie, het gebruik, het behoud, de toegankelijkheid, de distributie, de waardering, de vernietiging, de beveiliging en de toet- sing van betrouwbare informatie realiseert. De processen van deze waardeketen zijn gericht op het besturen van de informatie- stromen in organisaties met de bedoeling de betrouwbaarheid van informatie door juridische, organisatorische en technische maatregelen te waarborgen in de tijd. De informatiewaardeketen probeert vier informatiedimensies optimaal te regelen: de kwaliteit, de context, de relevantie en het voortbestaan van informatie. 5

7 2. Vraagarticulatie, onderzoeksthema s en doelstellingen 2.1. Vraagarticulatie informatieprofessionals Het afgelopen jaar zijn meerdere informatieprofessionals via het netwerk van de lector Digital Archiving & Compliance van de Hogeschool van Amsterdam, alsmede via de Geassocieerde Kenniskring van dit lectoraat, met vragen bij de lector gekomen. Deze vragen hadden betrekking op het belang voor de beroepsprofessie en op informatiemanagement van het concept van de informatiewaardeketen, zoals dat door de lector is geintroduceerd in zijn lectorale rede van oktober De vragen waren zeer divers, hadden betrekking op verschillende aspecten van informatiemanagement en kwa- men uit diverse contexten. Het werkveld van de informatieprofessional, zoals dat onder 1.3. kort aangeduid is, is zeer gevarieerd. Zo kan de ene informatieprofessional zeer specialistische en technische werkzaamheden hebben enkel ge- richt op het (technische) eeuwig bewaren van informatie, een ander houdt zich vooral bezig met het toetsen van infor- matieprocedures, met de informatieverstrekking aan burgers of het digitaliseren van cultureel erfgoed. Deze vragen zijn door de lector in samenwerking met informatieprofessionals in vier bijeenkomsten in het eerste kwartaal van 2013 beke- ken in het licht van de brede context van het informatiemanagement en de bestaande kennis (state- of- the- art). Op deze wijze is gezekerd dat de individuele vragen breed leven en worden gedragen binnen het werkveld en nog niet eerder zijn beantwoord. De vragen zijn vanuit verschillende contexten te benaderen: 1. de behoud- context: Sigfried Janzing (directeur van het Streekarchief Midden Holland), Ton Kuijpers (IT- medewerker bij ditzelfde streekarchief), Jack de Vries (beleidsadviseur Provincie Friesland), Janneke Goudswaard (hoofd afdeling Interne Zaken gemeente Putten) en Pieter de Jong (projectleider Gemeente Weesp) willen het behoud waarborgen van informatie voor cultuur- historische doeleinden. Dit behouden van informatie vereist het nemen van maatregelen bij het creëren van informatie, in de bedrijfsprocessen waar deze informatie wordt geaggregeerd. Maar hoe doe je dat? Is het concept van de informatiewaardeketen een middel om dit behoud geintegreerd te benaderen? 2. De contextualiserings- context: Ayold van der Meulen (informatieadviseur en informatiearchitect gemeente Tiel) en Rob Urban (informatiebeleidsmedewerker gemeente Tiel) richten bij de Gemeente Tiel een archiveringsomgeving in, waarin alle gemeentelijke informatie zodanig moet worden opgenomen dat het op ieder moment in de tijd in zijn juis- te context (welke subsidie, welke vergunning, welke demonstratie, e.d.) kan worden gevonden, begrepen, gebruikt en geïnterpreteerd op alle genoemde management-, proces- en controlniveaus. Dat is onder andere nodig om gemeen- telijke rechten en plichten te kunnen bewjzen. Bij opname van informatie moeten (handmatig) gegevens over die context worden vastgelegd (contextualisatie). Frans Smit (archiefinspecteur Gemeente Almere) en Marjolein Bryant (adviseur zaakgericht werken Gemeente Bussum) wijzen erop dat in een digitale omgeving contextualiseren niet meer op de vertrouwde manier kan. Hoe kun je contextualiseren out- of- the- box bekijken? Kun je dat volledig geautoma- tiseerd doen en welke kennis heb je als informatieprofessional daarvoor nodig? Kan het concept van de informatie- waardeketen helpen? 3. De management- context: Esther Maes is Manager Document Management & Archive van de Technische Universiteit Delft. Als informatieprofessional lopen zij en haar collega s (Leo Woudstra, Hasret Acikbas- Yildirim en Ton Haanappel (medewerkers DMA)) tegen soortgelijke problematieken aan als in de voorgaande contexten geschetst. Zij worstelen echter vooral met de vraag of de informatieprocessen die ze managen en die verbonden zijn met alle bedrijfsproces- sen binnen de TU Delft (zoals onderzoekssubsidiëring, accreditatie van opleidingen, onderzoeksevaluatie, e.d.) niet ef- fectiever zouden verlopen als volledig geautomatiseerd zouden worden afgehandeld. Het idee van volledig geauto- matiseerde archiveringsomgevingen, gebaseerd op het concept van de informatiewaardeketen, trekt ze erg aan, maar in hoeverre is het realiseerbaar? Kunnen alle aspecten van informatiemanagement via de informatiewaardeketen worden benaderd? Welke kennis is nodig om in ketens te denken? Het is een vraag waar Rienk Jonker, beleidsadvi- seur informatievoorziening en gemeentearchivaris van Leeuwarden, over zegt: Informatie is volledig geintegreerd in alle gemeentelijke processen. Om informatie effectief te managen zou informatiemanagement niet merkbaar aanwe- zig moeten zijn in iedere procesapplicatie, zodanig dat de betrouwbaarheid van informatie te allen tijde is gewaar- 2 G.J. van Bussel, Archiving should be just like an Apple TM, en acht andere (nuttige?) stellingen (Amsterdam: Amsterdam Univer- sity Press 2012). 6

8 borgd. Denken in ketens zou een oplossing kunnen bieden, maar wat hebben we daar voor nodig?. 4. De toetsings- context: Annemieke Adema (Archiefinspecteur, Westfries Archief, Hoorn) en Henk Huitsing (Archiefin- specteur, Regionaal Archief Rivierenland, Tiel) hebben de wettelijke taak toe te zien op de vorming en het beheer van archieven bij publieke organen. De digitalisering creëert voor de (wettelijk vereiste) goede, geordende en toegankelij- ke staat van archieven problemen. Aan welke randvoorwaarden moet een archiveringsomgeving voldoen, om infor- matie lange tijd te behouden, te beveiligen en beschikbaar te houden? Wat is de informatie waar het werkelijk om gaat, die authenticiteit heeft en als bewijsgevende informatie kan worden beschouwd? Wat is een goed digitaal be- standsformaat? Archiefinspecteurs werden al vroeg geconfronteerd met de veranderingen in organisaties door de digitalisering en met de onmogelijkheid die situatie te benaderen met de kennis die beschikbaar was. Adema en Huit- sing vragen zich af of het concept van de informatiewaardeketen gebruikt kan worden om hun toetsen te verbeteren. Guido Dorssers (IT Inspecteur, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven) zou graag onderzocht zien in hoeverre den- ken vanuit de informatiewaardeketen zijn werk zou kunnen verbeteren Onderzoeksvraag De vragen uit de verschillende contexten vragen om een (volledig) geautomatiseerd proces, waarin de informatiewaarde- keten centraal staat. Dat leidt tot de volgende hoofdvraag: Welke kennis, vaardigheden en tools hebben informatiespeci- alisten nodig om het concept van de informatiewaardeketen (en de volledige automatisering daarvan) in de praktijk te kunnen realiseren met als uiteindelijk doel optimalisering van de publieke dienstverlening? De hoofdvraag kent de volgende deelvragen: 1. Wat is de invloed van de informatiewaardeketen als geheel op de onderscheiden contexten? 2. Welke nieuwe werkwijzen zijn daaruit af te leiden? 3. Welke nieuwe tools zijn nodig om de praktische vertaling volledig geautomatiseerd te laten verlopen? Een belangrijk aspect is dat verworven inzichten worden gegeneraliseerd en verspreid en dat draagvlak wordt gecreëerd voor mogelijke keuzen. Voor een uitgebreidere beschrijving wordt verwezen naar hoofdstuk Vraagsturing De vraagarticulatie komt van informatieprofessionals bij universiteiten, gemeenten en archiefdiensten. Tijdens dit inno- vatieproject blijven zij sturen doordat zij voortdurend actief betrokken zijn bij de uitvoering en evaluatie van de onder- zoeksvoortgang. Zij werken via (nieuwe) communities of practice, workshops, klankbordgroepen en seminars perma- nent mee aan de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en tools en beoordelen de tussentijdse resultaten en de bruik- baarheid hiervan. Tijdens workshops kunnen informatieprofessionals hun eigen cases inbrengen en kunnen zij reageren op de aanpak en resultaten van de casussen van de andere professionals. Tijdens de discussies zal besproken worden of de vraagstelling of aanpak aangepast dient te worden zodat aan het einde van het project toepasbare resultaten bereikt kunnen worden. 7

9 3. Netwerkvorming 3.1. Samenstelling van het consortium Voor dit project is een consortium samengesteld uit vertegenwoordigers van publieke instellingen waar informatie- professionals werkzaam zijn of die ze vertegenwoordigen, vastgelegd in tabel 3.1. Tabel 3.1. Het Consortium Organisatie Lid stuurgroep Rol in consortium Functie Type organisatie Hogeschool van Amsterdam (Am- sterdam) Geleyn Meijer Penvoerder, uitvoering onder- zoek Domeinvoorzitter Kennisinstelling Koninklijke Vereniging van Archiva- rissen in Nederland (KVAN) (Arnhem) Fred van Kan Voorzitter beroepsvereniging KVAN Gemeente Tiel (Tiel) Gerda Stolk Vertegenwoordiger Gemeenten; casus- organisatie Voorzitter KVAN Hoofd afdeling DIV Beroepenvereniging Gemeente Streekarchief Midden- Holland (Gou- da) Sigfried Janzing Vertegenwoordiger Streekarchie- ven/rhc s en BRAIN; casusorga- nisatie Directeur Samenwerkingsor- gaan gemeenten Technische Universiteit Delft (Delft) Esther Maes Vertegenwoordiger Informatie- overleg TU s in Nederland; be- stuurslid NvBA; casusorganisatie Westfries Archief (Hoorn) Dirk Dekema Vertegenwoordiger Streekarchie- ven / RHC s; casusorganisatie Manager Docu- ment Manage- ment & Archive Directeur Technische Universi- teit Samenwerkingsor- gaan gemeenten Saxion Academie Creatieve Techno- logie (Enschede/ Deventer) Irene Sijgers Partner bij uitvoering onderzoek Projectmanager Kennisinstelling Dit consortium geeft sturing aan de thematische programmering, de wijze van uitvoering en de evaluatie van het project en aan de kennisdisseminatie. Het consortium verenigt partijen die exponent zijn voor de genoemde contexten en die deel uitmaken van samenwerkingsverbanden van soortgelijke publieke instellingen. Informatieprofessionals uit de casus- organisaties hebben de lector benaderd met de vraag de mogelijkheden te onderzoeken praktijk- en kennisproblemen op te lossen via het concept van de informatiewaardeketen. Hun enthousiasme leidde er toe de organisaties waar zij werk- ten te verzoeken in het consortium plaats te nemen. Bijlage 1 geeft een overzicht van de deelnemende informatieprofes- sionals, Bijlage 2 van de managers die hun participatie ondersteunen. De Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland (KVAN) is de beroepenvereniging van archivarissen in Neder- land. Haar leden worden in de praktijk geconfronteerd met de bestaande kennisachterstand en de noodzaak voor een kennistransformatie. Fred van Kan is als voorzitter een spin in het web van verschillende vakgerichte netwerken binnen het beroepenveld, heeft contacten met vele verenigingen in het beroependomein en kan vele belanghebbende partijen uit de publieke sector alsmede vele informatieprofessionals bij het project betrekken. Het Streekarchief Midden- Holland en het Westfries Archief zijn exponenten van de verschillende Nederlandse archiefdiensten, die verantwoordelijk zijn voor het beheren en behouden van cultuur- historisch erfgoed en voor het toezicht op de archiefvorming bij de bij hen aangesloten gemeenten, provinciale organen en waterschappen. Als zodanig vertegenwoordigen ze een groot gedeelte van lokale en regionale publieke instellingen in Nederland. Sigfried Janzing (Streekarchief Midden- Holland) is actief in de branchevereniging van archiefdiensten in Nederland BRAIN en als zodanig een verbinding naar het netwerk van Neder- landse Archiefdiensten. Daarnaast is hij directeur van een van de casusorganisaties, net als Dirk Dekema (Westfries Ar- chief). Beiden hebben uitgebreide (online) netwerken met informatieprofessionals. De Technische Universiteit Delft is een exponent van een universitaire informatiemanagement- omgeving, waarin informatie inzake onderwijs en onderzoek dient te worden beheerd en gecontroleerd. De TU Delft vertegenwoordigt het gezamenlijke overleg van de Informatieaf- delingen van de Technische Universiteiten in Nederland, in de persoon van Esther Maes. Zij is tevens bestuurslid van de 8

10 beroepenvereniging NvBA (Vereniging van en voor personen die werkzaam zijn in het beheer van bedrijfseigen informa- tie), is docent bij SOD- Opleidingen (een MBO/MBO+ opleidingsinstituut voor informatieprofessionals), is redacteur van het tijdschrift OD (OverheidsDocumentatie, gericht op informatiespecialisten) en organiseert mede het jaarlijkse werk- veldsymposium DIV if you dare! ). De Gemeente Tiel is een exponent van de gemeenten in Nederland. Er bestaat een grote uniformiteit in de gemeentelijke archiveringsomgevingen. De casus binnen deze gemeente is een model voor alle (middelgrote) gemeenten in Nederland. Een eventuele oplossing van de problematiek van de Gemeente Tiel is voor veel andere gemeenten interessant. Gerda Stolk heeft samen met haar medewerkers een van de meest innovatieve archive- ringsomgevingen in Nederland gerealiseerd en wordt daarmee ook als toonaangevend beschouwd binnen het vakgebied. De Hogeschool van Amsterdam is penvoerder van deze RAAK aanvraag. Het domein Media, Creatie en Informatie van de Hogeschool van Amsterdam neemt een prominente plaats in binnen het hoger beroepsonderwijs voor de creatieve indu- strie in Nederland. Het domein ontwikkelt zich steeds meer tot een centrum van kennis en innovatie, in nauwe samen- werking met bedrijven en [publieke) instellingen. De voorzitter van dit domein, Geleyn Meijer, neemt namens de HvA plaats in het consortium. Saxion Academie Creatieve Technologie biedt een diversiteit aan opleidingen op het snijvlak van creatie, media en innovatieve technologie. De Academie legt sterke nadruk op co- creatie en innovatie, in nauwe samen- werking met het bedrijfsleven. De Saxion Academie is een logische onderzoekspartner binnen dit innovatieproject en wordt in het consortium vertegenwoordigt door Irene Sijgers, projectmanager van de Academie. De consortiumpartijen beschikken over de benodigde specifieke kennis. De informatieprofessionals binnen de consor- tiumpartijen worden door de samenwerkingsverbanden waar hun organisaties deel van uitmaken ondersteund door be- staande (of nieuwe) communities of practice, (digitale) platformen van samenwerkende informatieprofessionals. Deze communities spelen een belangrijke rol bij de vraagsturing, de kenniscirculatie en de duurzaamheid van de beoogde toe- passingen. De ontwikkelde kennis wordt hierdoor toepasbaar voor informatieprofessionals uit heel Nederland. De partij- en in het consortium hechten belang aan de uitvoering van het project om de kennishiaten te vullen en deze te versprei- den: als zodanig zijn ze bereid zelf een deel van de kosten van het project te dragen. Mocht er tijdens de projectlooptijd aanleiding zijn om het programma te verdiepen dan wordt het consortium uitgebreid met daarvoor passende partijen. Het onderzoek vindt plaats onder leiding van het Lectoraat Digital Archiving & Compliance. De lector, dr. Geert- Jan van Bussel, geniet bekendheid zowel in als buiten Nederland, waardoor het lectoraat vanuit heel Nederland wordt benaderd met vragen van informatieprofessionals. Het lectoraat heeft het thema s fully automated archiving environments als speerpunt en is daarin uniek in Europa. Voor een CV van de lector zie Bijlage 3. Naast het consortium is er een klankbordgroep en een expertgroep geformeerd, die de kennisontwikkeling in het project volgen en hierop feedback geven. In de klankbordgroep zitten professionals werkzaam bij publieke instellingen. Deze professionals hebben in hun werkzaamheden te maken met vergelijkbare vragen. Ze zullen, na kennisgenomen te hebben van de eerste ontwikkelingen in het project, ook zelf actief deelnemen in het project door kennisdeling, - verhoging en - circulatie. De kennis uit het project wordt verder verspreid in het netwerk van de klankbordgroep, waardoor het netwerk groter wordt. Naast een klankbordgroep is een expertgroep gevormd, waarin experts op het themagebied Digital Archi- ving & Compliance plaats nemen en bijdragen aan de kennisontwikkeling. De experts zijn ook zelf informatieprofessio- nals. De experts zijn werkzaam bij publieke instellingen, bij kennisinstellingen of softwarebedrijven. Voor een overzicht van de deelnemers aan klankbord- en expertgroep zie bijlage Ambities en doelstellingen Het consortium heeft als algemene doelstelling de verbetering van de publieke dienstverlening op het punt van de ver- werking en het beheer van digitale publieke informatie. Dit kan gerealiseerd worden door informatieprofessionals te voorzien van kennis, kunde en tools over de toepassing en automatisering van de informatiewaardeketen. De informatie- professional verwerft inzicht in en kennis over de inzet van het concept van de informatiewaardeketen en hoe hierdoor het informatiemanagement (bezien vanuit de vier genoemde contexten) kan worden verbeterd. Tevens wordt kennis ver- worven of en hoe effectiviteit en efficiency van het informatiemanagement worden verbeterd door een volledige auto- matisering van de informatiewaardeketen. Het werkveld van de informatieprofessional krijgt nieuwe tools tot haar be- 9

ARCHIVING SHOULD BE JUST LIKE AN APPLE

ARCHIVING SHOULD BE JUST LIKE AN APPLE ARCHIVING SHOULD BE JUST LIKE AN APPLE EN ACHT ANDERE, NUTTIGE (?) STELLINGEN Dr. G.J. van Bussel CREATING TOMORROW Archiving should be just like an Apple (tm), en acht andere, nuttige (?) stellingen Archiving

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0 Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Versie 1.0 Auteur KING Versie 1.0 Datum maandag 2 februari 2015 2 Inhoud Managementsamenvatting 4 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding 6 1.2 Achtergrond ontwikkeling

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het project Archiefinnovatie Decentrale

Nadere informatie

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Wat te doen met een digitaal bestand Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Assen, Groningen, Leeuwarden, november 2013 Afbeelding voorpagina

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

FireBee: praktijkgericht onderzoek ter ondersteuning van de ontwikkeling van op Zigbee gebaseerde hulpmiddelen voor brandweerteams RAAK-mkb

FireBee: praktijkgericht onderzoek ter ondersteuning van de ontwikkeling van op Zigbee gebaseerde hulpmiddelen voor brandweerteams RAAK-mkb ] FireBee: praktijkgericht onderzoek ter ondersteuning van de ontwikkeling van op Zigbee gebaseerde hulpmiddelen voor brandweerteams RAAK-mkb aanvrager: Fontys Hogeschool ICT Lectoraat Architectuur van

Nadere informatie

Energieke restauratie

Energieke restauratie Energieke restauratie Lower Energy in Historical Buildings RAAK MKB aanvraag Hanzehogeschool Groningen Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling NoorderRuimte ir. J.A. van den Berg, lector ing. B. Boschma, projectleider

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

Kenmerken, randvoorwaarden en criteria van praktijkgericht zorgonderzoek

Kenmerken, randvoorwaarden en criteria van praktijkgericht zorgonderzoek Kenmerken, randvoorwaarden en criteria van praktijkgericht zorgonderzoek Kenmerken, randvoorwaarden en criteria van praktijkgericht zorgonderzoek Definitieve versie 9 juni 2011 In opdracht van: HBO-raad

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet KENNISMANAGEMENT Intelligent omgaan met kennis Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet Foto voorzijde: Visie en flexibiliteit. Kennismanagement heeft tot doel de kennishuishouding in een organisatie

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE 16 december 2014 Agendapunt 3. Pleio Stuknummer 3A. Analyse Pleio. Analyse van voorziening. Pleio

FORUM STANDAARDISATIE 16 december 2014 Agendapunt 3. Pleio Stuknummer 3A. Analyse Pleio. Analyse van voorziening. Pleio FS 141216.3A FORUM STANDAARDISATIE 16 december 2014 Agendapunt 3. Pleio Stuknummer 3A. Analyse Pleio Analyse van voorziening Pleio Rapportage in opdracht van het Forum Standaardisatie Colofon Naam project

Nadere informatie

#@an de slag! De archivering van sociale media bij Nederlandse gemeenten. Media, Informatie en Communicatie. Afstudeeropdracht

#@an de slag! De archivering van sociale media bij Nederlandse gemeenten. Media, Informatie en Communicatie. Afstudeeropdracht Media, Informatie en Communicatie #@an de slag! De archivering van sociale media bij Nederlandse gemeenten Afstudeeropdracht Kenny de Vilder Studentnummer: 500630202 Informatie & Media (deeltijd) D401

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Landelijk opleidingsoverleg Bedrijfskunde MER Colofon Inhoudsopgave Titel: Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Subtitel:

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Datacentervisie voor UvA en HvA

Datacentervisie voor UvA en HvA Datacentervisie voor UvA en HvA ICT Services Postbus 1025 1000 BA Amsterdam Weesperzijde 190 1097 DZ Amsterdam Versie 1.0 Status Final documenteigenaar B. Voorbraak, directeur ICTS datum 21 augustus 2014

Nadere informatie

Moderniseren van de informatiehuishouding. samenwerking en communicatie

Moderniseren van de informatiehuishouding. samenwerking en communicatie Voorwoord Voor u ligt de studiegids 2012 met het totale aanbod aan DIOR Opleidingen. Het DIOR Opleidingstelsel biedt voor alle niveaus van het Documentair Informatiemanagement de juiste op de praktijkgerichte

Nadere informatie

BUSINESS MODEL INNOVATIE CULTUREEL ERFGOED

BUSINESS MODEL INNOVATIE CULTUREEL ERFGOED BUSINESS MODEL INNOVATIE CULTUREEL ERFGOED BUSINESS MODEL INNOVATIE CULTUREEL ERFGOED DEN / KENNISLAND / OCW 2009 H 2 NAAM HOOFDSTUK INHOUDSOPGAVE H1 Inleiding 4 H2 Business model innovatie 6 H3 Organisatie

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

Het Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes. Evaluatie regeling 2005

Het Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes. Evaluatie regeling 2005 Het Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes Evaluatie regeling 2005 Colofon Titel Het Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes Auteurs Hester Smulders, Barbara van Wijk en Ilya Zitter Datum

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Onderzoek naar de implementatie van het Wmo-loket als onderdeel van het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Esther Grootnibbelink Studentnummer 834343004

Nadere informatie

Stapsgewijs naar duurzame toegang

Stapsgewijs naar duurzame toegang Stapsgewijs naar duurzame toegang Onderzoek naar een strategisch stappenmodel voor duurzame toegang tot digitale informatie in kleine en middelgrote erfgoedinstellingen. Enno Meijers Thesis Master of Business

Nadere informatie

MKB 2.0: integratie van sociale media in het productontwikkelingsproces van kleine en middelgrote bedrijven

MKB 2.0: integratie van sociale media in het productontwikkelingsproces van kleine en middelgrote bedrijven MKB 2.0: integratie van sociale media in het productontwikkelingsproces van kleine en middelgrote bedrijven Partners in het project: Lectoraat Innovatief Ondernemen van Zuyd Hogeschool Capaciteitsgroep

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

Opleidingen. Informatiemanagement en ICT. Studiegids 2013-2014

Opleidingen. Informatiemanagement en ICT. Studiegids 2013-2014 Opleidingen Informatiemanagement en ICT 1 Studiegids 2013-2014 2 Voorwoord Voor u ligt de studiegids 2013-2014 waarin het totale aanbod van de DIOR Opleidingen is opgenomen. Het DIOR opleidingsstelsel

Nadere informatie

Beleidsevaluatie Van last naar lust

Beleidsevaluatie Van last naar lust Beleidsevaluatie Van last naar lust Midterm review na vijf jaar Adviesrapport COLOFON Uitgave van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen In opdracht van de afdeling Milieubeleid en Bodemsanering

Nadere informatie