Openbaar Basisonderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openbaar Basisonderwijs"

Transcriptie

1 Openbaar Basisonderwijs Schoolgids

2

3 Colofon Prins Alexanderschool Curieplaats HA Rotterdam Correspondentieadres van de school Curieplaats Postbus HA 3009 GC Rotterdam Contactgegevens van de school T: F: E: I: Tekst Directie Lay-out Comm2Work Illustraties Mevr. H. Peters Ons bestuur Onze school staat onder beheer van het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam. (BOOR) Calandstraat 41 Postbus KB Rotterdam T: F: I:

4 Voorwoord Beste ouders, Welkom! Voor u ligt de schoolgids van de Prins Alexanderschool. In deze gids vindt u alle relevante informatie die tijdens het schooljaar van pas kan komen. Daarom raden we aan om bij eventuele vragen eerst deze schoolgids te raadplegen. Andere informatie kunt u vinden op de website van de Prins Alexanderschool. Mocht u toch nog meer willen weten of vragen hebben over de inhoud van het boekje, neem dan gerust contact met ons op. In dit boekje vindt u onder andere informatie over wat de Prins Alexanderschool te bieden heeft. De Prins Alexanderschool geeft invulling aan communicatie door middel van nieuwsbrieven, persoonlijke brieven, een activiteitenkalender en internet. Wij wensen u en uw kind een fijn schooljaar toe. Het team van de Prins Alexanderschool

5 Inhoudsopgave Achtergrond informatie Geschiedenis van de school 8 De richting van de school 8 Uitgangspunten van de school 8 Ons beleid 11 Het klimaat op school 12 Onze werkwijze Werken in groep 1 t/m 8 15 Overige activiteiten 17 Het openbaar onderwijs 20 Hoe informeren wij ouders? 21 Vervolgonderwijs 22 Uitstroom gegegevens 23 Gedrag 23 Leerlingenzorg Een zorgzame school 26 Wat als het mis dreigt te gaan? 27 Meldcode 27 SISA 28 Het WSNS en het zorgteam 29 Leerling-gebonden financiering 31 Dossierbeheer 32 Wet Bescherming Persoonsgegevens 32 Logopediste 34 Schoolarts 34 Schooltandarts 34 De ouders Ouderparticipatie 35 Medezeggenschapsraad 36 Ouderraad 37 Hulpouders 37

6 Betrokkenheid bij school 38 Klachtenregeling Wat als ouders ontevreden zijn? 40 Landelijke klachtencommissie 41 Medezeggenschap 41 Klachtenafhandeling 42 Contact personen op school & externe personen 42 Overheidsbeleid 43 Praktische informatie van A tot Z Aansprakelijkheid 45 Begeleiding en inzet van stagiaires 46 Fietsen 46 Geldelijke bijdrage van ouders 46 Honden 46 Internetprotocol 47 Kleding 49 Maatregelen die wij nemen ter voorkoming van lesuitval 49 Maatregelen ter voorkoming van schoolverzuim 49 Medicijnverstrekking 49 Mobiele telefoons 50 Nieuwsbrief 50 Onderwijskundig rapport 50 Overblijven en naschoolseopvang 50 Rolschaatsen 50 Schade 50 Schoolgids 51 Schoolmelk 51 Schorsing en het van school sturen leerlingen 51 Sponsoring 52 Te laat komen 52 Verlof 53 Verzekering 55 Wilt u ons spreken? 56 Ziekmelden 56

7 Achtergrond informatie

8 Het ontstaan van de school De Prins Alexanderschool is omstreeks 1900 geopend. Het gebouw, waar de school tot 1976 gehuisvest was, staat nog op de hoek van de Ommoordseweg en de Terbregseweg. Als gevolg van de vergrijzing van deze buurt, besloot de Gemeente Rotterdam de school te verplaatsen naar een gebouw in de wijk Ommoord. In de wijk Ommoord is veel plaats voor groen, speelruimte en winkelcentra. Hier maakten we een nieuwe start. Al snel groeide de school uit toch wat ze nu is: een openbare basisschool voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Onze richting De Prins Alexanderschool is een school voor openbaar basisonderwijs. Kenmerkend voor openbaar onderwijs is dat er niet wordt uitgegaan van één visie op de samenleving. Op grond hiervan heeft de school een democratisch karakter en structuur. Het beleid van de school is er op gericht vooroordelen te bestrijden en gelijke kansen te scheppen voor iedereen. Uitgangspunten Wij zijn een dynamische school voor primair onderwijs, waarin we meer willen doen dan alleen de basis leggen voor het voortgezet onderwijs. We hechten veel waarde aan de huiselijke sfeer op onze school. Kinderen, ouders en leraren moeten zich thuis voelen. Wij hebben de school voorzien van een nieuwe inrichting om een gevoel van veiligheid te creëren. Dit gevoel van veiligheid is belangrijk voor een ander belangrijk aspect van onze school: ieder kind moet zich op zijn of haar niveau kunnen ontplooien en het maximale resultaat kunnen behalen. En daarvoor dient een kind zich in een warme omgeving veilig te voelen. 8

9 Uiteindelijk gaat het er om hoe de volgende kenmerken in onze school tot uitdrukking komen: De bevordering van de emancipatie van het kind; de opvoeding tot sociaal bewustzijn en mondigheid. Extra aandacht voor kinderen die dit nodig hebben op zowel cognitief, sociaal en emotioneel gebied. De bevordering van de doorstroming naar het vervolgonderwijs. Elk kind heeft unieke mogelijkheden en dient alle gelegenheid te krijgen deze op eigen wijze optimaal te ontwikkelen. Wij streven ernaar dit doel waar te maken met de volgende elementen: 1. Structuur door middel van: Een overzichtelijke organisatie door de leerstof jaargroepen Gestructureerd onderwijs vanuit de groepsbenadering. Gedifferentieerd onderwijs met basis-, verrijkings- en herhalingsstof Blokuren en zelfstandig werken Vakleraren Het leerlingvolgsysteem uitgaande van geselecteerde Cito-toetsen Zorgmodel via interne begeleiding en remedial teaching Gebruik van nieuwe methodes die voldoen aan de kerndoelen Gemotiveerd en professioneel team van ervaren leraren, die specifieke kwaliteiten hebben in de onder- en/ of bovenbouw 2. Het trainen van zelfstandigheid door middel van: Gevarieerde werkvormen 9

10 Zelfstandig werken en samenwerken Computer en/of internetgebruik Omgaan met informatiebronnen Maken van werkstukken Systematisch huiswerk vanaf groep 6 Boekbesprekingen en spreekbeurten 3. Sociaal-emotionele ontwikkeling door middel van: Kringgesprekken Stilwerk Samen spelen Zorg voor elkaar Vieringen Individuele begeleiding waar nodig Projecten Gemaakte gedragsregels waar we elkaar op aanspreken Zorg voor elkaar Contacten ouder/school 4. Brede school In september 2008 is de Prins Alexanderschool een brede school geworden. Dit houdt in dat naast ons onderwijsaanbod de kinderen kunnen deelnemen aan lessen die niet binnen schooltijd worden aangeboden. Het aanbod is breed en steeds weer anders, maar betreft heel vaak een culturele, educatieve en/of sportieve activiteit. In samenwerking met andere scholen in Ommoord (verenigd in het wijkarrangement) worden regelmatig activiteiten georganiseerd voor alle kinderen binnen de wijk. 5. Early Bird Met ingang van het leerjaar is de Engelse methode Early Bird ingevoerd in groep 1 t/m 5. Dit betekent dat op termijn alle leerlingen minimaal één keer per week Engelse les krijgen. 10

11 6. Lekker Fit Met ingang van het leerjaar zal de school gaan deelnemen aan een tweejarig project van de gemeente Rotterdam. Op deze manier wordt er meer aandacht besteedt aan bewegen en gezonde voeding. Ons beleid Onze school is onderdeel van het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR). Deze stichting heeft een strategisch beleidsplan dat onderschreven wordt door alle openbare scholen in Rotterdam. Onze school heeft een schoolplan waarin de richtlijnen uit het strategisch beleidsplan worden gevolgd. In dit document staan de beleidsplannen voor de komende vier jaar opgetekend. Ieder jaar maken wij in de activiteitenkalender bekend hoe de beleidsplannen voor het komend schooljaar eruit zien. 11

12 Het klimaat op school Het beleid van onze school is erop gericht vooroordelen te bestrijden en gelijke kansen te scheppen voor iedereen: Ons onderwijs geeft een goede weergave van onze multiculturele samenleving. Onze school moet de sociale redzaamheid bevorderen; samenwerking met en tolerantie ten aanzien van andere culturen is daarbij een belangrijk aspect. Wij hopen de ouders meer inzicht in het onderwijs te geven, zodat maximale inbreng mogelijk wordt. Het primair onderwijs is geen eindonderwijs, maar kent zeker eigen verantwoordelijkheden. Op de Prins Alexanderschool krijgen de leerlingen een goede basis op het gebied van alle leervakken. Deze verworven kennis is een goede basis voor verder studiesucces in het voortgezet onderwijs. De kinderen krijgen les in taal, lezen, rekenen en wiskunde, schrijven, Engels, aardrijkskunde, biologie, geschiedenis en verkeer. Naast deze kennis proberen we de kinderen ervaring te laten opdoen in het gebruik van computers. Vanaf groep 1 /2 wordt het computergebruik al opgenomen in het dagprogramma. De eerste oefeningen zijn bedoeld om de kinderen muisvaardig te maken. Tegenwoordig wordt er ontzettend veel met de computer gedaan, dus vandaar dat ze dit na afloop van het primair onderwijs onder de knie moeten hebben. We hechten veel waarde aan de (sociale) sfeer op onze school. Daarom besteden we bewust veel aandacht aan de sociaalemotionele ontwikkeling van de kinderen. Daarbij denken we aan gesprekken over de bewustwording van woorden, daden, gedachten en gevoelens, het met elkaar zoeken naar mogelijkheden en deze leren gebruiken (zelfstandigheid) en je sociaalvaardig leren opstellen in een groep (mondigheid). Om dit te bereiken willen we voor de kinderen een veilig klimaat creëren, waarin de kinderen vertrouwen hebben in zichzelf, elkaar en de leraren. 12

13 De basis voor dit klimaat wordt gelegd in de onderbouw. Met de huiselijke inrichting van onze school willen we het bovenstaande nog eens benadrukken. Het ontwikkelen van waarden en normen mag niet worden vergeten. Waarden en normen die gebaseerd zijn op het overdragen van cultuur en het leren respect en waardering te hebben voor andere culturen. Dit thema doorkruist alle activiteiten op onze school. Dienstbaar, solidair, eerlijk, trouw, verdraagzaam, democratisch, open, vergeven, respecteren en waarderen zijn kernwoorden die de Prins Alexanderschool beschrijven. 13

14 Onze werkwijze

15 Globale werkwijze groepen 1 t/m 8 De kring Elke ochtend beginnen groep 1 tot en met 6 met de kring. Met de kinderen wordt er over diverse onderwerpen gesproken. Hierdoor leren ze te luisteren naar elkaar en leren ze praten binnen een grote groep. Muzikale vorming Tijdens deze lessen maken de kinderen kennis met de verschillende facetten van muziek. Liedjes worden aangeleerd en uitgewerkt. Het kunstpakket van de Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam ondersteunt ons bij de muzikale activiteiten. Leerlingen van groep 7 voeren jaarlijks een kerstmusical op, de leerlingen van groep 8 hun afscheidsmusical. Natuurlijk krijgen de ouders een uitnodiging voor de opvoering van de musical. Bewegingsonderwijs Dagelijks krijgen de kleuters één uur bewegingsonderwijs. Deze les wordt gegevens door hun eigen leraar. Leerlingen van groep 3 tot en met 8 krijgen hier twee uur per week les in. Van deze twee uur wordt één uur les door een gymleraar gegeven. Wij waarborgen de kwaliteit van ons bewegingsonderwijs, zeker als het gaat om de gymnastische onderdelen. Tijdens deze lessen zijn gymkleding en schoenen verplicht. Bij gymkleding moet gedacht worden aan een korte broek met een T-shirt. De kinderen mogen geen sieraden dragen tijdens de gymles. Na de zomervakantie gaan wij tot en met de herfstvakantie met droog weer naar buiten. Dit geldt ook voor de periode na de meivakantie tot aan de zomervakantie. s Ochtends kan het gras nog nat zijn. Het is belangrijk hier rekening mee te houden door het kind extra sokken mee te geven, een trainingsbroek en buitenschoenen. Daarnaast gaan kinderen van groep 5 en 6 één keer per week zwemmen in zwembad de Zevenkamp. De kinderen gaan hier met de bus heen. 15

16 Werkuur De kinderen gaan tijdens dit uur met verschillende activiteiten aan de gang. De kinderen moeten opdrachten uitvoeren die te maken hebben met schrijven, taal, rekenen, lezen, tekenen of wereldoriëntatie. De kinderen zijn tijdens dit werkuur zoveel mogelijk zelfstandig bezig. Vieringen Regelmatig komen op vrijdagmiddag alle leerlingen van de school bijeen in de grote hal. Iedere groep (1 tot en met 8) geeft op zijn beurt een optreden op het podium met licht en geluid. Dit kan een toneelstukje zijn, maar ook een dansje, liedje, gedichtje of een playback. Met deze vieringen willen wij de kinderen de week laten afsluiten met een prettig gevoel. Het heeft als doel de creativiteit van de kinderen te bevorderen en de kinderen vertrouwd te maken met het podium. Op deze manier leren kinderen naar elkaar te kijken en te luisteren en zodoende waardering voor elkaar te hebben. Schooltuin De leerlingen van groep 6 en 7 gaan op dinsdagmorgen met de bus naar het schooltuinencomplex in de Kruidenbuurt. Hier kunnen de kinderen op een eigen stukje grond groenten en bloemen verbouwen. Om de kinderen voor te bereiden op het werken in de tuin krijgen ze hier les in op zowel de school als op de tuin. Huiswerk Ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs moeten de kinderen leren wennen aan het maken van en het indelen van de tijd die hieraan besteed moet worden. Daarnaast wordt de aangeboden stof extra geoefend. In groep 6 krijgen de leerlingen alleen leerwerk van aardrijkskunde en geschiedenis. In groep 7 en 8 krijgen leerlingen huiswerk in de vorm van maakwerk van rekenen, taal en tekenen en leerwerk van aardrijkskunde en geschiedenis. In groep 7 krijgen de leerlingen huiswerk van verkeer, in groep acht krijgen ze ook huiswerk van biologie. 16

17 Handvaardigheid In overleg met de leraren wordt er systematisch gewerkt aan allerlei technieken. Bij arbeidsintensieve activiteiten, zoals solderen en figuurzagen, worden groepen gesplitst. Om de kwaliteit van het vak handvaardigheid te waarborgen, geven wij extra informatie aan de leraar. Project In een periode van drie á vier werken staan (bijna) alle activiteiten in het teken van een thema. Aan het einde van deze projectweken worden alle werkstukken van groep 1 tot en met 8 in ons schoolgebouw tentoongesteld voor alle kinderen, ouders en andere familieleden. (Let op! Door de vakantiespreiding krijgt een school te maken met een cyclus van korte, gemiddelde en lange schooljaren. In een gemiddeld en lang schooljaar wordt er gedurende een periode van ongeveer drie weken aan een project gewerkt. In een kort schooljaar bieden de methodische programma s geen ruimte om een project uit te voeren.) Overige activiteiten Sinterklaas In groep 1 tot en met 4 draait alles om de Sint en Pieten die onze school zullen bezoeken. In groep 5 tot en met 8 maken de kinderen een surprise met gedichtje voor elkaar. Alle kinderen zijn s middags vrij. Kerst In de laatste schoolweek voor de kerstvakantie vieren we het kerstfeest. Ook wordt er voor alle kinderen een gezellig kerstdiner georganiseerd. Meer informatie geven wij te zijner tijd via de nieuwsbrief. Lustrumfeest In 2011 bestaat de school 35 jaar en staat het 7de lustrumfeest op het programma. 17

18 Pasen Op de donderdag voor Pasen vieren we het paasfeest op school. De ouderraad verzorgt dan een traktatie. Om het extra gezellig te maken hebben we op deze dag een feestelijk programma waaraan alle groepen een bijdrage leveren. Kabouterfeest De kleuters sluiten het thema herfst af met een kabouterfeestje. Rondom de grote paddenstoel vieren de kaboutertjes dat de herfstwerkjes zijn gedaan en dat de herfstvakantie eraan komt. Afscheidsfeest Op de dinsdag in de laatste schoolweek vieren de leerlingen van groep 8 hun afscheid van onze school en hun overgang naar het voortgezet onderwijs. De leerlingen krijgen een feestelijke afsluiting van de basisschool. Voetbaltoernooi Elk jaar doen de jongens en meisjes van groep 7 en 8 mee aan een voetbaltoernooi dat georganiseerd wordt door De Kring. Sport- en spelletjesdag Op deze dag wordt er gewerkt in een aangepast rooster. ( ) Schaakcursus Van november tot mei kunnen de leerlingen van groep 6 zich inschrijven voor een schaakcursus. Deze cursus leidt de kinderen op voor het officiële pionnendiploma van de Koninklijke Schaakbond. In mei doen de kinderen ook mee aan het schaakexamen. Schaaktoernooi Elk jaar organiseren wij een schaaktoernooi met Pasen. Dit toernooi wordt gehouden op een avond in de schoolweek voor Pasen. Alle leerlingen uit groep 6 tot en met 8 kunnen hieraan meedoen. 18

19 Cursus jeugd EHBO Leerlingen van groep 8 kunnen meedoen aan de cursus jeugd EHBO. Deze cursus wordt in gedurende tien lessen verzorgd door de afdeling EHBO Rotterdam. Schoolreisjes De leerlingen van groep 1 tot en met 8 gaan in september op schoolreisje. Voor de leerlingen van groep 8 wordt ook een driedaagse schoolreis georganiseerd naar een jeugdherberg in Bergen op Zoom. Ouders worden hierover nader geïnformeerd. Discoavond Eén keer per jaar organiseren we een discoavond voor groep 5 tot en met 8. Hier willen we een echt spektakel van maken. De OR huurt daarom een groep in die deze avond verzorgd met moderne geluidsapparatuur. 19

20 Het openbaar onderwijs Voor alle kinderen De openbare school staat open voor alle kinderen aan wie wij onderwijs en zorg kunnen verlenen. In een stad als Rotterdam met zo n 185 nationaliteiten komen kinderen in aanraking met veel verschillen: in cultuur, gewoontes, uiterlijk en de kijk op het leven. Christendom, Humanisme en Islam Op dit ogenblik zijn in de Rotterdamse samenleving het Christendom, het Humanisme en de Islam de grootste levensbeschouwelijke richtingen, die in het onderwijs vertegenwoordigd zijn. De drie organisaties, IKOS, HVO en SPIOR trekken hierover al vele jaren samen op en verzorgen in gezamenlijk overleg het levensbeschouwelijke onderwijs. De school en de leraren van SPIOR, HVO en IKOS kunnen daarover eventueel verder informeren. Met lessen humanistisch- en godsdienstonderwijs wordt een belangrijke en inhoudelijke bijdrage geleverd aan burgerschapsvorming en is gericht op een toekomstige wereld waarin het nodig is met elkaar in gesprek te blijven. 20

21

22 Vervolgonderwijs Samen met andere openbare basisscholen organiseren wij jaarlijks een informatiemarkt over het voortgezet onderwijs. Op deze markt staan allerlei stands met informatie over alle type vervolgonderwijs. In december nodigen wij de ouders van leerlingen van groep acht uit voor een algemene voorlichting over de mogelijkheden in het voortgezet onderwijs. Begin februari doen de leerlingen van groep 8 mee aan de CITO-eindtoets, die door de vervolgscholen wordt gebruikt als tweede gegeven naast het adviesformulier. Het advies dat wij geven tijdens het adviesgesprek, waarvoor de ouders van leerlingen uit groep 8 persoonlijk worden uitgenodigd, is gebaseerd op alle gegevens die wij gedurende de basisschoolperiode hebben verzameld. De uitslag van de CITO - entreetoets aan het eind van groep 7 en de CITO - eindtoets vormen hierbij slechts een onderdeel. Naast deze toetsgegevens hebben wij natuurlijk ook andere belangrijke gegevens verzameld via methodegebonden toetsen, CITO-toetsen binnen ons leerlingvolgsysteem en het werken in de klas. De werkhouding, het doorzettingsvermogen, het concentratievermogen en de zelfstandigheid bij onder andere het maken van huiswerk spelen een grote rol en zijn belangrijk bij het geven van ons advies. Wij raden de ouders en leerlingen altijd aan de door de gemeente verstrekte voorlichtingsbrochures over de mogelijkheden in het voortgezet onderwijs goed door te nemen. Daarnaast is het verstandig open dagen van de verschillende scholen te bezoeken. Wij stellen het op prijs als de ouders kiezen voor een openbare vervolgschool, maar het is uiteraard aan de ouders waar het kind zich inschrijft. Het allerbelangrijkste is dat het kind op een type school komt die bij hem/haar past. 22

23 Uitstroomgegevens Onderstaande tabel geeft weer naar welke vorm van voortgezet onderwijs onze leerlingen uitstromen. Wij hebben een gemiddelde berekend over de uitstroom van de afgelopen 3 jaar. Voortgezet onderwijs Aantal leerlingen VWO 6 HAVO 11 VMBO TL 5 VMBO Gem. Leerweg 3 VMBO Kader 2 VMBO Basis 2 Gedrag We beseffen dat onze houding als leraren van groot belang is. Om de goede sfeer op onze school te waarborgen heeft ons team van leraren in samenspraak met onze leerlingen voor alle groepen het protocol gewenst gedrag opgesteld. Zo zien wij het gedrag graag: Wij schelden elkaar niet uit! Wij slaan elkaar niet! Wij schoppen elkaar niet! Wij vechten niet met elkaar! Wij maken geen dingen stuk van elkaar! Wij pesten elkaar niet! Wij spugen niet! Kortom, wij spelen gezellig met elkaar! Als zich toch problemen voordoen bemiddelt de leraar. Verder is er door FOKOR (het overkoepelende orgaan van alle schoolbesturen en scholen van Rotterdam) een folder over Het Anti Agressie Protocol verspreid. Veiligheid op school vinden we ontzettend belangrijk. 23

24 Alle scholen voor primair onderwijs in Rotterdam spannen zich daarom in voor een zo groot mogelijke veiligheid. Ouders kunnen daarom veel verwachten van onze school. Eén van die dingen is dat er op een respectvolle en professionele manier wordt omgegaan met alle kinderen. Uit gesprekken is gebleken dat het nodig en wenselijk is om alle ouders te informeren wat er van de school verwacht kan worden en wat de school van ouders verwacht. Om dit te bereiken is er een protocol ontwikkeld dat daar duidelijkheid over geeft. Een onderdeel van het protocol is de gedragscode voor ouders en medewerkers. Ouders en medewerkers die de school betreden, onderschrijven de volgende gedragscode van het in deze schoolgids opgenomen Anti- Agressie Protocol en houden zich daaraan. Deze gedragscode is ook te vinden als folder op een aantal plaatsen in ons schoolgebouw. Gedrag dat de wij graag terug zien: Ouders en medewerkers tonen elkaar respect. Ouders en medewerkers hanteren fatsoenlijk taalgebruik. Ouders en medewerkers treden niet agressief op. Wanneer er een conflict is werken ouders en medewerkers mee naar het zoeken en vinden van een oplossing. 24

25 De zorg voor onze kinderen

26 Een zorgzame school Sinds 1994 ontwikkelen wij een zorgstructuur voor onze leerlingen. Het hebben van een goede zorgstructuur houdt in dat je alle kinderen optimaal en structureel volgt in hun totale ontwikkeling. De coördinatie hiervan is in handen van de intern begeleider. De zorgstructuur is verdeeld in drie niveaus: Groepsniveau Schoolniveau Bovenschoolniveau Op groepsniveau volgen we het kind door middel van observaties en toetsen. Bij de toetsen maken we onderscheid tussen methodegebonden en methodeonafhankelijke toetsen. Methodegebonden toetsen horen bij de gebruikte leermethodes en controleren of de lesdoelen zijn behaald. De methodeonafhankelijke toetsen, meestal zijn dat CITO toetsen, maken het mogelijk om de resultaten van onze leerlingen te vergelijken met een landelijke norm. Op schoolniveau wordt het kind gevolgd middels groep - en leerlingbesprekingen. De intern begeleider houdt twee keer per jaar met elke leraar een groepsbespreking. Hier worden toetsen en gemaakte observaties besproken. Ook besteden we aandacht aan de sociaal - emotionele kant van een groep. Op deze manier kunnen we belemmeringen in de ontwikkeling zo vroeg mogelijk signaleren. Hierover gaan we met ouders in overleg om samen te zoeken naar een oplossing. Indien gewenst, kunnen we met toestemming externe deskundigen raadplegen. Op bovenschoolniveau gaan wij voor advies over leer- en gedragsproblemen naar een begeleider leerlingenzorg van WSNS (Weer Samen Naar School). Daarnaast is er ook een maatschappelijk werker op onze school die één dag per week aanwezig is voor sociale en/of emotionele problemen en vanuit zijn invalshoek de school en ouders kan adviseren en begeleiden. Voor ouders is het mogelijk een gesprek aan te vragen met de maatschappelijk werker via de interne begeleider of de leraar. 26

27 Wat als het mis dreigt te gaan? Hulp aan onze leerlingen gaat als volgt: Hulp op groepsniveau. De leerling krijgt planmatig extra aandacht in de groep van de groepsleerkracht. De leraar en/ of de interne begeleider zal de ouders hierover informeren. Hulp op schoolniveau. De leerling krijgt remedial teaching van een van onze remedial teachers middels een opgesteld handelingsplan. Hulp op bovenschoolsniveau. De leerling krijgt temedial teaching en is door de ouders en de school aangemeld bij het zorgteam van WSNS. Meldcode De Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan voor professionals en instellingen bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. De school is verplicht volgens deze code te handelen. Het stappenplan biedt ondersteuning aan professionals door duidelijk te maken wat er van hen verwacht wordt. Dat is niet alleen belangrijk voor de professional zelf, maar draagt ook bij aan effectieve hulp aan slachtoffer en pleger. Voor wie is de meldcode bedoeld? De meldcode richt zich op alle professionals en instellingen die in de regio Rotterdam onderwijs, opvang, hulp, zorg of ondersteuning bieden. Dat kunnen docenten en maatschappelijk werkers zijn, maar ook artsen, (psychiatrisch) verpleegkundigen en medewerkers in de (kinder)opvang. Meer weten? De volledige tekst en een uitvoerige toelichting zijn te vinden op 27

28 SISA De afkorting SISA staat voor Stedelijk Instrument Sluitende Aanpak. Het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam heeft zich hierbij aangesloten. Als Openbare school is onze school dus ook aangesloten.het SISA-signaleringssysteem zorgt er voor dat jongeren die hulp nodig hebben worden geregistreerd in een computersysteem. Als er meerdere hulpverleners van verschillende instanties met één kind bezig zijn worden de hulpverleners daarvan op de hoogte gesteld. Zo kan de hulpverlening goed op elkaar afgestemd worden. Hoe werkt het signaleringssysteem? De deelnemende organisaties bepalen zelf wanneer ze een jongere aanmelden bij SISA. Wanneer het bij één melding blijft, blijft de hulpverlenende instantie gewoon zijn werk doen. Wanneer er twee meldingen van verschillende instanties binnenkomen, ontstaat er een match. De hulpverlenende instanties krijgen een signaal dat ook een andere organisatie hulp biedt. De hulpverleners worden met elkaar in contact gebracht en het kind wordt hierover via zijn/haar ouders (per brief) geïnformeerd. De beheerders van het systeem weten niet wat er met het kind aan de hand is, alleen dat er iets aan de hand is. De beheerders weten wel wie de hulpverleners zijn. Het signaleringssysteem heeft een privacyreglement zoals door de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt voorgeschreven. Deelnemers aan dit systeem zijn partners op het gebied van Werk en Inkomen, Welzijn, Zorg, Politie/Justitie en Onderwijs. Meer nformatie is te vinden op 28

29 Het WSNS en het zorgteam De doelstelling van het WSNS is om meer leerlingen verantwoord te laten deelnemen aan het basisonderwijs. In het primair basisonderwijs en in het speciaal onderwijs wordt gewerkt aan het vergroten van de zorg voor leerlingen in het basisonderwijs. Door een betere toerusting wordt verwacht het aantal verwijzingen vanuit het basisonderwijs naar het speciaal onderwijs te verminderen. Om meer kinderen samen naar school te laten gaan zijn in het hele land ongeveer 250 samenwerkingsverbanden gevormd, waarin steeds een groep basisscholen samenwerkt met één of meerdere scholen voor speciaal onderwijs. Samen proberen ze de opvangmogelijkheden in de basisscholen te vergroten. Kort gezegd: De zorg en de opvangmogelijkheden voor de leerlingen in het basisonderwijs moet vergroot worden. Sluiten aan bij de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen en voor ieder kind een eigen onderwijsarrangement creëren. Verwijzingen van het basisonderwijs naar de speciale scholen voor basisonderwijs alleen voor die leerlingen die deze zorg expliciet nodig hebben. De intern begeleider van de school is als adviseur bij elke bespreking aanwezig en indien gewenst ook een deskundige op het gebied van bijvoorbeeld ADHD of autisme. Alle gegevens van kinderen die bij het zorgteam zijn aangemeld worden in bovengenoemde commissie besproken. De interne begeleider van onze school wordt daarbij altijd uitgenodigd. Aan het eind van de intakevergadering worden actiepunten geformuleerd voor het oplossen van de problemen van het kind. 29

30 Hierbij kan gedacht worden aan: Het laten uitvoeren van een psychologisch onderzoek. Een oudergesprek waarbij wij informatie willen toekennen bij andere instellingen waar het kind al bekend is of ambulante begeleiding voor de leraar van het kind. Het kan zijn dat het zorgteam concludeert dat het probleem op te hoog niveau ligt voor het zorgteam. In dat geval kan worden geadviseerd een rugzakje aan te vragen. Er is één zorgteam per twee werkverbanden. Onze school participeert in het werkverband De Kring en is aangesloten bij Zorgteam Oost en samen maken we daarmee deel uit van WSNS Rotterdam-Noord. WSNS Rotterdam-Noord wordt gecoördineerd vanuit een coördinatiepunt, bestaande uit de directeur van WSNS Rotterdam-Noord en de secretaris van WSNS Rotterdam-Noord. Als een kind problemen heeft op school kan de school hier met toestemming van de ouders advies over inwinnen bij het zorgteam. De adviescommissie van het zorgteam bestaat uit de volgende leden: Coördinator leerlingenzorg Praktijkdeskundige speciaal basisonderwijs (SBO) Praktijkdeskundige basisonderwijs (BAO) Deze actiepunten worden door de interne begeleider van de school met de ouders besproken. Eventuele bezwaren of onduidelijkheden kunnen in dit gesprek kenbaar gemaakt worden. Als er bijvoorbeeld een psychologisch onderzoek heeft plaatsgevonden, wordt het verslag daarvan besproken in het zorgteam. Ook hierbij wordt de interne begeleider uitgenodigd. Het zorgteam komt daarbij tot een advies dat gebaseerd is op alle beschikbare dossiergegevens. De interne begeleider zal dit zorgbesluit daarna met de ouders bespreken, eventueel samen met de onderzoeker. Ouders ontvangen daarbij een afschrift van de onderzoeken en het zorgbesluit. 30

31 In eerste instantie vraagt het zorgteam gegevens aan de ouders en aan de school. Als het kind onderbehandeling is bij andere instellingen,zoals het BAVO/ RNO, Ammanstichting, logopedie, caesartherapie, etc. dan wil het zorgteam graag over deze gegevens beschikken. Ouders kunnen hiervoor toestemming geven door op de de toestemmingsverklaring de instantie, naam van de behandelaar en eventueel adres en telefoonnummer te vermelden. Alle aangeleverde informatie wordt door het zorgteam zeer vertrouwelijk behandeld volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Zonder schriftelijke toestemming mag het zorgteam geen informatie uit het dossier van het kind aan andere instanties overdragen. Leerling-gebonden financiering ( de Rugzak ) Naast dit beleid van het WSNS, is er ook sprake van de nieuwe wetgeving (REC/WEC) met als doelstelling meer leerlingen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking een plaats te bieden binnen het reguliere onderwijs. Dit beleid is gekoppeld aan de Leerling-Gebonden Financiering (het rugzakbeleid). Wij zijn van mening dat dit een goede ontwikkeling is voor alle kinderen in het reguliere basisonderwijs, omdat het goed is te leren omgaan met verschillen. Het is belangrijk dat gehandicapte kinderen goed onderwijs krijgen, waarbij rekening moet worden gehouden met de individuele mogelijkheden en onmogelijkheden van het kind. Het is van essentieel belang dat voor plaatsing van een toekomstige leerling met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking goede informatie voorhanden moet zijn. De ouders zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van alle relevante informatie. Voor aanname van leerlingen met een beperking stellen wij in ieder geval de volgende voorwaarden: Veiligheid en rust in de groepen en de school moet worden gewaarborgd. Het kind vormt geen gevaar voor zichzelf en/of zijn/haar omgeving. 31

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Haarlem, 1 augustus 2014. Geachte ouders, verzorgers, School voor speciaal basisonderwijs. Beste ouder(s), verzorger(s),

Schoolgids 2014-2015. Haarlem, 1 augustus 2014. Geachte ouders, verzorgers, School voor speciaal basisonderwijs. Beste ouder(s), verzorger(s), Schoolgids 2014-2015 Haarlem, 1 augustus 2014 School voor speciaal basisonderwijs Van Zeggelenplein 31B, 2032 KA Haarlem Telefoon: 023-5336992 E-mailadres: hildebrand@hildebrandschool.nl Website: www.hildebrandschool.nl

Nadere informatie

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Schoolgids 2014-2015 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 De naam

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 September 2014 1 Voorwoord Voor u ligt de schoolgids van de openbare basisschool 2 e Dalton. De schoolgids is bedoeld voor alle ouders maar vooral voor nieuwe ouders is deze gids,

Nadere informatie

OBS MILDENBURG. Namenlijst. Ib'er Mevr. E. de Fuijk Godsdienst: Mevr. M. Keijzerwaard Mevr.I.R. Touw Gymnastiek: Dhr. V. v.

OBS MILDENBURG. Namenlijst. Ib'er Mevr. E. de Fuijk Godsdienst: Mevr. M. Keijzerwaard Mevr.I.R. Touw Gymnastiek: Dhr. V. v. Namenlijst O.B.S. Mildenburg Mildenburglaan 6 3233 AS Oostvoorne Telefoon: 0181-482799 E-mail adres : info@mildenburg.nl Internet adres : www.mildenburg.nl Onderwijsteam: Vakleerkrachten: Directeur: Dhr.

Nadere informatie

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*,

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*, Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers*, Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Cirkel in Haarlem. In deze gids wordt beschreven waar basisschool De Cirkel voor staat. Verder kunt u lezen wat

Nadere informatie

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL CHRISTELIJKE BASISSCHOOL SCHOOLGIDS 2014-2015 Christelijke Basisschool Het Palet Van Goghlaan 5 7901 GK Hoogeveen 0528-262460 hetpalet@pricoh.nl www.hetpalethoogeveen.nl VOORWOORD Geachte ouders, verzorgers

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander. Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Alexander... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

Er is ook een schoolkalender, hierin staan de belangrijkste gegevens per cursusjaar vermeld.

Er is ook een schoolkalender, hierin staan de belangrijkste gegevens per cursusjaar vermeld. Geachte ouders, In deze schoolgids willen wij u informatie geven over de Heijenoordschool. Hierin staat alle informatie die u nodig heeft om een goed beeld van het onderwijs op onze school te krijgen.

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave Een woord vooraf 2 1 De school 3 2 Waar de school voor staat 4 3 De organisatie van het onderwijs 5 4 De zorg voor de kinderen 10 5 Kwaliteitszorg

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie