Openbaar Basisonderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openbaar Basisonderwijs"

Transcriptie

1 Openbaar Basisonderwijs Schoolgids

2

3 Colofon Prins Alexanderschool Curieplaats HA Rotterdam Correspondentieadres van de school Curieplaats Postbus HA 3009 GC Rotterdam Contactgegevens van de school T: F: E: I: Tekst Directie Lay-out Comm2Work Illustraties Mevr. H. Peters Ons bestuur Onze school staat onder beheer van het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam. (BOOR) Calandstraat 41 Postbus KB Rotterdam T: F: I:

4 Voorwoord Beste ouders, Welkom! Voor u ligt de schoolgids van de Prins Alexanderschool. In deze gids vindt u alle relevante informatie die tijdens het schooljaar van pas kan komen. Daarom raden we aan om bij eventuele vragen eerst deze schoolgids te raadplegen. Andere informatie kunt u vinden op de website van de Prins Alexanderschool. Mocht u toch nog meer willen weten of vragen hebben over de inhoud van het boekje, neem dan gerust contact met ons op. In dit boekje vindt u onder andere informatie over wat de Prins Alexanderschool te bieden heeft. De Prins Alexanderschool geeft invulling aan communicatie door middel van nieuwsbrieven, persoonlijke brieven, een activiteitenkalender en internet. Wij wensen u en uw kind een fijn schooljaar toe. Het team van de Prins Alexanderschool

5 Inhoudsopgave Achtergrond informatie Geschiedenis van de school 8 De richting van de school 8 Uitgangspunten van de school 8 Ons beleid 11 Het klimaat op school 12 Onze werkwijze Werken in groep 1 t/m 8 15 Overige activiteiten 17 Het openbaar onderwijs 20 Hoe informeren wij ouders? 21 Vervolgonderwijs 22 Uitstroom gegegevens 23 Gedrag 23 Leerlingenzorg Een zorgzame school 26 Wat als het mis dreigt te gaan? 27 Meldcode 27 SISA 28 Het WSNS en het zorgteam 29 Leerling-gebonden financiering 31 Dossierbeheer 32 Wet Bescherming Persoonsgegevens 32 Logopediste 34 Schoolarts 34 Schooltandarts 34 De ouders Ouderparticipatie 35 Medezeggenschapsraad 36 Ouderraad 37 Hulpouders 37

6 Betrokkenheid bij school 38 Klachtenregeling Wat als ouders ontevreden zijn? 40 Landelijke klachtencommissie 41 Medezeggenschap 41 Klachtenafhandeling 42 Contact personen op school & externe personen 42 Overheidsbeleid 43 Praktische informatie van A tot Z Aansprakelijkheid 45 Begeleiding en inzet van stagiaires 46 Fietsen 46 Geldelijke bijdrage van ouders 46 Honden 46 Internetprotocol 47 Kleding 49 Maatregelen die wij nemen ter voorkoming van lesuitval 49 Maatregelen ter voorkoming van schoolverzuim 49 Medicijnverstrekking 49 Mobiele telefoons 50 Nieuwsbrief 50 Onderwijskundig rapport 50 Overblijven en naschoolseopvang 50 Rolschaatsen 50 Schade 50 Schoolgids 51 Schoolmelk 51 Schorsing en het van school sturen leerlingen 51 Sponsoring 52 Te laat komen 52 Verlof 53 Verzekering 55 Wilt u ons spreken? 56 Ziekmelden 56

7 Achtergrond informatie

8 Het ontstaan van de school De Prins Alexanderschool is omstreeks 1900 geopend. Het gebouw, waar de school tot 1976 gehuisvest was, staat nog op de hoek van de Ommoordseweg en de Terbregseweg. Als gevolg van de vergrijzing van deze buurt, besloot de Gemeente Rotterdam de school te verplaatsen naar een gebouw in de wijk Ommoord. In de wijk Ommoord is veel plaats voor groen, speelruimte en winkelcentra. Hier maakten we een nieuwe start. Al snel groeide de school uit toch wat ze nu is: een openbare basisschool voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Onze richting De Prins Alexanderschool is een school voor openbaar basisonderwijs. Kenmerkend voor openbaar onderwijs is dat er niet wordt uitgegaan van één visie op de samenleving. Op grond hiervan heeft de school een democratisch karakter en structuur. Het beleid van de school is er op gericht vooroordelen te bestrijden en gelijke kansen te scheppen voor iedereen. Uitgangspunten Wij zijn een dynamische school voor primair onderwijs, waarin we meer willen doen dan alleen de basis leggen voor het voortgezet onderwijs. We hechten veel waarde aan de huiselijke sfeer op onze school. Kinderen, ouders en leraren moeten zich thuis voelen. Wij hebben de school voorzien van een nieuwe inrichting om een gevoel van veiligheid te creëren. Dit gevoel van veiligheid is belangrijk voor een ander belangrijk aspect van onze school: ieder kind moet zich op zijn of haar niveau kunnen ontplooien en het maximale resultaat kunnen behalen. En daarvoor dient een kind zich in een warme omgeving veilig te voelen. 8

9 Uiteindelijk gaat het er om hoe de volgende kenmerken in onze school tot uitdrukking komen: De bevordering van de emancipatie van het kind; de opvoeding tot sociaal bewustzijn en mondigheid. Extra aandacht voor kinderen die dit nodig hebben op zowel cognitief, sociaal en emotioneel gebied. De bevordering van de doorstroming naar het vervolgonderwijs. Elk kind heeft unieke mogelijkheden en dient alle gelegenheid te krijgen deze op eigen wijze optimaal te ontwikkelen. Wij streven ernaar dit doel waar te maken met de volgende elementen: 1. Structuur door middel van: Een overzichtelijke organisatie door de leerstof jaargroepen Gestructureerd onderwijs vanuit de groepsbenadering. Gedifferentieerd onderwijs met basis-, verrijkings- en herhalingsstof Blokuren en zelfstandig werken Vakleraren Het leerlingvolgsysteem uitgaande van geselecteerde Cito-toetsen Zorgmodel via interne begeleiding en remedial teaching Gebruik van nieuwe methodes die voldoen aan de kerndoelen Gemotiveerd en professioneel team van ervaren leraren, die specifieke kwaliteiten hebben in de onder- en/ of bovenbouw 2. Het trainen van zelfstandigheid door middel van: Gevarieerde werkvormen 9

10 Zelfstandig werken en samenwerken Computer en/of internetgebruik Omgaan met informatiebronnen Maken van werkstukken Systematisch huiswerk vanaf groep 6 Boekbesprekingen en spreekbeurten 3. Sociaal-emotionele ontwikkeling door middel van: Kringgesprekken Stilwerk Samen spelen Zorg voor elkaar Vieringen Individuele begeleiding waar nodig Projecten Gemaakte gedragsregels waar we elkaar op aanspreken Zorg voor elkaar Contacten ouder/school 4. Brede school In september 2008 is de Prins Alexanderschool een brede school geworden. Dit houdt in dat naast ons onderwijsaanbod de kinderen kunnen deelnemen aan lessen die niet binnen schooltijd worden aangeboden. Het aanbod is breed en steeds weer anders, maar betreft heel vaak een culturele, educatieve en/of sportieve activiteit. In samenwerking met andere scholen in Ommoord (verenigd in het wijkarrangement) worden regelmatig activiteiten georganiseerd voor alle kinderen binnen de wijk. 5. Early Bird Met ingang van het leerjaar is de Engelse methode Early Bird ingevoerd in groep 1 t/m 5. Dit betekent dat op termijn alle leerlingen minimaal één keer per week Engelse les krijgen. 10

11 6. Lekker Fit Met ingang van het leerjaar zal de school gaan deelnemen aan een tweejarig project van de gemeente Rotterdam. Op deze manier wordt er meer aandacht besteedt aan bewegen en gezonde voeding. Ons beleid Onze school is onderdeel van het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR). Deze stichting heeft een strategisch beleidsplan dat onderschreven wordt door alle openbare scholen in Rotterdam. Onze school heeft een schoolplan waarin de richtlijnen uit het strategisch beleidsplan worden gevolgd. In dit document staan de beleidsplannen voor de komende vier jaar opgetekend. Ieder jaar maken wij in de activiteitenkalender bekend hoe de beleidsplannen voor het komend schooljaar eruit zien. 11

12 Het klimaat op school Het beleid van onze school is erop gericht vooroordelen te bestrijden en gelijke kansen te scheppen voor iedereen: Ons onderwijs geeft een goede weergave van onze multiculturele samenleving. Onze school moet de sociale redzaamheid bevorderen; samenwerking met en tolerantie ten aanzien van andere culturen is daarbij een belangrijk aspect. Wij hopen de ouders meer inzicht in het onderwijs te geven, zodat maximale inbreng mogelijk wordt. Het primair onderwijs is geen eindonderwijs, maar kent zeker eigen verantwoordelijkheden. Op de Prins Alexanderschool krijgen de leerlingen een goede basis op het gebied van alle leervakken. Deze verworven kennis is een goede basis voor verder studiesucces in het voortgezet onderwijs. De kinderen krijgen les in taal, lezen, rekenen en wiskunde, schrijven, Engels, aardrijkskunde, biologie, geschiedenis en verkeer. Naast deze kennis proberen we de kinderen ervaring te laten opdoen in het gebruik van computers. Vanaf groep 1 /2 wordt het computergebruik al opgenomen in het dagprogramma. De eerste oefeningen zijn bedoeld om de kinderen muisvaardig te maken. Tegenwoordig wordt er ontzettend veel met de computer gedaan, dus vandaar dat ze dit na afloop van het primair onderwijs onder de knie moeten hebben. We hechten veel waarde aan de (sociale) sfeer op onze school. Daarom besteden we bewust veel aandacht aan de sociaalemotionele ontwikkeling van de kinderen. Daarbij denken we aan gesprekken over de bewustwording van woorden, daden, gedachten en gevoelens, het met elkaar zoeken naar mogelijkheden en deze leren gebruiken (zelfstandigheid) en je sociaalvaardig leren opstellen in een groep (mondigheid). Om dit te bereiken willen we voor de kinderen een veilig klimaat creëren, waarin de kinderen vertrouwen hebben in zichzelf, elkaar en de leraren. 12

13 De basis voor dit klimaat wordt gelegd in de onderbouw. Met de huiselijke inrichting van onze school willen we het bovenstaande nog eens benadrukken. Het ontwikkelen van waarden en normen mag niet worden vergeten. Waarden en normen die gebaseerd zijn op het overdragen van cultuur en het leren respect en waardering te hebben voor andere culturen. Dit thema doorkruist alle activiteiten op onze school. Dienstbaar, solidair, eerlijk, trouw, verdraagzaam, democratisch, open, vergeven, respecteren en waarderen zijn kernwoorden die de Prins Alexanderschool beschrijven. 13

14 Onze werkwijze

15 Globale werkwijze groepen 1 t/m 8 De kring Elke ochtend beginnen groep 1 tot en met 6 met de kring. Met de kinderen wordt er over diverse onderwerpen gesproken. Hierdoor leren ze te luisteren naar elkaar en leren ze praten binnen een grote groep. Muzikale vorming Tijdens deze lessen maken de kinderen kennis met de verschillende facetten van muziek. Liedjes worden aangeleerd en uitgewerkt. Het kunstpakket van de Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam ondersteunt ons bij de muzikale activiteiten. Leerlingen van groep 7 voeren jaarlijks een kerstmusical op, de leerlingen van groep 8 hun afscheidsmusical. Natuurlijk krijgen de ouders een uitnodiging voor de opvoering van de musical. Bewegingsonderwijs Dagelijks krijgen de kleuters één uur bewegingsonderwijs. Deze les wordt gegevens door hun eigen leraar. Leerlingen van groep 3 tot en met 8 krijgen hier twee uur per week les in. Van deze twee uur wordt één uur les door een gymleraar gegeven. Wij waarborgen de kwaliteit van ons bewegingsonderwijs, zeker als het gaat om de gymnastische onderdelen. Tijdens deze lessen zijn gymkleding en schoenen verplicht. Bij gymkleding moet gedacht worden aan een korte broek met een T-shirt. De kinderen mogen geen sieraden dragen tijdens de gymles. Na de zomervakantie gaan wij tot en met de herfstvakantie met droog weer naar buiten. Dit geldt ook voor de periode na de meivakantie tot aan de zomervakantie. s Ochtends kan het gras nog nat zijn. Het is belangrijk hier rekening mee te houden door het kind extra sokken mee te geven, een trainingsbroek en buitenschoenen. Daarnaast gaan kinderen van groep 5 en 6 één keer per week zwemmen in zwembad de Zevenkamp. De kinderen gaan hier met de bus heen. 15

16 Werkuur De kinderen gaan tijdens dit uur met verschillende activiteiten aan de gang. De kinderen moeten opdrachten uitvoeren die te maken hebben met schrijven, taal, rekenen, lezen, tekenen of wereldoriëntatie. De kinderen zijn tijdens dit werkuur zoveel mogelijk zelfstandig bezig. Vieringen Regelmatig komen op vrijdagmiddag alle leerlingen van de school bijeen in de grote hal. Iedere groep (1 tot en met 8) geeft op zijn beurt een optreden op het podium met licht en geluid. Dit kan een toneelstukje zijn, maar ook een dansje, liedje, gedichtje of een playback. Met deze vieringen willen wij de kinderen de week laten afsluiten met een prettig gevoel. Het heeft als doel de creativiteit van de kinderen te bevorderen en de kinderen vertrouwd te maken met het podium. Op deze manier leren kinderen naar elkaar te kijken en te luisteren en zodoende waardering voor elkaar te hebben. Schooltuin De leerlingen van groep 6 en 7 gaan op dinsdagmorgen met de bus naar het schooltuinencomplex in de Kruidenbuurt. Hier kunnen de kinderen op een eigen stukje grond groenten en bloemen verbouwen. Om de kinderen voor te bereiden op het werken in de tuin krijgen ze hier les in op zowel de school als op de tuin. Huiswerk Ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs moeten de kinderen leren wennen aan het maken van en het indelen van de tijd die hieraan besteed moet worden. Daarnaast wordt de aangeboden stof extra geoefend. In groep 6 krijgen de leerlingen alleen leerwerk van aardrijkskunde en geschiedenis. In groep 7 en 8 krijgen leerlingen huiswerk in de vorm van maakwerk van rekenen, taal en tekenen en leerwerk van aardrijkskunde en geschiedenis. In groep 7 krijgen de leerlingen huiswerk van verkeer, in groep acht krijgen ze ook huiswerk van biologie. 16

17 Handvaardigheid In overleg met de leraren wordt er systematisch gewerkt aan allerlei technieken. Bij arbeidsintensieve activiteiten, zoals solderen en figuurzagen, worden groepen gesplitst. Om de kwaliteit van het vak handvaardigheid te waarborgen, geven wij extra informatie aan de leraar. Project In een periode van drie á vier werken staan (bijna) alle activiteiten in het teken van een thema. Aan het einde van deze projectweken worden alle werkstukken van groep 1 tot en met 8 in ons schoolgebouw tentoongesteld voor alle kinderen, ouders en andere familieleden. (Let op! Door de vakantiespreiding krijgt een school te maken met een cyclus van korte, gemiddelde en lange schooljaren. In een gemiddeld en lang schooljaar wordt er gedurende een periode van ongeveer drie weken aan een project gewerkt. In een kort schooljaar bieden de methodische programma s geen ruimte om een project uit te voeren.) Overige activiteiten Sinterklaas In groep 1 tot en met 4 draait alles om de Sint en Pieten die onze school zullen bezoeken. In groep 5 tot en met 8 maken de kinderen een surprise met gedichtje voor elkaar. Alle kinderen zijn s middags vrij. Kerst In de laatste schoolweek voor de kerstvakantie vieren we het kerstfeest. Ook wordt er voor alle kinderen een gezellig kerstdiner georganiseerd. Meer informatie geven wij te zijner tijd via de nieuwsbrief. Lustrumfeest In 2011 bestaat de school 35 jaar en staat het 7de lustrumfeest op het programma. 17

18 Pasen Op de donderdag voor Pasen vieren we het paasfeest op school. De ouderraad verzorgt dan een traktatie. Om het extra gezellig te maken hebben we op deze dag een feestelijk programma waaraan alle groepen een bijdrage leveren. Kabouterfeest De kleuters sluiten het thema herfst af met een kabouterfeestje. Rondom de grote paddenstoel vieren de kaboutertjes dat de herfstwerkjes zijn gedaan en dat de herfstvakantie eraan komt. Afscheidsfeest Op de dinsdag in de laatste schoolweek vieren de leerlingen van groep 8 hun afscheid van onze school en hun overgang naar het voortgezet onderwijs. De leerlingen krijgen een feestelijke afsluiting van de basisschool. Voetbaltoernooi Elk jaar doen de jongens en meisjes van groep 7 en 8 mee aan een voetbaltoernooi dat georganiseerd wordt door De Kring. Sport- en spelletjesdag Op deze dag wordt er gewerkt in een aangepast rooster. ( ) Schaakcursus Van november tot mei kunnen de leerlingen van groep 6 zich inschrijven voor een schaakcursus. Deze cursus leidt de kinderen op voor het officiële pionnendiploma van de Koninklijke Schaakbond. In mei doen de kinderen ook mee aan het schaakexamen. Schaaktoernooi Elk jaar organiseren wij een schaaktoernooi met Pasen. Dit toernooi wordt gehouden op een avond in de schoolweek voor Pasen. Alle leerlingen uit groep 6 tot en met 8 kunnen hieraan meedoen. 18

19 Cursus jeugd EHBO Leerlingen van groep 8 kunnen meedoen aan de cursus jeugd EHBO. Deze cursus wordt in gedurende tien lessen verzorgd door de afdeling EHBO Rotterdam. Schoolreisjes De leerlingen van groep 1 tot en met 8 gaan in september op schoolreisje. Voor de leerlingen van groep 8 wordt ook een driedaagse schoolreis georganiseerd naar een jeugdherberg in Bergen op Zoom. Ouders worden hierover nader geïnformeerd. Discoavond Eén keer per jaar organiseren we een discoavond voor groep 5 tot en met 8. Hier willen we een echt spektakel van maken. De OR huurt daarom een groep in die deze avond verzorgd met moderne geluidsapparatuur. 19

20 Het openbaar onderwijs Voor alle kinderen De openbare school staat open voor alle kinderen aan wie wij onderwijs en zorg kunnen verlenen. In een stad als Rotterdam met zo n 185 nationaliteiten komen kinderen in aanraking met veel verschillen: in cultuur, gewoontes, uiterlijk en de kijk op het leven. Christendom, Humanisme en Islam Op dit ogenblik zijn in de Rotterdamse samenleving het Christendom, het Humanisme en de Islam de grootste levensbeschouwelijke richtingen, die in het onderwijs vertegenwoordigd zijn. De drie organisaties, IKOS, HVO en SPIOR trekken hierover al vele jaren samen op en verzorgen in gezamenlijk overleg het levensbeschouwelijke onderwijs. De school en de leraren van SPIOR, HVO en IKOS kunnen daarover eventueel verder informeren. Met lessen humanistisch- en godsdienstonderwijs wordt een belangrijke en inhoudelijke bijdrage geleverd aan burgerschapsvorming en is gericht op een toekomstige wereld waarin het nodig is met elkaar in gesprek te blijven. 20

21

22 Vervolgonderwijs Samen met andere openbare basisscholen organiseren wij jaarlijks een informatiemarkt over het voortgezet onderwijs. Op deze markt staan allerlei stands met informatie over alle type vervolgonderwijs. In december nodigen wij de ouders van leerlingen van groep acht uit voor een algemene voorlichting over de mogelijkheden in het voortgezet onderwijs. Begin februari doen de leerlingen van groep 8 mee aan de CITO-eindtoets, die door de vervolgscholen wordt gebruikt als tweede gegeven naast het adviesformulier. Het advies dat wij geven tijdens het adviesgesprek, waarvoor de ouders van leerlingen uit groep 8 persoonlijk worden uitgenodigd, is gebaseerd op alle gegevens die wij gedurende de basisschoolperiode hebben verzameld. De uitslag van de CITO - entreetoets aan het eind van groep 7 en de CITO - eindtoets vormen hierbij slechts een onderdeel. Naast deze toetsgegevens hebben wij natuurlijk ook andere belangrijke gegevens verzameld via methodegebonden toetsen, CITO-toetsen binnen ons leerlingvolgsysteem en het werken in de klas. De werkhouding, het doorzettingsvermogen, het concentratievermogen en de zelfstandigheid bij onder andere het maken van huiswerk spelen een grote rol en zijn belangrijk bij het geven van ons advies. Wij raden de ouders en leerlingen altijd aan de door de gemeente verstrekte voorlichtingsbrochures over de mogelijkheden in het voortgezet onderwijs goed door te nemen. Daarnaast is het verstandig open dagen van de verschillende scholen te bezoeken. Wij stellen het op prijs als de ouders kiezen voor een openbare vervolgschool, maar het is uiteraard aan de ouders waar het kind zich inschrijft. Het allerbelangrijkste is dat het kind op een type school komt die bij hem/haar past. 22

23 Uitstroomgegevens Onderstaande tabel geeft weer naar welke vorm van voortgezet onderwijs onze leerlingen uitstromen. Wij hebben een gemiddelde berekend over de uitstroom van de afgelopen 3 jaar. Voortgezet onderwijs Aantal leerlingen VWO 6 HAVO 11 VMBO TL 5 VMBO Gem. Leerweg 3 VMBO Kader 2 VMBO Basis 2 Gedrag We beseffen dat onze houding als leraren van groot belang is. Om de goede sfeer op onze school te waarborgen heeft ons team van leraren in samenspraak met onze leerlingen voor alle groepen het protocol gewenst gedrag opgesteld. Zo zien wij het gedrag graag: Wij schelden elkaar niet uit! Wij slaan elkaar niet! Wij schoppen elkaar niet! Wij vechten niet met elkaar! Wij maken geen dingen stuk van elkaar! Wij pesten elkaar niet! Wij spugen niet! Kortom, wij spelen gezellig met elkaar! Als zich toch problemen voordoen bemiddelt de leraar. Verder is er door FOKOR (het overkoepelende orgaan van alle schoolbesturen en scholen van Rotterdam) een folder over Het Anti Agressie Protocol verspreid. Veiligheid op school vinden we ontzettend belangrijk. 23

24 Alle scholen voor primair onderwijs in Rotterdam spannen zich daarom in voor een zo groot mogelijke veiligheid. Ouders kunnen daarom veel verwachten van onze school. Eén van die dingen is dat er op een respectvolle en professionele manier wordt omgegaan met alle kinderen. Uit gesprekken is gebleken dat het nodig en wenselijk is om alle ouders te informeren wat er van de school verwacht kan worden en wat de school van ouders verwacht. Om dit te bereiken is er een protocol ontwikkeld dat daar duidelijkheid over geeft. Een onderdeel van het protocol is de gedragscode voor ouders en medewerkers. Ouders en medewerkers die de school betreden, onderschrijven de volgende gedragscode van het in deze schoolgids opgenomen Anti- Agressie Protocol en houden zich daaraan. Deze gedragscode is ook te vinden als folder op een aantal plaatsen in ons schoolgebouw. Gedrag dat de wij graag terug zien: Ouders en medewerkers tonen elkaar respect. Ouders en medewerkers hanteren fatsoenlijk taalgebruik. Ouders en medewerkers treden niet agressief op. Wanneer er een conflict is werken ouders en medewerkers mee naar het zoeken en vinden van een oplossing. 24

25 De zorg voor onze kinderen

26 Een zorgzame school Sinds 1994 ontwikkelen wij een zorgstructuur voor onze leerlingen. Het hebben van een goede zorgstructuur houdt in dat je alle kinderen optimaal en structureel volgt in hun totale ontwikkeling. De coördinatie hiervan is in handen van de intern begeleider. De zorgstructuur is verdeeld in drie niveaus: Groepsniveau Schoolniveau Bovenschoolniveau Op groepsniveau volgen we het kind door middel van observaties en toetsen. Bij de toetsen maken we onderscheid tussen methodegebonden en methodeonafhankelijke toetsen. Methodegebonden toetsen horen bij de gebruikte leermethodes en controleren of de lesdoelen zijn behaald. De methodeonafhankelijke toetsen, meestal zijn dat CITO toetsen, maken het mogelijk om de resultaten van onze leerlingen te vergelijken met een landelijke norm. Op schoolniveau wordt het kind gevolgd middels groep - en leerlingbesprekingen. De intern begeleider houdt twee keer per jaar met elke leraar een groepsbespreking. Hier worden toetsen en gemaakte observaties besproken. Ook besteden we aandacht aan de sociaal - emotionele kant van een groep. Op deze manier kunnen we belemmeringen in de ontwikkeling zo vroeg mogelijk signaleren. Hierover gaan we met ouders in overleg om samen te zoeken naar een oplossing. Indien gewenst, kunnen we met toestemming externe deskundigen raadplegen. Op bovenschoolniveau gaan wij voor advies over leer- en gedragsproblemen naar een begeleider leerlingenzorg van WSNS (Weer Samen Naar School). Daarnaast is er ook een maatschappelijk werker op onze school die één dag per week aanwezig is voor sociale en/of emotionele problemen en vanuit zijn invalshoek de school en ouders kan adviseren en begeleiden. Voor ouders is het mogelijk een gesprek aan te vragen met de maatschappelijk werker via de interne begeleider of de leraar. 26

27 Wat als het mis dreigt te gaan? Hulp aan onze leerlingen gaat als volgt: Hulp op groepsniveau. De leerling krijgt planmatig extra aandacht in de groep van de groepsleerkracht. De leraar en/ of de interne begeleider zal de ouders hierover informeren. Hulp op schoolniveau. De leerling krijgt remedial teaching van een van onze remedial teachers middels een opgesteld handelingsplan. Hulp op bovenschoolsniveau. De leerling krijgt temedial teaching en is door de ouders en de school aangemeld bij het zorgteam van WSNS. Meldcode De Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan voor professionals en instellingen bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. De school is verplicht volgens deze code te handelen. Het stappenplan biedt ondersteuning aan professionals door duidelijk te maken wat er van hen verwacht wordt. Dat is niet alleen belangrijk voor de professional zelf, maar draagt ook bij aan effectieve hulp aan slachtoffer en pleger. Voor wie is de meldcode bedoeld? De meldcode richt zich op alle professionals en instellingen die in de regio Rotterdam onderwijs, opvang, hulp, zorg of ondersteuning bieden. Dat kunnen docenten en maatschappelijk werkers zijn, maar ook artsen, (psychiatrisch) verpleegkundigen en medewerkers in de (kinder)opvang. Meer weten? De volledige tekst en een uitvoerige toelichting zijn te vinden op 27

28 SISA De afkorting SISA staat voor Stedelijk Instrument Sluitende Aanpak. Het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam heeft zich hierbij aangesloten. Als Openbare school is onze school dus ook aangesloten.het SISA-signaleringssysteem zorgt er voor dat jongeren die hulp nodig hebben worden geregistreerd in een computersysteem. Als er meerdere hulpverleners van verschillende instanties met één kind bezig zijn worden de hulpverleners daarvan op de hoogte gesteld. Zo kan de hulpverlening goed op elkaar afgestemd worden. Hoe werkt het signaleringssysteem? De deelnemende organisaties bepalen zelf wanneer ze een jongere aanmelden bij SISA. Wanneer het bij één melding blijft, blijft de hulpverlenende instantie gewoon zijn werk doen. Wanneer er twee meldingen van verschillende instanties binnenkomen, ontstaat er een match. De hulpverlenende instanties krijgen een signaal dat ook een andere organisatie hulp biedt. De hulpverleners worden met elkaar in contact gebracht en het kind wordt hierover via zijn/haar ouders (per brief) geïnformeerd. De beheerders van het systeem weten niet wat er met het kind aan de hand is, alleen dat er iets aan de hand is. De beheerders weten wel wie de hulpverleners zijn. Het signaleringssysteem heeft een privacyreglement zoals door de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt voorgeschreven. Deelnemers aan dit systeem zijn partners op het gebied van Werk en Inkomen, Welzijn, Zorg, Politie/Justitie en Onderwijs. Meer nformatie is te vinden op 28

29 Het WSNS en het zorgteam De doelstelling van het WSNS is om meer leerlingen verantwoord te laten deelnemen aan het basisonderwijs. In het primair basisonderwijs en in het speciaal onderwijs wordt gewerkt aan het vergroten van de zorg voor leerlingen in het basisonderwijs. Door een betere toerusting wordt verwacht het aantal verwijzingen vanuit het basisonderwijs naar het speciaal onderwijs te verminderen. Om meer kinderen samen naar school te laten gaan zijn in het hele land ongeveer 250 samenwerkingsverbanden gevormd, waarin steeds een groep basisscholen samenwerkt met één of meerdere scholen voor speciaal onderwijs. Samen proberen ze de opvangmogelijkheden in de basisscholen te vergroten. Kort gezegd: De zorg en de opvangmogelijkheden voor de leerlingen in het basisonderwijs moet vergroot worden. Sluiten aan bij de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen en voor ieder kind een eigen onderwijsarrangement creëren. Verwijzingen van het basisonderwijs naar de speciale scholen voor basisonderwijs alleen voor die leerlingen die deze zorg expliciet nodig hebben. De intern begeleider van de school is als adviseur bij elke bespreking aanwezig en indien gewenst ook een deskundige op het gebied van bijvoorbeeld ADHD of autisme. Alle gegevens van kinderen die bij het zorgteam zijn aangemeld worden in bovengenoemde commissie besproken. De interne begeleider van onze school wordt daarbij altijd uitgenodigd. Aan het eind van de intakevergadering worden actiepunten geformuleerd voor het oplossen van de problemen van het kind. 29

30 Hierbij kan gedacht worden aan: Het laten uitvoeren van een psychologisch onderzoek. Een oudergesprek waarbij wij informatie willen toekennen bij andere instellingen waar het kind al bekend is of ambulante begeleiding voor de leraar van het kind. Het kan zijn dat het zorgteam concludeert dat het probleem op te hoog niveau ligt voor het zorgteam. In dat geval kan worden geadviseerd een rugzakje aan te vragen. Er is één zorgteam per twee werkverbanden. Onze school participeert in het werkverband De Kring en is aangesloten bij Zorgteam Oost en samen maken we daarmee deel uit van WSNS Rotterdam-Noord. WSNS Rotterdam-Noord wordt gecoördineerd vanuit een coördinatiepunt, bestaande uit de directeur van WSNS Rotterdam-Noord en de secretaris van WSNS Rotterdam-Noord. Als een kind problemen heeft op school kan de school hier met toestemming van de ouders advies over inwinnen bij het zorgteam. De adviescommissie van het zorgteam bestaat uit de volgende leden: Coördinator leerlingenzorg Praktijkdeskundige speciaal basisonderwijs (SBO) Praktijkdeskundige basisonderwijs (BAO) Deze actiepunten worden door de interne begeleider van de school met de ouders besproken. Eventuele bezwaren of onduidelijkheden kunnen in dit gesprek kenbaar gemaakt worden. Als er bijvoorbeeld een psychologisch onderzoek heeft plaatsgevonden, wordt het verslag daarvan besproken in het zorgteam. Ook hierbij wordt de interne begeleider uitgenodigd. Het zorgteam komt daarbij tot een advies dat gebaseerd is op alle beschikbare dossiergegevens. De interne begeleider zal dit zorgbesluit daarna met de ouders bespreken, eventueel samen met de onderzoeker. Ouders ontvangen daarbij een afschrift van de onderzoeken en het zorgbesluit. 30

31 In eerste instantie vraagt het zorgteam gegevens aan de ouders en aan de school. Als het kind onderbehandeling is bij andere instellingen,zoals het BAVO/ RNO, Ammanstichting, logopedie, caesartherapie, etc. dan wil het zorgteam graag over deze gegevens beschikken. Ouders kunnen hiervoor toestemming geven door op de de toestemmingsverklaring de instantie, naam van de behandelaar en eventueel adres en telefoonnummer te vermelden. Alle aangeleverde informatie wordt door het zorgteam zeer vertrouwelijk behandeld volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Zonder schriftelijke toestemming mag het zorgteam geen informatie uit het dossier van het kind aan andere instanties overdragen. Leerling-gebonden financiering ( de Rugzak ) Naast dit beleid van het WSNS, is er ook sprake van de nieuwe wetgeving (REC/WEC) met als doelstelling meer leerlingen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking een plaats te bieden binnen het reguliere onderwijs. Dit beleid is gekoppeld aan de Leerling-Gebonden Financiering (het rugzakbeleid). Wij zijn van mening dat dit een goede ontwikkeling is voor alle kinderen in het reguliere basisonderwijs, omdat het goed is te leren omgaan met verschillen. Het is belangrijk dat gehandicapte kinderen goed onderwijs krijgen, waarbij rekening moet worden gehouden met de individuele mogelijkheden en onmogelijkheden van het kind. Het is van essentieel belang dat voor plaatsing van een toekomstige leerling met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking goede informatie voorhanden moet zijn. De ouders zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van alle relevante informatie. Voor aanname van leerlingen met een beperking stellen wij in ieder geval de volgende voorwaarden: Veiligheid en rust in de groepen en de school moet worden gewaarborgd. Het kind vormt geen gevaar voor zichzelf en/of zijn/haar omgeving. 31

Internet-protocolversie 1201

Internet-protocolversie 1201 Internet-protocolversie 1201 R.K. Basisschool De Lusthof. Lusthofstraat 11 2271 XV Voorburg telefoon: 070 3860872 fax: 070 3860873 email: algemeen@lusthofschool.nl internet: www.lusthofschool.nl De Lusthof

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

Wij gaan er vanuit dat betrokkenen van onze school klachten en verschillen van inzicht altijd eerst

Wij gaan er vanuit dat betrokkenen van onze school klachten en verschillen van inzicht altijd eerst Klachtenregeling Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in eerste instantie in goed overleg tussen leerlingen, ouders, leerkrachten (en/of overig personeel) en

Nadere informatie

Internet Website-protocol

Internet Website-protocol Internet Website-protocol Inhoud Internet Website-protocol... 3 1 Website-protocol... 3 1.1 Doelstelling:... 3 1.2 Werkwijze:... 3 1.3 Privacy:... 3 2 Internet-protocol... 4 2.1 Uitgangspunten:... 4 2.2

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Uitwerking procedure Klachtenregeling OSG Schoonoord (C2) i.v.m. persoonlijke integriteit en rol contact- en vertrouwenspersonen

Uitwerking procedure Klachtenregeling OSG Schoonoord (C2) i.v.m. persoonlijke integriteit en rol contact- en vertrouwenspersonen Bezoekadres Blikkenburgerlaan 2 3703 CV Zeist Postadres Postbus 16 3700 AA Zeist T 030 698 21 40 F 030 698 21 80 www.osgs.nl info@osgs.nl KvK 30250155 Datum Onderwerp Uitwerking procedure klachtenregeling

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Klachtenregeling Pontes scholengroep, februari 2011

Klachtenregeling Pontes scholengroep, februari 2011 Klachtenregeling Pontes scholengroep, februari 2011 pag.5 Algemene toelichting De onderwijswetgeving zal met ingang van 1 augustus 1998 worden gewijzigd in verband met de invoering van het schoolplan,

Nadere informatie

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail)

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail) Naam document: Schoolreglement Versie 4 Voorstel van AD d.d. 12-02-2009 (versie 3) Behandeling in directieoverleg d.d. 24-02-2009 (versie 3) Aangeboden aan GMR of MR: GMR Aangeboden d.d.: 10-03-2009 Gehele

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Aanvulling op de schoolgids. 1. Anti Agressie Protocol

Aanvulling op de schoolgids. 1. Anti Agressie Protocol Aanvulling op de schoolgids 1. Anti Agressie Protocol (Sociale) Veiligheid op scholen vinden we allemaal belangrijk. Alle scholen spannen zich ervoor in dat de veiligheid zo groot mogelijk is. U mag van

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

Voor klachten op overige terreinen geldt de klachtenprocedure. Deze procedure is hieronder beschreven:

Voor klachten op overige terreinen geldt de klachtenprocedure. Deze procedure is hieronder beschreven: De klachtenregeling Elke school is verplicht een klachtenregeling te hebben, waarin staat hoe de school omgaat met klachten. Een goed informatiebeleid voorkomt klachten. Wij informeren ouders, leerlingen

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

OUDERBETROKKENHEID : Inleiding. Openbare basisschool

OUDERBETROKKENHEID : Inleiding. Openbare basisschool OUDERBETROKKENHEID : Inleiding Een beleidsplan ouderbetrokkenheid vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit. Het is niet alleen een agenda met te ontplooien activiteiten,

Nadere informatie

Klachtenregeling voor ouders en leerlingen: En als we het niet eens zijn

Klachtenregeling voor ouders en leerlingen: En als we het niet eens zijn Klachtenregeling voor ouders en leerlingen: En als we het niet eens zijn Inleiding/Waarom een klachtenregeling/doel van de klachtenregeling. De instelling streeft ernaar om de zorg en het onderwijs zo

Nadere informatie

Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd

Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd Inleiding Onze scholen worden in toenemende mate geconfronteerd met ouders/verzorgers die op eigen initiatief en voor eigen rekening externe

Nadere informatie

Protocol. Verwijzing

Protocol. Verwijzing Protocol Verwijzing Inhoudsopgave Inleiding 3 Het volgen van de ontwikkeling 4 Verslaggeving van gegevens over leerlingen 4 Naar het voortgezet onderwijs 4 Vervroegd naar het voortgezet onderwijs 5 Stappenplan

Nadere informatie

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO 1 Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO A. Algemeen. 1. Doelstelling. Het kind op de juiste plaats; onderwijs dat past bij de behoeften van het kind... Terugplaatsing van leerlingen van het Speciaal

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

Klachtenregeling CSG Dingstede

Klachtenregeling CSG Dingstede Klachtenregeling CSG Dingstede Voorfase Klachtenprocedure Seksuele intimidatie Agressie, geweld en pesten op school Discriminatie 1. Preambule Preventiebeleid Een school is een socialiserende instelling,

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

Internetprotocol De Parkenschool

Internetprotocol De Parkenschool Internetprotocol De Parkenschool Website Doelstelling: 1. Met onze homepage willen we informatie verstrekken over onze school aan iedereen die daarnaar op internet op zoek is. Er is een onderverdeling

Nadere informatie

Hofdijckschool april 2014 PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN

Hofdijckschool april 2014 PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN Hofdijckschool april 2014 PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ontoelaatbaar gedrag door een leerling. Onder ontoelaatbaar gedrag wordt

Nadere informatie

Werkgroepen Herman Jozef school 2008-2009.

Werkgroepen Herman Jozef school 2008-2009. INSPRAAK Schoolbestuur. De Herman Jozefschool maakt onderdeel uit van de Stichting voor Katholiek en Interconfessioneel Primair Onderwijs in de gemeente Sint-Michielsgestel. De Stichting heeft de zorg

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014

Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 Aantal respondenten: 157 23-10-2014 Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 1 / 12 Welkomstblad Beste ouders, Fijn dat u wilt meewerken aan dit onderzoek

Nadere informatie

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Vastgesteld in de vergadering van: 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Bij wie kan ik terecht? p. 4 Wie kan er klagen?

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Vmbo/PRO Jeanine Hamers Decaan vmbo Theoretische /Gemengde Leerweg Vmbo KB-TK brugklas Typisch Elde College De leerling is in beeld > we kennen de leerling Goede resultaten

Nadere informatie

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2 Waarom een meldcode? De Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan voor professionals en instellingen bij

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering

Protocol schorsing en verwijdering Protocol schorsing en verwijdering Regels en afspraken Om de voorspelbaarheid binnen onze school te vergroten, willen wij de bij ons geldende regels met betrekking tot de gevolgen van ongewenst gedrag

Nadere informatie

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 HORN Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie

Nadere informatie

PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT

PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT Vooraf In dit pestprotocol staat welke maatregelen de school neemt om pesten te voorkomen (preventie) en pesten aan te pakken. Het geeft aan dat OBS De Duizendpoot het bestrijden

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Inhoud 1. Inleiding 2. Onze visie 3. Doelstellingen 4. Pedagogische uitgangspunten voor het kind 5. Pedagogische uitgangspunten voor de groepsleiding

Nadere informatie

Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders

Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders INHOUDSOPGAVE Inleiding en doel 2 Vormen van gezag/toezicht en werkwijze school 3 Verwachtingen van school en ouders 4 Verlofaanvraag, ophalen, gezinsvoogd,

Nadere informatie

Activiteiten /ouderhulp op De Driehoek

Activiteiten /ouderhulp op De Driehoek Activiteiten /ouderhulp op De Driehoek Aarle-Rixtel, 29 augustus 2013 Op de Driehoek worden regelmatig activiteiten georganiseerd. Bij een groot aantal van deze activiteiten is de hulp van ouders meer

Nadere informatie

Als u een klacht heeft.

Als u een klacht heeft. DEVENTER LEERSCHOOL 89 Als u een klacht heeft. Klachten op school, hoe los je dat op? Erna de Gelder 2011 B r i n k p o o r t s t r a a t 7 D e v e n t e r Als u een klacht heeft... Alle medewerkers en

Nadere informatie

INTERNETPROTOCOL van bs de Hovenier

INTERNETPROTOCOL van bs de Hovenier INTERNETPROTOCOL van bs de Hovenier Versie april 2010 Waarom een internetprotocol? Een protocol is een lijst afspraken die je met iemand maakt. In een internetprotocol staan regels waar ieder zich aan

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VOOR OUDERS/VERZORGERS*

GEDRAGSCODE VOOR OUDERS/VERZORGERS* GEDRAGSCODE VOOR OUDERS/VERZORGERS* Een school kan niet zonder afspraken. Leerlingen, ouders en personeel zijn gebaat bij goede samenwerking. Daarvoor zijn duidelijke regels nodig. Daarom hebben wij een

Nadere informatie

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid.

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Een onderwijsprotocol tegen pesten houdt in dat door samenwerking het probleem van het pestgedrag bij kinderen wordt aangepakt. Hiermee willen

Nadere informatie

Informatie Residentieel - ouders. Welkom bij Stek Jeugdhulp

Informatie Residentieel - ouders. Welkom bij Stek Jeugdhulp Welkom bij Stek Jeugdhulp Inhoudsopgave 1. Inleiding - Wat doet Stek? - Werkplan - Bij wie kunt u terecht met vragen? 2. Wet- en regelgeving - Dossierbeheer, privacybeleid en inzagerecht - Meldingsplicht

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS Inleiding Stichting KPO Sint Antonius heeft de klachtenregeling geactualiseerd. Deze klachtenregeling streeft ernaar zorgvuldig met klachten van een klager

Nadere informatie

Klachten over het onderwijs?

Klachten over het onderwijs? Klachten over het onderwijs? Waar kun je terecht Inspectie van het Onderwijs Onderwerpen in deze brochure: Wat te doen bij klachten over het onderwijs? Wat te doen bij klachten over seksuele intimidatie

Nadere informatie

Gedragscode Prof.Dr.R.Casimirschool

Gedragscode Prof.Dr.R.Casimirschool Gedragscode Prof.Dr.R.Casimirschool Inleiding Een gedragscode? Is het iets nieuws? Moet dat zonodig? Iets nieuws: nee, eigenlijk niet. Wij hanteren al lang bepaalde afspraken die te maken hebben met onze

Nadere informatie

Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs. Regeling interne vertrouwensperoon Bijlage bij klachtenreglement

Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs. Regeling interne vertrouwensperoon Bijlage bij klachtenreglement Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Regeling interne vertrouwensperoon Bijlage bij klachtenreglement Datum instemming Directie 27 juni 2016 Datum instemming MR 18 juli 2016 Communicatie

Nadere informatie

REGLEMENT PRIVACY LEERLINGADMINISTRATIE HOFDIJCKSCHOOL

REGLEMENT PRIVACY LEERLINGADMINISTRATIE HOFDIJCKSCHOOL REGLEMENT PRIVACY LEERLINGADMINISTRATIE HOFDIJCKSCHOOL 0 INLEIDING Vanaf het moment, dat een leerling op school komt tot het moment dat hij de school verlaat, wordt geregistreerd welke ontwikkelingen er

Nadere informatie

Openbaar Onderwijs Zwolle Postbus 55, 8000 AB Zwolle Telefoon 038 4 55 59 40 Fax 038 4 55 59 49

Openbaar Onderwijs Zwolle Postbus 55, 8000 AB Zwolle Telefoon 038 4 55 59 40 Fax 038 4 55 59 49 Openbaar Onderwijs Zwolle Postbus 55, 8000 AB Zwolle Telefoon 038 4 55 59 40 Fax 038 4 55 59 49 Leerlingenzorg door externen onder schooltijd. Inleiding. Basisscholen worden in toenemende mate geconfronteerd

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij Klachtenregeling Deel 1 Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij 1 Het bevoegd gezag van Scholengroep LeerTij, stichting voor openbaar, PC en RK-onderwijs, statutair gevestigd te Terneuzen, gelet op

Nadere informatie

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids.

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids. De ouders 4.1. Betrokkenheid Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

De klachtenregeling in het onderwijs is in 1998 ingevoerd als uitvloeisel van de kwaliteitswet (invoering schoolplan, schoolgids, klachtrecht).

De klachtenregeling in het onderwijs is in 1998 ingevoerd als uitvloeisel van de kwaliteitswet (invoering schoolplan, schoolgids, klachtrecht). Inleiding Deze brochure over het omgaan met klachten en bezwaren is bedoeld voor ouders, leerlingen, werknemers of bezoekers. De klachtenregeling in het onderwijs is in 1998 ingevoerd als uitvloeisel van

Nadere informatie

Omgangsprotocol basisschool De Stapsteen

Omgangsprotocol basisschool De Stapsteen Omgangsprotocol basisschool De Stapsteen Inhoudsopgave Omgangsprotocol basisschool De Stapsteen blz. 2 Inleiding: waarom een omgangsprotocol blz. 2 Uitgangspunten blz. 2 Afspraken rondom communicatie blz.

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Gedragscode Basisschool de Odyssee

Gedragscode Basisschool de Odyssee Gedragscode Basisschool de Odyssee 1 Zo gedragen wij ons op de Odyssee Wij zorgen ervoor dat: * Iedereen zich veilig voelt. * Iedereen mee mag doen. * Iedereen erbij hoort. * Iedereen zorgvuldig met elkaars

Nadere informatie

Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd

Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd Inleiding Net als veel andere basisscholen wordt ook onze school in toenemende mate geconfronteerd met ouders/verzorgers die op eigen initiatief

Nadere informatie

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost.

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost. Klachtenbeleid 1 Waarom een klachtenbeleid? Stichting VSNON vindt het belangrijk dat het onderwijs aan onze leerlingen naar tevredenheid van ouders/leerlingen en van onze medewerkers verloopt. Daar doen

Nadere informatie

Leerlingenzorg door externen onder schooltijd

Leerlingenzorg door externen onder schooltijd Leerlingenzorg door externen onder schooltijd Inleiding. Basisscholen worden in toenemende mate geconfronteerd met ouders/verzorgers die op eigen initiatief en voor eigen rekening externe hulp inschakelen

Nadere informatie

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en

Nadere informatie

KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS

KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS 2003. Ons Middelbaar Onderwijs, Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding Uitgangspunt van het Stedelijk Dalton Lyceum is klachten zoveel mogelijk te voorkomen. In een schoolomgeving waarin zoveel mensen met elkaar samen leven

Nadere informatie

*Daar waar ouders staat geschreven, wordt bedoeld de ouder/ouders en/of de verzorger/verzorgers.

*Daar waar ouders staat geschreven, wordt bedoeld de ouder/ouders en/of de verzorger/verzorgers. Partnerschap met ouders op basisschool de Hien november 2016 Inleiding In deze tekst wordt beschreven wat de visie van basisschool De Hien is op de samenwerking met ouders van onze school. Wij willen graag

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Aantal respondenten: 28 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Beleid VPCO - Plusklas

Beleid VPCO - Plusklas Beleid VPCO - Plusklas Versie 24-09- 2015 07 Inleiding Beide scholen van VPCO Rhenen hebben hun eigen Beleidsplan Meerbegaafdheid. Dit document is een bijlage bij deze school-specifieke beleidsplannen

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs.

Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs. Klachtenregeling Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs. In beginsel kan iemand met een klacht zich

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK VRIJE SCHOOL KENNEMERLAND

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK VRIJE SCHOOL KENNEMERLAND RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK VRIJE SCHOOL KENNEMERLAND School : Vrije School Kennemerland Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 09DF Onderzoeksnummer : 88261 Datum schoolbezoek : 6 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Klachtenregeling PO OPOO

Klachtenregeling PO OPOO Klachtenregeling PO OPOO Het bevoegd gezag van het Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest (OPOO) gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL. : c.b.s. De Wel : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL. : c.b.s. De Wel : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL School : c.b.s. De Wel Plaats : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403 Datum schoolbezoek : 11 juni 2007 Datum vaststelling : 23 augustus 2007

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

omgaan met klachten en bezwaren

omgaan met klachten en bezwaren omgaan met klachten en bezwaren Inleiding Deze brochure over het omgaan met klachten en bezwaren is bedoeld voor ouders en/of verzorgers, leerlingen, directieleden, medewerkers, vrijwilligers, kortom al

Nadere informatie

Interne klachtenafhandeling de Tinne

Interne klachtenafhandeling de Tinne Interne klachtenafhandeling de Tinne Inleiding Op de Tinne streven we naar een goede samenwerking met ouders en het realiseren van een optimaal leerklimaat. Soms gaat er wel eens wat mis. Ouders kunnen

Nadere informatie

omgaan met klachten en bezwaren

omgaan met klachten en bezwaren omgaan met klachten en bezwaren Inleiding Deze brochure over het omgaan met klachten en bezwaren is bedoeld voor ouders, leerlingen, werknemers of bezoekers. De klachtenregeling in het onderwijs is in

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Postadres: Postbus 123 4800 AC Etten-Leur Bezoekadres: Kraanvogel 22 4872 SB Etten-Leur Telefoonnummer: 076-5040422 E-mailadres: info@springplankettenleur.nl Site: www.springplankettenleur.nl Ouderraad

Nadere informatie

Beleid uitstroom leerlingen groep 8

Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Oktober 2014 Marion Kersten Inhoud Inleiding... 3 Het adviseringstraject... 4 Bepalen (pre)-advies.... 5 Het kind... 5 De methodegebonden toetsen... 6 De methode-onafhankelijke

Nadere informatie

Wegwijzer bij het indienen van een klacht

Wegwijzer bij het indienen van een klacht Wegwijzer bij het indienen van een klacht Vastgesteld 3 januari 2011 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. WEGWIJZER VOOR HET INDIENEN VAN EEN KLACHT... 5 3. TOELICHTING OP REGELING BEROEP EXAMINERING... 6 4. TOELICHTING

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting VO Haaglanden

Klachtenregeling Stichting VO Haaglanden Klachtenregeling Stichting VO Haaglanden Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs; b. commissie:

Nadere informatie

Aan: alle ouders / verzorgers van de kinderen op de basisscholen van SKBO

Aan: alle ouders / verzorgers van de kinderen op de basisscholen van SKBO Juni 2013 Aan: alle ouders / verzorgers van de kinderen op de basisscholen van SKBO Onderwerp: Seksueel gedrag op de basisschool; normale ontwikkeling of incident? Beste ouders / verzorgers, Met deze brief

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle,

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer,

Inleiding. Beste lezer, Schoolgids VSO Het Mozaïek Almelo deel A 2017/2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen! 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders 5 Medezeggenschapsraad (MR) 5 Nieuwsbrief 6 Onderwijstijd

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

Bijlage bij de schoolgids

Bijlage bij de schoolgids Bijlage bij de schoolgids 2014-2015 Deze bijlage bestaat uit gegevens die vaak jaarlijks veranderen. U vindt hierin de volgende onderwerpen: 1. De school a. Gegevens van de school b. Het team van de Boogerd

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

Omgaan met klachten en bezwaren

Omgaan met klachten en bezwaren Omgaan met klachten en bezwaren Inleiding Deze brochure over het omgaan met klachten en bezwaren is bedoeld voor ouders, werknemers of bezoekers. De klachtenregeling in het onderwijs is in 1998 ingevoerd

Nadere informatie