Aan het algemeen bestuur van de Stichting Overlegorgaan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan het algemeen bestuur van de Stichting Overlegorgaan"

Transcriptie

1 Blad 1 Stichting Overlegorgaan s-heer Arendskerke Lange Achterweg CZ 's-heer Arendskerke Contactpersoon Janny Verwei Telefoonnummer (0113) Aan het algemeen bestuur van de Stichting Overlegorgaan 's-heer Arendskerke Ons kenmerk Datum Uw kenmerk Uw brief van 20 april 2015 Onderwerp: najaarsvergadering Geachte bestuursleden 1. Opening en mededelingen Aanwezig van het algemeen bestuur: Alan van Reenen, Willem vd Bijl, Rinus de Klerk, Leo Versluis en Kitty van Doezelaar, Joke op t Hof, Ina Eversdijk, Ineke vd Bijl, Paul de Kort, Piet vd Meer, Ko Coppoolse, Wim Reijnhout ( Schengehof), Henriëtte de Vos, Francisca Wedding, Ben Burg ( jeugdsoos), Rian van Eenennaam ( voetbal) en Janny Verwei. De voorzitter heet allen welkom in het bijzonder dhr. Melaard van de provincie en Arco Wiskerke namens de brandweer. Er zijn verder 21 belangstellenden aanwezig. 2. Post/ berichten - Er is een nieuwe wijkagente aangesteld voor ons dorp n.l. Joanne Kodde. Zij heeft als wijk Goes-West, Centrum, Goes-Zuid en s-heer Arendskerke. Rinus de Klerk is naar een infoavond geweest van de politie n.a.v. een voetstapjesactie in Goes-West. Er gaan dan 2 politiemensen met 2 wijkbewoners de wijk in en kijken of het gemakkelijk is om bij mensen naar binnen te komen. Open ramen, deuren of ladders naast de gevel. Zij laten dan een wit voetje achter met de tekst, dat ook een inbreker naar binnen had gekund. Tijdens de infoavond werden verbeteringen van beveiliging van de woning besproken. Tips voor s avonds of op vakantie. In februari wil de politie een dergelijke actie in s-heer Arendskerke houden. - Binnen het dorpenplatform is er overleg over de veranderingen binnen Zorg en Welzijn. Wethouder vd Reest vertelde in het overleg, dat er een gebiedsteam ingesteld wordt, die de verbindende schakel wordt tussen de gemeentelijke verantwoordelijkheid en alle instanties, ook de dorpen. De leden van het gebiedsteam kunnen optimaal ingezet worden voor behoeften van zorg in de wijk. Binnen het dorpenplatform wordt er verder gesproken met de wethouder over de toekomst van Zorg en Welzijn. Jan Kooiman namens de Werkgroep Gezondheid zal meedoen in het overleg. 3. Plannen Sloeweg toegelicht door dhr. Melaard van de Provincie Zeeland Waarom werkt de Provincie aan de Sloeweg? De Provincie wil, dat de Zeeuwen en toeristen vlot, veilig en verantwoord v.v. van Goes naar Gent kunnen rijden. Het verdubbelen van de Sloeweg N62 gaat daar voor zorgen! Ter voorbereiding waren diverse opschoningswerkzaamheden nodig. Er moest een nieuwe hoogspanningsmast door Tennet gebouwd worden en de oude moest afgebroken worden, omdat deze in het nieuwe tracé van de Sloeweg

2 2 Blad stond. Verder moesten er 3 drinkwaterleidingen verlegd worden door Evides Waterbedrijf en het huidige tracé van de gasleiding wordt door de NV Nederlandse Gasunie aangepast. Wat gaat er gebeuren? De bestaande Sloeweg wordt een 4baansweg, waar straks overal een maximum snelheid van 100km/uur geldt. Er komt een groene middenberm van 20 meter breed als scheiding van de rijbanen. Ter hoogte van de Vrooneweg/Stelleweg komen 2 tunnels voor landbouwvoertuigen en ander langzaam verkeer. De huidige op- en afritten van de A58 met de Sloeweg ( afrit 36) worden vernieuwd. Ook komt er een nieuwe aansluiting op de A58 bij Drieweg, ter hoogte van Heinkenszand. Daardoor verbetert de bereikbaarheid van het achterliggend gebied. Bij de Driedijk en bij de Oude Kraaijertsedijk komt een faunapassage. Dieren kunnen hier ongehinderd onder de Sloeweg doorhuppen of lopen. Het kruispunt Sloeweg-Stoofweg gaat weg. In plaats daarvan komt een ongelijkvloerse aansluiting bij de Molendijk. Op de Molendijk wordt een rotonde aangelegd. Er komt een vrijliggend fietspad langs de gehele Molendijk en de Schippersweg. Het bestaande kruispunt Sloeweg-Bernhardweg gaat volledig op de schop. Er komt een ongelijkvloerse kruising met 3 viaducten. In de nieuwe Sloeweg komen 8 viaducten, 3 landbouwtunnels, nieuwe watergangen en poelen. Er komt een middenberm van 20 meter breed inclusief vluchtzones. Door deze brede middenberm is er geen geleiderail nodig. Bij stremming van weggedeelten kan er gebruik gemaakt worden van een CADO. Het primaire doel is het doorlaten van hulpverleningsvoertuigen naar de andere rijbaan. Bij wegwerkzaamheden kan het reguliere verkeer worden doorgelaten naar een andere rijbaan via de CADO. Op deze manier wordt zo min mogelijk overlast veroorzaakt voor de weggebruikers. Op 5 juni 2016 zal het gehele werk klaar moeten zijn. Op de website vindt je actuele informatie over de werkzaamheden. Voor vragen kun je bellen naar of mailen naar of langs gaan in de bouwkeet vanaf de Heinkenszandseweg 5a in s-heerenhoek. De voorzitter bedankt dhr. Melaard voor zijn duidelijke uitleg. 4. Toekomst Brandweer s-heer Arendskerke Arco Wiskerke, groepsleider van de brandweer, licht de plannen rond de brandweer toe. Sinds januari 2014 is er een veiligheidsregio ingesteld waarbinnen de brandweer zijn rol heeft. Vroeger bepaalde de gemeente Goes wat er gebeurde bij de brandweer. In september is er een rekenmodel (maatwerk brandweerzorg) op tafel neergelegd bij burgemeesters en vrijwilligers. Daarin staat welke hulp nodig is en hoe die geboden kan worden en door wie. In de media is daar aandacht aan geschonken, maar het is nog maar een plan. In december wordt een voorlopig besluit verwacht om in maart/april 2015 een definitief besluit te nemen. Onze brandweer heeft jaren gevochten tegen sluiting van deze brandweerpost, maar nu vinden ze het niet erg om samen te voegen met Heinkenszand en dan een nieuwe kazerne op industrieterrein Noordland te betrekken. Het personeel kan dan in zijn geheel over en de bewoners krijgen dezelfde hulp. In Goes wordt nog gesproken over een extra post in Goes-West. Deze veranderingen bieden kansen en misschien zelfs voordelen. De voorzitter geeft de brandweer een compliment, dat zij zich zo positief en opbouwend opstellen. 5. Begrotingen werkgroepen Overlegorgaan: goedgekeurd Monumentendag: goedgekeurd. De subsidie 2015 is vastgesteld op 575 Jeugdvakantieweek: goedgekeurd Jeugdsoos: goedgekeurd

3 3 Blad Toneel: goedgekeurd. Zij krijgen geen subsidie meer. Dorpskrant: goedgekeurd Speeltuin Bewestenwege geen begroting ingediend, omdat zij in 2015 geen activiteiten zullen ontplooien. 6. Besteding dorpenbudget 2014 Er is dit jaar alleen een bedrag van 131,25 uitgegeven aan bloembollen voor Eindewege. De rest van de 2082 wordt gereserveerd voor later. 7. Besteding reserve dorpenbudget Er is een bedrag van ruim 7000 uitgegeven aan de socia sofa, telbord biljart, pietenpakken, hanging baskets Torenring en opleiding jeugd Excelsior. Verder wil het algemeen bestuur 2500 besteden aan het maken van infoborden over de geschiedenis van s-heer Arendskerke en een bank in Eindewege bij het nieuwe rustplekje bij het voormalige goederenspoor. Verder willen zij 250 geven aan de Vrijwilligerscentrale en het Repaircafé als startsubsidie. De laatste aanvraag komt van het dorpshuis om het plein te herinrichten met banken en bloembakken. Zij hebben een gift gekregen uit de Postcodeloterij en hebben nu nog een 2000 nodig om de voorzijde van het dorpshuis een gezelligere uitstraling te geven. Het algemeen bestuur stemt ook in deze besteding toe. De secretaris zal de aanvragen naar de gemeente Goes sturen en er op toezien, dat de reserve van dit jaar nog uitgegeven wordt. Het Overlegorgaan heeft bij Leen de Kok navraag gedaan voor het opknappen van het carillon, maar dat zou pas in het voorjaar kunnen en zou 2000 gaan kosten. 8. Uitvoering dorpsplan a. Vrijwilligerscentrale: Patricia Marinissen vertelt namens de centrale, die nu een half jaar draait, dat zij al bij vele klussen of vragen bemiddeld hebben. De centrale kan zeker nog meer vrijwilligers gebruiken. Momenteel zijn ze nog op zoek naar iemand, die een groentetuin wil onderhouden. De vraag wordt op de site gezet en in het Arendhuis opgehangen. b. Volkstuin: er zijn 5 mensen, die belangstelling hebben. De grondverwerving is een probleem. Men heeft al diverse percelen bekeken, maar tot op heden nog geen grond gevonden. De werkgroep is nu nog in overleg met de gebroeders Lokerse. Uit de aanwezigen worden nog suggesties aangedragen b.v. op het voormalige goederenspoor of bij de nieuwe kruisingen naar de Sloeweg. Verder wordt er verteld, dat in s-heer Hendrikskinderen nog tuintjes te huur zijn. c. Infoborden: Jan Rottier vertelt, dat er 5 infoborden geplaatst zullen worden in de Slotstraat ( geschiedenis dorp), Kasteelberg, Kerk, voormalig station in Eindewege en de molen. Deze borden worden gemaakt van sandwichplaat in een rvs frame. Momenteel loopt de aanvraag voor een omgevingsvergunning. d. Meer bewegen: Ineke vd Bijl vertelt, dat het project Elke stap telt een succes geweest is. Er hebben elke week 20 mensen mee gewandeld. Ineke heeft het initiatief genomen om na de zomervakantie verder te gaan met een wandelgroepje op de donderdagmiddag vanaf uur bij het Arendhuis. Er wordt dan ongeveer 5km gewandeld. Er zijn nu ook weer 17 mensen, die mee doen. Verder wordt door het Overlegorgaan gekeken of er weer een peuter/kleutergym kan komen. Er lopen contacten, dus spoedig meer nieuws. e. Meer activiteiten in Grand Café : elke maand is er een open-tafel waar alle inwoners bij aan kunnen schuiven. Meer informatie bij Poelwijck. Het bestuur heeft verder nog geen initiatieven genomen. f. Bloembollen en bloembakken: de bebouwde kom borden in Eindewege waren door de gemeente verplaatst, dus er moesten weer wat nieuwe narcisbollen geplant worden. De hanging baskets zijn tot eind oktober mooi gebleven. Iedereen was er erg

4 4 Blad enthousiast over en we kijken of het financieel mogelijk is om het volgend jaar weer te doen. g. Info nieuwe inwoners: dit wordt volgend jaar aangepakt. h. Verkeer: Rinus de Klerk vertelt, dat s-heer Hendrikskinderen toch de weg door de Poel autoluw wil maken. Uit onze dorpsenquête bleek, dat een meerderheid van onze inwoners dit niet wou. Wellicht zal de verkeersstroom veranderen als de nieuwe afslag bij Heinkenszand klaar is. i. Kunstwerk: Ineke vd Bijl en Joy Jille gaan op 4 december naar de gemeente om samen uit 13 ingezonden kunstwerken er 3 uit te kiezen. Deze 3 worden op schaal gemaakt. Daarna is het aan de inwoners welke er gekozen wordt om uit te voeren. Als locatie is de grasdriehoek aan de Oude Rijksweg bij de Panhoeve genoemd. 9. Repair Café : Het Repair Café is op 8 november voor de 1 e keer open geweest. Er zijn 15 formulieren ingevuld met 1 of meerdere reparaties. Starten om 9.00 uur werd als te vroeg ervaren. Men kreeg van 2 mensen van het Repair Café uit Middelburg ondersteuning. Verder waren er 6 vrijwilligers om mensen te helpen. In de PZC was veel aandacht aan deze keer besteed. Men wil het Café 3 of 4 per jaar openen. De volgende keer in februari en nog een keer in mei. Verder worden er suggesties gedaan om het op een andere dag te doen of eventueel op een avond. Het Café heeft in de toekomst gereedschap en materialen nodig zoals een multimeter, soldeerpistool en een aardlekschakelaar. 10. Verkiezing bestuursleden, aftredend: Willem v.d. Bijl pers. titel Eveline de Zwart/ Erik Elshout TYG Beide bestuursleden worden zonder tegenstemmen voor een nieuwe termijn benoemd. 11. Mededelingen werkgroepen en dorpsverenigingen - Dorpskrant : geen veranderingen - Jeugdsoos: de Sintintocht op 29 november a.s. met Zwarte Pieten - Toneel: op 20 en 21 maart een voorstelling - Voetbal: er is een nieuwe trainer nodig voor het 1 e elftal. F1 enf2 zijn kampioen geworden. Het hek aan de Lange Achterweg is dicht en de ingang is nu aan de Elenbaasstraat. De bebording zal nog aangepast moeten worden. Opmerking: er is geen brievenbus van de voetbal en ook niet van de tennis. - Kerk: de toren wordt in 2015 gerestaureerd. Er wordt ook gekeken of er een soort hekwerk bovenop de toren gemaakt kan worden, zodat het weer veilig is om de toren te beklimmen. Dit zou wel demontabel moeten zijn. - Basisschool Schengehof: Wim Reijnhout ( hoofd school) vertelt, dat de school 98 leerlingen telt. De verwachtingen zijn, dat dit de komende tijd stabiel blijft. Het schoolgebouw is afgeschreven, maar er komt voorlopig geen nieuwbouw. Er wordt veel samengewerkt met de Poeljeugd in s-heer Hendrikskinderen, maar er komt voorlopig nog geen fusie. Per komt het buitenonderhoud ook voor rekening van het bestuur van Nobego. - Oranjevereniging: op 24 april Koningsspelen. Op 1 december bestuursvergadering om het programma 2015 te bespreken. - Seniorensoos is op zoek naar een nieuwe voorzitter en naar nieuwe leden. - Speeltuin Bewestenwege: veel gedoe rond het herplaatsen van de zandbak. De gemeente Goes gaat dit verzorgen. Het maaibeleid van de gemeente is 3x per jaar, maar dit wordt als te weinig ervaren op de Kasteelberg. - Jeugdvakantieweek: geen mededelingen - Dorpshuis: een penningmeester en een klusjesman gezocht 12. Rondvraag : Ralph van Hertum vraagt of men wel eens aan de organisatie van een Arendsdag heeft gedacht? Kloetinge heeft een dorpsvlag laten drukken. Leuk idee, organisatoren gevraagd? Leo Versluis vraagt wanneer Depa afgebroken wordt? Volgens de vergunning moet Depa voor juni 2015 afgebroken worden.

5 5 Blad De voorzitter sluit deze lange, maar erg zinvolle vergadering en dankt ieder voor zijn inzet en belangstelling. Hoogachtend, Janny Verwei Secretaris Stichting Overlegorgaan 's-heer Arendskerke

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST UITNODIGING 67 e ALGEMENE JAARVERGADERING VERENIGING PEELBELANG LANDHORST Datum: dinsdag 2 april 2013 Plaats: Aanvang: Dorpshuis De Stek Landhorst 20.00 uur Agenda: 1. Opening en inleiding door de voorzitter.

Nadere informatie

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Dag leden, Hierbij het Jaarverslag 2014 van de Bewonersvereniging Watergras. Op 26 maart 2015 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, waarbij we een

Nadere informatie

Uitnodiging Jaarvergadering op dinsdag 20 april, 20.00 uur in De Blinkerd

Uitnodiging Jaarvergadering op dinsdag 20 april, 20.00 uur in De Blinkerd Bewonersvereniging www.kern-schoorl.nl Nieuwsbrief nr 14 april 2010 Schoorl-Centrum secretariaat@kern-schoorl.nl Uitnodiging Jaarvergadering op dinsdag 20 april, 20.00 uur in De Blinkerd Het bestuur nodigt

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk.

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. Voorzitter Aanwezig mevrouw N. Steenwoerd 18 vertegenwoordigers van de

Nadere informatie

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 2014

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 2014 UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 2014 Datum : donderdag 2 oktober 2014013 Tijdstip : 19:00 uur inloop; 19:30 uur aanvang Locatie : Verenigingsgebouw t Geinlicht, Nedereindseweg 1-3 3438 AA Nieuwegein

Nadere informatie

Centrum Monitoring Wijkprogramma s

Centrum Monitoring Wijkprogramma s Centrum Monitoring Wijkprogramma s Inhoud: 1. Onze buren in voormalig Badhuis 2. Evenementen Raadhuisplein 3. Verlichting park Willem van Oranjelaan 4. Jaarlijkse wijkschouw 5. Speelvoorzieningen 6. Wijkplatform

Nadere informatie

redactie@bvaarlanderveen.nl

redactie@bvaarlanderveen.nl Februari 2014 redactie@bvaarlanderveen.nl BESTUUR Rob van Haastrecht Voorzitter, zaken buitengebied Noordeinde 65, 0172-23 3694 Natasha van der Salm Secretaris, communicatie gemeente Stationsweg 6, 0172-57

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013

Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013 Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013 Locatie : clubgebouw A.V. Spirit, Sportpark Kikkershoek Aanwezig : 55 leden, inclusief 2 bestuursleden zie presentielijst Afwezig : de

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling van start Nieuw perspectief voor Maastricht Oost

Gebiedsontwikkeling van start Nieuw perspectief voor Maastricht Oost A2 Maastricht / Speciale bijlage bovengrondse (her)inrichting / juni 2015 Gebiedsontwikkeling van start Nieuw perspectief voor Maastricht Oost 2 Ontwikkeling vastgoed is Anno 2015 moeten grote gebiedsontwikkelingen

Nadere informatie

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Commissie Omgeving Aanwezig: Voorzitter : dhr. N. Zarroy CDA : dhr. J. Roefs, dhr. M. Heesakkers, dhr. T. van Wetten VVD : dhr. J. Möllmann, dhr. R. Michiels PvdA

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Datum : 19 april 2012. : WV Onklaar Anker, Amsterdam

Datum : 19 april 2012. : WV Onklaar Anker, Amsterdam Koninklijk Nederlands Watersport Verbond Overkoepelende organisatie ten dienste van de watersport notulen Vergadering van : Regiovergaderging West-Holland Datum : 19 april 2012 Locatie : WV Onklaar Anker,

Nadere informatie

No. 5, decembrrr 2013 - verenigingsblad

No. 5, decembrrr 2013 - verenigingsblad No. 5, decembrrr 2013 - verenigingsblad Prof. Kamerlingh Onneslaan Auteur: onbekend Bron: Gemeentearchief Uitbreiding Rotterdam Airport: welzijn versus welvaart 3 College wil investeren 16 Funderingsherstel

Nadere informatie

Verslag WIJKOVERLEG ZUID d.d. 27 juni 2011

Verslag WIJKOVERLEG ZUID d.d. 27 juni 2011 Verslag WIJKOVERLEG ZUID d.d. 27 juni 2011 Verslag: ie van Beest Onderwerp Besproken Opvolgen 1.Opening De voorzitter heet allen welkom en opent de vergadering. Hij verwelkomt in het bijzonder Romy, die

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Algemene Vergadering 2015

Algemene Vergadering 2015 Algemene Vergadering 2015 Woensdag 1 april 2015 Wijkcentrum De Velder Munnikenhof 17 te Ede Aanvang 20.00 uur INHOUD pagina Woord vooraf van de voorzitter 2 Jaarverslag VAT-Ede 2014 3 Complexverslagen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Stichting Stadsdorp Elsrijk

JAARVERSLAG 2014. Stichting Stadsdorp Elsrijk JAARVERSLAG 2014 Stichting Stadsdorp Elsrijk Inhoud Inleiding... 2 Stichting Stadsdorp Elsrijk... 4 Doelstelling... 5 Speerpunten in 2014... 6 Bijeenkomsten... 7 Clubs... 11 (Social) Media & communicatie...

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur MR Blinkertschool Soort vergadering : MR vergadering 3 Plaats: Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 Tijd: 20.00-22.00 uur Notulist: Jannie Aanwezig: Douwe, Jonathan, Lisanne Saskia, Gerda

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

----------000----------

----------000---------- 1 Notulen dorpsraadsvergadering van 29 september 2009 Aanwezig: 5 leden Afwezig m.k.: 1 lid Gasten: 2 gasten van de gemeente Horst aan de Maas Notulisten: EM en AK ----------000---------- 1. Opening Om

Nadere informatie

A CTIEF Binnenkort gaat een nieuw project in Bargeres van start, genaamd Fysiek Actief. Een soort Heitje voor een Karweitje anno 2011.

A CTIEF Binnenkort gaat een nieuw project in Bargeres van start, genaamd Fysiek Actief. Een soort Heitje voor een Karweitje anno 2011. Nummer 2, februari 2011 V OORW OORD Onleesbaar Helaas waren er in de vorige Wijknieuws een aantal tekstvakken erg donker en daardoor moeilijk leesbaar. Het bleek dat de kleuren bij het drukproces in zijn

Nadere informatie

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Locatie; Aanvang; De Driesprong 20.30 uur Leerkrachten MR Aanwezig de Swart (groep 8) Esther de Rooij (groep 1 2B) Myriam Picard (groep 3A) Carla Snijders

Nadere informatie

#3. Startbijeenkomst en het Goede doel. Tijdens de startbijeenkomst van Ondersteboven werd het Goede Doelen spel gespeeld. P. 4

#3. Startbijeenkomst en het Goede doel. Tijdens de startbijeenkomst van Ondersteboven werd het Goede Doelen spel gespeeld. P. 4 MEI 2012 NIEUWSBRIEF ONDERSTEBOVEN Naar een klantgerichte organisatie met kleinschalige teams #1. Ondersteboven gaan is: weten van elkaars werk! Pas geleden vertelde een medewerker mij, dat het werken

Nadere informatie

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 27 MAART 2013 De Woonkoepel zwolle 23 februari 2013 Huurdersbelangenvereniging Postbus 1239 8001 BE Zwolle Hierbij wordt u uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

ONDerDaK COLOFON interview FUSieONDerZOeK UitNODiGiNG woensdag 10 DeCember

ONDerDaK COLOFON interview FUSieONDerZOeK UitNODiGiNG woensdag 10 DeCember ONDERDAK Jaargang 10 Nr.2 November 2014 Interview Niko van de Poel Nieuwe bewoner van appartementen Miereakker FUSIEONDERZOEK UITNODIGING Algemene ledenvergadering woensdag 10 december Meer inbreng huurders;

Nadere informatie

G Ö R T nieuwsbrief van de Dorpsvereniging Garnwerd en omstreken 65 ste editie; november 2014 Redactieadres: Meedenerweg 13, Feerwerd 06-25422122

G Ö R T nieuwsbrief van de Dorpsvereniging Garnwerd en omstreken 65 ste editie; november 2014 Redactieadres: Meedenerweg 13, Feerwerd 06-25422122 G Ö R T nieuwsbrief van de Dorpsvereniging Garnwerd en omstreken 65 ste editie; november 2014 Redactieadres: Meedenerweg 13, Feerwerd 06-25422122 Wat gebeurt er veel... Hier alweer de laatste Gört (of

Nadere informatie

Stichting CAI-Assendorp, het ontstaan.

Stichting CAI-Assendorp, het ontstaan. Stichting CAI-Assendorp, het ontstaan. Inrichtingen. Ook in Assendorp. Voordat werd gewerkt met een centrale antenne, had iedere bewoner in ons land, dus ook in Zwolle, een eigen sprietantenne op het dak

Nadere informatie

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010 NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010 Aanvang 20:00, De Klokkentoren, Slotemaker de Bruïneweg 272 Aanwezig 49 deelnemers, 20 machtigingen Bestuursleden aanwezig: Jean Popma (voorzitter),

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009

NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009 NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009 Van de voorzitter Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Namens het bestuur van de VVD afd. Hoorn mag ik u van harte uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van onze afdeling

Nadere informatie