Verslag enquête 2013 s-heer Arendskerke en Eindewege

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag enquête 2013 s-heer Arendskerke en Eindewege"

Transcriptie

1 Verslag enquête 2013 van Stichting Overlegorgaan s-heer Arendskerke De Stichting Overlegorgaan s-heer Arendskerke besloot om vijf jaar na de vorige dorpsenquête opnieuw de bewoners van s-heer Arendskerke en Eindewege te benaderen met allerlei vragen over de leefbaarheid in algemene zin in en rond het dorp. In dit verslag treft u de resultaten van deze enquête aan, die een signalering is van knelpunten op diverse terreinen. Verslag enquête 2013 s-heer Arendskerke en Eindewege Stichting Overlegorgaan s-heer Arendskerke Enquête 2013 Pagina s 0/13

2 Stichting Overlegorgaan s-heer Arendskerke ONDERWERPEN: A VOORZIENINGEN B VERKEER C WONEN EN WOONOMGEVING D SOCIALE VEILIGHEID E s-heer ARENDSKERKE EN EINDEWEGE ALS GEMEENSCHAP F DIVERSEN INHOUDSOPGAVE Inleiding... 2 Stichting Overlegorgaan s-heer Arendskerke... 2 Ontwikkelingen O.B.S. Schengehof... 3 s-heer Arendskerke, een dorp dat leeft!... 4 Terugblik dorpsenquête Opdracht... 5 Werkgroep enquête Onderzoeksopzet... 5 Verslag... 6 Resultaat... 6 Overzichten cijfers en percentages enquête Grootste 3 knelpunten Niet-straatgebonden vragen... 7 Totaaloverzicht cijfers en percentages Werkgroepen en vrijwillerscentrale Foto: Jacco Kromkamp Stichting Overlegorgaan s-heer Arendskerke Enquête 2013 Pagina s 1/13

3 Inleiding Sinds 1973 wordt door de Stichting Overlegorgaan om de vijf jaar een enquête georganiseerd onder de bewoners van s-heer Arendskerke en Eindewege. De laatste enquête dateert van De vragen behandelen allerlei onderwerpen over de leefbaarheid in en rond het dorp. Stichting Overlegorgaan s-heer Arendskerke Het contact met het gemeentebestuur vindt plaats door middel van de Stichting Overlegorgaan, die als dorpsraad fungeert. Eenmaal per jaar wordt met het gemeentebestuur vergaderd. Voor deze vergadering wordt iedere dorpsbewoner uitgenodigd. De Stichting Overlegorgaan is opgericht in 1975 en heeft als doelen: het stimuleren en coördineren van allerlei zaken, die in het belang van de leefbaarheid van de gemeenschap 's-heer Arendskerke en Eindewege zijn bij de inwoners van 's-heer Arendskerke en Eindewege de gemeenschaps- en samenwerkingsgedachte te verspreiden het gemakkelijker maken en bevorderen van het contact met de gemeente en andere overheids- en particuliere instellingen het direct of indirect bevorderen van initiatieven en maatregelen, die aan de bevolking van 's-heer Arendskerke en Eindewege of een belangrijk deel daarvan ten goede komen Het uitgangspunt is, dat elke plaatselijke vereniging een lid afvaardigt naar het algemeen bestuur van het Overlegorgaan. Enkele personen zitten op persoonlijke titel in het bestuur. Het algemeen bestuur kiest uit haar midden een dagelijks bestuur. Het huidige algemeen bestuur bestaat uit 18 leden inclusief het dagelijks bestuur van 4 leden. Twee keer per jaar (in het voor- en najaar) organiseert het Overlegorgaan een openbare vergadering waarin actuele zaken van het dorp besproken worden. Om deze zaken toe te lichten worden betrokken partijen uitgenodigd, zoals vertegenwoordigers van de gemeente Goes en/of van de politie. In de najaarsvergadering wordt een besteding gezocht voor het dorpenbudget van het komende jaar. In de dorpskrant brengt het dagelijks bestuur verslag uit van hun activiteiten en vraagt inwoners om hun mening. Om de doelen in praktijk te kunnen brengen heeft het Overlegorgaan 6 werkgroepen: 1. dorpskrant Sraskerkse Proat 2. jeugdsoos TYG (The Younger Generation) 3. jeugdvakantieweek 4. toneel 5. monumentendag 6. speelvoorziening Bewestenwege Stichting Overlegorgaan s-heer Arendskerke Enquête 2013 Pagina s 2/13

4 Ontwikkelingen O.B.S. Schengehof Openbare basisschool Schengehof is de enige school in s-heer Arendskerke. Op 1 oktober 2013 zaten er 110 leerlingen op. prognose aantal leerlingen jaar aantal Deze prognose is opgesteld door Pronexus in opdracht van de gemeente Goes. Soms vallen de prognoses iets lager uit, omdat ouders er voor kiezen hun kind(eren) niet naar de school op het dorp te sturen, maar te kiezen voor een andere school. De resultaten van het onderwijs zijn als ruim voldoende te beschrijven. Het aantal leerkrachten wordt wel minder: door terugloop leerlingenaantal, door strengere normering en door bezuinigingen op landelijk en stichtingsniveau. Behalve dat het aantal leerkrachten afneemt met een gelijkblijvend aantal leerlingen is dit ook van toepassing op de directie. Er is minder geld, dus minder tijd beschikbaar om Schengehof een gehele week te voorzien van een directeur. Ondanks dit begin in mineur zijn er ook vele positieve zaken te beschrijven. Deze maand is er een verrijkingsklas gestart. Leerlingen, die weinig moeite hebben met de aangeboden leerstof, worden gedurende één ochtend in de week gestimuleerd, begeleid en gestuurd in omgaan met moeilijkere leerstof, het samenwerken en het plannen van leerstof. We gaan er van uit dat deze pilot bouwstenen geeft voor de toekomst. Op school worden naast onderwijs nog tal van activiteiten ondernomen. Sinds 2012 zijn er op vrijdagmiddag workshops. Zij worden verzorgd door (groot)ouders, leerkrachten en andere belangstellenden. De leerlingen werken in groepjes aan een onderwerp, dat zij zelf hebben gekozen. Belangstellenden die willen participeren zijn van harte welkom. In het kader van de brede school worden er ook diverse naschoolse workshops aangeboden. Al jaren zijn er pleintjesactiviteiten. Dit jaar (2013) is er een kinderpersbureau waar leerlingen werken met i-pads en wekelijks een krantenbericht schrijven, of beter gezegd een blog maken. Techniek, elektriciteit, houtbewerking, schilderen, circusparade en op de boerderij zijn andere naschoolse workshops. Dit jaar ook voor de jongere leerlingen. De samenwerking met brassband Excelsior resulteert in een blazersgroep van 9 leerlingen en 2 volwassenen en de mogelijkheid om slagwerk te leren. Ook hier is veel belangstelling voor. Men start met 6 slagwerkers. Om het aanbod breed en gevarieerd te houden is er samenwerking gezocht met de basisschool in s-heer Hendrikskinderen. Hierdoor kunnen er meer leerlingen deelnemen aan de workshops, waardoor het minimumaantal inschrijvingen wordt behaald. In de avonduren wordt de school sinds de zomer van 2013 regelmatig gevuld met belangstellenden voor workshops in het kader van Voe mekaore. Ook kunnen dorpsbewoners op maandagavond op school terecht om gebruik te maken van het uitleenservicepunt van de bibliotheek. Dit servicepunt is ook op maandagmiddag van tot uur open. Op school zijn veel ouders actief. Naast de bekende ouderraad en medezeggenschapsraad is er ook een ouderendenktank actief. Hun inzet en inbreng zorgt voor meer mogelijkheden en nieuwe ideeën. De leerlingen hebben een leerlingenraad. Op die manier dragen ook zij hun steentje bij. Het gebouw Schengehof zou eerst worden aangepast of vervangen. Door ander gemeentelijk beleid is hiervan de eerste jaren geen sprake meer. De gemeente houdt hierover in november 2013 inspreekavonden om te luisteren en mede aan de hand hiervan een gemeentelijke visie te ontwikkelen. Wanneer Schengehof aan de beurt is om te verbouwen of te vernieuwen is nu niet bekend. Wanneer dit echt vast staat zult u er ongetwijfeld meer over horen en lezen. Bron: O.B.S. Schengehof Stichting Overlegorgaan s-heer Arendskerke Enquête 2013 Pagina s 3/13

5 s-heer Arendskerke, een dorp dat leeft! In het voorjaar van 2012 is de Stichting Overlegorgaan samen met de gemeente Goes gestart met het werken aan een uitvoerbaar dorpsplan. In het dorpsplan werden 5 thema s uitgewerkt door 5 werkgroepen. De thema s waren: 1. Gezondheid en Zorg 2. Vrije tijd en Spelen 3. Wonen en Sociale veiligheid 4. Verkeer 5. Opvoeding en Onderwijs. Na een jaar werd het resultaat van de besprekingen binnen de werkgroepen samengevat in een dorpsplan met als titel: s-heer Arendskerke, een dorp dat leeft! Het uitvoeringsprogramma geeft aan welke wensen of knelpunten aangepakt moeten worden en wanneer. Met het inlegvel in de dorpsenquête 2013 konden de inwoners aangeven of zij belangstelling hebben voor een volkstuin of dat zij willen meehelpen in een werkgroep van het Overlegorgaan. Verder konden ze aangeven of zij op enig gebied hulp nodig hebben of hulp kunnen bieden. Dit is belangrijke informatie voor het werk van de Vrijwilligerscentrale, die begin 2014 zal starten. Terugblik dorpsenquête 2008 De grootste 10 knelpunten in 2008 waren: 1. Verkeerssituatie Oude Rijksweg: hard rijden, veel sluipverkeer, slecht zicht op kruisingen, fietsers en wandelaars op weg, slecht zicht bij coupure Slotstraat 2. Verkeerssituatie Wissekerkseweg: hard rijden, sluipverkeer, slecht zicht in bocht door oude populieren, ontbreken van voetpad van school naar Klok uus 3. Parkeren Lange Achterweg: tijdens voetbal op zaterdag wordt er 2-zijdig geparkeerd 4. Verkeerssituatie Slotstraat: hard rijden, veel parkeren door werknemers Poelwijck, onoverzichtelijke bocht door struiken, versmallingen, slecht zicht op de kruisingen 5. Geluidsoverlast A58: veel meer overlast na opening van de tunnel 6. Overlast goederentreinen en trillingen: de maatregelen hebben niet het beoogde resultaat bereikt 7. Verkeerssituatie rond school: weinig ruimte voor ouders om te parkeren en hun kinderen veilig te laten uitstappen 8. Autobedrijven uit het dorp: verplaatsing van de autobedrijven naar het industrieterrein 9. Handhaving 30km zone: veel mensen rijden harder dan de toegestane 30 kilometer 10. Parkeren Elenbaasstraat: krappe parkeerruimte, op stoep parkeren, parkeren tijdens voetbal/tennis. Er is in die 5 jaar wel het een en ander aangepakt en verbeterd, maar sommige punten verdienen nog steeds onze aandacht. Stichting Overlegorgaan s-heer Arendskerke Enquête 2013 Pagina s 4/13

6 Opdracht Door de Stichting Overlegorgaan s-heer Arendskerke is een werkgroep geformeerd om de enquête uit te voeren en de resultaten daarvan vast te leggen. De uitslag van de enquête kan gebruikt worden om de leefbaarheid in het dorp te verbeteren, eventueel in samenwerking met of in overleg met de gemeente Goes. Verder vormt de enquête een signalering van knelpunten op diverse terreinen. De uitslag wordt gebruikt om een gerichte discussie te voeren met het gemeentebestuur van Goes en andere overheden en instanties, zoals het Waterschap Zeeuwse Eilanden en het provinciebestuur van Zeeland. Werkgroep enquête 2013 De werkgroep, die de enquête heeft samengesteld en uitgewerkt bestond uit: Anja van der Linde Jan Kooiman Jannie Verwei Paut Kromkamp Willem van der Bijl De vragenlijsten zijn door vrijwilligers verspreid en weer opgehaald. Ook konden de formulieren ingeleverd worden bij Jannie Verwei. Voor de enquête en de eindrapportage is een subsidie beschikbaar gesteld door de gemeente Goes. Onderzoeksopzet De vragen en stellingen in de enquête zijn onderverdeeld in 6 thema s, waarbij geprobeerd is zoveel mogelijk in te spelen op actualiteiten van diverse aard in en rondom het dorp. Ook is in de vragen rekening gehouden met het resultaat van de vorige enquête in Er is een enquête samengesteld met de volgende thema s: A B C D E F s-heer Arendskerke en Eindewege als gemeenschap Voorzieningen Verkeer Wonen en woonomgeving Sociale veiligheid Informatie De vragen konden worden beantwoord met ja, nee, geen mening. Per vraag kon een persoonlijke opmerking worden gemaakt. Stichting Overlegorgaan s-heer Arendskerke Enquête 2013 Pagina s 5/13

7 Verslag In de rapportage van de enquête is strikt de vragenlijst aangehouden. De bewoners konden hier ook hun mening geven over de eigen straat en/of woonomgeving. Hier is een splitsing gemaakt in straatgebonden vragen en niet-straatgebonden vragen. Van een aantal zaken - bijvoorbeeld het parkeren - valt namelijk te veronderstellen, dat die per straat behoorlijk kunnen verschillen. Ook kan het een handvat bieden om gesignaleerde zaken per straat af te handelen. Straatgebonden vragen: De straatgebonden vragen waren: 16, 17, 22, 23, 24,25 en 26. Bij een straatgebonden vraag worden in het verslag alle opmerkingen meegenomen, ook als ze minder dan 3x keer voorkomen. Niet-straatgebonden vragen Bij de niet-straatgebonden vragen zijn de opmerkingen meegenomen als ze 3 of meer keer voor kwamen. De opmerkingen, die met elkaar overeenkomen, zijn zoveel mogelijk geclusterd. Dorpsenquête 2013 We hopen ook deze keer met de uitslagen van de dorpsenquête 2013 in de hand weer diverse zaken aan te pakken. Samen met het uitvoeringsprogramma van ons dorpsplan zal het Overlegorgaan met hulp van diverse dorpsbewoners in de komende jaren proberen het dorp nog mooier en leefbaarder te maken. De uitslag van de enquête geeft een weergave in cijfers van meningen en uitspraken van de bevolking s-heer Arendskerke en het omliggende gebied. Het bestuur bedankt alle vrijwilligers, die geholpen hebben met de organisatie van de enquête Resultaat In totaal zijn 621 formulieren verspreid. In de kern s-heer Arendskerke, in het buurtschap Eindewege en in het buitengebied rond s-heer Arendskerke. Er zijn 279 formulieren ontvangen, een respons van 44,93 %. jaar respons , , , ,93 Bij de vraagstelling is gevraagd naar de leeftijd van de respondenten. Dit is gedaan om te kijken of er in bepaalde leeftijdscategorieën bijzondere problemen de aandacht vragen. Het bleek, dat op basis van het leeftijdscriterium geen sprake is van duidelijk in het oog springende problematiek. Stichting Overlegorgaan s-heer Arendskerke Enquête 2013 Pagina s 6/13

8 Overzichten cijfers en percentages enquête 2013 ONDERWERPEN : A s-heer ARENDSKERKE EN EINDEWEGE ALS GEMEENSCHAP B VOORZIENINGEN C VERKEER D WONEN EN WOONOMGEVING E SOCIALE VEILIGHEID E INFORMATIE Grootste 3 knelpunten verkeerssituatie Oude Rijksweg hard rijden, veel sluipverkeer, slecht zicht op kruisingen, fietsers en wandelaars op weg, slecht zicht bij coupure Slotstraat 2. verkeerssituatie Wissekerkseweg hard rijden, sluipverkeer, slecht zicht in bocht door oude populieren, ontbreken van voetpad van school naar t Klok uus 3. parkeren Lange Achterweg tijdens voetbal op zaterdag wordt er 2-zijdig geparkeerd 1. De situatie op de Oude Rijksweg is aangepast om het doorgaande verkeer te ontmoedigen. 2. Er is inmiddels een apart voetpad aangelegd, gescheiden van de rijbaan. 3. De parkeersituatie is herzien. Op het oude terrein Kaelen is een nieuwe parkeerplaats aangelegd voor de voetbal- en tennisvereniging. De oude ingang naar het voetbalterrein wordt afgesloten. Niet-straatgebonden vragen Opmerkingen Totaal 's-heer A'kerke & E'wege als gemeenschap vraag 3 geluidsoverlast in woonomgeving geluidsoverlast A58 28 hondengeblaf 17 spoor/treinen 11 bedrijven 8 sportvereniging voetbal/tennis 7 carillon 6 verkeersgeluid 5 's-heer A'kerke & E'wege als gemeenschap vraag 5 moet industrieterrein uitbreiden eerst leegstand aanpakken 13 goed voor werkgelegenheid 7 's-heer A'kerke & E'wege als gemeenschap vraag 6 moet Poel V worden aangelegd opvullen leegstand 15 behoud natuur 4 eerst infrastructuur 4 meer werkgelegenheid 3 Voorzieningen vraag 11 tevreden over mogelijkheden sport & bewegen gym voor kinderen basisschool 3 Voorzieningen vraag 12 belangstelling sociale activiteiten grand café biljart 5 jeu de boules 4 kaarten 4 bingo 3 Voorzieningen vraag 14 mist u een vereniging volkstuinvereniging 3 Enquete 2013 Stichting Overlegorgaan s-heer Arendskerke blz. 7/13

9 Niet-straatgebonden vragen vervolg Opmerkingen Totaal Voorzieningen vraag 15 mist u voorzieningen pinautomaat 70 dorpscafé 9 snackbar o.i.d. 8 kraam voor groenten/fruit/vis 6 benzinepomp 5 hondenpoep-opvangzakjes 3 Verkeer vraag 18 tevreden over fietsroute naar Goes Wissekerkseweg gevaarlijk 22 tunneltje verlichting 8 Verkeer vraag 19 auto: gebruik route Poel-Wissekerkseweg-Goes fietsers niet aan de kant 21 automobilist rijdt te hard 18 Verkeer vraag 20 fiets: gebruik route Poel-Wissekerkseweg-Goes automobilist rijdt te hard 40 apart fietspad 8 Verkeer vraag 21 autoluw route Poel - Goes oplossing apart fietspad 12 respect voor elkaar 9 snelheidsbeperkende maatregelen 5 Wonen en woonomgeving vraag 27 tevreden wandel- en fietsmogelijkheden Poelbos voet- en fietspaden opknappen 21 maaiwerk bermen 3 Wonen en woonomgeving vraag 28 voldoende maatregel overlast railverkeer E'wege te weinig maatregelen 8 Wonen en woonomgeving vraag 29 tevreden over afhalen diversen glas meer legen 9 plastic meer legen 9 containers plaatsen Eindewege 8 groen meer legen vooral in de zomer 7 Wonen en woonomgeving vraag 30 tevreden over woningaanbod meer nieuwbouw 4 Wonen en woonomgeving vraag 31 dorp moet nog uitbreiden locatie oud Poelwijck bebouwen 25 tegenover Panhoeve 3 Wonen en woonomgeving vraag 32 goederenspoor E'wege opnieuw inrichten recreatiepad 54 Sociale veiligheid vraag 34 veilig in woonomgeving inbraken 3 Informatie vraag 37 is deze website informatief genoeg actueler/uitgebreider 11 Informatie vraag 38 leest u dorpskrant Sraskerkse Proat complimenten 7 Informatie vraag 42 hinder van 3x luiden klok per dag past juist bij dorp 22 last van luiden om uur 8 Enquete 2013 Stichting Overlegorgaan s-heer Arendskerke blz. 8/13

10 Straatgebonden vragen (straat ontbreekt; dan is er geen straatgebonden vraag bekend) Ambachtsweg Arendstraat Bewestenwege Boogstraat Boudewijnstr De Steeg Deestraat Elenbaasstraat Jonkerstraat Joosstraat Landweg L Achterweg Liesbethstraat Noordweegswg Nijverhiedsstr Oude Rijksweg Poldersedk Raadhuisstr Ridderstraat Slotstraat Spoorstraat Torenrng Vermetstr Walstr Wisskrkwg/Pllst Totaal Verkeer vraag 16: tevreden over parkeergelegenheid in straat Totaal 43 te weinig parkeermogelijkheden parkeerproblemen voetbal auto's uit andere straten bus Connexion voor speelplaats 1 1 genoeg ruimte langs dijk Oude Rijksweg 1 1 parkeren bij kruispunt 1 1 werkauto's 1 1 wisselende kanten parkeren 1 1 Verkeer vraag 17: onveilige verkeerssituaties in omgeving Totaal 113 hard rijden kruisingen kruising Bewestenwege/Boogstraat kruising Slotstraat/Oude Rijksweg kruisingen Slotstraat Oude Rijksweg hoge beplanting, slecht zicht (o.a. kerk) kruising Vermetstraat/Oude Rijksweg kruisingen Boogstraat verkeerslichten niet goed afgesteld verkeerd geparkeerde auto's rondom school 3 3 weghalen borden gevaarlijker onder dijk 3 3 kruisingen Oude Rijksweg 2 2 kruising L. Achterweg/Raadhuisstraat 1 1 vrachtverkeer 1 1 Wonen en woonomgeving vraag 22: tevreden openbaar groen Totaal 69 slecht onderhouden boom hoek Liesbethstr/Lange Achterweg (valappels, rottend fruit, wespen) Enquete 2013 Stichting Overlegorgaan s-heer Arendskerke blz. 9/ laat maaien meer snoeien openbaar of particulier te weinig beplanting 4 4 last bomen onderaan dijk Oude Rijksweg 3 3 overlast van bomen 2 1 3

11 Straatgebonden vragen vervolg (straat ontbreekt; dan is er geen straatgebonden vraag bekend) Ambachtsweg Arendstraat Bewestenwege Boogstraat Boudewijnstr De Steeg Deestraat Elenbaasstraat Jonkerstraat Joosstraat Landweg L Achterweg Liesbethstraat Noordweegswg Nijverhiedsstr Oude Rijksweg Poldersedk Raadhuisstr Ridderstraat Slotstraat Spoorstraat Torenrng Vermetstr Walstr Wisskrkwg/Pllst Totaal Wonen en woonomgeving vraag 22: tevreden openbaar groen - vervolg groen als hondenuitlaatplaats 1 1 meer variatie beplanting (o.a. bloemenbak) 1 1 Wonen en woonomgeving vraag 23: tevreden onderhoud openbaar groen Totaal 58 meer snoeien bomen/struiken gras sneller maaien slecht onderhoud (o.a. onkruid stoepen) beplanting rond bomen 2 2 kappen van de bomen in Poelbos onderhoud Kasteelberg is minimaal 1 1 stoppen met round up spuiten 1 1 Wonen en woonomgeving vraag 24: overlast van hondenpoep Totaal 47 op het trottoir/straat bij kinderspeelplaatsen in groenstrook 5 5 pad Poelbos kattenpoep langs Poldersedijk zakjes ontbreken 2 2 bij Kasteelberg 1 1 in de kerktuin 1 1 paardenmest 1 1 Wonen en woonomgeving vraag 25: tevreden over bestrating Totaal 23 slechte bestrating (weg, trottoir, putje ) aansluiting straat-erf moet beter 1 1 Wonen en woonomgeving vraag 26: tevreden over straatverlichting Totaal 17 (te) weinig verlichting te felle lampen verlichting voor en na de fietstunnel 2 2 kappen lantaarnpalen schoonmaken 1 1 lantaarns last van takken bomen 1 1 straatverlichting stuk 1 1 te laat aan in winter 1 1 Enquete 2013 Stichting Overlegorgaan s-heer Arendskerke blz. 10/13

12 Totaaloverzicht cijfers en percentages 61 jr leeftijdscategorie 0-25 jr jr jr. e.o. totalen categorie hieronder % en aantallen van totaal alle categoriën A 's-heer Arendskerke & Eindewege als gemeenschap % + aantal ja % + aantal nee % + aantal geen 1 woont u prettig in 's-heer Arendskerke/Eindewege 96, ,72 2 2, verhuizing op korte termijn 2, , , geluidsoverlast in woonomgeving 34, , , goede sociale contacten naaste omwonenden 92, ,51 7 4, moet industrieterrein uitbreiden 15, , , moet Poel V worden aangelegd 17, , ,48 99 B Voorzieningen % + aantal ja % + aantal nee % + aantal geen 7 tevreden kinderopvang 27, , , tevreden activiteiten/voorzieningen jeugd 36, , , tevreden activiteiten/voorzieningen senioren 32, , , tevreden over dorpshuis 73, , , tevreden over mogelijkheden sport & bewegen 65, , , belangstelling sociale activiteiten grand café 18, , , tevreden over speelvoorzieningen buurt 57, , , mist u een vereniging 3, , , mist u voorzieningen 38, , ,43 57 C Verkeer % + aantal ja % + aantal nee % + aantal geen 16 tevreden over parkeergelegenheid in straat 69, , , onveilige verkeerssituaties in omgeving 49, , , tevreden over fietsroute naar Goes 74, , , auto: gebruik route Poel-Wissekerkseweg-Goes 81, , , a auto: overlast van fietsers 18, , , fiets: gebruik route Poel-Wissekerkseweg-Goes 77, , , a fiets: overlast van auto's 27, , , autoluw route Poel - Goes oplossing 35, , ,28 51 D Wonen en woonomgeving % + aantal ja % + aantal nee % + aantal geen 22 tevreden openbaar groen 65, , , tevreden onderhoud openbaar groen 58, , , overlast van hondenpoep 35, , , tevreden over bestrating 83, , , tevreden over straatverlichting 87, , , tevreden wandel- en fietsmogelijkheden Poelbos 79, , , voldoende maatregel overlast railverkeer E'wege 17, , , a tevreden over ophalen glas 83, , , b tevreden over ophalen groen afval 91, , , c tevreden over ophalen huisvuil 96, ,72 2 3, d tevreden over ophalen kleding 81, , , e tevreden over ophalen oud papier 96, ,72 2 2, f tevreden over ophalen plastic 78, , , tevreden over woningaanbod 43, , , dorp moet nog uitbreiden 28, , , goederenspoor E'wege opnieuw inrichten 30, , , Overlegorgaan behartigt belangen voldoende 62, , ,05 95 E Sociale veiligheid % + aantal ja % + aantal nee % + aantal geen 34 veilig in woonomgeving 92, ,51 7 4, politie reageert adequaat 20, , , F Informatie % + aantal ja % + aantal nee % + aantal geen 36 kijkt u op website dorp 28, , , is deze website informatief genoeg 18, , , leest u dorpskrant Sraskerkse Proat 96, ,15 6 1, is deze dorpskrant informatief 85, , , kijkt u op website gemeente Goes 41, , , is deze website informatief genoeg 33, , , hinder van 3x klokluiden per dag 6, , , belangrijk Overlegorgaan organiseert enquête 82, , , vragen gemist 12, , ,28 51 De vragen 16, 17 en 22 tot en met 26 zijn straatgebonden Enquete 2013 Stichting Overlegorgaan s-heer Arendskerke blz. 11/13

13 Werkgroepen en vrijwillerscentrale Inleiding Voor de eerste keer is er een inlegvel verspreid samen met de enquête. We hebben gevraagd of men wilde deelnemen aan één of meer van de activiteiten, die op het inlegvel werden genoemd. De onderwerpen: 1. Werkgroepen en 2. Vrijwilligerscentrale (verdeeld in hulp geven en hulp vragen) Werkgroepen Werkgroep dorpskrant jeugdsoos jeugdvakantie week monumenten speeltuin Volkstuin toneel bestuur lid 1 * In totaal hebben zich 10 vrijwilligers gemeld. Opvallend is de animo voor een volkstuin. De werkgrroep volkstuin zal hierop verdere actie ondernemen. De bestaande werkgroepen zijn inmiddels ingelicht over de nieuwe deelnemers. * alleen rondbrengen dorpskrant Vrijwilligerscentrale De insteek: We nemen ons voor op ons dorp een vrijwilligerscentrale te realiseren, waar vraag en aanbod van hulp bij elkaar worden gebracht. Als u hulp nodig heeft of als u hieraan een actieve bijdrage wilt leveren, dan kunt u hieronder vermelden of u hulp wilt verlenen of dat u hulp nodig heeft. Resultaat: Vrijwilligerscentrale klusjes huis klusjes tuin begeleiding/ vervoer arts/z'huis computerproblemen opname telefooncirkel bezoekdienst/ maatje studie, formulieren enz Overig *, **, ***, **** aanbod vraag aan- bod vraag aan- bod vraag aan- bod vraag aan- bod vraag aanbod vraag aanbod vraag aan- bod vraag In totaal hebben zich 53 vrijwilligers gemeld, 8 dorpsbewoners hebben om hulp verzocht. De vrijwilligerscentrale zal actie ondernemen. * workshop aroma therapie/natuurlijk parfum maken (al actie ondernomen door Overlegorgaan) ** alle hulp die niet structureel is *** zorg voor oudere mensen **** werk voor de vrijwilligerscentrale; uitlaten hond Enquete 2013 Stichting Overlegorgaan s-heer Arendskerke blz. 12/13

Stichting Overlegorgaan s-heer Arendskerke

Stichting Overlegorgaan s-heer Arendskerke Stichting Overlegorgaan s-heer Arendskerke ONDERWERPEN: A VOORZIENINGEN B VERKEER C WONEN EN WOONOMGEVING D SOCIALE VEILIGHEID E s-heer ARENDSKERKE EN EINDEWEGE ALS GEMEENSCHAP F DIVERSEN G GROOTSTE 4

Nadere informatie

Resultaten Enquête Dorpsraad Meterik 2014

Resultaten Enquête Dorpsraad Meterik 2014 Resultaten Enquête Dorpsraad Meterik 2014 T. Hendriks, F. Janssen, K. Reijnders Dorpsraad Meterik info@dorpsraadmeterik.nl 1 Inhoud Inhoud 1 Inleiding 2 Doel enquête 3 Verantwoording enquête 4 Hoofdpunten

Nadere informatie

ARENDPAD 1 en 2 WANDELINGEN ROND S-HEER ARENDSKERKE

ARENDPAD 1 en 2 WANDELINGEN ROND S-HEER ARENDSKERKE De Meeldijk vormt de grens van s-heer Arendskerke en de Ankeverepolder. Beide polders bevinden zich op een oude kreekrug, die zich van Goes via s-heer Arendskerke richting Lewedorp uitstrekt. 12. Meeldijk

Nadere informatie

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Geesteren

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Geesteren Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Geesteren Wilt u 5 minuten nadenken over ons Geesteren? Pagina 1 van 7 Vragenlijst Dorpsplan Plus Geesteren Vragenlijst Dorpsplan Plus Geesteren Geesteren start dit najaar

Nadere informatie

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route Enquête verkeersveiligheid school - thuis route Inleiding Bij het maken van ons nieuwe schoolplan 2011-2015 is er onder de ouders van onze kinderen een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek

Nadere informatie

VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN

VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN Beste Lezer, Met deze enquête willen we uw mening over de verkeersveiligheid op de Ringdijk in beeld brengen. Het verkeersadviesbureau

Nadere informatie

Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf

Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf

Nadere informatie

gevraagd om een bushokje richting Etten-leur voor de nonnen en overige bezoekers en gebruikers richting Ettenleur

gevraagd om een bushokje richting Etten-leur voor de nonnen en overige bezoekers en gebruikers richting Ettenleur Stichting Wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West Secretariaat Rithsestraat 187 4838 GA Breda + 31 765200785 www.wijkraadbredazw.nl info@wijkraadbredazw.nl wijkschouw 2007 Liesbos Probleem suggestie Wateroverlast

Nadere informatie

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Fleringen. Wilt u 5 minuten nadenken over ons Fleringen? dorpsraad. Fleringen

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Fleringen. Wilt u 5 minuten nadenken over ons Fleringen? dorpsraad. Fleringen Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Fleringen Wilt u 5 minuten nadenken over ons Fleringen? dorpsraad Fleringen Vragenlijst Dorpsplan Plus Fleringen Fleringen start dit najaar met het maken van een Dorpsplan

Nadere informatie

*ZE9D31A5A7D* Raadsvergadering d.d. 27 januari 2015

*ZE9D31A5A7D* Raadsvergadering d.d. 27 januari 2015 *ZE9D31A5A7D* Raadsvergadering d.d. 27 januari 2015 Agendanr. 9. Aan de Raad No.ZA.13-25984/DV.14-417, afdeling Ruimte. Sellingen, 15 januari 2015 Onderwerp: Herinrichting schoolomgeving OBS De Plaggenborg

Nadere informatie

Onderzoek woonservicegebieden

Onderzoek woonservicegebieden Gemeente Dalfsen Onderzoek woonservicegebieden Kern: Lemelerveld Onderzoek uitgevoerd en opgesteld: - Lemelerveld: Stichting Welzijn Ouderen Lemelerveld - Dalfsen: Landstede Welzijn Ouderen Dalfsen - Nieuwleusen:

Nadere informatie

Veiligheidsenquête Landhorst

Veiligheidsenquête Landhorst Veiligheidsenquête Landhorst 1. Uitwerking enquête 2. Bijlage: Open vraag Oktober 2006 Gemeente Sint Anthonis Vereniging Peelbelang Landhorst RESULTATEN ENQUÊTE VEILIGHEID GEMEENTE SINT ANTHONIS/ KERN

Nadere informatie

Wijkschouw Helmerhoek-Noord

Wijkschouw Helmerhoek-Noord Wijkschouw Helmerhoek-Noord Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot en met 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Wijkschouw Hogeland-Noord

Wijkschouw Hogeland-Noord Wijkschouw Hogeland-Noord Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Van harte welkom NU EN IN DE TOEKOMST WAT LEEFT ER BIJ U?

Van harte welkom NU EN IN DE TOEKOMST WAT LEEFT ER BIJ U? Van harte welkom NU EN IN DE TOEKOMST WAT LEEFT ER BIJ U? Programma 1. De dorpsraad in 2011, een kort verslag 2. Verslag enquête Samen verder bouwen Pauze 3. Vragen en discussie en vervolg 4. Rondvraag

Nadere informatie

Resultaten Fietsen met Inwoners dinsdag avond 18 april, Zenderpark

Resultaten Fietsen met Inwoners dinsdag avond 18 april, Zenderpark Resultaten Fietsen met Inwoners dinsdag avond 18 april, Zenderpark Op dinsdagavond 18 april zijn we door het Zenderpark gefietst met een klein groepje inwoners. Hoewel het groepje klein was, zijn er veel

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

SAMEN VERDER BOUWEN AAN EEN LEEFBAAR EN SOCIAAL ROSSUM, LEMSELO EN VOLTHE

SAMEN VERDER BOUWEN AAN EEN LEEFBAAR EN SOCIAAL ROSSUM, LEMSELO EN VOLTHE SAMEN VERDER BOUWEN AAN EEN LEEFBAAR EN SOCIAAL ROSSUM, LEMSELO EN VOLTHE ENQUÊTE DORPSRAAD ROSSUM LEMSELO VOLTHE 2012 1 Nu en in de nabije toekomst: wat leeft er bij u? Januari 2012 Geachte inwoner(s)

Nadere informatie

Buurtonderzoek in Rockanje rondom de Moerbeistraat en in Oostvoorne rond de middellandweg op 24 en 25 februari 2017

Buurtonderzoek in Rockanje rondom de Moerbeistraat en in Oostvoorne rond de middellandweg op 24 en 25 februari 2017 BUURTONDERZOEK Westvoorne Buurtonderzoek in Rockanje rondom de Moerbeistraat en in Oostvoorne rond de middellandweg op 24 en 25 februari 2017 Hierbij gaven 46 bewoners aan de deur en 2 via het internet

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens Deze vragen hebben betrekking op jouw persoonlijke situatie.

Persoonlijke gegevens Deze vragen hebben betrekking op jouw persoonlijke situatie. Vragenlijst Dorpsvisie Zevenhuizen Deze vragenlijst is opgezet als voorbereiding op de dorpsvisie. (Deze enquete is ook in te vullen via de site www.7huizen.nl) Persoonlijke gegevens Deze vragen hebben

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt: een hoger cijfer (10)

Nadere informatie

Gemeente Uden - Bijeenkomst bewoners Moleneind - Datum Locatie

Gemeente Uden - Bijeenkomst bewoners Moleneind - Datum Locatie Gemeente Uden - Bijeenkomst bewoners Moleneind - Datum Locatie 27 juni 2016 St. Jozefschool, Uden 1 Behouden en veranderen Herinrichting park Moleneind 1 Behouden en veranderen 1.1 Stap 1: behouden en

Nadere informatie

1. Heeft u (klein)kinderen die naar de basisschool of de middelbare school gaan?

1. Heeft u (klein)kinderen die naar de basisschool of de middelbare school gaan? School 6 5 1. Heeft u (klein)kinderen die naar de basisschool of de middelbare school gaan? 5 5 4 3 2 1 Ja Nee Nee Niet in de Bommelerwaard. (1x) Wel kleinkinderen die naar de basisschool gaan, maar niet

Nadere informatie

Aan de ouders / verzorgers van de toekomstige leerlingen van Basisschool Schinveld

Aan de ouders / verzorgers van de toekomstige leerlingen van Basisschool Schinveld Aan de ouders / verzorgers van de toekomstige leerlingen van Basisschool Schinveld Geachte ouders/verzorgers, In de bijlage treft uw een vragenlijst aan omtrent de verkeersveiligheid in de nabijheid van

Nadere informatie

Basisscholen-verkeersenquête 2006: een duidelijk signaal

Basisscholen-verkeersenquête 2006: een duidelijk signaal Basisscholen-verkeersenquête 2006: een duidelijk signaal Resultaten van een uitgebreide en representatieve verkeersenquête over verkeersveiligheid rond scholen en schoolroutes in de Bovenbuurt van Wageningen,

Nadere informatie

Buurtenquête De Posten - Oosterveld

Buurtenquête De Posten - Oosterveld Buurtenquête De Posten - Oosterveld Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in

Nadere informatie

Wijkschouw Helmerhoek Zuid

Wijkschouw Helmerhoek Zuid Wijkschouw Helmerhoek Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Resultaten bewonerscampagne LaatjeHoorn In Hoorn-Noord en Venenlaankwartier 2016

Resultaten bewonerscampagne LaatjeHoorn In Hoorn-Noord en Venenlaankwartier 2016 Resultaten bewonerscampagne LaatjeHoorn In Hoorn-Noord en Venenlaankwartier 2016 Koepoortsweg Deen Mariaschool Terugkoppeling Hoorn-Noord 3 en 11 oktober 2016 Programma 19.15 19.25 uur Toelichting op het

Nadere informatie

Doelen en beoogde resultaten van de plannen van Den Nul-Fortmond-Duur.

Doelen en beoogde resultaten van de plannen van Den Nul-Fortmond-Duur. Bijlage I Doelen en beoogde resultaten van de plannen van Den Nul-Fortmond-Duur. Eenmalige budgetten voor onderwerpen die op korte termijn kunnen starten. De verschillende werkgroepen hebben eenmalig een

Nadere informatie

Wijkraadpleging Molenwijk. Gemeente Haarlem Augustus 2012

Wijkraadpleging Molenwijk. Gemeente Haarlem Augustus 2012 Gemeente Haarlem Augustus 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-concept Datum : Augustus 2012 Opdrachtgever :

Nadere informatie

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek: Nibbixwoud en Hauwert. Gemeente Medemblik Januari 2011

Leefbaarheidsonderzoek: Nibbixwoud en Hauwert. Gemeente Medemblik Januari 2011 Leefbaarheidsonderzoek: Gemeente Medemblik Januari 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-1741 F Datum : januari

Nadere informatie

Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg

Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg Vragen Vraag 1a Welke plek in Theresia en Spoorzone vindt u voor de fietser qua verkeer het gevaarlijkst. Kunt u ook aangeven waarom? Vraag 1b

Nadere informatie

Dorpsraad Oostrum werkt samen met u aan het derde. Dorps Omgevings Programma (DOP) Enquête DOP 2017

Dorpsraad Oostrum werkt samen met u aan het derde. Dorps Omgevings Programma (DOP) Enquête DOP 2017 Dorpsraad Oostrum werkt samen met u aan het derde Dorps Omgevings Programma (DOP) Enquête DOP 2017 Ter verbetering van de leefbaarheid in Oostrum vragen wij 15 minuten van uw tijd. Deze enquête heeft tot

Nadere informatie

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016

Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016 Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016 Ontwerpsessie Eerste Emmastraat en Tempeliersstraat Indrukken van de buurt - Fijne leefomgeving - Karakteristieke/monumentale panden

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Buurtenquête Eilermarke, Beekveld en Oikos

Buurtenquête Eilermarke, Beekveld en Oikos Buurtenquête Eilermarke, Beekveld en Oikos Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

Resultaten campagne LaatjeHoorn! bewoners

Resultaten campagne LaatjeHoorn! bewoners Resultaten campagne LaatjeHoorn! bewoners In oktober hebben we de resultaten van de campagne LaatjeHoorn! onder bewoners met elkaar besproken. Daarvoor organiseerden gemeente en Intermaris vier bijeenkomsten

Nadere informatie

score 4,53 Antwoorden: Vraag 1 Kan ik me gemakkelijk verplaatsen via voet- en fietspaden van goede kwaliteit?

score 4,53 Antwoorden: Vraag 1 Kan ik me gemakkelijk verplaatsen via voet- en fietspaden van goede kwaliteit? score 4,53 Antwoorden: Vraag 1 Kan ik me gemakkelijk verplaatsen via voet- en fietspaden van goede kwaliteit? Voetpaden liggen niet altijd vlak en worden niet goed onderhouden. Fietspaden worden met name

Nadere informatie

Buurtenquête Getfert-Perik

Buurtenquête Getfert-Perik Buurtenquête Getfert-Perik Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Om te beginnen is een korte schets van het dorp gegeven zodat iedereen van gelijke informatie is voorzien, samengevat:

Om te beginnen is een korte schets van het dorp gegeven zodat iedereen van gelijke informatie is voorzien, samengevat: DORPSONTWIKKELING HOOGE ZWALUWE 1. Inleiding Dinsdag 15 februari is een groep actieve bewoners bij elkaar geweest om in kaart te brengen wat hun zorgen en dromen zijn ten aanzien van het leven in Hooge

Nadere informatie

Wijkschouw Stadsveld Zuid

Wijkschouw Stadsveld Zuid Wijkschouw Stadsveld Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008

Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008 Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008 Agenda Aanvang 20.00 uur Inleiding DOP en resultaten enquête Pauze, koffie/thee Discussie in groepjes Afsluiting uiterlijk 22.30 uur Wat

Nadere informatie

Uitkomsten Fietstour Fietsen met inwoners dinsdag 11 april, IJsselstein Midden.

Uitkomsten Fietstour Fietsen met inwoners dinsdag 11 april, IJsselstein Midden. Uitkomsten Fietstour Fietsen met inwoners dinsdag 11 april, IJsselstein Midden. Op dinsdagavond 11 april zijn we door de wijk IJsselstein midden gefietst met een aantal inwoners. Opvallend was het grote

Nadere informatie

Dagelijks een ronde lopen door bewoners in gesprek gaan met voetballende jongeren, eventueel melding maken naar politie en wijkmanager

Dagelijks een ronde lopen door bewoners in gesprek gaan met voetballende jongeren, eventueel melding maken naar politie en wijkmanager J A A R P L A N 2 0 1 3 2 0 1 4 Thema Jongeren Vermindering overlast voetbalveld Frankenskamp Werkgroep Jeugd: Delia Brouwer Verantwoordelijke Vermindering overlast Vervangen van de metalen omheiningen

Nadere informatie

Aanleiding. Presentatie doortrekken Haarsweg. Communicatietraject. Onderdelen van het onderzoek. Ondernemersvereniging Ommen

Aanleiding. Presentatie doortrekken Haarsweg. Communicatietraject. Onderdelen van het onderzoek. Ondernemersvereniging Ommen Presentatie doortrekken Haarsweg Donderdag 10 april 2014 Aanleiding Raadscommissie van 6 juni 2013 behandeling verkeersonderzoek De Strangen en de rotonde Schurinkstraat- Chevalleraustraat Over de Haarsweg

Nadere informatie

PLENAIRE REACTIES & GESPREKSTAFELS DORPSOVERLEG TIENRAY d.d. 3 maart 2015

PLENAIRE REACTIES & GESPREKSTAFELS DORPSOVERLEG TIENRAY d.d. 3 maart 2015 PLENAIRE REACTIES & GESPREKSTAFELS DORPSOVERLEG TIENRAY d.d. 3 maart 2015 Na de presentatie door gemeente en initiatiefnemers over ontwikkelingen in Tienray waren de inwoners van Tienray aan zet om te

Nadere informatie

Resultaten bewonerscampagne LaatjeHoorn In Hoorn-Noord en Venenlaankwartier 2016

Resultaten bewonerscampagne LaatjeHoorn In Hoorn-Noord en Venenlaankwartier 2016 Resultaten bewonerscampagne LaatjeHoorn In Hoorn-Noord en Venenlaankwartier 2016 Koepoortsweg Deen Mariaschool Terugkoppeling Venenlaankwartier 4 en 11 oktober 2016 Programma 19.15 19.25 uur Toelichting

Nadere informatie

Resultaten gebruikersenquête Zwerfkei Licht door de bomen

Resultaten gebruikersenquête Zwerfkei Licht door de bomen Resultaten gebruikersenquête Zwerfkei Licht door de bomen De enquête is opgesteld door: Marijke van Winsum-Westra, Secretaris wijkplatform Hoogenhof Met medewerking van: Tom van Zuijlen, wonend in de Zwerfkei

Nadere informatie

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 December 2016 Kenniscentrum MVS Gemeente Schiedam E n q u ê t e h e r i n r i c h t i n g B o t e n b u u r t P a g i n a 1 Inleiding De gemeente Schiedam voert in

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

Tevreden Boesingheliede?! Leefbaarheidsonderzoek 2011

Tevreden Boesingheliede?! Leefbaarheidsonderzoek 2011 Tevreden Boesingheliede?! Leefbaarheidsonderzoek 2011 Opdrachtgever Gemeente Haarlemmermeer, Dorpsraad Lijnden Analyse en rapportage Rigter Research, M.J.C. Rigter Gegevensverwerking G. Brander-Arkema

Nadere informatie

Oosterheem: Hoe beoordelen bewoners hun wijk? Lennart Feijen (Commissielid Samenleving) Ing. Ewout den Heijer (Gemeenteraadslid)

Oosterheem: Hoe beoordelen bewoners hun wijk? Lennart Feijen (Commissielid Samenleving) Ing. Ewout den Heijer (Gemeenteraadslid) Oosterheem: Hoe beoordelen bewoners hun wijk? Lennart Feijen (Commissielid Samenleving) Ing. Ewout den Heijer (Gemeenteraadslid) Socialistische Partij Zoetermeer Stadhoudersring 12a 2713 GB ZOETERMEER

Nadere informatie

NIEUW-VENNEP 2010 Een meningspeiling over leefbaarheid.

NIEUW-VENNEP 2010 Een meningspeiling over leefbaarheid. NIEUW-VENNEP 2010 Een meningspeiling over leefbaarheid. In opdracht van STICHTING DORPSRAAD NIEUW - VENNEP VERKORTE RAPPORTAGE Datum: 8 december 2010 Versie: Def. 1.0 Auteur: Drs. A.V. Feijt Leefb.nwvennep2010

Nadere informatie

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Gebiedsplan Standdaarbuiten Tweede dorpsavond, 7 mei 2014

Gebiedsplan Standdaarbuiten Tweede dorpsavond, 7 mei 2014 Gebiedsplan Standdaarbuiten Tweede dorpsavond, 7 mei 2014 Sander van Schijndel Wietske Theloesen Programma tweede dorpsavond Standdaarbuiten 1. Opening 19:30 2. Terugblik eerste dorpsavond en eerste dorpstafel

Nadere informatie

Senioren op Straat Verwerkingsformulier voor seniorenverenigingen

Senioren op Straat Verwerkingsformulier voor seniorenverenigingen Senioren op Straat Verwerkingsformulier voor seniorenverenigingen Postnummer + (deel)gemeente Naam seniorenvereniging Contactpersoon 1 Algemene informatie 1. Onder hoeveel mensen is de enquête verspreid?

Nadere informatie

Verkeersveiligheid in Bronckhorst

Verkeersveiligheid in Bronckhorst Verkeersveiligheid in Bronckhorst Aanleiding De gemeente Bronckhorst wil graag achterhalen of er verkeersonveilige locaties zijn in de gemeente en zo ja, welke. Niet alle ongelukken die gebeuren zijn bekend

Nadere informatie

Slecht Voldoende Goed Weet niet Wat vindt u van de gezondheid- en zorgvoorzieningen 4% 36% 56% 4% Wat vindt u van het aanbod aan gezondheid- en

Slecht Voldoende Goed Weet niet Wat vindt u van de gezondheid- en zorgvoorzieningen 4% 36% 56% 4% Wat vindt u van het aanbod aan gezondheid- en Enquête Schuytgraaf Bewoners van Schuytgraaf hebben de enquête ingevuld. In totaal waren er 144 respondenten. Hieronder vind je de belangrijkste conclusies en opmerkingen die uit de enquête naar voren

Nadere informatie

Schouw Dorpsraad Dirksland eind september 2015

Schouw Dorpsraad Dirksland eind september 2015 Schouw Dorpsraad Dirksland eind september 2015 In de Secretarieweg de groenstrook verplaatsen naar de weg dus met de bomen geïntegreerd en het voetpad verplaatsen naar de ruimte tussen de groenstrook en

Nadere informatie

Aan het algemeen bestuur van de Stichting Overlegorgaan

Aan het algemeen bestuur van de Stichting Overlegorgaan Blad 1 Stichting Overlegorgaan s-heer Arendskerke Lange Achterweg 11 4458 CZ 's-heer Arendskerke Contactpersoon Janny Verwei Telefoonnummer (0113) 56 18 02 Aan het algemeen bestuur van de Stichting Overlegorgaan

Nadere informatie

Bewoners Enquête Apeldoorn. Stadsdeel Noord West en Stadswijk Berg en Bos

Bewoners Enquête Apeldoorn. Stadsdeel Noord West en Stadswijk Berg en Bos Bewoners Enquête Apeldoorn Stadsdeel Noord West en Stadswijk Berg en Bos Response overzicht NoordWest heeft 33020 inwoners Schatting aantal voordeuren: 10.000 Totaal ingeleverd 1293 enquêtes = +/- 13%

Nadere informatie

Straten in Groningen

Straten in Groningen Straten in Groningen Laura de Jong Januari 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl Inhoud Inhoud... 1 Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Verschillende groepen... 4 2.2 Tevredenheid

Nadere informatie

DORP inzicht VOOR en DOOR bewoners. Voorstelling resultaten 18/11/2007

DORP inzicht VOOR en DOOR bewoners. Voorstelling resultaten 18/11/2007 DORP inzicht VOOR en DOOR bewoners Voorstelling resultaten 18/11/2007 Inleiding Historisch overzicht van het project Dorp inzicht Dorp inzicht Oosteeklo De werkgroep Inleiding Met dank aan: Iedereen die

Nadere informatie

Leefbaarheid in Winssen: resultaten van een enquêteonderzoek

Leefbaarheid in Winssen: resultaten van een enquêteonderzoek Leefbaarheid in Winssen: resultaten van een enquêteonderzoek Hogeschool van Arnhem en Nijmegen i.s.m. Krachtig Winssen 20 September 2017 1. Krachtige Kernen 2. Diepte-interviews 3. Exploratieve workshop

Nadere informatie

Resultaten Enquête 1

Resultaten Enquête 1 Resultaten Enquête 1 1 INHOUD 2 Inleiding... 3 3 Opzet en uitvoering... 4 4 Uitkomsten enquete... 5 4.1 Wat is de leeftijd van uw kind(eren) die op de basisschool zitten?... 5 4.2 Hoe ver woont u van onze

Nadere informatie

Tabel 1: Uitkomsten van bijeenkomsten 23 maart, 9 april en 30 april

Tabel 1: Uitkomsten van bijeenkomsten 23 maart, 9 april en 30 april Tabel 1: Uitkomsten van bijeenkomsten 23 maart, 9 april en 30 april Vragen/wensen/ideeën Opgenomen in het plan Nog nader te onderzoeken Niet overgenomen omdat 23 maart 2015 Behoud parkeerplaats ouderen

Nadere informatie

Wijkschouw Boswinkel en De Braker

Wijkschouw Boswinkel en De Braker Wijkschouw Boswinkel en De Braker Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en de 10 (zeer

Nadere informatie

Tweede Klankbordgroep Wagenaarkade, Utrecht 13 oktober 2016

Tweede Klankbordgroep Wagenaarkade, Utrecht 13 oktober 2016 Tweede Klankbordgroep Wagenaarkade, Utrecht 13 oktober 2016 1e Werkgroep: Terugblik en vervolg 2e Werkgroep: Thema s 1. Spelen en sport 2. Verkeer en parkeren 3. Groen 4. Verblijf 5. Honden 6. Bruggetje

Nadere informatie

Denk mee. over uw eigen buurt! Manifestatie Stadsdeelplan 2012-2015

Denk mee. over uw eigen buurt! Manifestatie Stadsdeelplan 2012-2015 WalBoDuin Wijk: WALDECK, BOHEMEN, KIJKDUIN Verkeerssituatie verbeteren bij International School Betere oversteekplekken op straathoeken voor minder-validen Graffiti verwijderen Aanzien gesloten winkelpinten

Nadere informatie

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega In het najaar van 2014 heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Bantega een werkgroep samengesteld die de opdracht heeft gekregen om een nieuwe Dorpsvisie op te stellen.

Nadere informatie

Bewonersenquête veiligheid Almere Poort

Bewonersenquête veiligheid Almere Poort Bewonersenquête veiligheid Almere Poort Het zou fijn zijn als de gemeente Almere Poort gaat zien als het visitekaartje van Almere. Daar kom je de stad binnen. Laat ze er iets moois van maken. [Geef tekst

Nadere informatie

Onderzoek t.b.v. Dorpsontwikkelingsplan 2014

Onderzoek t.b.v. Dorpsontwikkelingsplan 2014 A. Algemeen Onderzoek t.b.v. Dorpsontwikkelingsplan 2014 1. Wat is uw leeftijd? 16-25 jaar 26-45 jaar 46-65 jaar 66 jaar en ouder 2. Wat is uw geslacht? Man Vrouw B. Woonklimaat 3. In wat voor soort woning

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling Uitgangspunten Verkeersbeleid januari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het burgerpanel van Lansingerland over de

Nadere informatie

Marco Siecker Marjolein Fick Wietske Theloesen

Marco Siecker Marjolein Fick Wietske Theloesen Marco Siecker Marjolein Fick Wietske Theloesen 26-11-2013 Agenda 1. Opening 2. Terugblik tweede dorpsavond 3. Uitwerken actieplan (in deelgroepen) 4. Plenaire terugkoppeling 5. Doorkijk vervolg gebiedsplan

Nadere informatie

Buurtenquête Cascade en WoWaLo

Buurtenquête Cascade en WoWaLo Buurtenquête Cascade en WoWaLo Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Klankbordgroep Zandeweg/Kuivezand

Klankbordgroep Zandeweg/Kuivezand Klankbordgroep Zandeweg/Kuivezand Advies aan de gemeente 12 januari 2015 12 januari 2015 1 Doelen in volgorde van prioriteit 1 Veiligheid 2 Toegankelijkheid 3 Leefbaarheid 12 januari 2015 2 Doel 1: Veiligheid

Nadere informatie

Nummer : Uithuizen, 23 februari AAN DE RAAD. Inleiding

Nummer : Uithuizen, 23 februari AAN DE RAAD. Inleiding Nummer : 09-04.2012 Onderwerp : Buurtschouw Korte inhoud : In 2011 zijn er twee pilots buurtschouw georganiseerd in Uithuizermeeden en Kantens. Het doel van de buurtschouw is om burgers meer zeggenschap

Nadere informatie

PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE

PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE 1 2 3 4 5 6 7 VRAGEN EN ANTWOORDEN Naar aanleiding van de presentatie is er een mogelijkheid voor

Nadere informatie

Hondenvoorzieningen in t Hout, Binnenstad en Helmond-Oost

Hondenvoorzieningen in t Hout, Binnenstad en Helmond-Oost Hondenvoorzieningen in t Hout, Binnenstad en Helmond-Oost De mening van de bevolking over de aanpassingen van 2010 . Hondenvoorzieningen in t Hout, Binnenstad en Helmond-Oost De mening van de bevolking

Nadere informatie

Wijkschouw Stokhorst / Park Stokhorst

Wijkschouw Stokhorst / Park Stokhorst Wijkschouw Stokhorst / Park Stokhorst Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Wijkschouw: t Wooldrik Datum: 24 juni 2014

Wijkschouw: t Wooldrik Datum: 24 juni 2014 Wijkschouw t Wooldrik Op 24 juni 2014 werd een wijkschouw gehouden in het gebied t Wooldrik (gebied 11). Start- en eindpunt van de wandeling was VV Vogido aan de Tegelerweg. Naast een aantal bewoners onder

Nadere informatie

Senioren op Straat Onderzoeksformulier voor seniorenverenigingen

Senioren op Straat Onderzoeksformulier voor seniorenverenigingen Senioren op Straat Onderzoeksformulier voor seniorenverenigingen Gemeente Naam vereniging Contactpersoon Formulier terugbezorgen (adres) Terugbezorgen tegen (datum) 1 Algemene informatie 1. In welke straat

Nadere informatie

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM Nr. Vragen/opmerkingen (gebundeld) 1 Er is vanuit nut en noodzaak, geluidsoverlast, benodigde investeringen en mogelijke route Ranum - Tinallinge - Onderdendam bezwaar tegen

Nadere informatie

Totaal overzicht plus- en minpunten Omegawoningen en De Meerpaal

Totaal overzicht plus- en minpunten Omegawoningen en De Meerpaal Totaal overzicht plus- en minpunten Omegawoningen en De Meerpaal Resultaten van de Omegawoningen De Woning Stank uit putje (riolering) 2 Sanitair is oud Afvoer is slecht Tocht en vocht; condens Enkel glas

Nadere informatie

Buurtonderzoek in De Put in Hellevoetsluis, van 19 tot 22 november 2015

Buurtonderzoek in De Put in Hellevoetsluis, van 19 tot 22 november 2015 BUURTONDERZOEK De Put Buurtonderzoek in De Put in Hellevoetsluis, van 19 tot 22 november 2015 Hierbij gaven 44 bewoners aan de deur hun mening over hun buurt, hoe zij de veiligheid ervaren, en of zij nu,

Nadere informatie

Verkeersmemorandum. Voorwoord. Algemene opmerkingen: VAN BLADELSTRAAT. Kruispunt OLV-straat met Blokweg

Verkeersmemorandum. Voorwoord. Algemene opmerkingen: VAN BLADELSTRAAT. Kruispunt OLV-straat met Blokweg Verkeersmemorandum Voorwoord Dit verkeersmemorandum werd opgesteld door vertegenwoordigers van de Ouderraden van de Scholengemeenschap De Kraal, met vestigingen in de Van Bladelstraat, Elststraat, Schaffelkantstraat

Nadere informatie

Buurtschouw Herdersveld, 22 mei 2015

Buurtschouw Herdersveld, 22 mei 2015 Buurtschouw Herdersveld, 22 mei 2015 Inleiding Op 22 mei 2015 is de derde buurtschouw uitgevoerd. De twee eerdere zijn gehouden in januari 2014 en april 2013. In november 2014 is een enquête gehouden over

Nadere informatie

Wijk j sch c ouw u Tra r ns n burg r

Wijk j sch c ouw u Tra r ns n burg r Wijkschouw Transburg Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een wijkbeheerplan

Nadere informatie

OPENBARE RUIMTE IN BEELD

OPENBARE RUIMTE IN BEELD OPENBARE RUIMTE IN BEELD ONDERZOEK NAAR DE KWALITEIT VAN DE OPENBARE RUIMTE Gemeente Hollands Kroon Mei www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer

Nadere informatie

Vragenlijst bewoners (18 jaar en ouder) t.b.v. Buurtschapshuus in Halle-Heide

Vragenlijst bewoners (18 jaar en ouder) t.b.v. Buurtschapshuus in Halle-Heide Vragenlijst bewoners (18 jaar en ouder) t.b.v. Buurtschapshuus in Halle-Heide Aan de bewoners van Halle-Heide en het omliggende buitengebied, Geachte heer/mevrouw, Zoals u wellicht weet zijn we bezig met

Nadere informatie

Lesbrief Planologie van een wijk Waarom is mijn wijk zo ingericht? En hoe zou ik zelf een eigen wijk inrichten?

Lesbrief Planologie van een wijk Waarom is mijn wijk zo ingericht? En hoe zou ik zelf een eigen wijk inrichten? Lesbrief Planologie van een wijk Waarom is mijn wijk zo ingericht? En hoe zou ik zelf een eigen wijk inrichten? Doelstelling: de leerlingen enthousiast maken voor hun omgeving en ze laten ontdekken dat

Nadere informatie

Buurtenquête Stroinkslanden Noord-Oost

Buurtenquête Stroinkslanden Noord-Oost Buurtenquête Stroinkslanden Noord-Oost Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

WIJKPLATFORM SCHILDERSKWARTIER

WIJKPLATFORM SCHILDERSKWARTIER WIJKPLATFORM SCHILDERSKWARTIER Notulen vergadering met het dagelijks bestuur en bewoners Datum: Locatie: Aanwezig: 25 januari 2017 om 20.00 uur Wijksteunpunt de Plint, J. Israëlslaan 20 A te Woerden Diverse

Nadere informatie

Resultaten evaluatie noodopvang vluchtelingen omwonenden. Oktober 2016 Gemeente Oss Rapportage Onderzoek en Statistiek

Resultaten evaluatie noodopvang vluchtelingen omwonenden. Oktober 2016 Gemeente Oss Rapportage Onderzoek en Statistiek Resultaten evaluatie noodopvang vluchtelingen omwonenden Oktober 2016 Gemeente Oss Rapportage Onderzoek en Statistiek 1. Inleiding Voor van de evaluatie van de noodopvang zijn de omwonenden, ondernemers

Nadere informatie