1. Inkomende documenten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Inkomende documenten - 1993"

Transcriptie

1 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 19 Gedeputeerde Staten Directie Leefbaarheid en Bestuur Afdeling Samenleving en Economie Contact L. Bergs T Postadres Provinciehuis Postbus LP Den Haag T zuid-holland.nl provincie yjol,t,axo ZUID Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland t.a.v. het bestuur Postbus AN LEIDEN Datum 1 8 JCJLI ddld Ons kenmerk PZH Uw kenmerk Bijlagen 1 Onderwerp Wijziging Subsidieregeling jeugdzorg Zuid-Holland 2013 door nieuw Controleprotocol accountantscontrole Geacht bestuur, r *'''''**=.... r-1'. f (: )k. p-. l/' - ' ):' j r!y jjjj' :: jy;/ 'à-'ç k:'.'.!... -j l.. 'h 1-4 (--,ît l z'>-s :4 ra.., j +J :4 &,. yq ( 4 o 'ï. -., -.,.. ;... j j..ê &. * ''-' ' ''' û.... j r. 2. j ' ' # l,'-a'- j.. j, 1. (..t'.k'ô ' ' ' -''' - '' '-' '.p, j.. f..? t...! t...,, i (.. ; t... t. ). ;.,% L'..,,, j. ë j...j'.y j,. ; r..:. 1 '.. j.., :j t 't '.ï.:..( ,.,. z..) ô %...:, j 1, ' ë.. ' y.. ï.' j l ë j.. D t' lr'd ' - ',#'---- '' 1 r'... /..'::k' ï. j, t,., :... é -:.. j Op 20 juni 2013 hebben wij u schriftelijk ge'l'nformeerd (kenmerk PZH ) over de nieuwe Subsidieregeling jeugdzorg Zuid-Holland 2013 (publicatienummer 108) die 1 jùli 2013 in werking is getreden. Na publicatie van de subsidieregeling is gebleken dat van Bijlage 4 protocol voo aarden inzet padiculiere zorgaanbieders in de jeugdzorg als onderaannemer' (hierna: Protocol padiculier zorgaanbod) een aantal pagina's ontbrak. Daarnaast is Bijlage 5 'Controleprotocol jeugdzorg voor de accountantscontrole bij bureau jeugdzorg en de zorgaanbieders' (hierna: Controleprotocol) gewijzigd. Bezoekadres Zuid-Hollandplein AW Den Haag Tram 9 en de buslijnen Hierdoor waren wij genoodzaakt de bovengenoemde bijlagen opnieuw te Iaten vaststellen op 16 90, 385 en 386 stoppen dichtbij het juli Bijgevoegd vindt u een afschrift van de publicatie van het wijzigingsbesluit in het provinciehuis. Vanaf Provinciaal Blad. station Den Haag cs is Het wijzigingsbesluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 juli het tien minuten Iopen. De parkeerruimte voor auto's is beperkt. Voor u zijn er geen inhoudelijke wijzigingen door de vaststelling van het Controleprotocol ten opzichte van de versie behorende bij de subsidieregeling met publicatienummer 108 die u reeds ontvangen heeft. (::1 1 *

2 Scan nummer 1 van 1 -Scan a ina 2 van 19 provincie HOLLAND ZUID Ons kenmerk PZH De specifieke subsidieverplichtingen zoals opgenomen in de beschikking die verleend is voor 2013 blijven onverlet van toepassing. Wij verzoeken u vriendelijk het Controleprotocol toe te passen voor de accountantscontrole over Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, /.\l "// Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, secretaris, voorz~r, mw. drs. J.A.M. Hilgersom Bijlagen: Wijzigingsbesluit Subsidieregeling jeugdzorg Zuid-Holland /2

3 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 3 van 19 Provinciaal blad 139 Uitgegeven 16 juli 2013 Provinciaal blad van Zuid-Holland 139 WIJZIGING SUBSIDIEREGELING JEUGDZORG ZUID-HOLLAND 2013 Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland, gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013., ove egende dat het wenselijk is het bij de Subsidieregeling jeugdzorg Zuid-Holland 2013 behorende Protocol voo aarden inzet padiculiere zorgaanbieders in de jeugdzorg als onderaannemer en het Controleprotocol Jeugdzorg voor de accountantscontrole bij bureau jeugdzorg en de zorgaanbieders te wijzigen; Besluiten: Vast te stellen de wijziging van de Subsidieregeling jeugdzorg Zuid-Holland Artikel I De Subsidieregeling jeugdzorg Zuid-Holland 2013 woçdt als volgt gewijzigd: A. Bijlage 4, Protocol voo aarden inzet padiculiere Provinciaal blad van Zuid-Holland zorgaanbieders in de jeugdzorg als onderaannemer, wordt vervangen door de bij deze regeling behorende bijlage 1. B. Bijlage 5, Controleprotocol Jeugdzorg voor de accountantscontrole bij bureau jeugdzorg en de zorgaanbieders, wordt vervangen door de bij deze regeling behorende bijlage 2. Artikel 11 Deze regeling treedt in werking met inganj van de dag na de datum van uitgifte van het Provlnciaal Blad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli Den Haag, 16 juli 2013 Gedéputeerde Staten van Zuid-Holland J. FRANSSEN, voorzitter Provinciaal blad 139 Uitgegeven 16 juli ï ,. l I I, : WIJZIGING SUBSIDIEREGELING JEUGDZORG ZUID-HOLLAND 2013 Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland, gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013; overwegende dat het wenselijk is het bij de Subsidieregeling jeugdzorg Zuid-Holland 2013 behorende Protocol voorwaarden inzet particuliere zorgaanbieders in de jeugdzorg als onderaannemer en het Controleprotocol Jeugdzorg voor de accountantscontrole bij bureau jeugdzorg en de zorgaanbieders te wijzigen; Besluiten: Vast te stellen de wijziging van de Subsidieregeling jeugdzorg Zuid-Holland Artikel I De Subsidieregeling jeugdzorg Zuid-Holland 2013 wordt als volgt gewijzigd: A. Bijlage 4, Protocol voorwaarden inzet particuliere zorgaanbieders in de jeugdzorg als onderaannemer, wordt vervangen door de bij deze regeling behorende bijlage 1. B. Bijlage 5, Controleprotocol Jeugdzorg voor de accountantscontrole bij bureau jeugdzorg en de zorgaanbieders, wordt vervangen door de bij deze regeling behorende bijlage 2. Artikel II Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli Den Haag, 16 juli 2013 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland J. FRANSSEN, voorzitter Mw. Drs. JAM. HILGERSOM, secretaris

4 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 4 van 19 Bijlage 1 Bijlage 1: Protocol voo aarden inzet padiculiere zorgaanbieders in de jeugdzorg als onderaannemer, behorende bij deze regeling Bijlage 1 Bijlage 1: Protocol voorwaarden inzet particuliere zorgaanbieders in de jeugdzorg als onderaannemer, behorende bij deze regeling

5 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 5 van 19 Vepia ekag MïudjkeMûomm bleo ë o l6februad 2012 agendapunt 4a, bijlage I nte rp rovi nc i aa I Overleg 1 in de Protocol voo-aarden inzet particuliere zorgaanbieders jeugdzorg als onderaannemer Inleiding Najaar 2009 heeft het IPO kenbaar gemaakt het plaatsen bij padiculiere (niet - erkende) zorgaanbieders in de jeugdzorg stop te zetten. Directe aanleiding waren onderzoeken van de Inspectie Jeugdzorg bij enkele van deze zorgaanbieders. Het probleem was dat er onvoldoende garanties voor en toezicht op de kwaliteit van de geboden zorg kon worden geboden en dat hierdoor de veiligheid van kinderen in het geding was. Tegelijkedijd werd er in verschillende provincies en stadsregio's (hierna te noemen: provincies) geconstateerd dat in de jeugdzorg wel behoefte is aan een flexibel zorgaanbod. Hierbij geldt als regel: 'nee tenzij'. Er wordt in uiàonderingssituaties en niet strudureel door een hoofdaannemer geplaatst bij een onderaannemer, bijvoorbeeld indien:. Er gedurende het jaar onvoorziene capaciteit tekoden ontstaan,. Er specialistisch aanbod nodig is dat niet of niet efficiënt door de provincie gesubsidieerde zorgaanbieders zelf kan worden aangeboden. Mogelijkheden om jeugdigen bij de zgn. padiculiere (niet-erkende) zorgaanbieders te plaatsen dragen bij aan het flexibel kunnen inzetten van aanbod. Daarom is in het IPO BOAG Sociaal beleid besloten om te zoeken naar een oplossing voor de risico's die het plaatsen bij deze padiculiere aanbieders met zich meebrengt. Hierbij zijn ook de bezwaren die de Minister voor Jeugd en Gezin heeq geuit in zijn brief over het beëindigen van padiculier aanbod (kenmerk J GJ ) en de afspraken vastgelegd in het Protocol Nieuwe Zorgaanbiedersz betrokken (zie bijlage 1). De oplossing is gevonden in het vastleggen van oaliteitseisen in een protocol padiculier zorgaanbod. Dit protocol is afgestemd met het Ministerie van VWS en de lnspectie Jeugdzorg. Ook heeft consultatie met Jeugdzorg Nederland plaatsgevonden. Voo aarden aan flexibele inzet paàiculiere aanbieders van zorg als onderaannemer in de jeugdzorg Vergadering Bestuurlijke Adviescommissie Jeugdzorg op 16 februari 2012 agendapunt 4a, bijlage De oplossing die is uitgewerkt is de hoofd-/onderaannemerschaps-constructie', kinderen worden onder verantwoordelijkheid van de door de provincies op grond van art. 18 Wet op de Jeugdzorg gesubsidieerde jeugdzorgaanbieder (hoofdaannemer) bij een padiculiere (niet-erkende) aanbieder van zorg (onderaannemer) geplaatst. Deze veran oordelijkheid wordt in een contract vastgelegd waardoor deze padiculiere aanbieders binnen het bereik van de Wet op de jeugdzorg vallen. De eisen die in de wet gesteld worden aan zorgaanbieders zijn niet rechtstreeks van toepassing zijn op de padiculiere aanbieder. Het is de hoofdaannemer die ervoor verantwoordelijk is dat de zorg wordt geleverd, zoals voorgeschreven in de wet op de jeugdzorg. Dat betekent dat de hoofdaannemer erop moet toezien dat de kwaliteit geborgd is. Hoe de hoofdaannemer dat doet is aan hem. 1 idierelade orx erhoen meton prund swb, enworden Mnb svanzoç dègon dircdiesu geontlu rù dorp kndaal gefnandetemoa biee vxr tle en vanzorg in hdkadervan owetode (!;r ië t: r)glj ; '1 I nterprovi nciaa I Overleg Protocol voorwaarden inzet particuliere zorgaanbieders 1 in de jeugdzorg als onderaannemer Inleiding Najaar 2009 heeft het IPO kenbaar gemaakt het plaatsen bij particuliere (niet- erkende) zorgaanbieders in de jeugdzorg stop te zetten. Directe aanleiding waren onderzoeken van de Inspectie Jeugdzorg bij enkele van deze zorgaanbieders. Het probleem was dat er onvoldoende garanties voor en toezicht op de kwaliteit van de geboden zorg kon worden geboden en dat hierdoor de veiligheid van kinderen in het geding was. Tegelijkertijd werd er in verschillende provincies en stadsregio's (hierna te noemen: provincies) geconstateerd dat in de jeugdzorg wel behoefte is aan een flexibel zorgaanbod. Hierbij geldt als regel: 'nee tenzij'. Er wordt in uitzonderingssituaties en niet structureel door een hoofdaannemer geplaatst bij een onderaannemer, bijvoorbeeld indien: Er gedurende het jaar onvoorziene capaciteit tekorten ontstaan, Er specialistisch aanbod nodig is dat niet of niet efficiënt door de provincie gesubsidieerde zorgaanbieders zelf kan worden aangeboden. Mogelijkheden om jeugdigen bij de zgn. particuliere (niet-erkende) zorgaanbieders te plaatsen dragen bij aan het flexibel kunnen inzetten van aanbod. Daarom is in het IPO BOAG Sociaal beleid besloten om te zoeken naar een oplossing voor de risico's die het plaatsen bij deze particuliere aanbieders met zich meebrengt. Hierbij zijn ook de bezwaren die de Minister voor Jeugd en Gezin heeft geuit in zijn brief over het beëindigen van particulier aanbod (kenmerk JZ/GJ ) en de afspraken vastgelegd in het Protocol Nieuwe Zorgaanbieders 2 betrokken (zie bijlage 1). De oplossing is gevonden in het vastleggen van kwaliteitseisen in een protocol particulier zorgaanbod. Dit protocol is afgestemd met het Ministerie van VWS en de Inspectie Jeugdzorg. Ook heeft consultatie met Jeugdzorg Nederland plaatsgevonden. Voorwaarden aan flexibele inzet particuliere aanbieders van zorg als onderaannemer in de jeugdzorg De oplossing die is uitgewerkt is de hoofd-/onderaannemerschaps-constructie; kinderen worden onder verantwoordelijkheid van de door de provincies op grond van art. 18 Wet op de Jeugdzorg gesubsidieerde jeugdzorgaanbieder (hoofdaannemer) bij een particuliere (niet-erkende) aanbieder van zorg (onderaannemer) geplaatst. Deze verantwoordelijkheid wordt in een contract vastgelegd waardoor deze particuliere aanbieders binnen het bereik van de Wet op de jeugdzorg vallen. De eisen die in de wet gesteld worden aan zorgaanbieders zijn niet rechtstreeks van toepassing zijn op de particuliere aanbieder. Het is de hoofdaannemer die ervoor verantwoordelijk is dat de zorg wordt geleverd, zoals voorgeschreven in de wet op de jeugdzorg. Dat betekent dat de hoofdaannemer erop moet toezien dat de kwaliteit geborgd is. Hoe de hoofdaannemer dat doet is aan hem. 1 Aanbieders van zorg die geen directie subsidierelatie onderhouden met een provinde/stadsregio, en worden gecontracteerd door provinciaal gefinancierde zorgaanbieders voor het leveren van zorg in het kader van de Wet op de Jeugdzorg. 2 Afspraken tussen I PO-Inspectie Jeugdzorg-WVS over hetteelsen van de kwaliteit van niei.miel zorgaanbieders, deoomber

6 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 6 van 19 Het ene onderdeel (bijvoorbeeld het opstellen van een hulpverleningsplan) kan onder zijn veran oordelijkheid bijvoorbeeld bij de ondeiaannemerworden gelegd, terwijl een onderdeel als een klachtenregeling met een klachtencommissie ook centraal door de hoofdaannemer op alle onderaannemers van toepassing kan worden verklaard. Een richtlln voor deze gewenste kwaliteit là in de voorwaa en uitgewelkt (zie onderj De hoofdaannemer kan hie oornade eisen stellen aan de onderaannemer. Het gebruik van onde anneme chap moet doorde hoofdaannemeraan de prvincie/stads gio worden gemeld en de prvincie/stads gio meldt het gebmik van onderaannemeochap aan de Inspectie Jeugdzorg. Op deze wijze wordt voorkomen dat kinderen rechtstreeks geplaatst worden bij zorgaanbieders die buiten het wettelijke kader van de Wet op de jeugdzorg vallen en het toezicht van de Inspectie jeugdzorg. Onder padiculiere zorgaanbieders als onderaannemer wordt vervolgens verstaan: aanbieders van zorg die geen directie subsidierelatie onderhouden met een provincie/stadsregio, en die onder vooraf bepaalde voo aarden worden gecontracteerd door provinciaal gefinancierde zorgaanbieders voor het Ieveren van zorg in het kader van de Wet op de Jeugdzorg. Natuurlijke personen zoals beschreven onder art. 18 Iid 2 van de Wet op de Jeugdzorg kunnen geen onderaannemers zijn. Gezinshuizen kunnen wel vallen onder deze regeling als ze voldoen aan de in dit protocol opgenomen voo aarden. De volgende voo aarden zijn geformuleerd waaraan vooraf moet worden voldaan': Voo aarden voor Inzet padkuliere zorgaanbieders als onderaannemer in dejeugdzorg Kwaliteit van de zorg en veiligheid voor het kind kunnen redelijke ijze worden gegarandeerd als: al Een door de provincie rechtstreeks gesubsidieerde instelling voorjeugd en opvoedhulp (zorgaanbieder in de zin van art 18 van de Wet op de Jeugdzorg) als hoofdaannemer fungeed en de padiculiere aanbieder als onder aannemer op basis van een contract, dat voorziet in de eindveran oordelijkheid bij de hoofdaannemer voor de te Ieveren zorg. b) De hoofdaannemer toeziet op de kwaliteit van de padiculiere aanbieder op basis van een set criteria en normen ii. met een vaste frequentie en steekproefsgewijs, minimaal lx per jaar c) Er bestaan werkafspraken om vanuit de hoofdaannemer voor consultatie beschikbaar te zijn. d) De hoofdaannemer toeziet op de kwaliteitsbewaking door per cliënt een samenwerkingsovereenkomst voor het te Ieveren individuele zorgtrajed per cliënt te sluiten; en/of afspraken over de wijze van samenwerking op cliëntniveau in het hulpverleningsplan van de cliënt vast te Ieggen. e) De hoofdaannemer er ook op toe ziet, dat het klachtenrecht van de cliënt bij de hoofdaannemer kan worden uitgeoefend, dat er gebruik kan worden gemaakt van een vedrouwenspersoon van de provincie/stadsregio..1) De hoofdaannemer ervoor zorgt dat er adequaat op calamiteiten wordt gereageerd en dat de hoofdaannemer bij de Inspectie Jeugdzorg melding doet van calamiteiten die bij de onderaannemer zijn voorgevallen. De hoofdaannemer zorgt ervoor dat incidenten worden geregistreerd en neemt incidenten op in haar incidentenregistratie. g) Op cliëntniveau de hoofdaannemer veran oordelijk is voor de uitvoering van het hulpverleningsplan, inclusief het contact met betrokkenen. h) De provincie zich vergewist van een solide uitwerking van bovenstaande voo aarden. i) De Inspectie Jeugdzorg in staat is, toe te zien op de kwaliteit van de padiculiere aanbieder van zorg. j) In geval van crisis mag alleen bij deze padiculiere zorgaanbieders worden geplaatst als zij vooraf op alle voo aarden door de hoofdaannemer zijn getoetst en door de provincie akkoord zijn bevonden en gemeld zijn bij de inspectie. Deze voo aarden komen overeen met de afspraken omtrent de inzet van een nieuwe zorgaanbieder in 3 Op basis van concrete voorstellen uit de provincie Gelderland zijn deze condities geformuleerd

7 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 7 van 19 het kader van een Zorgaanbieders. Provincies zullen de toepassing van dit protocol een jaar na de inwerkingtreding evalueren. reguliere situatie (niet zijnde crisis) zoals vastgelegd in het Protocol Nieuwe Nadere uitwerking van de voo-aarden Ad al De zorgaanbieder stelt als hoofdaannemer een modelontract op met tenminste deze Inhoud: >. De veran oordelijkheid van Iedere partij #' Profiel padiculiere aanbieder ( omvang van het aantal plaatsen, Ieeftijd en type te plaatsen kinderen en problematiek) * Wat voor hulp gaat geleverd worden * De vergoeding >. De Iooptijd * Pdjsafspraken *. Afspraken over privacy, klachtrecht * Toezicht en aliteitscontrole vanuit erkendejeugd en opvoedhulporganisatie en inspectie jeugdzorg * Wijze van (tussentijdse) opzegging, * Relevante vecekedngen Ad b) De eerste Galiteitsbeoordeling vindt plaats v66r het afsluiten van een raamovereenkomst. Hierbij wordt gelet op: * Veiligheid gebouwen (incl. hygiëne, brandveiligheid, u emnis e aspecten, BHV) * Veiligheid jongeren en personeel (beleid Omschreven), *' Verklaring omtrent gedrag personeel * Bereikbaarheid en functioneren vedrouwenspersoon * Privacy beleid, aanwezigheid gedrags de personeel en jeugdigenstatuut >' Beleid alcohol drugs roken * Professionaliteit (pe oneelsfo atie deskundigheid/opleidingsniveau, aanwezigheid fundiebeschdjvingen werknemers) * Kwaliteit uitvoering hulpverleningsplannen * Contact van kinderen en instelling met ouders en netwerk jongere (vrienden, school, dagbesteding, sport) * Dagbesteding en uitvoering Ieerplicht *' Bedrijfsvoering (aanwezigheid a untantsveilaring, inanciële draagkracht 3 het kader van een reguliere situatie (niet zijnde crisis) zoals vastgelegd in het Protocol Nieuwe Zorgaanbieders. Provincies zullen de toepassing van dit protocol een jaar na de inwerkingtreding evalueren. Nadere uitwerking van de voorwaarden Ad a) De zorgaanbieder stelt als hoofdaannemer een modelcontract op, met tenminste deze Inhoud: ~ De verantwoordelijkheid van ledere partij ~ Prijsafspraken ~ Profiel particuliere aanbieder ( omvang van het aantal plaatsen, leeftijd en type te plaatsen kinderen en problematiek) ~ Wat voor hulp gaat geleverd worden ~ De vergoeding ~ De looptijd ~ Afspraken over privacy, klachtrecht ~ Toezicht en kwaliteitscontrole vanuit erkende jeugd en opvoedhulporganisatie en inspectie jeugdzorg ~ Wijze van (tussentijdse) opzegging, ~ Relevante verzekeringen Ad b) De eerste kwaliteitsbeoordeling vindt plaats vóór het afsluiten van een raamovereenkomst. Hierbij wordt gelet op: ~ Veiligheid gebouwen (incl. hygiëne, brandveiligheid, bouwtechnische aspecten, BHV) ~ Veiligheid jongeren en personeel (beleid omschreven), ~ Verklaring omtrent gedrag personeel ~ Bereikbaarheid en functioneren vertrouwenspersoon ~ Privacy beleid, aanwezigheid gedragscode personeel en jeugdigenstatuut ~ Beleid alcohol drugs roken ~ Professionaliteit (personeelsformatie deskundigheid/opleidingsniveau, aanwezigheid functiebeschrijvingen werknemers) ~ Kwaliteit uitvoering hulpverleningsplannen ~ Contact van kinderen en instelling met ouders en netwerk jongere (vrienden, school, dagbesteding, sport) ~ Dagbesteding en uitvoering leerplicht ~ Bedrijfsvoering (aanwezigheid accountantsverklaring, financiële draagkracht 3

8 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 8 van 19 >' Profiel zorgaanbod (omvang van het aantal plaatsen, duur plaatsingen, groepsgrootte, type te plaatsen kinderen en problematiek) >' Minimaal lx perjaar vindt een Galiteitsbeoordeling plaats door de hoofdaannemer. >' De hoofdaannemer houdt een kwaliteitsdossier bij over de padiculiere aanbieder, die zij ter toetsing aan de Inspedie Jeugdzorg kan voorleggen. *. De Inspectie Jeugdzorg wordt in staat gesteld direct toezicht te houden op de padiculiere aanbieder als onderaannemer. >' *' Calamiteiten dienen direct gemeld te worden bij de hoofdaannemer. * Incidenten worden in de incidentenregistratie van de hoofdaannemer opgenomen. * De Inspectie Jeugdzorg informeert alle bij de padiculiere aanbieder betrokken Instellingen en provincies/ stadsregio's over onderzoeken en signalen bij de onderaannemer. Provincies hebben zelf de Informatieplicht om elkaar onderling over IJZ rapporten te informeren. Er is een samenwerkingsovereenkomst per kind en/of via het hulpverleningsplan (incl. samenwerkingsafspraken op casusniveau). >' Ingrijpende veranderingen in de situatie van het kind worden gemeld. Dit geldt ook voor het bijplaatsen van andere kinderen en hun problematiek. De hoofdaannemer beslist of het kind dan kan blijven. De onderaannemer is niet bevoegd zelf het kind over of door te plaatsen. Ad h) * Opnemen in beleidsregels bij subsidieverordening, c.q. beschikking * Padiculier zorgaanbod wordt vast agendapunt bij formeel overleg met de organisaties voor Jeugd & Opvoedhulp, en naar aanleiding van signalen van de Inspectie Jeugdzorg. 4 ~ Profiel zorgaanbod (omvang van het aantal plaatsen, duur plaatsingen, groepsgrootte, type te plaatsen kinderen en problematiek) ~ Minimaal1x per jaar vindt een kwaliteitsbeoordeling plaats door de hoofdaannemer. ~ De hoofdaannemer houdt een kwaliteitsdossier bij over de particuliere aanbieder, die zij ter toetsing aan de Inspectie Jeugdzorg kan voorleggen. ~ De Inspectie Jeugdzorg wordt in staat gesteld direct toezicht te houden op de particuliere aanbieder als onderaannemer. ~ Calamiteiten dienen direct gemeld te worden bij de hoofdaannemer. ~ Incidenten worden in de incidentenregistratie van de hoofdaannemer opgenomen. ~ De Inspectie Jeugdzorg informeert alle bij de particuliere aanbieder betrokken Instellingen en provincies/ stadsregio's over onderzoeken en signalen bij de onderaannemer. Provincies hebben zelf de Informatieplicht om elkaar onderling over IJZ rapporten te informeren. ~ Er is een samenwerkingsovereenkomst per kind en/of via het hulpverleningsplan (incl. samenwerkingsafspraken op casusniveau). ~ Ingrijpende veranderingen in de situatie van het kind worden gemeld. Dit geldt ook voor het bijplaatsen van andere kinderen en hun problematiek. De hoofdaannemer beslist of het kind dan kan blijven. De onderaannemer is niet bevoegd zelf het kind over of door te plaatsen. ~ Opnemen in beleidsregels bij subsidieverordening, c.q. beschikking ~ Particulier zorgaanbod wordt vast agendapunt bij formeel overleg met de organisaties voor Jeugd & Opvoedhulp, en naar aanleiding van signalen van de Inspectie Jeugdzorg. 4

9 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 9 van 19 Bijlage 2 Bijlage 2, Controleprotoéol Jeugdzorg voor de accountantscontrole bij bureau jeugdzorg en de zorgaanbieders, behorende bij deze regeling Bijlage 2 Bijlage 2, Controleprotoèol Jeugdzorg voor de accountantscontrole bij bureau jeugdzorg en de zorgaanbieders, behorende bij deze regeling

10 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 10 van 19 Versie definitief d.d Controleprotocol Jeugdzorg voor de accoun nîcontrole 2013 bij Bureau Jeugdzorg en aanbieders van jeugd- en opvoedhulp van provincie/grooîtedelijke regio jl. Algemeen 1.1. Voorwelke instellingen is dit protocol bestemd? Dit controleprotocol is van toepassing op de accountantscontrole van de door de betresende provincie/grootstedelijke regio (verder: provincie) in het kader van de Wet op de Jeugdzorg (verder: WJZ) gesubsidieerde aanbieders van jeugd- en opvoedhulp en de Stichting die een Bureau Jeugdzorg (verder: BJZ) in stand houdt. Waar in dit protocol wordt gesproken van ''instelling'' wordt daaronder verstaan een BJZ of een aanbieder van jeugd- en opvoedhulp. De instelling Iegt verantwoording af via de jaarrekening en verstrekt daarnaast additionele informatie. Deze additionele informatie moet worden voorzien van een rapportage van de externe accountant van de instelling (verder: de accountant). Dit protocol geeft een toelichting op de werkzaamheden die de accountant moet uitvoeren. In â 5 zijn specifieke aandachtspunten opgenomen voor de controle op de jaarrekening. De overige paragrafen zijn gericht op het onderzoek van de additionele informatie. Eventuele deelnemingten) en dochtermaatschappijten) van de instelling, die betrokken zijn bij de uitvoering van activiteiten waarvoor subsidie uit hoofde van de WJZ wordt verstrekt, vallen onder de werking van dit protocol Doel Dit protocol is opgesteld om duidelijkheid te scheppen over de aspecten waarop de accountant zijn controle moet richten. Juist omdat de WJZ en onderliggende regelingen niet eenduidig zijn, is het van belang de verwachte werkzaamheden van deze accountant vast te leggen ten aanzien van de controle van de additionele informatie (bijvoorbeeld de prestatie verantwoordingstabel) van de instelling. De accountant verricht zijn onderzoek, gericht op het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid dat de additionele informatie aan de gestelde eisen voldoet Wettelijk kader De instelling brengt jaarlijks een financieel verslag (aarrekening en jaa erslag) uit. Dit verslag gaat verjezeld van een accountantsverklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening en de rechtmatlge totstandkoming van de daarin verantwoorde transacties. Daarnaast moet de instelling een eindverantwoording met additionele informatie verstrekken, zoals een prestatieverantwoordingstabel (hierna: eindverantwoording). Voor de in de eindverantwoording opgenomen informatie is de volgende regelgeving van toepassing:. Wet op de Jeugdzorg (WJZ) en. Regeling bekostiging jeugdzorg Algemene (provinciale) subsidieverordening en/of. (provinciale) Subsidieverordening jeugdzorg zoals voorgeschreven in de wet en de provinciale regelingten) en/of. (provinciale) Nadere regels Jeugdzorg (voor het desbetreffende boekjaar) De accountantscontrole op de rechtmatigheid richt zich op de artikelen 6 (indicatiebesluit), 7 (instemming cliënt), en 24 (behandelplan) van de WJZ. Voor de overige regelgeving geldt dat de accountant aandacht besteed aan de artikelen die betrekking hebben op verplichtingen van de subsidieontvanger (administratie, verzekeringen, vermogensvorming en reseweringen, afschrijvingen), subsidievaststelling (eisen aan financiële verantwoording) en niet subsidiabele kosten en de specifieke verplichtingen zoals die zijn opgenomen in de subsidiebeschikking Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie (2009) In dit controleprotocol zijn de volgende ontwikkelingen op de controletaanpak) verwerkt: a. De WJZ biedt onder bepaalde voo aarden de ruimte om te experimenteren. In dat kader zijn er sinds 2009 initiatieven ontplooid om het budget voor jeugdzorg e ectiever en e iciënter in de zetten. In het Afsprakenkader lpo-rijk 2010/2011 zijn hiervan voorbeelden opgenomen, zoals de mogelijkheid om onder bepaalde voo aarden zorg zonder indicatiebesluit te subsidiëren, om aansluitingsbudget in te zetten voor deskundigheidsbevordering van medewerkers in de eerste lijn, om budget beschikbaar te stellen voor eerstelijnszorg, bijvoorbeeld door gemeenten die een Iagere instroom realiseren (gedeeltelijk) te compenseren op basis van inverdiene ecten in de jeugdzorg. b. Na onderzoek van de Rijksauditdienst (nu: Auditdienst Rijk) bleek dat een aanvulling nodig was op het onderdeel indicatiestelling door BJZ voor AWBz-zorg: c Wàt bétièft dé ùèiàitwb6idiij kàii dè jùbtitiêlè à tikitèitéh kàii BJZ Wiàtdt iih.i.k hét gebruik in de jaarrekening van een bepaalde kostenverdeelstaat en accounting-manual van â

11 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 11 van 19 Versie detïnitief d.d kracht, die ook onderwerp moeten zijn van de controle. b2. Het accountanîondecoek 2.1. Doel en reikwijdte accoun nîonde oek In de eindverantwoording staan een door de instelling opgestelde kwantitatieve en financiële verantwoording van de uitvoering en bepaalde indicatoren. De accountant onderzoekt in hoeverre de additionele informatie in de eindverantwoording van de instelling voldoet aan de eisen zoals deze zijn benoemd in dit controleprotocol. Hierbij houdt hij rekening met het gestelde in het wettelijk kader (zie 1.3) en voert de controle uit met inachtneming van dit protocol. Zijn onderzoek richt zich daarbij op: 1. de juistheid en volledigheid van de verantwoorde informatie en 2. rechtmatigheid: het beoordelen van de toereikendheid van de beheersmaatregelen voor een rechtmatige totstandkoming van de informatie. Het onderzoek mondt uit in een assurance-rappod bij de eindveran oording. Hierin geeft de accountant zijn oordeel over de juistheid en volledigheid van de verantwoorde indicatoren en bedragen in deze eindverantwoording en de toereikendheid van de beheersmaatregelen die een rechtmatige totstandkoming van die informatie moeten waarborgen. Voor wat betreft het 2* aspect van zijn onderzoek betekent dit dat de accountant vaststelt dat de beheersmaatregelen rond de verantwoorde activiteiten van de instelling een redelijke mate van zekerheid bieden aan de Ieiding van de instelling en dat de verantwoorde informatie tot stand komt in overeenstemming met de eisen van de WJZ en de overige relevante regelgeving conform het gestelde in 1.3. De accountant moet de eisen die aan de eindverantwoording worden gesteld, opnemen in zijn werkprojramma. Eventuele fouten in de eindverantwoording dienen zo veel mogelijk te worden gekwantlficeerd en gecorrigeerd. 2.2 Ondecoeksaanpak De accountant voert zijn onderzoek uit in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 3000 'Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle of beoordeling van historische financiële informatie'. De onderzoeksaanpak is de primaire verantwoordelijkheid van de accountant. Vaak baseert de accountant zich hierbij op een (risicolanalyse van de administratieve organisatie en de interne çontrole rondom de financiële en cliëntadministratie van de aanvrager en komt op basis daarvan tot een optimale afweging van de in te zetten controlemiddelen, Dit controleprotocol geeft hiervoor nadere aanwijzingen en beoogt niet een aanpak van de assurance-opdracht voor te schrijven. De accountant moet zorgen voor een adequate onderzoeksaanpak en een op de cliëntsituatie toegesneden werkprogramma, waarbij aan de interne beheersing rondom de cliënt administratie en aan de controletolerantie voldoende 4 Normenkader voor deze toets zijn de gestelde eisen zoals verwoord aandacht wordt geschonken. in j Provincie specifieke aandachîpunten Ten behoeve van de vaststelling van de rechtmatijheid van de besteding van de subsidie kan de provincie aanvullende eisen stellen. Deze worden In de betrq ende subsidiebeschikking opgenomen en/of in een (eigen) bijlage bij dit controleprotocol gevoegd. De instelling is ervoor verantwoordelijk dat deze eisen worden opgenomen in de opdrachtverstrekking aan de accountant Betrouwbaarheid Bij zijn oordeelsvorming streeft de accountant naar een redelijke mate van zekerheid. Indien dit begrip ten behoeve van het gebruik van statistische technieken moet worden gekwantificeerd, moet worden uitgegaan van een betrouwbaarheid van 95%. 2.5 Nauwkeurigheid De assurance-opdracht dient dusdanig te worden gepland en uitgevoerd, dat fouten van materieel belang worden geconstateerd. Informatie is materieel wanneer het weglaten of het onjuist weergeven daarvan de beslissingen die gebruikers op basis van de eindverantwoording nemen, zou kunnen be'l'nvloeden. Ten einde een goedkeurend assurance-rappod af te mogen geven is het noodzakelijk dat alle geconstateerde fouten die individueel of gezamenlijk van materieel belang zijn worden gecorrigeerd. Wanneer een correctie niet of niet afdoende wordt aangebracht moet dit tot uitdrukking worden gebracht door het verstrekken van een niet-goedkeuiend assurance-rappod. 4 Merk op dat een primair gegevensgerichte controleaanpak (dossiercontroles) niet wordt uitgesloten. 2

Opdrachtbevestiging gemeente Papendrecht voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014

Opdrachtbevestiging gemeente Papendrecht voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014 Deloitte. INAIJI!1!1,11,1c,1,1!E1 GPD 05.11.2014 0059 Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.n1

Nadere informatie

Onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013. Versie 16 december 2013

Onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013. Versie 16 december 2013 Onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013 Versie 16 december 2013 Inhoudsopgave Inleiding 5 Gebruiksaanwijzing 7 1. Algemene uitgangspunten 9 1.1 Algemeen 9 1.1.1 Doelstelling van het controleprotocol 9 1.1.2

Nadere informatie

Gemeente Brummen concept Rapport van bevindingen

Gemeente Brummen concept Rapport van bevindingen GEMEENTE BRUMMEN ingekomen pere-mail: 7 mei 212 Documentnummer: 12.376 Behandelaar: CC DocOnd.: rapport van bevindingen - controle jaarrekening 211 Kopiehouder: ; Gerelateerd document: BW12.126, RV12.32

Nadere informatie

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

Onderaannemers in de jeugdzorg

Onderaannemers in de jeugdzorg Onderaannemers in de jeugdzorg Inspectie Jeugdzorg Utrecht, maart 2013 2 Inspectie Jeugdzorg Samenvatting In 2012 heeft de Inspectie Jeugdzorg onderzoek gedaan naar de uitbesteding van jeugdzorg door hoofdaannemers

Nadere informatie

De lat ligt hoog - Hoger springen dan tot nu toe Uitvoeringsprogramma 2009

De lat ligt hoog - Hoger springen dan tot nu toe Uitvoeringsprogramma 2009 De lat ligt hoog - Hoger springen dan tot nu toe Uitvoeringsprogramma 2009 753858 P.P.J. Doodkorte Versie 081109PPD INHOUD HOOFDSTUK 1 VOORWOORD 3 HOOFDSTUK 2 INLEIDING 4 HOOFDSTUK 3 SPEERPUNTEN 5 Financiële

Nadere informatie

Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor jeugd

Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor jeugd Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor jeugd Utrecht, december 2014 1 De foto op de voorkant betreft geen personen in de jeugdhulp en is uitsluitend ter illustratie. 2 Toetsingkader Verantwoorde hulp voor

Nadere informatie

Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011

Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011 Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011 Onderwerp Managementletter 2010 Status Ter kennisneming Aandachtspunten van de portefeuillehouder bij agendering e-mail De managementletter is

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities a. cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder; b. vertegenwoordiger: de curator of

Nadere informatie

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant Januari 2015 NBA-handreiking 1121 optredend als Fiscaal Dienstverlener NBA-handreiking nr.

Nadere informatie

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 1 Leidraden 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Leidraad 14 2 Leidraad OPDRACHTEN IN DE MKB-PRAKTIJK 3 Deze leidraad,

Nadere informatie

Gemeente Bloemendaal Managementletter

Gemeente Bloemendaal Managementletter Gemeente Bloemendaal Managementletter Rapportage naar aanleiding van de interim-controle 2014 4 december 2014 Ernst & Young Accountants LLP Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 1083 HP Amsterdam Postbus

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013

CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013 CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013 2 APRIL 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Scope van het controleplan... 5 2.1 Deelnemende zorgverzekeraars / GGZ-aanbieders... 5 2.2 Reikwijdte... 6 2.3

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15826 13 augustus 2012 Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs Fonds voor Cultuurparticipatie

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Departementale Auditdienst De President van de Algemene Rekenkamer Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Voorh t 8 Postbus 20301

Nadere informatie

Accountantsverslag 2013

Accountantsverslag 2013 www.pwc.nl Accountantsverslag 2013 Accountantsverslag 2013 voor Veiligheidsregio Fryslân 14 maart 2014 Aan het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Fryslân T.a.v. de heer W. Kleinhuis Postbus 612 8901

Nadere informatie

Rapport Uitvoering AWBZ 2013

Rapport Uitvoering AWBZ 2013 Rapport Uitvoering AWBZ 2013 Concessiehouder Zorgkantoor Friesland B.V. December 2014 Inhoud 1. Samenvatting 5 1.1 Inleiding 5 1.2 Opzet onderzoek 2013 5 1.3 Samenvattend oordeel uitvoering 2013 6 1.3.1

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

Memorie van toelichting ALGEMEEN DEEL

Memorie van toelichting ALGEMEEN DEEL Memorie van toelichting ALGEMEEN DEEL 1. Inleiding Met de Jeugdwet wordt het stelsel herzien van de ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen in verband met opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische

Nadere informatie

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Indien persoonsgegevens worden verwerkt, dient met name voldaan te worden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg AV CZ/122 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Deloitte. De leden van provinciale staten van de provincie Gelderland Postbus 9090 6800 GX ARNHEM. 31 12453040/lOO354rapO9ws. Geachte statenleden,

Deloitte. De leden van provinciale staten van de provincie Gelderland Postbus 9090 6800 GX ARNHEM. 31 12453040/lOO354rapO9ws. Geachte statenleden, Deloitte Accountants B.V. Kroonpark 10 6831 GV Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Te): (088) 2882888 Fax: (088) 2889777 wwwdeloitte.ni De leden van provinciale staten van de provincie Gelderland Postbus

Nadere informatie

en overige relevante documentatie, waaronder dit controleprotocol en het assurance-rapport, zijn te vinden op het internet van de Rijksoverheid.

en overige relevante documentatie, waaronder dit controleprotocol en het assurance-rapport, zijn te vinden op het internet van de Rijksoverheid. Controleprotocol subsidievaststelling subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant (versie 31-3-2014) Hoofdstuk 1: Uitgangspunten 1.1 Doelstelling Dit

Nadere informatie

Rijksbrede leidraad voor het tegengaan van Misbruik & Oneigenlijk gebruik (M&O) bij subsidies

Rijksbrede leidraad voor het tegengaan van Misbruik & Oneigenlijk gebruik (M&O) bij subsidies Opmerking vooraf Deze leidraad dient als ondersteuning van het M&O-beleid bij subsidies. Het bevat een praktische handreiking door middel van voorbeelden, het benoemen van aandachtspunten en het duiden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Professioneel Statuut MMA

Professioneel Statuut MMA Professioneel Statuut MMA Inhoudsopgave Inleiding 3 A. Algemeen 3 1 Inleiding en doelstellingen 3 2. Definities 3 3. Juridische kaders 5 B. Bestuur RAV 6 4. Taken en verantwoordelijkheden bestuur RAV algemeen

Nadere informatie