SchoolOndernemingsPlan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SchoolOndernemingsPlan 2015-2019"

Transcriptie

1 SchoolOndernemingsPlan Sint Gerardusschool Splitting CT Emmen

2 Algemeen Gegevens stichting Stichting SKOD Postbus ZG Oude Pekela Bezoekadres: Waandersweg HZ Emmen Gegevens school Sint Gerardusschool Splitting CT Emmen Management Bestuursmanager J.A.C.H. van Meekeren Directeur Sint Gerardusschool M.C. Sijmons de Winter 2

3 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndernemingsPlan van onze school voor de periode Het SchoolOndernemingsPlan geeft richting aan de koers die wij de komende jaren gaan volgen. De keuzes die wij de komende jaren zullen maken, worden genomen met dit SchoolOndernemingsPlan als uitgangspunt. Immers in dit SchoolOndernemingsPlan staat wat wij belangrijk vinden en hoe wij tegen ons onderwijs aankijken. Het maken van een SchoolOndernemingsPlan maakt dat wij opnieuw gaan nadenken over wat wij willen en wat wij belangrijk vinden voor ons onderwijs aan onze leerlingen. Bij het maken van dit SchoolOndernemingsPlan zijn we uitgegaan van de kansen voor de leerlingen waarbij wij het beste uit de leerlingen willen halen. Het SchoolOndernemingsPlan is in samenspraak met het team gemaakt. De leerlingen staan centraal en de uitdaging is om de kwaliteiten van de leerlingen aan te spreken en te verbeteren. Ons SchoolOndernemingsPlan is het beleidsdocument voor de sturing van onze schoolontwikkeling op de middellange termijn. Het SchoolOndernemingsPlan bestaat uit drie delen: strategisch, tactisch en operationeel. In het operationeel deel staat gedetailleerd per schooljaar beschreven wat wij gaan uitvoeren, het schooljaarplan. De functie van ons SchoolOndernemingsPlan is meerledig: - intern sturingsdocument (richting, houvast, kompas); - verantwoordingsdocument (interne en externe verantwoording); - kwaliteitsdocument (centraal document binnen de cyclus voor kwaliteitszorg). 3

4 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Inhoudsopgave 4 Inleiding 6 Waarom een ondernemingsplan? 6 Voor wie is dit plan? 6 Procedure totstandkoming ondernemingsplan 6 Karakteristiek van onze school 7 Strategisch deel 8 Wat vraagt de toekomst van school en onderwijs 9 Missie 9 Visie 9 SWOT analyse 10 Strategische doelen en ambities 10 Strategische doelstellingen 10 Onze positionering 10 Ons onderscheidend onderwijsconcept 10 Stichting 10 Identiteit 10 Imago 11 Tactisch deel 12 Onderwijs 13 Onderwijsconcept 13 Onderwijskundige vormgeving 13 De kerndoelen 13 Onderwijsondersteuningstructuur 13 Doelstellingen beleidsterrein Onderwijs 14 Personeel 14 Algemene doelstellingen van ons personeelsbeleid 14 Doelstellingen beleidsterrein Personeel 15 Organisatie 15 Onze visie op Organisatie 15 Doelstellingen beleidsterrein organisatie 15 Identiteit 15 Onze visie op Identiteit 15 Centrale doelstelling identiteit 16 Doelstellingen beleidsterrein identiteit 16 4

5 Pagina Marketing 16 Onze klanten 16 Onze Unique buying reasons 16 Onze concurrenten 16 Ons onderscheidend vermogen 16 Onze marktpositie 16 Leerlingprognose 16 Marktonderzoek 16 Doelstellingen beleidsterrein Marketing 16 Communicatie 17 Uitgangspunten voor communicatie 17 Algemene communicatiedoelen 17 Communicatiemiddelen in relatie tot communicatiedoelen 17 Doelstellingen beleidsterrein Communicatie 17 Financiën 17 Onze visie op Financiën 17 Materiële zaken / Huisvesting 17 Onze visie op Materiële zaken / Huisvesting 17 Operationeel deel 18 Kwaliteitszorg 19 De ordening van de kwaliteitscyclus 19 Het instrumentarium 19 Uitwerking doelen PDCA-cyclus 19 Bijlagen Bijlage 1 Bestuursakkoord voor de sector primair onderwijs, 10 juli Bijlage 2 SWOT analyse 21 Bijlage 3 Overzicht tactische doelen 22 Bijlage 4 Uitwerking doelen PDCA-cyclus 24 5

6 Inleiding Waarom een ondernemingsplan? Dit SchoolOndernemingsPlan zal onze koers voor de komende schooljaren bepalen. Zoals al eerder gezegd, de leerling staat daarbij centraal. Wij zijn ervan overtuigd dat wij met dit SchoolOndernemingsPlan een koers uitzetten die erop gericht is om dat waar wij goed in zijn verder te ontwikkelen, de leerlingen zal uitdagen en alle kansen gaat geven om zich verder te ontwikkelen. Daarnaast willen we de leerlingen voorbereiden op een maatschappij waarvan wij nu niet weten hoe die eruit zal zien. Voor wie is dit plan? Dit SchoolOndernemingsPlan is voor alle belanghebbenden van onze school. Het SchoolOndernemingsPlan geeft de kaders aan voor ons beleid voor de komende vier jaar. Het StichtingsOndernemingsPlan geeft richting aan ons SchoolOndernemingsPlan. Procedure totstandkoming ondernemingsplan Bij de voorbereiding voor ons SchoolOndernemingsPlan zijn er enquêtes uitgezet. De resultaten van deze enquêtes, te weten Scholen met Succes en ArboMeester, zijn meegenomen bij de tot standkoming van dit SchoolOndernemingsPlan. Tevens hebben we een SWOT-analyse gemaakt met de medezeggenschapsraad en het team. Daarnaast hebben we gekeken naar de (inter)nationale ontwikkelingen op het gebied van primair onderwijs. In oktober 2014 zijn wij met het team begonnen met het brainstormen voor ons nieuwe SchoolOndernemingsPlan. De eerste bijeenkomsten hebben in het teken gestaan van wat wij belangrijk vinden en hoe het onderwijs er volgens ons in de toekomst zal gaan uitzien. Wij hebben dit besproken en geordend en dat heeft geleid tot onze kernwaarden. We hebben dit samengevat in onze ondernemersdroom. Onze droom is: De Sint Gerardusschool is een school die uit gaat van kansen voor alle leerlingen op basis van de bij ons passende laatste innovatieve ontwikkelingen op gebied van onderwijs, begeleid door gemotiveerd en deskundig personeel. Wij hebben deze droom bij het maken van het SchoolOndernemingsPlan steeds als uitgangspunt genomen. We geven kwalitatief goed onderwijs en dat blijven wij doen. Dit kunnen we realiseren door samen met ouders het belang van de leerlingen voor ogen te houden. Dit vraagt om persoonlijke communicatie en daar staan wij voor. We zijn samen verantwoordelijk voor het welzijn van uw kind(eren). Daarnaast is het StichtingsOndernemingsPlan richtinggevend voor ons SchoolOndernemingsPlan. Stichtingsondernemingsplan Ieder kind verdient innovatie en kwaliteit Centrale doelen en resultaten Schoolondernemingsplan per school School specifieke doelen en resultaten De centrale doelstellingen zijn algemeen geformuleerd en worden steeds zoveel mogelijk geconcretiseerd in te realiseren resultaten. Deze resultaten zijn de basis voor de schooljaarplannen die jaarlijks door de directeur worden opgesteld en die goedkeuring behoeven van de voorzitter van het College van Bestuur. Waar mogelijk zijn bij de resultaten concrete indicatoren en criteria geformuleerd. Over de uitvoering van de jaarplannen rapporteren de scholen door middel van managementrapportages. Deze kunnen leiden tot een bijstelling van de schooljaarplannen. 6

7 Op deze manier ontstaat een jaarlijkse planning- en controlecyclus die gericht is op voortdurende verbetering in alle lagen van de organisatie. De centrale doelstellingen uit het stichtings-ondernemingsplan vormen de basis voor de specifieke resultaten die iedere school in enig jaar wil realiseren. Deze worden in een SchoolOndernemingsPlan vastgelegd en met de voorzitter van het College van Bestuur geëvalueerd aan de hand van managementrapportages. Refererend aan het bestuursakkoord moet opgemerkt worden dat SKOD lid is van de PO-raad. In die hoedanigheid heeft het bestuur zich geconformeerd aan de bestuursafspraken met het ministerie van OC&W. Voor het bestuursakkoord, zie bijlage 1. De PO-Raad en OCW komen de volgende doelstellingen overeen: In 2015 hebben de schoolbesturen een implementatie- en investeringsplan voor onderwijs en ICT, gebaseerd op hun visie op onderwijs. 90% van de scholen gebruikt in 2020 dagelijks digitaal leermateriaal in het primair proces. Daartoe hebben de leraren voldoende ICT-basisvaardigheden en zetten ze deze in hun lespraktijk in. Deze doelstelling zijn verwerkt in zowel het Stichtings- als het SchoolOndernemingsPlan. Karakteristiek van onze school De Sint Gerardusschool is een katholieke basisschool in de wijk Barger-Oosterveld. Barger-Oosterveld is een hechte gemeenschap. Van die hechte gemeenschap maken wij deel uit. Op onze school hebben de groepsleerkrachten nauw contact met de ouders en de leerlingen. De Sint Gerardusschool heeft een team dat zich persoonlijk betrokken voelt bij de school. 7

8 Deel I Strategisch deel 8

9 Strategisch deel Het strategisch deel van ons SchoolOndernemingsPlan geeft de grote lijnen weer van wat wij belangrijk vinden. Dit wordt beschreven bij onze ondernemingsdoelstelling en de strategische doelen die daaruit voortkomen. Tevens kijken we in dit strategisch deel naar onze omgeving en onze eigen organisatie. Wat vraagt de toekomst van school en onderwijs Onze leerlingen groeien op in een maatschappij die steeds sneller verandert. Dat vraagt om onderwijs dat het mogelijk maakt om zich aan te passen aan deze ontwikkeling. Als school zullen wij steeds innovatiever moeten zijn om de leerlingen voor te bereiden op deelname aan een steeds sneller veranderende maatschappij. Dat is de grootste uitdaging voor de komende jaren. Missie Op de Sint Gerardusschool doen we wat we zeggen. Dat vinden wij belangrijk. De Sint Gerardusschool is een katholieke basisschool waarbij wij katholiek onderwijs geven aan alle leerlingen. Wij zijn samen verantwoordelijk voor elkaar, onze medemens en de maatschappij om ons heen. De leerlingen voelen zich veilig en prettig bij ons op school en wij dagen de leerlingen uit het beste uit zichzelf te halen. Visie Op de Sint Gerardusschool wordt kwalitatief goed onderwijs gegeven. Daarbij wordt het beste uit de leerlingen gehaald. Wij doen dat door persoonlijke betrokkenheid en op een gestructureerde wijze. De leerlingen ervaren dat zij de spil in onze school zijn. Hieronder hebben wij onze visie beschreven aan de hand van zeven kernwaarden die wij belangrijk vinden. Die kernwaarden zeggen wie wij zijn, maar ook welke keuzes wij maken voor onze school, het onderwijs en natuurlijk de leerlingen. Resultaatgericht: Ons onderwijs is erop gericht dat we bij iedere leerling de beste resultaten realiseren. We monitoren dat gedurende de gehele schoolloopbaan. Ervaringsgericht: We geloven dat leerlingen het beste leren door te ervaren. We gaan daarbij uit van de leerbehoeftes van de leerlingen. Ons onderwijs zal steeds meer gebruik gaan maken van leerlijnen. Hiermee kunnen we de leerlingen onderwijs op maat bieden en ons onderwijs actueel houden. We gaan hierbij uit van de kansen voor de leerlingen. Samen: Het onderwijs aan onze leerlingen zal steeds meer samen met de leerlingen worden vormgegeven. Leerlingen zullen de verantwoordelijkheid krijgen die ze kunnen dragen. Persoonlijke relatie: We hebben een persoonlijke relatie met de leerlingen en de ouders. We gaan hierbij uit van betrokkenheid en een gedeelde verantwoordelijkheid met de ouders voor het welzijn van de leerlingen. Wij zijn op een betrokken wijze geïnteresseerd in elkaar - de leerlingen en ouders - dat typeert de omgang met elkaar. Expertise: Wij hebben een deskundig team dat zich blijft ontwikkelen. Communicatie: Onze communicatie met ouders en leerlingen is open en persoonlijk. Ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid vinden wij heel belangrijk. Samen met de ouders streven wij naar het beste voor de leerlingen. Talent en Toekomst: We bereiden de leerlingen voor op deelname aan de hedendaagse EN toekomstige maatschappij waarbij de talenten van de leerlingen worden benut. 9

10 SWOT analyse Om een goed beeld te krijgen van onze sterke kwaliteiten en waar we ons onderwijs kunnen verbeteren, is er samen met het team en de medezeggenschapsraad een SWOT analyse gemaakt. Daarbij zijn de tevredenheidspeilingen en de RI&E gebruikt. Bij het opstellen van onderstaande strategische doelen is een confrontatiematrix gebruikt. Voor de SWOT analyse, zie bijlage 2. Strategische doelen en ambities Een maximale ontwikkeling voor elke leerling. Relatie als basis voor ons onderwijs, lesgeven vanuit het hart. We communiceren open en transparant. Leerlingen voorbereiden op deelname aan de maatschappij. Strategische doelstellingen 1. Door kwalitatief onderwijs en een professioneel team gaan we passend onderwijs geven aan kinderen vanaf 2,5 jaar om zo een doorgaande lijn in hun ontwikkeling te garanderen. 2. Vanuit de professionele cultuur en betrokkenheid gaan we veranderprocessen op gang brengen om het eigenaarschap van de leerlingen voor hun leren te vergroten. 3. Alle administratie in de school staat in dienst van het onderwijsleerproces en wordt op een effectieve en efficiënte manier uitgevoerd om de werkdruk te verlichten. 4. We werken blijvend en bewust aan ons goede imago. We willen daarbij gebruik maken van het enthousiasme van de ouders als ambassadeurs van onze school. 5. Onze school wordt door ouders en leerlingen ervaren als katholieke school. 6. We willen ons marktaandeel de komende jaren vergroten. Onze positionering Wij geven verantwoord en gestructureerd onderwijs, waarbij wij resultaat- en ervaringsgericht werken. Partnerschap met ouders is daarbij wezenlijk. Samen met de ouders zorgen we voor een optimale ontwikkeling van hun kind. Wij zijn trots op onze katholieke identiteit. Ons onderscheidend onderwijsconcept Wij gaan uit van een leerstofjaarklassensysteem. De komende jaren zal ons onderwijs ingericht worden vanuit de leerlijnen. De leerlijnen zijn richtinggevend voor ons onderwijsaanbod. De leerling wordt eigenaar van zijn of haar eigen ontwikkeling. De leerkracht zal steeds meer coach worden. Hiermee kunnen we de leerlingen op eigen niveau onderwijs geven. De onderwijsleerlijnen zullen digitaal ondersteund worden, waardoor iedere leerling met zijn eigen talenten op zijn eigen leer- en ontwikkeltempo onderwijs bij ons kan genieten. We leggen bij ons onderwijs de nadruk op: sociale vaardigheden; digitalisering van het onderwijs (middels Ipads); contact en relatie is de basis voor het kunnen leren. Stichting De Sint Gerardusschool maakt deel uit van de Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe (SKOD), een stichting die met 12 basisscholen (10 katholieke, 1 RK/PC en 1 RK/PC basisschool voor speciaal onderwijs), 165 personeelsleden onderwijs verzorgt aan 1941 kinderen in Emmen en omgeving. Identiteit De Sint Gerardusschool is een katholieke school. Wij hebben een goede en hechte band met de Gerardus Majella parochie. De Gerardus Majella kerk staat naast onze school. Wij vieren, herdenken en leren samen in deze kerk. Elk schooljaar zijn er vieringen in de kerk met Kerstmis, Pasen, de jaaropening en de jaarsluiting. De voorbereiding op de Eerste Heilige Communie vindt plaats op school samen met de pastor. Nieuws vanuit de parochie wordt in onze nieuwsbrief vermeld. 10

11 Imago De Sint Gerardusschool is de grootste school in Barger-Oosterveld. Barger-Oosterveld is een katholiek dorp waar de parochie en de school midden in de gemeenschap staan. We staan bekend om ons betrokken en persoonlijk contact. Dat samen met onze katholieke identiteit zorgt voor een warme, persoonlijke school waar de leerling centraal staat. Kernwaarden Bij de visie en missie hebben we beschreven wie wij zijn en wat wij belangrijk vinden. Dit hebben wij bij de visie gedaan met zeven woorden. Onze kernwaarden zijn: Resultaatgericht Ervaringsgericht Samen Persoonlijke relatie RESPECT van en voor iedereen! Expertise Communicatie Talent en Toekomst Slogan De Sint-Gerardusschool heeft RESPECT voor uw kind. 11

12 Deel II Tactisch deel 12

13 Tactisch deel Het tactische deel van het SchoolOndernemingsPlan bestaat uit acht domeinen. Dit zijn de domeinen onderwijs, personeel, organisatie, identiteit, marketing, communicatie, financiën en materiële zaken / huisvesting. Per domein hebben we de visie en doelstellingen beschreven. Dit tactisch deel komt voort uit het strategisch deel. In het tactisch deel worden de strategische doelen specifieker beschreven. Onze ontwikkeling brengt met zich mee dat we steeds onze doelen en werkwijze evalueren en aanpassingen doorvoeren om de gestelde doelen te halen. ONDERWIJS Onderwijsconcept We bieden alle leerlingen kwalitatief goed onderwijs. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de leerlingen zich veilig en goed voelen bij ons op school. We hebben een helder onderwijsconcept waarmee we recht doen aan de behoeftes van de leerlingen. Daarbij gaan we uit van de drie basisbehoeftes van professor Stevens: Autonomie het gevoel dat je iets kunt en er toe doet; Relatie het gevoel dat je gewaardeerd wordt; Competentie geloof en plezier in eigen kunnen en weerbaar zijn. Op de Sint Gerardusschool geven we op dit moment richting aan ons onderwijs volgens het BAS principe. BAS staat voor Bouwen aan een Adaptieve School. We zullen in de toekomst verdere invulling geven aan passend onderwijs voor de leerlingen. We gaan leerlijnen gebruiken voor de inrichting van ons onderwijs. Hierdoor kunnen wij nog meer tegemoet komen aan de individuele leerbehoeftes van onze leerlingen. Een nieuwe tijd vraagt om nieuwe vaardigheden Technologie heeft de manier waarop we samen werken en leven enorm veranderd. Nieuwe functies ontstaan en vragen om andere of nieuwe competenties, de zogenoemde 21st century skills. Naast taal en rekenen en de kernvakken, zijn de competenties samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden van belang. Ook een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding komen van pas in de 21ste eeuw. Onderwijskundige vormgeving leder kind is uniek. In onze school doet ieder kind er toe en wordt voor ieder kind bepaald wat het nodig heeft om te komen tot maximale zelfontplooiing. Het kind wordt hier actief bij betrokken (eigenaarschap). Een kind is meer dan alleen didactische kenmerken, daarom besteden wij evenredig veel aandacht aan de algehele ontwikkeling, waarin motivatie, sociaal emotionele- en creatieve ontwikkeling en betrokkenheid zijn verankerd. Ieder kind is ingedeeld in een gecombineerde groep met leeftijdsgenoten, zodat het zich leert te identificeren. Aan de hand van een meerjarenbegroting zorgen wij er voor dat materialen en methodieken eigentijds zijn. Bij alle vakken houden wij de doorgaande leerlijn scherp in de gaten. Wij zorgen voor een activerende instructie en leren kinderen te reflecteren op eigen werk (eigenaarschap). Bij kinderen die ondersteuning nodig hebben volgen wij het handboek onderwijsondersteuning. De kerndoelen Kerndoelen zijn streefdoelen die aangeven waar een school zich op moet richten met zijn onderwijs. De kerndoelen zetten de grote lijnen uit. De methodes die wij op school gebruiken voldoen aan de kerndoelen. De komende jaren zullen wij ons onderwijs gaan inrichten door de leerlijnen. De leerlijnen zijn dan richtinggevend aan het onderwijs dat wij gaan geven. Onderwijsondersteuningstructuur Bij ons op school is de MIB er (Meerschools Intern Begeleider) samen met de directeur verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijsondersteuningsysteem. Zij vormen samen het onderwijsondersteuningteam. In het structurele onderwijsondersteuning teamoverleg worden de resultaten van de groepen, individuele leerlingen en de groepsplannen besproken. 13

14 Daarnaast onderhoudt de MIB er contact met externe instanties en het samenwerkingsverband. De onderwijsondersteuning wordt voor het grootste deel gerealiseerd door de groepsleerkracht in de groep. We maken deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs, SWV PO (Emmen en Borger- Odoorn). In dit verband zijn afspraken gemaakt over wat ouders mogen verwachten van het onderwijs van de school. Passend onderwijs voor elk kind Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Dit is het uitgangspunt van passend onderwijs. Doel is om elk kind uit te dagen het beste uit zichzelf te halen. Doelen passend onderwijs Met de invoering van passend onderwijs wil de overheid bereiken dat: alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen; als het kan, gaat het kind naar een reguliere school. als dat niet kan, in het speciaal onderwijs; scholen meer mogelijkheden krijgen voor ondersteuning op maat; de mogelijkheden en de onderwijsbehoefte van kind bepalend zijn, niet de beperkingen; kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten. Zorgplicht: altijd een passende plek voor een leerling Sinds 1 augustus 2014 hebben scholen een zorgplicht. Dit houdt in dat de school een passende plek moet zoeken, als een kind extra ondersteuning nodig heeft. Er zijn 3 mogelijkheden: een aanbod op de eigen school (de school van aanmelding); een aanbod op een andere reguliere school; een aanbod op een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Met de zorgplicht wil de overheid voorkomen dat kinderen thuis komen te zitten, omdat er geen passend onderwijsaanbod voor ze is. Basisondersteuning: begeleiding op elke school Scholen moeten in ieder geval de basisondersteuning bieden. Dit is de ondersteuning die alle scholen binnen het samenwerkingsverband (in de regio) bieden. De scholen in het samenwerkingsverband maken hierover onderling afspraken. Het gaat bijvoorbeeld om hulp voor leerlingen met dyslexie, aanpak (ter voorkoming van) gedragsproblemen en extra begeleiding aan leerlingen die een meer of minder dan gemiddelde intelligentie hebben. De kwaliteit moet voldoen aan de normen van de onderwijsinspectie. Extra begeleiding en ontwikkelingsperspectief Naast de basisondersteuning bieden sommige scholen extra begeleiding aan leerlingen. Het is ook mogelijk dat er een aparte voorziening in de school wordt ingericht. Denk bijvoorbeeld aan een speciale klas voor leerlingen met autisme. De school maakt een ontwikkelingsperspectief voor alle leerlingen die begeleiding krijgen bovenop de basisondersteuning. Hierin beschrijft de school de onderwijsdoelen voor die leerling. Welk niveau kan een kind behalen en welke ondersteuning heeft hij of zij daarbij nodig? De school overlegt met de ouders/ verzorgers over de invulling van het ontwikkelingsperspectief. Met de invoering van het ontwikkelingsperspectief wil de overheid de kwaliteit van de extra begeleiding in het onderwijs waarborgen. Goede kwaliteit van onderwijs is voor ons vanzelfsprekend. Kinderen hebben recht op het beste onderwijs. In het handboek Onderwijsondersteuning staan onze mogelijkheden om leerlingen te ondersteunen beschreven, net als waar onze grenzen liggen. Doelstellingen beleidsterrein Onderwijs In schooljaar krijgt 80 % van de leerlingen van onze school op basis van leerlijnen onderwijs in de vakken taal, rekenen en wereldoriëntatie. Vanaf schooljaar is iedere leerling eigenaar van zijn eigen ontwikkel- en leerproces. Vanaf schooljaar zal techniek en talentontwikkeling binnen ons onderwijs geïntegreerd zijn. PERSONEEL Algemene doelstellingen van ons personeelsbeleid Onze groepsleerkrachten hebben dagelijks contact met de leerlingen en hebben direct invloed op het welbevinden en de prestaties van de leerlingen. Onze groepsleerkrachten werken in een professionele cultuur en blijven zich ontwikkelen om goed onderwijs te blijven geven. De groepsleerkrachten zijn inzetbaar in alle groepen. Er wordt geïnvesteerd in nascholing zodat de groepsleerkrachten hun kennis op peil houden. Het beleid van de stichting is mede bepalend voor de uitvoering op schoolniveau. 14

15 Doelstellingen beleidsterrein Personeel Vanaf schooljaar geven alle leerkrachten onderwijs vanuit de leerlijnen. Vanaf schooljaar is iedere medewerker proactief en zichtbaar eigenaar van zijn eigen ontwikkelproces middels Coo7. Vanaf schooljaar zorgt iedere medewerker ervoor dat hij/zij tot zijn/haar pensionering vakbekwaam is en voldoet aan de gestelde eisen aan het onderwijs en haar innovatieproces. Vanaf schooljaar zijn alle leerkrachten competent om leerlingen eigenaar te laten zijn van hun eigen ontwikkeling vanuit een coachende rol. In schooljaar is er een zelfsturend team, die in staat is cyclisch het onderwijsleerproces te evalueren, borgen en verbeteren. Vanaf schooljaar zijn alle teamleden geschoolde BHV ers. ORGANISATIE Onze visie op Organisatie De Sint Gerardusschool heeft als belangrijkste doel goed onderwijs bieden aan alle leerlingen. Dit is leidend voor de keuzes die wij maken voor onze organisatie. De leerlingen hebben recht op een doorgaande ontwikkeling. We maken daarbij gebruik van ICT. Doelstellingen beleidsterrein Organisatie Vanaf schooljaar voelt 85% van de leerlingen, ouders en medewerker zich veilig binnen onze school. In schooljaar werkt ParnasSys altijd en wordt beheerst door alle werknemers. In schooljaar is de ICT omgeving 100 % operationeel en wordt beheerst door de leerkrachten. IDENTITEIT Onze visie op Identiteit Onze katholieke identiteit is het bestaansrecht van de Sint Gerardusschool. Wij vinden dat dit een toegevoegde waarde heeft voor onze leerlingen. Onze visie en inzet is de katholieke identiteit als een kernwaarde uit te werken met levensbeschouwelijke ontwikkeling als wezenlijk en vast onderdeel binnen ons onderwijs. Levensbeschouwing komt binnen onze school naar voren in de vorm van vieringen, kringgesprekken en sociale omgang. De identiteitsvisie hebben we uitgewerkt in een document waarbij we, vanuit de bijbelse traditie, spreken over vieren, leren, zorgen en gemeenschap opbouwen in de school. Ons beleid op hoofdlijnen Vieren De vieringen op de Sint Gerardusschool zijn heel belangrijk. We willen de bijzondere momenten gedurende het jaar en de bijzondere momenten in het leven samen beleven. Leren Op onze school leren de kinderen over de wereld van geloven en over wat we vanuit de traditie willen doorgeven. Daarbij spelen de verhalen en gebruiken uit de Bijbel en de kerkelijke traditie een centrale rol. De bijbelverhalen willen we met de kinderen doorvertalen naar het leven in onze tijd. Zorgen Als school stellen wij aandacht en zorg voor elkaar centraal, zowel voor elkaar binnen de school als voor de omgeving waarin de school staat. Als katholieke school spelen daarbij belangrijke waarden en normen - zoals een positieve kijk op de samenleving, verantwoordelijkheid en zorg voor elkaar - een rol. Gemeenschapsvorming De Sint Gerardusschool is als school zelf een gemeenschap en staat middenin de maatschappij. Op allerlei manieren werken we eraan om een goede band op te bouwen met mensen binnen en buiten de school. Uitgangspunt daarbij is het respectvol omgaan met elkaar. Wij zien ouders als partners, waarbij we samenwerken op het gebied van onderwijs en opvoeding. 15

16 Centrale doelstelling Identiteit Iedere Katholieke school heeft een duidelijk herkenbare plaats binnen de lokale geloofsgemeenschap. Dit kunnen we vaststellen op basis van de onderstaande resultaten. Doelstellingen beleidsterrein Identiteit Vanaf is de katholieke identiteit duidelijk zichtbaar binnen de school. In 2017 is de identiteitsvisie vertaald in een handelingsdocument. MARKETING Onze klanten Een groot deel van onze leerlingen komt uit Barger-Oosterveld. Er komen ook leerlingen uit omliggende dorpen, Nieuw Dordrecht, Klazienaveen-Noord, en de Emmense wijken Angelslo, Bargeres, Emmerhout en Emmerschans. Onze Unique buying reasons Resultaatgericht Ervaringsgericht Samen Persoonlijk Expertise Communicatie Talent en Toekomst Onze concurrenten Naast onze school staat OBS Op t Veld. Ons marktaandeel is de afgelopen drie jaar toegenomen van 65% naar meer dan 75%. Ons onderscheidend vermogen De Sint Gerardusschool is een katholieke basisschool waarbij wij katholiek onderwijs geven aan alle leerlingen. Wij zijn samen verantwoordelijk voor elkaar, onze medemens en de maatschappij om ons heen. We geven onderwijs op een persoonlijke, warme en gestructureerde manier waarbij de relatie en het contact met de leerlingen de basis is. Dit zien en voelen de leerlingen en de ouders. Onze marktpositie De Sint Gerardusschool heeft momenteel een marktaandeel van 75 % van de leerlingen in de basisschoolleeftijd. Dit aandeel willen wij vergroten. Dit doen wij door bij aanmeldingsgesprekken persoonlijk aandacht te geven aan ouders en kind. Dit wordt niet alleen door de directie gedaan, maar ook door alle teamleden. Tevens is onze school laagdrempeling. Ieder is welkom en ouders kunnen bij ons terecht met vragen en opmerkingen. Leerlingprognose Ondanks de krimp die de gemeente Emmen voorspelt, zal het leerlingaantal stabiliseren rond de 200 leerlingen in Marktonderzoek De instroom van leerlingen is de afgelopen twee schooljaren hoog. Het grootste deel van de ouders met kinderen die 4 jaar worden, kiest voor de Sint Gerardusschool. We verwachten dat dit de komende jaren aanhoudt. Doelstellingen beleidsterrein Marketing Vanaf schooljaar zijn er activiteiten om het imago van de school te verbeteren. In 2019 is het marktaandeel leerlingen in de basisschoolleeftijd vergroot van 75% naar 80%. Vanaf schooljaar gebruiken we social media om de school bekendheid te geven. De uitkomsten van de afgenomen tevredenheidspeilingen zijn vergelijkbaar of hoger dan het landelijk gemiddelde. 16

17 COMMUNICATIE Uitgangspunten voor communicatie Communicatie is een basisbehoefte voor het goed functioneren van onze organisatie. We onderscheiden communicatie tussen leerlingen, ouders, groepsleerkrachten, directie en de verschillende geledingen. De communicatie vindt plaats vanuit gedeelde verantwoordelijkheid voor de leerlingen. Daarbij zijn ouders en school gelijkwaardige gesprekspartners. Algemene communicatiedoelen Informeren van huidige en toekomstige ouders en profilering van de school. Communicatiemiddelen in relatie tot communicatiedoelen De Sint Gerardusschool geeft wekelijks een nieuwsbrief uit. Hierin kunnen ouders actuele informatie vinden over de verschillende groepen, Brede School en andere activiteiten. Ouders ontvangen de nieuwsbrief digitaal. Tevens is de nieuwsbrief te vinden op de website van de school. Middels de dorpskrant worden schoolse zaken aan alle inwoners van Barger-Oosterveld medegedeeld. Scholen op de Kaart wordt gebruikt voor de externe communicatie met belanghebbenden. Daarnaast gebruiken we het ouderportaal van ParnasSys om ouders de ontwikkeling van hun kind(eren) van nabij te laten volgen. Doelstellingen beleidsterrein Communicatie Vanaf schooljaar worden ouders nadrukkelijk betrokken bij de externe communicatie van de school. In schooljaar zal de tevredenheidspeiling aangeven dat 85 % van de ouders zichzelf zien als ambassadeur van onze school. FINANCIËN Onze visie op Financiën De Sint Gerardusschool voert een verantwoord financieel beleid, waarbij het maximale uit de beschikbare middelen wordt gehaald. De opgestelde begroting is daarbij leidend. Het SchoolOndernemingsPlan is daarbij richtinggevend. MATERIËLE ZAKEN / HUISVESTING Onze visie op Materiële zaken / Huisvesting De Sint Gerardusschool heeft een mooi karakteristiek schoolgebouw waar de leerlingen veilig naar school kunnen gaan. Het schoolgebouw voldoet aan de eisen van de toekomst. De speeltoestellen en het speelterrein worden jaarlijks gekeurd op veiligheid. Overzicht tactische doelen, zie bijlage 3 17

Schooljaarplan (SJP) 2015-2016

Schooljaarplan (SJP) 2015-2016 Schooljaarplan (SJP) 2015-2016 Naam school Sint Gerardusschool Adres Splitting 145 Postcode 7826 CT Emmen Telefoon 0591-622465 Brinnummer E-mail Website Directeur Bevoegd gezag 03RY gerardusschool@skod.nl

Nadere informatie

Schooljaarverslag Sint Gerardusschool

Schooljaarverslag Sint Gerardusschool Directie Mevr. M.C. Sijmons Adres Splitting 145 Plaats Emmen Telefoon 0591-622465 E-mail stgerardus@primenius.nl Website www.sintgerardus.nl 1 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Borgingstrajecten 4 3 verbetertrajecten

Nadere informatie

Schooljaarplan Sint Gerardusschool

Schooljaarplan Sint Gerardusschool Directie Mevr. M.C. Sijmons Adres Splitting 145 Plaats Emmen Telefoon 0591-622465 E-mail stgerardus@primenius.nl Website www.sintgerardus.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Borgingstrajecten 4 3 Verbetertrajecten

Nadere informatie

Schooljaarplan St Vitus 2015-2016

Schooljaarplan St Vitus 2015-2016 Schooljaarplan St Vitus 2015-2016 Domein Onderwijs Doelstelling: In het schooljaar 2017-2018 krijgen alle leerlingen op onze school binnen het onderwijsaanbod, eigentijds, passend onderwijs ondersteund

Nadere informatie

Algemeen. Gegevens stichting. Gegevens school. Management

Algemeen. Gegevens stichting. Gegevens school. Management Schoolondernemingsplan 2015-2019 1 Algemeen Gegevens stichting Stichting SKOD Waandersweg 64-n (bezoekadres, alleen na telefonische afspraak) 7812HZ Emmen Postbus 12 (postadres) 9665 ZG Oude Pekela Tel:

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN. Rk St. Josephschool Zandberg

OP WEG NAAR EEN. Rk St. Josephschool Zandberg Schoolondernemingsplan 2015-2019 OP WEG NAAR EEN MODERNE KINDGERICHTE SCHOOL Samen school zijn! Rk St. Josephschool Zandberg Algemeen Gegevens stichting Fidarda Scholtenswijk 10 9665 KN Oude Pekela 0597-676955

Nadere informatie

Ondernemingsplan RKB de Schelp

Ondernemingsplan RKB de Schelp Ondernemingsplan RKB de Schelp Gegevens stichting Fidarda Scholtenswijk 10 9665 KN Oude Pekela 0597 676955 info@fidarda.nl www.fidarda.nl Gegevens school RKB de Schelp Hoofdstraat West 9981 AB Uithuizen

Nadere informatie

Schooljaarplan St Henricus 2015-2016

Schooljaarplan St Henricus 2015-2016 Schooljaarplan St Henricus 2015-2016 Domein Onderwijs Doel: Het werken met VierKeerWijzer, nu het fundament is gelegd, moet in 2019 uitgegroeid zijn tot een volwaardig bouwwerk en geborgd. VierKeerwijzer

Nadere informatie

St. Josephschool. Schooljaarplan

St. Josephschool. Schooljaarplan St. Josephschool Schooljaarplan 2016-2017 Directeur Mw. A. Boels Adres Kerklaan 26 Plaats Zandberg Telefoon 0599 413230 E-Mail annemarie.boels@primenius.nl Datum 6-12-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Uitwerking doelen PDCA-cyclus Schooljaarplan 2015-2016

Uitwerking doelen PDCA-cyclus Schooljaarplan 2015-2016 Uitwerking doelen PDCA-cyclus Schooljaarplan 2015- Domein onderwijs en identiteit Doelen: In 2019 werken wij voor alle basisvakken vanuit (digitale) leerlijnen waardoor leerlingen op hun eigen niveau kunnen

Nadere informatie

Schoolondernemingsplan Sint Fransschool

Schoolondernemingsplan Sint Fransschool Schoolondernemingsplan Sint Fransschool SOP 2015-2019 Algemeen Gegevens Stichting SKOD Adres: Scholtenswijk 10 Postcode: 9665 KN Oude Pekela Telefoon: 0597-676955 Email: Website: info@skod.nl www.skod.nl

Nadere informatie

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Beleidsjaar 14-15 we maken de balans op Missie en kernwaarden/uitgangspunten Dit zijn wij, hier staan we voor Nadere analyse Wat gaat goed, wat pakken we aan Wat

Nadere informatie

Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool

Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool Christelijke identiteit De Koningin Julianaschool is een open christelijke basisschool. Dat wil zeggen: iedereen is welkom. Daarbij is acceptatie van en respect

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. KBS het Galjoen Wierden

Jaarplan 2015-2016. KBS het Galjoen Wierden Jaarplan 2015-2016 KBS het Galjoen Wierden 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Inleiding... 3 3. Schoolplan en jaarplan... 4 4. Planning... 4 5. Missie, visie en kernwaarden... 4 6. Ordening...

Nadere informatie

Ondernemingsplan H. Gerardus

Ondernemingsplan H. Gerardus Ondernemingsplan H. Gerardus 2015-2019 Algemeen Gegevens stichting Fidarda Scholtenswijk 10 9665 KN Oude Pekela 0597-676955 info@fidarda.nl www.fidarda.nl Gegevens school H. Gerardus Hanetangerweg 1 9561

Nadere informatie

Jaarplan. Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen. Locatie Fontein. Locatie Transvaal

Jaarplan. Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen. Locatie Fontein. Locatie Transvaal 16 17 Jaarplan Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen Locatie Fontein Locatie Transvaal Naam school: Brinnummer: Koningin Wilhelminaschool 15QK Adres: Fonteinstraat 16 / Transvaalstraat

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 MISSIE DE VORDERING Vanuit een traditie van katholieke waarden en voor iedereen toegankelijk, verzorgen wij kwalitatief hoogstaand eigentijds basisonderwijs,

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 Schooljaarplan (SJP) 2015 Naam school Kardinaal Alfrinkschool Adres Geuzingerbrink 74, Emmen Postcode 7812 N Telefoon 0591-658635 E-mail kardinaalalfrinkschool@skod.nl Website www.kardinaalalfrinkschool-skod.nl

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP)

Schooljaarplan (SJP) Schooljaarplan (SJP) 2016 2017 Naam school Katholieke Daltonschool Sint Walfridus Adres Ter Laan 8 Postcode 9781 HN Bedum Telefoon 050-3015467 Fax 050-3015467 E-mail stwalfridus@primenius.nl Website www.walfridus.nl

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2015-2016 Ontwikkeling door verbinding

Schooljaarplan (SJP) 2015-2016 Ontwikkeling door verbinding Schooljaarplan (SJP) 2015-2016 Ontwikkeling door verbinding Naam school De Diedeldoorn Adres Boskraai 76 Postcode 77827 JV Emmen Telefoon 0591-632020 Brinnummer E-mail Website Bevoegd gezag 21PU diedeldoorn@skod.nl

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

Binnen. creëren wij kansen

Binnen. creëren wij kansen Binnen creëren wij kansen Het Meerrijk O.B.S. De Schakel O.J.S. Het Scala Dirk van Dijkschool (Hfd) O.D.S. Engelenberg Dirk van Dijkschool (dep) Stichting openbaar onderwijs Kampen wil haar nieuwe status

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 Schooljaarplan (SJP) 2016 Naam school Heilig Hartschool Adres Zandtangerweg 74 Postcode 9584 TA Mussel Telefoon 0599-454938 E-mail heilighartmussel@fidarda.nl Website www.heilighartmussel.nl Directeur

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving Basisschool Walburgis Emmerikseweg 4 7077AP Netterden Tel: 0315-386239 walburgisnetterden@planet.nl www.netterden.net Schoolprofiel Algemene Schoolbeschrijving Naam School Stichting Slogan basisschool

Nadere informatie

Ondernemingsplan KBS Sint Theresia

Ondernemingsplan KBS Sint Theresia Ondernemingsplan KBS Sint Theresia Algemeen Gegevens stichting Naam: SKOD Adres: Scholtenswijk 10 Postbus: 12 Postcode: 9665 KN Plaats: Oude Pekela 0597 676955 info@skod.nl www.skod.nl Gegevens school

Nadere informatie

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni Jaarplan 2017-2018 OBS It Kruirêd Mûnein Datum: 29 juni 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 Schoolnaam OBS It Kruirêd Datum 14-06-2017 Inleiding Voor u ligt het schooljaarplan 2017-2018 van OBS

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 t Naam school Obs Letterwies Adres Postbus 32 (bezoekadres : Meidoornstraat 20) Postcode 9670AA Winschoten (9944 AR Nieuwolda) Telefoon 0596-541265 Brinnummer 00BB E-mail

Nadere informatie

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER JAARPLAN 2014 2015 OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER Zonnehof 1 1115 TZ Duivendrecht T. 020-6994997 E. info@obsdegrotebeer.nl I. www.obsdegrotebeer.nl INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Algemene informatie...

Nadere informatie

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Primair onderwijs Strategie en beleid 2015-2019 SKOV Schoolplan PO 2015-2019 Pagina 1 Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Strategie en beleid

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP)

Schooljaarplan (SJP) Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 Naam school Sint Walfridus Adres Bazuinslaan 2 Postcode 9781 HM Bedum Telefoon 050-3015467 Fax 050-3015467 E-mail stwalfridus@fidarda.nl Website www.walfridus.nl Directeur

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2013 2014

Schooljaarplan (SJP) 2013 2014 Schooljaarplan (SJP) 203 204 Naam school Rk basisschool de Banier Adres De Blokken 6 Postcode 7894CL Zwartemeer Postadres Postbus 9, 7890AA Klazienaveen Telefoon 059-3393 E-mail banier@skod.nl Website

Nadere informatie

St. Vitusschool. Schooljaarplan

St. Vitusschool. Schooljaarplan St. Vitusschool Schooljaarplan 2016-2017 Directeur Mw. M.Tolboom Adres Dwingelooweg 19 Plaats Winschoten Telefoon 0597-432996 E-Mail marielle.tolboom@primenius.nl Datum 29-9-2016 St. Vitusschool Schooljaarplan

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS de Pijler Maasdam Datum: 19 mei 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS de Pijler Schoolnaam OBS de Pijler Datum 31-03-2016

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 STRATEGISCH BELEIDSPLAN Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 4 Visie op onderwijs... 5 Speerpunten onderwijs:... 5 Visie

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres Hardenberg 8 Postcode 9684 AM Telefoon 0597-331570 Brinnummer 18 HQ E-mail info@bouwsteen-finsterwolde.nl Website www.bouwsteen-finsterwolde.nl Directeur

Nadere informatie

Schoolondernemingsplan RK / PC Jenaplanbasisschool Kristalla Emmen

Schoolondernemingsplan RK / PC Jenaplanbasisschool Kristalla Emmen Schoolondernemingsplan RK / PC Jenaplanbasisschool Kristalla Emmen Periode 2015 2019 Algemeen Gegevens stichting Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe (SKOD) Scholtenswijk 10 9665 KN Oude Pekela 0597-676955

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015-2016

Schooljaarplan 2015-2016 Schooljaarplan -2016 O.B.S. Jan Bierma Oldehove 1 september Schooljaarplan 15-16 o.b.s. Jan Bierma te Oldehove 2 Schooljaarplan (SJP) -2016 Naam school O.B.S. Jan Bierma Bezoekadres Schoolstraat 19, 9883

Nadere informatie

Operationele Jaarplanning School met de Bijbel

Operationele Jaarplanning School met de Bijbel Onze basisschool is onderdeel van Stichting Kindwijs. Voor meer informatie over onze Stichting verwijzen we u graag naar www.kindwijs.org Deze operationele planning is onderdeel van onze kwaliteitscyclus

Nadere informatie

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan.

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan. Profielschets directeur OBS Het Toverkruid ELK KIND IS UNIEK! Algemeen In de gemeente Asten zijn twee basisscholen van PlatOO gesitueerd; OBS Het Toverkruid en OBS de Horizon. PlatOO zoekt voor OBS Het

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP)

Schooljaarplan (SJP) Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school OBS DE FLAMBOU/OBS TRIMBEETS Adres MIENTEWEI 4/H RINGENOLDUSSTRAAT 1 Postcode 8401 AA/8401 PV Telefoon 0513 461638/0513462280 E-mail INFO@FLAMBOUNL/INFO@TRIMBEETSNL

Nadere informatie

RKBS Pastoor Middelkoop

RKBS Pastoor Middelkoop RKBS Pastoor Middelkoop Ondernemingsplan 1 Schoolondernemingsplan 2015-2019 Naam school R.K.B.S. Pastoor Middelkoop Adres Meridiaan 154 Postcode 7891 EK Klazienaveen Telefoon 0591-313012 Brinnummer E-mail

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2016

Jaarplan - jaarverslag 2016 Jaarplan - jaarverslag 2016 Gerardus Majella School Nieuw Schoonebeek Datum: 30 november 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016 JAARVERSLAG 2016 Schoolnaam Gerardus Majella School Schoolnaam Gerardus

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS Thrimwalda Gytsjerk Datum: 7 juli 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS Thrimwalda Schoolnaam OBS Thrimwalda Datum 29-06-2016

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag, ieder kind verdient tenslotte het beste

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander Schooljaarplan -2016 Koning Willem-Alexander 1 e kolom: (S.)ignaal, (M.)eetbaar, (A.)cceptabel, 2 e kolom (R.)ealisatie, (T.)ijd Onderwerp (S.M.A.) Datum agendapunt (R.T.) Klaar? (T) Borging VCPO-NG scholen

Nadere informatie

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016 Jaarplan obs De Daverhof Schooljaar 2015-2016 Verbeterpunten Onderwerp Inhoud Afronding Kwaliteitszorg Borging van bestaande kwaliteitskaarten Opstellen kwaliteitskaart groepsplannen Invoering kind gesprekken

Nadere informatie

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen Jaarplan 2016-2017 BS de Ester Zelf denken, samen doen Inleiding De inhoud van dit jaarplan is gebaseerd op de teamevaluatie van het jaarplan 2015-2016, het schoolplan 2015-2019 en voortschrijdend inzicht

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan

Strategisch beleidsplan Strategisch beleidsplan S a m e n o p k o p 2 0 1 5 2 0 1 9 Pagina 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Het wordt anders... 4 Wat vraagt de 21e eeuw... 4 Het wordt dus anders!... 5 3. Wie zijn onze klanten?...

Nadere informatie

Leren & ontwikkelen. doe je samen

Leren & ontwikkelen. doe je samen Leren & ontwikkelen doe je samen VIER SpeerpunteN Onze missie en visie bepalen, samen met externe ontwikkelingen (zoals wet- en regelgeving, nieuwe inzichten en technologische ontwikkelingen), ons beleid

Nadere informatie

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november Jaarplan 2016-2017 Basisschool De Bron Hellevoetsluis Datum: 14 november 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Bron Datum Inleiding Streefbeelden 1. Op onze school is

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 31 augustus 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres FJJ Dreweslaan 1 Postcode 9686 NG Beerta Telefoon 0597-331651 Brinnummer 09DO E-mail obsbeerta@gmail.com Website www.obsbeerta.nl Directeur S.J. Huinink

Nadere informatie

Jaarplan Melick. Datum: 22 juni

Jaarplan Melick. Datum: 22 juni Jaarplan 2017-2018 BredeSchool De Achtbaan Melick Datum: 22 juni 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 Schoolnaam BredeSchool De Achtbaan Datum 12-04-2017 Inleiding In dit jaarplan worden schoolontwikkelpunten

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 23 september 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015 2016

Schooljaarplan 2015 2016 Schooljaarplan 2015 Naam school OBS De Zeijer Hoogte Adres Ubbenaseweg 7 Postcode 9491 AA Zeijen Telefoon 0592-291476 E-mail directie@obszeijen.nl Website www.obszeijen.nl Unit directeur Gerda Bieleveld

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Voorwoord. De planperiode van 2011-2014 ligt bijna achter ons en geeft ons reden tot nadenken over de doelen voor de komende vier jaar. Als we terugdenken

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN STRATEGISCH BELEIDSPLAN SO /VSO Stichting BOOR BOOR speciaal, speciaal BOOR en VERANTWOORDEN BOOR speciaal,speciaal BOOR Kernopdracht (koers) Kernwaarden Kwaliteit van de koers Onderwijsconcept Ondersteunende

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Jaarplan 2017-: Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Januari Juni 1718 K2 Besprekingen resultaten Er worden meerdere relevante instrumenten

Nadere informatie

Uitvoeringsplan obs De Ster

Uitvoeringsplan obs De Ster Uitvoeringsplan - obs De Ster Inleiding In dit uitvoeringsplan voor het schooljaar - wordt beschreven op welke manier het team van De Ster het beleid zoals beschreven in het Meerjaren Beleidsplan -2015

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP)

Schooljaarplan (SJP) Schooljaarplan (SJP) 06 0 Naam school Obs De Linde Adres Verlengde Berkenlaan Postcode 966 GC Telefoon 09 646004 Brinnummer E-mail Website Directeur Bevoegd Gezag 0BG info@basisschool-delinde.nl www.basisschool-delinde.nl

Nadere informatie

Jaarplan 2013-2014. Still going strong.

Jaarplan 2013-2014. Still going strong. Jaarplan 2013-2014 Still going strong. Een jaarplan is afgeleid van het schoolplan Alle plannen voor 2011-2015 Eerst alle plannen keurig verdeeld over vier jaar; Bijstellingen door evaluaties; Toevoegingen

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP)

Schooljaarplan (SJP) Schooljaarplan (SJP) 206 207 Naam school Obs Oosterschool Adres Hoofdweg 233 Postcode 9695 AH Bellingwolde Telefoon 0597-5369 Brinnummer 06CN E-mail obsoosterschool@sooog.nl Directeur J. Spelde Bevoegd

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Baron De Vos Van Steenwijk Rockanje Datum: 6 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Baron De Vos Van Steenwijk Datum 15-09-2015 Inleiding In ons jaarplan geven

Nadere informatie

Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015

Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015 Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015 In het leven van alle dag speelt Wetenschap en Techniek (W&T) een grote rol. We staan er vaak maar weinig bij stil, maar zonder de vele uitvindingen in de wereld van

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017)

ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017) ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017) 1 1a) Leiderschap / Coachend leiderschap vormgeven vanuit de geformuleerde visie (sbf 1) 7.1 Project SPP: Basiscompetenties

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS It Kruirêd Mûnein Datum: 6 juli 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS It Kruirêd Schoolnaam OBS It Kruirêd Datum 21-06-2016

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 CBS Geuzenschip Brielle Datum: 6 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam CBS Geuzenschip Schoolnaam CBS Geuzenschip Datum 09-06-2015

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Mariaschool garantie ambitie 1. Naam en adres De Mariaschool Pastoor Schoenmakersstraat 7 6657 CB Boven Leeuwen Tel. 0487-592076 Email: basisschool@demariaschool.nl 2. Schoolinformatie

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP)

Schooljaarplan (SJP) Schooljaarplan (SJP) 06 07 Naam school Obs Drieborg Adres G. Topelenstraat 9 Postcode 9688RN Drieborg Telefoon 0597-5477 Brinnummer E-mail Website 08DD obsdrieborg@sooog.nl www.obsdrieborg.nl Directeur

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP)

Schooljaarplan (SJP) Schooljaarplan (SJP) 2016 2017 Naam school Adres Postcode o.d.b.s. Theo Thijssen HB Hulsmanstraat k8b 9663 TP Telefoon 0597 646004 Brinnummer E-mail 10BG obstheothijssen@hotmail.com Website Directeur Bevoegd

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2016-2017 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Jaarplan Steenwijksmoer. Datum: 19 januari

Jaarplan Steenwijksmoer. Datum: 19 januari Jaarplan 2017 RKBS Sint Theresia Steenwijksmoer Datum: 19 januari 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017 Schoolnaam RKBS Sint Theresia Datum 07-01-2017 Inleiding Dit jaarplan is geschreven voor de RKBS

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool De Leeuwerik

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool De Leeuwerik RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool De Leeuwerik Plaats : Leiderdorp BRIN nummer : 04TD C1 Onderzoeksnummer : 290705 Datum onderzoek : 24 november 2016 Datum vaststelling : 14 februari

Nadere informatie

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016 Jaarplan schooljaar 2015 2016 Jaarplan in plaats van het schoolplan i.v.m. fusie cbs de Wyngert Toegevoegd Jaarplan 2015-2016 van de samenwerkingsschool Drachtstercompagnie Naam school Adres Postcode Telefoon

Nadere informatie

Kwaliteitszorg. Nutsschool Morgenstond. School. Adres Zweeloostraat VC Den Haag. Postcode en plaats. Guido van Luijk.

Kwaliteitszorg. Nutsschool Morgenstond. School. Adres Zweeloostraat VC Den Haag. Postcode en plaats. Guido van Luijk. Kwaliteitszorg School Nutsschool Morgenstond Adres Zweeloostraat 61 Postcode en plaats Directie 2545 VC Den Haag Guido van Luijk Jaar Augustus 2016 Versie 1 Om te weten hoe het gesteld is met de kwaliteit

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2016 - Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met de

Nadere informatie

Plan (doel) Do (hoe en wat) Check (hoe evalueren?) Act (realisatie in tijd en wie?) Opbrengsten worden opgeslagen in SharePoint

Plan (doel) Do (hoe en wat) Check (hoe evalueren?) Act (realisatie in tijd en wie?) Opbrengsten worden opgeslagen in SharePoint Jaarplan 2017-2018 Onderwijs Voortzetten en borgen van opbrengstgericht en handelingsgericht werken. Opbrengsten van onze Presentatie in een LVS toetsen analyseren verplichte teamvergadering Plan (doel)

Nadere informatie

Koersplan - Geloof in de toekomst

Koersplan - Geloof in de toekomst Koersplan - Geloof in de toekomst Storytelling als innerlijk kompas De s8ch8ng hanteert het verhaal van Springmuis voor draagvlak en gemeenschappelijke taal. Springmuis gaat op reis naar het onbekende.

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

JAARPLAN 2015-2016. Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl

JAARPLAN 2015-2016. Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl JAARPLAN 2015-2016 Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl Voorwoord Het onderwijs op de Petrusschool is continu in ontwikkeling. Wij streven naar

Nadere informatie