SchoolOndernemingsPlan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SchoolOndernemingsPlan 2015-2019"

Transcriptie

1 SchoolOndernemingsPlan Sint Gerardusschool Splitting CT Emmen

2 Algemeen Gegevens stichting Stichting SKOD Postbus ZG Oude Pekela Bezoekadres: Waandersweg HZ Emmen Gegevens school Sint Gerardusschool Splitting CT Emmen Management Bestuursmanager J.A.C.H. van Meekeren Directeur Sint Gerardusschool M.C. Sijmons de Winter 2

3 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndernemingsPlan van onze school voor de periode Het SchoolOndernemingsPlan geeft richting aan de koers die wij de komende jaren gaan volgen. De keuzes die wij de komende jaren zullen maken, worden genomen met dit SchoolOndernemingsPlan als uitgangspunt. Immers in dit SchoolOndernemingsPlan staat wat wij belangrijk vinden en hoe wij tegen ons onderwijs aankijken. Het maken van een SchoolOndernemingsPlan maakt dat wij opnieuw gaan nadenken over wat wij willen en wat wij belangrijk vinden voor ons onderwijs aan onze leerlingen. Bij het maken van dit SchoolOndernemingsPlan zijn we uitgegaan van de kansen voor de leerlingen waarbij wij het beste uit de leerlingen willen halen. Het SchoolOndernemingsPlan is in samenspraak met het team gemaakt. De leerlingen staan centraal en de uitdaging is om de kwaliteiten van de leerlingen aan te spreken en te verbeteren. Ons SchoolOndernemingsPlan is het beleidsdocument voor de sturing van onze schoolontwikkeling op de middellange termijn. Het SchoolOndernemingsPlan bestaat uit drie delen: strategisch, tactisch en operationeel. In het operationeel deel staat gedetailleerd per schooljaar beschreven wat wij gaan uitvoeren, het schooljaarplan. De functie van ons SchoolOndernemingsPlan is meerledig: - intern sturingsdocument (richting, houvast, kompas); - verantwoordingsdocument (interne en externe verantwoording); - kwaliteitsdocument (centraal document binnen de cyclus voor kwaliteitszorg). 3

4 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Inhoudsopgave 4 Inleiding 6 Waarom een ondernemingsplan? 6 Voor wie is dit plan? 6 Procedure totstandkoming ondernemingsplan 6 Karakteristiek van onze school 7 Strategisch deel 8 Wat vraagt de toekomst van school en onderwijs 9 Missie 9 Visie 9 SWOT analyse 10 Strategische doelen en ambities 10 Strategische doelstellingen 10 Onze positionering 10 Ons onderscheidend onderwijsconcept 10 Stichting 10 Identiteit 10 Imago 11 Tactisch deel 12 Onderwijs 13 Onderwijsconcept 13 Onderwijskundige vormgeving 13 De kerndoelen 13 Onderwijsondersteuningstructuur 13 Doelstellingen beleidsterrein Onderwijs 14 Personeel 14 Algemene doelstellingen van ons personeelsbeleid 14 Doelstellingen beleidsterrein Personeel 15 Organisatie 15 Onze visie op Organisatie 15 Doelstellingen beleidsterrein organisatie 15 Identiteit 15 Onze visie op Identiteit 15 Centrale doelstelling identiteit 16 Doelstellingen beleidsterrein identiteit 16 4

5 Pagina Marketing 16 Onze klanten 16 Onze Unique buying reasons 16 Onze concurrenten 16 Ons onderscheidend vermogen 16 Onze marktpositie 16 Leerlingprognose 16 Marktonderzoek 16 Doelstellingen beleidsterrein Marketing 16 Communicatie 17 Uitgangspunten voor communicatie 17 Algemene communicatiedoelen 17 Communicatiemiddelen in relatie tot communicatiedoelen 17 Doelstellingen beleidsterrein Communicatie 17 Financiën 17 Onze visie op Financiën 17 Materiële zaken / Huisvesting 17 Onze visie op Materiële zaken / Huisvesting 17 Operationeel deel 18 Kwaliteitszorg 19 De ordening van de kwaliteitscyclus 19 Het instrumentarium 19 Uitwerking doelen PDCA-cyclus 19 Bijlagen Bijlage 1 Bestuursakkoord voor de sector primair onderwijs, 10 juli Bijlage 2 SWOT analyse 21 Bijlage 3 Overzicht tactische doelen 22 Bijlage 4 Uitwerking doelen PDCA-cyclus 24 5

6 Inleiding Waarom een ondernemingsplan? Dit SchoolOndernemingsPlan zal onze koers voor de komende schooljaren bepalen. Zoals al eerder gezegd, de leerling staat daarbij centraal. Wij zijn ervan overtuigd dat wij met dit SchoolOndernemingsPlan een koers uitzetten die erop gericht is om dat waar wij goed in zijn verder te ontwikkelen, de leerlingen zal uitdagen en alle kansen gaat geven om zich verder te ontwikkelen. Daarnaast willen we de leerlingen voorbereiden op een maatschappij waarvan wij nu niet weten hoe die eruit zal zien. Voor wie is dit plan? Dit SchoolOndernemingsPlan is voor alle belanghebbenden van onze school. Het SchoolOndernemingsPlan geeft de kaders aan voor ons beleid voor de komende vier jaar. Het StichtingsOndernemingsPlan geeft richting aan ons SchoolOndernemingsPlan. Procedure totstandkoming ondernemingsplan Bij de voorbereiding voor ons SchoolOndernemingsPlan zijn er enquêtes uitgezet. De resultaten van deze enquêtes, te weten Scholen met Succes en ArboMeester, zijn meegenomen bij de tot standkoming van dit SchoolOndernemingsPlan. Tevens hebben we een SWOT-analyse gemaakt met de medezeggenschapsraad en het team. Daarnaast hebben we gekeken naar de (inter)nationale ontwikkelingen op het gebied van primair onderwijs. In oktober 2014 zijn wij met het team begonnen met het brainstormen voor ons nieuwe SchoolOndernemingsPlan. De eerste bijeenkomsten hebben in het teken gestaan van wat wij belangrijk vinden en hoe het onderwijs er volgens ons in de toekomst zal gaan uitzien. Wij hebben dit besproken en geordend en dat heeft geleid tot onze kernwaarden. We hebben dit samengevat in onze ondernemersdroom. Onze droom is: De Sint Gerardusschool is een school die uit gaat van kansen voor alle leerlingen op basis van de bij ons passende laatste innovatieve ontwikkelingen op gebied van onderwijs, begeleid door gemotiveerd en deskundig personeel. Wij hebben deze droom bij het maken van het SchoolOndernemingsPlan steeds als uitgangspunt genomen. We geven kwalitatief goed onderwijs en dat blijven wij doen. Dit kunnen we realiseren door samen met ouders het belang van de leerlingen voor ogen te houden. Dit vraagt om persoonlijke communicatie en daar staan wij voor. We zijn samen verantwoordelijk voor het welzijn van uw kind(eren). Daarnaast is het StichtingsOndernemingsPlan richtinggevend voor ons SchoolOndernemingsPlan. Stichtingsondernemingsplan Ieder kind verdient innovatie en kwaliteit Centrale doelen en resultaten Schoolondernemingsplan per school School specifieke doelen en resultaten De centrale doelstellingen zijn algemeen geformuleerd en worden steeds zoveel mogelijk geconcretiseerd in te realiseren resultaten. Deze resultaten zijn de basis voor de schooljaarplannen die jaarlijks door de directeur worden opgesteld en die goedkeuring behoeven van de voorzitter van het College van Bestuur. Waar mogelijk zijn bij de resultaten concrete indicatoren en criteria geformuleerd. Over de uitvoering van de jaarplannen rapporteren de scholen door middel van managementrapportages. Deze kunnen leiden tot een bijstelling van de schooljaarplannen. 6

7 Op deze manier ontstaat een jaarlijkse planning- en controlecyclus die gericht is op voortdurende verbetering in alle lagen van de organisatie. De centrale doelstellingen uit het stichtings-ondernemingsplan vormen de basis voor de specifieke resultaten die iedere school in enig jaar wil realiseren. Deze worden in een SchoolOndernemingsPlan vastgelegd en met de voorzitter van het College van Bestuur geëvalueerd aan de hand van managementrapportages. Refererend aan het bestuursakkoord moet opgemerkt worden dat SKOD lid is van de PO-raad. In die hoedanigheid heeft het bestuur zich geconformeerd aan de bestuursafspraken met het ministerie van OC&W. Voor het bestuursakkoord, zie bijlage 1. De PO-Raad en OCW komen de volgende doelstellingen overeen: In 2015 hebben de schoolbesturen een implementatie- en investeringsplan voor onderwijs en ICT, gebaseerd op hun visie op onderwijs. 90% van de scholen gebruikt in 2020 dagelijks digitaal leermateriaal in het primair proces. Daartoe hebben de leraren voldoende ICT-basisvaardigheden en zetten ze deze in hun lespraktijk in. Deze doelstelling zijn verwerkt in zowel het Stichtings- als het SchoolOndernemingsPlan. Karakteristiek van onze school De Sint Gerardusschool is een katholieke basisschool in de wijk Barger-Oosterveld. Barger-Oosterveld is een hechte gemeenschap. Van die hechte gemeenschap maken wij deel uit. Op onze school hebben de groepsleerkrachten nauw contact met de ouders en de leerlingen. De Sint Gerardusschool heeft een team dat zich persoonlijk betrokken voelt bij de school. 7

8 Deel I Strategisch deel 8

9 Strategisch deel Het strategisch deel van ons SchoolOndernemingsPlan geeft de grote lijnen weer van wat wij belangrijk vinden. Dit wordt beschreven bij onze ondernemingsdoelstelling en de strategische doelen die daaruit voortkomen. Tevens kijken we in dit strategisch deel naar onze omgeving en onze eigen organisatie. Wat vraagt de toekomst van school en onderwijs Onze leerlingen groeien op in een maatschappij die steeds sneller verandert. Dat vraagt om onderwijs dat het mogelijk maakt om zich aan te passen aan deze ontwikkeling. Als school zullen wij steeds innovatiever moeten zijn om de leerlingen voor te bereiden op deelname aan een steeds sneller veranderende maatschappij. Dat is de grootste uitdaging voor de komende jaren. Missie Op de Sint Gerardusschool doen we wat we zeggen. Dat vinden wij belangrijk. De Sint Gerardusschool is een katholieke basisschool waarbij wij katholiek onderwijs geven aan alle leerlingen. Wij zijn samen verantwoordelijk voor elkaar, onze medemens en de maatschappij om ons heen. De leerlingen voelen zich veilig en prettig bij ons op school en wij dagen de leerlingen uit het beste uit zichzelf te halen. Visie Op de Sint Gerardusschool wordt kwalitatief goed onderwijs gegeven. Daarbij wordt het beste uit de leerlingen gehaald. Wij doen dat door persoonlijke betrokkenheid en op een gestructureerde wijze. De leerlingen ervaren dat zij de spil in onze school zijn. Hieronder hebben wij onze visie beschreven aan de hand van zeven kernwaarden die wij belangrijk vinden. Die kernwaarden zeggen wie wij zijn, maar ook welke keuzes wij maken voor onze school, het onderwijs en natuurlijk de leerlingen. Resultaatgericht: Ons onderwijs is erop gericht dat we bij iedere leerling de beste resultaten realiseren. We monitoren dat gedurende de gehele schoolloopbaan. Ervaringsgericht: We geloven dat leerlingen het beste leren door te ervaren. We gaan daarbij uit van de leerbehoeftes van de leerlingen. Ons onderwijs zal steeds meer gebruik gaan maken van leerlijnen. Hiermee kunnen we de leerlingen onderwijs op maat bieden en ons onderwijs actueel houden. We gaan hierbij uit van de kansen voor de leerlingen. Samen: Het onderwijs aan onze leerlingen zal steeds meer samen met de leerlingen worden vormgegeven. Leerlingen zullen de verantwoordelijkheid krijgen die ze kunnen dragen. Persoonlijke relatie: We hebben een persoonlijke relatie met de leerlingen en de ouders. We gaan hierbij uit van betrokkenheid en een gedeelde verantwoordelijkheid met de ouders voor het welzijn van de leerlingen. Wij zijn op een betrokken wijze geïnteresseerd in elkaar - de leerlingen en ouders - dat typeert de omgang met elkaar. Expertise: Wij hebben een deskundig team dat zich blijft ontwikkelen. Communicatie: Onze communicatie met ouders en leerlingen is open en persoonlijk. Ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid vinden wij heel belangrijk. Samen met de ouders streven wij naar het beste voor de leerlingen. Talent en Toekomst: We bereiden de leerlingen voor op deelname aan de hedendaagse EN toekomstige maatschappij waarbij de talenten van de leerlingen worden benut. 9

10 SWOT analyse Om een goed beeld te krijgen van onze sterke kwaliteiten en waar we ons onderwijs kunnen verbeteren, is er samen met het team en de medezeggenschapsraad een SWOT analyse gemaakt. Daarbij zijn de tevredenheidspeilingen en de RI&E gebruikt. Bij het opstellen van onderstaande strategische doelen is een confrontatiematrix gebruikt. Voor de SWOT analyse, zie bijlage 2. Strategische doelen en ambities Een maximale ontwikkeling voor elke leerling. Relatie als basis voor ons onderwijs, lesgeven vanuit het hart. We communiceren open en transparant. Leerlingen voorbereiden op deelname aan de maatschappij. Strategische doelstellingen 1. Door kwalitatief onderwijs en een professioneel team gaan we passend onderwijs geven aan kinderen vanaf 2,5 jaar om zo een doorgaande lijn in hun ontwikkeling te garanderen. 2. Vanuit de professionele cultuur en betrokkenheid gaan we veranderprocessen op gang brengen om het eigenaarschap van de leerlingen voor hun leren te vergroten. 3. Alle administratie in de school staat in dienst van het onderwijsleerproces en wordt op een effectieve en efficiënte manier uitgevoerd om de werkdruk te verlichten. 4. We werken blijvend en bewust aan ons goede imago. We willen daarbij gebruik maken van het enthousiasme van de ouders als ambassadeurs van onze school. 5. Onze school wordt door ouders en leerlingen ervaren als katholieke school. 6. We willen ons marktaandeel de komende jaren vergroten. Onze positionering Wij geven verantwoord en gestructureerd onderwijs, waarbij wij resultaat- en ervaringsgericht werken. Partnerschap met ouders is daarbij wezenlijk. Samen met de ouders zorgen we voor een optimale ontwikkeling van hun kind. Wij zijn trots op onze katholieke identiteit. Ons onderscheidend onderwijsconcept Wij gaan uit van een leerstofjaarklassensysteem. De komende jaren zal ons onderwijs ingericht worden vanuit de leerlijnen. De leerlijnen zijn richtinggevend voor ons onderwijsaanbod. De leerling wordt eigenaar van zijn of haar eigen ontwikkeling. De leerkracht zal steeds meer coach worden. Hiermee kunnen we de leerlingen op eigen niveau onderwijs geven. De onderwijsleerlijnen zullen digitaal ondersteund worden, waardoor iedere leerling met zijn eigen talenten op zijn eigen leer- en ontwikkeltempo onderwijs bij ons kan genieten. We leggen bij ons onderwijs de nadruk op: sociale vaardigheden; digitalisering van het onderwijs (middels Ipads); contact en relatie is de basis voor het kunnen leren. Stichting De Sint Gerardusschool maakt deel uit van de Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe (SKOD), een stichting die met 12 basisscholen (10 katholieke, 1 RK/PC en 1 RK/PC basisschool voor speciaal onderwijs), 165 personeelsleden onderwijs verzorgt aan 1941 kinderen in Emmen en omgeving. Identiteit De Sint Gerardusschool is een katholieke school. Wij hebben een goede en hechte band met de Gerardus Majella parochie. De Gerardus Majella kerk staat naast onze school. Wij vieren, herdenken en leren samen in deze kerk. Elk schooljaar zijn er vieringen in de kerk met Kerstmis, Pasen, de jaaropening en de jaarsluiting. De voorbereiding op de Eerste Heilige Communie vindt plaats op school samen met de pastor. Nieuws vanuit de parochie wordt in onze nieuwsbrief vermeld. 10

11 Imago De Sint Gerardusschool is de grootste school in Barger-Oosterveld. Barger-Oosterveld is een katholiek dorp waar de parochie en de school midden in de gemeenschap staan. We staan bekend om ons betrokken en persoonlijk contact. Dat samen met onze katholieke identiteit zorgt voor een warme, persoonlijke school waar de leerling centraal staat. Kernwaarden Bij de visie en missie hebben we beschreven wie wij zijn en wat wij belangrijk vinden. Dit hebben wij bij de visie gedaan met zeven woorden. Onze kernwaarden zijn: Resultaatgericht Ervaringsgericht Samen Persoonlijke relatie RESPECT van en voor iedereen! Expertise Communicatie Talent en Toekomst Slogan De Sint-Gerardusschool heeft RESPECT voor uw kind. 11

12 Deel II Tactisch deel 12

13 Tactisch deel Het tactische deel van het SchoolOndernemingsPlan bestaat uit acht domeinen. Dit zijn de domeinen onderwijs, personeel, organisatie, identiteit, marketing, communicatie, financiën en materiële zaken / huisvesting. Per domein hebben we de visie en doelstellingen beschreven. Dit tactisch deel komt voort uit het strategisch deel. In het tactisch deel worden de strategische doelen specifieker beschreven. Onze ontwikkeling brengt met zich mee dat we steeds onze doelen en werkwijze evalueren en aanpassingen doorvoeren om de gestelde doelen te halen. ONDERWIJS Onderwijsconcept We bieden alle leerlingen kwalitatief goed onderwijs. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de leerlingen zich veilig en goed voelen bij ons op school. We hebben een helder onderwijsconcept waarmee we recht doen aan de behoeftes van de leerlingen. Daarbij gaan we uit van de drie basisbehoeftes van professor Stevens: Autonomie het gevoel dat je iets kunt en er toe doet; Relatie het gevoel dat je gewaardeerd wordt; Competentie geloof en plezier in eigen kunnen en weerbaar zijn. Op de Sint Gerardusschool geven we op dit moment richting aan ons onderwijs volgens het BAS principe. BAS staat voor Bouwen aan een Adaptieve School. We zullen in de toekomst verdere invulling geven aan passend onderwijs voor de leerlingen. We gaan leerlijnen gebruiken voor de inrichting van ons onderwijs. Hierdoor kunnen wij nog meer tegemoet komen aan de individuele leerbehoeftes van onze leerlingen. Een nieuwe tijd vraagt om nieuwe vaardigheden Technologie heeft de manier waarop we samen werken en leven enorm veranderd. Nieuwe functies ontstaan en vragen om andere of nieuwe competenties, de zogenoemde 21st century skills. Naast taal en rekenen en de kernvakken, zijn de competenties samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden van belang. Ook een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding komen van pas in de 21ste eeuw. Onderwijskundige vormgeving leder kind is uniek. In onze school doet ieder kind er toe en wordt voor ieder kind bepaald wat het nodig heeft om te komen tot maximale zelfontplooiing. Het kind wordt hier actief bij betrokken (eigenaarschap). Een kind is meer dan alleen didactische kenmerken, daarom besteden wij evenredig veel aandacht aan de algehele ontwikkeling, waarin motivatie, sociaal emotionele- en creatieve ontwikkeling en betrokkenheid zijn verankerd. Ieder kind is ingedeeld in een gecombineerde groep met leeftijdsgenoten, zodat het zich leert te identificeren. Aan de hand van een meerjarenbegroting zorgen wij er voor dat materialen en methodieken eigentijds zijn. Bij alle vakken houden wij de doorgaande leerlijn scherp in de gaten. Wij zorgen voor een activerende instructie en leren kinderen te reflecteren op eigen werk (eigenaarschap). Bij kinderen die ondersteuning nodig hebben volgen wij het handboek onderwijsondersteuning. De kerndoelen Kerndoelen zijn streefdoelen die aangeven waar een school zich op moet richten met zijn onderwijs. De kerndoelen zetten de grote lijnen uit. De methodes die wij op school gebruiken voldoen aan de kerndoelen. De komende jaren zullen wij ons onderwijs gaan inrichten door de leerlijnen. De leerlijnen zijn dan richtinggevend aan het onderwijs dat wij gaan geven. Onderwijsondersteuningstructuur Bij ons op school is de MIB er (Meerschools Intern Begeleider) samen met de directeur verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijsondersteuningsysteem. Zij vormen samen het onderwijsondersteuningteam. In het structurele onderwijsondersteuning teamoverleg worden de resultaten van de groepen, individuele leerlingen en de groepsplannen besproken. 13

14 Daarnaast onderhoudt de MIB er contact met externe instanties en het samenwerkingsverband. De onderwijsondersteuning wordt voor het grootste deel gerealiseerd door de groepsleerkracht in de groep. We maken deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs, SWV PO (Emmen en Borger- Odoorn). In dit verband zijn afspraken gemaakt over wat ouders mogen verwachten van het onderwijs van de school. Passend onderwijs voor elk kind Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Dit is het uitgangspunt van passend onderwijs. Doel is om elk kind uit te dagen het beste uit zichzelf te halen. Doelen passend onderwijs Met de invoering van passend onderwijs wil de overheid bereiken dat: alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen; als het kan, gaat het kind naar een reguliere school. als dat niet kan, in het speciaal onderwijs; scholen meer mogelijkheden krijgen voor ondersteuning op maat; de mogelijkheden en de onderwijsbehoefte van kind bepalend zijn, niet de beperkingen; kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten. Zorgplicht: altijd een passende plek voor een leerling Sinds 1 augustus 2014 hebben scholen een zorgplicht. Dit houdt in dat de school een passende plek moet zoeken, als een kind extra ondersteuning nodig heeft. Er zijn 3 mogelijkheden: een aanbod op de eigen school (de school van aanmelding); een aanbod op een andere reguliere school; een aanbod op een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Met de zorgplicht wil de overheid voorkomen dat kinderen thuis komen te zitten, omdat er geen passend onderwijsaanbod voor ze is. Basisondersteuning: begeleiding op elke school Scholen moeten in ieder geval de basisondersteuning bieden. Dit is de ondersteuning die alle scholen binnen het samenwerkingsverband (in de regio) bieden. De scholen in het samenwerkingsverband maken hierover onderling afspraken. Het gaat bijvoorbeeld om hulp voor leerlingen met dyslexie, aanpak (ter voorkoming van) gedragsproblemen en extra begeleiding aan leerlingen die een meer of minder dan gemiddelde intelligentie hebben. De kwaliteit moet voldoen aan de normen van de onderwijsinspectie. Extra begeleiding en ontwikkelingsperspectief Naast de basisondersteuning bieden sommige scholen extra begeleiding aan leerlingen. Het is ook mogelijk dat er een aparte voorziening in de school wordt ingericht. Denk bijvoorbeeld aan een speciale klas voor leerlingen met autisme. De school maakt een ontwikkelingsperspectief voor alle leerlingen die begeleiding krijgen bovenop de basisondersteuning. Hierin beschrijft de school de onderwijsdoelen voor die leerling. Welk niveau kan een kind behalen en welke ondersteuning heeft hij of zij daarbij nodig? De school overlegt met de ouders/ verzorgers over de invulling van het ontwikkelingsperspectief. Met de invoering van het ontwikkelingsperspectief wil de overheid de kwaliteit van de extra begeleiding in het onderwijs waarborgen. Goede kwaliteit van onderwijs is voor ons vanzelfsprekend. Kinderen hebben recht op het beste onderwijs. In het handboek Onderwijsondersteuning staan onze mogelijkheden om leerlingen te ondersteunen beschreven, net als waar onze grenzen liggen. Doelstellingen beleidsterrein Onderwijs In schooljaar krijgt 80 % van de leerlingen van onze school op basis van leerlijnen onderwijs in de vakken taal, rekenen en wereldoriëntatie. Vanaf schooljaar is iedere leerling eigenaar van zijn eigen ontwikkel- en leerproces. Vanaf schooljaar zal techniek en talentontwikkeling binnen ons onderwijs geïntegreerd zijn. PERSONEEL Algemene doelstellingen van ons personeelsbeleid Onze groepsleerkrachten hebben dagelijks contact met de leerlingen en hebben direct invloed op het welbevinden en de prestaties van de leerlingen. Onze groepsleerkrachten werken in een professionele cultuur en blijven zich ontwikkelen om goed onderwijs te blijven geven. De groepsleerkrachten zijn inzetbaar in alle groepen. Er wordt geïnvesteerd in nascholing zodat de groepsleerkrachten hun kennis op peil houden. Het beleid van de stichting is mede bepalend voor de uitvoering op schoolniveau. 14

15 Doelstellingen beleidsterrein Personeel Vanaf schooljaar geven alle leerkrachten onderwijs vanuit de leerlijnen. Vanaf schooljaar is iedere medewerker proactief en zichtbaar eigenaar van zijn eigen ontwikkelproces middels Coo7. Vanaf schooljaar zorgt iedere medewerker ervoor dat hij/zij tot zijn/haar pensionering vakbekwaam is en voldoet aan de gestelde eisen aan het onderwijs en haar innovatieproces. Vanaf schooljaar zijn alle leerkrachten competent om leerlingen eigenaar te laten zijn van hun eigen ontwikkeling vanuit een coachende rol. In schooljaar is er een zelfsturend team, die in staat is cyclisch het onderwijsleerproces te evalueren, borgen en verbeteren. Vanaf schooljaar zijn alle teamleden geschoolde BHV ers. ORGANISATIE Onze visie op Organisatie De Sint Gerardusschool heeft als belangrijkste doel goed onderwijs bieden aan alle leerlingen. Dit is leidend voor de keuzes die wij maken voor onze organisatie. De leerlingen hebben recht op een doorgaande ontwikkeling. We maken daarbij gebruik van ICT. Doelstellingen beleidsterrein Organisatie Vanaf schooljaar voelt 85% van de leerlingen, ouders en medewerker zich veilig binnen onze school. In schooljaar werkt ParnasSys altijd en wordt beheerst door alle werknemers. In schooljaar is de ICT omgeving 100 % operationeel en wordt beheerst door de leerkrachten. IDENTITEIT Onze visie op Identiteit Onze katholieke identiteit is het bestaansrecht van de Sint Gerardusschool. Wij vinden dat dit een toegevoegde waarde heeft voor onze leerlingen. Onze visie en inzet is de katholieke identiteit als een kernwaarde uit te werken met levensbeschouwelijke ontwikkeling als wezenlijk en vast onderdeel binnen ons onderwijs. Levensbeschouwing komt binnen onze school naar voren in de vorm van vieringen, kringgesprekken en sociale omgang. De identiteitsvisie hebben we uitgewerkt in een document waarbij we, vanuit de bijbelse traditie, spreken over vieren, leren, zorgen en gemeenschap opbouwen in de school. Ons beleid op hoofdlijnen Vieren De vieringen op de Sint Gerardusschool zijn heel belangrijk. We willen de bijzondere momenten gedurende het jaar en de bijzondere momenten in het leven samen beleven. Leren Op onze school leren de kinderen over de wereld van geloven en over wat we vanuit de traditie willen doorgeven. Daarbij spelen de verhalen en gebruiken uit de Bijbel en de kerkelijke traditie een centrale rol. De bijbelverhalen willen we met de kinderen doorvertalen naar het leven in onze tijd. Zorgen Als school stellen wij aandacht en zorg voor elkaar centraal, zowel voor elkaar binnen de school als voor de omgeving waarin de school staat. Als katholieke school spelen daarbij belangrijke waarden en normen - zoals een positieve kijk op de samenleving, verantwoordelijkheid en zorg voor elkaar - een rol. Gemeenschapsvorming De Sint Gerardusschool is als school zelf een gemeenschap en staat middenin de maatschappij. Op allerlei manieren werken we eraan om een goede band op te bouwen met mensen binnen en buiten de school. Uitgangspunt daarbij is het respectvol omgaan met elkaar. Wij zien ouders als partners, waarbij we samenwerken op het gebied van onderwijs en opvoeding. 15

16 Centrale doelstelling Identiteit Iedere Katholieke school heeft een duidelijk herkenbare plaats binnen de lokale geloofsgemeenschap. Dit kunnen we vaststellen op basis van de onderstaande resultaten. Doelstellingen beleidsterrein Identiteit Vanaf is de katholieke identiteit duidelijk zichtbaar binnen de school. In 2017 is de identiteitsvisie vertaald in een handelingsdocument. MARKETING Onze klanten Een groot deel van onze leerlingen komt uit Barger-Oosterveld. Er komen ook leerlingen uit omliggende dorpen, Nieuw Dordrecht, Klazienaveen-Noord, en de Emmense wijken Angelslo, Bargeres, Emmerhout en Emmerschans. Onze Unique buying reasons Resultaatgericht Ervaringsgericht Samen Persoonlijk Expertise Communicatie Talent en Toekomst Onze concurrenten Naast onze school staat OBS Op t Veld. Ons marktaandeel is de afgelopen drie jaar toegenomen van 65% naar meer dan 75%. Ons onderscheidend vermogen De Sint Gerardusschool is een katholieke basisschool waarbij wij katholiek onderwijs geven aan alle leerlingen. Wij zijn samen verantwoordelijk voor elkaar, onze medemens en de maatschappij om ons heen. We geven onderwijs op een persoonlijke, warme en gestructureerde manier waarbij de relatie en het contact met de leerlingen de basis is. Dit zien en voelen de leerlingen en de ouders. Onze marktpositie De Sint Gerardusschool heeft momenteel een marktaandeel van 75 % van de leerlingen in de basisschoolleeftijd. Dit aandeel willen wij vergroten. Dit doen wij door bij aanmeldingsgesprekken persoonlijk aandacht te geven aan ouders en kind. Dit wordt niet alleen door de directie gedaan, maar ook door alle teamleden. Tevens is onze school laagdrempeling. Ieder is welkom en ouders kunnen bij ons terecht met vragen en opmerkingen. Leerlingprognose Ondanks de krimp die de gemeente Emmen voorspelt, zal het leerlingaantal stabiliseren rond de 200 leerlingen in Marktonderzoek De instroom van leerlingen is de afgelopen twee schooljaren hoog. Het grootste deel van de ouders met kinderen die 4 jaar worden, kiest voor de Sint Gerardusschool. We verwachten dat dit de komende jaren aanhoudt. Doelstellingen beleidsterrein Marketing Vanaf schooljaar zijn er activiteiten om het imago van de school te verbeteren. In 2019 is het marktaandeel leerlingen in de basisschoolleeftijd vergroot van 75% naar 80%. Vanaf schooljaar gebruiken we social media om de school bekendheid te geven. De uitkomsten van de afgenomen tevredenheidspeilingen zijn vergelijkbaar of hoger dan het landelijk gemiddelde. 16

17 COMMUNICATIE Uitgangspunten voor communicatie Communicatie is een basisbehoefte voor het goed functioneren van onze organisatie. We onderscheiden communicatie tussen leerlingen, ouders, groepsleerkrachten, directie en de verschillende geledingen. De communicatie vindt plaats vanuit gedeelde verantwoordelijkheid voor de leerlingen. Daarbij zijn ouders en school gelijkwaardige gesprekspartners. Algemene communicatiedoelen Informeren van huidige en toekomstige ouders en profilering van de school. Communicatiemiddelen in relatie tot communicatiedoelen De Sint Gerardusschool geeft wekelijks een nieuwsbrief uit. Hierin kunnen ouders actuele informatie vinden over de verschillende groepen, Brede School en andere activiteiten. Ouders ontvangen de nieuwsbrief digitaal. Tevens is de nieuwsbrief te vinden op de website van de school. Middels de dorpskrant worden schoolse zaken aan alle inwoners van Barger-Oosterveld medegedeeld. Scholen op de Kaart wordt gebruikt voor de externe communicatie met belanghebbenden. Daarnaast gebruiken we het ouderportaal van ParnasSys om ouders de ontwikkeling van hun kind(eren) van nabij te laten volgen. Doelstellingen beleidsterrein Communicatie Vanaf schooljaar worden ouders nadrukkelijk betrokken bij de externe communicatie van de school. In schooljaar zal de tevredenheidspeiling aangeven dat 85 % van de ouders zichzelf zien als ambassadeur van onze school. FINANCIËN Onze visie op Financiën De Sint Gerardusschool voert een verantwoord financieel beleid, waarbij het maximale uit de beschikbare middelen wordt gehaald. De opgestelde begroting is daarbij leidend. Het SchoolOndernemingsPlan is daarbij richtinggevend. MATERIËLE ZAKEN / HUISVESTING Onze visie op Materiële zaken / Huisvesting De Sint Gerardusschool heeft een mooi karakteristiek schoolgebouw waar de leerlingen veilig naar school kunnen gaan. Het schoolgebouw voldoet aan de eisen van de toekomst. De speeltoestellen en het speelterrein worden jaarlijks gekeurd op veiligheid. Overzicht tactische doelen, zie bijlage 3 17

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder Schoolondernemersplan basisschool de Vonder 205-209 Algemeen Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur : Mevr. J. Ketelaars en S.Ghielen Adres :

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

BS LeerRijk. Schoolondernemingsplan 2013-2017

BS LeerRijk. Schoolondernemingsplan 2013-2017 BS LeerRijk Schoolondernemingsplan 2013-2017 I. Algemeen II. Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur: Dhr. H.Tromp en S.Ghielen Adres : Frits

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019

Schoolplan 2015-2019 Schoolplan 2015-2019 Directeur Chantal ten Dam Adres Kievitstraat 63, 7471 EL Goor Telefoon 0547-273806 Email directie@bsalbatros.nl Brinnummer 03XH Bestuur Stichting Keender Inhoud 1. Inleiding... 2 2.

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 INLEIDING Voor u ligt het schoolplan van Bs. KlimWijs. Bs. KlimWijs is, samen met de kernpartners Peuterplaza Spaaihoef en Korein Kinderplein Cluselaan, onderdeel van het Spilcentrum

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord Inhoudsopgave Voorwoord 1. Visie op onderwijs 1.1 De school 1.2 Waar staan we als school voor 1.3 Wat willen we bereiken 1.4 Levensbeschouwelijke identiteit 2. Organisatie van het onderwijs 2.1 Jaargroepen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Schoolplan 2012-2016. o.b.s. Bornwaterschool. Bloemendaal

Schoolplan 2012-2016. o.b.s. Bornwaterschool. Bloemendaal Schoolplan 2012-2016 o.b.s. Bornwaterschool Bloemendaal Pagina 1 Schoolplan 2012 2016 Naam school o.b.s. Bornwaterschool Brinnummer 18 KK Adres Ignatius Bispincklaan 1 Postcode 2061 EM Bloemendaal Telefoon

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie Voor Kanjers zorgzaam 2012 2016 Definitieve versie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doelen van het plan.... 4 1.2 Functies van het plan.... 4 1.3 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan....

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Plan voor profilering, marketing en

Plan voor profilering, marketing en Plan voor profilering, marketing en communicatie Visie & aanpak 2011-2015 Versie 1.0 April 2011 Onderwerp / voorstel: Plan voor profilering, marketing en communicatie Status: Intern definitief Periode:

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2015-2016

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2015-2016 SCHOOLGIDS Schooljaar 2015-2016 Voorwoord 4 De Achthoek pijlers 5 De Achthoek algemeen 7 De organisatie van ons onderwijs 9 De schooltijden 9 De groepsindelingen en de voorzieningen 10 De werkwijze en

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2016 STERK IN LEREN!

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2016 STERK IN LEREN! STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2016 STERK IN LEREN! Inhouds opgave Strategisch Beleidsplan 2013 2016 Samenvatting Voorwoord pag.2 pag.3 Hoofdstuk I pag.5 De scholen en stichting Spaarnesant 1.1 Visie en

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2 0 1 8. Sint Plechelmusschool. Plechelmusstraat 9 7587 AL De Lutte. Tel. 0541-551507 Email: dir.plechelmus@konot.

SCHOOLGIDS 2014-2 0 1 8. Sint Plechelmusschool. Plechelmusstraat 9 7587 AL De Lutte. Tel. 0541-551507 Email: dir.plechelmus@konot. Sint Plechelmusschool Plechelmusstraat 9 7587 AL De Lutte. Tel. 0541-551507 Email: dir.plechelmus@konot.nl SCHOOLGIDS 2014-2 0 1 8 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de St. Plechelmusschool De Lutte... 3

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Passend Onderwijs SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

Passend Onderwijs SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Passend Onderwijs SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL versie 24-03-2014 I N H O U D 1 Inleiding 3 2 Algemene gegevens 4 2.1 Contactgegevens 4 2.2 Algemene gegevens 4 2.3 Missie en visie 5 2.4 Uitgangspunten 5

Nadere informatie

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan Strategisch beleidsplan 2009-2012 Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan 1. Inleiding 3 2. Onze Ambities 4 3. Stichting OPOH: Wie zijn we.... 5 4. Stichting OPOH: Waar staan we voor:... 6 5. Stichting OPOH:

Nadere informatie

Kind-nabij onderwijs. Strategisch beleidsplan 2015-2019

Kind-nabij onderwijs. Strategisch beleidsplan 2015-2019 Kind-nabij onderwijs Strategisch beleidsplan 2015-2019 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Waarnemen 4 Tevredenheidsonderzoek 2014 4 SWOT-analyse 5 Begrijpen 6 Krimp 6 Kwaliteit van de zaakvakken 6 Ketensamenwerking

Nadere informatie

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl Versie 31 maart 2014 Schoolgids sjabloon Konot Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

Inspecteur S. de Vriesschool Schoolplan 2011 2015 1

Inspecteur S. de Vriesschool Schoolplan 2011 2015 1 Inspecteur S. de Vriesschool Schoolplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Inleiding Blz. 3 Hoofdstuk 2 Gegevens van de school Blz. 5 Hoofdstuk 3 Welke leerlingen bezoeken onze school Blz. 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie