magazine mag Checklist eigen regie van ziekenhuispatiënten Tips voor het versterken van de eigen regie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "magazine mag Checklist eigen regie van ziekenhuispatiënten Tips voor het versterken van de eigen regie"

Transcriptie

1 magazine mag mag Checklist eigen regie van ziekenhuispatiënten Tips voor het versterken van de eigen regie

2 Inhoud Inleiding Inleiding 3 Tips bij uw keuze 5 Tips bij uw behandeling 7 Tips bij ontslag 9 Nuttige websites 10 Bronnen 12 Bijlage 1 Gegevens patiënt 13 Bijlage 2 Gegevens behandelend artsen/verpleegkundigen 14 Bijlage 3 Overzicht resultaten onderzoek 15 Patiënten met een chronische ziekte hebben zich bij Zorgbelang Zuid-Holland verenigd in het netwerk cure. Dit netwerk bestaat uit vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties en van cliëntenraden van ziekenhuizen. Zij helpen vanuit hun ervaringsdeskundigheid met behandelingen in diverse ziekenhuizen andere patiënten door het geven van tips en informatie. Alle patiënten kunnen hun voordeel doen met deze tips. Er wordt steeds meer nadruk gelegd op het voeren van de eigen regie. Hoe zit het met de eigen regie van ziekenhuispatiënten? Een voorwaarde om eigen regie te kunnen voeren is dat de patiënt goed geïnformeerd is. De hulpverlener is verplicht de patiënt goed te informeren. Op basis van heldere en volledige informatie kan de patiënt keuzes maken en toestemming geven voor een behandeling. Belemmeringen In de praktijk is het niet gemakkelijk om het recht op informatie te verzilveren. U weet als patiënt niet alles, maar raakt steeds meer ingevoerd naarmate u langer patiënt bent. Zorgverleners zijn ook niet altijd voldoende op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Hulpmiddelen 2 Door patiënten worden de volgende belemmeringen In de bijlagen staan hulpmiddelen die de eigen regie 3 benoemd: In het huidige systeem worden specialisten betaald voor verrichtingen, niet voor informatieverstrekking. De informatieverstrekking door specialisten kan hierdoor onder druk komen te staan. Ziekenhuizen hebben steeds minder budget. De resultaten van behandelingen zijn nog onvoldoende transparant. Vanuit de eedaflegging is een arts geneigd om een behandeling aan te bieden. Soms kan afwachten of niet behandelen ook een optie zijn, maar dat wordt niet altijd benoemd. Specifieke deskundigheid in het ziekenhuis ontbreekt (het ziekenhuis beschikt bijvoorbeeld niet over een geriater). Specialistische informatie kan dan niet geboden worden. Er zijn geen onderzoeksmogelijkheden binnen het ziekenhuis (bijvoorbeeld een MRI-scan). Zorgverleners zijn soms onvoldoende op de hoogte van nieuwe behandelmethoden en in welk ziekenhuis deze worden uitgevoerd. Hierdoor kan de keuzemogelijkheid voor de patiënt worden beperkt. In het algemeen is het moeilijk te zeggen dat het ene ziekenhuis beter is in een bepaalde behandeling dan het andere. Bovendien stelt elke patiënt zijn eigen prioriteiten en maakt elke patiënt andere keuzes. U vindt in deze uitgave tips en informatie voor het kiezen van een ziekenhuis of specialisme. Ook worden tips en informatie gegeven om de eigen regie te behouden of te versterken als u in een ziekenhuis behandeld wordt. De informatie en tips zijn opgesteld op basis van verzamelde ervaringen van patiënten met een chronische ziekte. kunnen ondersteunen. Dit zijn formulieren voor eigen gebruik: Bijlage 1. Gegevens patiënt. Dit is een overzicht van gegevens die de patiënt kan meenemen naar het ziekenhuis. Bijlage 2. Gegevens behandelend artsen/verpleegkundigen. Dit is een overzicht van behandelend artsen, specialisten en verpleegkundigen en hoe de patiënt hen kan bereiken. Bijlage 3. Overzicht resultaten onderzoek. Dit overzicht vermeldt gedane onderzoeken, wanneer deze hebben plaatsgevonden en wat de resultaten zijn.

3 Tips bij uw keuze 4 Eigen regie bij keuze voor ziekenhuis of specialist Bepaal zelf wat u belangrijk vindt bij de keuze voor een ziekenhuis: reisafstand, deskundigheid, mogelijkheden van behandeltechnieken en hoe vaak deze zijn uitgevoerd, of andere aspecten, bijvoorbeeld privacy op de verpleegafdeling. Vraag uw huisarts naar een aantal namen van ziekenhuizen en specialisten die deskundig zijn op het gebied van uw aandoening. Vraag ook naar de ervaringen van de huisarts met deze ziekenhuizen en specialisten. Raadpleeg internet voor informatie over ziekenhuizen, bijvoorbeeld en de websites van de ziekenhuizen. Zoek op internet informatie over de artsen, wat zeggen de artsen zelf en wat zeggen andere patiënten over deze artsen. In het BIG-register kunt u zien of er een tuchtrechtelijke maatregel is getroffen tegen een hulpverlener (www.bigregister.nl). Neem contact op met uw zorgverzekeraar; soms zetten zorgverzekeraars informatie over de kwaliteit van bepaalde behandelingen op hun websites. Raadpleeg patiëntenverenigingen voor informatie over ziektebeelden vanuit patiëntenervaringen en voor lotgenotencontact. Kies een ziekenhuis. Bel zo nodig met de afdeling van het ziekenhuis en vraag de dingen die u belangrijk vindt na. Eigen regie bij keuze voor bepaalde behandeling Maak een afspraak met de specialist die uw voorkeur heeft. Geef bij het maken van een afspraak aan welke dag en welk tijdstip uw voorkeur hebben. Als het wachten in de wachtruimte uitloopt, kunt u de secretaresse vragen hoe lang het ongeveer duurt voor u aan de beurt bent. U kunt eventueel een nieuwe afspraak maken. Zet de vragen die u hebt vooraf op papier. Neem iemand mee die u kan ondersteunen: twee horen meer dan één. Neem (indien gewenst) het gesprek op met bijvoorbeeld een voicerecorder, zodat u het thuis nog eens kunt beluisteren of met anderen kunt bespreken. Informeer uw arts eerlijk en duidelijk over uw klachten, wensen, medicijngebruik en dergelijke Laat u tijdens het gesprek met uw arts duidelijk informeren over de voorgestelde onderzoeken, behandelmogelijkheden en alternatieven. Vraag naar de voor- en nadelen van de verschillende onderzoeks- en behandelmogelijkheden, zodat u zoveel mogelijk kunt kiezen wat het beste bij u past. Vraag naar nieuwe of alternatieve behandelmogelijkheden, of uw ziekenhuis deze biedt of dat u daarvoor bij een ander ziekenhuis terecht kunt. Vraag dan om een verwijzing. Vraag naar de ervaringen in dit ziekenhuis met bepaalde behandelingen en operaties. Vraag wat u mag verwachten van de behandelingen en wat er bijvoorbeeld gebeurt als u niets doet. Vraag om verduidelijking als u het niet goed hebt begrepen. Overleg over de informatie die u zelf hebt gevonden. Vraag naar de mogelijke gevolgen voor uw dagelijkse functioneren en vraag om leef- en mobiliteitsregels, bijvoorbeeld hoe lang u niet mag tillen. Vraag naar wat u zelf kunt doen om klachten te verminderen (bijvoorbeeld oefeningen, dieet, veranderingen in leefstijl). Vertel wat uw persoonlijke voorkeuren zijn: wel of geen medicijnen, wel of geen operatie, plaatselijke of algehele narcose, enzovoort. Bespreek met uw hulpverlener of er alternatieven zijn die beter bij uw leefstijl passen. Vraag naar de samenwerking tussen hulpverleners bij meerdere aandoeningen in het ziekenhuis en naar de samenwerking met andere ziekenhuizen. Vraag naar nieuwe behandelmogelijkheden voor uw aandoening en of deze ook in dit ziekenhuis beschikbaar zijn. Zo nee, vraag dan in welk ziekenhuis of bij welke specialist u wel terecht kunt. Neem de tijd om u verder te oriënteren voordat u een keuze maakt. Vraag hoeveel tijd u hebt voor uw oriëntatie. U kunt dan een keuze maken waar u meer tevreden over bent. Vraag aan uw huisarts/specialist naar betrouwbare websites over uw aandoening. Vraag bij wie u terecht kunt als u nog vragen hebt. Raadpleeg de afdeling patiëntenvoorlichting van het ziekenhuis voor (schriftelijke) informatie. 5

4 Tips bij uw behandeling Eigen regie tijdens de behandeling Maak een keuze of geef toestemming voor een behandeling op basis van hiervoor genoemde informatie. Controleer uw medicijnen en (herhalings)recepten. Houd zelf een actueel overzicht van medicatie bij en maak aantekeningen van afspraken die u met uw arts maakt. Overleg hoe u zelf het liefst wilt communiceren (mondeling, schriftelijk, beeldmateriaal). De publicatie Het belang van therapietrouw bij hartfalen van het AMC Amsterdam stelt dat mensen bij alleen luisteren 10 tot 20% onthouden, bij alleen zien 35%, bij luisteren en zien 55% en bij zelf zeggen 70 tot 80%. Maak gebruik van inzagerecht in uw (digitale of papieren) dossier. U kunt kopieën tegen een redelijke vergoeding opvragen. Ook kunt u vragen om infor- matie in uw dossier te verbeteren, te verwijderen of aan te vullen. De hulpverlener mag dit weigeren, als hij hiervoor gegronde redenen heeft. Hij moet deze redenen dan schriftelijk aan u meedelen. Geef pas toestemming voor wetenschappelijk onderzoek nadat u duidelijk geïnformeerd bent over aard en doel ervan. Bepaal zelf wie, naast de professionals, bij het onderzoek/de behandeling aanwezig mogen zijn. Met het opnemen van een zorgverklaring/wilsverklaring in uw dossier behoudt u de regie als u niet meer in staat bent om voor uw belangen op te komen. Vraag bij een complex ziektebeeld of een ingrijpende behandeling om een tweede mening bij een andere specialist of raadpleeg uw huisarts. Bespreek met uw arts uw wensen ten aanzien van uw levenseinde. 6 7

5 Tips bij ontslag Eigen regie bij ontslag naar huis voor volledig herstel Informeer welke (professionele) nazorg u thuis nodig hebt. Bespreek met uw mantelzorger/naaste welke nazorg zij/hij kan bieden en welke niet. Spreek af dat de mantelzorger/naaste aanwezig is bij de ontslagbespreking en het ontvangen van instructies. Bespreek bij welke klachten u contact met het ziekenhuis moet opnemen en met wie. Extra aandachtspunt bij ontslag voor het weekend: vraag medicatie/recepten/hulp- en verbandmiddelen en dergelijke mee als overbrugging. Ontslag voor het weekend geeft namelijk regelmatig problemen in vervolgzorg en beschikbaarheid van medicijnen, hulp- en verbandmiddelen. Chekc uw medicatieoverzicht. Sta erop dat u voorlichting krijgt over de (bij)werking van medicijnen en instructies voor het gebruik van de medicijnen. Welke leef- en mobiliteitsregels zijn bij uw behan- deling van toepassing: wel/niet werken, tillen en dergelijke. Wat kunt u zelf doen om klachten te stabiliseren/ verminderen. Hoe kunt u uw zelfredzaamheid optimaliseren? Eigen regie bij ontslag met langdurige behandeling U hebt een chronische ziekte of beperking en daardoor langdurige, vaak periodieke controles en behandelingen nodig. Vraag de volgende zaken na: Welke soort controles/nabehandeling hebt u voortaan nodig? Wanneer en door wie worden de controles en nabehandelingen gedaan? Wat zijn de consequenties voor uw werk, voeding, leefstijl en voor de andere leden van uw gezin? Zijn de huisarts en andere hulpverleners (indien van toepassing in het verzorgings-/verpleeghuis, revalidatiecentrum e.d.) op de hoogte van uw ontslag uit het ziekenhuis en van de zorg die zij moeten gaan leveren? 8 9

6 Nuttige websites In het BIG-register kunt u zien of aan de hulpverlener die BIG-geregistreerd is een tuchtrechtelijke maatregel is opgelegd. Regelhulp is een digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar zorg of ondersteuning. Het webportaal bevat actuele informatie op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien, en sociale zekerheid. Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Ieder(in) streeft naar een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt. Op kiesbeter.nl (een website van de overheid) vindt u informatie over zorgverleners en over de kwaliteit van zorg. Er staan meer dan dertig soorten zorgverleners op de site. De site toont kwaliteitsinformatie van onder meer ziekenhuizen en medisch-diagnostische centra. De stichting Lareb is een onafhankelijke organisatie die de veiligheid bewaakt van geneesmiddelen en vaccins door onder meer het analyseren van bijwerkingen. Iedereen kan bijwerkingen melden en draagt daarmee bij aan de veiligheid van geneesmiddelen en vaccins. De stichting Kind en Ziekenhuis zet zich in voor het welzijn van het kind voor, tijdens en na een opname in het ziekenhuis. Platform voor het delen van patiëntervaringen met medicijnen. comfort te bieden mijnzorgveilig.nl is een website met patiëntveiligheidskaarten. Een patiëntveiligheidskaart is een hulpmiddel voor zowel patiënten als zorgverleners om patiënten meer te betrekken bij hun eigen veiligheid. Zelfmanagement of zelfzorg betekent dat u zó met uw ziekte probeert om te gaan, dat u uw leven zo veel mogelijk kunt leiden zoals u dat het liefste zou doen. De website biedt onder andere hulpmiddelen voor patiënten om hun zelfmanagement te versterken. Zorgbelang Zuid-Holland is een provinciale belangenorganisatie die de belangen behartigt van gebruikers van zorg en welzijn in de provincie Zuid-Holland. Daarnaast ondersteunt Zorgbelang organisaties van patiënten, gehandicapten, ouderen, cliënten van de GGZ en cliëntenraden om de positie van de zorggebruiker te versterken. Zorgbelang Zuid- Holland geeft tevens informatie over zorg en welzijn en verzorgt onafhankelijke klachtenopvang. Via de zorgkaart kunt u zorgverleners zoeken en waarderen. Via keuzehulpen van patiëntenorganisaties kunt u een zorgverlener kiezen. Bij deze keuzehulpen zijn de criteria van de patiëntenorganisatie gecombineerd met de informatie van de zorgverlener en kunt u op basis van uw eigen criteria een zorgverlener kiezen. Het Zorgpad Stervensfase wordt ingezet als het multidisciplinair behandelteam vaststelt dat de laatste levensdagen van de patiënt zijn aangebroken. Alle zorg is erop gericht om de stervende patiënt en diens naasten zo veel mogelijk De zorgverklaring is ontwikkeld om mensen in noodsituaties de mogelijkheid te geven om op een wettelijk erkende manier hun wensen en grenzen duidelijk te maken, ook al kunnen zij dat op dat moment zelf niet meer verwoorden. De doelstelling van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) is een waardig sterven voor iedereen bereikbaar maken ongeacht de keuze die iemand hierin maakt. Daarnaast wil de NVVE de emancipatie en (rechts)positie van de mens die voor het sterven staat verster-ken. Deze website biedt informatie over zorg in de laatste levensfase en verwijst naar de regionale netwerken palliatieve zorg. Patiënt1.nl biedt een landelijk Persoonlijk GezondheidsDossier. U krijgt als patiënt de regie over uw eigen gezondheid en kunt eenvoudig communiceren met zorgverleners en andere professionals. Deze website biedt informatie aan mensen die hun zorg en begeleiding zelf willen regelen met een persoonsgebonden budget. Patiëntenorganisaties Voorbeelden van patiëntenorganisaties voor verschillende ziektebeelden: voor patiënten met een beroerte voor diabetespatiënten voor patiënten met hart- en vaatziekten voor kankerpatiënten voor overige patiëntenorganisaties voor reumapatiënten voor vrouwen met het Turnersyndroom

7 Bronnen Bijlage 1. Gegevens patiënt Visiedocument De medisch specialist Medisch specialisten schetsen toekomst van de zorg. Een uitgave van de Orde van Medisch Specialisten, oktober Elk ziekenhuis wil toch een negen?, Inkoopcriteria voor zorginkoop, ervaringen en aanbevelingen van ziekenhuispatiënten. Een uitgave van diverse Zorgbelangorganisaties, Haal meer uit je artsenbezoek. Een uitgave van de Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. Heft in eigen hand, de betekenis van eigen regie voor mensen met een chronische ziekte of lichamelijke handicap. Een uitgave van Zorgbelang Brabant, VMS veiligheid Management Systeem, thema s medicatieverificatie en verwisseling van patiënten. Zie nl. KWI, Kwaliteitsbeoordeling instrument cliëntenraad algemeen ziekenhuis, basisset checklijsten en geleide. Een uitgave van Huis voor de Zorg, september Naar de huisarts of specialist. Een uitgave van Zorgbelang Zuid-Holland, Rapport meldactie klantvriendelijkheid ziekenhuizen. Een uitgave van de NPCF, juni Turner paspoort, bijlage in de map Leven met Turner wie, wat, waar en hoe voor meisjes en vrouwen met Turner. Dr. B. Otten e.a. met medewerking van patiëntenvereniging Turner Contact Nederland, uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de afdeling kinderendocrinologie van het UMC St. Radboud in Nijmegen en/of Ferring BV te Hoofddorp. Weer naar huis, checklist voor patiënten die het ziekenhuis verlaten na een opname. Uitgave Zorgbelang Noord-Holland, Zorgpad blaascarcinoom. Een uitgave van de Ommelanden ziekenhuisgroep, versie 1 van 6 september De onderstaande gegevens kunt u meenemen naar het ziekenhuis. Voornaam/voornamen: Geboortedatum: Adres: Postcode: Woonplaats: BSN: Zorgverzekeraar: Zorgverzekeringsnummer: Ziekenhuisnummer: Telefoonnummers: Divers: Huisarts: In geval van nood contact opnemen met: 12 Relatie tot patiënt: 13 Adres: Woonplaats: Telefoon:

8 Bijlage 2. Gegevens behandelend artsen/ verpleegkundigen Hoofdbehandelaar Specialisatie: Andere betrokken artsen/verpleegkundigen Specialisatie: Bijlage 3. Overzicht resultaten onderzoek Datum: Onderzoek: Arts/ziekenhuis: Toelichting: Resultaat: Datum: Onderzoek: Arts/ziekenhuis: Toelichting: Resultaat: Datum: Onderzoek: Arts/ziekenhuis: Toelichting: Resultaat: Datum: Specialisatie: Onderzoek: Arts/ziekenhuis: Toelichting: Resultaat: 14 Specialisatie: 15 Buiten kantoortijden Specialisatie:

9 16 Mede mogelijk gemaakt door de Provincie Zuid-Holland T (088) E W

magazine mag Checklist eigen regie van ziekenhuispatiënten Tips voor het versterken van de eigen regie

magazine mag Checklist eigen regie van ziekenhuispatiënten Tips voor het versterken van de eigen regie magazine mag mag Checklist eigen regie van ziekenhuispatiënten Tips voor het versterken van de eigen regie Inhoud Inleiding Inleiding 3 Tips bij uw keuze 5 Tips bij uw behandeling 7 Tips bij ontslag 9

Nadere informatie

Checklist informatievoorziening in het ziekenhuis. magazine. mag

Checklist informatievoorziening in het ziekenhuis. magazine. mag magazine mag mag Checklist informatievoorziening in het ziekenhuis Aandachtspunten voor informatie en communicatie in verschillende fasen van het ziekteproces Inhoud Algemene tips Vermijd vragen als: Hebt

Nadere informatie

Na uw ziekenhuisopname weer naar huis checklist voor patiënten die het ziekenhuis gaan verlaten na een opname

Na uw ziekenhuisopname weer naar huis checklist voor patiënten die het ziekenhuis gaan verlaten na een opname Na uw ziekenhuisopname weer naar huis checklist voor patiënten die het ziekenhuis gaan verlaten na een opname Na uw ziekenhuisopname weer naar huis checklist voor patiënten die het ziekenhuis gaan verlaten

Nadere informatie

toolkit persoons gerichte zorg Bouwen aan eerstelijns zorg op maat voor mensen met een chronische ziekte

toolkit persoons gerichte zorg Bouwen aan eerstelijns zorg op maat voor mensen met een chronische ziekte toolkit persoons gerichte zorg Bouwen aan eerstelijns zorg op maat voor mensen met een chronische ziekte Over deze toolkit Welkom in het huis van persoonsgerichte zorg! Zoals je ziet is het huis nog in

Nadere informatie

ICT in de gezondheidszorg

ICT in de gezondheidszorg pagina 1 van 6 ICT in de gezondheidszorg Met behulp van de computer is veel mogelijk. Ook in de gezondheidszorg. Voor u als patiënt kan het gebruik van computers ervoor zorgen dat u meer informatie heeft.

Nadere informatie

Zelfmanagement, gedeelde zorg of ontzorgen. Congres Chronische zorg Jacques Loomans (ZB NH) Jeanny Engels (Vilans) 29 juni 2012

Zelfmanagement, gedeelde zorg of ontzorgen. Congres Chronische zorg Jacques Loomans (ZB NH) Jeanny Engels (Vilans) 29 juni 2012 Zelfmanagement, gedeelde zorg of ontzorgen. Congres Chronische zorg Jacques Loomans (ZB NH) Jeanny Engels (Vilans) 29 juni 2012 Programma Inleiding Inleefoefening zelfmanagement met nabespreking Rol patiëntenverenigingen

Nadere informatie

Unieke mensen verdienen persoonlijke zorg. Ziekenhuiszorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Unieke mensen verdienen persoonlijke zorg. Ziekenhuiszorg voor mensen met een verstandelijke beperking Unieke mensen verdienen persoonlijke zorg Ziekenhuiszorg voor mensen met een verstandelijke beperking COLOFON Platform VG Brabant i.s.m. werkgroep Kind en Ziekenhuis en Zorgbelang Brabant Juni 2012 Auteurs:

Nadere informatie

Aandacht voor mensen met een verstandelijke beperking bij een opname in het ziekenhuis.

Aandacht voor mensen met een verstandelijke beperking bij een opname in het ziekenhuis. April 2016 Aandacht voor mensen met een verstandelijke beperking bij een opname in het ziekenhuis. Een uitwerking voor de praktijk Inleiding Veel ouders en begeleiders van mensen met een verstandelijke

Nadere informatie

Rapport meldactie Administratieve lasten Jolet van der Steen, junior beleidsmedewerker Patiëntenfederatie NPCF Januari 2016

Rapport meldactie Administratieve lasten Jolet van der Steen, junior beleidsmedewerker Patiëntenfederatie NPCF Januari 2016 Rapport meldactie Administratieve lasten Jolet van der Steen, junior beleidsmedewerker Patiëntenfederatie NPCF Januari 2016 Rapport Administratieve lasten 1 COLOFON Patiëntenfederatie NPCF Postbus 1539

Nadere informatie

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg > Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg Mijn huisarts is aangesloten bij een zorggroep, en nu? Inhoudsopgave Inleiding: Chronische zorg, hoe nu verder? 1. Wat kenmerkt een chronische ziekte? 2. Wat

Nadere informatie

informatie over uw zorgpad borstkanker

informatie over uw zorgpad borstkanker informatie over uw zorgpad borstkanker Oncologisch Centrum Amsterdam Oncologisch Centrum Amsterdam is het grootste oncologisch samenwerkingsverband van Amsterdam, een initiatief van BovenIJ ziekenhuis,

Nadere informatie

Tussen arts en leverpatiënt Tips en aandachtspunten voor gesprekken met uw arts

Tussen arts en leverpatiënt Tips en aandachtspunten voor gesprekken met uw arts Tussen arts en leverpatiënt Tips en aandachtspunten voor gesprekken met uw arts Nederlandse Leverpatiënten Vereniging De communicatie tussen hulpverlener en patiënt is een essentieel onderdeel van goede

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens Wat? In december 2011 zijn de organisaties van huisartsen(posten), apothekers en ziekenhuizen met de NPCF tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

pagina 1 van 7 Vragenlijst Toestemming uitwisselen medische gegevens Invullen namens: NPCF - Nanda Beck Tekstgrootte: A A A Toestemming uitwisselen medische gegevens Inleiding Uw zorgverlener is verplicht

Nadere informatie

Actueel Informatie over het belang van het actuele medicatieoverzicht uit Therapy

Actueel Informatie over het belang van het actuele medicatieoverzicht uit Therapy Patiënteninformatie Actueel medicatieoverzicht Dialyse Informatie over het belang van het actuele medicatieoverzicht uit Therapy Actueel medicatie-overzicht Dialyse Informatie over het belang van het

Nadere informatie

Meldactie Keuzehulpmiddelen Hoe maakt u een keuze in de gezondheidszorg? Juni 2011

Meldactie Keuzehulpmiddelen Hoe maakt u een keuze in de gezondheidszorg? Juni 2011 Meldactie Keuzehulpmiddelen Hoe maakt u een keuze in de gezondheidszorg? Juni 2011 Ir. T. Lekkerkerk, projectleider september 2011 COLOFON Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) Postbus 1539

Nadere informatie

Ontslag uit het Erasmus MC

Ontslag uit het Erasmus MC Ontslag uit het Erasmus MC Wanneer u in het Erasmus MC bent of wordt opgenomen, komt er een moment waarop u weer naar huis mag of wordt overgeplaatst naar een andere zorginstelling. Voordat u het ziekenhuis

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt

Uw rechten en plichten als patiënt Uw rechten en plichten als patiënt In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens staan uw rechten en plichten als patiënt beschreven. Het is belangrijk

Nadere informatie

Rechten en plichten. Als patiënt van MC Groep. Patiënteninformatie 1172998PR/1-2011-Rechten en plichten patiënten MC Groep

Rechten en plichten. Als patiënt van MC Groep. Patiënteninformatie 1172998PR/1-2011-Rechten en plichten patiënten MC Groep Rechten en plichten Als patiënt van MC Groep Patiënteninformatie 1172998PR/1-2011-Rechten en plichten patiënten MC Groep Uw rechten en plichten U vertrouwt zich toe aan de zorg van een arts of een andere

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

KWALITEITSCRITERIA BEWEEGACTIVITEITEN VOOR MENSEN MET EEN CHRONISCHE ZIEKTE

KWALITEITSCRITERIA BEWEEGACTIVITEITEN VOOR MENSEN MET EEN CHRONISCHE ZIEKTE KWALITEITSCRITERIA BEWEEGACTIVITEITEN VOOR MENSEN MET EEN CHRONISCHE ZIEKTE GEFORMULEERD VANUIT PATIËNTPERSPECTIEF Alliantie Chronisch zieken: Astma Fonds De Hart&Vaatgroep Diabetesvereniging Nederland

Nadere informatie

Q&A Kwaliteitsvenster - Communicatie

Q&A Kwaliteitsvenster - Communicatie Q&A Kwaliteitsvenster - Communicatie Q Wat is het Kwaliteitsvenster? A Het Kwaliteitsvenster geeft patiënten op een heldere en eenduidige manier inzicht in de ziekenhuisbrede kwaliteit van zorg. Aan de

Nadere informatie

Rechten en plichten. Als patiënt van MC Groep

Rechten en plichten. Als patiënt van MC Groep Rechten en plichten Als patiënt van MC Groep Patiënteninformatie Deze folder is een uitgave van de Klachtenbemiddeling_versie maart 2012 1172998PR/2-2012-Rechten en plichten patiënten MC Groep Uw rechten

Nadere informatie

Een klacht. Laat het ons weten. mca.nl

Een klacht. Laat het ons weten. mca.nl Een klacht Laat het ons weten mca.nl Inhoudsopgave Mogelijkheden om uw klacht in te dienen 3 De kortste weg 3 De klachtenfunctionaris 4 Patiënten Klachtencommissie 5 Aansprakelijkstelling 6 Externe instanties

Nadere informatie

Apotheek Diaconessenhuis Leiden

Apotheek Diaconessenhuis Leiden Apotheek Diaconessenhuis Leiden Inleiding is een openbare apotheek die is gevestigd in de centrale hal van het ziekenhuis. Bezoekers, omwonenden, medewerkers en patiënten kunnen hier terecht voor hun medicijnen.

Nadere informatie

Patiëntenrechten en kinderen

Patiëntenrechten en kinderen Patiëntenrechten en kinderen 2 Wanneer uw kind in het CWZ wordt behandeld, vertrouwt u de zorg voor uw kind toe aan een arts of een andere deskundige. Kinderen worden in het CWZ zoveel mogelijk betrokken

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Tijdig spreken over het levenseinde

Tijdig spreken over het levenseinde Tijdig spreken over het levenseinde foto (c) Ben Biondina voor DNA-beeldbank op www.laatzeelandzien.nl Cliëntenbrochure van Goedleven foto (c) Jan Kooren voor DNA-beeldbank op www.laatzeelandzien.nl 1.

Nadere informatie

Weer naar huis - algemeen

Weer naar huis - algemeen Verpleegafdeling A2 Weer naar huis - algemeen i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Binnenkort mag u naar huis. De verpleegkundige heeft u adviezen gegeven over wat u kunt doen om verder

Nadere informatie

Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar?

Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? pagina 1 van 10 Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? De rol van de zorgverzekeraar verandert. De zorgverzekeraar heeft steeds meer invloed op de kwaliteit van de zorg. Bijvoorbeeld de kwaliteit van

Nadere informatie

Praktische informatie

Praktische informatie Praktische informatie Patiënten Informatie Map Maagkanker Deze map is eigendom van: Patiëntensticker Uw behandelend arts is: Bij bijzonderheden waarschuwen (contactpersoon): Naam:... Telefoonnummer:...

Nadere informatie

http://monitor.npcf.nl/engine.asp?guid=dd89b5b6b1e248a08d0633901ab0390c&p...

http://monitor.npcf.nl/engine.asp?guid=dd89b5b6b1e248a08d0633901ab0390c&p... pagina 1 van 7 Keuze en vergelijking Hoe bepaalt u welke arts voor u het beste is? Deze vragenlijst gaat over het maken van keuzes in de zorg en het vergelijken van informatie om een keuze te kunnen maken.

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

zorgpad kanker aan het spijsverteringskanaal

zorgpad kanker aan het spijsverteringskanaal zorgpad kanker aan het spijsverteringskanaal U bent onder behandeling bij het Oncologisch centrum Amsterdam in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG), het Sint Lucas Andreas ziekenhuis (SLAZ) of het BovenIJ

Nadere informatie

Wegwijzer voor hoofdpijnpatiënten. Deze pdf bevat hyperlinks.

Wegwijzer voor hoofdpijnpatiënten. Deze pdf bevat hyperlinks. voor hoofdpijnpatiënten Deze pdf bevat hyperlinks. Juni 2015 De wegwijzer is bedoeld voor mensen met (ernstige) hoofdpijnklachten. De wegwijzer heeft tot doel ondersteuning te bieden aan hoofdpijnpatiënten

Nadere informatie

Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar?

Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? April 2011 Ir. T. Lekkerkerk, projectleider Juli 2011 Rapport meldactie Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar NPCF 2011-298/DSB/01.01.01/TL/hm

Nadere informatie

Poliklinische longrevalidatie

Poliklinische longrevalidatie Poliklinische longrevalidatie Inleiding De longaandoeningen COPD (chronische bronchitis en/of longemfyseem) en astma zijn chronische aandoeningen. Dat wil zeggen dat ze niet te genezen zijn. Deze beide

Nadere informatie

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy WAT KUNT U ZELF DOEN EN WAT ZIJN UW RECHTEN MEER INFORMATIE U kunt bij uw apotheker informeren welke artsen, apothekers en andere zorgverleners gegevens over u kunnen inzien om u goede en veilige zorg

Nadere informatie

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Informatiefolder voor patiënten Uitgave: Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer Versie: oktober 2012 Deze folder wordt u ter beschikking

Nadere informatie

Met ontslag van afdeling A2. Maag/Darm/Leverziekten

Met ontslag van afdeling A2. Maag/Darm/Leverziekten Met ontslag van afdeling A2 Maag/Darm/Leverziekten Lees dit eerst door en vul daarna voor uzelf deze checklist in. Patiëntsticker Inleiding Al tijdens uw opname in het ziekenhuis is het belangrijk dat

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Nederland vergrijst. Er komen steeds meer ouderen met steeds meer en verschillende soorten

Nadere informatie

Meldactie Integrale bekostiging Resultaten. Januari/februari 2012

Meldactie Integrale bekostiging Resultaten. Januari/februari 2012 Meldactie Integrale bekostiging Resultaten Januari/februari 2012 Voor deze meldactie zijn met name patiënten uitgenodigd die te maken hebben met Diabetes, COPD of met (risico op) een hart en vaataandoening.

Nadere informatie

Spreekuur medisch psycholoog Dermatologie

Spreekuur medisch psycholoog Dermatologie Spreekuur medisch psycholoog Dermatologie In overleg met uw behandelend arts bent u doorverwezen naar de medisch psycholoog op de polikliniek Dermatologie. In deze folder leest u over de manier van werken

Nadere informatie

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders De rechten van kinderen en jongeren die vrijwillig in behandeling zijn bij Accare, zijn vastgelegd in de Wet op

Nadere informatie

Het persoonlijk gezondheidsdossier. Geef mij mijn medische gegevens!

Het persoonlijk gezondheidsdossier. Geef mij mijn medische gegevens! Het persoonlijk gezondheidsdossier Geef mij mijn medische gegevens! 2 Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie 3 Een persoonlijk gezondheidsdossier voor iedereen die dit wil Cijfers 68% Nederlanders

Nadere informatie

St. Antonius Apotheek

St. Antonius Apotheek St. Antonius Apotheek St. Antonius Apotheek De St. Antonius Apotheek is de poliklinische apotheek van het St. Antonius Ziekenhuis. Hier kunt u zeven dagen per week uw geneesmiddelen voor thuis afhalen,

Nadere informatie

Vergoedingen en polisvoorwaarden zorgverzekering

Vergoedingen en polisvoorwaarden zorgverzekering pagina 1 van 8 Vergoedingen en polisvoorwaarden zorgverzekering Regelmatig komen bij de Zorgbelangorganisaties en ConsumentendeZorg.nl klachten en vragen binnen over vergoedingen van behandelingen of medicijnen.

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt. Afdeling Patiënteninformatie

Uw rechten en plichten als patiënt. Afdeling Patiënteninformatie 00 Uw rechten en plichten als patiënt Afdeling Patiënteninformatie U als patiënt, of als hulpverlener heeft rechten en plichten. Deze rechten en plichten zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst,

Nadere informatie

Ambulante Centra Ouderen

Ambulante Centra Ouderen Ambulante Centra Ouderen Informatie voor (toekomstige) patiënten en geïnteresseerden Deze folder is bestemd voor (toekomstige) patiënten (en hun familie, verzorgers en mantelzorgers) van onze Ambulante

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan Diabetes Mellitus, een

Nadere informatie

Laurentius Cliëntenpanel Keuze zorg en vrijwilligers. Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis

Laurentius Cliëntenpanel Keuze zorg en vrijwilligers. Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis Laurentius Cliëntenpanel Keuze zorg en vrijwilligers Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis Rapportage auteur: Jos Beerens / maart 2014 Respons Respons: 77% 23% 77% ingevuld niet ingevuld Laurentius Cliëntenpanel:

Nadere informatie

Patiëntenrechten en -plichten

Patiëntenrechten en -plichten Patiëntenrechten en -plichten Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Rechten 1 Het recht op informatie 1 Uitzondering op informatieplicht van de hulpverlener 2 Het recht niet te weten

Nadere informatie

Geriatrie. Patiënteninformatie. Preoperatief onderzoek geriatrie. Slingeland Ziekenhuis

Geriatrie. Patiënteninformatie. Preoperatief onderzoek geriatrie. Slingeland Ziekenhuis Geriatrie Preoperatief onderzoek geriatrie i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Binnenkort wordt u (mogelijk) geopereerd. Om een totaaloverzicht van uw gezondheidsproblemen te krijgen,

Nadere informatie

Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie).

Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie). Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie). Verbetert de zorg na de behandeling van dikke darmkanker

Nadere informatie

Inzage of kopie van uw patiëntendossier. Afdeling Patiënteninformatie

Inzage of kopie van uw patiëntendossier. Afdeling Patiënteninformatie Inzage of kopie van uw patiëntendossier Afdeling Patiënteninformatie 0 1 Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw arts en andere professionals die zijn betrokken bij uw behandeling, een dossier

Nadere informatie

Zorg na uw ziekenhuisopname

Zorg na uw ziekenhuisopname Zorg na uw ziekenhuisopname Zorg nodig na ontslag uit het ziekenhuis? Wat zijn de mogelijkheden? Wat kunt u alvast zelf regelen? Wat kan het Transferpunt Zorg voor u betekenen? Misschien heeft u na uw

Nadere informatie

Polikliniek Heelkunde

Polikliniek Heelkunde Polikliniek Heelkunde U bent verwezen naar de polikliniek Heelkunde van het Radboudumc. Bijzonderheden over de gang van zaken worden in deze folder beschreven. Als u na het lezen nog vragen heeft kunt

Nadere informatie

De rechten en plichten van de ziekenhuispatiënt

De rechten en plichten van de ziekenhuispatiënt De rechten en plichten van de ziekenhuispatiënt Voorwoord Ieder van ons komt vroeg of laat in contact met het ziekenhuis: als patiënt, als familielid of anderszins. Over het algemeen is de kwaliteit van

Nadere informatie

uw medische gegevens elektronisch delen?

uw medische gegevens elektronisch delen? patiënteninformatie uw medische gegevens elektronisch delen? Dat kan via het LSP Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een (onbekende) arts, een andere

Nadere informatie

Zorg voor patiënten met een verstandelijke beperking Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant

Zorg voor patiënten met een verstandelijke beperking Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Zorg voor patiënten met een verstandelijke beperking Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Doelstelling Verbetering van de continuïteit van zorg bij patiënten met een verstandelijke beperking

Nadere informatie

In gesprek over een beroerte (CVA)

In gesprek over een beroerte (CVA) Neurologie Verpleegafdeling N1 In gesprek over een beroerte (CVA) i Patiënteninformatie Voorlichtingsgesprek voor patiënt en naaste Slingeland Ziekenhuis Algemeen U bent opgenomen op verpleegafdeling Neurologie

Nadere informatie

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy GEGEVENS OVER UZELF EN OVER UW MEDICIJNEN WAT WIL UW APOTHEKER WETEN WIE HEEFT INZAGE IN DE GEGEVENS EN WAARVOOR WAT KUNT U ZELF DOEN EN WAT ZIJN UW RECHTEN REGIONAAL

Nadere informatie

PATIËNTENDOSSIER DIGITAAL

PATIËNTENDOSSIER DIGITAAL Uitwisseling van uw medische en medicatiegegevens bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren, tussen huisartsen, huisartsenpost, apotheek en ziekenhuis WAAROM UITWISSELING VAN MEDISCHE GEGEVENS? Uw huisarts

Nadere informatie

Cursus over geneesmiddelengebruik. Zorgbelang academie. Marion Reinartz Oktober 2012

Cursus over geneesmiddelengebruik. Zorgbelang academie. Marion Reinartz Oktober 2012 Cursus over geneesmiddelengebruik Zorgbelang academie Marion Reinartz Oktober 2012 Vier Hoofdstukken 1. Bij de arts: behandeling en voorschrijven recept 2. Van recept tot medicijn; welke informatie en

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners 1 op de 3 mensen in Nederland overlijdt aan een hart- of vaatziekte.

Nadere informatie

Elektronisch patiëntendossier (EPD)

Elektronisch patiëntendossier (EPD) Elektronisch patiëntendossier (EPD) ELEKTRONISCH PATIËNTENDOSSIER Landelijk EPD Het ministerie van VWS werkt aan een landelijk EPD. Dat is een systeem waarlangs zorgverleners snel en betrouwbaar medische

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria PGB-regelingen zorgverzekeraars

Kwaliteitscriteria PGB-regelingen zorgverzekeraars Kwaliteitscriteria PGB-regelingen zorgverzekeraars 2 Kwaliteitscriteria PGB-regelingen Kwaliteitscriteria vanuit budgethoudersperspectief voor PGB-regelingen zorgverzekeraars Het persoonsgebonden budget

Nadere informatie

Psychische zorg voor ouderen

Psychische zorg voor ouderen Psychische zorg voor ouderen Wist u dat een op de vijf ouderen last heeft van depressieve gevoelens? Te vaak blijven mensen er in hun eentje mee zitten. 5,$ :7. IROGHU 28' LQGG U bent niet de enige Ouder

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan COPD, een chronische aandoening

Nadere informatie

Nacontrole: scan goed, alles goed? Dr Tom J. Snijders Neuroloog, UMC Utrecht

Nacontrole: scan goed, alles goed? Dr Tom J. Snijders Neuroloog, UMC Utrecht Nacontrole: scan goed, alles goed? Dr Tom J. Snijders Neuroloog, UMC Utrecht Nacontrole De controles na afronding van een behandeling De controles bij een tumor die in eerste instantie niet behandeld wordt

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt

Uw rechten en plichten als patiënt Uw rechten en plichten als patiënt Afdeling kwaliteit & veiligheid Inhoudsopgave 1. Uw rechten als patiënt: pag. 2 Welke informatie moet de hulpverlener mij geven? Mag de hulpverlener zonder mijn toestemming

Nadere informatie

Invalshoek Waarde voor professionals

Invalshoek Waarde voor professionals Invalshoek Waarde voor professionals serie Uitwerking Invalshoeken PGD Kader 2020 Versie 2.0 (juni 2015) 2a. Waarde voor professionals Passende zorg leveren Tijd nuttiger besteden Inzicht in context cliënt

Nadere informatie

Terugkomdag Richtlijnontwikkeling

Terugkomdag Richtlijnontwikkeling Terugkomdag Richtlijnontwikkeling Martine Versluijs, PGOsupport Ilse Raats, CBO 5 maart 2015 Programma 10.00 Afgeleide producten van richtlijnen Patiëntenversies Keuzehulpen en gedeelde besluitvorming

Nadere informatie

Revalidatie dagbehandeling. Revalidatie & Therapie

Revalidatie dagbehandeling. Revalidatie & Therapie Revalidatie dagbehandeling Revalidatie & Therapie Wat is revalidatie? Als gevolg van een ziekte, een ongeval of een aangeboren aandoening kunnen er stoornissen ontstaan in het bewegingsapparaat of zenuwstelsel.

Nadere informatie

Project Transmurale Palliatieve Zorg & Schokbrekers in de communicatie. Minisymposium SKB 19 december 2013

Project Transmurale Palliatieve Zorg & Schokbrekers in de communicatie. Minisymposium SKB 19 december 2013 Project Transmurale Palliatieve Zorg & Schokbrekers in de communicatie Minisymposium SKB 19 december 2013 Hoeveel patiënten heeft u nu in behandeling (of verzorgje nu op de afdelingof thuis) waarbij het

Nadere informatie

Als genezing niet meer mogelijk is

Als genezing niet meer mogelijk is Algemeen Als genezing niet meer mogelijk is www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl ALG043 / Als genezing niet meer mogelijk is / 06-10-2015 2 Als

Nadere informatie

Ongeneeslijk ziek. Samen uw zorg tijdig plannen

Ongeneeslijk ziek. Samen uw zorg tijdig plannen Ongeneeslijk ziek Samen uw zorg tijdig plannen Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Een naaste die met u meedenkt...3 1.2 Gespreksonderwerpen...3 2. Belangrijke vragen...3 2.1 Lichamelijke veranderingen...3

Nadere informatie

informatie over uw zorgpad borstkanker

informatie over uw zorgpad borstkanker informatie over uw zorgpad borstkanker Oncologisch Centrum Amsterdam Oncologisch Centrum Amsterdam is het grootste oncologisch samenwerkingsverband van Amsterdam, een initiatief van BovenIJ ziekenhuis,

Nadere informatie

Rechten en plichten. rondom de behandeling

Rechten en plichten. rondom de behandeling Rechten en plichten rondom de behandeling Zodra u de hulp van GGZ Delfland inroept, ontstaat een geneeskundige behandelovereenkomst. Aan deze overeenkomst zijn voor u als cliënt en voor ons als zorgverlener

Nadere informatie

Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis. Wat kunnen wij voor u betekenen

Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis. Wat kunnen wij voor u betekenen Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis Wat kunnen wij voor u betekenen U ontvangt deze folder omdat u na opname in het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. In deze folder staat beschreven wat

Nadere informatie

Hoe zorgverzekeraars de kwaliteit van de zorg in beeld willen krijgen

Hoe zorgverzekeraars de kwaliteit van de zorg in beeld willen krijgen Hoe zorgverzekeraars de kwaliteit van de zorg in beeld willen krijgen? De kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg is over het algemeen (zeer) goed. In verschillende Europese ranglijsten scoort Nederland

Nadere informatie

In deze brochure zetten we de belangrijkste rechten en plichten op een rij:

In deze brochure zetten we de belangrijkste rechten en plichten op een rij: UW RECHTEN ALS CLIËNT BIJ GGZ WNB INLEIDING Als u na uw aanmelding besluit tot een behandeling bij GGZ WNB, maken we daarover afspraken met u. Die worden vastgelegd in het behandelplan. Daarin staat voor

Nadere informatie

Beter voorbereid met ontslag. Effectief communiceren tijdens het ontslaggesprek

Beter voorbereid met ontslag. Effectief communiceren tijdens het ontslaggesprek Beter voorbereid met ontslag Effectief communiceren tijdens het ontslaggesprek Programma Inleiding ontslaggesprek relevantie moeder - evaluatieproject Beter voorbereid met ontslag : resultaten voormeting

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Verpleegafdeling Oncologie/ Hematologie (J3 / 07)

PATIËNTEN INFORMATIE. Verpleegafdeling Oncologie/ Hematologie (J3 / 07) PATIËNTEN INFORMATIE Verpleegafdeling Oncologie/ Hematologie (J3 / 07) 2 PATIËNTENINFORMATIE Het team van de afdeling Oncologie/Hematologie heet u van harte welkom op de afdeling. Om het verblijf zo prettig

Nadere informatie

Patiëntenvoorlichting afdeling Geriatrie

Patiëntenvoorlichting afdeling Geriatrie Patiëntenvoorlichting afdeling Geriatrie U wordt opgenomen op afdeling Geriatrie van het Havenziekenhuis. Op deze afdeling verblijven oudere mensen die verschillende problemen hebben. In deze folder leggen

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria revalidatiezorg voor mensen met een spierziekte. Geformuleerd vanuit patiëntenperspectief

Kwaliteitscriteria revalidatiezorg voor mensen met een spierziekte. Geformuleerd vanuit patiëntenperspectief Kwaliteitscriteria revalidatiezorg voor mensen met een spierziekte Geformuleerd vanuit patiëntenperspectief Inhoud INLEIDING 3 Gebruik van de set kwaliteitscriteria vanuit patiëntperspectief 3 Leeswijzer

Nadere informatie

UMC St Radboud. Verpleegkundig spreekuur voor ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa

UMC St Radboud. Verpleegkundig spreekuur voor ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa UMC St Radboud Verpleegkundig spreekuur voor ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa Patiënteninformatie Van uw behandelende arts heeft u gehoord dat u de ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa heeft. Een ziekte

Nadere informatie

Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten

Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten Uw medische gegevens elektronisch beschikbaar? Alleen met uw toestemming Goede medische zorg Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor

Nadere informatie

Met spoed opgenomen hoe nu verder?

Met spoed opgenomen hoe nu verder? Met spoed opgenomen hoe nu verder? Albert Schweitzer ziekenhuis januari 2015 pavo 1169 Inleiding U bent met spoed in het ziekenhuis opgenomen. Daardoor heeft u zich niet kunnen voorbereiden. Er komen ineens

Nadere informatie

Overdrachtsformulier Palliatieve Zorg Ponsplaatje

Overdrachtsformulier Palliatieve Zorg Ponsplaatje Overdrachtsformulier Palliatieve Zorg Ponsplaatje Geboortedatum: M / V Adres: Woonplaats: Telnr : Zorgverzekeraar: Verzekeringsnr: BSN : Datum overplaatsing: Van : afd: Naar : Contactpersonen van de patiënt

Nadere informatie

Polikliniek Plastische Chirurgie handchirurgie, reconstructieve en esthetische chirurgie

Polikliniek Plastische Chirurgie handchirurgie, reconstructieve en esthetische chirurgie Polikliniek Plastische Chirurgie handchirurgie, reconstructieve en esthetische chirurgie In overleg met uw behandelend arts heeft u een afspraak gemaakt op de polikliniek Plastische Chirurgie van het

Nadere informatie

Instructieteam. Zorgsaam Thuis

Instructieteam. Zorgsaam Thuis Zorgsaam Thuis Thuiszorg Instructieteam 1 Instructieteam Zorgsaam Thuis Zeeuws-Vlaanderen Deze informatie is bedoeld voor specialisten, huisartsen, verpleegkundigen en verzorgenden, patiënten en diens

Nadere informatie

Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam. Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ. Versie 1.5

Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam. Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ. Versie 1.5 Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ Versie 1.5 Deze notitie heeft tot doel de transmurale visie op revalidatie te omschrijven aan de hand waarvan

Nadere informatie

ONTHAALBROCHURE GERIATRIE

ONTHAALBROCHURE GERIATRIE ONTHAALBROCHURE GERIATRIE AFDELING A2 C2 - Patiëntinformatie - INHOUDSOPGAVE Inleiding. 1 1. Voorstelling afdeling geriatrie. 2 1.1 Doelstelling van uw verblijf. 2 1.2 Multidisciplinair team. 2 2. Werking

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Verpleegafdeling Longgeneeskunde

PATIËNTEN INFORMATIE. Verpleegafdeling Longgeneeskunde PATIËNTEN INFORMATIE Verpleegafdeling Longgeneeskunde 2 PATIËNTENINFORMATIE Het personeel van de afdeling Longgeneeskunde heet u van harte welkom op de afdeling. Om het verblijf op de afdeling zo prettig

Nadere informatie

Waar kunt u heen als u kanker hebt?

Waar kunt u heen als u kanker hebt? Oncologiecentrum Waar kunt u heen als u kanker hebt? www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Waar kunt u terecht als u kanker hebt?... 3 Overzicht hulpverleners binnen het Catharina Kanker Instituut... 3 Extern...

Nadere informatie

Praktische informatie

Praktische informatie Praktische informatie Patiënten Informatie Map COPD Deze map is eigendom van Patiëntensticker Uw behandelend longarts is: Inhoud PIM COPD Praktische informatie PIM COPD Informatie Polikliniek Longziekten

Nadere informatie

st n De implantatie van een ICD www.stin.nl Leidraad voor het voorbereidend gesprek met de cardioloog of diens plaatsvervanger Stichting ICD dragers

st n De implantatie van een ICD www.stin.nl Leidraad voor het voorbereidend gesprek met de cardioloog of diens plaatsvervanger Stichting ICD dragers st n Stichting ICD dragers Nederland De implantatie van een ICD Leidraad voor het voorbereidend gesprek met de cardioloog of diens plaatsvervanger www.stin.nl Deze brochure kwam tot stand met medewerking

Nadere informatie