magazine mag Checklist eigen regie van ziekenhuispatiënten Tips voor het versterken van de eigen regie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "magazine mag Checklist eigen regie van ziekenhuispatiënten Tips voor het versterken van de eigen regie"

Transcriptie

1 magazine mag mag Checklist eigen regie van ziekenhuispatiënten Tips voor het versterken van de eigen regie

2 Inhoud Inleiding Inleiding 3 Tips bij uw keuze 5 Tips bij uw behandeling 7 Tips bij ontslag 9 Nuttige websites 10 Bronnen 12 Bijlage 1 Gegevens patiënt 13 Bijlage 2 Gegevens behandelend artsen/verpleegkundigen 14 Bijlage 3 Overzicht resultaten onderzoek 15 Patiënten met een chronische ziekte hebben zich bij Zorgbelang Zuid-Holland verenigd in het netwerk cure. Dit netwerk bestaat uit vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties en van cliëntenraden van ziekenhuizen. Zij helpen vanuit hun ervaringsdeskundigheid met behandelingen in diverse ziekenhuizen andere patiënten door het geven van tips en informatie. Alle patiënten kunnen hun voordeel doen met deze tips. Er wordt steeds meer nadruk gelegd op het voeren van de eigen regie. Hoe zit het met de eigen regie van ziekenhuispatiënten? Een voorwaarde om eigen regie te kunnen voeren is dat de patiënt goed geïnformeerd is. De hulpverlener is verplicht de patiënt goed te informeren. Op basis van heldere en volledige informatie kan de patiënt keuzes maken en toestemming geven voor een behandeling. Belemmeringen In de praktijk is het niet gemakkelijk om het recht op informatie te verzilveren. U weet als patiënt niet alles, maar raakt steeds meer ingevoerd naarmate u langer patiënt bent. Zorgverleners zijn ook niet altijd voldoende op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Hulpmiddelen 2 Door patiënten worden de volgende belemmeringen In de bijlagen staan hulpmiddelen die de eigen regie 3 benoemd: In het huidige systeem worden specialisten betaald voor verrichtingen, niet voor informatieverstrekking. De informatieverstrekking door specialisten kan hierdoor onder druk komen te staan. Ziekenhuizen hebben steeds minder budget. De resultaten van behandelingen zijn nog onvoldoende transparant. Vanuit de eedaflegging is een arts geneigd om een behandeling aan te bieden. Soms kan afwachten of niet behandelen ook een optie zijn, maar dat wordt niet altijd benoemd. Specifieke deskundigheid in het ziekenhuis ontbreekt (het ziekenhuis beschikt bijvoorbeeld niet over een geriater). Specialistische informatie kan dan niet geboden worden. Er zijn geen onderzoeksmogelijkheden binnen het ziekenhuis (bijvoorbeeld een MRI-scan). Zorgverleners zijn soms onvoldoende op de hoogte van nieuwe behandelmethoden en in welk ziekenhuis deze worden uitgevoerd. Hierdoor kan de keuzemogelijkheid voor de patiënt worden beperkt. In het algemeen is het moeilijk te zeggen dat het ene ziekenhuis beter is in een bepaalde behandeling dan het andere. Bovendien stelt elke patiënt zijn eigen prioriteiten en maakt elke patiënt andere keuzes. U vindt in deze uitgave tips en informatie voor het kiezen van een ziekenhuis of specialisme. Ook worden tips en informatie gegeven om de eigen regie te behouden of te versterken als u in een ziekenhuis behandeld wordt. De informatie en tips zijn opgesteld op basis van verzamelde ervaringen van patiënten met een chronische ziekte. kunnen ondersteunen. Dit zijn formulieren voor eigen gebruik: Bijlage 1. Gegevens patiënt. Dit is een overzicht van gegevens die de patiënt kan meenemen naar het ziekenhuis. Bijlage 2. Gegevens behandelend artsen/verpleegkundigen. Dit is een overzicht van behandelend artsen, specialisten en verpleegkundigen en hoe de patiënt hen kan bereiken. Bijlage 3. Overzicht resultaten onderzoek. Dit overzicht vermeldt gedane onderzoeken, wanneer deze hebben plaatsgevonden en wat de resultaten zijn.

3 Tips bij uw keuze 4 Eigen regie bij keuze voor ziekenhuis of specialist Bepaal zelf wat u belangrijk vindt bij de keuze voor een ziekenhuis: reisafstand, deskundigheid, mogelijkheden van behandeltechnieken en hoe vaak deze zijn uitgevoerd, of andere aspecten, bijvoorbeeld privacy op de verpleegafdeling. Vraag uw huisarts naar een aantal namen van ziekenhuizen en specialisten die deskundig zijn op het gebied van uw aandoening. Vraag ook naar de ervaringen van de huisarts met deze ziekenhuizen en specialisten. Raadpleeg internet voor informatie over ziekenhuizen, bijvoorbeeld en de websites van de ziekenhuizen. Zoek op internet informatie over de artsen, wat zeggen de artsen zelf en wat zeggen andere patiënten over deze artsen. In het BIG-register kunt u zien of er een tuchtrechtelijke maatregel is getroffen tegen een hulpverlener (www.bigregister.nl). Neem contact op met uw zorgverzekeraar; soms zetten zorgverzekeraars informatie over de kwaliteit van bepaalde behandelingen op hun websites. Raadpleeg patiëntenverenigingen voor informatie over ziektebeelden vanuit patiëntenervaringen en voor lotgenotencontact. Kies een ziekenhuis. Bel zo nodig met de afdeling van het ziekenhuis en vraag de dingen die u belangrijk vindt na. Eigen regie bij keuze voor bepaalde behandeling Maak een afspraak met de specialist die uw voorkeur heeft. Geef bij het maken van een afspraak aan welke dag en welk tijdstip uw voorkeur hebben. Als het wachten in de wachtruimte uitloopt, kunt u de secretaresse vragen hoe lang het ongeveer duurt voor u aan de beurt bent. U kunt eventueel een nieuwe afspraak maken. Zet de vragen die u hebt vooraf op papier. Neem iemand mee die u kan ondersteunen: twee horen meer dan één. Neem (indien gewenst) het gesprek op met bijvoorbeeld een voicerecorder, zodat u het thuis nog eens kunt beluisteren of met anderen kunt bespreken. Informeer uw arts eerlijk en duidelijk over uw klachten, wensen, medicijngebruik en dergelijke Laat u tijdens het gesprek met uw arts duidelijk informeren over de voorgestelde onderzoeken, behandelmogelijkheden en alternatieven. Vraag naar de voor- en nadelen van de verschillende onderzoeks- en behandelmogelijkheden, zodat u zoveel mogelijk kunt kiezen wat het beste bij u past. Vraag naar nieuwe of alternatieve behandelmogelijkheden, of uw ziekenhuis deze biedt of dat u daarvoor bij een ander ziekenhuis terecht kunt. Vraag dan om een verwijzing. Vraag naar de ervaringen in dit ziekenhuis met bepaalde behandelingen en operaties. Vraag wat u mag verwachten van de behandelingen en wat er bijvoorbeeld gebeurt als u niets doet. Vraag om verduidelijking als u het niet goed hebt begrepen. Overleg over de informatie die u zelf hebt gevonden. Vraag naar de mogelijke gevolgen voor uw dagelijkse functioneren en vraag om leef- en mobiliteitsregels, bijvoorbeeld hoe lang u niet mag tillen. Vraag naar wat u zelf kunt doen om klachten te verminderen (bijvoorbeeld oefeningen, dieet, veranderingen in leefstijl). Vertel wat uw persoonlijke voorkeuren zijn: wel of geen medicijnen, wel of geen operatie, plaatselijke of algehele narcose, enzovoort. Bespreek met uw hulpverlener of er alternatieven zijn die beter bij uw leefstijl passen. Vraag naar de samenwerking tussen hulpverleners bij meerdere aandoeningen in het ziekenhuis en naar de samenwerking met andere ziekenhuizen. Vraag naar nieuwe behandelmogelijkheden voor uw aandoening en of deze ook in dit ziekenhuis beschikbaar zijn. Zo nee, vraag dan in welk ziekenhuis of bij welke specialist u wel terecht kunt. Neem de tijd om u verder te oriënteren voordat u een keuze maakt. Vraag hoeveel tijd u hebt voor uw oriëntatie. U kunt dan een keuze maken waar u meer tevreden over bent. Vraag aan uw huisarts/specialist naar betrouwbare websites over uw aandoening. Vraag bij wie u terecht kunt als u nog vragen hebt. Raadpleeg de afdeling patiëntenvoorlichting van het ziekenhuis voor (schriftelijke) informatie. 5

4 Tips bij uw behandeling Eigen regie tijdens de behandeling Maak een keuze of geef toestemming voor een behandeling op basis van hiervoor genoemde informatie. Controleer uw medicijnen en (herhalings)recepten. Houd zelf een actueel overzicht van medicatie bij en maak aantekeningen van afspraken die u met uw arts maakt. Overleg hoe u zelf het liefst wilt communiceren (mondeling, schriftelijk, beeldmateriaal). De publicatie Het belang van therapietrouw bij hartfalen van het AMC Amsterdam stelt dat mensen bij alleen luisteren 10 tot 20% onthouden, bij alleen zien 35%, bij luisteren en zien 55% en bij zelf zeggen 70 tot 80%. Maak gebruik van inzagerecht in uw (digitale of papieren) dossier. U kunt kopieën tegen een redelijke vergoeding opvragen. Ook kunt u vragen om infor- matie in uw dossier te verbeteren, te verwijderen of aan te vullen. De hulpverlener mag dit weigeren, als hij hiervoor gegronde redenen heeft. Hij moet deze redenen dan schriftelijk aan u meedelen. Geef pas toestemming voor wetenschappelijk onderzoek nadat u duidelijk geïnformeerd bent over aard en doel ervan. Bepaal zelf wie, naast de professionals, bij het onderzoek/de behandeling aanwezig mogen zijn. Met het opnemen van een zorgverklaring/wilsverklaring in uw dossier behoudt u de regie als u niet meer in staat bent om voor uw belangen op te komen. Vraag bij een complex ziektebeeld of een ingrijpende behandeling om een tweede mening bij een andere specialist of raadpleeg uw huisarts. Bespreek met uw arts uw wensen ten aanzien van uw levenseinde. 6 7

5 Tips bij ontslag Eigen regie bij ontslag naar huis voor volledig herstel Informeer welke (professionele) nazorg u thuis nodig hebt. Bespreek met uw mantelzorger/naaste welke nazorg zij/hij kan bieden en welke niet. Spreek af dat de mantelzorger/naaste aanwezig is bij de ontslagbespreking en het ontvangen van instructies. Bespreek bij welke klachten u contact met het ziekenhuis moet opnemen en met wie. Extra aandachtspunt bij ontslag voor het weekend: vraag medicatie/recepten/hulp- en verbandmiddelen en dergelijke mee als overbrugging. Ontslag voor het weekend geeft namelijk regelmatig problemen in vervolgzorg en beschikbaarheid van medicijnen, hulp- en verbandmiddelen. Chekc uw medicatieoverzicht. Sta erop dat u voorlichting krijgt over de (bij)werking van medicijnen en instructies voor het gebruik van de medicijnen. Welke leef- en mobiliteitsregels zijn bij uw behan- deling van toepassing: wel/niet werken, tillen en dergelijke. Wat kunt u zelf doen om klachten te stabiliseren/ verminderen. Hoe kunt u uw zelfredzaamheid optimaliseren? Eigen regie bij ontslag met langdurige behandeling U hebt een chronische ziekte of beperking en daardoor langdurige, vaak periodieke controles en behandelingen nodig. Vraag de volgende zaken na: Welke soort controles/nabehandeling hebt u voortaan nodig? Wanneer en door wie worden de controles en nabehandelingen gedaan? Wat zijn de consequenties voor uw werk, voeding, leefstijl en voor de andere leden van uw gezin? Zijn de huisarts en andere hulpverleners (indien van toepassing in het verzorgings-/verpleeghuis, revalidatiecentrum e.d.) op de hoogte van uw ontslag uit het ziekenhuis en van de zorg die zij moeten gaan leveren? 8 9

6 Nuttige websites In het BIG-register kunt u zien of aan de hulpverlener die BIG-geregistreerd is een tuchtrechtelijke maatregel is opgelegd. Regelhulp is een digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar zorg of ondersteuning. Het webportaal bevat actuele informatie op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien, en sociale zekerheid. Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Ieder(in) streeft naar een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt. Op kiesbeter.nl (een website van de overheid) vindt u informatie over zorgverleners en over de kwaliteit van zorg. Er staan meer dan dertig soorten zorgverleners op de site. De site toont kwaliteitsinformatie van onder meer ziekenhuizen en medisch-diagnostische centra. De stichting Lareb is een onafhankelijke organisatie die de veiligheid bewaakt van geneesmiddelen en vaccins door onder meer het analyseren van bijwerkingen. Iedereen kan bijwerkingen melden en draagt daarmee bij aan de veiligheid van geneesmiddelen en vaccins. De stichting Kind en Ziekenhuis zet zich in voor het welzijn van het kind voor, tijdens en na een opname in het ziekenhuis. Platform voor het delen van patiëntervaringen met medicijnen. comfort te bieden mijnzorgveilig.nl is een website met patiëntveiligheidskaarten. Een patiëntveiligheidskaart is een hulpmiddel voor zowel patiënten als zorgverleners om patiënten meer te betrekken bij hun eigen veiligheid. Zelfmanagement of zelfzorg betekent dat u zó met uw ziekte probeert om te gaan, dat u uw leven zo veel mogelijk kunt leiden zoals u dat het liefste zou doen. De website biedt onder andere hulpmiddelen voor patiënten om hun zelfmanagement te versterken. Zorgbelang Zuid-Holland is een provinciale belangenorganisatie die de belangen behartigt van gebruikers van zorg en welzijn in de provincie Zuid-Holland. Daarnaast ondersteunt Zorgbelang organisaties van patiënten, gehandicapten, ouderen, cliënten van de GGZ en cliëntenraden om de positie van de zorggebruiker te versterken. Zorgbelang Zuid- Holland geeft tevens informatie over zorg en welzijn en verzorgt onafhankelijke klachtenopvang. Via de zorgkaart kunt u zorgverleners zoeken en waarderen. Via keuzehulpen van patiëntenorganisaties kunt u een zorgverlener kiezen. Bij deze keuzehulpen zijn de criteria van de patiëntenorganisatie gecombineerd met de informatie van de zorgverlener en kunt u op basis van uw eigen criteria een zorgverlener kiezen. Het Zorgpad Stervensfase wordt ingezet als het multidisciplinair behandelteam vaststelt dat de laatste levensdagen van de patiënt zijn aangebroken. Alle zorg is erop gericht om de stervende patiënt en diens naasten zo veel mogelijk De zorgverklaring is ontwikkeld om mensen in noodsituaties de mogelijkheid te geven om op een wettelijk erkende manier hun wensen en grenzen duidelijk te maken, ook al kunnen zij dat op dat moment zelf niet meer verwoorden. De doelstelling van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) is een waardig sterven voor iedereen bereikbaar maken ongeacht de keuze die iemand hierin maakt. Daarnaast wil de NVVE de emancipatie en (rechts)positie van de mens die voor het sterven staat verster-ken. Deze website biedt informatie over zorg in de laatste levensfase en verwijst naar de regionale netwerken palliatieve zorg. Patiënt1.nl biedt een landelijk Persoonlijk GezondheidsDossier. U krijgt als patiënt de regie over uw eigen gezondheid en kunt eenvoudig communiceren met zorgverleners en andere professionals. Deze website biedt informatie aan mensen die hun zorg en begeleiding zelf willen regelen met een persoonsgebonden budget. Patiëntenorganisaties Voorbeelden van patiëntenorganisaties voor verschillende ziektebeelden: voor patiënten met een beroerte voor diabetespatiënten voor patiënten met hart- en vaatziekten voor kankerpatiënten voor overige patiëntenorganisaties voor reumapatiënten voor vrouwen met het Turnersyndroom

7 Bronnen Bijlage 1. Gegevens patiënt Visiedocument De medisch specialist Medisch specialisten schetsen toekomst van de zorg. Een uitgave van de Orde van Medisch Specialisten, oktober Elk ziekenhuis wil toch een negen?, Inkoopcriteria voor zorginkoop, ervaringen en aanbevelingen van ziekenhuispatiënten. Een uitgave van diverse Zorgbelangorganisaties, Haal meer uit je artsenbezoek. Een uitgave van de Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. Heft in eigen hand, de betekenis van eigen regie voor mensen met een chronische ziekte of lichamelijke handicap. Een uitgave van Zorgbelang Brabant, VMS veiligheid Management Systeem, thema s medicatieverificatie en verwisseling van patiënten. Zie nl. KWI, Kwaliteitsbeoordeling instrument cliëntenraad algemeen ziekenhuis, basisset checklijsten en geleide. Een uitgave van Huis voor de Zorg, september Naar de huisarts of specialist. Een uitgave van Zorgbelang Zuid-Holland, Rapport meldactie klantvriendelijkheid ziekenhuizen. Een uitgave van de NPCF, juni Turner paspoort, bijlage in de map Leven met Turner wie, wat, waar en hoe voor meisjes en vrouwen met Turner. Dr. B. Otten e.a. met medewerking van patiëntenvereniging Turner Contact Nederland, uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de afdeling kinderendocrinologie van het UMC St. Radboud in Nijmegen en/of Ferring BV te Hoofddorp. Weer naar huis, checklist voor patiënten die het ziekenhuis verlaten na een opname. Uitgave Zorgbelang Noord-Holland, Zorgpad blaascarcinoom. Een uitgave van de Ommelanden ziekenhuisgroep, versie 1 van 6 september De onderstaande gegevens kunt u meenemen naar het ziekenhuis. Voornaam/voornamen: Geboortedatum: Adres: Postcode: Woonplaats: BSN: Zorgverzekeraar: Zorgverzekeringsnummer: Ziekenhuisnummer: Telefoonnummers: Divers: Huisarts: In geval van nood contact opnemen met: 12 Relatie tot patiënt: 13 Adres: Woonplaats: Telefoon:

8 Bijlage 2. Gegevens behandelend artsen/ verpleegkundigen Hoofdbehandelaar Specialisatie: Andere betrokken artsen/verpleegkundigen Specialisatie: Bijlage 3. Overzicht resultaten onderzoek Datum: Onderzoek: Arts/ziekenhuis: Toelichting: Resultaat: Datum: Onderzoek: Arts/ziekenhuis: Toelichting: Resultaat: Datum: Onderzoek: Arts/ziekenhuis: Toelichting: Resultaat: Datum: Specialisatie: Onderzoek: Arts/ziekenhuis: Toelichting: Resultaat: 14 Specialisatie: 15 Buiten kantoortijden Specialisatie:

9 16 Mede mogelijk gemaakt door de Provincie Zuid-Holland T (088) E W

Palliatieve Zorg Informatie voor patiënten en hun naasten

Palliatieve Zorg Informatie voor patiënten en hun naasten Palliatieve Zorg Informatie voor patiënten en hun naasten Patiëntenversie van de zorgmodule Palliatieve Zorg april 2014 Colofon Deze brochure is geschreven door het CBO in opdracht van Coördinatieplatform

Nadere informatie

Spreek op tijd over uw levenseinde

Spreek op tijd over uw levenseinde Spreek op tijd over uw levenseinde Handreiking om met de dokter te praten over grenzen, wensen en verwachtingen rond uw levenseinde > Praat op tijd over uw vragen, wensen en verwachtingen over het laatste

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Goede zorg voor iedereen met COPD Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Colofon Uitgever Binnenkort Longfonds 2010 Astma Fonds Astma Fonds Stationsplein 127 3818 LE Amersfoort Telefoon (033) 434 12 12

Nadere informatie

Tijdig spreken over het levenseinde

Tijdig spreken over het levenseinde Tijdig spreken over het levenseinde Handreiking om met de patiënt het gesprek aan te gaan over grenzen, wensen en verwachtingen rond het levenseinde Handreiking Tijdig spreken over het levenseinde Handreiking

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Auteur: Basil Waldmann Teamleider Zorgeenheid neurologie. Tel.: 020-4442220 E-mail: Basil.Waldmann@vumc.nl

Auteur: Basil Waldmann Teamleider Zorgeenheid neurologie. Tel.: 020-4442220 E-mail: Basil.Waldmann@vumc.nl BASIL WALDMANN Auteur: Basil Waldmann Teamleider Zorgeenheid neurologie Tel.: 020-4442220 E-mail: Basil.Waldmann@vumc.nl VU medisch centrum De Boelelaan 1117 1081 HV Amsterdam www.vumc.nl januari 2008

Nadere informatie

DE STEM VAN DE PATIËNT IN VASCULAIR RISICOMANAGEMENT

DE STEM VAN DE PATIËNT IN VASCULAIR RISICOMANAGEMENT DE STEM VAN DE PATIËNT IN VASCULAIR RISICOMANAGEMENT Cliëntraadpleging Platform Vitale Vaten Rapportage Weesp, mei 2007 Colofon Titel: Opdrachtgever: Onderzoek Auteur Datum en Plaats De stem van de patiënt

Nadere informatie

Inhoud WELKOM IN AMPHIA 3

Inhoud WELKOM IN AMPHIA 3 Welkom in Amphia 2 Inhoud Welkom in Amphia 4 Voorbereiding op uw opname 6 Uw verblijf in het ziekenhuis 9 Voorzieningen tijdens uw verblijf 12 Hulpverleners tijdens uw verblijf 18 Na uw ziekenhuisopname

Nadere informatie

medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k

medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k opzet risico s toetsingscommissie 2 Inhoud m e d i s c h w e t e n s c h a p p e l i j k onderzoek Voorwoord 2 Inleiding 4 Medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Uw bezoek aan de polikliniek IBD Centrum

Uw bezoek aan de polikliniek IBD Centrum Uw bezoek aan de polikliniek IBD Centrum Belangrijke telefoonnummers en webadressen Algemeen nummer UMCG (050) 361 61 61 U kunt hier ook terecht met algemene vragen over het UMCG. Bijvoorbeeld over de

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Wat en hoe bij Kanker en Werk

Wat en hoe bij Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Handleiding voor mensen die kanker hebben (gehad) Patiëntvertaling van de Blauwdruk Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Inhoud Inleiding 4 1 De diagnose 1.1 Ziekmelden

Nadere informatie

Ouderbrochure. Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC

Ouderbrochure. Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC Ouderbrochure Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC Over deze brochure Deze brochure is bedoeld voor de ouders van patiënten die bij Curium-LUMC

Nadere informatie

De participerende patiënt

De participerende patiënt De participerende patiënt Adviseur in gezondheid en Zorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en het parlement. Hij zet zich in voor een kwalitatief

Nadere informatie

Wegwijzer bij opname Radboud universitair medisch centrum

Wegwijzer bij opname Radboud universitair medisch centrum Wegwijzer bij opname Inhoud Voorwoord 6 Voorbereiding op de opname 7 Wat neemt u mee? 7 Gesprek over uw medicijngebruik 7 Wat niet meenemen? 8 Opnamedag 8 Opnamedatum 8 Hoe ziet de opnamedag eruit? 8

Nadere informatie

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Onderzoeksrapport op basis van een enquête en spiegelgesprek met patiënten van de POH-GGZ in de regio Gooi en Vechtstreek 1 Ervaringen

Nadere informatie

Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar?

Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? April 2011 Ir. T. Lekkerkerk, projectleider Juli 2011 Rapport meldactie Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar NPCF 2011-298/DSB/01.01.01/TL/hm

Nadere informatie

Tijdig praten over het overlijden. Handreiking

Tijdig praten over het overlijden. Handreiking Tijdig praten over het overlijden Handreiking 4 Tijdig praten over het overlijden Colofon Handreiking Tijdig praten over het overlijden is een uitgave van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot

Nadere informatie

Wat vraag ik aan mijn arts?

Wat vraag ik aan mijn arts? Wat vraag ik aan mijn arts? Tips voor in de spreekkamer gemini-ziekenhuis.nl Inhoudsopgave Tijdens het consult 3 Uw voorbereiding 3 Informatie die u kunt geven aan uw arts 4 Vragen over het onderzoek 5

Nadere informatie

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T INHOUDSOPGAVE pagina 1 Inleiding 2 U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 5 In gesprek met de hulpverlener 7 Liever naar

Nadere informatie

Uw heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8

Uw heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 Postbus 1539 3500 BM Utrecht Telefoon 030-297 03 03 Fax 030-297 06 06 E-mail npcf@npcf.nl Website www.npcf.nl Deze brochure maakt deel uit van de serie PATIËNTENRECHT Uw rechten als patiënt (WGBO) 1 Inzage

Nadere informatie

Niet alles wat kan, hoeft

Niet alles wat kan, hoeft Niet alles wat kan, hoeft PASSENDE ZORG IN DE LAATSTE LEVENSFASE Stuurgroep Passende zorg in de laatste levensfase Colofon Artsenfederatie KNMG heeft in april 2013 een stuurgroep ingesteld om te bevorderen

Nadere informatie

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Jeugd ggz ondersteunt kinderen en jongeren met psychiatrische problemen en hun omgeving. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Uw kind is of komt

Nadere informatie

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 Het ondersteunen van eigen regie bij mensen met één of meerdere chronische ziekten In opdracht van Coördinatieplatform Zorgstandaarden en het Kwaliteitsinstituut Ministerie

Nadere informatie

Als uw behandeling anders uitpakt. Wat mag u verwachten? Wat kunt u zelf doen? NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE

Als uw behandeling anders uitpakt. Wat mag u verwachten? Wat kunt u zelf doen? NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Als uw behandeling anders uitpakt Wat mag u verwachten? Wat kunt u zelf doen? NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE 2 Inhoud 3 Als uw behandeling anders uitpakt... 3 Als uw behandeling anders uitpakt

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 6 Omgaan met vermoeidheid 8 Erkenning 12 Waar komt die vermoeidheid vandaan? 14 Wat kunt u zelf

Nadere informatie

Familiebeleid Altrecht. en wat te doen als u vindt dat het beter kan. Informatie voor familieleden en direct betrokkenen

Familiebeleid Altrecht. en wat te doen als u vindt dat het beter kan. Informatie voor familieleden en direct betrokkenen Familiebeleid Altrecht en wat te doen als u vindt dat het beter kan Informatie voor familieleden en direct betrokkenen Familiebeleid Altrecht Familie en vrienden vormen een deel van de sociale omgeving

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie