Patiëntenrechten en -plichten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Patiëntenrechten en -plichten"

Transcriptie

1 Patiëntenrechten en -plichten Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Rechten 1 Het recht op informatie 1 Uitzondering op informatieplicht van de hulpverlener 2 Het recht niet te weten 2 Toestemming voor behandeling 2 Vertegenwoordiging 2 Minderjarige patiënten 2 Kinderen onder de twaalf jaar 3 Kinderen tussen de twaalf en zestien jaar 3 Kinderen vanaf zestien jaar 3 Second opinion (tweede mening) 3 Privacy 4 Medisch dossier 4 Inzage medisch dossier 4 Inzage voor andere betrokken zorgverleners 4 Bewaarplicht medisch dossier 5 Wetenschappelijk onderzoek 5 Medewerking 5 Levenseinde 6 De niet-reanimeren verklaring 6 Indienen van een klacht of schadeclaim 6 Plichten 6 Overige informatie 7 Verwijzing en toestemming 7 Verzekering 7 Algemene betalingsvoorwaarden 7 Belangrijke telefoonnummers 7 Op het moment dat u met uw behandelend arts afspreekt een bepaald onderzoek of behandeling te ondergaan, gaat u in feite een overeenkomst aan met het ziekenhuis, in dit geval het St. Elisabeth Ziekenhuis. Uit die overeenkomst komen een aantal rechten en plichten voort, die gelden voor u als patiënt, maar ook voor de betrokken hulpverleners. In deze brochure vindt u uitgebreide informatie over de rechten en plichten die op u van toepassing zijn als u een onderzoek of behandeling ondergaat. Rechten Het recht op informatie Op het moment dat uw behandelend arts een aandoening of ziekte constateert, hebt u als patiënt het recht op informatie over die aandoening of ziekte, de aard en de gevolgen ervan en over het onderzoek en/of de behandeling die door uw arts word(t)(en) voorgesteld. Uw behandelend hulpverlener is daarom verplicht u te (laten) informeren over: de aard van het onderzoek en/of de voorgestelde behandeling; mogelijke alternatieve behandelmethoden; de mogelijke risico s, gevolgen en bijwerkingen van het onderzoek en/of de behandeling; de vooruitzichten na het onderzoek en/of de behandeling. Uw hulpverleners proberen u zo volledig en duidelijk mogelijk te voorzien van informatie.

2 Toch is het heel goed mogelijk dat u niet alle informatie goed begrijpt of onthoudt. In dat geval kunt u uw hulpverleners altijd om toelichting of extra informatie vragen. Uitzondering op informatieplicht van de hulpverlener In een heel uitzonderlijk geval mag uw hulpverlener afzien van de plicht de patiënt zo volledig mogelijk te informeren. Deze uitzondering wordt aangeduid met de term therapeutische exceptie. In dit geval mag een hulpverlener besluiten bepaalde informatie niet mee te delen, omdat het vermoeden bestaat dat het verlenen van de informatie ernstig nadelige gevolgen heeft voor de patiënt. Het recht niet te weten Behalve het recht op informatie, hebt u als patiënt ook het recht om niet te willen weten. U kunt aangeven dat u bepaalde of alle informatie in verband met uw ziekte of aandoening niet wenst te horen. In principe is uw hulpverlener verplicht u in deze wens tegemoet te komen. Maar ook hierop bestaat een uitzondering. Op het moment dat het niet weten van bepaalde informatie ernstig nadelige gevolgen voor u of mensen in uw omgeving kan opleveren, kan de hulpverlener besluiten de informatie, tegen uw wil in, toch te verstrekken. Toestemming voor behandeling De behandeling en/of het onderzoek dat uw arts heeft voorgesteld, kan in principe pas verricht worden nadat u daarvoor toestemming hebt verleend. Dit betekent dat u altijd het recht hebt een onderzoek en/of een behandeling te weigeren. Ook wanneer u in eerste instantie hebt ingestemd met een behandeling en/of een onderzoek, kunt u daar altijd op terugkomen en de behandeling en/of het onderzoek alsnog weigeren. In het geval u een heel zware en/of risicovolle behandeling moet ondergaan, vraagt uw behandelend arts u heel nadrukkelijk om uw toestemming. Bij minder ingrijpende behandelingen wordt niet heel specifiek naar deze toestemming gevraagd. Uw arts gaat er in dat geval van uit dat u instemt met het onderzoek en/of de behandeling, wanneer u daar geen bezwaren tegen maakt. Wat ingrijpend wordt gezien, hangt niet alleen af van de (technische) aard van de ingreep maar ook van de mogelijk gevolgen voor de patiënt zelf. Vertegenwoordiging De situatie kan zich voordoen dat u zelf niet in staat bent om toestemming te geven voor een behandeling. In dat geval kan iemand anders u vertegenwoordigen door uw wensen kenbaar te maken. U kunt schriftelijk (laten) vastleggen door wie u graag, onder dit soort omstandigheden, vertegenwoordigd wilt worden en wat uw wensen zijn. Indien u zelf geen toestemming kunt verlenen en u niet hebt laten vastleggen wie u moet vertegenwoordigen, moet de hulpverlener toestemming vragen aan uw naasten. In eerste instantie zijn dat uw partner of ouders. Anders kan een kind, broer of zus toestemming geven. Een vertegenwoordiger kan echter geen hoogst persoonlijke beslissingen nemen, bijvoorbeeld over leven en dood. Een acute of levensbedreigende situatie is de enige omstandigheid waaronder een hulpverlener zonder uw toestemming, of die van anderen, mag handelen. Behandeling is dan immers het meest in uw eigen belang. Minderjarige patiënten Wanneer een patiënt minderjarig is, zijn er een aantal extra regels van toepassing. Voor alle kinderen geldt ook dat in een acute of levensbedreigende situatie een hulpverlener

3 zonder toestemming van de vertegenwoordigers of van het kind zelf, in het belang van het kind, over kan gaan tot behandeling. Kinderen onder de twaalf jaar Kinderen onder de twaalf jaar moeten altijd vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger(s). Dat zijn meestal de ouders of verzorgers van het kind. Zij hebben het recht, namens het kind, toestemming te verlenen voor een behandeling of onderzoek. Als het mogelijk is, moet een hulpverlener ook de toestemming aan het kind zelf vragen. Bovendien moet de hulpverlener de voorlichting aan het kind altijd afstemmen op zijn of haar niveau. Om het belang van het kind (van iedere leeftijdsgroep) te dienen, heeft een hulpverlener een aantal rechten: de hulpverlener kan de vertegenwoordigers verbieden behandeling van het kind bij te wonen; de hulpverlener kan de vertegenwoordigers informatie onthouden; de hulpverlener kan de vertegenwoordigers verbieden het dossier van het kind in te zien. Kinderen tussen de twaalf en zestien jaar Op het moment dat een arts een behandeling voorstelt aan een kind tussen de twaalf en zestien jaar dat wilsbekwaam is, moet de arts zowel het kind als de vertegenwoordiger(s) volledig informeren over de voorgestelde behandeling. Bovendien moeten het kind en de vertegenwoordiger(s) beiden toestemming geven om over te kunnen gaan tot de behandeling. De rechten van het kind wegen echter zwaarder dan die van de vertegenwoordiger(s), bijvoorbeeld om ernstig nadeel voor het kind te voorkomen. Deze regel is bijvoorbeeld van toepassing als een kind een behandeling wel of juist niet wil ondergaan, tegen de wens van de vertegenwoordiger(s) in. Kinderen vanaf zestien jaar Kinderen vanaf zestien jaar worden door de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst beschouwd als wilsbekwaam. De wet ziet hen dus als meerderjarigen. Zij mogen daarom zelfstandig toestemming geven voor een behandeling of onderzoek en op hen zijn de patiëntenrechten van toepassing die ook voor volwassenen gelden. Dit zijn de rechten die in deze brochure centraal staan. Second opinion (tweede mening) Wanneer uw behandelend arts een bepaalde diagnose stelt en/of u een onderzoek of behandeling voorschrijft, hebt u altijd het recht een andere deskundige naar zijn/haar mening of advies te vragen over de gestelde diagnose of de voorgestelde behandeling. U vraagt dan om een second opinion, ook wel tweede mening genoemd. Een second opinion houdt in dat een andere deskundige dan uw behandelend arts, zijn/haar oordeel of advies geeft over uw situatie. De deskundige neemt de behandeling in principe echter niet over. Het oordeel of advies van de arts die de second opinion geeft, kan natuurlijk anders zijn dan het oordeel van uw behandelend arts. U bent vervolgens volledig vrij te bepalen welke mening u opvolgt. U hebt van niemand, ook niet van uw behandelend arts, toestemming nodig om een tweede mening te vragen. Het is echter wel aan te bevelen uw arts hierover in te lichten. U kunt ook aan hem of haar vragen bij wie u terecht kunt voor een second opinion. Het kan echter zo zijn dat u, om wat voor reden dan ook, uw arts liever niet wilt vragen u hierbij te helpen. In dat geval kunnen uw huisarts, een patiëntenvereniging, het ziekenfonds of een particuliere verzekeringsmaatschappij u hierbij van dienst zijn. U moet zich echter wel realiseren dat een second opinion niet altijd vergoed wordt. Het is daarom aan te raden de polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekering op dit punt na te gaan.

4 Privacy Wanneer u voor een behandeling en/of onderzoek in het ziekenhuis komt, krijgen een aantal ziekenhuismedewerkers, waaronder artsen en verpleegkundigen, toegang tot uw persoonlijke gegevens. Om uw privacy te garanderen, hebben deze medewerkers een geheimhoudingsplicht ten aanzien van deze informatie. Als u een behandeling ondergaat, hebt u vanzelfsprekend ook het recht op privacy. Daarom mogen alleen ziekenhuismedewerkers die direct betrokken zijn bij uw behandeling aanwezig zijn tijdens de behandeling, tenzij u zelf toestemming aan derden hebt gegeven. Medisch dossier Inzage medisch dossier Om uw behandeling in het ziekenhuis goed te laten verlopen, hebben een aantal mensen naast uzelf, het recht op inzage van uw medisch dossier. De personen die daarnaast ook toestemming hebben uw medisch dossier in te zien, betreffen: uw behandelend arts; hulpverleners die direct betrokken zijn bij uw behandeling of onderzoek; vervangers van direct betrokken hulpverleners, indien informatie uit het dossier noodzakelijk is voor behandeling; vertegenwoordigers van wilsonbekwame patiënten, van wie toestemming inzake de behandeling vereist is, voor zover de inzage nodig is voor de uitoefening van hun taak tenzij uw belang zich hiertegen verzet; diegenen die wettelijk gezien toestemming hebben in het kader van wetenschappelijk en statistisch onderzoek. Tenzij u daarvoor toestemming hebt gegeven, is niemand anders, dan bovengenoemde personen, bevoegd uw medisch dossier in te zien. Zoals gezegd, kunt u als patiënt ook uw eigen medisch dossier inzien. Tegen vergoeding hebt u ook het recht om kopieën uit het dossier te ontvangen. U hebt echter geen toestemming informatie uit uw dossier in te zien die betrekking heeft op anderen dan uzelf (zogenoemde derden), tenzij diegenen daar uitdrukkelijk toestemming voor hebben gegeven. Om inzage of kopieën te verkrijgen, moet u een formulier invullen welke op te vragen is, via de site van het St. Elisabeth Ziekenhuis: Het aanvragen van inzage in een patiëntendossier. Wanneer u bepaalde gegevens in uw medisch dossier wilt wijzigen of verwijderen, omdat ze volgens u niet correct zijn, kunt u uw hulpverlener daarom vragen. De hulpverlener op zijn beurt, heeft het recht niet in te stemmen met de wijzigingen die u wilt aanbrengen in het dossier. De hulpverlener heeft dan wel altijd de plicht zijn motivatie hiervoor aan u duidelijk te maken. Als laatste is het mogelijk uw mening over uw behandeling in uw dossier te laten opnemen. Uw hulpverlener zal hier zorg voor dragen. Inzage voor andere betrokken zorgverleners Het St. Elisabeth Ziekenhuis streeft ernaar dat uw patiëntgegevens (uitgezonderd psychiatrische gegevens) beschikbaar zijn voor andere zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn. Dit zijn specialisten van het TweeSteden ziekenhuis, huisartsen, de centrale huisartsenposten in Tilburg en Waalwijk, regionale verpleeghuisartsen en revalidatieartsen van Revalidatiecentrum het Leijpark. Ook radiotherapeuten en nucleair geneeskundigen van het Dr. Verbeeten Instituut en apothekers vallen hieronder. Uw gegevens zijn door hen onder speciale voorwaarden op te vragen of digitaal in te zien. Hiermee wordt dubbel onderzoek voorkomen en kan uw behandelaar beschikken over alle relevante informatie die hij of zij nodig heeft om u adequaat te behandelen. Tenzij u daar bezwaar tegen maakt. Indien anderen dan uw behandelaars uw informatie willen inzien, bijvoorbeeld in het kader van onderzoek, wordt expliciet hiervoor uw toestemming gevraagd.

5 Bewaarplicht medisch dossier Het ziekenhuis heeft de plicht de gegevens uit uw medisch dossier vijftien jaar te bewaren. Daarna wordt het dossier vernietigd, behalve wanneer een specifieke wettelijke regeling een andere termijn voorschrijft of u als patiënt afspreekt om het dossier langer te bewaren. Een laatste reden om een dossier niet te vernietigen is als uw hulpverlener het van groot belang vindt dat uw dossier bewaard blijft. Bijvoorbeeld omdat uw aandoening heel zeldzaam is of uw aandoening erfelijk is. U hebt zelf ook het recht om vernietiging van uw dossier aan te vragen op basis van de Wet Bescherming Persoongegevens. Uw behandelend arts zal daar bijna altijd mee instemmen. In het geval dat uw arts niet akkoord gaat met uw verzoek, moet hij/zij daar altijd een verklaring voor geven. In het geval dat uw dossier op uw verzoek is vernietigd, kunt u het ziekenhuis niet meer aansprakelijk stellen voor eventueel geleden schade. Wetenschappelijk onderzoek Met behulp van wetenschappelijk onderzoek worden nieuwe medische behandelmethoden onderzocht en ontwikkeld en wordt kennis opgedaan. Om er voor te zorgen dat iedere vorm van wetenschappelijk onderzoek volgens de regels en op een verantwoorde manier plaatsvindt, wordt ieder onderzoek van te voren getoetst aan de hand van een aantal criteria. De Medische Ethische Toetsings Commissie is de instantie die erop toeziet dat wetenschappelijk onderzoek waarbij mensen betrokken zijn, aan deze normen en criteria voldoet. Medewerking De mogelijkheid bestaat dat er onderzoek wordt gedaan naar de behandeling die u ondergaat. U kunt dan gevraagd worden of u uw medewerking wilt verlenen aan het onderzoek. Vanzelfsprekend bepaalt u zelf of u hier wel of niet mee instemt. Als u besluit niet mee te doen aan het onderzoek, heeft die keuze geen enkele invloed op de uitvoering van uw behandeling. De onderzoeker heeft bovendien de plicht alle patiënten, voordat zij eventueel hun medewerking verlenen, uitvoerig te informeren over: de aard van het onderzoek; mogelijke voor- en nadelen die kunnen voortvloeien uit deelname aan het onderzoek; de mate waarin het onderzoek een belasting vormt voor de patiënt. Het spreekt voor zich dat u altijd kunt terugkomen op uw keuze. Als u eenmaal uw medewerking hebt toegezegd aan het onderzoek, kunt u daar dus altijd alsnog van afzien. Het komt ook regelmatig voor dat men achteraf wetenschappelijk onderzoek wil doen met de gegevens die tijdens uw verblijf in het ziekenhuis zijn verzameld. Een dergelijke onderzoeksvraag komt vaak pas als uw behandeling in het ziekenhuis al achter de rug is, bijvoorbeeld naar aanleiding van een nieuwe wetenschappelijke ontdekking of ervaringen elders. Ten behoeve van dit soort onderzoek worden inlichtingen verstrekt over uw behandeling en/of wordt inzage verleend in uw medisch dossier. In principe wordt hiervoor altijd uw toestemming gevraagd. Alleen in het geval dat dit in redelijkheid niet mogelijk is, kunnen gegevens worden gebruikt zonder uw toestemming. Maar ook dan wordt ervoor gezorgd dat uw persoonlijke levenssfeer beschermd wordt en worden de over u verkregen gegevens onder een codenummer bewaard. Bovendien zijn de onderzoekers aan een geheimhoudingsplicht gebonden. In het kader van uw behandeling kunnen cellen of weefsels bij u worden weggehaald. Deze lichaamsmaterialen worden gebruikt om na te gaan welke aandoening u hebt. Wat er overblijft van deze cellen en/of weefsels wordt voor een deel opgeslagen, de rest wordt vernietigd. In sommige gevallen kan restweefsel - geanonimiseerd - bewaard

6 worden voor wetenschappelijk onderzoek. Het restweefsel wordt dan op zodanige wijze bewaard, dat nooit te achterhalen is van welke patiënt het afkomstig is. Als u er bezwaar tegen hebt dat uw lichaamsmateriaal mogelijk bewaard blijft ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, kunt u dit kenbaar maken aan uw behandelend arts. Hij/zij maakt hiervan een aantekening in uw medisch dossier, zodat uw wens gerespecteerd wordt. Levenseinde Als een patiënt uitzichtloos en ondraaglijk lijdt, kan deze een arts verzoeken om levensbeëindiging. De arts, die aan een dergelijk verzoek wil voldoen, is echter wel aan een aantal strikte regels gebonden, gebaseerd op de Wet Toetsing Levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding. De niet-reanimeren verklaring Als patiënt kunt u aangeven dat u onder bepaalde omstandigheden niet meer gereanimeerd of beademd wilt worden. U kunt dit kenbaar maken tijdens een gesprek met uw behandelend arts en u kunt dit (laten) vastleggen in een schriftelijke wilsverklaring. Uw hulpverleners kunnen uw wens alleen maar respecteren als dit bij hen bekend is. Een arts kan uw besluit daarom slechts opvolgen als: hij/zij van te voren op de hoogte was van uw verklaring; de verklaring duidelijk is; de verklaring van recente datum is en ondertekend met uw handtekening. Uw verklaring wordt vervolgens opgenomen in uw medisch dossier zodat ook andere dienstdoende artsen op de hoogte zijn. Indienen van een klacht of schadeclaim De situatie kan zich voordoen dat u niet tevreden bent over uw verblijf in het ziekenhuis of de manier waarop uw onderzoek en/of uw behandeling heeft plaatsgevonden. U hebt dan het recht om een klacht in te dienen. Allereerst kunt u uw klacht bespreken met degene die u verantwoordelijk houdt voor de klacht. Wanneer u dit hebt gedaan, maar uw gesprek is niet bevredigend verlopen, of wanneer u uw klacht (nog) niet wilt bespreken met deze persoon, kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. Samen kunt u bekijken of en hoe uw probleem opgelost kan worden. Indien u van mening bent dat het ziekenhuis verantwoordelijk is voor schade die u hebt opgelopen, kunt u het ziekenhuis daarvoor aansprakelijk stellen en een schadeclaim indienen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris. U kunt ook een brief schrijven naar de Raad van Bestuur. Plichten Naast rechten, moet u zich als patiënt ook aan een aantal plichten houden, die bijdragen aan een optimale behandeling: u hebt een identificatieplicht bij uw eerste ziekenhuisbezoek door middel van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs); u dient uw hulpverlener duidelijk en volledig te informeren, zodat deze een goede diagnose kan stellen en u een deskundige behandeling kan geven;

7 u dient de adviezen van de hulpverlener, bijvoorbeeld over medicijngebruik en dieetvoorschriften, zo goed mogelijk na te leven; u dient respect en begrip te tonen voor uw hulpverlener(s) en medepatiënten; u dient correcte informatie te verstrekken aan het ziekenhuis over uw ziektekostenverzekering en u dient uw rekeningen op tijd te betalen. Hiernaast bent u verplicht altijd een identificatiebandje te dragen als u bent opgenomen in het ziekenhuis. Dit plastic polsbandje met daarop uw naam, geboortedatum en afdeling, krijgt u na aankomst op uw afdeling. Het is verplicht dit bandje altijd te dragen omdat op die manier altijd bekend is wie u bent en hiermee fouten met betrekking tot persoonsverwisseling voorkomen kunnen worden. Overige informatie Verwijzing en toestemming Zorgverzekeraars vergoeden vanaf januari 2012 de kosten van een bezoek/behandeling zonder verwijzing niet meer. Verwijzingen vinden plaats door bijvoorbeeld een huisarts, verloskundige, medisch specialist, bedrijfsarts of tandarts. Een verwijzing is niet vereist als iemand met spoed zorg nodig heeft. Verzekering Het is verstandig voor opname of behandeling de voorwaarden van uw verzekeringspolis door te nemen of contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij omdat het mogelijk is dat uw verzekering niet alle onderzoeken en behandelingen (geheel) dekt. In de meeste gevallen worden uw rekeningen van opname of behandeling in het ziekenhuis direct doorgestuurd naar uw verzekeringsmaatschappij. Algemene betalingsvoorwaarden Ieder ziekenhuis hanteert algemene betalingsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen u als patiënt en het ziekenhuis. Hierin is onder andere vastgelegd hoe en binnen welke termijn uw rekeningen betaald moeten worden en wat de consequenties zijn in het geval u de rekeningen niet op tijd, niet volledig of helemaal niet betaalt. Belangrijke telefoonnummers St. Elisabeth Ziekenhuis (algemeen): (013) Algemeen, Copyright St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg afdeling Communicatie Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Rechten en plichten van de patiënt

Rechten en plichten van de patiënt Als patiënt heeft u rechten en plichten. In deze folder vindt u hierover informatie. Het Erasmus MC Het Erasmus MC, gevestigd in de stad Rotterdam, is een universitair medisch centrum waar nieuwe kennis

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt. www.nwz.nl

Uw rechten en plichten als patiënt. www.nwz.nl Uw rechten en plichten als patiënt www.nwz.nl Inhoud Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) 3 Uw plichten 5 Uw medische gegevens 7 Uw vragen 9 Notities 9 2 Wanneer er met uw gezondheid

Nadere informatie

Rechten en plichten van de patiënt

Rechten en plichten van de patiënt Rechten en plichten van de patiënt 2 Deze folder geeft een overzicht van de belangrijkste rechten en plichten van u als patiënt en van uw zorgverlener. In de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

De rechten en plichten van de patiënt

De rechten en plichten van de patiënt 1/6 Algemeen De rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Rechten en plichten van de patiënt in het Erasmus MC

Rechten en plichten van de patiënt in het Erasmus MC Als patiënt heeft u rechten en plichten. In deze folder vindt u hierover informatie. Het Erasmus MC Het Erasmus MC, gevestigd in de stad Rotterdam, is een universitair medisch centrum waar nieuwe kennis

Nadere informatie

Rechten en plichten van de patiënt

Rechten en plichten van de patiënt 1/5 Algemeen Rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Rechten en plichten van de patiënt in het Erasmus MC

Rechten en plichten van de patiënt in het Erasmus MC Als patiënt heeft u rechten en plichten. In deze folder vindt u hierover informatie. Het Erasmus MC Het Erasmus MC, gevestigd in de stad Rotterdam, is een universitair medisch centrum waar nieuwe kennis

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt

Uw rechten en plichten als patiënt Uw rechten en plichten als patiënt In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens staan uw rechten en plichten als patiënt beschreven. Het is belangrijk

Nadere informatie

Patiëntenrechten (WGBO)

Patiëntenrechten (WGBO) Patiëntenrechten (WGBO) Inleiding In de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) is de relatie tussen u en uw hulpverlener (uw specialist, maar ook uw huisarts, tandarts en apotheker) geregeld.

Nadere informatie

Recht op informatie. Hoofdbehandelaar. Toestemming voor een behandeling of onderzoek

Recht op informatie. Hoofdbehandelaar. Toestemming voor een behandeling of onderzoek Rechten en plichten Weet u wat uw rechten zijn? Als patiënt heeft u bijvoorbeeld recht op informatie over behandelingen en onderzoeken. Ook heeft u recht op inzage in uw dossier. In de Wet op de Geneeskundige

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt. Afdeling Patiënteninformatie

Uw rechten en plichten als patiënt. Afdeling Patiënteninformatie 00 Uw rechten en plichten als patiënt Afdeling Patiënteninformatie U als patiënt, of als hulpverlener heeft rechten en plichten. Deze rechten en plichten zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst,

Nadere informatie

Algemeen. Rechten en plichten.

Algemeen. Rechten en plichten. Algemeen Rechten en plichten www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Recht op informatie... 3 Toestemming voor onderzoek en/of behandeling... 3 Minderjarigen... 5 Privacy... 6 Second opinion... 6 Geluidsopnamen

Nadere informatie

Patiëntenrechten van ouders en kind. Vrouw - Moeder - Kind centrum

Patiëntenrechten van ouders en kind. Vrouw - Moeder - Kind centrum 00 Patiëntenrechten van ouders en kind Vrouw - Moeder - Kind centrum In deze folder geven wij u informatie over de patiëntenrechten van u en uw kind. Deze folder is geschreven voor ouders. In de folder

Nadere informatie

Rechten en plichten. van patiënt en zorgverlener. Sterk in beweging

Rechten en plichten. van patiënt en zorgverlener. Sterk in beweging Rechten en plichten van patiënt en zorgverlener Sterk in beweging Inhoudsopgave Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) 3 Rechten en plichten van patiënten 3 Rechten patiënt 3 Plichten patiënt

Nadere informatie

Rechten en plichten. van patiënt en zorgverlener

Rechten en plichten. van patiënt en zorgverlener Rechten en plichten van patiënt en zorgverlener Inhoudsopgave Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) 3 Rechten en plichten van patiënten 3 Rechten patiënt 3 Plichten patiënt 6 Rechten en plichten

Nadere informatie

Rechten en plichten voor cliënten Cliëntinformatie over de WGBO

Rechten en plichten voor cliënten Cliëntinformatie over de WGBO Rechten en plichten voor cliënten Cliëntinformatie over de WGBO Groningen, mei 2014 Inleiding De WGBO is een afkorting van Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst. In deze wet zijn zowel de rechten

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt

Uw rechten en plichten als patiënt Uw rechten en plichten als patiënt Afdeling kwaliteit & veiligheid Inhoudsopgave 1. Uw rechten als patiënt: pag. 2 Welke informatie moet de hulpverlener mij geven? Mag de hulpverlener zonder mijn toestemming

Nadere informatie

Rechten en plichten. Als patiënt van MC Groep. Patiënteninformatie 1172998PR/1-2011-Rechten en plichten patiënten MC Groep

Rechten en plichten. Als patiënt van MC Groep. Patiënteninformatie 1172998PR/1-2011-Rechten en plichten patiënten MC Groep Rechten en plichten Als patiënt van MC Groep Patiënteninformatie 1172998PR/1-2011-Rechten en plichten patiënten MC Groep Uw rechten en plichten U vertrouwt zich toe aan de zorg van een arts of een andere

Nadere informatie

Rechten en plichten. Als patiënt van MC Groep

Rechten en plichten. Als patiënt van MC Groep Rechten en plichten Als patiënt van MC Groep Patiënteninformatie Deze folder is een uitgave van de Klachtenbemiddeling_versie maart 2012 1172998PR/2-2012-Rechten en plichten patiënten MC Groep Uw rechten

Nadere informatie

Rechten en plichten van patiënten

Rechten en plichten van patiënten Rechten en plichten van patiënten Het is belangrijk te weten dat u als patiënt een aantal rechten en plichten heeft. Deze rechten en plichten zijn vastgelegd in onder andere de Wet op de Geneeskundige

Nadere informatie

Rechten en plichten. Uw rechten

Rechten en plichten. Uw rechten Rechten en plichten Als er met uw gezondheid iets aan de hand is, heeft u de hulp van een arts of een andere deskundige nodig. Zodra de behandelaar u gaat onderzoeken of behandelen, is er sprake van een

Nadere informatie

Rechten en plichten van de patiënt

Rechten en plichten van de patiënt Rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

In deze brochure zetten we de belangrijkste rechten en plichten op een rij:

In deze brochure zetten we de belangrijkste rechten en plichten op een rij: UW RECHTEN ALS CLIËNT BIJ GGZ WNB INLEIDING Als u na uw aanmelding besluit tot een behandeling bij GGZ WNB, maken we daarover afspraken met u. Die worden vastgelegd in het behandelplan. Daarin staat voor

Nadere informatie

PATIËNT en uw rechten de WGBO

PATIËNT en uw rechten de WGBO PATIËNT en uw rechten de WGBO Inleiding De WGBO is een afkorting van Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst. In deze wet zijn zowel de rechten als de plichten van patiënten en zorgverleners

Nadere informatie

RECHTEN EN PLICHTEN RECHTEN

RECHTEN EN PLICHTEN RECHTEN RECHTEN EN PLICHTEN RECHTEN Recht op informatie Recht om informatie te weigeren Recht op toestemming geven Recht op een second opinion Recht op een medisch dossier Recht op inzage van uw dossier PLICHTEN

Nadere informatie

kno specialisten in keel-, neus- & oorheelkunde Rechten en plichten van de patiënt

kno specialisten in keel-, neus- & oorheelkunde Rechten en plichten van de patiënt kno haarlemmermeer specialisten in keel-, neus- & oorheelkunde Rechten en plichten van de patiënt Rechten en plichten Als patiënt hebt u een aantal belangrijke rechten die door een arts (of een andere

Nadere informatie

Algemeen W.G.B.O (Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst)

Algemeen W.G.B.O (Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst) Algemeen W.G.B.O (Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst) Uw rechten en plichten De Wet inzake de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) regelt de relatie tussen u en de hulpverlener. Zowel

Nadere informatie

Patiëntenrechten en kinderen

Patiëntenrechten en kinderen Patiëntenrechten en kinderen 2 Wanneer uw kind in CWZ wordt behandeld, vertrouwt u de zorg voor uw kind toe aan een arts of een andere deskundige. Kinderen worden in CWZ zoveel mogelijk betrokken bij zaken

Nadere informatie

Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier?

Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier? ALGEMEEN Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier? In deze folder vindt u de volgende informatie: Onderscheid klinisch dossier, poliklinisch dossier en radiologische gegevens Verzoek

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Rechten. van volwassen patiënten

PATIËNTEN INFORMATIE. Rechten. van volwassen patiënten PATIËNTEN INFORMATIE Rechten van volwassen patiënten De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) regelt de relatie tussen u en de hulpverlener. Zowel u als de hulpverlener hebben op grond

Nadere informatie

Uw rechten Recht op informatie Second opinion (tweede mening) Recht op privacy

Uw rechten Recht op informatie Second opinion (tweede mening) Recht op privacy Rechten en plichten Als er met uw gezondheid iets aan de hand is, heeft u de hulp van een arts of een andere behandelaar* nodig. Zodra de behandelaar u gaat onderzoeken of behandelen, is er sprake van

Nadere informatie

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) Hieronder vindt u een samenvatting van de inhoud van de WGBO. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar het Burgerlijk Wetboek Boek 7: Bijzondere

Nadere informatie

Informatie over uw medische gegevens

Informatie over uw medische gegevens Informatie over uw medische gegevens Patiënten hebben het recht om hun persoonlijke medische gegevens in te zien of hier een kopie van op te vragen. Ook kunnen zij hun medische gegevens laten aanvullen,

Nadere informatie

Rechten en plichten. Rechten en plichten in de gezondheidszorg

Rechten en plichten. Rechten en plichten in de gezondheidszorg Rechten en plichten Rechten en plichten in de gezondheidszorg Wanneer er met uw gezondheid iets aan de hand is, heeft u de hulp van een arts of een andere deskundige nodig. U vertrouwt zich toe aan zijn

Nadere informatie

Patiëntenservice Klachtenopvang - Informatie en voorlichting Schadeclaims- Inzage dossiers

Patiëntenservice Klachtenopvang - Informatie en voorlichting Schadeclaims- Inzage dossiers Patiëntenservice Klachtenopvang - Informatie en voorlichting Schadeclaims- Inzage dossiers Een opname in het ziekenhuis of een behandeling op de polikliniek roept vaak vragen op. Zo wilt u bijvoorbeeld

Nadere informatie

Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) Informatie voor cliënten

Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) Informatie voor cliënten Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) Informatie voor cliënten Inhoud 1 Rechten 5 1.1 Recht op informatie 5 1.2 Het recht om geen informatie te willen 5 1.3 Recht op toestemming 5 1.4 Het

Nadere informatie

Uw rechten als patiënt

Uw rechten als patiënt Uw rechten als patiënt Uw rechten als patiënt In deze folder leest u welke rechten en plichten u als patiënt heeft en op welke manier u hiervan binnen het Kennemer Gasthuis (KG) gebruik kunt maken. De

Nadere informatie

- behoud van zijn verantwoordelijkheid voor het nemen van beslissingen;

- behoud van zijn verantwoordelijkheid voor het nemen van beslissingen; Rechten en plichten U wordt behandeld in Máxima Medisch Centrum. Onze medewerkers doen hun best om u een goede, deskundige behandeling te geven. U heeft als patiënt verwachtingen over de behandeling, verzorging

Nadere informatie

Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad

Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad Uw persoonsgegevens en privacy in onze huisartsenpraktijk. Algemeen De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is door de Nederlandse wetgever opgesteld ter

Nadere informatie

1.2 Deskundige behandeling OLVG zal zich maximaal inspannen dat u een deskundige behandeling en een goede verzorging krijgt.

1.2 Deskundige behandeling OLVG zal zich maximaal inspannen dat u een deskundige behandeling en een goede verzorging krijgt. 8 juni 2016 / 1087 rechten en plichten Bij uw bezoek aan OLVG krijgt u met meerdere medewerkers te maken. U mag een deskundige behandeling en goede zorg verwachten. Dat is onze plicht en uw recht. En welke

Nadere informatie

Uw dossier. Wat doen wij ermee en wat kunt u ermee?

Uw dossier. Wat doen wij ermee en wat kunt u ermee? 2016 Uw dossier Wat doen wij ermee en wat kunt u ermee? Inleiding Van elke cliënt die bij GGZ Oost Brabant in behandeling is, wordt een digitaal dossier aangelegd. Daarin verzamelen we alle informatie

Nadere informatie

U kunt ook vragen of de informatie voor u op papier wordt gezet, zodat u deze thuis rustig kunt nalezen.

U kunt ook vragen of de informatie voor u op papier wordt gezet, zodat u deze thuis rustig kunt nalezen. Patiënten rechten De overheid regelt in verschillende wetten de rechten én plichten van de patiënt. Hieronder vind u een overzicht van uw belangrijkste rechten in de zorg. (bron: www.zorgvelang-nederland.nl)

Nadere informatie

1. Rechten Uw rechten Deskundige behandeling Informatie Privacy Beroepsgeheim / geheimhoudingsplicht...

1. Rechten Uw rechten Deskundige behandeling Informatie Privacy Beroepsgeheim / geheimhoudingsplicht... rechten en plichten Inhoud 1. Rechten... 4 1.1 Uw rechten... 4 1.2 Deskundige behandeling... 4 1.3 Informatie... 4 1.4 Privacy... 4 1.5 Beroepsgeheim / geheimhoudingsplicht... 5 1.6 Toestemming voor de

Nadere informatie

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders De rechten van kinderen en jongeren die vrijwillig in behandeling zijn bij Accare, zijn vastgelegd in de Wet op

Nadere informatie

Patiëntenrechten van u en uw kind

Patiëntenrechten van u en uw kind Patiëntenrechten van u en uw kind Inleiding In deze folder geven wij u informatie over de patiëntenrechten van u en uw kind. De folder is geschreven voor ouders. Voor kinderen is er een speciale internetsite

Nadere informatie

Privacy Persoonsgegevens

Privacy Persoonsgegevens Privacy Persoonsgegevens Praktijk voor GCK maakt onderdeel uit van Gezondheidscentrum. Dit privacyreglement met betrekking tot persoonsgegevens geldt voor alle instanties binnen het centrum. Deze informatie

Nadere informatie

Inzage of kopie van uw dossier

Inzage of kopie van uw dossier Inzage of kopie van uw dossier Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelaar een medisch dossier bijhoudt. Hierin wordt het verloop van de behandeling beschreven. In het medisch dossier

Nadere informatie

Identificatieplicht Zorgverzekering en betalingsplicht

Identificatieplicht Zorgverzekering en betalingsplicht Rechten en Plichten De rechten en plichten van patiënten en hulpverleners (bijvoorbeeld een verpleegkundige, een physician assistent of een specialist) zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Patiëntenrechten. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Patiëntenrechten. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Patiëntenrechten Wanneer er met uw gezondheid iets aan de hand is, heeft u de hulp van een arts of een andere deskundige nodig. Zowel u als de hulpverlener hebben rechten en plichten. Het is belangrijk

Nadere informatie

Patiëntenrechten en kinderen

Patiëntenrechten en kinderen Patiëntenrechten en kinderen 2 Wanneer uw kind in het CWZ wordt behandeld, vertrouwt u de zorg voor uw kind toe aan een arts of een andere deskundige. Kinderen worden in het CWZ zoveel mogelijk betrokken

Nadere informatie

Uw rechten als patiënt

Uw rechten als patiënt Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Uw rechten als patiënt z Rechten en plichten 1 Uw rechten Als patiënt hebt u bepaalde rechten. Deze zijn wettelijk vastgelegd

Nadere informatie

De WGBO is een dwingend recht. Dit betekent dat cliënten en zorgverleners onderling geen afspraken kunnen maken die van deze wet afwijken.

De WGBO is een dwingend recht. Dit betekent dat cliënten en zorgverleners onderling geen afspraken kunnen maken die van deze wet afwijken. Cliëntenrechten Als cliënt van De Zorggroep vraagt u zich misschien af wat uw rechten en plichten zijn. Uw rechten zijn vastgelegd in een wet. Dit is de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Nadere informatie

Privacyreglement. Huisartenpraktijk MIR. Datum: J. Abdulraheam Dordrechtweg DM Arnhem Tel:

Privacyreglement. Huisartenpraktijk MIR. Datum: J. Abdulraheam Dordrechtweg DM Arnhem Tel: Privacyreglement Huisartenpraktijk MIR Datum: 11-04-2017 J. Abdulraheam Dordrechtweg 14 6843 DM Arnhem Tel: 026-3814465 www.huisartsenpraktijk-mir@praktijkinfo.nl Privacyreglement Uw persoonsgegevens en

Nadere informatie

Rechten en plichten ALGEMEEN

Rechten en plichten ALGEMEEN ALGEMEEN Rechten en plichten Inhoud Inleiding Rechten en plichten volgens de WGBO Recht op informatie Toestemming voor onderzoek en/of behandeling Recht op inzage in het patiëntendossier Recht op aanvulling

Nadere informatie

Medisch Spectrum Twente. Rechten, plichten en klachten

Medisch Spectrum Twente. Rechten, plichten en klachten Medisch Spectrum Twente Rechten, plichten en klachten Inleiding 1 Inhoud Inleiding Inleiding 1 Uw rechten en plichten 1 Rechten, plichten en klachten 2 Recht op informatie 2 Het verlenen van toestemming

Nadere informatie

Kinderen, hun ouders en patiëntenrechten

Kinderen, hun ouders en patiëntenrechten Kinderen, hun ouders en patiëntenrechten Albert Schweitzer ziekenhuis november 2013 pavo 0282 Inleiding Kinderen worden steeds serieuzer genomen. Zij worden zoveel mogelijk betrokken bij de zaken die hen

Nadere informatie

Inzage of kopie van uw patiëntendossier. Afdeling Patiënteninformatie

Inzage of kopie van uw patiëntendossier. Afdeling Patiënteninformatie Inzage of kopie van uw patiëntendossier Afdeling Patiënteninformatie 0 1 Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw arts en andere professionals die zijn betrokken bij uw behandeling, een dossier

Nadere informatie

Polikliniek Psychiatrie

Polikliniek Psychiatrie Psychiatrie Polikliniek Psychiatrie www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl PSY016 / Polikliniek Psychiatrie / 07-11-2016 2 Polikliniek Psychiatrie

Nadere informatie

Rechten plichten RONDOM UW BEHANDELING. Informatie voor cliënten, familie en naastbetrokkenen. onderdelen van Arkin

Rechten plichten RONDOM UW BEHANDELING. Informatie voor cliënten, familie en naastbetrokkenen. onderdelen van Arkin Rechten plichten RONDOM UW BEHANDELING Informatie voor cliënten, familie en naastbetrokkenen onderdelen van Arkin Uw rechten en plichten in het kort Als klant van de gezondheidszorg heeft u bepaalde rechten

Nadere informatie

Identificatieplicht Zorgverzekering en betalingsplicht

Identificatieplicht Zorgverzekering en betalingsplicht Rechten en Plichten De rechten en plichten van patiënten en hulpverleners (bijvoorbeeld een verpleegkundige, een physician assistent of een specialist) zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Inzage en afschrift medisch dossier

Inzage en afschrift medisch dossier Inzage en afschrift medisch dossier Uw aanvraag gemini-ziekenhuis.nl Inzage, afschrift en wijziging medisch dossier Ziekenhuizen zijn verplicht om van elke patiënt een medisch dossier bij te houden. Patiënten

Nadere informatie

uw medisch dossier patiënteninformatie

uw medisch dossier patiënteninformatie patiënteninformatie uw medisch dossier Uw behandelend arts heeft een medisch dossier over u aangelegd. Dat is nodig voor een goede behandeling en verzorging. Maar hoe gaat het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

Nadere informatie

Inzage, afschrift en wijziging medisch dossier. Uw aanvraag

Inzage, afschrift en wijziging medisch dossier. Uw aanvraag Inzage, afschrift en wijziging medisch dossier Uw aanvraag mca.nl Inzage, afschrift en wijziging medisch dossier Ziekenhuizen zijn verplicht om van elke patiënt een medisch dossier bij te houden. Patiënten

Nadere informatie

Recht op inzage medisch en verpleegkundig dossier. Algemene informatie

Recht op inzage medisch en verpleegkundig dossier. Algemene informatie Recht op inzage medisch en verpleegkundig dossier Algemene informatie Iedere patiënt heeft het wettelijk recht alle gegevens in te zien die over hem of haar worden bijgehouden in het medisch en het verpleegkundig

Nadere informatie

2. Onder handelingen op het gebied van de geneeskunst worden verstaan:

2. Onder handelingen op het gebied van de geneeskunst worden verstaan: Artikel 446 1. De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling - in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsovereenkomst - is de overeenkomst waarbij een natuurlijke persoon of een rechtspersoon,

Nadere informatie

Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal. Heeft u bezwaar?

Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal. Heeft u bezwaar? Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal Heeft u bezwaar? Inleiding U bezoekt het Radboudumc voor onderzoek en/of behandeling. Om u zo goed mogelijk te kunnen onderzoeken en/of behandelen

Nadere informatie

Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs Geen bezwaar?

Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs Geen bezwaar? Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs Geen bezwaar? U bezoekt VU medisch centrum (VUmc) voor onderzoek en/of behandeling. In een ziekenhuis

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt

Uw rechten en plichten als patiënt Uw rechten en plichten als patiënt Korte informatie over de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst Uw rechten als patiënt Wanneer er met uw gezondheid iets aan de hand is, heeft u de hulp van

Nadere informatie

Biobank Leukemie, Myeloom, Lymfklierkanker

Biobank Leukemie, Myeloom, Lymfklierkanker Patiënteninformatie behorend bij het onderzoek Biobank Leukemie, Myeloom, Lymfklierkanker Geachte heer, mevrouw, Uw behandelend arts heeft u geïnformeerd over bovengenoemd medischwetenschappelijk onderzoek.

Nadere informatie

WGBO bij kinderen. Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

WGBO bij kinderen. Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst WGBO bij kinderen Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst Januari 2016 Rechten van de patiënt (WGBO) De relatie tussen een patiënt en een arts of andere hulpverlener hoort gebaseerd te zijn op wederzijds

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek Boek 7, Afdeling 5

Burgerlijk Wetboek Boek 7, Afdeling 5 Burgerlijk Wetboek Boek 7, Afdeling 5 (Tekst geldend op: 19 02 2015) Afdeling 5. De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling Artikel 446 4. De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling in deze

Nadere informatie

Uw patiëntendossier. bescherming van uw persoonsgegevens

Uw patiëntendossier. bescherming van uw persoonsgegevens Uw patiëntendossier bescherming van uw persoonsgegevens Uw patiëntendossier Als u naar het ziekenhuis komt voor onderzoek of behandeling maken wij een patiëntendossier over u. In de wet is vastgelegd wat

Nadere informatie

Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Geen bezwaar?

Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Geen bezwaar? Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs Geen bezwaar? 1 U bezoekt een van de Santeon ziekenhuizen voor onderzoek en/of behandeling. In een ziekenhuis

Nadere informatie

Uw medisch en/of verpleegkundig dossier

Uw medisch en/of verpleegkundig dossier Algemeen Uw medisch en/of verpleegkundig dossier www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Recht op inzage... 3 Recht op een kopie... 3 De machtiging... 4 Recht op een kopie van uw röntgenfoto s of andere foto

Nadere informatie

Recht op inzage medisch en verpleegkundig dossier

Recht op inzage medisch en verpleegkundig dossier Recht op inzage medisch en verpleegkundig dossier Iedere patiënt heeft het wettelijk recht alle gegevens in te zien die over hem of haar worden bijgehouden in het medisch en het verpleegkundig dossier.

Nadere informatie

RECHTEN VAN KINDEREN EN JONGEREN TOT 18 JAAR EN HUN OUDERS BIJ EEN BEHANDELING DOOR GGZ WNB

RECHTEN VAN KINDEREN EN JONGEREN TOT 18 JAAR EN HUN OUDERS BIJ EEN BEHANDELING DOOR GGZ WNB RECHTEN VAN KINDEREN EN JONGEREN TOT 18 JAAR EN HUN OUDERS BIJ EEN BEHANDELING DOOR GGZ WNB Uw zoon of dochter is aangemeld bij GGZ WNB, Zorgprogramma s Jeugd- en jongvolwassenpsychiatrie. In deze folder

Nadere informatie

Uw medisch dossier Wat is een medisch dossier?

Uw medisch dossier Wat is een medisch dossier? Uw medisch dossier In deze folder vindt u informatie over uw medisch dossier. U leest wat een medisch dossier is, hoe u dit dossier kunt inzien en hoe u een kopie van dit dossier kunt opvragen. Ook leest

Nadere informatie

Patiëntenvoorlichting

Patiëntenvoorlichting Patiëntenvoorlichting Rechten en plichten Rechten en plichten Een opname of behandeling in het ziekenhuis kan een ingrijpende gebeurtenis zijn. De artsen en medewerkers van het Zaans Medisch Centrum doen

Nadere informatie

WET OP DE RECHTEN VAN DE PATIENT

WET OP DE RECHTEN VAN DE PATIENT WET OP DE RECHTEN VAN DE PATIENT (22 augustus 2002, B.S. 26 september 2002) Bijgaande samenvatting verwoordt de beperkte folder uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van

Nadere informatie

Het aanvragen van een kopie van of inzage in een patiëntendossier

Het aanvragen van een kopie van of inzage in een patiëntendossier Het aanvragen van een kopie van of inzage in een patiëntendossier 2 Deze folder is bestemd voor diegenen die inzage in het patiëntendossier willen hebben. Er kunnen verschillende redenen zijn voor het

Nadere informatie

Behandeling in Kinderdagverpleging. Nazorg Kinderdagverpleging

Behandeling in Kinderdagverpleging. Nazorg Kinderdagverpleging Behandeling in Kinderdagverpleging Nazorg Kinderdagverpleging Vandaag is uw kind op de afdeling Kinderdagverpleging geweest voor de volgende behandeling: Bij deze behandeling zijn de volgende ingrepen

Nadere informatie

ZNA Ombudsdienst Wat zijn jouw rechten als patiënt? Informatie voor patiënten

ZNA Ombudsdienst Wat zijn jouw rechten als patiënt? Informatie voor patiënten ZNA Ombudsdienst Wat zijn jouw rechten als patiënt? Informatie voor patiënten 2 Wat zijn jouw rechten als patiënt? Wat zijn jouw rechten als patiënt? 3 Wat zijn je rechten als patiënt? > > De zorgverlener

Nadere informatie

Polikliniek Kinderchirurgie, Kinderurologie, Kinderorthopedie

Polikliniek Kinderchirurgie, Kinderurologie, Kinderorthopedie Polikliniek Kinderchirurgie, Kinderurologie, Kinderorthopedie Uw zoon of dochter is verwezen naar de polikliniek Kinderchirurgie, Kinderurologie of Kinderorthopedie van het Radboudumc. In deze folder

Nadere informatie

UW PRIVACY, RECHTEN EN PLICHTEN ALS PATIËNT

UW PRIVACY, RECHTEN EN PLICHTEN ALS PATIËNT Algemeen UW PRIVACY, RECHTEN EN PLICHTEN ALS PATIËNT INLEIDING U kunt de hulp van een arts of een andere deskundige nodig hebben als er iets met uw gezondheid aan de hand is. U vertrouwt zich dan toe aan

Nadere informatie

Rechten en plichten van kinderen

Rechten en plichten van kinderen Rechten en plichten van kinderen Kinderen worden steeds serieuzer genomen. Zij worden zoveel mogelijk betrokken bij zaken die hen aangaan, ook in de gezondheidszorg. Net als volwassenen hebben kinderen

Nadere informatie

Privacyreglement HAP S. Broens

Privacyreglement HAP S. Broens Privacyreglement HAP S. Broens Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden De medewerkers van HAP S. Broens hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld

Nadere informatie

Patiëntenrechten. Dr. Christina Tobback

Patiëntenrechten. Dr. Christina Tobback Patiëntenrechten Dr. Christina Tobback Patiënt de natuurlijke persoon aan wie gezondheidszorg wordt verstrekt, al dan niet op eigen verzoek hij ontvangt zorg omdat hij ernaar vraagt op vraag van een vertegenwoordiger

Nadere informatie

Rechten en plichten Radboud universitair medisch centrum

Rechten en plichten Radboud universitair medisch centrum Rechten en plichten Leeswijzer In de tekst van deze folder treft u nogal eens het woord hulpverlener aan. Dit woord wordt gebruikt voor de verschillende beroepsbeoefenaren: specialisten, arts-assistenten,

Nadere informatie

Informatie voor deelnemers aan de Groninger Antitrombine Studie

Informatie voor deelnemers aan de Groninger Antitrombine Studie Informatie voor deelnemers aan de Groninger Antitrombine Studie Geachte heer, mevrouw, Bij u of een van uw familieleden is een antitrombine gebrek vastgesteld. Dat is een aandoening die een verhoogde kans

Nadere informatie

Algemeen. De rechten (en plichten) van uw kind

Algemeen. De rechten (en plichten) van uw kind Algemeen De rechten (en plichten) van uw kind Inleiding In deze folder geven wij u informatie over de patiëntenrechten van u en uw kind. De folder is geschreven voor ouders. Voor kinderen is er een speciale

Nadere informatie

Uw medisch dossier. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Uw medisch dossier. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Uw medisch dossier Voor een goede medische behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelend arts een dossier bijhoudt. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de

Nadere informatie

Patiëntenrechten De belangrijkste patiëntenrechten op een rijtje 1. Het recht op informatie De hulpverlener heeft de plicht u te informeren over:

Patiëntenrechten De belangrijkste patiëntenrechten op een rijtje 1. Het recht op informatie De hulpverlener heeft de plicht u te informeren over: Patiëntenrechten De belangrijkste patiëntenrechten op een rijtje De overheid regelt in verschillende wetten de rechten én plichten van de patiënt. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste.

Nadere informatie

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl Privacy Informatie www.arienszorgpalet.nl Inleiding Over ons Over AriënsZorgpalet AriënsZorgpalet is een toonaangevende zorginstelling in Enschede. Met 900 medewerkers en 350 vrijwilligers bieden we onze

Nadere informatie

Jouw rechten en plichten. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg

Jouw rechten en plichten. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg Jouw rechten en plichten Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies Jouw gezondheid is onze zorg Inhoud Recht op informatie over medicijnen 4 Spreekkamer 5 Ophalen van medicijnen 6 Verplicht

Nadere informatie

De rechten en plichten van de ziekenhuispatiënt

De rechten en plichten van de ziekenhuispatiënt De rechten en plichten van de ziekenhuispatiënt Voorwoord Ieder van ons komt vroeg of laat in contact met het ziekenhuis: als patiënt, als familielid of anderszins. Over het algemeen is de kwaliteit van

Nadere informatie

UW PRIVACY, RECHTEN EN PLICHTEN ALS PATIËNT Algemeen

UW PRIVACY, RECHTEN EN PLICHTEN ALS PATIËNT Algemeen UW PRIVACY, RECHTEN EN PLICHTEN ALS PATIËNT Algemeen FRANCISCUS VLIETLAND Inleiding U kunt de hulp van een arts of een andere deskundige nodig hebben als er iets met uw gezondheid aan de hand is. U vertrouwt

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een kopie (van een deel) van uw medisch dossier

Aanvraagformulier voor een kopie (van een deel) van uw medisch dossier Aanvraagformulier voor een kopie (van een deel) van uw medisch dossier Let op: lees eerst de toelichting behorend bij dit formulier (zie pagina 3 t/m 5) Als patiënt kunt u een kopie van (een deel van)

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACY REGLEMENT 1. Algemene bepalingen Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens / Bijzondere

Nadere informatie

Informatiebrief D-dimer and AP-FXIII in CVT studie, versie 1.2 3 november 2011. D-dimer en AP-FXIII in de diagnostiek van sinustrombose

Informatiebrief D-dimer and AP-FXIII in CVT studie, versie 1.2 3 november 2011. D-dimer en AP-FXIII in de diagnostiek van sinustrombose Informatiebrief voor de patiënt in tweede instantie Informatiebrief over de studie naar Geachte mevrouw / mijnheer, Op het moment dat u deze brief leest bent u herstellende van klachten waarvoor u werd

Nadere informatie

Privacyreglement (2015-2016) Huisartsenpraktijk Rozet

Privacyreglement (2015-2016) Huisartsenpraktijk Rozet Privacyreglement (20152016) Huisartsenpraktijk Rozet Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden De medewerkers van Huisartsenpraktijk Rozet hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens

Nadere informatie