BELEIDSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELEIDSPLAN 2014-2018"

Transcriptie

1 Stichting Primo Schiedam Burgemeester van Lierplein ZB Vlaardingen

2 Stichting Primo Schiedam Beleidsplan In de afgelopen periode heeft Stichting Primo Schiedam samen met stakeholders een daadkrachtig beleidsplan opgesteld voor de komende vijf jaar. Hieronder beschrijven wij in hoofdlijnen de speerpunten van het beleid waarop we de komende jaren, met elkaar, volop gaan inzetten. Onze missie Stichting Primo Schiedam wil de wereld van kinderen vergroten en ze een stevige basis meegeven voor de toekomst. Wij willen kinderen kwalitatief goed onderwijs bieden en ze begeleiden in hun ontwikkeling, waardoor kinderen het beste uit zichzelf leren te halen. Wij richten ons daarbij op een brede ontwikkeling van leerlingen en op een juiste balans tussen al hun competenties. De afgelopen jaren is er meer nadruk ge legd op de basisvaardigheden taal en rekenen en dus meer op de cognitieve aspecten van de ontwikkeling. Bij Stichting Primo Schiedam willen wij ons richten op de ontwikkeling van het kind in al zijn facetten: IQ: Wat is het kennisniveau van het kind? EQ: Hoe staat het met de sociaal-emotionele vaardigheden van het kind? FQ: Is het kind lichamelijk fit? SQ: Wat is de passie en drive van het kind? Focus op onze kerntaak De kerntaak van Stichting Primo Schiedam is het geven van kwalitatief goed onderwijs. Het beleid zal hier de komende jaren nog meer op gefocust zijn. Onze leerkrachten zijn de spil binnen het onderwijs, zij zorgen ervoor dat kinderen zich kunnen ontwikkelen. De juiste aanpak verschilt echter per kind. Wij willen ervoor zorgen dat onze leerkrachten (meer) ruimte krijgen om hun onderwijs optimaal vorm te geven en professionele besluiten te nemen. Daarbij willen wij voorkomen dat zij teveel energie kwijtraken aan bijzaken. Dit pakken wij aan door het schoolsysteem effectiever in te richten. Ook zullen wij de kennisuitwisseling tussen medewerkers nog meer stimuleren, onder andere met de Primo Academie. Verstevigen van samenwerkingsverbanden Ons beleid richt zich ook op het verbreden van samenwerkingsverbanden met stakeholders. Door gebruik te maken van elkaars expertise, kan iedereen doen waar hij/zij het beste in is en kunnen we samen kinderen nog beter begeleiden in hun ontwikkeling. Het aanbod op het gebied van pedagogische ontwikkeling van kinderen is nu versnipperd. Peuterspeelzaal, kinderopvang, bso en scholen zouden beter bij elkaar moeten aansluiten om het kind in zijn geheel te kunnen zien, elkaar aan te vullen en eventuele problemen zo snel mogelijk te signaleren. Eén aanpak biedt rust en duidelijkheid voor het kind (en de ouders) en bevordert de ontwikkeling. De vorming van Integrale Kindcentra (IKC s) zal hier een bijdrage aan leveren. Daarnaast willen we dat zoveel mogelijk kinderen thuisnabij onderwijs krijgen. Met ons samenwerkingsverband Onderwijs dat past bieden wij ieder kind het onderwijs en de ondersteuning die het nodig heeft. Wanneer dit echt niet mogelijk is op één van de Primo-scholen, zorgen wij ervoor dat het kind een passende onderwijsplek vindt op een andere school. 21st Century Skills De samenleving verandert, kinderen worden opgeleid voor beroepen die dadelijk niet meer bestaan of er heel anders uitzien. Het nieuwe werken vraagt andere vaardigheden, zoals samenwerking, kennisconstructie, ICT-gebruik, probleemoplossend denken en creativiteit en planmatig werken. Wij willen kinderen voorbereiden op deze toekomst. Iedere school geeft de ontwikkeling van deze 21st Century Skills een plek in het curriculum. Ook hiervoor zullen wij de samenwerking met stakeholders aangaan. 2

3 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 5 2. Missie en kernwaarden 2.1 Missie Onze kernwaarden 6 3. Visie en strategische keuzes 3.1 Onderwijs en kwaliteit Kwaliteitszorg Personeel en organisatie Een financieel gezonde en efficiënte bedrijfsvoering PR, communicatie en marketing Behoud en uitbouw van hoogwaardige huisvesting ICT 18 3

4 Voorwoord Met trots presenteer ik u het strategisch beleidsplan van Stichting Primo Schiedam voor de periode Om meerdere redenen heb ik een tevreden gevoel. Ruim 75 mensen hebben inbreng gehad bij de totstandkoming van dit plan. De bijeenkomsten waaraan zij deelnamen, waren stuk voor stuk inspirerend en maakten duidelijk hoe betrokken mensen zijn en hoeveel energie en bevlogenheid er aanwezig is binnen Stichting Primo Schiedam. Ook externe samenwerkingspartners hebben hun inbreng gehad. Dit nieuwe strategisch beleidsplan is een opdracht aan Stichting Primo Schiedam en alle Primo-collega s om verder te gaan op het pad van ontwikkeling naar een lerende organisatie. Een organisatie waarbinnen het professioneel kapitaal zich ontwikkelt en waarin het inspirerend leren en werken is. Stichting Primo Schiedam richt zich op de brede ontwikkeling van leerlingen en op de juiste balans tussen alle competenties. Dat wil zeggen: wij willen ons richten op de ontwikkeling van het kind in al zijn facetten. Het verstevigen van samenwerkingsverbanden en het opzetten en uitwerken van Integrale Kindcentra maakt dit nog beter mogelijk. Hier zullen we de aankomende jaren dan ook op inzetten. Ook leggen we de komende jaren de nadruk op het benutten van en het investeren in professioneel kapitaal: de optelsom van menselijk, sociaal en besluitvormingskapitaal. Hoe we dit alles willen vormgeven, leest u in de volgende hoofdstukken. Leerkrachten, directeuren, ondersteuners, ouders, bestuurders en andere stakeholders hebben allemaal hun eigen rol, ambities en ideeën als het gaat om de ontwikkeling van kinderen. Ze hebben ook allemaal hun eigen belangen en gevoeligheden. Maar bovenal hebben ze elkaar nodig voor het realiseren van onderwijskwaliteit. Deze kwaliteit is eerder gelegen in de kracht van het samenspel, dan in de kracht van doelen en plannen. Ik ben van mening dat, naast de meer algemene kenmerken van goed bestuur, zoals het strategisch positioneren van de organisatie, het vormgeven van goed werkgeverschap en het voeren van een goede bedrijfsvoering, het belang van goed besturen vooral gericht is op sturen op samenspel. Dat wil zeggen: het koppelen van professionals, stakeholders, ambities, onderwijskundige doelen, schoolklimaat en uitdagingen in en rond de school. Stichting Primo Schiedam gaat hierbij voor ruimte voor diversiteit én onderlinge verbondenheid. Wellicht niet altijd makkelijk te combineren, maar door gezamenlijk op weg te blijven komen we uit waar we willen zijn. Dit beleidsplan geeft de richting. In de school- en jaarplannen volgt de concretisering van de weg voor iedere schoolorganisatie. Peter Jonkers, MA Directeur-bestuurder Stichting Primo Schiedam 4

5 1. INLEIDING Wie zijn wij? Het openbaar onderwijs is per 1 januari 2006 verzelfstandigd. Sinds die datum is Stichting Primo Schiedam het bevoegd gezag van de openbare scholen. Hoewel er een stichting in het leven is geroepen met een eigen bestuur, blijft er een relatie met de gemeente: de statuten kunnen pas worden vastgesteld of gewijzigd na goedkeuring door de gemeenteraad. Sinds 1 januari 2011 kent de stichting een Raad van Toezicht-model. In dit model worden de taken toezicht, bestuur en dagelijkse leiding formeel onderscheiden en gescheiden. De Raad van Toezicht ziet kritisch toe op het bestuur en beleid van de openbare scholen in Schiedam. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het besturen van de organisatie. De directie van de scholen is belast met de dagelijkse leiding. Stichting Primo Schiedam bestaat uit 11 basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs. De scholen zijn verdeeld over 15 schoolgebouwen. Het zijn stuk voor stuk actieve en ondernemende scholen met tevreden ouders en leerlingen. Primo is financieel gezond. Onze scholen onderscheiden zich door een eigen onderwijsconcept. We hebben een Montessorischool, een Daltonschool, scholen die ontwikkelingsgericht werken en scholen die klassikaal werken. Al onze scholen zijn brede scholen. Onze scholen zijn meer dan gemiddeld succesvol in de bestrijding van onderwijsachterstanden en het creëren van een kansrijke start in het voortgezet onderwijs. Primo staat voor sterk openbaar onderwijs. Daarbij gaat het uiteraard over taal en rekenen, maar er is veel meer: aandacht voor wederzijds respect, waarden en normen, levensbeschouwing, godsdienst, wereldoriëntatie, cultuur en sport vinden wij net zo belangrijk! 5

6 2. MISSIE EN KERNWAARDEN 2.1 Missie Stichting Primo Schiedam heeft als missie kinderen kwalitatief goed onderwijs te bieden en ze te begeleiden in hun ontwikkeling, waardoor zij het beste uit zichzelf leren halen. Op die manier kunnen ze een goede start maken in het voortgezet onderwijs. Aan de hand van het onderwijs en de begeleiding die onze Primo-scholen bieden, ontplooien kinderen zich en gaan ze op zoek naar hun passies en doelen in het leven. Hierbij kijken wij naar het kind in zijn geheel. De kerntaak van Stichting Primo Schiedam is het geven van onderwijs, andere competenties van het kind worden met behulp van stakeholders verder ontwikkeld. 2.2 Onze kernwaarden 1. Ieder kind is welkom Het onderwijs van Stichting Primo Schiedam is er voor ieder kind. Dat betekent dat er bij Stichting Primo Schiedam altijd een geschikte school is, ongeacht de achtergrond en het niveau van het kind. Alleen wanneer de hulpvraag van een kind de mogelijkheden van de school te boven gaat, zal met de ouders worden gezocht naar een school die beter past. Stichting Primo Schiedam kijkt naar het kind in zijn geheel en houdt rekening met de verschillen tussen kinderen. Onderwijs en begeleiding op maat is waar Primo voor staat. 2. Wederzijds respect De school als afspiegeling van de samenleving betekent diversiteit binnen de school. Ouders, leerlingen en personeel gaan respectvol met elkaars opvattingen en levensbeschouwelijke overtuigingen om. De pluriformiteit wordt aangegrepen om van elkaar te leren en het onderlinge begrip te bevorderen. Een persoonlijke overtuiging wordt op onze scholen nooit als de enige ware of de beste gepresenteerd. Niet door ouders en leerlingen, noch door personeelsleden. 6

7 3. Waarden en normen Wederzijds respect wordt mede vormgegeven door expliciete aandacht voor de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden en normen van de Nederlandse maatschappij. Juist met het oog op de aanwezige diversiteit moet ook het belang van de verworvenheden van onze democratie aan de orde komen. Deze vormen de kaders waarbinnen de pluriformiteit tot zijn recht kan komen en bieden ruimte voor de opvattingen en uitingen van minderheden. 4. Van en voor de samenleving De school van en voor de samenleving geeft het karakter van ons onderwijs goed weer. De aandacht is nadrukkelijk niet alleen naar binnen gericht, maar ook naar buiten. Onze openbare scholen maken steeds meer werk van hun verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving. Ze stimuleren de actieve participatie en betrokkenheid van ouders en kinderen bij alles wat zich op en om de school afspeelt en geven zo een voorbeeld van goed burgerschap. Het gaat hiermee verder dan het enkel afleggen van verantwoording over de resultaten die de school haalt. 5. Levensbeschouwing en godsdienst Diversiteit van levensbeschouwing is een gegeven in onze samenleving. Het actief benutten van de aanwezigheid van deze diversiteit draagt bij aan het onderling begrip en het respect voor de opvattingen van anderen. Onze Primo-scholen bieden hiertoe volop mogelijkheden. Vanuit het standpunt dat levensbeschouwing deel uitmaakt van onze cultuur hoort godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming een plaats te hebben binnen het openbaar onderwijs. 7

8 3. VISIE EN STRATEGISCHE KEUZES In dit hoofdstuk zetten wij onze visie op de verschillende thema s binnen het beleidsplan uiteen. We beschrijven onze speerpunten, maar ook de strategische keuzes die hieruit zijn voortgekomen. 3.1 Onderwijs en kwaliteit Onze visie op onderwijs We maken ons er sterk voor dat iedere leerling het onderwijs en de zorg krijgt die het nodig heeft om de eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Passend onderwijs stimuleert ons te denken vanuit mogelijkheden van leerlingen in plaats vanuit beperkingen. Onze scholen richten zich op de brede ontwikkeling van leerlingen en op de juiste balans tussen alle competenties. De afgelopen jaren is er meer nadruk gelegd op de basisvaardigheden taal en rekenen en dus meer op de cognitieve aspecten van de ontwikkeling. Bij Stichting Primo Schiedam willen wij ons richten op de ontwikkeling van het kind in al zijn facetten: IQ: Hoe zit het met de ontwikkeling van de cognitieve vaardigheden van het kind? EQ: Hoe staat het met de sociaal-emotionele vaardigheden van het kind? FQ: Is het kind lichamelijk fit? SQ: Wat is de passie en drive van het kind? Goed onderwijs is in onze visie de balans vinden tussen deze vier facetten. Iedere school zal zich hierop richten, altijd in overleg met haar stakeholders. Daarnaast gaat het ook over het vinden van de balans tussen socialiseren en individualiseren en de balans tussen het bieden van een duidelijk aanbod en ruimte voor zelfontwikkeling tot een kritische burger. Kortom, de balans tussen systemen om zaken aan te leren en talenten uit te dagen. Met het vinden van een goed evenwicht ontstaat gevarieerd onderwijs voor kinderen. IQ FQ EQ SQ Figuur 1: weergave van de samenhang tussen de vier facetten IQ, EQ, SQ en FQ. Passend Onderwijs Stichting Primo Schiedam zet zich in voor onderwijs dat past. We bieden kinderen een goede plek op de juiste school en zorgen dat zij de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Alle scholen bieden basisondersteuning aan voor kinderen. Het gedachtegoed van handelingsgericht en opbrengstgericht werken is hierbij uitgangspunt. 8

9 Figuur 2: Handelingsgericht werken Voor kinderen die meer zorg en aandacht nodig hebben om zich te ontwikkelen, wordt extra ondersteuning ingezet. De extra ondersteuning overstijgt de basisondersteuning en wordt georganiseerd in de vorm van arrangementen. Deze ondersteuning wordt binnen de school gerealiseerd, al dan niet met behulp van middelen, menskracht of expertise van buiten de school. Arrangementen kunnen licht en/of kortdurend van aard zijn, maar ook zwaar en/of langdurig. Het besluit voor extra ondersteuning wordt in het ondersteuningsteam genomen. Een ondersteuningsarrangement is een geheel van afspraken, middelen en voorzieningen waarmee een leerling op een lesplek wordt ondersteund. Een arrangement kan plaatsvinden binnen of naast de reguliere school, maar ook op een school voor speciaal (basis)onderwijs. Het arrangement dat op de reguliere basisschool wordt uitgevoerd komt in de plaats van de oude rugzakgelden. Ondersteuningsteams Het ondersteuningsteam op school is een deskundig team dat bij elkaar komt om leerlingen te bespreken die extra ondersteuning nodig hebben. Al onze basisscholen werken met een ondersteuningsteam. 9

10 Wanneer een leerling op de eigen basisschool meer nodig heeft dan het reguliere aanbod, gaat de school met de ouder (en, wanneer mogelijk en gewenst, leerling) in overleg. Meestal is dit een overleg met de leerkracht en de intern begeleider van de basisschool. In de meeste gevallen leidt dat tot een oplossing, waardoor de leerling goed kan worden begeleid en ondersteund. Soms is advies van andere deskundigen nodig. De leerling kan dan besproken worden in het ondersteuningsteam van de school. Het ondersteuningsteam komt regelmatig bijeen en heeft veel bevoegdheden. Het team kan besluiten nemen over de ondersteuningsarrangementen en adviseert bijvoorbeeld over het afnemen van testen. Integrale Kindcentra Het aanbod op het gebied van pedagogische ontwikkeling van kinderen is nu versnipperd. Om het kind in zijn geheel te kunnen zien en problemen zo snel mogelijk te kunnen signaleren, moeten peuterspeelzaal, kinderopvang, BSO en scholen beter bij elkaar aansluiten. Een Integraal Kindcentrum (IKC) zou hiervoor ideaal zijn. Door bredere samenwerkingsverbanden te ontwikkelen, kan er structureel worden overlegd over kinderen en één pedagogisch-didactisch plan per kind worden gemaakt. Eén aanpak biedt rust en duidelijkheid voor het kind en bevordert de ontwikkeling. Een Integraal Kindcentrum is voor ons een voorziening voor kinderen van 0-12 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Alle ontwikkelingsterreinen van kinderen komen aan bod. De omgeving biedt een totaalpakket op het gebied van educatie, opvang en ontwikkeling, waarbij wel functionele specialismen zijn (inclusief taakverdeling), maar geen institutionele en organisatorische verdeling. Het centrum biedt kinderen een dagprogramma voor zolang als zij willen deelnemen, met minimale en maximale uren (maar met een ruim openingsregime). Onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen Stichting Primo Schiedam wil dat ook het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen passend is. Op drie plekken in de stad wordt er een onderwijsarrangement voor deze leerlingen aangeboden. Dit gebeurt op dit moment op De Singel, De Peperklip en De Troubadour. Het is de bedoeling dat alle hoogbegaafde leerlingen tijdig worden gesignaleerd en een passend aanbod krijgen. Dit arrangement bestaat veelal uit uitdagende projecten waar kinderen één dag in de week met andere hoogbegaafde kinderen aan werken. Daarnaast nemen de kinderen deel aan het onderwijs in hun eigen klas en nemen zij werk mee vanuit de plusklas. Opbrengstgericht werken De afgelopen drie jaar hebben in het teken gestaan van opbrengstgericht werken. Een school die opbrengstgericht werkt, zet zich planmatig in voor het verbeteren van de vorderingen van leerlingen. Dit gebeurt door hoge doelen te stellen, gericht hieraan te werken en leerlingen systematisch te volgen in hun vorderingen. En het werkt! Primo-scholen die systematisch hun toets gegevens analyseren hebben voldoende tot goede resultaten. Gericht werken aan hoge opbrengsten betekent in de eerste plaats goed onderwijs. Dat wil zeggen onderwijs door competente leraren die effectief instructie geven, hun onderwijsdoelen, inhouden en didactiek kunnen afstemmen op verschillen tussen leerlingen en voortdurend - dus niet alleen bij de toets - reflecteren op het effect van hun lessen. Op alle scholen zijn al de nodige stappen gezet. Nu is het zaak om de komende jaren de werkwijzen die succesvol zijn te borgen en delen. 10

11 Stichting Primo Schiedam richt zich op de ontwikkeling van het kind in al zijn facetten. Vanuit dit idee zullen we ons de komende jaren niet alleen richten op goede opbrengsten op de basisvaardigheden, maar ook op wereldoriëntatie, burgerschap en in toenemende mate aan cultuur en techniek Cultuur De komende vier jaar zal iedere school een duidelijke visie op cultuur in het onderwijs hebben. Daarnaast zal iedere school een aanbod hebben waarin diverse disciplines, evenals bezoeken aan erfgoedinstellingen en musea, een plek hebben gekregen. Deze bezoeken zullen een duidelijke relatie hebben met de activiteiten die binnen de school of het kindcentrum plaatsvinden. Met andere woorden: cultuuronderwijs zal een vaste plek hebben in het curriculum van iedere Primo-school, gedragen door teamleden en vormgegeven in relatie met het culturele netwerk in de stad. Techniek Interesseer kinderen eerder voor techniek. In deze regio is er een grote behoefte aan mensen die werkzaam kunnen en willen zijn in de techniek. Primo Schiedam erkent dit belang en tracht actief kinderen in aanraking te brengen met techniek. Kinderen die hier aanleg of interesse voor hebben, ontdekken de diversiteit van dit vakgebied en worden al vroeg uitgedaagd om hier meer mee te doen. De zogenoemde SQ wordt zo gestimuleerd. Ook maken ze kennis met de brede toekomstperspectieven. Wij vinden dat het vak techniek de laatste jaren minder aandacht heeft gekregen. De komende jaren zal hier weer meer aandacht voor zijn en wordt het vak verder ingebed in de curricula van onze Primo-scholen. 21st Century Skills De samenleving verandert, kinderen worden opgeleid voor beroepen die dadelijk niet meer bestaan of er heel anders uitzien. Een leven lang leren zal onze kinderen ten deel vallen. Het nieuwe werken vraagt andere vaardigheden. Het gaat daarbij om het aanleren van vaardigheden als: Samenwerking Kennisconstructie ICT-gebruik voor leren Probleemoplossend denken en creativiteit Planmatig werken Iedere school geeft de ontwikkeling van deze 21st Century Skills een plek in het curriculum. Burgerschap Burgerschapsvorming brengt jonge burgers de basiskennis, vaardigheden en houding bij die nodig is om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving. Kinderen maken kennis met begrippen als democratie, grond- en mensenrechten, duurzame ontwikkeling, conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit. Die kennis komt niet alleen uit een boekje, maar wordt ook geleerd door te oefenen in de praktijk. 11

12 Bij burgerschapsvorming staan drie domeinen centraal: democratie - kennis over de democratische rechtstaat en politieke besluitvorming; democratisch handelen en de maatschappelijke basiswaarden; participatie - kennis over de basiswaarden en mogelijkheden voor inspraak, vaardigheden en houdingen die nodig zijn om op school en in de samenleving actief mee te kunnen doen; identiteit - verkennen van de eigen identiteit en die van anderen; voor welke (levensbeschouwelijke) waarden sta ik en hoe maak ik die waar? Burgerschapsvorming bij Stichting Primo Schiedam niet bedoeld om brave burgers voort te brengen. Democratisch burgerschap geeft recht op een afwijkende mening. Democratie vraagt om een gezonde dosis wantrouwen bij burgers. Good men must not obey the laws too well, zei de Amerikaanse dichter Ralph Waldo Emerson lang geleden al. De scholen van Stichting Primo Schiedam nemen actief deel aan projecten waarbij de participatie van kinderen wordt gestimuleerd. Wereldoriëntatie In dit leergebied oriënteren leerlingen zich op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. Leerlingen oriënteren zich op de natuurlijke omgeving en op verschijnselen die zich daarin voordoen. Leerlingen oriënteren zich ook op de wereld, dichtbij, veraf, toen en nu, ook aan de hand van cultureel erfgoed. Sport Alle Primo-scholen vinden het belangrijk dat kinderen veel bewegen en goede lessen bewegingsonderwijs krijgen aangeboden. Al onze scholen hebben een vakleerkracht voor gymnastiek. De vakleerkrachten overleggen met regelmaat en bereiden samen nieuwe uitdagende en goede lessen voor. Ook worden kinderen gestimuleerd om deel te nemen aan sporttoernooien of lid te worden van de (wijk) sportverenigingen. Stichting Primo Schiedam is trots op haar gymsectie. Het gevoerde beleid zal de komende jaren worden voortgezet. Sociaal emotionele ontwikkeling De sociaal-emotionele ontwikkeling is de ontwikkeling van een eigen persoonlijkheid, overeenkomstig met verwachtingen en gedragingen uit de sociale context. Bij de sociaal-emotionele ontwikkeling hoort onder andere het ontwikkelen van emoties, het zelfbeeld en het temperament van het kind. De sociaal-emotionele ontwikkeling is te splitsen in de sociale en de emotionele ontwikkeling. De sociale ontwikkeling omvat het krijgen van begrip voor andere mensen en het ontwikkelen van positief gedrag en vaardigheden ten opzichte van de medemens. Hier valt ook sociale cognitie onder. Dat wil zeggen dat het kind kennis heeft van omgangsregels en relaties tussen mensen. De emotionele ontwikkeling houdt in dat het kind leert om de gevoelens van zichzelf en anderen te begrijpen en om daar goed mee om te gaan. 12

13 Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en de manier waarop deze door de leerkracht en de groep wordt beïnvloed, is volop aandacht binnen Stichting Primo Schiedam. Van ieder kind wordt deze ontwikkeling gevolgd. Indien nodig wordt er een programma gebruikt dat kinderen leert om beter met zichzelf en anderen om te gaan, zoals de kanjertraining. De komende jaren wordt op iedere school nadrukkelijk aandacht gegeven aan verdere ontwikkeling van het schoolbeleid op dit punt. Dit sluit mooi aan bij het beleid vanuit ons samenwerkingsverband Onderwijs dat past. Onze strategische doelstellingen ten aanzien van onderwijs en kwaliteit: 1. Primo investeert de komende jaren in de brede ontwikkeling van kinderen. De vorming van IKC s zullen hier een bijdrage aan leveren. Er zal hiervoor een visie op dagarrangementen worden ontwikkeld. 2. Primo anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen in het onderwijs en investeert de komende tijd in het gebruik van ICT, sociale media, cultuur, wetenschap en techniek. 3. Primo biedt voor leerlingen een passend onderwijsarrangement, waar mogelijk thuisnabij, dat ruimte geeft voor brede ontwikkeling en maximale talentontplooiing. 4. Binnen Primo wordt het beleid ten aanzien van het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen aangescherpt. 5. Primo werkt aan de ontwikkeling van 21st Century Skills bij haar leerlingen. 6. Er is aandacht voor het leren benutten van sociale media door kinderen en ouders. 7. Primo biedt de mogelijkheid tot het volgen van HVO-vakken op onze scholen. 8. Het gevoerde beleid ten aanzien van het bewegingsonderwijs wordt voortgezet. 3.2 Kwaliteitszorg Onze visie op kwaliteitszorg De visie van Stichting Primo Schiedam op kwaliteitszorg is dat iedere werknemer, en de organisatie waarvan hij of zij deel uitmaakt, zijn verantwoordelijkheid moet nemen om het geleverde werk te evalueren. Hiervoor worden diverse instrumenten gebruikt, zoals ouder-, leerling- en medewerkertevredenheidsonderzoeken. Daarnaast wordt een vierjarenplan en een jaarplan- en jaarverslagcyclus gehanteerd voor de totale organisatie en voor alle scholen individueel. Alle Primo-scholen werken opbrengstgericht (leren van data) en maken hun toegevoegde waarde (leerwinst) zichtbaar. De opbrengsten worden op groeps-, school- en bestuursniveau geëvalueerd. In 2014 is Stichting Primo Schiedam gestart met het organiseren van interne audits. De inspectiebezoeken maken de evaluatie compleet. De genoemde evaluaties leveren weer nieuwe gegevens voor nieuw te definiëren doelen en acties. Hierbij vragen we ons af of we de juiste dingen doen en of we ze goed doen. Stichting Primo Schiedam is van mening dat hoge onderwijskwaliteit ontstaat door persoonlijk en onderwijskundig leiderschap in alle lagen van de organisatie. Van de leraar en de intern begeleider tot en met de schoolleider en de bestuurder. Met andere woorden: onderwijskwaliteit maak je samen. 13

14 Hoge kwaliteit wordt geleverd wanneer er wordt geïnvesteerd in professioneel kapitaal, de optelsom van menselijk, sociaal en besluitvormingskapitaal. Dit betekent dat met name de manier waarop dit gebeurt binnen de organisatie, onderwerp van gesprek is en in de Plan, Do, Check Act-cyclus moet worden opgenomen. Onze strategische doelstellingen ten aanzien van onze kwaliteitszorg: 1. Alle scholen beschikken over en houden een basisarrangement. 2. Primo gaat een integraal kwaliteitssysteem implementeren. 3. Op alle scholen worden interne audits gehouden. 4. Alle directeuren en leerkrachten zijn ingeschreven in hun beroepenregister. 3.3 Personeel en organisatie Onze visie op personeel en organisatie De leerkracht en het onderwijsondersteunend personeel in de klas, zijn de spil en de kritische succesfactor binnen het onderwijsleerproces. Deze cruciale rol bestaat uit kennis (IQ) en sociaal/emotionele inzichten en vaardigheden (EQ). Om, duurzaam, een topprestatie te kunnen leveren is vitaliteit van groot belang (FQ). Op zingevingsniveau kan de SQ worden toegevoegd die staat voor passie, drive, spiritualiteit en (openbare) identiteit. Als de leerkracht in al deze dimensies de kritische succesfactor is, dan is de belangrijkste taak van de schooldirecteur als motor van het onderwijskundig beleid, het personeel zodanig te faciliteren en te begeleiden in haar ontwikkeling zodat zij optimaal kan presteren. De verantwoordelijkheid van (de uitvoering van) hoogwaardig personeelsbeleid ligt dan ook op school bij de schoolleider. We onderscheiden daarbij de deelgebieden: in-, door- en uitstroom, functioneren en beoordelen, ziekteverzuim, opleiden en ontwikkelen en taakbeleid. Deze focus op het personeel impliceert dat de schoolleider ten minste 50% van de tijd toegewijd is aan personeelsaangelegenheden. Voor Stichting Primo Schiedam als werkgever betekent het dat het personeel steeds professioneler zal worden. Steeds meer bekwaam en betrokken en dat het steeds meer in flow zal zijn. Dit is een cirkel van succes; als Primo haar mensen steeds beter maakt, levert zij een steeds betere invulling van haar maatschappelijke opdracht. Dat maakt Stichting Primo Schiedam steeds sterker en aantrekkelijker als merk én als werkgever. Wat weer leidt tot het zijn van een aantrekkelijke werkgever voor toptalent. Stichting Primo Schiedam wil daartoe een goede werkgever zijn die actief investeert in de medewerkers en in een veilige leer- en werkomgeving. Onder andere door deskundigheidsbevordering, het belonen van extra inzet, de ontwikkeling van leiderschap en het uitbouwen van talent van Primo-medewerkers door middel van de Primo Academie, een professionaliseringsplatform waar men van én met elkaar leert. 14

15 Een aantal speerpunten ten aanzien van professioneel kapitaal De regie terug in de handen van de scholen in plaats van het beleid laten bepalen door regelgeving en visie van buitenaf. Daarbij de balans zoekend tussen autonomie van de school en (efficiency) besluiten op bestuursniveau. Beslissingsbevoegdheden moeten binnen dit kader door de schoolleiding meer bij de leerkrachten worden neergelegd. De directie moet leraren stimuleren en aanmoedigen om professionele besluiten te nemen. Schoolleiders willen leraren met een heldere, stabiele en samenhangende visie inspireren om betrokken te blijven. Vanuit de visie wordt gekeken wat bij de school past. Schoolleiders moeten zich verdiepen in de cultuur op de school en de praktijk van de leraren. De krachten van professionals moeten binnen de school worden gebundeld door ervaringen uit te wisselen en door tijd vrij te maken om de lespraktijk te onderzoeken en verder te ontwikkelen. Dit vraagt om een open cultuur waarin je als docent om hulp kunt vragen en je ook geholpen wordt door collega s. Een cultuur waarin je elkaar stimuleert om een betere leerkracht te worden. Stichting Primo Schiedam neemt de regie in eigen handen. Schoolleiders richten de school zo in dat docenten zich als professionals op het onderwijs kunnen richten. Dit sluit aan bij het gedachtengoed van professioneel kapitaal. Bij Stichting Primo Schiedam werken goed opgeleide, enthousiaste en bekwame leraren en onderwijsondersteunend personeel samen het zogeheten menselijke kapitaal. Alleen door te investeren in samenwerking in teams van docenten, neemt de kennis van de organisatie toe en zal de interactie en het onderwijs verbeteren, dit is het sociale kapitaal. Bij alle geledingen binnen Stichting Primo Schiedam, personeel, leidinggevenden, medezeggenschapsraden, ouderraden, bestuur en Raad van Toezicht, is sprake van enthousiasme voor, betrokkenheid bij en deskundigheid in schoolse en bovenschoolse beleidsvorming. Ouderparticipatie/ouderbetrokkenheid Behalve betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen, kunnen zij ook actief deelnemen aan activiteiten op school. Dat kan bijvoorbeeld als voorleesvader of luizenmoeder, maar ook in formele zin, als lid van de medezeggenschapsraad (MR). Deze vorm van betrokkenheid noemen we ouderparticipatie. Dat is iets anders dan ouderbetrokkenheid, waarbij het vooral gaat om partnerschap tussen ouders en school om de ontwikkeling van de leerling te stimuleren. Ouderbetrokkenheid gaat om de actieve belangstelling van de ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen, thuis en op school. Partnerschap (tussen ouders en school) is hierbij het sleutelwoord. Ouders en de school hebben elkaar nodig als het gaat om de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Samen kunnen zij daaraan bijdragen, onder andere door met elkaar het gesprek aan te gaan. Verschillende onderzoeken tonen aan dat ouderbetrokkenheid een positief effect heeft op de ontwikkeling van de leerling en zijn leerprestaties in het bijzonder. Stichting Primo Schiedam acht partnerschap tussen ouders en school dan ook van groot belang. Dat bevordert niet alleen de leerprestaties en de maatschappelijke ontwikkeling van leerlingen, maar werkt ook door in de kwaliteit van de school. 15

16 Veiligheid van kinderen Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht zo n meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Al het personeel van Stichting Primo Schiedam heeft de komende jaren een cursus gevolgd over hoe om te gaan met de signalering en melding. Onze strategische doelstellingen ten behoeve van personeel & organisatie: 1. Primo zet zich in voor de ontwikkeling van professioneel kapitaal. Dit is de optelsom van menselijk, sociaal en besluitvormingskapitaal. Goed opgeleide, betrokken en vitale medewerkers zorgen direct of indirect voor goede ondersteuning en kennisontwikkeling van onze leerlingen. De balans tussen IQ, EQ, FQ en SQ. 2. Primo versterkt de infrastructuur (waaronder de Primo Academie en digitaal portaal) die talentontwikkeling van medewerkers mogelijk maakt. 3. De directeuren en leerkrachten registreren zich in hun eigen beroepenregister. 4. Primo formuleert leeftijdsbewust personeelsbeleid. 5. Primo verstevigt haar ziekteverzuimbeleid. 6. Alle stakeholders worden nadrukkelijk betrokken bij de beleidsvorming. 7. Iedere school zet zich in voor het vergroten van de ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid. 8. Alle leerkrachten hebben na de komende 4 jaar een cursus gevolgd rond het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. 3.4 Een financieel gezonde en efficiënte bedrijfsvoering Onze visie op een financieel gezonde en efficiënte bedrijfsvoering Onze visie op bedrijfsvoering is dat het onderwijs en kwaliteit centraal moeten staan. De aandacht van leerkrachten en directeuren moet zo min mogelijk worden afgeleid door bijzaken. Door samen te werken met Stichting Wijzer en het samenvoegen van de stafbureaus van onze stichtingen ontstaat een schaalvoordeel dat moet worden aangewend, zodat zoveel mogelijk middelen direct ten goede komen aan het onderwijs aan leerlingen. Dit moet leiden tot een goede beheersing tegen een laag kostenniveau. Een doordacht en overwogen financieel beleid stelt Stichting Primo Schiedam in staat om innovatief onderwijs te realiseren, nieuw beleid te financieren en de sterke positie blijvend in te nemen. Met de ontwikkeling en invoering van een uitgekiende planning en control systematiek (P&C) en de daarvoor noodzakelijke kengetallen, kunnen de financiële risico s optimaal worden afgedekt en beschikt het bovenschools en schoolmanagement over een adequaat managementinformatiesysteem, waarmee enerzijds effectiever sturing kan worden gegeven en anderzijds de financiële verantwoording van de inzet van publieke middelen aan medezeggenschapsraden, lokale en rijksoverheid en andere stakeholders efficiënt plaatsvinden. Dit betekent dat de bedrijfsvoering van beide stichtingen op elkaar moeten worden afgestemd en er gekozen moet gaan worden voor hetzelfde administratiekantoor. 16

17 Onze strategische doelstellingen ten behoeve van een financieel gezonde en efficiënte bedrijfsvoering: 1. Primo wil haar gezonde financiële situatie voortzetten. Dit betekent dat de komende drie jaar stevig bezuinigd moet worden om de extra middelen die Primo ingezet ten behoeve van de kwaliteit, de terugloop van de inkomsten door en daling van het leerlingenaantal en de gewichtenregeling financieel op te vangen. 2. Primo ontwikkelt zich tot een organisatie die in staat is een in control statement af te geven. (Toelichting: dat is de term in bedrijfsvoering, die aangeeft dat er een koppeling is tussen beleid en de toewijzing van financiële middelen, die aangeeft dat administratieve processen goed zijn georganiseerd zonder dubbelingen en met duidelijke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden per proces.) 3. Primo optimaliseert de dienstverlening aan de scholen op het gebied van de financiële en personele administratie. 4. Directeuren worden nadrukkelijk betrokken bij de financiële organisatie en de financiële beleidsvorming op bestuursniveau. 5. Primo streeft naar een eenhoofdige aansturing in Integrale Kindcentra waar meerdere organisaties onder één dak werken. 3.5 PR, communicatie en marketing Onze visie op PR, communicatie en marketing Goede communicatie is een noodzakelijke voorwaarde voor de realisatie van alle doelstellingen. In onze communicatie laat Stichting Primo Schiedam zien dat we geen franchisegever zijn, met onze scholen als franchisenemers, maar dat we een krachtig geheel vormen. Aandacht voor interne communicatie is hierbij van groot belang. Onze (openbare) identiteit, visie en missie moet worden gekend en gedragen door alle Primo-collega s, zodat zij deze op hun beurt weer verder kunnen uitdragen en toepassen in de praktijk. Daarnaast is het belangrijk dat alle Primo-scholen een eenduidig profiel hebben, met heldere visie, missie en werkwijze, en dat zij dit ook in hun communicatie naar buiten weten te brengen. Deze schoolprofielen zullen herkenbaar terug te vinden zijn in alle aspecten van communicatie, intern en extern: van website en schoolgids tot de uitstraling van de school, de keuze voor activiteiten en de handelwijze van medewerkers. Onze strategische doelstellingen ten behoeve van PR, communicatie en marketing: 1. Primo stimuleert bewust tweerichtingsverkeer in communicatie met alle belangengroepen/stakeholders, waardoor we gezamenlijk kunnen (door)ontwikkelen. 2. Primo betrekt haar stakeholders via uiteenlopende vormen van communicatie, onder andere middels onze digitale nieuwsbrief, website en sociale media. 3. Alle scholen hebben een duidelijk profiel, waarbinnen de openbare identiteit herkenbaar aanwezig is. 17

18 3.6 Behoud en uitbouw van hoogwaardige huisvesting Onze visie op het behoud en de verdere uitbouw van hoogwaardige huisvesting Goed onderwijs verzorgen wordt gemakkelijker als een schoolgebouw een prettige leer- en werkomgeving biedt. Een goed gebouw heeft ook lage exploitatiekosten en een duurzaam karakter. Onze schoolgebouwen en schoolpleinen hebben een uitstraling die zichtbaar en wezenlijk bijdraagt aan de perceptie van hoge kwaliteit. Onze scholen zijn schoon en zien er van binnen netjes en verzorgd uit. De opzet en indeling van onze gebouwen maakt het mogelijk om IKC s te vormen. Onze strategische doelstellingen op het behoud en de verdere uitbouw van hoogwaardige huisvesting: 1. De komende periode zal worden ingezet op de vorming van IKC s. 2. De gebouwaanpassingen die nodig zijn voor de vorming van IKC s worden in kaart gebracht en zo mogelijk tot stand gebracht. 3. Behalve het reguliere onderhoud zal de komende vier jaar inzet zijn voor nieuwbouw van De Singel, De Troubadour en De Peperklip. 4. Het gebruik van de gymzalen zal betrokken worden bij de IKC-vorming. 5. Het buitenonderhoud zal met ingang van 1 januari door de afdeling huisvesting worden opgepakt. 3.7 ICT Onze visie op de inzet van ICT Primo Schiedam is op het terrein van informatie- en communicatietechnologie vooruitstrevend en innovatief. Vooral waar het gaat om vernieuwend onderwijs en administratie, beheer en managementinformatie. Dit leidt tot de volgende strategische doelen voor ICT: 1. Het optimaliseren van ons portaal voor het delen van kennis en ervaring. 2. Gerichte aandacht voor het leren hanteren van digitale bronnen. 3. Media benutten bij het ontwikkelen van de 21st century skills. 4. Het ontwikkelen van een digitale leeromgeving. 5. Ontwikkelen en implementeren van een ouderportaal waar ouders alle relevante informatie over hun kind kunnen vinden. 6. Ieder school formuleert beleid rond mediawijsheid. 18

19 Colofon Dit is een uitgave van Stichting Primo Schiedam Realisatie: De Kleine Ambassade, Schiedam Tekst: Primo Schiedam Redactie: Hanna de Vries Eindredactie: Sharon den Breems Fotografie: Darryll Atema Vormgeving: Shanna van der Nat De Kleine Ambassade, september 2014 Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van De Kleine Ambassade of Stichting Primo Schiedam worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd. 19

20 ADRESSEN SCHOLEN Openbare basisschool De Peperklip Fahrenheitstraat ZM Schiedam t: directeur: (Peter) P. Tetteroo Openbare basisschool De Singel Galileistraat 86 - Hoofdgebouw en postadres 3112 PJ Schiedam t: directeur: (Inge) I. Werneke Openbare basisschool Annie M.G. Schmidt Westfrankelandsestraat 124 Postadres 3117 De AX Singel Schiedam Singel 5 t: GH Schiedam Gebouwen Singel GH Schiedam (010) directeur: Singel 24 (Eric) E.K. van Kampen 3112 GP Schiedam (010) Galileïstraat PJ Schiedam (010) Buys Ballotsingel JH Schiedam (010) Openbare basisschool De Kring Frans Halsplein WE Schiedam t: directeur: (Eric) E.K. van Kampen Openbare Wijkschool De Gorzen Dwarsstraat 2, 3114 LC Schiedam t: directeur: (Annemieke) A. Jeene Openbare Daltonbasisschool De Klinker Bernardus IJzerdraatsingel CC Schiedam t: directeur: (Hans) H. Loendersloot Openbare basisschool Het Startblok Burgemeester van Haarenlaan GD Schiedam t: directeur: (Walter) W. Konings Montessorischool Schiedam Anthonie Muijsstraat LD Schiedam t: directeur: (Herman) H. Lamferkamp Openbare basisschool De Troubadour Peter van Anrooylaan TA Schiedam t: directeur: (Annemieke) A. Jeene Openbare basisschool De Violier Stockholm SG Schiedam t: directeur: (Nuriye) N. van Gelderen Openbare basisschool De Taaltuin Thorbeckesingel 4*, 3118 RW Schiedam Postbus 376, 3100 AJ Schiedam t: directeur: (Betty) E.M. van Dam SBO De Poldervaart Prinses Beatrixlaan JN Schiedam t: directeur: (Jacob) J. Mannessen Openbare basisschool Het Windas Nachtegaallaan XP Schiedam t: directeur: (Mariëlle) M. van der Schoor

Binnen. creëren wij kansen

Binnen. creëren wij kansen Binnen creëren wij kansen Het Meerrijk O.B.S. De Schakel O.J.S. Het Scala Dirk van Dijkschool (Hfd) O.D.S. Engelenberg Dirk van Dijkschool (dep) Stichting openbaar onderwijs Kampen wil haar nieuwe status

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Beleidsjaar 14-15 we maken de balans op Missie en kernwaarden/uitgangspunten Dit zijn wij, hier staan we voor Nadere analyse Wat gaat goed, wat pakken we aan Wat

Nadere informatie

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019 Stichting H 3 O 1 Bijzonder Wat is het bijzondere van H 3 O? Waarin onderscheidt H 3 O zich, wat maakt het verschil? En wat wil H 3 O waarmaken?

Nadere informatie

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw SKO Flevoland en Veluwe Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 1 KINDEREN LATEN LEREN Onze droomschool

Nadere informatie

Convenant Kindcentra

Convenant Kindcentra Convenant Kindcentra 2015 2018 1 Partijen: 1. Dak Kindercentra, vertegenwoordigd door mevrouw Briedé, voorzitter Raad van Bestuur; 2. Lucas Onderwijs, vertegenwoordigd door de heer van Vliet, voorzitter

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

Leren & ontwikkelen. doe je samen

Leren & ontwikkelen. doe je samen Leren & ontwikkelen doe je samen VIER SpeerpunteN Onze missie en visie bepalen, samen met externe ontwikkelingen (zoals wet- en regelgeving, nieuwe inzichten en technologische ontwikkelingen), ons beleid

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE INHOUD Missie & visie 4 Het onderwijs voorbij 5 Kwaliteit vanuit identiteit 7 Werken vanuit passie 8 Elke leerling telt 10 Ondernemend en

Nadere informatie

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan.

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan. Profielschets directeur OBS Het Toverkruid ELK KIND IS UNIEK! Algemeen In de gemeente Asten zijn twee basisscholen van PlatOO gesitueerd; OBS Het Toverkruid en OBS de Horizon. PlatOO zoekt voor OBS Het

Nadere informatie

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Onderwijsgroep PRIMO vpr Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Voorne-Putten en regio Kwaliteit op een hoger plan brengen Wie zijn we? Sinds 1

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

Leerdam, 17 februari Betreft: aanvraag financiële ondersteuning ontwikkeling Integraal KindCentrum van 0-13 jarigen in Leerdam.

Leerdam, 17 februari Betreft: aanvraag financiële ondersteuning ontwikkeling Integraal KindCentrum van 0-13 jarigen in Leerdam. Leerdam, 17 februari 2016. Aan het bestuur van O2A5 Dam 1 4241 BL Arkel. Betreft: aanvraag financiële ondersteuning ontwikkeling Integraal KindCentrum van 0-13 jarigen in Leerdam. Geachte toetsingscommissie,

Nadere informatie

Identiteit van de Koos Meindertsschool

Identiteit van de Koos Meindertsschool Identiteit van de Koos Meindertsschool 1. Identiteit - het karakter van de school Wij zijn een open school waarin een ieder gelijkwaardig is. Wij heten elk kind welkom op de Koos Meindertsschool, ongeacht

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Het leerlingaantal op de Montinischool is de afgelopen jaren stabiel gebleken, zo rond de 275 leerlingen. We maken geen gebruik van leerling weging.

Het leerlingaantal op de Montinischool is de afgelopen jaren stabiel gebleken, zo rond de 275 leerlingen. We maken geen gebruik van leerling weging. NOTITIE PASSEND ONDERWIJS MONTINISCHOOL. Passend onderwijs Montinischool 2014-2015 In de afgelopen jaren heeft de Montinischool een brede deskundigheid opgebouwd op het gebied van extra ondersteuning binnen

Nadere informatie

lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen

lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen Strategisch beleidsplan PCBO Amersfoort 2015-2019 Beste mensen, Met evenveel trots en enthousiasme als waarmee we ons nieuwe Strategisch Beleidsplan

Nadere informatie

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN STRATEGISCH BELEIDSPLAN SO /VSO Stichting BOOR BOOR speciaal, speciaal BOOR en VERANTWOORDEN BOOR speciaal,speciaal BOOR Kernopdracht (koers) Kernwaarden Kwaliteit van de koers Onderwijsconcept Ondersteunende

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid Strategisch beleidsplan O2A5 De dialoog als beleid Bij de tijd, open, boeiend en passend, dat zijn zowel het onderwijs als de werkwijze van O2A5. We hebben dan ook gekozen voor een vernieuwende en eigentijdse

Nadere informatie

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen Jaarplan 2016-2017 BS de Ester Zelf denken, samen doen Inleiding De inhoud van dit jaarplan is gebaseerd op de teamevaluatie van het jaarplan 2015-2016, het schoolplan 2015-2019 en voortschrijdend inzicht

Nadere informatie

Wie zijn wij? Waar staan wij voor?

Wie zijn wij? Waar staan wij voor? Wie zijn wij? Waar staan wij voor? Identiteit: wat drijft ons in ons werk? Op onze school is iedereen welkom, ongeacht zijn of haar achtergrond. De Franciscusschool is een Katholieke basisschool, een school

Nadere informatie

2. Initiatief tot telefonisch contact met ouders komt vanuit de school

2. Initiatief tot telefonisch contact met ouders komt vanuit de school Openbare basisschool De Peperklip, Schiedam pagina 1 Openbare Basisschool De Peperklip: bewuste keuzes in samenwerking met ouders Openbare Basisschool De Peperklip (Schiedam) wil een klimaat creëren waar

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek maart 2015

Oudertevredenheidsonderzoek maart 2015 Analyse aantoonbaar beter onderwijs voor de Rossenberg Oudertevredenheidsonderzoek maart 015 Maeyke Wiggers, locatiedirecteur Rossenberg november 015 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Ambities... 3 Resultaten...

Nadere informatie

Talent voor talent. Meerjarenbeleidsplan 2015-2020

Talent voor talent. Meerjarenbeleidsplan 2015-2020 Talent voor talent Meerjarenbeleidsplan 2015-2020 Onderwijs In 2020 bereiken alle leerlingen op al onze scholen hun hoogst mogelijke niveau als ze naar het vervolgonderwijs gaan. We hebben oog voor de

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan 2014-2018

Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Stichting ELAN Stichting ELAN in onderwijs is op 1 augustus 2014 ontstaan door een fusie van de Stichting CSO Gooi e.o. en de Vereniging Annie M.G. Schmidt. ELAN bestaat

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 STRATEGISCH BELEIDSPLAN Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 4 Visie op onderwijs... 5 Speerpunten onderwijs:... 5 Visie

Nadere informatie

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten Speerpunt 3 Doorgaande leerlijn 2016 2017 1. Waarom Het didactisch handelen van leerkrachten is erop gericht dat kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. Voor die ontwikkeling is een rijke

Nadere informatie

Directeur Daltonschool Rijnsweerd. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht

Directeur Daltonschool Rijnsweerd. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht Directeur Daltonschool Rijnsweerd Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht 1 SPO Utrecht De Stichting Openbaar Primair Onderwijs, kortweg SPO Utrecht genoemd, is verantwoordelijk voor 33 openbare basisscholen

Nadere informatie

Koers 2016. Ons Middelbaar Onderwijs, sinds 1916

Koers 2016. Ons Middelbaar Onderwijs, sinds 1916 Onze leerlingen! Ze zijn in de leeftijd van 11 tot ongeveer 18 jaar, de periode waarin zij hun identiteit ontwikkelen. Ouders vertrouwen erop dat wij hun kinderen de best denkbare educatieve en pedagogische

Nadere informatie

Koersplan - Geloof in de toekomst

Koersplan - Geloof in de toekomst Koersplan - Geloof in de toekomst Storytelling als innerlijk kompas De s8ch8ng hanteert het verhaal van Springmuis voor draagvlak en gemeenschappelijke taal. Springmuis gaat op reis naar het onbekende.

Nadere informatie

PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV

PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV 1. Situatieschets SKOVV Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe Vallei (SKOVV) is de stichting voor katholiek basisonderwijs in Ede, Bennekom, Renkum, Wageningen,

Nadere informatie

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek).

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek). Aantal respondenten: 134 Ouders 2012 Onderwijs en leren On Meer on dan Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,3 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,5 4 9 37 79 4 BIk ben

Nadere informatie

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor!

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! Verbindingen leggen en onderhouden. Dat is de belangrijkste taak van de combinatiefunctionaris.

Nadere informatie

Thermometer leerkrachthandelen

Thermometer leerkrachthandelen Thermometer leerkrachthandelen Leerlijnen en ontwikkelingslijn voor leerkrachten van WSKO 1 Inleiding Leerkracht zijn is een dynamisch en complex vak. Mensen die leerkracht zijn en binnen onze organisatie

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 MISSIE DE VORDERING Vanuit een traditie van katholieke waarden en voor iedereen toegankelijk, verzorgen wij kwalitatief hoogstaand eigentijds basisonderwijs,

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren Visie Missie De Jan Ligthartscholen van de Jan Ligthartgroep Tilburg hebben een duidelijk doel voor ogen: het onderwijs dusdanig inrichten dat het de basis vormt van het levenslang leren dat een mens doet.

Nadere informatie

Pedagogisch fundament. handboek ikc leeuwarden

Pedagogisch fundament. handboek ikc leeuwarden Pedagogisch fundament handboek ikc leeuwarden pedagogisch fundament Inhoud Moreel kader IKC Leeuwarden Dit handboek is een hulpmiddel te komen tot een pedagogisch fundament voor een IKC s. Uitgangspunt

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 RKBS De Hoeksteen Braillestraat 2 1561 JP Krommenie T: 075-6284336 E: info@de-hoeksteen.nl Schoolplan De Hoeksteen 2015-2019. Pagina 1 Inleiding. Hier treft u

Nadere informatie

SOK-studiedag Effectief onderwijs: de leraar doet er toe! 7 december 2012 Affligem, België

SOK-studiedag Effectief onderwijs: de leraar doet er toe! 7 december 2012 Affligem, België SOK-studiedag Effectief onderwijs: de leraar doet er toe! 7 december 2012 Affligem, België De principes van opbrengstgericht werken Linda Odenthal Opbrengstgericht werken is geen doel maar een middel!

Nadere informatie

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP & Sociale Integratie Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Visie op actief burgerschap & sociale integratieactie Hoofdstuk

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan

Strategisch beleidsplan Strategisch beleidsplan S a m e n o p k o p 2 0 1 5 2 0 1 9 Pagina 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Het wordt anders... 4 Wat vraagt de 21e eeuw... 4 Het wordt dus anders!... 5 3. Wie zijn onze klanten?...

Nadere informatie

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Organisatie De Meester Duisterhoutschool is een Openbare school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs cluster 3. De school

Nadere informatie

In gesprek over de inhoud van het onderwijs van de toekomst

In gesprek over de inhoud van het onderwijs van de toekomst In gesprek over de inhoud van het onderwijs van de toekomst Leraar Schoolleider Bestuurder Doe mee en praat mee! Antwoord of reactie op deze vraag? Dé landelijke dialoog over ons onderwijs en de toekomst.

Nadere informatie

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen.

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Missie van stichting OOG Stichting OOG staat voor het in stand houden, uitbreiden en optimaliseren van openbaar onderwijs in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Voorwoord. De planperiode van 2011-2014 ligt bijna achter ons en geeft ons reden tot nadenken over de doelen voor de komende vier jaar. Als we terugdenken

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015 Colofon De uitgebreide versie van het ASG Koersplan 2015-2018 kunt u vinden op www.almeersescholengroep.nl. Dit is een uitgave van de Almeerse Scholen Groep. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,).

RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,). RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,). april 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. Strategische agenda

Onderwijs met een hart. Strategische agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 Inhoud Onze missie 4 Onze kernwaarden 5 Onze identiteit 5 Maatschappelijke ontwikkelingen 6 Professionalisering 6 Passend

Nadere informatie

Powered by: Kindercampus King Dit zijn wij. En hier staan we voor!

Powered by: Kindercampus King Dit zijn wij. En hier staan we voor! Powered by: Kindercampus King Dit zijn wij. En hier staan we voor! Inhoud 1. De oorsprong; tijd voor een nieuwe toekomst 3 2. Visie 4 3. Missie 5 4. Ons Mantra 6 5. Kernwaarden 6 6. De contouren 8 7. Ons

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Het beleidsplan cultuureducatie

Het beleidsplan cultuureducatie Het beleidsplan cultuureducatie Beleidsplannen voor cultuureducatie kunnen variëren van 1 A4 tot een compleet beleidsplan. Belangrijk hierbij is dat het cultuureducatiebeleid onderdeel is van het schoolplan.

Nadere informatie

De toekomst begint vandaag!

De toekomst begint vandaag! verder bouwen aan de kindcentra 0-13 s-hertogenbosch De toekomst begint vandaag! Als professionals, schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en gemeente werken we samen aan de kindcentra 0-13 s-hertogenbosch;

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in Brede School activiteiten

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in Brede School activiteiten HAALT MEER UIT ONDERWIJS Uw partner in Brede School activiteiten Dit is WIJS! WIJS vindt dat leren vooral leuk moet zijn. Vanuit deze gedachte verbinden we educatie en entertainment aan elkaar. Door een

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

Profielschets directeur

Profielschets directeur Profielschets directeur Gevraagd wordt een directeur die: richting kan geven aan het onderwijsproces van De Trieme, gebaseerd op kernwaarden, missie en onderwijskundige visie; een eigen doorleefde onderwijsvisie

Nadere informatie

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet.

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet Onderwijs en leren 2010 2014 On Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,5 3,4 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,4

Nadere informatie

Het IJsselgroep IKC-model. Anders kijken naar uw Integrale Kindcentrum. IJsselgroep. Educatieve Dienstverlening

Het IJsselgroep IKC-model. Anders kijken naar uw Integrale Kindcentrum. IJsselgroep. Educatieve Dienstverlening Het IJsselgroep IKC-model Anders kijken naar uw Integrale Kindcentrum IJsselgroep Educatieve Dienstverlening Waarom? Waarom nadenken over de mogelijkheden van een Integraal Kindcentrum (IKC)? De reden

Nadere informatie

Cornelis Haak School

Cornelis Haak School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Cornelis Haak School Algemene gegevens School Cornelis Haak School BRIN 11BY Directeur J. Ligthart Locatieleider R. Liefhebber Adres Algiersstraat 6, 3067 MZ

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. 1 Strategische agenda strategie agenda

Onderwijs met een hart. 1 Strategische agenda strategie agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 strategie agenda 2014-2018 1 17-07-2014 13:31:06 Onderwijs met een hart In deze brochure presenteren wij als Onderwijsgroep

Nadere informatie

Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015

Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015 Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015 In het leven van alle dag speelt Wetenschap en Techniek (W&T) een grote rol. We staan er vaak maar weinig bij stil, maar zonder de vele uitvindingen in de wereld van

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE

ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE Heutink ICT ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE op de C.B.S. De Bruinhorst 22-5-2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 Pagina 1. Burgerschap op de Bruinhorstschool 3 2. Kerndoelen 3 3. Visie 4 4. Hoofddoelen

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Samen kom je verder Strategisch beleid 2012-2015

Samen kom je verder Strategisch beleid 2012-2015 Samen kom je verder Strategisch beleid 2012-2015 1 Stichting Wijzer en haar beleid van nu tot 2015 Stichting Wijzer is de overkoepelende organisatie voor openbaar (speciaal) basisonderwijs en openbaar

Nadere informatie

Strategisch Kader VO-raad

Strategisch Kader VO-raad Strategisch Kader VO-raad 2015-2020 Inhoud 1. Inleiding 2. Strategische doelstellingen 3. Visie, rol en missie 4. Interne en externe ontwikkelingen 5. Inhoudelijk strategische lijnen 5.1 Onderwijs dat

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

Strategisch BeleidsPlan en nu verder

Strategisch BeleidsPlan en nu verder Strategisch BeleidsPlan en nu verder Algemeen In 2015 zijn de discussies gevoerd over het nieuwe Strategisch BeleidsPlan (SBP) en dit heeft geleid tot het SBP met de titel Bundelen van kracht&ruimte voor

Nadere informatie

Samen krachtig in groei en bloei

Samen krachtig in groei en bloei Samen krachtig in groei en bloei Het verhaal van de boom Samen Prefusiejaar Fusie 01-08-2015 1 school, 2 onderwijslocaties Obbicht en Grevenbicht Visie: kind voorop, omgevingsgericht en toekomstgericht

Nadere informatie

Profielschets leden van de raad van toezicht

Profielschets leden van de raad van toezicht Profielschets leden van de raad van toezicht Competentieprofiel voor de raad van toezicht behorend bij de statuten van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 23 mei 2016 Preambule In het licht van good

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Aantal respondenten: 28 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Nadere informatie

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Visie Kindcentrum Vroondaal

Visie Kindcentrum Vroondaal Visie Kindcentrum Vroondaal Daar word je wijzer van! Den Haag, mei 2017 Deze visietekst is tot stand gekomen via stuurgroepbijeenkomsten met professionals vanuit SCOH en Triodus, gesprekken met teamleden

Nadere informatie

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College Profiel & Selectieprocedure Directeur-bestuurder Stellingwerf College juni 2016 Onze school Het Stellingwerf College, een openbare school voor vmbo, mavo, havo, vwo en verrijkt en versneld vwo in Oosterwolde

Nadere informatie

Meerwerf basisschool. De Dijk. www.meerwerf.nl. Sportief en ondernemend

Meerwerf basisschool. De Dijk. www.meerwerf.nl. Sportief en ondernemend Meerwerf basisschool De Dijk www.meerwerf.nl Sportief en ondernemend GGezond en een goede mentaliteit Op De Dijk vormen gedegen taal- en rekenonderwijs de basis in iedere klas. We maken elke dag tijd vrij

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Presentatie ouders. Schooltijden voorstel Leeropbrengsten februari 2015 Tevredenheidsonderzoek Stand van zaken visie en vierjarenplan

Presentatie ouders. Schooltijden voorstel Leeropbrengsten februari 2015 Tevredenheidsonderzoek Stand van zaken visie en vierjarenplan Presentatie ouders Schooltijden voorstel Leeropbrengsten februari 2015 Tevredenheidsonderzoek Stand van zaken visie en vierjarenplan Programma Schooltijden Leeropbrengsten Tevredenheidsonderzoek Missie/visie

Nadere informatie

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Aantal respondenten: 10/12 Vensters Voor Verantwoording PO Schoolklimaat 3,7 0% 0% 27% 73% 0% B1. In hoeverre gaan leerlingen graag naar school?

Nadere informatie

Aanbod burgerschap en sociale integratie

Aanbod burgerschap en sociale integratie Aanbod burgerschap en sociale integratie 1 Kanjertraing Dronenplein 7 2411 HE Bodegraven www.d4w.nl/prinses-beatrixschool 2 Visie Levensbeschouwelijke visie: Wij zijn een open Protestants Christelijke

Nadere informatie

Leren in de wereld van morgen

Leren in de wereld van morgen Leren in de wereld van morgen Strategisch beleidsplan 2015-2019 SPOVenray Oktober 2014 Inhoud Leren in de wereld van morgen... 1 Voorwoord... 3 Missie... 4 Visie... 5 De brede ontwikkeling van het kind...

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De Fontein Algemene gegevens School De Fontein BRIN 04FI Locatieleider Mw. L. v.d. Wel Adres Hoyledestraat 23, 3036 LP Rotterdam Telefoon 010-4659366 E-mail

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan 2015-2020. Publieksversie

Strategisch Beleidsplan 2015-2020. Publieksversie Strategisch Beleidsplan 2015-2020 Publieksversie 1 1 Voorwoord Voor u ligt de publieksversie van het Strategisch Beleidsplan 2015-2020 van Stichting Voila. Dit document geeft in duidelijke taal weer waar

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Frans Naerebout

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Frans Naerebout RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool Frans Naerebout Plaats : Vlissingen BRIN nummer : 15VN C2 Onderzoeksnummer : 287548 Datum onderzoek : 14 januari 2016 Datum vaststelling : 22 februari

Nadere informatie