BELEIDSPLAN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELEIDSPLAN 2014-2018"

Transcriptie

1 Stichting Primo Schiedam Burgemeester van Lierplein ZB Vlaardingen

2 Stichting Primo Schiedam Beleidsplan In de afgelopen periode heeft Stichting Primo Schiedam samen met stakeholders een daadkrachtig beleidsplan opgesteld voor de komende vijf jaar. Hieronder beschrijven wij in hoofdlijnen de speerpunten van het beleid waarop we de komende jaren, met elkaar, volop gaan inzetten. Onze missie Stichting Primo Schiedam wil de wereld van kinderen vergroten en ze een stevige basis meegeven voor de toekomst. Wij willen kinderen kwalitatief goed onderwijs bieden en ze begeleiden in hun ontwikkeling, waardoor kinderen het beste uit zichzelf leren te halen. Wij richten ons daarbij op een brede ontwikkeling van leerlingen en op een juiste balans tussen al hun competenties. De afgelopen jaren is er meer nadruk ge legd op de basisvaardigheden taal en rekenen en dus meer op de cognitieve aspecten van de ontwikkeling. Bij Stichting Primo Schiedam willen wij ons richten op de ontwikkeling van het kind in al zijn facetten: IQ: Wat is het kennisniveau van het kind? EQ: Hoe staat het met de sociaal-emotionele vaardigheden van het kind? FQ: Is het kind lichamelijk fit? SQ: Wat is de passie en drive van het kind? Focus op onze kerntaak De kerntaak van Stichting Primo Schiedam is het geven van kwalitatief goed onderwijs. Het beleid zal hier de komende jaren nog meer op gefocust zijn. Onze leerkrachten zijn de spil binnen het onderwijs, zij zorgen ervoor dat kinderen zich kunnen ontwikkelen. De juiste aanpak verschilt echter per kind. Wij willen ervoor zorgen dat onze leerkrachten (meer) ruimte krijgen om hun onderwijs optimaal vorm te geven en professionele besluiten te nemen. Daarbij willen wij voorkomen dat zij teveel energie kwijtraken aan bijzaken. Dit pakken wij aan door het schoolsysteem effectiever in te richten. Ook zullen wij de kennisuitwisseling tussen medewerkers nog meer stimuleren, onder andere met de Primo Academie. Verstevigen van samenwerkingsverbanden Ons beleid richt zich ook op het verbreden van samenwerkingsverbanden met stakeholders. Door gebruik te maken van elkaars expertise, kan iedereen doen waar hij/zij het beste in is en kunnen we samen kinderen nog beter begeleiden in hun ontwikkeling. Het aanbod op het gebied van pedagogische ontwikkeling van kinderen is nu versnipperd. Peuterspeelzaal, kinderopvang, bso en scholen zouden beter bij elkaar moeten aansluiten om het kind in zijn geheel te kunnen zien, elkaar aan te vullen en eventuele problemen zo snel mogelijk te signaleren. Eén aanpak biedt rust en duidelijkheid voor het kind (en de ouders) en bevordert de ontwikkeling. De vorming van Integrale Kindcentra (IKC s) zal hier een bijdrage aan leveren. Daarnaast willen we dat zoveel mogelijk kinderen thuisnabij onderwijs krijgen. Met ons samenwerkingsverband Onderwijs dat past bieden wij ieder kind het onderwijs en de ondersteuning die het nodig heeft. Wanneer dit echt niet mogelijk is op één van de Primo-scholen, zorgen wij ervoor dat het kind een passende onderwijsplek vindt op een andere school. 21st Century Skills De samenleving verandert, kinderen worden opgeleid voor beroepen die dadelijk niet meer bestaan of er heel anders uitzien. Het nieuwe werken vraagt andere vaardigheden, zoals samenwerking, kennisconstructie, ICT-gebruik, probleemoplossend denken en creativiteit en planmatig werken. Wij willen kinderen voorbereiden op deze toekomst. Iedere school geeft de ontwikkeling van deze 21st Century Skills een plek in het curriculum. Ook hiervoor zullen wij de samenwerking met stakeholders aangaan. 2

3 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 5 2. Missie en kernwaarden 2.1 Missie Onze kernwaarden 6 3. Visie en strategische keuzes 3.1 Onderwijs en kwaliteit Kwaliteitszorg Personeel en organisatie Een financieel gezonde en efficiënte bedrijfsvoering PR, communicatie en marketing Behoud en uitbouw van hoogwaardige huisvesting ICT 18 3

4 Voorwoord Met trots presenteer ik u het strategisch beleidsplan van Stichting Primo Schiedam voor de periode Om meerdere redenen heb ik een tevreden gevoel. Ruim 75 mensen hebben inbreng gehad bij de totstandkoming van dit plan. De bijeenkomsten waaraan zij deelnamen, waren stuk voor stuk inspirerend en maakten duidelijk hoe betrokken mensen zijn en hoeveel energie en bevlogenheid er aanwezig is binnen Stichting Primo Schiedam. Ook externe samenwerkingspartners hebben hun inbreng gehad. Dit nieuwe strategisch beleidsplan is een opdracht aan Stichting Primo Schiedam en alle Primo-collega s om verder te gaan op het pad van ontwikkeling naar een lerende organisatie. Een organisatie waarbinnen het professioneel kapitaal zich ontwikkelt en waarin het inspirerend leren en werken is. Stichting Primo Schiedam richt zich op de brede ontwikkeling van leerlingen en op de juiste balans tussen alle competenties. Dat wil zeggen: wij willen ons richten op de ontwikkeling van het kind in al zijn facetten. Het verstevigen van samenwerkingsverbanden en het opzetten en uitwerken van Integrale Kindcentra maakt dit nog beter mogelijk. Hier zullen we de aankomende jaren dan ook op inzetten. Ook leggen we de komende jaren de nadruk op het benutten van en het investeren in professioneel kapitaal: de optelsom van menselijk, sociaal en besluitvormingskapitaal. Hoe we dit alles willen vormgeven, leest u in de volgende hoofdstukken. Leerkrachten, directeuren, ondersteuners, ouders, bestuurders en andere stakeholders hebben allemaal hun eigen rol, ambities en ideeën als het gaat om de ontwikkeling van kinderen. Ze hebben ook allemaal hun eigen belangen en gevoeligheden. Maar bovenal hebben ze elkaar nodig voor het realiseren van onderwijskwaliteit. Deze kwaliteit is eerder gelegen in de kracht van het samenspel, dan in de kracht van doelen en plannen. Ik ben van mening dat, naast de meer algemene kenmerken van goed bestuur, zoals het strategisch positioneren van de organisatie, het vormgeven van goed werkgeverschap en het voeren van een goede bedrijfsvoering, het belang van goed besturen vooral gericht is op sturen op samenspel. Dat wil zeggen: het koppelen van professionals, stakeholders, ambities, onderwijskundige doelen, schoolklimaat en uitdagingen in en rond de school. Stichting Primo Schiedam gaat hierbij voor ruimte voor diversiteit én onderlinge verbondenheid. Wellicht niet altijd makkelijk te combineren, maar door gezamenlijk op weg te blijven komen we uit waar we willen zijn. Dit beleidsplan geeft de richting. In de school- en jaarplannen volgt de concretisering van de weg voor iedere schoolorganisatie. Peter Jonkers, MA Directeur-bestuurder Stichting Primo Schiedam 4

5 1. INLEIDING Wie zijn wij? Het openbaar onderwijs is per 1 januari 2006 verzelfstandigd. Sinds die datum is Stichting Primo Schiedam het bevoegd gezag van de openbare scholen. Hoewel er een stichting in het leven is geroepen met een eigen bestuur, blijft er een relatie met de gemeente: de statuten kunnen pas worden vastgesteld of gewijzigd na goedkeuring door de gemeenteraad. Sinds 1 januari 2011 kent de stichting een Raad van Toezicht-model. In dit model worden de taken toezicht, bestuur en dagelijkse leiding formeel onderscheiden en gescheiden. De Raad van Toezicht ziet kritisch toe op het bestuur en beleid van de openbare scholen in Schiedam. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het besturen van de organisatie. De directie van de scholen is belast met de dagelijkse leiding. Stichting Primo Schiedam bestaat uit 11 basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs. De scholen zijn verdeeld over 15 schoolgebouwen. Het zijn stuk voor stuk actieve en ondernemende scholen met tevreden ouders en leerlingen. Primo is financieel gezond. Onze scholen onderscheiden zich door een eigen onderwijsconcept. We hebben een Montessorischool, een Daltonschool, scholen die ontwikkelingsgericht werken en scholen die klassikaal werken. Al onze scholen zijn brede scholen. Onze scholen zijn meer dan gemiddeld succesvol in de bestrijding van onderwijsachterstanden en het creëren van een kansrijke start in het voortgezet onderwijs. Primo staat voor sterk openbaar onderwijs. Daarbij gaat het uiteraard over taal en rekenen, maar er is veel meer: aandacht voor wederzijds respect, waarden en normen, levensbeschouwing, godsdienst, wereldoriëntatie, cultuur en sport vinden wij net zo belangrijk! 5

6 2. MISSIE EN KERNWAARDEN 2.1 Missie Stichting Primo Schiedam heeft als missie kinderen kwalitatief goed onderwijs te bieden en ze te begeleiden in hun ontwikkeling, waardoor zij het beste uit zichzelf leren halen. Op die manier kunnen ze een goede start maken in het voortgezet onderwijs. Aan de hand van het onderwijs en de begeleiding die onze Primo-scholen bieden, ontplooien kinderen zich en gaan ze op zoek naar hun passies en doelen in het leven. Hierbij kijken wij naar het kind in zijn geheel. De kerntaak van Stichting Primo Schiedam is het geven van onderwijs, andere competenties van het kind worden met behulp van stakeholders verder ontwikkeld. 2.2 Onze kernwaarden 1. Ieder kind is welkom Het onderwijs van Stichting Primo Schiedam is er voor ieder kind. Dat betekent dat er bij Stichting Primo Schiedam altijd een geschikte school is, ongeacht de achtergrond en het niveau van het kind. Alleen wanneer de hulpvraag van een kind de mogelijkheden van de school te boven gaat, zal met de ouders worden gezocht naar een school die beter past. Stichting Primo Schiedam kijkt naar het kind in zijn geheel en houdt rekening met de verschillen tussen kinderen. Onderwijs en begeleiding op maat is waar Primo voor staat. 2. Wederzijds respect De school als afspiegeling van de samenleving betekent diversiteit binnen de school. Ouders, leerlingen en personeel gaan respectvol met elkaars opvattingen en levensbeschouwelijke overtuigingen om. De pluriformiteit wordt aangegrepen om van elkaar te leren en het onderlinge begrip te bevorderen. Een persoonlijke overtuiging wordt op onze scholen nooit als de enige ware of de beste gepresenteerd. Niet door ouders en leerlingen, noch door personeelsleden. 6

7 3. Waarden en normen Wederzijds respect wordt mede vormgegeven door expliciete aandacht voor de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden en normen van de Nederlandse maatschappij. Juist met het oog op de aanwezige diversiteit moet ook het belang van de verworvenheden van onze democratie aan de orde komen. Deze vormen de kaders waarbinnen de pluriformiteit tot zijn recht kan komen en bieden ruimte voor de opvattingen en uitingen van minderheden. 4. Van en voor de samenleving De school van en voor de samenleving geeft het karakter van ons onderwijs goed weer. De aandacht is nadrukkelijk niet alleen naar binnen gericht, maar ook naar buiten. Onze openbare scholen maken steeds meer werk van hun verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving. Ze stimuleren de actieve participatie en betrokkenheid van ouders en kinderen bij alles wat zich op en om de school afspeelt en geven zo een voorbeeld van goed burgerschap. Het gaat hiermee verder dan het enkel afleggen van verantwoording over de resultaten die de school haalt. 5. Levensbeschouwing en godsdienst Diversiteit van levensbeschouwing is een gegeven in onze samenleving. Het actief benutten van de aanwezigheid van deze diversiteit draagt bij aan het onderling begrip en het respect voor de opvattingen van anderen. Onze Primo-scholen bieden hiertoe volop mogelijkheden. Vanuit het standpunt dat levensbeschouwing deel uitmaakt van onze cultuur hoort godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming een plaats te hebben binnen het openbaar onderwijs. 7

8 3. VISIE EN STRATEGISCHE KEUZES In dit hoofdstuk zetten wij onze visie op de verschillende thema s binnen het beleidsplan uiteen. We beschrijven onze speerpunten, maar ook de strategische keuzes die hieruit zijn voortgekomen. 3.1 Onderwijs en kwaliteit Onze visie op onderwijs We maken ons er sterk voor dat iedere leerling het onderwijs en de zorg krijgt die het nodig heeft om de eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Passend onderwijs stimuleert ons te denken vanuit mogelijkheden van leerlingen in plaats vanuit beperkingen. Onze scholen richten zich op de brede ontwikkeling van leerlingen en op de juiste balans tussen alle competenties. De afgelopen jaren is er meer nadruk gelegd op de basisvaardigheden taal en rekenen en dus meer op de cognitieve aspecten van de ontwikkeling. Bij Stichting Primo Schiedam willen wij ons richten op de ontwikkeling van het kind in al zijn facetten: IQ: Hoe zit het met de ontwikkeling van de cognitieve vaardigheden van het kind? EQ: Hoe staat het met de sociaal-emotionele vaardigheden van het kind? FQ: Is het kind lichamelijk fit? SQ: Wat is de passie en drive van het kind? Goed onderwijs is in onze visie de balans vinden tussen deze vier facetten. Iedere school zal zich hierop richten, altijd in overleg met haar stakeholders. Daarnaast gaat het ook over het vinden van de balans tussen socialiseren en individualiseren en de balans tussen het bieden van een duidelijk aanbod en ruimte voor zelfontwikkeling tot een kritische burger. Kortom, de balans tussen systemen om zaken aan te leren en talenten uit te dagen. Met het vinden van een goed evenwicht ontstaat gevarieerd onderwijs voor kinderen. IQ FQ EQ SQ Figuur 1: weergave van de samenhang tussen de vier facetten IQ, EQ, SQ en FQ. Passend Onderwijs Stichting Primo Schiedam zet zich in voor onderwijs dat past. We bieden kinderen een goede plek op de juiste school en zorgen dat zij de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Alle scholen bieden basisondersteuning aan voor kinderen. Het gedachtegoed van handelingsgericht en opbrengstgericht werken is hierbij uitgangspunt. 8

9 Figuur 2: Handelingsgericht werken Voor kinderen die meer zorg en aandacht nodig hebben om zich te ontwikkelen, wordt extra ondersteuning ingezet. De extra ondersteuning overstijgt de basisondersteuning en wordt georganiseerd in de vorm van arrangementen. Deze ondersteuning wordt binnen de school gerealiseerd, al dan niet met behulp van middelen, menskracht of expertise van buiten de school. Arrangementen kunnen licht en/of kortdurend van aard zijn, maar ook zwaar en/of langdurig. Het besluit voor extra ondersteuning wordt in het ondersteuningsteam genomen. Een ondersteuningsarrangement is een geheel van afspraken, middelen en voorzieningen waarmee een leerling op een lesplek wordt ondersteund. Een arrangement kan plaatsvinden binnen of naast de reguliere school, maar ook op een school voor speciaal (basis)onderwijs. Het arrangement dat op de reguliere basisschool wordt uitgevoerd komt in de plaats van de oude rugzakgelden. Ondersteuningsteams Het ondersteuningsteam op school is een deskundig team dat bij elkaar komt om leerlingen te bespreken die extra ondersteuning nodig hebben. Al onze basisscholen werken met een ondersteuningsteam. 9

10 Wanneer een leerling op de eigen basisschool meer nodig heeft dan het reguliere aanbod, gaat de school met de ouder (en, wanneer mogelijk en gewenst, leerling) in overleg. Meestal is dit een overleg met de leerkracht en de intern begeleider van de basisschool. In de meeste gevallen leidt dat tot een oplossing, waardoor de leerling goed kan worden begeleid en ondersteund. Soms is advies van andere deskundigen nodig. De leerling kan dan besproken worden in het ondersteuningsteam van de school. Het ondersteuningsteam komt regelmatig bijeen en heeft veel bevoegdheden. Het team kan besluiten nemen over de ondersteuningsarrangementen en adviseert bijvoorbeeld over het afnemen van testen. Integrale Kindcentra Het aanbod op het gebied van pedagogische ontwikkeling van kinderen is nu versnipperd. Om het kind in zijn geheel te kunnen zien en problemen zo snel mogelijk te kunnen signaleren, moeten peuterspeelzaal, kinderopvang, BSO en scholen beter bij elkaar aansluiten. Een Integraal Kindcentrum (IKC) zou hiervoor ideaal zijn. Door bredere samenwerkingsverbanden te ontwikkelen, kan er structureel worden overlegd over kinderen en één pedagogisch-didactisch plan per kind worden gemaakt. Eén aanpak biedt rust en duidelijkheid voor het kind en bevordert de ontwikkeling. Een Integraal Kindcentrum is voor ons een voorziening voor kinderen van 0-12 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Alle ontwikkelingsterreinen van kinderen komen aan bod. De omgeving biedt een totaalpakket op het gebied van educatie, opvang en ontwikkeling, waarbij wel functionele specialismen zijn (inclusief taakverdeling), maar geen institutionele en organisatorische verdeling. Het centrum biedt kinderen een dagprogramma voor zolang als zij willen deelnemen, met minimale en maximale uren (maar met een ruim openingsregime). Onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen Stichting Primo Schiedam wil dat ook het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen passend is. Op drie plekken in de stad wordt er een onderwijsarrangement voor deze leerlingen aangeboden. Dit gebeurt op dit moment op De Singel, De Peperklip en De Troubadour. Het is de bedoeling dat alle hoogbegaafde leerlingen tijdig worden gesignaleerd en een passend aanbod krijgen. Dit arrangement bestaat veelal uit uitdagende projecten waar kinderen één dag in de week met andere hoogbegaafde kinderen aan werken. Daarnaast nemen de kinderen deel aan het onderwijs in hun eigen klas en nemen zij werk mee vanuit de plusklas. Opbrengstgericht werken De afgelopen drie jaar hebben in het teken gestaan van opbrengstgericht werken. Een school die opbrengstgericht werkt, zet zich planmatig in voor het verbeteren van de vorderingen van leerlingen. Dit gebeurt door hoge doelen te stellen, gericht hieraan te werken en leerlingen systematisch te volgen in hun vorderingen. En het werkt! Primo-scholen die systematisch hun toets gegevens analyseren hebben voldoende tot goede resultaten. Gericht werken aan hoge opbrengsten betekent in de eerste plaats goed onderwijs. Dat wil zeggen onderwijs door competente leraren die effectief instructie geven, hun onderwijsdoelen, inhouden en didactiek kunnen afstemmen op verschillen tussen leerlingen en voortdurend - dus niet alleen bij de toets - reflecteren op het effect van hun lessen. Op alle scholen zijn al de nodige stappen gezet. Nu is het zaak om de komende jaren de werkwijzen die succesvol zijn te borgen en delen. 10

11 Stichting Primo Schiedam richt zich op de ontwikkeling van het kind in al zijn facetten. Vanuit dit idee zullen we ons de komende jaren niet alleen richten op goede opbrengsten op de basisvaardigheden, maar ook op wereldoriëntatie, burgerschap en in toenemende mate aan cultuur en techniek Cultuur De komende vier jaar zal iedere school een duidelijke visie op cultuur in het onderwijs hebben. Daarnaast zal iedere school een aanbod hebben waarin diverse disciplines, evenals bezoeken aan erfgoedinstellingen en musea, een plek hebben gekregen. Deze bezoeken zullen een duidelijke relatie hebben met de activiteiten die binnen de school of het kindcentrum plaatsvinden. Met andere woorden: cultuuronderwijs zal een vaste plek hebben in het curriculum van iedere Primo-school, gedragen door teamleden en vormgegeven in relatie met het culturele netwerk in de stad. Techniek Interesseer kinderen eerder voor techniek. In deze regio is er een grote behoefte aan mensen die werkzaam kunnen en willen zijn in de techniek. Primo Schiedam erkent dit belang en tracht actief kinderen in aanraking te brengen met techniek. Kinderen die hier aanleg of interesse voor hebben, ontdekken de diversiteit van dit vakgebied en worden al vroeg uitgedaagd om hier meer mee te doen. De zogenoemde SQ wordt zo gestimuleerd. Ook maken ze kennis met de brede toekomstperspectieven. Wij vinden dat het vak techniek de laatste jaren minder aandacht heeft gekregen. De komende jaren zal hier weer meer aandacht voor zijn en wordt het vak verder ingebed in de curricula van onze Primo-scholen. 21st Century Skills De samenleving verandert, kinderen worden opgeleid voor beroepen die dadelijk niet meer bestaan of er heel anders uitzien. Een leven lang leren zal onze kinderen ten deel vallen. Het nieuwe werken vraagt andere vaardigheden. Het gaat daarbij om het aanleren van vaardigheden als: Samenwerking Kennisconstructie ICT-gebruik voor leren Probleemoplossend denken en creativiteit Planmatig werken Iedere school geeft de ontwikkeling van deze 21st Century Skills een plek in het curriculum. Burgerschap Burgerschapsvorming brengt jonge burgers de basiskennis, vaardigheden en houding bij die nodig is om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving. Kinderen maken kennis met begrippen als democratie, grond- en mensenrechten, duurzame ontwikkeling, conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit. Die kennis komt niet alleen uit een boekje, maar wordt ook geleerd door te oefenen in de praktijk. 11

12 Bij burgerschapsvorming staan drie domeinen centraal: democratie - kennis over de democratische rechtstaat en politieke besluitvorming; democratisch handelen en de maatschappelijke basiswaarden; participatie - kennis over de basiswaarden en mogelijkheden voor inspraak, vaardigheden en houdingen die nodig zijn om op school en in de samenleving actief mee te kunnen doen; identiteit - verkennen van de eigen identiteit en die van anderen; voor welke (levensbeschouwelijke) waarden sta ik en hoe maak ik die waar? Burgerschapsvorming bij Stichting Primo Schiedam niet bedoeld om brave burgers voort te brengen. Democratisch burgerschap geeft recht op een afwijkende mening. Democratie vraagt om een gezonde dosis wantrouwen bij burgers. Good men must not obey the laws too well, zei de Amerikaanse dichter Ralph Waldo Emerson lang geleden al. De scholen van Stichting Primo Schiedam nemen actief deel aan projecten waarbij de participatie van kinderen wordt gestimuleerd. Wereldoriëntatie In dit leergebied oriënteren leerlingen zich op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. Leerlingen oriënteren zich op de natuurlijke omgeving en op verschijnselen die zich daarin voordoen. Leerlingen oriënteren zich ook op de wereld, dichtbij, veraf, toen en nu, ook aan de hand van cultureel erfgoed. Sport Alle Primo-scholen vinden het belangrijk dat kinderen veel bewegen en goede lessen bewegingsonderwijs krijgen aangeboden. Al onze scholen hebben een vakleerkracht voor gymnastiek. De vakleerkrachten overleggen met regelmaat en bereiden samen nieuwe uitdagende en goede lessen voor. Ook worden kinderen gestimuleerd om deel te nemen aan sporttoernooien of lid te worden van de (wijk) sportverenigingen. Stichting Primo Schiedam is trots op haar gymsectie. Het gevoerde beleid zal de komende jaren worden voortgezet. Sociaal emotionele ontwikkeling De sociaal-emotionele ontwikkeling is de ontwikkeling van een eigen persoonlijkheid, overeenkomstig met verwachtingen en gedragingen uit de sociale context. Bij de sociaal-emotionele ontwikkeling hoort onder andere het ontwikkelen van emoties, het zelfbeeld en het temperament van het kind. De sociaal-emotionele ontwikkeling is te splitsen in de sociale en de emotionele ontwikkeling. De sociale ontwikkeling omvat het krijgen van begrip voor andere mensen en het ontwikkelen van positief gedrag en vaardigheden ten opzichte van de medemens. Hier valt ook sociale cognitie onder. Dat wil zeggen dat het kind kennis heeft van omgangsregels en relaties tussen mensen. De emotionele ontwikkeling houdt in dat het kind leert om de gevoelens van zichzelf en anderen te begrijpen en om daar goed mee om te gaan. 12

13 Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en de manier waarop deze door de leerkracht en de groep wordt beïnvloed, is volop aandacht binnen Stichting Primo Schiedam. Van ieder kind wordt deze ontwikkeling gevolgd. Indien nodig wordt er een programma gebruikt dat kinderen leert om beter met zichzelf en anderen om te gaan, zoals de kanjertraining. De komende jaren wordt op iedere school nadrukkelijk aandacht gegeven aan verdere ontwikkeling van het schoolbeleid op dit punt. Dit sluit mooi aan bij het beleid vanuit ons samenwerkingsverband Onderwijs dat past. Onze strategische doelstellingen ten aanzien van onderwijs en kwaliteit: 1. Primo investeert de komende jaren in de brede ontwikkeling van kinderen. De vorming van IKC s zullen hier een bijdrage aan leveren. Er zal hiervoor een visie op dagarrangementen worden ontwikkeld. 2. Primo anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen in het onderwijs en investeert de komende tijd in het gebruik van ICT, sociale media, cultuur, wetenschap en techniek. 3. Primo biedt voor leerlingen een passend onderwijsarrangement, waar mogelijk thuisnabij, dat ruimte geeft voor brede ontwikkeling en maximale talentontplooiing. 4. Binnen Primo wordt het beleid ten aanzien van het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen aangescherpt. 5. Primo werkt aan de ontwikkeling van 21st Century Skills bij haar leerlingen. 6. Er is aandacht voor het leren benutten van sociale media door kinderen en ouders. 7. Primo biedt de mogelijkheid tot het volgen van HVO-vakken op onze scholen. 8. Het gevoerde beleid ten aanzien van het bewegingsonderwijs wordt voortgezet. 3.2 Kwaliteitszorg Onze visie op kwaliteitszorg De visie van Stichting Primo Schiedam op kwaliteitszorg is dat iedere werknemer, en de organisatie waarvan hij of zij deel uitmaakt, zijn verantwoordelijkheid moet nemen om het geleverde werk te evalueren. Hiervoor worden diverse instrumenten gebruikt, zoals ouder-, leerling- en medewerkertevredenheidsonderzoeken. Daarnaast wordt een vierjarenplan en een jaarplan- en jaarverslagcyclus gehanteerd voor de totale organisatie en voor alle scholen individueel. Alle Primo-scholen werken opbrengstgericht (leren van data) en maken hun toegevoegde waarde (leerwinst) zichtbaar. De opbrengsten worden op groeps-, school- en bestuursniveau geëvalueerd. In 2014 is Stichting Primo Schiedam gestart met het organiseren van interne audits. De inspectiebezoeken maken de evaluatie compleet. De genoemde evaluaties leveren weer nieuwe gegevens voor nieuw te definiëren doelen en acties. Hierbij vragen we ons af of we de juiste dingen doen en of we ze goed doen. Stichting Primo Schiedam is van mening dat hoge onderwijskwaliteit ontstaat door persoonlijk en onderwijskundig leiderschap in alle lagen van de organisatie. Van de leraar en de intern begeleider tot en met de schoolleider en de bestuurder. Met andere woorden: onderwijskwaliteit maak je samen. 13

14 Hoge kwaliteit wordt geleverd wanneer er wordt geïnvesteerd in professioneel kapitaal, de optelsom van menselijk, sociaal en besluitvormingskapitaal. Dit betekent dat met name de manier waarop dit gebeurt binnen de organisatie, onderwerp van gesprek is en in de Plan, Do, Check Act-cyclus moet worden opgenomen. Onze strategische doelstellingen ten aanzien van onze kwaliteitszorg: 1. Alle scholen beschikken over en houden een basisarrangement. 2. Primo gaat een integraal kwaliteitssysteem implementeren. 3. Op alle scholen worden interne audits gehouden. 4. Alle directeuren en leerkrachten zijn ingeschreven in hun beroepenregister. 3.3 Personeel en organisatie Onze visie op personeel en organisatie De leerkracht en het onderwijsondersteunend personeel in de klas, zijn de spil en de kritische succesfactor binnen het onderwijsleerproces. Deze cruciale rol bestaat uit kennis (IQ) en sociaal/emotionele inzichten en vaardigheden (EQ). Om, duurzaam, een topprestatie te kunnen leveren is vitaliteit van groot belang (FQ). Op zingevingsniveau kan de SQ worden toegevoegd die staat voor passie, drive, spiritualiteit en (openbare) identiteit. Als de leerkracht in al deze dimensies de kritische succesfactor is, dan is de belangrijkste taak van de schooldirecteur als motor van het onderwijskundig beleid, het personeel zodanig te faciliteren en te begeleiden in haar ontwikkeling zodat zij optimaal kan presteren. De verantwoordelijkheid van (de uitvoering van) hoogwaardig personeelsbeleid ligt dan ook op school bij de schoolleider. We onderscheiden daarbij de deelgebieden: in-, door- en uitstroom, functioneren en beoordelen, ziekteverzuim, opleiden en ontwikkelen en taakbeleid. Deze focus op het personeel impliceert dat de schoolleider ten minste 50% van de tijd toegewijd is aan personeelsaangelegenheden. Voor Stichting Primo Schiedam als werkgever betekent het dat het personeel steeds professioneler zal worden. Steeds meer bekwaam en betrokken en dat het steeds meer in flow zal zijn. Dit is een cirkel van succes; als Primo haar mensen steeds beter maakt, levert zij een steeds betere invulling van haar maatschappelijke opdracht. Dat maakt Stichting Primo Schiedam steeds sterker en aantrekkelijker als merk én als werkgever. Wat weer leidt tot het zijn van een aantrekkelijke werkgever voor toptalent. Stichting Primo Schiedam wil daartoe een goede werkgever zijn die actief investeert in de medewerkers en in een veilige leer- en werkomgeving. Onder andere door deskundigheidsbevordering, het belonen van extra inzet, de ontwikkeling van leiderschap en het uitbouwen van talent van Primo-medewerkers door middel van de Primo Academie, een professionaliseringsplatform waar men van én met elkaar leert. 14

15 Een aantal speerpunten ten aanzien van professioneel kapitaal De regie terug in de handen van de scholen in plaats van het beleid laten bepalen door regelgeving en visie van buitenaf. Daarbij de balans zoekend tussen autonomie van de school en (efficiency) besluiten op bestuursniveau. Beslissingsbevoegdheden moeten binnen dit kader door de schoolleiding meer bij de leerkrachten worden neergelegd. De directie moet leraren stimuleren en aanmoedigen om professionele besluiten te nemen. Schoolleiders willen leraren met een heldere, stabiele en samenhangende visie inspireren om betrokken te blijven. Vanuit de visie wordt gekeken wat bij de school past. Schoolleiders moeten zich verdiepen in de cultuur op de school en de praktijk van de leraren. De krachten van professionals moeten binnen de school worden gebundeld door ervaringen uit te wisselen en door tijd vrij te maken om de lespraktijk te onderzoeken en verder te ontwikkelen. Dit vraagt om een open cultuur waarin je als docent om hulp kunt vragen en je ook geholpen wordt door collega s. Een cultuur waarin je elkaar stimuleert om een betere leerkracht te worden. Stichting Primo Schiedam neemt de regie in eigen handen. Schoolleiders richten de school zo in dat docenten zich als professionals op het onderwijs kunnen richten. Dit sluit aan bij het gedachtengoed van professioneel kapitaal. Bij Stichting Primo Schiedam werken goed opgeleide, enthousiaste en bekwame leraren en onderwijsondersteunend personeel samen het zogeheten menselijke kapitaal. Alleen door te investeren in samenwerking in teams van docenten, neemt de kennis van de organisatie toe en zal de interactie en het onderwijs verbeteren, dit is het sociale kapitaal. Bij alle geledingen binnen Stichting Primo Schiedam, personeel, leidinggevenden, medezeggenschapsraden, ouderraden, bestuur en Raad van Toezicht, is sprake van enthousiasme voor, betrokkenheid bij en deskundigheid in schoolse en bovenschoolse beleidsvorming. Ouderparticipatie/ouderbetrokkenheid Behalve betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen, kunnen zij ook actief deelnemen aan activiteiten op school. Dat kan bijvoorbeeld als voorleesvader of luizenmoeder, maar ook in formele zin, als lid van de medezeggenschapsraad (MR). Deze vorm van betrokkenheid noemen we ouderparticipatie. Dat is iets anders dan ouderbetrokkenheid, waarbij het vooral gaat om partnerschap tussen ouders en school om de ontwikkeling van de leerling te stimuleren. Ouderbetrokkenheid gaat om de actieve belangstelling van de ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen, thuis en op school. Partnerschap (tussen ouders en school) is hierbij het sleutelwoord. Ouders en de school hebben elkaar nodig als het gaat om de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Samen kunnen zij daaraan bijdragen, onder andere door met elkaar het gesprek aan te gaan. Verschillende onderzoeken tonen aan dat ouderbetrokkenheid een positief effect heeft op de ontwikkeling van de leerling en zijn leerprestaties in het bijzonder. Stichting Primo Schiedam acht partnerschap tussen ouders en school dan ook van groot belang. Dat bevordert niet alleen de leerprestaties en de maatschappelijke ontwikkeling van leerlingen, maar werkt ook door in de kwaliteit van de school. 15

16 Veiligheid van kinderen Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht zo n meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Al het personeel van Stichting Primo Schiedam heeft de komende jaren een cursus gevolgd over hoe om te gaan met de signalering en melding. Onze strategische doelstellingen ten behoeve van personeel & organisatie: 1. Primo zet zich in voor de ontwikkeling van professioneel kapitaal. Dit is de optelsom van menselijk, sociaal en besluitvormingskapitaal. Goed opgeleide, betrokken en vitale medewerkers zorgen direct of indirect voor goede ondersteuning en kennisontwikkeling van onze leerlingen. De balans tussen IQ, EQ, FQ en SQ. 2. Primo versterkt de infrastructuur (waaronder de Primo Academie en digitaal portaal) die talentontwikkeling van medewerkers mogelijk maakt. 3. De directeuren en leerkrachten registreren zich in hun eigen beroepenregister. 4. Primo formuleert leeftijdsbewust personeelsbeleid. 5. Primo verstevigt haar ziekteverzuimbeleid. 6. Alle stakeholders worden nadrukkelijk betrokken bij de beleidsvorming. 7. Iedere school zet zich in voor het vergroten van de ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid. 8. Alle leerkrachten hebben na de komende 4 jaar een cursus gevolgd rond het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. 3.4 Een financieel gezonde en efficiënte bedrijfsvoering Onze visie op een financieel gezonde en efficiënte bedrijfsvoering Onze visie op bedrijfsvoering is dat het onderwijs en kwaliteit centraal moeten staan. De aandacht van leerkrachten en directeuren moet zo min mogelijk worden afgeleid door bijzaken. Door samen te werken met Stichting Wijzer en het samenvoegen van de stafbureaus van onze stichtingen ontstaat een schaalvoordeel dat moet worden aangewend, zodat zoveel mogelijk middelen direct ten goede komen aan het onderwijs aan leerlingen. Dit moet leiden tot een goede beheersing tegen een laag kostenniveau. Een doordacht en overwogen financieel beleid stelt Stichting Primo Schiedam in staat om innovatief onderwijs te realiseren, nieuw beleid te financieren en de sterke positie blijvend in te nemen. Met de ontwikkeling en invoering van een uitgekiende planning en control systematiek (P&C) en de daarvoor noodzakelijke kengetallen, kunnen de financiële risico s optimaal worden afgedekt en beschikt het bovenschools en schoolmanagement over een adequaat managementinformatiesysteem, waarmee enerzijds effectiever sturing kan worden gegeven en anderzijds de financiële verantwoording van de inzet van publieke middelen aan medezeggenschapsraden, lokale en rijksoverheid en andere stakeholders efficiënt plaatsvinden. Dit betekent dat de bedrijfsvoering van beide stichtingen op elkaar moeten worden afgestemd en er gekozen moet gaan worden voor hetzelfde administratiekantoor. 16

17 Onze strategische doelstellingen ten behoeve van een financieel gezonde en efficiënte bedrijfsvoering: 1. Primo wil haar gezonde financiële situatie voortzetten. Dit betekent dat de komende drie jaar stevig bezuinigd moet worden om de extra middelen die Primo ingezet ten behoeve van de kwaliteit, de terugloop van de inkomsten door en daling van het leerlingenaantal en de gewichtenregeling financieel op te vangen. 2. Primo ontwikkelt zich tot een organisatie die in staat is een in control statement af te geven. (Toelichting: dat is de term in bedrijfsvoering, die aangeeft dat er een koppeling is tussen beleid en de toewijzing van financiële middelen, die aangeeft dat administratieve processen goed zijn georganiseerd zonder dubbelingen en met duidelijke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden per proces.) 3. Primo optimaliseert de dienstverlening aan de scholen op het gebied van de financiële en personele administratie. 4. Directeuren worden nadrukkelijk betrokken bij de financiële organisatie en de financiële beleidsvorming op bestuursniveau. 5. Primo streeft naar een eenhoofdige aansturing in Integrale Kindcentra waar meerdere organisaties onder één dak werken. 3.5 PR, communicatie en marketing Onze visie op PR, communicatie en marketing Goede communicatie is een noodzakelijke voorwaarde voor de realisatie van alle doelstellingen. In onze communicatie laat Stichting Primo Schiedam zien dat we geen franchisegever zijn, met onze scholen als franchisenemers, maar dat we een krachtig geheel vormen. Aandacht voor interne communicatie is hierbij van groot belang. Onze (openbare) identiteit, visie en missie moet worden gekend en gedragen door alle Primo-collega s, zodat zij deze op hun beurt weer verder kunnen uitdragen en toepassen in de praktijk. Daarnaast is het belangrijk dat alle Primo-scholen een eenduidig profiel hebben, met heldere visie, missie en werkwijze, en dat zij dit ook in hun communicatie naar buiten weten te brengen. Deze schoolprofielen zullen herkenbaar terug te vinden zijn in alle aspecten van communicatie, intern en extern: van website en schoolgids tot de uitstraling van de school, de keuze voor activiteiten en de handelwijze van medewerkers. Onze strategische doelstellingen ten behoeve van PR, communicatie en marketing: 1. Primo stimuleert bewust tweerichtingsverkeer in communicatie met alle belangengroepen/stakeholders, waardoor we gezamenlijk kunnen (door)ontwikkelen. 2. Primo betrekt haar stakeholders via uiteenlopende vormen van communicatie, onder andere middels onze digitale nieuwsbrief, website en sociale media. 3. Alle scholen hebben een duidelijk profiel, waarbinnen de openbare identiteit herkenbaar aanwezig is. 17

18 3.6 Behoud en uitbouw van hoogwaardige huisvesting Onze visie op het behoud en de verdere uitbouw van hoogwaardige huisvesting Goed onderwijs verzorgen wordt gemakkelijker als een schoolgebouw een prettige leer- en werkomgeving biedt. Een goed gebouw heeft ook lage exploitatiekosten en een duurzaam karakter. Onze schoolgebouwen en schoolpleinen hebben een uitstraling die zichtbaar en wezenlijk bijdraagt aan de perceptie van hoge kwaliteit. Onze scholen zijn schoon en zien er van binnen netjes en verzorgd uit. De opzet en indeling van onze gebouwen maakt het mogelijk om IKC s te vormen. Onze strategische doelstellingen op het behoud en de verdere uitbouw van hoogwaardige huisvesting: 1. De komende periode zal worden ingezet op de vorming van IKC s. 2. De gebouwaanpassingen die nodig zijn voor de vorming van IKC s worden in kaart gebracht en zo mogelijk tot stand gebracht. 3. Behalve het reguliere onderhoud zal de komende vier jaar inzet zijn voor nieuwbouw van De Singel, De Troubadour en De Peperklip. 4. Het gebruik van de gymzalen zal betrokken worden bij de IKC-vorming. 5. Het buitenonderhoud zal met ingang van 1 januari door de afdeling huisvesting worden opgepakt. 3.7 ICT Onze visie op de inzet van ICT Primo Schiedam is op het terrein van informatie- en communicatietechnologie vooruitstrevend en innovatief. Vooral waar het gaat om vernieuwend onderwijs en administratie, beheer en managementinformatie. Dit leidt tot de volgende strategische doelen voor ICT: 1. Het optimaliseren van ons portaal voor het delen van kennis en ervaring. 2. Gerichte aandacht voor het leren hanteren van digitale bronnen. 3. Media benutten bij het ontwikkelen van de 21st century skills. 4. Het ontwikkelen van een digitale leeromgeving. 5. Ontwikkelen en implementeren van een ouderportaal waar ouders alle relevante informatie over hun kind kunnen vinden. 6. Ieder school formuleert beleid rond mediawijsheid. 18

19 Colofon Dit is een uitgave van Stichting Primo Schiedam Realisatie: De Kleine Ambassade, Schiedam Tekst: Primo Schiedam Redactie: Hanna de Vries Eindredactie: Sharon den Breems Fotografie: Darryll Atema Vormgeving: Shanna van der Nat De Kleine Ambassade, september 2014 Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van De Kleine Ambassade of Stichting Primo Schiedam worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd. 19

20 ADRESSEN SCHOLEN Openbare basisschool De Peperklip Fahrenheitstraat ZM Schiedam t: directeur: (Peter) P. Tetteroo Openbare basisschool De Singel Galileistraat 86 - Hoofdgebouw en postadres 3112 PJ Schiedam t: directeur: (Inge) I. Werneke Openbare basisschool Annie M.G. Schmidt Westfrankelandsestraat 124 Postadres 3117 De AX Singel Schiedam Singel 5 t: GH Schiedam Gebouwen Singel GH Schiedam (010) directeur: Singel 24 (Eric) E.K. van Kampen 3112 GP Schiedam (010) Galileïstraat PJ Schiedam (010) Buys Ballotsingel JH Schiedam (010) Openbare basisschool De Kring Frans Halsplein WE Schiedam t: directeur: (Eric) E.K. van Kampen Openbare Wijkschool De Gorzen Dwarsstraat 2, 3114 LC Schiedam t: directeur: (Annemieke) A. Jeene Openbare Daltonbasisschool De Klinker Bernardus IJzerdraatsingel CC Schiedam t: directeur: (Hans) H. Loendersloot Openbare basisschool Het Startblok Burgemeester van Haarenlaan GD Schiedam t: directeur: (Walter) W. Konings Montessorischool Schiedam Anthonie Muijsstraat LD Schiedam t: directeur: (Herman) H. Lamferkamp Openbare basisschool De Troubadour Peter van Anrooylaan TA Schiedam t: directeur: (Annemieke) A. Jeene Openbare basisschool De Violier Stockholm SG Schiedam t: directeur: (Nuriye) N. van Gelderen Openbare basisschool De Taaltuin Thorbeckesingel 4*, 3118 RW Schiedam Postbus 376, 3100 AJ Schiedam t: directeur: (Betty) E.M. van Dam SBO De Poldervaart Prinses Beatrixlaan JN Schiedam t: directeur: (Jacob) J. Mannessen Openbare basisschool Het Windas Nachtegaallaan XP Schiedam t: directeur: (Mariëlle) M. van der Schoor

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 INLEIDING Voor u ligt het schoolplan van Bs. KlimWijs. Bs. KlimWijs is, samen met de kernpartners Peuterplaza Spaaihoef en Korein Kinderplein Cluselaan, onderdeel van het Spilcentrum

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder Schoolondernemersplan basisschool de Vonder 205-209 Algemeen Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur : Mevr. J. Ketelaars en S.Ghielen Adres :

Nadere informatie

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Schoolgids B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Woord vooraf Met veel plezier presenteren wij u onze schoolgids. U vindt hierin praktische informatie, maar ook achtergronden

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan strategisch schoolplan OZHW 2012-2016 Inhoud Préambule 4 Inleiding 5 1. Besturingsconcept 8 1.1. Besturingsfilosofie 8 1.2. Missie 10 1.3. Visie 10 2. Structuur

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen januari 2015 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard Inhoud 1. Inleiding op de professionaliseringsthema s... 3 2. Omgaan met verschillen... 5

Nadere informatie

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 1 2 INHOUD Algemene gegevens... 4 Voorwoord... 5 Inleiding - waarom een strategisch beleidsplan?...

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan. Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Meerjarenbeleidsplan. Stichting Onderwijs Midden-Limburg Meerjarenbeleidsplan Stichting Onderwijs Midden-Limburg Meerjarenbeleidsplan Stichting Onderwijs Midden-Limburg (printversie) Inhoud 1 Missie en visie 2 Inleiding 2.1 De focus: Persoonlijk Leren 2.2 De

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015 2019. SIKO, omdat elk kind bijzonder is! Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie

STRATEGIENOTA 2015 2019. SIKO, omdat elk kind bijzonder is! Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie STRATEGIENOTA 2015 2019 Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie 1 SIKO, elk kind is bijzonder! VOORWOORD Voor u ligt de strategienota voor de periode 2015 tot en met 2019. Ik ben er trots op dat

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2016 STERK IN LEREN!

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2016 STERK IN LEREN! STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2016 STERK IN LEREN! Inhouds opgave Strategisch Beleidsplan 2013 2016 Samenvatting Voorwoord pag.2 pag.3 Hoofdstuk I pag.5 De scholen en stichting Spaarnesant 1.1 Visie en

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38

1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38 Jaarverslag 2013 Inhoud VOORWOORD 3 1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38 6. VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 40 7.

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

Plan voor profilering, marketing en

Plan voor profilering, marketing en Plan voor profilering, marketing en communicatie Visie & aanpak 2011-2015 Versie 1.0 April 2011 Onderwerp / voorstel: Plan voor profilering, marketing en communicatie Status: Intern definitief Periode:

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie "

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit energie 3333 Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie " Kenmerk: N046NM Datum: maart 2012 Behandeld door: Nanda Mul Behandeld in AB op 17 april 2012 Behandeld door GMR op 24 april 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

2012-2016. Stichting Proloog www.proloog.nl Fonteinland 11 8913 CZ Leeuwarden 058-2347520

2012-2016. Stichting Proloog www.proloog.nl Fonteinland 11 8913 CZ Leeuwarden 058-2347520 ICT BELEIDSPLAN STICHTING PROLOOG 2012-2016 Stichting Proloog www.proloog.nl Fonteinland 11 8913 CZ Leeuwarden 058-2347520 Dit plan beschrijft hoe Stichting Proloog werkt aan brede talentontwikkeling,

Nadere informatie

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan Strategisch beleidsplan 2009-2012 Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan 1. Inleiding 3 2. Onze Ambities 4 3. Stichting OPOH: Wie zijn we.... 5 4. Stichting OPOH: Waar staan we voor:... 6 5. Stichting OPOH:

Nadere informatie