Opleider Competent. Informatiebrochure CWO Opleider cursus

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleider Competent. Informatiebrochure CWO Opleider cursus 25 2014"

Transcriptie

1 Informatiebrochure Opleidercursus 25 De stichting Commissie Watersport Opleidingen is een samenwerkingsverband van: Deze cursus wordt verzorgt door Groei Direct Opleidingen en leidt op tot CWO Opleider - 1 -

2 Inhoudsopgave 1. Vooraf Doel van de cursus Opzet van de cursus Informatieavond Instroomeisen Informatieavond Praktijk Feedback 4 2. Competentie & Competentieleren Kerncompetenties Functiecompetenties Competentieleren: waar gaat het eigenlijk om? Uitgangspunten: Consequenties: Dilemma s 5 3. Competentie overzicht Kerncompetenties Functiecompenties 6 4. Portfolio Oorsprong Motieven Tips Literatuur Coach (groep) Reflecteren Literatuur: Hulpmiddel 9 6. Competenties verwerven POP Leeropdrachten Workshops Leervragen ELO Portfolio Toetsing & Beoordeling Methode Beoordelingsaspecten 11 Cursusdata 12 Opleidingsinstituut

3 1. Vooraf Leuk dat je de intentie hebt om de cursus te gaan volgen! In dit hoofdstuk geven we een beeld van het doel, de opzet en de intakeprocedure van de cursus. 1.1 Doel van de cursus. Het doel van deze opleiding is CWO-instructeurs 4 op te leiden tot opleider. Een opleider is iemand die door organisatie, opleiding en begeleiding (direct of indirect) zorg draagt voor alle vaar- en vaaronderwijsopleidingen op een vaarschool en eindverantwoordelijk is voor de kwaliteit van die vaaropleidingen. Dit betekent dat de opleider competent is om, binnen een door de CWO erkende watersportinstelling, opleidingen voor instructeurs 3 en 4 te ontwikkelen, te organiseren en de volledige verantwoordelijkheid daarvoor te dragen. In deze opleiding verwerven instructeurs kennis, vaardigheden en inzichten zodat zij cursisten kunnen introduceren en bekwamen in één of meerdere watersport disciplines. 1.2 Opzet van de cursus. De cursus is opgezet volgens de inzichten van het competentiegericht leren. We gaan uit van het idee dat al beheerste kennis, vaardigheden en competenties ingebracht kan worden en kan helpen de cursus sneller te doorlopen. Het de verantwoordelijkheid van de cursist om nog onvoldoende ontwikkelde en/of ontbrekende competenties naar eigen inzicht te verwerven. Dit betekent niet dat er geen lessen, workshops en begeleiding vanuit de cursusstaf zal plaatsvinden; we bieden per kerncompetentie een reeks mogelijkheden om kennis en vaardigheden te verwerven door workshops en literatuur aan te bieden. Daarnaast zal elke cursist een begeleider (leercoach) aangewezen krijgen om samen aan de leeropdrachten te werken die ontwikkeld zijn om te werken aan de belangrijkste competenties. Ook zal er ruimte zijn om geheel cursistgestuurde competenties te verwerven; aan de hand van de leervragen die de cursist heeft zal invulling worden gegeven aan bijvoorbeeld een les of workshop. In hoofdstuk 6.1 (POP) en 7.3 (Afronding en presentatie) vind je informatie over een aantal afrondingsdata

4 1.3 Informatieavond Het doel van de informatiedag is te bepalen of je reeds voldoende competenties beheerst om de cursus binnen een redelijke termijn af te ronden maar ook om inzicht te geven welke inspanningen noodzakelijk zijn om de cursus met goed gevolg te kunnen afsluiten Instroomeisen Om deel te mogen nemen aan de cursus moet de (aanstaande) cursist in het bezit zijn van een I-4* diploma (dus inclusief examenbevoegdheid of dit op korte termijn te kunnen halen uiterlijk 22 juni) en actief zijn binnen een CWO-aangesloten opleidingslocatie waar de cursist de mogelijkheid heeft om als opleider te functioneren. Daarnaast moet men bereid en in staat zijn voldoende tijd vrij te maken om de cursus te doorlopen. Richtlijn na I-4* is 50 dagdelen (150 uur) Informatieavond De informatiedag bestaat uit een presentatie en mogelijk een gesprek met de cursusstaf, waarbij de cursus opzet de leidraad vormt. In de verschillende presentaties en gesprekken wordt besproken welke competenties de cursist al beheerst en welke onderdelen nog ontwikkeld moeten worden. Daarnaast wordt meer informatie verstrekt over de inhoud van de cursus en kennis gemaakt met de andere (aanstaande) deelnemers Praktijk Naast de presentaties en eventueel een intakegesprek aan de hand van het Portfolio van de cursist wordt de cursist in de praktijk (begeleiden en training geven/gevorderd lesgeven) door de leercoach beoordeeld in de daarbij horende competenties. Dit gebeurt in principe op de eigen CWO-locatie, bij voorkeur zo vroeg mogelijk in het seizoen Feedback Naast de presentaties zal tijdens de informatiedag uitleg gegeven worden over de 360- graden feedback die het startpunt van de cursus zal vormen. 5 mensen uit uw omgeving zullen naast u inzicht proberen te geven in jou sterktes en zwakten en zijn daarmee de aanzet voor het persoonlijk opleidingsplan dat je samen met je coach zal gaan maken voorafgaand aan de cursus

5 2. Competentie & Competentieleren Competent zijn betekent: ik kan het en ik weet waarom. 2.1 Kerncompetenties Kerncompetenties zijn competenties die belangrijk zijn voor het functioneren in een bepaalde functie. Ze behoren niet bij de specifieke taak van de opleider, maar zijn wel kritisch ten aanzien van zijn of haar functioneren. Er is sprake van een samenhangend geheel van kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten. Bezit je deze competenties (gedeeltelijk) niet, dan zal je niet optimaal in de rol van opleider kunnen functioneren. 2.2 Functiecompetenties Functiecompetenties zijn competenties die specifiek horen bij de taak van de opleider. 2.3 Competentieleren: waar gaat het eigenlijk om? Om op de juiste manier deel te kunnen nemen aan de cursus is het noodzakelijk om je bewust te zijn van enkele uitgangspunten, consequenties en dilemma s van het competentieleren Uitgangspunten: Elk leerproces is individueel; Uiteindelijk is het doel van het leren iets te kunnen (competent zijn); kennis, attitude en vaardigheden zijn noodzakelijke elementen; Onderwijzen van kennis alleen leidt niet direct tot kunnen; Competent zijn is altijd contextgebonden; Beoordeling vindt plaats op aantoonbaar kunnen, niet op kennen; De meeste leer- en werksituaties vragen om samenwerking Consequenties: Competenties moeten zoveel mogelijk binnen de echte context worden aangeleerd; Toetsing van kennis is geen toetsing van kunnen; Klassikale aansturing van het leren via het doceren van kennis past niet in dit model; Een vervangende vorm van aansturing is dus noodzakelijk; een doorlopend coachingtraject is hiervoor de meest voor de hand liggende oplossing; Elke leerroute zal min of meer individueel vorm moeten krijgen; Leervragen kunnen (lang) niet altijd worden voorzien of georganiseerd; Er is meer tijd nodig voor begeleiding en coaching (on-the-job), minder voor ingeroosterde kennisoverdracht; Je kunt alleen gecoacht worden als je gecoacht wilt worden; Een (goede) relatie tussen alle betrokkenen is cruciaal, er wordt aandacht besteed aan binding (elkaar leren kennen en accepteren) Dilemma s Vertrouwen hebben in de leerbehoefte en mogelijkheden van de lerende Acceptatie van toevalsleren Controleren vs. Stimuleren en faciliteren Standaardiseren vs. Ontwikkelen - 5 -

6 3. Competentie overzicht 3.1 Kerncompetenties De opleider heeft het vermogen om: met een open houding te willen leren en ontwikkelen; samen te werken met (groepen) medewerkers binnen de eigen organisatie; samen te werken met collega opleiders (van andere vaarscholen); doelen te stellen en deze bereiken; een stijl van leidinggeven te kiezen die past bij de situatie en/of de organisatie; open te staan voor visies en inzichten van anderen: collega s, medewerkers en consumenten. 3.2 Functiecompenties De opleider heeft ten aan zien van: Begeleiden a. inzicht in het leertraject van de instructeur/begeleider; b. het vermogen begeleiding gestructureerd aan te bieden; c. kennis van gesprekstechnieken/communicatie en het vermogen de juiste toe te passen. Trainen a. het vermogen op ieder niveau training te verzorgen, zowel praktisch als theoretisch; b. de kennis en het inzicht om met de juiste foutenanalyse de cursist op een creatieve manier op het juiste niveau te trainen; c. de kennis en het vermogen trainingen te organiseren en te leiden. Opleidingen a. het vermogen om op alle niveaus instructeuropleidingen te organiseren en te leiden; b. de kennis en het inzicht om de kwaliteit van de opleidingen te waarborgen; c. heeft kennis van innovatieproblematiek en is in staat deze bij implementatie van (ver) nieuwe (nde) opleidingsmethodes toe te passen; d. heeft het vermogen het Instructeurs Opleidings Plan (IOP) op te stellen en uit te voeren. De CWO-organisatie a. kennis van het ontstaan van de organisatie; b. kennis van de bestuursstructuur en besluitvormingsprocessen; c. een compleet beeld van CWO-eisen; d. het vermogen de noodzakelijke (opleidings)administratie uit te voeren; Inzichten/visies a. kennis van activiteiten op andere CWO locaties en aangesloten verenigingen; b. inzicht in opleidingsprocessen op andere CWO locatie

7 4. Portfolio 4.1 Oorsprong Het begrip portfolio komt oorspronkelijk uit de wereld van kunst en architectuur. Kunstenaars en architecten kunnen bij hun sollicitaties niet volstaan met diploma s en mooie verhalen over hoe goed ze wel niet zijn. Mensen uit deze beroepsgroepen hebben een andere vorm gevonden om hun kwaliteiten aan te tonen, namelijk: het portfolio. Dat is een dossier met eigen schetsen en tekeningen, met foto s van eigen kunstwerken, van maquettes, van gebouwen e.d.. Op dit moment zien we dat de belangstelling vanuit het bedrijfsleven en het onderwijs voor dergelijke portfolio s toeneemt. Portfolio s leveren namelijk niet alleen gegevens over de capaciteiten van de cursist of toekomstige werknemer, maar geven ook inzicht in hun leervermogen. Dit is van des te meer belang omdat snelle maatschappelijke en technische ontwikkelingen maken dat kennis snel veroudert, waardoor niet alleen de verworven kennis van belang is, maar veeleer het vermogen van een persoon om snel nieuwe zaken bij te leren. 4.2 Motieven Portfolio s bevatten bewijsmateriaal van activiteiten die iemand heeft verricht in het kader van de eigen professionalisering. Het bewijsmateriaal van de activiteiten wordt door de persoon zelf geselecteerd en deze bepaalt eveneens zelf welke activiteiten hij/zij wil verrichten om dat bewijsmateriaal te verzamelen. Wanneer we tijdens een opleiding werken met een portfolio kan men zeggen dat deze opleiding mede cursistgestuurd en cursistgericht is. Op deze manier fungeert een portfolio als een hulpmiddel voor cursisten om hen te leren eigen doelen te stellen in het kader van eigen professionalisering (een leven lang leren). Het stelt de cursist in staat zich bewust te worden van de eigen capaciteiten en bewijsmateriaal te verzamelen van de eigen vaardigheden. 4.3 Tips Algemene tips voor het samenstellen en onderhouden van een portfolio zijn: Verzamel en structureer: verzamel zoveel mogelijk bewijsmateriaal, maar orden het zodanig dat het overzichtelijk blijft, bijvoorbeeld per onderwerp en per onderwerp weer naar kwaliteit Reflecteer: wat zegt het bewijsmateriaal over jouw competenties? Welke beheers je en welke (nog) niet? Formuleer doelen: aan welke competenties ga je werken? Hoe ga je dat doen? Denk ook aan en tijdspad! Stop er steeds wat in en gooi er wat uit: je portfolio is een reflectie op je leerproces; als er niets verandert in je portfolio staat je groei blijkbaar stil. Bescheidenheid is uit den boze; als je iets goed gedaan hebt mag dat gezien worden! Kijk bij anderen en luister naar hun ideeën: tijdens de cursus ben je niet elkaars concurrent, je leert van elkaar en kunt veel ideeën bij elkaar opdoen Geef je portfolio een persoonlijk tintje; iedereen heeft een eigen stijl die ook wat over jou zegt. " Wanneer ik een portfolio bekijk, ben ik natuurlijk geïnteresseerd in de inhoud, maar ik ben ook geïnteresseerd naar het ontwerp van de portfolio. Soms zegt de vorm van een portfolio me net zoveel als de inhoud. Aan het ontwerp kan ik mensen beoordelen, het zegt me of de ontwerper ervan conservatief of avontuurlijk is, cool of bescheiden, precies of slordig. Ik kan zelfs beoordelen of mensen veel tijd besteed hebben aan het bijstellen van hun portfolio of aan een efficiënte voorbereiding ervan Een portfolio zegt iets over het vermogen van iemand om te communiceren over zijn/haar eigen ideeën en ontwerpen" (vertaald uit het Amerikaans; Cesar Perelli in Linton,1996) 4.4 Literatuur Burke, K., Fogarty, R. & Belgrad, S. (1993) The portfolio Connection. USA: IRI Skylight Publishing Inc.Johnson, N.J. & Rose, L.M. (1997) Portfolios (Clarifying, constructing and enhancing) Basel: Technomic Publishing Company Inc. Linton, H. (1996) Portfolio Design. New York: W.W.Norton & Company, Inc. ISBN

8 5. Coaching & Reflectie 5.1 Coach (groep) Elke cursist krijgt, samen met 1 of 2 andere cursisten, een coach. Samen vormen zij een coachgroep. De cursisten in deze coachgroep kunnen samen, met en/of van elkaar leren. De coach is het eerste aanspreekpunt van de cursist. Daarnaast begeleidt de coach de cursist(en) tijdens het verwerven van competenties. Hij ondersteunt de cursist vorm en inhoud te geven aan het leertraject; de coach helpt en stimuleert. Het uitgangspunt van de coach is: Ik help de cursist het zelf te doen. Leidraad hiervoor is het Portfolio en (als onderdeel daarvan) het POP. De cursist zal met regelmaat contact hebben met de coach. Soms alleen, een andere keer met de coachgroep. De intensiteit van de coaching hangt af van de behoefte van de cursist en van de (hoeveelheid) te verwerven competenties. 5.2 Reflecteren Reflecteren is naar jezelf kijken, een belangrijk onderdeel tijdens de coaching waarbij je jezelf onder de loep neemt. Tijdens een reflectiemoment zou je jezelf de volgende vragen kunnen stellen: Voel ik mij competent? Heb ik het in de vingers? Hoe heb ik geleerd? Wat heb ik geleerd? Snap ik het? Hoe werd het mij duidelijk? Reflecteren helpt je om leerdoelen te formuleren, een studieplan te maken, je eigen leerproces begrijpen en kunnen beschrijven. 5.3 Literatuur: Reflecteren de Basis Mirjam Groen - 8 -

9 5.4 Hulpmiddel Om met de coach een opdracht, verslag of project goed te kunnen bespreken (reflecteren) tijdens een coachgesprek zou je bij het voorbereiden, uitvoeren en evalueren onderstaande tabel kunnen gebruiken: 1. Oriëntatiefase Wat moet/wil ik doen Waarom Waar Met wie Hoe lang, wanneer klaar Wat is het doel Hoe weet ik of het doel gehaald is (eisen, kwaliteit) 2. Uitvoer/verwerking Plan uitvoeren Regelmatig kijken of je je nog aan je plan houdt Zo nodig tussentijds even terug naar Evaluatiefase hoe vond ik het om dit te doen hoe is het gegaan wat ging goed wat kon beter is het doel gehaald belangrijke factoren van buiten wat was mijn rol wat heb ik geleerd Wie kan mij evt. helpen Wat heb ik er voor nodig Wat weet ik al Wat heb ik eerder gedaan, dat ik hier kan toepassen Welke stappen zijn nodig Hoe en met wie ga ik evalueren PLAN!! Zo nodig tussentijds even naar 3 controle bij samenwerking met anderen: wat vond je van elkaars bijdrage wat wil ik voor de volgende keer herhalen wat wil ik voor de volgende keer veranderen/verbeteren wat ga ik daarvoor doen - 9 -

10 6. Competenties verwerven Onvoldoende ontwikkelde en/of ontbrekende competenties moeten worden verworven. Om dit te bereiken zijn er meerdere mogelijkheden, voor iedere kerncompetentie in de cursus wordt stapsgewijs gekozen voor de methode: niveau inschatting einddoel vaststellen - kennis verwerven (oa met workshop en literatuur) kennis toepassen in de praktijk Reflecteren op eigen kunnen De coach ondersteunt je hierin, maar het initiatief ligt altijd bij de cursist! 6.1 POP Tijdens de startdag zal de cursist onder begeleiding van zijn/haar coach een start maken voor een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) opstellen waarin staat aan welke competenties, op welke manier en volgens welk tijdspad gewerkt gaat worden, rekening houdend met de verschillende afrondingsdata (zie 7.3) Dit POP wordt onderdeel van je portfolio. De volgende werkvormen voor het verwerven van competenties zijn mogelijk: 6.2 Leeropdrachten De competenties waaraan gewerkt gaat worden zitten aan een leeropdracht gekoppeld, die de cursist in een situatie brengt waarbij de nog verder te ontwikkelen competentie noodzakelijk is om de opdracht te kunnen vervullen. Deze opdracht kan bijvoorbeeld het organiseren van een activiteit inhouden of het schrijven van een verslag over een bepaald onderwerp. 6.3 Workshops Om de leeropdrachten te kunnen vervullen moet de cursist een workshop te volgen over het betreffende onderwerp. Deze workshop kan de cursist dan helpen de opdracht met goed gevolg te maken. Aan ieder cursusblok zit een workshop gekoppeld. Voorafgaand aan iedere workshop dag krijgt u een voorbereidingsopdracht en raden we u aan de bijbehorende literatuur te lezen. 6.4 Leervragen Je kunt specifieke leervragen voorleggen aan je leercoach. Zijn er meer cursisten met min of meer gelijke leervragen? Dan kan voor dat onderwerp een workshop worden opgezet. In andere gevallen zal je samen met je leercoach de vraag gaan behandelen/oplossen/beantwoorden. 6.5 ELO Tijdens de cursus zal er met een Elektronische Portfolio gewerkt worden waarin u uw portfolio kan opbouwen en uw uitwerkingen online kan delen met uw medecursisten je leercoach en de uiteindelijke PvB beoordelaar. 6.7 Portfolio Alle opdrachten, uitwerkingen van opdrachten, verslagen van workshops of andere leermomenten worden verzameld in het e-portfolio. Zoals in het betreffende hoofdstuk al omschreven is, moet uit het portfolio blijken dat de onvoldoende ontwikkelde en/of ontbrekende competenties na verloop van tijd beheerst worden

11 7. Toetsing & Beoordeling Een belangrijk onderdeel van (competentie-) leren is het evalueren en beoordelen van het leren. De coaches (en cursusstaf) kijken steeds of het leerproces goed verloopt en of het uiteindelijke product van het leren (het verwerven van competenties) voldoet aan criteria die door onszelf en/of door de buitenwereld zijn gesteld. Het Portfolio - met de bewijslast - speelt hierin een centrale rol! Een praktisch handvat in het uitwerken van je uiteindelijke portfolio waarmee je de competentie zal moeten bewijzen is om per competentie te starten met: Ik ben competent in. omdat ik met goed gevolg heb uitgevoerd en deze.. bewijsstukken ondersteunen dit. 7.1 Methode De criteria voor de beoordeling vanuit het portfolio zijn ruimer dan bij een echte kennistoets. Er is daardoor meer ruimte voor subjectiviteit. In dit verband is het ook interessant om te wijzen op het idee van dat 'er-velewegen-naar-rome-leiden'. Uitgangspunt hierbij is dat competenties op verschillende wijzen verkregen kunnen worden en op verschillende manieren getoond kunnen worden. Er zijn wel beoordelingsmaatstaven vastgelegd, maar deze laten ruimte voor variatie in het proces en het resultaat. Uiteindelijk wordt het totaal proces beoordeeld en niet (alleen) gefragmenteerde onderdelen. De winst van competentiegericht beoordelen in een contextrijke omgeving is een hoge mate van relevantie en validiteit. Daarnaast is het niet alleen 'de meester' (lees coach en/of cursusstaf) die oordeelt, ook de cursist geeft een oordeel en is verantwoordelijk om 'bewijzen' te verzamelen voor de betreffende competenties. Als die bewijzen verzameld zijn in een portfolio, dan dient er een waardering te komen. 7.2 Beoordelingsaspecten Beoordelingsaspecten voor het waarderen van producten/bewijzen in een portfolio zoals projectverslag, uitwerking van een opdracht, logboek, video: Authenticiteit: - is het product daadwerkelijk afkomstig van de cursist Actualiteit: - weerspiegelt het bewijs het huidige competentieniveau van de cursist Relevantie: - hoe specifiek is het bewijs voor de te beoordelen competentie Kwaliteit van het eindproduct: - in welke mate komt het product overeen met de gewenste kwaliteit (criterium, standaard) Kwantiteit: - is het aantal bewijzen, of de duur van een ervaring, voldoende om uitspraken te doen over de competentie Variatie: - is de competentie in verschillende contexten bewezen Bijzonderheden: -(...) 7.3 Afronding en presentatie De gehele cursus moet in één jaar (seizoen) afgerond kunnen worden. Om dit proces te bewaken zijn er een aantal afrondingsdata gesteld: data waarvoor het beheersen van betreffende competentie(s) moet worden aangetoond door middel van bijvoorbeeld het maken van een leeropdracht. Komt de cursusstaf tot de conclusie dat de cursist de betreffende competentie(s) niet beheerst zal er gestopt moeten worden met de cursus. Deze data zijn hard en er wordt niet van afgeweken. Reden voor deze afrondingsdata is de werkdruk van zowel de cursist als de coaches/cursusstaf aan het eind van de cursus te verminderen. Tijdens de afrondingsdag geeft de cursist een presentatie over zijn (verworven) competenties

12 8. Cursus overzicht & afrondingsdata Cursus Opleider Competent in schema: Aanmelden informatiedag Aanmelden cursus en doorgeven gegevens voor 360 graden feedback Startdag 2 maart a. rapport 360 feedback b. coachgroep c. POP d. Gesprekstechnieken Verwerven competenties a. Coachbijeenkomsten ten minste 2 b. Leeropdrachten 4 opdrachten c. Intervisiebijeenkomsten 4 keer d. Koppelbezoeken 2 uit 2 thuis e. Workshops 3 dagen f. Elektronische portfolio Afrondingsdag 15 november presentaties diplomering Cursusdata Datum Onderwerp Plaats/functie 31 januari informatieavond Loosdrecht 2 maart Startdag Gesprekstechnieken Loosdrecht 29 maart Workshopdag Training geven Loosdrecht 10 mei Workshopdag Innoveren/verandermanagement Loosdrecht 10 juni Intervisie (avond) Loosdrecht 22 juni I-4* (examineren) Deadline 22 juni PvB-dag Training geven Zeilfabriek de Morra 15 november Afrondingsdag en presentatie Loosdrecht

13 Opleidingsinstituut Groei direct opleidingen zal in 2014 de Opleidercursus verzorgen, de opleiding tot CWO Opleider valt onder auspiciën van de Kwaliteit Commissie van de stichting CWO. De CWO is de examinerende instantie en zal na het met goed gevolg doorlopen van de cursus overgaan tot het diplomeren van de cursist. Gedurende de opleiding zal de cursist de status van Opleider in Opleiding hebben en in die hoedanigheid in overleg met zijn/haar leercoach de rol van opleider kunnen uitoefenen. Studiebelasting De studiebelasting voor de opleidercursus is afhankelijk van het beginniveau en de eerder verworven competenties, uit onderzoek bij voorgaande cursussen wordt er buiten de cursusdata en geplande activiteiten om verdeeld over het cursusjaar nog tussen de 40 en 160 uur aan de cursus besteed. Literatuurlijst In de opleidercursus wordt er gebruik gemaakt van literatuur, u bent niet verplicht deze literatuur aan te schaffen maar zal dan bij voorbereidende opdrachten actief op zoek moeten naar de informatie op internet en via andere bronnen. Wij raden u echter wel aan de literatuur aan te schaffen. Motiverende gespreksvoering William R. Miller Vs van verandermanagement A. Cozijnsen Werkboek Intervisie J. Hendriksen Totaal coaching Huijbers Oefenboek Totaal coaching Huijbers Reflecteren de Basis Groen Inschrijving en cursusgeld De inschrijving van de opleidercursus is definitief na betaling van de factuur welke op de eerste cursusdag voldaan dient te zijn. De cursusprijs bedraagt 990,- euro excl. BTW voor cursisten afgevaardigd van een opleidingslocatie aangesloten bij de HISWA of het Watersportverbond. Voor cursisten niet verbonden aan een aangesloten opleidingslocatie geldt een cursusprijs van 1100,- Aanmelding geschiedt door een inschrijfformulier volledig ingevuld retour te zenden aan het CWO secretariaat. Na acceptatie (controle op instapeisen) volgt een factuur. Na betaling hiervan is uw inschrijving definitief. In de cursusprijs is accommodatie, koffie, thee en lunch tijdens workshopdagen, studiemateriaal, docenten, begeleiding tot maximaal 4 fysieke bezoeken, Proeven van bekwaamheid en diplomakosten inbegrepen. De boeken op de literatuurlijst zijn niet inbegrepen

14 - 14 -

15 Aanmeldingsformulier Opleidercursus 25 Datum (d/m/j/) Achternaam Voornaam Geslacht Man Vrouw Straat + huisnummer Postcode + plaats Telefoonnummer(s) overdag Telefoonnummer s avonds Geboorteplaats Geboortedatum (verplicht!) Pasnummer Disciplines en niveau per discipline Actief bij opleidingslocatie: Verantwoordelijk Opleider /eigenaar / COT Gegevens tbv 360 graden feedback 1 Naam adres relatie tot cursist Akkoord met gebruik input Wijze van betalen Ik ga akkoord met de cursusprijs van 990 excl. BTW voor cursisten van aangesloten vaarlocaties en 1100,- excl BTW. of wens als volgt mijn Factuur op eigen naam: factuur op naam van opleidingslocatie: Ondertekening cursist handtekening voor akkoord eigenaar/bestuurder Datum:.

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf De Leijgraaf studentenhandleiding 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Opdrachtgever... 5 3 Probleemomschrijving en eindresultaat...

Nadere informatie

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Versie 2.2 Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Instructie voor MCH medewerkers Leeswijzer Deze instructie helpt u als medewerker bij het maken van uw POP en het bespreken van uw POP met uw leidinggevende.

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER Basisbekwaam / Vakbekwaam 2015-2016 4e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating...

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating... Studiegids SOD-I Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 5 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7 4 Inschrijving, intake en toelating... 10 5 Visie op onderwijs... 11 6 Opleidingsstructuur...

Nadere informatie

Studiegids 2015 Opleiding tot Coach

Studiegids 2015 Opleiding tot Coach Studiegids 2015 Opleiding tot Coach Basisjaar: Academisch Coach Inhoudsopgave Coachen... 3 Resultaat van de opleiding... 3 Doelgroep... 3 De Organisatie... 4 Onze Visie... 4 De Opleiding... 5 Opzet van

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

Mechatronica is hotbusiness Neem de klantfase voor je rekening

Mechatronica is hotbusiness Neem de klantfase voor je rekening Mechatronica is hotbusiness Neem de klantfase voor je rekening Studentenhandleiding Bal-007 Opdracht: 007 Fase bedrijfsmodel: Klantfase Leerjaar: 4 e leerjaar Opleiding: Mechatronica Instelling: ROC de

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training

Hand-out behorende bij de training Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie

3 Coachend leidinggeven

3 Coachend leidinggeven 3 Coachend leidinggeven Organisaties zijn op zoek naar zelfstandige medewerkers. Mensen die zelf verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor hun werk. Mensen die betrokken zijn bij de doelen van

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden Bij een gezond bedrijfseconomisch ondernemingsplan hoort personeelsbeleid. De beoordelingscyclus is een sturingsinstrument in personeelsbeleid. Met dit instrument geeft u sturing aan de ontwikkeling van

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Studiegids International Lifestyle Studies

Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies 2010-2011 Voorwoord Gefeliciteerd met je keuze voor International Lifestyle Studies aan de Fontys Academy

Nadere informatie

Raamleerplan Produceren voor de Amateurkunst

Raamleerplan Produceren voor de Amateurkunst Raamleerplan Produceren voor de Amateurkunst Groningen, juni 2011 Theaterwerkplaats De Prins van Groningen i.s.m. Kunstfactor Verantwoording: Aan de totstandkoming van dit raamleerplan werkten mee: Ron

Nadere informatie

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ Financieel ondersteund door de Europese Commissie in het kader van het programma

Nadere informatie

Intern Begeleider in het Primair Onderwijs. Tweejarige post-hbo registeropleiding

Intern Begeleider in het Primair Onderwijs. Tweejarige post-hbo registeropleiding Intern Begeleider in het Primair Onderwijs Tweejarige post-hbo registeropleiding Programmagids 2015-2017 Intern Begeleider in het Primair Onderwijs 2015/2017 Inhoud pagina Inleiding 2 Doelgroep, profiel

Nadere informatie

Handleiding werken aan competenties Procedures rond portfolio voor de leerlingen van de opleidingen niveau 2,3 en 4

Handleiding werken aan competenties Procedures rond portfolio voor de leerlingen van de opleidingen niveau 2,3 en 4 Handleiding werken aan competenties Procedures rond portfolio voor de leerlingen van de opleidingen niveau 2,3 en 4 Cohorten 2009-2010 Versie Juni 2009 Inleiding Competentiegericht opleiden heeft tot doel

Nadere informatie

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

Handleiding voor de facilitator

Handleiding voor de facilitator Handleiding voor de facilitator Versie 3.3 1. Inleiding Deze tekst is gericht naar begeleiders van een BLITS-groep. Jij hebt jezelf hiervoor aangemeld, of je bent gevraagd voor deze uitdagende taak. Hieronder

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie