van het raadslid de heer P. van der Voort van BBL over praktijken van het Werkleerbedrijf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "van het raadslid de heer P. van der Voort van BBL over praktijken van het Werkleerbedrijf"

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6168 Inboeknummer 15bst00110 Beslisdatum B&W 3 februari 2015 Dossiernummer (2.2.1) Raadsvragen van het raadslid de heer P. van der Voort van BBL over praktijken van het Werkleerbedrijf Op 1 januari is de nieuwe participatiewet in werking getreden. De wet beoogd, met inzet van verschillende instrumenten, mensen en vooral diegenen met een afstand tot de arbeidsmarkt, te helpen bij hun zoektocht naar en het behouden van betaalde arbeid. Zodat ook zij economisch onafhankelijk kunnen worden, meer sociale contacten op kunnen bouwen en weer als volwaardig burger maatschappelijk mee kunnen doen. Prima doelen waar ook de BBL zonder meer achter kan staan. Alleen, de praktijkvoorbeelden van bijstandsgerechtigden die nu onder onze aandacht zijn gebracht, stemmen ons niet vrolijk over hoe deze wet uitgevoerd gaat worden. Bovendien zijn deze praktijkvoorbeelden volkomen in tegenspraak met het beeld dat uw college ons gaf van de actuele situatie bij het Werkleerbedrijf in uw memo d.d. 27 november Het beeld dat wij uit deze Eindhovense praktijkvoorbeelden krijgen is dat bijstandsgerechtigden geïntimideerd en rechteloos behandeld worden en dat er volstrekt onvoldoende maatwerk wordt geleverd. Als dat al het geval was, onder de oude wet, moeten we ons dan nog meer zorgen maken hoe het wordt onder deze nieuwe wet die uitkeringsgerechtigden nog sterker verplichtingen oplegt? BBL wil een gemeentelijke inzet, instrumenten en een werkwijze die uitkeringsgerechtigden op een positieve wijze benaderd en hen op een soortgelijke wijze activeren en motiveren. Volgens BBL dienen de uitganspunten voor-integratie en maatschappelijke participatie onder andere te zijn: - Benadering met respect en een heldere rechtspositie voor cliënten - Regie is aan de cliënt - Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, keuze vrijheid en om- en/of bijscholing - Rekening houden met mantel zorgtaken en/of vrijwilligerswerk - Werkleertraject mag niet leiden tot verdringing van betaalde arbeid - Goed overleg tussen partijen op gelijkwaardige basis.

2 Vanuit de praktijkvoorbeelden die onder onze aandacht zijn gebracht en onze zorgen om een menswaardige en motiverende behandeling van cliënten, stelt BBL daarom de volgende vragen aan het college: 1. Bent u het met ons eens dat veruit de grote meerderheid van de bijstandsgerechtigden onvrijwillig een beroep doet op de bijstand en al een of andere vorm van vrijwilligerswerk doet? 2. Bent u het met ons eens dat als er voldoende betaald werk zou zijn, uitkeringsgerechtigden daar massaal voor zouden kiezen? 3. Bent u het met ons een dat om participatie en maatschappelijk meedoen te bevorderen, het stimulerend is als cliënten zelf hun vrijwilligerswerk in kunnen brengen. 4. Hebt u kennis dan wel informatie dat casemanagers hun cliënten op zo een wijze benaderen dat zij deze ervaren als intimiderend, respectloos, rechteloos, willekeurig en vernederend? Zo ja, op welke wijze probeert u deze praktijk ten positieve te veranderen, zo neen bent u bereid dit te (laten) onderzoeken en daarop maatregelen te nemen? 5. Een praktijkvoorbeeld: aan cliënten werd gevraagd toestemming te geven tot het doen van een huiszoeking door de casemanager. Dit gebeurde onder dwang dan wel dreiging van stopzetting van de verdere behandeling van een aanvraag of korting van hun uitkering? Deze praktijk als exemplarisch voorbeeld nemend, hoe verhoudt een dergelijke werkwijze zich tot de privacy van de cliënt en het respecteren van zijn menselijke waardigheid en burgerrechten. In welke omstandigheden vindt u dit een acceptabele werkwijze en op welke wijze wil het college de privacy van de cliënt waarborgen? 6. Bent u van mening dat indien cliënten zich op deze wijze behandeld voelen, dat dit niet in overeenstemming is met het door de raad (en de wet) gewenste maatwerk en een behandeling is die de menselijke waardigheid en eigenwaarde van de cliënten negatief beïnvloeden? 7. Hebt u kennis dan wel informatie op welke wijze cliënten te werk gesteld worden als instrument voor arbeidsreïntegratie? Weet u, dat veel cliënten deze arbeidsreïntegratie als dwangarbeid ervaren, waarbij geen maatwerk geleverd wordt en waarbij competenties, capaciteiten en beperkingen van de cliënt niet leidend zijn? 8. De mensenrechten (artikel 8 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke Rechten) verbieden gedwongen arbeid. Indien het verplicht tewerkstellen van cliënten geen dwangarbeid is, welke rechten en inspraak hebben zij dan bij het bepalen of maatwerk is geleverd bij de tewerkstelling? 9. Hebt u kennis dan wel informatie dat sommige casemanagers ook actief zijn als reintegratie zzp-er? Kent u voorbeelden dat casemanagers cliënten verplicht te werkstellen bij organisaties of bedrijven, waar zij als re-integratie zzp-er direct of indirect banden mee hebben? Indien dergelijke praktijk zich voordoet wat is daarover het standpunt van het college? 2

3 10. Hebt u kennis dan wel informatie dat dure cursussen door re-integratie bureaus worden aangeboden zonder certificaat of diploma, die veel goedkoper aangeboden worden door particuliere leerinstellingen zoals het LOI? 11. Dienen casemanagers zich te houden aan een gedrags- en/of werkwijze code en zo ja kunnen cliënten deze inzien. Zo neen, bent u bereid een dergelijke code(s) te ontwikkelen waarbij bijvoorbeeld maatwerk, versterken en bevorderen van menselijke waardigheid en de privacy van de cliënt uitgangspunten zijn? 12. Een veelgehoorde klacht die wij hebben ontvangen is dat er geen hoor-wederhoor wordt toegepast en dat sancties rücksichtslos worden opgelegd. Bijvoorbeeld 5 minuten te laat op de tewerkstellingsplek kan 40% korting opleveren. Is het mogelijk dat casemanagers een sanctie, gedifferentieerd kunnen opleggen en dat men eerst het hoor-wederhoor principe toe moet passen? Is het ook mogelijk dat uitnodigingen voor een gesprek ook digitaal ( ) verstuurd kunnen worden naar de cliënt en niet alleen schriftelijk? En dat cliënt altijd gevraagd wordt naar een reactie/ toelichting, waarom niet voldaan is aan een verzoek van de casemanager. Antwoord van burgemeester en wethouders 1. Bent u het met ons eens dat veruit de grote meerderheid van de bijstandsgerechtigden onvrijwillig een beroep doet op de bijstand en al een of andere vorm van vrijwilligerswerk doet? Op dit moment zijn ruim inwoners afhankelijk van een bijstandsuitkering. Veel mensen zijn door een samenloop van allerlei verschillende omstandigheden bijstandsgerechtigd geworden, veelal onvrijwillig. Op tal van manieren stimuleren wij dat zij aan het arbeidsproces kunnen deelnemen of anderszins kunnen participeren. Daartoe behoren ook vormen van sociale activering of vrijwilligerswerk. Voor mensen kan dit ook weer een opstap zijn om in een later stadium uit te stromen naar betaald werk. 2. Bent u het met ons eens dat als er voldoende betaald werk zou zijn, uitkeringsgerechtigden daar massaal voor zouden kiezen. Ja, veel mensen zijn intrinsiek gemotiveerd om werk te aanvaarden. De economie vertoont voorzichtige tekenen van herstel. Als gemeente versterken we dit door het op verschillende manieren faciliteren en stimuleren van werk in onze arbeidsmarktregio zodat we meer mensen die nu nog aan de kant staan, aan werk kunnen helpen. 3. Bent u het met ons eens dat om participatie en maatschappelijk meedoen te bevorderen, het stimulerend is als clienten zelf hun vrijwilligerswerk in kunnen brengen? 3

4 Als gemeente moeten we op grond van de Participatiewet onderzoeken wat maakt dat iemand werkloos is. Tevens moeten we beoordelen of een bijstandsgerechtigde zelfstandig kan komen tot arbeidsinschakeling of dat hierbij ondersteuning noodzakelijk is. Als dit aan de orde is, dan moeten wij beoordelen welke voorziening het beste ingezet kan worden. Vrijwilligerswerk (al dan niet zelf ingebracht) kan een uitstekende vorm zijn om mee te doen in onze samenleving. Voor sommigen kan dit een onderdeel van een traject vormen richting betaald werk. De beoordeling vindt altijd op individuele gronden plaats. 4. Hebt u kennis dan wel informatie dat casemanagers hun clienten op zo een wijze benaderen dat zij deze ervaren als intimiderend, respectloos, rechteloos, willekeur en vernederend? Zo ja, op welke wijze probeert u deze praktijk ten positieve te veranderen, zo neen bent u bereid dit te (laten) onderzoeken en daarop maatregelen te nemen? Nee, maar als er een klacht wordt ingediend dan vindt nader onderzoek plaats. Begin 2013 is een tijdelijke geschillencommissie op het Werkleerbedrijf georganiseerd. Deze procedure is eind 2013 geëvalueerd. Aangezien het aantal klachten relatief beperkt was (in 2013 totaal 6) en onze gemeentebrede klachtenprocedure inclusief onafhankelijke ombudscommissie ook voldoet aan de gestelde criteria, is begin 2014 de klachtenprocedure van het Werkleerbedrijf onderbracht in onze gemeentebrede klachtenprocedure. We gaan op korte termijn deze klachtenprocedure evalueren, zowel op inhoud als op proces. Zoals toegezegd, zullen we in het 1 e kwartaal 2015 een werkwijze invoeren waarbij aan elke deelnemer vragen worden gesteld over de ervaringen tijdens het Werkleertraject. Op basis hiervan kunnen we een representatief beeld vormen en verdere verbeteringen doorvoeren. 5. Een praktijkvoorbeeld: aan clienten werd gevraagd toestemming te geven tot het doen van een huiszoeking door een casemanager. Dit gebeurde onder dwang dan wel dreiging van stopzetting van de verdere behandeling van een aanvraag of korting van hun uitkering. Deze praktijk als exemplarisch voorbeeld nemend, hoe verhoudt een dergelijke werkwijze zich tot de privacy van de cliënt en het respecteren van zijn menselijke waardigheid en burgerrechten. In welke omstandigheden vindt u dit een acceptabele werkwijze en op weke wijze wil het college de privacy van de cliënt waarborgen? Om het recht op een uitkering rechtmatig te kunnen vaststellen, moet in bepaalde situaties een huisbezoek plaatsvinden om de woon- en leefsituatie te kunnen beoordelen. Dit is echter geen standaard procedure maar hiervoor moeten gegronde redenen zijn die in nagenoeg alle gevallen vooraf aan de cliënt medegedeeld worden. Onaangekondigde huisbezoeken vinden alleen plaats als er sprake is van concrete aanwijzingen van fraude. Wij beogen zoveel mogelijk de privacy van cliënten te 4

5 waarborgen en handelen geheel conform wet- en regelgeving en jurisprudentie op dit vlak. Dit is in de uitvoering in een protocol huisbezoeken vastgelegd. 6. Bent u van mening dat indien clienten zich op deze wijze behandeld voelen, dat dit niet in overeenstemming is met het door de raad (en de wet) gewenste maatwerk en een behandeling is die de menselijke waardigheid en eigenwaarde van de clienten negatief beïnvloeden? Zie het antwoord op vraag 5. We proberen de privacy van clienten zoveel mogelijk te waarborgen. Er vindt alleen een huisbezoek plaats als dit noodzakelijk is. Ook in die gevallen doen we dit met zorg en respect. 7. Hebt u kennis dan wel informatie op welke wijze clienten te werk gesteld worden als instrument voor arbeidsre-integratie? Weet u, dat veel clienten deze arbeidsreintegratie als dwangarbeid ervaren, waarbij gene maatwerk geleverd wordt en waarbij competenties, capaciteiten en beperkingen van de cliënt niet leidend zijn. Wij moeten op grond van de Participatiewet beoordelen of een bijstandsgerechtigde zelfstandig aan het werk kan komen of daarbij ondersteuning bij arbeidsinschakeling noodzakelijk is. Als ondersteuning noodzakelijk is, dan dienen wij te beoordelen welke vorm van ondersteuning naar arbeidsinschakeling het beste ingezet kan worden. Uit vele onderzoeken blijkt dat re-integratie effectief is als de dienstverlening zo snel mogelijk wordt aangeboden na de aanvraag voor een uitkering, als maatwerk wordt geboden, via zelfsturing, via het opdoen van werknemersvaardigheden en via combinaties van werken en leren. Om deze redenen hebben wij instrumenten zoals het Werkleerbedrijf en het Persoonsgebonden Re-integratiebudget ontwikkeld. In het kader van het Werkleerbedrijf zijn de afgelopen jaren tal van verbeteringen doorgevoerd op het gebied van onder meer maatwerk in begeleiding en werksoorten. In het memo van 27 november 2014 is de actuele stand van zaken m.b.t. het Werkleerbedrijf opgenomen. 8. De mensenrechten (artikel 8 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke Rechten) verbieden gedwongen arbeid. Indien het verplicht tewerkstellen van clienten geen dwangarbeid is, welke rechten en inspraak hebben zij dan bij het bepalen of maatwerk is geleverd bij de tewerkstelling. Het Werkleerbedrijf is een 2 e lijnsre-integratievoorziening. Er is sprake van een werk- en leercomponent. Bij de werkcomponent staat het opdoen en behouden van werknemersvaardigheden centraal die noodzakelijk zijn om tot arbeidsinschakeling te komen. Tevens wordt arbeidsritme opgebouwd en behouden. Zoals uit voornoemd memo blijkt kunnen de deelnemers bij het Werkleerbedrijf na de periode van 3 weken voor de invulling van de werkcomponent zelf een werkplek voordragen. Daarnaast kunnen deelnemers een tijdelijke vrijstelling krijgen op individuele 5

6 gronden. Uiteraard staan alle besluiten, óók in het kader van de reintegratievoorzieningen, voor bezwaar en beroep open. 9. Hebt u kennis dan wel informatie dat sommige casemanagers ook actief zijn als reintegratie zzp-er? Kent u voorbeelden dat casemanagers cliënten verplicht te werkstellen bij organisaties of bedrijven, waar zij als re-integratie zzp-er direct of indirect banden mee hebben? Indien dergelijke praktijk zich voordoet wat is daarover het standpunt van het college? De ingehuurde casemanagers worden ingezet via detacheringsbureaus of via een payrollbedrijf. Onder deze groep bevinden zich ook ZZP-ers. Bij de start van hun werkzaamheden wordt een integriteitverklaring ondertekend. Betreffende verklaring zullen we nog eens kritisch tegen het licht houden, met name gericht op de situatie waar u op doelt. Er zijn ons geen voorbeelden bekend waarbij sprake is van belangenverstrengeling. Mocht er duidelijke aanwijzingen zijn dat de integriteit geschonden is, dan kan dit gemeld worden bij het gemeentelijke Meldpunt Integriteit. Dit meldpunt zal de melding dan onderzoeken. 10. Hebt u kennis dan wel informatie dat dure cursussen door re-integratie bureaus worden aangeboden zonder certificaat of diploma, die veel goedkoper aangeboden worden door particuliere leerinstellingen zoals het LOI? Nee, in het kader van het Persoonsgebonden Re-integratiebudget kunnen clienten zelf een keuze maken, een en ander met ondersteuning van een specialist participatie en een PRB-adviseur. Daarbij wordt vervolgens beoordeeld of dit de meest effectieve en efficiënte wijze is om tot arbeidsinschakeling of participatie te komen. 11. Dienen casemanagers zich te houden aan een gedrags- en/of werkwijze code en zo ja kunnen cliënten deze inzien. Zo neen, bent u bereid een dergelijke code(s) te ontwikkelen waarbij bijvoorbeeld maatwerk, versterken en bevorderen van menselijke waardigheid en de privacy van de cliënt uitgangspunten zijn? De casemanagers zijn op basis van een CV en een persoonlijk gesprek geselecteerd. Daarnaast zijn zij getraind op Motivational Interviewing en Oplossingsgericht Coachen. Regelmatig zijn er intervisiebijeenkomsten waarbij gereflecteerd wordt op ieders functioneren. 6

7 12. Een veelgehoorde klacht die wij hebben ontvangen is dat er geen hoor-wederhoor wordt toegepast en dat sancties rücksichtslos worden opgelegd. Bijvoorbeeld 5 minuten te laat op de tewerkstellingsplek kan 40% korting opleveren. Is het mogelijk dat casemanagers een sanctie, gedifferentieerd kunnen opleggen en dat men eerst het hoor-wederhoor principe toe moet passen? Is het ook mogelijk dat uitnodigingen voor een gesprek ook digitaal ( ) verstuurd kunnen worden naar de cliënt en niet alleen schriftelijk? En dat cliënt altijd gevraagd wordt naar een reactie/ toelichting, waarom niet voldaan is aan een verzoek van de casemanager. Een maatregel heeft betrekking op re-integratie. Bij een maatregel wordt het recht op bijstand afgestemd op de mate waarop de arbeids- en re-integratieverplichtingen worden nageleefd. Het betreft een correctie om gedragsverandering te bewerkstellingen met het oog om uitkeringsonafhankelijkheid te realiseren. In eerste instantie wordt altijd gepoogd gedragsverandering te bewerkstelligen via motivatie en positieve prikkels. Als dit echter niet succesvol blijkt en de cliënt niet voldoet aan de arbeids- en re-integratieverplichtingen, dan moet op grond van de Participatiewet een maatregel worden opgelegd. Er is daarbij altijd sprake van een beoordeling van de individuele omstandigheden. Dit betekent dat de ernst van de gedraging wordt beoordeeld, de mate van verwijtbaarheid en de persoonlijke omstandigheden. Het college kan afzien van een maatregel als er dringende redenen zijn of als iedere vorm van verwijtbaarheid ontbreekt. Als er sprake is van maatregelwaardig gedrag, dan wordt de hoogte van de maatregel afgestemd op de mate van verwijtbaarheid en de persoonlijke omstandigheden. De maatregel kan daardoor lager worden vastgesteld dan in de Maatregelenverordening als richtlijn is opgenomen. Op basis van een rapportage van de werk-casemanager, die mede gebaseerd is op een hoor-weder-hoorgesprek, besluit de inkomenscasemanager over een op te leggen maatregel. Uitnodigingen voor een gesprek vinden ten behoeve van de rechtszekerheid bij voorkeur schriftelijk plaats. In de onlangs van kracht geworden Participatiewet zijn de gevolgen van het niet nakomen van de opgelegde arbeids- en meewerkverplichtingen nog strenger voorgeschreven. De beleidsvrijheid van de gemeente is dan ook aanzienlijk beperkt. Eindhoven, 3 februari

ir. G.C.F.M. Depla Memo

ir. G.C.F.M. Depla Memo ir. G.C.F.M. Depla Wethouder van werk, economie en beroepsonderwijs Raadscommissie Economie en Mobiliteit Van J.W.M.Vogel Kamer Telefoon (040) 238 51 00 27 november 2014 Memo Betreft: actuele stand van

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2012/64

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2012/64 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 4-9-2012 Nummer voorstel: 2012/64 Voor raadsvergadering d.d.: 18-09-2012 Agendapunt: 7 Onderwerp:

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvragenvan het raadslid mw. R. Richters (GroenLinks) over sancties op uitkeringen

gemeente Eindhoven Raadsvragenvan het raadslid mw. R. Richters (GroenLinks) over sancties op uitkeringen gemeente Eindhoven Inboeknummer 13bst00937 Beslisdatum B&W 21 mei 2013 Dossiernummer 13.21.103 (2.7.1) Raadsvragenvan het raadslid mw. R. Richters (GroenLinks) over sancties op uitkeringen Op 19 maart

Nadere informatie

Werkleerbedrijf, vervolgrapportage

Werkleerbedrijf, vervolgrapportage A gemeente Eindhoven Werkleerbedrijf, vervolgrapportage Oktober 2013 jvo/qg13019375 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum Oktober 2013 gemeente Eindhoven Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Resultaten Werkleerbedrijf

Nadere informatie

op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 september 2014;

op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 september 2014; Agendapunt: 7 Nummer: 2014/15704 G De raad van de gemeente Slochteren; op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 september 2014; gezien het advies van het Platform Werk en Inkomen

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Heerhugowaard Officiële naam regeling verordening tegenprestatie gemeente Heerhugowaard 2015 Citeertitel Verordening Tegenprestatie

Nadere informatie

Beleidsregels Tegenprestatie in de Participatiewet ingaande 1 januari 2015 concept

Beleidsregels Tegenprestatie in de Participatiewet ingaande 1 januari 2015 concept Beleidsregels Tegenprestatie in de Participatiewet ingaande 1 januari 2015 concept Sinds 1 januari 2012 beschikken gemeenten op basis van art.9, lid 1 sub c van de WWB over de mogelijkheid om een Tegenprestatie

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., nummer:. ;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., nummer:. ; Raadsbesluit De raad van de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., nummer:. ; gelet op het bepaalde in artikel 8a, eerste lid, onderdeel b van de Participatiewet;

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015 Kenmerk: 183277 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8a, eerste lid,

Nadere informatie

Raadsvragen van het Ouderen Appel Eindhoven over Sociale Dienst.

Raadsvragen van het Ouderen Appel Eindhoven over Sociale Dienst. gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6201 Inboeknummer 15bst00243 Beslisdatum B&W 3 maart 2015 Dossiernummer Raadsvragen van het Ouderen Appel Eindhoven over Sociale Dienst. Met verbijstering hebben wij in

Nadere informatie

Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2015

Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2015 De raad van de gemeente Boxtel, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 november 2014, gelet op artikelen 8a, eerste lid, onderdeel b en 9 eerste lid onderdeel c van

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Definitieve versie 30-10-2014 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 De raad van de gemeente Montferland; Gelezen het

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015 Wetstechnische informatie 1. Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Officiële naam regeling Verordening tegenprestatie participatiewet

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE MANDATERING BELEIDSREGELS TEGENPRESTATIE

VERORDENING TEGENPRESTATIE MANDATERING BELEIDSREGELS TEGENPRESTATIE VERORDENING TEGENPRESTATIE MANDATERING BELEIDSREGELS TEGENPRESTATIE Op grond van artikel 5 lid 1 sub c MGR en artikel 6 lid 1 MGR is de MGR bevoegd tot het opdragen van een tegenprestatie aan de wettelijke

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014 gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014 gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet; Verordening tegenprestatie Participatiewet Ede 2015 De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014 gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE NAAR VERMOGEN GEMEENTE MENTERWOLDE 2014

VERORDENING TEGENPRESTATIE NAAR VERMOGEN GEMEENTE MENTERWOLDE 2014 No.: 4g/9 De raad van de gemeente Menterwolde; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet, overwegende dat

Nadere informatie

van het raadslid dhr. M. Punte (VVD) over opsporing bijstandsfraude

van het raadslid dhr. M. Punte (VVD) over opsporing bijstandsfraude gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6334 Inboeknummer 15BST00606 Beslisdatum B&W 26 mei 2015 Dossiernummer 15.22.103(2.2.1) Raadsvragen van het raadslid dhr. M. Punte (VVD) over opsporing bijstandsfraude

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW en IOAZ ASTEN 2015

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW en IOAZ ASTEN 2015 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW en IOAZ ASTEN 2015 De raad van de gemeente Asten, gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 19 mei 2015; gehoord het advies van de Commissie

Nadere informatie

Verordening Tegenprestatie Participatiewet gemeente Bergen gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014;

Verordening Tegenprestatie Participatiewet gemeente Bergen gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; Verordening Tegenprestatie Participatiewet gemeente Bergen 2015 De raad van de gemeente Bergen; gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015 De raad van de gemeente Castricum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober [nummer]; gelet op

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Hellendoorn 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Hellendoorn 2015 CVDR Officiële uitgave van Hellendoorn. Nr. CVDR357938_1 29 maart 2016 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Hellendoorn 2015 De raad van de gemeente Hellendoorn; gezien het

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Haarlem (versie ) De raad van de gemeente Haarlem;

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Haarlem (versie ) De raad van de gemeente Haarlem; Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Haarlem (versie 10-09-2014) De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op artikel

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van de raadsleden de heren Faïd en Van Kent. sv 2015.149 RIS 281580 Regnr. BSW/2015.66 Den Haag, 28 april 2015

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van de raadsleden de heren Faïd en Van Kent. sv 2015.149 RIS 281580 Regnr. BSW/2015.66 Den Haag, 28 april 2015 Gemeente Den Haag BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van de raadsleden de heren Faïd en Van Kent sv 2015.149 RIS 281580 Regnr. BSW/2015.66 Den Haag, 28 april 2015 Inzake: bijstandstrajecten De gemeenteraad

Nadere informatie

TOEVOEGING BIJLAGE NIJMEGEN AAN REGIONALE VERORDENING TEGENPRESTATIE

TOEVOEGING BIJLAGE NIJMEGEN AAN REGIONALE VERORDENING TEGENPRESTATIE TOEVOEGING BIJLAGE NIJMEGEN AAN REGIONALE VERORDENING TEGENPRESTATIE Op grond van artikel 5 lid 1 sub c MGR en artikel 6 lid 1 MGR is de MGR bevoegd tot het opdragen van een tegenprestatie aan de wettelijke

Nadere informatie

Beleidsregels tegenprestatie Participatiewet gemeente Druten 2015

Beleidsregels tegenprestatie Participatiewet gemeente Druten 2015 Beleidsregels tegenprestatie Participatiewet gemeente Druten 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Druten Officiële naam regeling Beleidsregels tegenprestatie

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.18 november 2014, nummer: 14/987;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.18 november 2014, nummer: 14/987; De raad van de gemeente Emmen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.18 november 2014, nummer: 14/987; gelet op het bepaalde in artikel 8, eerste lid, onderdeel b van de Participatiewet,

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet

Verordening tegenprestatie Participatiewet Verordening tegenprestatie Participatiewet De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van, Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015 De raad van de gemeente Tiel, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van, Gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van

Nadere informatie

Wijzigingsverordening Maatregelenverordening Dantumadiel Programma : Zorgzaam Dantumadiel

Wijzigingsverordening Maatregelenverordening Dantumadiel Programma : Zorgzaam Dantumadiel RAADSVOORSTEL Vergadering van : 26 januari 2010 Agendanummer : 10 Onderwerp : Wijzigingsverordening Maatregelenverordening Dantumadiel Programma : Zorgzaam Dantumadiel Voorstel Instemmen met en vaststellen

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie participatiewet 2015 Documentnummer INT-14-13314

Verordening tegenprestatie participatiewet 2015 Documentnummer INT-14-13314 Verordening tegenprestatie participatiewet 2015 Documentnummer INT-14-13314 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET 2015 GEMEENTE BEVERWIJK De raad van de gemeente Beverwijk; gelet op artikel 8a, eerste

Nadere informatie

b e s l u i t : Het college kan een tegenprestatie opdragen voor zover die werkzaamheden:

b e s l u i t : Het college kan een tegenprestatie opdragen voor zover die werkzaamheden: De gemeenteraad Gooise Meren Gelezen het voorstel van 9348 gelet op artikel 7, lid 1 sub c, artikel 8a, lid 1 sub b en artikel 9 van de Participatiewet; gelet op artikel 35, lid e sub e en artikel 37 van

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., nummer:. ;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., nummer:. ; Raadsbesluit De raad van de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., nummer:. ; gelet op het bepaalde in artikel 8a, eerste lid, onderdeel b van de Participatiewet,

Nadere informatie

Verordening Tegenprestatie Participatiewet Leiderdorp 2015

Verordening Tegenprestatie Participatiewet Leiderdorp 2015 Verordening Tegenprestatie Participatiewet Leiderdorp 2015 De raad van de gemeente Leiderdorp; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op artikel 8a, eerste lid,

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Venray 2017

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Venray 2017 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Venray 2017 De raad van de gemeente Venray; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Participatiewet en artikel 35

Nadere informatie

van de raadsleden dhr. N. Rennenberg (OAE) en dhr. C. Verbeek (OAE) over kwetsbare jongeren.

van de raadsleden dhr. N. Rennenberg (OAE) en dhr. C. Verbeek (OAE) over kwetsbare jongeren. gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6448 Inboeknummer 15bst01156 Beslisdatum B&W 25 augustus 2015 Dossiernummer 15.35.103 (2.2.1) Raadsvragen van de raadsleden dhr. N. Rennenberg (OAE) en dhr. C. Verbeek

Nadere informatie

BIJLAGE TOELICHTING OP DE VERORDENING PARTICIPATIEWET

BIJLAGE TOELICHTING OP DE VERORDENING PARTICIPATIEWET BIJLAGE TOELICHTING OP DE VERORDENING PARTICIPATIEWET In de verordening (hoofdstuk 3) worden keuzes gemaakt worden ten aanzien van de volgende thema s: a. ondersteuning bij re-integratie; b. de doelgroep

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING RAADSVOORSTEL MET VERORDENING Raadsvergadering : 12 januari 2015 Agendapunt : Onderwerp : Verordening tegenprestatie Opsterland 2015 Portefeuillehouder : Wietze Kooistra Voorstel 1. de Verordening tegenprestatie

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 december 2014,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 december 2014, Agendanummer: 14 Vergadering: 27 januari 2015 De raad van de gemeente Winsum; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 december 2014, gezien de adviezen van de stichting

Nadere informatie

Verordening Tegenprestatie 2015 GR Ferm Werk

Verordening Tegenprestatie 2015 GR Ferm Werk Verordening Tegenprestatie 2015 GR Ferm Werk Het algemeen bestuur van Ferm Werk, - gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 11 december 2014; - gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; raadsbesluit gemeente werkendam zaaknummer 59875 onderwerp Verordening tegenprestatie sociale zekerheid gemeente Werkendam 2015 De raad van de gemeente Werkendam, gezien het voorstel van het college van

Nadere informatie

De raad van de gemeente Schiermonnikoog,

De raad van de gemeente Schiermonnikoog, De raad van de gemeente Schiermonnikoog, Gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet, artikel 35, eerste lid, onderdeel e van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015 Wetstechnische informatie 1. Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Officiële naam regeling Verordening tegenprestatie participatiewet

Nadere informatie

Verordening Tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Orionis Walcheren 2015

Verordening Tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Orionis Walcheren 2015 Verordening Tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Orionis Walcheren 2015 HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijving 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. Tegenprestatie:

Nadere informatie

Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers gemeente Leiden. Dienst : SOZA SOZA SWMG

Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers gemeente Leiden. Dienst : SOZA SOZA SWMG Aanbiedingsformulier Onderwerp Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers gemeente Leiden In te vullen door afdeling Bestuursondersteuning B&W Nr: 04.1274/09-11- 2004 Agenda Ontwerper Parafanten Directeuren

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015 De raad van de gemeente Enschede, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 november 2014, gelet op artikel

Nadere informatie

Thema-workshop Tegenprestatie

Thema-workshop Tegenprestatie Thema-workshop Tegenprestatie LCR- project Cliëntenraden aan zet met de Participatiewet december 2014 Stimulansz Jetske de Jong / Wilma Kuiper Programma Tegenprestatie Werk met behoud van uitkering Verdringing

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 december 2014, nr ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 december 2014, nr ; Nr. 11E De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 december 2014, nr. 14.12.11.; gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet;

Nadere informatie

Toelichting op de re-integratieverordening ( Re-integratieverordening 2013 ).

Toelichting op de re-integratieverordening ( Re-integratieverordening 2013 ). Bijlage 3 Toelichting op de re-integratieverordening ( Re-integratieverordening 2013 ). Inleiding De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Wet werk en bijstand (WWB) valt uiteen in een opdracht

Nadere informatie

Algemene toelichting Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente Pijnacker-Nootdorp

Algemene toelichting Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente Pijnacker-Nootdorp Algemene toelichting Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente Pijnacker-Nootdorp Het college is bevoegd een belanghebbende te verplichten naar vermogen een tegenprestatie te verrichten,

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/13096_1 Agendapunt 7

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/13096_1 Agendapunt 7 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 25 november 2014 Onderwerp: RVS notitie en verordening Aan de raad. tegenprestatie Beslispunten *Z002849116 1. De notitie Tegenprestatie

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Rijssen-Holten 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Rijssen-Holten 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rijssen-Holten. Nr. 83916 31 december 2014 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Rijssen-Holten 2015 Overwegingen: - dat per 1 januari

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aanleiding. Datum

Raadsvoorstel. Aanleiding. Datum Raadsvoorstel Datum 10 december 2014 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) raadsvergadering: Portefeuillehouder: Hans Verbraak Registratiecode: (in te vullen door griffie) Onderwerp: Aan de raad van

Nadere informatie

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. groep... 4 3. en en uitgangspunten... 5 3.1.

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Bommelerwaard (hierna te noemen Sociale Dienst Bommelerwaard);

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Bommelerwaard (hierna te noemen Sociale Dienst Bommelerwaard); Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Bommelerwaard (hierna te noemen Sociale Dienst Bommelerwaard); gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 20 november 2014;

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Sociale Zekerheid 2015, gemeente Drimmelen

Verordening tegenprestatie Sociale Zekerheid 2015, gemeente Drimmelen Verordening tegenprestatie Sociale Zekerheid 2015, gemeente Drimmelen De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouder van 11 november 2014; gelet op artikel 8, lid

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet en IOAW / IOAZ Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet en IOAW / IOAZ Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet en IOAW / IOAZ Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, De raad der gemeente Aa en Hunze; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, d.d. 28-10-2014 nummer.; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet en op artikel

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014; De raad van de gemeente Roosendaal; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014; Gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet; Overwegende dat het noodzakelijk

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie 2015

Verordening tegenprestatie 2015 Verordening tegenprestatie 2015 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet BMWE 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet BMWE 2015 Nummer 10.1-01.2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet BMWE 2015 De raad van de gemeente Eemsmond; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 18 december 2014, gezien

Nadere informatie

Verordening Tegenprestatie 2015. Gemeente Achtkarspelen

Verordening Tegenprestatie 2015. Gemeente Achtkarspelen Verordening Tegenprestatie 2015 Gemeente Achtkarspelen De Raad van de gemeente Achtkarspelen: overwegende dat: de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers,

Nadere informatie

Datum 13 juli 2016 Betreft Kamervragen van het lid Nijkerken-De Haan (VVD) over het bericht dat kanslozen niet hoeven te solliciteren

Datum 13 juli 2016 Betreft Kamervragen van het lid Nijkerken-De Haan (VVD) over het bericht dat kanslozen niet hoeven te solliciteren > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

TEGENPRESTATIE REGIO ZUID-KENNEMERLAND HAARLEM ZANDVOORT HEEMSTEDE BLOEMENDAAL HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

TEGENPRESTATIE REGIO ZUID-KENNEMERLAND HAARLEM ZANDVOORT HEEMSTEDE BLOEMENDAAL HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE TEGENPRESTATIE REGIO ZUID-KENNEMERLAND HAARLEM ZANDVOORT HEEMSTEDE BLOEMENDAAL HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE JULI 2014 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 De tegenprestatie 4 1.1 Wettelijk kader 4

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie naar vermogen Participatiewet, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2015

Verordening tegenprestatie naar vermogen Participatiewet, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2015 De raad van de gemeente..; Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek van..; Gelet op de Gemeenschappelijke Regeling van de Intergemeentelijke

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Renkum 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Renkum 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Renkum 2015 De raad van de gemeente Renkum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8a, eerste lid,

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 januari 2015;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 januari 2015; Gemeenteraad Onderwerp: Volgnummer 2015-09 Regionaal beleidskader Participatiewet en verordeningen Dienst/afdeling SMO De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Zoeterwoude 2015 De raad van de gemeente Zoeterwoude ; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 september 2014; gelet

Nadere informatie

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SCHINNEN Verseonnummer:

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SCHINNEN Verseonnummer: DE RAAD VAN DE GEMEENTE SCHINNEN Verseonnummer: 125135 Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.: met nummer: Gelet op artikel 8a, eerste lid onderdeel b, van de Participatiewet; Gehoord

Nadere informatie

naast of in aanvulling op reguliere arbeid en die niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt.

naast of in aanvulling op reguliere arbeid en die niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. Algemene toelichting Het college is bevoegd een belanghebbende te verplichten naar vermogen een tegenprestatie te verrichten. Een belanghebbende van achttien jaar of ouder doch jonger dan de pensioengerechtigde

Nadere informatie

Advies met betrekking tot het Vertrouwensexperiment met de bijstand

Advies met betrekking tot het Vertrouwensexperiment met de bijstand Advies met betrekking tot het Vertrouwensexperiment met de bijstand Adviesnr. : 4 Datum : 20 april 2017 Colofon De Adviesraad Samenleving Wageningen is geïnstalleerd op 1 oktober 2016. De Adviesraad bestaat

Nadere informatie

No. 015.038.0010. besluit vast te stellen de. Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Twenterand

No. 015.038.0010. besluit vast te stellen de. Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Twenterand No. 015.038.0010 Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Twenterand De raad van de gemeente Twenterand; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op artikel

Nadere informatie

O O * Uitvoeringsregels tegenprestatie Omdat iedereen van toegevoegde waarde is

O O * Uitvoeringsregels tegenprestatie Omdat iedereen van toegevoegde waarde is O16.001265 O16.001265* Uitvoeringsregels tegenprestatie 2017 Omdat iedereen van toegevoegde waarde is 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. In het kort... 3 3. Het idee en de uitgangspunten... 4 4.

Nadere informatie

Aan: Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Leiden Postbus 9100 2300 PC Leiden

Aan: Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Leiden Postbus 9100 2300 PC Leiden Aan: Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Leiden Postbus 9100 2300 PC Leiden Betreft: In spraakreactie Stichting ZON t.a.v.: Beleidsplan Participatiewet B&W 14.0684 d.d. 15 juli 2014

Nadere informatie

besluit vast te stellen de Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Veenendaal 2015.

besluit vast te stellen de Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Veenendaal 2015. Verordening tegenprestatie Participatiewet De raad van de gemeente Veenendaal; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 februari 2015; gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van

Nadere informatie

Ons kenmerk MO10/140011800. Datum uw brief 21 oktober 2014

Ons kenmerk MO10/140011800. Datum uw brief 21 oktober 2014 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke raadsvragen SP-fractie over Workfast Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De fractie van de SP van

Nadere informatie

ZWARTBOEK. Werken met behoud van uitkering. Meldpunt 4 weken met gestructureerde vragen. Aantal mensen zijn persoonlijk benaderd

ZWARTBOEK. Werken met behoud van uitkering. Meldpunt 4 weken met gestructureerde vragen. Aantal mensen zijn persoonlijk benaderd Werken met behoud van uitkering FNV Lokaal In de zomer van 2012 is de FNV kortdurend een meldpunt gestart omdat er nogal wat klachten van bijstandsgerechtigden binnen kwamen. Over de klachten is een zwartboek

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Peel en Maas

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Peel en Maas Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Peel en Maas DE RAAD VAN DE GEMEENTE PEEL EN MAAS Gelet op het raadsvoorstel (2016-087 07) Gelet op het bepaalde in artikel 147 en 149

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015

Verordening tegenprestatie Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015 Verordening tegenprestatie Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015 Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW); gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de

Nadere informatie

Agendapuntnr.: Renswoude, 27 oktober Nr.: Behandeld door: M.H.T. Jansen Onderwerp: Verordening Tegenprestatie Renswoude 2015

Agendapuntnr.: Renswoude, 27 oktober Nr.: Behandeld door: M.H.T. Jansen Onderwerp: Verordening Tegenprestatie Renswoude 2015 Agendapuntnr.: Nr.: 149997 Behandeld door: M.H.T. Jansen Onderwerp: Verordening Tegenprestatie Renswoude 2015 Renswoude, 27 oktober 2015 Aan de gemeenteraad Geachte raad, Inleiding Sinds 2012 beschikken

Nadere informatie

Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand

Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 19 december 2012 Registratienummer: TB 12.3407403 Agendapunt: 8 Onderwerp: Voorstel: Toelichting: Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand

Nadere informatie

Tegenprestatie naar Vermogen

Tegenprestatie naar Vermogen Tegenprestatie naar Vermogen Beleidsplan Tegenprestatie in het kader van de Participatiewet 2015 Hof van Twente, oktober 2014-1 - De Tegenprestatie naar Vermogen Inleiding Al vanaf 1 januari 2012 kunnen

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie naar vermogen Participatiewet, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2015

Verordening tegenprestatie naar vermogen Participatiewet, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2015 Verordening tegenprestatie naar vermogen Participatiewet, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2015 De raad van de gemeente..; Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke Sociale

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Oegstgeest 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Oegstgeest 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Oegstgeest 2015 De raad van de gemeente Oegstgeest; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op artikel

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 mei 2015 nr. TB 15.5037761; gelet op artikel 8a,

Nadere informatie

Onderzoek Jongeren in de Wet werk en bijstand (WWB).

Onderzoek Jongeren in de Wet werk en bijstand (WWB). Raadsmemo Datum: 16 juni 2015 Aan: Gemeenteraad van Kopie aan: Van: Voor informatie: Onderwerp: P. van Zwanenburg Hans Tadema, Ontwikkeling Onderzoek Jongeren in de Wet werk en bijstand (WWB). 1. Aanleiding

Nadere informatie

Gemeente Ede. Memo. Aan : Gemeenteraad. Van : College van Burgemeester en Wethouders. Opgesteld door : Rob Albersnagel. Datum : 15 maart 2016

Gemeente Ede. Memo. Aan : Gemeenteraad. Van : College van Burgemeester en Wethouders. Opgesteld door : Rob Albersnagel. Datum : 15 maart 2016 Memo Aan : Gemeenteraad Van : College van Burgemeester en Wethouders Opgesteld door : Rob Albersnagel Datum : 15 maart 2016 Zaaknummer : 45134 Onderwerp : Bijverdienen in de bijstand 1. Aanleiding De gemeenten

Nadere informatie

Werkleerbedrijf, bevindingen na één jaar

Werkleerbedrijf, bevindingen na één jaar A gemeente Eindhoven Werkleerbedrijf, bevindingen na één jaar Sector M&M Februari 2013 jvo/qg13002994 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum Februari 2013 gemeente Eindhoven Inhoudsopgave 1 Ontwikkeling

Nadere informatie

gelezen het voorstel van de college van burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van de college van burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Loppersum; gelezen het voorstel van de college van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet; overwegende dat het van belang

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ. Gemeente Kerkrade

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ. Gemeente Kerkrade Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Gemeente Kerkrade 2015 Vastgesteld door de raad van de gemeente Kerkrade in zijn vergadering van 17 december 2014 (raadsbesluit 14Rb088) 1 Verordening

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Rozendaal. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2 Beleid

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Rozendaal. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2 Beleid Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Rozendaal Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begrippen 1 Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven

Nadere informatie

Beleidsregel tegenprestatie Participatiewet 2015

Beleidsregel tegenprestatie Participatiewet 2015 Beleidsregel tegenprestatie Participatiewet 2015 Kenmerk: 193113 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op artikel 2, tweede lid van de Verordening tegenprestatie Participatiewet

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. uitkeringsgerechtigden: personen

Nadere informatie

io-fó-m nr. 6293^ n Heemst

io-fó-m nr. 6293^ n Heemst ' oort bij raadsbesii' io-fó-m nr. 6293^ n Heemst Verordening tegenprestatie Participatiewet Heemstede 2015 De raad van de gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

enprestatie Inventarisatie Verordeningen Inventarisatie ventarisatie Verordeningen tegenprestatie Inventarisatie Verordeningen

enprestatie Inventarisatie Verordeningen Inventarisatie ventarisatie Verordeningen tegenprestatie Inventarisatie Verordeningen ordeningen enprestatie ventarisatie ordeningen enprestatie ventarisatie ordeningen enprestatie ventarisatie ordeningen enprestatie ventarisatie ordeningen enprestatie ventarisatie ordeningen enprestatie

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR349797_1

CVDR. Nr. CVDR349797_1 CVDR Officiële uitgave van Rijnwaarden. Nr. CVDR349797_1 8 maart 2016 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ De raad van de gemeente

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESENTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015

VERORDENING TEGENPRESENTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 VERORDENING TEGENPRESENTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 Artikel 1. Begrippen In deze verordening wordt verstaan onder: a) uitkeringsgerechtigden: personen die een uitkering ontvangen op grond van

Nadere informatie

N ijverdal, 13 januari gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 25 november 2014;

N ijverdal, 13 januari gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 25 november 2014; Gemeente Hellendoorn Besluit N ijverdal, 13 januari 2015 Nr. 14INT05087 De raad van de gemeente Hellendoorn; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 25 november 2014; gelet

Nadere informatie

BESLUIT. vast te stellen de volgende verordening: Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Katwijk

BESLUIT. vast te stellen de volgende verordening: Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Katwijk Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Katwijk De raad van de gemeente Katwijk; gelezen het voorstel van het college van DATUM; gelet op artikel 8a, eerste lid, aanhef en onderdeel b,

Nadere informatie

FNV onderzoek Beter zicht op werken in de bijstand, augustus Samenvatting, conclusies en aanbevelingen

FNV onderzoek Beter zicht op werken in de bijstand, augustus Samenvatting, conclusies en aanbevelingen FNV onderzoek Beter zicht op werken in de bijstand, augustus 2013 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen Naar aanleiding van het zwartboek Werken in de bijstand heeft de FNV begin 2013 de lokale FNVgroepen

Nadere informatie