Organisatiewijziging centraal servicepunt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Organisatiewijziging centraal servicepunt"

Transcriptie

1 Organisatiewijziging centraal servicepunt 1. Inleiding 1.1 Visie In de concernnota 2010 De toekomst van de Archipel. Koersvast vernieuwend, beschrijft de organisatie de koers die Archipel de komende jaren wil volgen: Archipel is een maatschappelijke onderneming op het gebied van zorg, welzijn en wonen met een specialisatie in zorg en behandelprogramma s voor bijzondere doelgroepen. Wij zijn dynamisch, hechten aan een intensieve samenwerking en richten ons nadrukkelijk op de omgeving. Het is onze diepste overtuiging dat wij alleen een respectvolle relatie opbouwen met cliënten als zij de regie in handen houden. Wij kijken samen met cliënten naar een adequate woonomgeving en naar een zinvolle dagbesteding. Zo waarborgen wij optimaal welbevinden. Onze medewerkers zijn het gezicht van Archipel. Zij nemen verantwoordelijkheid en krijgen ruimte om zichzelf te ontplooien. Zij zijn de basis van onze kwaliteit. Vertaling van deze missie betekent dat de volgende strategische keuzes zijn gemaakt voor de komende jaren: De cliënt is in regie; Archipel profileert zich intern en extern duidelijk met een aanbod in diensten en producten, afgestemd op de vraag van de cliënt; Archipel investeert in de professionele en persoonlijke ontwikkeling van de medewerker in een prettige omgeving; Ontwikkeling van specialistische zorg voor bijzondere doelgroepen en verdere expertise ten aanzien van specifieke functies; Archipel biedt optimale en adequate huisvesting; Archipel draagt zorg voor een efficiënte organisatie en gezonde bedrijfsvoering. Archipel wil zich intern en extern met een duidelijk aanbod van diensten en producten, afgestemd op de vraag van de cliënt, promoten en heeft ervoor gekozen een centraal servicepunt in te richten. 1.2 Doelstelling Het doel van het centraal servicepunt is om de vraag naar zorg, wonen en welzijn op één plaats te bundelen zodat de cliënt optimaal ondersteund wordt bij het vervullen van zijn/haar vraag. Kern is het binnenleiden van de cliënt. Archipel wenst de service aan haar potentiële en huidige cliënten te verbeteren. Op dit moment is de naamsbekendheid van Archipel beperkt. Cliënten zijn vooral bekend met de verschillende locaties van Archipel. De dienstverlening aan de cliënt blijft dan ook vaak beperkt tot de dienstverlening van de locatie. Daarnaast betekent deze locatiegebondenheid dat er weinig eenduidigheid is in het aanbod van Archipel richting de cliënt. Cliënten worden regelmatig doorverwezen naar verschillende locaties en afdelingen en vragen worden niet altijd consequent opgevolgd. De ondersteuning die een cliënt krijgt bij het vervullen van zijn of haar zorg-, wonen-, en welzijnsvraag is per locatie afwijkend. Met behulp van een centraal servicepunt wil Archipel de eenduidigheid richting cliënten ten aanzien 1

2 van het binnenleiden van de cliënt, het productaanbod, de service en profilering van de organisatie verbeteren. Hierbij is het uitgangspunt dat de cliënt in regie is. Archipel wil zich in de komende jaren ontwikkelen tot een organisatie die de klant echt in regie brengt en zich daarmee op de zorgmarkt onderscheid. Hiervoor is een project gestart De cliënt in regie. In een projectdocument is beschreven om welke aspecten het gaat. Eén van de aspecten is het klantmanagement. De functie in de organisatie die tot doel heeft de met cliënten gemaakte contractafspraken op alle aspecten te realiseren. Het centraal servicepunt heeft een belangrijke rol bij het vormgeven hiervan. 1.3 Stand van zaken project In april van dit jaar is het project centraal servicepunt gestart. Na het opstellen van het plan van aanpak is in mei een kick off voor medewerkers georganiseerd. Inmiddels is het projectteam een aantal weken aan de slag en zijn de contouren van het servicepunt door het MT en de RvB goedgekeurd. Deze contouren zijn voor de volledigheid in dit document opgenomen en beschreven in hoofdstuk 2 functies centraal servicepunt. 1.4 Leeswijzer Naast de functies beschrijft deze notitie de bestuurlijke inbedding, de organisatorische ophanging, vormgeving van de afdeling en de personele gevolgen voor medewerkers. Tot slot zijn in hoofdstuk 6 de vervolgstappen beschreven. 2

3 2 Functies centraal servicepunt In dit hoofdstuk zijn de functies van het toekomstige centraal servicepunt opgenomen. Informatievoorziening Het centraal servicepunt dient snel en adequaat de vraag van de cliënt te beantwoorden. Hiervoor is een goede vraagverheldering noodzakelijk. Het servicepunt geeft informatie over producten en diensten van Archipel (diensten, wonen, welzijn, zorg en behandeling) en maakt hierbij gebruik van ondersteunende middelen waaronder folders e.d. Het centraal servicepunt beantwoordt ook vragen rondom financiën (eigen bijdrage) en PGB, maar verbindt door wanneer vragen te complex worden (afdeling financiën als tweede lijn). De vragen op het gebied van wonen worden zoveel mogelijk door het centraal servicepunt ingevuld. Wanneer het daadwerkelijk leidt tot bezichtiging en een huurcontract zal dit door de afdeling facilitair in de tweede lijn worden afgehandeld. Storingen ten aanzien van facilitaire zaken worden door het centraal servicepunt doorverbonden naar de tweede lijn (servicepunt wonen). Over het algemeen geld Indien vragen te complex zijn en de competenties van medewerkers te boven gaan of de ondersteunende middelen zijn onvoldoende, wordt een tweede lijn ingericht. Toeleiding van zorg Het verwerven van cliënten is één van de belangrijkste functies van het centraal servicepunt. Het centraal servicepunt is naast marketinginstrument ook het verkoopkanaal van Archipel. Potentiële cliënten en verwijzers nemen contact op met het centraal servicepunt en worden door een generalistische of een gespecialiseerde medewerker, afhankelijk van de zorgvraag, geholpen. 1. Extramurale zorgvragen Enkelvoudige vragen over diensten worden direct door het centraal servicepunt afgehandeld en uitgezet in de organisatie. Denk aan persoonsalarmering, maaltijden etc. De intake vindt telefonisch door de generalistische medewerker plaats. De behoefte aan Zorg aan huis wordt door de generalistische medewerker geïnventariseerd en doorgezet op basis van postcode naar de teamleider Zorg aan huis die de intake uitvoert en de zorg inzet. Dit geldt eveneens voor het product dagverzorging en overbruggingszorg. 2. Intramurale zorgvragen Wanneer een cliënt of verwijzer zich oriënteert op intramurale opname of dagbehandeling wordt een gespecialiseerde medewerker, de cliëntadviseur ingezet. De cliëntadviseur voert de intake uit, al dan niet via een huisbezoek en is het vaste aanspreekpunt voor de cliënt tot aan plaatsing. De cliëntadviseur vraagt een nieuwe indicatie aan en verzorgt de rondleiding op locatie. Ook wordt gedurende de verkenningsfase van cliënten en in de wachttijdfase contact onderhouden met cliënten. Het betreft cliënten met een meervoudige zorgvraag. Na de intake bepaalt het centraal servicepunt op basis van kennis, ervaring en wensen van de cliënt waar de cliënt het beste geplaatst kan worden. Het centraal servicepunt plaatst. Het is hierbij de verantwoordelijkheid van het centraal servicepunt om afstemming te zoeken met betreffende afdelingen. Bij een crisisopname wordt de vraag zo snel mogelijk doorgezet naar de locatie. Wanneer bij bestaande cliënten de zorgvraag wijzigt wordt dit door de contactverzorgde opgepakt. Wanneer het de competenties van de contactverzorgde overstijgt kan de cliëntadviseur op verzoek 3

4 worden ingezet. Dit betreft bij voorkeur de adviseur die in eerste instantie de intake en plaatsing heeft verzorgd. Wachtlijstbeheer Bovenstaande werkwijze vraagt dat er Archipel breed wachtlijstbeheer mogelijk is. Dit is de verantwoordelijkheid van het centraal servicepunt. Ook dient inzicht te zijn wanneer cliënten worden overgeplaatst (interne wachtlijst). De overplaatsing is de verantwoordelijkheid van de locaties. Inzicht in de wachtlijst dient bij voorkeur geautomatiseerd plaats te vinden zodat op elk moment tijdige en juiste informatie beschikbaar is. Wachtlijstbeheer geldt voor alle intramurale plaatsen binnen Archipel dus ook voor de crisisopvang. Diensten Het aanbieden, verwijzen of het verkopen en leveren van diensten is een onderdeel van de functie van het centraal servicepunt. Het centraal servicepunt biedt o.a. de volgende diensten aan: welzijnsmeldingen, persoonsalarmering, Netcarity (doorkeeper) en maaltijden. Ook vindt verwijzing naar bijvoorbeeld Welzorg (uitleen van hulpmiddelen) en klussendiensten plaats. Welzijnsmeldingen worden door het centraal servicepunt geleverd. Onderdeel van het project is het inzichtelijk maken van de producten die archipel aanbiedt en verkoopt. Ook zal een sociale kaart worden ontwikkeld voor het doorverwijzen van cliënten, wanneer Archipel zelf het product niet in huis heeft. Accountmanagement Het centraal servicepunt is het belangrijkste marketinginstrument van Archipel. Het centraal servicepunt is verantwoordelijk voor het creëren van de wachtlijst. Aangezien een groot deel van de instroom via verwijzers loopt, is het relatiebeheer en de ondersteuning van de verwijzers een belangrijke functie van het servicepunt. Een verwijzer belt direct naar het centraal servicepunt die vervolgens de vraag van de verwijzer overneemt. Het centraal servicepunt onderhoudt eveneens de contacten met het CIZ. Het centraal servicepunt is verantwoordelijk voor de aftersales en belt cliënten na een periode om na te vragen hoe de zorg- en dienstverlening verloopt. Deze nazorg kan leiden tot aanpassingen van de zorg zowel intra- als extramuraal. Tenslotte kunnen mensen van het servicepunt deelnemen aan beurzen e.d. Verbeterprocessen Onderdeel van het takenpakket van het centraal servicepunt is het optimaliseren van de cliëntprocessen. Het centraal servicepunt evalueert regelmatig de vragen die binnenkomen en doet verbetervoorstellen voor het aanpassen van procedures, formulieren etc. Ook het aannemen van klachten van cliënten is onderdeel van het takenpakket van het centraal servicepunt (binnen de bestaande procedure). Ten slotte kan het servicepunt op aanvraag telefonische enquêtes uitvoeren dan wel incidentele cliënttevredenheidonderzoeken. Kennisbeheer Het centraal servicepunt vervult een belangrijke rol in het kennisbeheer rond wet- en regelgeving. Het centraal servicepunt is de afdeling waar kennis beheerd wordt op het gebied van WMO, AWBZ, 4

5 PGB en het CIZ. Het centraal servicepunt heeft ook een functie om deze kennis up to date te houden en kennis uit te dragen. Vooral hun kennis op het gebied van indicaties is voor de diverse zorgafdelingen zeer waardevol. Het centraal servicepunt biedt indien nodig ondersteuning bij de aanvraag. Teamleiders kunnen met hun indicatievragen bij het centraal servicepunt terecht. 5

6 3. Besturing en plaats in de organisatie Op basis van de gekozen functies is gekeken naar de bijbehorende verantwoordelijkheden. Kern van het centraal servicepunt is de toeleiding van zorg naar de regio. Regiodirecteuren zijn verantwoordelijk voor de toeleiding van zorg, de omzet en daarmee verantwoordelijk voor de instroom van cliënten en het onderhouden van de wachtlijst. Gekozen is om de bestaande verantwoordelijkheden in tact te houden. Dit betekent dat de toeleiding van zorg onderdeel blijft van de verantwoordelijkheid van de regiodirecteuren. Op basis van dit uitgangspunt zijn twee varianten mogelijk. Het centraal servicepunt wordt centraal ondergebracht en op basis van service level afspraken met de regiodirecteuren centraal aangestuurd of het centraal servicepunt wordt gepositioneerd onder één van de regiodirecteuren. Door de RvB is gekozen om de verantwoording voor de aansturing onder te brengen bij één van de regiodirecteuren. Hiermee blijft het bestaande besturingsmodel intact. Voor 2012 is gekozen de aansturing te delegeren aan Chantal Beks, regiodirecteur Best & Eindhoven Midden Noord. Het organogram is als volgt aangepast. Raad van Toezicht Zorg Inhoudelijk Beraad Centrale Cliëntenraad Vrijwilligersraad Raad van Bestuur Ondernemingsraad Concernstaf Directie HRM Directie Bedrijfsvoering Regio Best & Eindhoven Midden Noord Hof van Strijp/ Passaat, Eerdbrand en Kanidas Kenniscentrum, Dommelhoef, De Landrijt Regio Nuenen, Son en Breugel, Eindhoven Zuid Akkers, Vloed, Orangerie, Genderhof, Ekelhof en Jo van Dijkhof Centraal servicepunt 6

7 4. Organisatie 4.1 Taken/verantwoordelijkheden Naast de toeleiding van zorg is het centraal servicepunt verantwoordelijk voor verschillende zaken. Deze verantwoordelijkheden zijn uitgangspunt bij de formatieberekening en de beschrijving van de competentieprofielen: Snelle en adequate informatievoorziening aan potentiele en bestaande cliënten Het beheren van een centrale wachtlijst Het creëren van de wachtlijst (voldoende instroom van cliënten) Het aanbieden, verkopen, leveren en verwijzen van diensten Het beheren van relaties met verwijzers en andere belangrijke stakeholders zoals CIZ. Aftersales aan cliënten Het optimaliseren van cliëntprocessen door regelmatig de vragen die binnenkomen te evalueren en verbetervoorstellen te formuleren Uitvoeren van telefonische enquêtes en incidentele cliënttevredenheidsonderzoeken Het kennisbeheer rond wet- en regelgeving op het gebied van WMO, AWBZ, PGB en CIZ. 4.2 Formatie Het berekenen van de formatie is een lastige zaak omdat het om aangepaste en nieuwe werkzaamheden gaat. Ook de verdeling van taken binnen de verschillende competentieprofielen is nieuw. Om de formatie te berekenen zijn de verschillende werkzaamheden en hun gemiddelde tijdsbesteding in kaart gebracht. De gemiddelde tijdsbesteding is een globale inschatting van de netto tijdsbesteding. Daarna is een doorrekening gemaakt in fte (bruto tijdsbesteding). Hierbij is rekening gehouden met een aantal improductieve uren als vakantie, ziekteverzuim etc. In de bijlage is de berekening van de formatie per functie opgenomen. Vervolgens zijn de uitkomsten vergeleken met de huidige formatie en met de formatie binnen een vergelijkbare organisatie, Stichting de Wever in Tilburg. De formatie van Archipel is berekend op 87% van de formatie binnen Stichting De Wever. In hoofdstuk 5 is de huidige formatie nader toegelicht. 4.3 Competentieprofielen Op basis van de verantwoordelijkheden is gekeken naar de splitsing in functies. De volgende competentieprofielen zijn opgesteld: Medewerker servicepunt, Cliëntadviseur en Manager. De competentieprofielen zijn in de bijlage opgenomen. Gelet op de hoeveelheid aan verantwoordelijkheden adviseert de projectgroep voor de afdeling een manager aan te stellen. Deze manager is verantwoordelijk voor de volledige aansturing van de afdeling. De manager coördineert de werkzaamheden, zorgt voor adequate bezetting, is verantwoordelijk voor de kwaliteit, coacht medewerkers etc. De functie van manager servicepunt is nieuw en moet worden voorgelegd aan de commissie functiegebouw van Archipel. 7

8 4.4 Overlegvormen De volgende overlegvormen zullen worden ingericht: Overleg Doel Deelnemers Frequentie Plaatsingsoverleg Afstemming plaatsingsbeleid Cliëntadviseurs en 1 x per week en praktijk medische adviseur Afdelingsoverleg 1 Afstemming Manager, 1 x per maand cliëntadviseurs, medewerkers servicepunt Jaargesprekken Jaarafspraken maken Medewerkers 1 x per jaar servicepunt en manager Werkoverleg Aansturing en afstemming werkzaamheden Medewerkers servicepunt en manager ( 1 op 1) 1 x 2 weken 1 Hiermee komt het vakgroepoverleg te vervallen. 8

9 5. Van huidige naar nieuwe situatie 5.1 Huidige formatie De functies binnen het centraal servicepunt komen in de huidige situatie grotendeels overeen met de werkzaamheden van de medewerkers servicepunt, de consulenten zorg- & dienstverlening en de consulenten dienstverlening. Om deze reden is op basis van de registratie in het personeelsinformatiesysteem de huidige formatie van deze groep medewerkers geïnventariseerd. Op dit moment is een totaal aan x fte beschikbaar. Functies FTE Leidinggevende servicepunt (senior 0,14 beleidsmedewerker concern staf: 4 uur per week) Medewerkers servicepunt (Ouverture) 3,1 Consulent zorg -& dienstverlening 11,5 Consulent dienstverlening 1,47 ZTB 2,73 Totaal 18, Van huidige naar nieuwe functies Het opzetten van het centraal servicepunt leidt tot een aantal wijzigingen binnen het functiegebouw van Archipel. Het betreft de volgende wijzigingen: Het vervallen van de functie van medewerker servicepunt Het vervallen van de functies consulent zorg-& dienstverlening en consulent dienstverlening Het ontstaan van een nieuwe functie manager servicepunt Het ontstaan van de functies medewerker servicepunt en cliëntadviseur 5.3 Van huidige naar nieuwe formatie Archipel beschikt over een Sociale leidraad die als basis zal dienen bij de personele gevolgen van het opzetten van het centraal servicepunt. Het betreft de volgende personele gevolgen: Huidige functie Nieuwe Functie Huidige Nieuwe Verschil situatie situatie Leidinggevende servicepunt Manager 0,14 (senior beleidsmedewerker concern staf: 2 uur per week) Medewerkers servicepunt Medewerker servicepunt 3,1 (Ouverture) Consulent dienstverlening Medewerker servicepunt 1,47 Consulent zorg -& Cliëntadviseur 11,17 dienstverlening ZTB 2, 73 2,73 0 Totaal 18,61 9

10 Het verschil in formatie zal m.b.v.de Sociale leidraad worden behandeld. De functie van manager is nieuw. Dit betekent dat de invulling van deze functie via een sollicitatieprocedure zal verlopen. 6. Conclusie en vervolgstappen Na goedkeuring door het MT, zal dit document ter advisering aan de OR worden voorgelegd. Een belangrijke taak van de OR zal zijn om te toetsen dat bij de overcapaciteit de Sociale leidraad uit 2011 wordt gevolgd. Vervolgens zullen de volgende stappen worden uitgevoerd: Toetsing competentieprofielen. Toetsing van alle nieuwe competentieprofielen bij de commissie functiegebouw. Plaatsing van medewerkers volgens het afspiegelingsprincipe uit de sociale leidraad als medewerker servicepunt en cliëntadviseur. Het Informeren van medewerkers die het direct betreft door een persoonlijk gesprek m.b.v. een belangstellingsregistratiegesprek. Werknemers die boventallig zijn worden op de herplaatsingslijst geplaatst en komen in de herplaatsingsprocedure terecht. De boventalligheid wordt schriftelijk aan de medewerker bevestigd door de dienst HRM. Vervolgens wordt de belangstellings- en plaatsingsprocedure uit de sociale leidraad gevolgd (gesprek leidinggevenden en adviseur HRM, gesprek mobiliteitscentrum, terugkoppeling leidinggevende en HRM adviseur, stap op basis keuze medewerker). Alle medewerkers krijgen bij plaatsing een persoonlijk ontwikkelplan gebaseerd op het competentieprofiel. In het individueel ontwikkelplan worden afspraken gemaakt over bereiken van deze competenties. Sollicitatieprocedure manager. Het opstellen van een vacaturetekst voor de manager aan de hand van het competentieprofiel. Het publiceren van de vacaturetekst voor manager en het starten van het selectiegesprek aan de hand van sollicitatiegesprekken. Tot slot de benoeming van de manager. 10

Communicatieplan Archipel servicepunt

Communicatieplan Archipel servicepunt Communicatieplan Archipel servicepunt Aanleiding Archipel heeft gekozen voor het opzetten van een centraal servicepunt met één centraal telefoonnummer. Per 1 november 2011 zal het Archipel servicenummer

Nadere informatie

Zorg, welzijn en wonen volgens Archipel

Zorg, welzijn en wonen volgens Archipel Zorg, welzijn en wonen volgens Archipel Thuis en vertrouwd: dat vinden wij bijzonder normaal het gevoel van samen Thuis en vertrouwd bij Archipel De meeste mensen krijgen ermee te maken: een fase waarin

Nadere informatie

Stappenplan Cliëntbehoefteonderzoek

Stappenplan Cliëntbehoefteonderzoek Stappenplan Cliëntbehoefteonderzoek Project Centraal servicepunt Resultaat: Cliëntbehoefte Verantwoordelijke: Femke de Jong Gereed: 1 september 2011 Inleiding In het plan van aanpak centraal servicepunt

Nadere informatie

Plan van aanpak opzet. Archipel Servicepunt. Auteur: In voor zorg-coach Sandra de Jong

Plan van aanpak opzet. Archipel Servicepunt. Auteur: In voor zorg-coach Sandra de Jong Plan van aanpak opzet Archipel Servicepunt Auteur: In voor zorg-coach Sandra de Jong 1 Inhoud Project Archipel Servicepunt... 3 1.1 Aanleiding...3 1.2 De keuze van het project...4 1.3 Doel...6 2. Resultaat...

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Informatiepakket Hoofd Stafbureau

Informatiepakket Hoofd Stafbureau Informatiepakket Hoofd Stafbureau 1/8 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Protocol sollicitatieprocedure Hoofd Stafbureau Esloo 3 Voorbeeld vacaturetekst 4 Functiebeschrijving Hoofd Stafbureau Esloo 5 Sollicitatiecode

Nadere informatie

CONCLUSIES CLIENTENBEHOEFTE ONDERZOEK Archipel 20-9-2011

CONCLUSIES CLIENTENBEHOEFTE ONDERZOEK Archipel 20-9-2011 CONCLUSIES CLIENTENBEHOEFTE ONDERZOEK Archipel 20-9-2011 Wat zijn de wensen, behoeften en kritieken van cliënten (en verwijzers) in verband met realisatie van een Centraal Servicepunt Archipel? Deze eindrapportage

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Front Office Functiecode: 0604

Functieprofiel: Medewerker Front Office Functiecode: 0604 Functieprofiel: Medewerker Front Office Functiecode: 0604 Doel Aannemen en (mede)uitvoeren van klantvraag en/of bemiddelen tussen klant en relevante derden, conform de klantvraag en binnen bestaande afspraken

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Facilitair accountmanager

Facilitair accountmanager Facilitair accountmanager Doel Inventariseren en analyseren van de wensen en ervaringen van klanten van de dienst ten aanzien van de dienstverlening en het uitzetten van daaruit voorvloeiende activiteiten,

Nadere informatie

Met volle kracht vooruit!

Met volle kracht vooruit! Archipel Zorggroep Karel de Grotelaan 415 5654 NN Eindhoven T 040 265 48 00 www.archipelzorggroep.nl Met volle kracht vooruit! Het gevoel van samen Beleidsplan Archipel 2014 2017 Voorwoord Het beleidsplan

Nadere informatie

CONCEPT Visieontwikkeling Informatie, Advies, Cliëntondersteuning: Wmo-loket Dalfsen

CONCEPT Visieontwikkeling Informatie, Advies, Cliëntondersteuning: Wmo-loket Dalfsen CONCEPT Visieontwikkeling Informatie, Advies, Cliëntondersteuning: Wmo-loket Dalfsen 1. Inleiding Als het parlement akkoord gaat, treedt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) op 1 januari 2007 in

Nadere informatie

De toegang tot zorg. Gerrit Overbeek

De toegang tot zorg. Gerrit Overbeek De toegang tot zorg Gerrit Overbeek Inhoud Toegang tot de Wmo, nu Toegang tot begeleiding, nu Keuzes m.b.t. toegang tot zorg De Kanteling In gesprek met de burger, over diens beperkingen, en het gewenste

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

Referentie: 2014012814. Reglement organisatie Zorginstituut Nederland. De Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland,

Referentie: 2014012814. Reglement organisatie Zorginstituut Nederland. De Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland, Referentie: 2014012814 Reglement organisatie Zorginstituut Nederland De Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland, gelet op artikel 2, zesde en zevende lid van het Bestuursreglement van Zorginstituut

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Wat kunnen wij u bieden?

Wat kunnen wij u bieden? Wat kunnen wij u bieden? Wonen, Welzijn & Zorg bij 1 Wat ons bezighoudt Van tijd tot tijd bereiken ons vragen van mensen of wij een bepaalde dienst of bepaalde zorg kunnen leveren. Soms is het een vraag

Nadere informatie

Bijlage 11 informatiemap

Bijlage 11 informatiemap Bijlage 11 informatiemap Contactinformatie. Beter Leven Zorg Markt 38 4841 AC Prinsenbeek Tel: 076-8896901 (bereikbaar op kantoortijden) E-Mail: info@beterlevenzorg.nl Datum laatst aangepast: 01 januari

Nadere informatie

Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO)

Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO) Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO) FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Operationeel Manager Codering 102 Organisatie Stichting Professionele Kinderopvang Bonaire Functieschaal

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

Waterschap Vechtstromen

Waterschap Vechtstromen Waterschap Vechtstromen Waterschap Vechtstromen is onderverdeeld in vier verschillende eenheden: Organisatie, Ontwikkeling & Advies, Techniek & Diensten en Watersysteem & Zuiveren. Hieronder schetsen we

Nadere informatie

Vitaal Verzuimmanagement De arbodienst van VGZ

Vitaal Verzuimmanagement De arbodienst van VGZ Vitaal Verzuimmanagement De arbodienst van VGZ Ziek zijn overkomt je, hoe je hiermee omgaat, is gedrag. Gedrag is grotendeels beïnvloedbaar. Er is altijd een keuzemoment om met klachten (beperkingen) te

Nadere informatie

Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht

Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht Voor onze opdrachtgever, het Oranje Fonds, zijn wij op zoek naar een Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht Achtergrondinformatie Het fonds Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds

Nadere informatie

Scheiden van wonen en zorg

Scheiden van wonen en zorg Scheiden van wonen en zorg Een nieuwe koers voor welzijn en zorg 14 november 2012 Themadag Commissie Ouderenzorg Religieuzen Carla Cornuit Inleiding Carla Cornuit: bestuurder LuciVer LuciVer Een kleinschalige

Nadere informatie

Hoofddoel: Toename van het aantal werknemers van de baanafspraak in een reguliere werkomgeving.

Hoofddoel: Toename van het aantal werknemers van de baanafspraak in een reguliere werkomgeving. Protocol Quickscan 1. Algemeen Werkgevers Servicepunt Haaglanden heeft een Quickscan ontwikkeld waarmee, op een snelle manier inzicht kan worden verkregen in de mogelijkheden voor het creëren van arbeidsplaatsen

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Cavent

Vrijwilligersbeleid Cavent Vrijwilligersbeleid Cavent Datum vaststelling : 12112013 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door : Directeur bestuurder Datum aanpassingen aan : 20012015 KD23 Vrijwilligersbeleid Cavent 20012015

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Klachtenregeling Tuimelaar

Klachtenregeling Tuimelaar Klachtenregeling Tuimelaar Inleiding Tuimelaar heeft in het kader van de Wet Kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren

Nadere informatie

Hoofdlijnennotitie Tijdelijke werkorganisatie (organisatiebeschrijving)

Hoofdlijnennotitie Tijdelijke werkorganisatie (organisatiebeschrijving) Hoofdlijnennotitie Tijdelijke werkorganisatie (organisatiebeschrijving) 1.1 Over deze organisatiebeschrijving Met de decentralisaties binnen het sociale domein komen er verschillende extra zorgtaken (jeugdzorg,

Nadere informatie

RIBW werkt in & met sociale wijkteams

RIBW werkt in & met sociale wijkteams RIBW werkt in & met sociale wijkteams Inspiratiedagen RIBW 1 & 8 september 2015 Movisie Anneke van der Ven 9/9/2015 In wat voor tijd leven we eigenlijk? 1 1. Van AWBZ naar Wet Maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Samen op pad! Ont- wikkelen in 2014 met ontwikkelopdrachten

Samen op pad! Ont- wikkelen in 2014 met ontwikkelopdrachten Samen op pad! Ont- wikkelen in 2014 met ontwikkelopdrachten 2 Ontwikkelopdrachten Samen ontwikkelen, laten groeien We hebben gepraat, nagedacht en ontworpen op de afdeling. Nu gaan we doen en experimenteren.

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Dagactiviteiten in groepsverband. voor senioren in Ermelo, Harderwijk, Putten en Nunspeet

Dagactiviteiten in groepsverband. voor senioren in Ermelo, Harderwijk, Putten en Nunspeet Dagactiviteiten in groepsverband voor senioren in Ermelo, Harderwijk, Putten en Nunspeet Dagactiviteiten ouderen Zelfstandig wonende senioren zijn bij Dagactiviteiten ouderen aan het juiste adres voor

Nadere informatie

Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO

Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO Drs. Eveline Castelijns MBA 12 april 2016 Inhoudsopgave 1 2 3 Zelforganisatie in de zorg Werkende principes Vragen 1 Zelforganiseren in de

Nadere informatie

Dé oplossing voor alle vraagstukken rondom informatie, advies en ondersteuning

Dé oplossing voor alle vraagstukken rondom informatie, advies en ondersteuning DENKEN IN FUNCTIES Dé oplossing voor alle vraagstukken rondom informatie, advies en ondersteuning Samenhang voor het, Toegang en Antwoord is eenvoudiger te realiseren als er gedacht en gewerkt wordt in

Nadere informatie

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van:

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: Arbo bijlage 04 A Programma van eisen thuiszorginstelling Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: een plan van aanpak voor het contracteren van een Arbo-dienst

Nadere informatie

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Profielschets Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Organisatie Elver is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Achterhoek en Arnhem. Elver is expert in de begeleiding

Nadere informatie

Uitvraag Vrouwenopvang

Uitvraag Vrouwenopvang Uitvraag Vrouwenopvang 2018-2019 Beleidsambities Een veilig thuis 2015-2020 In de regiovisie Een veilig thuis 2015-2020 zijn de beleidskaders voor de periode 2015-2020 vastgelegd. De inzet van het beleid

Nadere informatie

Programmaboekje dagbesteding. Januari, Februari, Maart 2016. Archipel Dommelhoef. het gevoel van samen

Programmaboekje dagbesteding. Januari, Februari, Maart 2016. Archipel Dommelhoef. het gevoel van samen Programmaboekje dagbesteding Januari, Februari, Maart 2016 Archipel Dommelhoef het gevoel van samen Programmaboekje dagbesteding Alstublieft. Voor u ligt het programmaboekje van Dommelhoef. Een programmaboekje

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

BUITENSTE BINNEN. Op weg naar een nieuwe werkelijkheid

BUITENSTE BINNEN. Op weg naar een nieuwe werkelijkheid BUITENSTE BINNEN Op weg naar een nieuwe werkelijkheid Aanleiding 1. Visie kabinet hervorming langdurige zorg 2. Transitie AWBZ Wmo-Jeugdwet-Participatiewet: Overheveling taken rijk gemeenten Bezuiniging

Nadere informatie

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Doel Plannen en organiseren van de werkzaamheden en aansturen van de medewerkers binnen een team, binnen het vastgestelde beleid van een overkoepelende eenheid

Nadere informatie

Visie op medezeggenschap van cliënten en familie van Abrona

Visie op medezeggenschap van cliënten en familie van Abrona Visie op medezeggenschap van cliënten en familie van Abrona Bestemd voor: Abrona Geschreven door: Werkgroep Visie op Medezeggenschap, bestaande uit vertegenwoordiging van cliënten, familie, afdeling Medezeggenschap

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Functiebeschrijving Business Architect

Functiebeschrijving Business Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager architectuur van

Nadere informatie

Visie op klantbenadering en dienstverlening Decentralisaties

Visie op klantbenadering en dienstverlening Decentralisaties Visie op klantbenadering en dienstverlening Decentralisaties Inleiding Binnen de gemeente Diemen worden op allerlei manieren en door verschillende afdelingen klanten te woord gestaan en geholpen. Toch

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen.

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen. FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: BKR Compliance Officer Security & Risk BKR is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijk doel. BKR streeft sinds 1965, zonder winstoogmerk, een financieel

Nadere informatie

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp Bijlage behorend bij de Gemeenschappelijke Regeling sociale diensten gemeenten Leiden en Leiderdorp, 2006 Personeelsplan Samenwerking Leiden - Leiderdorp 1 van 5 01. Inleiding. Het besluit van de gemeente

Nadere informatie

Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging

Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging Opzet van de monitor Huishoudelijke Verzorging De nieuwe manier van werken heeft 3 hoofdrolspelers namelijk

Nadere informatie

❿ de nieuwe werkwijze ❿ en bezuinigingen ❿ gevolgen voor organisatie en formatie. ❿ Afdelingshoofden SDD 14 juni 2011

❿ de nieuwe werkwijze ❿ en bezuinigingen ❿ gevolgen voor organisatie en formatie. ❿ Afdelingshoofden SDD 14 juni 2011 ❿ de nieuwe werkwijze ❿ en bezuinigingen ❿ gevolgen voor organisatie en formatie ❿ Afdelingshoofden SDD 14 juni 2011 Innovatie en reorganisatie van werk en inkomen 1 innovatie van de sociale dienst 2009:

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Pagina 1 van 5 Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Doel Het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden van een functionaris, met inbegrip van opleidingseisen en salarisindicatie. Van

Nadere informatie

Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma

Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma 2003-2007 Realisatie inrichtingsplannen Directie Beleid Utrecht, 12 januari 2006 Inhoud 1. Inleiding 2. Kwantitatieve doelstellingen 3. Kwalitatieve

Nadere informatie

Beleid samenwerking met en ondersteuning van mantelzorg in de intramurale locaties van Amstelring

Beleid samenwerking met en ondersteuning van mantelzorg in de intramurale locaties van Amstelring Beleid samenwerking met en ondersteuning van mantelzorg in de intramurale locaties van Amstelring Mantelzorgbeleid Intramuraal Amstelring 2013 1 Inleiding Mantelzorg staat in de belangstelling. Het ontwikkelen

Nadere informatie

Sociaal wijkteam?!?! Marijke Versteeg Teamleider sociaal wijkteam Kruiskamp- Koppel. 15 april 2014

Sociaal wijkteam?!?! Marijke Versteeg Teamleider sociaal wijkteam Kruiskamp- Koppel. 15 april 2014 Sociaal wijkteam?!?! Marijke Versteeg Teamleider sociaal wijkteam Kruiskamp- Koppel 15 april 2014 In deze presentatie neem ik u mee in: de beweging in het Sociaal Domein in Amersfoort de praktijk van het

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus locatie de Open Waard

woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus locatie de Open Waard woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus locatie de Open Waard Introductie Locatie de Open Waard is een algemeen woon-, zorg- en dienstencentrum gevestigd te Oud-Beijerland. De Open Waard is 1 mei 1984

Nadere informatie

GGzE centrum woonbegeleiding. Beschermd wonen. Wonen in een beschermende woonvorm in regio Eindhoven en de Kempen. Informatie voor cliënten >>

GGzE centrum woonbegeleiding. Beschermd wonen. Wonen in een beschermende woonvorm in regio Eindhoven en de Kempen. Informatie voor cliënten >> GGzE centrum woonbegeleiding Beschermd wonen Wonen in een beschermende woonvorm in regio Eindhoven en de Kempen Informatie voor cliënten >> BESCHERMD WONEN VAN GGzE BIEDT EEN VEILIGE WOONOMGEVING AAN BEWONERS

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR. 21 juli 2015. Zorg en Welzijn. Informatie voor de raad (voor kennisgeving)

Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR. 21 juli 2015. Zorg en Welzijn. Informatie voor de raad (voor kennisgeving) Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR onderwerp Toezichthoudend ambtenaar Wmo team SLSTA RIB nummer 2015 105 collegevergadering d.d. programma portefeuillehouder 21 juli 2015 Zorg en Welzijn R. Testroote

Nadere informatie

Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp

Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp Zorgvuldig, betrokken en transparant Voor veel cliënten van Amerpoort gaat er komende jaren wat veranderen. Dat komt door ingrijpende

Nadere informatie

1.GEBRUIKERSGERICHT Rusthuizen, dagverzorging en kortverblijf Serviceflats en woningcomplexen met dienstverlening

1.GEBRUIKERSGERICHT Rusthuizen, dagverzorging en kortverblijf Serviceflats en woningcomplexen met dienstverlening Bijlage bij het Ministerieel besluit van 10 december 2001 inzake kwaliteitszorg in de rusthuizen, centra voor dagverzorging, centra voor kortverblijf, serviceflats en woningcomplexen met (B.S. 28.III.2002).

Nadere informatie

ZO GEWOON MOGELIJK ZORGVISIE FRANKELANDGROEP

ZO GEWOON MOGELIJK ZORGVISIE FRANKELANDGROEP ZO GEWOON MOGELIJK ZORGVISIE FRANKELANDGROEP Laat mij doen met eigen vuur, wat ik verkies zoolang ik duur.. Willem Elsschot Zorgvisie: Zo gewoon mogelijk De Frankelandgroep vindt het van groot belang dat

Nadere informatie

Pleyade. Algemene informatie. www.pleyade.nl

Pleyade. Algemene informatie. www.pleyade.nl Pleyade Algemene informatie www.pleyade.nl Zorg voor elkaar Pleyade is gespecialiseerd in zorg voor mensen van 55 jaar en ouder in de regio Arnhem. Als geen ander kunnen wij anticiperen op de veranderingen

Nadere informatie

Profielschets drie Accountmanagers voor ActiZ spin in het web, verbindende schakel naar de leden, teamcoördinator en belangenbehartiger

Profielschets drie Accountmanagers voor ActiZ spin in het web, verbindende schakel naar de leden, teamcoördinator en belangenbehartiger Profielschets drie Accountmanagers voor ActiZ spin in het web, verbindende schakel naar de leden, teamcoördinator en belangenbehartiger Tonnie van Ham Maastricht, juli 2017 ALGEMEEN ActiZ is de branchevereniging

Nadere informatie

Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland. plaatsvervangend regio-manager (vacature 06)

Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland. plaatsvervangend regio-manager (vacature 06) Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland Informatie algemeen Het werkgebied van de Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland omvat de provincies Gelderland en Overijssel, enkele Utrechtse

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Van jou JoU Pieterstraat 1 3512 JT Utrecht 030-2361919 info@jou-utrecht.nl www.jou-utrecht.nl Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Reglement 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de statuten van

Nadere informatie

Dagactiviteiten in groepsverband. voor senioren in Ermelo, Harderwijk, Putten en Nunspeet

Dagactiviteiten in groepsverband. voor senioren in Ermelo, Harderwijk, Putten en Nunspeet Dagactiviteiten in groepsverband voor senioren in Ermelo, Harderwijk, Putten en Nunspeet Dagactiviteiten ouderen Zelfstandig wonende senioren zijn bij Dagactiviteiten ouderen aan het juiste adres voor

Nadere informatie

Samen duurzaam verder

Samen duurzaam verder Samen duurzaam verder Onlangs sloten we de pilot Duurzaam Severinus af met een brede evaluatie onder de pilot-woningen en locaties voor dagbesteding en thuisondersteuning met de medewerkers én de wettelijk

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Gemeente Zoetermeer Vraag en antwoord naar aanleiding van fysieke overlegtafel vrij inzetbare voorzieningen op 25 juni 2015

Gemeente Zoetermeer Vraag en antwoord naar aanleiding van fysieke overlegtafel vrij inzetbare voorzieningen op 25 juni 2015 Gemeente Zoetermeer Vraag en antwoord naar aanleiding van fysieke overlegtafel vrij inzetbare voorzieningen op 25 juni 2015 Tabel Overzicht met vraag en antwoord Nr. Vraag Antwoord 1. Wat is het doel en

Nadere informatie

Zie verder mijn gespecificeerde werkervaring

Zie verder mijn gespecificeerde werkervaring Curriculum Vitae Personalia Voornaam : Achternaam : Adres : PC + woonplaats : Telefoonnummer : E-mail : Geboortedatum en plaats : Burgerlijke staat : Nationaliteit : Skills / Expertise Werkervaring Optimalisatie

Nadere informatie

Care Bijeenkomst LIDZ Continu verbeteren bij Thebe

Care Bijeenkomst LIDZ Continu verbeteren bij Thebe Care Bijeenkomst LIDZ Continu verbeteren bij Thebe Marloes Hendriks 21 juni 2016 Agenda 13.00 uur Welkom en voorstelronde 13.30 uur Inleiding Thebe 14.15 uur Interactief gesprek over verschillende onderwerpen

Nadere informatie

November 2013 Lichtenvoorde, P & O R U I L EN & O V E R P L A A T S EN

November 2013 Lichtenvoorde, P & O R U I L EN & O V E R P L A A T S EN Lichtenvoorde, P & O R U I L EN & O V E R P L A A T S EN Inhoud 1 STATUS... 3 2 INLEIDING... 4 3 BEGRIPPEN... 5 4 RUILEN... 6 4.1 PROCEDURE RUILINGEN... 6 5 OVERPLAATSEN... 8 5.1 PROCEDURE OVERPLAATSEN...

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

Verpleegkundige Praktijk Almere Vera Kampschöer Willeke Oxener 11 oktober 2012

Verpleegkundige Praktijk Almere Vera Kampschöer Willeke Oxener 11 oktober 2012 Verpleegkundige Praktijk Almere Vera Kampschöer Willeke Oxener 11 oktober 2012 Vanuit de praktijk naar de voorwaarden 1. Ketenzorg dementie 2. Kwetsbare ouderen 1.Wat ging vooraf Thuis met dementie Project

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe. Het Cliënten Service Bureau is u graag van dienst

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe. Het Cliënten Service Bureau is u graag van dienst Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Het Cliënten Service Bureau is u graag van dienst Zorggroep Noordwest-Veluwe. In vertrouwde handen. Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe is een protestants-christelijke

Nadere informatie

Programmaboekje dagbesteding. Oktober t/m december 2014. Archipel Passaat. het gevoel van samen

Programmaboekje dagbesteding. Oktober t/m december 2014. Archipel Passaat. het gevoel van samen Programmaboekje dagbesteding Oktober t/m december 2014 Archipel Passaat het gevoel van samen Programmaboekje dagbesteding Alstublieft. Bij deze het Archipel programmaboekje eerste kwartaal 2014. Een programmaboekje

Nadere informatie

Programmaboekje dagbesteding. Januari, Februari, Maart 2016. Archipel Landrijt. het gevoel van samen

Programmaboekje dagbesteding. Januari, Februari, Maart 2016. Archipel Landrijt. het gevoel van samen Programmaboekje dagbesteding Januari, Februari, Maart 2016 Archipel Landrijt het gevoel van samen Programmaboekje dagbesteding Alstublieft. Voor u ligt het programmaboekje van Landrijt. In dit boekje vindt

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

Zie figuur verantwoordelijkheidsverdeling werkplekmanagement.

Zie figuur verantwoordelijkheidsverdeling werkplekmanagement. Verpleegkundig Hoofd Zorgeenheid / Manager 10 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Plaats in de organisatie/oriëntatie:

Nadere informatie

Exploitatie van kleinschalige voorzieningen

Exploitatie van kleinschalige voorzieningen Dorp en wijk, een goede plek? Exploitatie van kleinschalige voorzieningen Donderdag 27 september Stimuleringsprogramma kleinschalig wonen Provincie Noord-Holland Henk Nouws, Ruimte voor zorg Uitgangspunten

Nadere informatie

Integrale Zorg. Kom verder! www.ln5.nl INFORMATIE VOOR VERWIJZERS. Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking

Integrale Zorg. Kom verder! www.ln5.nl INFORMATIE VOOR VERWIJZERS. Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking Integrale Zorg INFORMATIE VOOR VERWIJZERS Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking Kom verder! www.ln5.nl Het zorgarrangement PriZma kent Crisisopvang, Observatie,

Nadere informatie

Ons doel: Bijpraten over de stand van zaken Wat komt er in het transitieplan? Hoe verder?

Ons doel: Bijpraten over de stand van zaken Wat komt er in het transitieplan? Hoe verder? Presentatie transitieplan Medewerkers 23 en 24 juni 2014 Ons doel: Bijpraten over de stand van zaken Wat komt er in het transitieplan? Hoe verder? Het Basisdocument: Vastgesteld begin mei 2014 Het besluitvormingsproces

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Stichting Kinderopvang Op Kop Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Door dhr. R. Terpstra Datum 5 december 2014 Functieomschrijving coördinator kinderopvang Algemene

Nadere informatie

Programmaboekje dagbesteding. Jo van Dijkhof 2016. Archipel. het gevoel van samen

Programmaboekje dagbesteding. Jo van Dijkhof 2016. Archipel. het gevoel van samen Programmaboekje dagbesteding Jo van Dijkhof 2016 Archipel het gevoel van samen Programmaboekje dagbesteding Alstublieft. Bij deze het Archipel Jo van Dijkhof Programmaboekje 2016. Een programmaboekje vol

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus locatie de Buitensluis

woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus locatie de Buitensluis woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus locatie de Buitensluis Introductie Locatie de Buitensluis is een Protestants- Christelijke zorgcentrum, gevestigd in Numansdorp, gemeente Cromstrijen. De Buitensluis

Nadere informatie

NOTITIE DOORONTWIKKELING WMO-LOKET

NOTITIE DOORONTWIKKELING WMO-LOKET NOTITIE DOORONTWIKKELING WMO-LOKET In deze notitie worden 16 onderwerpen uitgewerkt die van belang zijn voor de doorontwikkeling van het Wmo-loket. Door het beantwoorden van de vragen ontstaat een beeld

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGS- DOCUMENT

DIENSTVERLENINGS- DOCUMENT DIENSTVERLENINGS- DOCUMENT Op alle diensten die door PSI Pensioenbeheer worden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Westenhage

Woonzorgcentrum Westenhage Driezorg Woonzorgcentrum Westenhage Wonen, Welzijn & Zorg bij Driezorg 1 Voorwoord In deze brochure vindt u informatie over Woonzorgcentrum Westenhage, in de wijk Westenholte te Zwolle. Wij vertrouwen

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

De weg naar zinvolle dagbesteding voor mensen met dementie. begeleidingsprogramma voor organisaties die zorg leveren aan mensen met dementie

De weg naar zinvolle dagbesteding voor mensen met dementie. begeleidingsprogramma voor organisaties die zorg leveren aan mensen met dementie De weg naar zinvolle dagbesteding voor mensen met dementie begeleidingsprogramma voor organisaties die zorg leveren aan mensen met dementie Context Het aanbieden van welzijn, dagbesteding of zingevingactiviteiten

Nadere informatie

Zorg Thuis. Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN

Zorg Thuis. Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Zorg Thuis Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl www.rosengaerde.nl

Nadere informatie