Plan van aanpak opzet. Archipel Servicepunt. Auteur: In voor zorg-coach Sandra de Jong

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van aanpak opzet. Archipel Servicepunt. Auteur: In voor zorg-coach Sandra de Jong"

Transcriptie

1 Plan van aanpak opzet Archipel Servicepunt Auteur: In voor zorg-coach Sandra de Jong 1

2 Inhoud Project Archipel Servicepunt Aanleiding De keuze van het project Doel Resultaat Stappenplan Resultaten Stappen Kennis en leren Begroting Projectorganisatie Overige Risico s Communicatie Bijlage 1: Interventies

3 Project Archipel Servicepunt 1.1 Aanleiding Archipel biedt een breed pakket aan zorgverlening, variërend van zorg aan huis tot gespecialiseerde verpleeghuiszorg. Daarnaast biedt zij een breed pakket aan diensten op het terrein van wonen en welzijn. Dit zowel bij de cliënt thuis als in één van haar locaties. De organisatie telt momenteel 2200 medewerkers en 12 locaties in Eindhoven en omstreken. De zorg wordt verleend aan ongeveer 1220 thuiswonende cliënten en aan ongeveer 1100 intramurale cliënten. In de 2010 heeft Archipel gewerkt aan een nieuw beleidsplan. De missie en visie zijn geherformuleerd en de strategische bakens zijn gezet voor de periode In deze concernnota 2010 De toekomst van de Archipel. Koersvast vernieuwend, beschrijft de organisatie de koers die Archipel de komende jaren wil volgen: Archipel is een maatschappelijke onderneming op het gebied van zorg, welzijn en wonen met een specialisatie in zorg en behandelprogramma s voor bijzondere doelgroepen. Wij zijn dynamisch, hechten aan een intensieve samenwerking en richten ons nadrukkelijk op de omgeving. Het is onze diepste overtuiging dat wij alleen een respectvolle relatie opbouwen met cliënten als zij de regie in handen houden. Wij kijken samen met cliënten naar een adequate woonomgeving en naar een zinvolle dagbesteding. Zo waarborgen wij optimaal welbevinden. Onze medewerkers zijn het gezicht van Archipel. Zij nemen verantwoordelijkheid en krijgen ruimte om zichzelf te ontplooien. Zij zijn de basis van onze kwaliteit. Vertaling van deze missie betekent dat de volgende strategische keuzes zijn gemaakt voor de komende jaren: De cliënt is in regie; Archipel profileert zich intern en extern duidelijk met een aanbod in diensten en producten, afgestemd op de vraag van de cliënt; Archipel investeert in de professionele en persoonlijke ontwikkeling van de medewerker in een prettige omgeving; Ontwikkeling van specialistische zorg voor bijzondere doelgroepen en verdere expertise ten aanzien van specifieke functies; Archipel biedt optimale en adequate huisvesting; Archipel draagt zorg voor een efficiënte organisatie en gezonde bedrijfsvoering. Deze strategie is gekozen aan de hand van een grondige externe en interne analyse. In de interne analyse zijn onder andere de volgende zwakten onderkend: 1. Archipel kent een geringe Archipel-identiteit. De organisatie bestaat uit verschillende locaties die ieder haar eigen cultuur hebben. Er ontbreekt een gemeenschappelijke Archipel-cultuur. 2. Op concernniveau is er onvoldoende financieel bewustzijn. Enerzijds ontbreekt kennis over doelmatigheid en anderzijds is binnen de bestaande cultuur weinig aandacht voor kosten en opbrengsten van projecten, producten en diensten. 3. De organisatie kent een organisatiestructuur en cultuur die niet efficiënt is. Omdat de huidige organisatiestructuur niet optimaal is, beperkt dit de slagvaardigheid van het management. Er zijn te veel personen betrokken bij de besluitvorming en er is geen eenduidige methode tot besluitvorming binnen het MT. 3

4 4. Er is te weinig verbinding tussen locaties. Elke locatie heeft zijn eigen aanbod en eigen werkwijze. Voor de cliënt betekent dit dat een eenduidig productaanbod ontbreekt. Cliënten ervaren geen meerwaarde van Archipel over de locaties heen. 5. Archipel profileert zich onvoldoende in de buitenwereld. De naamsbekendheid van Archipel is relatief gezien laag. Potentiële cliënten en verwijzers hebben geen eenduidig aanspreekpunt in de organisatie. Ook is er geen inzicht van de verwijzers die in feite de toeleveranciers van de organisatie zijn, omdat hier geen registratie van plaats vindt. 6. De service aan cliënten is onvoldoende. Wanneer cliënten zich aanmelden bij Archipel zijn ze genoodzaakt dit te doen bij meerdere locaties. Er is geen centraal wachtlijstbeheer. Daarnaast is de bereikbaarheid niet goed georganiseerd. Cliënten worden regelmatig doorverwezen en verzocht terug te bellen. De belangstelling van Archipel voor In voor zorg! is in eerste instantie gestart naar aanleiding van de resultaten van een HPO scan uit Op basis van deze resultaten is een organisatieanalyse door In voor zorg! uitgevoerd. De HPO scan toont o.a. aan dat men beschikt over goede zorginhoudelijke kennis, maar onvoldoende over kennis m.b.t. de kostprijzen en de doelmatigheid. Haar grootste valkuil is wellicht het brede productaanbod en een gebrek aan focus. Het motto SVVE De Archipel zegt nooit nee is aan verandering toe. Er zullen juist keuzes gemaakt moeten worden om zich te kunnen onderscheiden en financieel gezond te blijven voor de toekomst. Uit de In voor zorg! scan zijn een eveneens een aantal belangrijke conclusies getrokken. Er zijn veel werkgroepen die omvangrijke rapporten produceren. Aansluiting en implementatie in het primaire proces is hier in mindere mate vormgegeven; Weinig sturing op projectmanagement; Veel verborgen overhead, met relatief veel tijd in het primaire proces; Integraal management is niet planmatig en te ver doorgevoerd. Integraalmanagement is niet goed gerelateerd aan de ontwikkelfase; Locaties hebben veel vrijheid en verantwoordelijkheid bij het invullen van hun werk. Centrale kaders zijn aanwezig maar er wordt regelmatig van afgeweken. De kwaliteit van het besluitvormingsproces is voor verbetering vastbaar. Het ontbreekt vaak aan een eenduidige structuur en projectmatige werkwijze. De organisatie is met veel tegelijk bezig en kent daardoor weinig focus. Er zijn weinig centrale kaders en instrumenten. De organisatie bestaat uit eilanden, waarbij ieder eiland zijn eigen cultuur kent. 1.2 De keuze van het project In het beleidsplan zijn per strategische keuze resultaten geformuleerd. Deze resultaten zijn beschreven in de concernnota en vervolgens uitgewerkt in de activiteitenkalender van Archipel. Bij het realiseren van één van de resultaten is de hulp in geroepen van In voor zorg!. De vraag aan In voor zorg! is om het proces van het opzetten van een centraal servicepunt te begeleiden met enerzijds het doel om de strategische keuzes te realiseren en anderzijds de uit scans gesignaleerde knelpunten op te lossen. 4

5 Er is gekozen voor een centraal servicepunt om de volgende redenen: De cliënt is in regie; 1. Wil de cliënt in regie blijven, dan zal het proces van vraag tot het in zorg nemen afgestemd moeten zijn op de wens van de cliënt. Door het inrichten van een centraal servicepunt wordt het proces van vraag tot het vervullen van de vraag, binnen de organisatie gestandaardiseerd. Het verbeteren van de service aan cliënten staat in dit proces centraal. Archipel profileert zich intern en extern duidelijk met een aanbod in diensten en producten, afgestemd op de vraag van de cliënt; 2. Archipel kent op dit moment geen eenduidig aanbod van diensten en producten. Daarbij ervaart de cliënt geen optimale voordelen van Archipel als geheel. Binnen het project centraal servicepunt zal Archipel haar productaanbod helder formuleren en zich eenduidig naar cliënten profileren. Archipel dwingt zich door het project centraal servicepunt keuzes te maken in haar aanbod. Het aanbod van Archipel wordt gebundeld en breed aan cliënten aangeboden. 3. De naamsbekendheid van Archipel is t.o.v. van haar concurrenten relatief gezien laag. Met behulp van het inrichten van een centraal servicepunt neemt de toegankelijk voor potentiële cliënten toe. Op dit moment moet een potentiële cliënt verschillende locaties af om inzicht te krijgen in het aanbod van Archipel. Archipel investeert in de professionele en persoonlijke ontwikkeling van de medewerker in een prettige omgeving; 4. Er zijn nu diverse afdelingen betrokken bij de verschillende cliëntprocessen. Doordat de processen vanuit de cliënt ingericht worden, zal de benodigde gedragsverandering bij medewerkers transparant worden. Medewerkers zullen een professionele ontwikkeling moeten doormaken. Medewerkers zullen meer gericht moeten zijn op profilering van Archipel als geheel. Archipel draagt zorg voor een efficiënte organisatie en gezonde bedrijfsvoering; 5. Archipel zal door het inrichten van het centraal servicepunt een efficiencyslag maken in de verschillende cliëntprocessen. Op dit moment worden deze processen op diverse wijze door de locaties ingevuld. Het stroomlijnen van de cliëntprocessen tot 1 gestandaardiseerde werkwijze zal leiden tot meer doelmatigheid binnen de organisatie. Ook het bundelen van diverse functies zodat kennis efficiënter beheerd kan worden, zal leiden tot meer doelmatigheid. Ook zal d.m.v. een verwijzersregistratie inzicht in de herkomst van cliënten ontstaan. 6. Op dit moment is er verborgen overhead binnen de locaties. Er zijn diverse medewerkers die binnen de cliëntprocessen taken verrichten maar niet als zodanig herkenbaar zijn. Door een centraal servicepunt op te richten inclusief eenduidige functiebeschrijvingen en formatie zal de transparantie in de overhead toenemen. 7. Door het eenduidig inrichten van cliëntprocessen zal er meer samenhang binnen de organisatie optreden. De vrijheden van de locaties nemen af. Ook is het noodzakelijk dat afdelingen meer samenwerken en communicatie op elkaar wordt afgestemd. Het verandertraject wordt op een zodanige manier aangepakt dat de verbeterpunten uit de scan tijdens het proces worden gerealiseerd. De volgende verbeterpunten worden in het verandertraject aangepakt: Verbetering van de sturing binnen het bestaande besturingsmodel; verbetering integraal management. Duidelijke centrale kaders en afwijkingen worden uitsluitend op bestuursniveau geaccordeerd; Meer sturing van projecten via professioneel projectmanagement. Aandacht voor implementatie en aansluiting aan het primaire proces; 5

6 Minder en transparantere overhead, overhead is gericht op ondersteuning van het primaire proces; De organisatie realiseert tijdens het In voor zorg traject op elk van deze punten verbetering. 1.3 Doel Omdat Archipel zich intern en extern met een duidelijk aanbod van diensten en producten, afgestemd op de vraag van de cliënt wil promoten is ervoor gekozen een centraal servicepunt in te richten. Het doel van het centraal servicepunt is om de vraag naar zorg, wonen en welzijn op één plaats te bundelen zodat de cliënt optimaal ondersteund wordt bij het vervullen van zijn/haar vraag. Kern is het binnen leiden van de cliënt. Het opzetten van het centraal servicepunt heeft een aantal verschillende externe en interne doelen en subdoelen: 1. Het extern en intern promoten van Archipel met een duidelijk aanbod van diensten en producten afgestemd op de vraag van de cliënt. De cliënt wordt optimaal ondersteund bij het vervullen van zijn of haar zorgvraag. 2. Het bevorderen van de doelmatigheid binnen de organisatie 3. Het verbeteren van de sturing binnen de organisatie Ad.1) Archipel wenst haar service aan haar potentiële en huidige cliënten te verbeteren. Cliënten worden regelmatig doorverwezen naar verschillende locaties en afdelingen en vragen worden niet altijd consequent opgevolgd. Op dit moment is de naamsbekendheid van Archipel als geheel beperkt. Cliënten zijn vooral bekend met de verschillende locaties van Archipel. De dienstverlening aan de cliënt blijft dan ook vaak beperkt tot de dienstverlening van de locatie. Daarnaast betekent deze locatiegebondenheid dat er weinig eenduidigheid is in het aanbod van Archipel richting de cliënt. De ondersteuning die een cliënt krijgt bij het vervullen van zijn of haar zorg-, wonen-, en welzijnsvraag is voor verschillende locaties afwijkend. Met behulp van een centraal servicepunt wil Archipel de eenduidigheid richting cliënten ten aanzien van het binnen leiden van de cliënt, het productaanbod, de service en profilering van de organisatie verbeteren. Hierbij is het uitgangspunt dat de cliënt in regie is. Archipel wil zich in de komende jaren ontwikkelen tot een organisatie die de klant echt in regie brengt en zich daarmee op de zorgmarkt onderscheid. Hiervoor is een project gestart De cliënt in regie waarin is beschreven om welke aspecten het gaat. Eén van de aspecten is het klantmanagement. De functie in de organisatie die tot doel heeft de met cliënten gemaakt contract afspraken op alle aspecten te realiseren. Het centraal servicepunt heeft een belangrijke rol bij het vormgeven hiervan. Ad.2) Het bevorderen van de doelmatigheid heeft betrekking op een aantal aspecten. Op dit moment zijn er verschillende afdelingen en locaties die een rol als servicepunt vervullen. Naast een al bestaand servicepunt gericht op zorg aan huis (thuiszorg) zijn er servicepunten in Son en Breugel/Nunen en in Best. Ook is er een apart servicepunt wonen (huisvestingsbureau) en maaltijden (Meander). Receptionistes en zorgconsulenten van locaties vervullen vaak ook een rol als servicepunt. Het bundelen van deze functies kan ervoor zorgen dat kennis beter beheerd en geborgd wordt en er meer doelmatigheid optreedt. Vaak is er geen eigenaar van het proces en worden vragen door verschillende medewerkers opgepakt. Medewerkers en cliënten gaan op zoek naar degene die hun vraag het beste kan beantwoorden. Ook het 6

7 proces van aanmelding tot het in zorg nemen verloopt op de verschillende locaties anders. Elke locatie hanteert hierin een eigen werkwijze. Door de processen eenduidig in te richten en 1 uniforme werkwijze te hanteren zijn efficiency voordelen te realiseren welke zullen leiden tot vermindering van de overhead. Een andere belangrijke verbetering is de samenwerking binnen Archipel. Op dit moment zijn de locaties en verschillende afdelingen eilandjes die niet automatisch samenwerken. Een voorbeeld: Een potentiële cliënt belt naar een locatie met een vraag voor zorg. De receptioniste verbindt de klant door met de zorgconsulent. De zorgconsulent is afwezig en er wordt een boodschap gemaakt om de cliënt terug te bellen. De cliënt besluit het huidige centrale servicepunt (gericht op zorg aan huis) te bellen. Het servicepunt licht aan de potentiële klant toe dat hiervoor een indicatie nodig is en dat Archipel verschillende locaties heeft. Aangezien het servicepunt geen inzicht heeft in de wachtlijst van de locaties en het aanbod van de locaties, verstrekt het servicepunt een 10-tal telefoonnummers welke de cliënt kan bellen. Het telefoontje komt binnen bij de receptie van de locatie. De receptie verwijst op basis van de vraag van de cliënt door naar de zorgconsulent, de manager zorg aan huis, zorgcentraal (servicepunt Son en Breugel/Nunen) of naar een consulent zorg en dienstverlening. Dit is afhankelijk van de werkwijze van de locatie. Ook komt het voor dat een klant op een later moment wordt teruggebeld of gevraagd wordt aan de cliënt later terug te bellen. Er volgt al dan niet een huisbezoek door een zorgconsulent. Hiervoor zijn op dit moment geen eenduidige criteria. De zorgvraag wordt genoteerd, een indicatie aangevraagd en de zorg wordt ingezet of de patiënt komt op een wachtlijst. Ad 3.) Zoals al beschreven, zijn in de HPO scan en de In voor zorg! scan een aantal knelpunten gesignaleerd. Door middel van het project centraal servicepunt worden deze knelpunten aangepakt. Doel is om elk van de knelpunten binnen het project te leren. In paragraaf 2 resultaat zijn expliciete indicatoren op genomen ten aanzien van leren. Ook zijn in paragraaf 3.3 kennis en leren de leermogelijkheden op deze onderwerpen uitgewerkt. 7

8 2. Resultaat Voor de duurzaamheid en toekomstbestendigheid van de organisatie is het van belang dat de Archipel een duidelijk aanbod van diensten en producten heeft wat afgestemd is op de vraag van de cliënt en ook bekend is bij de cliënt of de potentiële cliënt. Anderzijds is het van belang dat dergelijke ondersteunende functies doelmatig wordt georganiseerd. In het primaire proces kan de invoering van het servicepunt leiden tot een snellere instroom van cliënten. Om het centraal servicepunt te realiseren zijn per doelstelling een aantal resultaten geformuleerd die na verloop van tijd worden gemeten om na te gaan of de doelstellingen worden gerealiseerd. Promoten van de Archipel Indicator Instrument Moment Cliënttevredenheid Cliënttevredenheidsonderzoek/ CQ meting Nulmeting april 2010 (afgerond) Na meting januari 2011 Naamsbekendheid Naamsbekendheidonderzoek (spontane naamsbekendheid, geholpen naamsbekendheid) Nulmeting januari 2011 (afgerond) Nameting 6 maanden na start Laagdrempeligheid (toename vragen potentiële klanten) Leverbetrouwbaarheid % vragen potentiële cliënten % aanmelding potentiële cliënten via servicepunt Van initiële vraag cliënt tot en met intake vraag Van intake tot vervullen vraag/ (opname(wachtlijst)) servicepunt Nulmeting juni 2011 Nameting 6 maanden na start servicepunt Nulmeting juni maanden na start servicepunt Instrument Praktische uitvoering Verantwoord elijke Clienttevredenheidsonderzoek Gebruik bestaand CQ meting Concern staf Potentiële cliënten via enquête Projectleider op servicepunt Naamsbekendheidonderzoek % vragen potentiële cliënten % aanmelding potentiële cliënten via servicepunt Van vraag tot en met intake Van intake tot opname (wachtlijst) Doelmatigheid Uitbesteden onderzoeksbureau Hoeps marktanalyse Potentiële cliënten via enquête op servicepunt Registratie centraal servicepunt Registratie centraal servicepunt Gegevens Helios Norm Ambitie >= 3 sterren op CQ 1.2 en ZI 6.2 Concern staf 15% verbetering Projectleider Norm wordt na nulmeting vastgesteld Projectleider Norm wordt na nulmeting vastgesteld 8

9 Indicator Instrument Moment 1 uniforme werkwijze Audit o.b.v. procesbeschrijving 6 maanden na start Optimale personeelsbezetting O.b.v. gegevens management rapportage (begrote en gerealiseerde formatie) Nulmeting juni 2011 Nameting 6 maanden na start servicepunt Bundeling expertise/kennis Audit kennisbeheer 6 maanden na start servicepunt Instrument Praktische uitvoering Verantwoordelij Norm ke Audit o.b.v. proces Inzet auditteam Archipel Projectleider 90% conform proces beschrijving Management rapportage Gegevens HRM personeelsinformatiesysteem Norm wordt na nulmeting vastgesteld Audit kennisbeheer Inzet auditteam Archipel Projectleider 90% conform proces beschrijving Kennis en leren Indicator Instrument Moment Cliëntperspectief Evaluatie cliëntperspectief in project Nameting 6 maanden na start servicepunt Projectmanagement Leerboekje/leersessies Na elke fase in het project vaardigheden Ervaringen veranderingen Kostenbewustzijn Leerboekje/leersessies Na elke fase in het project Ervaringen veranderingen Sturing organisatie Leerboekje/leersessies Na elke fase in het project Ervaringen veranderingen Gedragsverandering Competentieprofielen Functioneringsgesprek POP Nameting 6 maanden na start servicepunt Instrument Praktische uitvoering Verantwoordelij ke Evaluatie cliëntperspectief Leerboekje Evalueren op welke wijze het cliëntperspectief in het project is meegenomen en welke punten de inrichting hebben beïnvloed. Evaluatie met MT, Raad van Bestuur, projectgroep wat geleerd is in het project. Projectleider Coach in voor zorg Projectleider Coach in voor zorg Norm Competentieprofielen Evaluatie o.b.v. nieuwe Toekomstige 100% Conform project cliënt in regie Leerpunten op elk van de knelpunten 9

10 Functioneringsgesprek POP gewenste competenties manager servicepunt gerealiseerd Naast deze te realiseren projectdoelstellingen is het essentieel dat het servicepunt een aantal operationele doelstellingen en normen hanteert. Deze zaken zullen tijdens het project worden geformuleerd en gemonitord. Je kunt hierbij denken aan: Leverbetrouwbaarheid (binnen x dag na aanvraag verwerkt) First time right (vb. 80%) Bereikbaarheid (24 uur 7 dagen per week) Eenduidigheid/duidelijkheid productaanbod (1 productenboek) 10

11 3. Stappenplan 3.1 Resultaten Om bovenstaande resultaten te realiseren is het noodzakelijk dat het centraal servicepunt wordt ontwikkeld en geïmplementeerd. De vorm van het servicepunt is bij aanvang van het project nog niet ingevuld, maar wordt tijdens de verschillende fases gevormd. Het droombeeld centraal servicepunt wordt voor het verkrijgen van draagvlak met én door de organisatie vormgegeven. Wel is al een eerste inschatting gemaakt welke deelresultaten en randvoorwaarden noodzakelijk zijn. In de bijlage is een overzicht opgenomen van de resultaten, interventies, verantwoordelijke en een globale tijdsplanning. 3.2 Stappen Bovenstaande resultaten zullen in verschillende stappen/fases gerealiseerd worden. Bij het uitwerken van de detailplanning kan blijken dat de fases elkaar gedeeltelijk overlappen. De volgende fases en hoofdresultaten worden onderscheiden: Fase 0: Plan van aanpak (half maart- eind april: 6 weken) Plan van aanpak Fase 1: Verkenning (april- half mei: 3 weken) In deze fase worden de volgende resultaten opgeleverd: Projectorganisatie ingericht Inventarisatie huidige situatie Deelprojectplannen Business case Fase 2: Vormgeving (half mei 1 augustus: 11 weken) Cliëntbehoefte onderzoek Strategie bepaling Productaanbod Besturing/organisatiemodel Promotieplan Meten Fase 3: Uitwerking (augustus 1 januari: 22 weken) Processen Management rapportage 11

12 Formatie/bemensing Kennismanagement Implementatieplan Fase 4: Implementatie (januari 1 mei: 17 weken) Telefonie Huisvesting Registratie Opleiding Promotie Fase 5: Borging (mei 1 september: 17 weken) Evaluatie Bijstellen Meten 3.3 Kennis en leren Kennis en leren is een belangrijk onderdeel van het project. In de koers van de organisatie zijn principes geformuleerd die zich goed kunnen vertalen in een leeromgeving en leerinterventies: - Dynamisch - Samenwerking (uniforme werkwijze; werken als geheel) - Respect en eigen regie - Verantwoordelijkheid nemen en krijgen tot zelfontplooiing - Investeren in professionele en persoonlijke ontwikkeling Deze principes worden meegenomen in de inhoud en in de verschillende vormen van leren. De inhoudelijke leeraspecten komen voort uit de te realiseren strategische doelen en uit de scan de gesignaleerde knelpunten. Naast inhoudelijke kennis vindt leren ook plaats op een aantal gedragsaspecten. Belangrijk in dit project is dat gedacht wordt vanuit het perspectief van de cliënt. Hoe kan de cliënt zoveel mogelijk in eigen regie blijven. Leren wat cliënten willen, is dan ook een essentieel onderdeel van het project. Het opzetten van een centraal servicepunt heeft veel aspecten. Het vormgeven en aansturen van het project op basis van projectmanagement is een voorwaarde voor het slagen van het project. Het project kan hierbij als voorbeeld dienen voor andere projecten. Het realiseren van kostenbewustzijn binnen de organisatie is eveneens een belangrijke leerdoelstelling. Transparantie in de overhead is hierbij een vereiste. Het opstellen van een business case is daarom als resultaat benoemd. Verbetering van de sturing binnen het bestaande besturingsmodel. Er worden duidelijke centrale kaders gesteld en afwijkingen worden uitsluitend op bestuursniveau geaccordeerd. De professionaliteit van de medewerkers neem toe en medewerkers (en afdelingen) leren meer met elkaar samen te werken. Deze onderwerpen zullen met behulp van de inzet van de In voor zorg! coach aandacht krijgen. De leervormen worden zo congruent mogelijk met de leerdoelstellingen gekozen. De uitwerking hiervan zal samen met directie HRM vorm krijgen. Hierbij zal ook naar de mogelijkheid worden gekeken voor het 12

13 behalen van ervaringscertificaten voor medewerkers. Met het doorlopen van een EVC-procedure bij een erkend opleidingsinstituut kunnen medewerkers een officieel ervaringscertificaat behalen. Op dit certificaat staan welke competenties medewerkers op MBO- of HBO-niveau hebben verworven op basis van uw ervaring en kennis. Er is tevens gekozen om een leerboekje van het project te ontwikkelen. Na elke stap wordt met Raad van Bestuur, MT en de projectorganisatie geëvalueerd; wat geleerd is, wat werkte wel, wat werkte niet, welke leidende principes zijn gehanteerd etc. Cliënten zijn betrokken door deelname aan de projectorganisatie en door het cliëntbehoefte onderzoek. Medewerkers en cliënten zullen eveneens betrokken worden bij de externe en interne communicatie van het project. Indirect krijgen alle medewerkers (1300 fte) en klanten (2300) en potentiële klanten met het centraal servicepunt te maken. Het aantal medewerkers dat direct betrokken zal zijn een kleinere omvang hebben. Een eerste inschatting leidt tot de volgende aantallen: 3 regiodirecteuren 20 zorgconsulenten 10 medewerkers bewonersadministratie/financiële administratie 6 medewerkers huidig centraal servicepunt 12 receptionisten 20 managers zorg (aan huis) 4 medewerkers concern staf Programmanager cliënt in regie De resultaten van het project worden o.a. geborgd doordat kennismanagement, inrichten van verbeterprocessen en bijbehorende kerngetallen onderdeel zijn van het project. Andere organisaties kunnen van dit project leren doordat de ontwikkelde formats en resultaten beschikbaar worden gesteld aan In voor zorg!. 3.4 Begroting In de fase verkenning zal een business case worden uitgewerkt waarin zowel de projectkosten als de exploitatiekosten nader zullen worden opgenomen. De kosten van het project zijn voorlopig als volgt begroot: Kosten Projectleider Projectgroepleden Inzet werkgroepen nader te bepalen Cliënt contacten registreren Koppelingen/licenties beschikbaar stellen bestaande systemen Naamsbekendheidonderzoek Huisvesting centraal servicepunt Upgrade telefonie korte termijn Telefonie systeem lange termijn Bedrag Toelichting Inschatting projecturen PM O.b.v. topdesk PM PM O.b.v. Hoes Marktonderzoek Begroting Hof van Strijp (flexbureau) Inschatting Expiricom PM 13

14 Kosten Bedrag Toelichting Extern communicatieplan en uitvoering Opleidingen Totale kosten

15 4. Projectorganisatie Ten behoeve van het project zal een projectorganisatie worden ingericht. De opdrachtgever van het project is Anton Metske, bestuurder van Archipel. De secretaris van de Raad van Bestuur en hoofd concern staf zal de dagelijkse projectleiding uitvoeren. Voor het realiseren van het project wordt een projectorganisatie ingericht met verschillende projectgroepen. Het MT zal de functie van stuurgroep vervullen. De kerngroep bestaat uit: Bestuurder Projectleider In voor zorg! Tranchemanager De stuurgroep bestaat uit: Bestuurder Directeur HRM Directeur bedrijfsvoering 3 regiodirecteuren De projectgroep bestaat uit: Projectleider Zorgconsulent Vertegenwoordiger cliëntenraad centraal Manager Zorg aan huis Manager Zorg Manager (huidig) servicepunt/senior beleidsmedewerker Medewerker bewonersadministratie Vakgroep voorzitter V&V Medewerker Facilitaire zaken (verhuur) OR-lid Coach In voor zorg! Daarnaast zullen indien noodzakelijk werkgroepen worden geformeerd rond specifieke deskundigheid en verantwoordelijkheid. Het betreft de volgende onderwerpen: Telefonie, manager Facilitaire zaken, Huisvesting, manager Facilitaire zaken HRM, directie HRM ICT, Informatiemanager Communicatie/PR Verantwoordelijkheden kernteam: Monitoring voortgang en resultaten Verantwoordelijkheden opdrachtgever: Besluitvorming Bewaken relatie beleidsplan en project (koers en visie) 15

16 Goedkeuring projectopdracht en op te leveren resultaten Beschikbaar stellen van mensen en middelen Verantwoordelijkheden stuurgroep: Adviseren ten aanzien van besluitvorming Bewaken kwaliteit op te leveren resultaten Bewaken relatie beleidsplan en project (koers en visie) Beschikbaar stellen van mensen en middelen Verantwoordelijkheden projectleider: Opstellen plan van aanpak Opstellen van deelplannen Op te leveren (deel) resultaten Voortgangsrapportage Communicatie binnen de organisatie Signalering knelpunten Bewaken relaties andere projecten en afhankelijkheden Projectbeheersing (tijd, geld, kwaliteit) Coach In voor zorg!: Coachen medewerkers projectgroepen Coachen verandertraject Raad van Bestuur, MT en projectleider Procesbegeleiding leersessies Overige procesbegeleiding Ondersteuning projectleider De projectgroep en de werkgroepen, zijn verantwoordelijk voor: Opleveren van (deel) resultaten Samengevat betreft het de volgende overlegvormen: Overleg Kern doel Frequenties Raad van Bestuur Besluitvorming 1 x 6 weken Kerngroep Voortgangsbewaking 4 x gedurende 1,5 jr. Stuurgroep Adviseren en voorbereiden besluitvorming 1 x per 6 weken Projectgroep Opleveren resultaten 1 x per 2 weken Werkgroep Opleveren resultaten 1 x per maand Ten behoeve van de communicatie in de rest van de organisatie worden de volgende overleggen gevoerd: Overleg Doel Frequentie Centrale cliëntenraad Informatieoverdracht en voortgang 1 x per kwartaal Cliëntbehoefte in kaart brengen OR Informatieoverdracht en voortgang 1 x per kwartaal Adviesaanvraag personele gevolgen Vakgroepen Toetsen resultaten Indien van toepassing Zorg inhoudelijk beraad Toetsen resultaten Indien van toepassing 16

17 Formele besluitvorming vindt in de overlegvergadering plaats OR en in het overleg met de cliëntenraad. 17

18 5. Overige 5.1 Risico s Tijdens het maken van het plan van aanpak zijn de risico s van het project geïnventariseerd. Deze risico s zullen door de projectleider en de in voor zorg! coach regelmatig, in elk geval na elke fase, worden bijgewerkt en geëvalueerd zodat op elk moment de risico s inzichtelijk zijn. Per risico zal door de projectleider maatregelen worden genomen om de risico s te beheersen. Risico H/M/L Maatregelen Verantwoordelijke Draagvlak M Betrokkenheid zorgconsulent in Projectleider zorgconsulenten projectorganisatie Intern communicatieplan Draagvlak organisatie M Betrokkenheid medewerkers in Projectleider projectorganisatie MT als stuurgroep benoemd Intern communicatieplan Trage besluitvorming M Voorbereiding besluitvorming Projectleider Stabiele L koers/verschuivende prioriteiten Inzet mensen en middelen M Regelmatige afstemming bestuurder Beleidsplan als uitgangspunt bij prioriteitstelling Bestuurder Afstemming bestuurder en Bestuurder regiodirecteur Per 1/9 contract huisvesting opgezegd H Afstemming planning inrichting huisvesting Manager facilitaire zaken huidig servicepunt Alternatieve huisvesting beschikbaar of huisvesting ingericht < 1-9 Data-telecomproject H Afstemming planning project datatelecom Informatiemanager Zorgcirkels/DOA M Besluitvorming volgen Regio directeur Zorgtrajectbegeleider L Besluitvorming volgen Projectleider Wijzigingen huisvesting M Besluitvorming volgen en beïnvloeden. Alternatieven beschikbaar (Plan B) Projectleider, manager facilitaire zaken Naast bovenstaande risico s zijn er diverse afhankelijkheden met andere projecten binnen de organisatie. Elk van deze afhankelijkheden vraagt specifieke afstemming dan wel maatregelen. De afhankelijkheden zullen door de projectleider en de in voor zorg! coach regelmatig, in elk geval na elke fase, worden bijgewerkt, geëvalueerd en bijgestuurd. Gerelateerd project Afhankelijkheid Maatregelen Cliënt in regie Ideeën en normen over cliënt Inbreng cliëntperspectief 18

19 in regie borgen, afstemming projectleider Prezo Normen kwaliteitsysteem Toetsing processen door Data-telecom Centralisatie bewonersadministratie Zorgcirkels/DOA Netcarity Beschikbare telefoniesystemen en functionaliteit Inrichting processen Organisatorische ophanging Functionaliteit zorgcirkels/doa overlappend centraal servicepunt Definiëren gewenste afhankelijkheid Eisen project (zorg op afstand d/welzijnsmeldingen) realiseren binnen centraal servicepunt audit o.b.v. normen Planning aansluiten. Overleg informatiemanager en manager facilitaire zaken Bijsturing project bewonersadministratie Communicatie Afstemming projectleider/regiodirecteur en besluitvorming MT Afstemming projectleider netcarity Kennis delen Gebruik intranet en DMS Afstemming informatiemanager Zorgcentraal (Son en Breugel/Nunen) Centralisatie servicepunt in de regio Gebruiken ontwikkeld materiaal, afstemming regio 5.2 Communicatie De interne communicatie is gericht op het nut en noodzaak van een centraal servicepunt. De cliënt staat centraal en voert zijn eigen regie! De communicatie is gericht op: Cliëntenraad Direct betrokken functies zoal zorgconsulenten, medewerkers bewonersadministratie, managers zorg aan huis, managers zorg, huidige medewerkers servicepunt Overige ondersteunende medewerkers Uitvoerend medewerkers Er zal een promotieplan worden ontwikkeld om per doelgroep de boodschap te formuleren en relevante media te kiezen. De externe communicatie is gericht op de naamsbekendheid van Archipel, haar producten en dienstenaanbod en de service van Archipel. Archipel biedt met het centraal service punt één loket waarbij de (potentiële) cliënt met al haar vragen terecht kan. Archipel lost de vraag van de cliënt op, verwijst door of bemiddelt richting andere organisaties. Deze boodschap zal op basis van de corporate communicatie worden uitgewerkt in een extern promotieplan richting potentiële cliënten, cliënten en verwijzers zoals huisartsen, transferverpleegkundigen 19

20 etc. In dit promotieplan zullen de verschillende media (website. folders etc.) worden uitgewerkt inclusief een tijdsplanning. 20

Communicatieplan Archipel servicepunt

Communicatieplan Archipel servicepunt Communicatieplan Archipel servicepunt Aanleiding Archipel heeft gekozen voor het opzetten van een centraal servicepunt met één centraal telefoonnummer. Per 1 november 2011 zal het Archipel servicenummer

Nadere informatie

Organisatiewijziging centraal servicepunt

Organisatiewijziging centraal servicepunt Organisatiewijziging centraal servicepunt 1. Inleiding 1.1 Visie In de concernnota 2010 De toekomst van de Archipel. Koersvast vernieuwend, beschrijft de organisatie de koers die Archipel de komende jaren

Nadere informatie

Ambtelijk: S.M.T. van der Marck-Verschoor

Ambtelijk: S.M.T. van der Marck-Verschoor Voortgangsrapportage Nummer: 8 Datum : 1 oktober 2015 Naam project Programma Dienstverlening Opdrachtgever Bestuurlijk: D.P. de Kruif Ambtelijk: S.M.T. van der Marck-Verschoor Programmamanager M. Eillebecht-van

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Fase 1: Identificatie en selectie van een issue waarvoor mogelijk een werkgroep dient te worden opgericht 1. Het DB zet een portfolio management op ten aanzien van

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR datum vergadering 17 juni 2010 auteur Daniëlle Vollering telefoon 033-43 46 133 e-mail dvollering@wve.nl afdeling Staf behandelend bestuurder drs. J.M.P. Moons onderwerp agendapunt Uitkomst en benutting

Nadere informatie

Kansrijke Samenwerking. Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten

Kansrijke Samenwerking. Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten Kansrijke Samenwerking Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten November 2012 Even voorstellen: Harrie van den Bergh Manager Facility Services, GGZ Oost Brabant Facility Services: Inkoop & Magazijn, Techniek

Nadere informatie

Visie en werkwijze SV Colmschate 33

Visie en werkwijze SV Colmschate 33 Visie en werkwijze SV Colmschate 33 PLAN VAN AANPAK Opdrachtgever: Voorzitter SV Colmschate 33 Opdrachtnemer: Bestuurslid J&S a.i. Inhoud 1. Versiebeheer 3 2. Inleiding 4 2.1 Aanleiding 4 2.2 Doel plan

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Succesvol implementeren

Succesvol implementeren Succesvol implementeren Waarom begeleiding bij implementeren? Idealiter wordt een verandering op een school ingezet vanuit de onderwijsvisie. Deze veranderingen zijn veelal geformuleerd in het schoolplan

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

ZIL ZORGDESIGNER Een krachtige tool voor verandering

ZIL ZORGDESIGNER Een krachtige tool voor verandering ZIL ZORGDESIGNER Een krachtige tool voor verandering Nut en noodzaak van zorgprogramma s De recente ontwikkelingen in de GGZ vragen (ZIL) BIEDT U EEN om steeds meer focus op vraaggerichte, COMPLETE ONDERSTEUNING

Nadere informatie

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE > 2 INTRODUCTIES 29 STE SAMBO-ICT CONFERENTIE - 16 JANUARI 2014 - DOETINCHEM > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > DUBBELMAN@GLR.NL > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V)

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Inhoudsopgave Nut en Noodzaak Eerste resultaten Afgestemde werkwijze Wijze van terugkoppeling aan directie 2 Vernieuwing & Verbetering: noodzaak en onderscheid

Nadere informatie

PROJECTPLAN MONDZORG IS HOOFDZAAK dd 30 maart 2011

PROJECTPLAN MONDZORG IS HOOFDZAAK dd 30 maart 2011 PROJECTPLAN MONDZORG IS HOOFDZAAK dd 30 maart 2011 A. Inleiding en deelnemende locaties en/of afdelingen Inleiding Aanleiding project Uit onderzoek in 2002 is gebleken dat de mondhygiënische zorg van verpleeghuisbewoners

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten Samen werken aan betere zorg van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Participatie van cliënten... 4 De rol van de cliëntenraad in verbetertrajecten... 6 Het stappenplan:

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Projectplan Invoer en Onderhoud Jaarplansystematiek en management rapportages via A3 digitaal methode

Projectplan Invoer en Onderhoud Jaarplansystematiek en management rapportages via A3 digitaal methode Projectplan Invoer en Onderhoud Jaarplansystematiek en management rapportages via A3 digitaal methode Venlo/Valkenswaard, 12-6-2015 Project A3 Betrokken partners: Alle locaties en secties Datum: mei 2015

Nadere informatie

Project Dijkversterking Krimpen

Project Dijkversterking Krimpen Project Dijkversterking Krimpen Dijkversterking & UAV-gc Samenwerken met de opdrachtnemer Huub Verbruggen Projectmanager Dijkversterking Krimpen Even voorstellen Huub Verbruggen Projectmanager van beroep

Nadere informatie

Dr. Projects Management B.V.

Dr. Projects Management B.V. --009 Dr. Projects Management B.V. Printversie van gepresenteerde beelden van de website www.drprojects.nl Dr. Projects Management Dit is de bundeling van de website presentaties per onderdeel. De diensten

Nadere informatie

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Datum 24 september 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Scenario 1: Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de vulling van de monitor, met aanvullingen

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Functiebeschrijving Business Architect

Functiebeschrijving Business Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager architectuur van

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Scenario s samenwerking in de regio

Scenario s samenwerking in de regio Scenario s samenwerking in de regio Opmerkingen vooraf: * Drie varianten naast elkaar gezet; 1. Gemeente blijft zelfstandig verder gaan; 2. Samenwerking BCH met 3D brede blik (dus vizier is vanuit gehele

Nadere informatie

Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid. Stop met procesgericht ICT-beheer!

Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid. Stop met procesgericht ICT-beheer! Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid Stop met procesgericht ICT-beheer! Agenda 19.00 Welkom 19.05 Terugblik op presentatie Service managersdag 2011 19.30 Gelaagdheid in dienstverlening

Nadere informatie

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT.

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BEOOGDE ONTWIKKELINGEN ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BESTUURS- EN MANAGEMENT FILOSOFIE We zien de nieuwe organisatie als een vehikel om zowel de basisscholen

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

In 10 stappen van project naar effect!

In 10 stappen van project naar effect! In 10 stappen van project naar effect! een handleiding voor slim zorgen > Betrek de belangrijke sleutelpersonen > Stel projectteam samen & kies pilotteams > Screen de huidige situatie > Organiseer een

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan

CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan 2015 CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk bestrating

Nadere informatie

Plan van Aanpak Deelproject: Inrichting & Infrastructuur SSC

Plan van Aanpak Deelproject: Inrichting & Infrastructuur SSC Plan van Aanpak Deelproject: Inrichting & Infrastructuur SSC Versie: februari 2006 Doel overkoepelend deelproject Het project ontwikkeling Shared Service Center van de gemeente Leiden bestaat uit een vijftal

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad,

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad, Dienst Sociaal Domein Bert Enderink Telefoon 0642795950 Fax (036) E-mail aenderink@almere.nl Aan de raad van de gemeente Almere Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon 14 036 Fax (036) 539

Nadere informatie

Communicatieplan m.b.t. CO2

Communicatieplan m.b.t. CO2 Communicatieplan m.b.t. CO2 Opgesteld door : H. van Roode en Y. van der Vlies Datum : 20 februari 2014 Goedgekeurd door : H. van Roode Datum: 20 februari 2014 Blad 2 van 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3

Nadere informatie

NOTITIE DOORONTWIKKELING WMO-LOKET

NOTITIE DOORONTWIKKELING WMO-LOKET NOTITIE DOORONTWIKKELING WMO-LOKET In deze notitie worden 16 onderwerpen uitgewerkt die van belang zijn voor de doorontwikkeling van het Wmo-loket. Door het beantwoorden van de vragen ontstaat een beeld

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013 ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN code: B1308 3 oktober 2013 datum: 3 oktober 2013 referentie: lak code: B1308 blad: 3/8 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Onderdelen van het energiemanagement actieplan 5 2.1

Nadere informatie

contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl

contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl Van contractbeheer naar contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl Doel van de presentatie (1) Waarom verdient contractmanagement een speciale

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Toets uw eigen continuïteitsplan

Toets uw eigen continuïteitsplan Inspectiebericht Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Jaargang 6, nummer 1 (maart 2010) 9 Toets uw eigen continuïteitsplan Deze vragenlijst is een gecomprimeerde en op onderdelen aangepaste versie van

Nadere informatie

Deelprojectplan. Herontwerp Planning & Control

Deelprojectplan. Herontwerp Planning & Control Deelprojectplan Herontwerp Planning & Control Beheersing van risico s en verbetering van de besturing van de Hogeschool van Utrecht, door middel van herinrichting van P&C-processen, taken en verantwoordelijkheden,

Nadere informatie

Het Participatiebudget

Het Participatiebudget Het Participatiebudget Communicatieplan Het Participatiebudget: communiceren doen we zo! Gemeente Leeuwarden April 2009 Annette Geurden, invoering budget 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding 3 2. Waarom een communicatieplan?

Nadere informatie

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6 EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Concept 9 januari 2014 Blad 2 van 6 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. COMMUNICATIEDOELSTELLINGEN 3 3. COMMUNICATIEBOODSCHAP

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

De weg naar zinvolle dagbesteding voor mensen met dementie. begeleidingsprogramma voor organisaties die zorg leveren aan mensen met dementie

De weg naar zinvolle dagbesteding voor mensen met dementie. begeleidingsprogramma voor organisaties die zorg leveren aan mensen met dementie De weg naar zinvolle dagbesteding voor mensen met dementie begeleidingsprogramma voor organisaties die zorg leveren aan mensen met dementie Context Het aanbieden van welzijn, dagbesteding of zingevingactiviteiten

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland Conform 3.C.2 23 juni 2015 Voorbij Prefab Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend.

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. COMMERCE Competentieniveaus voor de domeincompetenties Commerce DC.1 Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Competentieniveau 1 CE/IBL/SBRM/F&B Signaleren en opsporen

Nadere informatie

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo Regio Gooi en Vechtstreek wmo@regiogenv.nl Postbus 251, 1400 AG, Bussum PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo ALGEMENE KENMERKEN Auteurs: J. van Slooten / H. Uneken Opdrachtgever: Bestuurlijk overleg convenant

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Risicomanagement Transities

Risicomanagement Transities Risicomanagement Transities 1. Inleiding In deze rapportage worden de risico s en de mogelijke beheersmaatregelen benoemd die verband houden met de te realiseren transities rondom Jeugdzorg, Participatie

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Het PMO van PostNL IT

Het PMO van PostNL IT Het PMO van PostNL IT WIN PMO Congres Blik op een kleurrijk PMO Alex Palma, manager IT Projecten 13-03-2014 Wat willen we jullie vertellen? Positionering van projectenorganisatie Waarom een PSO? Implementatiestrategie

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Inleiding De gemeenten in de regio Haaglanden en het UWV hebben in 2011 een convenant gesloten over de wijze waarop zij gezamenlijk de werkgeversbenadering

Nadere informatie

Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder. Datum: 18-08-2011 Versie: 02

Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder. Datum: 18-08-2011 Versie: 02 Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder Datum: 18-08-2011 Versie: 02 Opgesteld door: ing. N.G. van Moerkerk Inhoudsopgave Opbouw niveaus van de MVO Prestatieladder

Nadere informatie

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde.

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde. Governance handboek Besturingsmodel Havensteder Inleiding Het besturingsmodel van woningcorporatie Havensteder maakt de verbanden zichtbaar tussen missie, visie en strategie. En de daarvan afgeleide doelstellingen,

Nadere informatie

Functiebeschrijving Technische Architect

Functiebeschrijving Technische Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

Aanpak projectaudits

Aanpak projectaudits Aanpak projectaudits 1. Inleiding Veel lokale overheden werken op basis van een standaardmethodiek Projectmatig Werken. Op die manier wordt aan de voorkant de projectfasering, besluitvorming en control

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid vereniging X

Vrijwilligersbeleid vereniging X Vrijwilligersbeleid vereniging X Visie t.a.v. Vrijwilligers: Vrijwilligers zijn het kapitaal van onze vereniging: Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel binnen onze vereniging Vanuit deze visie willen

Nadere informatie

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Doel Bijdragen aan de formulering van het strategische en tactische (financieel-)economische beleid van de instelling of onderdelen daarvan, alsmede vorm en

Nadere informatie

Jaarplan 2013 Stichting De Rozelaar

Jaarplan 2013 Stichting De Rozelaar Jaarplan 2013 Stichting De Rozelaar J a a r p l a n S t i c h t i n g D e R o z e l a a r 2 0 1 3 1 Voorwoord De Rozelaar heeft de ambitie om kwalitatief hoogwaardige en professionele dagbesteding en ondersteuning

Nadere informatie

Samenwerking. Zorg zonder Zorgen! Randvoorwaarden. Resultaat

Samenwerking. Zorg zonder Zorgen! Randvoorwaarden. Resultaat Inleiding Zorg zonder Grenzen b.v. is een relatief jong bedrijf en een nieuwe loot van Uitzendgroep Werk! B.V.; een uitzend, wervingen selectiebureau dat al langer actief is in de internationale arbeidsbemiddeling.

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft als doel kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen bij iedere uroloog ten gunste van iedere patiënt.

Nadere informatie

Eigen regie in de palliatieve fase

Eigen regie in de palliatieve fase Verwante begrippen Eigen regie in de palliatieve fase zelfmanagement Hanke Timmermans Opdracht film ZM Er volgt zo meteen een korte film van ca. 6 minuten, waarin zes mensen met een chronische ziekte aan

Nadere informatie

Checklist t.b.v. workshop medewerkers, cultuur en communicatie

Checklist t.b.v. workshop medewerkers, cultuur en communicatie Checklist t.b.v. workshop medewerkers, cultuur en communicatie Zorgzwaartebekostiging is een feit. Dit vraagt iets van de organisatie en haar medewerkers en betekent dat medewerkers en zorginstellingen

Nadere informatie

UWV Testservice. Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel

UWV Testservice. Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel UWV Testservice Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel Rob Passage Karin Boons UWV Gegevensdiensten Sogeti Software Control Agenda 11e SPIder conferentie, 29 september 2008 De werkende

Nadere informatie

Dashboard module Klachtenmanagement 2012

Dashboard module Klachtenmanagement 2012 Dashboard module Klachtenmanagement 0 Onderstaande beschrijving omvat een toelichting en de kenmerken die tot een hoge score leiden in de module Klachtenmanagement van het Klantbelang Dashboard. Dit is

Nadere informatie

Informatiebeveiliging voor gemeenten: een helder stappenplan

Informatiebeveiliging voor gemeenten: een helder stappenplan Informatiebeveiliging voor gemeenten: een helder stappenplan Bewustwording (Klik hier) Structureren en borgen (Klik hier) Aanscherping en maatwerk (Klik hier) Continu verbeteren (Klik hier) Solviteers

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

INTEGRATIE VAN MANAGEMENTSYSTEMEN. Leen Scheers Senior consultant

INTEGRATIE VAN MANAGEMENTSYSTEMEN. Leen Scheers Senior consultant Welkom INTEGRATIE VAN MANAGEMENTSYSTEMEN Leen Scheers Senior consultant GEGEVEN bedrijven wensen verschillende managementsystemen met certificaten meerdere invalshoeken (KVM), zowel op managementniveau

Nadere informatie

Rapportage audit Afasiecentrum Zwolle e.o.

Rapportage audit Afasiecentrum Zwolle e.o. Rapportage audit Afasiecentrum Zwolle e.o. De Afasie Vereniging Nederland wil kwalitatief sterke afasiecentra met als doel optimale nazorg voor mensen met afasie. In 2009 is daarom in nauwe samenwerking

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement dd. Functie tactisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub dd Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9A Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438 In D&H: 22-01-2013 Steller: Drs. J.L.P.A. Dankaart

Nadere informatie

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet!

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Wat zijn de belangrijkste eisen en uitdagen van jouw organisatie in de komende 6 maanden? Welke kritische succesfactoren worden er gesteld? Waar liggen de

Nadere informatie

Beleidsplan Mantelzorg

Beleidsplan Mantelzorg Opsteller: Golein Klein Bramel Versie: 1 december 2010 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. WAT IS MANTELZORG?... 3 2. VISIE OP MANTELZORG... 4 3. WAT KUNNEN MANTELZORGERS VERWACHTEN VAN

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

SOM= Effectief en plezierig werken

SOM= Effectief en plezierig werken SOM= Effectief en plezierig werken 1 VRAGEN AAN U: Wordt in uw organisatie de werkplek effectief gebruikt? Zitten de collega s met een glimlach achter hun bureau? Vindt er bij u veel samenwerking tussen

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

FM 2015. Transitie in de zorg: wendbaarheid in cultuur en structuur. Expertmeeting 20 juni 2014

FM 2015. Transitie in de zorg: wendbaarheid in cultuur en structuur. Expertmeeting 20 juni 2014 1 FM 2015 Transitie in de zorg: wendbaarheid in cultuur en structuur Expertmeeting 20 juni 2014 2 Programma Veranderend zorglandschap Rob Maréchal,directeur FunktieMediair Praktijkvoorbeeld Vitras Dinie

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer!

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! brochure.indd 1 07-02-12 11:02 brochure.indd 2 07-02-12 11:02 Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix optimus is

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Projectplan. Kernregistratie Medewerkers en inowit

Projectplan. Kernregistratie Medewerkers en inowit Projectplan Kernregistratie Medewerkers en inowit Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (Josien Oosterhoff) Veiligheidsregio Haaglanden (Marieke van den Berg) NetAge AG5 28 augustus 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie