Plan van aanpak opzet. Archipel Servicepunt. Auteur: In voor zorg-coach Sandra de Jong

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van aanpak opzet. Archipel Servicepunt. Auteur: In voor zorg-coach Sandra de Jong"

Transcriptie

1 Plan van aanpak opzet Archipel Servicepunt Auteur: In voor zorg-coach Sandra de Jong 1

2 Inhoud Project Archipel Servicepunt Aanleiding De keuze van het project Doel Resultaat Stappenplan Resultaten Stappen Kennis en leren Begroting Projectorganisatie Overige Risico s Communicatie Bijlage 1: Interventies

3 Project Archipel Servicepunt 1.1 Aanleiding Archipel biedt een breed pakket aan zorgverlening, variërend van zorg aan huis tot gespecialiseerde verpleeghuiszorg. Daarnaast biedt zij een breed pakket aan diensten op het terrein van wonen en welzijn. Dit zowel bij de cliënt thuis als in één van haar locaties. De organisatie telt momenteel 2200 medewerkers en 12 locaties in Eindhoven en omstreken. De zorg wordt verleend aan ongeveer 1220 thuiswonende cliënten en aan ongeveer 1100 intramurale cliënten. In de 2010 heeft Archipel gewerkt aan een nieuw beleidsplan. De missie en visie zijn geherformuleerd en de strategische bakens zijn gezet voor de periode In deze concernnota 2010 De toekomst van de Archipel. Koersvast vernieuwend, beschrijft de organisatie de koers die Archipel de komende jaren wil volgen: Archipel is een maatschappelijke onderneming op het gebied van zorg, welzijn en wonen met een specialisatie in zorg en behandelprogramma s voor bijzondere doelgroepen. Wij zijn dynamisch, hechten aan een intensieve samenwerking en richten ons nadrukkelijk op de omgeving. Het is onze diepste overtuiging dat wij alleen een respectvolle relatie opbouwen met cliënten als zij de regie in handen houden. Wij kijken samen met cliënten naar een adequate woonomgeving en naar een zinvolle dagbesteding. Zo waarborgen wij optimaal welbevinden. Onze medewerkers zijn het gezicht van Archipel. Zij nemen verantwoordelijkheid en krijgen ruimte om zichzelf te ontplooien. Zij zijn de basis van onze kwaliteit. Vertaling van deze missie betekent dat de volgende strategische keuzes zijn gemaakt voor de komende jaren: De cliënt is in regie; Archipel profileert zich intern en extern duidelijk met een aanbod in diensten en producten, afgestemd op de vraag van de cliënt; Archipel investeert in de professionele en persoonlijke ontwikkeling van de medewerker in een prettige omgeving; Ontwikkeling van specialistische zorg voor bijzondere doelgroepen en verdere expertise ten aanzien van specifieke functies; Archipel biedt optimale en adequate huisvesting; Archipel draagt zorg voor een efficiënte organisatie en gezonde bedrijfsvoering. Deze strategie is gekozen aan de hand van een grondige externe en interne analyse. In de interne analyse zijn onder andere de volgende zwakten onderkend: 1. Archipel kent een geringe Archipel-identiteit. De organisatie bestaat uit verschillende locaties die ieder haar eigen cultuur hebben. Er ontbreekt een gemeenschappelijke Archipel-cultuur. 2. Op concernniveau is er onvoldoende financieel bewustzijn. Enerzijds ontbreekt kennis over doelmatigheid en anderzijds is binnen de bestaande cultuur weinig aandacht voor kosten en opbrengsten van projecten, producten en diensten. 3. De organisatie kent een organisatiestructuur en cultuur die niet efficiënt is. Omdat de huidige organisatiestructuur niet optimaal is, beperkt dit de slagvaardigheid van het management. Er zijn te veel personen betrokken bij de besluitvorming en er is geen eenduidige methode tot besluitvorming binnen het MT. 3

4 4. Er is te weinig verbinding tussen locaties. Elke locatie heeft zijn eigen aanbod en eigen werkwijze. Voor de cliënt betekent dit dat een eenduidig productaanbod ontbreekt. Cliënten ervaren geen meerwaarde van Archipel over de locaties heen. 5. Archipel profileert zich onvoldoende in de buitenwereld. De naamsbekendheid van Archipel is relatief gezien laag. Potentiële cliënten en verwijzers hebben geen eenduidig aanspreekpunt in de organisatie. Ook is er geen inzicht van de verwijzers die in feite de toeleveranciers van de organisatie zijn, omdat hier geen registratie van plaats vindt. 6. De service aan cliënten is onvoldoende. Wanneer cliënten zich aanmelden bij Archipel zijn ze genoodzaakt dit te doen bij meerdere locaties. Er is geen centraal wachtlijstbeheer. Daarnaast is de bereikbaarheid niet goed georganiseerd. Cliënten worden regelmatig doorverwezen en verzocht terug te bellen. De belangstelling van Archipel voor In voor zorg! is in eerste instantie gestart naar aanleiding van de resultaten van een HPO scan uit Op basis van deze resultaten is een organisatieanalyse door In voor zorg! uitgevoerd. De HPO scan toont o.a. aan dat men beschikt over goede zorginhoudelijke kennis, maar onvoldoende over kennis m.b.t. de kostprijzen en de doelmatigheid. Haar grootste valkuil is wellicht het brede productaanbod en een gebrek aan focus. Het motto SVVE De Archipel zegt nooit nee is aan verandering toe. Er zullen juist keuzes gemaakt moeten worden om zich te kunnen onderscheiden en financieel gezond te blijven voor de toekomst. Uit de In voor zorg! scan zijn een eveneens een aantal belangrijke conclusies getrokken. Er zijn veel werkgroepen die omvangrijke rapporten produceren. Aansluiting en implementatie in het primaire proces is hier in mindere mate vormgegeven; Weinig sturing op projectmanagement; Veel verborgen overhead, met relatief veel tijd in het primaire proces; Integraal management is niet planmatig en te ver doorgevoerd. Integraalmanagement is niet goed gerelateerd aan de ontwikkelfase; Locaties hebben veel vrijheid en verantwoordelijkheid bij het invullen van hun werk. Centrale kaders zijn aanwezig maar er wordt regelmatig van afgeweken. De kwaliteit van het besluitvormingsproces is voor verbetering vastbaar. Het ontbreekt vaak aan een eenduidige structuur en projectmatige werkwijze. De organisatie is met veel tegelijk bezig en kent daardoor weinig focus. Er zijn weinig centrale kaders en instrumenten. De organisatie bestaat uit eilanden, waarbij ieder eiland zijn eigen cultuur kent. 1.2 De keuze van het project In het beleidsplan zijn per strategische keuze resultaten geformuleerd. Deze resultaten zijn beschreven in de concernnota en vervolgens uitgewerkt in de activiteitenkalender van Archipel. Bij het realiseren van één van de resultaten is de hulp in geroepen van In voor zorg!. De vraag aan In voor zorg! is om het proces van het opzetten van een centraal servicepunt te begeleiden met enerzijds het doel om de strategische keuzes te realiseren en anderzijds de uit scans gesignaleerde knelpunten op te lossen. 4

5 Er is gekozen voor een centraal servicepunt om de volgende redenen: De cliënt is in regie; 1. Wil de cliënt in regie blijven, dan zal het proces van vraag tot het in zorg nemen afgestemd moeten zijn op de wens van de cliënt. Door het inrichten van een centraal servicepunt wordt het proces van vraag tot het vervullen van de vraag, binnen de organisatie gestandaardiseerd. Het verbeteren van de service aan cliënten staat in dit proces centraal. Archipel profileert zich intern en extern duidelijk met een aanbod in diensten en producten, afgestemd op de vraag van de cliënt; 2. Archipel kent op dit moment geen eenduidig aanbod van diensten en producten. Daarbij ervaart de cliënt geen optimale voordelen van Archipel als geheel. Binnen het project centraal servicepunt zal Archipel haar productaanbod helder formuleren en zich eenduidig naar cliënten profileren. Archipel dwingt zich door het project centraal servicepunt keuzes te maken in haar aanbod. Het aanbod van Archipel wordt gebundeld en breed aan cliënten aangeboden. 3. De naamsbekendheid van Archipel is t.o.v. van haar concurrenten relatief gezien laag. Met behulp van het inrichten van een centraal servicepunt neemt de toegankelijk voor potentiële cliënten toe. Op dit moment moet een potentiële cliënt verschillende locaties af om inzicht te krijgen in het aanbod van Archipel. Archipel investeert in de professionele en persoonlijke ontwikkeling van de medewerker in een prettige omgeving; 4. Er zijn nu diverse afdelingen betrokken bij de verschillende cliëntprocessen. Doordat de processen vanuit de cliënt ingericht worden, zal de benodigde gedragsverandering bij medewerkers transparant worden. Medewerkers zullen een professionele ontwikkeling moeten doormaken. Medewerkers zullen meer gericht moeten zijn op profilering van Archipel als geheel. Archipel draagt zorg voor een efficiënte organisatie en gezonde bedrijfsvoering; 5. Archipel zal door het inrichten van het centraal servicepunt een efficiencyslag maken in de verschillende cliëntprocessen. Op dit moment worden deze processen op diverse wijze door de locaties ingevuld. Het stroomlijnen van de cliëntprocessen tot 1 gestandaardiseerde werkwijze zal leiden tot meer doelmatigheid binnen de organisatie. Ook het bundelen van diverse functies zodat kennis efficiënter beheerd kan worden, zal leiden tot meer doelmatigheid. Ook zal d.m.v. een verwijzersregistratie inzicht in de herkomst van cliënten ontstaan. 6. Op dit moment is er verborgen overhead binnen de locaties. Er zijn diverse medewerkers die binnen de cliëntprocessen taken verrichten maar niet als zodanig herkenbaar zijn. Door een centraal servicepunt op te richten inclusief eenduidige functiebeschrijvingen en formatie zal de transparantie in de overhead toenemen. 7. Door het eenduidig inrichten van cliëntprocessen zal er meer samenhang binnen de organisatie optreden. De vrijheden van de locaties nemen af. Ook is het noodzakelijk dat afdelingen meer samenwerken en communicatie op elkaar wordt afgestemd. Het verandertraject wordt op een zodanige manier aangepakt dat de verbeterpunten uit de scan tijdens het proces worden gerealiseerd. De volgende verbeterpunten worden in het verandertraject aangepakt: Verbetering van de sturing binnen het bestaande besturingsmodel; verbetering integraal management. Duidelijke centrale kaders en afwijkingen worden uitsluitend op bestuursniveau geaccordeerd; Meer sturing van projecten via professioneel projectmanagement. Aandacht voor implementatie en aansluiting aan het primaire proces; 5

6 Minder en transparantere overhead, overhead is gericht op ondersteuning van het primaire proces; De organisatie realiseert tijdens het In voor zorg traject op elk van deze punten verbetering. 1.3 Doel Omdat Archipel zich intern en extern met een duidelijk aanbod van diensten en producten, afgestemd op de vraag van de cliënt wil promoten is ervoor gekozen een centraal servicepunt in te richten. Het doel van het centraal servicepunt is om de vraag naar zorg, wonen en welzijn op één plaats te bundelen zodat de cliënt optimaal ondersteund wordt bij het vervullen van zijn/haar vraag. Kern is het binnen leiden van de cliënt. Het opzetten van het centraal servicepunt heeft een aantal verschillende externe en interne doelen en subdoelen: 1. Het extern en intern promoten van Archipel met een duidelijk aanbod van diensten en producten afgestemd op de vraag van de cliënt. De cliënt wordt optimaal ondersteund bij het vervullen van zijn of haar zorgvraag. 2. Het bevorderen van de doelmatigheid binnen de organisatie 3. Het verbeteren van de sturing binnen de organisatie Ad.1) Archipel wenst haar service aan haar potentiële en huidige cliënten te verbeteren. Cliënten worden regelmatig doorverwezen naar verschillende locaties en afdelingen en vragen worden niet altijd consequent opgevolgd. Op dit moment is de naamsbekendheid van Archipel als geheel beperkt. Cliënten zijn vooral bekend met de verschillende locaties van Archipel. De dienstverlening aan de cliënt blijft dan ook vaak beperkt tot de dienstverlening van de locatie. Daarnaast betekent deze locatiegebondenheid dat er weinig eenduidigheid is in het aanbod van Archipel richting de cliënt. De ondersteuning die een cliënt krijgt bij het vervullen van zijn of haar zorg-, wonen-, en welzijnsvraag is voor verschillende locaties afwijkend. Met behulp van een centraal servicepunt wil Archipel de eenduidigheid richting cliënten ten aanzien van het binnen leiden van de cliënt, het productaanbod, de service en profilering van de organisatie verbeteren. Hierbij is het uitgangspunt dat de cliënt in regie is. Archipel wil zich in de komende jaren ontwikkelen tot een organisatie die de klant echt in regie brengt en zich daarmee op de zorgmarkt onderscheid. Hiervoor is een project gestart De cliënt in regie waarin is beschreven om welke aspecten het gaat. Eén van de aspecten is het klantmanagement. De functie in de organisatie die tot doel heeft de met cliënten gemaakt contract afspraken op alle aspecten te realiseren. Het centraal servicepunt heeft een belangrijke rol bij het vormgeven hiervan. Ad.2) Het bevorderen van de doelmatigheid heeft betrekking op een aantal aspecten. Op dit moment zijn er verschillende afdelingen en locaties die een rol als servicepunt vervullen. Naast een al bestaand servicepunt gericht op zorg aan huis (thuiszorg) zijn er servicepunten in Son en Breugel/Nunen en in Best. Ook is er een apart servicepunt wonen (huisvestingsbureau) en maaltijden (Meander). Receptionistes en zorgconsulenten van locaties vervullen vaak ook een rol als servicepunt. Het bundelen van deze functies kan ervoor zorgen dat kennis beter beheerd en geborgd wordt en er meer doelmatigheid optreedt. Vaak is er geen eigenaar van het proces en worden vragen door verschillende medewerkers opgepakt. Medewerkers en cliënten gaan op zoek naar degene die hun vraag het beste kan beantwoorden. Ook het 6

7 proces van aanmelding tot het in zorg nemen verloopt op de verschillende locaties anders. Elke locatie hanteert hierin een eigen werkwijze. Door de processen eenduidig in te richten en 1 uniforme werkwijze te hanteren zijn efficiency voordelen te realiseren welke zullen leiden tot vermindering van de overhead. Een andere belangrijke verbetering is de samenwerking binnen Archipel. Op dit moment zijn de locaties en verschillende afdelingen eilandjes die niet automatisch samenwerken. Een voorbeeld: Een potentiële cliënt belt naar een locatie met een vraag voor zorg. De receptioniste verbindt de klant door met de zorgconsulent. De zorgconsulent is afwezig en er wordt een boodschap gemaakt om de cliënt terug te bellen. De cliënt besluit het huidige centrale servicepunt (gericht op zorg aan huis) te bellen. Het servicepunt licht aan de potentiële klant toe dat hiervoor een indicatie nodig is en dat Archipel verschillende locaties heeft. Aangezien het servicepunt geen inzicht heeft in de wachtlijst van de locaties en het aanbod van de locaties, verstrekt het servicepunt een 10-tal telefoonnummers welke de cliënt kan bellen. Het telefoontje komt binnen bij de receptie van de locatie. De receptie verwijst op basis van de vraag van de cliënt door naar de zorgconsulent, de manager zorg aan huis, zorgcentraal (servicepunt Son en Breugel/Nunen) of naar een consulent zorg en dienstverlening. Dit is afhankelijk van de werkwijze van de locatie. Ook komt het voor dat een klant op een later moment wordt teruggebeld of gevraagd wordt aan de cliënt later terug te bellen. Er volgt al dan niet een huisbezoek door een zorgconsulent. Hiervoor zijn op dit moment geen eenduidige criteria. De zorgvraag wordt genoteerd, een indicatie aangevraagd en de zorg wordt ingezet of de patiënt komt op een wachtlijst. Ad 3.) Zoals al beschreven, zijn in de HPO scan en de In voor zorg! scan een aantal knelpunten gesignaleerd. Door middel van het project centraal servicepunt worden deze knelpunten aangepakt. Doel is om elk van de knelpunten binnen het project te leren. In paragraaf 2 resultaat zijn expliciete indicatoren op genomen ten aanzien van leren. Ook zijn in paragraaf 3.3 kennis en leren de leermogelijkheden op deze onderwerpen uitgewerkt. 7

8 2. Resultaat Voor de duurzaamheid en toekomstbestendigheid van de organisatie is het van belang dat de Archipel een duidelijk aanbod van diensten en producten heeft wat afgestemd is op de vraag van de cliënt en ook bekend is bij de cliënt of de potentiële cliënt. Anderzijds is het van belang dat dergelijke ondersteunende functies doelmatig wordt georganiseerd. In het primaire proces kan de invoering van het servicepunt leiden tot een snellere instroom van cliënten. Om het centraal servicepunt te realiseren zijn per doelstelling een aantal resultaten geformuleerd die na verloop van tijd worden gemeten om na te gaan of de doelstellingen worden gerealiseerd. Promoten van de Archipel Indicator Instrument Moment Cliënttevredenheid Cliënttevredenheidsonderzoek/ CQ meting Nulmeting april 2010 (afgerond) Na meting januari 2011 Naamsbekendheid Naamsbekendheidonderzoek (spontane naamsbekendheid, geholpen naamsbekendheid) Nulmeting januari 2011 (afgerond) Nameting 6 maanden na start Laagdrempeligheid (toename vragen potentiële klanten) Leverbetrouwbaarheid % vragen potentiële cliënten % aanmelding potentiële cliënten via servicepunt Van initiële vraag cliënt tot en met intake vraag Van intake tot vervullen vraag/ (opname(wachtlijst)) servicepunt Nulmeting juni 2011 Nameting 6 maanden na start servicepunt Nulmeting juni maanden na start servicepunt Instrument Praktische uitvoering Verantwoord elijke Clienttevredenheidsonderzoek Gebruik bestaand CQ meting Concern staf Potentiële cliënten via enquête Projectleider op servicepunt Naamsbekendheidonderzoek % vragen potentiële cliënten % aanmelding potentiële cliënten via servicepunt Van vraag tot en met intake Van intake tot opname (wachtlijst) Doelmatigheid Uitbesteden onderzoeksbureau Hoeps marktanalyse Potentiële cliënten via enquête op servicepunt Registratie centraal servicepunt Registratie centraal servicepunt Gegevens Helios Norm Ambitie >= 3 sterren op CQ 1.2 en ZI 6.2 Concern staf 15% verbetering Projectleider Norm wordt na nulmeting vastgesteld Projectleider Norm wordt na nulmeting vastgesteld 8

9 Indicator Instrument Moment 1 uniforme werkwijze Audit o.b.v. procesbeschrijving 6 maanden na start Optimale personeelsbezetting O.b.v. gegevens management rapportage (begrote en gerealiseerde formatie) Nulmeting juni 2011 Nameting 6 maanden na start servicepunt Bundeling expertise/kennis Audit kennisbeheer 6 maanden na start servicepunt Instrument Praktische uitvoering Verantwoordelij Norm ke Audit o.b.v. proces Inzet auditteam Archipel Projectleider 90% conform proces beschrijving Management rapportage Gegevens HRM personeelsinformatiesysteem Norm wordt na nulmeting vastgesteld Audit kennisbeheer Inzet auditteam Archipel Projectleider 90% conform proces beschrijving Kennis en leren Indicator Instrument Moment Cliëntperspectief Evaluatie cliëntperspectief in project Nameting 6 maanden na start servicepunt Projectmanagement Leerboekje/leersessies Na elke fase in het project vaardigheden Ervaringen veranderingen Kostenbewustzijn Leerboekje/leersessies Na elke fase in het project Ervaringen veranderingen Sturing organisatie Leerboekje/leersessies Na elke fase in het project Ervaringen veranderingen Gedragsverandering Competentieprofielen Functioneringsgesprek POP Nameting 6 maanden na start servicepunt Instrument Praktische uitvoering Verantwoordelij ke Evaluatie cliëntperspectief Leerboekje Evalueren op welke wijze het cliëntperspectief in het project is meegenomen en welke punten de inrichting hebben beïnvloed. Evaluatie met MT, Raad van Bestuur, projectgroep wat geleerd is in het project. Projectleider Coach in voor zorg Projectleider Coach in voor zorg Norm Competentieprofielen Evaluatie o.b.v. nieuwe Toekomstige 100% Conform project cliënt in regie Leerpunten op elk van de knelpunten 9

10 Functioneringsgesprek POP gewenste competenties manager servicepunt gerealiseerd Naast deze te realiseren projectdoelstellingen is het essentieel dat het servicepunt een aantal operationele doelstellingen en normen hanteert. Deze zaken zullen tijdens het project worden geformuleerd en gemonitord. Je kunt hierbij denken aan: Leverbetrouwbaarheid (binnen x dag na aanvraag verwerkt) First time right (vb. 80%) Bereikbaarheid (24 uur 7 dagen per week) Eenduidigheid/duidelijkheid productaanbod (1 productenboek) 10

11 3. Stappenplan 3.1 Resultaten Om bovenstaande resultaten te realiseren is het noodzakelijk dat het centraal servicepunt wordt ontwikkeld en geïmplementeerd. De vorm van het servicepunt is bij aanvang van het project nog niet ingevuld, maar wordt tijdens de verschillende fases gevormd. Het droombeeld centraal servicepunt wordt voor het verkrijgen van draagvlak met én door de organisatie vormgegeven. Wel is al een eerste inschatting gemaakt welke deelresultaten en randvoorwaarden noodzakelijk zijn. In de bijlage is een overzicht opgenomen van de resultaten, interventies, verantwoordelijke en een globale tijdsplanning. 3.2 Stappen Bovenstaande resultaten zullen in verschillende stappen/fases gerealiseerd worden. Bij het uitwerken van de detailplanning kan blijken dat de fases elkaar gedeeltelijk overlappen. De volgende fases en hoofdresultaten worden onderscheiden: Fase 0: Plan van aanpak (half maart- eind april: 6 weken) Plan van aanpak Fase 1: Verkenning (april- half mei: 3 weken) In deze fase worden de volgende resultaten opgeleverd: Projectorganisatie ingericht Inventarisatie huidige situatie Deelprojectplannen Business case Fase 2: Vormgeving (half mei 1 augustus: 11 weken) Cliëntbehoefte onderzoek Strategie bepaling Productaanbod Besturing/organisatiemodel Promotieplan Meten Fase 3: Uitwerking (augustus 1 januari: 22 weken) Processen Management rapportage 11

12 Formatie/bemensing Kennismanagement Implementatieplan Fase 4: Implementatie (januari 1 mei: 17 weken) Telefonie Huisvesting Registratie Opleiding Promotie Fase 5: Borging (mei 1 september: 17 weken) Evaluatie Bijstellen Meten 3.3 Kennis en leren Kennis en leren is een belangrijk onderdeel van het project. In de koers van de organisatie zijn principes geformuleerd die zich goed kunnen vertalen in een leeromgeving en leerinterventies: - Dynamisch - Samenwerking (uniforme werkwijze; werken als geheel) - Respect en eigen regie - Verantwoordelijkheid nemen en krijgen tot zelfontplooiing - Investeren in professionele en persoonlijke ontwikkeling Deze principes worden meegenomen in de inhoud en in de verschillende vormen van leren. De inhoudelijke leeraspecten komen voort uit de te realiseren strategische doelen en uit de scan de gesignaleerde knelpunten. Naast inhoudelijke kennis vindt leren ook plaats op een aantal gedragsaspecten. Belangrijk in dit project is dat gedacht wordt vanuit het perspectief van de cliënt. Hoe kan de cliënt zoveel mogelijk in eigen regie blijven. Leren wat cliënten willen, is dan ook een essentieel onderdeel van het project. Het opzetten van een centraal servicepunt heeft veel aspecten. Het vormgeven en aansturen van het project op basis van projectmanagement is een voorwaarde voor het slagen van het project. Het project kan hierbij als voorbeeld dienen voor andere projecten. Het realiseren van kostenbewustzijn binnen de organisatie is eveneens een belangrijke leerdoelstelling. Transparantie in de overhead is hierbij een vereiste. Het opstellen van een business case is daarom als resultaat benoemd. Verbetering van de sturing binnen het bestaande besturingsmodel. Er worden duidelijke centrale kaders gesteld en afwijkingen worden uitsluitend op bestuursniveau geaccordeerd. De professionaliteit van de medewerkers neem toe en medewerkers (en afdelingen) leren meer met elkaar samen te werken. Deze onderwerpen zullen met behulp van de inzet van de In voor zorg! coach aandacht krijgen. De leervormen worden zo congruent mogelijk met de leerdoelstellingen gekozen. De uitwerking hiervan zal samen met directie HRM vorm krijgen. Hierbij zal ook naar de mogelijkheid worden gekeken voor het 12

13 behalen van ervaringscertificaten voor medewerkers. Met het doorlopen van een EVC-procedure bij een erkend opleidingsinstituut kunnen medewerkers een officieel ervaringscertificaat behalen. Op dit certificaat staan welke competenties medewerkers op MBO- of HBO-niveau hebben verworven op basis van uw ervaring en kennis. Er is tevens gekozen om een leerboekje van het project te ontwikkelen. Na elke stap wordt met Raad van Bestuur, MT en de projectorganisatie geëvalueerd; wat geleerd is, wat werkte wel, wat werkte niet, welke leidende principes zijn gehanteerd etc. Cliënten zijn betrokken door deelname aan de projectorganisatie en door het cliëntbehoefte onderzoek. Medewerkers en cliënten zullen eveneens betrokken worden bij de externe en interne communicatie van het project. Indirect krijgen alle medewerkers (1300 fte) en klanten (2300) en potentiële klanten met het centraal servicepunt te maken. Het aantal medewerkers dat direct betrokken zal zijn een kleinere omvang hebben. Een eerste inschatting leidt tot de volgende aantallen: 3 regiodirecteuren 20 zorgconsulenten 10 medewerkers bewonersadministratie/financiële administratie 6 medewerkers huidig centraal servicepunt 12 receptionisten 20 managers zorg (aan huis) 4 medewerkers concern staf Programmanager cliënt in regie De resultaten van het project worden o.a. geborgd doordat kennismanagement, inrichten van verbeterprocessen en bijbehorende kerngetallen onderdeel zijn van het project. Andere organisaties kunnen van dit project leren doordat de ontwikkelde formats en resultaten beschikbaar worden gesteld aan In voor zorg!. 3.4 Begroting In de fase verkenning zal een business case worden uitgewerkt waarin zowel de projectkosten als de exploitatiekosten nader zullen worden opgenomen. De kosten van het project zijn voorlopig als volgt begroot: Kosten Projectleider Projectgroepleden Inzet werkgroepen nader te bepalen Cliënt contacten registreren Koppelingen/licenties beschikbaar stellen bestaande systemen Naamsbekendheidonderzoek Huisvesting centraal servicepunt Upgrade telefonie korte termijn Telefonie systeem lange termijn Bedrag Toelichting Inschatting projecturen PM O.b.v. topdesk PM PM O.b.v. Hoes Marktonderzoek Begroting Hof van Strijp (flexbureau) Inschatting Expiricom PM 13

14 Kosten Bedrag Toelichting Extern communicatieplan en uitvoering Opleidingen Totale kosten

15 4. Projectorganisatie Ten behoeve van het project zal een projectorganisatie worden ingericht. De opdrachtgever van het project is Anton Metske, bestuurder van Archipel. De secretaris van de Raad van Bestuur en hoofd concern staf zal de dagelijkse projectleiding uitvoeren. Voor het realiseren van het project wordt een projectorganisatie ingericht met verschillende projectgroepen. Het MT zal de functie van stuurgroep vervullen. De kerngroep bestaat uit: Bestuurder Projectleider In voor zorg! Tranchemanager De stuurgroep bestaat uit: Bestuurder Directeur HRM Directeur bedrijfsvoering 3 regiodirecteuren De projectgroep bestaat uit: Projectleider Zorgconsulent Vertegenwoordiger cliëntenraad centraal Manager Zorg aan huis Manager Zorg Manager (huidig) servicepunt/senior beleidsmedewerker Medewerker bewonersadministratie Vakgroep voorzitter V&V Medewerker Facilitaire zaken (verhuur) OR-lid Coach In voor zorg! Daarnaast zullen indien noodzakelijk werkgroepen worden geformeerd rond specifieke deskundigheid en verantwoordelijkheid. Het betreft de volgende onderwerpen: Telefonie, manager Facilitaire zaken, Huisvesting, manager Facilitaire zaken HRM, directie HRM ICT, Informatiemanager Communicatie/PR Verantwoordelijkheden kernteam: Monitoring voortgang en resultaten Verantwoordelijkheden opdrachtgever: Besluitvorming Bewaken relatie beleidsplan en project (koers en visie) 15

16 Goedkeuring projectopdracht en op te leveren resultaten Beschikbaar stellen van mensen en middelen Verantwoordelijkheden stuurgroep: Adviseren ten aanzien van besluitvorming Bewaken kwaliteit op te leveren resultaten Bewaken relatie beleidsplan en project (koers en visie) Beschikbaar stellen van mensen en middelen Verantwoordelijkheden projectleider: Opstellen plan van aanpak Opstellen van deelplannen Op te leveren (deel) resultaten Voortgangsrapportage Communicatie binnen de organisatie Signalering knelpunten Bewaken relaties andere projecten en afhankelijkheden Projectbeheersing (tijd, geld, kwaliteit) Coach In voor zorg!: Coachen medewerkers projectgroepen Coachen verandertraject Raad van Bestuur, MT en projectleider Procesbegeleiding leersessies Overige procesbegeleiding Ondersteuning projectleider De projectgroep en de werkgroepen, zijn verantwoordelijk voor: Opleveren van (deel) resultaten Samengevat betreft het de volgende overlegvormen: Overleg Kern doel Frequenties Raad van Bestuur Besluitvorming 1 x 6 weken Kerngroep Voortgangsbewaking 4 x gedurende 1,5 jr. Stuurgroep Adviseren en voorbereiden besluitvorming 1 x per 6 weken Projectgroep Opleveren resultaten 1 x per 2 weken Werkgroep Opleveren resultaten 1 x per maand Ten behoeve van de communicatie in de rest van de organisatie worden de volgende overleggen gevoerd: Overleg Doel Frequentie Centrale cliëntenraad Informatieoverdracht en voortgang 1 x per kwartaal Cliëntbehoefte in kaart brengen OR Informatieoverdracht en voortgang 1 x per kwartaal Adviesaanvraag personele gevolgen Vakgroepen Toetsen resultaten Indien van toepassing Zorg inhoudelijk beraad Toetsen resultaten Indien van toepassing 16

17 Formele besluitvorming vindt in de overlegvergadering plaats OR en in het overleg met de cliëntenraad. 17

18 5. Overige 5.1 Risico s Tijdens het maken van het plan van aanpak zijn de risico s van het project geïnventariseerd. Deze risico s zullen door de projectleider en de in voor zorg! coach regelmatig, in elk geval na elke fase, worden bijgewerkt en geëvalueerd zodat op elk moment de risico s inzichtelijk zijn. Per risico zal door de projectleider maatregelen worden genomen om de risico s te beheersen. Risico H/M/L Maatregelen Verantwoordelijke Draagvlak M Betrokkenheid zorgconsulent in Projectleider zorgconsulenten projectorganisatie Intern communicatieplan Draagvlak organisatie M Betrokkenheid medewerkers in Projectleider projectorganisatie MT als stuurgroep benoemd Intern communicatieplan Trage besluitvorming M Voorbereiding besluitvorming Projectleider Stabiele L koers/verschuivende prioriteiten Inzet mensen en middelen M Regelmatige afstemming bestuurder Beleidsplan als uitgangspunt bij prioriteitstelling Bestuurder Afstemming bestuurder en Bestuurder regiodirecteur Per 1/9 contract huisvesting opgezegd H Afstemming planning inrichting huisvesting Manager facilitaire zaken huidig servicepunt Alternatieve huisvesting beschikbaar of huisvesting ingericht < 1-9 Data-telecomproject H Afstemming planning project datatelecom Informatiemanager Zorgcirkels/DOA M Besluitvorming volgen Regio directeur Zorgtrajectbegeleider L Besluitvorming volgen Projectleider Wijzigingen huisvesting M Besluitvorming volgen en beïnvloeden. Alternatieven beschikbaar (Plan B) Projectleider, manager facilitaire zaken Naast bovenstaande risico s zijn er diverse afhankelijkheden met andere projecten binnen de organisatie. Elk van deze afhankelijkheden vraagt specifieke afstemming dan wel maatregelen. De afhankelijkheden zullen door de projectleider en de in voor zorg! coach regelmatig, in elk geval na elke fase, worden bijgewerkt, geëvalueerd en bijgestuurd. Gerelateerd project Afhankelijkheid Maatregelen Cliënt in regie Ideeën en normen over cliënt Inbreng cliëntperspectief 18

19 in regie borgen, afstemming projectleider Prezo Normen kwaliteitsysteem Toetsing processen door Data-telecom Centralisatie bewonersadministratie Zorgcirkels/DOA Netcarity Beschikbare telefoniesystemen en functionaliteit Inrichting processen Organisatorische ophanging Functionaliteit zorgcirkels/doa overlappend centraal servicepunt Definiëren gewenste afhankelijkheid Eisen project (zorg op afstand d/welzijnsmeldingen) realiseren binnen centraal servicepunt audit o.b.v. normen Planning aansluiten. Overleg informatiemanager en manager facilitaire zaken Bijsturing project bewonersadministratie Communicatie Afstemming projectleider/regiodirecteur en besluitvorming MT Afstemming projectleider netcarity Kennis delen Gebruik intranet en DMS Afstemming informatiemanager Zorgcentraal (Son en Breugel/Nunen) Centralisatie servicepunt in de regio Gebruiken ontwikkeld materiaal, afstemming regio 5.2 Communicatie De interne communicatie is gericht op het nut en noodzaak van een centraal servicepunt. De cliënt staat centraal en voert zijn eigen regie! De communicatie is gericht op: Cliëntenraad Direct betrokken functies zoal zorgconsulenten, medewerkers bewonersadministratie, managers zorg aan huis, managers zorg, huidige medewerkers servicepunt Overige ondersteunende medewerkers Uitvoerend medewerkers Er zal een promotieplan worden ontwikkeld om per doelgroep de boodschap te formuleren en relevante media te kiezen. De externe communicatie is gericht op de naamsbekendheid van Archipel, haar producten en dienstenaanbod en de service van Archipel. Archipel biedt met het centraal service punt één loket waarbij de (potentiële) cliënt met al haar vragen terecht kan. Archipel lost de vraag van de cliënt op, verwijst door of bemiddelt richting andere organisaties. Deze boodschap zal op basis van de corporate communicatie worden uitgewerkt in een extern promotieplan richting potentiële cliënten, cliënten en verwijzers zoals huisartsen, transferverpleegkundigen 19

20 etc. In dit promotieplan zullen de verschillende media (website. folders etc.) worden uitgewerkt inclusief een tijdsplanning. 20

Projectmatig werken in Gemeente Bergen

Projectmatig werken in Gemeente Bergen Projectmatig werken in Gemeente Bergen Rekenkamercommissie Bergen A. A. J. Meester Drs. Ing. G.J. Braas R.M.C. Strijker Maart 2012 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 1.1 Centrale vraag en deelvragen

Nadere informatie

BMW gemeenten Plan van aanpak KCC - concept

BMW gemeenten Plan van aanpak KCC - concept BMW gemeenten Plan van aanpak KCC - concept Doorontwikkelen van de dienstverlening in Bedum, De Marne en Winsum 22 maart 2011 Werkgroep KCC, met ondersteuning van BRW Groep Inhoudsopgave 2 1 Managementsamenvatting...4

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Strategisch Informatiebeleidsplan 2005-2009

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Strategisch Informatiebeleidsplan 2005-2009 Aan de Raad Made, 1 februari 2005 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 31 maart 2005 Onderwerp: Informatieplan 2004-2008 Nummer raadsnota: Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter

Nadere informatie

De cliënt in regie: een programmatische aanpak

De cliënt in regie: een programmatische aanpak De cliënt in regie: een programmatische aanpak Een reflectie op de keuzes en de aanpak van Archipel Zorggroep, Pameijer, Pluryn en SDW Karel de Grotelaan 415 5654 NN Eindhoven Tel: 040-265 4800 www.archipelzorggroep.nl

Nadere informatie

HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001

HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001 2012 Bijlage 2 bij 120424/alv/5 HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001 Versie 0.87 02-02-2012 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Begrippenlijst... 4 2.1 Waarom een kwaliteitsmanagementsysteem?... 6 2.2 Waarom zou

Nadere informatie

Plan van Aanpak Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel

Plan van Aanpak Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel Plan van Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel Opdrachtgever Rivus Versie Definitief Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Situatiebeschrijving 3 1.2 Rivus doelen en resultaten 4 2 Organisatie en Communicatie

Nadere informatie

doorontwikkeling van het Servicecentrum Drechtsteden

doorontwikkeling van het Servicecentrum Drechtsteden www.servicecentrumdrechtsteden.nl 4 oktober 2011 Realisatieplan voor de doorontwikkeling van het Servicecentrum Drechtsteden Servicecentrum Drechtsteden, resultaatgerichte dienstverlener - Inhoudsopgave

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Retrospectieve analyse Savant Zorg. Auteur: Alice Mulder (juni 2015)

Retrospectieve analyse Savant Zorg. Auteur: Alice Mulder (juni 2015) Retrospectieve analyse Savant Zorg Auteur: Alice Mulder (juni 2015) Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Werkwijze... 3 1.2 Opzet rapportage... 3 2 Introductie Savant Zorg en het In voor zorg- traject Wijkzorg

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

Verbetering control: naar Financial Control

Verbetering control: naar Financial Control Verbetering control: naar Financial Control Uitgebracht door: Opdrachtgever: Auteur(s): Datum Versie Wijziging Hogeschool van Amsterdam Bestemd voor: CvB en Domeinvoorzitters Paul Doop namens CvB Rien

Nadere informatie

Plan van Aanpak Oost-Groningen o.b.v. akkoord van Westerlee

Plan van Aanpak Oost-Groningen o.b.v. akkoord van Westerlee Plan van Aanpak Oost-Groningen o.b.v. akkoord van Westerlee 0. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Achtergrond en aanleiding 3 Hoofdstuk 2 Doelstelling en reikwijdte 3 Hoofdstuk 3 Context 4 Hoofdstuk 4 Projectopdracht

Nadere informatie

PROJECTPLAN. Project- /budgetnummer : Versienummer en datum : 1 (5 april 2012)

PROJECTPLAN. Project- /budgetnummer : Versienummer en datum : 1 (5 april 2012) PROJECTPLAN Informatie projectformulieren Het Projectplan wordt gebruikt in de Definitiefase (wat) en wordt ingevuld door de projectleider. Deel I en II worden beide verplicht ingevuld. Dit is een informatieblokje.

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN]

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] 2014 Auteurs (STZ/BP): Sara le Cointre Iris de Graaff 9 september 2014 [INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] De organisatie van gemeentelijke uitvoering in het sociaal domein Inhoudsopgave VOORWOORD 2 INLEIDING

Nadere informatie

Plan van Aanpak Deelproject: Inrichting & Infrastructuur SSC

Plan van Aanpak Deelproject: Inrichting & Infrastructuur SSC Plan van Aanpak Deelproject: Inrichting & Infrastructuur SSC Versie: februari 2006 Doel overkoepelend deelproject Het project ontwikkeling Shared Service Center van de gemeente Leiden bestaat uit een vijftal

Nadere informatie

Handboek Projectmatig Werken

Handboek Projectmatig Werken Handboek Projectmatig Werken HANDBOEK PROJECTMATIG WERKEN Zonder schriftelijke toestemming van de gemeente Veendam mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Integrale Oncologische Zorgpaden Handleiding voor implementatie

Integrale Oncologische Zorgpaden Handleiding voor implementatie Integrale Oncologische Zorgpaden Handleiding voor implementatie September 2012 Integrale Oncologische Zorgpaden Handleiding voor implementatie September 2012 Versie 2.0 3 Integrale Oncologische Zorgpaden

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Loon op Zand. Onderzoek naar de inhuur van externen in de gemeente Loon op Zand

Rekenkamercommissie Loon op Zand. Onderzoek naar de inhuur van externen in de gemeente Loon op Zand Rekenkamercommissie Loon op Zand Onderzoek naar de inhuur van externen in de gemeente Loon op Zand Rapport / Inhuur externen Inhoudsopgave Bestuurlijke Nota 1 1 Onderzoeksverantwoording 2 1.1 / Aanleiding

Nadere informatie

KWARTIERMAKERORGANISATIE LANDELIJKE MELDKAMERORGANISATIE VERSIE 1.2

KWARTIERMAKERORGANISATIE LANDELIJKE MELDKAMERORGANISATIE VERSIE 1.2 Plan van Aanpak - Kwartiermakersorganisatie Landelijke Meldkamerorganisatie - Voorlopig vastgesteld ten behoeve van achterbanraadpleging door leden regiegroep LMO VERSIE 1.2 Pagina 1 van 44 Auteurs: Jill

Nadere informatie

BYOD Beleid is geen ICT feestje!

BYOD Beleid is geen ICT feestje! BYOD Beleid is geen ICT feestje! Tips en te vermijden valkuilen Checklists voor BYOD Elementen van een mobile device beleid Plan van aanpak om beleid op te stellen drs. Kees van den Tempel, MBA; ir. M.

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71 2 e Bestuursrapportage (periode januari - augustus) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 2 e bestuursrapportage Aantal pag s: 43 Datum: donderdag

Nadere informatie

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend Bedrijfsplan 19 september 2014 > Samenwerkend en verbindend > Inhoudsopgave Hoofdstuk blz. Voorwoord : talent werkt voor Rivierenland 4 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond en aanleiding 5 Sociaal domein 5 Participatiewet

Nadere informatie

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Eindrapportage mei 2013 Postbus 5000 4700 KA Roosendaal www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert 2 Onderzoek

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

Aanpak procesvernieuwing en procesverbetering

Aanpak procesvernieuwing en procesverbetering Aanpak procesvernieuwing en procesverbetering Zorgalliantie.nu! November 2010 Pagina 1 1 Inleiding In de Zorgalliantie werken 21 zorgorganisaties in de care sector samen om te komen tot verbeteringen in

Nadere informatie

E-DEPOT 2005. Island Hopping

E-DEPOT 2005. Island Hopping E-DEPOT 2005 Island Hopping Het projectplan in het kort Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Het doel...3 2 Projectontwerp...3 A. Producten en resultaten...3 B. Besturing van het project...4 C. Het veranderingsproces...4

Nadere informatie