Beleid voor het Fries landelijk gebied per thema

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleid voor het Fries landelijk gebied per thema"

Transcriptie

1 Bijlage 1 Beleid voor het Fries landelijk gebied per thema 1. Landbouw Plannen waarin het provinciaal beleid voor landbouw is weergegeven zijn: o Streekplan Friesland o Nota Landbouw-Economisch beleid Provincie Fryslân ; o Actieprogramma Duurzame Landbouw Provincie Fryslân; o Raamplannen voor landinrichtingsprojecten. De landbouw heeft momenteel circa 75% van de Friese ruimte in gebruik. Een gezonde duurzame landbouw is daarom niet alleen een voorwaarde voor het in stand houden van de directe en indirecte werkgelegenheid, maar ook voor het in stand houden en versterken van natuur en landschap. De landbouw krijgt in Fryslân de ruimte om zich in al haar verscheidenheid verder te ontwikkelen: van biologisch en extensief tot grootschalig en kapitaalsintensief, met of zonder een tweede tak in de sfeer van agrarisch natuurbeheer, recreatie, streekproducten of een zorgfunctie. De externe productieomstandigheden in de landbouw zijn o.a. door landinrichting in de naoorlogse periode behoorlijk geoptimaliseerd. Maar landinrichting, met de daarbij behorende rijksmiddelen, blijft als integraal instrument belangrijk voor de landbouw en de onderlinge afstemming met andere grondgebruikfuncties. Daarbij wil de provincie zorgvuldig omgaan met het onttrekken van grond aan de landbouw om niet de ontplooiingsruimte voor de landbouw te beperken. Wat de glastuinbouw betreft blijft het beleid gericht op concentratie in Noordwest Fryslân. Daarbij zal rekening worden gehouden met onder meer landschappelijke en cultuurhistorische waarden en met de beeldkwaliteit. Voor de precieze keuze van de locatie wordt een Milieu Effect Rapportage uitgevoerd. Op basis daarvan bereiden wij een partiële streekplanherziening voor. landbouw-economisch beleid Goed en efficiënt: agrarische ondernemers ondersteunen bij het kunnen inspelen op de veranderende bedrijfsomgeving binnen de landschappelijke kernkwaliteiten; Schoon en gezond: de landbouw moet voldoen aan bepaalde eisen m.b.t. milieu, dierenwelzijn, hygiëne, traceerbaarheid en gezondheid; Breed en divers: verbreding en diversificatie van de landbouw. - ontkoppeling en afbouw van de directe inkomenssteun en de daadwerkelijke productie - schaalvergroting, verbreding, verdieping - vergroting duurzaamheid landbouw - verdere afname van het aantal agrarische bedrijven - landbouw onderdeel van een bredere plattelandseconomie 1

2 Rijk - Nota Ruimte - Agenda Vitaal Platteland - Mestbeleid - Ontwikkeling Nederlandse landbouw steeds meer bepaald door Europese Commissie - Hervorming gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) - Plattelandontwikkelingsprogramma (POP2) 2. Natuur De plannen waarin het provinciaal natuurbeleid vorm krijgt of daarvoor de randvoorwaarden scheppen zijn: o Streekplan Friesland; o Nota Meer ruimte voor weidevogels in Fryslân (1997); o Nota Natuurbeheer (1998); o Tweede Waterhuishoudingplan Fryslân ; o Frysk Miljeuplan ; o Beleidsregels ter uitvoering van de Flora- en Fauna wet en voor het provinciale soortenbeleid. Het provinciaal natuurbeleid is zowel gericht op natuur in natuurgebieden binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) als op natuur in het landbouwgebied. Daarnaast is het natuurbeleid gericht op specifieke soorten van planten en dieren. De provincie heeft met het rijk afspraken gemaakt over natuurdoelen (natuurdoelenkaart) en over de oppervlakte natuur die moet worden gerealiseerd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen natuur in eigendom van natuurbeschermingsorganisaties, natuur in eigendom van particulieren en agrarische natuur. De provincie is verantwoordelijk voor de begrenzing van de betreffende gebieden. Zij stelt daarvoor natuurgebiedsplannen vast. De taakstelling voor de begrenzing van natuurgebieden heeft betrekking op een oppervlakte van ha. Dat is ongeveer 8% van de Friese oppervlakte cultuurgrond. Daarvan is inmiddels ongeveer ha begrensd. Voor agrarisch natuurbeheer is de taakstelling ha. Deze oppervlakte is inmiddels in zijn geheel begrensd dan wel toegewezen aan zogenaamde vrij inzetbare hectaren. Binnen de bedoelde natuurgebieden kan het beheer worden verzorgd door It Fryske Gea, Staatsbosbeheer of de Vereniging Natuurmonumenten, maar ook door particulieren. Voor de natuurbeschermingsorganisaties wordt de benodigde grond door rijk en provincie aangekocht. Particuliere beheerders blijven eigenaar van hun grond. Van de ha natuurgebied binnen de EHS moet ha worden aangekocht en is ha bestemd voor particulier natuurbeheer. Van de aan te kopen oppervlakte was op 1 januari 2005 ruim ha aangekocht. Van deze laatste oppervlakte was circa ha overgedragen aan een terreinbeherende natuurbeschermingsorganisatie en was ha in bezit bij het BBL. Resteert nog een oppervlakte van ha natuurgebied die Frylsân moet aankopen. Dat moet bij voorkeur in 2016 zijn gebeurd. We hebben tot 2016 dus een jaarlijkse aankooptaakstelling voor natuur van ongeveer 280 ha. Er is daarna nog twee jaar de tijd om volgens de huidige planning in 2018 de EHS te hebben ingericht en afgerond. 2

3 Robuuste verbindingen Het Rijk wil in haar beleid voor de komende decennia meer nadruk leggen op kwaliteit. De verbetering van de samenhang tussen natuurgebieden is daarbij een van de speerpunten. Overeenkomstig de Nota Ruimte wil het Rijk in ha aan robuuste verbindingen hebben gerealiseerd. Voor de aankoop van ha, de eerste tranche, is de financiering geregeld. Fryslân neemt niet deel aan deze tranche. Het Rijk heeft aan Fryslân een oppervlakte van ha aan robuuste verbindingen toegewezen. Daarvan zou ha bestemd moeten worden voor particulier natuurbeheer dan wel agrarisch natuurbeheer. Ecologische Hoofdstructuur (inclusief ecologische verbindingszones) aangekocht in 2015 en in 2018 ingericht en beheerd, in overeenstemming met de Friese natuurdoelenkaart; 40 % van de thans nog niet aangekochte natuurgebieden beleggen met particulier natuurbeheer. - Robuuste verbindingen - Meer particulier natuurbeheer - Minder bemoeienis rijk met ecologische verbindingszones Rijk - Nota Ruimte (VROM) - Agenda Vitaal Platteland (LNV) - Landelijke Natuurdoelenkaart - Natuurbeschermingswet - Flora en Faunawet - Meerjarenprogramma Soortenbeleid - Vogel- en Habitatrichtlijn - Natura Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP2) - Mondiaal biodiversiteitsverdrag 3

4 3. Water Het beleid voor water is beschreven in de volgende documenten: o Tweede Waterhuishoudingsplan Fryslân o Statenbesluit over de hoofdkeuzen en randvoorwaarden voor de toekomstige afvoer van water in Fryslân, 5 februari Het beleid voor water richt zich op: - het vergroten van de Friese boezem; - het maken van een robuust en veerkrachtig waterhuishoudkundig systeem door de bouw van een gemaal en de aanleg/inrichting van boezemuitbreiding en waterbergingspolders (350 ha waterretentiegebieden, primair in bestaande natuurgebieden); - het bestrijden van verdroging in bestaande natuurgebieden; - veilige waterkeringen; - een goede kwaliteit van het oppervlaktewater; - het instandhouden van de essentiële functie van het grondwater voor mens, plant en dier. Daarvoor is het nodig dat: - het herstelprogramma voor boezemkaden en oevers met kracht wordt uitgevoerd; - in de ruimtelijke ordening rekening wordt gehouden met water (water als ordenend principe) en het ruimtebeslag daarvoor (uitbreiding boezem, waterretentie, reserveringszones) en; - ter verbetering van de waterkwaliteit beleidskaders worden herijkt, pilotprojecten worden opgezet en samen met andere instanties maatregelen worden geformuleerd en uitgevoerd. Bestrijding van verdroging; Realisering van voldoende lozings- en bergingscapaciteit; Vergroting van de Friese boezem met minimaal 700 ha, waaronder de realisering van minimaal 350 ha waterretentiegebieden; Uitvoering van integrale oever- en kadeprojecten; Voorbereiding van het beheersplan voor het deelstroomgebied Rijn-Noord, in het kader van de Kader Richtlijn Water (KRW), gericht op de verbetering van de waterkwaliteit; Bevorderen van de ordenende rol van water in de ruimtelijke ordening, inclusief een groter ruimtebeslag - grotere kans op wateroverlast en onveiligheid als gevolg van klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en een toename van het verhard oppervlak; - Verdroging. 4

5 Rijk - Vierde Nota Waterhuishouding (V&W), inclusief Gewenste grond en oppervlaktewaterregiem en deelstroomgebiedsvisies - Anders omgaan met water, Waterbeleid in de 21 e eeuw - 3 e Kustnota, Traditie, Trends en Toekomst - Nationaal Bestuursakkoord Water - Wet verontreiniging Oppervlaktewater - Wet Bodembescherming - Wet op de Waterhuishouding - Wet Beheer Rijkswateren - Tienjarenscenario Waterbodems - Nota Ruimte - Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), verplicht lidstaten doelen aan te geven voor met name de waterkwaliteit; - dochterrichtlijn Europese Kaderrichtlijn Water voor grondwater - EU-richtlijnen: zwemwater, viswater,schelpdierwater, lozingen gevaarlijke stoffen, stedelijke afvalwaterrichtlijn 4. Milieu Het provinciaal beleid voor milieu is vastgelegd in: o het Frysk Miljeuplan Het beleid in het Frysk Miljeuplan richt zich op: - het beschermen van de kwetsbare functies en specifieke waarden in het landelijk gebied; - het stimuleren van duurzame landbouw; - het verbeteren van de milieukwaliteit in het landelijk gebied,met name in en rond natuurgebieden en verder met betrekking tot aspecten als geur- en geluidsoverlast, verdroging, ammoniak e.d. De provincie wil bij de uitvoering van haar milieubeleid graag samenwerken met andere overheden en met organisaties en groeperingen in de Friese samenleving. De speerpunten in het Frysk Miljeuplan richten zich, in relatie tot het landelijk gebied, op waterkwaliteit (verontreiniging van water, bagger) en de milieukwaliteit. Bij dit laatste richten wij ons voornamelijk op het realiseren van de gewenste milieukwaliteit in en rond de EHS, Vogel- en Habitatrichtlijn-gebieden en de Nb-wetgebieden. - Het milieubeleid is tot dusver vooral gericht op de uitvoering van stimuleringsbeleid via de SGB en daarnaast op aanvullende regelgeving in grondwater en natuurbeschermingswetgebieden.; - Een verdergaande integratie van het milieubeleid op regionale en lokale schaal. 5

6 Rijk - Nationaal Milieubeleidsplan - Wet Milieubeheer - Wet Geluidshinder - Stankwet - Afvalverordeningen EU - EU-nitraatrichtlijn - samenwerking binnen Nieuwe Hanze Interregio - Klimaatsverdrag 5. Bodem Het huidige provinciale beleid voor de bodem is vastgelegd in: o Frysk Miljeuplan o de nota Grûn foar gearwurking, uitgangspunten en beleidskeuzes (maart 2004) Bij ons bodembeleid maken wij onderscheid tussen bodembescherming, bodembeheersing en bodemsanering. Het beleid richt zich op: o de bescherming van de bodem, zodanig dat de huidige bodemkwaliteit, - functies en waarden worden behouden; o het verschaffen van inzicht in de kwaliteit, functies en waarden van de bodem; o de bodem laten voldoen aan de noodzakelijke kwaliteit voor de gewenste gebruiksfuncties bij nieuwe herinrichting; o het saneren of beheersen van alle urgente gevallen van bodemverontreiniging uiterlijk in 2030; o het saneren of beheersen van alle spoedeisende gevallen van bodemverontreiniging uiterlijk in De komende jaren ligt de nadruk in het landelijk gebied op de volgende onderdelen: 1 e bodemsanering in dynamische situaties; 2 e saneringen in statische situaties en 3 e onderzoek in statische situaties. De statische situaties vallen onder het budget voor de Wet Bodembescherming (Wbb). Daarnaast heeft de aanpak van waterbodems en gasfabrieklocaties prioriteit. Ook die vallen onder het Wbb-budget. Tenslotte willen we prioriteit geven aan bodemsanering in landinrichtingsprojecten en in milieubeschermingsgebieden, in dynamische situaties. Er zijn afspraken gemaakt tussen de Ministeries VROM en LNV en de provincies over de sanering van zogenaamde beleidsgronden. Het gaat hier om gronden die zijn aangekocht door het Bureau Beheer Landbouwgronden en die zijn of worden overgedragen aan Staatsbosbeheer. saneren van vervuilde bodems in dynamische situaties samenwerking met andere overheden en met marktpartijen 6

7 - aanpakken van de zogenaamde Werkvoorraad bodemsanering - meer initiatief vanuit de markt - minder overheidsgeld ter beschikking Rijk - Nationaal Milieubeleidsplan - Wet Bodembescherming - VROM-beleidsbrief Bodem (nieuwe stappen in beleidsvernieuwing bodem) - Meerjarenprogramma Bodemsanering ontwikkeling van Europees bodembeleid - Kaderrichtlijn Water - EU-Nitraatrichtlijn 6. Landschap Het huidige beleid voor landschap is vastgelegd in de volgende documenten: o Streekplan Friesland o Streekplanuitwerking Blauwe Zone (1995) o Nota Natuurbeheer (1998) o Plan van Aanpak ROM Zuidoost Fryslân (1999) o Nota Erfgoed, deelnota s Archeologie en Cultuurhistorie en Monumentenzorg o Landinrichtingsplannen/raamplannen o Gemeentelijke landschapsbeleidsplannen en -ontwikkelingsplannen De oude beleidsnota Natuur en Landschapszorg in Friesland (1987) is met de vaststelling van het vigerende streekplan Friesland 1994 komen te vervallen. Deze nota is inhoudelijk echter nog steeds een belangrijke bron van informatie voor diverse (lokale) beleidsplannen en ontwikkelingen. De belangrijkste beleidslijnen voor landschap zijn: - behoud en ontwikkeling van de landschappelijke kernkwaliteiten van de onderscheiden landschapstypen, zoals aangegeven in het ontwerp streekplan; - nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moeten een zekere landschappelijke kwaliteit hebben en moeten aansluiten bij het huidige landschapsbeeld; - er moet aandacht zijn voor het planologisch veiligstellen van landschapselementen; - het landschap dient als ijkpunt en inspiratiebron voor nieuwe (ruimtelijke) ontwikkelingen; - er moet worden geïnvesteerd in het instandhouden en versterken van archeologische, cultuurhistorische en aardkundige waarden en elementen en in het mogelijk ontwikkelen van cultuurhistorie; - er moet voortdurend aandacht zijn voor de schaalkenmerken open en besloten bij de inpassing van nieuwe ruimtelijke elementen. 7

8 het stimuleren van verbeteringen in de landschappelijke kwaliteit, zoals groene en blauwe structuren (vooral in de stedelijke bundelinggebieden), het opknappen van bestaande functies en landschappelijke inpassen van nieuwe functies; het doen opstellen van landschaps(ontwikkelings)plannen door gemeenten of het herzien van gemeentelijke landschaps(ontwikkelings)plannen die ouder zijn dan 10 jaar; het versterken en ontwikkelen van de landschappelijke kwaliteiten binnen Nationale Landschappen; het hanteren van de kernkwaliteiten van de landschapstypen als inpassingkader bij agrarische ontwikkelingen; het vergroten van kennis en bewustwording van cultuurhistorische waarden. - meer aandacht voor kernkwaliteiten verschillende Friese landschapstypen, als ijkpunt en inspiratiebron bij nieuwe planvorming; - de aanwijzing en begrenzing van nationale landschappen; - provincie meer nadrukkelijk in regierol, gemeenten verantwoordelijk voor de uitwerking en uitvoering; - meer aandacht voor landschappelijke welstandseisen/ruimtelijke en beeldkwaliteit; - gebiedsgerichte en integrale benadering van cultuurhistorische waarden; - meer aandacht voor landschap in relatie tot nieuwe inrichtingswensen. Rijk - Nota Ruimte - Agenda Vitaal Platteland - Nota Belvédère - Meerjarenprogramma Soortenbeleid - Monumentenwet - Verdrag van Malta (Valetta) 8

9 7. Recreatie & toerisme Het huidige beleid voor recreatie en toerisme is vastgelegd in: o Streekplan Fryslân o Beleidsnota Recreatie en Toerisme Ongeveer 1,5% van de Friese bodem wordt gebruikt voor de recreatie. Het beleid voor recreatie en toerisme tot 2010 luidt: Versterken van de positie van de sector recreatie en toerisme door - het verbeteren van de kwaliteit van accommodaties en voorzieningen; - aan te sluiten bij de wensen van de markt; - het handhaven van de economische betekenis van de sector; - het stimuleren van duurzame bedrijfsontwikkeling; - te streven naar een gevarieerd aanbod; - het versterken van de samenhang in het aanbod o.a. door concentratie van voorzieningen en accommodaties (recreatieve kernen, regionale en stedelijke centra); - het versterken en uitbouwen van recreatieve netwerken. Het accent ligt in de beleidsperiode op kwaliteitsverbetering. Voor het landelijk gebied heeft dat betrekking op: - aandacht voor inpassing van recreatiebedrijven in het landschap; - passende ruimte creëren voor kwaliteitsverbetering van het recreatieve aanbod en waar mogelijk belemmeringen wegnemen; - verbetering van de waterkwaliteit; - het stimuleren van plattelands- en cultuurtoerisme door fiets- en wandelpaden dichter bij de watertoerist te brengen en zo, ondermeer, natuurgebieden beter bereikbaar te maken; - het uitbouwen en verbeteren van het vaar-, fiets- en wandelnetwerk; - het scheiden van beroeps- en pleziervaart door het ontwikkelen van alternatieve vaarroutes. Verstrekken van projectsubsidies aan de nationale platforms die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de landelijke routenetwerken (varen, fietsen en wandelen); Toegankelijk maken van het landelijk gebied voor wandelen en fietsen. - Huidige beleid voorzetten met nadruk op recreatieve kwaliteitsverbetering in combinatie met behoud en/of verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Rijk - Nota Ruimte - Agenda Vitaal Platteland 9

10 8. Sociaal economische vitaliteit platteland Het provinciaal beleid voor plattelandsontwikkeling is vastgelegd in: - Streekplan Friesland - Nota plattelânsbelied Provinciaal verkeer- en vervoerplan Beleidsnota Recreatie en Toerisme Sociaal beleidskader Fryslân Doel van het provinciaal plattelandsbeleid voor de periode is bij te dragen aan: - het behoud en de ontwikkeling van de leefbaarheid van het platteland; - het welbevinden van de bewoners van het platteland; - een blijvend toekomstperspectief Criteria voor leefbaarheid drukken wij uit in waarden: - Gebruikswaarde: het brede scala van functionele voorwaarden voor het menselijk bestaan zoals de aanwezigheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid van voorzieningen; - Belevingswaarde: ervaringen die samenhangen met zintuiglijke waarnemingen, zoals rust en openheid; - Toe-eigeningswaarde: de specifieke relaties die mensen met plakken onderhouden, zoals het dorp, de buurt of een bepaalde plek. Belangrijke uitgangspunten bij het plattelandsbeleid zijn: Bottom up: Zoveel mogelijk lokale initiatieven ondersteunen, mits die passen in bestaande beleidskaders en criteria van regelingen. Waar nodig wil de provincie van bovenaf inspireren en bijdragen aan het realiseren van goede ideeën. Diversiteit: Niet alles en overal hetzelfde. In het vinden van oplossingen voor problemen en het benutten van kansen verwacht de provincie dat die lokaal van elkaar zullen verschillen. Ruimte voor de regio: Via Plattelânsprojekten is al veel ruimte gegeven aan de regio. Nu de komende jaren resultaten boeken, onder voorwaarde dat initiatieven passen binnen de kaders van beleid, financiële programma s en beschikbare middelen. stimuleren van integrale ontwikkelingen en bijbehorende projecten ontwikkeling en invulling van kwaliteitsarrangementen als impuls voor ruimtelijke kwaliteit en voor sociaal-economische vitaliteit; sloop van beeldverstorende bebouwing (ruimte voor ruimte); het realiseren van een netwerk aan basisvoorzieningen op lokaal schaalniveau; versterking van de fysieke en sociale infrastructuur op het platteland (o.a. via verbetering en nieuwbouw van dorpshuizen en multifunctionele centra; bijdragen aan de bereikbaarheid van voorzieningen en aan de werkgelegenheid op bovenlokaal/regionaal niveau door versterking van de positie van regionale centra. 10

11 - Er is een groeiende behoefte aan vernieuwende combinaties van thema s die van betekenis zijn voor de leefbaarheid van het platteland. - Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP2) 11

Beleidsopgaven en operationele doelen voor het landelijk gebied 2007-2013

Beleidsopgaven en operationele doelen voor het landelijk gebied 2007-2013 Beleidsopgaven en operationele doelen voor het landelijk gebied 2007-2013 Bijlage 2 Beleidsopgave Operationeel doel Prestatie-indicator Landbouw Duurzame landbouw 1. Grondgebonden landbouw De landbouw:

Nadere informatie

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen NL.IMRO.1730.ABdorpsstr74zuidlv-0301 Projectgebied Situatie Dorpsstraat 74 Zuidlaarderveen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige en beoogde

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 1 van 5 Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 2 van 5 Inleiding Op donderdag 3 april 2014 is door Dierenrijk

Nadere informatie

nummer 46 van 2012 Vaststelling subsidieplafonds 2013

nummer 46 van 2012 Vaststelling subsidieplafonds 2013 nummer 46 van 2012 Vaststelling subsidieplafonds 2013 Besluit namens gedeputeerde staten van Drenthe van 20 december 2012, kenmerk 51/MO/2012008753, afdeling Management Ondersteuning 1 Nummer 46 van 2012

Nadere informatie

Ruimte om te leven met water

Ruimte om te leven met water Ruimte om te leven met water Het huidige watersysteem is volgens de nieuwe In de toekomst wil het waterschap een zoveel Om de benodigde ruimte aan hectares te verwerven inzichten niet meer op orde. Aanpassingen

Nadere informatie

Bijlagen Uitvoeringsprogramma Weardefol Fryslân 2016-2019

Bijlagen Uitvoeringsprogramma Weardefol Fryslân 2016-2019 Bijlagen Uitvoeringsprogramma Weardefol Fryslân 2016-2019 Bijlage 1 Beleidskader Hieronder worden de beleidsdoelen uit het Streekplan Fryslân en de thematische Structuurvisie Grutsk op e Romte en de ambities/resultaten

Nadere informatie

Fietspad in het Voorsterbos, voorbeeld van een toegankelijk, divers bos

Fietspad in het Voorsterbos, voorbeeld van een toegankelijk, divers bos Concept Concept Concept Concept CRU05.095 Lekker leven in Flevoland Wat willen we bereiken: Een provincie met goede recreatieve mogelijkheden voor zowel de inwoners als de Randstadbewoners, het behoud

Nadere informatie

2 BELEIDSKADER EN WETGEVING

2 BELEIDSKADER EN WETGEVING 2 BELEIDSKADER EN WETGEVING De kern van deze bewonersvisie is dat natuur de belangrijkste beleidsfunctie is van het gebied waarbij de gebiedswaarden rust, stilte en donkerte centraal moeten staan en dat

Nadere informatie

Ruimtelijke ordening. Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke ordening. Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke ordening Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke ordening (RO) in Nederland Vanuit de geschiedenis is RO al belangrijk in Nederland, denk bijvoorbeeld aan landinrichting en optimaliseren van de waterhuishouding.

Nadere informatie

TOPSURFLAND. 1. Waterschappen

TOPSURFLAND. 1. Waterschappen TOPSURFLAND Hieronder wordt beschreven wat de toegevoegde waarde is van Topsurf voor de samenleving en wat de effecten zijn van het gebruik van Topsurfland voor alle belanghebbenden. 1. Waterschappen De

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. behorend bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de herbouw van een kleedruimte aan de Pierswijk te Marum

Ruimtelijke onderbouwing. behorend bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de herbouw van een kleedruimte aan de Pierswijk te Marum Ruimtelijke onderbouwing behorend bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de herbouw van een kleedruimte aan de Pierswijk te Marum Initiatiefnemer: IJsvereniging Samenwerking Marum-Nuis Aanvraagnummer:

Nadere informatie

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 26-06-2003 In werking getreden: 15-09-2003 COMPENSATIEVERPLICHTING Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE

Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1. Algemeen 1.2. Aanleiding en doel 1.3. Plangebied 1.4. Leeswijzer 2. PLANBESCHRIJVING 2.1. Bestaande situatie 2.2. Gewenste

Nadere informatie

Alles van waarde is weerloos over landschap, herijking EHS groen blauwe diensten

Alles van waarde is weerloos over landschap, herijking EHS groen blauwe diensten Alles van waarde is weerloos over landschap, herijking EHS groen blauwe diensten Gerbrand van t Klooster LTO Nederland Coördinator ruimtelijke ordening Waarden van het landschap, RLG (1996): ruimte en

Nadere informatie

Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering

Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering Pina Dekker Gemeente Ooststellingwerf, beleidsmedewerker en ondersteunend lid van de werkgroep Es van Tronde. Deze notitie

Nadere informatie

BIJLAGE 3: Toetsingskader

BIJLAGE 3: Toetsingskader BIJLAGE 3: Toetsingskader In dit toetsingskader geven partijen een nadere invulling en uitwerking aan de kaders die in de PKB Plus PMR met betrekking tot het deelproject 750 hectare natuur en recreatie

Nadere informatie

POP-3. Plattelands Ontwikkelings Programma 2014-2020. Informatiebijeenkomst Europese Fondsen november 2014 POP3

POP-3. Plattelands Ontwikkelings Programma 2014-2020. Informatiebijeenkomst Europese Fondsen november 2014 POP3 Informatiebijeenkomst Europese Fondsen november 2014 POP3 POP-3 Plattelands Ontwikkelings Programma 2014-2020 1 Provincie Zeeland Uitvoering POP-3: Johan Wandel Boy Saija Arjon Copper Programma Zeeuws

Nadere informatie

Vigerend beleid en eerder genomen overheidsbesluiten

Vigerend beleid en eerder genomen overheidsbesluiten Bijlage 2. Overzicht kaderstellende besluiten Vigerend beleid en eerder genomen overheidsbesluiten In deze bijlage worden de belangrijkste besluiten en beleidsvoornemens besproken die van belang zijn voor

Nadere informatie

Relevante artikelen Verordening ruimte Noord-Brabant

Relevante artikelen Verordening ruimte Noord-Brabant Bijlage 3 Relevante artikelen Verordening ruimte Noord-Brabant Artikel 2.1 - Zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit 1. Een bestemmingsplan dat voorziet in een ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk

Nadere informatie

Wel plaatsen wij een aantal kanttekeningen bij de uitwerking van de voornemens.

Wel plaatsen wij een aantal kanttekeningen bij de uitwerking van de voornemens. Muzenstraat 61 Postbus 16107 2500 BC Den Haag telefoon (070) 888 12 12 fax (070) 888 12 80 www.ipo.nl Aan de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

E u r o p e e s w a t e r b e l e i d N a t i o n a a l W a t e r b e l e i d

E u r o p e e s w a t e r b e l e i d N a t i o n a a l W a t e r b e l e i d B i j l a g e 1 : Beleidskader water Europees waterbeleid Kaderrichtlijn Water (KRW) De kaderrichtlijn Water richt zich op de bescherming van landoppervlaktewater, overgangswater, kustwater en grondwater.

Nadere informatie

Gebiedskader Noordoost Fryslân 2007-2013. Noordoost Fryslân: vitaal woon- en werkgebied. mensen, middelen en mogelijkheden bij elkaar brengen

Gebiedskader Noordoost Fryslân 2007-2013. Noordoost Fryslân: vitaal woon- en werkgebied. mensen, middelen en mogelijkheden bij elkaar brengen Gebiedskader Noordoost Fryslân 2007-2013 Samenvatting Noordoost Fryslân: vitaal woon- en werkgebied mensen, middelen en mogelijkheden bij elkaar brengen Colofon Deze folder is een uitgave van Plattelânsprojekten

Nadere informatie

Water in Eindhoven. Studiedag Lokaal waterbeleid water in balans. 28 september Water in Eindhoven - Studiedag Lokaal waterbeleid, Antwerpen

Water in Eindhoven. Studiedag Lokaal waterbeleid water in balans. 28 september Water in Eindhoven - Studiedag Lokaal waterbeleid, Antwerpen Water in Eindhoven Studiedag Lokaal waterbeleid water in balans 28 september 2010 Aanleiding voor de stedelijke wateropgaven Maatregelen Effecten van maatregelen Omgaan met nieuwe extremen 1835 1921 2004

Nadere informatie

Landelijk gebied, percelen rond Kiebergerweg 2

Landelijk gebied, percelen rond Kiebergerweg 2 Landelijk gebied, percelen rond Kiebergerweg 2 NL.IMRO.0037.BP1303-vs01 25 augustus 2014 blz. 2 Gemeente Stadskanaal Inhoudsopgave Toelichting 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Plangebied

Nadere informatie

Wat is de Ecologische Hoofdstructuur?

Wat is de Ecologische Hoofdstructuur? Wat is de Ecologische Hoofdstructuur? De EHS is op de helft. Tijd voor een blik terug én een blik vooruit. Hoe is het zo ver gekomen, en wat moet er allemaal nog gebeuren? Werkt het eigenlijk wel, en zijn

Nadere informatie

Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting Regels Verbeelding 19 oktober 2010 Projectnummer

Nadere informatie

K a n s e n. voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t. Onderzoeksrapport. Mei 2007

K a n s e n. voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t. Onderzoeksrapport. Mei 2007 K a n s e n voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t Onderzoeksrapport Mei 2007 Opdrachtgever: Uitvoerenden: In samenwerking met: Provincie Noord-Brabant Brabants Landschap Brabants Particulier

Nadere informatie

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist.

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Ten behoeve van de stroomlijning van het vooroverleg over: - voorontwerpbestemmingsplannen

Nadere informatie

Bijlage 4: Indicatieve provinciale verdeling prestaties en rijksbudgetten

Bijlage 4: Indicatieve provinciale verdeling prestaties en rijksbudgetten Bijlage 4: Indicatieve provinciale verdeling prestaties en rijksbudgetten 2007-2013 De provinciale verdeling is in veel gevallen gebaseerd op de te realiseren prestatie en daarom nadrukkelijk indicatief.

Nadere informatie

Structuurvisie Noord-Holland. Achtergrondinformatie

Structuurvisie Noord-Holland. Achtergrondinformatie Structuurvisie Noord-Holland Achtergrondinformatie Structuurvisie: waarom en wat? - Inwerkingtreding Wro 1 juli 2008 - elke overheidslaag stelt eigen structuurvisie op (thema of gebied) - structuurvisies

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2010 Investeringsbudget Landelijk Gebied

Voortgangsrapportage 2010 Investeringsbudget Landelijk Gebied Voortgangsrapportage 2010 Investeringsbudget Landelijk Gebied September 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. ILG in het kort... 4 3. Realisatie en uitgaven... 5 4. Voortgang op de afzonderlijke doelen...

Nadere informatie

Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen

Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen B i j l a g e 2 : G e l d e n d w a t e r b e l e i d Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen Inhoudsopgave Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen 1 Inhoudsopgave 1 1 Europees Waterbeleid

Nadere informatie

Plan van aanpak Natuurvisie Gelderland

Plan van aanpak Natuurvisie Gelderland Bijlage bij Statenbrief Plan van aanpak Natuurvisie- zaaknummer 2016-012209 Plan van aanpak Natuurvisie Gelderland 1. Aanleiding In 2012 hebben Provinciale Staten de Beleidsuitwerking Natuur en Landschap

Nadere informatie

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Ruimtelijke Onderbouwing Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Gemeente Tynaarlo September 2012 NL.IMRO.1730.ABYdermade3depunt-0301 Inhoudsopgave 2.1 Beschrijving van het projectgebied,

Nadere informatie

Nota kwaliteit. Achtergrond

Nota kwaliteit. Achtergrond Nota kwaliteit Achtergrond In de structuurvisie is opgenomen dat bepaalde ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied alleen mogelijk zijn wanneer deze een bijdrage leveren aan kwaliteitsverbetering

Nadere informatie

2. De nota Natuur voor mensen, mensen voor natuur

2. De nota Natuur voor mensen, mensen voor natuur 2. De nota Natuur voor mensen, mensen voor natuur De Nota Natuur voor mensen, mensen voor natuur bevat de strategie voor het natuurbeleid voor de komende tien jaar, met een doorkijk naar 2020. De nota

Nadere informatie

Ruimtelijke inrichting van Nederland

Ruimtelijke inrichting van Nederland Ruimtelijke inrichting van Nederland De rijksoverheid zet een mix van instrumenten in bij de ruimtelijke inrichting: - Uitvoering door de rijksoverheid Er zijn 3 categorieën rijksbeleid: - Internationale

Nadere informatie

Het Bosschap voor bos en natuur

Het Bosschap voor bos en natuur Het Bosschap voor bos en natuur Ir. G.J.P. Jansen secretaris www.bosschap.nl Kerngegevens Bosschap Opgericht in 1954 Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie Verplichte registratie voor bos- en natuurbedrijven:

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Vossenstraat 81 Doetinchem Ihkv functieverandering agrarisch naar natuur.

Ruimtelijke onderbouwing Vossenstraat 81 Doetinchem Ihkv functieverandering agrarisch naar natuur. Ruimtelijke onderbouwing Vossenstraat 81 Doetinchem Ihkv functieverandering agrarisch naar natuur. Project : Ruimtelijke onderbouwing Vossenstraat 81, Doetinchem Datum : 21 juni 2013 Status : Definitief

Nadere informatie

Bijlage: beoordeling duurzame locatie

Bijlage: beoordeling duurzame locatie Bijlage: beoordeling duurzame locatie Het bedrijf is gelegen in een verwevingsgebied. In een verwevingsgebied is een bouwblokvergroting voor intensieve veehouderijen toegestaan indien het bedrijf is gelegen

Nadere informatie

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl)

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Etten-Leur (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Introductie Etten-Leur is een middelgrote gemeente in Brabant, gelegen ten westen van Breda. De gemeente bestaat uit één kern van ruim 40.000 inwoners. Door

Nadere informatie

S A M E N V A T T I N G

S A M E N V A T T I N G 5 6 Samenvatting Het kabinet heeft de SER advies gevraagd over de ontwikkeling van een vitale plattelandseconomie. Kernvraag is hoe de overheid de economische ontwikkeling van het platteland het beste

Nadere informatie

Het Brabantse natuurbeleid onder de loep Bijstelling noodzakelijk?

Het Brabantse natuurbeleid onder de loep Bijstelling noodzakelijk? Het Brabantse natuurbeleid onder de loep Bijstelling noodzakelijk? Conclusie Er zijn veel ontwikkelingen in het natuurbeleid sinds 2010 Er zijn aanpassingen doorgevoerd of noodzakelijk Natuurbeleid in

Nadere informatie

Groengebied Amstelland AB 16-04-2009 Agendapunt 8 Ecologische verbinding Holendrechter- en Bullewijkerpolder BIJLAGE 2: NOTA VAN UITGANGSPUNTEN

Groengebied Amstelland AB 16-04-2009 Agendapunt 8 Ecologische verbinding Holendrechter- en Bullewijkerpolder BIJLAGE 2: NOTA VAN UITGANGSPUNTEN Groengebied Amstelland AB 16-04-2009 Agendapunt 8 Ecologische verbinding Holendrechter- en Bullewijkerpolder BIJLAGE 2: NOTA VAN UITGANGSPUNTEN De Holendrechter- en Bullewijkerpolder als ontbrekende schakel

Nadere informatie

1. Streekplan Brabant in balans

1. Streekplan Brabant in balans 1. Streekplan Brabant in balans Het plangebied is gelegen in de AHS-landschap; subzone leefgebied dassen en voor een deel (duinrand) binnen de GHS-natuur. De Interimstructuurvisie Noord-Brabant Brabant

Nadere informatie

Aanbeveling 6: Stimuleer behoud en herstel biodiversiteit in eigen land

Aanbeveling 6: Stimuleer behoud en herstel biodiversiteit in eigen land Aanbeveling 6: Stimuleer behoud en herstel biodiversiteit in eigen land De Taskforce Biodiversiteit & Natuurlijke Hulpbronnen adviseert: Stimuleer in eigen land reeds gestelde doelen voor het behoud en

Nadere informatie

Bijlage 1) Was-wordt tabellen t.b.v. herinrichting begroting 2015

Bijlage 1) Was-wordt tabellen t.b.v. herinrichting begroting 2015 Bijlage 1) Was-wordt tabellen t.b.v. herinrichting begroting 2015 Conform de toelichting in het hoofdstuk beleidsmatige actualisatie is hieronder de was/wordt tabel weergegeven waarin de bestaande plandoelen

Nadere informatie

Provincie Zuid-Holland www.zuid-holland.nl. oduct&productid=2930. oduct&productid=15495

Provincie Zuid-Holland www.zuid-holland.nl. oduct&productid=2930. oduct&productid=15495 Update Subsidiemogelijkheden d.d. 5 december 2013 Inleiding Het project Versterken oeverwallen Bodegraven-Woerden richt zich op het behoud en het versterken van de landschappelijke kwaliteiten van de oeverwallen

Nadere informatie

Toelichting 1 Inleiding 2 Beleidskader 3 Beoordeling

Toelichting 1 Inleiding 2 Beleidskader 3 Beoordeling Toelichting Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied Sanjesreed 8c Oentsjerk (dagbesteding Bûtenút) 1 Inleiding Werk- en dagbesteding Bûtenút is gevestigd op een deel van de voormalige PTC+ locatie

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64 Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 64 Haarlem, 17 augustus 2004 Onderwerp: Agenda Provinciaal Waterplan Bijlagen: - ontwerpbesluit - procesplanning provinciaal waterplan - op weg naar een

Nadere informatie

Decentralisatie natuurbeleid en de Wet natuurbescherming. Mark Hoevenaars en Doorle Offerhaus

Decentralisatie natuurbeleid en de Wet natuurbescherming. Mark Hoevenaars en Doorle Offerhaus Decentralisatie natuurbeleid en de Wet natuurbescherming Mark Hoevenaars en Doorle Offerhaus Agenda Natuurbeleid in Nederland Casus: rol van de overheid Decentralisatie van het beleid Wet Natuurbescherming

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 WABO

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 WABO RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 WABO Duinkampen 21 te Paterswolde NL.IMRO.1730.ABDuinkamp21PW-0301 Status: concept - 2 - Inleiding Deze ruimtelijke onderbouwing is opgesteld om

Nadere informatie

Een tak, die niet meebuigt met de wind, zal breken

Een tak, die niet meebuigt met de wind, zal breken Een tak, die niet meebuigt met de wind, zal breken Inhoudsopgave 1. Locatie 1 2. Omgeving 1 3. Park 2 3.1 Sfeer 2 3.2 Ecologische verbindingszone 2 3.3 Vakantiewoningen 3 3.4 Plattegrond 3 3.5 Wandelbrug

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 WABO

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 WABO RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 WABO Schelfhorst 24 Paterswolde NL.IMRO.1730.ABSchelfhorst24PW-0301 Status: ontwerp - 2 - Inleiding Deze ruimtelijke onderbouwing is opgesteld

Nadere informatie

Uitkomsten ledenenquête toekomst Fryske Gea

Uitkomsten ledenenquête toekomst Fryske Gea Leeftijd respondenten Uitkomsten ledenenquête toekomst Fryske Gea Ter gelegenheid van haar 85 jarige jubileum vroeg It Fryske Gea haar leden naar hun mening over diverse actuele onderwerpen. In een enquête

Nadere informatie

Grondgebonden landbouw in Zuid-Holland; Structuur en economische betekenis

Grondgebonden landbouw in Zuid-Holland; Structuur en economische betekenis Grondgebonden landbouw in Zuid-Holland; Structuur en economische betekenis Masterclass Provinciale Statenleden ZH Marc Ruijs, 8 oktober 2014 Inleiding Grondgebonden landbouw Structuuraspecten Economische

Nadere informatie

Vraag en antwoord Ecologische Hoofdstructuur

Vraag en antwoord Ecologische Hoofdstructuur Vraag en antwoord Ecologische Hoofdstructuur Maart 2013 Wat is de ecologische hoofdstructuur (EHS)? De ecologische hoofdstructuur is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke

Nadere informatie

Onderstaand is uitsluitend de voor het onderhavige plan relevante regelgeving weergegeven.

Onderstaand is uitsluitend de voor het onderhavige plan relevante regelgeving weergegeven. Betreft : Bijlage 7: Toets aan het bestemmingsplan Locatie : Krite 23-25 te Boornbergum Van : J.M. Miellet, Exlan Datum : Februari 2016 Ter plaatse van het plangebied vigeert het bestemmingsplan Buitengebied

Nadere informatie

38 2 Provinciale staten Tekstuele aanpassing n.a.v. wijziging art. 4, eerst lid, waterstaatswet 1900

38 2 Provinciale staten Tekstuele aanpassing n.a.v. wijziging art. 4, eerst lid, waterstaatswet 1900 Bijlage. VIII Schematisch overzicht per wet van overgaande taken en bevoegdheden van provinciale staten en/of provinciebestuur Tenzij anders aangegeven wordt het thans bevoegde orgaan vervangen door (college

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Spoorsingel 52-54

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Spoorsingel 52-54 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Spoorsingel 52-54 20-11-2006 Afbeelding 1: Ligging in de stad 1. Inleiding Aan de Spoorsingel 52-54 is reinigingsmiddelengroothandel Q.J. van Zon BV gevestigd. In het kader van

Nadere informatie

Actualisatie Bestemmingsplan Industrieterrein Heusden. Startnotitie

Actualisatie Bestemmingsplan Industrieterrein Heusden. Startnotitie Actualisatie Bestemmingsplan Industrieterrein Heusden Startnotitie 1 Doelstelling project Het project is gericht op het tot stand brengen van een actuele bestemmingsregeling (eindproduct) voor de bedrijventerreinen

Nadere informatie

Natuur weer verbinden met de mens: kansen creëren voor biodiversiteit in Zuid Holland. Paul Opdam. Wageningen Universiteit en Alterra

Natuur weer verbinden met de mens: kansen creëren voor biodiversiteit in Zuid Holland. Paul Opdam. Wageningen Universiteit en Alterra Natuur weer verbinden met de mens: kansen creëren voor biodiversiteit in Zuid Holland Paul Opdam Wageningen Universiteit en Alterra paul.opdam@wur.nl 3 kernpunten EHS: verzekering voor biodiversiteit Klimaatverandering

Nadere informatie

1) Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? nee

1) Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? nee datum 16-5-2013 dossiercode 20130516-34-6989 Tekenen: Heeft u een beperkingsgebied geraakt? Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied? Winsum Vragen: 1) Gaat het om een

Nadere informatie

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Behoud en ontwikkeling van het landelijk karakter en de openheid van het gebied met ruimte voor landbouw, natuur, water, recreatie,

Nadere informatie

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water"

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water Memo Ter attentie van Gemeente Midden-Drenthe Datum 4 december 2012 Opgesteld door Maarten van Vierssen Projectnummer 111769 Onderwerp Bedrijventerrein Smilde aspect Water" In deze memo zijn de watertoetsen

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier Projectnota Vastgesteld door GS op: 17 maart 2015 Vastgesteld door het DB op: 23 juni 2015

Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier Projectnota Vastgesteld door GS op: 17 maart 2015 Vastgesteld door het DB op: 23 juni 2015 Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier Projectnota Vastgesteld door GS op: 17 maart 2015 Vastgesteld door het DB op: 23 juni 2015 Projectnota Zuidelijk Westerkwartier 17-03-2015 1 Inhoud 1.! Inleiding...

Nadere informatie

De beleidsopgave vanaf 1990

De beleidsopgave vanaf 1990 1 De beleidsopgave vanaf 1990 Kustzone Slufter in de duinenrij bij Bergen, bij (hoge) vloed kan zeewater in de eerste duinvallei binnenstromen. Dit biedt een geschikt milieu voor veel zeldzame (planten)soorten.

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Nieuwe landgoederen Nederland

Nieuwe landgoederen Nederland Ruimte en Milieu Nieuwe landgoederen Nederland Bouwen aan een groene omgeving 02 Wie aan een landgoed denkt, stelt zich een ruim, bosrijk terrein voor met daarop een stijlvol gebouw. Het natuurschoon voert

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2).

Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2). Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2). Doel en aanleiding Masterplan en Beeldkwaliteitplan Belangrijk brondocument van deze omgevingsvergunning

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 WABO

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 WABO RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 WABO Tienelsweg 31 Zuidlaren NL.IMRO.1730.ABTienelsweg31Zdl-0301 Status: ontwerp - 2 - Inleiding Deze ruimtelijke onderbouwing is opgesteld voor

Nadere informatie

Natuurbeleid in Zuid-Holland

Natuurbeleid in Zuid-Holland Natuurbeleid in Zuid-Holland Wat staat de natuur de komende jaren te wachten? Achterbanbijeenkomst Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland 13 december 2011 20.00 Opening en welkom voorzitter Susanne Kuijpers

Nadere informatie

Hergebruik Vrijgekomen Agrarische Bedrijfsbebouwing Nieuwe Landgoederen & Landelijk wonen

Hergebruik Vrijgekomen Agrarische Bedrijfsbebouwing Nieuwe Landgoederen & Landelijk wonen Beleidskader Hergebruik Vrijgekomen Agrarische Bedrijfsbebouwing Nieuwe Landgoederen & Landelijk wonen In het buitengebied 1. Inleiding Het Streekplan Gelderland (2005) biedt nieuwe beleidsruimte voor

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting, artikel 3.1.1;

Gelet op het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting, artikel 3.1.1; 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 22 april 2016 tot goedkeuring en instelling van het landinrichtingsproject Zwinpolders (B.S., 14 juli 2016, I : 10 d. na publicatie) De Vlaamse Regering, Gelet op

Nadere informatie

Openbare raadpleging in het kader van de "fitness check" van de EU-natuurwetgeving (vogel- en habitatrichtlijn)

Openbare raadpleging in het kader van de fitness check van de EU-natuurwetgeving (vogel- en habitatrichtlijn) Openbare raadpleging in het kader van de "fitness check" van de EU-natuurwetgeving (vogel- en habitatrichtlijn) Over u Uw naam of de naam van uw organisatie: Geen censuur op natuur! Mogen wij uw bijdrage

Nadere informatie

De waterbodems in de Waterwet

De waterbodems in de Waterwet De waterbodems in de Waterwet Platform Toezicht Bodembeheer Ede, 13 oktober 2009 Peter de Putter Sterk Consulting, projectleider Invoering Waterwet i.o.v. V&W/DGW Inhoud presentatie 1. Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Nieuwe bedrijfslocaties

Nieuwe bedrijfslocaties E c o l o g i s c h e i n v e n t a r i s a t i e Om de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan Midwolda-Nieuwlandseweg Arts/Rulo te toetsen, is een ecologische inventarisatie uitgevoerd. Tevens is gekeken

Nadere informatie

CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART TERNEUZEN

CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART TERNEUZEN CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART TERNEUZEN Terneuzen Cultuurhistorische Waardenkaart Datum: februari 2013 Opgesteld door: Gemeente Terneuzen Gemeente Terneuzen Stadhuisplein 1 Postbus 35 4530 AA Terneuzen

Nadere informatie

Beekherstel Dommel door Eindhoven tot het Wilhelminakanaal

Beekherstel Dommel door Eindhoven tot het Wilhelminakanaal Inhoud presentatie Beekherstel Dommel door Eindhoven tot het Wilhelminakanaal 1. Aanleiding 2. Het gebied 3. Doel van het project 4. Ontwerpproces en uitdagingen 5. Voorbeelden Frank Gerritsen, projectmanager

Nadere informatie

Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015)

Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015) Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015) 4.2 Natuur en landschap in Gelderland De provincie en haar partners streven samen naar een compact en hoogwaardig stelsel van onderling verbonden natuurgebieden

Nadere informatie

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak Het Zuid 34 te Drachten 1 Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak

Nadere informatie

Bijeenkomst VNG. Frank van de Ven & Jan Hartholt Netwerk Platteland

Bijeenkomst VNG. Frank van de Ven & Jan Hartholt Netwerk Platteland Bijeenkomst VNG Frank van de Ven & Jan Hartholt Netwerk Platteland Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland 18 september 2015 1 Programma verder toegelicht

Nadere informatie

Algemene beleidsdoelstelling. Omvang van de ambities

Algemene beleidsdoelstelling. Omvang van de ambities 02 Realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (verwerving en inrichting) Algemene beleidsdoelstelling Er wordt een samenhangend netwerk gerealiseerd van kwalitatief hoogwaardige natuurterreinen, de Ecologische

Nadere informatie

Duinkampen 23 te Paterswolde

Duinkampen 23 te Paterswolde Duinkampen 23 te Paterswolde Projectgebied. Duinkampen 23 Paterswolde 1. Inleiding Deze ruimtelijke onderbouwing is opgesteld voor het bouwen van een bijgebouw, het plaatsen van een schutting en twee kunstwerken

Nadere informatie

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta)

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Agenda Stad Concernstaf CSADV Stadhuis Grote Kerkplein 15 Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2092 www.zwolle.nl Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Hoe houden we onze delta leefbaar

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied Grubbenvorst

Bestemmingsplan Buitengebied Grubbenvorst Bestemmingsplan Buitengebied Grubbenvorst Perceel L 534 NL.IMRO.1507.BPGRBUITENGEBL534 Bestemmingsplan Buitengebied Grubbenvorst, Perceel L 534 Vastgesteld 13 september 2013 NL.IMRO.1507.BPGRBUITENGEBL534-VA01

Nadere informatie

Leden van Provinciate Staten

Leden van Provinciate Staten www.overijssel.nl Leden van Provinciate Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 48 60 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk LNL/2006/2975 Datum

Nadere informatie

Twentse landbouw in nieuw krachtenveld. Gerko Hopster &JurgenNeimeijer

Twentse landbouw in nieuw krachtenveld. Gerko Hopster &JurgenNeimeijer Twentse landbouw in nieuw krachtenveld Gerko Hopster &JurgenNeimeijer Programma Voorstellen Stellingen Presentatie trends en ontwikkelingen Discussie Conclusies en afronding Pratensis Adviesbureau voor

Nadere informatie

Planuitwerking Kaderrichtlijn water en Deltawateren

Planuitwerking Kaderrichtlijn water en Deltawateren Presentatie Omgevingsplanuitwerking KRW en Deltawateren, Statencommissie, 1 februari 2008 Planuitwerking Kaderrichtlijn water en Deltawateren Leo van den Brand, Provincie Zeeland, afdeling Ruimte Indeling

Nadere informatie

Natuur- en landschapspuntenplan

Natuur- en landschapspuntenplan Natuur- en landschapspuntenplan tweede-kamerfractie Inleiding Wie of wat kwetsbaar is en niet voor zichzelf op kan komen verdient bescherming van de overheid. Natuur is een van die kwetsbare zaken en zal

Nadere informatie

Deel IV. LOP Midden-Delfland 2025: Uitvoeringsstrategie

Deel IV. LOP Midden-Delfland 2025: Uitvoeringsstrategie Deel IV LOP Midden-Delfland 2025: Uitvoeringsstrategie 124 - MIDDEN-DELFLAND 2025 In het Landschapontwikkelingsperspectief Midden-Delfland 2025 (LOP) beschrijven wij de beleidsuitgangspunten die wij als

Nadere informatie

In de beslisnota wordt aan u gevraagd in te stemmen met de vastgestelde doelen en maatregelen.

In de beslisnota wordt aan u gevraagd in te stemmen met de vastgestelde doelen en maatregelen. Nummer Onderwerp : B-3.11.2008 : Beslisnota Kaderrichtlijn Water Korte inhoud : Water Beheer 21 e eeuw, 2008, Schoon en gezond water in Noord-Nederland 1. Implementatie Europese Kaderrichtlijn Water in

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 30 juni 2015, nr. 567111/635618, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie groen Noord-Holland 2013. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

Samenwerking rondom Bodem De praktijk in Noord-Brabant

Samenwerking rondom Bodem De praktijk in Noord-Brabant Samenwerking rondom Bodem De praktijk in Noord-Brabant Harrie Vissers 21 september 2017 Congres SIKB Varkensdichtheid per gemeente (aantal varkens per ha landbouwgrond) aantal varkens Nederland: 12,5 mln

Nadere informatie

VastgoedTrain. Opleiding tot Rentmeester NVR. Aanvullende theorie Rentmeester. seizoen 2011-2012. www.vastgoedtrain.nl

VastgoedTrain. Opleiding tot Rentmeester NVR. Aanvullende theorie Rentmeester. seizoen 2011-2012. www.vastgoedtrain.nl VastgoedTrain Opleiding tot Rentmeester NVR Aanvullende theorie Rentmeester seizoen 2011-2012 www.vastgoedtrain.nl Inleiding De structuur van het Nederlandse platteland is de laatste jaren voortdurend

Nadere informatie

Landschappen van Allure : investeren, ondernemen en toeristisch beleven in De Maashorst, De Brabantse Wal en Het Groene Woud

Landschappen van Allure : investeren, ondernemen en toeristisch beleven in De Maashorst, De Brabantse Wal en Het Groene Woud Bijlage 5 bij Statenvoorstel 61/10 Landschappen van Allure: mogelijke invulling Algemeen Naam voorstel Landschappen van Allure : investeren, ondernemen en toeristisch beleven in De Maashorst, De Brabantse

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Aan de voorzitter van de commissie voor Veiligheid, Bestuur en Leefomgeving

Gemeente Den Haag. Aan de voorzitter van de commissie voor Veiligheid, Bestuur en Leefomgeving RIS098737_09-09-2002 Wethouder van Stadsbeheer, ICT, Scheveningen en Sport Wilbert J. Stolte Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Uw brief van Aan de voorzitter van de commissie

Nadere informatie

Westflank Haarlemmermeer

Westflank Haarlemmermeer Nota Ruimte budget 48 miljoen euro Planoppervlak 1500 hectare Trekker Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Westflank Haarlemmermeer Westflank Haarlemmermeer is een Randstad Urgent - project.

Nadere informatie

PLANOLOGIE VAN STAD & LAND

PLANOLOGIE VAN STAD & LAND PLANOLOGIE VAN STAD & LAND Wat hebben we de vorige keer gedaan? RO is een proces! (vervolg) Groenbeleid in de praktijk Hoe wil je wonen? BNB Huub Hooiveld Eikelhof, 2016 Wat gaan we vandaag doen? Opzet

Nadere informatie

Ruimtelijke kwaliteit in cultuurhistorisch perspectief. Masterclass Schipborg 21 juni 2011

Ruimtelijke kwaliteit in cultuurhistorisch perspectief. Masterclass Schipborg 21 juni 2011 Ruimtelijke kwaliteit in cultuurhistorisch perspectief Masterclass Schipborg 21 juni 2011 Drie thema s 1. Burgers aan de macht (over besluitvorming en sociale duurzaamheid vroeger en nu) 2. Nostalgie van

Nadere informatie