Beleid voor het Fries landelijk gebied per thema

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleid voor het Fries landelijk gebied per thema"

Transcriptie

1 Bijlage 1 Beleid voor het Fries landelijk gebied per thema 1. Landbouw Plannen waarin het provinciaal beleid voor landbouw is weergegeven zijn: o Streekplan Friesland o Nota Landbouw-Economisch beleid Provincie Fryslân ; o Actieprogramma Duurzame Landbouw Provincie Fryslân; o Raamplannen voor landinrichtingsprojecten. De landbouw heeft momenteel circa 75% van de Friese ruimte in gebruik. Een gezonde duurzame landbouw is daarom niet alleen een voorwaarde voor het in stand houden van de directe en indirecte werkgelegenheid, maar ook voor het in stand houden en versterken van natuur en landschap. De landbouw krijgt in Fryslân de ruimte om zich in al haar verscheidenheid verder te ontwikkelen: van biologisch en extensief tot grootschalig en kapitaalsintensief, met of zonder een tweede tak in de sfeer van agrarisch natuurbeheer, recreatie, streekproducten of een zorgfunctie. De externe productieomstandigheden in de landbouw zijn o.a. door landinrichting in de naoorlogse periode behoorlijk geoptimaliseerd. Maar landinrichting, met de daarbij behorende rijksmiddelen, blijft als integraal instrument belangrijk voor de landbouw en de onderlinge afstemming met andere grondgebruikfuncties. Daarbij wil de provincie zorgvuldig omgaan met het onttrekken van grond aan de landbouw om niet de ontplooiingsruimte voor de landbouw te beperken. Wat de glastuinbouw betreft blijft het beleid gericht op concentratie in Noordwest Fryslân. Daarbij zal rekening worden gehouden met onder meer landschappelijke en cultuurhistorische waarden en met de beeldkwaliteit. Voor de precieze keuze van de locatie wordt een Milieu Effect Rapportage uitgevoerd. Op basis daarvan bereiden wij een partiële streekplanherziening voor. landbouw-economisch beleid Goed en efficiënt: agrarische ondernemers ondersteunen bij het kunnen inspelen op de veranderende bedrijfsomgeving binnen de landschappelijke kernkwaliteiten; Schoon en gezond: de landbouw moet voldoen aan bepaalde eisen m.b.t. milieu, dierenwelzijn, hygiëne, traceerbaarheid en gezondheid; Breed en divers: verbreding en diversificatie van de landbouw. - ontkoppeling en afbouw van de directe inkomenssteun en de daadwerkelijke productie - schaalvergroting, verbreding, verdieping - vergroting duurzaamheid landbouw - verdere afname van het aantal agrarische bedrijven - landbouw onderdeel van een bredere plattelandseconomie 1

2 Rijk - Nota Ruimte - Agenda Vitaal Platteland - Mestbeleid - Ontwikkeling Nederlandse landbouw steeds meer bepaald door Europese Commissie - Hervorming gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) - Plattelandontwikkelingsprogramma (POP2) 2. Natuur De plannen waarin het provinciaal natuurbeleid vorm krijgt of daarvoor de randvoorwaarden scheppen zijn: o Streekplan Friesland; o Nota Meer ruimte voor weidevogels in Fryslân (1997); o Nota Natuurbeheer (1998); o Tweede Waterhuishoudingplan Fryslân ; o Frysk Miljeuplan ; o Beleidsregels ter uitvoering van de Flora- en Fauna wet en voor het provinciale soortenbeleid. Het provinciaal natuurbeleid is zowel gericht op natuur in natuurgebieden binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) als op natuur in het landbouwgebied. Daarnaast is het natuurbeleid gericht op specifieke soorten van planten en dieren. De provincie heeft met het rijk afspraken gemaakt over natuurdoelen (natuurdoelenkaart) en over de oppervlakte natuur die moet worden gerealiseerd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen natuur in eigendom van natuurbeschermingsorganisaties, natuur in eigendom van particulieren en agrarische natuur. De provincie is verantwoordelijk voor de begrenzing van de betreffende gebieden. Zij stelt daarvoor natuurgebiedsplannen vast. De taakstelling voor de begrenzing van natuurgebieden heeft betrekking op een oppervlakte van ha. Dat is ongeveer 8% van de Friese oppervlakte cultuurgrond. Daarvan is inmiddels ongeveer ha begrensd. Voor agrarisch natuurbeheer is de taakstelling ha. Deze oppervlakte is inmiddels in zijn geheel begrensd dan wel toegewezen aan zogenaamde vrij inzetbare hectaren. Binnen de bedoelde natuurgebieden kan het beheer worden verzorgd door It Fryske Gea, Staatsbosbeheer of de Vereniging Natuurmonumenten, maar ook door particulieren. Voor de natuurbeschermingsorganisaties wordt de benodigde grond door rijk en provincie aangekocht. Particuliere beheerders blijven eigenaar van hun grond. Van de ha natuurgebied binnen de EHS moet ha worden aangekocht en is ha bestemd voor particulier natuurbeheer. Van de aan te kopen oppervlakte was op 1 januari 2005 ruim ha aangekocht. Van deze laatste oppervlakte was circa ha overgedragen aan een terreinbeherende natuurbeschermingsorganisatie en was ha in bezit bij het BBL. Resteert nog een oppervlakte van ha natuurgebied die Frylsân moet aankopen. Dat moet bij voorkeur in 2016 zijn gebeurd. We hebben tot 2016 dus een jaarlijkse aankooptaakstelling voor natuur van ongeveer 280 ha. Er is daarna nog twee jaar de tijd om volgens de huidige planning in 2018 de EHS te hebben ingericht en afgerond. 2

3 Robuuste verbindingen Het Rijk wil in haar beleid voor de komende decennia meer nadruk leggen op kwaliteit. De verbetering van de samenhang tussen natuurgebieden is daarbij een van de speerpunten. Overeenkomstig de Nota Ruimte wil het Rijk in ha aan robuuste verbindingen hebben gerealiseerd. Voor de aankoop van ha, de eerste tranche, is de financiering geregeld. Fryslân neemt niet deel aan deze tranche. Het Rijk heeft aan Fryslân een oppervlakte van ha aan robuuste verbindingen toegewezen. Daarvan zou ha bestemd moeten worden voor particulier natuurbeheer dan wel agrarisch natuurbeheer. Ecologische Hoofdstructuur (inclusief ecologische verbindingszones) aangekocht in 2015 en in 2018 ingericht en beheerd, in overeenstemming met de Friese natuurdoelenkaart; 40 % van de thans nog niet aangekochte natuurgebieden beleggen met particulier natuurbeheer. - Robuuste verbindingen - Meer particulier natuurbeheer - Minder bemoeienis rijk met ecologische verbindingszones Rijk - Nota Ruimte (VROM) - Agenda Vitaal Platteland (LNV) - Landelijke Natuurdoelenkaart - Natuurbeschermingswet - Flora en Faunawet - Meerjarenprogramma Soortenbeleid - Vogel- en Habitatrichtlijn - Natura Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP2) - Mondiaal biodiversiteitsverdrag 3

4 3. Water Het beleid voor water is beschreven in de volgende documenten: o Tweede Waterhuishoudingsplan Fryslân o Statenbesluit over de hoofdkeuzen en randvoorwaarden voor de toekomstige afvoer van water in Fryslân, 5 februari Het beleid voor water richt zich op: - het vergroten van de Friese boezem; - het maken van een robuust en veerkrachtig waterhuishoudkundig systeem door de bouw van een gemaal en de aanleg/inrichting van boezemuitbreiding en waterbergingspolders (350 ha waterretentiegebieden, primair in bestaande natuurgebieden); - het bestrijden van verdroging in bestaande natuurgebieden; - veilige waterkeringen; - een goede kwaliteit van het oppervlaktewater; - het instandhouden van de essentiële functie van het grondwater voor mens, plant en dier. Daarvoor is het nodig dat: - het herstelprogramma voor boezemkaden en oevers met kracht wordt uitgevoerd; - in de ruimtelijke ordening rekening wordt gehouden met water (water als ordenend principe) en het ruimtebeslag daarvoor (uitbreiding boezem, waterretentie, reserveringszones) en; - ter verbetering van de waterkwaliteit beleidskaders worden herijkt, pilotprojecten worden opgezet en samen met andere instanties maatregelen worden geformuleerd en uitgevoerd. Bestrijding van verdroging; Realisering van voldoende lozings- en bergingscapaciteit; Vergroting van de Friese boezem met minimaal 700 ha, waaronder de realisering van minimaal 350 ha waterretentiegebieden; Uitvoering van integrale oever- en kadeprojecten; Voorbereiding van het beheersplan voor het deelstroomgebied Rijn-Noord, in het kader van de Kader Richtlijn Water (KRW), gericht op de verbetering van de waterkwaliteit; Bevorderen van de ordenende rol van water in de ruimtelijke ordening, inclusief een groter ruimtebeslag - grotere kans op wateroverlast en onveiligheid als gevolg van klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en een toename van het verhard oppervlak; - Verdroging. 4

5 Rijk - Vierde Nota Waterhuishouding (V&W), inclusief Gewenste grond en oppervlaktewaterregiem en deelstroomgebiedsvisies - Anders omgaan met water, Waterbeleid in de 21 e eeuw - 3 e Kustnota, Traditie, Trends en Toekomst - Nationaal Bestuursakkoord Water - Wet verontreiniging Oppervlaktewater - Wet Bodembescherming - Wet op de Waterhuishouding - Wet Beheer Rijkswateren - Tienjarenscenario Waterbodems - Nota Ruimte - Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), verplicht lidstaten doelen aan te geven voor met name de waterkwaliteit; - dochterrichtlijn Europese Kaderrichtlijn Water voor grondwater - EU-richtlijnen: zwemwater, viswater,schelpdierwater, lozingen gevaarlijke stoffen, stedelijke afvalwaterrichtlijn 4. Milieu Het provinciaal beleid voor milieu is vastgelegd in: o het Frysk Miljeuplan Het beleid in het Frysk Miljeuplan richt zich op: - het beschermen van de kwetsbare functies en specifieke waarden in het landelijk gebied; - het stimuleren van duurzame landbouw; - het verbeteren van de milieukwaliteit in het landelijk gebied,met name in en rond natuurgebieden en verder met betrekking tot aspecten als geur- en geluidsoverlast, verdroging, ammoniak e.d. De provincie wil bij de uitvoering van haar milieubeleid graag samenwerken met andere overheden en met organisaties en groeperingen in de Friese samenleving. De speerpunten in het Frysk Miljeuplan richten zich, in relatie tot het landelijk gebied, op waterkwaliteit (verontreiniging van water, bagger) en de milieukwaliteit. Bij dit laatste richten wij ons voornamelijk op het realiseren van de gewenste milieukwaliteit in en rond de EHS, Vogel- en Habitatrichtlijn-gebieden en de Nb-wetgebieden. - Het milieubeleid is tot dusver vooral gericht op de uitvoering van stimuleringsbeleid via de SGB en daarnaast op aanvullende regelgeving in grondwater en natuurbeschermingswetgebieden.; - Een verdergaande integratie van het milieubeleid op regionale en lokale schaal. 5

6 Rijk - Nationaal Milieubeleidsplan - Wet Milieubeheer - Wet Geluidshinder - Stankwet - Afvalverordeningen EU - EU-nitraatrichtlijn - samenwerking binnen Nieuwe Hanze Interregio - Klimaatsverdrag 5. Bodem Het huidige provinciale beleid voor de bodem is vastgelegd in: o Frysk Miljeuplan o de nota Grûn foar gearwurking, uitgangspunten en beleidskeuzes (maart 2004) Bij ons bodembeleid maken wij onderscheid tussen bodembescherming, bodembeheersing en bodemsanering. Het beleid richt zich op: o de bescherming van de bodem, zodanig dat de huidige bodemkwaliteit, - functies en waarden worden behouden; o het verschaffen van inzicht in de kwaliteit, functies en waarden van de bodem; o de bodem laten voldoen aan de noodzakelijke kwaliteit voor de gewenste gebruiksfuncties bij nieuwe herinrichting; o het saneren of beheersen van alle urgente gevallen van bodemverontreiniging uiterlijk in 2030; o het saneren of beheersen van alle spoedeisende gevallen van bodemverontreiniging uiterlijk in De komende jaren ligt de nadruk in het landelijk gebied op de volgende onderdelen: 1 e bodemsanering in dynamische situaties; 2 e saneringen in statische situaties en 3 e onderzoek in statische situaties. De statische situaties vallen onder het budget voor de Wet Bodembescherming (Wbb). Daarnaast heeft de aanpak van waterbodems en gasfabrieklocaties prioriteit. Ook die vallen onder het Wbb-budget. Tenslotte willen we prioriteit geven aan bodemsanering in landinrichtingsprojecten en in milieubeschermingsgebieden, in dynamische situaties. Er zijn afspraken gemaakt tussen de Ministeries VROM en LNV en de provincies over de sanering van zogenaamde beleidsgronden. Het gaat hier om gronden die zijn aangekocht door het Bureau Beheer Landbouwgronden en die zijn of worden overgedragen aan Staatsbosbeheer. saneren van vervuilde bodems in dynamische situaties samenwerking met andere overheden en met marktpartijen 6

7 - aanpakken van de zogenaamde Werkvoorraad bodemsanering - meer initiatief vanuit de markt - minder overheidsgeld ter beschikking Rijk - Nationaal Milieubeleidsplan - Wet Bodembescherming - VROM-beleidsbrief Bodem (nieuwe stappen in beleidsvernieuwing bodem) - Meerjarenprogramma Bodemsanering ontwikkeling van Europees bodembeleid - Kaderrichtlijn Water - EU-Nitraatrichtlijn 6. Landschap Het huidige beleid voor landschap is vastgelegd in de volgende documenten: o Streekplan Friesland o Streekplanuitwerking Blauwe Zone (1995) o Nota Natuurbeheer (1998) o Plan van Aanpak ROM Zuidoost Fryslân (1999) o Nota Erfgoed, deelnota s Archeologie en Cultuurhistorie en Monumentenzorg o Landinrichtingsplannen/raamplannen o Gemeentelijke landschapsbeleidsplannen en -ontwikkelingsplannen De oude beleidsnota Natuur en Landschapszorg in Friesland (1987) is met de vaststelling van het vigerende streekplan Friesland 1994 komen te vervallen. Deze nota is inhoudelijk echter nog steeds een belangrijke bron van informatie voor diverse (lokale) beleidsplannen en ontwikkelingen. De belangrijkste beleidslijnen voor landschap zijn: - behoud en ontwikkeling van de landschappelijke kernkwaliteiten van de onderscheiden landschapstypen, zoals aangegeven in het ontwerp streekplan; - nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moeten een zekere landschappelijke kwaliteit hebben en moeten aansluiten bij het huidige landschapsbeeld; - er moet aandacht zijn voor het planologisch veiligstellen van landschapselementen; - het landschap dient als ijkpunt en inspiratiebron voor nieuwe (ruimtelijke) ontwikkelingen; - er moet worden geïnvesteerd in het instandhouden en versterken van archeologische, cultuurhistorische en aardkundige waarden en elementen en in het mogelijk ontwikkelen van cultuurhistorie; - er moet voortdurend aandacht zijn voor de schaalkenmerken open en besloten bij de inpassing van nieuwe ruimtelijke elementen. 7

8 het stimuleren van verbeteringen in de landschappelijke kwaliteit, zoals groene en blauwe structuren (vooral in de stedelijke bundelinggebieden), het opknappen van bestaande functies en landschappelijke inpassen van nieuwe functies; het doen opstellen van landschaps(ontwikkelings)plannen door gemeenten of het herzien van gemeentelijke landschaps(ontwikkelings)plannen die ouder zijn dan 10 jaar; het versterken en ontwikkelen van de landschappelijke kwaliteiten binnen Nationale Landschappen; het hanteren van de kernkwaliteiten van de landschapstypen als inpassingkader bij agrarische ontwikkelingen; het vergroten van kennis en bewustwording van cultuurhistorische waarden. - meer aandacht voor kernkwaliteiten verschillende Friese landschapstypen, als ijkpunt en inspiratiebron bij nieuwe planvorming; - de aanwijzing en begrenzing van nationale landschappen; - provincie meer nadrukkelijk in regierol, gemeenten verantwoordelijk voor de uitwerking en uitvoering; - meer aandacht voor landschappelijke welstandseisen/ruimtelijke en beeldkwaliteit; - gebiedsgerichte en integrale benadering van cultuurhistorische waarden; - meer aandacht voor landschap in relatie tot nieuwe inrichtingswensen. Rijk - Nota Ruimte - Agenda Vitaal Platteland - Nota Belvédère - Meerjarenprogramma Soortenbeleid - Monumentenwet - Verdrag van Malta (Valetta) 8

9 7. Recreatie & toerisme Het huidige beleid voor recreatie en toerisme is vastgelegd in: o Streekplan Fryslân o Beleidsnota Recreatie en Toerisme Ongeveer 1,5% van de Friese bodem wordt gebruikt voor de recreatie. Het beleid voor recreatie en toerisme tot 2010 luidt: Versterken van de positie van de sector recreatie en toerisme door - het verbeteren van de kwaliteit van accommodaties en voorzieningen; - aan te sluiten bij de wensen van de markt; - het handhaven van de economische betekenis van de sector; - het stimuleren van duurzame bedrijfsontwikkeling; - te streven naar een gevarieerd aanbod; - het versterken van de samenhang in het aanbod o.a. door concentratie van voorzieningen en accommodaties (recreatieve kernen, regionale en stedelijke centra); - het versterken en uitbouwen van recreatieve netwerken. Het accent ligt in de beleidsperiode op kwaliteitsverbetering. Voor het landelijk gebied heeft dat betrekking op: - aandacht voor inpassing van recreatiebedrijven in het landschap; - passende ruimte creëren voor kwaliteitsverbetering van het recreatieve aanbod en waar mogelijk belemmeringen wegnemen; - verbetering van de waterkwaliteit; - het stimuleren van plattelands- en cultuurtoerisme door fiets- en wandelpaden dichter bij de watertoerist te brengen en zo, ondermeer, natuurgebieden beter bereikbaar te maken; - het uitbouwen en verbeteren van het vaar-, fiets- en wandelnetwerk; - het scheiden van beroeps- en pleziervaart door het ontwikkelen van alternatieve vaarroutes. Verstrekken van projectsubsidies aan de nationale platforms die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de landelijke routenetwerken (varen, fietsen en wandelen); Toegankelijk maken van het landelijk gebied voor wandelen en fietsen. - Huidige beleid voorzetten met nadruk op recreatieve kwaliteitsverbetering in combinatie met behoud en/of verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Rijk - Nota Ruimte - Agenda Vitaal Platteland 9

10 8. Sociaal economische vitaliteit platteland Het provinciaal beleid voor plattelandsontwikkeling is vastgelegd in: - Streekplan Friesland - Nota plattelânsbelied Provinciaal verkeer- en vervoerplan Beleidsnota Recreatie en Toerisme Sociaal beleidskader Fryslân Doel van het provinciaal plattelandsbeleid voor de periode is bij te dragen aan: - het behoud en de ontwikkeling van de leefbaarheid van het platteland; - het welbevinden van de bewoners van het platteland; - een blijvend toekomstperspectief Criteria voor leefbaarheid drukken wij uit in waarden: - Gebruikswaarde: het brede scala van functionele voorwaarden voor het menselijk bestaan zoals de aanwezigheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid van voorzieningen; - Belevingswaarde: ervaringen die samenhangen met zintuiglijke waarnemingen, zoals rust en openheid; - Toe-eigeningswaarde: de specifieke relaties die mensen met plakken onderhouden, zoals het dorp, de buurt of een bepaalde plek. Belangrijke uitgangspunten bij het plattelandsbeleid zijn: Bottom up: Zoveel mogelijk lokale initiatieven ondersteunen, mits die passen in bestaande beleidskaders en criteria van regelingen. Waar nodig wil de provincie van bovenaf inspireren en bijdragen aan het realiseren van goede ideeën. Diversiteit: Niet alles en overal hetzelfde. In het vinden van oplossingen voor problemen en het benutten van kansen verwacht de provincie dat die lokaal van elkaar zullen verschillen. Ruimte voor de regio: Via Plattelânsprojekten is al veel ruimte gegeven aan de regio. Nu de komende jaren resultaten boeken, onder voorwaarde dat initiatieven passen binnen de kaders van beleid, financiële programma s en beschikbare middelen. stimuleren van integrale ontwikkelingen en bijbehorende projecten ontwikkeling en invulling van kwaliteitsarrangementen als impuls voor ruimtelijke kwaliteit en voor sociaal-economische vitaliteit; sloop van beeldverstorende bebouwing (ruimte voor ruimte); het realiseren van een netwerk aan basisvoorzieningen op lokaal schaalniveau; versterking van de fysieke en sociale infrastructuur op het platteland (o.a. via verbetering en nieuwbouw van dorpshuizen en multifunctionele centra; bijdragen aan de bereikbaarheid van voorzieningen en aan de werkgelegenheid op bovenlokaal/regionaal niveau door versterking van de positie van regionale centra. 10

11 - Er is een groeiende behoefte aan vernieuwende combinaties van thema s die van betekenis zijn voor de leefbaarheid van het platteland. - Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP2) 11

Beleidsopgaven en operationele doelen voor het landelijk gebied 2007-2013

Beleidsopgaven en operationele doelen voor het landelijk gebied 2007-2013 Beleidsopgaven en operationele doelen voor het landelijk gebied 2007-2013 Bijlage 2 Beleidsopgave Operationeel doel Prestatie-indicator Landbouw Duurzame landbouw 1. Grondgebonden landbouw De landbouw:

Nadere informatie

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen NL.IMRO.1730.ABdorpsstr74zuidlv-0301 Projectgebied Situatie Dorpsstraat 74 Zuidlaarderveen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige en beoogde

Nadere informatie

Bijlagen Uitvoeringsprogramma Weardefol Fryslân 2016-2019

Bijlagen Uitvoeringsprogramma Weardefol Fryslân 2016-2019 Bijlagen Uitvoeringsprogramma Weardefol Fryslân 2016-2019 Bijlage 1 Beleidskader Hieronder worden de beleidsdoelen uit het Streekplan Fryslân en de thematische Structuurvisie Grutsk op e Romte en de ambities/resultaten

Nadere informatie

2 BELEIDSKADER EN WETGEVING

2 BELEIDSKADER EN WETGEVING 2 BELEIDSKADER EN WETGEVING De kern van deze bewonersvisie is dat natuur de belangrijkste beleidsfunctie is van het gebied waarbij de gebiedswaarden rust, stilte en donkerte centraal moeten staan en dat

Nadere informatie

Alles van waarde is weerloos over landschap, herijking EHS groen blauwe diensten

Alles van waarde is weerloos over landschap, herijking EHS groen blauwe diensten Alles van waarde is weerloos over landschap, herijking EHS groen blauwe diensten Gerbrand van t Klooster LTO Nederland Coördinator ruimtelijke ordening Waarden van het landschap, RLG (1996): ruimte en

Nadere informatie

Ruimte om te leven met water

Ruimte om te leven met water Ruimte om te leven met water Het huidige watersysteem is volgens de nieuwe In de toekomst wil het waterschap een zoveel Om de benodigde ruimte aan hectares te verwerven inzichten niet meer op orde. Aanpassingen

Nadere informatie

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 26-06-2003 In werking getreden: 15-09-2003 COMPENSATIEVERPLICHTING Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering

Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering Pina Dekker Gemeente Ooststellingwerf, beleidsmedewerker en ondersteunend lid van de werkgroep Es van Tronde. Deze notitie

Nadere informatie

TOPSURFLAND. 1. Waterschappen

TOPSURFLAND. 1. Waterschappen TOPSURFLAND Hieronder wordt beschreven wat de toegevoegde waarde is van Topsurf voor de samenleving en wat de effecten zijn van het gebruik van Topsurfland voor alle belanghebbenden. 1. Waterschappen De

Nadere informatie

Gebiedskader Noordoost Fryslân 2007-2013. Noordoost Fryslân: vitaal woon- en werkgebied. mensen, middelen en mogelijkheden bij elkaar brengen

Gebiedskader Noordoost Fryslân 2007-2013. Noordoost Fryslân: vitaal woon- en werkgebied. mensen, middelen en mogelijkheden bij elkaar brengen Gebiedskader Noordoost Fryslân 2007-2013 Samenvatting Noordoost Fryslân: vitaal woon- en werkgebied mensen, middelen en mogelijkheden bij elkaar brengen Colofon Deze folder is een uitgave van Plattelânsprojekten

Nadere informatie

POP-3. Plattelands Ontwikkelings Programma 2014-2020. Informatiebijeenkomst Europese Fondsen november 2014 POP3

POP-3. Plattelands Ontwikkelings Programma 2014-2020. Informatiebijeenkomst Europese Fondsen november 2014 POP3 Informatiebijeenkomst Europese Fondsen november 2014 POP3 POP-3 Plattelands Ontwikkelings Programma 2014-2020 1 Provincie Zeeland Uitvoering POP-3: Johan Wandel Boy Saija Arjon Copper Programma Zeeuws

Nadere informatie

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist.

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Ten behoeve van de stroomlijning van het vooroverleg over: - voorontwerpbestemmingsplannen

Nadere informatie

Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting Regels Verbeelding 19 oktober 2010 Projectnummer

Nadere informatie

Aanbeveling 6: Stimuleer behoud en herstel biodiversiteit in eigen land

Aanbeveling 6: Stimuleer behoud en herstel biodiversiteit in eigen land Aanbeveling 6: Stimuleer behoud en herstel biodiversiteit in eigen land De Taskforce Biodiversiteit & Natuurlijke Hulpbronnen adviseert: Stimuleer in eigen land reeds gestelde doelen voor het behoud en

Nadere informatie

Provincie Zuid-Holland www.zuid-holland.nl. oduct&productid=2930. oduct&productid=15495

Provincie Zuid-Holland www.zuid-holland.nl. oduct&productid=2930. oduct&productid=15495 Update Subsidiemogelijkheden d.d. 5 december 2013 Inleiding Het project Versterken oeverwallen Bodegraven-Woerden richt zich op het behoud en het versterken van de landschappelijke kwaliteiten van de oeverwallen

Nadere informatie

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Ruimtelijke Onderbouwing Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Gemeente Tynaarlo September 2012 NL.IMRO.1730.ABYdermade3depunt-0301 Inhoudsopgave 2.1 Beschrijving van het projectgebied,

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier Projectnota Vastgesteld door GS op: 17 maart 2015 Vastgesteld door het DB op: 23 juni 2015

Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier Projectnota Vastgesteld door GS op: 17 maart 2015 Vastgesteld door het DB op: 23 juni 2015 Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier Projectnota Vastgesteld door GS op: 17 maart 2015 Vastgesteld door het DB op: 23 juni 2015 Projectnota Zuidelijk Westerkwartier 17-03-2015 1 Inhoud 1.! Inleiding...

Nadere informatie

Het Bosschap voor bos en natuur

Het Bosschap voor bos en natuur Het Bosschap voor bos en natuur Ir. G.J.P. Jansen secretaris www.bosschap.nl Kerngegevens Bosschap Opgericht in 1954 Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie Verplichte registratie voor bos- en natuurbedrijven:

Nadere informatie

K a n s e n. voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t. Onderzoeksrapport. Mei 2007

K a n s e n. voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t. Onderzoeksrapport. Mei 2007 K a n s e n voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t Onderzoeksrapport Mei 2007 Opdrachtgever: Uitvoerenden: In samenwerking met: Provincie Noord-Brabant Brabants Landschap Brabants Particulier

Nadere informatie

Groengebied Amstelland AB 16-04-2009 Agendapunt 8 Ecologische verbinding Holendrechter- en Bullewijkerpolder BIJLAGE 2: NOTA VAN UITGANGSPUNTEN

Groengebied Amstelland AB 16-04-2009 Agendapunt 8 Ecologische verbinding Holendrechter- en Bullewijkerpolder BIJLAGE 2: NOTA VAN UITGANGSPUNTEN Groengebied Amstelland AB 16-04-2009 Agendapunt 8 Ecologische verbinding Holendrechter- en Bullewijkerpolder BIJLAGE 2: NOTA VAN UITGANGSPUNTEN De Holendrechter- en Bullewijkerpolder als ontbrekende schakel

Nadere informatie

Toelichting 1 Inleiding 2 Beleidskader 3 Beoordeling

Toelichting 1 Inleiding 2 Beleidskader 3 Beoordeling Toelichting Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied Sanjesreed 8c Oentsjerk (dagbesteding Bûtenút) 1 Inleiding Werk- en dagbesteding Bûtenút is gevestigd op een deel van de voormalige PTC+ locatie

Nadere informatie

1) Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? nee

1) Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? nee datum 16-5-2013 dossiercode 20130516-34-6989 Tekenen: Heeft u een beperkingsgebied geraakt? Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied? Winsum Vragen: 1) Gaat het om een

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Spoorsingel 52-54

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Spoorsingel 52-54 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Spoorsingel 52-54 20-11-2006 Afbeelding 1: Ligging in de stad 1. Inleiding Aan de Spoorsingel 52-54 is reinigingsmiddelengroothandel Q.J. van Zon BV gevestigd. In het kader van

Nadere informatie

Structuurvisie Noord-Holland. Achtergrondinformatie

Structuurvisie Noord-Holland. Achtergrondinformatie Structuurvisie Noord-Holland Achtergrondinformatie Structuurvisie: waarom en wat? - Inwerkingtreding Wro 1 juli 2008 - elke overheidslaag stelt eigen structuurvisie op (thema of gebied) - structuurvisies

Nadere informatie

Vraag en antwoord Ecologische Hoofdstructuur

Vraag en antwoord Ecologische Hoofdstructuur Vraag en antwoord Ecologische Hoofdstructuur Maart 2013 Wat is de ecologische hoofdstructuur (EHS)? De ecologische hoofdstructuur is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke

Nadere informatie

Ruimtelijke inrichting van Nederland

Ruimtelijke inrichting van Nederland Ruimtelijke inrichting van Nederland De rijksoverheid zet een mix van instrumenten in bij de ruimtelijke inrichting: - Uitvoering door de rijksoverheid Er zijn 3 categorieën rijksbeleid: - Internationale

Nadere informatie

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water"

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water Memo Ter attentie van Gemeente Midden-Drenthe Datum 4 december 2012 Opgesteld door Maarten van Vierssen Projectnummer 111769 Onderwerp Bedrijventerrein Smilde aspect Water" In deze memo zijn de watertoetsen

Nadere informatie

Natuur weer verbinden met de mens: kansen creëren voor biodiversiteit in Zuid Holland. Paul Opdam. Wageningen Universiteit en Alterra

Natuur weer verbinden met de mens: kansen creëren voor biodiversiteit in Zuid Holland. Paul Opdam. Wageningen Universiteit en Alterra Natuur weer verbinden met de mens: kansen creëren voor biodiversiteit in Zuid Holland Paul Opdam Wageningen Universiteit en Alterra paul.opdam@wur.nl 3 kernpunten EHS: verzekering voor biodiversiteit Klimaatverandering

Nadere informatie

STAD & LAND in de ruimtelijke ordening

STAD & LAND in de ruimtelijke ordening STAD & LAND in de ruimtelijke ordening BNB voltijd Huub Hooiveld Eikelhof, 2016 Wat hebben we de vorige keer gedaan? Wat gebeurt er in het landelijk gebied? Ontwikkeling van de landbouw: Extensivering

Nadere informatie

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Behoud en ontwikkeling van het landelijk karakter en de openheid van het gebied met ruimte voor landbouw, natuur, water, recreatie,

Nadere informatie

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak Het Zuid 34 te Drachten 1 Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak

Nadere informatie

VastgoedTrain. Opleiding tot Rentmeester NVR. Aanvullende theorie Rentmeester. seizoen 2011-2012. www.vastgoedtrain.nl

VastgoedTrain. Opleiding tot Rentmeester NVR. Aanvullende theorie Rentmeester. seizoen 2011-2012. www.vastgoedtrain.nl VastgoedTrain Opleiding tot Rentmeester NVR Aanvullende theorie Rentmeester seizoen 2011-2012 www.vastgoedtrain.nl Inleiding De structuur van het Nederlandse platteland is de laatste jaren voortdurend

Nadere informatie

PLANOLOGIE VAN STAD & LAND

PLANOLOGIE VAN STAD & LAND PLANOLOGIE VAN STAD & LAND Wat hebben we de vorige keer gedaan? RO is een proces! (vervolg) Groenbeleid in de praktijk Hoe wil je wonen? BNB Huub Hooiveld Eikelhof, 2016 Wat gaan we vandaag doen? Opzet

Nadere informatie

Nieuwe bedrijfslocaties

Nieuwe bedrijfslocaties E c o l o g i s c h e i n v e n t a r i s a t i e Om de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan Midwolda-Nieuwlandseweg Arts/Rulo te toetsen, is een ecologische inventarisatie uitgevoerd. Tevens is gekeken

Nadere informatie

Beekherstel Dommel door Eindhoven tot het Wilhelminakanaal

Beekherstel Dommel door Eindhoven tot het Wilhelminakanaal Inhoud presentatie Beekherstel Dommel door Eindhoven tot het Wilhelminakanaal 1. Aanleiding 2. Het gebied 3. Doel van het project 4. Ontwerpproces en uitdagingen 5. Voorbeelden Frank Gerritsen, projectmanager

Nadere informatie

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg Bestuursafspraken CONCEPT versie 27 november 2015 1. Inleiding Het landelijk gebied van de regio Noord-Limburg is divers van karakter; bestaande uit beekdalen,

Nadere informatie

Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Concept

Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Concept Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Concept a Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Colofon Deze samenvatting is een uitgave van de

Nadere informatie

Natuurbescherming in Nederland

Natuurbescherming in Nederland Natuurbescherming in Nederland Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Natura 2000 4 2. Ecologische Hoofdstructuur 6 3. Nationale Parken 8 4. Nationale Landschappen 10 5. Soortenbescherming 12 6. Natuurwetgeving

Nadere informatie

Twentse landbouw in nieuw krachtenveld. Gerko Hopster &JurgenNeimeijer

Twentse landbouw in nieuw krachtenveld. Gerko Hopster &JurgenNeimeijer Twentse landbouw in nieuw krachtenveld Gerko Hopster &JurgenNeimeijer Programma Voorstellen Stellingen Presentatie trends en ontwikkelingen Discussie Conclusies en afronding Pratensis Adviesbureau voor

Nadere informatie

FUNCTIEWIJZIGING VAN AGRARISCHE BEDRIJFSWONING NAAR PLATTELANDSWONING

FUNCTIEWIJZIGING VAN AGRARISCHE BEDRIJFSWONING NAAR PLATTELANDSWONING RUIMTELIJKE ONDERBOUWING FUNCTIEWIJZIGING VAN AGRARISCHE BEDRIJFSWONING NAAR PLATTELANDSWONING PERCEEL AALTJEMEERWEG 22 TE PARREGA INHOUDSOPGAVE 1.INLEIDING 2.HUIDIGE- EN TOEKOMSTIGE SITUATIE 2.1 HUIDIGE

Nadere informatie

Leden van Provinciate Staten

Leden van Provinciate Staten www.overijssel.nl Leden van Provinciate Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 48 60 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk LNL/2006/2975 Datum

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN Buitengebied Noord, wijzigingsplan Secteweg 21 te Stuifzand

BESTEMMINGSPLAN Buitengebied Noord, wijzigingsplan Secteweg 21 te Stuifzand Vo GEMEENTE HOOGEVEEN BESTEMMINGSPLAN Buitengebied Noord, wijzigingsplan Secteweg 21 te Stuifzand vaststelling 15 nov 2012 in werking 16 jan 2013 onherroepelijk 16 jan 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 90. Haarlem, 21 augustus 2007. Onderwerp: Actualisatie gedragslijn compensatie uit 2000

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 90. Haarlem, 21 augustus 2007. Onderwerp: Actualisatie gedragslijn compensatie uit 2000 Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 90 Haarlem, 21 augustus 2007 Onderwerp: Actualisatie gedragslijn compensatie uit 2000 Bijlagen: - ontwerpbesluit 1. Inleiding. Op 10 april 2000 hebben uw

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied

Bestemmingsplan buitengebied Bestemmingsplan buitengebied Voorontwerp Informatieavond dinsdag 26 juni 2012 Wat is een bestemmingsplan? Plan met regels over het gebruik van de ruimte Waar en hoe mag wat worden gebouwd? Welke functies

Nadere informatie

Duinkampen 23 te Paterswolde

Duinkampen 23 te Paterswolde Duinkampen 23 te Paterswolde Projectgebied. Duinkampen 23 Paterswolde 1. Inleiding Deze ruimtelijke onderbouwing is opgesteld voor het bouwen van een bijgebouw, het plaatsen van een schutting en twee kunstwerken

Nadere informatie

Historisch geografische typering van het landschap op Texel

Historisch geografische typering van het landschap op Texel Historisch geografische typering van het landschap op Texel Orienterend onderzoek in het kader van het masterplan Texel. Uitgevoerd door mw. Drs. M.A.C. Zwetsloot, MIMA milieu advies bureau, Dirkshorn.

Nadere informatie

Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg

Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg Opdrachtgever: gemeente Tilburg Maart 2009 Antonie van Diemenstraat 20 5018 CW Tilburg 013-5802237 Eac@home.nl Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Contactpersoon Gosewien van Eck Datum 14 november 2013 Kenmerk N001-1220333GGV-evp-V01-NL Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug 1 Inleiding De gemeente

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182

Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182 Betreft Actualisatie locatieonderzoek natuurwaarden 1 Aanleiding In 2007 is door Grontmij het Locatieonderzoek natuurwaarden Projectlocatiegebied

Nadere informatie

Beschermingsregimes EHS, Natura 2000 en overige natuurgebieden

Beschermingsregimes EHS, Natura 2000 en overige natuurgebieden Internetbijlage bij rapport Compensatie van schade aan natuurgebieden' Beschermingsregimes EHS, Natura 2000 en overige natuurgebieden 16 april 2014 Algemene Rekenkamer, Lange Voorhout 8, Postbus 20015,

Nadere informatie

POL 2014: Erfgoed in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL)

POL 2014: Erfgoed in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) POL 2014: Erfgoed in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) POL, incl. Omgevingsverordening is vastgesteld op 12 december 2014, Extract door Bart Moonen (bj.moonen@prvlimburg.nl, 06-15090057), oktober

Nadere informatie

< '2 E 3. I? 3 CD co

< '2 E 3. I? 3 CD co < '2 E I? CD co o o! QDQ Airtricitv - Bijlage 6 Overige besluiten en vergunningen D D O DDO OV«l HAIKONINC Airtricity - ACTIVITEIT BENODIGDE WETTELIJKE BEVOEGD MAXIMALE TOELICHTING VERGUNNING/ GRONDSLAG

Nadere informatie

Samenvatting reactienota

Samenvatting reactienota Samenvatting reactienota 1. De provincie concentreert zich op bovenlokale schaal op de ontwikkeling van de regio. De provincie draagt dus financieel niet meer bij in lokale projecten. - het onderscheid

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing nieuwbouw garage op perceel aan de Brouwersdyk te Workum ZELDENRUST VROM-Advies & Projectmanagement 2013-02-08 Versie 1 2013-02-08 Ruimtelijke onderbouwing nieuwbouw garage op

Nadere informatie

Verbinden van onder- en bovengrond

Verbinden van onder- en bovengrond Verbinden van onder- en bovengrond Herontwikkeling industriële locaties Inhoud - Korte toelichting locaties - Ontwikkelopgave - Verbinden onder- en bovengrond - Discussie Deventer 18 november 2010 Gerben

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Inleiding en planbeschrijving In Netersel is in de huidige situatie een speelterrein gelegen (zie figuur 1). Dat speelterrein is deels binnen het plangebied

Nadere informatie

Uitwerking realisatiestrategiekaart Ecologische Hoofdstructuur; omslag van minder verwerving naar meer beheer.

Uitwerking realisatiestrategiekaart Ecologische Hoofdstructuur; omslag van minder verwerving naar meer beheer. Uitwerking realisatiestrategiekaart Ecologische Hoofdstructuur; omslag van minder verwerving naar meer beheer. 1. Inleiding Het beleid van provincie en rijk is er op gericht het natuurbeheer door particulieren

Nadere informatie

Toekomst Europese programma s. Ivka Orbon Commissie Europa 13 oktober 2006

Toekomst Europese programma s. Ivka Orbon Commissie Europa 13 oktober 2006 Toekomst Europese programma s Ivka Orbon Commissie Europa 13 oktober 2006 Inhoud - Operationeel Programma Zuid (doelstelling 2, EFRO) - Stand van zaken andere Europese programma s: - Doelstelling 3, grensoverschrijdende

Nadere informatie

MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN

MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN Algemeen 1. Gegevens locatie Locatienaam 2. Melding betreft Nader onderzoek (art. 29 in samenhang met art. 37) Saneringsplan (art. 28/39) Deelsaneringsplan

Nadere informatie

Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen

Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen 22 april 199797-000527 concept-nota Hoofdlijnen ruimtelijk beleid regio Gooi en Vechtstreek Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen Het bebouwde deel

Nadere informatie

Symposium Zoogdiervereniging De toekomst van de Natuursector 27 januari 2012

Symposium Zoogdiervereniging De toekomst van de Natuursector 27 januari 2012 Symposium Zoogdiervereniging De toekomst van de Natuursector 27 januari 2012 prof. mr. Friso de Zeeuw praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft directeur Nieuwe Markten Bouwfonds Ontwikkeling De

Nadere informatie

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta)

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Agenda Stad Concernstaf CSADV Stadhuis Grote Kerkplein 15 Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2092 www.zwolle.nl Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Hoe houden we onze delta leefbaar

Nadere informatie

Informatieve presentatie Waterplan Land van Cuijk

Informatieve presentatie Waterplan Land van Cuijk Waterplan Land van Cuijk 1 Inhoud Waterplan land van Cuijk: 1. Waarom het 2. Wat is het 3. Totstandkoming 4. Communicatie over 5. Uitvoeringsprogramma 6. Vragen 2 1 Raad gemeente Heeft u nog iets te kiezen?

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1999 2000 Nr. 134b 26 800 XIV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV)

Nadere informatie

Presentatie Structuurvisie

Presentatie Structuurvisie Presentatie Structuurvisie Gemeente Oostzaan 30 september 2013 Presentatie Proces tot nu toe Ambitie en Structuurbeeld 2025 Thema s Oostzaanse woonomgeving Economie Sport, welzijn, zorg en educatie Agrarisch

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Datum 1 6 DEC. 2010 Betreft aangepaste ILG-beschikking

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Datum 1 6 DEC. 2010 Betreft aangepaste ILG-beschikking Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie > Retouradres Postbus 41 5 EK Den Haag College van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland Postbus 55 8 AB LELYSTAD Datum 1 6 DEC. 1 Betreft

Nadere informatie

Programma van Eisen - Beheerplannen

Programma van Eisen - Beheerplannen Programma van Eisen - Beheerplannen Eisen voor de inhoud Inventarisatie 1. Het beheerplan geeft allereerst een beschrijving van de natuurwaarden in het Natura 2000-gebied (de actuele situatie en trends,

Nadere informatie

Dokteren aan een procrustesbed De EHS en de natuur in Nederland na 2018

Dokteren aan een procrustesbed De EHS en de natuur in Nederland na 2018 Dokteren aan een procrustesbed De EHS en de natuur in Nederland na 2018 Drs. Jaap Gersie - j.gersie@fm.ru.nl Lsg Milieu en Beleid - Sectie Geografie, Planologie en Milieu Faculteit der Managementwetenschappen

Nadere informatie

BODEMVERONTREINIGING Tot én met de bodem uitgezocht...

BODEMVERONTREINIGING Tot én met de bodem uitgezocht... BODEMVERONTREINIGING Tot én met de bodem uitgezocht... Technische toelichting 9 september 2014 ...dat vraagt om een toelichting... Sanering Lekkerkerk (1980) INHOUD Algemeen (Nederland): > Historie bodembeleid

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED 2009

BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED 2009 BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED 2009 GEMEENTE STEIN TOELICHTING 12 juli 2010 B01032/ZC0/0Z9/700153 B01032.700153 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Ligging plangebied 5 1.3 Leeswijzer 7 1.4 Planopzet

Nadere informatie

Ladder voor duurzame verstedelijking

Ladder voor duurzame verstedelijking Ladder voor duurzame verstedelijking Klik om de modelstijlen te bewerken Tweede niveau Derde niveau Vierde niveau Vijfde niveau Ladder voor duurzame verstedelijking 1. Waar komt het vandaan? 2. Wat is

Nadere informatie

Natuurmeting op kaart

Natuurmeting op kaart Natuurmeting op kaart Peildatum 1-1-2011 De realisatie van verwerving, inrichting en beheer van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Recreatie om de Stad (RodS) Natuurmeting op kaart Peildatum 1-1-2011

Nadere informatie

LEADER Kempenland. Samen investeren in een leefbaar platteland

LEADER Kempenland. Samen investeren in een leefbaar platteland LEADER Kempenland Samen investeren in een leefbaar platteland Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling; Europa investeert in zijn platteland Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling;

Nadere informatie

Een kijkje in de SNL-keuken

Een kijkje in de SNL-keuken Een kijkje in de SNL-keuken Unit Natuurinformatie en Natuurbeheer BIJ12 Herman Cohen Stuart en Karin Cox 1 Twitter met ons mee! #Hogeschool_VHL #BIJ12 #SNL #ANLb2016 Over BIJ12 3 Even een testje! Voordat

Nadere informatie

Bestemmingsplan Voet- en fietspad Koggeweg - Zuiderdijk

Bestemmingsplan Voet- en fietspad Koggeweg - Zuiderdijk Bestemmingsplan Voet- en fietspad Koggeweg - Zuiderdijk Vastgesteld 24 februari 2010 Bestemmingsplan voet- en fietspad Koggeweg - Zuiderdijk VASTGESTELD Inhoud Toelichting + bijlage Regels Verbeelding

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

DUURZAME ONTWIKKELING VAN HET LANDELIJK GEBIED. Deel 1: Opmaat voor advies

DUURZAME ONTWIKKELING VAN HET LANDELIJK GEBIED. Deel 1: Opmaat voor advies DUURZAME ONTWIKKELING VAN HET LANDELIJK GEBIED Deel 1: Opmaat voor advies 6 juni 2013 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 1. Inleiding 7 2. Landelijk gebied in ontwikkeling 9 3. Beleid voor het landelijk

Nadere informatie

Programma. 12.30 uur Lunch

Programma. 12.30 uur Lunch Programma 10.00 uur Opening 10.10 uur POP3, GLB en het vernieuwde stelsel 10.40 uur Sturings cyclus en doelrealisatie 11.10 uur Pauze 10.25 uur Doelenkader internationale doelen biodiversiteit 12.00 uur

Nadere informatie

B-107 Green Deal Icoonproject recreatiegebieden en natuur Veluwe

B-107 Green Deal Icoonproject recreatiegebieden en natuur Veluwe B-107 Green Deal Icoonproject recreatiegebieden en natuur Veluwe Ondergetekenden 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen, handelend als bestuursorgaan,

Nadere informatie

: Quickscan Flora en Fauna, Dijkstraat 23 te Gendt

: Quickscan Flora en Fauna, Dijkstraat 23 te Gendt Advies : Quickscan Flora en Fauna, Dijkstraat 23 te Gendt Datum : 17 december 2010 Opdrachtgever : mevrouw I. Zwartkruis Ter attentie van Projectnummer : mevrouw I. Zwartkruis : 211X04268.062985_1 Opgesteld

Nadere informatie

Tytsjerksteradiel (Hardegarijp) (Bron: stadsregioleeuwarden.nl)

Tytsjerksteradiel (Hardegarijp) (Bron: stadsregioleeuwarden.nl) Tytsjerksteradiel (Hardegarijp) (Bron: stadsregioleeuwarden.nl) Introductie De Friese gemeente Tytsjerksteradiel ligt pal ten oosten van de provinciehoofdstad Leeuwarden. De gemeente bestaat uit 17 kernen;

Nadere informatie

Nr. 18 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Nr. 18 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 31920 Vergunningverlening natuur- en milieuwetgeving Nr. 18 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting

Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting Samenvatting van het beheerplan 2012-2017 een bijdrage aan het Europese programma Natura 2000 Het beheerplan is

Nadere informatie

Programma Nieuwe Natuur Flevoland. Projectvoorstel Noordwest Schokland - NFL04

Programma Nieuwe Natuur Flevoland. Projectvoorstel Noordwest Schokland - NFL04 Programma Nieuwe Natuur Flevoland Projectvoorstel Noordwest Schokland - NFL04 Aangepaste versie augustus 2014 Indiener De heer J.A. Schenk Zaakwaarnemer Agrivesta makelaardij en onteigening J.A.J.M. Huijbregts

Nadere informatie

GROENMANIFEST VAN DRENTHE. Investeren in een vitaal platteland

GROENMANIFEST VAN DRENTHE. Investeren in een vitaal platteland GROENMANIFEST VAN DRENTHE Investeren in een vitaal platteland GROENMANIFEST VAN DRENTHE Investeren in een vitaal platteland Assen, 15 maart 2011 2 Groenmanifest van Drenthe Groenmanifest van Drenthe Investeren

Nadere informatie

Vergelijking in de tijd (Soortenrijkdom) Akkers Moerassen

Vergelijking in de tijd (Soortenrijkdom) Akkers Moerassen Staat van 2014 Soortenrijkdom Wat is de gemiddelde kwaliteit van de soorten rijkdom in zes biotopen? Voor de vulling van deze zijn gegevens gebruikt van de vlakdekkende inventarisaties in het buitengebied

Nadere informatie

Bijlage 1: Ambitie en kader

Bijlage 1: Ambitie en kader BIJLAGEN Bijlage 1: Ambitie en kader Provincie Fryslân In de provinciale Verordening Romte is aangegeven dat bij een ruimtelijk plan voor het landelijk gebied rekening moet worden gehouden met de herkenbaarheid

Nadere informatie

Natuurbehoud in de provincie FRIESLAND Waarom de provinciale overheid het deelakkoord natuur niet moet tekenen

Natuurbehoud in de provincie FRIESLAND Waarom de provinciale overheid het deelakkoord natuur niet moet tekenen Natuurbehoud in de provincie FRIESLAND Waarom de provinciale overheid het deelakkoord natuur niet moet tekenen Colofon Dit is een uitgave van de SP-Tweede Kamerfractie in samenwerking met de provinciale

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE Versie 2, d.d. 6 oktober 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker 1 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de uitbreiding van een agrarisch bedrijf aan de St. Sebastiaanskapelstraat 9a

Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de uitbreiding van een agrarisch bedrijf aan de St. Sebastiaanskapelstraat 9a Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de uitbreiding van een agrarisch bedrijf aan de St. Sebastiaanskapelstraat 9a 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 1.1. Het project 3 2. Beschrijving huidige en

Nadere informatie

vzw Kempens Landschap

vzw Kempens Landschap vzw Kempens Landschap Een unieke en exemplarische landschapsvereniging vzw Kempens Landschap Een unieke en exemplarische landschapsvereniging In 1997 werd vzw Kempens Landschap opgericht om landschap en

Nadere informatie

Hatertse en Overasseltse Vennen

Hatertse en Overasseltse Vennen Hatertse en Overasseltse Vennen Maatregelplan aanpak verdroging en natuur Harro Kraal Waterschap Rivierenland Beleid Rijksbeleid TOP-gebieden EHS Provinciaal Waterhuishoudingsplan Actiegebieden Waterberging

Nadere informatie

Ruimtelijk ontwikkelingskader voor verblijfsrecreatie in het Leekstermeergebied

Ruimtelijk ontwikkelingskader voor verblijfsrecreatie in het Leekstermeergebied Leekster hoofddiep Ruimtelijk ontwikkelingskader voor verblijfsrecreatie in het Leekstermeergebied 1. Aanleiding In het proces Ontwikkelingsvisie Ruimte voor het Leekstermeer (maart 2009, bijlage 1) zijn

Nadere informatie

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45 2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex Houtensewetering naast 45 2 Toelichting 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Vigerend bestemmingsplan 1.3 Bestemmingsplan 2 Gebieds- en projectbeschrijving

Nadere informatie

Ambities bodem en grondwater

Ambities bodem en grondwater Ambities bodem en grondwater Ambitie Basis Comfort Excellent Samenvatting Veilig, gezond en te exploreren binnen wettelijke regels Multifunctioneel gebruik van de bodem Voor alle functies blijft bodem

Nadere informatie

Voor de kwaliteit van Limburg. Nationaal landschap Zuid-Limburg POL 2014 Regiobijeenkomst 3 april 2014

Voor de kwaliteit van Limburg. Nationaal landschap Zuid-Limburg POL 2014 Regiobijeenkomst 3 april 2014 Voor de kwaliteit van Limburg Nationaal landschap Zuid-Limburg POL 2014 Regiobijeenkomst 3 april 2014 Prioriteit provinciale belangen Regio s van provinciaal belang: Nationaal Landschap Zuid-Limburg Maasdal

Nadere informatie

Beoogde uitbreiding zandwinning Netterden. Datum: woensdag 23 oktober 2013. Netterden Zand en Grind BV. Inleiding

Beoogde uitbreiding zandwinning Netterden. Datum: woensdag 23 oktober 2013. Netterden Zand en Grind BV. Inleiding Onderwerp: Beoogde uitbreiding zandwinning Netterden Datum: woensdag 23 oktober 2013 Van: Inleiding Netterden Zand en Grind BV Voorliggende notitie vormt een uitwerking van de kennismaking van de raden

Nadere informatie

Criteria. voor het. aanwijzen van. sterlocaties

Criteria. voor het. aanwijzen van. sterlocaties BIJLAGE 10 Criteria voor het aanwijzen van sterlocaties Sterlocaties intensieve veehouderij Hieronder wordt ingegaan op de motieven die aan sterlocaties ten grondslag liggen, het beleid voor sterlocaties,

Nadere informatie

Natuurbeheerplan Zeeland 2009

Natuurbeheerplan Zeeland 2009 Natuurbeheerplan Zeeland 2009 www.zeeland.nl Natuurbeheerplan Zeeland 2009 Provinciaal Natuurgebiedsplan voor begrenzing, verwerving, inrichting en beheer van de natuurgebieden en agrarische beheergebieden

Nadere informatie