Beleid voor het Fries landelijk gebied per thema

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleid voor het Fries landelijk gebied per thema"

Transcriptie

1 Bijlage 1 Beleid voor het Fries landelijk gebied per thema 1. Landbouw Plannen waarin het provinciaal beleid voor landbouw is weergegeven zijn: o Streekplan Friesland o Nota Landbouw-Economisch beleid Provincie Fryslân ; o Actieprogramma Duurzame Landbouw Provincie Fryslân; o Raamplannen voor landinrichtingsprojecten. De landbouw heeft momenteel circa 75% van de Friese ruimte in gebruik. Een gezonde duurzame landbouw is daarom niet alleen een voorwaarde voor het in stand houden van de directe en indirecte werkgelegenheid, maar ook voor het in stand houden en versterken van natuur en landschap. De landbouw krijgt in Fryslân de ruimte om zich in al haar verscheidenheid verder te ontwikkelen: van biologisch en extensief tot grootschalig en kapitaalsintensief, met of zonder een tweede tak in de sfeer van agrarisch natuurbeheer, recreatie, streekproducten of een zorgfunctie. De externe productieomstandigheden in de landbouw zijn o.a. door landinrichting in de naoorlogse periode behoorlijk geoptimaliseerd. Maar landinrichting, met de daarbij behorende rijksmiddelen, blijft als integraal instrument belangrijk voor de landbouw en de onderlinge afstemming met andere grondgebruikfuncties. Daarbij wil de provincie zorgvuldig omgaan met het onttrekken van grond aan de landbouw om niet de ontplooiingsruimte voor de landbouw te beperken. Wat de glastuinbouw betreft blijft het beleid gericht op concentratie in Noordwest Fryslân. Daarbij zal rekening worden gehouden met onder meer landschappelijke en cultuurhistorische waarden en met de beeldkwaliteit. Voor de precieze keuze van de locatie wordt een Milieu Effect Rapportage uitgevoerd. Op basis daarvan bereiden wij een partiële streekplanherziening voor. landbouw-economisch beleid Goed en efficiënt: agrarische ondernemers ondersteunen bij het kunnen inspelen op de veranderende bedrijfsomgeving binnen de landschappelijke kernkwaliteiten; Schoon en gezond: de landbouw moet voldoen aan bepaalde eisen m.b.t. milieu, dierenwelzijn, hygiëne, traceerbaarheid en gezondheid; Breed en divers: verbreding en diversificatie van de landbouw. - ontkoppeling en afbouw van de directe inkomenssteun en de daadwerkelijke productie - schaalvergroting, verbreding, verdieping - vergroting duurzaamheid landbouw - verdere afname van het aantal agrarische bedrijven - landbouw onderdeel van een bredere plattelandseconomie 1

2 Rijk - Nota Ruimte - Agenda Vitaal Platteland - Mestbeleid - Ontwikkeling Nederlandse landbouw steeds meer bepaald door Europese Commissie - Hervorming gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) - Plattelandontwikkelingsprogramma (POP2) 2. Natuur De plannen waarin het provinciaal natuurbeleid vorm krijgt of daarvoor de randvoorwaarden scheppen zijn: o Streekplan Friesland; o Nota Meer ruimte voor weidevogels in Fryslân (1997); o Nota Natuurbeheer (1998); o Tweede Waterhuishoudingplan Fryslân ; o Frysk Miljeuplan ; o Beleidsregels ter uitvoering van de Flora- en Fauna wet en voor het provinciale soortenbeleid. Het provinciaal natuurbeleid is zowel gericht op natuur in natuurgebieden binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) als op natuur in het landbouwgebied. Daarnaast is het natuurbeleid gericht op specifieke soorten van planten en dieren. De provincie heeft met het rijk afspraken gemaakt over natuurdoelen (natuurdoelenkaart) en over de oppervlakte natuur die moet worden gerealiseerd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen natuur in eigendom van natuurbeschermingsorganisaties, natuur in eigendom van particulieren en agrarische natuur. De provincie is verantwoordelijk voor de begrenzing van de betreffende gebieden. Zij stelt daarvoor natuurgebiedsplannen vast. De taakstelling voor de begrenzing van natuurgebieden heeft betrekking op een oppervlakte van ha. Dat is ongeveer 8% van de Friese oppervlakte cultuurgrond. Daarvan is inmiddels ongeveer ha begrensd. Voor agrarisch natuurbeheer is de taakstelling ha. Deze oppervlakte is inmiddels in zijn geheel begrensd dan wel toegewezen aan zogenaamde vrij inzetbare hectaren. Binnen de bedoelde natuurgebieden kan het beheer worden verzorgd door It Fryske Gea, Staatsbosbeheer of de Vereniging Natuurmonumenten, maar ook door particulieren. Voor de natuurbeschermingsorganisaties wordt de benodigde grond door rijk en provincie aangekocht. Particuliere beheerders blijven eigenaar van hun grond. Van de ha natuurgebied binnen de EHS moet ha worden aangekocht en is ha bestemd voor particulier natuurbeheer. Van de aan te kopen oppervlakte was op 1 januari 2005 ruim ha aangekocht. Van deze laatste oppervlakte was circa ha overgedragen aan een terreinbeherende natuurbeschermingsorganisatie en was ha in bezit bij het BBL. Resteert nog een oppervlakte van ha natuurgebied die Frylsân moet aankopen. Dat moet bij voorkeur in 2016 zijn gebeurd. We hebben tot 2016 dus een jaarlijkse aankooptaakstelling voor natuur van ongeveer 280 ha. Er is daarna nog twee jaar de tijd om volgens de huidige planning in 2018 de EHS te hebben ingericht en afgerond. 2

3 Robuuste verbindingen Het Rijk wil in haar beleid voor de komende decennia meer nadruk leggen op kwaliteit. De verbetering van de samenhang tussen natuurgebieden is daarbij een van de speerpunten. Overeenkomstig de Nota Ruimte wil het Rijk in ha aan robuuste verbindingen hebben gerealiseerd. Voor de aankoop van ha, de eerste tranche, is de financiering geregeld. Fryslân neemt niet deel aan deze tranche. Het Rijk heeft aan Fryslân een oppervlakte van ha aan robuuste verbindingen toegewezen. Daarvan zou ha bestemd moeten worden voor particulier natuurbeheer dan wel agrarisch natuurbeheer. Ecologische Hoofdstructuur (inclusief ecologische verbindingszones) aangekocht in 2015 en in 2018 ingericht en beheerd, in overeenstemming met de Friese natuurdoelenkaart; 40 % van de thans nog niet aangekochte natuurgebieden beleggen met particulier natuurbeheer. - Robuuste verbindingen - Meer particulier natuurbeheer - Minder bemoeienis rijk met ecologische verbindingszones Rijk - Nota Ruimte (VROM) - Agenda Vitaal Platteland (LNV) - Landelijke Natuurdoelenkaart - Natuurbeschermingswet - Flora en Faunawet - Meerjarenprogramma Soortenbeleid - Vogel- en Habitatrichtlijn - Natura Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP2) - Mondiaal biodiversiteitsverdrag 3

4 3. Water Het beleid voor water is beschreven in de volgende documenten: o Tweede Waterhuishoudingsplan Fryslân o Statenbesluit over de hoofdkeuzen en randvoorwaarden voor de toekomstige afvoer van water in Fryslân, 5 februari Het beleid voor water richt zich op: - het vergroten van de Friese boezem; - het maken van een robuust en veerkrachtig waterhuishoudkundig systeem door de bouw van een gemaal en de aanleg/inrichting van boezemuitbreiding en waterbergingspolders (350 ha waterretentiegebieden, primair in bestaande natuurgebieden); - het bestrijden van verdroging in bestaande natuurgebieden; - veilige waterkeringen; - een goede kwaliteit van het oppervlaktewater; - het instandhouden van de essentiële functie van het grondwater voor mens, plant en dier. Daarvoor is het nodig dat: - het herstelprogramma voor boezemkaden en oevers met kracht wordt uitgevoerd; - in de ruimtelijke ordening rekening wordt gehouden met water (water als ordenend principe) en het ruimtebeslag daarvoor (uitbreiding boezem, waterretentie, reserveringszones) en; - ter verbetering van de waterkwaliteit beleidskaders worden herijkt, pilotprojecten worden opgezet en samen met andere instanties maatregelen worden geformuleerd en uitgevoerd. Bestrijding van verdroging; Realisering van voldoende lozings- en bergingscapaciteit; Vergroting van de Friese boezem met minimaal 700 ha, waaronder de realisering van minimaal 350 ha waterretentiegebieden; Uitvoering van integrale oever- en kadeprojecten; Voorbereiding van het beheersplan voor het deelstroomgebied Rijn-Noord, in het kader van de Kader Richtlijn Water (KRW), gericht op de verbetering van de waterkwaliteit; Bevorderen van de ordenende rol van water in de ruimtelijke ordening, inclusief een groter ruimtebeslag - grotere kans op wateroverlast en onveiligheid als gevolg van klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en een toename van het verhard oppervlak; - Verdroging. 4

5 Rijk - Vierde Nota Waterhuishouding (V&W), inclusief Gewenste grond en oppervlaktewaterregiem en deelstroomgebiedsvisies - Anders omgaan met water, Waterbeleid in de 21 e eeuw - 3 e Kustnota, Traditie, Trends en Toekomst - Nationaal Bestuursakkoord Water - Wet verontreiniging Oppervlaktewater - Wet Bodembescherming - Wet op de Waterhuishouding - Wet Beheer Rijkswateren - Tienjarenscenario Waterbodems - Nota Ruimte - Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), verplicht lidstaten doelen aan te geven voor met name de waterkwaliteit; - dochterrichtlijn Europese Kaderrichtlijn Water voor grondwater - EU-richtlijnen: zwemwater, viswater,schelpdierwater, lozingen gevaarlijke stoffen, stedelijke afvalwaterrichtlijn 4. Milieu Het provinciaal beleid voor milieu is vastgelegd in: o het Frysk Miljeuplan Het beleid in het Frysk Miljeuplan richt zich op: - het beschermen van de kwetsbare functies en specifieke waarden in het landelijk gebied; - het stimuleren van duurzame landbouw; - het verbeteren van de milieukwaliteit in het landelijk gebied,met name in en rond natuurgebieden en verder met betrekking tot aspecten als geur- en geluidsoverlast, verdroging, ammoniak e.d. De provincie wil bij de uitvoering van haar milieubeleid graag samenwerken met andere overheden en met organisaties en groeperingen in de Friese samenleving. De speerpunten in het Frysk Miljeuplan richten zich, in relatie tot het landelijk gebied, op waterkwaliteit (verontreiniging van water, bagger) en de milieukwaliteit. Bij dit laatste richten wij ons voornamelijk op het realiseren van de gewenste milieukwaliteit in en rond de EHS, Vogel- en Habitatrichtlijn-gebieden en de Nb-wetgebieden. - Het milieubeleid is tot dusver vooral gericht op de uitvoering van stimuleringsbeleid via de SGB en daarnaast op aanvullende regelgeving in grondwater en natuurbeschermingswetgebieden.; - Een verdergaande integratie van het milieubeleid op regionale en lokale schaal. 5

6 Rijk - Nationaal Milieubeleidsplan - Wet Milieubeheer - Wet Geluidshinder - Stankwet - Afvalverordeningen EU - EU-nitraatrichtlijn - samenwerking binnen Nieuwe Hanze Interregio - Klimaatsverdrag 5. Bodem Het huidige provinciale beleid voor de bodem is vastgelegd in: o Frysk Miljeuplan o de nota Grûn foar gearwurking, uitgangspunten en beleidskeuzes (maart 2004) Bij ons bodembeleid maken wij onderscheid tussen bodembescherming, bodembeheersing en bodemsanering. Het beleid richt zich op: o de bescherming van de bodem, zodanig dat de huidige bodemkwaliteit, - functies en waarden worden behouden; o het verschaffen van inzicht in de kwaliteit, functies en waarden van de bodem; o de bodem laten voldoen aan de noodzakelijke kwaliteit voor de gewenste gebruiksfuncties bij nieuwe herinrichting; o het saneren of beheersen van alle urgente gevallen van bodemverontreiniging uiterlijk in 2030; o het saneren of beheersen van alle spoedeisende gevallen van bodemverontreiniging uiterlijk in De komende jaren ligt de nadruk in het landelijk gebied op de volgende onderdelen: 1 e bodemsanering in dynamische situaties; 2 e saneringen in statische situaties en 3 e onderzoek in statische situaties. De statische situaties vallen onder het budget voor de Wet Bodembescherming (Wbb). Daarnaast heeft de aanpak van waterbodems en gasfabrieklocaties prioriteit. Ook die vallen onder het Wbb-budget. Tenslotte willen we prioriteit geven aan bodemsanering in landinrichtingsprojecten en in milieubeschermingsgebieden, in dynamische situaties. Er zijn afspraken gemaakt tussen de Ministeries VROM en LNV en de provincies over de sanering van zogenaamde beleidsgronden. Het gaat hier om gronden die zijn aangekocht door het Bureau Beheer Landbouwgronden en die zijn of worden overgedragen aan Staatsbosbeheer. saneren van vervuilde bodems in dynamische situaties samenwerking met andere overheden en met marktpartijen 6

7 - aanpakken van de zogenaamde Werkvoorraad bodemsanering - meer initiatief vanuit de markt - minder overheidsgeld ter beschikking Rijk - Nationaal Milieubeleidsplan - Wet Bodembescherming - VROM-beleidsbrief Bodem (nieuwe stappen in beleidsvernieuwing bodem) - Meerjarenprogramma Bodemsanering ontwikkeling van Europees bodembeleid - Kaderrichtlijn Water - EU-Nitraatrichtlijn 6. Landschap Het huidige beleid voor landschap is vastgelegd in de volgende documenten: o Streekplan Friesland o Streekplanuitwerking Blauwe Zone (1995) o Nota Natuurbeheer (1998) o Plan van Aanpak ROM Zuidoost Fryslân (1999) o Nota Erfgoed, deelnota s Archeologie en Cultuurhistorie en Monumentenzorg o Landinrichtingsplannen/raamplannen o Gemeentelijke landschapsbeleidsplannen en -ontwikkelingsplannen De oude beleidsnota Natuur en Landschapszorg in Friesland (1987) is met de vaststelling van het vigerende streekplan Friesland 1994 komen te vervallen. Deze nota is inhoudelijk echter nog steeds een belangrijke bron van informatie voor diverse (lokale) beleidsplannen en ontwikkelingen. De belangrijkste beleidslijnen voor landschap zijn: - behoud en ontwikkeling van de landschappelijke kernkwaliteiten van de onderscheiden landschapstypen, zoals aangegeven in het ontwerp streekplan; - nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moeten een zekere landschappelijke kwaliteit hebben en moeten aansluiten bij het huidige landschapsbeeld; - er moet aandacht zijn voor het planologisch veiligstellen van landschapselementen; - het landschap dient als ijkpunt en inspiratiebron voor nieuwe (ruimtelijke) ontwikkelingen; - er moet worden geïnvesteerd in het instandhouden en versterken van archeologische, cultuurhistorische en aardkundige waarden en elementen en in het mogelijk ontwikkelen van cultuurhistorie; - er moet voortdurend aandacht zijn voor de schaalkenmerken open en besloten bij de inpassing van nieuwe ruimtelijke elementen. 7

8 het stimuleren van verbeteringen in de landschappelijke kwaliteit, zoals groene en blauwe structuren (vooral in de stedelijke bundelinggebieden), het opknappen van bestaande functies en landschappelijke inpassen van nieuwe functies; het doen opstellen van landschaps(ontwikkelings)plannen door gemeenten of het herzien van gemeentelijke landschaps(ontwikkelings)plannen die ouder zijn dan 10 jaar; het versterken en ontwikkelen van de landschappelijke kwaliteiten binnen Nationale Landschappen; het hanteren van de kernkwaliteiten van de landschapstypen als inpassingkader bij agrarische ontwikkelingen; het vergroten van kennis en bewustwording van cultuurhistorische waarden. - meer aandacht voor kernkwaliteiten verschillende Friese landschapstypen, als ijkpunt en inspiratiebron bij nieuwe planvorming; - de aanwijzing en begrenzing van nationale landschappen; - provincie meer nadrukkelijk in regierol, gemeenten verantwoordelijk voor de uitwerking en uitvoering; - meer aandacht voor landschappelijke welstandseisen/ruimtelijke en beeldkwaliteit; - gebiedsgerichte en integrale benadering van cultuurhistorische waarden; - meer aandacht voor landschap in relatie tot nieuwe inrichtingswensen. Rijk - Nota Ruimte - Agenda Vitaal Platteland - Nota Belvédère - Meerjarenprogramma Soortenbeleid - Monumentenwet - Verdrag van Malta (Valetta) 8

9 7. Recreatie & toerisme Het huidige beleid voor recreatie en toerisme is vastgelegd in: o Streekplan Fryslân o Beleidsnota Recreatie en Toerisme Ongeveer 1,5% van de Friese bodem wordt gebruikt voor de recreatie. Het beleid voor recreatie en toerisme tot 2010 luidt: Versterken van de positie van de sector recreatie en toerisme door - het verbeteren van de kwaliteit van accommodaties en voorzieningen; - aan te sluiten bij de wensen van de markt; - het handhaven van de economische betekenis van de sector; - het stimuleren van duurzame bedrijfsontwikkeling; - te streven naar een gevarieerd aanbod; - het versterken van de samenhang in het aanbod o.a. door concentratie van voorzieningen en accommodaties (recreatieve kernen, regionale en stedelijke centra); - het versterken en uitbouwen van recreatieve netwerken. Het accent ligt in de beleidsperiode op kwaliteitsverbetering. Voor het landelijk gebied heeft dat betrekking op: - aandacht voor inpassing van recreatiebedrijven in het landschap; - passende ruimte creëren voor kwaliteitsverbetering van het recreatieve aanbod en waar mogelijk belemmeringen wegnemen; - verbetering van de waterkwaliteit; - het stimuleren van plattelands- en cultuurtoerisme door fiets- en wandelpaden dichter bij de watertoerist te brengen en zo, ondermeer, natuurgebieden beter bereikbaar te maken; - het uitbouwen en verbeteren van het vaar-, fiets- en wandelnetwerk; - het scheiden van beroeps- en pleziervaart door het ontwikkelen van alternatieve vaarroutes. Verstrekken van projectsubsidies aan de nationale platforms die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de landelijke routenetwerken (varen, fietsen en wandelen); Toegankelijk maken van het landelijk gebied voor wandelen en fietsen. - Huidige beleid voorzetten met nadruk op recreatieve kwaliteitsverbetering in combinatie met behoud en/of verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Rijk - Nota Ruimte - Agenda Vitaal Platteland 9

10 8. Sociaal economische vitaliteit platteland Het provinciaal beleid voor plattelandsontwikkeling is vastgelegd in: - Streekplan Friesland - Nota plattelânsbelied Provinciaal verkeer- en vervoerplan Beleidsnota Recreatie en Toerisme Sociaal beleidskader Fryslân Doel van het provinciaal plattelandsbeleid voor de periode is bij te dragen aan: - het behoud en de ontwikkeling van de leefbaarheid van het platteland; - het welbevinden van de bewoners van het platteland; - een blijvend toekomstperspectief Criteria voor leefbaarheid drukken wij uit in waarden: - Gebruikswaarde: het brede scala van functionele voorwaarden voor het menselijk bestaan zoals de aanwezigheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid van voorzieningen; - Belevingswaarde: ervaringen die samenhangen met zintuiglijke waarnemingen, zoals rust en openheid; - Toe-eigeningswaarde: de specifieke relaties die mensen met plakken onderhouden, zoals het dorp, de buurt of een bepaalde plek. Belangrijke uitgangspunten bij het plattelandsbeleid zijn: Bottom up: Zoveel mogelijk lokale initiatieven ondersteunen, mits die passen in bestaande beleidskaders en criteria van regelingen. Waar nodig wil de provincie van bovenaf inspireren en bijdragen aan het realiseren van goede ideeën. Diversiteit: Niet alles en overal hetzelfde. In het vinden van oplossingen voor problemen en het benutten van kansen verwacht de provincie dat die lokaal van elkaar zullen verschillen. Ruimte voor de regio: Via Plattelânsprojekten is al veel ruimte gegeven aan de regio. Nu de komende jaren resultaten boeken, onder voorwaarde dat initiatieven passen binnen de kaders van beleid, financiële programma s en beschikbare middelen. stimuleren van integrale ontwikkelingen en bijbehorende projecten ontwikkeling en invulling van kwaliteitsarrangementen als impuls voor ruimtelijke kwaliteit en voor sociaal-economische vitaliteit; sloop van beeldverstorende bebouwing (ruimte voor ruimte); het realiseren van een netwerk aan basisvoorzieningen op lokaal schaalniveau; versterking van de fysieke en sociale infrastructuur op het platteland (o.a. via verbetering en nieuwbouw van dorpshuizen en multifunctionele centra; bijdragen aan de bereikbaarheid van voorzieningen en aan de werkgelegenheid op bovenlokaal/regionaal niveau door versterking van de positie van regionale centra. 10

11 - Er is een groeiende behoefte aan vernieuwende combinaties van thema s die van betekenis zijn voor de leefbaarheid van het platteland. - Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP2) 11

TOELICHTING. 1 van 126

TOELICHTING. 1 van 126 TOELICHTING 1 van 126 2 van 126 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 INLEIDING 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Doel 5 1.3 Ligging plangebied 5 1.4 Geldende bestemmingsregeling 6 1.5 Leeswijzer 7 Hoofdstuk 2 BELEIDSKADER 8

Nadere informatie

MER Waterberging Diesdonk Bijlage 1. Beleid. 22 april 2010 Definitief rapport 9T0705.A0

MER Waterberging Diesdonk Bijlage 1. Beleid. 22 april 2010 Definitief rapport 9T0705.A0 MER Waterberging Diesdonk Bijlage 1. Beleid 22 april 2010 Definitief rapport 9T0705.A0 INHOUDSOPGAVE 1 PROCEDURELE RELATIE TUSSEN MILIEUEFFECTRAPPORTAGE EN BESLUITVORMING VIA HET BESTEMMINGSPLAN 3 2

Nadere informatie

MEERJARENPROGRAMMA BODEM & ONDERGROND 2015-2019 BESTUURLIJKE VERSIE

MEERJARENPROGRAMMA BODEM & ONDERGROND 2015-2019 BESTUURLIJKE VERSIE O M G E V I N G E N M I L I E U MEERJARENPROGRAMMA BODEM & ONDERGROND 2015-2019 BESTUURLIJKE VERSIE Meerjarenprogramma Bodem & Ondergrond 2015-2019 BESTUURLIJKE VERSIE vastgesteld door Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

ChristenUnie Verkiezingsprogramma

ChristenUnie Verkiezingsprogramma ChristenUnie Verkiezingsprogramma voor de provincie Flevoland 2011-2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 FLEVOLANDSE CONTEXT 5 MIDDENBESTUUR, OVERHEID en EUROPA 7 JEUGDZORG 9 SOCIAAL BELEID 10 KUNST EN CULTUUR

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL

BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL Gemeente Eersel Bestemmingsplan Kom Steensel Toelichting bijlagen Regels bijlagen Plankaart schaal 1:1.000 projectgegevens: TOE03-EER00073-01A REG03-EER00073-01A

Nadere informatie

INITIATIEFNOTA MOOI NEDERLAND

INITIATIEFNOTA MOOI NEDERLAND INITIATIEFNOTA MOOI NEDERLAND MAART 2013 INITIATIEFNEMERS: Lutz Jacobi, Partij van de Arbeid Stientje van Veldhoven, D66 Jesse Klaver, GroenLinks 2 VOORWOORD De initiatiefnemers, Lutz Jacobi van de PvdA,

Nadere informatie

Startnotitie m.e.r. Tusschenwater. Definitief

Startnotitie m.e.r. Tusschenwater. Definitief Startnotitie m.e.r. Tusschenwater Definitief Grontmij Nederland bv Assen, 13 februari 2009 Verantwoording Titel : Startnotitie m.e.r. Tusschenwater Projectnummer : 262874 Datum : 13 februari 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

Meer doen in minder gebieden. Actieprogramma Weidevogels - Akkervogels Provincie Groningen

Meer doen in minder gebieden. Actieprogramma Weidevogels - Akkervogels Provincie Groningen Meer doen in minder gebieden Actieprogramma Weidevogels - Akkervogels Provincie Groningen Meer doen in minder gebieden Actieprogramma Weidevogels - Akkervogels Provincie Groningen 1 Inhoud bladzijde 1

Nadere informatie

Status: Ontwerp Datum: 5 februari 2013

Status: Ontwerp Datum: 5 februari 2013 PLANTOELICHTING BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED 2013 GEMEENTE TYTSJERKSTERADIEL Status: Ontwerp Datum: 5 februari 2013 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding...4 1.1. Ligging plangebied...4 1.2. Aanleiding

Nadere informatie

Bestemmingsplan Rottekade 8

Bestemmingsplan Rottekade 8 Bestemmingsplan Rottekade 8 12 november 2010 ontwerp Gemeente Lansingerland Bestemmingsplan Rottekade 8 ontwerp INHOUD: - TOELICHTING - PLANREGELS - VERBEELDING Identificatiecode: NL.IMRO.1621.BP0090-ONTW

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED, HERZIENING MORSCHEHOEF 13 GEMEENTE VEGHEL

BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED, HERZIENING MORSCHEHOEF 13 GEMEENTE VEGHEL Crijns Rentmeesters BV Witvrouwenbergweg 12 5711 CN Someren BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED, HERZIENING MORSCHEHOEF 13 GEMEENTE VEGHEL T: 0493 47 17 77 F: 0493 47 28 88 E: info@crijns-rentmeesters.nl I: www.crijns-rentmeesters.nl

Nadere informatie

Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond

Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond Aanleiding Het kabinet is van mening dat een rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond noodzakelijk is. De ondergrond 1 biedt kansen voor

Nadere informatie

Toegevoegde waarde SGP Verkiezingsprogramma provincie Zuid-Holland 2011-2015 1

Toegevoegde waarde SGP Verkiezingsprogramma provincie Zuid-Holland 2011-2015 1 Toegevoegde waarde SGP Verkiezingsprogramma provincie Zuid-Holland 2011-2015 1 Inleiding De SGP is en blijft van mening dat de provincie een toegevoegde waarde heeft in het landsbestuur. Daarom draagt

Nadere informatie

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 M.e.r.plicht buizenstraat/-strook Eemshaven Oosterhorn Delfzijl 2 1.3 De eerste stap in de m.e.r. procedure: de startnotitie 3 1.4 Leeswijzer 4 2 HET PROJECT

Nadere informatie

Werken aan water in en met de omgeving. Waterbeheerplan Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2010-2015

Werken aan water in en met de omgeving. Waterbeheerplan Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2010-2015 Werken aan water in en met de omgeving Waterbeheerplan Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2010-2015 3 Inhoud Samenvatting 8 1. Inleiding en leeswijzer 13 1.1 Inleiding 14 1.2 Leeswijzer 15 2 Evaluatie WBP

Nadere informatie

GEMEENTE ROZENDAAL. De Del

GEMEENTE ROZENDAAL. De Del GEMEENTE ROZENDAAL ONTWERP BESTEMMINGSPLAN De Del Opdrachtnummer : 79.03 Datum : december 2011 Versie : 5 Plan ID Auteurs : : mro b.v. : 2 INHOUD VAN DE TOELICHTING 1 INLEIDING... 5 1.1 AANLEIDING... 5

Nadere informatie

Ontwerp. Nationaal Waterplan

Ontwerp. Nationaal Waterplan Ontwerp Nationaal Waterplan Ontwerp Nationaal Waterplan 22 december 2008 Samenvatting Nationaal Waterplan 4 Het Nationaal Waterplan: Duurzaam en klimaatbestendig De uitvoering in volle gang Nederland,

Nadere informatie

INPASSINGSPLAN VISMIGRATIERIVIER

INPASSINGSPLAN VISMIGRATIERIVIER INPASSINGSPLAN VISMIGRATIERIVIER INHOUDSOPGAVE TOELICHTING HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Provinciaal Inpassingsplan 1 1.3 Uitgangspunten PIP Vismigratierivier 2 1.4 Locatie en begrenzing

Nadere informatie

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o.

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding voor het plan 5 1.2 Doel van het plan 5 1.3 Ligging en begrenzing van het plangebied 5 1.4 Geldende

Nadere informatie

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland op 8 januari 2008 Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan 8-1-2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Reallocatie van grondwaterwinningen. locaties in Brabant. Startnotitie Milieu Effect Rapportage

Reallocatie van grondwaterwinningen. locaties in Brabant. Startnotitie Milieu Effect Rapportage Reallocatie van grondwaterwinningen naar duurzame locaties in Brabant Startnotitie Milieu Effect Rapportage 9 j u n i 2 0 0 6 / d e f i n i t i e f Reallocatie van grondwaterwinningen naar duurzame locaties

Nadere informatie

Inspireren, Innoveren en Investeren. Voor een Gelders bestuur met visie, lef en daadkracht

Inspireren, Innoveren en Investeren. Voor een Gelders bestuur met visie, lef en daadkracht Inspireren, Innoveren en Investeren Voor een Gelders bestuur met visie, lef en daadkracht Verkiezingsprogramma voor de Statenperiode maart 2011 maart 2015 1. INLEIDING Voor u ligt het CDA verkiezingsprogramma

Nadere informatie

Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden

Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden Foto: Google Earth Bron: Google Streetview Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden Ruimtelijke onderbouwing Scholten Ruimtelijk Advies Opdrachtgever: Blokland Bouwpartners Project: Ruimtelijke onderbouwing

Nadere informatie

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 TOELICHTING INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. PLANGEBIED EN PLANONTWIKKELING... 5 2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 3. BELEIDSKADERS/PLANOLOGISCHE

Nadere informatie

Naar een klimaatbestendig NL Kaders voor afweging, Definitiestudie Fase 1

Naar een klimaatbestendig NL Kaders voor afweging, Definitiestudie Fase 1 Naar een klimaatbestendig NL Kaders voor afweging, Definitiestudie Fase 1 Definitiestudie uitgevoerd als brugproject in het kader van het Routeplanner Programma Lagen: Uitvoerbaarheid Rijk Provincie Waterschap

Nadere informatie

Plan-MER Omgevingsvisie Groningen

Plan-MER Omgevingsvisie Groningen Plan-MER Omgevingsvisie Groningen Definitief Provincie Groningen Grontmij Nederland B.V. Houten, 5 maart 2015 Verantwoording Titel : Plan-MER Omgevingsvisie Groningen Subtitel : Projectnummer : Referentienummer

Nadere informatie

Zuiderpad naast nr. 13

Zuiderpad naast nr. 13 Zuiderpad naast nr. 13 Bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro Status: vastgesteld Datum: 24 maart 2015 Gemeente Beemster Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling ID-code: NL.IMRO.0370.2014Zuiderpad13-VA01 Terinzagelegging

Nadere informatie

Nota van beantwoording. Over zienswijzen op Ontwerp. Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028. en Verordening

Nota van beantwoording. Over zienswijzen op Ontwerp. Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028. en Verordening Nota van beantwoording Over zienswijzen op Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en Verordening Vastgesteld door Provinciale Staten van Utrecht in de vergadering van 4 februari 2013

Nadere informatie

Hoofdlijnenakkoord 2015-2019. VVD, D66, CDA en SP. Zuid-Holland: slimmer, schoner en sterker

Hoofdlijnenakkoord 2015-2019. VVD, D66, CDA en SP. Zuid-Holland: slimmer, schoner en sterker Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 VVD, D66, CDA en SP Zuid-Holland: slimmer, schoner en sterker 1 Inhoud Zuid-Holland: slimmer, schoner en sterker... 3 Voor een bereikbaar en verbonden Zuid-Holland... 4 Infrastructuur...

Nadere informatie

Gebiedsplan Zuidoost Friesland

Gebiedsplan Zuidoost Friesland Gebiedsplan Zuidoost Friesland Definitief Opdrachtgever: ELAN De heer S. Bron Voetpad 61 8485 JM MUNNEKEBUREN T 0561-481547 Opdrachtnemer: Eelerwoude Brink 4a 7981 BZ DIEVER T 0521-324400 F 0521-324401

Nadere informatie