Schoolgids openbare basisschool. De Rieburch

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2011-2012. openbare basisschool. De Rieburch"

Transcriptie

1 Schoolgids openbare basisschool De Rieburch

2 Inhoudsopgave Voorwoord : 3 1 De school : 4 2 Waar De Rieburch voor staat : 4 3 De organisatie van de school : 5 4 Het team : 6 5 Ouders : 7 6 Nieuwe leerlingen / vertrekkende leerlingen : 11 7 Uit de dagelijkse praktijk : 14 8 De zorg voor de leerlingen : 21 9 De resultaten van het onderwijs : Kiezen na de basisschool : Aandachtspunten voor de toekomst : De kwaliteit van het onderwijs : School- en vakantietijden : Ziekteverzuim en verlof : Klachtenregeling : Pestprotocol : Sponsoring : Bestuur, team en andere met school verbonden organisaties : 35 Bijlage: Informatie en inschrijfformulier tussenschoolse opvang 2

3 Voorwoord Geachte lezer, Hierbij bieden wij u de schoolgids van basisschool De Rieburch aan voor het schooljaar Wij zijn een openbare school die voor iedereen toegankelijk is, zonder dat er gekeken wordt naar levensovertuiging of achtergrond. Onze kinderen groeien op in een multiculturele samenleving en wij willen dat ons onderwijs net zo kleurrijk en veelzijdig is. Dat is één van onze uitgangspunten. Wij werken graag mee aan de opvoeding en vorming van uw kind. Aan goed onderwijs in een veilige en geborgen sfeer. In deze schoolgids staat hoe deze openbare school daar inhoud aan geeft. Maar onze school heeft meer te bieden. In deze schoolgids hebben we voor u het een en ander op een rijtje gezet om u zo volledig mogelijk te informeren over de werkwijze en sfeer binnen onze school. Bijzondere aandacht krijgt dit jaar de invoering van een nieuwe rekenmethode en we gaan voor het tweede jaar aan de slag met de zaakvakmethode Toponderners. Ook de aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen blijft belangrijk op de Rieburch. Daarom gaan we verder met het Rots en Water programma, een weerbaarheidtraining voor de oudere groepen. Namens het team wens ik u, maar vooral uw kind(eren) een prettig schooljaar toe. Jeroen Pas directeur 3

4 1. De school HET SCHOOLBESTUUR OCTHO Sinds januari 2009 is het Thools openbaar onderwijs verzelfstandigd. Dat wil zeggen dat we niet meer door de gemeente bestuurd worden, maar door een stichting. De stichting waar wij onder vallen is OcTHO. De overige openbare scholen op Tholen vallen ook onder dit bestuur. In de praktijk betekent dit voor onze school dat wij aangestuurd worden door de algemeen directeur vanuit het stafbureau van OcTHO. De directie van de Rieburch blijft echter verantwoordelijk voor het wel en wee van de eigen school. De gemeente is in zoverre nog verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs, dat zij de begroting en financiële jaarverslagen moeten goedkeuren. Ook is onder de huidige regelgeving de gemeente verantwoordelijk voor het opheffen en stichten van openbare scholen. Inhoudelijk heeft de gemeente geen bemoeienis meer met de openbare scholen. Het schoolbestuur heeft in het voorjaar van 2010 een beleidsplan vastgesteld. Volgens dit plan gaan we de komende jaren verder werken aan de verbetering van het Thoolse onderwijs. Dit gaat dan om zaken als het personeelsbeleid, de kwaliteit van het onderwijs en de leeropbrengsten. Op de website van OcTHO zijn deze plannen terug te vinden. DE DIRECTIE De Rieburch maakt zoals gezegd deel uit van OcTHO. De bovenschools directeur is de heer Jan Berends. De directeur van De Rieburch is de heer Jeroen Pas. Mevrouw Corrie Moeliker is de adjunct-directeur. De heer Pas is tevens plaatsvervangend directeur van OcTHO. Naast de directie zijn verder achttien personeelsleden aan de school verbonden. De Rieburch heeft ongeveer 230 leerlingen. HET GEBOUW De school ligt aan de rand van het dorp en bestaat eigenlijk uit twee gebouwen die door een lange gang verbonden zijn: De Rieburch en De Kubus. Om met de laatste te beginnen: de Kubus is het gebouw voor de kleuters en heeft een eigen ingang aan de Frank van Borselenstraat 1. In totaal telt De Kubus voor de groepen 1-2 drie werklokalen en een speelzaal. De ingang van De Rieburch ligt aan de Bloemenlaan 3. Voor de groepen 3 tot en met 8 zijn er zeven leslokalen, een technieklokaal en een centrale hal. Voor de gymlessen wordt in de groepen 3 tot en met 8 gebruik gemaakt van de sportzaal van recreatiecentrum Haestinge dat op circa tien minuten lopen van de Bloemenlaan verwijderd is. 2. Waar de Rieburch voor staat Met het gegeven dat u in de loop der jaren uw kind zo n uur toevertrouwt aan de zorg van de school willen we vooral een structurele bijdrage leveren aan de ontwikkeling van uw kind. Dat doen we niet alleen door ruim aandacht te besteden aan normen en waarden zoals die gelden in de Nederlandse samenleving, maar ook door met het gehele team continu te werken aan een goede kwaliteit van het onderwijs met extra zorg voor de kinderen die dat nodig hebben. De Rieburch is een school: - waar we de kinderen veel willen leren - waar we de kinderen zo goed mogelijk willen voorbereiden op het vervolgonderwijs Maar is ook een school: 4

5 - die open staat voor alle levensovertuigingen - waar de kinderen zich prettig en veilig voelen - waar de kleuters kleuter mogen zijn - waar zorgverbreding een teamaangelegenheid is - waar ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs Het onderwijs wordt gekenmerkt door overwegend klassikaal onderwijs, waarbinnen wij proberen in te spelen op de verschillen tussen leerlingen. Een helder lesprogramma, waarbij we werken met moderne methoden. In veel van deze lesmethoden wordt ook structureel een beroep gedaan op de zelfstandigheid van uw kind. Het bevorderen van die zelfstandigheid is een van de doelen die wij ons gesteld hebben. De verdere uitwerking van de leerlijnen en gebruikte methodes is terug te vinden in het schoolplan. Dit schoolplan is ter inzage en is ook op de website terug te vinden. Ons streven is er met name op gericht om uw kind voldoende bagage mee te geven om in de toekomst met succes in onze gecompliceerde maatschappij te kunnen functioneren. We hebben het dan niet alleen over leerstof. Ook waar het gaat om waarden en normen, positief gedrag en zelfredzaamheid heeft de school samen met u de verantwoording over de opvoeding. Daarom hebben we ruim aandacht voor de zorgen en pleziertjes van uw kinderen. Dit doen we omdat we het belangrijk vinden dat uw kind zich voor alles ook thuis voelt op onze school! 3. De organisatie van de school MEERDERE LEERKRACHTEN EN COMBINATIEGROEPEN In uw schooltijd had u waarschijnlijk te maken met één juf of één meester. Tegenwoordig is het veel meer gebruikelijk dat in een groep diverse leerkrachten de onderwijsscepter zwaaien. Ook bij ons is dat het geval. Het voordeel is dat er meer overleg is en door steeds weer gezamenlijk de onderwijskundige en opvoedkundige zaken met elkaar te bespreken, kunnen we uw kind optimaal begeleiden. Uw kind begint in groep 1 en 2 in een combinatiegroep. Onze filosofie hierachter is dat kinderen veel van elkaar leren. Omdat de beginperiode in de basisschool zo belangrijk is, worden deze groepen extra ondersteund. Dit gebeurt zowel door extra handen in de klas (onderwijsassistente en stagiaires), als door het werken met kleinere groepen buiten de klas. Ook in midden- en bovenbouw kan het voorkomen dat uw kind in een combinatiegroep geplaatst wordt. Dit is afhankelijk van het aantal leerlingen. Dit schooljaar werken we zonder combinatiegroep. Wel zijn er 2 groepen 3 samengesteld. Deze groepen zijn wat kleiner. In de hogere groepen hebben we door de inzet van onderwijsondersteuners en stagiaires meer handen in de klas. SPECIALE ZORG Kinderen die speciale zorg nodig hebben, worden goed ondersteund. Dit gebeurt in eerste instantie in de eigen groep, door de eigen leraar. Het kan ook voorkomen dat een kind individueel of in kleine groepjes extra ondersteuning krijgt. De coördinatie van deze extra zorg is in handen van onze Intern Begeleiders (IB er): Jos Uijtdewillegen en Pauline Kievith. ONDERWIJSTIJD Volgens de wet op het Primair onderwijs is de school verplicht om een minimaal aantal uren les te verzorgen. In de eerste vier jaren is dat 880 uur per groep en in de hogere groepen is dat 1000 uur les. 5

6 Wij realiseren in de onderbouw 881 lesuren, in de bovenbouw realiseren wij lesuren. Van de lestijd wordt ruim 50% besteed aan taal en rekenen. Wij willen dit schooljaar samen met een groep ouders de wenselijkheid en de mogelijkheid bestuderen om de schooltijden aan te passen. PLANMATIG WERKEN ALS BASIS VAN KWALITEIT In het onderwijs werken we met ontwikkelingsplannen die steeds een periode van 4 jaar beslaan. In dit zogenoemde schoolplan geven we aan wat we in die vier jaar met ons onderwijs willen veranderen en verbeteren. Per schooljaar wordt steeds een deelplan gemaakt. Gedurende het schooljaar wordt steeds in de gaten gehouden of alles ook volgens plan verloopt en aan het eind van het schooljaar volgt een evaluatie. jaarplan bijstellen van het jaarplan schoolplan tussen tijdse controle eind evaluatie Schooljaar is het eerste jaar van ons schoolplan. In hoofdstuk 11 beschrijven we de plannen voor dit schooljaar. 4. Het team DIRECTIE De Rieburch heeft een directeur en een adjunct-directeur, die samen leiding geven aan de school. ZORGTEAM Op onze school zijn twee Intern Begeleiders (IB er) aanwezig, die o.a. belast zijn met de organisatie van de Remedial Teaching (RT)en Tutoring (extra onderwijs in zeer kleine groepjes) van leerlingen buiten de groep. De IB ers en RT ers vormen samen het zorgteam. GROEPSLERAREN In principe heeft iedere groep een groepsleraar die verantwoordelijk is voor de eigen groep. Als er sprake is van een duobaan (met twee leraren in één groep), dan hebben beiden de verantwoordelijkheid voor de groep. Als een leraar compensatieverlof (ATV) heeft, wordt waar mogelijk de groep overgenomen door steeds dezelfde leraar. 6

7 Er zijn ook leraren zonder een eigen groep. Zij hebben vaak een ondersteunende taak. Zij geven bijvoorbeeld Remedial Teaching of zijn verantwoordelijk voor het computeronderwijs. Deze leraren worden ook als CV-vervanger ingezet. ONDERWIJS ONDERSTEUNEND PERSONEEL Op de Rieburch werken twee OOP ers. Zij werken in de administratieve ondersteuning en als klassenassistent. VERVANGING VAN DE GROEPSLERAAR Bij ziekte of verlof van de groepsleraar, of bij het verrichten van andere taken ten behoeve van de school, wordt de groepsleraar vervangen. Als er geen invaller beschikbaar is, dan wordt een beroep gedaan op een leraar of een directielid die op dat moment geen groep heeft. Ook bestaat de mogelijkheid om klassen samen te voegen of om de leerlingen te verdelen. In het uiterste geval kan het zijn dat een groep naar huis wordt gestuurd. U wordt hierover altijd van te voren geïnformeerd. CURSUSSEN Om goed op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen het onderwijs, op zowel pedagogisch als didactisch gebied, volgen de leraren regelmatig na- en bijscholingscursussen. Prioriteit wordt hierbij gegeven aan onderwerpen die worden genoemd bij Aandachtspunten voor de toekomst. Verder kiezen leraren individueel cursussen die zij nodig hebben of interessant vinden. NIEUWE LERAAR Als een nieuwe leraar benoemd is, wordt deze het eerste jaar gecoacht door een collega en een directielid. STAGIAIRES Studenten van een pedagogische academie basisonderwijs (PABO) kunnen op onze school hun stage verrichten. In overleg met de groepsleraren wordt bekeken in welke groepen zij hun stage kunnen volbrengen. De stagiaires voeren opdrachten uit, die gegeven worden vanuit de opleiding, de school of door de groepsleraar. De verantwoordelijkheid voor de groep blijft echter altijd bij de eigen groepsleraar. Ook studenten van de opleiding voor klassenassistenten lopen regelmatig stage op de Rieburch. LIO STAGIAIRE Ook lopen regelmatig 4 e jaars PABO studenten een zogenoemde Lio-stage op onze school. Hierbij krijgt deze bijna-leraar de gedeelde verantwoordelijkheid voor een groep en volgt hierbij het reguliere programma van de groep. Dit schooljaar werken in groep 1-2a en groep 5 een Lio-Stagiaire STAGECOACH De verschillende stagiaires hebben op onze school één aanspreekpunt. Dat is de stagecoach. Op onze school is dat mevrouw Corrie Moeliker. Deze coach bezoekt de stagelessen en voert regelmatig gesprekken met de stagiaires, maar ook met de groepsleraren en de scholen waar de stagiaires hun opleiding volgen. 5. Ouders HOE DENKEN OUDERS & LEERLINGEN OVER DE RIEBURCH. In januari 2011 hebben leerlingen, ouders en personeel via een anonieme enquête hun mening kunnen geven over bepaalde zaken op onze school. Deze enquête, de NOTO (dit staat voor Nationaal Onderwijs Tevredenheids Onderzoek) is in samenwerking met de schoolbegeleidingsdienst afgenomen. Aan de ouders werd 7

8 gevraagd hoe zij dachten over zaken als het pedagogisch klimaat, de communicatie tussen school en ouders, de inrichting van het gebouw, de kwaliteit van het onderwijs en de relatie met leerlingen en ouders. Ook de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 konden hun mening geven over samenwerkend leren, de instructie, het zelfstandig werken, het pedagogisch klimaat en het werkklimaat op school. In totaal zijn ouderlijsten uitgedeeld, hiervan zijn er 93 teruggekomen. Dat is bijna 50%. De leerlingenquête is op school afgenomen. Er waren op moment van afname 81 van de 87 leerlingen uit groep 6,7 en 8 aanwezig. DE UITKOMSTEN VAN DE OUDERENQUÊTE 2011 Een aantal opvallende scores uit de NOTO zijn: Leerlingen (74 lln uit groep 6,7,8): Geven aan dat ze veel leren op school, dat ze het leuk vinden op school en dat ze na een lange vakantie weer zin hebben om naar school te gaan. Hiermee scoren we ver boven het landelijk gemiddelde. 7% geeft aan vaak gepest te worden en 3% geeft aan vaak te pesten. Van de leerlingen vindt 88% dat er duidelijke regels zijn over wat er wel en niet mag op school. Ouders (54 van de 176, 32% van de respondenten) : Op een aantal essentiële zaken scoren we als school prima. Dan gaat het over zaken zoals de kwaliteit van de lessen, de zorg voor de kinderen en de wijze waarop de leraar zijn vak verstaat. Wat wij zorgelijk vinden is dat de relatie school-ouders en de communicatie slecht scoren: beiden 6.4. Dat is ver onder het landelijk gemiddelde. Dit kwam echter ook naar voren bij de personeelsenquête. Van de ouders geeft 42% aan dat er meer gedaan moet worden aan normen en waarden. 85% geeft aan dat de kinderen met plezier naar school gaan. Ouders geven aan ontevreden te zijn met de veiligheid rond en in de school en met de klachtafhandeling door de directie. Opvallend is dat van bijna alle onderdelen 7 a 10% altijd negatief scoort. Ook op gebieden die geen negatieve score kunnen hebben (vb wachtlijsten TSO). De NOTO is afgenomen op een moment dat het in één van de groepen behoorlijk rommelde. Dit heeft gedurende een aantal maanden gespeeld. Hierdoor kan het zijn de resultaten van een aantal onderdelen lager scoorde. Om de opbrengsten rond de oudertevredenheid beter te kunnen duiden en te verbeteren wordt er een werkgroep met ouders en personeel in het leven geroepen. Om de sociale veiligheid te verbeteren zetten wij de Rots & Water training voort. Voor een betere inbedding in school, volgt een leraar de cursus tot trainer. Ook wordt een interne vertrouwenspersoon aangesteld. 8

9 CONTACT- EN VOORLICHTINGSBIJEENKOMSTEN De opvoeding van uw kind is een zaak van u en de school samen. De hiervoor noodzakelijke betrokkenheid proberen we inhoud en vorm te geven door gedurende het schooljaar diverse contactavonden te organiseren. Zo houden we voor de groepen 2 tot en met 7 drie keer per schooljaar contactavonden waarin we u in zogenoemde tienminuten-gesprekken op de hoogte houden van de ontwikkeling van uw kind. Voor groep 1 en 8 organiseren we twee keer zo n overlegmoment, maar op uw of ons verzoek kunt u vaker overleg hebben met de groepsleraar. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders uitgenodigd om tijdens een informatieavond kennis te maken met de groepsleerkracht van hun kind en worden de ouders op de hoogte gesteld van de specifieke lesinhouden van de groep waar het kind in zit. Verder hebben ook de ouderraad en de medezeggenschapsraad op deze informatieavond spreektijd. Hierin wordt kort verslag gedaan van de activiteiten van het afgelopen jaar en worden de plannen voor de toekomst besproken. Natuurlijk kunt u naast deze momenten altijd contact opnemen met de leraren of met de directie. We stellen het op prijs als u hiervoor een afspraak maakt. INFORMATIEVOORZIENING De school zal altijd proberen te zorgen voor tijdige informatie omtrent activiteiten en bijzonderheden. Zo vindt u in deze schoolgids, naast alle algemene informatie, bijvoorbeeld ook het rooster met de vakanties en vrije dagen. Verder ontvangt u maandelijks per onze nieuwsbrief. Hierin worden bijzonderheden tijdig aangekondigd. De ouders van leerlingen in de groepen 1 en 2 krijgen ook informatie over de thema s uit het Piramide-project. Deze nieuwsbrieven worden ook op de website geplaatst. Voor het huidig schooljaar staat ook de vernieuwing van de website op de rol en gaan we meer gebruik maken van om de ouders te informeren. OUDERPARTICIPATIE Onder ouderparticipatie verstaan we het actief deelnemen aan het schoolleven van De Rieburch. Dat kan variëren van het verlenen van assistentie bij het lezen tot het begeleiden van excursies of schoolreizen. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de stille reserves zullen we u aan het begin van elk schooljaar schriftelijk benaderen met de vraag om aan te geven bij welke activiteit(en) u eventueel wilt helpen. DE OUDERRAAD De Rieburch mag zich verheugen in een actieve ouderraad (OR). Deze raad bestaat geheel uit ouders/verzorgers die actief meehelpen bij de organisatie van feesten, sportactiviteiten etc. Een ieder die een kind heeft op De Rieburch kan zich vrijwillig aanmelden om mee te helpen met allerlei schoolactiviteiten. We nemen dan contact met u op als we hulp nodig hebben. De OR is een onafhankelijke stichting waarin de gang van zaken officieel, volgens wettelijke richtlijnen, geregeld is. Het bestuur van de ouderraad bestaat uit: Mevrouw Jolanda Priem, voorzitter Mevrouw Will van Beymerwerdt, penningmeester Mevrouw Miranda Weggemans, secretaris Als lid zijn aan de OR verbonden: Mevrouw Anja Nieuwland Mevrouw Anita Crezee Mevrouw Hanny van de Putten 9

10 DE OUDERBIJDRAGE Het onderwijs aan De Rieburch is kosteloos. Om echter leuke, extra activiteiten te kunnen verzorgen als bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, het kerstfeest, de paasmaaltijd en een eindfeest vragen we u een vrijwillige bijdrage. Een gedeelte hiervan wordt besteed aan de inrichting van het schoolplein, het schoolblad en extra materiële ondersteuning. De vrijwillige bijdrage voor het ouderfonds is vastgesteld op: - 22,50 euro per jaar als u één kind op school heeft - 30 euro als u twee kinderen op school heeft - 37,50 euro als u drie of meer kinderen op school heeft. Uw bijdrage zien we graag tegemoet op rekening Het bedrag kunt u voldoen door het over te maken op dit nummer, t.n.v. Stichting Ouderraad De Rieburch. Het beheer van het ouderfonds is een zaak van de OR. U ontvangt in de loop van het schooljaar een verzoek om het bedrag te betalen. DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Zoals aan elke school is ook aan De Rieburch een medezeggenschapsraad verbonden. De MR is vergelijkbaar met de ondernemingsraad in het bedrijfsleven en heeft dan ook het doel om ouders/verzorgers en het team medezeggenschap te geven over zaken als vakantieregelingen, tussenschoolse opvang, personeelsbezetting, fusie, nascholing voor teamleden en begrotingen. De bevoegdheden en plichten van de MR staan omschreven in het reglement dat op school aanwezig is. De MR bestaat uit 6 leden: 3 leden zijn gekozen uit en door de leden van het team van De Rieburch (de personeelsgeleding) en 3 leden zijn gekozen uit en door de ouders/verzorgers (de oudergeleding). Alle scholen van OcTHO zijn met 2 personen vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De MR vergadert mmerdere keren per schooljaar, Deze vergaderingen zijn openbaar. De agenda en notulen van de vergaderingen zijn terug te vinden op de website van onze school. Data MR-vergaderingen schooljaar 2011/2012 De MR vergadert steeds op donderdagmiddag of donderdagavond De agenda en de verslagen worden op de website gepubliceerd. De MR bestaat uit: Oudergeleding Liesbeth Versluijs (voorzitter\afgevaardigde GMR) Martine vd Wekken (secretaris) Martijn van Meer (penningmeester) Personeelsgeleding Jos Uijtdewillegen (vice-voorzitter) Mirjam Eversdijk (afgevaardigde GMR) Cynthia Pilaszek (lid) U kunt de MR-leden bereiken via over onderwerpen die u bezighouden ten aanzien van verschillende zaken rondom de school en het onderwijsklimaat. 10

11 6. Nieuwe leerlingen/ vertrekkende leerlingen AANMELDEN Ouders die belangstelling voor De Rieburch hebben, kunnen een afspraak maken bij de directeur. KENNISMAKINGSGESPREK Tijdens dit kennismakingsgesprek (waarbij wordt verwacht dat het kind aanwezig is) wordt uitgelegd hoe er op De Rieburch wordt gewerkt en volgt er een rondleiding door het gebouw. Ouders krijgen ruimschoots de gelegenheid om vragen te stellen en ontvangen een schoolgids. Zij kunnen enige bedenktijd krijgen om te kiezen voor De Rieburch. Daarna volgt de inschrijving. AANVULLENDE INFORMATIE BIJ DE INSCHRIJVING Als ouders kiezen voor De Rieburch, dan wordt in een gesprek informatie opgevraagd over het kind en het gezin. Deze informatie wordt opgeslagen in het administratiesysteem van de school. De ouders ondertekenen vervolgens een inschrijfformulier. Naast deze informatie wordt van de ouders aanvullende informatie gevraagd. Deze informatie heeft vooral te maken met de gevolgde opleidingen van de ouders en de gezinssituatie. In het Nederlandse onderwijssysteem wordt de subsidie per kind namelijk bepaald aan de hand van het opleidingsniveau van de ouders. Ook telt mee of een kind opgroeit in een één-oudergezin. Simpel gesteld komt het er op neer dat de school wat meer subsidie ontvangt als de ouders basisonderwijs, speciaal basisonderwijs of VMBO (of een vergelijkbaar opleidingsniveau) hebben gevolgd. Voor kinderen van wie de ouders VMBO-T of een hogere onderwijsvorm hebben gevolgd, wordt geen extra subsidie gegeven. TOELATING In principe worden alle leerlingen, die wat betreft hun leeftijd op de basisschool thuishoren, toegelaten tot onze school. Alleen als blijkt dat wij als school het kind vanwege zijn verstandelijke en/of lichamelijke gesteldheid niet voldoende kunnen ondersteunen, zullen de ouders een passende school moeten zoeken. Ook indien een kind een verwijzing heeft voor een school voor speciaal basisonderwijs of als er een verwijzingsprocedure loopt bij de PCL (Permanente Commissie Leerlingenzorg), wordt een kind niet zonder meer toegelaten. De procedure die wij volgen als een kind een lichamelijke of verstandelijke handicap heeft, wordt in de volgende paragraaf beschreven. Bij het wisselen van basisschool (de zogenoemde zij-instromers), wordt altijd eerst overleg gevoerd met de collega-directeur van de school waar het kind op dat moment is ingeschreven. Dit geldt met name voor schoolwisselingen binnen de gemeente Tholen. KINDEREN MET EEN HANDICAP Per 1 augustus 2003 is de regeling leerlinggebonden financiering (LGF) van kracht geworden. Deze regeling, ook bekend als het rugzakje stelt ouders van gehandicapte kinderen in staat om hun kind aan te melden bij een school voor regulier basisonderwijs. Omdat een leerling met een handicap hoogstwaarschijnlijk andersoortige ondersteuning nodig zal hebben dan andere kinderen, is het van belang dat zowel de ouders als de school heel goed op de hoogte zijn van de wensen enerzijds en de mogelijkheden anderzijds. 11

12 Om ervoor te zorgen dat de aanname voor alle betrokken partijen helder en overzichtelijk blijft, hebben wij een protocol aannamebeleid opgesteld. PROTOCOL AANNAMEBELEID MET BETREKKING TOT LGF VOOR DE RIEBURCH Onze school staat open voor leerlingen die extra zorg nodig hebben. De school moet wel voldoende kunnen beantwoorden aan de verwachtingen en hulpvraag van ouders en leerlingen. In de afgelopen periode hebben wij ervaring opgedaan met het begeleiden van kinderen met een beperkte lichamelijke handicap, spraak- en taalstoornissen, kinderen met een stoornis uit het autistisch spectrum en kinderen met het syndroom van Down. Om de werkdruk voor de groepsleraar op een aanvaardbaar niveau te houden, hanteren wij de stelregel dat er per jaargroep plaats is voor 1 leerling met een zgn. rugzakje. Uitzondering hierop zijn de leerlingen die al langer onderwijs volgen op onze school en voor wie in de loop van de schoolloopbaan, vanwege bijvoorbeeld een ontwikkelingsachterstand leerling gebonden financiering is aangevraagd. Bij aanmelding volgen we de volgende procedure. Namens de school gebeurt dit door directie en IB er. 1) Er volgt een informatief gesprek met de ouders over de hulpvraag van het kind. 2) De school vertelt over eigen visie en beleid en over de mogelijkheden en beperkingen van de school ten aanzien van leerlingen met een handicap. 3) De school neemt kennis van een eventuele indicatiestelling (via een REC). 4) De school gaat informatie inwinnen over het ontwikkelingsperspectief. 5) In het team wordt de haalbaarheid van plaatsing van het kind besproken. 6) De ouders worden geïnformeerd over: A) er is verder onderzoek nodig B) we gaan over tot plaatsen C) we gaan niet over tot plaatsen A) bij verder onderzoek. Er volgen extra gesprekken met ouders. De school zal aanvullende informatie opvragen. B) bij plaatsing. Er volgt een gesprek met de ouders. De afspraken tussen school en ouders over de aanpak van de leerling worden vastgelegd. Verdere afspraken over de gang van zaken worden gemaakt. We informeren bestuur, MR en inspectie. C) bij afwijzing. Er volgt een gesprek met de ouders. De motivering wordt op schrift gesteld. Samen met ouders wordt naar alternatieven gezocht. We informeren bestuur, MR en inspectie. Als een kind met een rugzakje geplaatst is op onze school, dan bekijken we steeds aan het einde van het schooljaar samen met de ouders, de Ib ers, de externe begeleiders en de directie hoe de ontwikkeling verder verloopt. Als er voldoende voortgang is en het kind zit lekker in zijn vel bij ons op school, dan kunnen wij dit kind blijven begeleiden. 12

13 KLEUTERS Kleuters die bijna vier jaar zijn, mogen rond hun verjaardag vier keer een middag in hun klas op bezoek komen om te wennen. De toelating vindt plaats op of kort na de vierde verjaardag, zodat de kinderen druppelsgewijs binnen komen en de leerkracht alle aandacht aan de nieuwkomer kan schenken. Omdat voor de jongste kleuters de schoolweek wel eens te vermoeiend kan zijn, bestaat de mogelijkheid om in overleg met de leerkracht schooltijd te verzuimen. Vanaf 5 jaar is het kind leerplichtig. Waar het gaat om de indeling van de nieuwe leerlingen in groep 1-2, hanteren we de volgende criteria: - familie bij voorkeur niet bij elkaar in de groep - gelijkmatige verdeling jongens en meisjes - gelijkmatige verdeling jongste en oudste kleuters - indien oudere broers of zussen bij een groepsleraar in de groep hebben gezeten, dan wordt een jonger broertje of zusje bij een andere groepsleraar geplaatst. Daarnaast houden we met de plaatsing rekening met de informatie die we hebben gekregen van bijvoorbeeld de ouders of de peuterspeelzaal. SCHORSING/ VERWIJDERING Leerlingen worden niet zomaar geschorst. Alleen als zij structureel inbreuk maken op het recht van hun medeleerlingen op een ongestoord en veilig onderwijsklimaat. Hierbij moet gedacht worden aan structureel pestgedrag of agressie. Ook ernstige gedragsproblemen waardoor lessen zeer regelmatig verstoord worden vallen hieronder. Een schorsing kan dan opgelegd worden om het onderzoek naar een eventuele terugkeer of een definitieve verwijdering niet in de weg te staan. Een definitieve verwijdering zonder voorafgaande inschrijving bij een andere onderwijsinstelling vindt pas plaats indien er aantoonbaar, zonder succes, gedurende een periode van 8 weken is gezocht naar een passende oplossing van het probleem of naar een andere school. VERTREKKENDE LEERLINGEN Kinderen die De Rieburch verlaten, krijgen een onderwijskundig rapport, een bewijs van uitschrijving en hun gegevens van het leerlingvolgsysteem mee voor de nieuwe school. In principe worden deze gegevens doorgestuurd naar de nieuwe school. 13

14 7. Uit de dagelijkse praktijk Voor de kleutergroepen AFSCHEID NEMEN IN GROEP 1 EN 2: KISS and GO Voor een rustig begin van de lessen vragen wij u het brengen van uw kleuter in de klas zo kort mogelijk te houden. Zo is er meer ruimte voor nieuwe leerlingen en kinderen die nog wat moeite hebben met het afscheid nemen. Zodra uw kleuter het gewend is in de groep stimuleer dan de zelfstandigheid door niet meer dagelijks mee het lokaal in te gaan. Neem afscheid in de hal of bij de kapstok en als dat goed gaat bij het hek. Natuurlijk kunt u altijd na schooltijd de werkjes van uw kleuter komen bekijken. GYMSCHOENEN Kleuters dragen bij de gymlessen bij voorkeur gymnastiekschoenen met profielzolen, zonder veters. Deze schoenen blijven, door u van tevoren voorzien van de naam van uw kind, op school aanwezig. De gymschoenen worden per groep bewaard in een krat buiten de klas. TEKENINGEN VOOR SPECIALE GELEGENHEDEN Als u uw kind een tekening wilt laten maken voor de verjaardag van papa, mama, opa of oma of voor een bijzondere gelegenheid, laat dit dan tijdig weten. Bij elke groep hangt een kalender waarop u dit kunt vermelden. DRINKEN EN FRUIT ETEN s Morgens rond de klok van tien is het tijd voor het kleuterhapje. Wilt u uw kind geen zaken mee geven als priklimonade, gevulde koeken of chocoladekoeken? Liever iets gezonds mee geven om te drinken en te eten: een beker/pakje melk of sap en fruit of een koekje. Bij uitzonderlijk warm weer mogen de kleuters ook in de middag wat drinken meenemen. U hoort tijdig van de leerkracht als dat het geval is. SPEELGOED MEE De kleuters mogen op vrijdagmiddag eigen speelgoed meenemen. Op de andere dagen van de week niet. FIETSEN In verband met de eigen veiligheid van uw kind is het niet toegestaan dat uw kleuter zonder begeleiding op de fiets naar school komt. JASSEN Wilt u met uw kleuter thuis ook oefenen met het zelf aan- en uitdoen van de jas, kleding en schoenen? LUIZENZAKKEN Om de verspreiding van hoofdluis tegen te gaan hebben alle kinderen een eigen luizenzak. Hierin worden de jassen opgeborgen. De ouders kunnen de zakken desgewenst meenemen om de zak te wassen of te sprayen. CONTACT MET DE LEERKRACHT Wilt u de leerkracht spreken? Dat kan na schooltijd. Bij voorkeur na overleg vooraf. 14

15 SPELLETJESMIDDAG In de eerste maanden van het schooljaar organiseren we enkele spelletjesdagen. Ouders/verzorgers kunnen gedurende een uurtje met een groepje kleuters spelletjes spelen. U wordt hierover nader ingelicht. UITSTAPJES Regelmatig gaan de kleuters een middagje op stap. Dat kan zowel in de plaatselijke omgeving zijn als iets daarbuiten. Soms wordt aan een project een extra uitstapje verbonden. U wordt hierover tijdig ingelicht. WERKMAP Om de ontwikkeling van uw kind goed in beeld te brengen bewaren we in de loop van het jaar diverse tekeningen en werkjes die we bundelen in een werkmap. Deze map geven we aan het eind van het schooljaar aan uw kind mee. LIEDJES U wilt meezingen met uw kind, maar u kent de liedjes niet? Op verzoek geven we u graag de melodie en de tekst op papier. Bovendien plaatsen we veel liedjes in De Riebus, de schoolkrant van De Rieburch. VERJAARDAG Bij het vieren van de verjaardag van uw kleuter is het de bedoeling dat de traktatie s ochtends meegenomen wordt. De verjaardag wordt later op de ochtend in de klas, samen met de kinderen en de leerkracht gevierd. Voor de leerlingen uit groep 3 VETERS STRIKKEN Met het strikken van veters gaat elk jaar veel kostbare tijd verloren. Wij vragen u dan ook vriendelijk thuis hier goed mee te oefenen. DRINKBEKERS, GYMKLEDING EN LAARZEN Bekers lijken veel op elkaar. Bij deze dan ook het verzoek de beker van uw kind duidelijk te merken. Hetzelfde geldt ook voor gymkleding en laarzen. GYMLESSEN Tot aan de herfstvakantie spelen de kinderen van groep 3 op maandag, dinsdag en donderdagmorgen een halfuur op het plein van de Kubus en op vrijdagmorgen krijgen ze gym in Haestinge. Na de herfstvakantie gaan de kinderen 2 maal per week naar de grote zaal in Haestinge. WEGBRENGEN VAN DE KINDEREN In groep 3 gaan de kinderen zelf naar binnen toe. Uiteraard kunt u de leraren zelf even aanspreken als er bijzonderheden zijn. 15

16 Voor alle leerlingen DE SCHOOLREGELS Op school hanteren we een aantal basisregels waarmee wij een prettige sfeer willen bevorderen. De regels gaan over normaal geaccepteerd gedrag en zijn vertaald naar kind niveau. De regels hangen op verschillende plekken in de school en worden regelmatig besproken met de kinderen. Ze zijn voor ons het uitgangspunt om kinderen aan te spreken op gedrag. Als kinderen de schoolregels steeds opnieuw overtreden, bespreken we dit met de ouders. Op de Rieburch - willen we geen pestkoppen - laten we elkaar met rust als we geen vriendjes kunnen zijn - lachen we elkaar niet uit en zeggen geen lelijke dingen tegen elkaar - lossen we onze ruzietjes op met praten - zorgen we ervoor dat andere kinderen rustig kunnen werken - zijn we zuinig op schoolspulletjes en de spullen van andere kinderen - zorgen we er samen voor dat de school opgeruimd is DIVERSE ONDERZOEKEN In het jaar dat uw kind vijf jaar is geworden, wordt het uitgenodigd voor een preventief onderzoek door de jeugdarts en de jeugdartsassistente. Het onderzoek vindt niet plaats op school, maar op een zgn. servicepunt van de GGD. Kinderen in de leeftijd van 4,9 jaar tot 5,9 jaar worden door een logopedist onderzocht op spraak- en taalontwikkeling. Dit onderzoek vindt plaats op school. Wanneer kinderen 10 jaar worden, worden ze onderzocht door de jeugdartsassistente. Zij test ogen en oren en meet de lengte en het gewicht van de kinderen. Naast deze individuele onderzoeken worden eens in de vier jaar de gezondheidssituatie en de leefgewoonten van onze leerlingen in kaart gebracht. Bovendien onderzoekt een jeugdverpleegkundige de school op veiligheid en hygiëne. Vanzelfsprekend staat het u vrij de hiervoor genoemde onderzoekers te raadplegen als u het vermoeden heeft dat uw kind ergens problemen mee heeft of als u twijfelt over de ontwikkeling van uw kind. Ook de leerkracht kan in overleg met u uw kind aanmelden voor een onderzoek bij de jeugdarts, logopedist of jeugdverpleegkundige. GYMNASTIEK Voor de lessen gymnastiek dragen de leerlingen naar eigen keuze een turnpakje of sportbroek en een T-shirt. Om voetwratten en/of eczeem te voorkomen, is het dragen van gymschoenen (geen zwarte zolen) verplicht. Ook de balletschoentjes met gladde zolen zijn minder geschikt. Verder is het prettig als de kinderen speciale sportsokken meenemen. Voor de lessen gymnastiek hanteren we het volgende rooster: Groep 3 dinsdagmorgen en vrijdagmorgen Groep 4 dinsdagmiddag en donderdagmorgen Groep 5 dinsdagmorgen en vrijdagmorgen Groep 6 dinsdagmorgen en donderdagmorgen Groep 7 dinsdagmorgen en donderdagmiddag Groep 8 dinsdagmiddag en vrijdagochtend Weerbaarheidtraining in Haestinge dinsdagmorgen 6,7,8 september-november Graag ontvangen wij een (schriftelijk) berichtje als kinderen niet mee mogen gymmen. 16

17 OVERZICHT KOSTEN SPECIALE ACTIVITEITEN: Naast de vrijwillige ouderbijdrage vragen wij voor de volgende activiteiten ook een bijdrage van de ouders: - schoolreizen groep 1-2, periode mei - juni: een bedrag rond de 15,- - schoolreizen groepen 3 t/m 6, periode mei - juni: een bedrag rond de 25,- - schoolkamp groep 7, medio juni: een bedrag rond de 50,- - schoolkamp groep 8, medio mei:een bedrag rond de 75,- - surprise groep 5 t/m 8, december: een bedrag van 4,50. HUISWERK Alle kinderen vanaf groep 4 krijgen wekelijks huiswerk mee. Kinderen van groep 3 beginnen wat later in het schooljaar. Alle kinderen krijgen een huiswerkmap. In deze map zit het leer- of maakhuiswerk voor de komende week. Iedere maandag moet deze map ook weer mee terug naar school. In de map zit verder een overzichtje met het te maken huiswerk (plannertje) en informatie over de manier waarop wij op school bepaalde sommen en spellingszaken aanbieden. De kinderen van groep 8 krijgen een schoolagenda. Hierin wordt het huiswerk opgeschreven. MATERIALEN Voor de kinderen in de hogere groepen zijn een aantal zaken aanbevolen: een Nederlands woordenboek en een wereldatlas. Deze zijn erg handig bij het huiswerk en studiewerk dat de kinderen meekrijgen. Een PC met internetaansluiting is voor werkstukken in groep 7 en 8 ook erg handig. Uiteraard kunnen de kinderen ook op de PC op school werken. GODSDIENSTONDERWIJS Vanaf groep 5 kunnen leerlingen godsdienstonderwijs volgen. De godsdienstlessen zijn niet verplicht; leerlingen die niet hiervoor kiezen ontvangen gedurende de lessen godsdienst ander onderwijs. De lessen worden verzorgd door mevrouw Nel Roggeband. Aan het begin van elk schooljaar kunt u uw kind(eren) opgeven voor godsdienstonderwijs. Als kinderen zijn opgegeven voor de godsdienstlessen, dan worden de kinderen geacht deze lessen wekelijks gedurende het schooljaar te volgen. VERJAARDAGEN Kinderen mogen op hun verjaardag trakteren, maar bij voorkeur niet op snoep. In plaats daarvan kunt u denken aan fruit, kaas, worstjes etc. We verzoeken u rekening te houden met de eetgewoonten van klasgenootjes die uit een andere cultuur komen of die niet alles mogen hebben, bijvoorbeeld leerlingen met diabetes of een allergie. RIEBUS De Riebus is onze schoolkrant. Drie keer per jaar wordt deze uitgegeven. In de toekomst gaan wij de website gebruiken als schoolkrant. KLEDING Zeker als de temperaturen beginnen te stijgen komt de mooi weer kleding uit de kledingkast. Wij hebben daar helemaal geen problemen mee. We vinden echter wel dat zwembroeken, topjes en ontblote bovenlichamen thuishoren in het zwembad en niet op school. Als kinderen te zomers gekleed op school komen, dan worden zij hierop aangesproken en verwachten wij dat zij de (mid)dag erna met gepaste kleding naar school komen. 17

18 Ook kleding met aanstootgevende of beledigende teksten en afbeeldingen zien wij liever niet op school. Ook dan krijgen ouders het verzoek de kledingkeuze aan te passen. MOBIELE TELEFOONS Kinderen hebben op school geen mobiele telefoon nodig. Het is daarom voor de kinderen niet toegestaan om een mobiele telefoon te gebruiken op school. Als kinderen naar huis moeten bellen, dan kunnen zij altijd gebruik maken van de telefoon op school. Als kinderen toch een mobiele telefoon bij zich moeten hebben (omdat ze bijvoorbeeld een eind door de polder moeten fietsen), dan moeten zij die op school uitzetten. De school is verder niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of oneigenlijk gebruik van telefoonkaarten en beltegoed. Voor het gebruik van camera s in mobiele telefoons door leerlingen geven wij geen toestemming. FOTO EN VIDEO OPNAMES. Op school worden regelmatig foto s en video-opnames gemaakt. U moet hier bijvoorbeeld denken aan sportactiviteiten, schoolreisjes of de musical. De opnames worden vaak op de schoolwebsite geplaatst, maar worden ook gebruikt om de school te promoten bij een verslag van de activiteit in de plaatselijke media. Wij gaan ervan uit dat u geen moeite heeft met de publicatie van foto of video-opnames op onze website of als foto bij een krantenartikel. Geeft u hier echter geen toestemming voor, dan dient u dit schriftelijk aan de directie kenbaar te maken. Ook stellen wij stagiaires in de gelegenheid om (in het kader van de studie) opnames te maken van de eigen lesactiviteiten. In de stageovereenkomst met de stagiaires zijn hierover afspraken gemaakt. Ook kan het voorkomen dat wij in een groep video opnames maken van een specifiek kind. Dit doen we dan om het gedrag van deze leerling beter te kunnen observeren en om te kijken of wij beter met het gedrag om kunnen gaan. Dit soort opnames worden uitgevoerd in het kader van een handelingsplan en de ouders van de betreffende leerling moeten hiervoor schriftelijk toestemming geven. DE SCHOOLFOTOGRAAF Elk jaar komt de schoolfotograaf langs. Ook wordt er een afscheidsfoto voor groep 8 gemaakt. De ouderraad regelt de gang van zaken rond de fotograaf. WEERBAARHEIDTRAINING VOOR GROEPEN 6, 7 EN 8 Vanaf het begin van het schooljaar tot november krijgen de leerlingen van de bovenbouw een weerbaarheidtraining. Met deze training geven we de kinderen wat extra sociale bagage mee. Ze leren omgaan met ongewenst gedrag, ze leren nee zeggen tegen zaken waar zij niet aan toe zijn. Maar ook krijgen ze kijk op agressie, pesten en gepest worden. De lessen worden in Haestinge gegeven en worden verzorgd door het Sportpunt Zeeland. De gemeente Tholen subsidieert deze trainingen. Ouders worden uitgenodigd voor een informatie avond en voor een afsluitende activiteit DOEMIDDAG Jaarlijks wordt er een doe-middag georganiseerd. Alle kinderen werken dan aan creatieve producten. We werken dan met technieken die normaal gesproken niet zo heel veel 18

19 gebruikt worden. s Avonds zijn alle belangstellenden welkom om de producten van die dag te komen bekijken. WEBSITE De Rieburch is ook terug te vinden op het world wide web. Via een website van OcTHO zijn onder andere fotoverslagen terug te vinden van activiteiten van de kinderen. Via en kunt u de website bezoeken. Zowel de OcTHO site als onze eigen site zijn dit schooljaar opnieuw ingericht. JEUGDBLADEN Door het ingevuld retourneren van een aanmeldingsformulier kunt u uw kind(eren) abonneren op de volgende jeugdbladen: Groep 1 2 Do-re-mi en Bobo Groep 3 4 Okki en Jippo Groep 5 8 Taptoe Groep 7 8 Hello you, Flo, National Geographic GOEDE DOELEN & ACTIES Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen af en toe eens stilstaan bij leeftijdsgenootjes voor wie het leven soms niet zo makkelijk is. Bij het schrijven van de schoolgids hadden we voor dit schooljaar nog geen concrete plannen. Zo gauw we voor dit schooljaar een besluit hebben genomen, brengen we u op de hoogte via de nieuwsbrief. SPORT Op het gebied van sport is De Rieburch een geduchte tegenstander. Het tastbare bewijs vindt u in de kasten waar alle behaalde trofeeën een plaats hebben gekregen. De bekers werden onder meer binnengehaald met voetbal, volleybal, dammen, schaken, zwemmen en atletiek. Bij voldoende belangstelling doen we mee aan het Thoolse voetbaltoernooi, het volleybaltoernooi en de zwemwedstrijden. FEESTEN De feesten die we dit jaar met de kinderen vieren zijn: - Sinterklaas - kerstfeest - De paaslunch - Afscheid van groep 8 - De verjaardagen van de groepsleraren worden met de klas gevierd, de leraren van de groepen 1 en 2 vieren de verjaardag samen op de juffendag. Sinterklaas komt met zijn Pieten in de groepen 1 tot en met 4 op bezoek (en natuurlijk ook om cadeautjes te brengen). In de groepen 5 tot en met 8 maken de kinderen voor elkaar een surprise en een gedicht. Zij zorgen ook zelf voor een cadeautje van ongeveer 4,50. KAMPDAGEN EN SCHOOLREIS De groepen 1 tot en met 6 gaan op schoolreis. Voor groep 7 hebben we een tweedaags schoolkamp geprogrammeerd. Groep 8 is drie dagen van huis. Over de kosten, locatie en data wordt u te zijner tijd nader geïnformeerd. OP DE FIETS NAAR SCHOOL Op het plein staan een aantal fietsenrekken waar de kinderen de fiets in kunnen stallen. Dit gebeurt op eigen risico. Om schade en teleurstelling te voorkomen, adviseren wij om de fiets zo min mogelijk mee naar school te nemen. 19

20 STEPJES, WAVE-BOARDS, SKATE BOARDS EN SKATES Het is niet toegestaan om stepjes, skates of boards te gebruiken op het schoolplein. Dit heeft al te veel valpartijen en ongelukken veroorzaakt. HOOFDLUIS Regelmatig worden de kinderen op hoofdluis gecontroleerd. Mocht u bij uw kind hoofdluis constateren, dan verzoeken we u vriendelijk ons hierover in te lichten. Met deze informatie kunnen we vervolgens gepaste maatregelen treffen om verdere verspreiding te voorkomen. Dat we hierbij uiterst discreet te werk gaan behoeft geen betoog. Het controleren op hoofdluis door de pluismoeders is een extra dienstverlening die wij willen verlenen. Wij kunnen nooit verantwoordelijk worden gehouden als bijvoorbeeld kort na een controle toch nog hoofdluis aangetroffen wordt. Regelmatige controle thuis blijft dus noodzakelijk. BESMETTELIJKE ZIEKTEN Mocht uw kind getroffen worden door een besmettelijke ziekte als roodvonk, geelzucht, kinkhoest etc. dan stellen we het op prijs dat u ons hiervan tijdig bericht zodat we omgeven met de nodige discretie wederom gepaste maatregelen kunnen treffen. ONTRUIMINGSPLAN Om de veiligheid van uw kind zoveel mogelijk te waarborgen beschikt De Rieburch over een calamiteitenplan. Om tegemoet te komen aan de eisen van de Arbo-wet hebben drie teamleden de opleiding voor bedrijfshulpverlener gevolgd. Tenminste 1 maal per jaar wordt er een brandoefening georganiseerd. Hierbij wordt met name geoefend in het ordelijk ontruimen van het gebouw. Indien mogelijk wordt hierbij samengewerkt met de plaatselijke brandweer. In het zgn. veiligheidsplan zijn alle afspraken rondom veiligheid in de school opgenomen. OP TIJD OP SCHOOL De LESSEN beginnen om en om uur. Het is dus van belang dat de kinderen vóór deze tijd op school aanwezig zijn. De deur bij de kleuters gaat ruim van tevoren open en dan mogen de kinderen in de klas gebracht worden. Maar om het afscheid voor de kleuters wat gemakkelijker te maken, is het beter om dit zo kort mogelijk te houden. Het is niet de bedoeling dat de ouders zelf ook in de kring komen zitten. Voor de overige groepen geldt dat het hek van de speelplaats een kwartier voor aanvang van de lestijd open gaat. De kinderen kunnen dus vanaf uur en uur de pleinen op. Dit heeft te maken met de beperkte mogelijkheid om toezicht te kunnen houden op de pleinen. Stuur de kinderen dus niet te vroeg naar school. De kinderen van groep 3 en 4 kunnen ongeveer 5 minuten voor de lestijd naar binnen om de jas op te hangen e.d. De zoemer gaat enkele minuten voor de aanvangstijd, zodat de overige kinderen ook op tijd naar binnen kunnen. Kinderen die zonder reden te laat komen, krijgen een briefje mee voor de ouders. Hierop kunnen de ouders aangeven waarom hun kind te laat was. ROOKVERBOD Binnen de muren van De Rieburch en De Kubus geldt een algemeen rookverbod. 20

21 WA-VERZEKERING Ouders/verzorgers die diensten verrichten voor school zijn door het schoolbestuur automatisch verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid. Daarnaast heeft de school een zgn. doorlopende schoolreisverzekering afgesloten. Tijdens uitstapjes en schoolreizen zijn de kinderen ook verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid en is er voorzien in een beperkte ongevallenverzekering. 8. De zorg voor de leerlingen De zorg voor onze leerlingen staat hoog in het vaandel. Dit geldt zowel voor kinderen met leerproblemen als voor kinderen die een snellere ontwikkeling doormaken. Door de onderwijsinspectie is de leerlingenzorg en de afstemming van het onderwijsaanbod als goed beoordeeld. Daar zijn we trots op. In dit hoofdstuk beschrijven we in grote lijnen op welke manier we ons inspannen om uw kind optimaal te kunnen begeleiden. ZORG OP KLASSENNIVEAU Dagelijks beoordelen onze leerkrachten het werk van de kinderen. Soms wordt het werk direct mee naar huis gegeven. Vanaf de middenbouw worden de opdrachten veelal in schriften en werkboeken gemaakt die u op gezette tijden kunt inzien en die als basis kunnen dienen voor de contactavonden waarvoor we u regelmatig uitnodigen. Op vaste tijdstippen worden door de leerkracht methodeonafhankelijke toetsen afgenomen. Deze geven ons een goed beeld van de leerprestaties van uw kind ten opzichte van het landelijke gemiddelde. De uitslagen van deze tests worden goed geanalyseerd en worden gebruikt om de ontwikkelingen van de kinderen ook voor langere tijd gericht te kunnen volgen. Dit instrument noemen we een Leerling Volg Systeem. Van iedere leerling wordt na aanmelding een individueel dossier aangelegd. Daarin bewaren we persoonlijke gegevens, observaties, speciale onderzoeken en toets- en rapportgegevens. Het beheer van de leerlingendossiers is in handen van de directie. Het inzagerecht is uitsluitend voorbehouden aan de interne zorgcoördinator en de leerkracht. Uiteraard kunt u - voor zover het uw kind betreft - de inhoud van het dossier inzien. ZORG OP SCHOOLNIVEAU Zoals u wellicht bekend is, is het landelijk onderwijsbeleid Weer Samen Naar School erop gericht om de toeloop naar het speciaal onderwijs zover mogelijk terug te dringen. Dit betekent dat we er alles aan doen om met goed onderwijs alle leerlingen voor onze school te behouden. Regelmatig overleggen we hiervoor met de speciale school voor basisonderwijs en doen we onderzoek naar betere leermiddelen. Verder weet elke groepsleerkracht zich gesteund door onze interne begeleiders, Jos Uijtdewillegen en Pauline van den Hoek. Daarnaast wordt de school ondersteund door de medewerkers van het Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland. ZORG OP BOVENSCHOOLS NIVEAU Wanneer alle extra hulp niet de beoogde vooruitgang biedt en er twijfel is of de leerling nog opvangbaar is op de basisschool, kan in overleg met de ouders de Permanente Commissie Leerlingenzorg ingeschakeld worden. De ouders melden door middel van een aanmeldingsformulier hun kind aan bij de commissie, die bestaat uit een vertegenwoordiger van het Regionaal Pedagogisch Centrum (voorzitter), een vertegenwoordiger van de speciale basisschool (secretaris) en een vertegenwoordiger van het basisonderwijs (lid). De school levert schriftelijk informatie aan via het onderwijskundig rapport, dat met de ouders wordt besproken alvorens het wordt verzonden. Ouders kunnen zelf de nodige informatie geven door middel van het formulier informatie van ouders/verzorgers. Na bestuderen van de stukken doet de P.C.L. een uitspraak. Deze kan bestaan uit vier verschillende adviezen: 21

22 1) De eigen basisschool moet de mogelijkheden voor de begeleiding van uw kind nog eens nader bekijken. 2) Uw kind kan op een andere basisschool de benodigde begeleiding en hulp krijgen (Scholen verschillen van elkaar. Wat de ene school niet kan bieden, kan misschien de sterke kant zijn van een andere school.) 3) Uw kind zou de benodigde begeleiding en hulp kunnen krijgen op een zogeheten Rec- Cluster. (bijv. scholen voor slechtzienden of voor taal en spraakontwikkeling). 4) Uw kind komt in aanmerking voor een Speciale school voor basisonderwijs. In ons samenwerkingsverband is dat S.B.O. De Veste, Schuttershof 2, 4691 CK Tholen. Tel: De P.C.L. brengt de ouders schriftelijk op de hoogte van de inhoudelijke uitspraak. De basisschool waar het kind vandaan komt krijgt een afschrift. Ouders kunnen bezwaar maken t.a.v de beslissing van de P.C.L. De onderstaande tekst over s.b.o. de Veste is aangeleverd door die school. HET SAMENWERKINGSVERBAND Onze school maakt samen met twaalf andere basisscholen deel uit van het Federatief Samenwerkingsverband Zeeland Beoosten Schelde, Werkverband Tholen. In het kader van Weer Samen Naar School (WSNS) heeft ons Werkverband Tholen, de opdracht zoveel mogelijk kinderen op verantwoorde wijze binnen de eigen basisschool op te vangen. Jaarlijks worden activiteiten die de deskundigheid van scholen bevorderen in het Zorgplan van het Werkverband beschreven en door de scholen uitgevoerd. Dit Zorgplan ligt ter inzage op school. De speciale school voor basisonderwijs, SBO De Veste, maakt ook deel uit van het samenwerkingsverband. Het is mogelijk om bij ernstige leesproblemen de leesconsulent van SBO De Veste in te schakelen. Dat gebeurt overigens alleen met toestemming van de ouders/verzorgers. De leesconsulent bespreekt aan de hand van de beschikbare gegevens met de leerkracht en de IB er de mogelijkheden voor leesbegeleiding op de basisschool zelf. Er worden adviezen voor een handelingsplan gegeven. Als de leesbegeleiding toch te weinig resultaat oplevert, is het ook mogelijk om gedurende een bepaalde periode leesbegeleiding op SBO De Veste te krijgen. Kinderen gaan dan per week 45 minuten naar de Veste voor deze leesbegeleiding. Op De Veste kunnen leerlingen worden toegelaten die het om de een of andere reden in het basisonderwijs niet redden. Er moet primair sprake zijn van een leerprobleem. TOELATING DE VESTE Kinderen kunnen niet zo maar tot de Veste worden toegelaten. Ze hebben een beschikking nodig die door een onafhankelijke commissie wordt afgegeven; de PCL (permanente commissie leerlingenzorg) Voordat deze procedure wordt gestart, wordt op onze school eerst een traject van extra zorg doorlopen. Als dat onvoldoende blijkt te zijn, kijken we in nauw overleg met u als ouders naar andere mogelijkheden voor hulp aan uw kind. Wat is SBO De Veste De Veste is één van de scholen van de Stichting RESPONT, Samenwerkingsscholen voor Speciaal Basisonderwijs en Praktijkonderwijs Zeeland, gevestigd te Middelburg. De Veste is een samenwerkingsschool. Centraal staat daarin het respecteren van de geloofsovertuiging en mening van de ander. Dit houdt in dat alle kinderen, met welke geloofsovertuiging ook, of zonder geloofsovertuiging, op De Veste welkom zijn. 22

23 In het kort iets over de werkwijze op SBO De Veste: Kleine groepen leerlingen Eigen psycholoog, logopedist, schoolmaatschappelijk werker Mogelijkheden voor individuele begeleiding op verschillende gebieden, er wordt gestreefd naar werken in een groepje Doelen die op de basisschool gelden, gelden ook binnen het SBO Weinig groepsgewijze instructie, altijd in kleine groepen en indien nodig: individueel Voor elk kind een eigen plan van aanpak. Zo kun je voor rekenen meedoen in groep 5 en voor begrijpend lezen in het boek van groep 6 werken bijvoorbeeld Plezier in school en zelfvertrouwen en zich gewaardeerd voelen is van groot belang Contacten met ouders zijn van groot belang, elke maand is er de mogelijkheid tot contact met de leerkrachten In de Schoolgids staat een en ander uitvoerig beschreven. Deze schoolgids is bij ons op school ter inzage aanwezig of u kunt deze opvragen bij De Veste zelf. Een kijkje nemen op De Veste is altijd mogelijk; u kunt daarvoor een afspraak maken met de adjunct directeur Harma Pekelsma-Vugteveen, DYSLEXIEPROTOCOL We werken met een op maat gemaakt protocol dyslexie. Dit houdt in dat we voor de groepen een stappenplan ontwikkeld hebben waarin een tijdspad, actieplan van de betrokken personen in en buiten de groep, beschrijving van materiaal en organisatie zijn opgenomen. Met dit plan op maat proberen we zo vroegtijdig mogelijk vormen van dyslexie te signaleren en te begeleiden op het gebied van lezen en spelling. Voor het vaststellen van de diagnose en behandeling zijn wij afhankelijk van de voorwaarden die zorgverzekeraars stellen. In kalenderjaar 2010 wordt de diagnose en behandeling alleen nog maar vergoed voor leerlingen van 7, 8 of 9 jarigen. Elk kalenderjaar wordt deze leeftijdsgrens met een jaar opgetrokken, totdat in 2013 de zorg wordt vergoed voor alle leerlingen in het primair en het speciaal onderwijs van 7 jaar en ouder. Daarnaast stellen de zorgverzekeraars wel de voorwaarden dat het ernstig en enkelvoudig moet zijn. Dat wil zeggen dat er naast dyslexie geen sprake mag zijn van een of meerdere (leer)stoornissen. In dat geval hebben leerlingen wel recht op goede zorg maar niet op vergoede zorg uit deze regeling. Voor kinderen met een dyslexieverklaring of die werken volgens deze werkwijze kunnen lesstof, werkwijze en toetsen aangepast worden. Dit gebeurt in overleg met de ouders. Kinderen met opvallende lees- en/of spellingsproblemen krijgen aandacht vanuit de leerlingenzorg. ZORGTRAJECTEN OP SCHOOL Het onderwijs op de Rieburch gaat uit van het lesprogramma dat hoort bij het leerjaar. De taal en rekenmethodes zijn geschreven voor klassikaal onderwijs. In deze methodes wordt al goed rekening gehouden met de niveauverschillen van de kinderen. Kinderen die niet genoeg baat hebben bij die differentiatie krijgen een uitdagender programma of juist een wat langzamer, beperkter programma. Ook wordt in de klas qua tempo gedifferentieerd. Er zijn kinderen die bijna geen uitleg nodig hebben en meteen aan de slag kunnen, maar er zijn ook kinderen die extra instructie nodig hebben. Ook kan het zijn dat kinderen tijdelijk ondersteuning krijgen op een specifiek leergebied. Dit noemen we Remedial Teaching. Kinderen gaan dan even uit de groep mee met de 23

24 RT er om individueel of in kleine groepjes een leerprobleem aan te pakken. Hiervoor maken we een handelingsplan. Dit plan wordt besproken met de ouders, zij tekenen dit plan voor akkoord. Ook zijn er voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften aangepaste werkwijzen. Hierbij kunt u denken aan een leerling met dyslexie. Deze krijgt bijvoorbeeld meer tijd om een toets te maken of tekst te lezen. AANVRAAG LGF VOOR LEERLINGEN DIE AL INGESCHREVEN ZIJN OP ONZE SCHOOL Het kan zijn dat een leerling vastloopt in zijn ontwikkeling en dat in de loop van de onderwijscarrière Leerling Gebonden Financiering (het rugzakje) wordt aangevraagd. Als de LGF wordt toegekend, is er de keuze om het kind op een speciale school te plaatsen, of onder speciale begeleiding het onderwijs op de Rieburch te laten volgen. Dit is een langdurig traject dat, mede door de strenge regelgeving, veel tijd en energie van school en ouders vraagt. ZORG: EEN SAMENSPEL TUSSEN OUDERS EN SCHOOL Alle ouders willen graag dat hun kind lekker mee kan op school. Als dat niet zo vanzelfsprekend is en de ontwikkeling stagneert dan is dat ook voor de ouders vaak een moeilijke periode. Het gebeurt dan ook regelmatig dat ouders ook tijd nodig hebben om te accepteren dat voor hun kind een aangepast traject nodig is. Hoewel wij daar begrip voor hebben ligt er ook bij de ouders een verantwoordelijkheid. Als ouders in een vroeg stadium niet meewerken aan ons voorgestelde zorgtraject, kan het zijn dat school in een later stadium niet aan alle zorgvragen kan voldoen. Zo zullen we, vanwege de tijdsinvestering, zeer terughoudend zijn met het aanvragen van LGF aan het einde van de basisschool als ouders in een eerder stadium zorg hebben geweigerd. Voor kinderen met speciale zorg werken wij volgens de HGPD methodiek. Hierbij worden afspraken gemaakt tussen school ouders schoolbegeleiding. Op gezette tijden is er overleg en worden de afspraken en ontwikkelingen geëvalueerd. ALLE AFSPRAKEN OP PAPIER In principe worden alle besluiten rondom het onderwijsaanbod die verder gaan dan differentiatie middels een handelingsplan of via het HGPD formulier aan de ouders bekend gemaakt. De ouders tekenen ook voor akkoord. Dit maakt alle afspraken tussen school en ouders inzichtelijk. GOED OM TE WETEN: ZORG IS VAAK EEN LANGDURIG PROCES We krijgen als school wel eens te horen dat ouders graag eerder geïnformeerd hadden willen worden over een probleem. Het is echter niet altijd mogelijk om een probleem meteen te onderkennen. Ook de groepsleraar zal eerst zijn of haar repertoire uit de kast halen om een kind zo goed mogelijk te helpen en pas in een later stadium de hulpvraag bespreken met collega s of met de IB er. Op dat moment worden de ouders geïnformeerd. Ook als er een zorgtraject is opgesteld, is dat vaak een langdurig traject. Zo zal een RT traject meestal zo n 6 tot 8 weken beslaan en kan het zijn dat er besloten wordt dat de RT wordt voortgezet. 24

25 9. De resultaten van het onderwijs TOETSEN GEDURENDE DE SCHOOLPERIODE Zoals al eerder gemeld, houden we de ontwikkelingen van de kinderen zorgvuldig bij. Dit doen we door middel van methode-afhankelijke en methode-onafhankelijke toetsen. Deze laatste bieden de mogelijkheid om de resultaten van de kinderen te vergelijken met landelijke normeringen. Deze toetsen worden door het jaar heen op verschillende momenten afgenomen. TOETSEN AAN HET EINDE VAN DE SCHOOLPERIODE Bij de CITO-eindtoets concludeert de inspectie dat de resultaten van De Rieburch op het niveau liggen dat van de school verwacht mag worden. De resultaten van elke leerling die deze toets maakt worden op het leerling-rapport weergegeven. Een van de uitkomsten wordt standaardscore genoemd. Dit is een getal tussen de 501 en 550. Het gemiddelde van de standaardscore van alle leerlingen in groep 8 geeft de standaardscore van de school. De scores van onze school over de afgelopen jaren geven het volgende beeld: Rieburch Score** Ondergrens Landelijke score Bovengrens Oordeel inspectie (LG) * goed (GLG) onvoldoende (GLG) goed (GLG) voldoende (GLG) goed *) wijze waarop correctie is toegepast. Dit heeft te maken met o.a. het leerling-gewicht. **) Alle kinderen van groep 8 doen in principe mee met de eindtoets. Niet alle resultaten worden echter meegenomen in het bepalen van de standaardscore. Wij volgen hierbij de richtlijnen van de CITO eindtoets. De vermelde scores zijn ruwe scores waarin alle kinderen zijn meegeteld. We hebben het afgelopen schooljaar dus boven het landelijk gemiddelde gescoord. De verwachting voor het huidig schooljaar is dat we weer op of boven het gemiddelde gaan scoren. Dit baseren we op de uitslagen van de entreetoets die in mei 2011 in groep 7 zijn afgenomen. 25

26 DE UITSTROOM NAAR SPECIAAL ONDERWIJS EN NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS. Gedurende het vorig schooljaar is er 1 kind verwezen naar een speciale basisschool. Aan het eind van het schooljaar zijn nog 2 kinderen doorverwezen naar een en een school voor Speciaal Onderwijs. Schooljaar LWOO VMBO-K VMBO-T HAVO HAVO-VWO VWO Totaal Totaal De scholen waar onze kinderen het afgelopen schooljaar naartoe zijn gegaan, zijn Roncalli, het Westerpoortcollege, t Rijks, Het Juvenaat, het Mollerlyceum, het Prinsentuincollege en het Bergse vmbo. 10. Kiezen na de basisschool Na de basisschool gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs (VO). Ze hebben de keuze uit vele scholen. Wij proberen ouders en kinderen bij die keuze te helpen. Dat gebeurt op verschillende manieren. - In groep 7 nemen wij in de maand mei de CITO-entreetoets af, dit geeft een eerste indicatie van de eventuele mogelijkheden van de kinderen. De resultaten hiervan komen aan de orde tijdens de laatste contactavond in groep 7. - Voor de herfstvakantie is er voor de ouders van groep 8 een informatieavond die in het teken staat van de overgang naar het VO. - Van alle kinderen die in groep 7 de CITO-entreetoets hebben gemaakt, ontvangt de school na de herfstvakantie een Voorlopig Leerlingrapport. Dit rapport komt ter sprake tijdens de eerste contactavond in groep 8. We bespreken dan de vorderingen van de leerling. - In januari en februari zijn traditioneel de informatiedagen van de scholen voor het voortgezet onderwijs. De leerlingen worden hierover via school tijdig geïnformeerd. Wij adviseren ouders meerdere scholen te bezoeken. - In februari wordt de CITO-eindtoets in groep 8 afgenomen. Tevens vindt er met ieder kind afzonderlijk een gesprekje plaats over hun wensen en verwachtingen. - Op de tweede contactavond in maart volgt het uiteindelijke schooladvies, gebaseerd op alle bevindingen. De schoolkeuze wordt dan bepaald. Zonodig is er tussentijds contact. KINDEREN MET EEN EIGEN PROGRAMMA DIE DE SCHOOL EERDER VERLATEN Op onze school zitten ook kinderen die een eigen programma volgen om hiermee te voorkomen dat zij worden doorverwezen naar het speciale basisonderwijs of een speciale school (rugzakje). Dit gebeurt altijd in goed overleg met de ouders en met externe deskundigen. Vaak komt het bij deze kinderen voor dat zij wat langer over de leerstof doen en dan ook een keer blijven zitten. Met ouders kan in voorkomende gevallen afgesproken worden dat hun kind na groep 7 de basisschool al verlaat. Dit is vaak beter voor de mogelijkheden na de basisschool en om het leeftijdsverschil met de klasgenootjes op de andere school niet te groot te laten worden. De afspraak met de ouders hierover wordt altijd in een vroeg stadium gemaakt en schriftelijk vastgelegd. Wij beschouwen deze afspraak dan ook als bindend. 26

27 11. Aandachtspunten voor de toekomst en de inhoud van het onderwijs Het onderwijs is altijd in beweging en ook wij willen steeds op de hoogte blijven van nieuwe onderwijsinzichten. Dit betekent niet dat we met alle winden meewaaien, maar wel dat we aan de hand van een meerjarenplanning de speerpunten voor ons onderwijs vaststellen. TOM: TEAM ONDERWIJS OP MAAT We willen de komende jaren onze manier van werken gaan veranderen. Belangrijk daarbij is dat we met meer mensen verantwoordelijk willen zijn voor een groep kinderen. Dat betekent dat naast de groepsleraar ook een 2 e leraar of een klassenassistent structureel met een groep werkt. Ook het beter aansluiten bij de onderwijsbehoefte van de kinderen is in de TOM-gedachte een belangrijk gegeven. De veranderingen worden vanuit de verschillende invalshoeken opgezet: de Organisatie, het Personeel, de Leeromgeving en de Materialen. Al deze stukjes van onze onderwijspuzzel worden samenhangend gemaakt. Op de website kunt u hierover verder geïnformeerd worden. TAALBELEID EN VVE Het taalonderwijs krijgt op de Rieburch veel aandacht. Zowel qua lestijd als qua inhoud. Hoewel we een doorgaande lijn hebben van groep 1 tot en met 8, maken we toch onderscheid in het taalonderwijs in de jongste groepen en de groepen 4 tot en met 8. DE EERSTE SCHOOLJAREN: VVE VVE staat voor voor- en vroegschoolse educatie. Het gaat hier om een doorgaande lijn vanuit de peuterspeelzaal (en kinderopvang) tot en met groep 3. De afgelopen jaren is hier veel tijd en geld in geïnvesteerd. Hierdoor is er nu een goede samenwerking met de peuterspeelzaal en sluiten het taalonderwijs van Het Hummeltje en De Rieburch goed op elkaar aan. De belangrijkste kenmerken zijn: - de peuterleidsters en de leraren van de groepen 1-2 hebben regelmatig overleg over leerlingen en de inhoud van het taalonderwijs. - wij werken samen met de peuterspeelzaal aan het Piramideproject. Dit taalprogramma loopt parallel. Daarnaast maken wij tijd vrij voor de zgn. tutoring. In dit programma krijgen kinderen die dat nodig hebben in kleine groepjes taalinstructie. Via allerlei activiteiten leren de kinderen woorden en begrippen die op een later tijdstip in de klas aan bod komen. Hierdoor hebben de kinderen in de klas minder moeite om het programma te volgen. Deze tutoring loopt door tot halverwege groep 3. TAALBELEID We werken aan het project interesse verbredend lezen. Met dit project wordt gedurende 3 jaar veel aandacht besteed aan lezen, samenvatten en presenteren. Dit project is opgezet volgen een Amerikaans onderwijsprogramma en heeft positieve invloed op de leerresultaten van de kinderen. In de groepen 1 en 2 worden de VVE-materialen van het Piramide project gemoderniseerd. Ook is vanaf dit schooljaar het dyslexieprotocol in werking. WERKEN AAN ZELFSTANDIGHEID Net als in de voorgaande schooljaren gaan we verder met het werken aan zelfstandigheid. We proberen de kinderen een attitude aan te leren waarbij ze voor een 27

28 deel zelfstandig kunnen werken aan opgedragen taken. De kinderen hebben hierbij eigen verantwoordelijkheid waar het gaat om de invulling van hun werktijden. De tijdwinst die de leraar boekt, wordt gebruikt om zorg te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Om te werken aan zelfstandigheid zijn specifieke materialen aangeschaft en is er regelmatig geoefend in de groepen. Vanaf groep 4 passen we de werkwijze geleidelijk aan. De kinderen werken dan niet meer aan zelfstandigheid als doel, maar gebruiken die aangeleerde vaardigheid om ochtend- en dagtaken te maken in de groep. Ook hier staan keuzevrijheid en verantwoordelijkheid voorop. Onze taalmethode en onze zaakvak methode TopOndernemers zijn grotendeels opgezet rond het zelfstandig verwerken van informatie. De grote zaal is ingericht om de kinderen zelfstandig en in kleine groepjes te laten werken en studeren. Daarnaast hebben we 2 stilte kamertjes waar leerlingen in alle rust kunnen werken aan hun opdrachten. WERKEN MET HET LEERLINGVOLGSYSTEEM Het moderniseren van de toetsbatterij staat de komende schooljaren op het programma. Bij het schoolrapport geven we een aan de ouders een overzicht mee. Hierop staan de toetsresultaten van de afgelopen jaren. In een tabel en een grafiek kunnen de ouders de cito-resutaten overzichtelijk terugzien. WETENSCHAP EN TECHNIEK OP DE RIEBURCH De afgelopen jaren was de Rieburch VTB-school. Dit staat voor Verbreding Techniek in het Basisonderwijs. Via dit project hebben wij een mooie subsidie gekregen. Deze subsidie hebben wij gebruikt om het techniekonderwijs op school uit te breiden. Naast het ontdekkasteel dat wij al enkele jaren op school hebben, zijn wij aangesloten bij het bureau TOP dat jaarlijks gastlessen verzorgt voor de groepen 5 tot en met 8. Daarnaast hebben we een technieklokaal vol met gereedschap, waar onze kinderen ook technisch kunnen knutselen. Wij willen het techniek aanbod verder integreren in het programma van TopOndernemers. NIEUWE LESMETHODES & AANSCHAF VAN MATERIALEN Voor de zaakvakken van de groepen 5 tot en met 8 hebben we het vorig schooljaar de methode Top Ondernemers ingevoerd. Deze methode gaat niet uit van aparte lessen aardrijkskunde of geschiedenis, maar van een thema waarin alle vakgebieden aan de orde komen. De kinderen gaan aan de slag met opdrachtenkaarten, leren zelf informatie op te zoeken en informeren hun klasgenootjes over wat ze ontdekt hebben. De kinderen leren vaardigheden aan die ze nodig hebben bij het verwerken van informatie. Dit schooljaar gaan we verder met de invoering van TopOndernemers. We kijken naar instructiemomenten, gaan we kijken hoe we de opbrengsten beter in kaart kunnen brengen en gaan we zaken aanpakken die ons afgelopen jaar niet goed zijn bevallen. Ook de rekenmethode wordt vervangen. Van onze vertrouwde Wereld in Getallen werkten we met de euroversie. Deze was aangeschaft met de invoering van de Euro. De nieuwe W.I.G. speelt beter in op de wens om het onderwijs te kunnen differentiëren, terwijl er toch veel instructiemomenten zijn voor alle kinderen. Ook is er meer aandacht voor Meten, Tijd en Geld en biedt de methode een meer duidelijke structuur. 28

29 12. De kwaliteit van het onderwijs De kwaliteit zou je kunnen omschrijven als het goede uit de onderwijspraktijk. Het is de kunst om het goede vast te houden, maar ook om dit verder uit te breiden. Om de kwaliteit te waarborgen (vast te houden) hebben we op school verschillende werkwijzen. Hieronder volgt een opsomming: - we werken planmatig aan de hand van het schoolplan - we evalueren jaarlijks de ontwikkelingen aan de hand van het schoolplan - we volgen de onderwijsresultaten aan de hand van het leerlingvolgsysteem en de CITO-toetsen in groep 7 en 8 - we leggen verantwoording af over de inrichting van het onderwijs middels de schoolgids - er zijn regelmatige overlegmomenten met de bovenschoolse directie, het team, de MR en de OR - vernieuwingstrajecten worden gaandeweg geëvalueerd en waar nodig bijgesteld - we volgen zowel teamscholing als individuele scholing - we bezinnen ons jaarlijks op de te vernieuwen methodes voor de diverse vakken - we leveren onze toetsresultaten aan voor de Zeeuwse toetssteen waardoor we onze schoolresultaten kunnen vergelijken met andere scholen in de provincie. JAARLIJKS ONDERZOEK INSPECTIE De inspectie voor het onderwijs brengt met regelmaat een bezoek aan de scholen. Ook de Rieburch is in juni 2007 door de inspecteur bezocht. In dit zgn. Periodiek Kwaliteits Onderzoek heeft de inspecteur gesprekken met de directie, zijn er klassenbezoeken, wordt de leerlingenzorg besproken en worden dossiers en documenten bestudeerd. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een rapport waar we best trots op zijn. In feite worden alle zaken op de Rieburch voldoende beoordeeld. De leerlingenzorg, het kwaliteitsbeleid, de afstemming van het onderwijs zijn goed. Op de website van de inspectie zijn de resultaten van dit onderzoek terug te vinden. 13. School- en vakantietijden SCHOOLTIJDEN Groepen 1 tot en met 4 Groepen 5 tot en met 8 s morgens s middags woensdag s morgens s middags woensdag (ZIE OOK OP TIJD OP SCHOOL PAGINA 18) uur tot uur uur tot uur uur tot uur uur tot uur uur tot uur uur tot uur BUITENSCHOOLSE OPVANG (BSO) Vanaf 1 augustus 2007 moeten de basisscholen afspraken hebben gemaakt voor BSO. Ouders die voor en na schooltijd opvang nodig hebben, kunnen dat via de school regelen. De Rieburch heeft afspraken met beide aanbieders van BSO in St-Maartensdijk, te weten Yuppies en Ria s Kinderdagverblijf. 29

30 Beide bedrijven bieden (flexibele) opvang van uur tot uur zowel tijdens schooldagen als in schoolvakanties. Van allebei de aanbieders heeft de school documentatie ter beschikking. TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO) De opvang tussen de middag wordt voor onze school verzorgd door Ria s Kinderdagverblijf. Dagelijks is een professionele overblijfkracht bezig met de kinderen die tussen de middag overblijven. Hierbij wordt zij ondersteund door één of meer vrijwillige overblijfkrachten. Het overblijven is opgezet volgens de landelijke richtlijnen. Alle ouders ontvangen tijdig de informatie rond het overblijven. Achter in de schoolgids zijn de inschrijfformulieren en de voorwaarden voor de opvang gepubliceerd. VAKANTIES EN VRIJE DAGEN Herfstvakantie 24 oktober 2011 tot en met 28 oktober 2011 Middag voor de kerst Vrijdag 23 december 2011 Kerstvakantie 26 december 2011 tot en met 06 januari 2012 Voorjaarsvakantie 20 februari 2012 tot en met 24 februari e Paasdag 09 april 2012 Meivakantie 23 april 2012 tot en met 04 mei 2012 Hemelvaart 17 mei 2012 tot en met 18 mei e Pinksterdag 28 mei 2012 Zomervakantie 02 juli 2012 tot en met 10 augustus 2012 Collectieve vrije-dag groepen Vrijdag 25 mei tot en met 4 Studiedag groepen 1 tot en met 8 Woensdag 14 maart 2012 Dinsdag 29 mei 2012 Schoolkamp groep 7 Medio juni 2012 Schoolkamp groep 8 30 mei 2012 tot en met 01 juni 2012 Indien er aanvullingen op dit rooster komen, dan wordt u daarvan via de nieuwsbrief op de hoogte gesteld. 14. Ziekteverzuim en verlof ZIEKTEVERZUIM Als een kind ziek is, dient u dit te melden tussen 8.15 en 8.45 uur (of als het de middag betreft tussen en uur). Dit kan telefonisch, per of door een berichtje via een broer, zus of bekende. Als kinderen zonder bericht zijn weggebleven, dan nemen wij contact op met de ouders. Als kinderen erg vaak ziek gemeld worden, dan kan de school eventueel een extra onderzoek aanvragen bij de GGD. Als daar door de ouders niet aan mee wordt gewerkt, dan wordt een en ander besproken met de leerplichtambtenaar. PREVENTIE SCHOOLVERZUIM De Rieburch streeft ernaar dat leerlingen zo weinig mogelijk verzuimen. Voor het verlenen van verlof voeren we daarom een terughoudend beleid. Van alle verzuim wordt een strikte administratie bijgehouden. In bepaalde gevallen wordt overleg gevoerd met de leerplichtambtenaar van de gemeente. Overigens wordt te laat komen ook als verzuim beschouwd! BEZOEK HUISARTS, TANDARTS EN ANDERE MEDISCHE INSTANTIES Het bezoeken van huisarts, tandarts of medisch specialist dient zoveel mogelijk buiten schooltijd te gebeuren. 30

31 Als dat bezoek toch onder schooltijd plaatsvindt, dient de ouder de leerkracht hiervan mondeling of schriftelijk in kennis te stellen. VERLOF In de Leerplichtwet 1969 staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Uw kind mag dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is er een uitzondering op deze regel mogelijk. Hieronder vindt u de regelgeving omtrent verlof en de aanvraagprocedure. EXTRA VERLOF BIJ RELIGIEUZE FEESTEN Als uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, dan bestaat er recht op verlof. Voorbeelden hiervan zijn bid- en dankdag en het Suikerfeest. Als richtlijn geldt dat hiervoor 1 dag per verplichting wordt gegeven. U moet dit wel tijdig bij de directeur van de school aanvragen. OP VAKANTIE ONDER SCHOOLTIJD Vakantie onder schooltijd is alleen mogelijk als uw kind(eren) door de specifieke aard van uw beroep (horeca, toerisme, landbouw) tijdens geen enkele schoolvakantie met het gezin op vakantie kan gaan. In dat geval mag de directeur van de school één keer per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatsvinden. Het moet dan dus gaan om de enige gezinsvakantie tijdens dat jaar. Bij uw aanvraag moet u een werkgeversverklaring overleggen, waaruit naast de specifieke aard van uw beroep ook de reden aangegeven moet zijn waarom u niet tijdens een schoolvakantie verlof op kunt nemen. Daarnaast moet u met de volgende voorwaarden rekening houden: - u kunt maar voor maximaal 10 schooldagen aaneengesloten verlof krijgen - verlof tijdens de eerste 2 weken van het schooljaar is wettelijk niet toegestaan - het verlof moet ten minste 8 weken van tevoren schriftelijk bij de directeur van de school worden aangevraagd (dit i.v.m. een eventuele bezwaarprocedure) Het kan voorkomen dat u wegens ziekte niet tijdig van uw vakantieadres kunt terugkeren. U dient dan een doktersverklaring uit het vakantieland mee te nemen, waaruit de aard, de ernst en de duur van de ziekte blijkt. Op deze manier kunt u namelijk misverstanden voorkomen. VERLOF WEGENS ANDERE GEWICHTIGE OMSTANDIGHEDEN Hiermee worden situaties bedoeld die buiten de wil van u of uw kind liggen. Voor bepaalde gewichtige omstandigheden kan vrij worden gevraagd. U moet hierbij denken aan: - verhuizing van het gezin - bijwonen van het huwelijk van een bloed- of aanverwant - ernstige ziekte van een bloed- of aanverwant - overlijden van een bloed- of aanverwant - viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum of 12½-, 25-, 40-, 50- of 60 jarig huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten De volgende situaties zijn GEEN andere gewichtige omstandigheden - familiebezoek in het buitenland, vakantie in een goedkopere periode of i.v.m. een speciale aanbieding - een uitnodiging van familie om buiten de schoolvakantie mee op vakantie te gaan - eerder vertrek of latere terugkeer om zodoende verkeersdrukte te kunnen mijden - verlof voor uw kind omdat uw andere kinderen (die op een andere school zitten) al wel vrij zijn 31

32 Ook in de periode waarin de CITO-eindtoets wordt afgenomen, verlenen wij in het belang van het kind geen verlof. In deze periode a.u.b. ook geen bezoek aan bijvoorbeeld de orthodontist plannen! Indien u toch op vakantie gaat zonder toestemming van de directeur van de school of de leerplichtambtenaar, wordt een proces-verbaal opgemaakt door de leerplichtambtenaar. Deze zal u dan horen en vervolgens het proces-verbaal toezenden naar de Officier van Justitie, waarna een uitspraak volgt. De straf bestaat meestal uit een (fikse) geldboete. AANVRAGEN VAN VERLOF U dient uw verzoek voor verlof altijd in te dienen bij de directie van de school. Tot een periode van maximaal 10 schooldagen neemt de directeur zelf een beslissing op uw aanvraag. Alleen bij verlof voor andere gewichtige omstandigheden kan het voorkomen dat een verlofperiode noodzakelijk is, die langer dan 10 schooldagen duurt. In dat geval stuurt de directeur van de school uw aanvraag door aan de leerplichtambtenaar van de gemeente en vervolgens neemt deze, na overleg met de directeur van de school, een beslissing over uw verzoek. Houd er rekening mee dat u uw aanvraag 8 weken voor aanvang van het gewenste verlof bij de directeur van de school indient. NIET EENS MET HET BESLUIT? Als uw aanvraag voor verlof wordt afgewezen en u bent het niet eens met dat besluit, dan heeft u de mogelijkheid om hier schriftelijk bezwaar tegen te maken. U dient dan een bezwaarschrift in bij de persoon die het besluit heeft genomen. In uw bezwaarschrift moeten de volgende gegevens vermeld staan: uw naam en adres de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft de omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt uw argumenten die duidelijk maken waarom u het niet eens bent met het besluit uw handtekening De behandeling van uw bezwaarschrift mag maximaal 6 weken duren. Het besluit waar u bezwaar tegen maakt, blijft zolang van kracht. VRIJSTELLING VAN BEPAALDE ACTIVITEITEN OP LEVENSBESCHOUWELIJKE GRONDEN Kinderen nemen in principe aan alle activiteiten deel die in het schoolplan en de schoolgids staan beschreven. Op dringend verzoek van de ouders bestaat de mogelijkheid dat een kind wordt vrijgesteld van deelname aan bepaalde activiteiten. Vanwege hun levensovertuiging mogen kinderen soms niet deelnemen aan bepaalde vieringen (Sinterklaas, Kerstmis) en aan sommige buitenschoolse activiteiten zoals schoolreis en schoolkamp. In het kader van de onderwijsplicht moeten deze kinderen op die momenten gewoon op school zijn en krijgen dan verrijkingsstof aangeboden uit vakgebieden van het gewone onderwijsprogramma. VRIJSTELLING VAN BEPAALDE ACTIVITEITEN OP MEDISCHE GRONDEN Voor kinderen die om medische redenen structureel of langdurig niet deel kunnen nemen aan bepaalde activiteiten, vragen wij een schriftelijke verklaring van een behandelend arts. VRIJSTELLING VAN BEPAALDE ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN MET EEN RUGZAKJE Het kan voorkomen dat kinderen die gebruikmaken van de leerling gebonden financiering aan bepaalde activiteiten niet deel kunnen nemen. In het handelingsplan dat tijdens de HGPD-gesprekken met leraar, IB er en ouders is opgesteld, worden dan specifieke afspraken beschreven. 32

33 15. Klachtenregeling Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Dat geldt ook voor De Rieburch. Daarom bent u altijd welkom om uw klacht onverschillig of dat bijvoorbeeld gaat om agressie, pesten of ontevredenheid over de leerkracht - te bespreken met de groepsleerkracht en/of de directeur. Komt u er samen niet uit dan kunt u contact opnemen met: De heer Jan Berends, bovenschools directeur Of Mevrouw Wilma van der Merwe, vertrouwenspersoon van OcTHO. De telefoonnummers zijn opgenomen in hoofdstuk 18 van de schoolgids. De Rieburch beschikt over een klachtenregeling die bij de directie ter inzage ligt. Vanzelfsprekend wordt elke klacht persoonlijk en vertrouwelijk behandeld en krijgt u altijd uitsluitsel over hetgeen we met uw klacht hebben gedaan. 16. Pestprotocol & protocol ongewenst gedrag We streven ernaar op school voor elk kind een veilig klimaat te scheppen waarin kinderen ervaren dat ze welkom zijn zoals ze zijn. Geaccepteerd worden met je sterke en zwakke kanten geeft een basis van geborgenheid. Op onze school gaan kinderen als mensen met elkaar om en kunnen er wel eens pesterijen en ruzies voorkomen. Wij hebben ervaren dat ouders tijdig geïnformeerd willen worden als hun kind betrokken is bij pesten, maar ook als het zelf ongewenst gedrag vertoont. Ouders hebben ook aangegeven dat zij het uiteraard goed vinden dat slachtoffers ondersteunt worden, maar verwachten van de school ook een duidelijk sanctiebeleid naar daders van pesterijen en ander ongewenst gedrag. In het vorig schooljaar is er mede daarom gewerkt aan een nieuw pestprotocol. Hierin wordt beter omschreven wat we verstaan onder pesten en ongewenst gedrag, benoemen we de rol van school en ouders en zijn ook de procedures en sancties beter beschreven. Het protocol is terug te vinden op de website. 17. Sponsoring Sponsoring van scholen bestaat al heel lang. De laatste tijd lijkt dit fenomeen sterk op te komen. Deze ontwikkeling wordt verklaard uit de behoefte van scholen om zich te profileren, maar ook uit de verruiming van de mogelijkheden om voor eigen inkomsten te zorgen. Daarnaast is er een groter aanbod van sponsormiddelen of -activiteiten gekomen doordat bedrijven en instellingen het onderwijs als een aantrekkelijk communicatiemedium zien om in contact te komen met jongeren (en hun ouders). In februari 2009 heeft de PO-raad met overige belanghebbenden een convenant ondertekend met betrekking tot sponsoring. Het convenant heeft niet de bedoeling sponsoring te bevorderen of te bestrijden. Het gaat erom dat scholen op een zorgvuldige manier met sponsoring omgaan en een verantwoord sponsorbeleid voeren. Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten die door een sponsor worden verstrekt waardoor een tegenprestatie wordt verlangd, waarmee leerlingen of ouders in schoolverband worden geconfronteerd. Het sponsoren van activiteiten zonder verplichte deelname komt ook op onze school voor. 33

34 - Voor de firma Malmberg bemiddelen we wat betreft het aangaan van abonnementen van bijvoorbeeld Okki, Jippo en Taptoe en de bijbehorende vakantieboeken. Voor de administratieve handelingen die hiervoor worden gevoerd op school ontvangen we een geldelijke bijdrage. Van dit geld kopen we leesboeken. - Als kinderen via de school van de firma Noordhoff cd-rom s voor bijvoorbeeld aardrijkskunde bestellen, ontvangt de school voor eigen gebruik dezelfde software. - Het taalproject Interesse Verbredend Lezen wordt gefinancierd door de Zeeuwse Rabobank. - Het schoolontbijt wordt georganiseerd door het Productschap brood. - De klassenlunch wordt gesponsord door Albert Heijn. - De lokale middenstand ondersteunt regelmatig schoolactiviteiten en feesten die door de OR worden georganiseerd. 34

35 18. Bestuur, team en andere met de school verbonden organisaties OCTHO VOORZITTER: DE HEER THEO NELEN BOVENSCHOOLS DIRECTEUR OCTHO De heer Jan Berensds Postadres: Markt 30 Postbus AA Tholen / Fax: DIRECTEUR DE RIEBURCH De heer Jeroen Pas Bloemenlaan EE Sint-Maartensdijk Tel /privé ADJUNCT-DIRECTEUR DE RIEBURCH Mevrouw Corrie Moeliker Het team van De Rieburch bestaat uit de volgende personen: Mirjam Eversdijk Ria Schrier Goozina Steketee Marloes van Benten Wilma Pot Anja Punt Jos Uijtdewillegen Janny Pruissen Pauline Kievith Vera Blom Marieke de Lange Manuela van Dijk Saskia Kluwen Cynthia Pilaszek Marjolein ten Seldam Nicole Opatja Diana de Rooij Danielle Koevoets Om redenen van privacy zijn er geen adresgegevens opgenomen, het personeel is via school te bereiken. INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS vragen over onderwijs: Centrum voor Jeugd en Gezin Opvoedsteunpunt voor de gemeente Tholen. RPCZ (ONDERWIJSBEGELEIDINGSDIENST) EDISONWEG NW VLISSINGEN PERMANENTE COMMISSIE LEERLINGENZORG Schuttershof CK Tholen JEUGDARTS EN GGD Magnolia AS Goes ONDERWIJSGESCHILLEN Postbus AD Utrecht MINISTERIE VAN ONDERWIJS RIA S KINDERDAGVERBLIJF VERTROUWENSPERSOON OCTHO MEVROUW WILMA VAN DER MERWE VERENIGING OPENBAAR ONDERWIJS (VOO) KINDCENTRUM YUPPIES (TOERDELOO) GEMEENTE THOLEN, Bureau Onderwijs Hof van Tholen DZ Tholen

36 Regels en voorwaarden voor de tussenschoolse opvang. (TSO) De sfeer en onze visie. De kinderen zullen in een ontspannen en gezellige sfeer vanaf t/m overblijven op school. Tijdens het overblijven zal de lunch, die door de kinderen zelf wordt meegebracht, worden gebruikt. Wij zullen de kinderen verschillende leeftijdsgerichte activiteiten aanbieden. U moet hierbij denken aan spelletjes spelen, voetballen op het grasveldje bij Maartenshof, film kijken, computeren en natuurlijk lekker buiten spelen. Normen en waarden zoals respect voor elkaar en elkaars spullen en ruimte voor andere religie, zullen ook tijdens de tso worden gestimuleerd en bewaakt. De tso moet door alle kinderen als plezierig, veilig en ontspannen worden gevonden. Algemeen. Alle in deze informatiebrief opgenomen regelgeving, voorwaarden en informatie gelden vanaf augustus 2007; aanpassingen of uitbreidingen van deze brief worden schriftelijk uitgereikt aan alle leerlingen die gebruik maken van de tso. Door ondertekening van het inschrijfformulier erkent u met de inhoud van de informatiebrief in te stemmen. Adresgegevens. Obs. de Rieburch Ria s Kinderdagverblijf Bloemenlaan 3 Kaaistraat EE Sint Maartensdijk 4695 CJ Sint Maartensdijk Telefoon: Telefoon: Aan/afmelden: Als u gebruik maakt van wisselende dagen, dan kunt u via een briefje waarin staat wanneer uw kind de tso zal bezoeken zich aanmelden. Ook vernemen wij van u als uw kind niet naar de tso zal komen. Het briefje kunt u bij de leidster afgeven. Zij zal dan de afgesproken dagen in de agenda zetten. Als uw kind om welke reden dan ook niet naar de tso komt, moet u ook dit aan de leidster doorgeven. Als u niet afmeldt, brengen wij dit in rekening. 36

37 De leiding. De leiding bestaat uit een gediplomeerde en vakkundige leidster. Die zal worden bijgestaan door een aantal enthousiaste vrijwilligers. De leidster is Rianne Goedegebuure en bij haar zal u alle aanmeldingen/afmeldingen en vragen kunnen stellen. Zij is het aanspreek punt voor de ouders, kinderen en leerkrachten. De vrijwilligers hebben ieder een eigen vaste dag en verder zullen er in de loop van het schooljaar stagiaires de tso komen ondersteunen. Inschrijving voor de tso. Het inschrijven van uw kind gebeurt via het inschrijfformulier. Deze kunt u bij de leidster ophalen. Of via de mail aanvragen. Het inschrijfformulier moet volledig worden ingevuld en dient weer bij de leidster worden ingeleverd. U kunt op het inschrijfformulier aangeven welke dag(en) uw kind gebruik gaat maken van de tso. Flexibele dagen kunnen door middel van een briefje worden doorgegeven. Zo kan de leidster zien welk kind er die dag aanwezig moet zijn en voorkomen we dat er kinderen die eigenlijk op de tso moesten komen toch naar huis gaan. U moet ook tussen een aantal strippen kiezen. U kiest het aantal strippen, dat u denkt nodig te hebben. Alleen de losse strip ( 4,00 per keer) wordt per 10 of 5 ingekocht. De losse strippen kunt u voor het hele gezin gebruiken. De strippen van 4,00 zijn voor de ouders die zo maar af en toe tso nodig hebben. Deze strippen staan dus op naam van het gezin en niet op naam van het kind. De leidster zal op een lijst de naam van het kind en de aanwezigheidsdatum bijhouden. Is het aantal strippen bijna op dan zal de leidster u hiervan op de hoogte brengen, en kunt u een aantal nieuwe strippen inkopen. De bundel van 25 strippen, voor vaste afnemers van TSO, zijn ook te gebruiken voor meerdere kinderen van het gezin. Huisregels. De huisregels zoals ze hiervoor werden gebruikt, zullen tot er nieuwe zijn opgesteld worden gehandhaafd. Betaalwijze. Op het inschrijfformulier heeft u het gekozen aantal strippen aangegeven. De kosten welke vermeld staan in het inschrijfformulier voldoet u per automatische incasso. De bank van De Rieburch incasseert de kosten. Het bedrag zal vooraf worden geïncasseerd. U dient zelf zorg te dragen voor dekking van de automatische incasso. Dit wil zeggen dat u er voor moet zorgen dat er ook daadwerkelijk geïncasseerd kan worden. Bij weigering van de incasso wordt hiervoor 10,00 per keer in rekening gebracht. Indien de tso kosten niet kunnen worden geïncasseerd, kunnen wij de tso stop zetten. 37

38 Inschrijfformulier voor de tso GEGEVENS OUDER / VERZORGER Ouder/verzorger Naam Voorletters Adres Postcode Woonplaats Tel. privé Tel. werk adres GEGEVENS KIND Achternaam Voornaam.Roepnaam.. Geboortedatum....meisje / jongen* BIJZONDERHEDEN Zijn er bijzonderheden die voor ons van belang zijn tijdens het overblijven van uw kind aan de tso. (denk hierbij aan o.a. medicijn gebruik, allergieën, religie.)

Schoolgids 2011-2012. openbare basisschool. De Rieburch

Schoolgids 2011-2012. openbare basisschool. De Rieburch Schoolgids 2011-2012 openbare basisschool De Rieburch Inhoudsopgave Voorwoord : 3 1 De school : 4 2 Waar De Rieburch voor staat : 4 3 De organisatie van de school : 5 4 Het team : 6 5 Ouders : 7 6 Nieuwe

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. (het in 2012 gestolen beeldje)

Schoolgids 2014-2015. (het in 2012 gestolen beeldje) Schoolgids 2014-2015 (het in 2012 gestolen beeldje) Inhoudsopgave Voorwoord : 3 1 De school : 4 2 Waar De Rieburch voor staat : 4 3 De organisatie van de school : 5 4 Het team : 7 5 Ouders : 8 6 Nieuwe

Nadere informatie

obs De Rieburch Schoolkalender 2014-2015

obs De Rieburch Schoolkalender 2014-2015 obs De Rieburch Schoolkalender 2014-2015 obs De Rieburch Bloemenlaan 3 4695 EE St-Maartensdijk 0166-662498 obsderieburch@octho.nl www.obsderieburch.nl Beste ouder & verzorgers, in deze schoolkalender treft

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Beste ouders, Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties na het lezen van dit boekje, laat het ons dan weten, wij denken graag met u mee!

Beste ouders, Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties na het lezen van dit boekje, laat het ons dan weten, wij denken graag met u mee! Beste ouders, Van harte welkom op onze school! Voor u ligt het informatieboekje voor groep 1 en 2. Door middel van dit boekje willen wij u, als ouders, wegwijs maken in de kleutergroepen van onze school.

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Openbare basisschool "Koningin Beatrix" Graafschapsstraat 2 4116 GE Buren Tel.: 0344 571263 schoolleider: Jacqueline de Fouw Email: info@beatrixschool-buren.nl Website: www.beatrixschool-buren.nl Geachte

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

BESTE OUDERS, SCHOOLTIJDEN

BESTE OUDERS, SCHOOLTIJDEN Welkom BESTE OUDERS, Wij willen u nogmaals heel hartelijk welkom heten op Daltonschool Het Lover! In dit boekje vindt u vooral informatie over de praktische zaken waar u als ouder mee te maken krijgt en

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

augustus 2015 Beste ouders,

augustus 2015 Beste ouders, augustus 2015 1 2 Beste ouders, Hierbij de kalender voor dit schooljaar. U vindt in deze kalender vooral informatie voor de dagelijkse dingen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.

Nadere informatie

Uiteraard wordt met de informatie zorgvuldig en discreet omgegaan

Uiteraard wordt met de informatie zorgvuldig en discreet omgegaan P.C. Basisschool Driestromenland Voorstraat 336 8226 KA Lelystad Woensdag 19 augustus 2015 nummer 1 Opening schooljaar Vorige week hebben de meesters en juffen hard gewerkt om de klassen in te richten.

Nadere informatie

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL DE WELLE DE MISSIE VAN DE SCHOOL De Welle wil een school zijn die staat voor: Kwaliteit Betrokkenheid Identiteit Veiligheid De Welle is een school waar ieder kind uniek mag zijn, waar het onderwijs samen

Nadere informatie

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

Taken/ verantwoordelijkheden overblijfkracht Huisregels tijdens het eten.

Taken/ verantwoordelijkheden overblijfkracht Huisregels tijdens het eten. Basisschool St. Jozef School maken we samen Reglement tussenschoolse opvang 1. Algemeen 1.1. Dit reglement bepaalt hoe de tussenschoolse opvang van de kinderen in de middagpauze georganiseerd is. De functie

Nadere informatie

Groeten van de leerkrachten van groep 1/ 2. Marjo Duijvesteijn, Jolanda van Blitterswijk, Joke Groot, Trudy Persoon,

Groeten van de leerkrachten van groep 1/ 2. Marjo Duijvesteijn, Jolanda van Blitterswijk, Joke Groot, Trudy Persoon, Informatiefolder van groep 1/2 Welkom in groep 1/2 van de Joannesschool. Wij hopen er samen met uw zoon of dochter een fijne schooltijd van te maken. Via deze informatiefolder willen wij u van een aantal

Nadere informatie

Informatiebrief groep 1 en 2

Informatiebrief groep 1 en 2 Informatiebrief groep 1 en 2 SCHOOLTIJDEN De schooltijden zijn van 8.30 tot 14.15 uur. Op woensdagochtend tot 12.30 uur. Ongeveer 10 minuten voor aanvang van de schooltijd kunt u uw kind in de klas brengen.

Nadere informatie

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters De Hoeksteen R.K. Basisschool H. Kamerlingh Onnesweg 74 1402 EK Bussum 035-6915423 www.hoeksteen-bussum.nl info@hoeksteenbussum.nl Informatie Kleuters 2013-2014

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1 en 2

Informatieboekje groep 1 en 2 Informatieboekje groep 1 en 2 CBS Goudenstein Vredeplein 1 4175 HA Haaften 0418-591661 Informatieboekje voor groep 1 en 2 Welkom op CBS Goudenstein! Fijn dat u gekozen hebt voor onze school. U hebt gekozen

Nadere informatie

Nieuwsbrief NOVEMBER 2015

Nieuwsbrief NOVEMBER 2015 Nieuwsbrief NOVEMBER 2015 Agenda: 5 november: gastles kinderyoga voor alle groepen 9-10 november: juf Wilma afwezig (cursus) 11 november: nationaal schoolontbijt (i.p.v. 10 november) 13 november: 19.30

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee Informatieboekje schooljaar 2011-2012 RKBS De Hofstee Klassenorganisatie: Inloop: De kinderen mogen tussen 8.30 en 8.45 uur naar binnen. De kinderen mogen naar binnen gebracht worden, maar om hun zelfstandigheid

Nadere informatie

Alle kinderen gaan in de kring zitten. Mocht het afscheid nemen problemen opleveren neem dan even contact op met de groepsleerkracht.

Alle kinderen gaan in de kring zitten. Mocht het afscheid nemen problemen opleveren neem dan even contact op met de groepsleerkracht. Een dag bij de kleuters op De Bangert (bijlage bij de schoolgids) De schooltijden voor de kleutergroepen zijn als volgt: s morgens 8.30 uur 11.45 uur s middags 13.00 uur 15.15 uur Woensdag 8.30 uur 12.00

Nadere informatie

KLEUTER INFORMATIE BULLETIN

KLEUTER INFORMATIE BULLETIN KLEUTER INFORMATIE BULLETIN Het kleuterinfo-bulletin wordt aan ouders van nieuwe kleuters meegegeven. Het bulletin bestaat uit de volgende onderdelen: Algemeen gedeelte Over de dagelijkse gang van zaken

Nadere informatie

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters De Hoeksteen R.K. Basisschool H. Kamerlingh Onnesweg 74 1402 EK Bussum 035-6915423 www.hoeksteenbussum.nl info@hoeksteenbussum.nl September 2017 Informatie Kleuters

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Juli 2011. Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Inleiding Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het (laten) organiseren van de overblijf. De school bepaalt in overleg met de ouders de manier

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Welkom op basisschool LeerRijk! Wij rollen de loper voor je uit! Introductie Met dit boekje willen wij u welkom heten en u zo goed mogelijk informeren over

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding.

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. 1. Inleiding Het bevoegd gezag van een basisschool beslist over de toelating van een leerling en heeft daarvoor de directeur van de school gemandateerd.

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS/VERZORGERS VAN NIEUWE LEERLINGEN IN GROEP 1-2

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS/VERZORGERS VAN NIEUWE LEERLINGEN IN GROEP 1-2 INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS/VERZORGERS VAN NIEUWE LEERLINGEN IN GROEP 1-2 Maart 2015 Willibrordusschool Diessen Willibrordusschool Molenstraat 8 5087 BN Diessen 013-5046165 directie@willibrordusschooldiessen.nl

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers,

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers, Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang Uden, juni 2015 Geachte ouders/verzorgers, In deze brief willen we u informeren over de voortgang van de tevredenheidsonderzoeken. De basisschool van

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF. voor de kleutergroepen schooljaar

INFORMATIEBRIEF. voor de kleutergroepen schooljaar INFORMATIEBRIEF voor de kleutergroepen schooljaar 2014-2015 CBS de Burcht Spijk Deze informatiebrief is opgesteld voor het schooljaar 2014-2015. U kunt in deze brief lezen wat er dit schooljaar gaat gebeuren,

Nadere informatie

Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas?

Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas? Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas? Voor het eerst naar school: dat is heel spannend voor kinderen én ouders. Om u en uw kind een beetje wegwijs te maken, treft u hieronder

Nadere informatie

Wilt u uw kind geen chocola, chocoladekoeken, brood of priklimonade meegeven?

Wilt u uw kind geen chocola, chocoladekoeken, brood of priklimonade meegeven? Informatie groep 1/2 Als eerste willen wij dat de kleuters een fijne tijd bij ons hebben. Ze moeten zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. We streven er naar dat de kinderen zich zo optimaal mogelijk

Nadere informatie

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids Verkorte schoolgids 2013-2014 O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat 1 4461 RE Goes 0113-214568 Hierbij ontvangt u de belangrijkste informatie uit de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. De

Nadere informatie

Katholieke Jenaplanschool Gabriël

Katholieke Jenaplanschool Gabriël Katholieke Jenaplanschool Gabriël Informatieboekje Onderbouw Kelnarij Kelnarijstraat 40 3881 CC Putten 0341 351 959 info@gabriel-school.nl Bijstergoed Jan Nijenhuissstraat 77 3882 HS Putten 0341 351 959

Nadere informatie

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders,

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders, Beste ouders, Uw kind zit, of gaat bijna beginnen in groep 1-2 van basisschool De Duinsprong. Wij willen in deze brief wat informatie over onze klas geven die u later altijd nog eens rustig kunt teruglezen.

Nadere informatie

Oosterstreek NA Oosterstreek Tel Website:

Oosterstreek NA Oosterstreek Tel Website: Adres peuterspeelzaal Het Klavertje: Oosterstreek 23 8388 NA Oosterstreek Tel. 0561-433497 E-mail: pszhetklavertje@gmail.com Website: www.peuterspeelzaalhetklavertje.nl Bereikbaarheid: Na de peutermorgens

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

De Nobelaer. Julianastraat 13 Oude-Tonge

De Nobelaer. Julianastraat 13 Oude-Tonge De Nobelaer Julianastraat 13 Oude-Tonge Welkom! U brengt uw kind voor het eerst naar de basisschool. Een belangrijk moment voor uw kind en voor uzelf! De meeste kinderen vinden het een geweldige uitdaging

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1 en 2

Informatieboekje Groep 1 en 2 Informatieboekje 2015-2016 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Beleid TussenSchoolseOpvang.

Beleid TussenSchoolseOpvang. Beleid TussenSchoolseOpvang. In dit beleidsplan beschrijft Novem de visie en de keuzes die op basis van deze visie gemaakt zijn t.a.v. de tussenschoolse opvang. VISIE NOVEM Novem is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Basisschool de Zonnewijzer heeft een open aannamebeleid. Dat wil zeggen dat iedereen welkom is. Tot inschrijving op de Zonnewijzer wordt overgegaan wanneer aan

Nadere informatie

Groep 1 en 2 Schooljaar

Groep 1 en 2 Schooljaar Groep 1 en 2 Schooljaar 2016-2017 In dit boekje hebben wij de praktische zaken, waar u als ouder van uw kleuter mee te maken krijgt, toegelicht. Mocht u vragen hebben of meer willen weten over de gang

Nadere informatie

Informatieboekje 2014-2015 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen.

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Nieuws Flits 17 augustus 2015 Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Wij heten juf Karlijn hartelijk welkom. Zij is onze

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Aan alle ouders / verzorgers,

Nieuwsbrief 1. Aan alle ouders / verzorgers, Aan alle ouders / verzorgers, Talmastraat 1 7021 AT Zelhem 0314-621655 info@basisschooljanligthart.nl www.basisschooljanligthart.nl Nieuwsbrief 1 2 september 2014 De inhoud van deze Nieuwsbrief: Het nieuwe

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering

Protocol schorsing en verwijdering 1 Protocol schorsing en verwijdering Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling. Wanneer de rust en veiligheid ernstig verstoord worden of wanneer de

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1/2

Informatieboekje groep 1/2 Informatieboekje groep 1/2 Beste ouder(s)/verzorger(s), Met dit boekje willen wij u informeren over de dagelijkse gang van zaken in onze kleuterbouw. Zeker voor de ouders van onze nieuwe kleuters belangrijk,

Nadere informatie

Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas?

Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas? Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas? Welkom op De Duif! Voor het eerst naar school: dat is heel spannend voor kinderen én ouders. Om u en uw kind een beetje wegwijs te

Nadere informatie

Informatieboekje. voor groep 1 en 2. Comeniusschool Zinzendorflaan 2b 3703 CG Zeist

Informatieboekje. voor groep 1 en 2. Comeniusschool Zinzendorflaan 2b 3703 CG Zeist Informatieboekje voor groep 1 en 2 Comeniusschool Zinzendorflaan 2b 3703 CG Zeist Inhoudsopgave Welkom 3 Vier jaar: naar school 4 Intake 4 Wennen 4 Allergie of ziekte 5 Groep 0 of groep 1 5 Schooltijden

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad kbs de Boomgaard. Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad kbs de Boomgaard. Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad kbs de Boomgaard Jaarverslag 2013-2014 Breda, september 2014 0 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van kbs de Boomgaard voor het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

Joepie!! Ik mag naar de basisschool. Welkom op basisschool De Mussenberg

Joepie!! Ik mag naar de basisschool. Welkom op basisschool De Mussenberg Joepie!! Ik mag naar de basisschool Welkom op basisschool De Mussenberg Zo ziet mijn school er uit Jouw nieuwe school ligt in Horn. De school heeft twee ingangen naar de speelplaatsen. 1 ingang ligt aan

Nadere informatie

De Nobelaer. Julianastraat 13 Oude-Tonge

De Nobelaer. Julianastraat 13 Oude-Tonge De Nobelaer Julianastraat 13 Oude-Tonge Welkom! U brengt uw kind voor het eerst naar de basisschool. Een belangrijk moment voor uw kind en voor uzelf! De meeste kinderen vinden het een geweldige uitdaging

Nadere informatie

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht Koningin Wilhelminaschool Hendrik Ido Ambacht Februari 14 1 Deze tevredenheidsenquete werd eerder afgenomen in. Er waren toen 62 reacties. In totaal legden deze keer 73 respondenten deze enquête af. Dat

Nadere informatie

Informatie voor groep 1 en groep 2 Andreashof (schooljaar )

Informatie voor groep 1 en groep 2 Andreashof (schooljaar ) Informatie voor groep 1 en groep 2 Andreashof (schooljaar 2017-2018) We zijn dit schooljaar gestart met 3 kleutergroepen. Dit zijn allemaal groep 1/2 combinaties. In de klassen werken wij vaak rond dezelfde

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE MEANDER OOTMARSUM

BASISSCHOOL DE MEANDER OOTMARSUM Huishoudelijk reglement Tussenschoolse Opvang (TSO) BASISSCHOOL DE MEANDER OOTMARSUM Overblijfkrachten Duur van de activiteit De kinderen worden van 12.00 uur tot 13.05 opgevangen. Alle overblijfkrachten

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar.

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar. INFO 2015 - Elfde jaargang Kornak Nieuws schooljaar 2015-. Nummer: 0 Datum: 21-08-2015 Beste ouders/verzorgers, Welkom weer in het nieuwe schooljaar. We zijn blij dat iedereen weer veilig en gezond terug

Nadere informatie

De Zuiderpoort staat open!

De Zuiderpoort staat open! Geachte ouders/verzorgers, schoolkalender Voor u ligt de nieuwe schoolkalender voor het schooljaar 2015 2016. In deze kalender vindt u praktische informatie en de planning van dit schooljaar. Met vriendelijke

Nadere informatie

Schooltijden en inloop Alle dagen gaan de deuren om 8:10 u. open. Om 14:00 u. zijn de lessen afgelopen.

Schooltijden en inloop Alle dagen gaan de deuren om 8:10 u. open. Om 14:00 u. zijn de lessen afgelopen. Afspraken over de goede gang van zaken met ouders We vinden het belangrijk om de organisatie van onze school op een prettige manier te laten verlopen. We stellen een goede samenwerking met ouders erg op

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelzaal De Knuffel

Informatieboekje van. Peuterspeelzaal De Knuffel Informatieboekje van Peuterspeelzaal De Knuffel Beste ouders en verzorgers Voor u ligt het informatieboekje van Peuterspeelzaal De Knuffel te Beesd. In dit boekje vindt u allerhande nuttige informatie

Nadere informatie

Inleiding. Beste ouders, verzorgers, lezers,

Inleiding. Beste ouders, verzorgers, lezers, Inleiding Beste ouders, verzorgers, lezers, Wij heten uw kind van harte welkom op PCBO De Fakkel. Deze kleuterinfo is een korte aanvulling op onze schoolgids en bevat informatie die speciaal bestemd is

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje Méér dan Spelen Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje 2 Inhoudsopgave 1. De mentorleidster... 4 2. Spelenderwijs leren en ontwikkelen met Piramide... 4 2.1 Ouderbijeenkomst, spelinloop

Nadere informatie

Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig!

Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig! Anti pest protocol Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig! Proostdijschool, Mijdrecht Anti pest protocol Visie: De visie ten aanzien van pedagogisch klimaat van de school is: Vertrouwd Veilig, Verrassend

Nadere informatie

Protocol Continurooster. OBS t MONTFERLAND

Protocol Continurooster. OBS t MONTFERLAND Protocol Continurooster OBS t MONTFERLAND Inleiding t Montferland heeft vanaf 24 augustus 2015 een continurooster. Dit wil zeggen dat alle kinderen op school eten en pauzeren. Het eten gebeurt in de klas

Nadere informatie

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Even voorstellen De kinderen van groep 6A komen bij mij, Miranda van Arendonk in de klas. Ik werk sinds 2003 op De Hofstee. Daarvoor heb ik heel even in Made

Nadere informatie

Je bent nu al bijna vier jaar en dan mag je naar school. Eerst mag je een paar ochtenden komen kijken.

Je bent nu al bijna vier jaar en dan mag je naar school. Eerst mag je een paar ochtenden komen kijken. Hoera! Wat leuk dat je bij ons naar school mag. Je wilt vast graag weten wat we allemaal gaan doen. Daarom staat dit boekje op de website van school. Hier staan heel veel belangrijke dingen die handig

Nadere informatie

Inhoud. Groepen 1, 2. blz

Inhoud. Groepen 1, 2. blz 1 Inhoud - Voorwoord 2 - Groepsverdeling en leerkrachten 3 - Van peuter naar kleuter 4 - OND-kinderen 5 - Dagindeling 6 - Thema s en ontwikkelingsgebieden 7 - A-B-C groepen - Zelfstandigheid - Regels en

Nadere informatie

Welkom op basisschool De Springplank

Welkom op basisschool De Springplank Om u zo goed mogelijk te informeren over de gang van zaken in de kleutergroepen hebben we voor u dit boekje. Hierin staat o.a. informatie over de gang van zaken in de groepen 1-2. Bij evt. vragen kunt

Nadere informatie

De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent dat kinderen van alle culturen en geloven welkom zijn.

De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent dat kinderen van alle culturen en geloven welkom zijn. KLEUTERGIDS WELKOM Geachte ouder(s)/verzorger(s), Welkom op de OBS de Crayenester. We stellen het op prijs dat u voor onze school heeft gekozen. De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent

Nadere informatie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie Overblijfprotocol St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink Schooljaar 2013-2014 definitieve versie 1. Inleiding Stichting Boter Kaas & Overblijf (BKO) verzorgt per 2 september 2013 de Tussenschoolse

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Lunchkids

Pedagogisch beleid Lunchkids Pedagogisch beleid Lunchkids 1 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch beleid van Lunchkids onderdeel van De Kinderkoepel. Het pedagogisch beleid geeft aan ouders, scholen, medewerkers en andere betrokkenen

Nadere informatie

Het. Onderbouw. infoboekje

Het. Onderbouw. infoboekje Het Onderbouw infoboekje Voorburg, Geachte ouders/verzorgers, Wij heten u en uw kind heel hartelijk welkom op onze school. Dit informatieboekje is bestemd voor ouders met een kind in de onderbouw. Naast

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten en interpretatie klanttevredenheidsonderzoek 2009

Onderzoeksresultaten en interpretatie klanttevredenheidsonderzoek 2009 Onderzoeksresultaten en interpretatie klanttevredenheidsonderzoek 2009 1 Inleiding: In dit resumé geven wij u inzicht in de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek van 2009. Het gehele rapport omvat

Nadere informatie

Activiteiten /ouderhulp op De Driehoek

Activiteiten /ouderhulp op De Driehoek Activiteiten /ouderhulp op De Driehoek Aarle-Rixtel, 29 augustus 2013 Op de Driehoek worden regelmatig activiteiten georganiseerd. Bij een groot aantal van deze activiteiten is de hulp van ouders meer

Nadere informatie

Beste ouders, Agenda deze week

Beste ouders, Agenda deze week Nieuwsbrief 3 maandag 31 augustus vrijdag 4 september Beste ouders, Dan zit de tweede week er al weer op en zijn we al helemaal gewend. Mooi om te zien dat alle kinderen al helemaal vertrouwd zijn met

Nadere informatie

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? Amersfoor t s t a d m e t e e n h a r t 2 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Vraag tijdig op welke leeftijd u uw kind moet inschrijven! 5 3 De juiste school 5 4 Een

Nadere informatie

Visie en Praktische uitwerking TSO obs Heuvellaan Opgesteld 2009-2010

Visie en Praktische uitwerking TSO obs Heuvellaan Opgesteld 2009-2010 Openbare basisschool Heuvellaan - Burglaan 44-7314 BM Apeldoorn tel. 055-5790668 - e-mail: heuvellaan@leerplein055.nl website: www.heuvellaan.nl Visie en Praktische uitwerking TSO obs Heuvellaan Opgesteld

Nadere informatie

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender Schooljaar 2017 2018 De Kap Activiteiten kalender De Kap CB De Kap De Kap 14 7891 LX Klazienaveen T 0591-312 054 kap@viviani.nl Beste ouders en verzorgers, We vinden het fijn dat u uw kind(eren) naar onze

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE VOOR DE KLEUTERGROEPEN van de PASTOOR VAN ARS

INFORMATIEBOEKJE VOOR DE KLEUTERGROEPEN van de PASTOOR VAN ARS INFORMATIEBOEKJE VOOR DE KLEUTERGROEPEN van de PASTOOR VAN ARS Pastoor van Arsschool Oude Aaltenseweg 28, 7131 NZ Lichtenvoorde. 0544-371908 www.pastoorvanars.eu HET PROGRAMMA VAN DEZE MIDDAG ZIET ER ALS

Nadere informatie

Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling

Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling Stichting Openbaar Onderwijs Kampen PROTOCOL TOELAATBAARHEID RUGZAK LEERLING Leerling gebonden - financiering In het kader van de Wet op het Expertisecentra (WEC)

Nadere informatie

Kerkstraat 32 1483 BN De Rijp Onderbouw Grafterbaan 29 1484 EC Graft Bovenbouw Telefoon: 0299-671889 0299-673148 E-mail: welkom@de balein.

Kerkstraat 32 1483 BN De Rijp Onderbouw Grafterbaan 29 1484 EC Graft Bovenbouw Telefoon: 0299-671889 0299-673148 E-mail: welkom@de balein. Kerkstraat 32 1483 BN De Rijp Onderbouw Grafterbaan 29 1484 EC Graft Bovenbouw Telefoon: 0299-671889 of 0299-673148 E-mail: welkom@de balein.nl Kleuterinformatie 2 Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen

Nadere informatie

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 Beste ouders en verzorgers, Wederom mag ik u met trots deze jaarplanner digitaal overhandigen. Dit schooljaar hebben we weer een prachtige digitale kalender met belangrijke

Nadere informatie

Communicatieplan Medezeggenschapsraad Menko toren & Bonifatiusschool

Communicatieplan Medezeggenschapsraad Menko toren & Bonifatiusschool Communicatieplan Medezeggenschapsraad Menko toren & Bonifatiusschool Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Doel van de MR... 3 Communicatiemiddelen... 4 Nieuwsbrief Menko toren & Bonifatiusschool... 4

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN

4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN 4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN 4.1 De opvang van nieuwe leerlingen op onze school Vanaf 2 ½ jaar mag uw kind de peuterspeelzaal bezoeken. Zodra uw kind 4 jaar is, mag het op de basisschool geplaatst worden.

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

Algemene schoolregels PrO Assen

Algemene schoolregels PrO Assen PrO Assen, School voor Praktijkonderwijs, Zwartwatersweg 202, 9406 NN Assen, 0592-340973, stage@proassen.nl Algemene schoolregels PrO Assen Om het klimaat dat wij op onze school nastreven te waarborgen,

Nadere informatie

Protocol nieuwe schooltijden

Protocol nieuwe schooltijden Protocol nieuwe schooltijden Voorwoord De school hanteert vanaf schooljaar 2016 2017 nieuwe schooltijden. De leerlingen van groep 1 t/m4 gaan 4 gelijke dagen naar school met een continurooster. Daarnaast

Nadere informatie

22 augustus 2014. www.tkoggeschip.nl

22 augustus 2014. www.tkoggeschip.nl 22 augustus 2014 Abraham Kuyperplein 2 Amsterdam tel.: 5061980 www.tkoggeschip.nl BIJLAGE In de bijlage vindt u informatie over een pestproject dat binnenkort gegeven gaat worden in de groepen 7. Ook de

Nadere informatie