Handboek. Stichting Overblijf Bommelstein

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handboek. Stichting Overblijf Bommelstein"

Transcriptie

1 Handboek Stichting Overblijf Bommelstein Stichting Overblijf Bommelstein Laan van Gildestein HV Nieuw-Vennep telefoon mail: overblijf. maart 2015

2 Beste ouders, In dit handboek vindt u praktische informatie met betrekking tot de tussenschoolse opvang, ook wel overblijven genoemd, zoals geregeld op Basisschool Bommelstein te Nieuw-Vennep. Leerlingen uit groep 1/2 t/m 4 hebben de gelegenheid op maandag, dinsdag en donderdag gebruik te maken van opvang in de middagpauze. Voor leerlingen uit groep 5 t/m 8 bieden we die mogelijkheid ook op vrijdag. Recente wetgeving bepaalt dat de verantwoordelijkheid van de tussenschoolse opvang vanaf 1 augustus 2006 bij het schoolbestuur ligt. Ons schoolbestuur Stichting de la Salle heeft de organisatie van het overblijven via een samenwerkingsovereenkomst uitbesteed aan Stichting Overblijf Bommelstein. Middels dit handboek maken wij u de spelregels met betrekking tot het overblijven duidelijk. Deze informatie is tevens opgenomen op de website van de school (www.bommelstein.nl). Indien u vragen en/of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden, te weten: Voorzitter: Lipkjen van Egmond, vertegenwoordiger medezeggenschapsraad (MR) Secretaris: Daphne van Breukelen, vertegenwoordiger/teamlid Bommelstein Penningmeester: Bas van Walraven, vertegenwoordiger ouderraad (OR) Nieuw-Vennep, maart 2015 Het logo van Stichting Overblijf Bommelstein, dat op de voorzijde van dit handboek is opgenomen, is belangeloos beschikbaar gesteld door cartoonist Bas van der Schot (www.bvdschot.com). 2

3 Coördinatie De dagelijkse leiding van het overblijven is in handen van de coördinatoren: Daniëlle Hoogland, Petra Aarse en Petra Hoogland. Zij sturen de overblijfhulpen aan, roosteren de overblijfhulpen in en verzorgen de financiële administratie. Tevens is Daniëlle eindverantwoordelijke. De coördinatoren zijn bereikbaar op adres en zijn telefonisch onder nummer (0252) (zie aanwezigheid coördinatie). Het kantoor van de overblijfcoördinatie bevindt zich In het hoofdgebouw op de eerste verdieping tegenover het lokaal van groep 4C. Aanwezigheid coördinatie Maandag: Dinsdag: Woensdag: gesloten Donderdag: Vrijdag: Betaling overblijf Voor de actuele prijzen verwijzen wij u naar de gegevens zoals vermeld staan op de website. 3

4 Protocol wanbetalen: Alleen als u de incasso overeenkomst heeft getekend, kan uw kind overblijven. Heeft u getekend maar storneert u het bedrag (terugboeken), willen wij daarvan per direct op de hoogte worden gesteld, zodat wij contact met u kunnen opnemen en het probleem kunnen oplossen. Bij structureel wanbetalen kan uw kind worden uitgesloten van de overblijfvoorziening. Helaas is dit schooljaar gebleken dat de Stichting Overblijf Bommelstein (SOB) het protocol wanbetalen moet aanscherpen. Dit protocol is vastgesteld door het bestuur van de SOB en goedgekeurd door de schooldirectie in casu mevrouw Charis van Doorn. De SOB ziet zich genoodzaakt zich strikt aan dit protocol te houden. Herinnering 1: De incasso van uw betaling wordt niet geaccepteerd door uw bank of u storneert hem zelf binnen 30 dagen. Van ons zult u een mail ontvangen met het vriendelijke verzoek het bedrag alsnog, uiterlijk binnen 2 weken na dagtekening van de herinneringsmail, naar ons over te maken. Herinnering 2: Uw betaling hebben wij 2 weken na dagtekening van herinnering 1 nog niet mogen ontvangen. Wij zullen u nogmaals een herinnering sturen. Deze zal naar het bij de SOB bekende huisadres verzonden worden. Ook nu met het vriendelijke verzoek het bedrag alsnog, uiterlijk binnen 1 week na dagtekening van de herinnering, aan ons over te maken. Aanmaning 1: Wij hebben 1 week na dagtekening herinnering 2 nog niets van u mogen horen of het geld nog niet van u ontvangen. De schooldirectie zal door ons ingeschakeld worden. Namens de schooldirectie wordt u middels een brief nogmaals vriendelijk doch dringend verzocht het bedrag per omgaande naar de rekening van de SOB over te maken. In deze aanmaning wordt u tevens uitgelegd dat indien het bedrag niet uiterlijk 1 week na dagtekening op de rekening van de SOB is bijgeschreven, uw kind(eren) vanaf de eerstvolgende schooldag niet mag/mogen overblijven, totdat het bedrag alsnog staat bijgeschreven. Aanmaning 2: Helaas hebben wij nog steeds geen geld van u mogen ontvangen. U ontvangt een brief namens de schooldirectie dat uw kind(eren) vanaf de eerstvolgende schooldag niet mag/mogen overblijven, totdat het bedrag alsnog staat bijgeschreven. De SOB en de schooldirectie zullen dit dagelijks controleren. Staat het geld bijgeschreven, dan kan/ kunnen uw kind(eren) per direct weer overblijven. U zult hiervan op de hoogte gesteld worden door ons door middel van een mail. Uw kind blijft over Het eten en drinken zet u in een aparte bak of krat die later in de koelkast wordt gezet. Het overblijven gebeurt in principe in het eigen lokaal. Tijdens het eten en drinken zit uw kind aan een tafel en op een stoel. Voor groepen 1 t/m 3 ligt er een schriftje bij de bakken of in het lokaal zodat u een incidentele overblijfbeurt (of afmelding van een vaste overblijfbeurt) kunt noteren voor de leerkracht. Eten en drinken Wij verwachten dat u een verantwoorde lunch voor uw kind samenstelt. Snoep, chocola en frisdrank zijn daarom verboden. Om scheve gezichten tussen de kinderen te voorkomen zal de overblijfhulp dit uw kind weer mee naar huis laten nemen. Standaard wordt alleen het drinken van de overblijvers koel bewaard, u kunt dus gerust zuivel meegeven. Houdt u wel rekening met het bederfelijk broodbeleg. Indien u producten mee geeft die koel bewaard moeten worden, dient u dit zelf in de koelkast overblijfbak te stoppen. Om een grote afvalberg te voorkomen hopen we dat u drinken in een beker meegeeft en niet in pakjes. De overblijfhulpen verplichten het kind niet om al zijn brood op te eten, als een kind echt niet meer wil eten wordt het brood weer mee naar huis gegeven, zodat u kunt zien wat er wel/niet gegeten is. 4

5 Buitenspelen Alle groepen spelen ca. 20 minuten buiten en hebben ca. 25 minuten om hun meegebrachte lunch te nuttigen. Het buitenspelen vindt plaats op de speelpleinen van school. Om ervoor te zorgen dat de kinderen voldoende speelruimte hebben, spelen de groepen 5 t/m 8 het eerste half uur buiten en de groepen 1/2 t/m 4 het laatste half uur. Voor de bovenbouw geldt dat het alleen op het achterplein is toegestaan om te voetballen (op de roze tegels), het voorplein blijft zo beschikbaar voor kinderen die niet door het voetballen gehinderd willen worden. Bij slecht weer spelen de kinderen in het lokaal. De computers en digiborden mogen niet worden gebruikt. Speelmateriaal Stichting Overblijf Bommelstein bezit en beheert eigen speelmaterialen. In drie grote kisten wordt het speelgoed bewaard waarmee tijdens de overblijf gespeeld mag worden. We proberen een zo divers mogelijk aanbod van speelgoed aan te bieden voor de verschillende leeftijdsgroepen. Voor het voetballen, een favoriet spel tijdens de overblijf, zijn speciale ballen aangeschaft. In verband met mogelijke ongelukken mag er absoluut niet worden gevoetbald met lederen of andere gevaarlijke zware ballen. Zo n bal wordt afgepakt en wordt pas na het overblijven, via de leerkracht, terug gegeven. We leren de kinderen hun speelgoed zelf op te ruimen en om hun verantwoordelijkheid hierbij te vergroten geldt het principe, dat wat kwijt is, is kwijt. Gedragsregels Op Bommelstein hechten wij veel waarde aan een respectvolle manier waarop leerlingen, ouders en collega s met elkaar omgaan, dat geldt dus ook voor het overblijven. Wij verwachten dat kinderen en overblijfhulpen elkaar vriendelijk aanspreken. De kinderen weten dat ze in de school rustig moeten lopen. De kinderen spelen in het lokaal en niet op de gang. Wangedrag De overblijfhulpen communiceren met de leerkracht als een kind de rust in de groep verstoort, zich niet aan de regels houdt of een bedreiging voor andere overblijvers is. Als een kind ondanks herhaalde verzoeken niet luistert en niet stopt met ongewenst gedrag, wordt dit gemeld door de overblijfhulp aan de coördinator en de leerkracht. Zij beslissen dan over een eventuele 1 e waarschuwing. Dit wordt door de leerkracht gemeld aan de ouders. Blijft het kind niet luisteren dan krijgt het een 2 e waarschuwing en worden de ouders op de hoogte gesteld middels een brief, welke is getekend door een lid van het directieteam en de overblijf coördinator. Ook nu neemt de leerkracht weer contact op met de ouders. Bij een 3 e waarschuwing mag het kind een week lang niet overblijven. Hetgeen telefonisch zal worden medegedeeld door de leerkracht. Taken overblijfhulp Rond uur neemt de overblijfhulp de overblijvers in de klas over van de leerkracht. Elke groep heeft een eigen overblijfhulp. Het is ons streven om vooral bij de onderbouw een 2 e overblijfhulp te laten assisteren. We zijn echter afhankelijk van het aanbod overblijfhulpen. De overblijfhulp zorgt ervoor dat de leerlingen op een veilige, rustige en plezierige wijze hun meegebrachte eten en drinken nuttigen en kunnen (buiten)spelen. In de onderbouwgroepen wordt soms een verhaal voorgelezen of een liedje gezongen. Na het eten en drinken veegt de overblijfhulp het lokaal en laat de kinderen hun eigen spullen opruimen en hun tafel schoonmaken. Tijdens het buitenspelen houden de overblijfhulpen toezicht op de speelpleinen en spelen actief met de kinderen. Na afloop van het buitenspelen controleren zij of het speelgoed compleet wordt ingeleverd. In geval van nood volgen de overblijfhulpen het ontruimingsplan zoals dat in elk lokaal aanwezig is. 5

6 Overblijfhulp: iets voor u? De organisatie van het overblijven valt of staat met voldoende enthousiaste overblijfhulpen. We stellen als voorwaarde dat alle overblijfhulpen Nederlands spreken. De meeste overblijfhulpen zijn ouders van leerlingen van Bommelstein. Ook gemotiveerde hulp van buiten de school is zeer welkom. U kunt zich structureel, incidenteel of als reserve laten inroosteren. Stichting Overblijf Bommelstein hanteert een door u te ondertekenen vrijwilligersverklaring. De vrijwilligersvergoeding voor overblijfhulpen is 7,50 per keer. Uw eigen kinderen, maximaal 2, mag u meenemen. Als u overblijfhulp bent mag (mogen) uw kind (eren) gratis overblijven. Dankzij ministeriële subsidie krijgen overblijfhulpen de mogelijkheid van een cursus aangeboden. Twee keer per jaar organiseren we een korte informatiebijeenkomst (de zogenaamde appeltaartochtend) voor de overblijfhulpen. Schoonmaak toiletten Stichting Overblijf Bommelstein streeft ernaar de toiletten van de onderbouwgroepen voor aanvang van het overblijven schoon te laten maken, zodat deze overblijvers van een fris toilet gebruik kunnen maken. De kosten die dit met zich meebrengen zijn opgenomen op de begroting van de stichting. EHBO en BHV De school draagt zorg voor de aanwezigheid van voldoende leerkrachten met een EHBO- of BHVdiploma. In schooljaar is in het cursusaanbod voor overblijfhulpen o.a. EHBO bij kinderen opgenomen. Verzekering Stichting Overblijf Bommelstein heeft een ongevallenverzekering en een WA-verzekering ter dekking van letsel en beschadiging van zaken, alsmede de hieruit voortvloeiende schade voor kinderen en overblijfmedewerkers. Daar waar schade opzettelijk veroorzaakt is, zal de stichting deze schade verhalen op de dader. Rol van de Medezeggenschapsraad De wijze waarop de tussenschoolse opvang georganiseerd en gefinancierd wordt moet de instemming hebben van de oudergeleding van de MR. Deze instemming is nodig wat betreft het veranderen van de financiële bijdrage en aanpassing van tijden en organisatie. Vragen, opmerkingen en klachten Als bestuur van Stichting Overblijf Bommelstein hopen wij dat u met uw vragen of opmerkingen rechtstreeks contact met ons zoekt. Op die manier kunnen wij de professionaliteit van het overblijven op Basisschool Bommelstein verder ontwikkelen. Ook voor klachten kunt u bij ons terecht. Bent u niet tevreden over de afhandeling van de klacht, laat u dat dan weten aan het bestuur van de SOB. Komen wij er nog niet samen uit, dan leggen wij uw klacht met alle onderliggende correspondentie voor aan onze opdrachtgever de La Salle, namens deze, de directeur van RKBS Bommelstein. U kunt de coördinatoren en/of het bestuur bereiken via mail: of een brief afgeven op het overblijfkantoor met daarop eventueel vermeld voor wie de brief bestemd is (coördinatoren SOB en/of het bestuur SOB). In alle gevallen ontvangt u zo spoedig mogelijk antwoord. 6

Regeling Tussenschoolse Opvang. Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 CT Emmen 0591-622465 gerardusschool@skod.nl

Regeling Tussenschoolse Opvang. Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 CT Emmen 0591-622465 gerardusschool@skod.nl Regeling Tussenschoolse Opvang Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 CT 0591-622465 gerardusschool@skod.nl Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Visie... 3 Visie... 3 Regeling... 3 Hoofdstuk 2 Kwaliteit... 4 Overblijfkrachten...

Nadere informatie

Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er

Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er 1 Inhoud Voorwoord 1. TSO / overblijven 2. Samen lunchen, samen buitenspelen 3. Overblijfadministratie en kosten 4. Bijzonderheden 5. Digitale strippenkaart

Nadere informatie

Beste ouder(s), verzorgers,

Beste ouder(s), verzorgers, Beste ouder(s), verzorgers, Uw kind gaat voor het eerst naar de basisschool. En dat is een hele stap in het leven. Niet alleen voor de kleuter zelf, maar ook voor de ouders gaat er een hoop veranderen.

Nadere informatie

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30 Ons logo! De Griftschool, prachtig gelegen aan de vijver. Acht jaar lang een bron voor onze leerlingen, waarna ze allen zelfstandig hun eigen weg in het leven gaan zoeken. We hopen dat ze met plezier aan

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen

Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen Basisschool de Overplaats Datum: November 2013 Versie: 2 Pagina 1 van 10 Waar kinderen zich thuis voelen Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen Basisschool de Overplaats Datum:

Nadere informatie

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL 1 Beleidsplan Sociale Veiligheid Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL BALBOAPLEIN 44 1057 VS AMSTERDAM Tel.: 020-6125539 Website:

Nadere informatie

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep.

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep. Juni 2015. Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Wat geschiedenis... 4 3 Organisatiestructuur... 5 4 Taken binnen de groep... 6 5 Proefperiode en lidmaatschap... 7 6 Speltakken en leeftijden... 8 7 Opkomsttijden...

Nadere informatie

hoe dit boek te gebruiken? inleiding

hoe dit boek te gebruiken? inleiding hoe dit boek te gebruiken? inleiding Brood op school hoe dit boek te gebruiken? Brood op school gaat over diverse vormen van tussenschoolse opvang (oftewel de overblijf). Het is een werkboek met drie verschillende

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

De ouderraad; (hoe) werkt het?

De ouderraad; (hoe) werkt het? Cassette Ouderparticipatie, deel 3 Bestelcode: 803 U kunt deze uitgave bestellen door 1,75 over te maken op Giro 53 85 66, ten name van VOO te Almere onder vermelding van bestelcode 803, verzendadres en

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Ontdek je succes op de Prinses Margrietschool!

Schoolgids 2015-2016. Ontdek je succes op de Prinses Margrietschool! Schoolgids 2015-2016 llerlei op lfabet Ontdek je succes op de Prinses Margrietschool! Inhoudsopgave Aanmelden broertje / zusje Administratie Adressen Allergie en medisch handelen Avondvierdaagse Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

13. Praktische punten

13. Praktische punten 13. Praktische punten 13.1 Aanmelding en toelating Als de kinderen de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt mogen ze wettelijk worden toegelaten tot de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig.

Nadere informatie

Beste ouders, Anneke Koning Judith de Kruijf. St Carolusschool 2013-2014 2

Beste ouders, Anneke Koning Judith de Kruijf. St Carolusschool 2013-2014 2 Jaarboek 2013-2014 Beste ouders, De scholen van de Stichting Katholiek Onderwijs Soest Soesterberg stellen één keer per vier jaar een schoolgids op. Hierin zijn gegevens opgenomen, waaraan een schoolgids

Nadere informatie

Voor het eerst naar de basisschool!

Voor het eerst naar de basisschool! Voor het eerst naar de basisschool! Wat moet ik weten? OBS De Wilgenhoek Steurstraat 3 4273EN Hank 0162-402 947 wilghoek@xs4all.nl 1 Inleiding Oei, wat spannend, de eerste schooldag! Hoewel uw kleuter

Nadere informatie

Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich

Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich veilig voelen in onze leer- en werkomgeving. De regelgeving

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering

In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering VOORWAARDEN REAAL EENJARIGE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering leest u: n Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. n

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

Informatieboekje. Stichting buitenschoolse opvang. Popeye

Informatieboekje. Stichting buitenschoolse opvang. Popeye Informatieboekje Stichting buitenschoolse opvang Popeye 30 april 2014 Inhoudsopgave bladzijde Algemene informatie: groepen en adressen 3 Groepsgrootte 4 Openingstijden 4 Intakegesprek 4 Pedagogisch beleid

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO.

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Wij realiseren ons ook de waarde van vertrouwde handen voor uw kind. Daarom willen wij u in deze brochure

Nadere informatie

Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. "Onder de Linde"

Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. Onder de Linde Informatieboekje Schooljaar 2013-2014 "Onder de Linde" INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 0 VOORWOORD... 1 ADRESSEN... 2 Personeelsleden... 2 Dynamiek scholengroep... 2 Inspectie... 3 SCHOOLTIJDEN... 4 Schooltijden...

Nadere informatie

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL Brug naar het groene ene leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL 5 1 / 4 1 R A A J L O O H C S SCHOOLGIDS GR OENE VO Voorwoord De Groene Welle als brug naar het groene leven. Dat is het motto van De

Nadere informatie

Informatie boekje groep 1 en 2

Informatie boekje groep 1 en 2 Informatie boekje groep 1 en 2 Informaeboekje voor groep 1 en 2 Welkom op o.b.s. de Commanderije Dank voor uw vertrouwen, dat U voor onze school gekozen hee=. In het begin is het vaak voor de kinderen

Nadere informatie

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan. Basisschool de Vonder. Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan

Schoolveiligheidsplan. Basisschool de Vonder. Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan Schoolveiligheidsplan Basisschool de Vonder Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan Inhoudsopgave Inleiding 4 1. COORDINATIE VEILIGHEID 5 1.1 Schoolleiding 5 1.2 Preventiemedewerker 5 1.3 Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Welkom bij Ko. Intakeboekje van Kinderdagverblijf Ko

Welkom bij Ko. Intakeboekje van Kinderdagverblijf Ko Welkom bij Ko Intakeboekje van Kinderdagverblijf Ko Welkom bij Ko! Dit is het intakeboekje van Kinderdagverblijf Ko. In dit boekje vindt u alle praktische informatie die van toepassing is op u als ouder

Nadere informatie