Algemene informatie. Voor cliënten die in een van de locaties wonen of tijdelijk verblijven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene informatie. Voor cliënten die in een van de locaties wonen of tijdelijk verblijven"

Transcriptie

1 Algemene informatie Voor cliënten die in een van de locaties wonen of tijdelijk verblijven V 6.0_ 2013

2 Welkom! Geachte cliënt, Hartelijk welkom bij Zorgwaard! Wij beseffen dat het voor u een grote overgang zal zijn als u op een van onze locaties komt wonen, tijdelijk of permanent. Daarom proberen wij het verblijf bij ons voor u zo aangenaam mogelijk te maken. In dat kader ontvangt u ook deze informatiefolder. U vindt in deze folder allerlei informatie die u vroeg of laat nodig zult hebben, over tal van zaken die u, als cliënt, en uw bezoekers, aangaan. Informatie over uw nieuwe woonomgeving ontvangt u, per locatie, in een aparte folder. Tevens hebben wij over specifieke onderwerpen aparte folders. Leest u alles eens rustig door. Is iets niet helemaal duidelijk? Vraag het dan aan één van onze medewerkers. Wij hopen dat u zich snel helemaal thuis zult voelen bij Zorgwaard. Met vriendelijke groet, N. A. de Pijper Raad van Bestuur 2

3 INHOUDSOPGAVE 1 DE STICHTING ZORGWAARD VISIE BELANGENBEHARTIGING RECHTEN VAN DE CLIËNT CONTACTPERSONEN GEESTELIJKE VERZORGING INDICATIE EN HERINDICATIE INHUIZING VERPLEGING EN VERZORGING HUISHOUDELIJKE ZORG EN TECHNISCHE DIENSTVERLENING FACILITAIRE DIENSTVERLENING ARTSEN EN THERAPEUTEN CLIËNTDOSSIER HUISVESTING EN PERSOONLIJKE EIGENDOMMEN VRIJWILLIGERS VERZEKERINGEN REGLEMENTEN, RECHTEN EN PLICHTEN INFORMATIEVOORZIENING BUSVERVOER ADRESGEGEVENS

4 4

5 1 De stichting Zorgwaard In de stichting Zorgwaard participeren de protestants-christelijke kerken uit de regio Hoeksche Waard. Vertegenwoordigers van deze kerken hebben zitting in de Participantenraad. De Raad van Toezicht telt zeven leden, de samenstelling is een afspiegeling van de in de stichting participerende kerken. De Raad van Bestuur wordt gevormd door de algemeen directeur. Zorgwaard heeft meer dan 1500 cliënten, er werken ongeveer 1200 medewerkers en er zijn meer dan 1000 vrijwilligers actief. Zorgwaard heeft de volgende locaties in de Hoeksche Waard: Bliekenhof in Klaaswaal Dorpzigt in Zuid-Beijerland Egmontshof in Oud-Beijerland Gravin Sophie in Oud-Beijerland Hofwijk in Mijnsheerenland Hoge Weide in Strijen 't Huys te Hoecke in Puttershoek Immanuël in 's Gravendeel Korenschoof in Heinenoord Poorthuis in Nieuw-Beijerland Zoomhoek in Oud-Beijerland. Naast zorg, behandeling en verblijf op een van deze locaties levert Zorgwaard thuiszorg (huishoudelijke hulp, verzorging/ verpleging), maaltijdverstrekking, dagbehandeling, dagverzorging en dagopvang, alarmering en eerstelijns fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek. 2 Visie Zorgwaard biedt zorg en diensten aan iedere burger in de Hoeksche Waard, m.n. aan mensen met een chronische beperking en ouderen. Daarbij streven we naar maximale verbinding met de naasten van 5

6 onze cliënten, de vrijwilligers en andere partners en/of zorgverleners in de lokale gemeenschappen. Onze kerntaken zijn verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling en we bieden deze zowel zonder verblijf (thuiszorg) als met verblijf aan. Daarnaast bieden we aanvullend facilitaire, welzijnsen recreatieve activiteiten aan; dat doen we eventueel in samenwerking met gespecialiseerde partners. Bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten sluiten wij zoveel mogelijk aan bij de wensen van onze cliënten en de ervaring met onze kerntaken. Wij verlenen de zorg dichtbij de cliënt en diens woonomgeving en onze medewerkers zijn bekend in en met de lokale gemeenschap waar de cliënt woont. De zorg is uiteraard cliëntgericht, afgestemd op de wensen van de cliënt, passend binnen het kader van indicatie en budget. De woonomgeving die wij onze cliënten bieden sluit zoveel mogelijk aan bij hun levensgeschiedenis. De zorg die wij bieden is aanvullend op de zelfzorg en de vrijwillige zorg voor elkaar (mantelzorg). We stemmen daarom de professionele zorg maximaal af op de mogelijkheden van de cliënt en diens sociale netwerk. En we ondersteunen gericht de zelfzorg, de mantelzorg en de activiteiten/ voorzieningen die cliënten en hun netwerk zelf kunnen bieden. Onze betrokken medewerkers en vrijwilligers zijn de bepalende factor om te kunnen voldoen aan de kwaliteit van zorg- en dienstverlening die de cliënten van ons verwachten. Persoonlijke levenssfeer en privacy Zorgwaard hecht groot belang aan uw privacy. Daarom zijn onderstaande uitgangspunten vanzelfsprekend voor onze medewerkers en de organisatie. 6

7 Zorgwaard respecteert en beschermt de autonomie en de persoonlijke levenssfeer van de cliënt binnen de mogelijkheden van de organisatie. Zorgwaard beheert gegevens van de cliënt op zodanige wijze, dat de privacy van de betrokkene gewaarborgd is. De medewerkers van Zorgwaard treden niet verder in de privésfeer van de cliënt dan voor een adequate zorgverlening nodig is. De medewerkers van Zorgwaard hebben ten opzichte van derden de plicht tot geheimhouding ten aanzien van zaken waarvan zij weten of vermoeden, dat zij uit hoofde van hun taak/beroep hiertoe gehouden zijn. 3 Belangenbehartiging Administratieve gegevens Bij inzorgname wordt u gevraagd twee contactadressen op te geven: één contactadres is nodig voor de financiën en zorgzaken, het overige adres hebben wij nodig bij eventuele calamiteiten Bij inzorgname wordt u ook gevraagd om een kopie van uw identificatiebewijs en het sofinummer van u en eventuele partner. Vertegenwoordiger financiën Denkt u hulp nodig te hebben voor het afwikkelen van uw financiële en administratieve zaken? Dan raden wij u aan een persoon uit uw naaste omgeving (bijvoorbeeld partner, gezins- of familielid) te vragen op te treden als uw vertegenwoordiger financiële zaken. Geeft u dit bij inzorgname aan ons door dan zullen wij samen met u en uw vertegenwoordiger, één en ander vastleggen. Vertegenwoordiger zorgzaken Voor Zorgwaard staat de relatie tussen de cliënt en de zorginstelling centraal. Er zijn echter cliënten die niet of onvoldoende in staat zijn om de belangen voor zichzelf te kunnen behartigen, bijvoorbeeld over hun verzorging. Denkt u hulp nodig te hebben om uw belangen m.b.t. de zorgverlening zoveel mogelijk te behartigen? Dan raden wij u aan een 7

8 persoon uit uw naaste omgeving (bijvoorbeeld partner, gezins- of familielid) te vragen op te treden als uw vertegenwoordiger zorgzaken. Geeft u dit bij inzorgname aan ons door dan zullen wij samen met u en uw vertegenwoordiger, één en ander vastleggen. Een vertegenwoordiger financiën en zorgzaken kan uiteraard ook dezelfde persoon zijn. Mentor Soms is het moeilijk om een vertegenwoordiger te vinden, bijvoorbeeld omdat de cliënt geen directe familie heeft of omdat de familie het onderling oneens is. Dan kan mentorschap een oplossing bieden. Indien dit voor u het geval is dan is het verstandig dat u contact opneemt met het maatschappelijk werk voor nadere informatie. Schriftelijke wilsverklaring Zorgwaard respecteert de door u opgestelde schriftelijke wilsverklaring. Als u bij Zorgwaard cliënt wordt bespreken wij, als onderdeel van het cliëntdossier, het formulier "Medische beleidsafspraken" met u. Informatie hierover vindt u in de folder Cliëntdossier. De Cliëntenraad De Cliëntenraad behartigt belangen van cliënten. Informatie over de Cliëntenraad vindt u in de folder Cliëntenraad. Mantelzorg Binnen Zorgwaard is duidelijk dat de zorg voor de cliënt een samenspel is tussen mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers. Zorgwaard ziet de mantelzorger als ervaringsdeskundige en als een partner in zorg voor de cliënt. Informatie over mantelzorg en het beleid van Zorgwaard hierin vindt u in de folder Mantelzorg. 8

9 4 Rechten van de cliënt Iedereen die gebruik maakt van de zorg, heeft bepaalde rechten. Bijvoorbeeld het recht op goede en veilige zorg, op inzage in het cliëntdossier. Als iemand ontevreden is over de zorg, kan hij of zij een klacht indienen. De rechten van cliënten en de verplichtingen voor zorgaanbieders zijn nu in verschillende wetten vastgelegd. Dat maakt het voor u als cliënt moeilijk om na te gaan wat uw rechten zijn en wat u van ons als zorgverlener kan verwachten. De verschillende wetten zoals de Wet klachtrecht, Kwaliteitswet en Wet medezeggenschap zorginstellingen worden samengevoegd tot de Wet cliëntenrechten zorg (WCZ). De rechten van cliënten in zorginstellingen worden vastgelegd in een nieuwe wet: de Beginselenwet zorginstellingen (WBZ). Kern van de Beginselenwet is het versterken van de positie van cliënten in de AWBZ-zorg. Dit betekent dat cliënten van een zorginstelling zelf invloed moeten kunnen hebben op de kwaliteit van hun leven. Momenteel wordt er in het kabinet gewerkt aan deze twee nieuwe wetten die de positie van u als cliënt moeten verstevigen. Door de huidige wetten te bundelen kan u sneller vinden wat uw rechten zijn en wat u van een zorgverlener kan verwachten. Zodra deze wetten zijn aangenomen, zullen wij u hierover informeren. Momenteel heeft u nog te maken met de volgende wetten: Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO); Kwaliteitswet Zorginstellingen; Wet Klachtenrecht; Wet Medezeggenschap Zorginstellingen. Daar waar het voor u van toepassing is hebben wij dit vastgelegd in desbetreffende folders, bijvoorbeeld Klachtenregeling cliënten en Cliëntdossier. In de WGBO is vastgelegd dat u recht heeft: op duidelijke informatie over uw gezondheidstoestand; om op basis van de informatie die u heeft gekregen van de hulpverlener te beslissen of u toestemming geeft voor onderzoek of behandeling; 9

10 op een second opinion (tweede mening) van een andere deskundige dan de behandelend arts; op inzage van uw (medisch) dossier. U heeft naast uw rechten ook een aantal plichten. U moet onder andere: de hulpverlener duidelijk en volledig informeren zodat hij u op een verantwoorde wijze kan onderzoeken en behandelen; zoveel mogelijk meewerken aan onderzoek en behandeling door de adviezen en voorschriften op te volgen die de hulpverlener u geeft. Zijn er vragen over uw rechten dan kunt u hiermee terecht bij de zorg en dienstbemiddelaar of uw EVV er. 5 Beleid inzake vrijheidsbeperking cliënten Het beleid van Zorgwaard is er op gericht om de cliënt niet in zijn autonomie te beperken. Dat betekent dat Zorgwaard met ingang van 1 januari 2012 een zogenaamde bandenvrije instelling wordt. Er zullen vanaf die datum géén fixaties, in bed en/of stoel en geen kuipstoel meer worden toegepast bij cliënten die vanaf die datum in zorg komen. Er zal, indien er gevaar dreigt voor de cliënt of diens omgeving gezocht worden naar alternatieven die de vrijheid van cliënten niet (of minimaal) beperkt. Ook zullen geen vrijheidsbeperkende maatregelen meer worden ingezet om valgevaar te voorkomen. Vanuit het respect voor deze vrijheid van de cliënt zal een vrijheidsbeperkende maatregel alleen in uiterste noodzaak worden ingezet, altijd tijdelijk en gericht op afbouw. Dat wil zeggen: alleen als de veiligheid van de cliënt dan wel zijn medecliënten of medewerkers ernstig gevaar loopt. Steeds zal, op het moment dat een dergelijk gevaar zich voordoet, een zorgvuldige, gemotiveerde afweging gemaakt worden of het gevaar niet op een andere wijze af te wenden is. Dit gebeurt in overleg met de cliënt, diens vertegenwoordiger en betrokken medewerkers. Denk hierbij aan verpleging, specialist ouderengeneeskunde, ergotherapeut en psycholoog. Om dit te waarborgen zijn diverse procedures en protocollen opgesteld. 10

11 6 Contactpersonen Zorgwaard hecht er belang aan dat u weet bij welke medewerkers u terecht kunt met uw vragen. In deze paragraaf noemen wij twee belangrijke medewerkers waar iedere cliënt mee te maken krijgt. Zorg- en dienstbemiddelaar Voordat u bij Zorgwaard in zorg komt, heeft u contact met de zorg- en dienstbemiddelaar. Zij onderzoekt, samen met u, uw wensen betreffende zorg, behandeling en dienstverlening, gebaseerd op uw indicatie van het CIZ en de mogelijkheden van de organisatie. Zij maakt de afspraken met u over het inzetten van de zorg, behandeling en dienstverlening en houdt contact met u totdat deze is ingezet. Tijdens dit proces is de zorg- en dienstbemiddelaar voor vragen hieromtrent bereikbaar. Daarna neemt de Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) dit over. Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) Iedere cliënt die binnen Zorgwaard in zorg komt krijgt een Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) toegewezen. Deze EVV er is de contactpersoon voor de cliënt en diens relaties. Zij coördineert de zorg, behandeling en diensten die u ontvangt. Zij zal hiervoor o.a. ook de cliëntbespreking of het MDO bijwonen en het cliëntdossier met u bespreken. 7 Geestelijke verzorging Zorgwaard heeft een protestants-christelijke identiteit. Dit uitgangspunt maakt ons ervan bewust dat het in de zorg niet alleen gaat om lichamelijke, psychische en sociale factoren. Ook het levensbeschouwelijke aspect en het geestelijk welzijn van een mens zijn belangrijk. Daarom zijn er twee geestelijk verzorgers werkzaam in onze organisatie. Informatie over geestelijke verzorging vindt u in de folder Geestelijke Verzorging. 11

12 8 Indicatie en herindicatie Als cliënt van Zorgwaard heeft u van het Centraal Indicatie Orgaan een indicatiebesluit ontvangen. Op basis van dit besluit wordt de duur en omvang van de aan u geleverde zorg, behandeling en dienstverlening vastgesteld. Zowel Zorgwaard als u zelf, ontvangen hierover bericht. Bij het eerste contact, de zogenaamde intake, wordt dit met u besproken. Indien uw zorgvraag zodanig verandert, dat wij niet meer in staat zijn om verantwoorde zorg te leveren binnen de grenzen van uw huidige indicatiebesluit, dan zult u zelf, of met hulp van uw vertegenwoordiger, een nieuwe indicatie aanvragen bij het indicatieorgaan (CIZ). U ontvangt hiervoor van Zorgwaard tijdig een verzoek. U dient dan binnen zeven dagen na dit verzoek deze zogenaamde herindicatie aan te vragen. Uiteraard zal de EVV'er (of de wijkverpleegkundige) dit vooraf met u bespreken en toelichten waarom de huidige indicatie niet meer toereikend is. Ook kunt u zelf het initiatief nemen om dit met de EVV'er te bespreken. Wij verwijzen u hiervoor ook naar de zorgleveringsovereenkomst. Zorgwaard levert zorg, behandeling en diensten op basis van uw indicatie. Uiteraard kunt u meer diensten van ons afnemen, waarvoor u zelf betaalt. 9 Inhuizing Indien u als nieuwe cliënt in Zorgwaard komt, zal, voorafgaand aan uw inzorgname de zorg- en dienstbemiddelaar bij u op (zieken)huisbezoek komen. Dit is van belang om u vooraf de benodigde informatie te verstrekken en van u al enige informatie te ontvangen. Afspraken over datum en tijd van de inhuizing worden met de zorg- en dienstbemiddelaar gemaakt. U wordt bij aankomst ontvangen door een medewerker, wij streven ernaar dat dit uw eigen EVV er is, dit lukt echter niet altijd. Doorgaans vindt dan bij binnenkomst of in de loop van de dag het inzorgnamegesprek plaats; de familie / contactpersoon kan hier desgewenst aan deel nemen. 12

13 Houdt u er rekening mee dat u op de dag van inzorgname enige tijd bezig bent met de inzorgnameprocedure. Zeker als u voor langere tijd bij ons komt wonen zal de EVV'er veel met u willen bespreken. Dit zal niet allemaal op de eerste dag zijn, maar ook later in die week. De gegevens, die worden besproken in dit gesprek, worden verwerkt in het digitale cliëntdossier. Uitleg hierover vindt u de folder Cliëntdossier. U ontvangt van de EVV'er een zorgleveringsovereenkomst, wij vragen u met klem deze zo snel mogelijk getekend op te sturen In de bijgevoegde retourenvelop) naar de cliëntenadministratie, met een kopie van uw geldig ID-bewijs (zie ook hoofdstuk 19). 10 Verpleging en verzorging Zorgwaard kan alle vormen van verpleging en verzorging binnen de ouderenzorg bieden, zowel binnen de muren van onze organisatie als bij u thuis. Als u bij ons komt wonen (tijdelijk of permanent) zult u zoveel mogelijk te maken krijgen met cliënten met een zelfde zorgvraag. Omdat de verschillende cliëntengroepen veel verschil in verpleging en verzorging met zich meebrengen is de beschrijving van de afdelingen/woongroepen in aparte folders opgenomen. Zie hiervoor de specifieke folder van de locatie en afdeling/woongroep waar u komt wonen. 11 Huishoudelijke zorg en technische dienstverlening Over het schoonmaken van uw appartement worden met u afspraken gemaakt over frequentie en inhoud. We gaan ervan uit dat dit aanvullend is op wat u zelf nog kan en wat uw mantelzorger(s) doen. Bij inzorgname worden hierover met uw mantelzorger afspraken gemaakt. De algemene ruimtes worden schoongemaakt door huishoudelijke medewerkers van Zorgwaard. Storingen van bouwtechnische aard worden door de technische dienst, conform de per locatie geldende regels verholpen. Dit kan zijn door medewerkers van HW wonen, eigen technische medewerkers of vrijwilligers. 13

14 Wilt u roerende zaken zoals eigen apparatuur, lampen etc. laten repareren dan brengen wij daarvoor kosten in rekening. 12 Facilitaire Dienstverlening Over onze facilitaire dienstverlening vindt u per locatie aparte informatie in de locatiefolder. Denkt u hierbij aan restauratieve voorzieningen, winkel, etc. Over kapper, pedicure, schoonheidsspecialiste etc. vindt u ook informatie in de locatiefolder. 13 Artsen en therapeuten In dit hoofdstuk kunt u een toelichting lezen op de werkzaamheden van de specialist ouderengeneeskunde. Cliënten in lichte zorg (voorheen verzorgingshuiszorg) houden hun eigen huisarts en, indien gewenst, ook hun eigen therapeuten. Echter ook deze cliënten kunnen de meeste van onze therapeuten inschakelen voor behandeling. Informatie over overige behandelaars vindt u in een aparte folder, denkt u hierbij aan: Ergotherapie; Logopedie; Fysiotherapie; Diëtist; Psycholoog; Maatschappelijk werk. Artsen Voor de cliënten in langdurige zorg somatiek en psychogeriatrie (voorheen verpleeghuiszorg) werken in Zorgwaard specialisten ouderengeneeskunde, ondersteund door een nurse practitioner, die verantwoordelijk zijn voor de direct medische zorg en de daaruit voortvloeiende verpleegtechnische handelingen. Bij inzorgname wordt u, indien u tot deze groep cliënten behoort, bezocht door één van de specialisten ouderengeneeskunde. Deze arts zal zoveel mogelijk uw vaste behandelaar zijn. De artsen bezoeken regelmatig de locatie waar u woont. Cliënten kunnen tussentijds altijd een afspraak maken met de arts via de EVV er. 14

15 Tandarts/mondhygiëniste Cliënten in lichte zorg houden hun eigen tandarts. Voor cliënten in langdurige zorg somatiek en psychogeriatrie is een tandarts en/of mondhygiëniste vanuit de organisatie beschikbaar. Voor tandartsbezoek worden individuele afspraken gemaakt. Cliëntdossier Alle cliënten hebben een digitaal cliëntdossier. Wanneer u in zorg komt wordt een cliëntdossier met en voor u samengesteld. Het cliëntdossier gaat over u en uw manier van leven. Het omvat, naast alle afspraken, observaties en rapportages die met de begeleiding, zorg, behandeling en dienstverlening te maken hebben, een beeld van uw gezondheidssituatie. Informatie over het cliëntdossier vindt u in de folder Cliëntdossier. 14 Cliënttevredenheid Zorgwaard hecht er grote waarde aan dat haar cliënten tevreden zijn over de zorg, behandeling en dienstverlening. Daarom willen wij regelmatig de tevredenheid van u, als cliënt, meten. Het is gebruikelijk dat uw EVV er meerdere keren per jaar uw cliëntdossier met u bespreekt.. Maar wij willen daarnaast uw tevredenheid ook meten met een korte vragenlijst. Met deze vragenlijst kunt u de kwaliteit van zorg, behandeling en dienstverlening beoordelen. Voor de cliënten die niet in staat zijn dit zelf te doen, wordt de vragenlijst aan uw vertegenwoordiger voorgelegd. U ontvangt deze vragenlijst tweemaal per jaar, te weten in september en maart. Ook kunt aangeven deze lijst digitaal in te willen vullen, dan ontvangt u per mail een link, deze link kunt u gebruiken om de digitale vragenlijst te openen en in te vullen. Op basis van de uitkomsten van de vragenlijsten zullen verbeterpunten op uw afdeling/woning doorgevoerd worden. U ontvangt hierover een terugrapportage bij de uitnodiging voor de volgende meting. Wij stellen het zeer op prijs als u hieraan wilt deelnemen, zodat wij de kwaliteit van zorg, behandeling en dienstverlening voortdurend kunnen aanpassen aan de wensen van onze cliënten. 15

16 15 Afdelingsberaad of familieberaad Zorgwaard hecht groot belang aan de mening van u als cliënt, dit wordt op verschillende manieren en verschillende momenten getoetst. Omdat op veel locaties cliënten in een min of meer vaste groep samenwonen, is het van belang dat er ook groepsgewijs naar de mening van de cliëntengroep wordt gevraagd. Dit wordt gedaan in een zogenaamd afdelingsberaad. Bij de cliënten die niet meer in staat zijn dit zelf te doen, wordt dit overleg met de vertegenwoordiger/familie gehouden, een zogenaamd familieberaad. Bij dit overleg zijn de EVV'er en een ander lid van het team aanwezig. Ook kunnen er desgewenst gasten worden uitgenodigd, afhankelijk van het onderwerp. Voor het afdelingsberaad ontvangen alle cliënten een uitnodiging. Voor het familieberaad alle vertegenwoordigers van de cliënten. Wij hopen dat u het belang ervan inziet en stellen uw deelname zeer op prijs. 16 Huisvesting en persoonlijke eigendommen Zorgwaard zorgt er voor dat de kamer/het appartement bij ingebruikname door de cliënt in goede staat verkeert, dat de daarin aanwezige voorzieningen naar behoren functioneren en dat de inventaris, die in overeenstemming met de zorgleveringsovereenkomst aan de cliënt ter beschikking is gesteld, eveneens in goede staat verkeert. Wij adviseren u sterk om ook uw persoonlijke eigendommen van uw naam te voorzien, denkt u hierbij ook o.a. aan het graveren van gebitsprothese en bril. Het beste is om dit voor inzorgname te (laten) doen. Zorgwaard draagt zorg voor het merken van de kleding; voor het merken van de overige persoonlijke eigendommen moet u zelf zorgdragen. Informatie hierover vindt u in de folder Huisvesting en persoonlijke eigendommen. 16

17 17 Vrijwilligers Er zijn meer dan duizend mensen, die vrijwillig en menigeen al jarenlang, een deel van hun tijd beschikbaar stellen om u en ons te helpen. Deze vrijwilligers kunnen het werk van de beroepskrachten aanvullen en ertoe bijdragen dat Zorgwaard op alle locaties 'in de maatschappij blijft staan'. Zij maken in samenwerking met de medewerkers het leefklimaat zo plezierig mogelijk en worden daarom zo bijzonder gewaardeerd. Er zijn verschillende taken die door vrijwilligers verricht worden: afdelingsvrijwilligers, vrijwilligers voor hulp bij eten en drinken, gastvrouw/-heer, activiteitenbegeleiding, kerkvrijwilligers, technische vrijwilligers, vrijwilligers voor de weeksluiting, bezoekvrijwilligers, chauffeurs voor de bussen van Zorgwaard, enz. enz. Meer informatie over vrijwilligerswerk vindt u in de folder Vrijwilligerswerk. 18 Verzekeringen WA-verzekering Ten behoeve van de aansprakelijkheid van alle cliënten heeft Zorgwaard een collectieve verzekering afgesloten. Volgens opgave van de verzekeraar, Sovib, komen de voorwaarden nagenoeg overeen met de voorwaarden van WA-verzekeringen bij andere verzekeraars. U kunt op basis van een vergelijking tussen uw eigen verzekeringsvoorwaarden en die van Sovib zelf besluiten of u uw huidige verzekering kunt opzeggen. Op de afdeling administratie kunt u (een samenvatting van) de polisvoorwaarden krijgen, evenals een standaard opzegbrief voor uw huidige verzekering. Inboedelverzekering Ten behoeve van de inboedels van alle cliënten heeft Zorgwaard ook een collectieve inboedelverzekering afgesloten. De verzekering dekt, uiteraard onder bepaalde voorwaarden, schade tengevolge van de algemeen bekende uitgebreide gevaren zoals brand, rook, wateroverlast en diefstal. De verzekerde som is per cliënt. Op de afdeling administratie kunt u (een samenvatting van) de 17

18 polisvoorwaarden krijgen, evenals een standaard opzegbrief voor uw huidige verzekering. Zo u dit wenst. AWBZ Voor verpleeghuiskosten is bijna iedereen in Nederland verzekerd via de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Deze verzekering betaalt, als u voor langdurige zorg somatiek en psychogeriatrie (voorheen verpleeghuiszorg) in aanmerking komt, uw verblijf, behandeling, verpleging en verzorging, medicijnen, verbandmiddelen, laboratoriumonderzoeken en tandheelkundige hulp. Indien u of uw mantelzorger in deze periode zelf, bijvoorbeeld verbandmiddelen of incontinentiemateriaal bestelt, dan worden deze door de zorgverzekeraar bij ons in rekening gebracht. Dit betekent voor ons dubbele kosten. Wij willen u dringend verzoeken tijdens verblijf bij ons zelf geen kosten te maken bij uw eigen apotheek. Er is een verplichte, wettelijk vastgestelde, eigen bijdrage die meestal rechtstreeks op een eventuele uitkering, zoals AOW of WAO, in mindering wordt gebracht. De hoogte van deze bijdrage hangt af van het inkomen en de situatie van de cliënt. Het spaargeld blijft onaangetast. Het regionale verbindingskantoor van CZ Zorgverzekeringen te Breda is belast met het innen van de eigen bijdrage. In de informatiemap treft u een folder aan over de AWBZ. Voor cliënten in lichte zorg (voorheen verzorgingshuiszorg) worden het verblijf en de verzorging ook vanuit de AWBZ betaald; voor de overige kosten geldt dat deze vanuit de zorgverzekeringswet worden betaald. Ziektekostenverzekering Een ziektekostenverzekering blijft nodig, o.a. voor behandeling door een medisch specialist, vervoer per ambulance, of voor een opname in het ziekenhuis. 18

19 19 Reglementen, rechten en plichten Zorgwaard kent verschillende reglementen. Dat moet ook wel, omdat er veel mensen binnen één organisatie wonen en werken. Die regels zijn er om het verblijf voor iedereen zo duidelijk mogelijk te maken en te houden. Zorgleveringsovereenkomst Bij inzorgname ontvangt u van de EVV'er twee, door ons ondertekende, zorgleveringsovereenkomsten; hierin staan de afspraken tussen u als cliënt en Zorgwaard. Leest u deze a.u.b. zorgvuldig door en stuurt u één ondertekend exemplaar in bijgevoegde retourenvelop, retour aan de cliëntenadministratie, samen met een kopie van een geldig ID-bewijs. Hebt u hierover vragen dan kunt u contact opnemen met de zorg- en dienstbemiddelaar. Wij wijzen u erop dat wij verplicht zijn om een kopie van uw ID-bewijs en een ondertekend exemplaar van uw zorgleveringsovereenkomst in ons bezit te hebben. Hierin verklaart u akkoord te gaan met de afspraken rondom zorg, behandeling en dienstverlening. We willen nogmaals benadrukken dat het belangrijk is dat u de zorgleveringsovereenkomst en de daarbij horende algemene voorwaarden goed leest, m.n. waar het gaat over leegstand van uw appartement bij een eventuele ziekenhuisopname en over de oplevering van uw appartement. Inzagerecht In de Wet Bescherming Persoonsgegevens en in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) liggen zowel uw recht op inzage in uw dossier als uw recht op correctie en/of verwijdering van gegevens vast. Tevens regelt de wet de verplichting van de instelling uw dossier niet aan derden ter inzage te geven zonder uw toestemming. Informatie hierover vindt u in de folder Wet Bescherming Persoonsgegevens en in de folder Cliëntdossier. 19

20 Klachtenregeling Hoewel alle medewerkers en vrijwilligers hun uiterste best doen om het de cliënten en bezoekers naar de zin te maken, lukt dat helaas niet altijd. Soms is er terecht een reden voor een klacht. De kortste en meest effectieve manier om een klacht te melden is bij uw EVV er. Zij zal altijd proberen tot een oplossing te komen. Zonodig zal de zorgmanager worden ingeschakeld. Informatie hierover vindt u in de folder Klachtenregeling cliënten. Huisregels In een grote zorgorganisatie als Zorgwaard, waar veel mensen samenwonen en werken is het belangrijk dat er een aantal afspraken wordt gemaakt, waar we ons met elkaar aan willen houden. Sommige huisregels vloeien voort uit wettelijke bepalingen en daar hebben wij als organisatie geen invloed op. Het is absoluut niet de bedoeling dat u zich in uw vrijheid hierdoor beperkt voelt. Wij streven ernaar om u zoveel mogelijk in vrijheid, naar uw eigen wensen te laten wonen en zorg te ontvangen. Interne verhuizing Soms is het noodzakelijk dat een cliënt verhuist naar een ander appartement, naar een andere afdeling of een andere locatie. Bij de beslissing tot overplaatsing neemt Zorgwaard grote zorgvuldigheid in acht. Vanzelfsprekend gebeurt dit in overleg met de cliënt. Huisdieren Huisdieren zijn toegestaan; echter de gehele verzorging is voor uw eigen verantwoording en de omgeving mag op geen enkele manier hinder ondervinden, in welke vorm dan ook. Roken Het is in Zorgwaard zowel voor cliënten als voor medewerkers wettelijk niet toegestaan om binnen in de algemene ruimten te roken. Het is voor cliënten wel toegestaan om in het eigen 20

21 appartement te roken. Wel kan een medewerker dan formeel, in het kader van de ARBO-wet vanwege het eigen gezondheidsrisico, weigeren om in dat appartement werkzaamheden te verrichten. Dit zou kunnen betekenen dat in een dergelijke situatie een cliënt langer op zorg zou moet wachten. Alcohol Overmatig drankgebruik, dat leidt tot overlast voor zorgverleners en andere cliënten, is niet toegestaan. Drugs, andere verdovende middelen en gevaarlijke voorwerpen Het is verboden om harddrugs te bezitten en te gebruiken. Daarnaast is het handelen in harddrugs uiteraard niet toegestaan. Het is verder binnen Zorgwaard niet toegestaan gevaarlijke voorwerpen (bijvoorbeeld steekwapens) in bezit te hebben. Foto s, video en film Het is wenselijk dat zeer zorgvuldig wordt gehandeld bij het fotograferen en filmen van cliënten. Fotograferen en filmen is toegestaan mits toestemming is verkregen van de cliënt of de wettelijke vertegenwoordiger van degene die gefilmd of gefotografeerd wordt. Verlofregeling Voor cliënten die niet vrijwillig zijn opgenomen is verlof alleen toegestaan met toestemming van de BOPZ-arts. U kunt via de EVV 'er hierover een afspraak maken. Deze toestemming wordt schriftelijk vastgelegd in het cliëntdossier. Eten/drinken Het is niet toegestaan om andere cliënten op de afdeling/woning eten en drinken aan te bieden als u niet weet, of dit is toegestaan. Cliënten met slikproblemen kunnen hierdoor ernstig in gevaar komen. 21

Algemene informatie Voor cliënten die in een van de locaties wonen of tijdelijk verblijven

Algemene informatie Voor cliënten die in een van de locaties wonen of tijdelijk verblijven Algemene informatie Voor cliënten die in een van de locaties wonen of tijdelijk verblijven V1_2011 INHOUDSOPGAVE WELKOM!... 3 1 DE STICHTING ZORGWAARD... 5 2 VISIE... 5 3 BELANGENBEHARTIGING... 7 4 CONTACTPERSONEN...

Nadere informatie

Welkom bij Inovum Zorg met verblijf. Informatiegids voor nieuwe bewoners

Welkom bij Inovum Zorg met verblijf. Informatiegids voor nieuwe bewoners Welkom bij Inovum Zorg met verblijf Informatiegids voor nieuwe bewoners januari 2012 Inhoudsopgave Welkom bij Inovum; Zorg met verblijf 4 1 Zorg en diensten van Inovum 5 1.1 Uw indicatie 5 1.2 Persoonlijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen Inhoudsopgave Welkom 1 Wonen 1.1 Inleiding 1.2 Woonruimte 1.2.1 Verpleegafdeling Orchidee 1.3 Telefoon, internet, televisie en radio 1.4 Kleding wassen/stomen en/of merken 1.5 Bezoek 1.6 Bereikbaarheid

Nadere informatie

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum Informatie voor bewoners en verwanten Stuifakkers Woonzorgcentrum Stuifakkers woonzorgcentrum Adres: Briggemandreef 2 3235 DZ Rockanje E-mailadres: stuifakkers@catharinastichting.nl Centraal telefoonnummer:

Nadere informatie

Verpleeghuis Heemswijk

Verpleeghuis Heemswijk Verpleeghuis Heemswijk Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Heemswijk 5 - indeling kamer - huisdieren - sleutel - telefoon -

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh 1 Versiedatum: juli 2015 2 Inleiding In deze brochure staat informatie over onze woon- en zorgcentra en de voorzieningen die worden geboden. Het eerste deel bevat

Nadere informatie

Breepeper Kleinschalig wonen

Breepeper Kleinschalig wonen Breepeper Kleinschalig wonen Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Breepeper 5 - Huisdieren - Sleutel - Telefoon - Televisie en/of

Nadere informatie

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Wegwijzer Meerweide Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 Meerweide... 1 3 Prettig Wonen...

Nadere informatie

Informatiebrochure. januari 2013

Informatiebrochure. januari 2013 januari 2013 Informatiebrochure Inhoud: Pagina 1. Welkom 3 2. Woonzorgvisie 4 - identiteit - de bewoner centraal - medewerkers en werkomgeving 3. Wonen en zorg 5 - verzorgingshuis - verpleeghuis (psychogeriatrie)

Nadere informatie

Welkom bij SOVAK. Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten

Welkom bij SOVAK. Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten Informatiebrochure 2009 Informatiebrochure 2009 2/55 WELKOM Geachte lezer, Graag heet ik u van harte welkom bij

Nadere informatie

mariënburg informatieboekje mariënburg Burgemeester Grothestraat 80 3761 CM Soest T (035) 602 20 44 E marienburg@beweging3.nl www.beweging3.

mariënburg informatieboekje mariënburg Burgemeester Grothestraat 80 3761 CM Soest T (035) 602 20 44 E marienburg@beweging3.nl www.beweging3. mariënburg woonzorgcentrum een locatie van beweging informatieboekje mariënburg Burgemeester Grothestraat 80 3761 CM Soest T (035) 602 20 44 E marienburg@beweging3.nl www.beweging3.nl welkom Geachte lezer,

Nadere informatie

Wegwijzer De Twee Bruggen

Wegwijzer De Twee Bruggen Wegwijzer De Twee Bruggen Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over De Twee Bruggen bij de hand! Welkom in De Twee Bruggen Verpleegd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 De Twee Bruggen...

Nadere informatie

Informatie voor cliënten 2015. Info. Cavent 1

Informatie voor cliënten 2015. Info. Cavent 1 Informatie voor cliënten 2015 Info Cavent 1 s-gravendeel Strijen Cavent Vlashof Wonen en zorg Bolkafstraat 1 3295 TA 078 6739730 Informatie Voor meer informatie of het opvragen van folders, een kopie van

Nadere informatie

elkom Nadat we onze organisatie aan u hebben voorgesteld bespreken we in deze wegwijzer de diverse onderwerpen op alfabetische volgorde.

elkom Nadat we onze organisatie aan u hebben voorgesteld bespreken we in deze wegwijzer de diverse onderwerpen op alfabetische volgorde. W elkom Wij heten u van harte welkom als nieuwe bewoner en wensen u een aangenaam verblijf als bewoner van het Woonzorgcentrum Huize Sint Jozef. Wij vinden het van belang u duidelijke informatie te geven

Nadere informatie

Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten

Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten WELKOM Geachte lezer, Graag heet ik u van harte welkom bij SOVAK. SOVAK is er voor mensen met een verstandelijke

Nadere informatie

't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen

't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen 't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen Versie 2 Inhoudsopgave 1 WELKOM... 2 2 'T HUYS TE HOECKE... 2 3 VISIE EN UITGANGSPUNTEN... 3 4 HUISVESTING... 3 5 WOON- EN ZORGAANBOD... 4 6 DE ROL VAN DE FAMILIE/BEZOEKERS...

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Huis ter Wijck 5 Administratieve zaken bij verhuizing 6 -

Nadere informatie

Informatie De Wetering

Informatie De Wetering Informatie De Wetering Zorgcentrum Humanitas-IJsselmonde Zelfstandig wonen mét zorg en verblijf Kleinschalig wonen voor dementerenden Zorgcentrum Humanitas De Wetering 1 Welkom in zorgcentrum De Wetering

Nadere informatie

Inhoud WELKOM IN AMPHIA 3

Inhoud WELKOM IN AMPHIA 3 Welkom in Amphia 2 Inhoud Welkom in Amphia 4 Voorbereiding op uw opname 6 Uw verblijf in het ziekenhuis 9 Voorzieningen tijdens uw verblijf 12 Hulpverleners tijdens uw verblijf 18 Na uw ziekenhuisopname

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities a. cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder; b. vertegenwoordiger: de curator of

Nadere informatie

Welkom in het kleinschalig wonen De Ridderhof

Welkom in het kleinschalig wonen De Ridderhof Welkom in het kleinschalig wonen De Ridderhof regio oost-man/pr&comm-wj/27feb2015 QuaRijn Kleinschalig Wonen in De Ridderhof 1 INHOUD Namen en telefoonnummers 3 Vooraf 4 QuaRijn, dichtbij in zorg 5 Identiteit

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf

Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf Preambule Aan de rechtsverhouding tussen een cliënt en een zorginstelling ligt een overeenkomst ten grondslag gericht

Nadere informatie

Wegwijs tijdens uw behandeling

Wegwijs tijdens uw behandeling Wegwijs tijdens uw behandeling U heeft een belangrijke stap gezet door hulp te vragen voor uw problemen. Met het inschakelen van Vincent van Gogh, voor geestelijke gezondheidszorg spreekt u uw vertrouwen

Nadere informatie

Ouderbrochure. Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC

Ouderbrochure. Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC Ouderbrochure Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC Over deze brochure Deze brochure is bedoeld voor de ouders van patiënten die bij Curium-LUMC

Nadere informatie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk Informatie voor bewoners en familie 2 Welkom Geachte mevrouw, meneer, Om u en/of uw naasten met het kleinschalig groepswonen vertrouwd te maken, bieden

Nadere informatie

Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord

Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord RUSTOORD - RUSTOORDLAAN 1-2161 GC LISSE 0252 417050 WWW.DSV-VERZORGDLEVEN.NL EDITIE APRIL 2014 INHOUDSOPGAVE 1. WOONZORGLOCATIE RUSTOORD --------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE VERZORGINGSHUIS AMARIS THEODOTION. Johanniter centrum voor wonen, zorg en behandeling

INFORMATIEBROCHURE VERZORGINGSHUIS AMARIS THEODOTION. Johanniter centrum voor wonen, zorg en behandeling Stijlvol ouder worden INFORMATIEBROCHURE VERZORGINGSHUIS AMARIS THEODOTION Johanniter centrum voor wonen, zorg en behandeling Versie 33; 18-06-2012 Let op: Met spoed aanleveren de onder Administratie genoemde

Nadere informatie

Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als u in ons woonzorgcentrum woont.

Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als u in ons woonzorgcentrum woont. Geachte bewoner, Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als u in ons woonzorgcentrum woont. In deze Wegwijzer staat op alfabetische volgorde uitgebreide informatie over Het wonen

Nadere informatie