Algemene informatie. Voor cliënten die in een van de locaties wonen of tijdelijk verblijven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene informatie. Voor cliënten die in een van de locaties wonen of tijdelijk verblijven"

Transcriptie

1 Algemene informatie Voor cliënten die in een van de locaties wonen of tijdelijk verblijven V 6.0_ 2013

2 Welkom! Geachte cliënt, Hartelijk welkom bij Zorgwaard! Wij beseffen dat het voor u een grote overgang zal zijn als u op een van onze locaties komt wonen, tijdelijk of permanent. Daarom proberen wij het verblijf bij ons voor u zo aangenaam mogelijk te maken. In dat kader ontvangt u ook deze informatiefolder. U vindt in deze folder allerlei informatie die u vroeg of laat nodig zult hebben, over tal van zaken die u, als cliënt, en uw bezoekers, aangaan. Informatie over uw nieuwe woonomgeving ontvangt u, per locatie, in een aparte folder. Tevens hebben wij over specifieke onderwerpen aparte folders. Leest u alles eens rustig door. Is iets niet helemaal duidelijk? Vraag het dan aan één van onze medewerkers. Wij hopen dat u zich snel helemaal thuis zult voelen bij Zorgwaard. Met vriendelijke groet, N. A. de Pijper Raad van Bestuur 2

3 INHOUDSOPGAVE 1 DE STICHTING ZORGWAARD VISIE BELANGENBEHARTIGING RECHTEN VAN DE CLIËNT CONTACTPERSONEN GEESTELIJKE VERZORGING INDICATIE EN HERINDICATIE INHUIZING VERPLEGING EN VERZORGING HUISHOUDELIJKE ZORG EN TECHNISCHE DIENSTVERLENING FACILITAIRE DIENSTVERLENING ARTSEN EN THERAPEUTEN CLIËNTDOSSIER HUISVESTING EN PERSOONLIJKE EIGENDOMMEN VRIJWILLIGERS VERZEKERINGEN REGLEMENTEN, RECHTEN EN PLICHTEN INFORMATIEVOORZIENING BUSVERVOER ADRESGEGEVENS

4 4

5 1 De stichting Zorgwaard In de stichting Zorgwaard participeren de protestants-christelijke kerken uit de regio Hoeksche Waard. Vertegenwoordigers van deze kerken hebben zitting in de Participantenraad. De Raad van Toezicht telt zeven leden, de samenstelling is een afspiegeling van de in de stichting participerende kerken. De Raad van Bestuur wordt gevormd door de algemeen directeur. Zorgwaard heeft meer dan 1500 cliënten, er werken ongeveer 1200 medewerkers en er zijn meer dan 1000 vrijwilligers actief. Zorgwaard heeft de volgende locaties in de Hoeksche Waard: Bliekenhof in Klaaswaal Dorpzigt in Zuid-Beijerland Egmontshof in Oud-Beijerland Gravin Sophie in Oud-Beijerland Hofwijk in Mijnsheerenland Hoge Weide in Strijen 't Huys te Hoecke in Puttershoek Immanuël in 's Gravendeel Korenschoof in Heinenoord Poorthuis in Nieuw-Beijerland Zoomhoek in Oud-Beijerland. Naast zorg, behandeling en verblijf op een van deze locaties levert Zorgwaard thuiszorg (huishoudelijke hulp, verzorging/ verpleging), maaltijdverstrekking, dagbehandeling, dagverzorging en dagopvang, alarmering en eerstelijns fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek. 2 Visie Zorgwaard biedt zorg en diensten aan iedere burger in de Hoeksche Waard, m.n. aan mensen met een chronische beperking en ouderen. Daarbij streven we naar maximale verbinding met de naasten van 5

6 onze cliënten, de vrijwilligers en andere partners en/of zorgverleners in de lokale gemeenschappen. Onze kerntaken zijn verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling en we bieden deze zowel zonder verblijf (thuiszorg) als met verblijf aan. Daarnaast bieden we aanvullend facilitaire, welzijnsen recreatieve activiteiten aan; dat doen we eventueel in samenwerking met gespecialiseerde partners. Bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten sluiten wij zoveel mogelijk aan bij de wensen van onze cliënten en de ervaring met onze kerntaken. Wij verlenen de zorg dichtbij de cliënt en diens woonomgeving en onze medewerkers zijn bekend in en met de lokale gemeenschap waar de cliënt woont. De zorg is uiteraard cliëntgericht, afgestemd op de wensen van de cliënt, passend binnen het kader van indicatie en budget. De woonomgeving die wij onze cliënten bieden sluit zoveel mogelijk aan bij hun levensgeschiedenis. De zorg die wij bieden is aanvullend op de zelfzorg en de vrijwillige zorg voor elkaar (mantelzorg). We stemmen daarom de professionele zorg maximaal af op de mogelijkheden van de cliënt en diens sociale netwerk. En we ondersteunen gericht de zelfzorg, de mantelzorg en de activiteiten/ voorzieningen die cliënten en hun netwerk zelf kunnen bieden. Onze betrokken medewerkers en vrijwilligers zijn de bepalende factor om te kunnen voldoen aan de kwaliteit van zorg- en dienstverlening die de cliënten van ons verwachten. Persoonlijke levenssfeer en privacy Zorgwaard hecht groot belang aan uw privacy. Daarom zijn onderstaande uitgangspunten vanzelfsprekend voor onze medewerkers en de organisatie. 6

7 Zorgwaard respecteert en beschermt de autonomie en de persoonlijke levenssfeer van de cliënt binnen de mogelijkheden van de organisatie. Zorgwaard beheert gegevens van de cliënt op zodanige wijze, dat de privacy van de betrokkene gewaarborgd is. De medewerkers van Zorgwaard treden niet verder in de privésfeer van de cliënt dan voor een adequate zorgverlening nodig is. De medewerkers van Zorgwaard hebben ten opzichte van derden de plicht tot geheimhouding ten aanzien van zaken waarvan zij weten of vermoeden, dat zij uit hoofde van hun taak/beroep hiertoe gehouden zijn. 3 Belangenbehartiging Administratieve gegevens Bij inzorgname wordt u gevraagd twee contactadressen op te geven: één contactadres is nodig voor de financiën en zorgzaken, het overige adres hebben wij nodig bij eventuele calamiteiten Bij inzorgname wordt u ook gevraagd om een kopie van uw identificatiebewijs en het sofinummer van u en eventuele partner. Vertegenwoordiger financiën Denkt u hulp nodig te hebben voor het afwikkelen van uw financiële en administratieve zaken? Dan raden wij u aan een persoon uit uw naaste omgeving (bijvoorbeeld partner, gezins- of familielid) te vragen op te treden als uw vertegenwoordiger financiële zaken. Geeft u dit bij inzorgname aan ons door dan zullen wij samen met u en uw vertegenwoordiger, één en ander vastleggen. Vertegenwoordiger zorgzaken Voor Zorgwaard staat de relatie tussen de cliënt en de zorginstelling centraal. Er zijn echter cliënten die niet of onvoldoende in staat zijn om de belangen voor zichzelf te kunnen behartigen, bijvoorbeeld over hun verzorging. Denkt u hulp nodig te hebben om uw belangen m.b.t. de zorgverlening zoveel mogelijk te behartigen? Dan raden wij u aan een 7

8 persoon uit uw naaste omgeving (bijvoorbeeld partner, gezins- of familielid) te vragen op te treden als uw vertegenwoordiger zorgzaken. Geeft u dit bij inzorgname aan ons door dan zullen wij samen met u en uw vertegenwoordiger, één en ander vastleggen. Een vertegenwoordiger financiën en zorgzaken kan uiteraard ook dezelfde persoon zijn. Mentor Soms is het moeilijk om een vertegenwoordiger te vinden, bijvoorbeeld omdat de cliënt geen directe familie heeft of omdat de familie het onderling oneens is. Dan kan mentorschap een oplossing bieden. Indien dit voor u het geval is dan is het verstandig dat u contact opneemt met het maatschappelijk werk voor nadere informatie. Schriftelijke wilsverklaring Zorgwaard respecteert de door u opgestelde schriftelijke wilsverklaring. Als u bij Zorgwaard cliënt wordt bespreken wij, als onderdeel van het cliëntdossier, het formulier "Medische beleidsafspraken" met u. Informatie hierover vindt u in de folder Cliëntdossier. De Cliëntenraad De Cliëntenraad behartigt belangen van cliënten. Informatie over de Cliëntenraad vindt u in de folder Cliëntenraad. Mantelzorg Binnen Zorgwaard is duidelijk dat de zorg voor de cliënt een samenspel is tussen mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers. Zorgwaard ziet de mantelzorger als ervaringsdeskundige en als een partner in zorg voor de cliënt. Informatie over mantelzorg en het beleid van Zorgwaard hierin vindt u in de folder Mantelzorg. 8

9 4 Rechten van de cliënt Iedereen die gebruik maakt van de zorg, heeft bepaalde rechten. Bijvoorbeeld het recht op goede en veilige zorg, op inzage in het cliëntdossier. Als iemand ontevreden is over de zorg, kan hij of zij een klacht indienen. De rechten van cliënten en de verplichtingen voor zorgaanbieders zijn nu in verschillende wetten vastgelegd. Dat maakt het voor u als cliënt moeilijk om na te gaan wat uw rechten zijn en wat u van ons als zorgverlener kan verwachten. De verschillende wetten zoals de Wet klachtrecht, Kwaliteitswet en Wet medezeggenschap zorginstellingen worden samengevoegd tot de Wet cliëntenrechten zorg (WCZ). De rechten van cliënten in zorginstellingen worden vastgelegd in een nieuwe wet: de Beginselenwet zorginstellingen (WBZ). Kern van de Beginselenwet is het versterken van de positie van cliënten in de AWBZ-zorg. Dit betekent dat cliënten van een zorginstelling zelf invloed moeten kunnen hebben op de kwaliteit van hun leven. Momenteel wordt er in het kabinet gewerkt aan deze twee nieuwe wetten die de positie van u als cliënt moeten verstevigen. Door de huidige wetten te bundelen kan u sneller vinden wat uw rechten zijn en wat u van een zorgverlener kan verwachten. Zodra deze wetten zijn aangenomen, zullen wij u hierover informeren. Momenteel heeft u nog te maken met de volgende wetten: Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO); Kwaliteitswet Zorginstellingen; Wet Klachtenrecht; Wet Medezeggenschap Zorginstellingen. Daar waar het voor u van toepassing is hebben wij dit vastgelegd in desbetreffende folders, bijvoorbeeld Klachtenregeling cliënten en Cliëntdossier. In de WGBO is vastgelegd dat u recht heeft: op duidelijke informatie over uw gezondheidstoestand; om op basis van de informatie die u heeft gekregen van de hulpverlener te beslissen of u toestemming geeft voor onderzoek of behandeling; 9

10 op een second opinion (tweede mening) van een andere deskundige dan de behandelend arts; op inzage van uw (medisch) dossier. U heeft naast uw rechten ook een aantal plichten. U moet onder andere: de hulpverlener duidelijk en volledig informeren zodat hij u op een verantwoorde wijze kan onderzoeken en behandelen; zoveel mogelijk meewerken aan onderzoek en behandeling door de adviezen en voorschriften op te volgen die de hulpverlener u geeft. Zijn er vragen over uw rechten dan kunt u hiermee terecht bij de zorg en dienstbemiddelaar of uw EVV er. 5 Beleid inzake vrijheidsbeperking cliënten Het beleid van Zorgwaard is er op gericht om de cliënt niet in zijn autonomie te beperken. Dat betekent dat Zorgwaard met ingang van 1 januari 2012 een zogenaamde bandenvrije instelling wordt. Er zullen vanaf die datum géén fixaties, in bed en/of stoel en geen kuipstoel meer worden toegepast bij cliënten die vanaf die datum in zorg komen. Er zal, indien er gevaar dreigt voor de cliënt of diens omgeving gezocht worden naar alternatieven die de vrijheid van cliënten niet (of minimaal) beperkt. Ook zullen geen vrijheidsbeperkende maatregelen meer worden ingezet om valgevaar te voorkomen. Vanuit het respect voor deze vrijheid van de cliënt zal een vrijheidsbeperkende maatregel alleen in uiterste noodzaak worden ingezet, altijd tijdelijk en gericht op afbouw. Dat wil zeggen: alleen als de veiligheid van de cliënt dan wel zijn medecliënten of medewerkers ernstig gevaar loopt. Steeds zal, op het moment dat een dergelijk gevaar zich voordoet, een zorgvuldige, gemotiveerde afweging gemaakt worden of het gevaar niet op een andere wijze af te wenden is. Dit gebeurt in overleg met de cliënt, diens vertegenwoordiger en betrokken medewerkers. Denk hierbij aan verpleging, specialist ouderengeneeskunde, ergotherapeut en psycholoog. Om dit te waarborgen zijn diverse procedures en protocollen opgesteld. 10

11 6 Contactpersonen Zorgwaard hecht er belang aan dat u weet bij welke medewerkers u terecht kunt met uw vragen. In deze paragraaf noemen wij twee belangrijke medewerkers waar iedere cliënt mee te maken krijgt. Zorg- en dienstbemiddelaar Voordat u bij Zorgwaard in zorg komt, heeft u contact met de zorg- en dienstbemiddelaar. Zij onderzoekt, samen met u, uw wensen betreffende zorg, behandeling en dienstverlening, gebaseerd op uw indicatie van het CIZ en de mogelijkheden van de organisatie. Zij maakt de afspraken met u over het inzetten van de zorg, behandeling en dienstverlening en houdt contact met u totdat deze is ingezet. Tijdens dit proces is de zorg- en dienstbemiddelaar voor vragen hieromtrent bereikbaar. Daarna neemt de Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) dit over. Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) Iedere cliënt die binnen Zorgwaard in zorg komt krijgt een Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) toegewezen. Deze EVV er is de contactpersoon voor de cliënt en diens relaties. Zij coördineert de zorg, behandeling en diensten die u ontvangt. Zij zal hiervoor o.a. ook de cliëntbespreking of het MDO bijwonen en het cliëntdossier met u bespreken. 7 Geestelijke verzorging Zorgwaard heeft een protestants-christelijke identiteit. Dit uitgangspunt maakt ons ervan bewust dat het in de zorg niet alleen gaat om lichamelijke, psychische en sociale factoren. Ook het levensbeschouwelijke aspect en het geestelijk welzijn van een mens zijn belangrijk. Daarom zijn er twee geestelijk verzorgers werkzaam in onze organisatie. Informatie over geestelijke verzorging vindt u in de folder Geestelijke Verzorging. 11

12 8 Indicatie en herindicatie Als cliënt van Zorgwaard heeft u van het Centraal Indicatie Orgaan een indicatiebesluit ontvangen. Op basis van dit besluit wordt de duur en omvang van de aan u geleverde zorg, behandeling en dienstverlening vastgesteld. Zowel Zorgwaard als u zelf, ontvangen hierover bericht. Bij het eerste contact, de zogenaamde intake, wordt dit met u besproken. Indien uw zorgvraag zodanig verandert, dat wij niet meer in staat zijn om verantwoorde zorg te leveren binnen de grenzen van uw huidige indicatiebesluit, dan zult u zelf, of met hulp van uw vertegenwoordiger, een nieuwe indicatie aanvragen bij het indicatieorgaan (CIZ). U ontvangt hiervoor van Zorgwaard tijdig een verzoek. U dient dan binnen zeven dagen na dit verzoek deze zogenaamde herindicatie aan te vragen. Uiteraard zal de EVV'er (of de wijkverpleegkundige) dit vooraf met u bespreken en toelichten waarom de huidige indicatie niet meer toereikend is. Ook kunt u zelf het initiatief nemen om dit met de EVV'er te bespreken. Wij verwijzen u hiervoor ook naar de zorgleveringsovereenkomst. Zorgwaard levert zorg, behandeling en diensten op basis van uw indicatie. Uiteraard kunt u meer diensten van ons afnemen, waarvoor u zelf betaalt. 9 Inhuizing Indien u als nieuwe cliënt in Zorgwaard komt, zal, voorafgaand aan uw inzorgname de zorg- en dienstbemiddelaar bij u op (zieken)huisbezoek komen. Dit is van belang om u vooraf de benodigde informatie te verstrekken en van u al enige informatie te ontvangen. Afspraken over datum en tijd van de inhuizing worden met de zorg- en dienstbemiddelaar gemaakt. U wordt bij aankomst ontvangen door een medewerker, wij streven ernaar dat dit uw eigen EVV er is, dit lukt echter niet altijd. Doorgaans vindt dan bij binnenkomst of in de loop van de dag het inzorgnamegesprek plaats; de familie / contactpersoon kan hier desgewenst aan deel nemen. 12

13 Houdt u er rekening mee dat u op de dag van inzorgname enige tijd bezig bent met de inzorgnameprocedure. Zeker als u voor langere tijd bij ons komt wonen zal de EVV'er veel met u willen bespreken. Dit zal niet allemaal op de eerste dag zijn, maar ook later in die week. De gegevens, die worden besproken in dit gesprek, worden verwerkt in het digitale cliëntdossier. Uitleg hierover vindt u de folder Cliëntdossier. U ontvangt van de EVV'er een zorgleveringsovereenkomst, wij vragen u met klem deze zo snel mogelijk getekend op te sturen In de bijgevoegde retourenvelop) naar de cliëntenadministratie, met een kopie van uw geldig ID-bewijs (zie ook hoofdstuk 19). 10 Verpleging en verzorging Zorgwaard kan alle vormen van verpleging en verzorging binnen de ouderenzorg bieden, zowel binnen de muren van onze organisatie als bij u thuis. Als u bij ons komt wonen (tijdelijk of permanent) zult u zoveel mogelijk te maken krijgen met cliënten met een zelfde zorgvraag. Omdat de verschillende cliëntengroepen veel verschil in verpleging en verzorging met zich meebrengen is de beschrijving van de afdelingen/woongroepen in aparte folders opgenomen. Zie hiervoor de specifieke folder van de locatie en afdeling/woongroep waar u komt wonen. 11 Huishoudelijke zorg en technische dienstverlening Over het schoonmaken van uw appartement worden met u afspraken gemaakt over frequentie en inhoud. We gaan ervan uit dat dit aanvullend is op wat u zelf nog kan en wat uw mantelzorger(s) doen. Bij inzorgname worden hierover met uw mantelzorger afspraken gemaakt. De algemene ruimtes worden schoongemaakt door huishoudelijke medewerkers van Zorgwaard. Storingen van bouwtechnische aard worden door de technische dienst, conform de per locatie geldende regels verholpen. Dit kan zijn door medewerkers van HW wonen, eigen technische medewerkers of vrijwilligers. 13

14 Wilt u roerende zaken zoals eigen apparatuur, lampen etc. laten repareren dan brengen wij daarvoor kosten in rekening. 12 Facilitaire Dienstverlening Over onze facilitaire dienstverlening vindt u per locatie aparte informatie in de locatiefolder. Denkt u hierbij aan restauratieve voorzieningen, winkel, etc. Over kapper, pedicure, schoonheidsspecialiste etc. vindt u ook informatie in de locatiefolder. 13 Artsen en therapeuten In dit hoofdstuk kunt u een toelichting lezen op de werkzaamheden van de specialist ouderengeneeskunde. Cliënten in lichte zorg (voorheen verzorgingshuiszorg) houden hun eigen huisarts en, indien gewenst, ook hun eigen therapeuten. Echter ook deze cliënten kunnen de meeste van onze therapeuten inschakelen voor behandeling. Informatie over overige behandelaars vindt u in een aparte folder, denkt u hierbij aan: Ergotherapie; Logopedie; Fysiotherapie; Diëtist; Psycholoog; Maatschappelijk werk. Artsen Voor de cliënten in langdurige zorg somatiek en psychogeriatrie (voorheen verpleeghuiszorg) werken in Zorgwaard specialisten ouderengeneeskunde, ondersteund door een nurse practitioner, die verantwoordelijk zijn voor de direct medische zorg en de daaruit voortvloeiende verpleegtechnische handelingen. Bij inzorgname wordt u, indien u tot deze groep cliënten behoort, bezocht door één van de specialisten ouderengeneeskunde. Deze arts zal zoveel mogelijk uw vaste behandelaar zijn. De artsen bezoeken regelmatig de locatie waar u woont. Cliënten kunnen tussentijds altijd een afspraak maken met de arts via de EVV er. 14

15 Tandarts/mondhygiëniste Cliënten in lichte zorg houden hun eigen tandarts. Voor cliënten in langdurige zorg somatiek en psychogeriatrie is een tandarts en/of mondhygiëniste vanuit de organisatie beschikbaar. Voor tandartsbezoek worden individuele afspraken gemaakt. Cliëntdossier Alle cliënten hebben een digitaal cliëntdossier. Wanneer u in zorg komt wordt een cliëntdossier met en voor u samengesteld. Het cliëntdossier gaat over u en uw manier van leven. Het omvat, naast alle afspraken, observaties en rapportages die met de begeleiding, zorg, behandeling en dienstverlening te maken hebben, een beeld van uw gezondheidssituatie. Informatie over het cliëntdossier vindt u in de folder Cliëntdossier. 14 Cliënttevredenheid Zorgwaard hecht er grote waarde aan dat haar cliënten tevreden zijn over de zorg, behandeling en dienstverlening. Daarom willen wij regelmatig de tevredenheid van u, als cliënt, meten. Het is gebruikelijk dat uw EVV er meerdere keren per jaar uw cliëntdossier met u bespreekt.. Maar wij willen daarnaast uw tevredenheid ook meten met een korte vragenlijst. Met deze vragenlijst kunt u de kwaliteit van zorg, behandeling en dienstverlening beoordelen. Voor de cliënten die niet in staat zijn dit zelf te doen, wordt de vragenlijst aan uw vertegenwoordiger voorgelegd. U ontvangt deze vragenlijst tweemaal per jaar, te weten in september en maart. Ook kunt aangeven deze lijst digitaal in te willen vullen, dan ontvangt u per mail een link, deze link kunt u gebruiken om de digitale vragenlijst te openen en in te vullen. Op basis van de uitkomsten van de vragenlijsten zullen verbeterpunten op uw afdeling/woning doorgevoerd worden. U ontvangt hierover een terugrapportage bij de uitnodiging voor de volgende meting. Wij stellen het zeer op prijs als u hieraan wilt deelnemen, zodat wij de kwaliteit van zorg, behandeling en dienstverlening voortdurend kunnen aanpassen aan de wensen van onze cliënten. 15

16 15 Afdelingsberaad of familieberaad Zorgwaard hecht groot belang aan de mening van u als cliënt, dit wordt op verschillende manieren en verschillende momenten getoetst. Omdat op veel locaties cliënten in een min of meer vaste groep samenwonen, is het van belang dat er ook groepsgewijs naar de mening van de cliëntengroep wordt gevraagd. Dit wordt gedaan in een zogenaamd afdelingsberaad. Bij de cliënten die niet meer in staat zijn dit zelf te doen, wordt dit overleg met de vertegenwoordiger/familie gehouden, een zogenaamd familieberaad. Bij dit overleg zijn de EVV'er en een ander lid van het team aanwezig. Ook kunnen er desgewenst gasten worden uitgenodigd, afhankelijk van het onderwerp. Voor het afdelingsberaad ontvangen alle cliënten een uitnodiging. Voor het familieberaad alle vertegenwoordigers van de cliënten. Wij hopen dat u het belang ervan inziet en stellen uw deelname zeer op prijs. 16 Huisvesting en persoonlijke eigendommen Zorgwaard zorgt er voor dat de kamer/het appartement bij ingebruikname door de cliënt in goede staat verkeert, dat de daarin aanwezige voorzieningen naar behoren functioneren en dat de inventaris, die in overeenstemming met de zorgleveringsovereenkomst aan de cliënt ter beschikking is gesteld, eveneens in goede staat verkeert. Wij adviseren u sterk om ook uw persoonlijke eigendommen van uw naam te voorzien, denkt u hierbij ook o.a. aan het graveren van gebitsprothese en bril. Het beste is om dit voor inzorgname te (laten) doen. Zorgwaard draagt zorg voor het merken van de kleding; voor het merken van de overige persoonlijke eigendommen moet u zelf zorgdragen. Informatie hierover vindt u in de folder Huisvesting en persoonlijke eigendommen. 16

17 17 Vrijwilligers Er zijn meer dan duizend mensen, die vrijwillig en menigeen al jarenlang, een deel van hun tijd beschikbaar stellen om u en ons te helpen. Deze vrijwilligers kunnen het werk van de beroepskrachten aanvullen en ertoe bijdragen dat Zorgwaard op alle locaties 'in de maatschappij blijft staan'. Zij maken in samenwerking met de medewerkers het leefklimaat zo plezierig mogelijk en worden daarom zo bijzonder gewaardeerd. Er zijn verschillende taken die door vrijwilligers verricht worden: afdelingsvrijwilligers, vrijwilligers voor hulp bij eten en drinken, gastvrouw/-heer, activiteitenbegeleiding, kerkvrijwilligers, technische vrijwilligers, vrijwilligers voor de weeksluiting, bezoekvrijwilligers, chauffeurs voor de bussen van Zorgwaard, enz. enz. Meer informatie over vrijwilligerswerk vindt u in de folder Vrijwilligerswerk. 18 Verzekeringen WA-verzekering Ten behoeve van de aansprakelijkheid van alle cliënten heeft Zorgwaard een collectieve verzekering afgesloten. Volgens opgave van de verzekeraar, Sovib, komen de voorwaarden nagenoeg overeen met de voorwaarden van WA-verzekeringen bij andere verzekeraars. U kunt op basis van een vergelijking tussen uw eigen verzekeringsvoorwaarden en die van Sovib zelf besluiten of u uw huidige verzekering kunt opzeggen. Op de afdeling administratie kunt u (een samenvatting van) de polisvoorwaarden krijgen, evenals een standaard opzegbrief voor uw huidige verzekering. Inboedelverzekering Ten behoeve van de inboedels van alle cliënten heeft Zorgwaard ook een collectieve inboedelverzekering afgesloten. De verzekering dekt, uiteraard onder bepaalde voorwaarden, schade tengevolge van de algemeen bekende uitgebreide gevaren zoals brand, rook, wateroverlast en diefstal. De verzekerde som is per cliënt. Op de afdeling administratie kunt u (een samenvatting van) de 17

18 polisvoorwaarden krijgen, evenals een standaard opzegbrief voor uw huidige verzekering. Zo u dit wenst. AWBZ Voor verpleeghuiskosten is bijna iedereen in Nederland verzekerd via de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Deze verzekering betaalt, als u voor langdurige zorg somatiek en psychogeriatrie (voorheen verpleeghuiszorg) in aanmerking komt, uw verblijf, behandeling, verpleging en verzorging, medicijnen, verbandmiddelen, laboratoriumonderzoeken en tandheelkundige hulp. Indien u of uw mantelzorger in deze periode zelf, bijvoorbeeld verbandmiddelen of incontinentiemateriaal bestelt, dan worden deze door de zorgverzekeraar bij ons in rekening gebracht. Dit betekent voor ons dubbele kosten. Wij willen u dringend verzoeken tijdens verblijf bij ons zelf geen kosten te maken bij uw eigen apotheek. Er is een verplichte, wettelijk vastgestelde, eigen bijdrage die meestal rechtstreeks op een eventuele uitkering, zoals AOW of WAO, in mindering wordt gebracht. De hoogte van deze bijdrage hangt af van het inkomen en de situatie van de cliënt. Het spaargeld blijft onaangetast. Het regionale verbindingskantoor van CZ Zorgverzekeringen te Breda is belast met het innen van de eigen bijdrage. In de informatiemap treft u een folder aan over de AWBZ. Voor cliënten in lichte zorg (voorheen verzorgingshuiszorg) worden het verblijf en de verzorging ook vanuit de AWBZ betaald; voor de overige kosten geldt dat deze vanuit de zorgverzekeringswet worden betaald. Ziektekostenverzekering Een ziektekostenverzekering blijft nodig, o.a. voor behandeling door een medisch specialist, vervoer per ambulance, of voor een opname in het ziekenhuis. 18

19 19 Reglementen, rechten en plichten Zorgwaard kent verschillende reglementen. Dat moet ook wel, omdat er veel mensen binnen één organisatie wonen en werken. Die regels zijn er om het verblijf voor iedereen zo duidelijk mogelijk te maken en te houden. Zorgleveringsovereenkomst Bij inzorgname ontvangt u van de EVV'er twee, door ons ondertekende, zorgleveringsovereenkomsten; hierin staan de afspraken tussen u als cliënt en Zorgwaard. Leest u deze a.u.b. zorgvuldig door en stuurt u één ondertekend exemplaar in bijgevoegde retourenvelop, retour aan de cliëntenadministratie, samen met een kopie van een geldig ID-bewijs. Hebt u hierover vragen dan kunt u contact opnemen met de zorg- en dienstbemiddelaar. Wij wijzen u erop dat wij verplicht zijn om een kopie van uw ID-bewijs en een ondertekend exemplaar van uw zorgleveringsovereenkomst in ons bezit te hebben. Hierin verklaart u akkoord te gaan met de afspraken rondom zorg, behandeling en dienstverlening. We willen nogmaals benadrukken dat het belangrijk is dat u de zorgleveringsovereenkomst en de daarbij horende algemene voorwaarden goed leest, m.n. waar het gaat over leegstand van uw appartement bij een eventuele ziekenhuisopname en over de oplevering van uw appartement. Inzagerecht In de Wet Bescherming Persoonsgegevens en in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) liggen zowel uw recht op inzage in uw dossier als uw recht op correctie en/of verwijdering van gegevens vast. Tevens regelt de wet de verplichting van de instelling uw dossier niet aan derden ter inzage te geven zonder uw toestemming. Informatie hierover vindt u in de folder Wet Bescherming Persoonsgegevens en in de folder Cliëntdossier. 19

20 Klachtenregeling Hoewel alle medewerkers en vrijwilligers hun uiterste best doen om het de cliënten en bezoekers naar de zin te maken, lukt dat helaas niet altijd. Soms is er terecht een reden voor een klacht. De kortste en meest effectieve manier om een klacht te melden is bij uw EVV er. Zij zal altijd proberen tot een oplossing te komen. Zonodig zal de zorgmanager worden ingeschakeld. Informatie hierover vindt u in de folder Klachtenregeling cliënten. Huisregels In een grote zorgorganisatie als Zorgwaard, waar veel mensen samenwonen en werken is het belangrijk dat er een aantal afspraken wordt gemaakt, waar we ons met elkaar aan willen houden. Sommige huisregels vloeien voort uit wettelijke bepalingen en daar hebben wij als organisatie geen invloed op. Het is absoluut niet de bedoeling dat u zich in uw vrijheid hierdoor beperkt voelt. Wij streven ernaar om u zoveel mogelijk in vrijheid, naar uw eigen wensen te laten wonen en zorg te ontvangen. Interne verhuizing Soms is het noodzakelijk dat een cliënt verhuist naar een ander appartement, naar een andere afdeling of een andere locatie. Bij de beslissing tot overplaatsing neemt Zorgwaard grote zorgvuldigheid in acht. Vanzelfsprekend gebeurt dit in overleg met de cliënt. Huisdieren Huisdieren zijn toegestaan; echter de gehele verzorging is voor uw eigen verantwoording en de omgeving mag op geen enkele manier hinder ondervinden, in welke vorm dan ook. Roken Het is in Zorgwaard zowel voor cliënten als voor medewerkers wettelijk niet toegestaan om binnen in de algemene ruimten te roken. Het is voor cliënten wel toegestaan om in het eigen 20

21 appartement te roken. Wel kan een medewerker dan formeel, in het kader van de ARBO-wet vanwege het eigen gezondheidsrisico, weigeren om in dat appartement werkzaamheden te verrichten. Dit zou kunnen betekenen dat in een dergelijke situatie een cliënt langer op zorg zou moet wachten. Alcohol Overmatig drankgebruik, dat leidt tot overlast voor zorgverleners en andere cliënten, is niet toegestaan. Drugs, andere verdovende middelen en gevaarlijke voorwerpen Het is verboden om harddrugs te bezitten en te gebruiken. Daarnaast is het handelen in harddrugs uiteraard niet toegestaan. Het is verder binnen Zorgwaard niet toegestaan gevaarlijke voorwerpen (bijvoorbeeld steekwapens) in bezit te hebben. Foto s, video en film Het is wenselijk dat zeer zorgvuldig wordt gehandeld bij het fotograferen en filmen van cliënten. Fotograferen en filmen is toegestaan mits toestemming is verkregen van de cliënt of de wettelijke vertegenwoordiger van degene die gefilmd of gefotografeerd wordt. Verlofregeling Voor cliënten die niet vrijwillig zijn opgenomen is verlof alleen toegestaan met toestemming van de BOPZ-arts. U kunt via de EVV 'er hierover een afspraak maken. Deze toestemming wordt schriftelijk vastgelegd in het cliëntdossier. Eten/drinken Het is niet toegestaan om andere cliënten op de afdeling/woning eten en drinken aan te bieden als u niet weet, of dit is toegestaan. Cliënten met slikproblemen kunnen hierdoor ernstig in gevaar komen. 21

Algemene informatie Voor cliënten die in een van de locaties wonen of tijdelijk verblijven

Algemene informatie Voor cliënten die in een van de locaties wonen of tijdelijk verblijven Algemene informatie Voor cliënten die in een van de locaties wonen of tijdelijk verblijven V1_2011 INHOUDSOPGAVE WELKOM!... 3 1 DE STICHTING ZORGWAARD... 5 2 VISIE... 5 3 BELANGENBEHARTIGING... 7 4 CONTACTPERSONEN...

Nadere informatie

Algemene informatie. Voor cliënten in de thuiszorg

Algemene informatie. Voor cliënten in de thuiszorg Algemene informatie Voor cliënten in de thuiszorg V7_2012 Welkom! Geachte cliënt, Hartelijk welkom bij Zorgwaard! Wij beseffen dat het moeilijk kan zijn om dat wat u altijd zelf kon doen, nu aan anderen

Nadere informatie

Cliëntdossier. Versie 2

Cliëntdossier. Versie 2 Cliëntdossier Versie 2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 ZORGLEVERINGSOVEREENKOMST... 3 3 AFSPRAKEN VASTLEGGEN... 3 4 SCHRIFTELIJKE WILSVERKLARING... 5 5 WAT BETEKENT HET CLIËNTDOSSIER IN DE PRAKTIJK?...

Nadere informatie

Zorg in vrijheid. Vrijheidsbeperkende maatregelen Informatie over beleid Voor cliënten en familie. Versie 4

Zorg in vrijheid. Vrijheidsbeperkende maatregelen Informatie over beleid Voor cliënten en familie. Versie 4 Zorg in vrijheid Vrijheidsbeperkende maatregelen Informatie over beleid Voor cliënten en familie Versie 4 Inleiding Vrijheid is voor de meeste mensen in Nederland een gegeven. Toch komt het in zorginstellingen

Nadere informatie

Goed geregeld bij Meriant

Goed geregeld bij Meriant Goed geregeld bij Meriant Voor u als cliënt van Meriant en voor uw familie is het prettig wanneer afspraken over de zorg- en dienstverlening van Meriant goed geregeld en duidelijk zijn. Daarom hebben we

Nadere informatie

Geachte cliënt, Met vriendelijke groet, N. A. de Pijper Raad van Bestuur Zorgwaard

Geachte cliënt, Met vriendelijke groet, N. A. de Pijper Raad van Bestuur Zorgwaard Versie 3-17 1 Geachte cliënt, Hartelijk welkom bij Zorgwaard! Wij beseffen dat het moeilijk kan zijn om dat wat u altijd zelf kon doen, nu aan anderen te moeten overlaten. Daarom proberen wij onze zorgen

Nadere informatie

Thuiszorg, zoals u het wilt. spoedvraag? bel: 078-6769225 of 078-6107300

Thuiszorg, zoals u het wilt. spoedvraag? bel: 078-6769225 of 078-6107300 Thuiszorg, zoals u het wilt spoedvraag? bel: 078-6769225 of 078-6107300 V2_2013 Inhoudsopgave 1 Zorgwaard... 3 2 Thuiszorg van Zorgwaard... 4 2.1 Persoonlijke verzorging... 4 2.2 Verpleging... 4 2.3 Huishoudelijke

Nadere informatie

Verzorgingshuis Zonnewiede

Verzorgingshuis Zonnewiede Verzorgingshuis Zonnewiede Inhoud 1. Wonen in Zonnewiede 3 1.1 Eigen sfeer 3 1.2 Vragen 3 2. Hoe komt u in aanmerking? 4 2.1 Eigen bijdrage 4 2.2 Wachtlijst 4 3. Zorg en begeleiding 5 3.1 Eerstelijns (zorg)diensten

Nadere informatie

Informatie voor verhuizing

Informatie voor verhuizing Informatie voor verhuizing De Stouwe, informatiemap 1, augustus 2014 1 Informatie voor verhuizing Wat u hoort te weten voordat u naar uw appartement van een woonzorgcentrum van De Stouwe verhuist Inleiding...

Nadere informatie

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk!

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! PrivaZorg PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! 1 Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie, die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is zorg bij mensen

Nadere informatie

Relevant is ook de folder Bij ons wonen.

Relevant is ook de folder Bij ons wonen. Versie 1-2017 Relevant is ook de folder Bij ons wonen. 2 Inhoudsopgave... 3 1 Langdurige zorg... 5 1.1 Wat is dat?... 5 1.2 Appartement... 7 1.3 Team en zorgmanager... 7 1.4 Activiteiten... 7 2 Langdurige

Nadere informatie

Palliatieve zorgafdeling. Kwaliteit van leven, ook in de laatste levensfase

Palliatieve zorgafdeling. Kwaliteit van leven, ook in de laatste levensfase Palliatieve zorgafdeling Kwaliteit van leven, ook in de laatste levensfase V 1.0_ 2013 Het is belangrijk een mens Om je heen te hebben... die je niet alleen hoort, maar ook naar je luistert die niet alleen

Nadere informatie

Riwis Thuiszorg. gemeente Brummen

Riwis Thuiszorg. gemeente Brummen Riwis Thuiszorg gemeente Brummen Thuiszorg Riwis Zorg & Welzijn Zelfstandig wonen in een vertrouwde omgeving is voor ieder mens belangrijk. Een ziekte, thuiskomst vanuit een ziekenhuis of een lichamelijke

Nadere informatie

(voorheen verzorgingshuiszorg)

(voorheen verzorgingshuiszorg) (voorheen verzorgingshuiszorg) Versie 3-17 Van belang is ook de folder Bij ons wonen. 2 1 Langdurige zorg... 5 1.1 Wat is langdurige zorg?... 5 1.2 Appartement... 7 1.3 Team en zorgmanager... 7 1.4 Activiteiten...

Nadere informatie

Zorgleveringsovereenkomst. Stichting Kalorama

Zorgleveringsovereenkomst. Stichting Kalorama Zorgleveringsovereenkomst Stichting Kalorama Versie: 7 maart 2016 Datum vaststelling door bestuurder Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Ondergetekenden komen overeen etc. 4 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 WELKOM OP AFDELING JO-ANNA... 2 2 WAT IS AFDELING JO-ANNA... 2 3 DOELSTELLING VAN AFDELING JO-ANNA... 2

Inhoudsopgave 1 WELKOM OP AFDELING JO-ANNA... 2 2 WAT IS AFDELING JO-ANNA... 2 3 DOELSTELLING VAN AFDELING JO-ANNA... 2 Jo-Anna V1_2011 Inhoudsopgave 1 WELKOM OP AFDELING JO-ANNA... 2 2 WAT IS AFDELING JO-ANNA... 2 3 DOELSTELLING VAN AFDELING JO-ANNA... 2 4 WOON EN ZORGAANBOD KLEINSCHALIG WONEN GERONTOPSYCHIATRIE... 2 5

Nadere informatie

Relevant is ook de folder Bij ons wonen.

Relevant is ook de folder Bij ons wonen. Versie 1-2017 Relevant is ook de folder Bij ons wonen. 2 Inhoudsopgave... 3 1 Langdurige zorg... 5 1.1 Wat is dat?... 5 1.2 Appartement... 7 1.3 Team en zorgmanager... 7 1.4 Activiteiten... 7 2 Langdurige

Nadere informatie

TARIEVEN 2015. Versie 2

TARIEVEN 2015. Versie 2 TARIEVEN 2015 Versie 2 Inhoudsopgave 1 TARIEVENFOLDER... 3 2 TARIEVEN VOOR CLIËNTEN MET VERBLIJF, MET EN ZONDER BEHANDELING... 4 2.1 BEGELEIDEN BIJ ACTIVITEITEN... 4 2.2 DIËTETIEK... 4 2.3 INTERNET...

Nadere informatie

(voorheen somatische verpleeghuiszorg)

(voorheen somatische verpleeghuiszorg) (voorheen somatische verpleeghuiszorg) Versie 3-17 Van belang is ook de folder Bij ons wonen. 2 1 Langdurige zorg... 5 1.1 Wat is langdurige zorg?... 5 1.2 Appartement... 7 1.3 Team en zorgmanager... 7

Nadere informatie

Piushove. Verpleeghuis. We zijn er voor u!

Piushove. Verpleeghuis. We zijn er voor u! Piushove Verpleeghuis We zijn er voor u! Het is hier goed toeven Wat ik heel leuk vind, zijn de voorlees- en puzzeluurtjes. Verder zit ik, als het mooi weer is, graag buiten. De tuin ziet er prachtig uit,

Nadere informatie

Kleinschalig wonen binnen Zorgwaard. Visie en uitgangspunten voor cliënten en familie

Kleinschalig wonen binnen Zorgwaard. Visie en uitgangspunten voor cliënten en familie Kleinschalig wonen binnen Zorgwaard Visie en uitgangspunten voor cliënten en familie V2_2013 Inleiding Zorgwaard is in 2006 gestart met de eerste kleinschalig woning Dorpzigt in Zuid-Beijerland. Daarna

Nadere informatie

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Wet Bescherming Persoonsgegevens Wet Bescherming Persoonsgegevens V1_2011 Inleiding Zorgwaard legt, regelmatig en om uiteenlopende redenen, gegevens van u, als cliënt vast, denk daarbij o.a. aan administratieve gegevens, gegevens betreffende

Nadere informatie

PrivaZorg thuiszorg persoonlijk en klantgericht!

PrivaZorg thuiszorg persoonlijk en klantgericht! PrivaZorg thuiszorg persoonlijk en klantgericht! Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is het bieden van zorg, ondersteuning

Nadere informatie

Sponsoren gezocht. Helpt u onze bewoners bij de inrichting van de nieuwe locatie Rembrandt? Versie 1

Sponsoren gezocht. Helpt u onze bewoners bij de inrichting van de nieuwe locatie Rembrandt? Versie 1 Sponsoren gezocht Helpt u onze bewoners bij de inrichting van de nieuwe locatie Rembrandt? Versie 1 1 Inhoud 1. EEN HUIS EN EEN THUIS... 3 2. ZORGWAARD... 3 3. WAAR MENSEN WONEN... 4 4. REMBRANDT... 5

Nadere informatie

Dagbehandeling Orbis Lemborgh

Dagbehandeling Orbis Lemborgh Dagbehandeling Orbis Lemborgh Welkom Binnenkort komt u één of meerdere dagen in de week naar de afdeling Dagbehandeling van Orbis Lemborgh. Hoe lang u gebruik gaat maken van deze voorziening is moeilijk

Nadere informatie

De WGBO is een dwingend recht. Dit betekent dat cliënten en zorgverleners onderling geen afspraken kunnen maken die van deze wet afwijken.

De WGBO is een dwingend recht. Dit betekent dat cliënten en zorgverleners onderling geen afspraken kunnen maken die van deze wet afwijken. Cliëntenrechten Als cliënt van De Zorggroep vraagt u zich misschien af wat uw rechten en plichten zijn. Uw rechten zijn vastgelegd in een wet. Dit is de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Nadere informatie

Thuiszorg Alerimus. Zorg om thuis te kunnen blijven wonen

Thuiszorg Alerimus. Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Thuiszorg Alerimus Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Alerimus biedt zorg op maat, niet alleen binnen de instelling maar ook in uw eigen woonomgeving. We willen allemaal zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

1 Onze zorg voor uw laatste levensfase... 4 2 Palliatieve zorg; een mantel... 4 3 Palliatieve zorg afdeling... 5 4 Stervensfase... 5 4.

1 Onze zorg voor uw laatste levensfase... 4 2 Palliatieve zorg; een mantel... 4 3 Palliatieve zorg afdeling... 5 4 Stervensfase... 5 4. Versie 2-16 2 1 Onze zorg voor uw laatste levensfase... 4 2 Palliatieve zorg; een mantel... 4 3 Palliatieve zorg afdeling... 5 4 Stervensfase... 5 4.1 Zorgpad Stervensfase... 5 4.2 De cliënt als regisseur...

Nadere informatie

Geachte cliënt, Met vriendelijke groet, N. A. de Pijper Raad van Bestuur

Geachte cliënt, Met vriendelijke groet, N. A. de Pijper Raad van Bestuur Versie 1 Geachte cliënt, Hartelijk welkom bij Zorgwaard! Wij beseffen dat het moeilijk kan zijn om dat wat u altijd zelf kon doen, nu aan anderen over te moeten laten. Daarom proberen wij onze zorgen dienstverlening

Nadere informatie

Tarieven. Versie 4-16

Tarieven. Versie 4-16 Tarieven Versie 4-16 1 TARIEVENFOLDER... 3 2 TARIEVEN VOOR CLIËNTEN MET VERBLIJF, MET EN ZONDER BEHANDELING... 4 2.1 BEGELEIDEN BIJ ACTIVITEITEN... 4 2.2 DIËTETIEK... 4 2.3 INTERNET... 4 2.4 KAPSALON...

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid. Visie Zorgwaard

Mantelzorgbeleid. Visie Zorgwaard Mantelzorgbeleid Inleiding Zorgwaard ziet de mantelzorger als ervaringsdeskundige en als een partner in zorg voor de cliënt. Zorgwaard gaat ervan uit dat mantelzorg een vanzelfsprekendheid is; de mantelzorger

Nadere informatie

U heeft gekozen voor de revalidatie van Meriant, dè geriatrische revalidatiezorg in en om Heerenveen en Wolvega. Wij heten u van harte welkom!

U heeft gekozen voor de revalidatie van Meriant, dè geriatrische revalidatiezorg in en om Heerenveen en Wolvega. Wij heten u van harte welkom! Welkom bij Meriant Dienstverlening voor geriatrische revalidatiezorg U heeft gekozen voor de revalidatie van Meriant, dè geriatrische revalidatiezorg in en om Heerenveen en Wolvega. Wij heten u van harte

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt

Uw rechten en plichten als patiënt Uw rechten en plichten als patiënt In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens staan uw rechten en plichten als patiënt beschreven. Het is belangrijk

Nadere informatie

Afdeling C2. Afdeling C2. Terworm Ouderen

Afdeling C2. Afdeling C2. Terworm Ouderen Afdeling C2 Afdeling C2 Terworm Ouderen Afdeling C2 Introductie Ouderenpsychiatrie in Mondriaan is gevestigd in Wijerode. Het is een groot gebouw en er zijn veel afdelingen. Om herkenbaarheid van de afdelingen

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Check www.ciz.nl of bel met het CIZ op 088 789 10 00 om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Hoe komt u in aanmerking

Nadere informatie

Korenschoof. Kleinschalige woningen

Korenschoof. Kleinschalige woningen Korenschoof Kleinschalige woningen V2_2013 Inhoudsopgave 1 WELKOM... 2 2 KORENSCHOOF... 2 3 VISIE OP CLIËNTEN... 2 4 HUISVESTING... 3 5 WOON- EN ZORGAANBOD... 3 6 DE ROL VAN DE FAMILIE/BEZOEKERS... 6 7

Nadere informatie

Schakelafdeling. Overbrugging Observatie & screening. www.szr.nl/schakelafdeling

Schakelafdeling. Overbrugging Observatie & screening. www.szr.nl/schakelafdeling Schakelafdeling Overbrugging Observatie & screening www.szr.nl/schakelafdeling THUIS OP DE SCHAKELAFDELING VOORWOORD Beste cliënt, Van harte welkom op de Schakelafdeling van SZR (Zorgcentra Rivierenland)!

Nadere informatie

1 Tarievenfolder Tarieven voor cliënten met verblijf, met en zonder behandeling Begeleiden bij activiteiten Diëtetiek...

1 Tarievenfolder Tarieven voor cliënten met verblijf, met en zonder behandeling Begeleiden bij activiteiten Diëtetiek... Versie 6-2017 2 1 Tarievenfolder... 5 2 Tarieven voor cliënten met verblijf, met en zonder behandeling... 6 2.1 Begeleiden bij activiteiten... 6 2.2 Diëtetiek... 6 2.3 Internet... 6 2.4 Kapsalon... 7 2.5

Nadere informatie

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Afdeling A3 Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Introductie Ouderenpsychiatrie in Mondriaan is gevestigd in Wijerode. Het is een groot gebouw en er zijn veel afdelingen. Om herkenbaarheid van de

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid V1_2011

Mantelzorgbeleid V1_2011 Mantelzorgbeleid V1_2011 Inleiding Zorgwaard ziet de mantelzorger als ervaringsdeskundige en als een partner in zorg voor de cliënt. In de praktijk blijkt dat mantelzorgers vooral behoefte hebben aan informatie,

Nadere informatie

Visie op wonen en zorgen voor bewoners met dementie

Visie op wonen en zorgen voor bewoners met dementie Lamoraal V1_2011 Visie op wonen en zorgen voor bewoners met dementie 'Zorg en wonen voor psychogeriatrische bewoners benadert zoveel mogelijk het dagelijkse leven in een normale thuissituatie. De bewoner

Nadere informatie

Wij zorgen voor alle thuiszorg die u nodig heeft! Thuiszorg

Wij zorgen voor alle thuiszorg die u nodig heeft! Thuiszorg Wij zorgen voor alle thuiszorg die u nodig heeft! Thuiszorg Thuiszorg Alerimus Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Alerimus biedt zorg op maat, niet alleen binnen de instelling maar ook in uw eigen woonomgeving.

Nadere informatie

Informatie voor verhuizing

Informatie voor verhuizing Informatie voor verhuizing Informatie voor verhuizing Wat u hoort te weten voordat u naar uw appartement van een woonzorgcentrum van De Stouwe verhuist Inleiding... 3 Adreswijziging... 3 Telefoon en internet...

Nadere informatie

Wij zorgen voor alle thuiszorg die u nodig heeft! Thuiszorg

Wij zorgen voor alle thuiszorg die u nodig heeft! Thuiszorg Wij zorgen voor alle thuiszorg die u nodig heeft! Thuiszorg Thuiszorg Alerimus Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Alerimus biedt zorg op maat, niet alleen binnen de instelling maar ook in uw eigen woonomgeving.

Nadere informatie

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Afdeling A3 Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Introductie Ouderenpsychiatrie in Mondriaan is gevestigd in Wijerode. Het is een groot gebouw en er zijn veel afdelingen. Om herkenbaarheid van de

Nadere informatie

Wonen met zorg bij CuraMare

Wonen met zorg bij CuraMare Wonen met zorg bij CuraMare Welkom bij CuraMare Leven zoals u gewend bent CuraMare biedt persoonlijke zorg aan iedereen die op zorg of verpleging is aangewezen in de regio Goeree-Overflakkee, Schouwen-Duiveland

Nadere informatie

Welkom bij Mindfit basis ggz

Welkom bij Mindfit basis ggz Welkom bij Mindfit basis ggz Eerste gesprek 2 Privacy 2 Zorgzwaarteproduct 2 Vergoeding 2 Elektronisch dossier 3 Wettelijke rechten en plichten 3 Identificatie en registratie 3 Meten 4 Cliëntenraad 4 Tevredenheid

Nadere informatie

> Heigracht: zorgverblijf voor tijdelijke opname

> Heigracht: zorgverblijf voor tijdelijke opname > Heigracht: zorgverblijf voor tijdelijke opname Informatie voor bewoners Tijdelijk verblijf ten behoeve van Herstelzorg Respijtzorg Overbruggingszorg > Heigracht: zorgverblijf voor tijdelijke opname Hebt

Nadere informatie

Informatiebrochure. Wonen in Idesta Doarpshiem

Informatiebrochure. Wonen in Idesta Doarpshiem Informatiebrochure Wonen in Idesta Doarpshiem Idesta Doarpshiem Inhoud: Idesta Doarpshiem Dienstverlening, kennismaking en verhuizing Zorg- en huurovereenkomst Personele bezetting Medewerkers zorg Welzijnsactiviteiten

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Visie en uitgangspunten Zorgwaard gaat uit van de algemene visie Decentraal wat kan en centraal wat moet. Uitgangspunt hierbij is dat de cliënt de

Visie en uitgangspunten Zorgwaard gaat uit van de algemene visie Decentraal wat kan en centraal wat moet. Uitgangspunt hierbij is dat de cliënt de Bliekenhof Versie 2 2 Welkom Als nieuwe bewoner van Bliekenhof heten wij u en uw familie van harte welkom in uw nieuwe woning. Met deze folder hopen wij u en uw familie informatie te geven zodat u, vooraf

Nadere informatie

Opknappen van een appartement of kamer De stichting zorgt ervoor dat uw appartement of kamer er netjes uitziet, zodat u er kunt wonen.

Opknappen van een appartement of kamer De stichting zorgt ervoor dat uw appartement of kamer er netjes uitziet, zodat u er kunt wonen. Daar heeft u recht op als u verblijft bij Stichting Elisabeth Waar zorgt Stichting Elisabeth voor en wat betaalt u zelf? Voor wie is deze informatie bedoeld? Deze brochure is bedoeld voor tijdelijke of

Nadere informatie

Gravin Sophie. Versie 2

Gravin Sophie. Versie 2 Gravin Sophie Versie 2 Inhoudsopgave 1 Welkom... 2 2 Visie en uitgangspunten... 2 3 Woon- en zorgaanbod... 3 4 Het levensboek... 3 5 De locatie/woning... 3 6 Horeca- en activiteitencentrum Gravin Aleidis...

Nadere informatie

Langdurige zorg thuis. CZ zorgkantoor wijst u de weg

Langdurige zorg thuis. CZ zorgkantoor wijst u de weg Langdurige zorg thuis CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Doe de webcheck op www.ciz.nl om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Deze brochure is voor u

Nadere informatie

Geestelijke verzorging in Zorgwaard

Geestelijke verzorging in Zorgwaard Geestelijke verzorging in Zorgwaard V1_2011 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 PERSOONLIJK GESPREK... 3 3 WEEKSLUITING/KERKDIENST... 4 4 PASTORALE GROEPEN EN ZANGGROEPEN... 5 5 HERDENKINGSBIJEENKOMST...

Nadere informatie

Langdurige zorg kent twee vormen: Zorg met verblijf met behandeling Zorg met verblijf zonder behandeling

Langdurige zorg kent twee vormen: Zorg met verblijf met behandeling Zorg met verblijf zonder behandeling Versie 1-16 1 Langdurige zorg... 3 1.1 Wat is dat?... 3 1.2 Onze missie... 5 1.3 Appartement... 7 1.4 Team en zorgmanager... 8 1.5 Activiteiten... 8 2 Langdurige zorg in Hoeksche Waard... 9 2.1 Immanuël...

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Overeenkomst voor een zorgarrangement met verblijf

Overeenkomst voor een zorgarrangement met verblijf Overeenkomst voor een zorgarrangement met verblijf in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Stichting Zorggroep Tellens Postbus 97 8700 AB BOLSWARD telefoon 0515-570 870 hierna te noemen

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Check www.ciz.nl of bel met het CIZ op 088 789 10 00 om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Inhoudsopgave Hoe komt

Nadere informatie

LA VERNA: SOMATISCHE ZORG Somatische zorg is zorg die u nodig heeft als gevolg van lichamelijke beperkingen. De zorg van LuciVer is erop gericht u, ondanks eventuele problemen en beperkingen, alle ruimte

Nadere informatie

Plaats voor een eigen leven Psychiatrisch Verpleeghuis Dorestad

Plaats voor een eigen leven Psychiatrisch Verpleeghuis Dorestad Plaats voor een eigen leven Psychiatrisch Verpleeghuis Dorestad Informatie voor bewoners en geïnteresseerden 2 Deze folder geeft informatie over Dorestad. Heeft u na het lezen nog vragen? Stel deze gerust

Nadere informatie

Beleid mantelzorg. Versie 031109 Herzieningsdatum 031112

Beleid mantelzorg. Versie 031109 Herzieningsdatum 031112 Beleid mantelzorg Herzieningsdatum 031112 Mantelzorgbeleid Cederhof Mantelzorg kan worden gedefinieerd als de extra zorg en begeleiding die mensen, vrijwillig, langdurig en onbetaald, verlenen aan personen

Nadere informatie

Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning

Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning, locatie... gevestigd te..., bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd door mevrouw M.A.C. van der Valk, hierna te noemen de zorgaanbieder en mevrouw/de

Nadere informatie

eigen thuis eigen kracht eigen leven

eigen thuis eigen kracht eigen leven eigen thuis eigen kracht eigen leven Visie van mosae zorggroep Eigen thuis, eigen kracht, eigen leven Wij geloven in de eigen kracht van mensen, ongeacht hun leeftijd. Door de regie van cliënten en de

Nadere informatie

Zorgcentrum het Bildt Informatiebrochure St.- Annaparochie

Zorgcentrum het Bildt Informatiebrochure St.- Annaparochie Zorgcentrum het Bildt Informatiebrochure 1-1-2017 St.- Annaparochie Inhoud Welkom...2 Visie...2 Zorgcentrum het Bildt...2 Keurmerk...2 Zorg- en dienstverlening...3 Intramurale zorg...3 Thuiszorg...3 Groepsverzorging...3

Nadere informatie

Voorzieningen bij MindUp Wonen

Voorzieningen bij MindUp Wonen Voorzieningen bij MindUp Wonen HAAL HET BESTE Als u bij MindUp bent opgenomen voor verblijf met begeleiding, in een beschermde woonvorm, kan dat voor u een behoorlijke verandering zijn. Waarschijnlijk

Nadere informatie

Welkom in Beukenhof. Informatie voor cliënten en hun familie over het verblijf in een revalidatiecentrum van De Zorggroep

Welkom in Beukenhof. Informatie voor cliënten en hun familie over het verblijf in een revalidatiecentrum van De Zorggroep Welkom in Beukenhof Informatie voor cliënten en hun familie over het verblijf in een revalidatiecentrum van De Zorggroep Bezoekadres Merseloseweg 130, 5801 CE Venray Handige telefoonnummers Klantenservice

Nadere informatie

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt.

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Welkom U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. We staan aan het begin van een gezamenlijke weg.

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

ABC- folder Zelfstandig Wonen De Gelderhorst

ABC- folder Zelfstandig Wonen De Gelderhorst ABC- folder Zelfstandig Wonen De Gelderhorst Versie januari 2013 Bewonerscommissie De Gelderhorst beschikt op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) over een eigen bewonerscommissie.

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Zorg na een ziekenhuisopname Inhoudsopgave Inleiding... 1 Heeft u nog extra zorg nodig na uw ziekenhuis verblijf... 1 Als u naar huis gaat... 1 Thuiszorg... 1 Hulpmiddelen... 2 Medisch Specialistische

Nadere informatie

Schakelafdeling. Overbrugging Observatie & screening.

Schakelafdeling. Overbrugging Observatie & screening. Schakelafdeling Overbrugging Observatie & screening www.szr.nl/locaties/schakelafdeling THUIS OP DE SCHAKELAFDELING VOORWOORD Beste cliënt, Van harte welkom op de Schakelafdeling van SZR (Stichting Zorgcentra

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg thuis (VPT/MPT) Het CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen die een indicatie hebben voor zorg uit de Wet langdurige

Nadere informatie

Thuiszorg. Wij zorgen voor alle thuiszorg die u nodig heeft! Inhoudsopgave

Thuiszorg. Wij zorgen voor alle thuiszorg die u nodig heeft! Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Thuiszorg Alerimus 4 2. Wat wij bieden: 5 3. Hoe krijgt u thuiszorg? 6 4. De verschillende functies die wij bieden: 7 5. Verder informatie 9 Wij zorgen voor alle thuiszorg die u nodig

Nadere informatie

Wonen en ko rt d u r e n d verblijf in het

Wonen en ko rt d u r e n d verblijf in het Wonen en ko rt d u r e n d verblijf in het verzorg i n g s h u i s No ordwijk en wo onzorgcentrum Gro ot Ho o gwaak Groot Hoogwaak is een organisatie die verschillende zorgvormen en diensten biedt. Deze

Nadere informatie

Logo. Zorgleveringsovereenkomst Extramuraal Huishoudelijke Verzorging

Logo. Zorgleveringsovereenkomst Extramuraal Huishoudelijke Verzorging Logo Zorgleveringsovereenkomst Extramuraal Huishoudelijke Verzorging Versie maart 2014 Zorgleveringsovereenkomst Extramuraal Huishoudelijke Verzorging Pag. 2 v. 9 De R.K. Stichting Zorgcentra Meerlanden,

Nadere informatie

Patiëntenrechten van ouders en kind. Vrouw - Moeder - Kind centrum

Patiëntenrechten van ouders en kind. Vrouw - Moeder - Kind centrum 00 Patiëntenrechten van ouders en kind Vrouw - Moeder - Kind centrum In deze folder geven wij u informatie over de patiëntenrechten van u en uw kind. Deze folder is geschreven voor ouders. In de folder

Nadere informatie

Stichting Waardeburgh

Stichting Waardeburgh CLIËNTINFORMATIE Informatie over de locaties van Stichting Waardeburgh Verpleeghuis zorg Verzorgingshuis zorg Kortdurend verblijf Versie: 1 december 2015 - 2 WELKOM BIJ STICHTING WAARDEBURGH De verhuizing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden voor zorg zonder verblijf blz. 1. Algemeen 1 2. Overeenkomst 1 3. Betaling 3 4. Zorgplan 3 5. Meerdere medewerkenden 3 6. Wijziging/beëindiging van de zorgverlening 3 7. Privacy 4

Nadere informatie

Visie en uitgangspunten Zorgwaard gaat uit van de algemene visie Decentraal wat kan en centraal wat moet. Uitgangspunt hierbij is dat de cliënt de

Visie en uitgangspunten Zorgwaard gaat uit van de algemene visie Decentraal wat kan en centraal wat moet. Uitgangspunt hierbij is dat de cliënt de Hofwijk Versie 2 Welkom Als nieuwe bewoner van Hofwijk heten wij u en uw familie van harte welkom in uw nieuwe woning. Met deze folder hopen wij u en uw familie informatie te geven zodat u, vooraf van

Nadere informatie

AxionContinu heeft ten aanzien van het mantelzorgbeleid de volgende uitgangspunten geformuleerd:

AxionContinu heeft ten aanzien van het mantelzorgbeleid de volgende uitgangspunten geformuleerd: Mantelzorgbeleid 1. Wat is mantelzorg Mantelzorg is een overkoepelend begrip voor veel vormen van meer dan gebruikelijke zorg, die partners, ouders, kinderen, familieleden, vrienden en buren elkaar verlenen.

Nadere informatie

Je gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten je van harte welkom. Wij danken je voor het vertrouwen dat je in ons stelt.

Je gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten je van harte welkom. Wij danken je voor het vertrouwen dat je in ons stelt. Welkom Welkom! Je gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten je van harte welkom. Wij danken je voor het vertrouwen dat je in ons stelt. We staan aan het begin van een gezamenlijke

Nadere informatie

Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket

Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket Behandeling psychische problemen voortaan in het basispakket van uw zorgverzekering In deze brochure leest u hoe het is geregeld na 1 januari 2008 Ministerie van

Nadere informatie

Producten en diensten

Producten en diensten Producten en diensten Maart 2013 1 Lievegoed staat voor kwaliteit van zorg op Antroposofische basis. Wij bieden alle zorg en dienstverlening vanuit de AWBZ. De AWBZ omschrijft waar u recht op heeft, wat

Nadere informatie

Rechten plichten RONDOM UW BEHANDELING. Informatie voor cliënten, familie en naastbetrokkenen. onderdelen van Arkin

Rechten plichten RONDOM UW BEHANDELING. Informatie voor cliënten, familie en naastbetrokkenen. onderdelen van Arkin Rechten plichten RONDOM UW BEHANDELING Informatie voor cliënten, familie en naastbetrokkenen onderdelen van Arkin Uw rechten en plichten in het kort Als klant van de gezondheidszorg heeft u bepaalde rechten

Nadere informatie

Generalistische basis ggz

Generalistische basis ggz Generalistische basis ggz Informatie voor patiënten Generalistische basis ggz U bent door uw huisarts verwezen voor behandeling naar de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) van Mondriaan. Mondriaan Generalistische

Nadere informatie

Zorg Thuis. Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN

Zorg Thuis. Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Zorg Thuis Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl www.rosengaerde.nl

Nadere informatie

Toelichting voor ouders en verzorgers van kinderen tot 18 jaar

Toelichting voor ouders en verzorgers van kinderen tot 18 jaar REINAERDE Meer informatie Mocht u nog vragen hebben over de overeenkomst van zorg- en dienstverlening, neemt u dan contact op met de manager van de locatie waar u zorg en ondersteuning ontvangt of gaat

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Dagverzorging Orbis De Baenje

Dagverzorging Orbis De Baenje Dagverzorging Orbis De Baenje 2 Welkom Binnenkort komt u één of meerdere dagen in de week naar de afdeling Dagverzorging Baenjehöfke in Orbis De Baenje. Hoe lang u gebruik gaat maken van deze voorziening

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Nieuw Clarenberg. Waar hulp dichtbij is!

Woonzorgcentrum Nieuw Clarenberg. Waar hulp dichtbij is! Woonzorgcentrum Nieuw Clarenberg Waar hulp dichtbij is! Inhoud 1. Wonen in Nieuw Clarenberg 3 Eigen sfeer 3 Vormen van wonen 3 2. Welzijn en voorzieningen 5 Eten en drinken 5 Diensten 5 Ontspanning en

Nadere informatie

De kijk op. zelfstandigheid in zorg

De kijk op. zelfstandigheid in zorg De kijk op zelfstandigheid in zorg Inhoudsopgave Welkom bij Carintreggeland 7 Meld en Zorg Centrale 7 Indicatie aanvragen 7 Zorgzwaartepakketten (ZZP) 8 Lid worden 8 Hulpmiddelen 8 Kwaliteit 9 Cliëntenraad

Nadere informatie

Verpleging & Verzorging

Verpleging & Verzorging Verpleging & Verzorging Professionele zorgverlening, gewoon bij u thuis U hebt de komende tijd thuiszorg nodig. U woont zelfstandig, in de omgeving waar u misschien al jaren woont. In deze vertrouwde omgeving

Nadere informatie

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging GVT-team Gespecialiseerde Verpleging Gespecialiseerde Verpleging: liever thuis dan in het ziekenhuis Infuus inbrengen, pijnbestrijding De Gespecialiseerde Verpleging Thuiszorgtechnologie van Cordaan- Thuiszorg

Nadere informatie

Bopz beleid. Informatie over opname op een psychogeriatrische (pg)afdeling, beleid en klachtenregeling. vit0032_brochure BOPZ-07.indd :22

Bopz beleid. Informatie over opname op een psychogeriatrische (pg)afdeling, beleid en klachtenregeling. vit0032_brochure BOPZ-07.indd :22 Bopz beleid Informatie over opname op een psychogeriatrische (pg)afdeling, beleid en klachtenregeling vit0032_brochure BOPZ-07.indd 1 16-08-12 14:22 In deze brochure informeren wij u over de Wet Bijzondere

Nadere informatie

kno specialisten in keel-, neus- & oorheelkunde Rechten en plichten van de patiënt

kno specialisten in keel-, neus- & oorheelkunde Rechten en plichten van de patiënt kno haarlemmermeer specialisten in keel-, neus- & oorheelkunde Rechten en plichten van de patiënt Rechten en plichten Als patiënt hebt u een aantal belangrijke rechten die door een arts (of een andere

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

t Hamersveld Woonzorgcentrum

t Hamersveld Woonzorgcentrum Woonzorgcentrum t Hamersveld In t Hamersveld staan openheid, toegankelijkheid en de uitnodigende sfeer voorop. U vindt er vele ontmoetingsplekken, zoals het fantastische restaurant en het Grand Café. Uw

Nadere informatie