Tweede Kamer der Staten-Generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar XIV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor het jaar 2001 Nr. 55 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 16 januari 2001 De vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 1 heeft op 7 december 2000 overleg gevoerd met staatssecretaris Faber van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over: de brief van de staatssecretaris van LNV d.d. 20 oktober 2000 inzake schade door kraaiachtigen, stand van zaken met betrekking tot de Flora- en faunawet (LNV ); de brief van de staatssecretaris van LNV d.d. 14 november 2000 inzake beleid overwinterende ganzen ( XIV, nr. 43). Van dit overleg brengt de commissie bijgaand beknopt verslag uit. Vragen en opmerkingen uit de commissie 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), ondervoorzitter, Swildens-Rozendaal (PvdA), Ter Veer (D66), voorzitter, Witteveen-Hevinga (PvdA), Feenstra (PvdA), Poppe (SP), Van Ardenne-van der Hoeven (CDA), Stellingwerf (RPF/GPV), M. B. Vos (GroenLinks), Augusteijn-Esser (D66), Klein Molekamp (VVD), Passtoors (VVD), Eisses-Timmerman (CDA), Th. A. M. Meijer (CDA), Hermann (GroenLinks), Geluk (VVD), Schreijer-Pierik (CDA), Atsma (CDA), Oplaat (VVD), Schoenmakers (PvdA), Waalkens (PvdA), Udo (VVD), Herrebrugh (PvdA), Snijder-Hazelhoff (VVD) en Dijsselbloem (PvdA). Plv. leden: Van Vliet (D66), Depla (PvdA), Ravestein (D66), Zijlstra (PvdA), Albayrak (PvdA), Kant (SP), Mosterd (CDA), Van Middelkoop (RPF/GPV), Van der Steenhoven (Groen- Links), Scheltema-de Nie (D66), Verbugt (VVD), Cornielje (VVD), Buijs (CDA), Rietkerk (CDA), Karimi (GroenLinks), Kamp (VVD), Reitsma (CDA), Van Wijmen (CDA), Patijn (VVD), Dijksma (PvdA), Belinfante (PvdA), O. P. G. Vos (VVD), De Boer (PvdA), Te Veldhuis (VVD) en Duivesteijn (PvdA). De heer Passtoors (VVD) gaat eerst in op de brief van de staatssecretaris van 14 november over het toekomstige beleid inzake de opvang van overwinterende ganzen. Nadat in het najaar van 1999 de jacht op ganzen is gesloten, is besloten experimenten te houden met het afgeven van vergunningen voor het verjagen van ganzen met het geweer in geval van gebieden met kwetsbare teelten, zoals nieuw ingezaaide graslanden. Daarnaast is gekeken naar de mogelijkheid van sturing naar gedooggebieden via een flankerend jachtbeleid. Opgemerkt moet worden dat het experiment laat in het seizoen is gestart toen de ganzen er al waren en er al schade opgetreden was. Er is inmiddels een rapport uitgekomen met een evaluatie van de experimenten, waaruit de staatssecretaris de conclusie trekt dat de experimenten niet effectief zijn geweest voor de schadebestrijding, omdat het verjagen niet heeft geleid tot een belangrijke vermindering van het uit te keren schadebedrag. De begeleidingscommissie en het Faunafonds hebben erop gewezen dat er voor de start van de experimenten al schade was, dat het een zachte winter was, dat er in bepaalde gebieden wel een daling van de schade was en dat de experimenten in totaliteit een positief effect hebben. Zij vinden het te vroeg om conclusies te trekken en dringen aan op continuering van de experimenten. Op grond waarvan trekt de staatssecretaris de conclusie dat de experimenten gestopt dienen te worden? Is deze beslissing niet in strijd met de Flora- en faunawet? De Jachtwet en de Flora- en faunawet hebben als uitgangspunt dat de KST50795 ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2001 Tweede Kamer, vergaderjaar , XIV, nr. 55 1

2 jacht een uiterste middel is om schade aan gewassen en andere soorten te voorkomen. Wanneer individuele gebieden of individuele eigenaren essentiële schade lijden ten gevolge van de ganzen, moet de mogelijkheid bestaan hiertegen iets te doen. Wanneer geen enkel ander middel blijkt te helpen, moet er een mogelijkheid tot jacht zijn. De staatssecretaris zegt in haar brief dat voor het vangen of doden van ganzen «in beginsel» geen vergunning wordt verleend. De Flora- en faunawet kent het «nee, tenzijbeginsel». Zijn fractie verzoekt de staatssecretaris daarom de beslissing om de experimenten te stoppen terug te draaien, tenzij onder «in beginsel» wordt verstaan «het onder voorwaarde afgeven van vergunningen, zodanig dat schadebestrijding mogelijk blijft». De heer Passtoors is blij dat de staatssecretaris de regeling van de gedooggebieden wil continueren. Hij ondersteunt het pleidooi om de opvanggebieden van naar hectaren uit te breiden. Zijn fractie hecht zeer aan het plan voor agrarisch natuurbeheer. Er dient echter wel enige sturing mogelijk te zijn in de richting van de gedooggebieden. De eigenaren rond de gedooggebieden moeten de mogelijkheid krijgen om de schade te beperken. Rust creëren voor de ganzen is goed, maar je moet niet overdrijven. Er zijn 1 of 2 miljoen ganzen, die bovendien internationaal niet beschermd zijn. Enige sturing van het foerageren is nodig. Hij kan zich vinden in het beleid dat de staatssecretaris voert ten aanzien van de kraaiachtigen, namelijk dat zij te bestrijden zijn als zij schade veroorzaken. In de brief van 20 oktober staat dat schade aan fruit als een normaal bedrijfsrisico wordt beschouwd. De vraag is echter of dit altijd geldt. Als een natuurorganisatie in een belendend gebied verboden heeft om de kraaiachtigen te beheren, worden de boomgaarden van de buurman de dupe. Het aanbrengen van netten die de boomgaarden beschermen biedt geen oplossing, omdat de vogels daarin vast komen te zitten. Mevrouw Augusteijn-Esser (D66) is van mening dat de staatssecretaris in haar brief van 20 oktober en in antwoord op vragen van mevrouw Schreijer duidelijk heeft aangegeven dat er een aantal oplossingen zijn voor het probleem van schade aangebracht door kraaiachtigen. Het vergoeden van de schade is één mogelijkheid, maar daarnaast bestaat binnen de Flora- en faunawet de mogelijkheid tot het verlenen van ontheffingen en vrijstellingen voor verjagen, vangen of doden. Zij vraagt in dit verband of de regelgeving voldoende ruimte biedt voor gemeentes om grote overlast van kraaiachtigen in binnenstedelijke gebieden te beperken door de populatie te verminderen door middel van eieren rapen en schudden. De staatssecretaris heeft een evaluatie laten verrichten naar de stand van zaken bij de ganzen naar aanleiding van een aantal experimenten om ganzen te verjagen door middel van het geweer. Daaruit komt naar voren dat de verjaging zoals deze nu wordt uitgevoerd, de schade aan de gewassen niet geheel heeft voorkomen. Haar fractie kan zich vinden in de lijn van de staatssecretaris om gedooggebieden te creëren waar de ganzen rustig kunnen foerageren en verder een financiële regeling te treffen voor opgelopen schade. In het uiterste geval blijft volgens de Flora- en faunawet ontheffing mogelijk. Dat het zeer moeilijk is een goed beleid te maken, blijkt wel uit brieven van de Dierenbescherming die vindt dat er nog meer rust voor de ganzen moet zijn en van de KNJV (Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging) die wil blijven schieten zoals zij dat vroeger deed. Mevrouw Augusteijn is ervoor om het beleid na een aantal jaren te evalueren, bijvoorbeeld in 2003, omdat de staatssecretaris in haar brief van 14 november spreekt over de inwerkingtreding van de SAN (subsidieregeling agrarisch natuurbeheer) in het overwinteringsseizoen Zij vindt wel dat het wetgevingstraject moet worden afgerond. Tweede Kamer, vergaderjaar , XIV, nr. 55 2

3 Mevrouw Schreijer-Pierik (CDA) vindt het standpunt van de staatssecretaris op het punt van schade door kraaiachtigen aan de fruitteelt toegebracht, zeer realistisch. De staatssecretaris spreekt echter niet over de schade aan landbouwgewassen, weidevogels en opstallen. Haar fractie is het ermee eens dat afscherming niet altijd een praktisch haalbaar en betaalbaar alternatief is, waardoor er aanknopingspunten blijven voor het verlenen van ontheffingen en vrijstellingen voor verjagen, vangen of doden. Zij wil in dit verband wijzen op de ingewikkelde en tijdrovende procedures die nodig zijn om te komen tot ontheffing, vrijstelling of schadevergoeding. De mogelijkheden om schadevergoeding te krijgen, blijken in de praktijk overigens beperkt te zijn. Verder ontbreken de exacte criteria en basisgegevens waarop de provincie zich moet baseren bij de vergunningverlening ex artikel 53 van de Jachtwet, wat ertoe leidt dat verleende vergunningen vaak op grond van een bezwaarprocedure later weer moeten worden ingetrokken. Hoe denkt de staatssecretaris dit probleem te kunnen ondervangen? Het is een goede zaak om een structurele voorziening voor ganzenopvang te treffen door het opnemen van een nieuw pakket in het kader van de SAN. Nederland is een belangrijk overwinteringsgebied voor de ganzenpopulatie. Het is daarom van belang dat natuurbeschermingsorganisaties betrokken worden bij de aanwijzing van ganzengedooggebieden. Zal het flankerend jachtbeleid, dat het effect van het gedoogbeleid vergroot, in de toekomst worden voortgezet? Haar fractie is het niet eens met de conclusie die de staatssecretaris verbindt aan de proef van het verlenen van een vergunning voor het verjagen van ganzen met het geweer ter beperking van schade aan landbouwgewassen. Hoe is het mogelijk dat de staatssecretaris op basis van een proef van één seizoen de conclusie trekt dat verjaging met het geweer niet effectief is gebleken? De vergunningverlening kreeg pas per 1 december 1999 haar beslag. Er was toen plaatselijk al veel schade aangericht. Omdat er vorig jaar slechts zeer plaatselijk een vergunning is verleend voor schadebestrijding, zijn de ganzen niet effectief over een groter gebied verspreid en verplaatste de schade zich lokaal. Er waren grote regionale verschillen op het punt van schade. Flevoland en Zeeland hadden weinig schade, terwijl er in Groningen vooral schade was van brandganzen waarvoor geen vergunning werd afgegeven. In Friesland werden goede resultaten geboekt volgens het Alterraonderzoek. Het vergunningenbeleid heeft dus tot verschillende uitkomsten geleid. De commissie-huijs heeft geen aantasting van de overwinteringsfunctie voor ganzen en andere watervogels geconstateerd. Er was geen sprake van afschot van een substantieel deel van het aantal ganzen, zoals de staatssecretaris stelt. Er zijn ongeveer ganzen geschoten wat 2% van de overwinterende grauwe kauw- en grietganzen is. De jongaanwas bedroeg echter gemiddeld 35%. De commissie-huijs en het Faunafonds zien aanknopingspunten om het vergunningenbeleid eventueel in aangepaste vorm voort te zetten. Haar fractie pleit ervoor om het flankerend jachtbeleid bij ganzengedooggebieden te laten voortbestaan en het vergunningenbeleid voor het bestrijden van schade door ganzen eventueel met een aanpassing voor lokaal maatwerk voort te zetten. De generieke maatregelen van de staatssecretaris lijken bovendien niet logisch, omdat de Flora- en faunawet juist een regionale benadering kiest. Het lijkt meer voor de hand te liggen om het nog te vormen provinciaal beleid op termijn af te stemmen op de uitkomsten van de regionale experimenten. Mevrouw Schreijer vindt het verder van belang dat een uitgebreide kosten-batenanalyse plaatsvindt, waarbij de kosten van het gedogen, van verjaagacties en van schadetaxaties meegewogen worden. Daarnaast dient nader onderzoek te worden gedaan naar het effect van bejaging op de schuwheid van de ganzen. Tweede Kamer, vergaderjaar , XIV, nr. 55 3

4 De heer Dijsselbloem (PvdA) wijst op de belangrijke functie die Nederland heeft als opvang voor overwinterende ganzen. Zijn fractie staat positief tegenover het beleid van ganzengedooggebieden, maar vraagt zich af of de ha die hiervoor gereserveerd is, voldoende is en ondersteunt het pleidooi van Alterra voor een groei naar ha. Hoe denkt de staatssecretaris hierover? De algemene maatregelen van bestuur die het nieuwe vergunningenbeleid voor jagen volgens de Flora- en faunawet moeten regelen, laten op zich wachten. Deze moeten het mogelijk maken dat de provincies in hun nieuwe verantwoordelijkheid beter per gebied kunnen afwegen of er al dan niet gejaagd moet worden. Deze bevoegdheid ligt nu nog bij de staatssecretaris. Zij heeft op basis van de experimenten die zijn uitgevoerd besloten hiermee niet door te gaan. De rapportage van de commissie-huijs over het experiment is in juli verschenen, terwijl in september aanvullende gegevens beschikbaar kwamen, waaruit bleek dat in gebieden waar vergunningen waren verleend, toch volop schade is opgetreden. Is het waar dat de commissie-huijs die adviseert door te gaan met het experiment, hiervan niet op de hoogte was? In dat geval steunt zijn fractie de beslissing om het experiment niet voort te zetten. Gebleken is dat de schade door het bejagen vooral verschuift en dus geen feitelijke winst oplevert. Momenteel richten enorme aantallen rondfladderende ganzen in Groningen en Zeeland veel schade aan. Zijn er voldoende financiële middelen beschikbaar om de schade die buiten de gedooggebieden optreedt, te kunnen compenseren? Zijn fractie acht het in dit verband wenselijk dat de middelen die het Jachtfonds/Faunafonds heeft voor de verschillende uitkeringen die het moet doen, als een aparte post op de landbouwbegroting inzichtelijk worden gemaakt. Het betreft hier niet een apart financieel fonds dat wordt beheerd door een apart bestuur. De heer Dijsselbloem sluit zich aan bij het verzoek om een uitgebreide kosten-batenanalyse te laten verrichten. Wat de kraaiachtigen betreft onderschrijft zijn fractie het beleid van de staatssecretaris. De heer Dijsselbloem spreekt de hoop uit dat de algemene maatregelen van bestuur de Kamer snel zullen bereiken. Mevrouw Vos (GroenLinks) steunt de beslissing van de staatssecretaris om structurele voorzieningen in de vorm van gedooggebieden te creëren om in Nederland overwinterende ganzen op te vangen, maar vraagt zich af of ha hiervoor voldoende is. Zij vraagt zich verder af of het verjagen buiten de gedooggebieden niet zodanige onrust onder de ganzen veroorzaakt dat het overwinteren toch bemoeilijkt wordt. Zij acht het gewenst dat een verbod op verjagen ook van kracht wordt buiten de in te stellen gedooggebieden. De structurele opvang van ganzen gaat in in het overwinteringsseizoen 2002/2003. Blijft de jacht op ganzen tot die datum gesloten en zal er in die tijd in de gedooggebieden niet verjaagd worden? Blijven de bestaande gedooggebieden tot die datum in stand? Het pakket van de SAN zal ontwikkeld worden in overleg met de provincies en de landbouworganisaties. Mevrouw Vos ziet graag dat ook de natuurorganisaties bij de vaststelling van de gedooggebieden worden betrokken. Wat de kraaiachtigen betreft is de staatssecretaris bereid om onder bepaalde voorwaarden vergunning of ontheffing te verlenen, zodat doden mogelijk is. De staatssecretaris gaat ervan uit dat dit in goed overleg met de betrokken instanties zal gebeuren. Er wordt op dit moment nog gewerkt volgens de oude Jachtwet, maar de provincies brengen advies uit aan de staatssecretaris met het oog op het verlenen van ontheffingen. Het blijkt dat in vrijwel alle gevallen waarin er vanuit de Fauna- en Dierenbescherming bezwaar wordt aangetekend tegen een verleende vergunning, dit bezwaar gegrond wordt verklaard, omdat onvoldoende onderbouwing wordt gegeven op het punt van de schade die door kraaiachtigen wordt Tweede Kamer, vergaderjaar , XIV, nr. 55 4

5 aangericht en het effect dat het doden van deze vogels daarop heeft. Hoe beoordeelt de staatssecretaris het functioneren van de provincies in dezen? En hoe zal het in de toekomst gaan, als de provincies zelf de bevoegdheid hebben om ontheffingen te verlenen? Het is dringend gewenst dat er een algemene maatregel van bestuur komt met scherpe regels en criteria, zodat ontheffing kan worden verleend op aantoonbare gronden. Zij ziet graag dat expertise van buiten wordt ingeschakeld als het gaat om de vraag of doden de meest zinvolle actie is. De staatssecretaris stelt in haar brief dat afscherming van het gewas het meest effectief is. Is zij bereid voorstellen te doen voor alternatieve schadebestrijding? Antwoord van de staatssecretaris De staatssecretaris refereert aan haar brief van 14 november waarin zij haar beleid ten aanzien van ganzen duidelijk uiteen heeft gezet. De ganzen brengen veel schade toe aan de landbouw, maar tegelijkertijd rust op ons land de verplichting om de ganzen te beschermen. Bij het zoeken naar de balans tussen deze twee zaken, zijn er verschillende oplossingen te bedenken. Je kunt de gewassen beschermen, de ganzen verjagen en doden, de schade vergoeden of beheersovereenkomsten sluiten voor de opvang. Vooral grasland en granen zijn schadegevoelig. Bescherming met netten, draden, vlaggen of linten is mogelijk, maar blijkt bij grote oppervlaktes zeer kostbaar en ook ineffectief te zijn. Verjagen en doden kan effectief zijn en is volgens de Jachtwet onder bepaalde condities toegestaan. Het gaat echter om zeer grote aantallen ganzen die hier enige maanden blijven en een sterke voorkeur voor bepaalde provincies hebben. In de praktijk is gebleken is dat verjagen bij ganzen niet helpt. De Kamer heeft bij de behandeling van de Flora- en faunawet duidelijk gemaakt geen reguliere jacht op ganzen meer toe te staan. De staatssecretaris heeft daarom vooruitlopend op de inwerkingtreding van de nieuwe wet, de jacht op ganzen gesloten. De bestrijding van ganzen is alleen nog mogelijk met een vergunning. Er is bij wijze van proef een vergunning verleend om ganzen met het geweer te verjagen. De wet stelt strikte eisen aan een vergunning voor afschot. Het moet effectief zijn en niet alleen de belangen van de jacht dienen. De uitkomst van de proef is helaas teleurstellend geweest. De landelijke schade was hoger dan ooit. Overigens treedt de bulk van de schade altijd na 1 december op, vooral in het nieuwe jaar. Er is verder schade vastgesteld in gebieden waar dat voorheen nooit het geval was. Er lijkt dus sprake te zijn van verschuiving. De conclusie is dan ook dat het verlenen van een vergunning tot afschot landelijk gezien niet effectief is gebleken. Het rapport van de commissie-huijs is begin augustus verschenen. De cijfers uit het rapport laten zien dat de schade veroorzaakt door ganzen in het proefjaar niet lager was dan in het jaar daarvoor. De aanvullende gegevens die later beschikbaar zijn gekomen, laten echter zien dat het totaal aantal schademeldingen aanzienlijk hoger was dan in de jaren daarvoor. Ook het totale schadebedrag was hoger. Het verjagen heeft bij meerdere percelen niet geholpen. Deze resultaten en het feit dat de commissie- Huijs niet echt positief was over de uitslag van de proef, hebben geleid tot de conclusie dat er geen basis is om de experimenten voort te zetten en de afschotvergunning door te laten lopen. De mogelijkheid die in de Jachtwet en de Flora- en faunawet bestaat om in het kader van schade en beheer een vergunning of ontheffing te krijgen, blijft gewoon bestaan. Het «in beginsel» slaat op het beëindigen van de proef. Een vergunning voor verjagen, eventueel gepaard gaande met afschot, zal niet meer worden afgegeven. Wel blijft het aanvragen van Tweede Kamer, vergaderjaar , XIV, nr. 55 5

6 een vergunning volgens de wet in uitzonderingsituaties mogelijk, bijvoorbeeld als het gaat om bepaalde kwetsbare gewassen. Ook de regeling dat de schade geheel wordt vergoed, blijft bestaan. Hiervoor zijn gelden beschikbaar door het Jachtfonds. Bij geconstateerde terechte schade wordt een schadevergoeding uitgekeerd. De gelden hiervoor zijn terug te vinden onder begrotingsartikel Het betreft hier een fonds met een eigen bestuur en een bepaalde reserve. De afdrachten in het fonds vinden plaats vanuit de opbrengst van de jachtakten. Deze opbrengsten worden aangevuld tot het bedrag van de uit te keren schadevergoedingen. Wat de proef met de gedooggebieden betreft is zij veel positiever. Zij zal daarom het aantal ha uitbreiden van naar Het gaat dan om de gedoogzones buiten de EHS (Ecologische hoofdstructuur). Binnen de EHS is ha gedooggebied opgenomen. Samen is dit ha, zoals voorgesteld in het Alterrarapport. Bij het selecteren van de gebieden wordt rekening gehouden met het feit dat ganzen erg kieskeurig zijn. De staatssecretaris wijst erop dat de LTO (Land- en tuinbouworganisatie) en de KNJV met het experiment van afschot willen doorgaan, maar dat de provincies en de vogelbescherming de lijn steunen, die zij kiest. Het geven van de bejaagvergunning in een aantal uitzonderingssituaties kan lastige discussies opleveren met betrekking tot de schaderegeling. Het is van belang dat de provincies het met de regeling eens zijn, omdat zij volgend jaar het beleid zelf moeten gaan uitvoeren. De ganzenopvangregeling komt als structurele voorziening in de SAN voor hectare en kan in 2002 effectief zijn. In de aanloop naar 2002 worden regelingen getroffen via het Jachtfonds. Het aanwijzen van de gedooggebieden zal inderdaad in overleg met natuurorganisaties gebeuren, met name de vogelbescherming. De staatssecretaris is blij dat de Kamer haar beleidslijn op het gebied van de kraaiachtigen ondersteunt. Zij bespeurt enige zorg over de schade die door de kraaiachtigen wordt aangericht en de beperkte wettelijke mogelijkheden om de schade te beperken. Op dit moment is de Jachtwet nog van toepassing, wat betekent dat de ekster, de zwarte kraai en de kauw het hele jaar geschoten mogen worden. Voor het schieten van roeken en het gebruik van een vangkooi is een vergunning nodig volgens wettelijke criteria. Deze vergunning wordt verleend als er sprake is van belangrijke schade en er geen andere bevredigende oplossing is. Met de inwerkingtreding van de Flora- en faunawet is de jacht op kraaiachtigen niet langer geopend. Het Staatsblad waarin de algemene maatregelen van bestuur staan, is op 7 december gepubliceerd. Voor het treffen van eventuele maatregelen zal dan toestemming nodig zijn van Gedeputeerde Staten. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de wet, wordt er reeds op deze wijze gewerkt, hoewel de formele afwikkeling nog bij het ministerie berust. Bij het decentraliseren van het beleid naar de provincie is sprake van een groeiproces. Gebleken is dat er per provincie verschillend wordt geïnterpreteerd bijvoorbeeld als het gaat om het gebruik van vangkooien. Daarom is in gezamenlijk overleg tussen het IPO en het ministerie van LNV besloten dat de provincies in bepaalde zaken een lijn zullen trekken. De discussie over het beleid volgens de Flora- en faunawet moet nog nader gevoerd worden. Overleg met de provincies hierover zal nog plaatsvinden. Er is gevraagd of het mogelijk is dat eigenaren van gebieden die grenzen aan een gebied waar gemeentes of natuurbeschermingsorganisaties beschermende maatregelen hebben getroffen, de betreffende organisaties daarop aanspreken. De Jachtwet biedt de mogelijkheid om de jachthouder van aangrenzend terrein aansprakelijk te stellen, al is dat niet altijd makkelijk. De staatssecretaris gaat ervan uit dat de provincies in de toekomst steeds beter leren hoe zij met de vergunningverlening moeten omgaan. Momenteel verloopt de vergunningverlening via een advies van de provincies en Tweede Kamer, vergaderjaar , XIV, nr. 55 6

7 een formeel besluit van LNV, terwijl de schaderegeling via de WICO s loopt en een besluit van het Jachtfonds is. Verder is het Handboek faunaschade van het Jachtfonds beschikbaar. Bij schade veroorzaakt door kraaiachtigen gaat het vooral om de intensieve schade toegebracht aan fruit. De Jachtwet laat inderdaad ruimte om eieren te rapen en te schudden als de overlast beperkt moet worden. De wet kent de algemene vrijstelling voor grondgebruikers om eieren van zwarte kraaien te rapen. De staatssecretaris is graag bereid het Faunafonds de nodige middelen te verstrekken om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van alternatieve schadebestrijding. Nadere gedachtewisseling Mevrouw Schreijer-Pierik (CDA) blijft van mening dat het niet verstandig is om het experiment van het verjagen met het geweer na zo n korte proef stop te zetten. Ziet de staatssecretaris mogelijkheden om het aantal kraaiachtigen terug te brengen? De roekenplaag brengt landbouwers tot wanhoop. Mevrouw Schreijer hoopt dat de toekomstige Jachtwet en Flora- en faunawet oplossingen biedt en het evenwicht niet ten gunste van de vogels doorslaat. Kan de staatssecretaris de Kamer een brief doen toekomen waarin de verschillende problemen waar de provincies tegen aanlopen, in kaart worden gebracht? Mevrouw Schreijer hoopt dat de in het Staatsblad gepubliceerde algemene maatregelen van bestuur voor de verschillende partijen een oplossing bieden. Kan de staatssecretaris de functie van het Handboek faunabeheer nader toelichten? De heer Dijsselbloem (PvdA) is blij met de toezegging van de staatssecretaris dat er genoeg geld is om alle schadeclaims te honoreren, omdat er in Groningen en Zeeland veel schade is opgetreden buiten gedooggebieden. Hij heeft uit het rapport van Alterra begrepen dat er ha gedooggebied onder de speciale regeling voor ganzengedooggebieden moet vallen. Mevrouw Vos (GroenLinks) dankt de staatssecretaris voor haar toezegging dat er middelen uit het Faunafonds ter beschikking zullen worden gesteld voor alternatieve schadebestrijding. Kan de staatssecretaris de Kamer hierover te zijner tijd nader berichten? Is het juist dat bij het aanvragen van vergunningen voor het afschieten van kraaiachtigen de onderbouwing onvoldoende is? De heer Passtoors (VVD) is niet gelukkig met het stoppen van het experiment. De commissie-huijs heeft niet de beschikking gehad over de latere aanvullende gegevens, terwijl het Faunafonds het adviserend lichaam is op dit vlak. De staatssecretaris vindt het een belangrijk gegeven dat de vogelbescherming en de provincies voorstander zijn van het stopzetten van het experiment van bejagen. Er is gelet op de resultaten van de proef geen enkele reden om ermee door te gaan. In gevallen waarin uitzonderlijke schade aanwezig is, blijft de mogelijkheid bestaan tot het afgeven van een vergunning. Zij heeft uit het Alterrarapport begrepen dat het gaat om ha buiten de EHS en ongeveer ha daarbinnen. Mocht het anders zijn, dan zal zij hier nog eens naar kijken. Tweede Kamer, vergaderjaar , XIV, nr. 55 7

8 Zij zal de vraag of de onderbouwing bij het aanvragen van vergunningen te weinig duidelijk is, meenemen naar het overleg met de provincie. De voorzitter van de commissie, Ter Veer De griffier van de commissie, De Lange Tweede Kamer, vergaderjaar , XIV, nr. 55 8

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 6 van 2003 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Verordening Flora- en faunawet Zeeland Provinciale Staten van Zeeland overwegende dat een aantal beschermde inheemse diersoorten in de provincie Zeeland veelvuldig

Nadere informatie

Nota Faunabeleid Zeeland AANVULLEND VOORSTEL

Nota Faunabeleid Zeeland AANVULLEND VOORSTEL Provinciale Staten Gedeputeerde Vergadering PS: 20-12-2002 belast met Nr: behandeling: Kok, G.L.C.M. de Agenda nr: Vergadering GS: Nr: / Onderwerp: AANVULLEND VOORSTEL Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 F Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2001 Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.H.K. van Viegen (PvdD) (d.d. 16 juni 2016) Nummer Onderwerp Roeken

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.H.K. van Viegen (PvdD) (d.d. 16 juni 2016) Nummer Onderwerp Roeken van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PvdD) (d.d. 16 juni 2016) Nummer 3197 Onderwerp Roeken Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller De provincie heeft een ontheffing

Nadere informatie

van Gedeputeerde Staten op vragen van

van Gedeputeerde Staten op vragen van van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PvdD) d.d. 20 maart 2017 nummer 3279 Onderwerp Bescherming faunabescherming Aan de leden van Provinciale Staten 1. De provincie Zuid-Holland gaat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 622 Mond- en Klauwzeer Nr. 13 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 30 maart 2001 De vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 26 419 Toerisme en recreatie Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 2 oktober 2000 De vaste commissie voor Economische Zaken 1 en de

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Den Haag, 15 maart 2000 Aan de leden en de plv. leden van de vaste commissie voor Justitie OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende

Nadere informatie

Aanvraag ontheffingverlening ex art. 68 van de Flora- en faunawet

Aanvraag ontheffingverlening ex art. 68 van de Flora- en faunawet Aanvraag ontheffingverlening ex art. 68 de Flora- en faunawet A AANVRAGER 1. Naam aanvrager: M/V* Adres: Postcode en plaats: Telefoonnummer: Faxnummer: E-mailadres: Relatienummer: (indien bekend) Indien

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 337 Besluit van 25 juni 2002, houdende voorzieningen met betrekking tot het Faunafonds (Besluit Faunafonds) Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 23 937 Wijziging van de Jachtwet Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 26 januari 1995 De vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 1, belast

Nadere informatie

Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van «pm», nummer «pm»;

Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van «pm», nummer «pm»; VERORDENING FLORA- EN FAUNAWET ZUID-HOLLAND Provinciale Staten van Zuid-Holland; Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van «pm», nummer «pm»; Gelet op artikel 65, vierde lid, van de Flora- en faunawet

Nadere informatie

Titel : Verordening schadebestrijding dieren provincie Utrecht 2004. Bijlage(n): -

Titel : Verordening schadebestrijding dieren provincie Utrecht 2004. Bijlage(n): - S T A T E N V O O R S T E L Datum : 09 december 2003 Nummer PS : PS2004REG03 Dienst/sector : REG/RER Commissie : R&G Registratienummer : 2003REG003150i Portefeuillehouder : Lokker Titel : Verordening schadebestrijding

Nadere informatie

Deelrapportage ontheffing artikel 68 Flora- en faunawet

Deelrapportage ontheffing artikel 68 Flora- en faunawet Deelrapportage ontheffing artikel 68 Flora- en faunawet Ontheffing: Roek (Corvus frugilegus) Specificatie: in combinatie met suikerbieten Periode: 1-5-2015 tot 30-6-2015 Zaaknummer: 2014-010833 Foto: R.

Nadere informatie

Fauna & Schade LLTB - Ubachsberg - 14 dec 2015

Fauna & Schade LLTB - Ubachsberg - 14 dec 2015 Fauna & Schade LLTB - Ubachsberg - 14 dec 2015 Fauna & Schade 15 december 2015 Alfred Melissen - FBE Limburg Faunabeheereenheid Limburg Faunabeheer & Wetgeving Preventie & Schademeldingen Beheer Faunabeheerplan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 26 573 Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording Nr. 51 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 17 oktober 2000 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Wij beginnen met een herhaling van de vraag en geven vervolgens de antwoorden (cursieve tekst):

Wij beginnen met een herhaling van de vraag en geven vervolgens de antwoorden (cursieve tekst): Utrecht, 26 oktober 2010 Pythagoraslaan 101 Tel. 030-2589111 Afdeling Nummer : AVV : 2010INT264410 Onderwerp: Hierbij de beantwoording van de schriftelijke vragen d.d. 1 oktober 2010, van het statenlid

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.H.K. van Viegen (PvdD) en J.A.R.M. van Egmond (GroenLinks) (d.d. 12 februari 2014) Nummer 2900

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.H.K. van Viegen (PvdD) en J.A.R.M. van Egmond (GroenLinks) (d.d. 12 februari 2014) Nummer 2900 van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PvdD) en J.A.R.M. van Egmond (GroenLinks) (d.d. 12 februari 2014) Nummer 2900 Onderwerp Ontheffing doden knobbelzwanen Aan de leden van Provinciale

Nadere informatie

06 april 2004 Nr. 2004-11705, LG Nummer 21/2004

06 april 2004 Nr. 2004-11705, LG Nummer 21/2004 06 april 2004 Nr. 2004-11705, LG Nummer 21/2004 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende een wijziging van de Verordening schadebestrijding dieren provincie Groningen.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 236 Wet van 24 april 2002, houdende wijziging van een aantal bepalingen van de Flora- en faunawet in verband met een verbod op de drijfjacht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 XIV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 020 Wijziging van een aantal bepalingen van de Flora- en faunawet in verband met een verbod op de drijfjacht Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 18 oktober

Nadere informatie

26 APR. 2016. rj) provinsje fryslân provincie frys1.n. Partij voor de Dieren T.a.v. mevrouw Van der Zanden. Leeuwarden, 26 april 2016 Verzonden,

26 APR. 2016. rj) provinsje fryslân provincie frys1.n. Partij voor de Dieren T.a.v. mevrouw Van der Zanden. Leeuwarden, 26 april 2016 Verzonden, Partij voor de Dieren T.a.v. mevrouw Van der Zanden provinsje fryslân provincie frys1.n postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 www.fryslan.nl

Nadere informatie

BESLUIT. PROVINCIALE STATEN van FRYSLÂN. gelezen de voorstellen van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 31 maart 2015, nr.

BESLUIT. PROVINCIALE STATEN van FRYSLÂN. gelezen de voorstellen van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 31 maart 2015, nr. Verordening schadebestrijding dieren Fryslân 2015 BESLUIT PROVINCIALE STATEN van FRYSLÂN gelezen de voorstellen van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 31 maart 2015, nr. 1201683; gelezen het oordeel van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 063 Wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte en van de wet van 19 juni 1996 tot wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte, de Wet op de huurcommissies

Nadere informatie

Betreft: ontheffingaanvraag artikel 68 Flora- en faunawet voor de Wilde eend

Betreft: ontheffingaanvraag artikel 68 Flora- en faunawet voor de Wilde eend Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 provincie.overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Stichting Faunabeheereenheid Overijssel t.a.v.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 24 071 Wateroverlast in Nederland Nr. 56 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.H.K. van Viegen (PvdD) (d.d. 4 augustus 2016) Nummer Onderwerp Ontheffing doden mussen

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.H.K. van Viegen (PvdD) (d.d. 4 augustus 2016) Nummer Onderwerp Ontheffing doden mussen van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PvdD) (d.d. 4 augustus 2016) Nummer 3208 Onderwerp Ontheffing doden mussen Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller Op 20 juni

Nadere informatie

maken bekend dat in hun vergadering van 1 juli 2003 is vastgesteld hetgeen volgt:

maken bekend dat in hun vergadering van 1 juli 2003 is vastgesteld hetgeen volgt: provinciaal blad nr. 30 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 9 juli 2003 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 1 juli 2003, nr. 2003-11149, afdeling LG, tot

Nadere informatie

Nieuwsbrief Faunabeheereenheid Noord Holland - 1 mei 2014

Nieuwsbrief Faunabeheereenheid Noord Holland - 1 mei 2014 Nieuwsbrief Faunabeheereenheid Noord Holland - 1 mei 2014 Beste WBE-secretarissen / faunacommissarissen, Nieuwe Faunabeheerplan algemene soorten 2014-2019 door GS goedgekeurd Op 15 april jongstleden hebben

Nadere informatie

Betreft: ontheffingaanvraag artikel 68 Flora- en faunawet voor de Wilde eend

Betreft: ontheffingaanvraag artikel 68 Flora- en faunawet voor de Wilde eend Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 provincie.overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Stichting Faunabeheereenheid Overijssel t.a.v.

Nadere informatie

Deelrapportage ontheffing artikel 68 Flora- en faunawet

Deelrapportage ontheffing artikel 68 Flora- en faunawet Deelrapportage ontheffing artikel 68 Flora- en faunawet Ontheffing: Wilde eend (Anas platyrhynchos) Specificatie: (gelegerde) granen Periode: 1-7-2015 tot 15-8-2015 Zaaknummers: 2010-011997 en 2010-012002

Nadere informatie

Utrecht, 27 oktober 2009 Pythagoraslaan 101 Tel. 030-2589111 Afdeling nummer : AVV : 2009ONT244039 Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 47 aan het Reglement van Orde aan het College van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 IXB Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2002 Nr. 17 1 Samenstelling:

Nadere informatie

Faunaf onc l s 11 JAN 2006 PROVINCIAL^ STATEN VAN OVERU^SEL. Provinciale Staten Overijssel Postbus 10078 8000GB ZWOLLE. lojanuari 2006 bijlagen

Faunaf onc l s 11 JAN 2006 PROVINCIAL^ STATEN VAN OVERU^SEL. Provinciale Staten Overijssel Postbus 10078 8000GB ZWOLLE. lojanuari 2006 bijlagen PROVINCIAL^ STATEN VAN OVERU^SEL Reg.nr. Faunaf onc l s Dat. ontv.: Routing 11 JAN 2006 a.d. Bijl:: Provinciale Staten Overijssel Postbus 10078 8000GB ZWOLLE uw brief van uw kenmerk onderwerp FF/2006.009

Nadere informatie

Besluit van GS van 15 september 2014, kenmerk 2014/ gehoord het Faunafonds van 18 juli 2004, kenmerk BIJ F F OVERWEGENDE;

Besluit van GS van 15 september 2014, kenmerk 2014/ gehoord het Faunafonds van 18 juli 2004, kenmerk BIJ F F OVERWEGENDE; Goedkeuringsbesluit Faunabeheerplan 2014-2019 Flora- en faunawet Flora- en faunawet: goedkeuring faunabeheerplan Besluit van GS van 15 september 2014, kenmerk 2014/025032 Gedeputeerde Staten van Overijssel;

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen van de Statenfractie PvdD over het provinciale ganzenbeleid

Beantwoording schriftelijke vragen van de Statenfractie PvdD over het provinciale ganzenbeleid Statenfractie Partij voor de Dieren M.C. van der Wel Postbus 90151 5200 MC S-HERTOGENBOSCH Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 21 501-02 Algemene Raad 21 501-16 Landbouwraad Nr. 257 1 Samenstelling: Leden: Weisglas (VVD), Ter Veer (D66), Van Middelkoop (GPV), Voûte-Droste

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Den Haag, 7 juni 2001 Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport OVERZICHT van stemmingen in de

Nadere informatie

3 Wat is nu het aantal zwijnen dat momenteel in het gebied zit?

3 Wat is nu het aantal zwijnen dat momenteel in het gebied zit? Directie Natuur De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 11 oktober 2007 07-LNV-B-83 DN. 2007/2982 15 oktober

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 567 Wijziging van de Wet hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden (uitbreiding tot therapiebaden) Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 7 juli 1999 De vaste

Nadere informatie

Aanvraagformulier 05 EB-1

Aanvraagformulier 05 EB-1 Aanvraagformulier 05 EB-1 Ontheffing ex artikel 68 Flora- en faunawet, ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen (De met een * gemerkte vragen worden in de toelichting nader toegelicht) Onvolledig

Nadere informatie

Aanvraagformulier EB-2

Aanvraagformulier EB-2 Aanvraagformulier EB-2 Ontheffing ex artikel 68 Flora- en faunawet overige Belangen: - in het belang van de volksgezondheid en openbare veiligheid; - in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer;

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.H.K. van Viegen (PVDD) (d.d. 12 augustus 2014) Nummer 2963. Aan de leden van Provinciale Staten

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.H.K. van Viegen (PVDD) (d.d. 12 augustus 2014) Nummer 2963. Aan de leden van Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) (d.d. 12 augustus 2014) Nummer 2963 Onderwerp Ontheffingverleningen Flora- en faunawet door Gedeputeerde Staten Zuid-Holland Aan de leden

Nadere informatie

BESLUIT. PROVINCIALE STATEN van FRYSLÂN

BESLUIT. PROVINCIALE STATEN van FRYSLÂN Verordening schadebestrijding dieren Fryslân 2014 BESLUIT PROVINCIALE STATEN van FRYSLÂN gelezen de voorstellen van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 17 juni 2014, nr. 1139612, en 26 augustus 2014, nr.

Nadere informatie

BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 2 december 2014 Onderwerp Activiteit/betreft Verlenen/afwijzen : Flora- en faunawet - zaaknummer 2014-014975 - Groesbeek :weren

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (Partij voor de Dieren) (d.d. 23 juli 2011) Nummer 2515

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (Partij voor de Dieren) (d.d. 23 juli 2011) Nummer 2515 van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (Partij voor de Dieren) (d.d. 23 juli 2011) Nummer 2515 Onderwerp Alternatieven voor afschot ganzen Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2008 Nr. 149 VERSLAG

Nadere informatie

Fauna en wet Natuurbescherming

Fauna en wet Natuurbescherming Fauna en wet Natuurbescherming Technische briefing Statenleden 16 maart 2016 Doel presentatie Fauna in de nieuwe Wet Natuurbescherming bevoegdheden provincie Verdieping op basis vragen Provincie Gelderland

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 020 Wijziging van een aantal bepalingen van de Flora- en faunawet in verband met een verbod op de drijfjacht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Algemeen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 957 Wijziging kiesstelsel 26 976 Positie van de Eerste Kamer Nr. 3 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 6 maart 2000 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 XII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2001

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.H.K. van Viegen (Partij voor de Dieren) (d.d. 10 januari 2010) Nummer 2340

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.H.K. van Viegen (Partij voor de Dieren) (d.d. 10 januari 2010) Nummer 2340 van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (Partij voor de Dieren) (d.d. 10 januari 2010) Nummer 2340 Onderwerp Sluiting jacht op wilde eend en fazanthaan Aan de leden van Provinciale Staten

Nadere informatie

Eenjarige vergoeding 2006/2007 openstelling ganzenen smientenpakketten

Eenjarige vergoeding 2006/2007 openstelling ganzenen smientenpakketten BF00BR0000 Subisidieregeling Agrarisch Natuurbeheer Aanvraagperiode 2006/2007 Eenjarige vergoeding 2006/2007 openstelling ganzenen smientenpakketten Beheert u landbouwgrond die is aangewezen als ganzenfoerageergebied

Nadere informatie

gelezen het Burgerinitiatief Van Vogelvrij naar Kogelvrij, Stop de Hobbyjacht Zuid-Holland van 16 maart 2016;

gelezen het Burgerinitiatief Van Vogelvrij naar Kogelvrij, Stop de Hobbyjacht Zuid-Holland van 16 maart 2016; 6952 Voorstel aan Provinciale Staten Van Initiatiefnemer Vergadering November 2016 Nummer 6952 Onderwerp Burgerinitiatief Van Vogelvrij naar Kogelvrij, Stop de Hobbyjacht 1 Ontwerpbesluit Provinciale Staten

Nadere informatie

I f HOV.2015 ^ Onderwerp Beantwoording statenvragen PvdD

I f HOV.2015 ^ Onderwerp Beantwoording statenvragen PvdD PROVINCIE FLEVOLAND Postbus 55 8200 AB Lelystad Provinciale Staten van Flevoland D.t.v. de griffier mevrouw A. Kost INTERN Telefoon (03201-265265 Fax (0320)-265260 E-mail provincie@flevoland.nl Website

Nadere informatie

Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren S. van Horck Nieuwezijds Voorburgwal 153 1012 RK AMSTERDAM

Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren S. van Horck Nieuwezijds Voorburgwal 153 1012 RK AMSTERDAM > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren S. van Horck Nieuwezijds Voorburgwal 153 1012 RK AMSTERDAM Rijksdienst voor Postbus 19530 2500 CM Den

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015-2016 33 348 Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming) W VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 20 mei 2016 Op 13 april

Nadere informatie

Flora en Fauna in Gelderland

Flora en Fauna in Gelderland Flora en Fauna in Gelderland Deel 2 Faunabeheer en schadebestrijding Vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Gelderland op 16 oktober 2002 als de Nota Flora- en Faunabeleid, deel II Faunabeheer en schadebestrijding

Nadere informatie

de Wet natuurbescherming op 1 januari 2017 inwerking is getreden;

de Wet natuurbescherming op 1 januari 2017 inwerking is getreden; Wijziging Verordening Wet natuurbescherming Fryslân 2017 Provinciale staten van Fryslân; Gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 18 april 2017, nummer., inzake het gewijzigd vaststellen van de

Nadere informatie

Beheer en schadebestrijding in Noord-Brabant

Beheer en schadebestrijding in Noord-Brabant Flora- en faunawet Beheer en schadebestrijding in Noord-Brabant Overzicht van de meest voorkomende schadesoorten Onderstaande tabel geeft overzicht van de meest voorkomende schade veroorzakende soorten

Nadere informatie

BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND. : Sachem Europe BV Postbus 52 Zaltbommel Zaaknummer : 2014-014773

BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND. : Sachem Europe BV Postbus 52 Zaltbommel Zaaknummer : 2014-014773 BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 8 december 2014 Onderwerp : Flora- en faunawet - zaaknummer 2014-014773 Activiteit/betreft : schadebestrijding kauwen industrieterrein

Nadere informatie

BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 29 juli 2016 Onderwerp : Flora- en faunawet - zaaknummer 2016-009805 en 2016-010487 Activiteit : schadebestrijding ekster,

Nadere informatie

Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren Mevr. drs. S. van Horck Nieuwezijds Voorburgwal RK AMSTERDAM

Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren Mevr. drs. S. van Horck Nieuwezijds Voorburgwal RK AMSTERDAM > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren Mevr. drs. S. van Horck Nieuwezijds Voorburgwal 153 1012 RK AMSTERDAM Postbus 19530 2500 CM Den Haag

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Den Haag, 7 november 2003 Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit OVERZICHT van stemmingen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Den Haag, 29 november 2000 Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie voor Justitie OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende

Nadere informatie

Stichting Superkatten M. Heijdra Waalbandijk GR HELLOUW. Datum 6 juli 2016 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora en faunawet

Stichting Superkatten M. Heijdra Waalbandijk GR HELLOUW. Datum 6 juli 2016 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora en faunawet > Retouradres Postbus 19530, 2500 CM Den Haag Stichting Superkatten M. Heijdra Waalbandijk 145 4174 GR HELLOUW Postbus 19530, 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl Datum

Nadere informatie

BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 4 augustus 2016 Onderwerp : Flora- en faunawet - zaaknummer 2016-010461 wildbeheereenheid Nederbetuwe Activiteit : schadebestrijding

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 24 februari 2009, nr. 2009-6876 tot bekendmaking van de verordening vrijstellingen Flora- & faunawet Noord-Holland 2009 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

Flora- en Faunawet: ontheffingaanvraag artikel 74, lid 1a Flora- en faunawet

Flora- en Faunawet: ontheffingaanvraag artikel 74, lid 1a Flora- en faunawet Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 provincie.overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Stichting Faunabeheereenheid Overijssel t.a.v.

Nadere informatie

BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 29 september 2016 Onderwerp : Flora- en faunawet - zaaknummer 2016-012109 Activiteit : schadebestrijding spreeuw in mais Verlenen/afwijzen

Nadere informatie

Uitvoering Flora- en Faunawet

Uitvoering Flora- en Faunawet Uitvoering Flora- en Faunawet Beleidsnotitie Gedeputeerde staten der provincie Groningen Vastgesteld op 25 juni 2002 Inhoud 1. Inleiding 2 pag. 2. Bescherming van flora en fauna 4 2.1 Beschermende bepalingen

Nadere informatie

Deelrapportage ontheffing artikel 68 Flora- en faunawet

Deelrapportage ontheffing artikel 68 Flora- en faunawet Deelrapportage ontheffing artikel 68 Flora- en faunawet Ontheffing: Ganzen Specificatie: Winterganzen (grauwe ganzen- Anser anser, kolganzen -Anser albifrons- en brandganzen -Branta leucopsis) Periode:

Nadere informatie

BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 9 oktober 2015 Onderwerp : Flora- en faunawet - zaaknummer 2015-012991 Activiteit : schadebestrijding spreeuw in mais Verlenen/afwijzen

Nadere informatie

Evaluatie Verordening Vrijstellingen Flora en faunawet September 2005 Provincie Noord Holland, Afdeling WNLO

Evaluatie Verordening Vrijstellingen Flora en faunawet September 2005 Provincie Noord Holland, Afdeling WNLO Evaluatie Verordening Vrijstellingen Flora en faunawet September 2005 Provincie Noord Holland, Afdeling WNLO 1. Flora en faunawet algemeen Op 1 april 2002 is de Flora en faunawet in werking getreden. Centraal

Nadere informatie

Toelichting Flora- en faunawet / positie CDA in relatie tot de Wet.

Toelichting Flora- en faunawet / positie CDA in relatie tot de Wet. Toelichting Flora- en faunawet / positie CDA in relatie tot de Wet. Nederland heeft één wet voor de bescherming van in het wild voorkomende soorten (planten en dieren): de Flora- en faunawet. Beschermde

Nadere informatie

Bescherming v an pl anten en dier

Bescherming v an pl anten en dier Inhoud 3 1. Over deze brochure 4 2. Eerst wat geschiedenis 4 Vroeger 4 Vogelbescherming 4 Jachtwet 5 Natuurbeschermingswet 5 Uitheemse planten- en diersoorten 5 Eén nieuwe wet 6 3. De Flora- en faunawet

Nadere informatie

BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 4 juni 2014 Onderwerp Activiteit/betreft Verlenen/afwijzen : Flora- en faunawet - zaaknummer 2014-004923 - Tiel, Neerijnen

Nadere informatie

Artikel 3 Gedeputeerde staten kunnen bijlage I en bijlage II wijzigen, gehoord het Faunafonds.

Artikel 3 Gedeputeerde staten kunnen bijlage I en bijlage II wijzigen, gehoord het Faunafonds. CVDR Officiële uitgave van Utrecht. Nr. CVDR73973_1 2 augustus 2016 Verordening van provinciale staten van Utrecht van 19 januari 2004, tot het toestaan van handelingen met betrekking tot beschermde inheemse

Nadere informatie

De das in de nieuwe wet natuurbescherming. Beleven, benutten en beschermen

De das in de nieuwe wet natuurbescherming. Beleven, benutten en beschermen De das in de nieuwe wet natuurbescherming Beleven, benutten en beschermen Integratie van bestaande natuurwetten Natuurbeschermingswet 1998 gebieden hoofdstuk 2 Flora- en faunawet soorten hoofdstuk 3 Boswet

Nadere informatie

P R O V I N C I A A L B L A D

P R O V I N C I A A L B L A D P R O V I N C I A A L B L A D V A N /,0%85* 2003 *HGHSXWHHUGH6WDWHQYDQ/LPEXUJ JHOHWRSKHWEHSDDOGHLQDUWLNHOYDQGH)ORUDHQIDXQDZHWHQGH5HJHOLQJ EHKHHUHQVFKDGHEHVWULMGLQJGLHUHQVWFUWQU JHOHWRSGHRSVHSWHPEHUYDVWJHVWHOGH%HOHLGVQRWD8LWYRHULQJ)ORUDHQ

Nadere informatie

Vereniging Buyshaven D.J. Koopman Flevolaan MA ENKHUIZEN. Datum 22 april 2016 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora en faunawet

Vereniging Buyshaven D.J. Koopman Flevolaan MA ENKHUIZEN. Datum 22 april 2016 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora en faunawet > Retouradres Postbus 19530, 2500 CM Den Haag Vereniging Buyshaven D.J. Koopman Flevolaan 1 1601 MA ENKHUIZEN Postbus 19530, 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl Betreft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 25 405 Milieu en Economie Nr. 27 1 Samenstelling: Leden: Blaauw (VVD), Biesheuvel (CDA), voorzitter, Witteveen-Hevinga (PvdA), Leers (CDA), Voûte-Droste

Nadere informatie

Gemeente Nieuwegein A.R. de Bree Postbus AA NIEUWEGEIN. Datum 22 april 2016 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora en faunawet

Gemeente Nieuwegein A.R. de Bree Postbus AA NIEUWEGEIN. Datum 22 april 2016 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora en faunawet > Retouradres Postbus 19530, 2500 CM Den Haag Gemeente Nieuwegein A.R. de Bree Postbus 1 3430 AA NIEUWEGEIN Postbus 19530, 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl Betreft

Nadere informatie

Naam Beknopte inhoud zienswijze Reactie op zienswijze Ongeveer gelijkluidende zienswijzen van:

Naam Beknopte inhoud zienswijze Reactie op zienswijze Ongeveer gelijkluidende zienswijzen van: Bijlage 1 Overzicht zienswijzen voorontwerp Flora en Fauna Beleidsplan Naam Beknopte inhoud zienswijze Reactie op zienswijze Ongeveer gelijkluidende zienswijzen van: 6 zienswijzen Verzoeken het van gebruik

Nadere informatie

Kraaiachtigen een bedreiging voor weidevogels? Attie F. Bos Pim Vugteveen

Kraaiachtigen een bedreiging voor weidevogels? Attie F. Bos Pim Vugteveen Rijksuniversiteit Groningen Wetenschapswinkel Biologie Rapport 67 Kraaiachtigen een bedreiging voor weidevogels? Een literatuuronderzoek naar de rol van kraaiachtigen als predator en de invloed daarvan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 200 XIV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor

Nadere informatie

Houtduiven Bijgedragen door Faunabeheereenheid

Houtduiven Bijgedragen door Faunabeheereenheid Houtduiven Bijgedragen door Faunabeheereenheid FAUNABEHEERPLAN WILDSOORTEN NOORDHOLLAND HOUTDUIVEN Faunabeheereenheid NoordHolland September 2004 Auteur, Secretariaat van de Faunabeheereenheid Houtduiven

Nadere informatie

JACHT, BEHEER EN SCHADEBESTRIJDING IN DE WET NATUURBESCHERMING. Presentatie t.b.v. Faunabeheerbijeenkomst d.d

JACHT, BEHEER EN SCHADEBESTRIJDING IN DE WET NATUURBESCHERMING. Presentatie t.b.v. Faunabeheerbijeenkomst d.d JACHT, BEHEER EN SCHADEBESTRIJDING IN DE WET NATUURBESCHERMING Presentatie t.b.v. Faunabeheerbijeenkomst d.d. 08-02-2016 WETSVOORSTEL Augustus 2012 wetsvoorstel door Stas Bleker ingediend bij 2e kamer;

Nadere informatie

Begrenzingenplan Ganzenfoerageergebieden Noord-Holland

Begrenzingenplan Ganzenfoerageergebieden Noord-Holland Begrenzingenplan Ganzenfoerageergebieden Noord-Holland (Begrenzingen Programma Beheer) 6.080 ha begrensd waarvan: - 2.121 ha in de Zeevang - 2.497 ha in Waterland-oost - 1.462 ha in de Vechtstreek Gedeputeerde

Nadere informatie

Ganzenopvang in Zeeland

Ganzenopvang in Zeeland Ganzenopvang in Zeeland Voorontwerp beleidsnota Vastgesteld in GS d.d. 22-06-2004 en - 1 - Ganzenopvang in Zeeland. Inleiding Voor veel ganzen en smienten vormt Nederland een belangrijke overwinteringsgebied.

Nadere informatie

Evaluatie beleid knalapparaten in de fruitteelt

Evaluatie beleid knalapparaten in de fruitteelt Evaluatie beleid knalapparaten in de fruitteelt Afdeling VTH Gemeente Houten Juli 2011 1. Inleiding In de fruitteelt worden verschillende middelen ingezet om schade door vogels aan rijpend fruit zoveel

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 33 348 Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming) AB VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 20 januari 2017 De leden

Nadere informatie

Beleidsregels Faunabeheer Provincie Overijssel

Beleidsregels Faunabeheer Provincie Overijssel Faunabeheer Provincie Overijssel (geconsolideerde versie, geldend vanaf 5-2-2003 tot 7-10-2008) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel provincie Overijssel Faunabeheer

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PvdD) (d.d. 15 januari 2016) Nummer 3117

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PvdD) (d.d. 15 januari 2016) Nummer 3117 van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PvdD) (d.d. 15 januari 2016) Nummer 3117 Onderwerp Schriftelijke vervolgvragen bijeenkomst oogsten uit de natuur op 1 oktober 2015 Aan de leden

Nadere informatie

lv. dat deze opdracht geldig is tot 15 augustus 2017 HAAGLANDEN lll. de voorschriften 1. tot en met 4. te verbinden aan deze opdracht; Besluit

lv. dat deze opdracht geldig is tot 15 augustus 2017 HAAGLANDEN lll. de voorschriften 1. tot en met 4. te verbinden aan deze opdracht; Besluit Zaaknummer Ons Kenmerk Datum 00476536 odh-2017-00025126 3 0!,tÅÅ[T 20t7 Besl uit Wet natu urbescherm ng omgev ngsdienst Bezoekadres Zuid-Hollandplein 1 2596 AW Den Haag Postadres Postbus 14060 2501 GB

Nadere informatie

7.3 Zwarte kraai (Corvus corone)

7.3 Zwarte kraai (Corvus corone) 7.3 Zwarte kraai (Corvus corone) 1. Status De zwarte kraai is een landelijk vrijgestelde soort. De vrijstelling betreft het opzettelijk doden ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen,

Nadere informatie

FAUNAFONDS, DORDRECHT FINANCIEEL VERSLAG 2002 FAUNAFONDS DORDRECHT

FAUNAFONDS, DORDRECHT FINANCIEEL VERSLAG 2002 FAUNAFONDS DORDRECHT FINANCIEEL VERSLAG 2002 FAUNAFONDS DORDRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 2002 A - Balans per 31 december 2002 4 B - Staat van baten en lasten over het jaar 2002 5 C - Grondslagen voor de financiële

Nadere informatie

9 Zwarte kraai (Corvus corone)

9 Zwarte kraai (Corvus corone) 9 Zwarte kraai (Corvus corone) 9.1 Inleiding Tot een aantal jaren geleden werd de vangkooi zonder ontheffing gebruikt ter uitvoering van de landelijke vrijstelling bij de bestrijding van zwarte kraaien

Nadere informatie

GANZEN IN NEDERLAND OVERZOMERENDE GANZEN

GANZEN IN NEDERLAND OVERZOMERENDE GANZEN GANZEN IN NEDERLAND Nederland is met zijn laaggelegen graslanden, veel water en zachte winters een ideaal gebied voor vele ganzensoorten. Veel ganzen die Nederland aandoen zijn afkomstig uit het hoge noorden;

Nadere informatie