Verkiezingsprogramma D66 Best Inhoud:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkiezingsprogramma D66 Best 2014-2018. Inhoud:"

Transcriptie

1 Met kracht vooruit

2 Verkiezingsprogramma D66 Best Dit is een verkorte versie van het verkiezingsprogramma dat de leden van D66 Best hebben vastgesteld. De volledige tekst is te lezen op Inhoud: Nu vooruit: met de kracht van inwoners Nu vooruit: met de gemeente als partner Nu vooruit: met de kracht van samenwerking Nu vooruit: met de kracht van duurzaamheid Nu vooruit: met een krachtig centrum Nu vooruit: met de kracht van onderwijs Nu vooruit: met de kracht van kunst en cultuur Nu vooruit: met zorg, welzijn en participatie Nu vooruit: met een nieuwe visie op gebouwen Nu vooruit: met ruimte en wonen Nu vooruit: met natuur, buitengebied en recreatie Nu vooruit: met economie, innovatie en ondernemerschap Nu vooruit: met gezonde financiën Nu vooruit: met sport, milieu, verkeer en veiligheid

3 Waar staan wij voor? Een wereld waarin iedereen, hoe verschillend we ook zijn, de ruimte krijgt om zich optimaal te ontplooien. Een wereld waarin mensen die het door pech wat minder gaat, kunnen rekenen op een vangnet dat hen helpt alles weer snel op de rit te krijgen. Een wereld met een transparante overheid die inspireert en stimuleert, en vooral niet betuttelt of in de weg staat. Met gezond verstand Best heeft veel goeds te bieden. D66 wil dat koesteren en behouden, maar in deze tijd zal dat niet makkelijk zijn. De kans is groot dat er opnieuw bezuinigd moet worden. Wij zijn daarin een praktisch denkende partij. We gebruiken ons gezond verstand, houden het algemeen belang in het oog en laten ons niet leiden door belangen van kleine groepjes. Met kracht vooruit! D66 is een partij met de blik op de toekomst. We zien nog veel krachtige kansen en mogelijkheden. Dus nu met kracht vooruit! 3

4 Nu vooruit: met de kracht van inwoners D66 wil elk individu de maximale ruimte en kansen geven om het beste uit zichzelf en anderen te halen. Wie struikelt wordt op de been geholpen en aangemoedigd weer zelfstandig te blijven staan. Dat is liberaal én sociaal. D66 heeft oog voor de kracht van alle inwoners van Best: jongeren, senioren, ondernemers, mensen met een beperking en vrijwilligers. Dit willen we voor hen bereiken: Jongeren Inspraak en betrokkenheid stimuleren via kanalen die bij de jeugd aansluiten. Bijvoorbeeld sociale media en online communicatie zoals de website OndertusseninBest.nl. De gemeente gaat investeren in digitale communicatie (denk aan online enquêtes), zoekt hiermee jongeren op en laat actief zien dat de inbreng van jongeren serieus opgepakt wordt. Jongeren die in de bijstand zitten, kunnen stage lopen bij Bestse ondernemers om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten; Senioren Bij al het beleid dat senioren aangaat, wordt de SeniorenRaadBest zo vroeg mogelijk betrokken. Omarming van eigen initiatieven van senioren om onderlinge contacten en mantelzorg te vergemakkelijken. Ruime PGB-regelingen (persoonsgebonden budget) voor optimale eigen keus en regie. Kwalitatief goede Wmo-voorzieningen. Ondernemers Bij al het beleid dat ondernemers aangaat, worden zij er vanaf het begin bij betrokken. De gemeente zoekt actief de dialoog met winkeliers, MKB, grote concerns, ZLTO en horeca. Minder regels en bureaucratie, meer digitale service (o.a. via Ondernemingsdossier.nl). Drempels om leegstaande panden om te bouwen tot jongerenhuisvesting worden zoveel mogelijk weggenomen. Jeugd- en jongerenwerk blijft belangrijk en wordt betrokken bij de nieuwe Jeugdzorgtaken. Stimuleren van een gezonde levensstijl via voorlichting en preventie, gericht op o.a. voorkomen van drugs- en alcoholgebruik en overgewicht. In overleg met het onderwijs extra aandacht voor de psychische gezondheid van jongeren. Meer aandacht voor levensloopbestendig bouwen. Kwetsbare ouderen zijn goed in beeld zodat tijdig hulp georganiseerd kan worden. Steun aan initiatieven die zich richten op informatie en ontmoeting bij dementie. Een (lokaal) meldpunt Ouderenmishandeling voor een veilige melding en zorgvuldige opvolging. Afschaffen van precariobelasting voor o.a. terrassen, zonneschermen en winkeluitstallingen. Aanbestedingen beter toegankelijk maken voor MKB en ZZP ers. Kwalitatief sterke en veilige bedrijventerreinen met een goede infrastructuur. 4

5 Mensen met een beperking Bij al het beleid dat mensen met een beperking aangaat, worden zij vanaf het begin actief betrokken. Dit gebeurt via het Gehandicaptenplatform, de Wmo-adviesraad, de Adviesraad Sociale Voorzieningen, patiënten- en cliëntenorganisaties. Vrijwilligers Bij al het beleid dat vrijwilligers aangaat, worden vrijwilligersorganisaties vanaf het begin actief betrokken. Samen worden de grenzen van vrijwilligerswerk bepaald. Er zijn voldoende ruimtelijke mogelijkheden voor vrijwilligers om bij elkaar te komen en activiteiten te organiseren. Samen doen D66 gelooft in de kracht van het individu, maar ook in de kracht van onderlinge verbinding. Best heeft een traditie van initiatiefrijke inwoners die samen zaken voor elkaar krijgen. Zo zijn al vele verenigingen, bedrijven, stichtingen, coöperaties en overlegorganen ontstaan. D66 ziet op veel terreinen nog mogelijkheden: samen inkopen, samen bouwen, samen Een tastbare uitvoering van inclusief beleid, zoals het verbeteren van de toegang van gebouwen. Stimuleren van eigen kracht door inspirerende praktijkvoorbeelden van mensen uit Best een podium te geven. Vergunningen aanvragen voor kleinschalige activiteiten wordt eenvoudiger. Vrijwilligers kunnen voor advies en ondersteuning terecht bij een centraal contactpunt. Inwoners in Best kunnen vraag en aanbod van vrijwilligerswerk snel en makkelijk vinden. buurten onderhouden, samen mantelzorg organiseren, enzovoorts. Initiatieven hiertoe moet de gemeente open en positief tegemoet treden en zoveel mogelijk faciliteren. Ook verbinding tussen generaties vindt D66 belangrijk. Dat is goed voor wederzijds begrip en onderlinge solidariteit. 5

6 Nu vooruit: met de gemeente als partner De gemeente is er voor de inwoners en voor bedrijven en organisaties die in Best actief zijn. Dat klinkt logisch, maar veel inwoners voelen dat niet zo. Er valt dus nog veel te verbeteren, vindt D66. Daarom maken wij ons sterk voor een gemeente die zich opstelt als een partner. Een Dienstbare gemeente die Dichtbij mensen staat en voor Duidelijke informatie zorgt die zoveel mogelijk Digitaal te vinden is. Dit willen we bereiken: Het gemeentehuis wordt veel meer dan nu een huis van de inwoners van Best: meer activiteiten, meer ontmoeting. Openbare raadscommissies en raadsbijeenkomsten ook op locatie houden. Regeling buurtbudgetten uitbreiden, waarbij Bewonersoverleggen meer dan nu zelf mogen bepalen waar het geld aan besteed wordt. Jaarlijkse wijkschouwen door wijkbewoners, Bewonersoverleg, gemeente en wijkagent. Knelpunten signaleren en samen denken over oplossingen. Meer digitale communicatie- en inspraakmiddelen, zoals online enquêtes en sociale media. Volledige digitale dienstverlening in Een proef met opening gemeentehuis op zaterdagochtend (op afspraak) voor zaken die niet digitaal afgehandeld kunnen worden. Op de gemeentesite komt een overzicht van declaraties van burgemeester en wethouders. Gemeenteraadsvergaderingen zijn uiterlijk in 2015 live via internet te volgen. 6

7 Nu vooruit: met de kracht van samenwerking Best maakt deel uit van de Brainport-regio Eindhoven, waarin samenwerking en innovatie belangrijke pijlers voor de toekomst zijn. Regionale samenwerking moet ervoor zorgen dat Best krachtig genoeg blijft om de extra taken, de afname van inkomsten en andere ontwikkelingen aan te kunnen. Best moet ook bestuurlijk en ambtelijk voldoende kwaliteit houden. D66 denkt dat met name een intensieve samenwerking met Eindhoven hiertoe kan bijdragen. D66 is een groot voorstander van samenwerking, maar wij verbinden daar wel voorwaarden aan. Samenwerking moet altijd ten goede komen aan de inwoners van Best. Verder moeten samenwerkingsvormen inzichtelijk en aanstuurbaar zijn voor inwoners en deelnemende organisaties. Wordt aan deze voorwaarden voldaan, dan kan een zelfbewust Best zelfstandig de toekomst in. Lukt dat onvoldoende, dan vindt D66 het opgeven van zelfstandigheid bespreekbaar. Gemeentegrenzen zijn niet bepalend voor dat wat D66 met en voor inwoners wil bereiken. Het gaat tenslotte om de Bestse gemeenschap en niet om de gemeente Best. Dit willen wij bereiken: Best richt zich in de samenwerking sterker op Eindhoven, omdat in deze gemeente veel (specialistische) kennis aanwezig is. Meer zicht in en controle op de resultaten van samenwerkingsverbanden. Samenwerkingsverbanden hebben meer aandacht voor de situatie van individuele gemeenten; het gaat om de inhoud, niet om de macht van het getal. Een versterkte samenwerking over de gemeentegrenzen heen tussen bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen en de overheid. 7

8 Nu vooruit: met de kracht van duurzaamheid D66 streeft naar een harmonieuze en duurzame samenleving die rekening houdt met het welzijn van toekomstige generaties. De gemeente Best heeft een ambitie uitgesproken: in 2030 energieneutraal zijn. Ook wordt ingezet op een forse vermindering van restafval en op hergebruik van grondstoffen en materialen. D66 vindt dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven, initiatieven moet nemen en partijen bij elkaar kan brengen. Daarom hebben wij in 2013 met succes een plan gelanceerd voor het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen, zoals op de gymzaal van de Bernardusschool. En we hebben meer ideeën om duurzaamheid concreet in te vullen: Een meerjarenplan voor zonnepanelen op (semi-)gemeentelijke gebouwen. Van langdurig braakliggende bouwgronden zonnetuinen maken door aanleg van zonnepanelen. Maximaal inzetten op energiebesparende maatregelen in gemeentelijke gebouwen (isolatie, LED-verlichting, slim stoken en ventileren). In het nieuwe college is er één wethouder die zich als karttrekker inzet voor duurzaamheid Samen met Bestse bedrijven trajecten opzetten die bijdragen aan het optimaal hergebruiken van producten en grondstoffen. Energiezuinig vervoer stimuleren (goede fietsroutes, meer oplaadpunten voor elektrische auto s, gemeentelijk wagenpark verduurzamen). Duurzaamheidseducatie op scholen bevorderen. Maximaal inzetten op energiebesparende maatregelen in gemeentelijke gebouwen. 8

9 Nu vooruit: met een krachtig centrum D66 heeft grote twijfels over de ingeslagen weg voor het centrum, die nog steeds uitgaat van nieuwbouw en veel extra winkelmeters. Trends in winkelgedrag tonen aan dat er daar minder behoefte aan is. D66 vindt dat andere tijden om andere oplossingen vragen. Onze ideeën voor een versterkt centrum zijn: Een flinke opknapbeurt van de openbare ruimte (Hoofdstraat, omgeving Boterhoek, Raadhuisplein etc.); dit maakt het bestaande winkelgebied aantrekkelijker. Geef meer ruimte aan particulier initiatief om bestaande complexen, zoals Den Ekker, te renoveren en verfraaien. Concentreer het winkelaanbod zoveel mogelijk in het centrum, Wilhelminadorp en Winkelcentrum Heivelden. Ontmoedig vestiging van winkels in omringende straten. Versterk de relatie met de middenstand, Stichting Centrummanagement en eigenaren van panden; bekijk samen wat nodig en mogelijk is. Maak parkeergarage Molenveste algemeen toegankelijk, waarbij een deel aan vaste huurders ter beschikking wordt gesteld. Nu vooruit: met de kracht van onderwijs Onderwijs is de sleutel tot succes en persoonlijke groei. Onderwijs betekent voor D66 een leven lang leren, zodat mensen zichzelf kunnen blijven ontwikkelen. Goed onderwijs, in goede gebouwen en met moderne (ICT-)voorzieningen, kost geld. D66 vindt het belangrijk dat de gemeente Best blijft investeren in het beste onderwijs voor jong tot oud. Dit willen wij bereiken: Minder schooluitval. De cijfers van schooluitval in Best liggen wat D66 betreft nog te hoog; wij willen extra energie steken in het voorkomen en terugdringen van schooluitval. D66 vindt dat er in Best zoveel mogelijk Allesin-één scholen moeten komen. Hierin werken basisonderwijs, peuterspeelzaalwerk, kinderopvang, cultuur- en sportclubs samen. Als het kan onder één dak, maar in ieder geval via intensieve (netwerk)samenwerking. Geen wachtlijsten meer in de Vroeg- en Voorschoolse opvang (peuters en kleuters). De voorgenomen samenvoeging van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang moet opnieuw bekeken worden in het licht van maatschappelijke ontwikkelingen zoals de inkrimping van kinderopvangorganisaties. Om Passend Onderwijs een succes te laten worden, moet er een goede afstemming zijn tussen scholen en zorg- en welzijnsorganisaties. Leegstand van schoolgebouwen moet zoveel als mogelijk opgevuld worden via andere maatschappelijke functies (bv. wijkactiviteiten, verenigingen, zorgdiensten etc.) om te voorkomen dat een schoolgebouw onnodig wordt gesloten. Bij de nog te bouwen school in Dijkstraten moet een gymvoorziening komen; die is nu nog niet gepland. Jonge kinderen moeten anders een te grote afstand overbruggen. D66 is voorstander van het direct overdragen van geld voor groot onderhoud naar de scholen. Zij kunnen zelf het beste bepalen wat nodig is. Ook vermindert dit bureaucratie. 9

10 Nu vooruit: met de kracht van kunst en cultuur Kunst en cultuur dragen bij aan een prettige leefomgeving. Voor D66 zijn het inspiratiebronnen voor iedereen en zeker geen hobby of luxegoed voor enkelen. Kunst, cultuur en erfgoed kunnen inwoners van Best verbinden en ervoor zorgen dat ons dorp zich positief onderscheidt. D66 wil het volgende bereiken: Culturele instellingen werken zoveel mogelijk D66 wil nieuwe bezuinigingen op culturele samen, waar mogelijk in één gebouw. Ze organisaties zoveel mogelijk beperken. delen de verantwoordelijkheid voor D66 blijft zich sterk maken voor een Culturele gebouwenbeheer en stemmen hun Hotspot als belangrijke trekker voor het programma op elkaar af. centrum van Best. Hier is plaats voor zowel De gemeente stimuleert in Best kunst en cultuur via begeleiding richting cultureel ondernemerschap, door de aanschaf van bestaande als nieuwe (particuliere) culturele activiteiten. Als er op korte termijn geen duidelijkheid is beeldende kunst en door opstartpremies en over de haalbaarheid van het renovatieplan subsidies. voor t Tejaterke, zullen de gebruikers In Best gaan we startende kunstenaars op moeten verhuizen naar een andere plek. Wat weg helpen door hen vanuit de gemeente te D66 betreft biedt het Heerbeeck College vragen het straatbeeld mooier te maken en hiervoor nog steeds goede mogelijkheden. evenementen kleur te geven. D66 ziet onder Cultuuronderwijs binnen én buiten scholen is andere kansen bij het op te knappen centrum en bij de inrichting van speelplekken. D66 wil dat er uiterlijk in 2017, onder begeleiding van een nieuwe Kunstcommissie, minimaal twee kunstwerken in de openbare ruimte bij zijn gekomen. De gemeente Best gaat actief plaatselijke voor D66 een must en moet blijven. Cultureel erfgoed/monumenten moet zoveel mogelijk verbonden zijn met educatieve en recreatieve doeleinden. Best behoudt een volwaardige bibliotheek die samenwerkt met andere culturele en educatieve instellingen. De bieb zou ook op kunstenaars uitnodigen om te exposeren in zondag (enkele uren) open moeten zijn. De gemeentelijke gebouwen, zoals het dependance in het Heerbeeck College is voor gemeentehuis, Bestwijzer, buurthuizen. D66 geen noodzakelijke voorziening. 10

11 Nu vooruit: met zorg, welzijn en participatie Vanaf 2015 verandert er veel op het gebied van zorg, welzijn en participatie. De gemeente gaat dan een aantal belangrijke taken op zich nemen: langdurige zorg thuis (begeleiding/dagbesteding), de jeugdzorg (inclusief jeugd-ggz) en participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (o.a. Wajong). Deze decentralisaties hebben twee belangrijke doelen: mensen zo lang mogelijk in hun eigen huis laten wonen en ze zo actief mogelijk laten zijn in de samenleving. Voor de gemeente een grote uitdaging, maar ook een kans om zorg en begeleiding meer af te stemmen op de persoonlijke situatie van onze inwoners. Onder andere door meer hulp en begeleiding in Best zelf te organiseren, dichter bij huis. Ook valt er veel te winnen met het verminderen van bureaucratie. Dit wil D66 bereiken: Mét mensen praten, in plaats van over mensen; gesprekken vinden thuis plaats, in Bestwijzer of in een wijkvoorziening (bv. school, buurthuis). Elke inwoner moet een Persoonsgebonden Budget kunnen kiezen. De positie en inspraak van cliënten(raden) moeten in Best goed geregeld worden. Ook moet er een onafhankelijk klachtenmeldpunt komen. Inwoners kunnen uit een groot aantal gekwalificeerde zorgaanbieders kiezen. Bureaucratische rompslomp en regels voorkomen; systemen volgen de inhoud, niet andersom. Meer aandacht voor innovatie. Nieuwe technologieën, zoals domotica en e-health, maken hulpverlening toegankelijker en dragen bij aan langer zelfstandig wonen. Meer kansen voor kleinschalige woon-, zorgen begeleidingsinitiatieven in Best. Aandacht voor mantelzorgers; beleid vooral met in plaats van over mantelzorgers maken. Best moet investeren in preventie en vroegsignalering, want voorkomen is beter dan genezen. D66 wil in Best blijvend investeren in jongerenwerk omdat we verwachten dat de inzet van jongerenwerkers bijdraagt aan betere jeugdzorg. Mensen zoveel mogelijk aan de slag houden, ook via vrijwilligerswerk. Zo blijven mensen actief én doen ze werkervaring op. Beschutte werkplekken (sociale werkvoorziening) blijven nodig. Regionale samenhang is hiervoor noodzakelijk. Best moet onderzoeken wat voor haar inwoners de beste mogelijkheden biedt: doorgaan binnen de WSD (regio Noordoost-Brabant) of aansluiten bij de regio Zuidoost-Brabant, waarin op het gebied van zorg en welzijn al een nauwe samenwerking bestaat. Werk maken van eerstelijns zorgcentra in Best. Het is voor inwoners een goede zaak als huisartsen en andere zorgverleners onder één dak zitten en zoveel mogelijk samenwerken. Armoedebeleid Bij het bestrijden van armoede moet de meeste aandacht naar kinderen uitgaan, om te voorkomen dat zij geremd worden in hun (maatschappelijke) ontplooiing. Daarom wil D66, in lijn met het advies van de nationale Kinderombudsman, dat de gemeente Best een kindpakket ontwikkelt. Dit maakt basisbenodigdheden zoals zwemles en kleding toegankelijk. Het voordeel van een kindpakket is dat de ondersteuning gegarandeerd bij het kind terechtkomt. 11

12 Nu vooruit: met een nieuwe visie op gebouwen De gemeente bezit of subsidieert het gebruik van meerdere gebouwen (o.a. scholen, bibliotheek, buurthuizen). D66 vindt dat op korte termijn een nieuw accommodatiebeleid, passend bij deze tijd, ontwikkeld moet worden. Hierin wordt aangegeven op welke wijze de gemeente (haar) gebouwen op langere termijn wil inzetten en welke organisatievorm hiervoor het meest geschikt is. Buurtgebouwen D66 wil inwoners zoveel mogelijk ondersteunen bij het op eigen kracht inrichten van hun eigen leven. Daarnaast zien we dat steeds meer zorg- en welzijnsactiviteiten wijkgericht georganiseerd worden. Buurtgebouwen kunnen bij dit alles een belangrijke rol bij spelen. D66 ziet buurtgebouwen als centrale plekken in de wijk voor ontmoeting, activiteiten, dienst- en zorgverlening. Diverse panden in Best kunnen dienen als buurtgebouw: scholen, de huidige buurthuizen, Bestwijzer, zorgcentrum Kanidas, de bibliotheek, enzovoorts. Onderzoek moet uitwijzen welke activiteiten ruimte nodig hebben en welke gebouwen daar het meest geschikt voor zijn. Het uitgangspunt is dat gemeentelijke gebouwen zo multifunctioneel mogelijk gebruikt worden. Ook vinden we: Dat bij buurtgebouwen een splitsing gemaakt moet worden in maatschappelijke en commerciële huurtarieven. Dat buurtgebouwen geen plek zijn voor commerciële feesten en partijen. Dit vanuit het oogpunt van mogelijke geluidsoverlast en oneerlijke concurrentie t.o.v. van horecaondernemers in Best. 12

13 Nu vooruit: met ruimte en wonen Best heeft zich via regionale afspraken verplicht tot het bouwen van 1600 woningen in 10 jaar, maar door de economische crisis wordt er al jarenlang veel minder gebouwd dan gepland. Omdat veel bouwgrond in bezit van de gemeente Best is, hebben we door de crisis helaas al voor tientallen miljoenen verlies geleden. In de komende periode wil D66 het volgende bereiken: Samenhangend beleid: geen hap-snapplannen en onderlinge concurrentie bij nieuwbouwwijken. Maatwerkafspraken met projectontwikkelaars waarbij de gemeente aan hen eisen mag stellen. Meer levensloopbestendige woningen in Best, zowel koop als huur. Zoveel mogelijk eerst opvullen van lege plekken; daarna pas uitbreiding. Uitbreiding zoveel mogelijk in Schutboom, Dijkstraten en Steegsche Velden. Pas in Aarle bouwen als er echt behoefte is aan extra woningbouw en er geen andere geschikte plekken voor zijn. Creatieve, milieuvriendelijke oplossingen voor langdurig braakliggende terreinen (b.v. zonnepanelen, olifantengras) die ook nog eens geld opleveren. Afschaffen van de welstandscriteria. D66 gelooft niet in betutteling, wel in eigen verantwoordelijkheid. Bestemmingsplannen flexibeler maken t.b.v. verruiming mogelijkheden leegstaande panden. Specifieke aandacht voor de woningbehoeften van buitenlandse kenniswerkers en de huisvestingsomstandigheden van arbeidsmigranten uit Oost- en Midden-Europa. Nu vooruit: met natuur, buitengebied en recreatie Het groene karakter van Best moet behouden blijven. D66 wil dat in het buitengebied van Best de agrarische functie hand in hand gaat met natuurbehoud. Grote uitbreidingen, zowel agrarisch als woningbouw, passen hier niet. D66 blijft terughoudend en kritisch over bouwen in Aarle. Het Groene Woud moeten blijvend beschermd worden. Recreëren in de natuur, toerisme en de agrarische functie kunnen elkaar versterken als hierbinnen de juiste balans wordt gevonden. Dit geldt in het bijzonder voor de ontwikkelingen die in De Vleut plaatsvinden. D66 wil kleinschalige initiatieven en kleine plattelandsbedrijfjes die passen in het buitengebied stimuleren; bijvoorbeeld als alternatief voor stoppende agrarische bedrijven. 13

14 Nu vooruit: met economie, innovatie en ondernemerschap De Brainport-regio, waar Best deel van uitmaakt, is een van de belangrijkste centra voor economische ontwikkeling en bedrijvigheid in ons land. Het is een motor van innovatie en werkgelegenheid. Best kan en moet zich beter profileren als Brainport-gemeente. D66 wil het volgende bereiken: Ondernemers ruimte geven en bedrijvigheid stimuleren door goede gemeentelijke dienstverlening en een goede infrastructuur. De kwaliteit van de leefomgeving voor Bestenaren bepaalt mede de grenzen van deze ruimte. Best blijft het samenwerkingsverband Brainport actief ondersteunen. Wel moet inzichtelijk zijn wat dit oplevert. Best stimuleert de vestiging van bedrijven met een Brainport-karakter. D66 wil marktpartijen volop de kans geven om met vernieuwende ideeën aan de slag te gaan. Onder meer op het gebied van duurzaamheid, wonen, vervoer en bedrijvigheid. Ook ZZP ers moeten in Best goede kansen krijgen. De gemeente kan hen onder meer ondersteunen met flexibele huisvesting en optimale glasvezelverbindingen. Vooralsnog geen nieuwe kantoorcomplexen bouwen; eerst bestaande en deels leegstaande kantoren en bedrijven(terreinen) verbeteren en opknappen. Nu vooruit: met gezonde financiën D66 staat voor gezond en degelijk financieel beheer. D66 staat ook voor gericht investeren in zaken die wij van grote toegevoegde waarde vinden voor Best. Zoals de Culturele Hotspot en buurthuizen die een belangrijke maatschappelijke functie vervullen. D66 staat ook voor eerlijkheid. Het zijn financieel moeilijke tijden en de komende jaren zien wij toenemende risico s. Wij kunnen pijnlijke maatregelen niet uitsluiten. Wel kunnen we beloven dat we zorgvuldig, transparant en gericht op de toekomst van Best zullen handelen. Dit willen wij voor Best bereiken: Jaarlijks een sluitende begroting. Geen structurele kosten dekken met incidentele baten. Als gemeenteraad goede afspraken maken over het omgaan met financiële mee- en tegenvallers. Niet overlaten aan de waan van de dag of het goeddunken van het college. Maximale openheid en inzichtelijkheid over de ontwikkelingen en risico s van grote projecten, zoals het centrumplan en onze bouwontwikkelingen. Investeren in ontwikkelingen die voor grote groepen inwoners van waarde zijn. 14

15 Nu vooruit: met sport, milieu, verkeer en veiligheid Sport Tijdig inspelen op de afname van het aantal leerlingen in het basisonderwijs. Vraag en aanbod van sportfaciliteiten moeten goed op elkaar worden afgestemd. Milieu Inwoners moeten beschermd worden tegen overmatige overlast op het gebied van geluid. Informatie uit geplaatste geluidsmeetpalen moet hiervoor worden ingezet. Betere regels nodig voor geluidscumulatie, ofwel de optelsom van auto-, vlieg- en treingeluid. D66 Best gaat hiervoor in 2014 landelijk aandacht vragen via een motie op een D66-congres. Onderzoeken hoe inwoners van Best via een lokaal meetnetwerk zelf fijnstofmetingen Verkeer en vervoer Blijvende aandacht voor betere fietsroutes, o.a. rondom scholen. Géén miljoenen verslindende projecten zoals de Slowlane, wél beschikbare fietspaden verbeteren en slim op elkaar aansluiten. Meer doen met de kennis van bewoners over de verkeersveiligheid in hun wijk. Blijvende inzet voor een Intercitystation. Onze insteek: station Best krijgt de status van OVhub : een regionaal overstapknooppunt voor trein- en busreizigers naar o.a. Eindhoven Airport. Zoveel mogelijk het vervoer van gevaarlijke stoffen per trein door Best weren. Veiligheid en leefbaarheid Inwoners van Best moeten gemakkelijk aangifte kunnen doen, digitaal of op het politiebureau. De zichtbaarheid van de wijkagenten moet worden vergroot. Onderzoeken of privatisering van sportaccommodaties haalbaar is. Steun aan organisaties die jeugdsport stimuleren, zoals SchoolSportBest en Schoolsport Olympiade. kunnen doen. Hiervoor bestaan al systemen die gebruikmaken van smartphones. D66 is voorstander van invoering van DIFTAR omdat dit afvalscheiding kan bevorderen. Mogelijke negatieve bijeffecten moeten voorkomen worden. D66 is tegenstander van schaliegaswinning in Nederland, met name omdat dit de overgang naar duurzame energie kan belemmeren. Geluidsoverlast in wijken voorkomen door onnodige aanleg van nieuwe wegen tegen te gaan en te investeren in geluidwerende voorzieningen. Meer autovrije of verkeersluwe gebieden; winkelend publiek, wandelaars en sporters hebben recht op een veilige omgeving. Meer aanleg van bos en groenzones als compensatie voor de uitstoot van het verkeer. Uitbreiding Eindhoven Airport alleen als de geluidsbelasting binnen aanvaardbare normen blijft voor de inwoners van Best. Openingstijden mogen niet eenzijdig worden verruimd. Nieuwe wijken moeten zo snel mogelijk goede busverbindingen krijgen. Best ontwikkelt een preventief softdrugsbeleid naar het voorbeeld van het regionale alcoholpreventiebeleid Laat je niet flessen. Softdrugsregulering landelijk én regionaal oppakken. 15

16 16

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Inhoud

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Inhoud Met kracht vooruit Inhoud Beste inwoners van Best... 4 Waar staan wij voor?... 4 Best en de kracht van inwoners... 6 De kracht van jongeren... 6 De kracht van senioren... 6 De kracht van ondernemerschap...

Nadere informatie

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018 Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN Secretariaat: De Korenaar 21 5688 TS Oirschot Telefoon: 0499 479060 E mail: secretaris@vvdoirschot.nl Internet: www.vvdoirschot.nl Economisch herstel Verkiezingsprogramma 2014

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter!

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter! Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018 Meppel verdient Beter! Vastgesteld op de ledenvergadering van 25 november 2013 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Verkiezingsprogramma VVD Winterswijk 2014-2018 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de VVD Winterswijk voor de periode 2014 2018. De VVD wil werken

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota WELZIJN ALGEMEEN 1 Het zo optimaal mogelijk laten participeren van de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht

Nadere informatie

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010.

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Deze lokale politieke partij is voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Voor een gezond Smallingerland!

Voor een gezond Smallingerland! Voor een gezond Smallingerland! CDA verkiezingsprogramma 2010 2014 Op dinsdag 3 maart 2010 wordt er een nieuwe gemeenteraad gekozen. Het CDA wil met dit verkiezingsprogramma laten zien wat het de komende

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken Verkiezingsprogramma Daadkrachtig en betrokken Als Volkspartij voor Vrijheid en Democratie willen we betrokken zijn. Betrokken bij de inwoners en ondernemers van de Gemeente Veere. De VVD is er van overtuigd

Nadere informatie

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd.

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd. OPA Borsele Speerpunten Ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Mensen met een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking en ouderen worden steeds meer aangesproken op hun eigen kracht

Nadere informatie

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren,

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015 Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Wanneer we kijken naar de wereld om ons heen, dan beseffen we hoe rijk gezegend we zijn met de omgeving waarin we

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

D66 Korendijk Verkiezingsprogramma 2014-2018

D66 Korendijk Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Korendijk Verkiezingsprogramma 2014-2018 1. Relatie met de gemeente D66 staat voor minder bureaucratie, nauw contact met de inwoners en een luisterend oor voor burgers. Een bestuur dat met heldere

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. "Alles van waarde is weerloos"

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. Alles van waarde is weerloos Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018 Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard "Alles van waarde is weerloos" Lucebert Dat moet dus beschermd worden 1 December 2013 Inhoud 1. Maatschappelijke

Nadere informatie

Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein. Robby Aldenkamp.

Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein. Robby Aldenkamp. Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein Robby Aldenkamp. Drie decentralisaties in het sociale domein: 1. AWBZ WMO 2. Participatiewet 3. Jeugdwet Wat verandert er met ingang

Nadere informatie

Verslag: Wijkbijeenkomst Capelle aan den IJssel

Verslag: Wijkbijeenkomst Capelle aan den IJssel Verslag: Wijkbijeenkomst Capelle aan den IJssel Datum: dinsdag 3 juni 2014 Locatie: HSB de Vijverhof, Reigerlaan 251, Capelle aan den IJssel Thema: wijkgericht werken Georganiseerd door: Kirsten Kirschner

Nadere informatie

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN November 2014 PVDA PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN Een plan van De Partij van de Arbeid Voorne putten Werkgroep Economie & Werk Voorne Putten PvdA Nissewaard Gert-Jan Alberts Kim van de Kant PvdA Hellevoetsluis

Nadere informatie

Appingedam. De toekomst begint vandaag! Verkiezingsprogramma 2014-2018

Appingedam. De toekomst begint vandaag! Verkiezingsprogramma 2014-2018 Appingedam De toekomst begint vandaag! Verkiezingsprogramma 2014-2018 Voorwoord Het komt erop aan. Op 19 maart 2014 gaat Appingedam naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Voor u ligt het

Nadere informatie

2.3 Programma 3: De werkende gemeente

2.3 Programma 3: De werkende gemeente 2.3 Programma 3: De werkende gemeente Wat willen we bereiken? Algemeen Als gemeente kiezen we voor een strategische focus op werken en leren. Door het versterken van de economische ontwikkeling in onze

Nadere informatie

Met deze verkiezingseditie informeren wij u over onze motivatie, rode draad en ons verkiezingsprogramma en stellen wij u onze 19 kandidaten voor.

Met deze verkiezingseditie informeren wij u over onze motivatie, rode draad en ons verkiezingsprogramma en stellen wij u onze 19 kandidaten voor. Met deze verkiezingseditie informeren wij u over onze motivatie, rode draad en ons verkiezingsprogramma en stellen wij u onze 19 kandidaten voor. Gemeente Belangen Korendijk Gemeente Belangen Korendijk

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Inleiding Wij zijn CDA Woudenberg. Sinds jaar en dag een actieve partij binnen de gemeentepolitiek in ons dorp. Wij leveren een positieve bijdrage aan het

Nadere informatie

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur Geachte lezer, Fijn dat u even tijd neemt om kortweg kennis te maken met het beleid van stichting Welcom. Door het beleid voor de komende vier jaren te omschrijven, laat Welcom zien wat ze in de samenleving

Nadere informatie

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

KIES STAAT VOOR KERNEN IN EVENWICHT EN SAMENHANG

KIES STAAT VOOR KERNEN IN EVENWICHT EN SAMENHANG KIES STAAT VOOR KERNEN IN EVENWICHT EN SAMENHANG Zorgen voor een evenwichtig beleid en een optimale verdeling van de beschikbare middelen over alle dorpskernen. OPEN, EENVOUDIG, EERLIJK EN DUIDELIJK Wij

Nadere informatie

LEEF. Geachte, Deze visie zal de komende 4 jaar het uitgangspunt zijn voor de PvdA bij de besluitvorming in de gemeenteraad.

LEEF. Geachte, Deze visie zal de komende 4 jaar het uitgangspunt zijn voor de PvdA bij de besluitvorming in de gemeenteraad. Geachte, In het weekend van 8 en 9 maart gaat de PvdA Bergeijk huis aan huis een kleurrijke brochure verspreiden. In deze brochure staat onze visie voor de komende jaren voor Bergeijk: Een visie met een

Nadere informatie

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening DE VRAGEN VOOR HET BURGERBEGROTINSGFORUM OP 30 OKTOBER 2010 Groep 1: Leefbaarheid A. Zaal: Loungezaal. Gespreksleider: Jan Finkenflügel. 1 Het idee in de begroting is dat een goed voorzieningenniveau van

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

4. Opgroeien en meedoen in Lansingerland

4. Opgroeien en meedoen in Lansingerland 4. Opgroeien en meedoen in Lansingerland Lansingerland moet een gemeente zijn waar jongeren met plezier kunnen opgroeien. Goed onderwijs, goede sportfaciliteiten, een eigen plekje in de wijk, goede jeugdzorg

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 CDA LOPPERSUM MIDDEN TUSSEN DE MENSEN, DE MENSEN CENTRAAL Tussen de mensen, de mensen centraal INHOUDSOPGAVE Inleiding Uitgangspunt Actueel De crisis De krimp Aardbevingen

Nadere informatie

Voortzetting van de subsidieregeling

Voortzetting van de subsidieregeling Voortzetting van de subsidieregeling De huidige regeling Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen is zo succesvol dat deze recht doet aan continuering. De 60 aanvragen bij de laatste tranche van deze

Nadere informatie

OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014. Inzet combinatiefunctionaris

OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014. Inzet combinatiefunctionaris BIJLAGE 2 OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014 Taakstelling 2012 2013 2014 totale taakstelling 484.500,00 610.000,00 660.000,00 al ingevuld

Nadere informatie

Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen

Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen Voorzitter, Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen Voordat ik kom tot de bijdrage van de CDA-fractie wil ik graag een groot compliment maken. Zoals u misschien wél verwacht had, gaat dat compliment

Nadere informatie

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013.

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Voorzitter, college, collega raadsleden, mensen op de publieke tribune, luisteraars van de Zuidwest FM en lezers van onze GBWP bijdrage.

Nadere informatie

KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN

KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN Programma 2014-2018 STERK VOOR DIEMEN - LEEFBAARHEID EN SOLIDARITEIT Inleiding Diemen moet de komende jaren heftige beslissingen nemen!

Nadere informatie

Alternatieve begroting 2014

Alternatieve begroting 2014 Alternatieve begroting 2014 GroenLinks Rotterdam kiest ervoor om in economisch lastige tijden te blijven investeren in de stad. Dat doen we door meer geld uit te trekken voor bijvoorbeeld onderwijs, het

Nadere informatie

de kracht van mensen verkiezingsprogramma D66 gemeenteraadsverkiezingen 2013 Heerenveen

de kracht van mensen verkiezingsprogramma D66 gemeenteraadsverkiezingen 2013 Heerenveen de kracht van mensen verkiezingsprogramma D66 gemeenteraadsverkiezingen 2013 Heerenveen De Kracht van Mensen Juni 2013 Programmacommissie D66 Heerenveen www.d66heerenveen.nl Hans Zaadnoordijk (voorzitter)

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Een toekomstvisie voor Leidschendam-Voorburg De voormalige gemeenten Leidschendam en Voorburg kennen elk een eeuwenlange historie. Als gefuseerde gemeente gaat Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

Nieuw perspectief voor Westerveld

Nieuw perspectief voor Westerveld Nieuw perspectief voor Westerveld Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad 2014 2018 1 STERK Westerveld is een nieuwe lokale politieke kiesvereniging in de gemeente Westerveld De politieke missie van

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018

Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018 Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018 De afgelopen jaren hebben zich in onze samenleving veel en verschillende veranderingen voorgedaan, zo ook in Kapelle. We zijn onder andere geconfronteerd met

Nadere informatie

Hoe groen zijn de partijprogramma s

Hoe groen zijn de partijprogramma s Hoe groen zijn de partijprogramma s Een onderzoek over wat er door de verschillende partijen is opgeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 Werkwijze Alle 8 partijprogramma s zijn

Nadere informatie

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT MdV De begroting is wederom een knap staaltje werk waar door heel veel medewerkers in dit huis veel energie en vakmanschap in is gestoken. Dat verdient waardering, zowel richting college als richting al

Nadere informatie

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Leefbaar Grashoek Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Kerngesprekken, met wie? November 2013: verenigingen: sport en spel December 2013: verenigingen

Nadere informatie

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven Economie Versterking van de onderscheidende duurzame economische positie van met name de agrarische, toeristische en maritieme sector. Hoofddoel thema Bekendheid van de regio AV op internationaal, nationaal

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

Dit zijn onze keuzes voor een verantwoord financieel beleid:

Dit zijn onze keuzes voor een verantwoord financieel beleid: Algemeen Het CDA baseert zijn politiek op vier pijlers: Gerechtigheid, Gespreide Verantwoordelijkheid, Solidariteit en Rentmeesterschap. Grote woorden, die tegelijk concrete handvatten bieden voor de alledaagse

Nadere informatie

Perspectief voor de Achterhoek

Perspectief voor de Achterhoek Perspectief voor de Achterhoek 1 Perspectief voor de Achterhoek Aanleiding Op 23 september organiseerde De Maatschappij met Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek een interactieve bijeenkomst met als doel

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Toeliching ProTIel op bezuinigingsvoorstellen 2015 2017 pagina 1/7

Toeliching ProTIel op bezuinigingsvoorstellen 2015 2017 pagina 1/7 Voorstel Toelichting ProTiel 2015 2016 2017 2018 e.v. 1. Voorstellen die vormgegeven aan de kanteling: als gemeente verantwoordelijkheid loslaten en meer samenwerken met de inwoners van Tiel om voorzieningen

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

Nog steeds in. Helmond 77%

Nog steeds in. Helmond 77% De trends volgens de Helmonders Bijlage 4 Resultaten enquête Stadspanel Onderzoek en Statistiek Gooitske Marsman Augustus 2011 Inleiding Helmond heeft een start gemaakt met het project dat uiteindelijk

Nadere informatie

Meneer de voorzitter,

Meneer de voorzitter, Meneer de voorzitter, Als we de laatste tijd iets geleerd hebben, dan is het dat samenwerking in deze tijd van crisis essentieel is. We zien dat in de internationale politiek, waar verschillende Europese

Nadere informatie

Erfgoed als krachtvoer. Tips voor een nieuwe toekomst voor dorpen, steden en regio s

Erfgoed als krachtvoer. Tips voor een nieuwe toekomst voor dorpen, steden en regio s Erfgoed als krachtvoer Tips voor een nieuwe toekomst voor dorpen, steden en regio s U wilt nieuw leven blazen in uw dorp, stad of regio? Als alles tegen zit, is er altijd nog het erfgoed. Het DNA van het

Nadere informatie

srondje kernen Stichtse VechtsS soud-zuilenss sop BuurenE stienhovenss soud-maarssenveene smolenpoldere

srondje kernen Stichtse VechtsS soud-zuilenss sop BuurenE stienhovenss soud-maarssenveene smolenpoldere srondje kernen Stichtse VechtsS Het D66-team staat dicht bij de mensen. We willen de eigenheid van de kernen tot haar recht laten komen. We koesteren het vrijwilligerswerk en willen beginspraak in plaats

Nadere informatie

Blaarthem. Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie. Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK

Blaarthem. Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie. Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie Opschoondag Offenbachlaan Inzet buurtconciërges bij beheer openbare ruimte Verbeteren van de beeldkwaliteit

Nadere informatie

Hoe in de toekomst om te gaan met sociaal ondernemers als huurder van gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed?

Hoe in de toekomst om te gaan met sociaal ondernemers als huurder van gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed? Hoe in de toekomst om te gaan met sociaal ondernemers als huurder van gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed? 1. Context In het Coalitieakkoord Utrecht maken we samen hecht de gemeente Utrecht veel waarde

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 AANDACHT VOOR VITALE KLEINE KERNEN IN TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 AANDACHT VOOR VITALE KLEINE KERNEN IN TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 AANDACHT VOOR VITALE KLEINE KERNEN IN TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Politieke partijen schrijven daarvoor hun verkiezingsprogramma

Nadere informatie

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z Samen doen Zorgvisie Zorg- en dienstverlening van A tot Z Wat en hoe? 3 W Samen met de cliënt bepalen we wát we gaan doen en hóe we het gaan doen. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen op diverse

Nadere informatie

tot eind 2025 - LED verlichting bij vervanging - inzet slimme verlichtingsconcepten

tot eind 2025 - LED verlichting bij vervanging - inzet slimme verlichtingsconcepten Doelstelling Actie Doorlooptijd Wat gaan we doen Eigenaarschap Eigen organisatie 20% energiebesparing t.o.v. 2015 Energiebesparing gemeentelijke gebouwen 20% transitie naar hernieuwbare energie t.o.v.

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

Werkplan 2014. Adviesraad Sociaal Domein Lopik

Werkplan 2014. Adviesraad Sociaal Domein Lopik Werkplan 2014 Adviesraad Sociaal Domein Lopik 18 februari 2014 Ter introductie De Adviesraad Sociaal Domein Lopik (ASDL) bestaat uit inwoners van Lopik die een actieve verhouding hebben met het sociale

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Duurzame energie. Recreatie en toerisme. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. VANG (Van Afval Naar Grondstof)

Duurzame energie. Recreatie en toerisme. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. VANG (Van Afval Naar Grondstof) RSA Speerpunten V oor u ligt een samenvatting van de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) voor Gooi en Vechtstreek. Deze agenda voor intergemeentelijke samenwerking kent een bijzondere geschiedenis, want

Nadere informatie

Vragen en antwoorden vanuit de Stemwijzer

Vragen en antwoorden vanuit de Stemwijzer Vragen en antwoorden vanuit de Stemwijzer 1. Samengaan gemeente De gemeente Smallingerland mag in de toekomst samengaan met een andere gemeente. Om te beginnen zou het al goed zijn om al de samenwerking

Nadere informatie

Resultaten Samen Anders gemeente Bronckhorst 9 oktober 2013

Resultaten Samen Anders gemeente Bronckhorst 9 oktober 2013 Resultaten Samen Anders gemeente Bronckhorst 9 oktober 2013 Wat merk je? - rust - leegstand van huizen, winkels en buitengebied - functies verdwijnen uit dorpen - veel praat bijeenkomsten - burgen bevragen,

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 EnschedeAnders.nl

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 EnschedeAnders.nl 24 januari 2014 Hoofdpunten uit VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 Doelstelling van : heeft als doelstelling een herkenbare bijdrage te leveren aan het realiseren van een rechtvaardige, solidaire en duurzame

Nadere informatie

Gangmakers voor Bussum!

Gangmakers voor Bussum! Met de fusie tussen Bussum, Naarden en Muiden in het vizier en de op handen zijnde Raadsverkiezingen in maart 2014 geeft de Bussumse Ondernemers Vereniging (BOV) met dit pamflet haar visie op de economische

Nadere informatie

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad VERG AD ERING GEM EENT ER AAD 20 14 VOORST EL Registratienummer: 1150476 Bijlage(n) 2 Onderwerp Beleidsplan Participatiewet Aan de raad Middenbeemster, 30 september 2014 Inleiding en probleemstelling Gemeenten

Nadere informatie

Nieuwe arrangementen. Workshop 5

Nieuwe arrangementen. Workshop 5 Nieuwe arrangementen Workshop 5 De kaders (1) De 3 transities met minder middelen Geven mogelijkheden tot betere afstemming Meer preventie minder hulpverleners Meer lichter vormen van ondersteuning minder

Nadere informatie

Bijeenkomst inwoners op 13 mei 2014 in Alphen aan den Rijn (Locatie Oude Wereld)

Bijeenkomst inwoners op 13 mei 2014 in Alphen aan den Rijn (Locatie Oude Wereld) Memo Wijken en Kernen Aan : De aanwezigen van de bewonersbijeenkomst 13 mei 2014 Van : Annelise Bosscha Telefoonnummer : Datum : 21 mei 2014 Onderwerp : Verslag en rode draad bewonersbijeenkomst 13 mei

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Voorzitter, dames en heren. Het blijft waaien

Voorzitter, dames en heren. Het blijft waaien Voorzitter, dames en heren Het blijft waaien 1. De economische storm is nog steeds niet geluwd. Integendeel hij waait erger dan te voren. Griekse toestanden doen Europa letterlijk op z n grondvesten schudden.

Nadere informatie

Inwoners Daadkracht Economie Alertheid Ambities Leefbaarheid Bereikbaarheid Uitermate zorgvuldigheid Ruimtelijke ordening Gezondheidszorg

Inwoners Daadkracht Economie Alertheid Ambities Leefbaarheid Bereikbaarheid Uitermate zorgvuldigheid Ruimtelijke ordening Gezondheidszorg Partijprogramma De kunst van het verbinden Inwoners Daadkracht Economie Alertheid Ambities Leefbaarheid Bereikbaarheid Uitermate zorgvuldigheid Ruimtelijke ordening Gezondheidszorg De puntjes op de I van

Nadere informatie

Deze laatste begroting van de huidige bestuursperiode nodigt uit tot vooruitkijken.

Deze laatste begroting van de huidige bestuursperiode nodigt uit tot vooruitkijken. Geacht college, raad en toehoorders, Ik wil graag beginnen met een compliment voor deze begroting, die naar het schijnt in een bijzonder korte tijd is opgesteld. En daarnaast voor de uiterst overzichtelijke

Nadere informatie

STEDENBOUW VERKEER WONEN DETAILHANDEL SOCIALE STRUCTUUR/EVENEMENTEN NATUUR/RECREATIE HORECA OVERIGE VOORZIENINGEN. HEEZEnaar2025

STEDENBOUW VERKEER WONEN DETAILHANDEL SOCIALE STRUCTUUR/EVENEMENTEN NATUUR/RECREATIE HORECA OVERIGE VOORZIENINGEN. HEEZEnaar2025 4 juli 2015 ? Zes betrokken inwoners van Heeze te weten: Annemiek Ciska Lieke Kees Peter Ron Wat is WAAROM? mogelijke negatieve veranderingen in ons dorp positief uitgewerkt kunnen worden door onderling

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

BURGERBELANGEN NÚ. De partij voor betrokken burgers. Verkiezingsprogramma 2006-2010

BURGERBELANGEN NÚ. De partij voor betrokken burgers. Verkiezingsprogramma 2006-2010 BURGERBELANGEN NÚ De partij voor betrokken burgers - Lokaal - Sociaal - Liberaal! Verkiezingsprogramma 2006-2010 Missie BurgerBelangen laat zich niet in een hokje plaatsen, zoals dat bij landelijk georganiseerde

Nadere informatie

JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN

JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN Foto: Jeroen Mul/Flickr, Creative Commons JA: STEVIG INZETTEN OP BETAALBAAR EN GOED WONEN VOOR IEDEREEN! De afgelopen jaren is er dankzij

Nadere informatie

afd:!gemeente!hellendoorn.!

afd:!gemeente!hellendoorn.! afd:gemeentehellendoorn. Gemeenteraadsverkiezingen2014. Voorwoord Alhoeweldeeerstelichtpuntjesaandehorizonverschijnen,looptdeeconomischerecessie nog als een rode draad door ons land. Met name ondernemers

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie