Verkiezingsprogramma D66 Best Inhoud:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkiezingsprogramma D66 Best 2014-2018. Inhoud:"

Transcriptie

1 Met kracht vooruit

2 Verkiezingsprogramma D66 Best Dit is een verkorte versie van het verkiezingsprogramma dat de leden van D66 Best hebben vastgesteld. De volledige tekst is te lezen op Inhoud: Nu vooruit: met de kracht van inwoners Nu vooruit: met de gemeente als partner Nu vooruit: met de kracht van samenwerking Nu vooruit: met de kracht van duurzaamheid Nu vooruit: met een krachtig centrum Nu vooruit: met de kracht van onderwijs Nu vooruit: met de kracht van kunst en cultuur Nu vooruit: met zorg, welzijn en participatie Nu vooruit: met een nieuwe visie op gebouwen Nu vooruit: met ruimte en wonen Nu vooruit: met natuur, buitengebied en recreatie Nu vooruit: met economie, innovatie en ondernemerschap Nu vooruit: met gezonde financiën Nu vooruit: met sport, milieu, verkeer en veiligheid

3 Waar staan wij voor? Een wereld waarin iedereen, hoe verschillend we ook zijn, de ruimte krijgt om zich optimaal te ontplooien. Een wereld waarin mensen die het door pech wat minder gaat, kunnen rekenen op een vangnet dat hen helpt alles weer snel op de rit te krijgen. Een wereld met een transparante overheid die inspireert en stimuleert, en vooral niet betuttelt of in de weg staat. Met gezond verstand Best heeft veel goeds te bieden. D66 wil dat koesteren en behouden, maar in deze tijd zal dat niet makkelijk zijn. De kans is groot dat er opnieuw bezuinigd moet worden. Wij zijn daarin een praktisch denkende partij. We gebruiken ons gezond verstand, houden het algemeen belang in het oog en laten ons niet leiden door belangen van kleine groepjes. Met kracht vooruit! D66 is een partij met de blik op de toekomst. We zien nog veel krachtige kansen en mogelijkheden. Dus nu met kracht vooruit! 3

4 Nu vooruit: met de kracht van inwoners D66 wil elk individu de maximale ruimte en kansen geven om het beste uit zichzelf en anderen te halen. Wie struikelt wordt op de been geholpen en aangemoedigd weer zelfstandig te blijven staan. Dat is liberaal én sociaal. D66 heeft oog voor de kracht van alle inwoners van Best: jongeren, senioren, ondernemers, mensen met een beperking en vrijwilligers. Dit willen we voor hen bereiken: Jongeren Inspraak en betrokkenheid stimuleren via kanalen die bij de jeugd aansluiten. Bijvoorbeeld sociale media en online communicatie zoals de website OndertusseninBest.nl. De gemeente gaat investeren in digitale communicatie (denk aan online enquêtes), zoekt hiermee jongeren op en laat actief zien dat de inbreng van jongeren serieus opgepakt wordt. Jongeren die in de bijstand zitten, kunnen stage lopen bij Bestse ondernemers om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten; Senioren Bij al het beleid dat senioren aangaat, wordt de SeniorenRaadBest zo vroeg mogelijk betrokken. Omarming van eigen initiatieven van senioren om onderlinge contacten en mantelzorg te vergemakkelijken. Ruime PGB-regelingen (persoonsgebonden budget) voor optimale eigen keus en regie. Kwalitatief goede Wmo-voorzieningen. Ondernemers Bij al het beleid dat ondernemers aangaat, worden zij er vanaf het begin bij betrokken. De gemeente zoekt actief de dialoog met winkeliers, MKB, grote concerns, ZLTO en horeca. Minder regels en bureaucratie, meer digitale service (o.a. via Ondernemingsdossier.nl). Drempels om leegstaande panden om te bouwen tot jongerenhuisvesting worden zoveel mogelijk weggenomen. Jeugd- en jongerenwerk blijft belangrijk en wordt betrokken bij de nieuwe Jeugdzorgtaken. Stimuleren van een gezonde levensstijl via voorlichting en preventie, gericht op o.a. voorkomen van drugs- en alcoholgebruik en overgewicht. In overleg met het onderwijs extra aandacht voor de psychische gezondheid van jongeren. Meer aandacht voor levensloopbestendig bouwen. Kwetsbare ouderen zijn goed in beeld zodat tijdig hulp georganiseerd kan worden. Steun aan initiatieven die zich richten op informatie en ontmoeting bij dementie. Een (lokaal) meldpunt Ouderenmishandeling voor een veilige melding en zorgvuldige opvolging. Afschaffen van precariobelasting voor o.a. terrassen, zonneschermen en winkeluitstallingen. Aanbestedingen beter toegankelijk maken voor MKB en ZZP ers. Kwalitatief sterke en veilige bedrijventerreinen met een goede infrastructuur. 4

5 Mensen met een beperking Bij al het beleid dat mensen met een beperking aangaat, worden zij vanaf het begin actief betrokken. Dit gebeurt via het Gehandicaptenplatform, de Wmo-adviesraad, de Adviesraad Sociale Voorzieningen, patiënten- en cliëntenorganisaties. Vrijwilligers Bij al het beleid dat vrijwilligers aangaat, worden vrijwilligersorganisaties vanaf het begin actief betrokken. Samen worden de grenzen van vrijwilligerswerk bepaald. Er zijn voldoende ruimtelijke mogelijkheden voor vrijwilligers om bij elkaar te komen en activiteiten te organiseren. Samen doen D66 gelooft in de kracht van het individu, maar ook in de kracht van onderlinge verbinding. Best heeft een traditie van initiatiefrijke inwoners die samen zaken voor elkaar krijgen. Zo zijn al vele verenigingen, bedrijven, stichtingen, coöperaties en overlegorganen ontstaan. D66 ziet op veel terreinen nog mogelijkheden: samen inkopen, samen bouwen, samen Een tastbare uitvoering van inclusief beleid, zoals het verbeteren van de toegang van gebouwen. Stimuleren van eigen kracht door inspirerende praktijkvoorbeelden van mensen uit Best een podium te geven. Vergunningen aanvragen voor kleinschalige activiteiten wordt eenvoudiger. Vrijwilligers kunnen voor advies en ondersteuning terecht bij een centraal contactpunt. Inwoners in Best kunnen vraag en aanbod van vrijwilligerswerk snel en makkelijk vinden. buurten onderhouden, samen mantelzorg organiseren, enzovoorts. Initiatieven hiertoe moet de gemeente open en positief tegemoet treden en zoveel mogelijk faciliteren. Ook verbinding tussen generaties vindt D66 belangrijk. Dat is goed voor wederzijds begrip en onderlinge solidariteit. 5

6 Nu vooruit: met de gemeente als partner De gemeente is er voor de inwoners en voor bedrijven en organisaties die in Best actief zijn. Dat klinkt logisch, maar veel inwoners voelen dat niet zo. Er valt dus nog veel te verbeteren, vindt D66. Daarom maken wij ons sterk voor een gemeente die zich opstelt als een partner. Een Dienstbare gemeente die Dichtbij mensen staat en voor Duidelijke informatie zorgt die zoveel mogelijk Digitaal te vinden is. Dit willen we bereiken: Het gemeentehuis wordt veel meer dan nu een huis van de inwoners van Best: meer activiteiten, meer ontmoeting. Openbare raadscommissies en raadsbijeenkomsten ook op locatie houden. Regeling buurtbudgetten uitbreiden, waarbij Bewonersoverleggen meer dan nu zelf mogen bepalen waar het geld aan besteed wordt. Jaarlijkse wijkschouwen door wijkbewoners, Bewonersoverleg, gemeente en wijkagent. Knelpunten signaleren en samen denken over oplossingen. Meer digitale communicatie- en inspraakmiddelen, zoals online enquêtes en sociale media. Volledige digitale dienstverlening in Een proef met opening gemeentehuis op zaterdagochtend (op afspraak) voor zaken die niet digitaal afgehandeld kunnen worden. Op de gemeentesite komt een overzicht van declaraties van burgemeester en wethouders. Gemeenteraadsvergaderingen zijn uiterlijk in 2015 live via internet te volgen. 6

7 Nu vooruit: met de kracht van samenwerking Best maakt deel uit van de Brainport-regio Eindhoven, waarin samenwerking en innovatie belangrijke pijlers voor de toekomst zijn. Regionale samenwerking moet ervoor zorgen dat Best krachtig genoeg blijft om de extra taken, de afname van inkomsten en andere ontwikkelingen aan te kunnen. Best moet ook bestuurlijk en ambtelijk voldoende kwaliteit houden. D66 denkt dat met name een intensieve samenwerking met Eindhoven hiertoe kan bijdragen. D66 is een groot voorstander van samenwerking, maar wij verbinden daar wel voorwaarden aan. Samenwerking moet altijd ten goede komen aan de inwoners van Best. Verder moeten samenwerkingsvormen inzichtelijk en aanstuurbaar zijn voor inwoners en deelnemende organisaties. Wordt aan deze voorwaarden voldaan, dan kan een zelfbewust Best zelfstandig de toekomst in. Lukt dat onvoldoende, dan vindt D66 het opgeven van zelfstandigheid bespreekbaar. Gemeentegrenzen zijn niet bepalend voor dat wat D66 met en voor inwoners wil bereiken. Het gaat tenslotte om de Bestse gemeenschap en niet om de gemeente Best. Dit willen wij bereiken: Best richt zich in de samenwerking sterker op Eindhoven, omdat in deze gemeente veel (specialistische) kennis aanwezig is. Meer zicht in en controle op de resultaten van samenwerkingsverbanden. Samenwerkingsverbanden hebben meer aandacht voor de situatie van individuele gemeenten; het gaat om de inhoud, niet om de macht van het getal. Een versterkte samenwerking over de gemeentegrenzen heen tussen bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen en de overheid. 7

8 Nu vooruit: met de kracht van duurzaamheid D66 streeft naar een harmonieuze en duurzame samenleving die rekening houdt met het welzijn van toekomstige generaties. De gemeente Best heeft een ambitie uitgesproken: in 2030 energieneutraal zijn. Ook wordt ingezet op een forse vermindering van restafval en op hergebruik van grondstoffen en materialen. D66 vindt dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven, initiatieven moet nemen en partijen bij elkaar kan brengen. Daarom hebben wij in 2013 met succes een plan gelanceerd voor het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen, zoals op de gymzaal van de Bernardusschool. En we hebben meer ideeën om duurzaamheid concreet in te vullen: Een meerjarenplan voor zonnepanelen op (semi-)gemeentelijke gebouwen. Van langdurig braakliggende bouwgronden zonnetuinen maken door aanleg van zonnepanelen. Maximaal inzetten op energiebesparende maatregelen in gemeentelijke gebouwen (isolatie, LED-verlichting, slim stoken en ventileren). In het nieuwe college is er één wethouder die zich als karttrekker inzet voor duurzaamheid Samen met Bestse bedrijven trajecten opzetten die bijdragen aan het optimaal hergebruiken van producten en grondstoffen. Energiezuinig vervoer stimuleren (goede fietsroutes, meer oplaadpunten voor elektrische auto s, gemeentelijk wagenpark verduurzamen). Duurzaamheidseducatie op scholen bevorderen. Maximaal inzetten op energiebesparende maatregelen in gemeentelijke gebouwen. 8

9 Nu vooruit: met een krachtig centrum D66 heeft grote twijfels over de ingeslagen weg voor het centrum, die nog steeds uitgaat van nieuwbouw en veel extra winkelmeters. Trends in winkelgedrag tonen aan dat er daar minder behoefte aan is. D66 vindt dat andere tijden om andere oplossingen vragen. Onze ideeën voor een versterkt centrum zijn: Een flinke opknapbeurt van de openbare ruimte (Hoofdstraat, omgeving Boterhoek, Raadhuisplein etc.); dit maakt het bestaande winkelgebied aantrekkelijker. Geef meer ruimte aan particulier initiatief om bestaande complexen, zoals Den Ekker, te renoveren en verfraaien. Concentreer het winkelaanbod zoveel mogelijk in het centrum, Wilhelminadorp en Winkelcentrum Heivelden. Ontmoedig vestiging van winkels in omringende straten. Versterk de relatie met de middenstand, Stichting Centrummanagement en eigenaren van panden; bekijk samen wat nodig en mogelijk is. Maak parkeergarage Molenveste algemeen toegankelijk, waarbij een deel aan vaste huurders ter beschikking wordt gesteld. Nu vooruit: met de kracht van onderwijs Onderwijs is de sleutel tot succes en persoonlijke groei. Onderwijs betekent voor D66 een leven lang leren, zodat mensen zichzelf kunnen blijven ontwikkelen. Goed onderwijs, in goede gebouwen en met moderne (ICT-)voorzieningen, kost geld. D66 vindt het belangrijk dat de gemeente Best blijft investeren in het beste onderwijs voor jong tot oud. Dit willen wij bereiken: Minder schooluitval. De cijfers van schooluitval in Best liggen wat D66 betreft nog te hoog; wij willen extra energie steken in het voorkomen en terugdringen van schooluitval. D66 vindt dat er in Best zoveel mogelijk Allesin-één scholen moeten komen. Hierin werken basisonderwijs, peuterspeelzaalwerk, kinderopvang, cultuur- en sportclubs samen. Als het kan onder één dak, maar in ieder geval via intensieve (netwerk)samenwerking. Geen wachtlijsten meer in de Vroeg- en Voorschoolse opvang (peuters en kleuters). De voorgenomen samenvoeging van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang moet opnieuw bekeken worden in het licht van maatschappelijke ontwikkelingen zoals de inkrimping van kinderopvangorganisaties. Om Passend Onderwijs een succes te laten worden, moet er een goede afstemming zijn tussen scholen en zorg- en welzijnsorganisaties. Leegstand van schoolgebouwen moet zoveel als mogelijk opgevuld worden via andere maatschappelijke functies (bv. wijkactiviteiten, verenigingen, zorgdiensten etc.) om te voorkomen dat een schoolgebouw onnodig wordt gesloten. Bij de nog te bouwen school in Dijkstraten moet een gymvoorziening komen; die is nu nog niet gepland. Jonge kinderen moeten anders een te grote afstand overbruggen. D66 is voorstander van het direct overdragen van geld voor groot onderhoud naar de scholen. Zij kunnen zelf het beste bepalen wat nodig is. Ook vermindert dit bureaucratie. 9

10 Nu vooruit: met de kracht van kunst en cultuur Kunst en cultuur dragen bij aan een prettige leefomgeving. Voor D66 zijn het inspiratiebronnen voor iedereen en zeker geen hobby of luxegoed voor enkelen. Kunst, cultuur en erfgoed kunnen inwoners van Best verbinden en ervoor zorgen dat ons dorp zich positief onderscheidt. D66 wil het volgende bereiken: Culturele instellingen werken zoveel mogelijk D66 wil nieuwe bezuinigingen op culturele samen, waar mogelijk in één gebouw. Ze organisaties zoveel mogelijk beperken. delen de verantwoordelijkheid voor D66 blijft zich sterk maken voor een Culturele gebouwenbeheer en stemmen hun Hotspot als belangrijke trekker voor het programma op elkaar af. centrum van Best. Hier is plaats voor zowel De gemeente stimuleert in Best kunst en cultuur via begeleiding richting cultureel ondernemerschap, door de aanschaf van bestaande als nieuwe (particuliere) culturele activiteiten. Als er op korte termijn geen duidelijkheid is beeldende kunst en door opstartpremies en over de haalbaarheid van het renovatieplan subsidies. voor t Tejaterke, zullen de gebruikers In Best gaan we startende kunstenaars op moeten verhuizen naar een andere plek. Wat weg helpen door hen vanuit de gemeente te D66 betreft biedt het Heerbeeck College vragen het straatbeeld mooier te maken en hiervoor nog steeds goede mogelijkheden. evenementen kleur te geven. D66 ziet onder Cultuuronderwijs binnen én buiten scholen is andere kansen bij het op te knappen centrum en bij de inrichting van speelplekken. D66 wil dat er uiterlijk in 2017, onder begeleiding van een nieuwe Kunstcommissie, minimaal twee kunstwerken in de openbare ruimte bij zijn gekomen. De gemeente Best gaat actief plaatselijke voor D66 een must en moet blijven. Cultureel erfgoed/monumenten moet zoveel mogelijk verbonden zijn met educatieve en recreatieve doeleinden. Best behoudt een volwaardige bibliotheek die samenwerkt met andere culturele en educatieve instellingen. De bieb zou ook op kunstenaars uitnodigen om te exposeren in zondag (enkele uren) open moeten zijn. De gemeentelijke gebouwen, zoals het dependance in het Heerbeeck College is voor gemeentehuis, Bestwijzer, buurthuizen. D66 geen noodzakelijke voorziening. 10

11 Nu vooruit: met zorg, welzijn en participatie Vanaf 2015 verandert er veel op het gebied van zorg, welzijn en participatie. De gemeente gaat dan een aantal belangrijke taken op zich nemen: langdurige zorg thuis (begeleiding/dagbesteding), de jeugdzorg (inclusief jeugd-ggz) en participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (o.a. Wajong). Deze decentralisaties hebben twee belangrijke doelen: mensen zo lang mogelijk in hun eigen huis laten wonen en ze zo actief mogelijk laten zijn in de samenleving. Voor de gemeente een grote uitdaging, maar ook een kans om zorg en begeleiding meer af te stemmen op de persoonlijke situatie van onze inwoners. Onder andere door meer hulp en begeleiding in Best zelf te organiseren, dichter bij huis. Ook valt er veel te winnen met het verminderen van bureaucratie. Dit wil D66 bereiken: Mét mensen praten, in plaats van over mensen; gesprekken vinden thuis plaats, in Bestwijzer of in een wijkvoorziening (bv. school, buurthuis). Elke inwoner moet een Persoonsgebonden Budget kunnen kiezen. De positie en inspraak van cliënten(raden) moeten in Best goed geregeld worden. Ook moet er een onafhankelijk klachtenmeldpunt komen. Inwoners kunnen uit een groot aantal gekwalificeerde zorgaanbieders kiezen. Bureaucratische rompslomp en regels voorkomen; systemen volgen de inhoud, niet andersom. Meer aandacht voor innovatie. Nieuwe technologieën, zoals domotica en e-health, maken hulpverlening toegankelijker en dragen bij aan langer zelfstandig wonen. Meer kansen voor kleinschalige woon-, zorgen begeleidingsinitiatieven in Best. Aandacht voor mantelzorgers; beleid vooral met in plaats van over mantelzorgers maken. Best moet investeren in preventie en vroegsignalering, want voorkomen is beter dan genezen. D66 wil in Best blijvend investeren in jongerenwerk omdat we verwachten dat de inzet van jongerenwerkers bijdraagt aan betere jeugdzorg. Mensen zoveel mogelijk aan de slag houden, ook via vrijwilligerswerk. Zo blijven mensen actief én doen ze werkervaring op. Beschutte werkplekken (sociale werkvoorziening) blijven nodig. Regionale samenhang is hiervoor noodzakelijk. Best moet onderzoeken wat voor haar inwoners de beste mogelijkheden biedt: doorgaan binnen de WSD (regio Noordoost-Brabant) of aansluiten bij de regio Zuidoost-Brabant, waarin op het gebied van zorg en welzijn al een nauwe samenwerking bestaat. Werk maken van eerstelijns zorgcentra in Best. Het is voor inwoners een goede zaak als huisartsen en andere zorgverleners onder één dak zitten en zoveel mogelijk samenwerken. Armoedebeleid Bij het bestrijden van armoede moet de meeste aandacht naar kinderen uitgaan, om te voorkomen dat zij geremd worden in hun (maatschappelijke) ontplooiing. Daarom wil D66, in lijn met het advies van de nationale Kinderombudsman, dat de gemeente Best een kindpakket ontwikkelt. Dit maakt basisbenodigdheden zoals zwemles en kleding toegankelijk. Het voordeel van een kindpakket is dat de ondersteuning gegarandeerd bij het kind terechtkomt. 11

12 Nu vooruit: met een nieuwe visie op gebouwen De gemeente bezit of subsidieert het gebruik van meerdere gebouwen (o.a. scholen, bibliotheek, buurthuizen). D66 vindt dat op korte termijn een nieuw accommodatiebeleid, passend bij deze tijd, ontwikkeld moet worden. Hierin wordt aangegeven op welke wijze de gemeente (haar) gebouwen op langere termijn wil inzetten en welke organisatievorm hiervoor het meest geschikt is. Buurtgebouwen D66 wil inwoners zoveel mogelijk ondersteunen bij het op eigen kracht inrichten van hun eigen leven. Daarnaast zien we dat steeds meer zorg- en welzijnsactiviteiten wijkgericht georganiseerd worden. Buurtgebouwen kunnen bij dit alles een belangrijke rol bij spelen. D66 ziet buurtgebouwen als centrale plekken in de wijk voor ontmoeting, activiteiten, dienst- en zorgverlening. Diverse panden in Best kunnen dienen als buurtgebouw: scholen, de huidige buurthuizen, Bestwijzer, zorgcentrum Kanidas, de bibliotheek, enzovoorts. Onderzoek moet uitwijzen welke activiteiten ruimte nodig hebben en welke gebouwen daar het meest geschikt voor zijn. Het uitgangspunt is dat gemeentelijke gebouwen zo multifunctioneel mogelijk gebruikt worden. Ook vinden we: Dat bij buurtgebouwen een splitsing gemaakt moet worden in maatschappelijke en commerciële huurtarieven. Dat buurtgebouwen geen plek zijn voor commerciële feesten en partijen. Dit vanuit het oogpunt van mogelijke geluidsoverlast en oneerlijke concurrentie t.o.v. van horecaondernemers in Best. 12

13 Nu vooruit: met ruimte en wonen Best heeft zich via regionale afspraken verplicht tot het bouwen van 1600 woningen in 10 jaar, maar door de economische crisis wordt er al jarenlang veel minder gebouwd dan gepland. Omdat veel bouwgrond in bezit van de gemeente Best is, hebben we door de crisis helaas al voor tientallen miljoenen verlies geleden. In de komende periode wil D66 het volgende bereiken: Samenhangend beleid: geen hap-snapplannen en onderlinge concurrentie bij nieuwbouwwijken. Maatwerkafspraken met projectontwikkelaars waarbij de gemeente aan hen eisen mag stellen. Meer levensloopbestendige woningen in Best, zowel koop als huur. Zoveel mogelijk eerst opvullen van lege plekken; daarna pas uitbreiding. Uitbreiding zoveel mogelijk in Schutboom, Dijkstraten en Steegsche Velden. Pas in Aarle bouwen als er echt behoefte is aan extra woningbouw en er geen andere geschikte plekken voor zijn. Creatieve, milieuvriendelijke oplossingen voor langdurig braakliggende terreinen (b.v. zonnepanelen, olifantengras) die ook nog eens geld opleveren. Afschaffen van de welstandscriteria. D66 gelooft niet in betutteling, wel in eigen verantwoordelijkheid. Bestemmingsplannen flexibeler maken t.b.v. verruiming mogelijkheden leegstaande panden. Specifieke aandacht voor de woningbehoeften van buitenlandse kenniswerkers en de huisvestingsomstandigheden van arbeidsmigranten uit Oost- en Midden-Europa. Nu vooruit: met natuur, buitengebied en recreatie Het groene karakter van Best moet behouden blijven. D66 wil dat in het buitengebied van Best de agrarische functie hand in hand gaat met natuurbehoud. Grote uitbreidingen, zowel agrarisch als woningbouw, passen hier niet. D66 blijft terughoudend en kritisch over bouwen in Aarle. Het Groene Woud moeten blijvend beschermd worden. Recreëren in de natuur, toerisme en de agrarische functie kunnen elkaar versterken als hierbinnen de juiste balans wordt gevonden. Dit geldt in het bijzonder voor de ontwikkelingen die in De Vleut plaatsvinden. D66 wil kleinschalige initiatieven en kleine plattelandsbedrijfjes die passen in het buitengebied stimuleren; bijvoorbeeld als alternatief voor stoppende agrarische bedrijven. 13

14 Nu vooruit: met economie, innovatie en ondernemerschap De Brainport-regio, waar Best deel van uitmaakt, is een van de belangrijkste centra voor economische ontwikkeling en bedrijvigheid in ons land. Het is een motor van innovatie en werkgelegenheid. Best kan en moet zich beter profileren als Brainport-gemeente. D66 wil het volgende bereiken: Ondernemers ruimte geven en bedrijvigheid stimuleren door goede gemeentelijke dienstverlening en een goede infrastructuur. De kwaliteit van de leefomgeving voor Bestenaren bepaalt mede de grenzen van deze ruimte. Best blijft het samenwerkingsverband Brainport actief ondersteunen. Wel moet inzichtelijk zijn wat dit oplevert. Best stimuleert de vestiging van bedrijven met een Brainport-karakter. D66 wil marktpartijen volop de kans geven om met vernieuwende ideeën aan de slag te gaan. Onder meer op het gebied van duurzaamheid, wonen, vervoer en bedrijvigheid. Ook ZZP ers moeten in Best goede kansen krijgen. De gemeente kan hen onder meer ondersteunen met flexibele huisvesting en optimale glasvezelverbindingen. Vooralsnog geen nieuwe kantoorcomplexen bouwen; eerst bestaande en deels leegstaande kantoren en bedrijven(terreinen) verbeteren en opknappen. Nu vooruit: met gezonde financiën D66 staat voor gezond en degelijk financieel beheer. D66 staat ook voor gericht investeren in zaken die wij van grote toegevoegde waarde vinden voor Best. Zoals de Culturele Hotspot en buurthuizen die een belangrijke maatschappelijke functie vervullen. D66 staat ook voor eerlijkheid. Het zijn financieel moeilijke tijden en de komende jaren zien wij toenemende risico s. Wij kunnen pijnlijke maatregelen niet uitsluiten. Wel kunnen we beloven dat we zorgvuldig, transparant en gericht op de toekomst van Best zullen handelen. Dit willen wij voor Best bereiken: Jaarlijks een sluitende begroting. Geen structurele kosten dekken met incidentele baten. Als gemeenteraad goede afspraken maken over het omgaan met financiële mee- en tegenvallers. Niet overlaten aan de waan van de dag of het goeddunken van het college. Maximale openheid en inzichtelijkheid over de ontwikkelingen en risico s van grote projecten, zoals het centrumplan en onze bouwontwikkelingen. Investeren in ontwikkelingen die voor grote groepen inwoners van waarde zijn. 14

15 Nu vooruit: met sport, milieu, verkeer en veiligheid Sport Tijdig inspelen op de afname van het aantal leerlingen in het basisonderwijs. Vraag en aanbod van sportfaciliteiten moeten goed op elkaar worden afgestemd. Milieu Inwoners moeten beschermd worden tegen overmatige overlast op het gebied van geluid. Informatie uit geplaatste geluidsmeetpalen moet hiervoor worden ingezet. Betere regels nodig voor geluidscumulatie, ofwel de optelsom van auto-, vlieg- en treingeluid. D66 Best gaat hiervoor in 2014 landelijk aandacht vragen via een motie op een D66-congres. Onderzoeken hoe inwoners van Best via een lokaal meetnetwerk zelf fijnstofmetingen Verkeer en vervoer Blijvende aandacht voor betere fietsroutes, o.a. rondom scholen. Géén miljoenen verslindende projecten zoals de Slowlane, wél beschikbare fietspaden verbeteren en slim op elkaar aansluiten. Meer doen met de kennis van bewoners over de verkeersveiligheid in hun wijk. Blijvende inzet voor een Intercitystation. Onze insteek: station Best krijgt de status van OVhub : een regionaal overstapknooppunt voor trein- en busreizigers naar o.a. Eindhoven Airport. Zoveel mogelijk het vervoer van gevaarlijke stoffen per trein door Best weren. Veiligheid en leefbaarheid Inwoners van Best moeten gemakkelijk aangifte kunnen doen, digitaal of op het politiebureau. De zichtbaarheid van de wijkagenten moet worden vergroot. Onderzoeken of privatisering van sportaccommodaties haalbaar is. Steun aan organisaties die jeugdsport stimuleren, zoals SchoolSportBest en Schoolsport Olympiade. kunnen doen. Hiervoor bestaan al systemen die gebruikmaken van smartphones. D66 is voorstander van invoering van DIFTAR omdat dit afvalscheiding kan bevorderen. Mogelijke negatieve bijeffecten moeten voorkomen worden. D66 is tegenstander van schaliegaswinning in Nederland, met name omdat dit de overgang naar duurzame energie kan belemmeren. Geluidsoverlast in wijken voorkomen door onnodige aanleg van nieuwe wegen tegen te gaan en te investeren in geluidwerende voorzieningen. Meer autovrije of verkeersluwe gebieden; winkelend publiek, wandelaars en sporters hebben recht op een veilige omgeving. Meer aanleg van bos en groenzones als compensatie voor de uitstoot van het verkeer. Uitbreiding Eindhoven Airport alleen als de geluidsbelasting binnen aanvaardbare normen blijft voor de inwoners van Best. Openingstijden mogen niet eenzijdig worden verruimd. Nieuwe wijken moeten zo snel mogelijk goede busverbindingen krijgen. Best ontwikkelt een preventief softdrugsbeleid naar het voorbeeld van het regionale alcoholpreventiebeleid Laat je niet flessen. Softdrugsregulering landelijk én regionaal oppakken. 15

16 16

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Pagina 1 van 33 Inhoudsopgave Voorwoord Lijsttrekker Lloyd Wagemans: Denken in groei, niet in krimp... 3 Wat wil

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen D66 Haaksbergen Verkiezingsprogramma 2014-2018 VOORWOORD Het verkiezingsprogramma van D66 Haaksbergen gaat over de wijken en kernen van ons dorp en over het prachtige en waardevolle groene buitengebied

Nadere informatie

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Bestuursakkoord 2014-2018 Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Inhoud Inleiding... 3 Financiën... 5 Bestuur en organisatie... 6 Sociaal domein... 8 Economie, werkgelegenheid en cultuur... 10 Ruimtelijk

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9 OUDE IJSSELSTREEK STERKER & SOCIALER VERKIEZINGS PROGRAMMA INHOUD 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3 2. Werk, inkomen en economie 5 3. Zorgen voor meedoen 7 4. Onderwijs, jeugd en zorg

Nadere informatie

Lelystad. Sterker dan we denken. Verkiezingsprogramma 2014 2018

Lelystad. Sterker dan we denken. Verkiezingsprogramma 2014 2018 Lelystad Sterker dan we denken Verkiezingsprogramma 2014 2018 Vastgesteld op de ledenvergadering van 23 november 2013 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 WERKEN: DE ECONOMIE DRAAIENDE HOUDEN EN KANSEN PAKKEN...5

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

KIEST VOOR VERBONDENHEID

KIEST VOOR VERBONDENHEID KIEST VOOR VERBONDENHEID Verkiezingsprogramma 2014-2018 Trilokaal heeft de afgelopen raadsperiode duidelijk karakter getoond. Onze koers vervolgen we met de focus op verbondenheid. Verbondenheid in de

Nadere informatie

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT Verkiezingsprogramma voor een sociale stad 2014-2018 PvdA Den Haag Inhoud 1. Schouders eronder 3 2. Den Haag aan de slag 6 2.1 Werk, werk werk 6 2.2 Goed onderwijs: iedereen

Nadere informatie

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Deventer En Verder Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Januari 2014 Verantwoording D66 is een partij van transparante politiek. Een partij die niet alleen open en eerlijk zegt waar zij

Nadere informatie

Meer Werk Beter Onderwijs Minder Belastingen

Meer Werk Beter Onderwijs Minder Belastingen Meer Werk Beter Onderwijs Minder Belastingen Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Nijmegen Versie november 2013: Definitief programma, zonder opmaak 1 TOP 10 1. D66 verbindt ondernemers, onderwijs en overheid

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer.

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer. Inhoud Inleiding Sociaal-liberale richtingwijzers Gemeente en inwoners Wonen in een groen Veenendaal Verkeer & Vervoer Veiligheid Economie en Werk Onderwijs Cultuur, sport & recreatie Zorg en Welzijn Onze

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF Definitieve versie 12 november 2013 1 Inhoudsopgave Storm en frisse wind in Oude IJsselstreek... 3 Kritisch en constructief?

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

De drempel laag, de lat hoog!

De drempel laag, de lat hoog! De drempel laag, de lat hoog! Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Voorwoord D66, VVD en CDA hebben overeenstemming bereikt om

Nadere informatie

Van waarde voor Eindhoven. Verkiezingsprogramma 2014-2018

Van waarde voor Eindhoven. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Van waarde voor Eindhoven Verkiezingsprogramma 2014-2018 Van waarde voor Eindhoven De slimste regio ter wereld, Brainport, creatieve magneet, de economische motor van Nederland... Eindhoven staat op de

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 2018

Verkiezingsprogramma 2014 2018 Verkiezingsprogramma 2014 2018 Altijd op zoek naar het beste voor alle Zwollenaren Inzet heeft geen zin als God je er niet bij helpt en ondersteunt. Thomas à Kempis Passie voor Zwolle. Dat is wat ons,

Nadere informatie

Meer Westland Minder Gemeente

Meer Westland Minder Gemeente Meer Westland Minder Gemeente Verkiezingsprogramma VVD Westland 2014-2018 VVD Westland onderscheidt zich door één gemeentehuis op één locatie woningbouw alleen in de dorpen bouwen naar behoefte opheffen

Nadere informatie

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Midden Tussen De Mensen Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. RUIMTE VOOR DE JEUGD... 4 BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - RUIMTE VOOR DE JEUGD... 6 JONGEREN... 6 GEZINNEN...

Nadere informatie

2014-2018 COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE FRACTIE

2014-2018 COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE FRACTIE 2014-2018 COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE FRACTIE gesteund door vsp Samen voor Nijmegen: sociaal, duurzaam en ondernemend COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n

Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n & 2010-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Visie... 4 1.1.1 Samenwerken aan samenleven... 4 1.1.2 Samen geloven... 5 1.2 Leeswijzer... 5 1.3

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014

Verkiezingsprogramma 2014 Verkiezingsprogramma 2014 Arnhem, een stad om van te houden De VVD heeft hart voor Arnhem. Een levende stad met een menselijke maat. Een stad met veel groen in en om de stad. Een stad met een breed cultuuraanbod

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ Inhoud Werken aan Werk, Zorgen voor Zorg 3 De ambities van deze coalitie 4 1. Bestuur en dienstverlening 5 2. Regionale samenwerking 8 3. Sociaal-maatschappelijk domein 10 4. Economie 14 5. Ruimte, wonen

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie