Verkiezingsprogramma D66 Best Inhoud:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkiezingsprogramma D66 Best 2014-2018. Inhoud:"

Transcriptie

1 Met kracht vooruit

2 Verkiezingsprogramma D66 Best Dit is een verkorte versie van het verkiezingsprogramma dat de leden van D66 Best hebben vastgesteld. De volledige tekst is te lezen op Inhoud: Nu vooruit: met de kracht van inwoners Nu vooruit: met de gemeente als partner Nu vooruit: met de kracht van samenwerking Nu vooruit: met de kracht van duurzaamheid Nu vooruit: met een krachtig centrum Nu vooruit: met de kracht van onderwijs Nu vooruit: met de kracht van kunst en cultuur Nu vooruit: met zorg, welzijn en participatie Nu vooruit: met een nieuwe visie op gebouwen Nu vooruit: met ruimte en wonen Nu vooruit: met natuur, buitengebied en recreatie Nu vooruit: met economie, innovatie en ondernemerschap Nu vooruit: met gezonde financiën Nu vooruit: met sport, milieu, verkeer en veiligheid

3 Waar staan wij voor? Een wereld waarin iedereen, hoe verschillend we ook zijn, de ruimte krijgt om zich optimaal te ontplooien. Een wereld waarin mensen die het door pech wat minder gaat, kunnen rekenen op een vangnet dat hen helpt alles weer snel op de rit te krijgen. Een wereld met een transparante overheid die inspireert en stimuleert, en vooral niet betuttelt of in de weg staat. Met gezond verstand Best heeft veel goeds te bieden. D66 wil dat koesteren en behouden, maar in deze tijd zal dat niet makkelijk zijn. De kans is groot dat er opnieuw bezuinigd moet worden. Wij zijn daarin een praktisch denkende partij. We gebruiken ons gezond verstand, houden het algemeen belang in het oog en laten ons niet leiden door belangen van kleine groepjes. Met kracht vooruit! D66 is een partij met de blik op de toekomst. We zien nog veel krachtige kansen en mogelijkheden. Dus nu met kracht vooruit! 3

4 Nu vooruit: met de kracht van inwoners D66 wil elk individu de maximale ruimte en kansen geven om het beste uit zichzelf en anderen te halen. Wie struikelt wordt op de been geholpen en aangemoedigd weer zelfstandig te blijven staan. Dat is liberaal én sociaal. D66 heeft oog voor de kracht van alle inwoners van Best: jongeren, senioren, ondernemers, mensen met een beperking en vrijwilligers. Dit willen we voor hen bereiken: Jongeren Inspraak en betrokkenheid stimuleren via kanalen die bij de jeugd aansluiten. Bijvoorbeeld sociale media en online communicatie zoals de website OndertusseninBest.nl. De gemeente gaat investeren in digitale communicatie (denk aan online enquêtes), zoekt hiermee jongeren op en laat actief zien dat de inbreng van jongeren serieus opgepakt wordt. Jongeren die in de bijstand zitten, kunnen stage lopen bij Bestse ondernemers om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten; Senioren Bij al het beleid dat senioren aangaat, wordt de SeniorenRaadBest zo vroeg mogelijk betrokken. Omarming van eigen initiatieven van senioren om onderlinge contacten en mantelzorg te vergemakkelijken. Ruime PGB-regelingen (persoonsgebonden budget) voor optimale eigen keus en regie. Kwalitatief goede Wmo-voorzieningen. Ondernemers Bij al het beleid dat ondernemers aangaat, worden zij er vanaf het begin bij betrokken. De gemeente zoekt actief de dialoog met winkeliers, MKB, grote concerns, ZLTO en horeca. Minder regels en bureaucratie, meer digitale service (o.a. via Ondernemingsdossier.nl). Drempels om leegstaande panden om te bouwen tot jongerenhuisvesting worden zoveel mogelijk weggenomen. Jeugd- en jongerenwerk blijft belangrijk en wordt betrokken bij de nieuwe Jeugdzorgtaken. Stimuleren van een gezonde levensstijl via voorlichting en preventie, gericht op o.a. voorkomen van drugs- en alcoholgebruik en overgewicht. In overleg met het onderwijs extra aandacht voor de psychische gezondheid van jongeren. Meer aandacht voor levensloopbestendig bouwen. Kwetsbare ouderen zijn goed in beeld zodat tijdig hulp georganiseerd kan worden. Steun aan initiatieven die zich richten op informatie en ontmoeting bij dementie. Een (lokaal) meldpunt Ouderenmishandeling voor een veilige melding en zorgvuldige opvolging. Afschaffen van precariobelasting voor o.a. terrassen, zonneschermen en winkeluitstallingen. Aanbestedingen beter toegankelijk maken voor MKB en ZZP ers. Kwalitatief sterke en veilige bedrijventerreinen met een goede infrastructuur. 4

5 Mensen met een beperking Bij al het beleid dat mensen met een beperking aangaat, worden zij vanaf het begin actief betrokken. Dit gebeurt via het Gehandicaptenplatform, de Wmo-adviesraad, de Adviesraad Sociale Voorzieningen, patiënten- en cliëntenorganisaties. Vrijwilligers Bij al het beleid dat vrijwilligers aangaat, worden vrijwilligersorganisaties vanaf het begin actief betrokken. Samen worden de grenzen van vrijwilligerswerk bepaald. Er zijn voldoende ruimtelijke mogelijkheden voor vrijwilligers om bij elkaar te komen en activiteiten te organiseren. Samen doen D66 gelooft in de kracht van het individu, maar ook in de kracht van onderlinge verbinding. Best heeft een traditie van initiatiefrijke inwoners die samen zaken voor elkaar krijgen. Zo zijn al vele verenigingen, bedrijven, stichtingen, coöperaties en overlegorganen ontstaan. D66 ziet op veel terreinen nog mogelijkheden: samen inkopen, samen bouwen, samen Een tastbare uitvoering van inclusief beleid, zoals het verbeteren van de toegang van gebouwen. Stimuleren van eigen kracht door inspirerende praktijkvoorbeelden van mensen uit Best een podium te geven. Vergunningen aanvragen voor kleinschalige activiteiten wordt eenvoudiger. Vrijwilligers kunnen voor advies en ondersteuning terecht bij een centraal contactpunt. Inwoners in Best kunnen vraag en aanbod van vrijwilligerswerk snel en makkelijk vinden. buurten onderhouden, samen mantelzorg organiseren, enzovoorts. Initiatieven hiertoe moet de gemeente open en positief tegemoet treden en zoveel mogelijk faciliteren. Ook verbinding tussen generaties vindt D66 belangrijk. Dat is goed voor wederzijds begrip en onderlinge solidariteit. 5

6 Nu vooruit: met de gemeente als partner De gemeente is er voor de inwoners en voor bedrijven en organisaties die in Best actief zijn. Dat klinkt logisch, maar veel inwoners voelen dat niet zo. Er valt dus nog veel te verbeteren, vindt D66. Daarom maken wij ons sterk voor een gemeente die zich opstelt als een partner. Een Dienstbare gemeente die Dichtbij mensen staat en voor Duidelijke informatie zorgt die zoveel mogelijk Digitaal te vinden is. Dit willen we bereiken: Het gemeentehuis wordt veel meer dan nu een huis van de inwoners van Best: meer activiteiten, meer ontmoeting. Openbare raadscommissies en raadsbijeenkomsten ook op locatie houden. Regeling buurtbudgetten uitbreiden, waarbij Bewonersoverleggen meer dan nu zelf mogen bepalen waar het geld aan besteed wordt. Jaarlijkse wijkschouwen door wijkbewoners, Bewonersoverleg, gemeente en wijkagent. Knelpunten signaleren en samen denken over oplossingen. Meer digitale communicatie- en inspraakmiddelen, zoals online enquêtes en sociale media. Volledige digitale dienstverlening in Een proef met opening gemeentehuis op zaterdagochtend (op afspraak) voor zaken die niet digitaal afgehandeld kunnen worden. Op de gemeentesite komt een overzicht van declaraties van burgemeester en wethouders. Gemeenteraadsvergaderingen zijn uiterlijk in 2015 live via internet te volgen. 6

7 Nu vooruit: met de kracht van samenwerking Best maakt deel uit van de Brainport-regio Eindhoven, waarin samenwerking en innovatie belangrijke pijlers voor de toekomst zijn. Regionale samenwerking moet ervoor zorgen dat Best krachtig genoeg blijft om de extra taken, de afname van inkomsten en andere ontwikkelingen aan te kunnen. Best moet ook bestuurlijk en ambtelijk voldoende kwaliteit houden. D66 denkt dat met name een intensieve samenwerking met Eindhoven hiertoe kan bijdragen. D66 is een groot voorstander van samenwerking, maar wij verbinden daar wel voorwaarden aan. Samenwerking moet altijd ten goede komen aan de inwoners van Best. Verder moeten samenwerkingsvormen inzichtelijk en aanstuurbaar zijn voor inwoners en deelnemende organisaties. Wordt aan deze voorwaarden voldaan, dan kan een zelfbewust Best zelfstandig de toekomst in. Lukt dat onvoldoende, dan vindt D66 het opgeven van zelfstandigheid bespreekbaar. Gemeentegrenzen zijn niet bepalend voor dat wat D66 met en voor inwoners wil bereiken. Het gaat tenslotte om de Bestse gemeenschap en niet om de gemeente Best. Dit willen wij bereiken: Best richt zich in de samenwerking sterker op Eindhoven, omdat in deze gemeente veel (specialistische) kennis aanwezig is. Meer zicht in en controle op de resultaten van samenwerkingsverbanden. Samenwerkingsverbanden hebben meer aandacht voor de situatie van individuele gemeenten; het gaat om de inhoud, niet om de macht van het getal. Een versterkte samenwerking over de gemeentegrenzen heen tussen bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen en de overheid. 7

8 Nu vooruit: met de kracht van duurzaamheid D66 streeft naar een harmonieuze en duurzame samenleving die rekening houdt met het welzijn van toekomstige generaties. De gemeente Best heeft een ambitie uitgesproken: in 2030 energieneutraal zijn. Ook wordt ingezet op een forse vermindering van restafval en op hergebruik van grondstoffen en materialen. D66 vindt dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven, initiatieven moet nemen en partijen bij elkaar kan brengen. Daarom hebben wij in 2013 met succes een plan gelanceerd voor het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen, zoals op de gymzaal van de Bernardusschool. En we hebben meer ideeën om duurzaamheid concreet in te vullen: Een meerjarenplan voor zonnepanelen op (semi-)gemeentelijke gebouwen. Van langdurig braakliggende bouwgronden zonnetuinen maken door aanleg van zonnepanelen. Maximaal inzetten op energiebesparende maatregelen in gemeentelijke gebouwen (isolatie, LED-verlichting, slim stoken en ventileren). In het nieuwe college is er één wethouder die zich als karttrekker inzet voor duurzaamheid Samen met Bestse bedrijven trajecten opzetten die bijdragen aan het optimaal hergebruiken van producten en grondstoffen. Energiezuinig vervoer stimuleren (goede fietsroutes, meer oplaadpunten voor elektrische auto s, gemeentelijk wagenpark verduurzamen). Duurzaamheidseducatie op scholen bevorderen. Maximaal inzetten op energiebesparende maatregelen in gemeentelijke gebouwen. 8

9 Nu vooruit: met een krachtig centrum D66 heeft grote twijfels over de ingeslagen weg voor het centrum, die nog steeds uitgaat van nieuwbouw en veel extra winkelmeters. Trends in winkelgedrag tonen aan dat er daar minder behoefte aan is. D66 vindt dat andere tijden om andere oplossingen vragen. Onze ideeën voor een versterkt centrum zijn: Een flinke opknapbeurt van de openbare ruimte (Hoofdstraat, omgeving Boterhoek, Raadhuisplein etc.); dit maakt het bestaande winkelgebied aantrekkelijker. Geef meer ruimte aan particulier initiatief om bestaande complexen, zoals Den Ekker, te renoveren en verfraaien. Concentreer het winkelaanbod zoveel mogelijk in het centrum, Wilhelminadorp en Winkelcentrum Heivelden. Ontmoedig vestiging van winkels in omringende straten. Versterk de relatie met de middenstand, Stichting Centrummanagement en eigenaren van panden; bekijk samen wat nodig en mogelijk is. Maak parkeergarage Molenveste algemeen toegankelijk, waarbij een deel aan vaste huurders ter beschikking wordt gesteld. Nu vooruit: met de kracht van onderwijs Onderwijs is de sleutel tot succes en persoonlijke groei. Onderwijs betekent voor D66 een leven lang leren, zodat mensen zichzelf kunnen blijven ontwikkelen. Goed onderwijs, in goede gebouwen en met moderne (ICT-)voorzieningen, kost geld. D66 vindt het belangrijk dat de gemeente Best blijft investeren in het beste onderwijs voor jong tot oud. Dit willen wij bereiken: Minder schooluitval. De cijfers van schooluitval in Best liggen wat D66 betreft nog te hoog; wij willen extra energie steken in het voorkomen en terugdringen van schooluitval. D66 vindt dat er in Best zoveel mogelijk Allesin-één scholen moeten komen. Hierin werken basisonderwijs, peuterspeelzaalwerk, kinderopvang, cultuur- en sportclubs samen. Als het kan onder één dak, maar in ieder geval via intensieve (netwerk)samenwerking. Geen wachtlijsten meer in de Vroeg- en Voorschoolse opvang (peuters en kleuters). De voorgenomen samenvoeging van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang moet opnieuw bekeken worden in het licht van maatschappelijke ontwikkelingen zoals de inkrimping van kinderopvangorganisaties. Om Passend Onderwijs een succes te laten worden, moet er een goede afstemming zijn tussen scholen en zorg- en welzijnsorganisaties. Leegstand van schoolgebouwen moet zoveel als mogelijk opgevuld worden via andere maatschappelijke functies (bv. wijkactiviteiten, verenigingen, zorgdiensten etc.) om te voorkomen dat een schoolgebouw onnodig wordt gesloten. Bij de nog te bouwen school in Dijkstraten moet een gymvoorziening komen; die is nu nog niet gepland. Jonge kinderen moeten anders een te grote afstand overbruggen. D66 is voorstander van het direct overdragen van geld voor groot onderhoud naar de scholen. Zij kunnen zelf het beste bepalen wat nodig is. Ook vermindert dit bureaucratie. 9

10 Nu vooruit: met de kracht van kunst en cultuur Kunst en cultuur dragen bij aan een prettige leefomgeving. Voor D66 zijn het inspiratiebronnen voor iedereen en zeker geen hobby of luxegoed voor enkelen. Kunst, cultuur en erfgoed kunnen inwoners van Best verbinden en ervoor zorgen dat ons dorp zich positief onderscheidt. D66 wil het volgende bereiken: Culturele instellingen werken zoveel mogelijk D66 wil nieuwe bezuinigingen op culturele samen, waar mogelijk in één gebouw. Ze organisaties zoveel mogelijk beperken. delen de verantwoordelijkheid voor D66 blijft zich sterk maken voor een Culturele gebouwenbeheer en stemmen hun Hotspot als belangrijke trekker voor het programma op elkaar af. centrum van Best. Hier is plaats voor zowel De gemeente stimuleert in Best kunst en cultuur via begeleiding richting cultureel ondernemerschap, door de aanschaf van bestaande als nieuwe (particuliere) culturele activiteiten. Als er op korte termijn geen duidelijkheid is beeldende kunst en door opstartpremies en over de haalbaarheid van het renovatieplan subsidies. voor t Tejaterke, zullen de gebruikers In Best gaan we startende kunstenaars op moeten verhuizen naar een andere plek. Wat weg helpen door hen vanuit de gemeente te D66 betreft biedt het Heerbeeck College vragen het straatbeeld mooier te maken en hiervoor nog steeds goede mogelijkheden. evenementen kleur te geven. D66 ziet onder Cultuuronderwijs binnen én buiten scholen is andere kansen bij het op te knappen centrum en bij de inrichting van speelplekken. D66 wil dat er uiterlijk in 2017, onder begeleiding van een nieuwe Kunstcommissie, minimaal twee kunstwerken in de openbare ruimte bij zijn gekomen. De gemeente Best gaat actief plaatselijke voor D66 een must en moet blijven. Cultureel erfgoed/monumenten moet zoveel mogelijk verbonden zijn met educatieve en recreatieve doeleinden. Best behoudt een volwaardige bibliotheek die samenwerkt met andere culturele en educatieve instellingen. De bieb zou ook op kunstenaars uitnodigen om te exposeren in zondag (enkele uren) open moeten zijn. De gemeentelijke gebouwen, zoals het dependance in het Heerbeeck College is voor gemeentehuis, Bestwijzer, buurthuizen. D66 geen noodzakelijke voorziening. 10

11 Nu vooruit: met zorg, welzijn en participatie Vanaf 2015 verandert er veel op het gebied van zorg, welzijn en participatie. De gemeente gaat dan een aantal belangrijke taken op zich nemen: langdurige zorg thuis (begeleiding/dagbesteding), de jeugdzorg (inclusief jeugd-ggz) en participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (o.a. Wajong). Deze decentralisaties hebben twee belangrijke doelen: mensen zo lang mogelijk in hun eigen huis laten wonen en ze zo actief mogelijk laten zijn in de samenleving. Voor de gemeente een grote uitdaging, maar ook een kans om zorg en begeleiding meer af te stemmen op de persoonlijke situatie van onze inwoners. Onder andere door meer hulp en begeleiding in Best zelf te organiseren, dichter bij huis. Ook valt er veel te winnen met het verminderen van bureaucratie. Dit wil D66 bereiken: Mét mensen praten, in plaats van over mensen; gesprekken vinden thuis plaats, in Bestwijzer of in een wijkvoorziening (bv. school, buurthuis). Elke inwoner moet een Persoonsgebonden Budget kunnen kiezen. De positie en inspraak van cliënten(raden) moeten in Best goed geregeld worden. Ook moet er een onafhankelijk klachtenmeldpunt komen. Inwoners kunnen uit een groot aantal gekwalificeerde zorgaanbieders kiezen. Bureaucratische rompslomp en regels voorkomen; systemen volgen de inhoud, niet andersom. Meer aandacht voor innovatie. Nieuwe technologieën, zoals domotica en e-health, maken hulpverlening toegankelijker en dragen bij aan langer zelfstandig wonen. Meer kansen voor kleinschalige woon-, zorgen begeleidingsinitiatieven in Best. Aandacht voor mantelzorgers; beleid vooral met in plaats van over mantelzorgers maken. Best moet investeren in preventie en vroegsignalering, want voorkomen is beter dan genezen. D66 wil in Best blijvend investeren in jongerenwerk omdat we verwachten dat de inzet van jongerenwerkers bijdraagt aan betere jeugdzorg. Mensen zoveel mogelijk aan de slag houden, ook via vrijwilligerswerk. Zo blijven mensen actief én doen ze werkervaring op. Beschutte werkplekken (sociale werkvoorziening) blijven nodig. Regionale samenhang is hiervoor noodzakelijk. Best moet onderzoeken wat voor haar inwoners de beste mogelijkheden biedt: doorgaan binnen de WSD (regio Noordoost-Brabant) of aansluiten bij de regio Zuidoost-Brabant, waarin op het gebied van zorg en welzijn al een nauwe samenwerking bestaat. Werk maken van eerstelijns zorgcentra in Best. Het is voor inwoners een goede zaak als huisartsen en andere zorgverleners onder één dak zitten en zoveel mogelijk samenwerken. Armoedebeleid Bij het bestrijden van armoede moet de meeste aandacht naar kinderen uitgaan, om te voorkomen dat zij geremd worden in hun (maatschappelijke) ontplooiing. Daarom wil D66, in lijn met het advies van de nationale Kinderombudsman, dat de gemeente Best een kindpakket ontwikkelt. Dit maakt basisbenodigdheden zoals zwemles en kleding toegankelijk. Het voordeel van een kindpakket is dat de ondersteuning gegarandeerd bij het kind terechtkomt. 11

12 Nu vooruit: met een nieuwe visie op gebouwen De gemeente bezit of subsidieert het gebruik van meerdere gebouwen (o.a. scholen, bibliotheek, buurthuizen). D66 vindt dat op korte termijn een nieuw accommodatiebeleid, passend bij deze tijd, ontwikkeld moet worden. Hierin wordt aangegeven op welke wijze de gemeente (haar) gebouwen op langere termijn wil inzetten en welke organisatievorm hiervoor het meest geschikt is. Buurtgebouwen D66 wil inwoners zoveel mogelijk ondersteunen bij het op eigen kracht inrichten van hun eigen leven. Daarnaast zien we dat steeds meer zorg- en welzijnsactiviteiten wijkgericht georganiseerd worden. Buurtgebouwen kunnen bij dit alles een belangrijke rol bij spelen. D66 ziet buurtgebouwen als centrale plekken in de wijk voor ontmoeting, activiteiten, dienst- en zorgverlening. Diverse panden in Best kunnen dienen als buurtgebouw: scholen, de huidige buurthuizen, Bestwijzer, zorgcentrum Kanidas, de bibliotheek, enzovoorts. Onderzoek moet uitwijzen welke activiteiten ruimte nodig hebben en welke gebouwen daar het meest geschikt voor zijn. Het uitgangspunt is dat gemeentelijke gebouwen zo multifunctioneel mogelijk gebruikt worden. Ook vinden we: Dat bij buurtgebouwen een splitsing gemaakt moet worden in maatschappelijke en commerciële huurtarieven. Dat buurtgebouwen geen plek zijn voor commerciële feesten en partijen. Dit vanuit het oogpunt van mogelijke geluidsoverlast en oneerlijke concurrentie t.o.v. van horecaondernemers in Best. 12

13 Nu vooruit: met ruimte en wonen Best heeft zich via regionale afspraken verplicht tot het bouwen van 1600 woningen in 10 jaar, maar door de economische crisis wordt er al jarenlang veel minder gebouwd dan gepland. Omdat veel bouwgrond in bezit van de gemeente Best is, hebben we door de crisis helaas al voor tientallen miljoenen verlies geleden. In de komende periode wil D66 het volgende bereiken: Samenhangend beleid: geen hap-snapplannen en onderlinge concurrentie bij nieuwbouwwijken. Maatwerkafspraken met projectontwikkelaars waarbij de gemeente aan hen eisen mag stellen. Meer levensloopbestendige woningen in Best, zowel koop als huur. Zoveel mogelijk eerst opvullen van lege plekken; daarna pas uitbreiding. Uitbreiding zoveel mogelijk in Schutboom, Dijkstraten en Steegsche Velden. Pas in Aarle bouwen als er echt behoefte is aan extra woningbouw en er geen andere geschikte plekken voor zijn. Creatieve, milieuvriendelijke oplossingen voor langdurig braakliggende terreinen (b.v. zonnepanelen, olifantengras) die ook nog eens geld opleveren. Afschaffen van de welstandscriteria. D66 gelooft niet in betutteling, wel in eigen verantwoordelijkheid. Bestemmingsplannen flexibeler maken t.b.v. verruiming mogelijkheden leegstaande panden. Specifieke aandacht voor de woningbehoeften van buitenlandse kenniswerkers en de huisvestingsomstandigheden van arbeidsmigranten uit Oost- en Midden-Europa. Nu vooruit: met natuur, buitengebied en recreatie Het groene karakter van Best moet behouden blijven. D66 wil dat in het buitengebied van Best de agrarische functie hand in hand gaat met natuurbehoud. Grote uitbreidingen, zowel agrarisch als woningbouw, passen hier niet. D66 blijft terughoudend en kritisch over bouwen in Aarle. Het Groene Woud moeten blijvend beschermd worden. Recreëren in de natuur, toerisme en de agrarische functie kunnen elkaar versterken als hierbinnen de juiste balans wordt gevonden. Dit geldt in het bijzonder voor de ontwikkelingen die in De Vleut plaatsvinden. D66 wil kleinschalige initiatieven en kleine plattelandsbedrijfjes die passen in het buitengebied stimuleren; bijvoorbeeld als alternatief voor stoppende agrarische bedrijven. 13

14 Nu vooruit: met economie, innovatie en ondernemerschap De Brainport-regio, waar Best deel van uitmaakt, is een van de belangrijkste centra voor economische ontwikkeling en bedrijvigheid in ons land. Het is een motor van innovatie en werkgelegenheid. Best kan en moet zich beter profileren als Brainport-gemeente. D66 wil het volgende bereiken: Ondernemers ruimte geven en bedrijvigheid stimuleren door goede gemeentelijke dienstverlening en een goede infrastructuur. De kwaliteit van de leefomgeving voor Bestenaren bepaalt mede de grenzen van deze ruimte. Best blijft het samenwerkingsverband Brainport actief ondersteunen. Wel moet inzichtelijk zijn wat dit oplevert. Best stimuleert de vestiging van bedrijven met een Brainport-karakter. D66 wil marktpartijen volop de kans geven om met vernieuwende ideeën aan de slag te gaan. Onder meer op het gebied van duurzaamheid, wonen, vervoer en bedrijvigheid. Ook ZZP ers moeten in Best goede kansen krijgen. De gemeente kan hen onder meer ondersteunen met flexibele huisvesting en optimale glasvezelverbindingen. Vooralsnog geen nieuwe kantoorcomplexen bouwen; eerst bestaande en deels leegstaande kantoren en bedrijven(terreinen) verbeteren en opknappen. Nu vooruit: met gezonde financiën D66 staat voor gezond en degelijk financieel beheer. D66 staat ook voor gericht investeren in zaken die wij van grote toegevoegde waarde vinden voor Best. Zoals de Culturele Hotspot en buurthuizen die een belangrijke maatschappelijke functie vervullen. D66 staat ook voor eerlijkheid. Het zijn financieel moeilijke tijden en de komende jaren zien wij toenemende risico s. Wij kunnen pijnlijke maatregelen niet uitsluiten. Wel kunnen we beloven dat we zorgvuldig, transparant en gericht op de toekomst van Best zullen handelen. Dit willen wij voor Best bereiken: Jaarlijks een sluitende begroting. Geen structurele kosten dekken met incidentele baten. Als gemeenteraad goede afspraken maken over het omgaan met financiële mee- en tegenvallers. Niet overlaten aan de waan van de dag of het goeddunken van het college. Maximale openheid en inzichtelijkheid over de ontwikkelingen en risico s van grote projecten, zoals het centrumplan en onze bouwontwikkelingen. Investeren in ontwikkelingen die voor grote groepen inwoners van waarde zijn. 14

15 Nu vooruit: met sport, milieu, verkeer en veiligheid Sport Tijdig inspelen op de afname van het aantal leerlingen in het basisonderwijs. Vraag en aanbod van sportfaciliteiten moeten goed op elkaar worden afgestemd. Milieu Inwoners moeten beschermd worden tegen overmatige overlast op het gebied van geluid. Informatie uit geplaatste geluidsmeetpalen moet hiervoor worden ingezet. Betere regels nodig voor geluidscumulatie, ofwel de optelsom van auto-, vlieg- en treingeluid. D66 Best gaat hiervoor in 2014 landelijk aandacht vragen via een motie op een D66-congres. Onderzoeken hoe inwoners van Best via een lokaal meetnetwerk zelf fijnstofmetingen Verkeer en vervoer Blijvende aandacht voor betere fietsroutes, o.a. rondom scholen. Géén miljoenen verslindende projecten zoals de Slowlane, wél beschikbare fietspaden verbeteren en slim op elkaar aansluiten. Meer doen met de kennis van bewoners over de verkeersveiligheid in hun wijk. Blijvende inzet voor een Intercitystation. Onze insteek: station Best krijgt de status van OVhub : een regionaal overstapknooppunt voor trein- en busreizigers naar o.a. Eindhoven Airport. Zoveel mogelijk het vervoer van gevaarlijke stoffen per trein door Best weren. Veiligheid en leefbaarheid Inwoners van Best moeten gemakkelijk aangifte kunnen doen, digitaal of op het politiebureau. De zichtbaarheid van de wijkagenten moet worden vergroot. Onderzoeken of privatisering van sportaccommodaties haalbaar is. Steun aan organisaties die jeugdsport stimuleren, zoals SchoolSportBest en Schoolsport Olympiade. kunnen doen. Hiervoor bestaan al systemen die gebruikmaken van smartphones. D66 is voorstander van invoering van DIFTAR omdat dit afvalscheiding kan bevorderen. Mogelijke negatieve bijeffecten moeten voorkomen worden. D66 is tegenstander van schaliegaswinning in Nederland, met name omdat dit de overgang naar duurzame energie kan belemmeren. Geluidsoverlast in wijken voorkomen door onnodige aanleg van nieuwe wegen tegen te gaan en te investeren in geluidwerende voorzieningen. Meer autovrije of verkeersluwe gebieden; winkelend publiek, wandelaars en sporters hebben recht op een veilige omgeving. Meer aanleg van bos en groenzones als compensatie voor de uitstoot van het verkeer. Uitbreiding Eindhoven Airport alleen als de geluidsbelasting binnen aanvaardbare normen blijft voor de inwoners van Best. Openingstijden mogen niet eenzijdig worden verruimd. Nieuwe wijken moeten zo snel mogelijk goede busverbindingen krijgen. Best ontwikkelt een preventief softdrugsbeleid naar het voorbeeld van het regionale alcoholpreventiebeleid Laat je niet flessen. Softdrugsregulering landelijk én regionaal oppakken. 15

16 16

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Inhoud

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Inhoud Met kracht vooruit Inhoud Beste inwoners van Best... 4 Waar staan wij voor?... 4 Best en de kracht van inwoners... 6 De kracht van jongeren... 6 De kracht van senioren... 6 De kracht van ondernemerschap...

Nadere informatie

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018 Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN Secretariaat: De Korenaar 21 5688 TS Oirschot Telefoon: 0499 479060 E mail: secretaris@vvdoirschot.nl Internet: www.vvdoirschot.nl Economisch herstel Verkiezingsprogramma 2014

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter!

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter! Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018 Meppel verdient Beter! Vastgesteld op de ledenvergadering van 25 november 2013 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Verkiezingsprogramma VVD Winterswijk 2014-2018 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de VVD Winterswijk voor de periode 2014 2018. De VVD wil werken

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota WELZIJN ALGEMEEN 1 Het zo optimaal mogelijk laten participeren van de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht

Nadere informatie

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING Berkelland BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING met elkaar voor elkaar Verkort verkiezingsprogramma 2014-2018 Kijk voor het volledige CDA verkiezingsprogramma op onze website www.cdaberkelland.nl www.cdaberkelland.nl

Nadere informatie

PUNTEN VOOR COLLEGEPROGRAMMA VAN PARTIJEN BUITEN COALITIE ONDERWERPEN PER PARTIJ VERWERKING IN TEKST COLLEGEPROGRAMMA. Groen Links

PUNTEN VOOR COLLEGEPROGRAMMA VAN PARTIJEN BUITEN COALITIE ONDERWERPEN PER PARTIJ VERWERKING IN TEKST COLLEGEPROGRAMMA. Groen Links PUNTEN VOOR COLLEGEPROGRAMMA VAN PARTIJEN BUITEN COALITIE ONDERWERPEN PER PARTIJ Groen Links Fairtrade gemeente. Schaliegasvrije gemeente. Fairtrade gemeente is geen ondewerp van het collegeprogramma.

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010.

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Deze lokale politieke partij is voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Enkhuizen Hieronder vind je het SP-verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Enkhuizen

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd.

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd. OPA Borsele Speerpunten Ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Mensen met een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking en ouderen worden steeds meer aangesproken op hun eigen kracht

Nadere informatie

Voor een gezond Smallingerland!

Voor een gezond Smallingerland! Voor een gezond Smallingerland! CDA verkiezingsprogramma 2010 2014 Op dinsdag 3 maart 2010 wordt er een nieuwe gemeenteraad gekozen. Het CDA wil met dit verkiezingsprogramma laten zien wat het de komende

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken Verkiezingsprogramma Daadkrachtig en betrokken Als Volkspartij voor Vrijheid en Democratie willen we betrokken zijn. Betrokken bij de inwoners en ondernemers van de Gemeente Veere. De VVD is er van overtuigd

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening DE VRAGEN VOOR HET BURGERBEGROTINSGFORUM OP 30 OKTOBER 2010 Groep 1: Leefbaarheid A. Zaal: Loungezaal. Gespreksleider: Jan Finkenflügel. 1 Het idee in de begroting is dat een goed voorzieningenniveau van

Nadere informatie

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren,

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015 Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Wanneer we kijken naar de wereld om ons heen, dan beseffen we hoe rijk gezegend we zijn met de omgeving waarin we

Nadere informatie

Waar het CDA in De Marne voor staat:

Waar het CDA in De Marne voor staat: Waar het CDA in De Marne voor staat: 1 Samen leven: Mensen maken hun samenleving: Het CDA wil initiatieven uit dorpen steunen. Het is uw woonomgeving. 2 Verkeer: Aandacht voor verkeersveiligheid. Goede

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein. Robby Aldenkamp.

Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein. Robby Aldenkamp. Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein Robby Aldenkamp. Drie decentralisaties in het sociale domein: 1. AWBZ WMO 2. Participatiewet 3. Jeugdwet Wat verandert er met ingang

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma VVD, gemeenteraadsverkiezingen Grootegast De VVD is een liberale partij verankerd op sterke pijlers, dat betekent :

Verkiezingsprogramma VVD, gemeenteraadsverkiezingen Grootegast De VVD is een liberale partij verankerd op sterke pijlers, dat betekent : Verkiezingsprogramma VVD, gemeenteraadsverkiezingen Grootegast 2010-2014 De VVD is een liberale partij verankerd op sterke pijlers, dat betekent : Vrijheid ; De vrijheid hebben zichzelf te zijn in geestelijk,

Nadere informatie

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. "Alles van waarde is weerloos"

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. Alles van waarde is weerloos Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018 Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard "Alles van waarde is weerloos" Lucebert Dat moet dus beschermd worden 1 December 2013 Inhoud 1. Maatschappelijke

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 Algemeen: De Partij van de Arbeid in de Noord-Bevelandse samenleving De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving,

Nadere informatie

Begroting 2014 Meerjarenbegroting

Begroting 2014 Meerjarenbegroting Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 Het is de kunst om het geld dat je beschikbaar hebt optimaal in te zetten! GBWP wil als grootste coalitiepartij de burger niet extra laten betalen voor de Haagse

Nadere informatie

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Burgerpeiling 2013 in Coevorden

Burgerpeiling 2013 in Coevorden Burgerpeiling 2013 in Coevorden Algemeen Beoordeling gemeente Oordeel wat gemeente voor haar inwoners doet 36,4 48,7 14,8 Veiligheid 39,3 46,1 14,6 Woon- en leefklimaat 39,0 41,2 19,8 Relatie tussen burger

Nadere informatie

Vertrouwen in de toekomst, Samen Verder

Vertrouwen in de toekomst, Samen Verder Vertrouwen in de toekomst, Samen Verder Verkiezingsprogramma Samen Verder Raadsperiode 2014-2018 Waar staat Samen Verder voor?! Daadkrachtig Bestuur Samen Verder staat voor een daadkrachtig bestuur van

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Verslag: Wijkbijeenkomst Capelle aan den IJssel

Verslag: Wijkbijeenkomst Capelle aan den IJssel Verslag: Wijkbijeenkomst Capelle aan den IJssel Datum: dinsdag 3 juni 2014 Locatie: HSB de Vijverhof, Reigerlaan 251, Capelle aan den IJssel Thema: wijkgericht werken Georganiseerd door: Kirsten Kirschner

Nadere informatie

Appingedam. De toekomst begint vandaag! Verkiezingsprogramma 2014-2018

Appingedam. De toekomst begint vandaag! Verkiezingsprogramma 2014-2018 Appingedam De toekomst begint vandaag! Verkiezingsprogramma 2014-2018 Voorwoord Het komt erop aan. Op 19 maart 2014 gaat Appingedam naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Voor u ligt het

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Het Pact van Oost: Samen het talent van Oost ontwikkelen

Het Pact van Oost: Samen het talent van Oost ontwikkelen Het Pact van Oost: Samen het talent van Oost ontwikkelen Schiedam-Oost is een wijk vol mogelijkheden, barstensvol talent. Wat moet het maatschappelijk middenveld wel én niet doen opdat de bewoners van

Nadere informatie

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA!

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE 2014-2018 HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal Het kan anders Ons land verandert snel. Niet alleen kennen we op dit moment in Nederland financieel

Nadere informatie

Met deze verkiezingseditie informeren wij u over onze motivatie, rode draad en ons verkiezingsprogramma en stellen wij u onze 19 kandidaten voor.

Met deze verkiezingseditie informeren wij u over onze motivatie, rode draad en ons verkiezingsprogramma en stellen wij u onze 19 kandidaten voor. Met deze verkiezingseditie informeren wij u over onze motivatie, rode draad en ons verkiezingsprogramma en stellen wij u onze 19 kandidaten voor. Gemeente Belangen Korendijk Gemeente Belangen Korendijk

Nadere informatie

D66 Korendijk Verkiezingsprogramma 2014-2018

D66 Korendijk Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Korendijk Verkiezingsprogramma 2014-2018 1. Relatie met de gemeente D66 staat voor minder bureaucratie, nauw contact met de inwoners en een luisterend oor voor burgers. Een bestuur dat met heldere

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Leefbare en vitale dorpen in Berkelland 5 Doelenboom Wat speelt er? 6 Bewust worden? Veranderingen in Berkelland en de regio Achterhoek door de krimp lijken

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven Economie Versterking van de onderscheidende duurzame economische positie van met name de agrarische, toeristische en maritieme sector. Hoofddoel thema Bekendheid van de regio AV op internationaal, nationaal

Nadere informatie

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren.

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Voordat ik mijn speech begin, wil ik stilstaan bij de actualiteit.

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014. Inzet combinatiefunctionaris

OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014. Inzet combinatiefunctionaris BIJLAGE 2 OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014 Taakstelling 2012 2013 2014 totale taakstelling 484.500,00 610.000,00 660.000,00 al ingevuld

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016:

AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016: Puntentotaal vraag 3: (in te vullen door interne subsidiecommissie): AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016: 1. Aanvrager Naam organisatie Postadres Postcode + plaats Bezoekadres Postcode + plaats

Nadere informatie

2.3 Programma 3: De werkende gemeente

2.3 Programma 3: De werkende gemeente 2.3 Programma 3: De werkende gemeente Wat willen we bereiken? Algemeen Als gemeente kiezen we voor een strategische focus op werken en leren. Door het versterken van de economische ontwikkeling in onze

Nadere informatie

Programmabegroting

Programmabegroting Programmabegroting 2015 2018 4 november 2014 [+ aangevuld met sheet 3 t/m 9] Inleiding Portefeuillehouder Financiën Participatie en afwegingskader programmabegroting 2015-2018. 1 Ontwerp- programmabegroting

Nadere informatie

Visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk. Iedereen telt en doet mee

Visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk. Iedereen telt en doet mee Visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk Iedereen telt en doet mee Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De opgave voor het sociaal domein 3. Waar staat Nijkerk nu? 4. Principes voor

Nadere informatie

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013.

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Voorzitter, college, collega raadsleden, mensen op de publieke tribune, luisteraars van de Zuidwest FM en lezers van onze GBWP bijdrage.

Nadere informatie

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten Bijlage 1 Programmabegroting indeling Programma overschrijdende onderwerpen zijn in elk geval communicatie, stadsdeelgewijs werken en duurzaamheid, jeugdzorg, decentralisaties, CFO en vastgoed. Het integrale

Nadere informatie

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG PROVINCIAAL BELEID In maart 2015 zijn er weer provinciale statenverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

Continuïteit en stabiliteit geven zekerheid aan de inwoners van de gemeente Sluis Gemeenteprogramma CDA Sluis 2014 2018 SAMEN VERDER! 1 Voorwoord Door een goed financieel beleid en verbeterde onderlinge

Nadere informatie

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur Geachte lezer, Fijn dat u even tijd neemt om kortweg kennis te maken met het beleid van stichting Welcom. Door het beleid voor de komende vier jaren te omschrijven, laat Welcom zien wat ze in de samenleving

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Voortzetting van de subsidieregeling

Voortzetting van de subsidieregeling Voortzetting van de subsidieregeling De huidige regeling Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen is zo succesvol dat deze recht doet aan continuering. De 60 aanvragen bij de laatste tranche van deze

Nadere informatie

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN November 2014 PVDA PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN Een plan van De Partij van de Arbeid Voorne putten Werkgroep Economie & Werk Voorne Putten PvdA Nissewaard Gert-Jan Alberts Kim van de Kant PvdA Hellevoetsluis

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Inleiding Wij zijn CDA Woudenberg. Sinds jaar en dag een actieve partij binnen de gemeentepolitiek in ons dorp. Wij leveren een positieve bijdrage aan het

Nadere informatie

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Een toekomstvisie voor Leidschendam-Voorburg De voormalige gemeenten Leidschendam en Voorburg kennen elk een eeuwenlange historie. Als gefuseerde gemeente gaat Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

KIES STAAT VOOR KERNEN IN EVENWICHT EN SAMENHANG

KIES STAAT VOOR KERNEN IN EVENWICHT EN SAMENHANG KIES STAAT VOOR KERNEN IN EVENWICHT EN SAMENHANG Zorgen voor een evenwichtig beleid en een optimale verdeling van de beschikbare middelen over alle dorpskernen. OPEN, EENVOUDIG, EERLIJK EN DUIDELIJK Wij

Nadere informatie

de kracht van mensen verkiezingsprogramma D66 gemeenteraadsverkiezingen 2013 Heerenveen

de kracht van mensen verkiezingsprogramma D66 gemeenteraadsverkiezingen 2013 Heerenveen de kracht van mensen verkiezingsprogramma D66 gemeenteraadsverkiezingen 2013 Heerenveen De Kracht van Mensen Juni 2013 Programmacommissie D66 Heerenveen www.d66heerenveen.nl Hans Zaadnoordijk (voorzitter)

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

Nieuw perspectief voor Westerveld

Nieuw perspectief voor Westerveld Nieuw perspectief voor Westerveld Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad 2014 2018 1 STERK Westerveld is een nieuwe lokale politieke kiesvereniging in de gemeente Westerveld De politieke missie van

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA GROEN EN SAMEN DOEN

VERKIEZINGSPROGRAMMA GROEN EN SAMEN DOEN VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 GROEN EN SAMEN DOEN GroenLinks Drimmelen Groenlinks wil ruimte. Ruimte voor elkaar, groen en ontwikkeling. Onze gemeente is er voor iedereen. Je moet kunnen zijn wie je bent

Nadere informatie

Perspectief voor de Achterhoek

Perspectief voor de Achterhoek Perspectief voor de Achterhoek 1 Perspectief voor de Achterhoek Aanleiding Op 23 september organiseerde De Maatschappij met Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek een interactieve bijeenkomst met als doel

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting TOEKOMSTVISIE het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting Als je plannen maakt voor een vakantie, dan kies je eerst een bestemming. Gran Canaria of Schiermonnikoog, Amsterdam of Barcelona,

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Alternatieve begroting 2014

Alternatieve begroting 2014 Alternatieve begroting 2014 GroenLinks Rotterdam kiest ervoor om in economisch lastige tijden te blijven investeren in de stad. Dat doen we door meer geld uit te trekken voor bijvoorbeeld onderwijs, het

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA PROGRESSIEF AKKOORD GROENLINKS DEURNE

VERKIEZINGSPROGRAMMA PROGRESSIEF AKKOORD GROENLINKS DEURNE VERKIEZINGSPROGRAMMA PROGRESSIEF AKKOORD GROENLINKS DEURNE 2014-2018 Deurne gezond, minder beesten! Deurne sociaal, zorg voor burgers! Gemeentebestuur in dienst van inwoners! 2 DUURZAAMHEID Progressief

Nadere informatie

Hoe groen zijn de partijprogramma s

Hoe groen zijn de partijprogramma s Hoe groen zijn de partijprogramma s Een onderzoek over wat er door de verschillende partijen is opgeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 Werkwijze Alle 8 partijprogramma s zijn

Nadere informatie

KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN

KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN Programma 2014-2018 STERK VOOR DIEMEN - LEEFBAARHEID EN SOLIDARITEIT Inleiding Diemen moet de komende jaren heftige beslissingen nemen!

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 CDA LOPPERSUM MIDDEN TUSSEN DE MENSEN, DE MENSEN CENTRAAL Tussen de mensen, de mensen centraal INHOUDSOPGAVE Inleiding Uitgangspunt Actueel De crisis De krimp Aardbevingen

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling 15-1 Collegevoorstel 1410136 Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling Onderwerp Toekomst huisvesting bibliotheek en Podium Boxtel Samenvatting De cultuur sector is vanwege de economische situatie volop

Nadere informatie

Kernpunten VVD Loon op Zand

Kernpunten VVD Loon op Zand Kernpunten VVD Loon op Zand 2014-2018 Jouw VVD Jouw Gemeente Kies VVD Loon op Zand: Krachtig en Transparant! Inhoudsopgave Voorwoord... 3 I. Solide en eerlijk bestuur... 4 II. Minder regels en meer ondernemerschap...

Nadere informatie

Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010

Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010 Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010 Opbouw verhaal Wie ben ik Aanleiding onderzoek Pilotgemeente vergrijzing- en ontgroeningscan PON

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Coalitieprogramma s regio Oost

Coalitieprogramma s regio Oost Coalitieprogramma s regio Oost Van: Aan: C.c.: Datum: 7 juli 2014 H.M. Immink t +31 (0)55 3 686 868 e h.immink@bouwendnederland.nl Betreft: Coalitieprogramma s gemeenten regio oost Inleiding: 83 coalitieprogramma

Nadere informatie

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Leefbaar Grashoek Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Kerngesprekken, met wie? November 2013: verenigingen: sport en spel December 2013: verenigingen

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ!

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! 1 NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! WaterlandNatuurlijk, lokaal onderscheidend van de landelijke partijen door onafhankelijke politiek. De inwoners van Waterland zijn heel goed in staat om zelf te kiezen waar

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018

Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018 Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018 De afgelopen jaren hebben zich in onze samenleving veel en verschillende veranderingen voorgedaan, zo ook in Kapelle. We zijn onder andere geconfronteerd met

Nadere informatie

KADERNOTA Venlo als Übergang in einem intelligenten. Grenzregion

KADERNOTA Venlo als Übergang in einem intelligenten. Grenzregion KADERNOTA 2017 Venlo als Übergang in einem intelligenten Grenzregion 1 Inleiding We bespreken een Kadernota die anders is dan we gewend zijn. Je vraagt je dan af waarom is dat zo? Zij de financiële resultaten

Nadere informatie

Blaarthem. Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie. Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK

Blaarthem. Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie. Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie Opschoondag Offenbachlaan Inzet buurtconciërges bij beheer openbare ruimte Verbeteren van de beeldkwaliteit

Nadere informatie

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT MdV De begroting is wederom een knap staaltje werk waar door heel veel medewerkers in dit huis veel energie en vakmanschap in is gestoken. Dat verdient waardering, zowel richting college als richting al

Nadere informatie

Almelo, 26 april Geachte leden van Provinciale Staten,

Almelo, 26 april Geachte leden van Provinciale Staten, Almelo, 26 april 2007 Geachte leden van, Graag bieden wij u namens alle bewoners van het Overijsselse platteland deze boodschappenlijst aan. Ze zijn het resultaat van de eerste Overijsselse PlattelandsDialoog

Nadere informatie

Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2014

Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2014 Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2014 Inleiding: Het zijn uitdagende tijden voor de lokale overheid of wel de gemeenten in Nederland. De economische recessie, die ons al vanaf 2008 bezig houdt,

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Toeliching ProTIel op bezuinigingsvoorstellen 2015 2017 pagina 1/7

Toeliching ProTIel op bezuinigingsvoorstellen 2015 2017 pagina 1/7 Voorstel Toelichting ProTiel 2015 2016 2017 2018 e.v. 1. Voorstellen die vormgegeven aan de kanteling: als gemeente verantwoordelijkheid loslaten en meer samenwerken met de inwoners van Tiel om voorzieningen

Nadere informatie