Nu N Investeren I in MenswaardigheidM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nu N Investeren I in MenswaardigheidM"

Transcriptie

1 NIM Maatschappelijk Werk Nu N Investeren I in MenswaardigheidM Strategisch Plan

2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie / visie NIM 6 Strategische kernambities 8 Zingeving als basis 8 NIM s sociale professionals 10 Gestisch management 13 NIM support professionals 14 Zelfbewuste koers 16 Money makes the world go round 18 Onderzoek en kennisontwikkeling 20 Ontwikkelen, benutten en ondernemen met ICT 21 3

3 Voorwoord Voor u ligt het strategisch plan van NIM Maatschappelijk Werk voor de jaren 2013 tot en met Dit plan bevat de belangrijkste kernambities van NIM en is het papieren resultaat van een uitvoerig strategietraject, waaraan door iedere NIMmer een steentje is bijgedragen. Over de totstandkoming van dit plan NIM startte in 2011 het strategietraject Stap in de toekomst. Uitgangspunt van dit traject is de vraag: welke kant gaat de organisatie op? Deze vraag wordt ingegeven door het feit dat NIM zich op een belangrijk kruispunt bevindt. Met ingrijpende bezuinigen en stelselwijzigingen die voor de deur staan én een maatschappij die in hoog tempo verandert (informatisering, vergrijzing, verharding), bevinden we ons misschien wel in een historisch unieke situatie. In elk geval een situatie die vraagt om bezinning op de vraag hoe NIM ook in de toekomst waarde kan toevoegen aan de lokale samenleving. In een viertal dialogen zijn alle medewerkers van NIM met elkaar en met gasten naar aanleiding van prikkelende lezingen in dialoog gegaan om gezamenlijk een beeld te vormen van de toekomst van NIM. Parallel hieraan werden interviews gehouden en diverse interne en externe bronnen geraadpleegd. Hiermee werd een trendrapportage opgesteld. In werkgroepen zijn verschillende scenario s voor de toekomst ontwikkeld. In een gezamenlijke conferentie met alle medewerkers zijn de scenario s besproken en werden de eerste contouren van de strategische kernambities helder. Na verdere aanscherping en concretisering van deze kernambities hebben tenslotte alle medewerkers van NIM via amendementen uitgebreid bijgedragen aan de definitieve vorm van dit plan. Het is dus een plan van de organisatie NIM, maar vooral ook een plan van alle NIMmers. 4

4 Na vaststelling van de kernambities werd snel duidelijk dat de eerder geformuleerde bondige missie en visie ook voor herziening in aanmerking kwamen. Vanuit de gekozen kernambities, beelden op de toekomst en de rol van NIM daarin paste de huidige formulering niet langer. Daarnaast bleek behoefte aan een korte en bondige formulering van de strategie waar NIM zich zowel in- als extern mee kan identificeren. Leeswijzer Dit plan begint met de herformulering van de missie en visie van NIM: NIM samengevat in één zin. Vervolgens worden de belangrijkste elementen bondig toegelicht. Dan komen de strategische kernambities voor de komende jaren aan bod, geordend in een achttal elementen. Deze kernambities vormen de richting en keuzes voor NIM Maatschappelijk Werk in de jaren 2013 tot en met In de bijbehorende jaarplannen wordt de uitwerking van het strategisch plan verder zichtbaar. Stuk voor stuk zullen zij kunnen worden toegevoegd aan dit document, te beginnen met het jaarplan voor NIM Maatschappelijk Werk Nijmegen, januari 2013 Strategisch Plan

5 Missie en visie NIM werkt aan menswaardigheid en is daarom een organisatie met unieke sociale professionals die doen wat nodig is om mensen die het in hun leefsituatie net niet redden, in kleine stappen te versterken om het net wel te redden. Menswaardigheid NIM gunt iedereen een menswaardig bestaan en is actief waar deze in het geding is. NIM gaat af op vragen van mensen en signalen uit hun omgeving. NIM zet haar professionele macht in om hiaten en misstanden in onze maatschappelijke structuur te signaleren en spant zich in deze te verminderen. Unieke sociale professionals: Bij NIM werken sociale professionals die vanuit hun unieke kwaliteiten op eigen wijze invulling geven aan hun vak. De gedrevenheid om zich in te spannen voor meer menswaardigheid verbindt NIMmers. NIMmers investeren blijvend in de ontwikkeling van hun talenten. De organisatie daagt hen hiervoor uit en ondersteunt hierbij. Dat alles maakt hen tot unieke, zelfbewuste en lerende professionals. 6

6 Doen wat nodig is: Sociale professionals baseren hun handelen op wat nodig is en wat deugt. Samen werkt men voortdurend aan de ontwikkeling van het eigen (morele) kompas om hierin de juiste keuzes te maken. Het management biedt vooral ruimte en vertrouwen, naast de noodzakelijke kaders en ondersteuning. Dat alles vormt de basis voor sociale professionals om improviserend te werk te gaan. Versterken - Van net niet, naar net wel: NIM focust haar acties op mensen die het tijdelijk net niet redden, maar dat potentieel wel kunnen. Door aandacht voor ieders eigen kracht, mogelijkheden en helpende omstandigheden ondersteunen wij mensen bij het nemen van kleine stappen in de goede richting. Door de verbindingen die mensen al hebben te versterken en tijdelijke ondersteuning te bieden waar nodig, werken we aan duurzame oplossingen die passen binnen de leefwereld van onze cliënten. Strategisch Plan

7 Strategische kernambities Zingeving als basis Zingeving is de basis van waaruit we werken. Daarmee bedoelen we zowel onze persoonlijke motivatie bij ons dagelijkse werk, als onze aandacht voor de persoonlijke zingeving van cliënten. Zingeving vindt plaats op het persoonlijke niveau, in de ontmoeting tussen mensen. Iedereen brengt daarbij zijn/haar persoonlijke normen en waarden mee: zowel NIM s medewerkers als onze cliënten en hun omgeving. Deze dubbele zingeving hangt samen met het begrip menswaardigheid. Dit is de meerwaarde die NIM beoogt: een zo menswaardig mogelijke samenleving waarin iedereen meetelt. Hiermee spreken we uit wat we hopen en waarvoor we doen wat we kunnen. De concrete invulling van menswaardigheid doet ieder op zijn/haar eigen manier. Menswaardigheid verbindt ons ook; het is wat ons gezamenlijk drijft. Menswaardigheid is een waarde die niet in drie woorden is samen te vatten. We geven hier een aantal kernpunten weer: Goed werk en goed samenwerken vragen erom dat we met regelmaat stilstaan bij morele vraagstukken en ons afvragen wat goed is, en op basis van welke waarden we dat vinden. Het ontwikkelen van onze morele bagage is een continu leerproces, waarin onze persoonlijke en professionele dimensies samenkomen. We staan onszelf en anderen toe om het soms niet te weten, kwetsbaar te zijn en door reflectie tot nieuwe inzichten en handelswijzen te komen. Dit is nodig voor goed werk dat deugt en deugd doet. 8

8 We hebben tijd en aandacht voor onze persoonlijke inspiratiebronnen, om anderen van daaruit te ondersteunen en inspireren bij het (her)ontdekken van wat voor hen echt van betekenis is. We durven stil te staan bij moeilijke vragen. De juiste vragen stellen is onze expertise. Deze helpen cliënten om in kleine stappen duurzame oplossingen te vinden. In het contact met cliënten en hun omgeving zijn contact van cliënt tot professional én betrokkenheid van mens tot mens beiden belangrijk. Alleen zo ontstaat een echt gesprek, waarin de identiteit van de cliënt én professional ruimte kan innemen en alle perspectieven de ruimte krijgen. Dit is geen neutraal gesprek, maar is een ontmoeting waarin iets gebeurt, iets verandert. Iets waardoor mensen ervaren dat zij, ondanks hun persoonlijke omstandigheden, invloed hebben, keuzes kunnen maken en (nieuwe) betekenis kunnen geven aan hun leven en handelen. Zodat mensen zich sterker voelen, ofwel: empowered. We hebben oog en oren voor mensen in situaties die tegen een menswaardige samenleving ingaan. Door actief te signaleren en te handelen waar dat nodig is, werken we duurzaam aan een betere samenleving. Het op de juiste wijze benutten van onze professionele mogelijkheden en macht is daar een voorwaarde voor, zowel binnen NIM als tussen NIM en andere organisaties. Dus ook door oog, begrip en zorg te hebben voor elkaar(s rol) als collega s en netwerkpartners. Het begrip menswaardigheid krijgt pas scherpte of invulling aan de hand van onze concrete werkzaamheden. Door het (intern en extern) delen van de verhalen uit de praktijk van alledag blijven we ons bewust van de onlosmakelijke band tussen ons dagelijkse werk en onze innerlijke drijfveren. Hiermee verwoorden we onze maatschappelijk toegevoegde waarde; hier doen wij het voor. Strategisch Plan

9 NIM s sociale professionals Bij NIM werken professionals. De uitvoerende medewerkers noemen wij sociale professionals. Zij zijn van oudsher maatschappelijk werkers, maar hebben in toenemende mate diverse achtergronden en opleidingen in het sociale domein. Deze professionals werken als een sociale huisarts. Een beeldspraak die we gebruiken, omdat onze sociale professionals ook voor iedereen bereikbaar en toegankelijk zijn voor ondersteuning; ongeacht of NIM zelf mensen verder helpt of anderen wordt gevraagd zich hiervoor in te zetten. NIM s sociale professionals werken binnen hun werkgebied samen met en voor mensen die psychosociale problemen hebben. In overleg met de hulpvrager, vanuit diens leefwereld en met hun netwerk, werken we aan het (her)vinden van eigen kracht en bieden we praktische ondersteuning of een passende verwijzing waar nodig. De inzet is erop gericht dat mensen die het tijdelijk net niet zonder onze ondersteuning redden, het daarna net wel redden. In lijn met de centrale waarde uit de beroepscode voor de maatschappelijk werker dragen wij actief bij aan een zo groot mogelijke eigen verantwoordelijkheid, zodat zij weer grip op hun leven hebben - en houden. We zoeken duurzame oplossingen die onderdeel worden van het dagelijkse leven van mensen. En als we elkaar daarna in de wijk weer ontmoeten, willen we graag nog even horen of en hoe dat gelukt is. Ook wanneer mensen in een onveilige of ongezonde situatie zitten of deze zelf mede veroorzaken, heeft NIM een verantwoordelijkheid te doen wat in haar vermogen ligt om de situatie menswaardiger of beter te maken. Waar nodig attendeert NIM andere partijen op hun mogelijkheden over verplichting daartoe. Want NIM werkt niet voor onze cliënten alleen, maar voor alle bewoners in ons werkgebied. NIM doet dit vanuit een maatschappelijke opdracht en vanuit een innerlijk kompas. 10

10 Met name in situaties waarin kinderen of jongeren in hun ontwikkeling dreigen te worden belemmerd of waar sprake is van geweld, is NIM verplicht en bereid om hen niet los te laten voordat er perspectief is op een gezondere toekomst. Dit is niet alleen menswaardig, maar ook preventief en duurzaam. De sociale professional die bij NIM werkt is gekwalificeerd voor een aantal generieke taken. Binnen een aantal vooraf afgesproken kaders, is er ruimte voor ieders eigen-wijze. Dit geldt zowel voor de sociale professionals als de andere professionals die bij NIM werken. Wij doen dit door onze unieke kwaliteiten, drijfveren en persoonlijke achtergrond in te zetten bij al onze professionele contacten. NIM streeft naar diversiteit en laat eenieder hierin zo goed mogelijk tot zijn recht komen: unieke cliënt én unieke professional. NIM is zich bewust van van de toenemende internationalisering (in herkomst en taal) van de doelgroep en de beschikbare professionals. Sociale professionals zijn in staat om in meerdere talen met cliënten te communiceren en hebben weet van diversiteit in cultuuraspecten die deze internationalisering met zich mee brengt. Naast de specifieke expertise om de taal te spreken van een aantal (sub)doelgroepen, zoals Turks of Arabisch, zijn sociale professionals in de regel in staat om in één of meerdere wereldtalen (zoals bijv. Engels) met cliënten te communiceren. Een sociale professional geeft zelfstandig vorm aan zijn werk en heeft de expertise en ervaring om autonoom te handelen, in samenspraak met de cliënt en diens omgeving. Autonomie en de kracht om te verbinden zijn kwaliteiten die beiden nodig zijn om de beoogde doelen te halen. Een sociale professional kijkt per definitie integraal, handelt naar bevind van zaken en doet wat deugt. Hij/zij improviseert, omdat de ruimte en kaders daarvoor aanwezig zijn, inclusief de vanzelfsprekende goedkeuring en het vertrouwen van het management. Deze sociale professional legt uit waarom hij/zij doet wat hij/zij doet, als daartoe aanleiding is. Hij of zij staat voor het vak en achter zijn/haar handelen. Strategisch Plan

11 Wij werken intensief samen met nieuwe formele en informele netwerken. Zowel de rol van cliëntnetwerken als die van vrijwilligers schatten we op waarde. Intensieve samenwerking met alle voorhanden zijnde vormen van vrijwilligerswerk is de gewoonte. De sociale professionals van NIM opereren gezamenlijk als netwerk rond een cliënt die, voor zover mogelijk, zelf de regie daarover heeft. NIM investeert hiertoe in de ontwikkeling van sociale netwerk strategieën. Door ons vermogen om buiten bestaande kaders te denken, komen wij uit op nieuwe mogelijkheden en oplossingen die bruikbaar blijken. Wij weten de weg om mensen gericht naar de goede ondersteuning toe te leiden als NIM die niet zelf kan bieden. Juist door deze diversiteit kan NIM als geheel een zeer uiteenlopend palet aan ondersteuning, dienstverlening en hulpverlening realiseren. Dat is nodig om aan te (blijven) sluiten bij de leefwereld van de mensen in de wijken en (onze) cliënten en om met de middelen die we hebben, nieuwe passende antwoorden te ontdekken op de vragen die we krijgen en de taken die we nodig achten. 12

12 Gestisch management Beheersmatige aansturing heeft de grenzen van functionaliteit bereikt, omdat deze de ontwikkeling van de eigen-wijze professional beperkt. In het beeld van de sociale professional staat immers autonoom handelen naar bevind van zaken centraal. Het management van NIM werkt vanuit een visie die een combinatie is van het hebben van vertrouwen en het aanreiken van heldere algemene kaders aan medewerkers: gestisch management. Kaders worden hoofdzakelijk gevormd door codes en gedragsregels, zoals de beroepscode voor de maatschappelijk werker. Het vertrouwen is gebaseerd op een gedeelde (maar ook diverse) visie op menswaardigheid. Managementtaken in meer brede zin worden uitgevoerd door alle medewerkers vanuit diezelfde visie. Managers stimuleren en inspireren professionals om binnen de gestelde kaders het beste in zichzelf naar boven te halen, in het vertrouwen dat dit goede resultaten oplevert. Omdat we minder met protocollen en regeltjes werken, wordt van medewerkers verwacht dat zij vakinhoudelijk motiveren waarom zij doen wat ze doen ter legitimatie van hun interventies. We kunnen de meerwaarde van onze acties met/voor cliënten benoemen of de maatschappelijke meerwaarde ervan aangeven. Dat is de soort verantwoording die we willen afleggen, niet omdat het moet maar omdat we achter ons handelen staan; dit doen wij en hiervoor doen wij het. Strategisch Plan

13 NIM support professionals NIM is een netwerkorganisatie die haar medewerkers ontzorgt en faciliteert. Dit betekent dat de organisatie primair ondersteunend is aan de sociale professionals en het primaire proces en niet andersom. NIM faciliteert en stimuleert al haar medewerkers om blijvend te investeren in zowel hun professionele, als persoonlijke ontwikkeling, met als doel het beste in zichzelf omhoog te halen. Dit impliceert o.a. het bieden van een optimale Human Resource Management functie, waardoor de juiste mensen op de juiste plek komen (binnen of buiten NIM). We stimuleren een cultuur die past bij een lerende organisatie waarin intervisie, elkaar aanspreken, teambuilding, ontmoeting, ondernemerschap en diversiteit als essentiële factoren worden erkend en benut. Alle NIMmers werken met elkaar samen vanuit dezelfde houding van waaruit de sociale professional contact met cliënten heeft. We gaan ook binnen NIM uit van wederkerigheid en ieders kracht, (on)mogelijkheden, eigenheid en verantwoordelijkheden. U vraagt, wij draaien is verleden tijd geworden. U vraagt en samen zoeken we de beste optie binnen de omstandigheden; dat is onze manier van werken. NIM beperkt zich tot beleid en regelgeving die ofwel wettelijk verplicht is, ofwel nuttig voor / ondersteunend is aan het primaire proces in de wijken, rond de cliënten en hun netwerk. Het resultaat is een verruiming van de professionele speelruimte, in de wetenschap hierbij gesteund te zijn door het management. 14

14 De organisatie faciliteert ook praktisch waar het gaat om veiligheid of technische randvoorwaarden die nodig zijn voor het werk in de wijken en de regio s. We onderhouden de relatie met opdrachtgevers, zorgen voor de verdeling van geld en resources en voorzien in een goede interne communicatie. De organisatie faciliteert dit alles vanuit het vertrouwen dat de medewerker zelf verantwoordelijkheid neemt voor het benutten van de geboden mogelijkheden of het signaleren van het ontbreken daarvan en daarmee al dan niet (in overleg met het management) zelf aan de slag te gaan. De vrijwilligersprojecten van NIM zijn zo verzelfstandigd dat ook deze kunnen groeien naar een zelfstandige positie in haar netwerk. De organisatiestructuur volgt de ontwikkelingen van het functioneren van de organisatie. Er bestaan verschillende structuurvarianten, van een meer centraal aangestuurde organisatie tot een organisatie die zich beperkt tot het organiseren van ondersteunende diensten en die zich heeft losgemaakt van de uitvoerende processen. Gaandeweg de verdere ontwikkeling van de organisatie kiest NIM hiervoor de meest passende structuurvorm. Strategisch Plan

15 Zelfbewuste koers NIM vaart een koers als een eigen-wijze organisatie die haar eigen strategische ruimte creëert en invult. Hiervoor reflecteert zij voortdurend op haar rol en verantwoordelijkheden in de lokale samenleving en opereert vanuit een gedegen omgevings- en ook toekomstbewustzijn. NIM neemt vanuit haar opvattingen, overal waar mogelijk, zelf initiatief en wacht niet alleen af wat er op de organisatie afkomt. We werken daarbij intensief samen met onze belangrijkste partners. Onder andere zijn dat de gemeenten, maar er wordt ook met andere partners in het professionele werkveld intensief samengewerkt. NIM zet haar expertise in voor het gezamenlijke, maatschappelijke belang. We bieden onze huidige en nieuwe opdrachtgevers de beste sociale professionals en zorgen ervoor dat hun investeringen zich aantoonbaar meer dan terug verdienen. Het varen van een eigen koers betekent ook dat NIM vanuit haar missie en visie probeert een veelzijdig palet aan opdrachtgevers te verwerven. Hiermee verkleinen we de afhankelijkheid van enkele opdrachtgevers. Voorwaarde voor een eigen koers is dat NIM een sterk bewustzijn heeft van haar eigen identiteit, weet waar het goed in is en waarin het minder goed is. Dit zelfbewustzijn ontstaat door het bespreekbaar maken van problemen die onder de oppervlakte liggen. Dat betreft vaak de taboes en heilige huisjes in de organisatie. Vragen als wat is de grens van wat nodig is? wat kan NIM niet? en mag ik ook iets niet kunnen? zijn vaak lastig bespreekbaar. Om een zelfbewuste koers te varen is het noodzakelijk de heilig huisjes bespreekbaar te maken en bijbehorende taboes te doorbreken als onderdeel van de beoogde organisatie- en cultuurverandering. 16

16 Er is een kanteling van de relatie tussen cliënt, opdrachtgever en NIM gaande. Van speler in een hiërarchische relatie wordt NIM speler in een flexibele netwerkrelatie, waarin van burgers andere dingen worden verwacht en waarin opdrachtgevers onze professionals meer ruimte geven. Die kanteling vereist dat alle NIMmers competenties hebben om als netwerkspeler in een zeer diverse omgeving op te kunnen treden. Een van de functies van HRM is om die competenties in de organisatie onder de aandacht te brengen en te versterken. NIM wil kunnen aantonen dat zij maatschappelijk toegevoegde waarde heeft. Zij wil zich kwetsbaar opstellen ten opzichte van een kwaliteitsnorm die recht doet aan de specifieke omstandigheden binnen het maatschappelijk werk en die goed werk definieert in termen van maatschappelijk toegevoegde waarde. Daartoe zal NIM investeren in het ontwikkelen van een nieuw kwaliteitscertificaat. Strategisch Plan

17 Money makes the world go round Financiële middelen zijn essentieel om de missie van NIM blijvend te kunnen waarmaken. Zonder middelen blijft de professionele organisatie er één met goede bedoelingen en idealen, maar kan er waarschijnlijk te weinig van waargemaakt worden. In een tijd waarin de trend is dat de overheid terugtreedt en publieke middelen steeds schaarser zijn, blijft NIM verantwoordelijk voor continuïteit en werkgelegenheid. Het zoeken naar nieuwe inkomstenbronnen buiten bestaande opdrachtgevers en het anticiperen op ontwikkelingen in de markt van bestaande opdrachtgevers zijn dan ook belangrijke elementen in een strategie om de opbrengstenstroom op peil te houden. NIM gebruikt de financiële situatie en prognoses om ondernemend te denken, door zowel op de opbrengsten als kosten vroegtijdig bij te sturen. 18

18 NIM zet zich uitdrukkelijk in om de kosten te minimaliseren, vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid om de met de middelen die er zijn het hoogst haalbare (individuele en collectieve) doel te bereiken. NIM investeert in efficiënter werken, effectievere interventies en schrapt activiteiten die geen waarde toevoegen in het licht van de missie en strategie. Dit houdt o.a. in dat NIM streeft naar het beperken van overhead, bijvoorbeeld door efficiëntere inzet van ICT en beperking van huisvestingskosten. Maar ook dat NIM blijft zoeken naar nieuwe vormen van kwalitatief goede ondersteuning die zowel tegemoetkomen aan de wens van cliënten als aan de beperkingen waarbinnen wij dit kunnen aanbieden. NIM anticipeert vroegtijdig op verschillende mogelijke toekomstscenario s voor de organisatie, zowel ten aanzien van groei als ten aanzien van krimp. NIM is hierdoor goed voorbereid om de onzekerheid van de continuïteit van haar inkomstenstromen op te vangen. NIM kiest voor behoud van werkgelegenheid (sociaal kapitaal) en zorgt met een perspectief op de langere termijn dat zoveel mogelijk middelen terecht komen bij sociale professionals. NIM communiceert helder over werkgelegenheid en onzekerheid van beslissingen en streeft ernaar als werkgever te allen tijde eerlijk, transparant en betrouwbaar te zijn richting haar medewerkers. Ook in een tijd waarin mogelijk pijnlijke beslissingen moeten worden genomen. Strategisch Plan

19 Onderzoek en kennisontwikkeling Onderzoek en kennis over nut en noodzaak van het vak maatschappelijk werk zijn helpend bij de verdere professionalisering van het vak. Doel hiervan is de beste kwaliteit te kunnen bieden aan onze cliënten en opdrachtgevers. Op dit moment is er een beperkte kennisbasis in het vakgebied social work. Er is op veel terreinen van onderzoek een tekort aan empirisch gefundeerde kennis. NIM zal als praktijkorganisatie meer evidence-based gaan werken om de professie goed te kunnen positioneren en zich te kunnen weren tegen de aankomende lokale overheidsbezuinigingen. Sociale professionals dienen zich steeds meer te verantwoorden. Het professioneel handelen moet ook daarom gebaseerd zijn op de best beschikbare kennis over doelmatigheid en doeltreffendheid. NIM onderstreept als praktijkorganisatie de noodzaak om meer onderzoek te verrichten in de praktijk. In het kader van professionalisering, kwaliteitszorg en profilering van NIM is het van belang dat praktijkgericht, wetenschappelijk onderzoek een plek krijgt binnen de organisatie. NIM start in dit kader een meerjarig onderzoeksprogramma. Naast dit onderzoeksprogramma zal NIM participeren in de ontwikkeling, implementatie en borging van een Bijzondere Leerstoel Social Work. 20

20 Ontwikkelen, benutten en ondernemen met ICT Medewerkers van NIM beschikken over ICT-faciliteiten die hun werk optimaal ondersteunen, bijvoorbeeld op het gebied van maatwerkcontact met cliënten (on- en offline), interne communicatie, niet plaatsgebonden werken, e-learning en registratie. Gestisch management wordt hierdoor tevens efficiënter ingevuld. Uiteindelijk leidt de investering in ICT tot lagere kosten. Daarnaast gaat NIM in samenwerking met partners op zoek naar mogelijkheden om bestaande gegevens anders te verzamelen. Hierdoor is het mogelijk de hulpverleningsketen optimaal te ondersteunen. Door de brede set van gegevens te combineren en daarmee de informatiewaarde te verhogen, kan belangstelling gewekt worden van andere partijen. Dit kan interessant zijn voor andere zorg- en welzijnsaanbieders, maar is ook relevant in het kader van (wetenschappelijk) onderzoek. Door anonimisatie van onderzoeksdata blijft de privacy van de individuele cliënt gewaarborgd. Tevens wordt op zoek gegaan naar een standaardisatie in registreren, waardoor verschillende hulpverleningsinstanties met elkaar vergeleken kunnen worden: een benchmark. Strategisch Plan

21 Realisatie: Mondtotmond reclame

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

Dit is een uitgave van Welzijn Bezoekadres Postadres Nieuwe Stijl

Dit is een uitgave van Welzijn Bezoekadres Postadres Nieuwe Stijl Welzijn Nieuwe Stijl Welzijn Nieuwe Stijl 2 Welzijn Nieuwe Stijl Inhoudsopgave Vooraf 5 1. De meerwaarde van Welzijn Nieuwe Stijl 9 2. Acht bakens voor Welzijn Nieuwe Stijl 15 3. De relatie opdrachtgever-opdrachtnemer

Nadere informatie

SAMENWERKEN WERKT Eindrapportage van de Beleidscommissie Predikanten bij thema 3 en thema 4 van het Project Hand aan de Ploeg

SAMENWERKEN WERKT Eindrapportage van de Beleidscommissie Predikanten bij thema 3 en thema 4 van het Project Hand aan de Ploeg 40 SAMENWERKEN WERKT Eindrapportage van de Beleidscommissie Predikanten bij thema 3 en thema 4 van het Project Hand aan de Ploeg Generale Synode 9 november 2012 KTO 12-09 40 Pagina 3 van 40 Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Ervaringsdeskundigheid. in de wijk. Hoe organiseer je het?

Ervaringsdeskundigheid. in de wijk. Hoe organiseer je het? Ervaringsdeskundigheid in de wijk Hoe organiseer je het? Colofon Auteurs: Anne-Marie van Bergen, Anouk Poll, Marrig van der Werf, Eleonoor Willemsen Eindredactie: Annemarie van den Berg Vormgeving: Ontwerpbureau

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk een verkenning van de GG&GD naar mentale gezondheid in opdracht van Mirjam Mascini en uitgevoerd door Noor Bongers Levenslust met Resultaat

Nadere informatie

Governance in de zorg

Governance in de zorg vereniging van bestuurders in de zorg Governance in de zorg Over besturing en bestuurders in de zorg anno 2015 Rapport Commissie Governance NVZD o.l.v. prof. mr. H.J. de Kluiver 27 maart 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 1 2 INHOUD Algemene gegevens... 4 Voorwoord... 5 Inleiding - waarom een strategisch beleidsplan?...

Nadere informatie

De cliënt in regie: een programmatische aanpak

De cliënt in regie: een programmatische aanpak De cliënt in regie: een programmatische aanpak Een reflectie op de keuzes en de aanpak van Archipel Zorggroep, Pameijer, Pluryn en SDW Karel de Grotelaan 415 5654 NN Eindhoven Tel: 040-265 4800 www.archipelzorggroep.nl

Nadere informatie

Strategische Visie. Strategische visie.v14_definitief.doc

Strategische Visie. Strategische visie.v14_definitief.doc Strategische Visie Document: Strategische visie.v14_definitief.doc Auteur: Jan Alers Vastgesteld door directeur: 1 oktober 2001 1. De ontwikkeling van een strategische visie 1.1 Waarom een strategische

Nadere informatie

ienstverlenin revalidatie maatschappelijk werk

ienstverlenin revalidatie maatschappelijk werk thuisbegeleiding individueel GGZ Transparant aanbod sociaal psychiatrisch verpleegkundigen l sociaal werk in de wijk eerstelijns psychologische zorg Individueel sociaal werk in de wijk centra voor jeugd

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg

Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg Inhoudsopgave Inleiding 3 Opleiding Management in de Zorg 4 Deel 1 Beroepsprofiel Management in Zorg en Dienstverlening 5 1.1.

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012

Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012 Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012 Amsterdam, 31 maart 2009 Inhoud SAMENVATTING... 5 1 INLEIDING... 7 T ONTWIKKELINGEN OP DE ARBEIDSMARKT... 7 1.1 1.2 OP WEG NAAR EEN INTEGRAAL MEERJARENBELEIDSPLAN

Nadere informatie