Nu N Investeren I in MenswaardigheidM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nu N Investeren I in MenswaardigheidM"

Transcriptie

1 NIM Maatschappelijk Werk Nu N Investeren I in MenswaardigheidM Strategisch Plan

2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie / visie NIM 6 Strategische kernambities 8 Zingeving als basis 8 NIM s sociale professionals 10 Gestisch management 13 NIM support professionals 14 Zelfbewuste koers 16 Money makes the world go round 18 Onderzoek en kennisontwikkeling 20 Ontwikkelen, benutten en ondernemen met ICT 21 3

3 Voorwoord Voor u ligt het strategisch plan van NIM Maatschappelijk Werk voor de jaren 2013 tot en met Dit plan bevat de belangrijkste kernambities van NIM en is het papieren resultaat van een uitvoerig strategietraject, waaraan door iedere NIMmer een steentje is bijgedragen. Over de totstandkoming van dit plan NIM startte in 2011 het strategietraject Stap in de toekomst. Uitgangspunt van dit traject is de vraag: welke kant gaat de organisatie op? Deze vraag wordt ingegeven door het feit dat NIM zich op een belangrijk kruispunt bevindt. Met ingrijpende bezuinigen en stelselwijzigingen die voor de deur staan én een maatschappij die in hoog tempo verandert (informatisering, vergrijzing, verharding), bevinden we ons misschien wel in een historisch unieke situatie. In elk geval een situatie die vraagt om bezinning op de vraag hoe NIM ook in de toekomst waarde kan toevoegen aan de lokale samenleving. In een viertal dialogen zijn alle medewerkers van NIM met elkaar en met gasten naar aanleiding van prikkelende lezingen in dialoog gegaan om gezamenlijk een beeld te vormen van de toekomst van NIM. Parallel hieraan werden interviews gehouden en diverse interne en externe bronnen geraadpleegd. Hiermee werd een trendrapportage opgesteld. In werkgroepen zijn verschillende scenario s voor de toekomst ontwikkeld. In een gezamenlijke conferentie met alle medewerkers zijn de scenario s besproken en werden de eerste contouren van de strategische kernambities helder. Na verdere aanscherping en concretisering van deze kernambities hebben tenslotte alle medewerkers van NIM via amendementen uitgebreid bijgedragen aan de definitieve vorm van dit plan. Het is dus een plan van de organisatie NIM, maar vooral ook een plan van alle NIMmers. 4

4 Na vaststelling van de kernambities werd snel duidelijk dat de eerder geformuleerde bondige missie en visie ook voor herziening in aanmerking kwamen. Vanuit de gekozen kernambities, beelden op de toekomst en de rol van NIM daarin paste de huidige formulering niet langer. Daarnaast bleek behoefte aan een korte en bondige formulering van de strategie waar NIM zich zowel in- als extern mee kan identificeren. Leeswijzer Dit plan begint met de herformulering van de missie en visie van NIM: NIM samengevat in één zin. Vervolgens worden de belangrijkste elementen bondig toegelicht. Dan komen de strategische kernambities voor de komende jaren aan bod, geordend in een achttal elementen. Deze kernambities vormen de richting en keuzes voor NIM Maatschappelijk Werk in de jaren 2013 tot en met In de bijbehorende jaarplannen wordt de uitwerking van het strategisch plan verder zichtbaar. Stuk voor stuk zullen zij kunnen worden toegevoegd aan dit document, te beginnen met het jaarplan voor NIM Maatschappelijk Werk Nijmegen, januari 2013 Strategisch Plan

5 Missie en visie NIM werkt aan menswaardigheid en is daarom een organisatie met unieke sociale professionals die doen wat nodig is om mensen die het in hun leefsituatie net niet redden, in kleine stappen te versterken om het net wel te redden. Menswaardigheid NIM gunt iedereen een menswaardig bestaan en is actief waar deze in het geding is. NIM gaat af op vragen van mensen en signalen uit hun omgeving. NIM zet haar professionele macht in om hiaten en misstanden in onze maatschappelijke structuur te signaleren en spant zich in deze te verminderen. Unieke sociale professionals: Bij NIM werken sociale professionals die vanuit hun unieke kwaliteiten op eigen wijze invulling geven aan hun vak. De gedrevenheid om zich in te spannen voor meer menswaardigheid verbindt NIMmers. NIMmers investeren blijvend in de ontwikkeling van hun talenten. De organisatie daagt hen hiervoor uit en ondersteunt hierbij. Dat alles maakt hen tot unieke, zelfbewuste en lerende professionals. 6

6 Doen wat nodig is: Sociale professionals baseren hun handelen op wat nodig is en wat deugt. Samen werkt men voortdurend aan de ontwikkeling van het eigen (morele) kompas om hierin de juiste keuzes te maken. Het management biedt vooral ruimte en vertrouwen, naast de noodzakelijke kaders en ondersteuning. Dat alles vormt de basis voor sociale professionals om improviserend te werk te gaan. Versterken - Van net niet, naar net wel: NIM focust haar acties op mensen die het tijdelijk net niet redden, maar dat potentieel wel kunnen. Door aandacht voor ieders eigen kracht, mogelijkheden en helpende omstandigheden ondersteunen wij mensen bij het nemen van kleine stappen in de goede richting. Door de verbindingen die mensen al hebben te versterken en tijdelijke ondersteuning te bieden waar nodig, werken we aan duurzame oplossingen die passen binnen de leefwereld van onze cliënten. Strategisch Plan

7 Strategische kernambities Zingeving als basis Zingeving is de basis van waaruit we werken. Daarmee bedoelen we zowel onze persoonlijke motivatie bij ons dagelijkse werk, als onze aandacht voor de persoonlijke zingeving van cliënten. Zingeving vindt plaats op het persoonlijke niveau, in de ontmoeting tussen mensen. Iedereen brengt daarbij zijn/haar persoonlijke normen en waarden mee: zowel NIM s medewerkers als onze cliënten en hun omgeving. Deze dubbele zingeving hangt samen met het begrip menswaardigheid. Dit is de meerwaarde die NIM beoogt: een zo menswaardig mogelijke samenleving waarin iedereen meetelt. Hiermee spreken we uit wat we hopen en waarvoor we doen wat we kunnen. De concrete invulling van menswaardigheid doet ieder op zijn/haar eigen manier. Menswaardigheid verbindt ons ook; het is wat ons gezamenlijk drijft. Menswaardigheid is een waarde die niet in drie woorden is samen te vatten. We geven hier een aantal kernpunten weer: Goed werk en goed samenwerken vragen erom dat we met regelmaat stilstaan bij morele vraagstukken en ons afvragen wat goed is, en op basis van welke waarden we dat vinden. Het ontwikkelen van onze morele bagage is een continu leerproces, waarin onze persoonlijke en professionele dimensies samenkomen. We staan onszelf en anderen toe om het soms niet te weten, kwetsbaar te zijn en door reflectie tot nieuwe inzichten en handelswijzen te komen. Dit is nodig voor goed werk dat deugt en deugd doet. 8

8 We hebben tijd en aandacht voor onze persoonlijke inspiratiebronnen, om anderen van daaruit te ondersteunen en inspireren bij het (her)ontdekken van wat voor hen echt van betekenis is. We durven stil te staan bij moeilijke vragen. De juiste vragen stellen is onze expertise. Deze helpen cliënten om in kleine stappen duurzame oplossingen te vinden. In het contact met cliënten en hun omgeving zijn contact van cliënt tot professional én betrokkenheid van mens tot mens beiden belangrijk. Alleen zo ontstaat een echt gesprek, waarin de identiteit van de cliënt én professional ruimte kan innemen en alle perspectieven de ruimte krijgen. Dit is geen neutraal gesprek, maar is een ontmoeting waarin iets gebeurt, iets verandert. Iets waardoor mensen ervaren dat zij, ondanks hun persoonlijke omstandigheden, invloed hebben, keuzes kunnen maken en (nieuwe) betekenis kunnen geven aan hun leven en handelen. Zodat mensen zich sterker voelen, ofwel: empowered. We hebben oog en oren voor mensen in situaties die tegen een menswaardige samenleving ingaan. Door actief te signaleren en te handelen waar dat nodig is, werken we duurzaam aan een betere samenleving. Het op de juiste wijze benutten van onze professionele mogelijkheden en macht is daar een voorwaarde voor, zowel binnen NIM als tussen NIM en andere organisaties. Dus ook door oog, begrip en zorg te hebben voor elkaar(s rol) als collega s en netwerkpartners. Het begrip menswaardigheid krijgt pas scherpte of invulling aan de hand van onze concrete werkzaamheden. Door het (intern en extern) delen van de verhalen uit de praktijk van alledag blijven we ons bewust van de onlosmakelijke band tussen ons dagelijkse werk en onze innerlijke drijfveren. Hiermee verwoorden we onze maatschappelijk toegevoegde waarde; hier doen wij het voor. Strategisch Plan

9 NIM s sociale professionals Bij NIM werken professionals. De uitvoerende medewerkers noemen wij sociale professionals. Zij zijn van oudsher maatschappelijk werkers, maar hebben in toenemende mate diverse achtergronden en opleidingen in het sociale domein. Deze professionals werken als een sociale huisarts. Een beeldspraak die we gebruiken, omdat onze sociale professionals ook voor iedereen bereikbaar en toegankelijk zijn voor ondersteuning; ongeacht of NIM zelf mensen verder helpt of anderen wordt gevraagd zich hiervoor in te zetten. NIM s sociale professionals werken binnen hun werkgebied samen met en voor mensen die psychosociale problemen hebben. In overleg met de hulpvrager, vanuit diens leefwereld en met hun netwerk, werken we aan het (her)vinden van eigen kracht en bieden we praktische ondersteuning of een passende verwijzing waar nodig. De inzet is erop gericht dat mensen die het tijdelijk net niet zonder onze ondersteuning redden, het daarna net wel redden. In lijn met de centrale waarde uit de beroepscode voor de maatschappelijk werker dragen wij actief bij aan een zo groot mogelijke eigen verantwoordelijkheid, zodat zij weer grip op hun leven hebben - en houden. We zoeken duurzame oplossingen die onderdeel worden van het dagelijkse leven van mensen. En als we elkaar daarna in de wijk weer ontmoeten, willen we graag nog even horen of en hoe dat gelukt is. Ook wanneer mensen in een onveilige of ongezonde situatie zitten of deze zelf mede veroorzaken, heeft NIM een verantwoordelijkheid te doen wat in haar vermogen ligt om de situatie menswaardiger of beter te maken. Waar nodig attendeert NIM andere partijen op hun mogelijkheden over verplichting daartoe. Want NIM werkt niet voor onze cliënten alleen, maar voor alle bewoners in ons werkgebied. NIM doet dit vanuit een maatschappelijke opdracht en vanuit een innerlijk kompas. 10

10 Met name in situaties waarin kinderen of jongeren in hun ontwikkeling dreigen te worden belemmerd of waar sprake is van geweld, is NIM verplicht en bereid om hen niet los te laten voordat er perspectief is op een gezondere toekomst. Dit is niet alleen menswaardig, maar ook preventief en duurzaam. De sociale professional die bij NIM werkt is gekwalificeerd voor een aantal generieke taken. Binnen een aantal vooraf afgesproken kaders, is er ruimte voor ieders eigen-wijze. Dit geldt zowel voor de sociale professionals als de andere professionals die bij NIM werken. Wij doen dit door onze unieke kwaliteiten, drijfveren en persoonlijke achtergrond in te zetten bij al onze professionele contacten. NIM streeft naar diversiteit en laat eenieder hierin zo goed mogelijk tot zijn recht komen: unieke cliënt én unieke professional. NIM is zich bewust van van de toenemende internationalisering (in herkomst en taal) van de doelgroep en de beschikbare professionals. Sociale professionals zijn in staat om in meerdere talen met cliënten te communiceren en hebben weet van diversiteit in cultuuraspecten die deze internationalisering met zich mee brengt. Naast de specifieke expertise om de taal te spreken van een aantal (sub)doelgroepen, zoals Turks of Arabisch, zijn sociale professionals in de regel in staat om in één of meerdere wereldtalen (zoals bijv. Engels) met cliënten te communiceren. Een sociale professional geeft zelfstandig vorm aan zijn werk en heeft de expertise en ervaring om autonoom te handelen, in samenspraak met de cliënt en diens omgeving. Autonomie en de kracht om te verbinden zijn kwaliteiten die beiden nodig zijn om de beoogde doelen te halen. Een sociale professional kijkt per definitie integraal, handelt naar bevind van zaken en doet wat deugt. Hij/zij improviseert, omdat de ruimte en kaders daarvoor aanwezig zijn, inclusief de vanzelfsprekende goedkeuring en het vertrouwen van het management. Deze sociale professional legt uit waarom hij/zij doet wat hij/zij doet, als daartoe aanleiding is. Hij of zij staat voor het vak en achter zijn/haar handelen. Strategisch Plan

11 Wij werken intensief samen met nieuwe formele en informele netwerken. Zowel de rol van cliëntnetwerken als die van vrijwilligers schatten we op waarde. Intensieve samenwerking met alle voorhanden zijnde vormen van vrijwilligerswerk is de gewoonte. De sociale professionals van NIM opereren gezamenlijk als netwerk rond een cliënt die, voor zover mogelijk, zelf de regie daarover heeft. NIM investeert hiertoe in de ontwikkeling van sociale netwerk strategieën. Door ons vermogen om buiten bestaande kaders te denken, komen wij uit op nieuwe mogelijkheden en oplossingen die bruikbaar blijken. Wij weten de weg om mensen gericht naar de goede ondersteuning toe te leiden als NIM die niet zelf kan bieden. Juist door deze diversiteit kan NIM als geheel een zeer uiteenlopend palet aan ondersteuning, dienstverlening en hulpverlening realiseren. Dat is nodig om aan te (blijven) sluiten bij de leefwereld van de mensen in de wijken en (onze) cliënten en om met de middelen die we hebben, nieuwe passende antwoorden te ontdekken op de vragen die we krijgen en de taken die we nodig achten. 12

12 Gestisch management Beheersmatige aansturing heeft de grenzen van functionaliteit bereikt, omdat deze de ontwikkeling van de eigen-wijze professional beperkt. In het beeld van de sociale professional staat immers autonoom handelen naar bevind van zaken centraal. Het management van NIM werkt vanuit een visie die een combinatie is van het hebben van vertrouwen en het aanreiken van heldere algemene kaders aan medewerkers: gestisch management. Kaders worden hoofdzakelijk gevormd door codes en gedragsregels, zoals de beroepscode voor de maatschappelijk werker. Het vertrouwen is gebaseerd op een gedeelde (maar ook diverse) visie op menswaardigheid. Managementtaken in meer brede zin worden uitgevoerd door alle medewerkers vanuit diezelfde visie. Managers stimuleren en inspireren professionals om binnen de gestelde kaders het beste in zichzelf naar boven te halen, in het vertrouwen dat dit goede resultaten oplevert. Omdat we minder met protocollen en regeltjes werken, wordt van medewerkers verwacht dat zij vakinhoudelijk motiveren waarom zij doen wat ze doen ter legitimatie van hun interventies. We kunnen de meerwaarde van onze acties met/voor cliënten benoemen of de maatschappelijke meerwaarde ervan aangeven. Dat is de soort verantwoording die we willen afleggen, niet omdat het moet maar omdat we achter ons handelen staan; dit doen wij en hiervoor doen wij het. Strategisch Plan

13 NIM support professionals NIM is een netwerkorganisatie die haar medewerkers ontzorgt en faciliteert. Dit betekent dat de organisatie primair ondersteunend is aan de sociale professionals en het primaire proces en niet andersom. NIM faciliteert en stimuleert al haar medewerkers om blijvend te investeren in zowel hun professionele, als persoonlijke ontwikkeling, met als doel het beste in zichzelf omhoog te halen. Dit impliceert o.a. het bieden van een optimale Human Resource Management functie, waardoor de juiste mensen op de juiste plek komen (binnen of buiten NIM). We stimuleren een cultuur die past bij een lerende organisatie waarin intervisie, elkaar aanspreken, teambuilding, ontmoeting, ondernemerschap en diversiteit als essentiële factoren worden erkend en benut. Alle NIMmers werken met elkaar samen vanuit dezelfde houding van waaruit de sociale professional contact met cliënten heeft. We gaan ook binnen NIM uit van wederkerigheid en ieders kracht, (on)mogelijkheden, eigenheid en verantwoordelijkheden. U vraagt, wij draaien is verleden tijd geworden. U vraagt en samen zoeken we de beste optie binnen de omstandigheden; dat is onze manier van werken. NIM beperkt zich tot beleid en regelgeving die ofwel wettelijk verplicht is, ofwel nuttig voor / ondersteunend is aan het primaire proces in de wijken, rond de cliënten en hun netwerk. Het resultaat is een verruiming van de professionele speelruimte, in de wetenschap hierbij gesteund te zijn door het management. 14

14 De organisatie faciliteert ook praktisch waar het gaat om veiligheid of technische randvoorwaarden die nodig zijn voor het werk in de wijken en de regio s. We onderhouden de relatie met opdrachtgevers, zorgen voor de verdeling van geld en resources en voorzien in een goede interne communicatie. De organisatie faciliteert dit alles vanuit het vertrouwen dat de medewerker zelf verantwoordelijkheid neemt voor het benutten van de geboden mogelijkheden of het signaleren van het ontbreken daarvan en daarmee al dan niet (in overleg met het management) zelf aan de slag te gaan. De vrijwilligersprojecten van NIM zijn zo verzelfstandigd dat ook deze kunnen groeien naar een zelfstandige positie in haar netwerk. De organisatiestructuur volgt de ontwikkelingen van het functioneren van de organisatie. Er bestaan verschillende structuurvarianten, van een meer centraal aangestuurde organisatie tot een organisatie die zich beperkt tot het organiseren van ondersteunende diensten en die zich heeft losgemaakt van de uitvoerende processen. Gaandeweg de verdere ontwikkeling van de organisatie kiest NIM hiervoor de meest passende structuurvorm. Strategisch Plan

15 Zelfbewuste koers NIM vaart een koers als een eigen-wijze organisatie die haar eigen strategische ruimte creëert en invult. Hiervoor reflecteert zij voortdurend op haar rol en verantwoordelijkheden in de lokale samenleving en opereert vanuit een gedegen omgevings- en ook toekomstbewustzijn. NIM neemt vanuit haar opvattingen, overal waar mogelijk, zelf initiatief en wacht niet alleen af wat er op de organisatie afkomt. We werken daarbij intensief samen met onze belangrijkste partners. Onder andere zijn dat de gemeenten, maar er wordt ook met andere partners in het professionele werkveld intensief samengewerkt. NIM zet haar expertise in voor het gezamenlijke, maatschappelijke belang. We bieden onze huidige en nieuwe opdrachtgevers de beste sociale professionals en zorgen ervoor dat hun investeringen zich aantoonbaar meer dan terug verdienen. Het varen van een eigen koers betekent ook dat NIM vanuit haar missie en visie probeert een veelzijdig palet aan opdrachtgevers te verwerven. Hiermee verkleinen we de afhankelijkheid van enkele opdrachtgevers. Voorwaarde voor een eigen koers is dat NIM een sterk bewustzijn heeft van haar eigen identiteit, weet waar het goed in is en waarin het minder goed is. Dit zelfbewustzijn ontstaat door het bespreekbaar maken van problemen die onder de oppervlakte liggen. Dat betreft vaak de taboes en heilige huisjes in de organisatie. Vragen als wat is de grens van wat nodig is? wat kan NIM niet? en mag ik ook iets niet kunnen? zijn vaak lastig bespreekbaar. Om een zelfbewuste koers te varen is het noodzakelijk de heilig huisjes bespreekbaar te maken en bijbehorende taboes te doorbreken als onderdeel van de beoogde organisatie- en cultuurverandering. 16

16 Er is een kanteling van de relatie tussen cliënt, opdrachtgever en NIM gaande. Van speler in een hiërarchische relatie wordt NIM speler in een flexibele netwerkrelatie, waarin van burgers andere dingen worden verwacht en waarin opdrachtgevers onze professionals meer ruimte geven. Die kanteling vereist dat alle NIMmers competenties hebben om als netwerkspeler in een zeer diverse omgeving op te kunnen treden. Een van de functies van HRM is om die competenties in de organisatie onder de aandacht te brengen en te versterken. NIM wil kunnen aantonen dat zij maatschappelijk toegevoegde waarde heeft. Zij wil zich kwetsbaar opstellen ten opzichte van een kwaliteitsnorm die recht doet aan de specifieke omstandigheden binnen het maatschappelijk werk en die goed werk definieert in termen van maatschappelijk toegevoegde waarde. Daartoe zal NIM investeren in het ontwikkelen van een nieuw kwaliteitscertificaat. Strategisch Plan

17 Money makes the world go round Financiële middelen zijn essentieel om de missie van NIM blijvend te kunnen waarmaken. Zonder middelen blijft de professionele organisatie er één met goede bedoelingen en idealen, maar kan er waarschijnlijk te weinig van waargemaakt worden. In een tijd waarin de trend is dat de overheid terugtreedt en publieke middelen steeds schaarser zijn, blijft NIM verantwoordelijk voor continuïteit en werkgelegenheid. Het zoeken naar nieuwe inkomstenbronnen buiten bestaande opdrachtgevers en het anticiperen op ontwikkelingen in de markt van bestaande opdrachtgevers zijn dan ook belangrijke elementen in een strategie om de opbrengstenstroom op peil te houden. NIM gebruikt de financiële situatie en prognoses om ondernemend te denken, door zowel op de opbrengsten als kosten vroegtijdig bij te sturen. 18

18 NIM zet zich uitdrukkelijk in om de kosten te minimaliseren, vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid om de met de middelen die er zijn het hoogst haalbare (individuele en collectieve) doel te bereiken. NIM investeert in efficiënter werken, effectievere interventies en schrapt activiteiten die geen waarde toevoegen in het licht van de missie en strategie. Dit houdt o.a. in dat NIM streeft naar het beperken van overhead, bijvoorbeeld door efficiëntere inzet van ICT en beperking van huisvestingskosten. Maar ook dat NIM blijft zoeken naar nieuwe vormen van kwalitatief goede ondersteuning die zowel tegemoetkomen aan de wens van cliënten als aan de beperkingen waarbinnen wij dit kunnen aanbieden. NIM anticipeert vroegtijdig op verschillende mogelijke toekomstscenario s voor de organisatie, zowel ten aanzien van groei als ten aanzien van krimp. NIM is hierdoor goed voorbereid om de onzekerheid van de continuïteit van haar inkomstenstromen op te vangen. NIM kiest voor behoud van werkgelegenheid (sociaal kapitaal) en zorgt met een perspectief op de langere termijn dat zoveel mogelijk middelen terecht komen bij sociale professionals. NIM communiceert helder over werkgelegenheid en onzekerheid van beslissingen en streeft ernaar als werkgever te allen tijde eerlijk, transparant en betrouwbaar te zijn richting haar medewerkers. Ook in een tijd waarin mogelijk pijnlijke beslissingen moeten worden genomen. Strategisch Plan

19 Onderzoek en kennisontwikkeling Onderzoek en kennis over nut en noodzaak van het vak maatschappelijk werk zijn helpend bij de verdere professionalisering van het vak. Doel hiervan is de beste kwaliteit te kunnen bieden aan onze cliënten en opdrachtgevers. Op dit moment is er een beperkte kennisbasis in het vakgebied social work. Er is op veel terreinen van onderzoek een tekort aan empirisch gefundeerde kennis. NIM zal als praktijkorganisatie meer evidence-based gaan werken om de professie goed te kunnen positioneren en zich te kunnen weren tegen de aankomende lokale overheidsbezuinigingen. Sociale professionals dienen zich steeds meer te verantwoorden. Het professioneel handelen moet ook daarom gebaseerd zijn op de best beschikbare kennis over doelmatigheid en doeltreffendheid. NIM onderstreept als praktijkorganisatie de noodzaak om meer onderzoek te verrichten in de praktijk. In het kader van professionalisering, kwaliteitszorg en profilering van NIM is het van belang dat praktijkgericht, wetenschappelijk onderzoek een plek krijgt binnen de organisatie. NIM start in dit kader een meerjarig onderzoeksprogramma. Naast dit onderzoeksprogramma zal NIM participeren in de ontwikkeling, implementatie en borging van een Bijzondere Leerstoel Social Work. 20

20 Ontwikkelen, benutten en ondernemen met ICT Medewerkers van NIM beschikken over ICT-faciliteiten die hun werk optimaal ondersteunen, bijvoorbeeld op het gebied van maatwerkcontact met cliënten (on- en offline), interne communicatie, niet plaatsgebonden werken, e-learning en registratie. Gestisch management wordt hierdoor tevens efficiënter ingevuld. Uiteindelijk leidt de investering in ICT tot lagere kosten. Daarnaast gaat NIM in samenwerking met partners op zoek naar mogelijkheden om bestaande gegevens anders te verzamelen. Hierdoor is het mogelijk de hulpverleningsketen optimaal te ondersteunen. Door de brede set van gegevens te combineren en daarmee de informatiewaarde te verhogen, kan belangstelling gewekt worden van andere partijen. Dit kan interessant zijn voor andere zorg- en welzijnsaanbieders, maar is ook relevant in het kader van (wetenschappelijk) onderzoek. Door anonimisatie van onderzoeksdata blijft de privacy van de individuele cliënt gewaarborgd. Tevens wordt op zoek gegaan naar een standaardisatie in registreren, waardoor verschillende hulpverleningsinstanties met elkaar vergeleken kunnen worden: een benchmark. Strategisch Plan

21 Realisatie: Mondtotmond reclame

Beroepscode Beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking

Beroepscode Beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking Beroepscode Beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking 1 VOORWOORD Met trots presenteert de Beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking (BCMB) de

Nadere informatie

Projectopdracht PAR in oprichting in het Pilotjaar 2015

Projectopdracht PAR in oprichting in het Pilotjaar 2015 Projectopdracht PAR in oprichting in het Pilotjaar 2015 Waarom een PAR in Zinzia? De visie en strategie van Zinzia bieden een duidelijke koers aan de organisatie. Vanaf 2013 heeft - met het kompas Ziel

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Redactie: Maaike Kluft en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie Movisie Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie en Illusie Drukwerk: Libertas

Redactie: Maaike Kluft en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie Movisie Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie en Illusie Drukwerk: Libertas Redactie: Maaike Kluft en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie Movisie Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie en Illusie Drukwerk: Libertas Werk ik wel volgens de uitgangspunten van de Wmo en

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Visie Registerplein. Kwaliteit van sociale professionals. (goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 8 juli 2014) Pagina 1 van 6

Visie Registerplein. Kwaliteit van sociale professionals. (goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 8 juli 2014) Pagina 1 van 6 Visie Registerplein Kwaliteit van sociale professionals (goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 8 juli 2014) Pagina 1 van 6 Onze Missie Registerplein draagt bij aan de borging en verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief. Strategisch beleidsplan 2015-2018

Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief. Strategisch beleidsplan 2015-2018 Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief Strategisch beleidsplan 2015-2018 Inhoud I Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 II Wie zijn wij... 4 Welzijn Nieuwe Stijl... 4 Gebiedsteams...

Nadere informatie

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur Geachte lezer, Fijn dat u even tijd neemt om kortweg kennis te maken met het beleid van stichting Welcom. Door het beleid voor de komende vier jaren te omschrijven, laat Welcom zien wat ze in de samenleving

Nadere informatie

ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES

ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES 1 Zijn uw medewerkers ArbeidsFit? Blijvend inzetbaar in veranderende organisaties Meebewegen met de toekomst Welzijn Nieuwe Stijl, kantelingen

Nadere informatie

Organisatievisie Gemeente Wijk bij Duurstede ( ): Sterke samenleving, kleine(re) overheid

Organisatievisie Gemeente Wijk bij Duurstede ( ): Sterke samenleving, kleine(re) overheid Organisatievisie Gemeente Wijk bij Duurstede (2013-2020): Sterke samenleving, kleine(re) overheid versie : 23 juli 2013 wijziging naar aanleiding van : vaststelling in DT (8 juli 2013) bespreking met wethouder

Nadere informatie

Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging

Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging Beroepsprofiel verzorgende IG altijd dichtbij werkt voor DE ZORG www.nu91.nl Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde Een nieuw beroepsprofiel:

Nadere informatie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Kariene Mittendorff, lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs Studieloopbaanbegeleiding Binnen scholen wordt op verschillende manieren gewerkt aan

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

PROACTIEF TOEZICHT VOBO

PROACTIEF TOEZICHT VOBO PROACTIEF TOEZICHT VOBO Concept Door: Raad van Toezicht Voortgezet Onderwijs Best Oirschot PROACTIEF TOEZICHT VOBO 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toezichtvisie Vobo... 4 Doel van de Raad van Toezicht Vobo...

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

Het Pi-manifest Kracht door persoonlijke groei & eigenheid

Het Pi-manifest Kracht door persoonlijke groei & eigenheid Inleiding Pi-groep is opgericht op 17 maart 2004. De visie die ten grondslag ligt aan het ontstaan van Pi-groep is in dit document vastgelegd. Met het vastleggen van de visie, missie en doelstellingen

Nadere informatie

Ondernemingsplan Opella

Ondernemingsplan Opella Ondernemingsplan Opella 02 08 Op weg naar 2020 Bijzonder en gewoon Zorgdienstverlener Opella ondersteunt mensen op allerlei manieren, waarbij het zo zelfstandig mogelijk leven en wonen voorop staat. Ondanks

Nadere informatie

Bijlage 5: Model basisset kwaliteitseisen Wmo-ondersteuning voor zeer kwetsbare burgers

Bijlage 5: Model basisset kwaliteitseisen Wmo-ondersteuning voor zeer kwetsbare burgers Bijlage 5: Model basisset kwaliteitseisen Wmo-ondersteuning voor zeer kwetsbare burgers Samenvatting In de Wmo 2015 is geregeld dat er nieuwe taken naar gemeenten gaan. Het gaat om taken die tot 2015 vallen

Nadere informatie

Visie Dimence Groep op VerpleGinG en VerzorGinG

Visie Dimence Groep op VerpleGinG en VerzorGinG Visie Dimence Groep op verpleging en verzorging Visie Dimence Groep op verpleging en verzorging De zorg verandert en vindt zoveel mogelijk thuis of dichtbij huis plaats. Er worden minder mensen opgenomen

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

Collectief en preventief werken in sociale teams vanuit samenlevingsopbouw

Collectief en preventief werken in sociale teams vanuit samenlevingsopbouw Collectief en preventief werken in sociale teams vanuit samenlevingsopbouw Hanzehogeschool Groningen, 2016 Lectoraat Rehabilitatie, Wmo-werkplaats Noord Lies Korevaar, lector rehabilitatie & Ria Barenkamp,

Nadere informatie

Zelfsturing en vakmanschap. HR in de zorg, 2 december 2014

Zelfsturing en vakmanschap. HR in de zorg, 2 december 2014 Zelfsturing en vakmanschap HR in de zorg, 2 december 2014 Even voorstellen Tanja Hoornweg Eva van Gils Het Nieuwe Leidinggeven: vanuit een gezamenlijke visie de motivatie en het vakmanschap van medewerkers

Nadere informatie

Strategische uitgangspunten 2014-2018. Moveoo beweegt

Strategische uitgangspunten 2014-2018. Moveoo beweegt Strategische uitgangspunten 2014-2018 Moveoo beweegt Deze strategische notitie beoogt het kader te schetsen waarbinnen Moveoo haar hieronder kort samengevatte werkwijze, visie en doelstellingen in de periode

Nadere informatie

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE INHOUD Missie & visie 4 Het onderwijs voorbij 5 Kwaliteit vanuit identiteit 7 Werken vanuit passie 8 Elke leerling telt 10 Ondernemend en

Nadere informatie

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Jouw ervaring Neem iets in gedachten dat je nu goed kunt en waarvan je veel plezier hebt in je werk: Vertel waartoe je in staat bent. Beschrijf

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld. Meerjarenplan Opleiden in de School

SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld. Meerjarenplan Opleiden in de School SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld Meerjarenplan Opleiden in de School 2015-2018 Opleidingsteam, 2015 Samen opleiden: impact van leren in beeld Meerjarenplan 2015-2018 Inleiding Goed onderwijs staat

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling

KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling Koersen op Succes Of het nu gaat om het verwezenlijken van plannen, het behalen van gestelde doelen, het leuker maken van een organisatie of het

Nadere informatie

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel STICHTING KINDANTE Visie Personeel Visie Personeel 1 Inleiding De onderwijskundige visie van stichting Kindante vormt de basis voor de wijze waarop de Kindantescholen hun onderwijs vormgeven. Dit vraagt

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

BOEI-LIMBURG, HOUVAST IN EEN VERANDERENDE OMGEVING

BOEI-LIMBURG, HOUVAST IN EEN VERANDERENDE OMGEVING BOEI-LIMBURG, HOUVAST IN EEN VERANDERENDE OMGEVING Over BOEI-Limburg BOEI-Limburg is een nieuwe speler in de wereld van de (Geestelijke Gezondheids-) Zorg op het gebied van Kind, Jeugd en Gezin, die werkt

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Competentieprofiel kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Generieke Competenties... 2 Affiniteit met kaderlidmaatschap... 2 Sociale vaardigheden... 2 Communicatie... 2 Lerend vermogen... 3 Initiatiefrijk... 3

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

9. Gezamenlijk ontwerpen

9. Gezamenlijk ontwerpen 9. Gezamenlijk ontwerpen Wat is het? Gezamenlijk ontwerpen betekent samen aan een nieuw product werken, meestal op een projectmatige manier. Het productgerichte geeft richting aan het proces van kennis

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Vastgesteld november 2013. Visie op Leren

Vastgesteld november 2013. Visie op Leren Vastgesteld november 2013. Visie op Leren Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Doel... 4 2. VISIE OP LEREN EN ONTWIKKELEN... 6 2.1 De relatie tussen leeractiviteiten

Nadere informatie

Opdracht transitiemanager voor de wijken

Opdracht transitiemanager voor de wijken Opdracht transitiemanager voor de wijken Deze opdracht beschrijft de rol van de transitiemanager voor de wijken in de implementatie van de strategie van Magentazorg en Actiezorg. De opdracht heeft een

Nadere informatie

Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties

Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties Deze opdracht beschrijft de rol van de transitiemanager voor de 3 grote locaties (Lauwershof, Oudtburgh en Zuyder Waert) in de implementatie van de strategie

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

Profielschets. Voorzitter Raad van Commissarissen. Beter Wonen Almelo. ERLY the consulting company Datum: november 2015 Adviseur: drs.

Profielschets. Voorzitter Raad van Commissarissen. Beter Wonen Almelo. ERLY the consulting company Datum: november 2015 Adviseur: drs. Profielschets Voorzitter Raad van Commissarissen Beter Wonen Almelo ERLY the consulting company Datum: november 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Beter Wonen Beter Wonen is een maatschappelijk gedreven en

Nadere informatie

MASTER DEVELOPMENT Master Development Meesterschap in Vakmanschap

MASTER DEVELOPMENT Master Development Meesterschap in Vakmanschap Meesterschap in Vakmanschap De Galan Groep Rutgers van Rozenburglaan 2, 3744 MC Baarn Tel.: 035 69 48 000, Fax.: 035 69 48 200 E-mail: office@galangroep.nl 1 Herwaardering van het meesterschap in moderne

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Certificering HR Professional

Certificering HR Professional Certificering HR Professional Certificering HR Professional Het personeelsmanagement kenmerkt zich door een grote mate van diversiteit, in de diepte en de breedte. De inhoud van het personeelsmanagement

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Inez Sales Juni 2011 INHOUDSOPGAVE Leiderschap... 3 1. Leiderschap en management... 4 2. Leiderschapstijl ten behoeve van de klant... 5 3. Leiderschapstijl

Nadere informatie

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd De regiepiramide ontsluierd Inleiding Regie is een veelgebruikte term voor een vorm van organiseren in het facilitaire werkveld. Toch is het lang niet altijd duidelijk wat er precies onder moet worden

Nadere informatie

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD ILS Nijmegen Mei 2009 Voorwoord: Dit voorstel voor een competentieprofiel van de spd is ontworpen op verzoek van de directies van ILS- HAN en ILS-RU door de productgroep

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken 111

Het Nieuwe Werken 111 Het Nieuwe Werken 111 Inleiding Het Nieuwe Werken De laatste jaren heeft Het Nieuwe Werken zich sterk ontwikkeld en veel bekendheid gekregen. Maatschappelijke ontwikkelingen als files, de balans tussen

Nadere informatie

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leidinggevende*: er zijn 6 hoofdrollen geïdentificeerd voor de leidinggevende en 3 niveaus van leiderschap, te weten strategisch, tactisch en operationeel.

Nadere informatie

"Samen op reis" met de Jeugd Express Samen Doorreis implementatie van innoverende transformerende specialistische zorg Noordoost Brabant

Samen op reis met de Jeugd Express Samen Doorreis implementatie van innoverende transformerende specialistische zorg Noordoost Brabant "Samen op reis" met de Jeugd Express Samen Doorreis implementatie van innoverende transformerende specialistische zorg Noordoost Brabant Jeugd Express Samen (JES! zie bijlage 1) is het voertuig van vernieuwende

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Notitie. GGZ Rivierduinen. GGZ Rivierduinen Samen kiezen voor kwaliteit Zorgvisie 2015

Notitie. GGZ Rivierduinen. GGZ Rivierduinen Samen kiezen voor kwaliteit Zorgvisie 2015 Notitie GGZ Rivierduinen GGZ Rivierduinen Zorgvisie 2015 Blad 1 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Missie... 2 3. Visie... 2 3.1. Herstel als leidend principe... 2 3.2. Passende Zorg... 3 3.3 Hoge professionele

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

Profiel. Verandermanager beleid. 27 mei 2015. Opdrachtgever Ieder(in)

Profiel. Verandermanager beleid. 27 mei 2015. Opdrachtgever Ieder(in) Profiel Verandermanager beleid 27 mei 2015 Opdrachtgever Ieder(in) Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

Waar komen we vandaan? tiwos. Wat hebben we nodig? Thuis in de Buurt. Waar. staan we. Waar. voor? gaan we. voor? beleidsplan 2012-2016

Waar komen we vandaan? tiwos. Wat hebben we nodig? Thuis in de Buurt. Waar. staan we. Waar. voor? gaan we. voor? beleidsplan 2012-2016 Waar komen we vandaan? tiwos Wat hebben we nodig? Waar staan we voor? Waar gaan we voor? beleidsplan 2012-2016 Extern De meest relevante omgevingsfactoren: politiek De overheid trekt zich terug, bezuinigt

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. 1 Strategische agenda strategie agenda

Onderwijs met een hart. 1 Strategische agenda strategie agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 strategie agenda 2014-2018 1 17-07-2014 13:31:06 Onderwijs met een hart In deze brochure presenteren wij als Onderwijsgroep

Nadere informatie

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Introductie Met de REQUEST methode wordt getracht de participatie van het individu in hun eigen mobiliteit te vergroten. Hiervoor moet het individu voldoende

Nadere informatie

FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM:

FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM: FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM: De (G)OC heeft als formele wettelijke vastgelegde taak het adviseren over de OER en het jaarlijks beoordelen

Nadere informatie

Professionele en persoonlijke groei?

Professionele en persoonlijke groei? + Professionele en persoonlijke groei? Samen naar meer resultaat, meer gemak en meer plezier! Han Oei Oei voor Groei - www.oeivoorgroei.nl info@oeivoorgroei.nl 0633794681 + Meer resultaat, meer gemak en

Nadere informatie

Werk maken van duurzame inzetbaarheid. Met meetbaar én voelbaar resultaat. - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen

Werk maken van duurzame inzetbaarheid. Met meetbaar én voelbaar resultaat. - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen verantwoord veranderen Werk maken van duurzame inzetbaarheid vbent.org - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen Met meetbaar én voelbaar resultaat Naar een duurzame en vitale

Nadere informatie

Opleidingsgids Zorg en Welzijn

Opleidingsgids Zorg en Welzijn zelforganiserende teams relaties Opleidingsgids Zorg en Welzijn implementatiekunst kwaliteit cultuur sociaal kapitaal 2015 organisatienetwerken MVO projecten Leren & ontwikkelen bij Bureau de Bont Medewerkers

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

Wijkteams wijkcoaches (frontlijnaanpak)

Wijkteams wijkcoaches (frontlijnaanpak) Wijkteams wijkcoaches (frontlijnaanpak) 19 september 2013 Dick Laan, sr adviseur Informatievoorziening Soc. Domein, Gemeente Enschede Aanleiding Ontzorgen en normaliseren Benutten talenten en eigen kracht

Nadere informatie

Analysekader: uw verandertraject in kaart!

Analysekader: uw verandertraject in kaart! Analysekader: uw verandertraject in kaart! Op weg naar een toekomstbestendige organisatie Met deelname aan In voor zorg! (IVZ) werkt u aan de toekomstbestendigheid van uw organisatie. De omgeving verandert

Nadere informatie

werkwijze PLG werkkaart

werkwijze PLG werkkaart werkwijze PLG werkkaart FOCUS PAS TOE 2 Bepaal het thema, het gewenste resultaat 8 Implementeer en borg de nieuwe aanpak GROEP 1 Formeer de groep TEST KIJK DEEL 5 Probeer uit 3 Onderzoek wat er speelt

Nadere informatie

> Profiel. GITP Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Tel

> Profiel. GITP Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Tel en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Tel. 030 2040851 www.gitp.nl > Profiel Onderwerp > Profiel manager Vastgoed & Facilitair Pameijer Kenmerk >JS/Pameijer/16.057 Opdrachtgever Raad

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar

Jaarplan schooljaar Jaarplan schooljaar 2013-2014 Arnhem, september 2013 Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2013-2014. Dit jaarplan bevat de uitgangspunten en doelen die centraal staan bij de invulling van het betreffende

Nadere informatie

Wat willen we in Pegode VZW bereiken?

Wat willen we in Pegode VZW bereiken? Niel, 15 november 2012 Wat willen we in Pegode VZW bereiken? Doelstelling Pegode VZW zoals vermeld in de statuten: De vereniging heeft als doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, de maatschappelijke

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Communiceren en Improviseren. Omgaan met dynamiek en complexiteit bij de ontwikkeling en implementatie van een gezondheidsinterventie W.M.A.

Communiceren en Improviseren. Omgaan met dynamiek en complexiteit bij de ontwikkeling en implementatie van een gezondheidsinterventie W.M.A. Communiceren en Improviseren. Omgaan met dynamiek en complexiteit bij de ontwikkeling en implementatie van een gezondheidsinterventie W.M.A. ter Haar Samenvatting In dit proefschrift is de aard en het

Nadere informatie

Profiel. Verander manager beleid. 22 oktober 2015. Opdrachtgever Ieder(in)

Profiel. Verander manager beleid. 22 oktober 2015. Opdrachtgever Ieder(in) Profiel Verander manager beleid 22 oktober 2015 Opdrachtgever Ieder(in) Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon 088 00 868 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Profiel Manager Financiën en Bedrijfsvoering 16 juni 2016 Opdrachtgever Cosis Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Voor sollicitatie www.cosis.nu/vacatures rvb@cosis.nu Promens Care en NOVO

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Code of Conduct. Omgangsregels van de Universiteit Utrecht

Code of Conduct. Omgangsregels van de Universiteit Utrecht Code of Conduct Omgangsregels van de Universiteit Utrecht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING De Code of Conduct is het kader voor gedrag en reflectie voor medewerkers en studenten

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 VOORWOORD Als stageteam Toegepaste Psychologie zijn wij zeer verheugd dat uw instelling onze student(en) een stageplaats biedt en zo participeert in het opleiden

Nadere informatie

Informele Zorg. Beleidsnota. Definitief. Manon Aarninkhof, MichelleNijdam, Corina Bosma Jos Olde Engberink. datum Juli 2015

Informele Zorg. Beleidsnota. Definitief. Manon Aarninkhof, MichelleNijdam, Corina Bosma Jos Olde Engberink. datum Juli 2015 Informele Zorg Beleidsnota datum Juli 2015 status versie 1.1 auteur(s) Eigenaar Definitief Manon Aarninkhof, MichelleNijdam, Corina Bosma Jos Olde Engberink Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding...

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

Resultaat Continuïteit bevorderd, zodanig dat de organisatie is staat is en blijft zijn missie, strategie en doelstellingen uit te voeren.

Resultaat Continuïteit bevorderd, zodanig dat de organisatie is staat is en blijft zijn missie, strategie en doelstellingen uit te voeren. Profiel directeurbestuurder Stichting KEaRN Beheer Inleiding De directeurbestuurder is eindverantwoordelijk en belast met de aansturing van alle beleidsgebieden van Stichting KEaRN Beheer. De directeurbestuurder

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Strategie Zuyd 2014-2018

Strategie Zuyd 2014-2018 Strategie Zuyd 2014-2018 Inleiding De strategie van Zuyd voor de periode 2014-2018 is op hoofdlijnen een voortzetting van de strategie van de afgelopen jaren, aangescherpt vanuit een aantal belangrijke

Nadere informatie

ALEXANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013

ALEXANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013 ALEANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013 Deze monitor is ingevuld op basis van een eerste gesprek, een lesobservatie en een nagesprek (soms in andere

Nadere informatie

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan 08540 LerenLoopbaanBurgerschap 10-04-2008 08:28 Pagina 1 ontwikkelingsproces 1+2 1 2 3 4 5 6 7 Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan Leren, Loopbaan en Burgerschap Wat laat

Nadere informatie

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z Samen doen Zorgvisie Zorg- en dienstverlening van A tot Z Wat en hoe? 3 W Samen met de cliënt bepalen we wát we gaan doen en hóe we het gaan doen. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen op diverse

Nadere informatie

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam Beleidskader 2017 agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam College van Bestuur, vastgesteld 06-12-2016 Inleiding We hebben inmiddels het tweede jaar van ons meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

Duiden, verbinden en vakmanschap

Duiden, verbinden en vakmanschap Effectieve managementstrategieën: Duiden, verbinden en vakmanschap www.divosa.nl Effectieve managementstrategieën: Duiden, verbinden en vakmanschap dr. Duco Bannink, Chris Goosen Het management van sociale

Nadere informatie

REQUEST. Een wetenschappelijke basis voor een meetinstrument. Het meetinstrument Request. Doel

REQUEST. Een wetenschappelijke basis voor een meetinstrument. Het meetinstrument Request. Doel E Q U A L REQUEST Een wetenschappelijke basis voor een meetinstrument Het meetinstrument Request Doel Het vaststellen van de mate waarin een organisatie empowerend handelt naar de cliënt met een arbeidsvraag

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Bouwstenen voor Burgerkracht. Dag van de transities, 19 november 2014 Helga Koper en Lydia Sterrenberg

Bouwstenen voor Burgerkracht. Dag van de transities, 19 november 2014 Helga Koper en Lydia Sterrenberg Bouwstenen voor Burgerkracht Dag van de transities, 19 november 2014 Helga Koper en Lydia Sterrenberg Even voorstellen: Platform 31 Wie zijn we? Een kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke en regionale

Nadere informatie

één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen

één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen deze brochure is een verkorte versie van het Werkboek Sterke werkwoorden november 2013 één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen De ambities voor regionale samenwerking op het domein Werk tussen de gemeenten

Nadere informatie

Gluren bij de 3D buren Een kijkje in het huis van sociaal werk

Gluren bij de 3D buren Een kijkje in het huis van sociaal werk Gluren bij de 3D buren Een kijkje in het huis van sociaal werk 5/13/2016 Wie ben ik? Wat was ook al weer de bedoeling van 3D? Het echte gluren: wie, wat en hoe doen ze het? Aantal dilemma s Discussie Wie

Nadere informatie