LIEBIG BLOKJE goeff / liter bouillon voor 60 centiem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LIEBIG BLOKJE goeff / liter bouillon voor 60 centiem"

Transcriptie

1 ZONDAC II WEËI 1!)6 VIJFDE BLADZIJDE. TWEEDE DEEL Geeskundige Voorlichting door Volksonrwijs. Vervol* 0. EKN REEKS ZEER NUTTIG 11X1EK K.SV RAGEN. Brief Nr 146 Aalst, Mevrouw C. Te Aalst is er reeds e kern famili die ïöov^l nut hebb gehaald uit uw heerlijke less. Vele huisgezinn voel meer meer n drang natuurvoeding In hun keuk door te voer, om 2e eerst.vooral b< vinn welkt schat ls, zich zelf to kui.n.-a verhelp zonr allerlei artsy. Mi/.i man had ook namelijk e hardnekkig»p..-n. welke thans zoo goed al verdw te uoor volkorbrood, olijfolie kou zitba. ti. Nu Wn vraag voor. e familielid da: i.jdt aan al te gemakkelijk stoelgang, ÏLI.J gewoonlijk afgang..nier we hierover wat lez? ANTWOORD: We wet zelfs apijeeii die door da ou scboolgeeskun verbon zijn, beate gezers zijn in afgang. Ziehier pass voedsels : Volstrekt oudbakk volkorbrood, 2 maal e paar soeplepels geraspte karot, koudgeperste olijfolie citro, fritt Ui plantvot, gesleg wit el, alle dag e flesch Xorhourtinelk, over gerooster vlokk zooals Kïllogg Klce Crlspie» Com Flakes, appel, karnemelkpflp, e luttel versch gebran Kalflever als toemaat. BrUi Nr 446. Brugge CH. d. V. jong met pijnlijke voet. Onz jong. klaagt gedurig pijn iu lett lijn rechtervoet, rwijze x hij soms mankt. Bij betasting niets te voel. ANTWOORD : De toestand uw zoon vergt voll aandacht. Soms begint e berziekte mot onbepaalbare pijn. Voorkom ls bier vooral boodschap want verzuimt m verzorging, kan kom tot kou beedrabceoa die jar kunn aanslep. De zon die wo straks volop zull hebb ia beste gezing. Alle dag 2 maal twintig minut zonbed nlei alle op n voet, doch over heel t 11- cbaam. Dan coo lukk kalkrijke natuurvoeding. Volkorvlokk. best tarwevloklt, volkorbrood, tijg, appelsi, ge kookwater te verliez daarom aardappel damp of nog beat fritt la plantvet *, alle kaikroovd kouinrozout witte suiker verg door voizout natuuruulker. De grot die stroke er volop zull s$n butt vooral ais rauw grote, allerlei met natuumayoonalze. De koudgepereu olijfolie in natuurmayonnaiae Is «grcote Icalk-aanslaaci factor. Brtt H» M. SWMUolxW» Z. San jongeling heeft op laaute verlan Zomer, «.typhum» gehad, Hjdt nu nog steeds aan gevolg er. Voornamelijk <phleblet> in linker be, ua e* voortdur stek pijn In bei iijn oog*n. Do arme jong ziet er uit alsof WJ reeds verslet ware, lijdt er»eer veel onr, «ofl» stelt hu zich voor d&t hij bljad worn 4), ot JMJ ge. boog meer hébb iswit pot W* i^eir. goéd, te kom, VKfctWwse doktéhi specialist wern «ad»door oure geraadpleegd, voor wat Éetreft g«öt>g, hun zoon- Hij werd rauwe grot fruit verbon door Ma«, kel ln kleine hoeveelheid toegelat door anre, beterschap blijft steeds uit. Ook oogmeesters gav ge beterschap, spijts alle scheikundige produkt- De jang ls t einn raad t einn woed. Ik bob hem beloofd Ued. es te *chrijy»n, hem don uw antwoord in t Getrouwe to toon. Ik doe dit ronr zijne ours wet, om hij zelf heel goed gelooft redding voor hem -e vinn is in vltamlrljk. natuurlijk voedsel Doch hij ls ar wat bang voer, om goe zuster«uit gesticht, waar hij verpleegd werd, hem dit afgeran hebb, verzekerd hebb zijn darm zoun gekwetst worn moest hij nutuurbrockl et. ANTWOORD: Het is toch e treurig verschijnsel er ln zoovele kliniek hospital niet alle letterlijk verkeerd gevoed wordt, doch e kampagne onrhoun teg alles wat natuurlijk ls. Dat dc Zuster» daar persoonlijk schuldig aan zij:-, me ik niet, doch zijn die hardnekkige schoolgeeskundige dokters, die kel hun wösheld in zake voeding in boek hebb geleerd die nog altijd mecijn bov pass voeding stell. Uitzonring moet er eohter reeds gemaakt worn we zi thans reeds mig dokter kllniiik, die vooral vruchtsapp voorschrijft. Zolfs vele dokters volg ons na wat betreft do koudgeperste olijfolie in gal- leverziekt. Ja, als m eeuwig gapt volkorbrood verbon is geweest, dan zal m e zeer teere maag geschap hebb die in n beginne spookt onr Natuurvoeding. Do schuld ligt dan niet aan zwart brood noch aan rauw fruit grote, ~loch aan n persoon zelve. Dergelijke persoon moet trapsgewijze natuurvoeding loer et wil hu gez. In geval z onrminn jongeling met algicono.zwalci liemis aan zuwkracht darmziekte. :>et ;r gezing te verwacht zijn kel alle langs natuurlijk weg. De typhuszlekte grijpt. vooral darm cn galleblaus aan waaruit vergif gezonn wordt tot Me ole organ: Natuurvoeding beoogt d-in omgekeerd proces r ziekte aan te grijp. Door stilletjes aanleer na- Uiurkost zal tslotte darm hei vuil uit net bloed losrukk uitscheln. Volgd» spijz zijn heerlijk voor e slep darmzteke (zooals ik hierbov reeds vermeld ln les teg afgang) : koudgeperste olijfolie rauwweg of onr vorm met citro over geraspt.karotje, tipje ajuin, gesnipper, sla, z. Alles met e kleintje beginn Fritt in plantvot. dampaardappeler grotaoep, met in telloor - cei fijngeimkto rauwe petersolie kervel cn tipje volrout. Alle dag n flescli Yoghourtmelk Vivc gerooster Kelloggvldkkcn. Honig. nudli:<kk volkorbrood beginnd niet één yiierdje, zoete boter, nntuiirgeloi. MnUnroni met boter Tiatuursutkor. Vol üirwylokkpnp Zelfbercidc platte ka/is zoutarm. 1 lui^houdthcc of Elkoffle. Radiiz..npprlvn Hoofdzaak alles goed kauw, overci ev inspeeksel. En nu algelvi»- le lichamelijke overstronming met vitn-mlrijko spijz : afwisseld appel- druivcsup * citroonünp over dn middagteuoor : nui- \vc tomaat : dampasperg : grotbouilion : mincralecacao ; allerlei fruit. Vnn.tan dra zon 10 minut zotibacl over heel t li cham. niot op kop Tweemaal daags eoti knn koud water-over be giet, vnr lie naar bov. Indi dc jongeling fruitsapp goed verteert, hem minsts <>n\?. a. dag 1 flesch do uitecbruik. Brief Nr 447. Plttlicm Mevr. P. Ik heb thans 2 jaar lang koudgeperste olijfolie buttigd teg galblaascrisisson. ÏSuühter gom per 2 soeplepels met tipje citi oiiisap erin cn overdag over geraspt karotje z- Hierme mijn dankbetuiging «.laar iu sinds e jaar ge crisiss me:-r heb gehad, trots vermaning me te lat opereer. geesheer Delllle Lagae. XASCHBIFT. Kom week eerste Wosdag r maanii ontg wc te Ot, Kortrijkstraat 225, 8 tot ït uur. Te Thielt zelf Wosdag nam. bij Wed. Verkest, Tramstraat, 2,0 tot 4 uur. D le Vrijdag te Knocke, bij Geldhof, Koninklijke laan 8 tct uur ; te Helst 8 tot 10 uur; te Blankberghe-Uitkerke 242 Brugsche Steweg, 10 tot 11 uur. Te Brugge op le Zaterdag, Wollestraat 2S. tot 4,0 uur. MBMM WSÏfii, LIEBIG BLOKJE goeff / liter bouillon voor 60 ctiem TJIT BUISELEDE EV OMLIGGENDE. E autobus totaal opgebrand. Op 2aterdng 2 Mei kwam h. Ad. Verthée uit Meulebeke, omstreeks 7 uur s morgs uit (ie richting Aalter aangehold. Op ongeveer e 00-tal meters r dorpplaats Ruisele bemerkt voorbijgangers brand i:> n autobus. Door ze verwittigd stopte geleir, doch pompiers war niet bij tijds ter plaatse, m had gebrek aan water m kon niet dicht goeg nar zoo er dlsaangaan niets dan verwrong ijzer overbleef. De brand zou te wijt zijn aan n naphtebak op frank treachat worn. De plaatselijke gdarm hebb noodfge vaststelling gedaan. Velosport. Uitslag Zondag j.l te Ruisele < Gcete» 0 km. in 5 m. 1 De Corte; 2) Claoys; ) De Caluwé ; 4) Simaeys ; 5) Lambert; 6) Vanhoutte ; 7) Verbrugge. Uitslag uit Marialoop : 1) Delaere 2) Warnez; ) CoussB ; 4 5} Calls Vincke, Schulfferskapelle ; ( laatste war ook twee wek gel le eo 2e te Pltthem) ; 8) Compemolle ; 7) Verhalle ; 8) De Meulaere ; ) Vann Broécke. Uitslag te Rudrvoor : 4 vertrekkers : 1) Colpaert ; 2) De Decker ; ) Bullet; 4t Tavler: 5) Vann Driessche ; 6) Huvaei t ; 7 Franco; 8) Strubbe : ) Herthals; 10) Haock. Op h le Sinksdag gaat monsterbouing door fr. prijz talrijke premies «n verrassing, op Maria-Aalter, Savooi, bij Vannbran. H 1 Mei velokoers voor Juniors op St-Jorist-DlsteU 10O km. met 2000 frs prij2 te Aalter voor beginneling 400 fr. prijz. Morg, 2e Sinksdag, te Meulebeke. 400 fr. Op Winge gev zij morg Maandag 1 Juni hun jaarlliksche koers voor beroepsrners, 128 km fr. prijz premies. Zondag 7 Juni volg da- Se n ls Rulsele-kleine kermis. Handboogschletlng bolllng allerlei volksvermakelijkhed bij vleet. Maandag 8 Juni e kollossale velokoers voor beginneling, 100 km 2000 fr., trui talrijke»uit gu werom volledig programma to premies. Zie programmas ln t Qetrouwe verl Zoiidag. ~ NV & 5&mdaè fóek. f t -Getrouwe oftf «- W t. - " é t i " Omligg» shnhvhet Bestuur : tfartrl Coster; Jule» Derfiiiyteti Hri Hes^hampegewass, waar nog tal btoedveiwanit-n won. Schuyfferskappelle ia in zijn gebuurte ; in gansch distrlkt biizonriijk ln Tielt hij is e goed bevri wel bek. De vernieuw Saat bestaat tiu uii 4 katholiek, socialist, 5 Vlaams Nationalist, 8 rexist 4 communist, Delillist winn 4 zetels bij, dus 5 Delillist bü 4 katholieke, maakt kii.ite 2etels. O i r o m e e r e n Alle toebehoort««voor Autos, ttotuv Velos, Badinrichting, Stov, Lepels Vorkett, worn gedaan In beste voorwaarn door huls PROSPER VAN DE VELDE-DE KEI) Verkoper Nikkeleer - Chroomeer leer. BOELAEBSTKAAT S5/87.EOLOO TeL 12«Steeds in voorraad Beste hulskol. Silkstone; Bergsche grove stukk ; Antbra ciet M geefl mauve Reis- Va knntlezegels. yx vlijêhtjtoeril In dé wél" Aim MàerihôuC Huiselëdë. KraaihoekmOOO 7r prijz. Op 14 Juni te Aersele velokoers voor lii-ein^elinv-fn. Iio fr* premies ADRESVF.RANDERING Geslacht ziekt VEL2IEKTEN Dokter MARTEAb Van ft tot I!) uur. ultgezniird n Zaterdu^ Nu r LOUSBERGLAAN. 24 GENT. Tram 7. Tel V.a.v Lit.-.lag dtr Kumei verkiezing ; Katholle-, kcn:.ü zetels, Liberal 2,Socialist. 7u, Vlaamsche Nailonallst-blok of Delillist 10, oummmlst, Rexist 21. Deze twee luut^te -ilcook socialist moest e veol yeringer aantal l gehad hebb, ir.-?.i>ndcrli}k Rexist. Besluit! De jongor.;n wet niets af vroegere mistoestann r lagere volksklass, waarhe ZIJ ons werom zoun will dompel cf versmor..het Rexisme ls e beweging beïnvloed door hooge rijke burgerij ^n aristocratie uit katholieke liberale partij. L.ok uit kele socialistische intltulieer groot-hanlaars, om ons met of zonr revolutie, t zij met geweld of trapsgewijae e..:i diktatuur op te dring, ons liet volkrecht of mocratie bercov, t ein ons terug tot slavdom to doem ons lioor overmacht I-oge franskil jonsche broers, t overstaan r radilcale liberal, t hunn bate, uit geklbelang hoogmoed ln hunne schrlk-angstwekkvnavontur. ou vee ter slachtbank te iein. Zie naar Mussolinl in Italië! M merkt op buits in Vlaam- sche gouw rexisme niet moet wetp.i. maar gansch Ingaan tot behoud hun geloof, taal ze.-i 100 t 100 antimilitarist zijn, dus oorlog teg i oorlog. N. B. Diepnk krist betreur nerlaag r katholiek. Om- e Vlaamseh Krist anti-oorlogsch evwic.il in onze natie te bewerkstellig, moestei> volgs mijn gering verstand (maar met meer dan eone halve eeuw laudsche- -/eveldbeschouwing) 7 katholiek maar Mi socialist, 26 Vlaamseh-national, 2 ib> ïnkii. 11 rexist communist gekoz geweest hebb. Alzoo zoun wij op krist gebied rotsvaste teloofsverdi gers dan met gematign uit anre partij, e 12-tal verdigers n Katholiek < iulsdist tell ; door die oorzaak zou elk wat water ln hunn wijn moet mg cn zou i. ook > r Nationalist moet inwillig zoodo ons buit bereik Frankrijk Mosco stell ork uit ze Bf - lijn. Daarom, waar kiezcr-v doe ik hl" e beroep op u. ik heb v.in over r 4-tal weker in t Getrouwe koi tbordig, doch oiy uli.st, aan jonger?or.r onrvinding, langetoond wat liberal geweest zijn, rijn, zull blijv, wat do huidig" leirs t socialisme zijn geworn, sur- i>ut om n oorlog met DuiUchland te ont- <ett^n iexist zooals hier bov ". e^ns is gemeld, kel katholle k Vlaanisch-Nationalist zei ik niets,oin zoodoaan groote-meerrheid r bevolking U/. twee ur op te lat, t ein in gewet krisu-po veimiging.htunie s-tem int i.. -n. oiiwi Ui doe ik nog meer..ik /rn-if. aan alle kris- i-vlanni!fhe k:r>zcis : ;-.dieil gij algeirr-e belnnn r. e Inzonrlijk ze Vlaanr in uwe uwe t-i- :niliu hoog aan liet harte dni-gt, stemt Zonlag toekom noch socialist - noch liberaul tl boval niet rexist, want uit provinti»- ladslvn door ti gekoz, zull ruim ïovintiale sator gebombarerd worl. welke over do landswett on over on :e jonge eebtgoot, vars fami>> >n jongeling, te besliss hebb Hier t. ons distrlkt m nevs n n.-.am Jozef Van Wanseelo stemmon. Dat tui c groot volksvrid is. bewijst hierin : In gemetokiezing behaald" hij na burg? meester grootste ge(;il voorkeurstemm Hij telt in gemete nlots dan vrin. In Wlnger.e werd 7..,n var gebcfr jp- UIÏ SWEVEZEELE EN OMIJGGENDil Van Maandagmorg vroeg stond volk ln hoopjes dé uitslag r kiezing af te wacht. Maar opes blij nieuws vernem VI. Nat-, Blok e groet sprong vooruit had gemaakt, maar vooral :.at hier in Roeselare-Tlelt Tollaere werd gekoz, ging mond tot mond blij nieuws. Dit is te dank aai mehulp t Getrouwe Malghern met twee kandidaat Leon De Lille. Mocht nu rust vre in bet land wedtrkeer mocht nu heropbloei ko.n hanl nijverheid. En mocht wij nu vooral.gespaard blijv oorlog, mocht alle msch malkaar verstaan.ün begrijp mocht nu al Vlaamsche msch nog sterker aan malkaar, gebonn blijv. Rex heeft bier ge zege moet boet, niettegstaan al hun geschreeuw. De msch yan Roeselare-Tlelt moet hier zoo ge mann hebb. Da soaks. zijn.hier ook niet vooruit gegaan, was ook te verwacht, want d-j strijd was hier goed Ingezet voor onze mann voor VI. Nat. Blok. Het zal in toekom nog beter zijn. Het nart stilaan weer naar feest Sltite Algon, die dit jaar zal gevierd worn op Zohdag 7 Juni. Het belooft iets prachtig te*-2ijn, aan volk omligg gemet z-al niet ontbrek. want wordt meer én meer gekd in We.it-Vlsanr. Het zal nog kom gelyk te Lichtervel, m moet hier in Swevezeele all zam mewerk tot welgelukk dit schoon feest. En rest zal dan zelfs wel kom, onr machtige bescherming Sin te Algondé. Ook e beroep. Rechter : Wat is uw beroep? Beklaag : Werkgever, Elachtbare Rechter : In welk vak dan? Beklaag : Ik verschaf werk aan hee- : zoc.ils u gegispersoneel- VI. Radio-Omroep. " VtT \VAKKEN. We Hebb dan nogmaals geluk vclksvertegwoordiger De Lille hertelijk proficiat te mog wach met zijn herkiezing. Spijts alle moeilijkheid alle weg afslot dpor ou partij fort stemmers lijkverbranrs. Hoe kan ook nog e burger stemm vcor mann die hun. altijd vijandig zijn, uitgom in n tije r stemming, slechts katholiek op papier. Nog es, Mr Jozef, hertelijk orofieiat tot op Vlaamsche Kermis ln Malgem. Hier ln Wakk is overl op 2 Mei. n heer Hilaire Delagrange. vlasfaiilc-ant, e onze blj2ond«tsth«lpers. tgevolge-eer ber.-ierie C o ï l f e u r s! C o i l f e u s e n! i «Ä Ä Ä i Ä Ä f t l jaar systeem I? mç(t D. V. S e k o e n e n. Schoone moll, niet duur veel keus : Was, is blijft onze leus! Onze Lte-nieuwigh zijn binn! Koopt bij ons! Wilt gij uw profijt bemin- 11.,- neu Dames-scho fr., z. Heerscho 55 6 fr.. z. Groot assortimt Iseghemsche Prachtschoèn. 5 0/0 aan Kroostrijke Gezinn Huis DELCOURT Molstraat 18. i =<>hïover liet Mopaleis i")«boterr.ii::t. EEKLOO V.x. CIT AALTER. Als gij Zondag ter stembus gaat, begeef u eerst bij Ré Lambrecht stemt voor «Koudijsopfokvoer». dan zijt gij zeker e flinke uitgroei uw kuiks e perio welstand zal voor u aanbrek. Tomatplantjes, tabakplantjes, alle anre te verkrijg bij Ré Lambrecht. Koopt e GOED GEPAST. -. flefthtstre^ks.,, l?lij.,., a-, rgorsel-inaajösüefcsf;. f e chtg oot ft Oubi ppè n s) ln tiet BÉSTE CORSET Koning Albërtstraat i (vroeger Brugschestr) EEKLOO. Sierlijke, iterke gemakkelijke moll. Alle soort Buikbann voor Dames Heer, om te drag na operatie z. Trouwe bediing. x UIT TIELT. Op Slnkskermi» tot Donrdag in «Oud Tlelt» schoonste film ooit in onze stad gespeeld, Les Pontlns of Marionnetton, daarbij nog grootsche hul aan Pater Damiaan met al bijzonrh. De eciüge \olnnutkt* 4 CERAMIERE tegels drag >et hlernevstaan merk op ler tegel DEPOT : J. VANDER CRUVSSË Bult Smpoort St-ANt>RIF.S-BRUGGE : {. V.x Zonnestoors Markiez, Me kanieke automatieke. Parasols voor hoving, terrass. Herman DE PRAET Werkhuiz Bureel Molstraat 1-141, EEKLOO Bach, Dekzeil, kkle voor paarn koe-k>ns. Alle herstellingn. aanvraag. Vx k., ^ P O M P A D O U H met zijn roemgvuldlgeverbetering automatische blokkeel ring, laat toe, volmaakt, op wit, blond, bruin of kastanje-haare pracht Frisuur Permante te gev. Vree* dus niet» ot Kapster, vraag e monstratie, zonr do minst*» f f " ï, 0l J blnl! lli! U hoeft ge onkost te do. Alles gebeurt gratis te! uw huize! Oo* aanleer. Nuttige raadgeving voor werk r Permante Wij zijn bcreiu door.on2e lange ervaring.u dist te bewijz ter gans.-h* -.-doe ning! Voor alle inlichting :. P o m p a d o u r - Piersstraat t02 - BRUSSEL of tot Agt r Vlaanr : EUGEEN B A U W E N S, Coiffeur, Statiestraat 50 - EEKLOO - -J. BRAND ; OP EEN SCHIK _ Maandag voormiddag brak er biand uit op e boot, ligg op SehoUle. Door Van Cautev Jozef werdt op e oun torpedoboot, e werkplaats ingericht voor herstelling ci. l.et lever mazout naphteaan voorbijvar schep. Twee werkli moest uit e vat naphte e emmer pcmpeti to ze, door e ongek oerzaak ontplofte, werkli ln vuuitoortseu veranrn. Niet wet-wat aang dcor.hevige brandwonn gekweld, sprong bel slachtoffer* over boord om in slijk ht^ vuur te dcov. Uit hun hachelijk toestand ici-ed me?;; ee. welke er h?t ergste aan toe was, na:r kliniek overgebracht worn. waar nii aan opg?loop brandwonn bezwek is. Het is Verdiet Hector. Het twee slachtoffer. Sevna»ve Camiel. kon na verzorging huiswahrt: Gehmlkt voot :i\v auto lgische Olie EEN DRIELING TE LAARNE. Al is Vereig Stat ons alrjd will overbluff met e of anr, Canada kort gel nog iers bewonring afdwong met e gezonn vijfling. welke daar ge bur werd, onze brave Vlaamsche gewinn lat zich toch niet heelemaal achteruitdring. Zoo vernem wij met goeg ln christelijk echt Vlaamsche gezin r echteling Camiel Van Peteghem Maria Visipoel, uit Kleemstraat te Laarne, gezegd is geworn met e flink gezonn dri?ling. De drieling bestond uit e meisje eerst op wereld kwam 2 kilo 00 gram woog, gevolgd werd door twee flinke broertjes respectievelijk 2 kilo 00 2 kilo 500 gram. Camiel Van Peteghem is stoker beroep 40 - jaar oud. terwijl zijn brave vrc«wj8j jaar oud is. Het gelukkige gezin had e meisje. Ht is 5 jaar gel te Laarne nog e drieling gebor werd Zondag zou plechtige doop plaats hebb. Moer cle drie kinrtjf.s mak opperbest- MEIRE. De ls-jarige Albert Corthab kwam met zijn makker Aalst ger n?r fiets. De twee jongeling r achc^n- auto. Cpjrthals atak.. n steweg c«er Werd/rfs^^dÖOt.e &Uto dié; ült ting^v^am. Mij werd.. overgebracht naar Zlfti toestand blijft zeer erd tegovergeätj met e sch. hospitaal té^l Xforgwekkd. AALST. E weinig na :.i:ddtrnaclit kwam Petrus Van Livytubergh, hanlaar, iiaa? huis. Op k.lc -n..ters zijne wöfning zag hij e«n jas e hoed ligg nevs e epe-ui :in put eeplê»tadsriool. Op d.it o.-.t-tn...ik kwam daar-x>k zekere De Neef G «c :;aan. Van Bleybetgn De Neef onr.c-cht dan n put eia zag er e manspersoon inzat met U-.-cn omïioog. Zh ging op ioe/z achter i-olitie. Deze sneln dan ter plaats,, trokk llc.io.aim v.n n ongelukkige uit cn put past-.-:: dc- kuns(mut.ge amha-.:r,g toe, dot.: vruchteloos. Ónrtussch was ook dok v Gravc- b..-gcroepon,. die ettr kei n dood. kou va"t«u!ijn. Het onrzoek wees uii. -Boel "ii-ri.r.-fic...n?,-t. jongf-ung \-an 24 jaar, our!,".os. Hij zeil l-.ts will zoek heb- -icn.in ricci e:i daarbij verstikt.zijnh) -ie modr. daar zij gebruikt wordt door meeste luchtvaartlijn, PUM Bij KOUDS: - bük BüJ ^VAB Vraaf ze aan uw garagist ot aan alle fabrikant Maatschappij r Oliën D e C a vel & Roeg;ers M. V. Gefit relefo.-.!;:.. 11^, COUPi:iiK,17 INGELMUNSTER. Dinsd--,ad kwan:.», w:>-! zich. e- drietal person bevonn, langs n steweg ger. Langs achter was nog e anüare auto aan eeiiste voertuig vastgehaakt, welke fect was. Uit zelf richting kwam e motorrijr aanger, namelijk Desmedt Hri, behouwer, te Emelghem.. Deze wou twee autos voorbijstek, doch toer. hij ter hoogte hot twee voertuig was slo^g opes e r ur op, met gevolg Desmedt er door getroff werd struikel, om e twee maal door zelf ur e stoot te krijg. De motorrijr viel zwaar t gron bleef beweegloos ligg. SMARTELIJK ONGELUK TE MOLLEM (BRUSSEGEM). To Ccx.reman Jozef, werkzaam op Hoeve Magnus, Vrijdagavond met e landbouwmachine naar huls r?ed. kwam dit voertuig teg e wei.nieters me otfsr straatäteöhm^go-re man werd met gebrok schel opgcraap t-istlerfrctomlddielijk. ; <.. " " r : N a a i m a c k i e n e n " G A B R I E L.. BOELAERE «1 EECLOO Tel. S1Î. Steeds 0 verschill moll ba magazijn. Oudste huis r streek Altijd goe okkasl a.v. ERG VERKEERSONGELUK TE GENT. Petrus Glorieux. daglooner, kwam per velo Onafhankelijkslaan afger kwam i;i botsing met auto Hubert Van n Door, nijveraar Nerbrakel. M vreest e sch?lbreuk. SirAHKN <%ti -aucrvei&w nued.inig. io vuui ladr?, radio, stelling, 6 tot 12 meter. lang. - TRIPLEX in alle soort dikt altijd ln magazijn Al.GEJIEKNE li H A N D E L UIT HEILLE. De Jongejuffrouw I. Pape, werk op fabriek Melle te Bresks is ijaterdagmorg- om half 7 nabij do Ronduit op n hond ger B. Buck. Het dier liep op overkant n weg werd geroep door zijn baas. Hij sprong voor voorwiel meisje, waarbij zij kwam te vall, e acwrlchtsbreuk-usfrr pols opliep. Gerddftttfh"db rondo nls R. K. School te Heille dit jaar zal worn opgegev. UIT SLUIS. Door aanhoun droogte zijn getepomp maar e bepaald aantal ur n dag op, tein te voorkom dc boer te veer water voot hun vee k<>:v hal. Hiervoor!s kanaalwater aangewez. De wachtmeester r Kon. Marachaiisiée uit Sluis wordt met ingang 2 Juni a.s. overgeplaatst naar Zunrt (N. Br ) ter verging wachtmeester G. Stoik uit Zunrt. Bij n slager E G. werd verl week door e oud-inwoner vnn Sluis, e spiegelruit Ingegooid De volg (lag werd iar gearresteerd heeft naar verluidt bektiss afgelegd, waarna hij op vrij» voel is ocstvld. De h"er E. G. werd wegs te veel aan gewicht-invoer schap, door Belgische rechtbank verooreld tot betal G5000 fr. boete 4 maand gcvnrfr Deze week werd -jarig kindje an A. v. d. Vijver door zijn distmeisje ui! n waterput sr<.-hmld Het gaf ge teelt lev meer, doch door lange werk e dokter, toepasr kunstmahi" amhali-" wern levs- H VAN TOKNHOllT-HKKaiESSE Molstraat, lim - EEKLOO - lel. 144 Wij staan bov alle Konkurrtie. Aan gelijke kwaliteit zijn onze prijz altijd vooreligste hpbb wil <ehnoni> Kru.- tv^ qlo hoorton - iv DOOBHÜK Vi.KKKl t4.su>iuljltk lîl OOSlLNDiJ. De hanlaar Ooiu J.. Lijnlaa-istràat reit! n s.eunwcg op in richting v:.n Th<<rhout, rechterzij hound. Gekom ter hootju S;ebakk?r.;str&,at5, Ijwain juist wielrijr Juli ljo Vifdfef.-tîlKrd«-Sir<iat. «ereùtii. Hi.l wierp zich niet geweld op auto die ic. t zwking nam om h: ie ontwijk* n viel,an :-;n rijwiel vu kwa n onr d? nuutehoht.di. auto stopte o.u-iüd-l.ijk. Het kn-,.?laehtoi?r werï iiwt.ware vfr wonding, bijzonr aan b.et!:>.ofd. oj>- rc.r.u:«ov."rtt>ed l-.ni > VO OX cle ZoJnobdag&H, / sli.lwstf. MODELLEN HINDER- * DAMES Groote keus Ho Iets KELRIOS wneh U in t MODEPALEiS (Hoek Botermarkt) EEKLOO HUIS Maurlce VERBIEST- VEI.STRAET* Uitgelez keus gemaakte Dameskleer. Mantels, Kinrpaletots zoovoort. Alles kan oo op maat geleverd. Alle herstel wordt in onze werkhui z gedaan. Komt Donrdag klj k. s Zondags op tot 12 ure. DOODI.IJJK ONGELUK TE MECHK LEN. Op n Tervuersch steweg had e velokoers plaats voor beginneling om 4.0 u. stond ter hoogte r Stemolstraat e r koerskommis."ariss met e vlaggetje om u?n weg ar.r. te duln aan wielrijrs. Kzt was 2S-ja: ; Leopold-Frans Grumiaux, kcriergic.er. He jone had links : n weg plaats "om, to e auto in dolle vaar! \i aangehold n jorg. met vrr "ik geweld onr, t-h-^v r<>ad. Hij ver - sla«godcod. De laff?autr?eli>idsr socrzich niet aan vreeselrk ongeluk i had tew^g gfbracht. clcch zette oi 1.Tiihartig zijn dolle art voort. DRIE KINDEREN DOOR F-RN OBUS GEDOOl). lil Oostrijk op boorn /evi Krumnfecu greep "c«n oir: ongeluk p!a&l$. Eén kind twaall jaar t:. zijn 15-jariss brafler. tic.r eo-n l"-jrtl.. kamjrandj-» vergezeld, begav zich in te: *rbergt«om bloem te..lni;k noi.v ze ij,-",-kl--n. BsMnp. oritplvff»!ic Zij vfr.:!crï e niet-ormu-fto obut, wa:-i. - o- kiit.\:re 1 werdc-n -..i or. i;ci:t r De lijk worn door é?n boer ontk. RRKSTïG ONCKVAI. AAN" RRN ON- RE\VAAli rrs" OVEItWKG. morg kwam Vva.Dyök, ineluhan «ui «. Aertseluer. aan do; barre;! r Eoschstr. re Hemixein aanceredm n-.ct zijn kar pc -)r-.l. De-ie bareel v.-cnlt autcmatisch IH;>- «latei uil n nr.:: Cr fno..n «"!! *icu, Dit gebeurd» op ooor.mik da-, liet paard juist over n sji.iorwtg wild. r -n dc rwaro balk op d-?ii 1; <;> kr. eg. Hierdoor ïolirila? p rrd on srro c;i,...; terwijl tic- bc-liic.i: flro,.! lümo- v?r«. gebrok. Het lijtuw bel dr hrt ling af di»: daar er-ne hoogte heeft va; irio meters. Ah bij wurir vil d ; er kelgr- cv.el.n. ter.vljl er verr r-.j voorvm dfi: at melk uit ^tcop-,,i Ö\OI do.!. stroom. DOODfLMK VEItKEtóRSONGEVAL Tl..ttAJiREEK. De 15-jarige wielriji rans Van n.)yj, te Schaarbeek, v. :rd <-. J rep do.u* eun?v.-p met W be 1 "!- - t chl-"". De fietser verdwe rrcho nnr voc-rtuig ; e dt-r wir-v giik: i.im ever hoofd. De wie-luir was op lag docd. HvT MESSENGEVECHT TE ONKËJR- ÏEELE. Wij vermeln -jarige Xclercq Ceorges. won Volrstraat te Onkerzeele, verscheine mia-istek werd toegebracht door Albert Vsnrputt..Odnks beste zorg hem gegevtta kliniek Geeraardsberg waar hy e.t. overgebracht cn in verpleging bleef, i.ï. h5t spchtoffer aan itvolzi n r ongelocp wonn overl. Automobilist i lwee stig regeering om: wereld, gebruik op hunne motor Elektrion olie. In verre Oost kost Elektrion tweemaal n prijs- /an e gewone Markolle. Elektrion is In Afrika ee noodzakelijkheld jeworn.... Voor uwer«autorrtoblel <s Ëlektrioij-; olie nr, -S , blzómjfer ;ge schikt, ze kost hfeï niet duurr daö. iets anrs, probeer ze op uw motor over n uitslag, zult -ga spontaan" verbaast zijn.. Voor eéri Jtleine proef aöt rècbt- itreoks naar n pot bij : AUOLF :.^ARTEN8 >nw«trant?v7 - MAI *)EGEM SPOORIVEGONGIIVAL TE MUVSEN. - Tgevolge v?n e feil aun wisselnaald kwam twee koopwartrein, ee rijn naar Mee hel,-n anre kom I.-..iv. t.- v bestemming Gt, ill botsini:. n j.liomctief. al-ook eci-clvi-.ie:.t v.-::- -, rd.-n bcichadigd. ;>U z Ij tl dt> Pd:!."h::; VAN DAELE ÇE- XK. < i..:-at.ie CAKOOTEK, Adèg.-(.i die iiim goun l.rtihoft -vier..! Rards at 250 fr. Knopt 1er trouw l.i gekd Huls R. Van Vel-Van Walle Groote Markt 70. EECLOO. VERKEERSONGELUK TE ZWIJN :7 RECHT. Hot 5-jnrig meisje José Dh: ge, won Dcrp-Óost. vertoef bii hare giootours was aan n groot steweg Antwerp-Gt aan spel. Bi overstek straat w?rd zevat door e autobus die nvisjo ovei hot hoofd reed. Het kind werd ci>! Ia:,edood. KRG VBI K^BSpXGRV AL TE SENEF- FE. Donrdag nacht bol langs dc iiaan Nijvel. te Seffe. e auto ii e afgiond... uit e?nc garage L:.ouviere war bezist n auto op te Iriler to e outo, sjevo«rd docv M. Mertitr. petheker te Arqueiines. met volle gev/el. : op panneuse terechtkwam, die omslo. i; in e groep nieuwsgierig waar ze v person wern omgeworp e-n. gedood. GOUDEN RRLII OFT TE KNK^SELAKF. VAN AUGUST PIETERS eu VALERIE BOURGUIGNON,

2 nunwi- Zondag r- - - y v, t ^. M e i (6 22o ZONDAG. 48te JAARGANG ONS DANKWOORD. HET MEEST VERSPREIDE WEE&BIAD IN VLftâMDUtlli GESTICHT DOOR VICTOR DE UJU.Ë Oud-Volksvertegwoordiger HOOFDOPSTELLER : <>r -ii.- ijj.f.n, V)itk««ort<«->-«>midl fr Brtlï Tl"«.MiAMXDKKS : DRUKKERIJ DE LILLE, MALDKGEM; Telefoon Nr 1 Postcheckreklng 1 Nr ABONNEMENTSPRIJS : Binnland, tot ein 16 : fr. Frankrijk, per jaar : 6.00 fr. V. s Amerika Canada r fr. AAN KON DIGI NOEN : Vraag uitgebreid tarief PRIJS PER -NUMMER: BI itt mer hehnór: <>."*» ^uü é&tbsâsi. PRIJS VAN NU TOT NIEUWJAAR 12,0 frank. if Maandagavond bij n triomfstoet door MalfCOT, wat straaln gezicht die honr msch : Zij hadn gewonn! Zij hadn, n triomf methun stem b«werkt t Het war hunne volksvertegwoordigd s e stukje h, hun stem, hun ziel! En hoe gelukkig zijn dan, da honrd«helpers, meeger naar zoovele meeting; n, briefje» uitgeeld, onophound plakbriev aangepapt, kei gewit met nummer E! Ja, op hun eig koet briefjes gedrukt om laatste lastertaal te bestrijn in t land Gavere, in Bachte Marin Leerne, eiaoovooru. ifaj, zij hebb dyn triomf behaald! -.. Hoe gejukkig moet dun volksvertegwoordiger zelf zijn? En boe dankbaar?! Ons hart, on» lev Is voor vrlt-nn die zoo j;oed hebb geatemd. voor huisgezinn, die heelcmaal op ons betrouw. Betrouw iftit wij h hunat kinr Tïiomf. redn, Joïef DE I.TT.T.E. Volksvertegwoordiger 7a ÇwaL VTU WONNEN WAT WIJ WILDEN! Triomf in elk arrondissemt : GENT-EEKLOO, BRUOOE. THIELT- ROESELARE! Het was gewaagd, haast onnkbaar tet: Met on door T GETROUWE trekk uit Noorn zev parlemtsl op, VhUUttSCh-Krlst-AntlmilitarUt!!! VUF KAMERLEDEN! TWEE Sator! Eersts, onze volksvertegwoordigers auas JOZEF DE UIJJE in üem-icekkwvmet stemm in plaats 150ÖO. Mat bat hoogste cijfer r provintie vaar e rn zetel in Gt-Eekloo, maar toegewez door upptirontemt aan.mï» vrtn St-Klkluas, namelijk aau nieuwe volksvertegwoordiger SEGHERS. Twe» volksvertegwoordiger Jef DE VRQE te Brugge, verkoz met T7S2 stempk&td vqlkaveptegwweak»«reimo:i..l TOtUBNAKRE, met -187 stemman verkor t. Daarbov:», Dw.jOJVm jjto^d^vab-, 8000 stomm S» arrottdtosemerit OÉ1NT-EKKLÓÖ. li voor allereerste maal quorum voor n Saat bereikt hebb we TWE 1! sator gekoz : sator Gravez in Gt- Eekloo sator De Neve in Aalst. WatVGetrouwe voorstelt, wat t Getrouwe olscht, wat t Getrouwe durft schledt! Wj hebb nog nimmer e kiezing verlor. We rukk ze week op voor provintalc verkiezing! We gaan nog sterker zegevier : Hier in kanton Eekloo hal we zeker twee, zooniet drie provlntleraadsle.n : De Bestdige Afvaardiging d& provintle, die ons zoo schromelijk heeft dwars gezet, wjj gaan die nu vorrntn! Hoe e dubbeltje roll kan! Kn vervolgs gaan we nog provinttau sator verkiez! mm Vrin, vrin, wat ts er ver.ii rd! In hoeveel gemet zyn wij niet d- grootat. sterkst! In kanton EEKLOO, met gemet MALDEGEM, ADEGHJM, SINT LAU- REINS MIDDELBURG zijn wlj sterker «lan gelijk wie. De pakk met onze stembriev ligg in oplngbureel drie vingers hooger dan welkdanlge anre. W. hebb voor zo gemet 752 stemnun behaald teg 057 voor vecht-kathoiiok 1471 voor vecht-sociallst. Wij jjijn evzoo sterkst in gansehe kanton 20MERGEM met iromeonf BffiLLEM, KNESSELARE, I.OVENFn^- <".EM. MEERENDREE, RONSELË. OOST WINKEL IIRSEL WIJ hebb er 265 stemm on oudliathouek slechts 2480 socialist slechts 447. En we zijn sterkst In ltanmo NEVELE met al gemet AALTEF. HANBEKE. LANDFnT.M. I.OOTENHi;! LE. METGEM, POESELE. PORK1C ón VOSSELAERE stemm voor ons <n slechts 212 voor verdwijn katholi«- It 50 voor socialist. En in hooveel anr«vhinni--br!.t- >ote m kleine gemo»t dio ongelukkig samgeteld worn met st, vormr n wij d^ meerrheid! Is nu bewez ons volk-vlaamach- Krist-Antiniflit<iristlsch, is? Daar wos hef om te do. E volk üirh redt! Evn volk verlost 1 Het stond voor twee wejr : voor n afgrond, voor hel. Devèze zijn sabelslepers, vecht-kathollek. cnzuovoorf oftewel voor onze opklimm weg om niet vermoord vernield te worn, i in ye zelfmoord te pleg v< >r stommiteit. Vlaanz- los -Frankrijk! Vlaanr schoon goeg om zelf te regeor. F.in ilelljk niet meer verran overgeleverd iloor on-echto mandntnrlss.» * * Niet alle hier Ivbb vlaamsche mscli begrep, doch lieei Vlaanr door. Vrid volksvertegwoordiger Romsée sator Litiks in Limburg hebb zelf gepredikt aiu wij ze stuvon drie vollcsv>rtp«rcnwonr<llser-<i e.inn sator naar parlemt! gevall bonz VolksvertegetiwoordiRei Thomas De B" cker uit Kemp Antwerpschv heeft uitgeschreeuwd zuoals wij.?.le liij haalt te Turnhout twee volksvorteg woovdigers. met hem in Antweipon v/oxu f-oriinon veriuz M"chei-Turnhout heefr sator Van Dier gekoz. Nog meer: Staf De Clercq, in frans- himnrcsohn mllïtaristischo Brussel haalt op- Vlaanr i?s twee volksvertegwoordigers e sator! Ia e mirakel! Wij war gister met ACHT. We rukk Kamer binn met ZESTIEN volksvertegwoordigers, met VIJF rechtstreeks gokoz sator wie weet hoeveel sator wij nog door provlntieran zull do verkiez! Met vijf twintig wellicht trekk wij stout bout Parlemt binn! VIJF TWINTIG die meer waard zijn dan vijf zevtig anr 1» * Maar toch zal m mij antwoorn, /ai e bovmcnscbelijk werk z,ijn wa~ pstemmers te do op vlucht slaan. Wie weet 7 Het 2al gaan mèt ranse schr. Wij rijn te paard op oud-katholieke partij. Wij nem stuur in vuist In Vlaanr. Rex stuurt mlwchi in Wallonië. Wij rijn rechts,!oe militaire akkoorn. Zij rijn links. Het wordt in Vlaanr: zelfstandigheid, met stoot, met sprong nu! En hier klopt wel begrep nationale winn vluamsche zelfbeschikkingsrecht met ons zoo alle overman te band krlst-aiitlmilltarisriie. Zoolang gebonn aan Brussel Wallonië, aan Devèzes Pieiiots. ging- niet, kon niet gaan. Maar straks gaan we er op los, zeicatandig, zoo los wij ons volk einlijk kunn drijv uit verwoesting, wijl, God spare h, zij nog in n afgrond r vernieling spring. Dat wordt kom tijd! Het is uit wij koelies zijn Belgie Segaleez Frankrijk. Het zal gedaan zijn, wij verschopt worn afgesteld. Ge Bctiok of hij baat oqa, ge verkiezing of ze geeft ons dubbel stemm, dubbel zetels macht. Hoefcoo, u hebt toch gezi, gevoeld: tyd ia voorbij, ons schoon volk,, opgedrong kè$têeut?ere&; fruns^lljona Jtöoa niet 6nrs; difcrf kièzén. i Het jubell om sl^lu^ft^tervgr. *é<tbw&!&iiimmc. iuwta^lmlkjittaprt stemm. fhct jubelt om jonge, vrome eerluki» tótnlcb; utr.zijtt(»4?oot< «yjt bet bij hand nem er ineè iooj r. berg op, bov alle partij2wl, bov klassstrijd ïn g «ncialisme, ZOO hoog schoon niet meer stinkt aaur tank on beheerrspost, bov aof instort rocte regiem. Wat. heeft Vlaanr, gelukkij, nog bij-.vds roer omgegï>o\d!.jozef PiJ LILLE Volksvertegwoordiger! Dlv UTSLAU DER VKRKIEZINGEN, is e schromelijke nerlaag voor ouditaiholiek. 2ij hebb maar 6 kamerzetels in plaats 7. Het is e afkeuring r socialist. Zij hebb maar 70 zetels meer in plaats,. M moet wet er zijn nu 202 Kamerl, in ste iets bij te winn zijn ze zoover achteruit Ook liberal in plaats te winn, zijn e zetel kwijt hun 24, hebb er maar 2 meer. Wij in Vlaanr hebb er in geborsteld met e winst 2etels, maakt 16 voor ons. En in Walland heeft Rex 16 netels behaald, met e te Antwerp e te Gt. e te Aunaer. En communist hebb 6 zetels bijgehaald.» ". Ministfi. Van Zéeiand heeft dalijk, reeds Dinsdug.- ontslag i regeering - gedid Ue kuwni; liei-tt hoofn alle partij ol vei bonn bij zich geroep. Eerst \iisins: Vanr vel, aer ïoeialist, iuiysmans, zoovoorts. Dan -md-katholiekun liberal. En Donrdagnamiddag Staf De Clercq, leir nut Vlatimsch Nationaal Verbond. Ook z Vrijdng voormiddag Borglnon, voorzitter var, ie Vlaamsch Nationale Kamcrgroep. - W at ligt er u op hart?» vroeg Itoriijiy l.eopold III Donrdagnamiddag aan Staf De Clercq. «Op mijn hart drukt schrijn leed. hier..nog ge amnestie is» antwoord Staf De Clercq. <. Belgie is laatste iand Dp wereld waur ge spons over politieke tegstrevers is gevaagd. Sire, zei hij, is niet alle hardvochtigheid, maar hartigheid, al regecring die sinds 118 elkaar hebb opgevolgd. Moet nog wet-i es zulke haatdrag regeering aangeduid wern? En terwijl zooveel revolutlonnairun wetsovertrers gecoreerd worn!» * Revolutionnair? hier in Belgie?» vroeg koning «Ja, rondom u. te Brussel,» antwoord Staf De Clercq. czij die aan bestuur zijn straffeloos gestem taalwe.twn.n Brussel weiger toe te pass onze vlaamsche kinr elk onrwijs in hun taal ontfutsel». Zoo moet Staf 25 minut met n koning gesprok hebb. We zull morg wet, want z Zaterdagnamiddag heeft eerste samkomst plaats te Brussel var nl gekoz Vlaamsch Nationale Blok... * *. * Borginon zal ons vertell, hoe hij geschertst zal hebb op paleis met.le «In-ge geval do wij met Rex mee,» zei Borginon. Er is opes :oo. geweldig veel veranrd, katho.- Hekc partij hoeft uitgedaan. Pon confessloneele partij, of pasloorspartij kan zal iik.i er niet meer du-v mee in stand hou-!i n De grootste hinrnis voor Vlaanivn Is daarmee zelf verdw. ON?,E tijd ia aangebrok. E samehwerking is mogelijk om onmidllijk zelfstandigheid D e L i l l e e n Df sabelslepers In gansche EEKLOO - SOMERGEM - NEVELE met twintig gemet % Triomf over heel arrondissemt Gt-Eekloo,,->.- meer dan helft bijgewonn J O Z E F D E L I L L E nog meer voorkeurstemrnemdàfo^ifâ 12 _ i^i.^sîî^î À «& a - m * 4 m r i f a % 1 % stemm mst " f Gerouws. Ê slechts 7677 woo* vecht katholiek stemm in 16, teg : S 15,254 stemm in 12. ^ ".,..... \,,... " voorkeurstemm in 16, teg voorkeurstemm in Vier volksvertegwoc^àigem^in Oost-V laanr : Jozef DE LILLE ELIAS te Gt-2 DHAESE te Aalst SEGHERS te Sjnt-Niklaas^ Twee sator : Dr, GRAVEZ te Gt DE NEVE ie Aalst. ï Vier volksvertegimwoordïiefs in West-V iaanr ; Jef DEVROE te Brugge, TOLLEN A RE te Thielt. BUT AYE te Yper, LLU RID AN ie Oost i: * > In Limburg 2 zetels bijgewonn. In Antwerp 2 kamerzetels e sator bijgewonn. hi Brabapt H., v.... ^ kiii/!ènbovm^^mimê1»m,s^ieméèt 2 kamerzetels e sator gewotingn. hoemei sator qogvqlgèfrtëoór dé PróviixtierMëfiït i " " ~ ~~ "" : " ~ 1 ^ ~ " ~~ % r * schuldiging stell wegs opstell Afvaardiging toch toe, Commissie i)? IN AIXE KANTONS VAN GENT-EEHXOO ii-ond veel te goedkoop uit ter hand ver- Ook Degrelle is door n koning ontg. «Wanneer m mij minister STEMT MEN OPNIEUW ONDER NR. I kocht. Wat e schan! rechtswez laat zijn, doe ik mee,» zei hij. «Op 24 ur vlieg dl politieke schuimers achter slot grl» riep hij.ot dagbladschrijvers. Zelfs Jacquemotte r communist werd in gehoor gom De eerste keer, 2ei Jacquemotte, e communist door e koning wordt geraadpleegd. sa t Kan tot volg week du: eer e nieuw ministerie in malkaar zal zitt. Grouté- ktynè Devèze ér uit vliegt: Dat i! éénr En do ze weer sam, oud-katholiek, liberal socialist, ze boer er zloii hejslemaal uit. Dat-Is twee! Want onze oppositie is daverejbi^rfërtf r Via?nrën! Daar ls wat gebeurd! Het stoot «n schokt. Wij zijn er met zesti bij onfxfe boel in gat te boun. * * Wat doet me meest goeg? Dat we kiezing zoo schitterd hebb gevoerd gewonn, zonr e leugtje of bedrog, zondsr laster, zonr persoonlijkh, doch eerbaar eerlijk, hartelijk dankbaar. Och, m heeft me gezegd zooveel zijn : Jozef, nu gaat ge toch boekje opdo r schandal, teg uw rechtstreel sche tegstrevers, die vuil zijn- smerig oneerlijk, zonr weerga. Ne, heb Ik bij me zeiv gezegd, zi-o ang ik leef t Getrouwe leid.kif- 2ing voer spreek schrijf druk, zal zijn bov alle langheid. En is wat me grootste goe g doet. ons vlaamsche volk zelf zou eerbaar is, ongeschonn onverwoi n, nog eerbaarheid in allerhoogste mate waarert. Onr ons gezegd : misschi hoe smeriger anr war, hoe meer ze do msch tot Jozef De Lille bracht Te Balgtrhoeke, stond er e, we zuil hem maar nht noem, week voor kiezing t<; laster op mg, ongehoord. En e evoiüige werkman zei : zijn <i.-it no,s katholieke msch, zoo laster. Vrin, nooit zul we versag, nooit zull we verlag, r.coit he- lechte pad af. vve vrag ons telks in alles tegover all, wat is recht? wat is rechtvaardig? En d-n hanl we. Mijn vridon volksvertegwoordigers uit anre arrondissemt vroeg nnj. Maar Jozef, welk geheim gebruikt ge toch om zulke daver overwinning te behal. om op vier jaur tijd grooter te zijn dar. a e ou partij?» Ik heb geantwoord : Daar is bij ons ge ;cm aan : Weest ophartig, wee»l rechtgeaard, wc.st erktelijk, zijt niet schraperig, zijt ge- politieke hya, maar e msch onr msch, e visscher onr visrchc is. dcch e rots waarop n bouw kan, u zult Insgelijks onze vlaamsche gouw verover. U kunt ons volk "P uw hann drag Vtln. zei ik. Vlaanr kon reeds vrij zijn, zelfstandig, los uit militarlstiscne klauw, er din ge jar meer gewacht. wanneer n all had voorgetr v>->oi)s wij. Doet merg zooals wij. En overmorg zijn wij! Jozef De LlUe. t.-mi*.>*, ittauin woord Iger.. VOOR DE PROVINTm Vrin, elke provintieraad kiesfc zijn Bestdige Afvaardiging, gelijk e gemeteraad zijn schepcollege kiest. De Bestdige Afvaaidlglng was te Gt, laatste vier jaron uitsluitd In hann ^oud-jks.tli^lipk. Hët duuniè 5 wék wek eer hecr te Gt onze gemeteverkiezing wiln goedk^urfeïr "> 2or.r recht of r, op valsche voorstelling^beeft. t<,sn dw Eostdige Af-. aardiging<-ysh-$ost;jfj ^Biaeri:-n, niej Paula Blomme als schepefie help afstell, in Januari 14. Wij.bgt^g.tan^ ou Commissie Opbar Onrstand Maldtgem op.iet land moest publiek verkc:!:: woxd-ï.i verbrokkeling r goer, armbestuur, En hoort. zlat, zonr i«u vc.-rte schryv, zoodanig. Malgemsche ineterr.ad commissiel meest in V-e- zonr bijkomd ci:i r.i we.zjlfs wu; -liet d, ionj-?r Bortcndig-: eeu ongeldige akte, betrei.emii ;, berucht Weg aan n vuilhoop. En ziet, Bestdige Afvaardiging Oost-Vlaanr liet alles in n doofpot. We sehrever. duilijk zeons kondi-n dorhoor orr. zaak uite te zett. Doch dotestdise Afvaardiging, die volg.-; t.e wet dc coramissieleti moest onrhoorc-n, roer niet, s.«. wil niet roer. Wanr-m hei f ; hot -ii jaar geöuurd? Nu einlijk is hk ont.erzajk begonneh, met vijfti maand, vertraging. Lieve Vridjes politiek! * * Door schuld Bestdige-Afva.i - digir.g. die. niet-hoer wil;verloor gome-té.malgtm, e paar nuar.d gel ti tot vijfii-.-n.duizd frank. Wat was er j gebeurd? Da OpbareOnr, tand r se mtte Wil uit ter hand e partij land iw-kooprn a;:: n traatwés. ftile?r. : XVi, ;av voor advies in n gemcw.tnf.ad dot O N Z E N I E U WE S E N A T O R S N. Dr GRAVEZ te Gt EEN DANKWOORD VAN Dr GRAVEZ. H avond heb ik met groot goeg, verkiezingsoverwinning met mijne Gtsche kampgoot megemaakt. E gtvote overwinning, door edrachtig r-amcnstrij% mogelijk gemaakt. Tcrwijl.:d^ krachtige Statóersflguur Meester Elias in bloemèh" werd gezet, verdi h, Jo^ojf Ro. L,iJ.të, ook zijne garve voorih^t;it^të-rfë>s"tdaf;hij familie Deliile In Noorn hebb verricht. Ze hebb nive.ie.rugrond Vlaanr -arlang bepijdg4.^pvseeje.. vruchtbaar gemaakt voor lietvlasviiscu Nationale zaad. Niet alle iri hek-.uehtsche Noorn, ooi: in ^BniSSChdKênXHtft-iThieltsche hebb ze geploegd télliilif Vlaaiüseh-Natlonallst aldaar ooit liune gekoze, dank z>j d» mewerking DeliUes. Voor Delllles» ook e drievoudig De h. DE NEVE te Aalst, Houzee! Mocht anre Vlaamsche gewest waar nu nog.scheurlijst opkwam, dit voorbeeld edrachtige samwerking door Gt-Eekloo gegev, in iichtig zvjn du te door gebrek aan or..lerling begrijp war, afgesprong, hoe ik dan poging heb aangewd om zé terug bije te brg hoe ze gelukt zijn buitgewoon vrucht drag. Want schitter overwinning var, h is daaraan te dank Wat EMJas-Deliile In Gt-Eekloo hebb gedaan, heeft h»t Vraamsch Nationale Blok over geheel Vlaanr bewerkt. ook Vlaamsche Blok Houzee! Daarom Dr. H. Gfavez..! -li Ha-a! advies dén gemeteraad^,,, Maldcgem te. niet voor die heer.,-< Za n ons daarbov duizên frao^ kon yerïiez, door maann te Wacht! met bestaan belasting op danspak; ij-n te veuü uv. cf goed te-keur. Want do Besfd.^.- Afvaardiging mos.,, ost;: -11e belasting goedkeur, maarzè. doefc; ret te laat!.... ; Nu is uit. Wij hal minsts 12 iotl,.! zetels in dc-n provintioraad, zónr,.:et Vlaamsche Blok kunn ie niet moer".-.toer.. Wij-g-on nu Be.-tondige Afvaardiging : eïp vorm, zooals in Provintie Ant- re onze vrin bestuur in hata/i ncud. Oi:-! volk is moegetergd ^"trrnïovon provinciale sató- F; >.. krep-toe. gaat provintie ins. hebb rrn boeming in reett-;i ke r.iaiht voor te stell... & *s er nu wat veranrd op vier Jar? Op hot Justitiepaleis te Gt moet bet -.in zijn mot ons te tsrg. g * * *. V WS Vr;nn-: in Vlaanr,, wij stemmd d? v.-ovr.tie. not meer. boter dan... F-pnaat. Aa; e<-n nieuwe triomf wanneer in Lim- - i - >-i: Wnst- Oost-VlaanÜsr, 7iv(-n!--?- e: in. rerhtstrcekfjchbe- v ": a-ror provinti.. *"-" uit met s te vertrapp af te- -"ft -li. - ~et hun ongecontroleer politfe- kt> zwl. -, Vo^r (! Kt m»t verkiezing heeft m iio?_ fïi«1 riot Spin je bolsjewistisch " "t! r!>!«ert soed. zii oud-katholio-,,,1.,-irmpe zy <jie belgiachf-.nnüch milt-mv. akkoord goedkeur,. a.it fransch-russlsoh militair ak-?.! t,,..,^,. 70Ïf (-)ie oris rechtstreoks v ti»vc«n aan hulp Rusland,?.ij : ï rmrfnn terr bols.iewlsme! - ""och Je?» lint"to drogr pakt nlot. r.->r do provintie V - aar verlnn rez stemm ; ;..--t Vlnïïurt Nationale Blok drie vingerth 1 -cc rr bo-^n rii" d"f vechtpartij. Wat,al^.. <,.1-v, 7 jwnj ;! i ï? In alle ki»<"l!. Gt-Eeklóo jje-f; -*-">nr> "na<-r rummer In alle kie«rtistrlkton Brugge Tie!f!^ Roeselare onr nummer. Jozef DB LILLE i Volkovprtop-woirdii GENEESKUNDIGE VOORLIOHïmö "jf> OP DE VIJFDE BLADZITOE. Manslrostum Damlc Scho A L, L is X leer z. ss, 10 FR. PER bij WEEK. FRANKENHOFF& O 48, ONDERBERGEN GENT Tramstilstand Nr. 2 (Bij Justitiepaleis),

Sporikronijkr. aan don prijs van 1778 fr. De beste op dit oogenbtlk, voor prijs en welke U toelaat eene aanzienlijke

Sporikronijkr. aan don prijs van 1778 fr. De beste op dit oogenbtlk, voor prijs en welke U toelaat eene aanzienlijke î «t Getrouwe MaWegfcei»» 33 Sept, 19à4. VfcÉK "KLA>SsUri» : DUVENNEU Of< ONZE KAMriQENEXDAQ 26 OCTOBER W34 stell veel GROOTE KAMPOENEN huboe duiv tec.toon schk on» e boa. voor e Jonge duif. 1. APOTHEEK

Nadere informatie

Katholiek, Vlaamschgezind Weekblad.

Katholiek, Vlaamschgezind Weekblad. HEEMKUNDIGE KRING HET AMBACHT IIALDEGEM ZONDAG 22 OCTOBER 1933. 40 CENTIEMEN. ABONNEMENTSPRIJS i Voor België (1 jaar) 20 frank Buinland 35 frank Vereenigdc Stan., 2 dollar AANKONDIGINGEN (per regel) Gewone

Nadere informatie

Technisch lezen en schrijven voor anderstalige volwassenen

Technisch lezen en schrijven voor anderstalige volwassenen Technisch lezen en schrijven voor anderstalige volwassenen Zwart op wit - Janique Vanderstocken 2 Referentiewoorden 1. ik 5 2. lat 13 3. map 25 4. lees 37 5. raam 51 6. pen 65 7. gom 79 8. vier 93 9. doos

Nadere informatie

Als we eens konden achterhalen welke gevoelens het Christuskindje bezielden bij den aanvang van zijn aardse loopbaan '

Als we eens konden achterhalen welke gevoelens het Christuskindje bezielden bij den aanvang van zijn aardse loopbaan ' «Jaar (1 ) Zondag Januari 12 Weekblad TEMSE JANUARI 12 Nieuwblad Teme i EN NIEUWS- EN ij 0 Fr ANNOÏÏCENBLAD KASTEELSTfiAAT 2 DRUKKER J SCHUERMAN - Verantw Uitg4r AL BUUAERT Feetdag Drie Koning In het latijn

Nadere informatie

DIEV ET MON DRÜIT. Veldmaarschalk Smuts, die hedenochtend op het vliegveld Valkenburg

DIEV ET MON DRÜIT. Veldmaarschalk Smuts, die hedenochtend op het vliegveld Valkenburg zou biyft E of ln door ongetwyfpld WcstEuropeesch aldus Gemetegiro 102 e JAARGANG No 33334 *** HOOFDKANTOOR: NZ VOORBURGWAL 6573 AMSTERDAM Telefoon 46878 (5, lijn) BJKANTOREN: 'sgravhage, Stationsweg 10,

Nadere informatie

O f gaan der Belgische Werkliedenpartij. Verschijnende alle dagen.

O f gaan der Belgische Werkliedenpartij. Verschijnende alle dagen. " *! 3T - ~ **, 58 prijs per nummer: voor België 3 centiemen, voor den Vreemde 5 centiemen Telefoon : Redactie 247 - Administratie 2845 Zaterdaf3 28 Februari 1914 Dmktter-Uitgeeleter Sam: Maatschappij

Nadere informatie

Lu.stig --V-01kje :1.(> NIEUWE BL0EMEN DERDE DRUK. BR0r:D~RS HARISTEH PITTHEM. WEST-VLAAHDa::R~H

Lu.stig --V-01kje :1.(> NIEUWE BL0EMEN DERDE DRUK. BR0r:D~RS HARISTEH PITTHEM. WEST-VLAAHDa::R~H Lu.stig --V-01kje :1.(> NIEUWE BL0EMEN DERDE DRUK BR0r:D~RS HARISTEH PITTHEM WEST-VLAAHDa::R~H Laxistig. ~u.stig Nrcoliti "'V'"o1kje e :1.0 11 NIEUWE I gi 11 BL0EMEN eæ al DERDE DRUK BR0fDfRS t1arist~n

Nadere informatie

Zee-genoegens 2 KOEKOEK [18]

Zee-genoegens 2 KOEKOEK [18] 2 KOEKOEK De liisgendlncien voor I if IÏI IV V VI VII 1 7 De genoegens aan de zee te zingen op de wijs van het «Koekoekslied» Sinds lang" had ik mij zot gepeinsd, Koekoek, Mij ziek en mij gezond geveinsd,

Nadere informatie

De wonderlijke lotgevallen van Jan zonder Vrees

De wonderlijke lotgevallen van Jan zonder Vrees De wonderlijke lotgevallen van Jan zonder Vrees C. de Kinder bron. L. Opdebeek, Antwerpen z.j. [ca 1920] Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/kind008wond01_01/colofon.htm 2005 dbnl 9 Het

Nadere informatie

(c) Liberaal Archief - Kramersplein 23-9000 Gent. (c) Liberaal Archief - Kramersplein 23-9000 Gent. meer. is niet

(c) Liberaal Archief - Kramersplein 23-9000 Gent. (c) Liberaal Archief - Kramersplein 23-9000 Gent. meer. is niet FRANS is niet Maandelijkse Uitgave van de Federatie der liberale Arrondissement Antwerpen Jeugd Tiende Jaargang Nummer 7 COOOÉ meer Stichter- leider van de Jeugdgroep «De Leeuwkens» Voorzitter van het

Nadere informatie

WOORDKOMPAS Z pagina 1

WOORDKOMPAS Z pagina 1 WOORDKOMPAS Z pagina 1 de z(et) van Zacharias en van Zaandam het zaad/ de -en Ik wil lavendel in mijn tuin. Breng je uit Frankrijk een

Nadere informatie

E LEMMATICA E 1. = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '"... '"= (nog) geen ABN I, II etc. = verbindbaarheid ± = synoniem

E LEMMATICA E 1. = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '... '= (nog) geen ABN I, II etc. = verbindbaarheid ± = synoniem E LEMMATICA E 1 de EE van Eduard De Ee is ook de naam van een riviertje../ e.a. ± en andere(n)..\ en de Wijde Ee van een meertje. e.e.a. ± een en ander, samenvattend e.d. ± en dergelijke, en meer van dat

Nadere informatie

100 DE LIJDENBURGSCHE GOUDVELDEN.

100 DE LIJDENBURGSCHE GOUDVELDEN. 100 DE LIJDENBURGSCHE GOUDVELDEN. Ret goud vindt men hier in klompjes in het zand~ in de rotsen of in fijne aderen als stofgoud in den steen, waaruit het niet zonder machines kan worden verwijderd; deze

Nadere informatie

it Haven-pypke _:u :.~. :... ::'" ~.~~... ~;;... '-:1:-:- ~",:".. :.+~. .. ::':. ;... '" . '-::--, ~. " 1'''''':''. .:.1 "". '~"'J.. _ -:;;" ~.

it Haven-pypke _:u :.~. :... ::' ~.~~... ~;;... '-:1:-:- ~,:.. :.+~. .. ::':. ;... ' . '-::--, ~.  1'''''':''. .:.1 . '~'J.. _ -:;; ~. r 1...,,,...1.. ::':. ;.... '" I..,".:.1 "". '~"'J.. _ "',,!.,'. '-:1:-:- ~",:".. :.+~... ~..i...:... '.~ = _:u :.~. :... ::'" ~.~~... ~;;... ~--,,:: ~~~I,:I' ':.: -. 1 -:;;" ~.-'. '-::--, ~. " 1'''''':''.

Nadere informatie

RBOR. Presented to the. LIBRARYö/f/ze UNIVERSITY OF TORONTO AUER JOHN W.

RBOR. Presented to the. LIBRARYö/f/ze UNIVERSITY OF TORONTO AUER JOHN W. MHBBBBMMBM RBOR Presented to the LIBRARYö/f/ze UNIVERSITY OF TORONTO by JOHN W. AUER KLAASJE ZEVENSTER. Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/klaasjezevenster05lenn

Nadere informatie

Digilemma. = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '"... '"= (nog) geen ABN I, II..= verbindbaarheid ± = synoniem

Digilemma. = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '... '= (nog) geen ABN I, II..= verbindbaarheid ± = synoniem Digilemma L1 = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '"... '"= (nog) geen ABN I, II..= verbindbaarheid ± = synoniem = antoniem «= complement ^ = hypero- & hyponiemen = nadere specificatie

Nadere informatie

(c) Liberaal Archief - Kramersplein 23-9000 Gent. (c) Liberaal Archief - Kramersplein 23-9000 Gent. Wat de LIBERALEN beloven, doen ze ook

(c) Liberaal Archief - Kramersplein 23-9000 Gent. (c) Liberaal Archief - Kramersplein 23-9000 Gent. Wat de LIBERALEN beloven, doen ze ook ANTWERPSE UTGAVE 3e Jaargang, Nr 2 Juni 1958 Abonnementen : 1 jaar : 50 fr. 6 maanden: 30 fr. Hoofdredactie : Dr. K. Poma Pri js per exemplaar: 5 Fr. Liberaal Maandblad De Liberale Partij houdt van Daden!

Nadere informatie

LIJN. De dagen gaan voorbij en zijn weken eer we het weten. Wisseling Hoofdredactie

LIJN. De dagen gaan voorbij en zijn weken eer we het weten. Wisseling Hoofdredactie v R IJ D UITGAVE VAN HET NEDERLANDSCH VERBOND VAN VAKVEREENIGINGEN ADRES REDACTIE EN ADMINISTRATIE: HEKELVELD is - AMSTERDAM-C. TELEFOON assii^ POSTBUS 100 ABONNEMENTSPRIJS VOOR NIET-LEDEN VAN HET N.V.V.

Nadere informatie

Bijenteelt ) lilij'nu uis. WAC'NT~e'N. 5 ~ecember... 'Jk ~ou ~o. 'lq)' ID)~~~H~~ -------" graag op. voor " \ Tel. 2863 ..., ... EN VOOR MIJN VROUW:

Bijenteelt ) lilij'nu uis. WAC'NT~e'N. 5 ~ecember... 'Jk ~ou ~o. 'lq)' ID)~~~H~~ ------- graag op. voor  \ Tel. 2863 ..., ... EN VOOR MIJN VROUW: ............, voor " \ Bijenteelt ) -------",. /./ / / 'Jk ~ou ~o graag op 5 ~ecember... Een observatiekast, waarin ik het lev en der bijen en hun taal van dichtbij kan bestuderen, met handleiding. 2-raams,

Nadere informatie

POLITIEK IN HET ARBEIDSFRONT?

POLITIEK IN HET ARBEIDSFRONT? l VRIJDAG 4 FEBRUARI 1944 VIERDE JAARGANG NUMMER 3: o 7» ORGAAN VAN HET NEDERLANDSCHE ARBEIDSFRONT WORDT GRATIS TOEGEZONDEN AAN ALLE LEDEN VAN HET N.A.F. VERSCHIJNT TIJDELIJK OM DE 14 DAGEN Abonnementsprijs

Nadere informatie

Vertélteen Mectí veverh aal., r.-5 9

Vertélteen Mectí veverh aal., r.-5 9 kapitein CD ~ o 1 : P),. 0 - Vertélteen Mectí veverh aal., r.-5 9 F ylt74#p r' FG 'TGa~~ ERGE EXCELLS;O Publieke Vijand Nr 1 DUBBEL SPEL Charley Dave had zich net aangekleed in de vuile, donkere kamer

Nadere informatie

Het kind - Een boek voor jonge ouders - Deel 2 www.hetkind.nl

Het kind - Een boek voor jonge ouders - Deel 2 www.hetkind.nl Een klap? Kinderen "slaan", kan makkelijk een ramp worden. Net als in de geneeskunde, een verkeerde dosis of een verkeerd tijdstip van antibiotica. Maar, zullen wij - in verband met mogelijke risico's

Nadere informatie

WEKELIJKS t-1\euwsbladvoor HET PERSONEEL, VAN DER HEEM N.V.. DEN HAAG. HOLLAND. NEDERLANDSCHE KROON RIJWIELFABRIEK N.V - --

WEKELIJKS t-1\euwsbladvoor HET PERSONEEL, VAN DER HEEM N.V.. DEN HAAG. HOLLAND. NEDERLANDSCHE KROON RIJWIELFABRIEK N.V - -- (Nummer 277-2 Juni 1951 WEKELJKS t-1\euwsbladvoor HET PERSONEEL, VAN DER HEEM NV DEN HAAG HOLLAND NEDERLANDSCHE KROON RJWELFABREK NV,- De vrouw ~Het van Jan V D Haartje--- \ Als U mij een week gedden gezeg

Nadere informatie

Kun je nog zingen zing dan mee

Kun je nog zingen zing dan mee Kun je nog zingen zing dan mee 100 algemeen bekende schoolliederen J. Veldkamp en K. de Boer bron. 100 algemeen bekende schoolliederen. P. Noordhoff, Groningen 1911 (derde druk) Zie voor verantwoording:

Nadere informatie

Mohammed Rasoel De Ondergang van Nederland. Land der naiëve Dwazen

Mohammed Rasoel De Ondergang van Nederland. Land der naiëve Dwazen Mohammed Rasoel De Ondergang van Nederland Land der naiëve Dwazen INHOUDSOPGAVE VOORWOORD INLEIDING Mijn vroegste jaren Van land tot land De botsing KENNISMAKING MET DE NAÏEVE DWAZEN Cyclopen op jacht

Nadere informatie

Het Nieuws van den Dag.

Het Nieuws van den Dag. Het Nieuws van den Dag. DRECTE EN BEDACTB: ABONNEMENT FEB DRE HAANDEN: foor Amsterdam /2.20; buiten Amsterdam 2,891 Afzonderlijke No», ö (Jent. H. Z. VOORBURGWAL jr. 187, AMSTERDAM. Telephoon: Uur. en

Nadere informatie

verschillen: die & deze // dit & dat...

verschillen: die & deze // dit & dat... verschillen: die & deze // dit & dat... ROC van Amsterdam educatie ROC van Amsterdam verschillen: die & deze // dit & dat... mooi lelijk snel langzaam groot klein winter zomer aan uit kort lang zoet zuur

Nadere informatie

DOOR J H BRINKGREVE ENTROD BIBLIOTHEEK IN DE VACANTIE. ALKMAt\R GEBJ:l KLUITMAJt

DOOR J H BRINKGREVE ENTROD BIBLIOTHEEK IN DE VACANTIE. ALKMAt\R GEBJ:l KLUITMAJt MEISIESFLAT DE DOOR J H BRINKGREVE ENTROD BIBLIOTHEEK IN DE VACANTIE ALKMAt\R GEBJ:l KLUITMAJt DE MEISJESFLAT DOOR J. H. BRINKGREVE-ENTROP W IN DE VACANTIE BIBLIOTHEEK VOOR JONGENS EN MEISJES DE MEISJESFLAT

Nadere informatie

De mensen zijn gek, zegt God. Ze willen altijd meer tijd winnen. Ze willen de tijd bezitten. Ze kunnen alleen nog zeggen: Verspil geen tijd.

De mensen zijn gek, zegt God. Ze willen altijd meer tijd winnen. Ze willen de tijd bezitten. Ze kunnen alleen nog zeggen: Verspil geen tijd. De mensen zijn gek, zegt God. Ze willen altijd meer tijd winnen. Ze willen de tijd bezitten. Ze kunnen alleen nog zeggen: Verspil geen tijd. Arme mensen, die niet begrepen hebben dat men zijn tijd kan

Nadere informatie