Kernpunten uit het verslag van de directie en de jaarrekening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kernpunten uit het verslag van de directie en de jaarrekening"

Transcriptie

1 Jaarrapport 25

2 Kernpunten uit het verslag van de directie en de jaarrekening KERNPUNTEN 25 > Omzet 63,4 miljoen (24 61,2 miljoen) > Genormaliseerd bedrijfsresultaat plus resultaat deelnemingen 9,8 miljoen (24 6,6 miljoen) > Genormaliseerd nettoresultaat 8, miljoen (24 5,1 miljoen) > Nettoresultaat 11, miljoen (24 16, miljoen) > Genormaliseerd nettoresultaat per aandeel,91 (24,58) > Nettoresultaat per aandeel 1,26 (24 1,83) > Solvabiliteit 65,4% (ultimo 24 56,9%) > Liquiditeit verder verbeterd > Bankschulden 5,7 miljoen (24 12,1 miljoen) > Dividendvoorstel van,35 per aandeel (24,2 +,2 in verband met eenmalige baten) > Beurswaarde ultimo 25 96,3 miljoen (ultimo 24 63, miljoen) > Besluiten rond belangrijke investeringen bij met name EMO, OBA en EBS > Structuur gemoderniseerd door afschaffing van het systeem van certificering van aandelen > IFRS-verslaggevingsregels ingevoerd > Eerste stappen in uitbreiding natte bulk > Mede-initiator Bio-ethanol Rotterdam KERNPUNTEN VAN HET BELEID > Overslag en opslag van bulkproducten in havens > Verwerven van substantiële aandelen in bedrijven > Actieve rol bij deelnemingen, als aandeelhouder en commissaris > Stimuleren synergie binnen de groep > Spreiding van activiteiten over een brede range van bulkproducten FINANCIËLE DOELSTELLINGEN > Structureel rendement op eigen vermogen van 1% tot 15% > Solvabiliteit van minimaal 4% > Dividenduitkeringen van 35-45% van het genormaliseerde resultaat VERWACHTING 26 > Verwacht wordt dat de financiële doelstellingen minimaal zullen worden gehaald. Nog te vroeg om een concrete uitspraak te doen over de verwachte hoogte van de jaarwinst 26.

3 Inhoudsopgave Kernpunten uit het verslag van de directie en de jaarrekening Kerngegevens 2 Aandeelhoudersinformatie 4 Raad van Commissarissen, Directie en organisatieschema 6 Bericht van de Raad van Commissarissen 8 Bericht van de directie 12 Verslag van de directie 13 Algemene beschouwing 13 Strategie en doelstellingen 13 Marktontwikkelingen 14 Investeringen 17 Onderzoek en ontwikkeling 17 Belangrijkste risicofactoren 2 IFRS 22 Jaarcijfers 22 Gang van zaken bij groepsmaatschappijen en deelnemingen 26 Corporate Governance 31 Maatschappelijk en duurzaamheidsverslag 34 Personeel 35 Verwachting voor Thema voor de foto s in dit jaarrapport: investeringen. HES Beheer wil haar marktpositie verbeteren door investeringen bij de huidige deelnemingen en in nieuwe deelnemingen. Een aantal recente of onderhanden zijnde uitbreidingen bij verschillende deelnemingen zijn in beeld gebracht. Investeringen illustreren ons vertrouwen in de toekomst. Rapport van de Stichting Preferente Aandelen H.E.S. Beheer N.V. 36 Jaarrekening Geconsolideerde balans 38 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 4 Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen 42 Geconsolideerd kasstroomoverzicht Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 46 IFRS toelichtingen 57 Toelichting op de geconsolideerde balans 59 Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 73 Enkelvoudige balans 8 Enkelvoudige winst- en verliesrekening 82 Toelichting op de enkelvoudige balans en winst- en verliesrekening 83 Overige gegevens 91 Accountantsverklaring 91 Uittreksel uit de statuten inzake winstbestemming 92 Bestemming van het resultaat 92 Lijst met belangrijkste groepsmaatschappijen en deelnemingen 92

4 Kerngegevens Bedragen in 1., tenzij anders vermeld * 22* 21* Omzet Genormaliseerd bedrijfsresultaat plus resultaat deelnemingen ** Bijzondere resultaten en boekwinsten *** Financieringskosten Genormaliseerd nettoresultaat Nettoresultaat Investeringen materiële vaste activa Opbrengst desinvesteringen materiële vaste activa Afschrijvingen Eigen vermogen Schulden aan kredietinstellingen Balanstotaal Genormaliseerd nettoresultaat/omzet (%) Nettoresultaat/omzet (%) Genormaliseerd nettoresultaat/eigen vermogen (%) Nettoresultaat/eigen vermogen (%) Eigen vermogen/totaal vermogen (%) 12,6 17,4 15,4 21,4 65,4 8,3 26,2 11,6 36,4 56,9 3,7 7,5 7,5 7,5 38,6 2,8 6,3 6,1 6,3 34,6,8 1,9 6,9 1,9 31,4 GEGEVENS PER AANDEEL VAN 1, (21: NLG 2,) Aantal geplaatste aandelen per 31 december Eigen vermogen Nettoresultaat Slotkoers van het jaar ,91 1,26 11, ,2 1,83 7, ,8,28 5, ,56,22 4, ,36,6 3,49 Dividend (25: voorstel),35,2 (+,2 extra),1 AANTAL MEDEWERKERS PER 31 DECEMBER * Opgesteld op basis van Nederlandse GAAP. ** Bedrijfsresultaat plus resultaat deelnemingen gecorrigeerd voor bijzondere resultaten en boekwinsten (zie definitie hieronder). *** Baten en lasten die tot en met 22 als buitengewoon werden gepresenteerd en posten vanaf 23 die uit hoofde van bijzondere waardeverminderingen en boekwinst verkoop materiële vaste activa een beduidend effect op het resultaat sorteren. HES JAARVERSLAG 25 2

5 Solvabiliteit [in procenten] Schulden aan kredietinstellingen [in miljoenen euro s] Omzet [in miljoenen euro s] Bedrijfsresultaat plus resultaat deelnemingen [in miljoenen euro s] ,2 69,3 66,8 61,2 63, ,5 9,8 12,8 Inclusief bijzondere elementen ,7 21 3,3 4, 4, 4,1 4, , Exclusief bijzondere elementen Nettoresultaat [in miljoenen euro s] Genormaliseerd nettoresultaat [in miljoenen euro s] , 9, 7,5 8, , 6, 4,5 5, , 1,5 1,9 2, ,6 21 1,9 22 2, ,5 3, 4, Nettoresultaat per aandeel [in euro s] Genormaliseerd nettoresultaat per aandeel [in euro s] 2,7 1,75 2,4 1,5 2,1 1,8 1,83 1,25 1,,91 1,5 1,2,9 1,26,75,5,25,22,28,58,6,3,6 21,22 22, ,25,5, HES JAARVERSLAG 25

6 Aandeelhoudersinformatie KAPITAAL EN AANDELEN Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 22 miljoen, verdeeld in 11 miljoen gewone aandelen van elk nominaal 1, en 11 miljoen preferente aandelen, elk eveneens nominaal groot 1,. Het geplaatste en volgestorte kapitaal bedraagt ,, verdeeld in gewone aandelen. De gewone aandelen HES Beheer worden tweemaal per werkdag via het veilingsegment van Eurolist by Euronext van Euronext Amsterdam N.V. verhandeld. STRUCTUUR GEMODERNISEERD EN STATUTEN GEWIJZIGD Op 25 mei 25 heeft de algemene vergadering van aandeelhouders voorstellen van commissarissen en directie goedgekeurd om de structuur op een modernere leest te schoeien en de statuten te wijzigen. Op dat moment was 99,5% van de aandelen gecertificeerd. Het stemrecht van deze beperkt (tot 1%) royeerbare certificaten berustte bij het bestuur van de Stichting Administratiekantoor van aandelen H.E.S. Beheer N.V Deze modernisering van de structuur betrof de volledige decertificering van de aandelen, als gevolg waarvan het stemrecht rechtstreeks bij aandeelhouders werd neergelegd. De met de certificering verband houdende 1%- regeling is hiermee komen te vervallen. Wel is de mogelijkheid gecreëerd om tijdelijk preferente beschermingsaandelen uit te geven ingeval, kort gezegd, de continuïteit van de vennootschap wordt bedreigd. Hiertoe is de Stichting Preferente Aandelen H.E.S. Beheer N.V. opgericht. Het bestuur van deze Stichting bestaat uit drie natuurlijke, onafhankelijke personen. In verband met het afschaffen van de certificaten en de introductie van preferente aandelen zijn de statuten gewijzigd. De nieuwe statuten zijn tegelijkertijd aangepast aan de nieuwe structuurregeling en diverse principes en gedragsregels uit de nieuwe Nederlandse Corporate Governance Code, waaronder benoeming van commissarissen door de algemene vergadering en goedkeuring door de algemene vergadering van besluiten van het bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap. De door de Stichting Administratiekantoor van aandelen H.E.S. Beheer N.V uitgegeven certificaten van aandelen zijn op 8 juni 25 omgezet in gewone, giraal verhandelbare aandelen H.E.S. Beheer N.V. op naam. KOERSVERLOOP 24, 25 EN EERSTE KWARTAAL 26 Laagste koers 24 op 6 februari 25 op 28 januari 26 1e kwartaal op 2 januari euro s 4,5 6,5 11,1 Hoogste koers 24 op 28 april 25 op 13 september 26 1e kwartaal op 28 maart 7,7 11,5 16, Slotkoers (31 maart 26) 7,2 11, 15,8 HES JAARVERSLAG 25 4

7 AANDELENOPTIEPLAN Op basis van de optieplannen 23, 24 en 25 heeft de vennootschap de discretionaire bevoegdheid om werknemers opties aan te bieden tot een maximum van 2% van het geplaatste kapitaal in de vennootschap binnen vier weken na bekendmaking van de (half)jaarcijfers. Elke optieperiode duurt vijf jaar. Opties die door de optiehouder geaccepteerd zijn, kunnen eerst na het verstrijken van een periode van drie jaar na de datum van uitgifte binnen het resterende gedeelte van de optieperiode worden uitgeoefend, onder de voorwaarde dat de optiehouder op het tijdstip van uitoefening nog in dienst is. De uitoefenprijs wordt telkens bepaald door de Raad van Commissarissen en zal ten minste gelijk zijn aan het veertigdaags voortschrijdend gemiddelde van de koers van de aandelen ter beurze per de datum van het waarderingsmoment. Per balansdatum waren de volgende optierechten uitstaande: Aantal uitstaande optierechten Uitoefenprijs in euro s Looptijd t/m Uitoefenbaar vanaf Optieplan 23 Optieplan 24 Optieplan , 5,2 7, Totaal aantal 97.5 Het totaal aantal uitstaande opties bedraagt 1,1% van het totaal aantal uitstaande aandelen. Het verloop in 25 wordt als volgt gespecificeerd: Aantal 1 januari 25 Toegekend in Aantal 31 december BELANGRIJKE DATA IN mei, 14.3 uur > Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders Townhall Room, Beurs/World Trade Center, Beursplein/Hoek Coolsingel, Rotterdam 23 augustus, nabeurs > Publicatie halfjaarcijfers 18, 16,5 15, 13,5 12, 1,5 9, 7,5 6, 4,5 3, 1,5, Januari Januari Januari Januari Januari Januari Maart Koersverloop 2 tot en met maart 26 [in euro s] 5 HES JAARVERSLAG 25

8 Raad van Commissarissen, directie en organisatieschema RAAD VAN COMMISSARISSEN mr. J.P. Peterson (1943), voorzitter Directeur PPF Participatie Fonds B.V. Benoemd in 1997, aftredend in 29. Andere commissariaten: diverse commissariaten binnen de Peterson groep en aan de Peterson groep en HES Beheer gelieerde bedrijven. Belangrijke nevenfuncties: bestuurslid Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij en Honorair Consul-generaal van Duitsland. ing. R. van Gelder BA (1945), plaatsvervangend voorzitter Voorzitter Raad van Bestuur Koninklijke Boskalis Westminster N.V. Benoemd in 1995, aftredend in 27. Andere commissariaten: Hagemeyer N.V. en SBM Offshore N.V. Belangrijke nevenfuncties: voorzitter van de International Association of Dredging Contractors (IADC), lid van de Raad van Advies van ABN AMRO, bestuurslid van Nederland Maritiem Land en voorzitter van de Adviesraad Uitgevende Instellingen Euronext. drs. W. Cordia (194) Chairman of the Board of Incomare Resources, Inc. Benoemd in 1997, aftredend in 26. Andere commissariaten: Anthony Veder Group N.V., Dockwise Shipping B.V., Van Heek-Ten Cate Holding B.V., Huisman Special Lifting Equipment B.V., Internationale Jute Maatschappij B.V., Kerrco Inc., Meadows Benelux (Travel) B.V., Nausch, Hogan & Murray, Rodinia Fund Ltd., Smit Internationale N.V., Transmate B.V. en aan HES Beheer gelieerde bedrijven. Belangrijke nevenfuncties: member Lloyd s Committee London, member of Committee Det Norske Veritas en lid bestuur van de Faculteit voor Weg- en Waterbouwkunde en Rederijkunde van de TU in Delft. drs. C.J. van den Driest (1947) Tot 1 januari 26 voorzitter Raad van Bestuur Koninklijke Vopak N.V. Benoemd in 21, aftredend in 29. Andere commissariaten: Anthony Veder Group N.V., Broström AB, Darlin N.V., Dura Vermeer Groep N.V., Goudse Verzekeringen N.V., Stork N.V. en Havenziekenhuis B.V. Belangrijke nevenfuncties: honorair Consul-generaal Consulaat Singapore, lid Bestuur Nederland Maritiem Land en vice-voorzitter Club Rotterdam. F. Tielrooij (1942) Adviseur van diverse bedrijven en gemeenten, met name op het terrein van waterbeheer en vastgoed, adviseur dan wel voorzitter (staats-)commissies op het terrein van waterbeheer, vastgoed en ruimtelijke ordening, associé bij Boer & Croon Procesmanagement, voorzitter Platform Agrologistiek en voorzitter stuurgroep Drijvende Kassen. Benoemd in 2, aftredend in 28. Andere commissariaten: Schiphol Area Development Company, RON (Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied) en een aan HES Beheer gelieerd bedrijf. Belangrijke nevenfuncties: lid Steunstichting Goois Natuurreservaat, Raad Landelijk Gebied en Voorzitter Stichting Zwerfjongeren Nederland. HES JAARVERSLAG 25 6

9 Alle commissarissen zijn van het mannelijk geslacht en hebben de Nederlandse nationaliteit. De volledige gegevens van commissarissen als bedoeld in artikel 2:142, lid 3 BW liggen ter inzage bij de vennootschap en kunnen kosteloos worden opgevraagd. Ditzelfde geldt voor het profiel en het reglement van de raad van commissarissen. Voornoemde documenten staan bovendien op de website van de vennootschap. Het totale effectenbezit van commissarissen bedraagt 14,9% van het geplaatste kapitaal. Het hieraan verbonden stemrecht bedraagt 14,9%. Aan commissarissen zijn geen opties op aandelen HES Beheer toegekend. Evenmin zijn leningen, voorschotten of garanties verstrekt aan commissarissen. Alle commissarissen genieten een vaste jaarlijkse honorering die niet afhankelijk is van de resultaten van HES Beheer in enig jaar. DIRECTIE drs. H. Sliep RC (1961) In dienst sinds 1997, benoemd tot directeur in 2. Tevens directeur OVET Holding en commissaris van EBS, NHBS, OBA, RBT, EMO/EKOM, OVET en VSBV. DIRECTOR SPECIAL PROJECTS & SECRETARIS VAN DE VENNOOTSCHAP mevr. E.L. Groenendijk (1954) In dienst sinds 1976, benoemd tot director special projects in Tevens directeur Bio-ethanol Rotterdam. Commissaris bij NHBS en business development manager bij R3T. ORGANISATIESCHEMA PER 29 MAART 26 H.E.S. BEHEER N.V. OBA Group B.V. V.o.f. Moretech Bioethanol Rotterdam B.V. E.B.S. B.V. OVET Holding B.V. EMO B.V. EKOM B.V. H.E.S. UK Ltd. R.B.T. B.V. Maas Silo B.V. Vulcaanhaven Storage B.V. R3T 5% 21,9% 1% 33,3% 31% 1% 45% 4% 15% 16,7% 16,7% OVET B.V. 1% OVET Shipping B.V. 75% NHBS Ltd. 1% NHSF Ltd. 1% Voor volledige firmanamen: zie lijst belangrijke groepsmaatschappijen en deelnemingen op pagina 92. OVET Screening B.V. 67,5% NHBS Hull Ltd. 1% OBA Group B.V. 5% 7 HES JAARVERSLAG 25

10 Bericht van de Raad van Commissarissen Aan de aandeelhouders De Raad van Commissarissen kwam het afgelopen boekjaar vijfmaal, volgens rooster, bijeen. Alle vergaderingen werden gehouden in aanwezigheid van de directie, met uitzondering van de laatste, die deels buiten aanwezigheid van de directie plaatsvond. Daarbij hebben wij gesproken over het functioneren van de raad als geheel en de individuele leden, het gewenste profiel, de samenstelling en de competentie van de raad, het optiebeleid alsmede het functioneren van de directie. Bij vier vergaderingen was ons college compleet. Eén commissaris was eenmaal verhinderd. Zoals ook blijkt uit het verslag van de directie en de jaarrekening kon de in 21 ingezette opgaande lijn verder worden doorgetrokken en werd in het verslagjaar een forse stijging van het genormaliseerde nettoresultaat gerealiseerd. Kernpunt van de strategie voor de komende jaren blijft om een beter renderende onderneming te worden en de activiteiten van de vennootschap verder uit te breiden. In onze rol van toezichthouder hebben wij getracht de directie met raad en daad bij te staan, waarbij gebruik is gemaakt van de binnen de raad aanwezige kennis en ervaring. Naast de reguliere agendapunten, de financiële positie en de strategie van HES Beheer hebben wij aandacht besteed aan: > de modernisering van de structuur van de vennootschap > de statutenwijziging > de oprichting van de Stichting Preferente Aandelen > corporate governance > de nieuwe Wet marktmisbruik > het HES-reglement 25 inzake bezit van en transacties in effecten > investeringen bij diverse deelnemingen > de vergroting van het belang in Maas Silo > uitbreidingsplannen in de Amsterdamse bulkoverslag > het initiatief om een bio-ethanolfabriek in Rotterdam te vestigen > de transitie naar de nieuwe IFRS-verslaggevingsregels > de samenstelling van de Raad van Commissarissen > het dividendbeleid > het optiebeleid en het aandelenoptieplan 25 en > pensioenen. In het verslag van de directie wordt nader ingegaan op de meeste van voornoemde onderwerpen. Tijdens de op 25 mei 25 gehouden algemene vergadering van aanhouders werd de algemene vergadering verzocht zich over het corporate-governancebeleid van de vennootschap uit te spreken. Dit gebeurde aan de hand van een document met de integrale tekst van de Code, waarbij per best-practicebepaling is aangegeven of HES Beheer deze bepaling wel of niet toepast dan wel zal toepassen. Het corporate-governancebeleid bleek de instemming van aandeelhouders te hebben. Hoofdstuk III van de Code heeft betrekking op de Raad van Commissarissen. De meeste principes en best-practicebepalingen worden door ons onderschreven c.q. (zullen worden) toegepast. De punten waarop ons college afwijkt van de Code zijn ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Ons college blijft voldoen aan de bepaling dat maximaal één persoon niet onafhankelijk is in de zin van best-practicebepaling III.2.2. De heer drs. W. Cordia kwalificeert in de zin van voornoemde bepaling als niet onafhankelijk. HES JAARVERSLAG 25 8

11 Ons standpunt ten aanzien van de maximale benoemingstermijn van bestuurders en bezoldiging van bestuurders is eveneens onveranderd. Met betrekking tot de remuneratie van de statutair directeur heeft de Raad van Commissarissen gekozen voor een stelsel met drie componenten, te weten een vaste component (salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden), een variabele component en een component bestaande uit een optieregeling. Daarnaast wordt de totale prestatie van de statutair directeur meegewogen. Sinds de aanstelling van de huidige statutair directeur in april 2 worden jaarlijks bepaalde doelstellingen vastgesteld die de hoogte van de variabele beloning bepalen. Deze worden na afloop van het jaar tegen het licht gehouden. De hoofdlijnen van de jaarlijkse toepassing van het remuneratiebeleid worden in een vergadering van de raad buiten aanwezigheid van de directie besproken, waarna twee commissarissen alle componenten definitief ter bespreking met de statutair directeur vaststellen. In de jaarrekening 25 is op pagina 78 onder het kopje Bezoldiging bestuurder een uitsplitsing gegeven van de bedragen die in verband met de bezoldiging van de bestuurder ten laste van het resultaat zijn gekomen. Voor het lopende boekjaar en de daaropvolgende jaren wordt op dit moment geen materiële wijziging in het bezoldigingsbeleid verwacht. Het in december 25 verschenen rapport van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code over de naleving van de Code in de praktijk is eveneens door ons college besproken. In 26 zal deze commissie onder meer met concrete aanbevelingen komen ter verbetering van de informatieverstrekking over de hoogte en samenstelling van beloningen van bestuurders. Wij wachten deze aanbevelingen met belangstelling af. Conform onze voordracht heeft de algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 25 mei 25 de heren drs. W. Cordia, drs. C.J. van den Driest en mr. J.P. Peterson herbenoemd als commissaris; de heer Cordia voor een jaar, om een betere spreiding aan te brengen in het rooster van aftreden, beide andere heren voor een periode van vier jaar. Per het tijdstip van sluiting van de op 24 mei 26 te houden algemene vergadering is de heer Cordia volgens het nieuwe rooster wederom aan de beurt van aftreden. Ons college hecht sterk aan de herbenoeming van de heer Cordia, omdat hij uitstekend past in de profielschets voor commissarissen, de samenwerking met hem binnen de raad de afgelopen jaren prima is gebleken en de heer Cordia zijn taken als commissaris goed heeft vervuld. Naast zijn ruime algemene kennis en ervaring heeft de heer Cordia onder meer specifieke kennis van de droge bulkmarkt. Wij zijn van mening dat de raad met deze herbenoeming evenwichtig blijft samengesteld qua kennis en ervaring. De raad draagt de heer Cordia dan ook graag voor een herbenoeming door de algemene vergadering voor, voor een volgende periode van vier jaar. De ondernemingsraad van EBS heeft verklaard deze voordracht te ondersteunen. De Raad van Commissarissen biedt u hierbij de door de directie opgemaakte jaarrekening over het boekjaar 25 aan. Deze jaarrekening is door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. gecontroleerd en door de Raad van Commissarissen met accountants besproken. De accountantsverklaring is weergegeven op pagina 91. Wij adviseren u de jaarrekening vast te stellen en voorts decharge te verlenen aan de directie voor het gevoerde beleid en aan de raad van commissarissen voor het gehouden toezicht op dit beleid gedurende het boekjaar 25. Tevens stellen wij u voor het voorstel met betrekking tot de bestemming van het resultaat, zoals opgenomen op pagina 92, over te nemen. Hierin is vervat een voorstel aan aandeelhouders om een dividend van,35 (over boekjaar 24:,2 +,2 in verband met eenmalige baten) per aandeel van 1, nominaal uit te keren. Europoort/Rotterdam, 29 maart 26 Namens de Raad van Commissarissen: mr. J.P. Peterson Voorzitter 9 HES JAARVERSLAG 25

12 Laadschop Twee nieuwe laadschoppen werden in gebruik genomen. EBS Laurenshaven Drie nieuwe graafmachines. Deze zijn multi-inzetbaar. Op de Laurenshaven Terminal is een flink aantal verbeteringen aangebracht, waaronder een nieuwe treinbeladingsinstallatie. Een van de grootste laadschoppen. De laadbak heeft een inhoud van 13 à 15 m 3. HES JAARVERSLAG 25 1

13

14 Bericht van de directie Geachte aandeelhouders, Het afgelopen jaar is wederom een boeiend jaar geweest voor HES Beheer. Het genormaliseerde nettoresultaat is met circa 57% verbeterd, tot 8, miljoen. Dit is weliswaar geen record in de lange geschiedenis van onze vennootschap, maar het is wel het beste resultaat sinds De beurskoers van het HES-aandeel is fors gestegen. Noteerde HES eind 24 nog 7,2, de slotkoers van 25 kwam uit op 11,, een stijging van bijna 53%. Resultaten zijn belangrijk voor een onderneming. De kwaliteit van het resultaat en de strategische ontwikkelingen zijn echter van nog grotere betekenis. Het is verheugend om te constateren dat de resultaatverbetering over een brede linie plaatsvond. De lastige, maar strategische verkoop van Europoort Terminal I per 1 april 24 vormde een belangrijke basis voor de structurele verdere verbetering van de prestaties van HES. Tegelijkertijd verschafte deze transactie ons de mogelijkheid om ons te heroriënteren. In het verslagjaar zijn belangrijke besluiten genomen binnen diverse deelnemingen die naar verwachting al op korte termijn een positief effect zullen sorteren. Deze effecten zullen over een langere termijn doorlopen. Hierbij wordt vooral gedoeld op substantiële investeringen bij EMO, OBA en EBS, waarmee in totaal meer dan 5 miljoen is gemoeid. Een deel van deze investeringen is reeds uitgevoerd. Een ander deel komt in 26 tot uitvoering. Met deze investeringen wordt de performance naar klanten wezenlijk verbeterd, zodat de concurrentiepositie verder wordt verstevigd. Momenteel zijn we druk bezig met het herontwikkelen van diverse bedrijfsterreinen, met het doel om de prestaties te verbeteren en de activiteiten beter te spreiden via investeringen in nieuwe groeimarkten. HES wil direct betrokken zijn bij de basisontwikkeling van dergelijke markten. De uitbreiding van onze, nu nog marginale, positie in de natte bulkoverslag ligt in het verlengde hiervan. Bij de verdere ontwikkeling van dit marktsegment wordt een tweesporenbeleid gevolgd. Zowel autonome groei door investeringen binnen bestaande deelnemingen als mogelijke overnames moeten deze markt een groter gewicht geven binnen de groep, zodat de natte bulk kan uitgroeien tot een productstroom van betekenis. Ook bij onze bedrijven is de inzet van de medewerkers onontbeerlijk. Om in deze markt concurrerend te blijven, is niet alleen kwalitatief goed personeel nodig, maar vooral ook personeel met hart voor de zaak. De onderlinge verschillen tussen de ondernemingen qua prestatie zijn groot. In het huidige en toekomstige concurrentieveld is een goede prestatie een minimumvereiste. Wij werken aan een constante verdere verbetering hiervan. De ons opgelegde toenemende lastendruk, vooral door de nieuwe verslaggevingsrichtlijnen (IFRS) en Corporate Governance, leidt tot structureel hogere uitgaven aan derden. Daarnaast wordt hierdoor veel managementtijd opgeslokt die niet aan de vennootschap kan worden besteed. Voor een bedrijf van onze omvang staan de additionele administratieve lasten en extra managementtijd niet langer in verhouding tot de beoogde doelstellingen van de nieuwe regelgeving dan wel wetgeving. Wij blijven hier zeer kritisch mee omgaan. Het komende jaar gaan wij er weer met volle kracht tegenaan en wij zien 26 dan ook met optimisme tegemoet. Veel dank voor het in ons gestelde vertrouwen in het afgelopen jaar. HES JAARVERSLAG drs. H. Sliep RC Algemeen directeur

15 Verslag van de directie ALGEMENE BESCHOUWING Ook in het verslagjaar kon de in 21 ingezette opgaande lijn verder worden doorgetrokken. Zeker gelet op de zwakke Duitse en Nederlandse economie zijn wij tevreden met de forse groei van ons genormaliseerde nettoresultaat, namelijk van 5,1 miljoen in 24 tot 8, miljoen in 25. Deze groei is te danken aan omzetgroei bij zowel de geconsolideerde als de niet-geconsolideerde deelnemingen en verbetering van de resultaten bij vrijwel alle bedrijven binnen de groep. Het was op voorhand niet realistisch om te verwachten dat het over 24 gerealiseerde nettoresultaat ad 16, miljoen zou kunnen worden benaderd, omdat hierin een bedrag van 1,9 miljoen aan bijzondere resultaten en boekwinsten was begrepen. Het nettoresultaat over 25 kwam uit op 11, miljoen, inclusief 3,1 miljoen aan bijzondere resultaten en boekwinsten. De belangrijke investeringsbesluiten die in het verslagjaar bij vooral EMO, OBA en EBS werden genomen, zullen een positief effect hebben op de toekomstige resultaten. De goede genormaliseerde winst rechtvaardigt ons inziens een fors hogere dividendbetaling. Aan aandeelhouders wordt dan ook voorgesteld om het normale dividend van vorig jaar te verhogen van,2 naar,35 (zie paragraaf Bestemming van het resultaat op pagina 92). STRATEGIE EN DOELSTELLINGEN Het beleid van HES Beheer is gericht op behoud en uitbreiding van een belangrijke positie in de logistieke dienstverlening. Deze dienstverlening richt zich primair op de overslag en opslag van droge (en natte) bulkproducten. Via aandeelhouderschap en commissariaten wordt invloed uitgeoefend op het beleid van de onderliggende vennootschappen, met als doel toegevoegde waarde te creëren voor het desbetreffende bedrijf. Zoveel als in haar vermogen ligt, tracht HES Beheer bovendien te stimuleren dat de synergie tussen de verschillende deelnemingen zo goed mogelijk wordt benut. In het verslagjaar werd gefocust op verhoging van de kwaliteit van de omzet, verbetering van de operationele prestaties, investeringen en vergroting van de efficiency. Het belang in Maas Silo en OBA werd uitgebreid tot 4 respectievelijk 5%. HES Beheer is een van de initiatiefnemers van Bio-ethanol Rotterdam B.V., in welk bedrijf zij voorlopig een 21,9% belang houdt. De beoogde overdracht van aandelen EMO/EKOM aan een externe partij is nog niet afgerond. Pas na een uitspraak van de afdeling Mededinging van de Europese Commissie zal duidelijk worden of de helft van het pakket dat door de 43%-aandeelhouder wordt gehouden, aan de kandidaat-koper mag worden overgedragen of dat de verkoper dit pakket alsnog behoudt. Kernpunt van de strategie voor de komende jaren is om onze marktpositie in de bulkoverslag te versterken en een goed renderende onderneming te blijven. Verbetering van het rendement op deelnemingsniveau blijft een speerpunt binnen ons beleid. Hierbij streven wij naar een structureel rendement op eigen vermogen van 1 tot 15%. Daarnaast wordt risicospreiding nagestreefd. Dit beleid moet gestalte krijgen door middel van: > de ontwikkeling van nieuwe productmarktcombinaties, zoals natte bulk en duurzame, hernieuwbare energiebronnen, al dan niet samen met andere partners. Dit kan zowel door uitbreidingen binnen bestaande deelnemingen als door acquisities worden bereikt. De beschikbaarheid van gunstig gelegen haventerreinen strekt hierbij tot voordeel; 13 HES JAARVERSLAG 25

16 > versteviging van de commerciële slagkracht; > verbetering van de operationele prestaties; > optimalisering van het gebruik van bestaande terreinen; > het ontplooien van of deelnemen in activiteiten die de huidige portfolio versterken; > het zoeken naar kansrijke proposities binnen Europa. Voor alle potentieel interessante investeringen geldt, dat deze aan strenge eisen moeten voldoen. Strategische overwegingen, risico en rentabiliteit zijn hierbij maatgevend. MARKTONTWIKKELINGEN Algemeen Mede door de slechte prestatie van Duitsland is de economische groei voor de eurozone in het verslagjaar vertraagd. De economische vooruitgang in Nederland was gematigd. Duitsland en Nederland zijn de belangrijkste afzetgebieden van de HES-bedrijven. In het Verenigd Koninkrijk, waar HES twee kleine vestigingen heeft, nam de industriële productie in 26 weliswaar met 2,6% af, maar de Britse economie vertoont steeds meer signalen van herstel. De redelijke ontwikkelingen in de voor HES Beheer belangrijke basisindustrieën werden mede gestuurd door de groei in China, waardoor de vraag vanuit de staalmarkt sterk bleef. Hoe lang de groei van de Chinese economie aanhoudt, blijft moeilijk voorspelbaar. In de loop van het jaar hebben de Europese staalfabrieken hun productie tijdelijk verminderd vanwege oplopende voorraden en om de staalprijs te ondersteunen. De plannen rond een verdere concentratie binnen de mondiale staalsector en een mogelijk verdere consolidatie binnen de energiemarkt worden nauwlettend gevolgd. De bedrijven waarin HES participeert, zijn actief in de volgende marktsegmenten: > kolen; > industriële mineralen en ijzererts; > agribulk; > biomassa; > natte bulk. Kolen Naar evenredigheid van haar participatie in de verschillende deelnemingen, is HES Beheer qua aangevoerde tonnen voor circa 52% afhankelijk van deze markt. De kolenmarkt kan ruwweg worden opgesplitst in twee hoofdstromen, te weten energiekolen voor elektriciteitscentrales en metallurgische kolen (inclusief cokes) voor de staalindustrie. Het merendeel van de in de Nederlandse havens behandelde kolen is bestemd voor de elektriciteitscentrales. De aanvoer van kolen bleef in het verslagjaar redelijk stabiel. Aanvoer HES-groepsmaatschappijen en deelnemingen >25% [in miljoenen tonnen] ,8 33, ,4 1,2 EBS,7 1, NHBS 9,4 OBA 9,8 EMO/ EKOM 5,3 5,2 OVET Holding 2,8 RBT 2,3,3,7 Maas Silo HES JAARVERSLAG 25 14

17 De import van zowel energie- als metallurgische kolen wordt sterk beïnvloed door de al jaren geleden ingezette stapsgewijze sluiting van Duitse kolenmijnen, waardoor de binnenlandse productie verder afneemt en de staalindustrie en de energiecentrales kolen moeten importeren. De groeiverwachtingen tot 21 blijven sterk uiteenlopen. Voor de toekomstige import van kolen via de Nederlandse havens zijn vooral van belang het tempo waarin de sluiting van de Duitse kolenmijnen wordt doorgezet, de algehele economische ontwikkelingen, de effecten van de verdere liberalisering van de energiemarkt in Europa, mogelijk verdere fusies tussen energiebedrijven, (politieke) discussies over de toekomstige kolenproductie en -consumptie in de Europese Unie en het plan van de EU om de uitstoot van broeikasgassen (met name CO 2, dat vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen) door de Europese industrie aan banden te leggen. Daarnaast speelt de concurrentie van andere energiedragers, zoals aardgas, kernenergie en alternatieve energiebronnen een rol. Verwacht wordt dat bij toename van het gebruik van groene stroom het gebruik van biomassa in elektriciteitscentrales (bio-energie) zal groeien. Ook zal het percentage duurzame energie naar verwachting toenemen. De productie van duurzame elektriciteit in Nederland is de afgelopen jaren toegenomen. De Nederlandse overheid hanteert als doelstelling dat in 21 van het totale elektriciteitsverbruik 9% duurzaam moet worden opgewekt; voor 22 wordt gemikt op 17%. Zoals verwacht, is de overslag van metallurgische kolen via HES-bedrijven gedaald als gevolg van het besluit van de belangrijkste eindgebruiker in Duitsland om zijn eigen ertsoverslagterminal in Rotterdam uit te breiden met een terminal voor de overslag van kolen. Na enige problemen in de opstartfase werd deze kolenterminal in de loop van 25 volledig operationeel. Daarnaast zullen de saneringsmaatregelen van een van de grootste staalproducenten ter wereld een negatief effect hebben op de doorvoer van metallurgische kolen via de Nederlandse havens. Welke gevolgen een mogelijke overname door de grootste staalproducent ter wereld van nummer twee in de sector zal hebben op de aanvoer van metallurgische kolen en ijzererts, valt nog moeilijk in te schatten. Per saldo wordt verwacht dat de aanvoer van kolen in 26 zal stabiliseren op het niveau van 25, om vervolgens verder te groeien. Deze groeiverwachting is mede gestoeld op plannen van grote energiebedrijven om (deels) kolengestookte elektriciteitscentrales te gaan bouwen. Wel verwachten wij een toenemende concurrentie vanwege capaciteitsuitbreidingen. HES Beheer is actief in deze markt via EMO, OBA, EBS, OVET, RBT en NHBS. Industriële mineralen en ijzererts Volumematig is HES Beheer pro rata voor circa 35% afhankelijk van deze markt, die wordt gedomineerd door de ferro- en non-ferro-industrie. Daarnaast gaat het om grondstoffen bestemd voor een groot aantal andere basisindustrieën, zoals de bouw en de papier- en coatingindustrie. De aanvoer van ijzererts wordt bepaald door de ontwikkelingen in de West-Europese vooral Duitse staalindustrie en concurrentie vanuit vooral Azië en Oost-Europa. Vooral door de economische groei van China en India blijft de vraag naar staal op de wereldmarkt groot. De markt voor staal en ook vele andere grondstoffen leunt sterk op de vraag uit China. De grondstoffenhonger van de zesde economie ter wereld is de dominante factor op de wereldmarkt, waarbij de groei van de Chinese economie sterk afhankelijk is van de import van grondstoffen. Voor de middellange termijn blijven wij sceptisch over de aanvoer van ijzererts, vanwege de saneringen in de staalsector. De afgelopen jaren zijn de noodzakelijke schaalvergroting en internationalisering in de staalsector in een stroomversnelling gekomen. Het laat zich aanzien dat dit proces zal doorzetten. In het bijzonder de plannen van een grote klant met betrekking tot herlocatie van haar vestigingen zullen een negatieve invloed hebben op de aanvoer van ijzererts naar Europa via de Rotterdamse en Zeeuwse havens. Hier staat tegenover dat er wellicht nieuwe kansen liggen in Oost-Europa, waar de laatste jaren bijna alle staatsbedrijven in private handen zijn overgegaan. 15 HES JAARVERSLAG 25

18 De aanvoer van industriële minerale bulkproducten en ijzererts nam af omdat er minder assistentie aan een naburig Rotterdams bedrijf behoefde te worden verleend bij de overslag van ijzererts. Zonder dit effect is de aanvoer in dit marktsegment gestabiliseerd. De ontwikkelingen in de komende jaren zijn afhankelijk van de economische groei en de positionering van de betrokken industrieën. Vooral dit laatste heeft de afgelopen jaren geleid tot een daling van de aanvoer via Nederlandse havens; massaproductie werd geconcentreerd en steeds vaker in landen buiten West-Europa. Tegelijkertijd neemt de hoogwaardigheid van diverse via de havens aangevoerde bulkproducten voor industriële eindverbruikers toe, doordat deze in het land van herkomst al een eerste bewerking hebben ondergaan. Dit leidt tot kleinere volumes en hogere eisen aan de kwaliteit van de dienstverlening. HES Beheer is via EBS, EMO, OVET, NHBS, RBT en OBA actief in het marktsegment ijzererts en industriële mineralen. Agribulk Pro rata is HES Beheer in aangevoerde tonnen uitgedrukt voor circa 13% afhankelijk van deze markt. De agribulkmarkt kan worden opgesplitst in producten voor de oliezadenverwerkende industrie de zogenaamde crush-markt, de veevoederindustrie en de export. Behalve in het Verenigd Koninkrijk onderging deze markt een verdere daling, enerzijds door de verkoop van Europoort Terminal I, welke terminal in het eerste kwartaal van 24 nog omzet genereerde, anderzijds door een kleiner marktaandeel. Het belang van de crush-markt nam af vanwege de verkoop van bovengenoemde terminal. De import van grondstoffen voor de mengvoederindustrie wordt al jaren door grote onzekerheden omgeven, mede vanwege de afhankelijkheid van de EU-landbouwpolitiek. Ook incidentele factoren spelen een rol. In het verslagjaar is de aanvoer van veevoedergrondstoffen fors gedaald. Door de stapsgewijze verdere verkleining van de veestapel ligt het in de lijn der verwachting dat deze markt de komende jaren verder zal dalen. De omvang van de exportmarkt is onder meer afhankelijk van het EU-beleid, oogsten en valutaverhoudingen. Dit marktsegment heeft de afgelopen jaren een sterk wisselend beeld laten zien. De export van Europese (interventie-)granen via Rotterdam, aangevoerd per trein, nam in het verslagjaar sterk toe omdat de EU het exportverbod op granen heeft opgeheven. Op korte en lange termijn wordt de importbehoefte van agrarische grondstoffen mede bepaald door het verbruik van Europese granen. De EU-landbouwpolitiek speelt hierbij een belangrijke rol. Per saldo verwachten wij dat de agribulkmarkt vooralsnog redelijk stabiel zal blijven, bij een verdere daling van de invoer van veevoedergrondstoffen en een stijgende exportmarkt. De onder HES Beheer ressorterende bedrijven die op dit marktsegment actief zijn EBS, OBA, NHBS en Maas Silo werken continu aan de versterking van hun concurrentiepositie. Daarnaast is de slagkracht van de klantenkring sterk bepalend voor het marktaandeel, temeer omdat het aantal spelers relatief klein is. Zou de agrimarkt verder krimpen, dan hoeft dit niet op voorhand een verdere aantasting van het volume te betekenen. Biomassa HES JAARVERSLAG Het broeikaseffect en de vraag hoe lang de wereld nog met fossiele brandstoffen toe kan, staan al decennialang, met wisselende aandacht, ter discussie. De noodzaak om over te schakelen op hernieuwbare energiebronnen lijkt urgenter dan tevoren. Duurzame energieconversie op basis van onder meer biomassa komt steeds hoger op de agenda. In Brazilië en de Verenigde Staten is autorijden op biobrandstoffen al min of meer gewoon. Ook in Nederland kan sinds kort op enkele

19 plaatsen biobrandstof worden getankt. Met ingang van 1 januari 26 geldt er in ons land een accijnsverlaging voor het bijmengen van biobrandstoffen. Vanaf 1 januari 27 worden Nederlandse leveranciers van motorbrandstoffen verplicht om 2% (op energetische basis) van hun afzet in Nederland in te vullen met biobrandstoffen. Op grond van het Kyoto-protocol moet Nederland tussen 28 en 212 zijn CO 2 -uitstoot 6% onder het niveau van 199 brengen. Dit is een van de redenen waarom in sommige energiecentrales biomassa (klimaatneutraal) en andere niet-gevaarlijke afvalstoffen worden gestookt dan wel meegestookt. Of het huidige ambitieniveau van de Nederlandse overheid om fossiele energiedragers deels te vervangen door alternatieven uit biomassa realistisch is, zal de komende jaren moeten blijken. De bijstook van biomassa door energiecentrales blijft nog wat achter bij de doelstellingen van dit moment. In 25 is de aanvoer van biomassa ten behoeve van energiecentrales gestegen, waarbij de totale aanvoer nog bescheiden is gebleven. De behandeling van dit product dient met grote nauwkeurigheid te geschieden. De afhankelijkheid van subsidies vormt een onzekere factor. Desondanks verwachten wij dat de aanvoer van biomassa de komende jaren zal toenemen. Dit is een van de redenen waarom HES een van de initiatiefnemers is van het bio-ethanolproject in Rotterdam, waarover elders in dit verslag meer wordt geschreven. Via EBS, OBA, OVET, Maas Silo en NHBS is HES Beheer actief in deze markt. Natte bulk Op dit moment is HES Beheer, via haar deelneming in Maas Silo, een bescheiden speler in deze markt. Maas Silo is actief in de opslag, overslag en bewerking van praktisch alle soorten plantaardige en eetbare oliën. Zij beschikt over stalen en roestvrijstalen geïsoleerde en verwarmde opslagtanks met een totale capaciteit van 1. m 3. Tevens kan zij partijen olie afvullen en vatgoederen leegzuigen en opslaan. Ook kunnen oliën worden bewerkt. Wij verwachten dat de natte bulk de komende jaren zal groeien. Het is dan ook de bedoeling om door investeringen, via Maas Silo en/of een overname, ons aandeel in dit marktsegment te vergroten. INVESTERINGEN In het verslagjaar werd relatief veel geïnvesteerd door de deelnemingen. Het gaat vooral om uitbreidingsinvesteringen en investeringen die de operationele en commerciële slagkracht verbeteren, zodat de betrokken bedrijven sterk concurrerend kunnen blijven opereren. In het hoofdstuk Gang van zaken bij groepsmaatschappijen en deelnemingen wordt nader ingegaan op de investeringen per bedrijf. Met uitbreidingsinvesteringen bij EMO, OBA en EBS is in totaal meer dan 5 miljoen gemoeid. Kleinere bedragen hadden betrekking op de uitbreiding van het HES-belang in Maas Silo en OBA alsmede de deelneming in Bio-ethanol Rotterdam. Naast investeringen door HES in verband met het verwerven van substantiële aandelen in bedrijven, verwachten wij dat de huidige deelnemingen ook de komende jaren een groot deel van hun financiële middelen blijven steken in klantgerichte uitbreidingen en zaken die de operationele prestaties verhogen. ONDERZOEK EN ONTWIKKELING In Nederland wordt steeds meer biomassa toegepast als brandstof. Hierdoor krijgen op- en overslagbedrijven in toenemende mate te maken met het langdurig opslaan van grote hoeveelheden biomassa en daarmee ook met verhoogde broeirisico s. Om de broeigerelateerde schade te beperken en zelfs te vermijden, is een project opgestart met meerdere partijen, waaronder 17 HES JAARVERSLAG 25

20 Zesde stacker/reclaimer De zesde stacker/reclaimer heeft een uithouder die 15 meter langer is dan die van deze bestaande op- en afslagmachine. De jaarlijkse loscapaciteit wordt verhoogd van 36 naar 42 miljoen ton, terwijl de opslagcapaciteit zal stijgen van 6 naar 7 miljoen ton. De nieuwe combi zal naar verwachting medio 27 worden opgeleverd. EMO Met de nieuwe kolenwagonbelader (capaciteit 3.5 ton per uur), waarmee een groot deel van de extra kolenimporten per spoor naar het achterland kan worden vervoerd, en de nieuwe combi staat EMO goed gesteld om aan de toenemende vraag naar kolen tegemoet te komen. De nieuwe spoorvoorzieningen worden in het tweede kwartaal van 26 opgeleverd. Begin september 25 werd een modern entreegebouw geopend, waarin onder andere de beveiliging en vergaderfaciliteiten zijn ondergebracht. Een van de vijf bestaande stacker/reclaimers. HES JAARVERSLAG 25 18

Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004

Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004 Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004 Kerngegevens Netto-omzet EUR 642,1 miljoen Nettoresultaat EUR 88,6 miljoen Nettoresultaat per gewoon aandeel EUR 1,37 Medewerkers 3.428 Tankterminals 72 Koninklijke

Nadere informatie

De essentie van 2004. het jaarverslag

De essentie van 2004. het jaarverslag De essentie van het jaarverslag Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur 2 Bericht van de Raad van Commissarissen 3 Profiel van Essent N.V. 4 Kerncijfers 5 Belangrijke gebeurtenissen

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste 4 vijfen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het tachtig ste boekjaar 2014 1 2 Bericht van de raad van commissarissen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap

Nadere informatie

Belangrijkste ontwikkelingen 2010... 4. Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7

Belangrijkste ontwikkelingen 2010... 4. Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7 AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2010 2 Inhoud Belangrijkste ontwikkelingen 2010... 4 Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Van Lanschot nv Jaarverslag 2007

Van Lanschot nv Jaarverslag 2007 Jaarverslag 2007 Keuzes maken Voor 20 07 koos Van Lanschot keuzes maken als thema. Een thema dat ons na aan het hart ligt. We maken immers al 270 jaar keuzes. Heel bewuste keuzes. Zo kiezen we ervoor klein

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Amsterdam Commodities N.V.

Jaarverslag 2012 Amsterdam Commodities N.V. Jaarverslag 2012 Amsterdam Commodities N.V. Jaarverslag 2012 Amsterdam Commodities N.V. 2 Inhoud 4 Hoofdpunten 2012 5 Kerncijfers 7 Aandeelhouders- en aandelengegevens 9 Raad van Commissarissen en Raad

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Amsterdam Commodities N.V.

Jaarverslag 2012 Amsterdam Commodities N.V. Jaarverslag 2012 Amsterdam Commodities N.V. Jaarverslag 2012 Amsterdam Commodities N.V. 2 Inhoud 4 Hoofdpunten 2012 5 Kerncijfers 7 Aandeelhouders- en aandelengegevens 9 Raad van Commissarissen en Raad

Nadere informatie

De vergadering wordt voorgezeten door de heer A. van Rossum, Voorzitter van de Raad van Commissarissen.

De vergadering wordt voorgezeten door de heer A. van Rossum, Voorzitter van de Raad van Commissarissen. Notulen van de Algemene Vergadering van Koninklijke Vopak N.V. gehouden op 23 april 2014 om 10.00 uur in de Jurriaanse Zaal van De Doelen Concert en Congres Gebouw, Kruisplein 30, in Rotterdam De vergadering

Nadere informatie

Jaarverslag 2005. Een keten van kracht

Jaarverslag 2005. Een keten van kracht Jaarverslag 2005 Een keten van kracht Jaarverslag 2005 Een keten van kracht Inhoudsopgave Een keten van kracht 5 Profiel van Essent N.V. 6 Kerncijfers 2001-2005 8 1 Voorwoord voorzitter Raad van Bestuur

Nadere informatie

Op koers Jaarverslag 2010

Op koers Jaarverslag 2010 Op koers Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Wat we doen Hoe we besturen Profiel 5 Bestuur 11 Activiteiten 6 Corporate governance 15 Positie in de keten Vestigingslanden 7 8 Bericht van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Enabling your business. Jaarverslag 2012 Koninklijke Reesink N.V.

Enabling your business. Jaarverslag 2012 Koninklijke Reesink N.V. Enabling your business Jaarverslag 2012 Koninklijke Reesink N.V. Enabling your business 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 15:00 uur, CS Utrecht Overal en op

Nadere informatie

KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011

KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011 KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011 VIJF JAAR KERNCIJFERS KAS BANK N.V. Geconsolideerd in miljoenen euro's 2011 2010 2009 2008 2007 Eigen vermogen toekomend aan de aandeelhouders van de bank 168,0 187,0 193,4

Nadere informatie

MTY HOLDINGS N.V. JAARVERSLAG 2013

MTY HOLDINGS N.V. JAARVERSLAG 2013 MTY HOLDINGS N.V. JAARVERSLAG 2013 Statutair gevestigd te Tilburg. Ingeschreven in het Handelsregister te Tilburg onder nr. 12016134. Inhoud Pagina 1.Verslag van de Raad van Bestuur... 4 2. Verslag van

Nadere informatie

KERNPUNTEN PROFIEL EN MISSIE TOEGEVOEGDE WAARDE

KERNPUNTEN PROFIEL EN MISSIE TOEGEVOEGDE WAARDE JAARVERSLAG 25 KERNPUNTEN 25: goede prestatie EBITA: 86,3 miljoen euro, + 19,9% (autonoom + 3,1%)* Totaal opbrengsten: 2.379 miljoen euro, + 18,% (autonoom + 9,5%) Nettowinst: 5,8 miljoen euro, + 15,4%*

Nadere informatie

Jaar. Gevestigd te Amsterdam HEINEKEN HOLDING N.V. JAAROVERZICHT 2013

Jaar. Gevestigd te Amsterdam HEINEKEN HOLDING N.V. JAAROVERZICHT 2013 013 Jaar Gevestigd te Amsterdam HEINEKEN HOLDING N.V. JAAROVERZICHT 2013 013 Gevestigd te Amsterdam HEINEKEN HOLDING N.V. JAAROVERZICHT 2013 PROFIEL Heineken Holding N.V., houdster van 50,005 procent van

Nadere informatie

De klant centraal. Uitbreiding en behoud van onze klantenkring staan centraal in onze visie.

De klant centraal. Uitbreiding en behoud van onze klantenkring staan centraal in onze visie. Jaarverslag 2003 De klant centraal Ahold is een internationale groep van bedrijven in foodretail en foodservice, die onder hun eigen merknaam opereren. Wij bieden de consument van vandaag het beste op

Nadere informatie

Jaarverslag Roto Smeets Group 2011

Jaarverslag Roto Smeets Group 2011 Jaarverslag Roto Smeets Group 2011 Roto Smeets Group in 2011 Jaarverslagen Roto Smeets Group heeft voor de verslaglegging van haar prestaties in 2011 op het gebied van People, Planet en Profit gekozen

Nadere informatie

Roto Smeets Group in 2009. Jaarverslag

Roto Smeets Group in 2009. Jaarverslag Roto Smeets Group in 2009 Jaarverslag Roto Smeets Group in 2009 Jaarverslag 300 EBITDA als % van de toegevoegde waarde in miljoenen euro s 3500 Full-time Equivalents (FTE s) 80 Kasstroom operationele activiteiten

Nadere informatie

Friesland Bank NV Jaarverslag 2011

Friesland Bank NV Jaarverslag 2011 Friesland Bank NV Jaarverslag 2011 Kerncijfers jaar jaar jaar jaar jaar (Bedragen in miljoenen euro s) 2009 2008 2007 Balansgegevens Balanstotaal 10.847,4 11.055,4 11.009,5 10.934,1 10.118,8 Kredieten

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. docdata N.V. JAARVERSLAG 2011

Jaarverslag 2009. docdata N.V. JAARVERSLAG 2011 4 2 10 206 Jaarverslag 2009 docdata N.V. JAARVERSLAG 256 2011 286 4 206 10 12 6 256 docdata N.V. Energieweg 2-5145 NW Waalwijk - Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail:

Nadere informatie

J A A R 0 B E R I C H T 8 1

J A A R 0 B E R I C H T 8 1 JAAR0 BERICHT8 1 JAAR0 BERICHT8 ColoFON 2009 Van der Moolen Holding N.V. Ontwerp en productie - The KEY Agency, Amsterdam Druk - Zwaan Printmedia 2 JAARbericht 2008 VDM HOOFDKANTOOR HANDELSREGISTER Van

Nadere informatie

Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013. Jaarverslag Lavide Holding N.V., versie 31-3-2014. Lavide Holding N.V.

Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013. Jaarverslag Lavide Holding N.V., versie 31-3-2014. Lavide Holding N.V. Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013 Lavide Holding N.V. Postbus 319 1400 AH Bussum contact@lavideholding.com www.lavideholding.com 1 Inhoudsopgave jaarverslag Lavide Holding 2013

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Identiteit Grontmij, opgericht in 1915, is een multidisciplinair advies- en ingenieursbureau met 8.000 professionals. M i s s i e Grontmij wil de beste

Nadere informatie

Schakel voor de toekomst 5. Bericht van de directie 10. Corporate governance 18. Bericht van de raad van commissarissen 28. Financiële resultaten 30

Schakel voor de toekomst 5. Bericht van de directie 10. Corporate governance 18. Bericht van de raad van commissarissen 28. Financiële resultaten 30 Jaarverslag 2005 Jaarverslag 2005 2 Inhoudsopgave Schakel voor de toekomst 5 Bericht van de directie 10 Corporate governance 18 Bericht van de raad van commissarissen 28 Financiële resultaten 30 Jaaroverzicht

Nadere informatie

Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004

Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004 Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004 1 Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004 Missie Koninklijke Ten Cate is een technologisch gedreven, internationaal opererende, innovatieve onderneming die streeft naar

Nadere informatie

Kerncijfers 2007 1) 2006 1) 2005 1) 2004 1) 2003

Kerncijfers 2007 1) 2006 1) 2005 1) 2004 1) 2003 Jaarrapport 2007 (bedragen x 1.000) Kerncijfers 2007 1) 2006 1) 2005 1) 2004 1) 2003 Resultaatgegevens Netto omzet 1.003.514 756.194 644.954 730.213 707.363 Bedrijfsresultaat 23.327 14.500 9.796 16.408

Nadere informatie

Amsterdam Commodities N.V. Jaarverslag 2010

Amsterdam Commodities N.V. Jaarverslag 2010 Amsterdam Commodities N.V. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 1 Amsterdam Commodities N.V. 2 Inhoud 4 Hoofdpunten 2010 5 Kerncijfers 7 Aandeelhouders- en aandelengegevens 9 Raad van Commissarissen en Directie

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET GEHEEL

DE KRACHT VAN HET GEHEEL DE KRACHT VAN HET GEHEEL > HET FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 IS EEN UITGAVE VAN TBI HOLDINGS B.V. EN VORMT SAMEN MET HET JAARMAGAZINE 2012 EN HET DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 EEN DRIELUIK. DE KRACHT VAN HET

Nadere informatie