Kernpunten uit het verslag van de directie en de jaarrekening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kernpunten uit het verslag van de directie en de jaarrekening"

Transcriptie

1 Jaarrapport 25

2 Kernpunten uit het verslag van de directie en de jaarrekening KERNPUNTEN 25 > Omzet 63,4 miljoen (24 61,2 miljoen) > Genormaliseerd bedrijfsresultaat plus resultaat deelnemingen 9,8 miljoen (24 6,6 miljoen) > Genormaliseerd nettoresultaat 8, miljoen (24 5,1 miljoen) > Nettoresultaat 11, miljoen (24 16, miljoen) > Genormaliseerd nettoresultaat per aandeel,91 (24,58) > Nettoresultaat per aandeel 1,26 (24 1,83) > Solvabiliteit 65,4% (ultimo 24 56,9%) > Liquiditeit verder verbeterd > Bankschulden 5,7 miljoen (24 12,1 miljoen) > Dividendvoorstel van,35 per aandeel (24,2 +,2 in verband met eenmalige baten) > Beurswaarde ultimo 25 96,3 miljoen (ultimo 24 63, miljoen) > Besluiten rond belangrijke investeringen bij met name EMO, OBA en EBS > Structuur gemoderniseerd door afschaffing van het systeem van certificering van aandelen > IFRS-verslaggevingsregels ingevoerd > Eerste stappen in uitbreiding natte bulk > Mede-initiator Bio-ethanol Rotterdam KERNPUNTEN VAN HET BELEID > Overslag en opslag van bulkproducten in havens > Verwerven van substantiële aandelen in bedrijven > Actieve rol bij deelnemingen, als aandeelhouder en commissaris > Stimuleren synergie binnen de groep > Spreiding van activiteiten over een brede range van bulkproducten FINANCIËLE DOELSTELLINGEN > Structureel rendement op eigen vermogen van 1% tot 15% > Solvabiliteit van minimaal 4% > Dividenduitkeringen van 35-45% van het genormaliseerde resultaat VERWACHTING 26 > Verwacht wordt dat de financiële doelstellingen minimaal zullen worden gehaald. Nog te vroeg om een concrete uitspraak te doen over de verwachte hoogte van de jaarwinst 26.

3 Inhoudsopgave Kernpunten uit het verslag van de directie en de jaarrekening Kerngegevens 2 Aandeelhoudersinformatie 4 Raad van Commissarissen, Directie en organisatieschema 6 Bericht van de Raad van Commissarissen 8 Bericht van de directie 12 Verslag van de directie 13 Algemene beschouwing 13 Strategie en doelstellingen 13 Marktontwikkelingen 14 Investeringen 17 Onderzoek en ontwikkeling 17 Belangrijkste risicofactoren 2 IFRS 22 Jaarcijfers 22 Gang van zaken bij groepsmaatschappijen en deelnemingen 26 Corporate Governance 31 Maatschappelijk en duurzaamheidsverslag 34 Personeel 35 Verwachting voor Thema voor de foto s in dit jaarrapport: investeringen. HES Beheer wil haar marktpositie verbeteren door investeringen bij de huidige deelnemingen en in nieuwe deelnemingen. Een aantal recente of onderhanden zijnde uitbreidingen bij verschillende deelnemingen zijn in beeld gebracht. Investeringen illustreren ons vertrouwen in de toekomst. Rapport van de Stichting Preferente Aandelen H.E.S. Beheer N.V. 36 Jaarrekening Geconsolideerde balans 38 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 4 Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen 42 Geconsolideerd kasstroomoverzicht Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 46 IFRS toelichtingen 57 Toelichting op de geconsolideerde balans 59 Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 73 Enkelvoudige balans 8 Enkelvoudige winst- en verliesrekening 82 Toelichting op de enkelvoudige balans en winst- en verliesrekening 83 Overige gegevens 91 Accountantsverklaring 91 Uittreksel uit de statuten inzake winstbestemming 92 Bestemming van het resultaat 92 Lijst met belangrijkste groepsmaatschappijen en deelnemingen 92

4 Kerngegevens Bedragen in 1., tenzij anders vermeld * 22* 21* Omzet Genormaliseerd bedrijfsresultaat plus resultaat deelnemingen ** Bijzondere resultaten en boekwinsten *** Financieringskosten Genormaliseerd nettoresultaat Nettoresultaat Investeringen materiële vaste activa Opbrengst desinvesteringen materiële vaste activa Afschrijvingen Eigen vermogen Schulden aan kredietinstellingen Balanstotaal Genormaliseerd nettoresultaat/omzet (%) Nettoresultaat/omzet (%) Genormaliseerd nettoresultaat/eigen vermogen (%) Nettoresultaat/eigen vermogen (%) Eigen vermogen/totaal vermogen (%) 12,6 17,4 15,4 21,4 65,4 8,3 26,2 11,6 36,4 56,9 3,7 7,5 7,5 7,5 38,6 2,8 6,3 6,1 6,3 34,6,8 1,9 6,9 1,9 31,4 GEGEVENS PER AANDEEL VAN 1, (21: NLG 2,) Aantal geplaatste aandelen per 31 december Eigen vermogen Nettoresultaat Slotkoers van het jaar ,91 1,26 11, ,2 1,83 7, ,8,28 5, ,56,22 4, ,36,6 3,49 Dividend (25: voorstel),35,2 (+,2 extra),1 AANTAL MEDEWERKERS PER 31 DECEMBER * Opgesteld op basis van Nederlandse GAAP. ** Bedrijfsresultaat plus resultaat deelnemingen gecorrigeerd voor bijzondere resultaten en boekwinsten (zie definitie hieronder). *** Baten en lasten die tot en met 22 als buitengewoon werden gepresenteerd en posten vanaf 23 die uit hoofde van bijzondere waardeverminderingen en boekwinst verkoop materiële vaste activa een beduidend effect op het resultaat sorteren. HES JAARVERSLAG 25 2

5 Solvabiliteit [in procenten] Schulden aan kredietinstellingen [in miljoenen euro s] Omzet [in miljoenen euro s] Bedrijfsresultaat plus resultaat deelnemingen [in miljoenen euro s] ,2 69,3 66,8 61,2 63, ,5 9,8 12,8 Inclusief bijzondere elementen ,7 21 3,3 4, 4, 4,1 4, , Exclusief bijzondere elementen Nettoresultaat [in miljoenen euro s] Genormaliseerd nettoresultaat [in miljoenen euro s] , 9, 7,5 8, , 6, 4,5 5, , 1,5 1,9 2, ,6 21 1,9 22 2, ,5 3, 4, Nettoresultaat per aandeel [in euro s] Genormaliseerd nettoresultaat per aandeel [in euro s] 2,7 1,75 2,4 1,5 2,1 1,8 1,83 1,25 1,,91 1,5 1,2,9 1,26,75,5,25,22,28,58,6,3,6 21,22 22, ,25,5, HES JAARVERSLAG 25

6 Aandeelhoudersinformatie KAPITAAL EN AANDELEN Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 22 miljoen, verdeeld in 11 miljoen gewone aandelen van elk nominaal 1, en 11 miljoen preferente aandelen, elk eveneens nominaal groot 1,. Het geplaatste en volgestorte kapitaal bedraagt ,, verdeeld in gewone aandelen. De gewone aandelen HES Beheer worden tweemaal per werkdag via het veilingsegment van Eurolist by Euronext van Euronext Amsterdam N.V. verhandeld. STRUCTUUR GEMODERNISEERD EN STATUTEN GEWIJZIGD Op 25 mei 25 heeft de algemene vergadering van aandeelhouders voorstellen van commissarissen en directie goedgekeurd om de structuur op een modernere leest te schoeien en de statuten te wijzigen. Op dat moment was 99,5% van de aandelen gecertificeerd. Het stemrecht van deze beperkt (tot 1%) royeerbare certificaten berustte bij het bestuur van de Stichting Administratiekantoor van aandelen H.E.S. Beheer N.V Deze modernisering van de structuur betrof de volledige decertificering van de aandelen, als gevolg waarvan het stemrecht rechtstreeks bij aandeelhouders werd neergelegd. De met de certificering verband houdende 1%- regeling is hiermee komen te vervallen. Wel is de mogelijkheid gecreëerd om tijdelijk preferente beschermingsaandelen uit te geven ingeval, kort gezegd, de continuïteit van de vennootschap wordt bedreigd. Hiertoe is de Stichting Preferente Aandelen H.E.S. Beheer N.V. opgericht. Het bestuur van deze Stichting bestaat uit drie natuurlijke, onafhankelijke personen. In verband met het afschaffen van de certificaten en de introductie van preferente aandelen zijn de statuten gewijzigd. De nieuwe statuten zijn tegelijkertijd aangepast aan de nieuwe structuurregeling en diverse principes en gedragsregels uit de nieuwe Nederlandse Corporate Governance Code, waaronder benoeming van commissarissen door de algemene vergadering en goedkeuring door de algemene vergadering van besluiten van het bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap. De door de Stichting Administratiekantoor van aandelen H.E.S. Beheer N.V uitgegeven certificaten van aandelen zijn op 8 juni 25 omgezet in gewone, giraal verhandelbare aandelen H.E.S. Beheer N.V. op naam. KOERSVERLOOP 24, 25 EN EERSTE KWARTAAL 26 Laagste koers 24 op 6 februari 25 op 28 januari 26 1e kwartaal op 2 januari euro s 4,5 6,5 11,1 Hoogste koers 24 op 28 april 25 op 13 september 26 1e kwartaal op 28 maart 7,7 11,5 16, Slotkoers (31 maart 26) 7,2 11, 15,8 HES JAARVERSLAG 25 4

7 AANDELENOPTIEPLAN Op basis van de optieplannen 23, 24 en 25 heeft de vennootschap de discretionaire bevoegdheid om werknemers opties aan te bieden tot een maximum van 2% van het geplaatste kapitaal in de vennootschap binnen vier weken na bekendmaking van de (half)jaarcijfers. Elke optieperiode duurt vijf jaar. Opties die door de optiehouder geaccepteerd zijn, kunnen eerst na het verstrijken van een periode van drie jaar na de datum van uitgifte binnen het resterende gedeelte van de optieperiode worden uitgeoefend, onder de voorwaarde dat de optiehouder op het tijdstip van uitoefening nog in dienst is. De uitoefenprijs wordt telkens bepaald door de Raad van Commissarissen en zal ten minste gelijk zijn aan het veertigdaags voortschrijdend gemiddelde van de koers van de aandelen ter beurze per de datum van het waarderingsmoment. Per balansdatum waren de volgende optierechten uitstaande: Aantal uitstaande optierechten Uitoefenprijs in euro s Looptijd t/m Uitoefenbaar vanaf Optieplan 23 Optieplan 24 Optieplan , 5,2 7, Totaal aantal 97.5 Het totaal aantal uitstaande opties bedraagt 1,1% van het totaal aantal uitstaande aandelen. Het verloop in 25 wordt als volgt gespecificeerd: Aantal 1 januari 25 Toegekend in Aantal 31 december BELANGRIJKE DATA IN mei, 14.3 uur > Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders Townhall Room, Beurs/World Trade Center, Beursplein/Hoek Coolsingel, Rotterdam 23 augustus, nabeurs > Publicatie halfjaarcijfers 18, 16,5 15, 13,5 12, 1,5 9, 7,5 6, 4,5 3, 1,5, Januari Januari Januari Januari Januari Januari Maart Koersverloop 2 tot en met maart 26 [in euro s] 5 HES JAARVERSLAG 25

8 Raad van Commissarissen, directie en organisatieschema RAAD VAN COMMISSARISSEN mr. J.P. Peterson (1943), voorzitter Directeur PPF Participatie Fonds B.V. Benoemd in 1997, aftredend in 29. Andere commissariaten: diverse commissariaten binnen de Peterson groep en aan de Peterson groep en HES Beheer gelieerde bedrijven. Belangrijke nevenfuncties: bestuurslid Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij en Honorair Consul-generaal van Duitsland. ing. R. van Gelder BA (1945), plaatsvervangend voorzitter Voorzitter Raad van Bestuur Koninklijke Boskalis Westminster N.V. Benoemd in 1995, aftredend in 27. Andere commissariaten: Hagemeyer N.V. en SBM Offshore N.V. Belangrijke nevenfuncties: voorzitter van de International Association of Dredging Contractors (IADC), lid van de Raad van Advies van ABN AMRO, bestuurslid van Nederland Maritiem Land en voorzitter van de Adviesraad Uitgevende Instellingen Euronext. drs. W. Cordia (194) Chairman of the Board of Incomare Resources, Inc. Benoemd in 1997, aftredend in 26. Andere commissariaten: Anthony Veder Group N.V., Dockwise Shipping B.V., Van Heek-Ten Cate Holding B.V., Huisman Special Lifting Equipment B.V., Internationale Jute Maatschappij B.V., Kerrco Inc., Meadows Benelux (Travel) B.V., Nausch, Hogan & Murray, Rodinia Fund Ltd., Smit Internationale N.V., Transmate B.V. en aan HES Beheer gelieerde bedrijven. Belangrijke nevenfuncties: member Lloyd s Committee London, member of Committee Det Norske Veritas en lid bestuur van de Faculteit voor Weg- en Waterbouwkunde en Rederijkunde van de TU in Delft. drs. C.J. van den Driest (1947) Tot 1 januari 26 voorzitter Raad van Bestuur Koninklijke Vopak N.V. Benoemd in 21, aftredend in 29. Andere commissariaten: Anthony Veder Group N.V., Broström AB, Darlin N.V., Dura Vermeer Groep N.V., Goudse Verzekeringen N.V., Stork N.V. en Havenziekenhuis B.V. Belangrijke nevenfuncties: honorair Consul-generaal Consulaat Singapore, lid Bestuur Nederland Maritiem Land en vice-voorzitter Club Rotterdam. F. Tielrooij (1942) Adviseur van diverse bedrijven en gemeenten, met name op het terrein van waterbeheer en vastgoed, adviseur dan wel voorzitter (staats-)commissies op het terrein van waterbeheer, vastgoed en ruimtelijke ordening, associé bij Boer & Croon Procesmanagement, voorzitter Platform Agrologistiek en voorzitter stuurgroep Drijvende Kassen. Benoemd in 2, aftredend in 28. Andere commissariaten: Schiphol Area Development Company, RON (Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied) en een aan HES Beheer gelieerd bedrijf. Belangrijke nevenfuncties: lid Steunstichting Goois Natuurreservaat, Raad Landelijk Gebied en Voorzitter Stichting Zwerfjongeren Nederland. HES JAARVERSLAG 25 6

9 Alle commissarissen zijn van het mannelijk geslacht en hebben de Nederlandse nationaliteit. De volledige gegevens van commissarissen als bedoeld in artikel 2:142, lid 3 BW liggen ter inzage bij de vennootschap en kunnen kosteloos worden opgevraagd. Ditzelfde geldt voor het profiel en het reglement van de raad van commissarissen. Voornoemde documenten staan bovendien op de website van de vennootschap. Het totale effectenbezit van commissarissen bedraagt 14,9% van het geplaatste kapitaal. Het hieraan verbonden stemrecht bedraagt 14,9%. Aan commissarissen zijn geen opties op aandelen HES Beheer toegekend. Evenmin zijn leningen, voorschotten of garanties verstrekt aan commissarissen. Alle commissarissen genieten een vaste jaarlijkse honorering die niet afhankelijk is van de resultaten van HES Beheer in enig jaar. DIRECTIE drs. H. Sliep RC (1961) In dienst sinds 1997, benoemd tot directeur in 2. Tevens directeur OVET Holding en commissaris van EBS, NHBS, OBA, RBT, EMO/EKOM, OVET en VSBV. DIRECTOR SPECIAL PROJECTS & SECRETARIS VAN DE VENNOOTSCHAP mevr. E.L. Groenendijk (1954) In dienst sinds 1976, benoemd tot director special projects in Tevens directeur Bio-ethanol Rotterdam. Commissaris bij NHBS en business development manager bij R3T. ORGANISATIESCHEMA PER 29 MAART 26 H.E.S. BEHEER N.V. OBA Group B.V. V.o.f. Moretech Bioethanol Rotterdam B.V. E.B.S. B.V. OVET Holding B.V. EMO B.V. EKOM B.V. H.E.S. UK Ltd. R.B.T. B.V. Maas Silo B.V. Vulcaanhaven Storage B.V. R3T 5% 21,9% 1% 33,3% 31% 1% 45% 4% 15% 16,7% 16,7% OVET B.V. 1% OVET Shipping B.V. 75% NHBS Ltd. 1% NHSF Ltd. 1% Voor volledige firmanamen: zie lijst belangrijke groepsmaatschappijen en deelnemingen op pagina 92. OVET Screening B.V. 67,5% NHBS Hull Ltd. 1% OBA Group B.V. 5% 7 HES JAARVERSLAG 25

10 Bericht van de Raad van Commissarissen Aan de aandeelhouders De Raad van Commissarissen kwam het afgelopen boekjaar vijfmaal, volgens rooster, bijeen. Alle vergaderingen werden gehouden in aanwezigheid van de directie, met uitzondering van de laatste, die deels buiten aanwezigheid van de directie plaatsvond. Daarbij hebben wij gesproken over het functioneren van de raad als geheel en de individuele leden, het gewenste profiel, de samenstelling en de competentie van de raad, het optiebeleid alsmede het functioneren van de directie. Bij vier vergaderingen was ons college compleet. Eén commissaris was eenmaal verhinderd. Zoals ook blijkt uit het verslag van de directie en de jaarrekening kon de in 21 ingezette opgaande lijn verder worden doorgetrokken en werd in het verslagjaar een forse stijging van het genormaliseerde nettoresultaat gerealiseerd. Kernpunt van de strategie voor de komende jaren blijft om een beter renderende onderneming te worden en de activiteiten van de vennootschap verder uit te breiden. In onze rol van toezichthouder hebben wij getracht de directie met raad en daad bij te staan, waarbij gebruik is gemaakt van de binnen de raad aanwezige kennis en ervaring. Naast de reguliere agendapunten, de financiële positie en de strategie van HES Beheer hebben wij aandacht besteed aan: > de modernisering van de structuur van de vennootschap > de statutenwijziging > de oprichting van de Stichting Preferente Aandelen > corporate governance > de nieuwe Wet marktmisbruik > het HES-reglement 25 inzake bezit van en transacties in effecten > investeringen bij diverse deelnemingen > de vergroting van het belang in Maas Silo > uitbreidingsplannen in de Amsterdamse bulkoverslag > het initiatief om een bio-ethanolfabriek in Rotterdam te vestigen > de transitie naar de nieuwe IFRS-verslaggevingsregels > de samenstelling van de Raad van Commissarissen > het dividendbeleid > het optiebeleid en het aandelenoptieplan 25 en > pensioenen. In het verslag van de directie wordt nader ingegaan op de meeste van voornoemde onderwerpen. Tijdens de op 25 mei 25 gehouden algemene vergadering van aanhouders werd de algemene vergadering verzocht zich over het corporate-governancebeleid van de vennootschap uit te spreken. Dit gebeurde aan de hand van een document met de integrale tekst van de Code, waarbij per best-practicebepaling is aangegeven of HES Beheer deze bepaling wel of niet toepast dan wel zal toepassen. Het corporate-governancebeleid bleek de instemming van aandeelhouders te hebben. Hoofdstuk III van de Code heeft betrekking op de Raad van Commissarissen. De meeste principes en best-practicebepalingen worden door ons onderschreven c.q. (zullen worden) toegepast. De punten waarop ons college afwijkt van de Code zijn ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Ons college blijft voldoen aan de bepaling dat maximaal één persoon niet onafhankelijk is in de zin van best-practicebepaling III.2.2. De heer drs. W. Cordia kwalificeert in de zin van voornoemde bepaling als niet onafhankelijk. HES JAARVERSLAG 25 8

11 Ons standpunt ten aanzien van de maximale benoemingstermijn van bestuurders en bezoldiging van bestuurders is eveneens onveranderd. Met betrekking tot de remuneratie van de statutair directeur heeft de Raad van Commissarissen gekozen voor een stelsel met drie componenten, te weten een vaste component (salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden), een variabele component en een component bestaande uit een optieregeling. Daarnaast wordt de totale prestatie van de statutair directeur meegewogen. Sinds de aanstelling van de huidige statutair directeur in april 2 worden jaarlijks bepaalde doelstellingen vastgesteld die de hoogte van de variabele beloning bepalen. Deze worden na afloop van het jaar tegen het licht gehouden. De hoofdlijnen van de jaarlijkse toepassing van het remuneratiebeleid worden in een vergadering van de raad buiten aanwezigheid van de directie besproken, waarna twee commissarissen alle componenten definitief ter bespreking met de statutair directeur vaststellen. In de jaarrekening 25 is op pagina 78 onder het kopje Bezoldiging bestuurder een uitsplitsing gegeven van de bedragen die in verband met de bezoldiging van de bestuurder ten laste van het resultaat zijn gekomen. Voor het lopende boekjaar en de daaropvolgende jaren wordt op dit moment geen materiële wijziging in het bezoldigingsbeleid verwacht. Het in december 25 verschenen rapport van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code over de naleving van de Code in de praktijk is eveneens door ons college besproken. In 26 zal deze commissie onder meer met concrete aanbevelingen komen ter verbetering van de informatieverstrekking over de hoogte en samenstelling van beloningen van bestuurders. Wij wachten deze aanbevelingen met belangstelling af. Conform onze voordracht heeft de algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 25 mei 25 de heren drs. W. Cordia, drs. C.J. van den Driest en mr. J.P. Peterson herbenoemd als commissaris; de heer Cordia voor een jaar, om een betere spreiding aan te brengen in het rooster van aftreden, beide andere heren voor een periode van vier jaar. Per het tijdstip van sluiting van de op 24 mei 26 te houden algemene vergadering is de heer Cordia volgens het nieuwe rooster wederom aan de beurt van aftreden. Ons college hecht sterk aan de herbenoeming van de heer Cordia, omdat hij uitstekend past in de profielschets voor commissarissen, de samenwerking met hem binnen de raad de afgelopen jaren prima is gebleken en de heer Cordia zijn taken als commissaris goed heeft vervuld. Naast zijn ruime algemene kennis en ervaring heeft de heer Cordia onder meer specifieke kennis van de droge bulkmarkt. Wij zijn van mening dat de raad met deze herbenoeming evenwichtig blijft samengesteld qua kennis en ervaring. De raad draagt de heer Cordia dan ook graag voor een herbenoeming door de algemene vergadering voor, voor een volgende periode van vier jaar. De ondernemingsraad van EBS heeft verklaard deze voordracht te ondersteunen. De Raad van Commissarissen biedt u hierbij de door de directie opgemaakte jaarrekening over het boekjaar 25 aan. Deze jaarrekening is door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. gecontroleerd en door de Raad van Commissarissen met accountants besproken. De accountantsverklaring is weergegeven op pagina 91. Wij adviseren u de jaarrekening vast te stellen en voorts decharge te verlenen aan de directie voor het gevoerde beleid en aan de raad van commissarissen voor het gehouden toezicht op dit beleid gedurende het boekjaar 25. Tevens stellen wij u voor het voorstel met betrekking tot de bestemming van het resultaat, zoals opgenomen op pagina 92, over te nemen. Hierin is vervat een voorstel aan aandeelhouders om een dividend van,35 (over boekjaar 24:,2 +,2 in verband met eenmalige baten) per aandeel van 1, nominaal uit te keren. Europoort/Rotterdam, 29 maart 26 Namens de Raad van Commissarissen: mr. J.P. Peterson Voorzitter 9 HES JAARVERSLAG 25

12 Laadschop Twee nieuwe laadschoppen werden in gebruik genomen. EBS Laurenshaven Drie nieuwe graafmachines. Deze zijn multi-inzetbaar. Op de Laurenshaven Terminal is een flink aantal verbeteringen aangebracht, waaronder een nieuwe treinbeladingsinstallatie. Een van de grootste laadschoppen. De laadbak heeft een inhoud van 13 à 15 m 3. HES JAARVERSLAG 25 1

13

14 Bericht van de directie Geachte aandeelhouders, Het afgelopen jaar is wederom een boeiend jaar geweest voor HES Beheer. Het genormaliseerde nettoresultaat is met circa 57% verbeterd, tot 8, miljoen. Dit is weliswaar geen record in de lange geschiedenis van onze vennootschap, maar het is wel het beste resultaat sinds De beurskoers van het HES-aandeel is fors gestegen. Noteerde HES eind 24 nog 7,2, de slotkoers van 25 kwam uit op 11,, een stijging van bijna 53%. Resultaten zijn belangrijk voor een onderneming. De kwaliteit van het resultaat en de strategische ontwikkelingen zijn echter van nog grotere betekenis. Het is verheugend om te constateren dat de resultaatverbetering over een brede linie plaatsvond. De lastige, maar strategische verkoop van Europoort Terminal I per 1 april 24 vormde een belangrijke basis voor de structurele verdere verbetering van de prestaties van HES. Tegelijkertijd verschafte deze transactie ons de mogelijkheid om ons te heroriënteren. In het verslagjaar zijn belangrijke besluiten genomen binnen diverse deelnemingen die naar verwachting al op korte termijn een positief effect zullen sorteren. Deze effecten zullen over een langere termijn doorlopen. Hierbij wordt vooral gedoeld op substantiële investeringen bij EMO, OBA en EBS, waarmee in totaal meer dan 5 miljoen is gemoeid. Een deel van deze investeringen is reeds uitgevoerd. Een ander deel komt in 26 tot uitvoering. Met deze investeringen wordt de performance naar klanten wezenlijk verbeterd, zodat de concurrentiepositie verder wordt verstevigd. Momenteel zijn we druk bezig met het herontwikkelen van diverse bedrijfsterreinen, met het doel om de prestaties te verbeteren en de activiteiten beter te spreiden via investeringen in nieuwe groeimarkten. HES wil direct betrokken zijn bij de basisontwikkeling van dergelijke markten. De uitbreiding van onze, nu nog marginale, positie in de natte bulkoverslag ligt in het verlengde hiervan. Bij de verdere ontwikkeling van dit marktsegment wordt een tweesporenbeleid gevolgd. Zowel autonome groei door investeringen binnen bestaande deelnemingen als mogelijke overnames moeten deze markt een groter gewicht geven binnen de groep, zodat de natte bulk kan uitgroeien tot een productstroom van betekenis. Ook bij onze bedrijven is de inzet van de medewerkers onontbeerlijk. Om in deze markt concurrerend te blijven, is niet alleen kwalitatief goed personeel nodig, maar vooral ook personeel met hart voor de zaak. De onderlinge verschillen tussen de ondernemingen qua prestatie zijn groot. In het huidige en toekomstige concurrentieveld is een goede prestatie een minimumvereiste. Wij werken aan een constante verdere verbetering hiervan. De ons opgelegde toenemende lastendruk, vooral door de nieuwe verslaggevingsrichtlijnen (IFRS) en Corporate Governance, leidt tot structureel hogere uitgaven aan derden. Daarnaast wordt hierdoor veel managementtijd opgeslokt die niet aan de vennootschap kan worden besteed. Voor een bedrijf van onze omvang staan de additionele administratieve lasten en extra managementtijd niet langer in verhouding tot de beoogde doelstellingen van de nieuwe regelgeving dan wel wetgeving. Wij blijven hier zeer kritisch mee omgaan. Het komende jaar gaan wij er weer met volle kracht tegenaan en wij zien 26 dan ook met optimisme tegemoet. Veel dank voor het in ons gestelde vertrouwen in het afgelopen jaar. HES JAARVERSLAG drs. H. Sliep RC Algemeen directeur

15 Verslag van de directie ALGEMENE BESCHOUWING Ook in het verslagjaar kon de in 21 ingezette opgaande lijn verder worden doorgetrokken. Zeker gelet op de zwakke Duitse en Nederlandse economie zijn wij tevreden met de forse groei van ons genormaliseerde nettoresultaat, namelijk van 5,1 miljoen in 24 tot 8, miljoen in 25. Deze groei is te danken aan omzetgroei bij zowel de geconsolideerde als de niet-geconsolideerde deelnemingen en verbetering van de resultaten bij vrijwel alle bedrijven binnen de groep. Het was op voorhand niet realistisch om te verwachten dat het over 24 gerealiseerde nettoresultaat ad 16, miljoen zou kunnen worden benaderd, omdat hierin een bedrag van 1,9 miljoen aan bijzondere resultaten en boekwinsten was begrepen. Het nettoresultaat over 25 kwam uit op 11, miljoen, inclusief 3,1 miljoen aan bijzondere resultaten en boekwinsten. De belangrijke investeringsbesluiten die in het verslagjaar bij vooral EMO, OBA en EBS werden genomen, zullen een positief effect hebben op de toekomstige resultaten. De goede genormaliseerde winst rechtvaardigt ons inziens een fors hogere dividendbetaling. Aan aandeelhouders wordt dan ook voorgesteld om het normale dividend van vorig jaar te verhogen van,2 naar,35 (zie paragraaf Bestemming van het resultaat op pagina 92). STRATEGIE EN DOELSTELLINGEN Het beleid van HES Beheer is gericht op behoud en uitbreiding van een belangrijke positie in de logistieke dienstverlening. Deze dienstverlening richt zich primair op de overslag en opslag van droge (en natte) bulkproducten. Via aandeelhouderschap en commissariaten wordt invloed uitgeoefend op het beleid van de onderliggende vennootschappen, met als doel toegevoegde waarde te creëren voor het desbetreffende bedrijf. Zoveel als in haar vermogen ligt, tracht HES Beheer bovendien te stimuleren dat de synergie tussen de verschillende deelnemingen zo goed mogelijk wordt benut. In het verslagjaar werd gefocust op verhoging van de kwaliteit van de omzet, verbetering van de operationele prestaties, investeringen en vergroting van de efficiency. Het belang in Maas Silo en OBA werd uitgebreid tot 4 respectievelijk 5%. HES Beheer is een van de initiatiefnemers van Bio-ethanol Rotterdam B.V., in welk bedrijf zij voorlopig een 21,9% belang houdt. De beoogde overdracht van aandelen EMO/EKOM aan een externe partij is nog niet afgerond. Pas na een uitspraak van de afdeling Mededinging van de Europese Commissie zal duidelijk worden of de helft van het pakket dat door de 43%-aandeelhouder wordt gehouden, aan de kandidaat-koper mag worden overgedragen of dat de verkoper dit pakket alsnog behoudt. Kernpunt van de strategie voor de komende jaren is om onze marktpositie in de bulkoverslag te versterken en een goed renderende onderneming te blijven. Verbetering van het rendement op deelnemingsniveau blijft een speerpunt binnen ons beleid. Hierbij streven wij naar een structureel rendement op eigen vermogen van 1 tot 15%. Daarnaast wordt risicospreiding nagestreefd. Dit beleid moet gestalte krijgen door middel van: > de ontwikkeling van nieuwe productmarktcombinaties, zoals natte bulk en duurzame, hernieuwbare energiebronnen, al dan niet samen met andere partners. Dit kan zowel door uitbreidingen binnen bestaande deelnemingen als door acquisities worden bereikt. De beschikbaarheid van gunstig gelegen haventerreinen strekt hierbij tot voordeel; 13 HES JAARVERSLAG 25

16 > versteviging van de commerciële slagkracht; > verbetering van de operationele prestaties; > optimalisering van het gebruik van bestaande terreinen; > het ontplooien van of deelnemen in activiteiten die de huidige portfolio versterken; > het zoeken naar kansrijke proposities binnen Europa. Voor alle potentieel interessante investeringen geldt, dat deze aan strenge eisen moeten voldoen. Strategische overwegingen, risico en rentabiliteit zijn hierbij maatgevend. MARKTONTWIKKELINGEN Algemeen Mede door de slechte prestatie van Duitsland is de economische groei voor de eurozone in het verslagjaar vertraagd. De economische vooruitgang in Nederland was gematigd. Duitsland en Nederland zijn de belangrijkste afzetgebieden van de HES-bedrijven. In het Verenigd Koninkrijk, waar HES twee kleine vestigingen heeft, nam de industriële productie in 26 weliswaar met 2,6% af, maar de Britse economie vertoont steeds meer signalen van herstel. De redelijke ontwikkelingen in de voor HES Beheer belangrijke basisindustrieën werden mede gestuurd door de groei in China, waardoor de vraag vanuit de staalmarkt sterk bleef. Hoe lang de groei van de Chinese economie aanhoudt, blijft moeilijk voorspelbaar. In de loop van het jaar hebben de Europese staalfabrieken hun productie tijdelijk verminderd vanwege oplopende voorraden en om de staalprijs te ondersteunen. De plannen rond een verdere concentratie binnen de mondiale staalsector en een mogelijk verdere consolidatie binnen de energiemarkt worden nauwlettend gevolgd. De bedrijven waarin HES participeert, zijn actief in de volgende marktsegmenten: > kolen; > industriële mineralen en ijzererts; > agribulk; > biomassa; > natte bulk. Kolen Naar evenredigheid van haar participatie in de verschillende deelnemingen, is HES Beheer qua aangevoerde tonnen voor circa 52% afhankelijk van deze markt. De kolenmarkt kan ruwweg worden opgesplitst in twee hoofdstromen, te weten energiekolen voor elektriciteitscentrales en metallurgische kolen (inclusief cokes) voor de staalindustrie. Het merendeel van de in de Nederlandse havens behandelde kolen is bestemd voor de elektriciteitscentrales. De aanvoer van kolen bleef in het verslagjaar redelijk stabiel. Aanvoer HES-groepsmaatschappijen en deelnemingen >25% [in miljoenen tonnen] ,8 33, ,4 1,2 EBS,7 1, NHBS 9,4 OBA 9,8 EMO/ EKOM 5,3 5,2 OVET Holding 2,8 RBT 2,3,3,7 Maas Silo HES JAARVERSLAG 25 14

17 De import van zowel energie- als metallurgische kolen wordt sterk beïnvloed door de al jaren geleden ingezette stapsgewijze sluiting van Duitse kolenmijnen, waardoor de binnenlandse productie verder afneemt en de staalindustrie en de energiecentrales kolen moeten importeren. De groeiverwachtingen tot 21 blijven sterk uiteenlopen. Voor de toekomstige import van kolen via de Nederlandse havens zijn vooral van belang het tempo waarin de sluiting van de Duitse kolenmijnen wordt doorgezet, de algehele economische ontwikkelingen, de effecten van de verdere liberalisering van de energiemarkt in Europa, mogelijk verdere fusies tussen energiebedrijven, (politieke) discussies over de toekomstige kolenproductie en -consumptie in de Europese Unie en het plan van de EU om de uitstoot van broeikasgassen (met name CO 2, dat vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen) door de Europese industrie aan banden te leggen. Daarnaast speelt de concurrentie van andere energiedragers, zoals aardgas, kernenergie en alternatieve energiebronnen een rol. Verwacht wordt dat bij toename van het gebruik van groene stroom het gebruik van biomassa in elektriciteitscentrales (bio-energie) zal groeien. Ook zal het percentage duurzame energie naar verwachting toenemen. De productie van duurzame elektriciteit in Nederland is de afgelopen jaren toegenomen. De Nederlandse overheid hanteert als doelstelling dat in 21 van het totale elektriciteitsverbruik 9% duurzaam moet worden opgewekt; voor 22 wordt gemikt op 17%. Zoals verwacht, is de overslag van metallurgische kolen via HES-bedrijven gedaald als gevolg van het besluit van de belangrijkste eindgebruiker in Duitsland om zijn eigen ertsoverslagterminal in Rotterdam uit te breiden met een terminal voor de overslag van kolen. Na enige problemen in de opstartfase werd deze kolenterminal in de loop van 25 volledig operationeel. Daarnaast zullen de saneringsmaatregelen van een van de grootste staalproducenten ter wereld een negatief effect hebben op de doorvoer van metallurgische kolen via de Nederlandse havens. Welke gevolgen een mogelijke overname door de grootste staalproducent ter wereld van nummer twee in de sector zal hebben op de aanvoer van metallurgische kolen en ijzererts, valt nog moeilijk in te schatten. Per saldo wordt verwacht dat de aanvoer van kolen in 26 zal stabiliseren op het niveau van 25, om vervolgens verder te groeien. Deze groeiverwachting is mede gestoeld op plannen van grote energiebedrijven om (deels) kolengestookte elektriciteitscentrales te gaan bouwen. Wel verwachten wij een toenemende concurrentie vanwege capaciteitsuitbreidingen. HES Beheer is actief in deze markt via EMO, OBA, EBS, OVET, RBT en NHBS. Industriële mineralen en ijzererts Volumematig is HES Beheer pro rata voor circa 35% afhankelijk van deze markt, die wordt gedomineerd door de ferro- en non-ferro-industrie. Daarnaast gaat het om grondstoffen bestemd voor een groot aantal andere basisindustrieën, zoals de bouw en de papier- en coatingindustrie. De aanvoer van ijzererts wordt bepaald door de ontwikkelingen in de West-Europese vooral Duitse staalindustrie en concurrentie vanuit vooral Azië en Oost-Europa. Vooral door de economische groei van China en India blijft de vraag naar staal op de wereldmarkt groot. De markt voor staal en ook vele andere grondstoffen leunt sterk op de vraag uit China. De grondstoffenhonger van de zesde economie ter wereld is de dominante factor op de wereldmarkt, waarbij de groei van de Chinese economie sterk afhankelijk is van de import van grondstoffen. Voor de middellange termijn blijven wij sceptisch over de aanvoer van ijzererts, vanwege de saneringen in de staalsector. De afgelopen jaren zijn de noodzakelijke schaalvergroting en internationalisering in de staalsector in een stroomversnelling gekomen. Het laat zich aanzien dat dit proces zal doorzetten. In het bijzonder de plannen van een grote klant met betrekking tot herlocatie van haar vestigingen zullen een negatieve invloed hebben op de aanvoer van ijzererts naar Europa via de Rotterdamse en Zeeuwse havens. Hier staat tegenover dat er wellicht nieuwe kansen liggen in Oost-Europa, waar de laatste jaren bijna alle staatsbedrijven in private handen zijn overgegaan. 15 HES JAARVERSLAG 25

18 De aanvoer van industriële minerale bulkproducten en ijzererts nam af omdat er minder assistentie aan een naburig Rotterdams bedrijf behoefde te worden verleend bij de overslag van ijzererts. Zonder dit effect is de aanvoer in dit marktsegment gestabiliseerd. De ontwikkelingen in de komende jaren zijn afhankelijk van de economische groei en de positionering van de betrokken industrieën. Vooral dit laatste heeft de afgelopen jaren geleid tot een daling van de aanvoer via Nederlandse havens; massaproductie werd geconcentreerd en steeds vaker in landen buiten West-Europa. Tegelijkertijd neemt de hoogwaardigheid van diverse via de havens aangevoerde bulkproducten voor industriële eindverbruikers toe, doordat deze in het land van herkomst al een eerste bewerking hebben ondergaan. Dit leidt tot kleinere volumes en hogere eisen aan de kwaliteit van de dienstverlening. HES Beheer is via EBS, EMO, OVET, NHBS, RBT en OBA actief in het marktsegment ijzererts en industriële mineralen. Agribulk Pro rata is HES Beheer in aangevoerde tonnen uitgedrukt voor circa 13% afhankelijk van deze markt. De agribulkmarkt kan worden opgesplitst in producten voor de oliezadenverwerkende industrie de zogenaamde crush-markt, de veevoederindustrie en de export. Behalve in het Verenigd Koninkrijk onderging deze markt een verdere daling, enerzijds door de verkoop van Europoort Terminal I, welke terminal in het eerste kwartaal van 24 nog omzet genereerde, anderzijds door een kleiner marktaandeel. Het belang van de crush-markt nam af vanwege de verkoop van bovengenoemde terminal. De import van grondstoffen voor de mengvoederindustrie wordt al jaren door grote onzekerheden omgeven, mede vanwege de afhankelijkheid van de EU-landbouwpolitiek. Ook incidentele factoren spelen een rol. In het verslagjaar is de aanvoer van veevoedergrondstoffen fors gedaald. Door de stapsgewijze verdere verkleining van de veestapel ligt het in de lijn der verwachting dat deze markt de komende jaren verder zal dalen. De omvang van de exportmarkt is onder meer afhankelijk van het EU-beleid, oogsten en valutaverhoudingen. Dit marktsegment heeft de afgelopen jaren een sterk wisselend beeld laten zien. De export van Europese (interventie-)granen via Rotterdam, aangevoerd per trein, nam in het verslagjaar sterk toe omdat de EU het exportverbod op granen heeft opgeheven. Op korte en lange termijn wordt de importbehoefte van agrarische grondstoffen mede bepaald door het verbruik van Europese granen. De EU-landbouwpolitiek speelt hierbij een belangrijke rol. Per saldo verwachten wij dat de agribulkmarkt vooralsnog redelijk stabiel zal blijven, bij een verdere daling van de invoer van veevoedergrondstoffen en een stijgende exportmarkt. De onder HES Beheer ressorterende bedrijven die op dit marktsegment actief zijn EBS, OBA, NHBS en Maas Silo werken continu aan de versterking van hun concurrentiepositie. Daarnaast is de slagkracht van de klantenkring sterk bepalend voor het marktaandeel, temeer omdat het aantal spelers relatief klein is. Zou de agrimarkt verder krimpen, dan hoeft dit niet op voorhand een verdere aantasting van het volume te betekenen. Biomassa HES JAARVERSLAG Het broeikaseffect en de vraag hoe lang de wereld nog met fossiele brandstoffen toe kan, staan al decennialang, met wisselende aandacht, ter discussie. De noodzaak om over te schakelen op hernieuwbare energiebronnen lijkt urgenter dan tevoren. Duurzame energieconversie op basis van onder meer biomassa komt steeds hoger op de agenda. In Brazilië en de Verenigde Staten is autorijden op biobrandstoffen al min of meer gewoon. Ook in Nederland kan sinds kort op enkele

19 plaatsen biobrandstof worden getankt. Met ingang van 1 januari 26 geldt er in ons land een accijnsverlaging voor het bijmengen van biobrandstoffen. Vanaf 1 januari 27 worden Nederlandse leveranciers van motorbrandstoffen verplicht om 2% (op energetische basis) van hun afzet in Nederland in te vullen met biobrandstoffen. Op grond van het Kyoto-protocol moet Nederland tussen 28 en 212 zijn CO 2 -uitstoot 6% onder het niveau van 199 brengen. Dit is een van de redenen waarom in sommige energiecentrales biomassa (klimaatneutraal) en andere niet-gevaarlijke afvalstoffen worden gestookt dan wel meegestookt. Of het huidige ambitieniveau van de Nederlandse overheid om fossiele energiedragers deels te vervangen door alternatieven uit biomassa realistisch is, zal de komende jaren moeten blijken. De bijstook van biomassa door energiecentrales blijft nog wat achter bij de doelstellingen van dit moment. In 25 is de aanvoer van biomassa ten behoeve van energiecentrales gestegen, waarbij de totale aanvoer nog bescheiden is gebleven. De behandeling van dit product dient met grote nauwkeurigheid te geschieden. De afhankelijkheid van subsidies vormt een onzekere factor. Desondanks verwachten wij dat de aanvoer van biomassa de komende jaren zal toenemen. Dit is een van de redenen waarom HES een van de initiatiefnemers is van het bio-ethanolproject in Rotterdam, waarover elders in dit verslag meer wordt geschreven. Via EBS, OBA, OVET, Maas Silo en NHBS is HES Beheer actief in deze markt. Natte bulk Op dit moment is HES Beheer, via haar deelneming in Maas Silo, een bescheiden speler in deze markt. Maas Silo is actief in de opslag, overslag en bewerking van praktisch alle soorten plantaardige en eetbare oliën. Zij beschikt over stalen en roestvrijstalen geïsoleerde en verwarmde opslagtanks met een totale capaciteit van 1. m 3. Tevens kan zij partijen olie afvullen en vatgoederen leegzuigen en opslaan. Ook kunnen oliën worden bewerkt. Wij verwachten dat de natte bulk de komende jaren zal groeien. Het is dan ook de bedoeling om door investeringen, via Maas Silo en/of een overname, ons aandeel in dit marktsegment te vergroten. INVESTERINGEN In het verslagjaar werd relatief veel geïnvesteerd door de deelnemingen. Het gaat vooral om uitbreidingsinvesteringen en investeringen die de operationele en commerciële slagkracht verbeteren, zodat de betrokken bedrijven sterk concurrerend kunnen blijven opereren. In het hoofdstuk Gang van zaken bij groepsmaatschappijen en deelnemingen wordt nader ingegaan op de investeringen per bedrijf. Met uitbreidingsinvesteringen bij EMO, OBA en EBS is in totaal meer dan 5 miljoen gemoeid. Kleinere bedragen hadden betrekking op de uitbreiding van het HES-belang in Maas Silo en OBA alsmede de deelneming in Bio-ethanol Rotterdam. Naast investeringen door HES in verband met het verwerven van substantiële aandelen in bedrijven, verwachten wij dat de huidige deelnemingen ook de komende jaren een groot deel van hun financiële middelen blijven steken in klantgerichte uitbreidingen en zaken die de operationele prestaties verhogen. ONDERZOEK EN ONTWIKKELING In Nederland wordt steeds meer biomassa toegepast als brandstof. Hierdoor krijgen op- en overslagbedrijven in toenemende mate te maken met het langdurig opslaan van grote hoeveelheden biomassa en daarmee ook met verhoogde broeirisico s. Om de broeigerelateerde schade te beperken en zelfs te vermijden, is een project opgestart met meerdere partijen, waaronder 17 HES JAARVERSLAG 25

20 Zesde stacker/reclaimer De zesde stacker/reclaimer heeft een uithouder die 15 meter langer is dan die van deze bestaande op- en afslagmachine. De jaarlijkse loscapaciteit wordt verhoogd van 36 naar 42 miljoen ton, terwijl de opslagcapaciteit zal stijgen van 6 naar 7 miljoen ton. De nieuwe combi zal naar verwachting medio 27 worden opgeleverd. EMO Met de nieuwe kolenwagonbelader (capaciteit 3.5 ton per uur), waarmee een groot deel van de extra kolenimporten per spoor naar het achterland kan worden vervoerd, en de nieuwe combi staat EMO goed gesteld om aan de toenemende vraag naar kolen tegemoet te komen. De nieuwe spoorvoorzieningen worden in het tweede kwartaal van 26 opgeleverd. Begin september 25 werd een modern entreegebouw geopend, waarin onder andere de beveiliging en vergaderfaciliteiten zijn ondergebracht. Een van de vijf bestaande stacker/reclaimers. HES JAARVERSLAG 25 18

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 AANZIENLIJKE STIJGING HALFJAARRESULTAAT HES BEHEER (+ 38,9%) H.E.S. Beheer N.V. te Rotterdam heeft over het eerste halfjaar een nettoresultaat

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG P E R S B E R I C H T. Europoort/Rotterdam, 25 juli 2013

HALFJAARVERSLAG P E R S B E R I C H T. Europoort/Rotterdam, 25 juli 2013 P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, H A L F J A A R W I N S T H E S B E H E E R 1 1, 0 MILJOEN ( - / - 4,3 % ) ; V E R B E T E R I N G R E S U L T A A T I N H E T T W E E D E K W A R T A A L HALFJAARVERSLAG

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

S T E R K O P E R A T I O N E E L R E S U L T A A T H E S B E H E E R E E R S T E H A L F J A A R HALFJAARVERSLAG

S T E R K O P E R A T I O N E E L R E S U L T A A T H E S B E H E E R E E R S T E H A L F J A A R HALFJAARVERSLAG P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, S T E R K O P E R A T I O N E E L R E S U L T A A T H E S B E H E E R E E R S T E H A L F J A A R HALFJAARVERSLAG Genormaliseerd nettoresultaat 19% hoger, nettoresultaat

Nadere informatie

Agenda. Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur

Agenda. Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda De jaarstukken over

Nadere informatie

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen*

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen* Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden op donderdag

Nadere informatie

30. Vennootschappelijke balans

30. Vennootschappelijke balans 30. Vennootschappelijke balans voor winstbestemming in EUR x 1.000 noot 31-12-2014 31-12-2013 Activa Materiële vaste activa Overige materiële vaste activa 32.2 3 6 Financiële vaste activa Deelnemingen

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam Agenda Aandeelhouders en andere stemgerechtigden van Beter Bed Holding N.V. worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Vergadering, te houden op donderdag, 19 mei 2016 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

KERNPUNTEN UIT HET VERSLAG VAN DE DIRECTIE EN DE JAARREKENING

KERNPUNTEN UIT HET VERSLAG VAN DE DIRECTIE EN DE JAARREKENING Jaarrapport 2004 KERNPUNTEN UIT HET VERSLAG VAN DE DIRECTIE EN DE JAARREKENING Kernpunten 2004 Verkoop EBS Europoort Terminal I Recordwinst voor OBA Netto-omzet 60,4 miljoen (2003 65,9 miljoen) Genormaliseerd

Nadere informatie

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders BETER BED HOLDING N.V. op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 23 april 2009 Agenda Resultaten 2008 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2008 Eerste kwartaal 2009 Omzet per kwartaal euro *

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN

JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN INHOUD Blz. 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen.. 3 1.2 Financiële administratie 4 1.3 Kostenvergoeding. 4 1.4 Bestuur van de Stichting... 4 2. Jaarrekening 2.1 Balans

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT Apeldoorn Vergaderstukken De toelichting

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt.

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt. Agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap Océ N.V., gevestigd te Venlo, te houden in Venlo ten kantore van de Vennootschap op donderdag 22 april 2010,

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

Samen groeien en presteren

Samen groeien en presteren Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP AGENDAPUNT 2 De Raad van Bestuur zal een toelichting geven op het jaarverslag van de

Nadere informatie

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN RAPPORT STICHTING ING AANDELEN Het onderstaande rapport is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de administratievoorwaarden voor aandelen op naam in het kapitaal van ING Groep N.V. en

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag 12 april 2012 op het KPN Hoofdkantoor, Maanplein

Nadere informatie

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Aalberts Industries N.V.

Nadere informatie

9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming)

9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming) 9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming) 9.1 Algemeen 9.1.1 Grondslagen voor het opstellen van de enkelvoudige jaarrekening De enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op woensdag 16 mei 2012 om 13.30 uur in het Beatrixtheater, Jaarbeursplein te Utrecht 1. Opening

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group N.V., te houden op donderdag 30 april 2015 om 14.00 uur in het Novotel, Europaboulevard 10 te Amsterdam 1. Opening

Nadere informatie

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2017 22 MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. TE HOUDEN OP WOENSDAG 22 MAART 2017 OM 10.30 UUR TEN KANTORE VAN

Nadere informatie

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit)

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit) Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op maandag 27 april 2009, aanvang 14.00

Nadere informatie

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 26 april 2012, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 3 mei 2011 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2011 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 3 april 2014, s morgens om 11.00 uur in het EYE (filmmuseum)

Nadere informatie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie 1. Opening AGENDA Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Brill NV te houden op woensdag 13 mei 2015 om 14.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Plantijnstraat 2, Leiden

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 27 april 2005 Agenda Resultaten 2004 Doelstellingen Strategie Koersontwikkeling Resultaten Q1-2005 Omzet per kwartaal euro * 1000 75000 70000

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 7 mei 2012 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2012 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

9. Vermindering van het geplaatste kapitaal zonder terugbetaling*

9. Vermindering van het geplaatste kapitaal zonder terugbetaling* Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden op donderdag

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Bezoldiging in het boekjaar 2016

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Bezoldiging in het boekjaar 2016 AGENDA van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. te houden op woensdag 26 april 2017 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Nieuwezijds Voorburgwal 225 te 1012

Nadere informatie

C O N C E P T A G E N D A

C O N C E P T A G E N D A C O N C E P T A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op vrijdag 7 mei 2010 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage

Nadere informatie

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt)

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt) AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SnowWorld N.V., te houden op donderdag 12 maart 2015 om 10:00 uur CET bij de vestiging van SnowWorld aan de Buytenparklaan 30, 2717

Nadere informatie

33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING

33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING 33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING De enkelvoudige jaarrekening van USG People N.V. wordt opgesteld

Nadere informatie

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie)

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie) Agenda AGM 2012 Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 16 mei 2012, aanvang 14.30 uur, in de zaal Eduard Flipse in

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Die zal worden gehouden op donderdag 12 mei 2016, vanaf 14.00 uur, in het Hilton Amsterdam hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam. 1. Toespraak

Nadere informatie

10 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2005 (voor winstbestemming)

10 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2005 (voor winstbestemming) Jaa 10 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2005 (voor winstbestemming) 10.1 Algemeen 10.1.1 Grondslagen voor het opstellen van de enkelvoudige jaarrekening De enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 2012 3 Enkelvoudige balans per 31 december 2012 6 Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2012 7 Overige gegevens

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 28 april 2010 Agenda Resultaten 2009 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2009 Eerste kwartaal 2010 Omzet per kwartaal EUR x

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2008 Agenda Resultaten 2007 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2007 Eerste kwartaal 2008 Omzet per kwartaal Euro *

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 25 MAART 2009

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 25 MAART 2009 TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 25 MAART 2009 TOELICHTING OP AGENDAPUNT 2 Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2008 De Raad van Bestuur zal een

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 16 april 2013, s morgens om 11.00 uur in de Hermitage

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT te Apeldoorn VERGADERSTUKKEN De toelichting

Nadere informatie

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen 1 TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ALANHERI N.V. ("ALANHERI" OF "DE VENNOOTSCHAP") Behorende bij agendapunt 8 van de op 27 mei 2011 te houden algemene vergadering

Nadere informatie

TOELICHTING behorende bij de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V., te houden op donderdag 12 april 2012

TOELICHTING behorende bij de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V., te houden op donderdag 12 april 2012 TOELICHTING behorende bij de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V., te houden op donderdag 12 april 2012 1. Opening en mededelingen De heer mr. E.M. d Hondt, voorzitter

Nadere informatie

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006 Persbericht HAL BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006 De nettowinst voor aandeelhouders van HAL Holding N.V. bedroeg over de eerste zes maanden van 2006 300,7 miljoen ( 4,72 per aandeel) vergeleken met

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TMC Group N.V. ( TMC ), te houden op woensdag 21 april 2010 om 10.00 uur te Hotel Novotel

Nadere informatie

Resultaten eerste halfjaar Dico International

Resultaten eerste halfjaar Dico International PERSBERICHT Bussum, 29 augustus 2014 Blijvende interesse in beursnotering Resultaten eerste halfjaar Dico International NV Dico International (Dico) heeft in de eerste zes maanden de instandhoudingskosten

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen kent geen aparte remuneratiecommissie, omdat de Raad uit vier leden bestaat en de

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013 Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv DATUM 11 oktober 2013 TIJD PLAATS 10.30 uur Steigenberger Airport Hotel Amsterdam (voorheen: Dorint Hotel Amsterdam Airport) Stationsplein

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 19 mei 2011 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V.

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V. BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART 2011 Fornix BioSciences N.V. 1 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (alle bedragen x 1.000) voor het boekjaar van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 met vergelijkende

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV 10 april 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Donderdag 10 april 2014 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden op donderdag 10 april 2014,

Nadere informatie

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2007

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2007 Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in de RAI te Amsterdam, op dinsdag 22 april 2008, aanvang 14.00 uur. 1. Opening 2. Verslag

Nadere informatie

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( BAVA ) van Nutreco N.V., te houden op dinsdag 21 december 2010, aanvang 10.30 uur, ten kantore van de Vennootschap, Veerstraat 38, 5831 JN

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013

ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013 ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013 Spreker Gerben Kip SPF Beheer Machtigingen stemmen Spoorwegpensioenfonds SPOV Machtigingen spreken Spoorwegpensioenfonds SPOV Datum

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 Agenda 2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 TIJD 14.30 uur PLAATS Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre Piet Heinkade 11 1019 BR Amsterdam 1. Opening 2. Verslag

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de Vennootschap), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om 10.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen.* 2. Voorstel tot vaststelling

Nadere informatie

246.436.370 56,11% 2.217.927.330 2.212.239.843 (99,99%) 246.437.318 56,12% 2.217.935.862 2.176.650.630 (99,03%)

246.436.370 56,11% 2.217.927.330 2.212.239.843 (99,99%) 246.437.318 56,12% 2.217.935.862 2.176.650.630 (99,03%) waar zijn 1 niet 1. Opening. 2. Overzicht van de activiteiten, incl. de activiteiten op het gebied van MVO, en de financiële situatie van de Vennootschap. 3. Bespreking van de uitvoering van het Beloningsbeleid

Nadere informatie

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN RAPPORT STICHTING ING AANDELEN Het onderstaande rapport is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de administratievoorwaarden voor aandelen op naam in het kapitaal van ING Groep N.V. en

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

4. Jaarrekening 2011 en winstbestemming 4.a Vaststelling jaarrekening 2011 (ter beslissing) 4.b Vaststelling winstbestemming (ter beslissing)

4. Jaarrekening 2011 en winstbestemming 4.a Vaststelling jaarrekening 2011 (ter beslissing) 4.b Vaststelling winstbestemming (ter beslissing) Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate nv, te houden op donderdag 19 april 2012 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 1. Opening 2. Mededelingen

Nadere informatie

Agenda AVA. 10 mei 2017

Agenda AVA. 10 mei 2017 Agenda AVA 10 mei 2017 AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op woensdag 10 mei 2017 om 10.00 uur in het Novotel Rotterdam Brainpark, K.P. van der Mandelelaan 150,

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG 2012 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL Dit reglement is op 12 december 2005 door de bestuursraad van Stichting De Kempel, statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5709

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V.

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Op donderdag 1 mei 2014, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand Bolstraat 333 te Amsterdam.

Nadere informatie

Agenda. Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur

Agenda. Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur Agenda Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur Agenda Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op woensdag

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1.

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1. Memo aan onderwerp Leden van de gemeenteraad Vervreemden aandelen cyclus van Hans van den Akker dienst afdeling telefoon Datum 12 september 2011 memo Tijdens de raadsbijeenkomst van 15 december 2010 heeft

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Schiphol Nederland B.V. 2011 Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Jaarverslag 2011 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014 Akzo Nobel N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op woensdag 22 april 2015, aanvang

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V.

PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V. BIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE EERSTE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V. TE HOUDEN OP 12 MEI 2011 PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V. 1. OMVANG EN SAMENSTELLING

Nadere informatie

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V.

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. 2007: VERDER HERSTEL RESULTATEN. - Huuropbrengst + 19,6 % (van 9,1 naar 10,8 miljoen) - Bezetting gebouw van 63% naar 81,5% - Resultaat van 8.276.000 naar 12.643.000

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer nv, te houden op dinsdag 22 april 2008, aanvang 11.00 uur in het Okura Hotel,

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie